Museerne på Vestfyn. årsregnskab. og beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Museerne på Vestfyn. årsregnskab. og beretning"

Transkript

1 Museerne på Vestfyn årsregnskab og beretning for 2009

2 Museerne på Vestfyn - årsregnskab Indholdsfortegnelse Side Resultatopgørelse 1-3 Balance 4-5 Museets underskrifter 6 Den uafhængige revisors påtegning 7-8 Budget- og regnskabsskema for indberetning 9 til Kulturarvsstyrelsen med museets underskrifter Revisionspåtegning o Årsberetning Hovedtilskudsgiverpåtegning 29

3 Museerne på Vestfyn - regnskab 2009 Konto Udgifter 22 Personale Lønninger m.v Reg. af beregnede feriepenge Diverse personaleudgifter Øvrige varekøb Administrative tjenesteydelser Transportudgifter Forsikringer Realiseret , , , , , , ,00 Budget , ,00 Realiseret , , ,25 498, , , , ,88 28 Lokaler-eiendomme-friarealer Brændsel og drivmidler Rengøringsartikler m.v '.1 Byggematerialer Øvrige varekøb Tekniske anlæg og installationer Tekniske anlæg og installationer Øvrige anskaffelser Øvrige anskaffelser Transportudgifter Sanitære tjenesteydelser Sanitære tjenesteydelser Vedligeholdelse og reparationer Håndværkerydelser Vand, varme, el, forsikring m.v Vand, varme, el, forsikring m.v Købsmoms 8.359, , , ,72 407, , , , , , , , , , , ,38 858, , , ,00 970, , , , , , , , , , ,89 32 Samlingens forvaltning Øvrige varekøb Inventar Bøger, tidsskrifter m.v Administrative tjenesteydelser Transportudgifter Forsikringer 338, , , , , ,00 396, , , , , , ,03 38 Undersøgelser og erhvervelser Samlingens forøgelse Afgifter og forsikringer 0, , , , ,58 44 Konserveringer Betaling til kommuner , , , , ,80 50 Udstillinger Lønninger Kontorartikler m.v Byggematerialer Øvrige varekøb Øvrige varekøb Inventar Administrative tjenesteydelser Øvrige tjenesteydelser Købsmoms , , , , , , , ,80 998, , , ,94 77, , , , , ,44 63,75 353, ,08

4 Museerne på Vestfyn - regnskab 2009 Konto Udgifter Anden formidlingsvirksomhed Kontorartikler m.v. Øvrige forbrugsvarer Øvrige forbrugsvarer Administrative tjenesteydelser Transportudgifter Købsmoms Realiseret , , , , , ,95 Budget ,00 Realiseret , , , , , , Andet kulturf. Arbejde Lønninger Lønninger Materialer m.v. Materialer m.v. Andre omkostninger Andre omkostninger Formidling , , , , , , , ,97 0, , , , Administration Kontorartikler m.v. Mødeudgifter Inventar Kontormaskiner, Edb-udstyr m.v. Porto, tlf. gebyrer, kontingent m.v. Administrative tjenesteydelser Revision Afsat revision Håndværkerydelser Afgifter og forsikringer Afgifter og forsikringer Øvrige tjenesteydelser Øvrige tjenesteydelser Købsmoms 5.418, , , , , , , , , ,00 116, , , , , , , , , , , , , ,00 145,00 76,00 435, , , Z li Entre Øvrige varekøb Husleieudaifter Lejeudgifter Lejeudgifter Renteudgifter Renteudgifter 208,12 208,12. 0, , , , , , , , , , , , , , , , Kiosk/Cafeteriavirksomhed Varekøb Varekøb Inventar Øvrige tjenesteydelser , , , , , ,00 737, ,36 465, ,15 Udgifter i alt , , ,23

5 Museerne på Vestfyn - regnskab 2009 Konto Indtægter Personale Dagpengerefusion Lønrefusion Flex Realiseret , , ,26 Budget Realiseret , , , , Lokaler-eiendomme-friarealer Lejeindtægter , , , , , Samlingens forvaltning Forsikringer 8.949, ,73 0, , , Udstillinger Interne indtægter 2.352, ,00 0, , , Anden formidl.virksomhed Indtægter 3.025, ,00 0, Administration Moms Indtægter ,00 960, , , ,00 28, , Entreindtægter Entre Tilskud fra staten (unge under 1 8) Indtægt fra museumsklub , , , , , , , , , Renteindtægter Renter 401,51 401,51 0,00 407,58 407, Kiosk- og cafeteriavirksomhed Lagerregulering Øvrige tjenesteydelser Varesalg , , , ,00 200, , , , Tilskud fra kommuner Tilskud fra kommuner Ordinært Andre kommunale tilskud , , , , , , , Ikke offentlige tilskud Øvrige tilskud , , , , , Tilskud amtskommuner Fyns Amt , , , , , Statstilskud Ordinært statstilskud Flexjob Andre tilskud , , , , , , , ,07 Indtægter i alt , , ,84 Udgifter i alt , ,23 Resultat, der overføres til fri egenkapital , ,61

6 Museerne på Vestfyn - regnskab 2009 Konto Aktiver Båndlagte aktiver Off. vurdering Østergade Off. vurdering Damgade Off. vurdering Ndr. Havnevej Off. vurdering Klaragade Fionia Bank Fionia Bank Båndlagte aktiver i alt Frie aktiver Varelager Tilgodehavender Forudbetalinger Kassebeholdning Frie aktiver i alt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 Aktiver i alt , ,05

7 Museerne på Vestfyn - regnskab 2009 Konto Passiver Egenkapital Båndlagt egenkapital Båndlagte ejendomme Båndlagte indlån Båndlagt egenkapital i alt Fri egenkapital Overført resultat tidligere år Overført resultat dette år Fri egenkapital i alt Egenkapital i alt Kortfristet gæld , , , , , , , , , , , , , , Vestfyns Bank Varekreditorer Forudbetalinger Skyldige feriepenge Skyldige beregnede feriepenge Skyldig ATP og andre sociale ydelser Skyldig moms Kortfristet gæld i alt , , , , , , , , , , , , ,01 0, ,44 Passiver i alt , ,05

8 Museets underskrift Museumleder: Sven Rask Bestyrelsen: Hans K. Christensen John Koppel Børge Jensen Kurt Frandsen Christian Jensen Carsten Smedegård

9 il ERNST &YOUNG Den uafhængige revisors påtegning Vi har revideret årsregnskabet for Museerne på Vestfyn for regnskabsåret 1. januar december 2009, omfattende resultatopgørelse og balance. Årsregnskabet aflægges efter bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. nr af 14. december Revisionen har ikke omfattet det af museet udarbejdede budget for Ledelsens ansvar for årsreqnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. nr af 14. december Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, jf. Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for museets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af museets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Museerne på Vestfyns aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af Museerne på Vestfyns aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2009 i overensstemmelse med bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. nr af 14. december Det er endvidere vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

10 =U ERNST &YOUNG Udtalelse om årsberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en årsberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. nr af 14. december Revisionen har ikke omfattet årsberetningen, men vi har gennemlæst årsberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i årsberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Erklæring om udført forvaltningsrevision l forbindelse med den finansielle revision af Museerne på Vestfyns årsregnskab for 2009 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt museet opfylder betingelserne for statsanerkendelse, om der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af Museerne på Vestfyn, og at oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for Museerne på Vestfyns virksomhed i Ledelsens ansvar Museerne på Vestfyns ledelse har ansvaret for, at museet opfylder betingelserne for statsanerkendelse, der etableres retningslinier og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved museets forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for Museerne på Vestfyns virksomhed i Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision l overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. har vi undersøgt om museet opfylder betingelserne for statsanerkendelse og for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om Museerne på Vestfyn har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevis gennemgået oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for Museerne på Vestfyns virksomhed i Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2009 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater ikke er dokumenterede og dækkende for Museerne på Vestfyns virksomhed i Odense, den 23. marts 2010 Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Erik Pindstofte Jensen statsautoriseret revisor

11 Budget og regnskabsskema For indberetning til Kulturarvssty reisen Museumsnr.: SE/CVR nummer: Budget for Regnskab for Personale Lokaler - ej endomme, friarealer Samlingens forvaltning m.v Undersøgelser og erhvervelser Konservering Udstillinger Anden formidlingsvirksomhed Andet Kulturf. Arbejd Administration Entre Husleje, prioritetsrenter og -afdrag. 72. Andre renter Kiosk- og cafeteriavirksomhed... I alt konto 22 til Tilskud fra kommuner Bdce-offentlige tilskud Tilskud fra amtskommuner... I alt konto 90 til Statstilskud... Totale udgifter og indtægter... Resultat (indtægter - udgifter)... UDGIFTER INDTÆGTER Museets underskrift og revisionens påtegning: På museets vegne (Underskrift ved museets leder og hele bestyrelsen) Sven Rask Hans K. Christensen John Koppel Kurt Frandsen Børge Jensen Christian Jensen Carsten Smedegård

12 il] ERNST &YOUNG Revisionspåtegning Foranstående regnskabsskema for indberetning til Kulturarvsstyrelsen for Museerne på Vestfyn er - bortset fra specifikationsgrad og regnskabsopstilling - i overensstemmelse med museets årsregnskab. Årsregnskabet har vi forsynet med følgende revisionspåtegning: "Vi har revideret årsregnskabet for Museerne på Vestfyn for regnskabsåret 1. januar december 2009, omfattende resultatopgørelse og balance. Årsregnskabet aflægges efter bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. nr af 14. december Revisionen har ikke omfattet det af museet udarbejdede budget for Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. nr af 14. december Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, jf. Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for museets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af museets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Museerne på Vestfyns aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af Museerne på Vestfyns aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2009 i overensstemmelse med bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. nr af 14. december Det er endvidere vores opfattelse, 10

13 =U ERNST &YOUNG at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Udtalelse om årsberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en årsberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. nr af 14. december Revisionen har ikke omfattet årsberetningen, men vi har gennemlæst årsberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg tir den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i årsberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Erklæring om udført forvaltningsrevision l forbindelse med den finansielle revision af Museerne på Vestfyns årsregnskab for 2009 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt museet opfylder betingelserne for statsanerkendelse, om der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af Museerne på Vestfyn, og at oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for Museerne på Vestfyns virksomhed i Ledelsens ansvar Museerne på Vestfyns ledelse har ansvaret for, at museet opfylder betingelserne for statsanerkendelse, der etableres retningslinier og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved museets forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for Museerne på Vestfyns virksomhed i Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision l overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. har vi undersøgt om museet opfylder betingelserne for statsanerkendelse og for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om Museerne på Vestfyn har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevis gennemgået oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for Museerne på Vestfyns virksomhed i Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2009 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater ikke er dokumenterede og dækkende for Museerne på Vestfyns virksomhed i 2009." Odense, den 23. marts 2010 Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Erik Pindstofte Jensen statsautoriseret revisor 11

14 Museerne på Vestfyn o Årsberetning for

15 Væsentlige punkter i beretningen Publicering af museets samlinger på Internettet (2.0) Kun få nyerhvervelser (3.2) Spændende særudstillinger (5.2) Markering af 250-året for Rasmus Nyerups fødsel (5.3) Undersøgelse af tilfredsheden med museets hjemmeside (5.3) Omfattende istandsættelser på Hjemstavnsgården (6.1) Beskedent overskud på regnskabet (10.0) 13

16 1.0 MUSEETS ARBEJDSGRUNDLAG OG FORMÅL Museerne på Vestfyn med afdelingerne Ernsts Samlinger, Mands Samling, Toldbodhus, Vestfyns Hjemstavnsgård, Vestfyns Kunstmuseum og Willemoesgården er en selvejende institution med status som statsanerkendt museum. Ansvars- og virkeområdet omfattede i 2009 Assens kommune, hvor museet hovedsagelig arbejder med nyere tids kulturhistorie. Lokalhistorisk Arkiv for Assens By drives som en integreret del af museet. Museet er bl.a. medlem af: ICOM, Organisationen Danske Museer, Museumstjenesten, Kulturarv Fyn og Museumsforum Syddanmark. Endvidere deltager museet i Landbrugspuljen, Det digitale Indsamlingsnetværk og Industripuljen, der er nogle af de danske museers frivillige, men alligevel formaliserede og forpligtende landsomfattende samarbejdsfora. Endelig er Museerne på Vestfyn medlem af Danske Turistattraktioner, hvor vi deltager i det målrettede udviklingsarbejde med afdelingerne Ernsts Samlinger, Vestfyns Hjemstavnsgård og Willemoesgården, Det grønne Råd i Assens Kommune og Udviklingsrådet for Assens Kommune. 1.8 SAMARBEJDE MED ANDRE MUSEER Museerne på Vestfyn deltager så vidt kræfterne rækker i det landsomfattende samarbejde mellem de statsanerkendte museer. Det kommer eksempelvis til udtryk gennem puljesamarbejde (jfr. 1.0) og udlån (jfr. 2.4), men også ved aktiv deltagelse i bestræbelserne for at oprette et fynsk fællesmagasin og videreføre fælleskonserveringen på Langland. Sven Rask sidder i begge de arbejdsgrupper, der søger at tilvejebringe funktionelle vedtægter og finansieringsmodeller. Sven Rask sidder endvidere i repræsentantskabet for Museet Lilleskov Teglværk og Anne Dorthe Holm er arkivleder for Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv. 2.0 SAMLINGER, ARKIVER & BIBLIOTEK Ud fra en sikkerhedsmæssig vurdering af museets bygninger er det nødvendigt at påpege, at den fysiske, sikkerhed bør forbedres - eksempelvis ved bedre fastgørelse af genstande, anskaffelse af mere sikre montrer og forbedret klimaregulering. Der er ligeledes behov for montering af brandalarmeringsanlæg og en delvis opgraderrng/udskiftning af tyverialarmanlæg ved flere afdelinger. For at afdække behovene er afholdt en række møder med repræsentanter for vores samarbejdspartner på alarmområdet. Den 17. marts gennemførte vores revisor de stikprøvekontroller, som skal sikre, at genstandene i samlingen findes i museet, og at de er registreret. I år var der fokus på den del af samlingen, som ved museets oprettelse kom fra Willemoesgården. Alt fandtes at være på plads og i orden. Der er endvidere blevet arbejdet støt og roligt med at registrere de genstande, som blev overtaget uregistreret ved museumsfusionen i Ved Ernsts Samlinger er i 2009 registreret ni enkeltgenstande, således at her nu i alt er registreret enkeltgenstande fordelt på hovednumre. Der er endvidere registreret to nytilkomne enkeltgenstande og en genstand fra arkivet. 14

17 Af genstande, værktøj, skabeloner mm, der har været brugt i Ernsts Sølwarefabrik og værksted er registreret 354 hovednumre. Disse har fået påhæftet manillamærke med hoved- og undernr. Inv.nr. vil først blive påført når det er besluttet, hvordan genstandene skal udstilles. Det er ikke opgjort hvor mange enkeltgenstande det er. Der er eksempelvis 77 forskellige skabeloner til frakkeskjolde/navneplader, alle med hovednummer 0021x00200, et stort antal aftryk i lak, alle med hovednummer 0021x00220, 45 skaftmodeller med antydet laf, presset i messingplader, heraf er de 36 identificerede, alle med hovednummer 0021x00232, stamper, punsler, huggepiber og forskellige jern, i alt 53 stk. i en trækasse, hovednummer 0021x00325, 32 små polersten og ca. 35 små polerstål, alle forskellige i form og størrelse og alle sat på træskaft, med hovednummer 0021x00295 (polersten) og 0021x00354 (polerstål). Af det nyregistrerede er fire hovednumre indført i REGIN, så der nu er 338 hovednumre fordelt på 22 sager. Fra Kulturarvsstyrelsen blev i 2009 bevilget tilskud fra puljen til elektronisk registrering til OCR-skanning af analoge registreringskort og indtastning af protokoltekster, hvilket muliggjorde at registreringerne fra Willemoesgården og Mands Samling kunne være lagt ud på REGIN i 2009; men arbejdet blev lettere forsinket og ventes først afsluttet i marts Da vi ligeledes har modtaget tilskud til behandling af kortene fra Hjemstavnsgården er arbejdet med sortering og revidering af disse påbegyndt, og materialet ventes afleveret til Konkat sidst i januar Det må konstateres, at store dele af samlingen er så mangelfuldt registreret, at der er behov for at foretage en del nyregistreringer i forbindelse med en egentlig samlingsrevision, ligesom et ikke ubetydeligt antal genstande bør indstilles til kassation. Dette nødvendige arbejde vil lægge beslag på betydelige arbejdsresurser i en længere årrække; men der er ingen tvivl om, at denne opgave bliver lettet betydeligt ved oprettelsen af den digitale registratur. Ved årsskiftet indlagdes et link til museets genstandsbeskrivelser i REGIN på vores hjemmeside. Herved vil publikum i løbet af 2010 få lejlighed til at danne sig et overblik over størstedelen af museets samling, og for første gang nogen sinde få reel adgang til at søge oplysninger om de magasinerede genstande. Det er museets håb, at kun få vil ønske at se disse genstande i virkeligheden, da sådanne fremvisninger er forbundet med betydelige omkostninger. 2.4 Udlån til andre Den udlånte uniform kom tilbage fra Statens Forsvarshistoriske Museum i januar. Endelig udlånte museet en del billedmateriale i digitalform. Vore store Willemoesmaleri var også i år det mest efterspurgte. 2.6 Arkiv Lokalhistorisk Arkiv for Assens by er medlem af Arkivrådet i Assens Kommune, hvor vi repræsenteres af Ove Hougaard Pedersen og Sven Rask (der tillige er medlem af rådet som leder af Museerne på Vestfyn). Arkivrådet skal medvirke ved fordelingen af offentlige tilskud og i øvrigt formidle kontakt mellem arkiver og kommunen. Arkivrådets hjemmeside betales og vedligeholdes af Museerne på Vestfyn. Arkivets presserende pladsproblemer blev delvis afhjulpet, da der i foråret 2008 blev lejet et fjernmagasin, hvortil vi flyttede de sjældnere benyttede arkivalier. Løsningen er dog langt fra ideel, og de problemer, der er forbundet med at give adgang til publikum på en læsesal, som også bruges som mødelokale samt frokost- og kaffestue for museets personale, er der ikke gjort noget ved. 15

18 12009 begyndte vi for alvor at anvende det internetbaserede registreringsprogram ARKH3AS og der indtastedes bl.a. et stort antal ældre indkomstjournaler. Arkivet blev i 2009 forøget gennem 26 (34) afleveringer, hvoraf de fleste bestod af et mindre antal fotografier. Der har været et fald i antallet af registrerede læsesalsgæster. I år var der 52 (78), som havde lyst til at skrive i gæstebogen. Her til kommer de der ikke så den og alle de stamkunder og gengangere, der ikke synes, de skal skrive igen. Hertil kommer en lille gruppe slægtsforskere, som mødes hver anden mandag aften i arkivets lokale, benytter vores internetforbindelse og udveksler erfaringer. Der er ligeledes behandlet et større antal telefoniske henvendelser og besvaret 30 (35) skriftlige forespørgsler. Arkivets medarbejdere har brugt en del tid på at fremskaffe af billedmateriale til forskellige projekter, eksempelvis til en billedserie i Folkebladet, hvor der hver uge året igennem bragtes billeder af bygninger i Assens Kommune. Til denne serie leverede vi syv selvstændige bidrag, mens Sven Rask var en af to ankermænd bag de øvrige bidrag. Der blev ligeledes leveret billeder til Den Gamle Bys forskning i købstæderne i 1970'erne og SLA.s jubilæumsudgivelse "Danmarksbilleder i 1950'erne". Endelig har arkivet også medvirket ved et indsamlingsprojekt for billeder og erindringer: "Gårdmiljøer i Assens ", hvor formålet var at indsamle erindringer og billeder, som belyser det liv, der udfoldede sig i og omkring gårdene i Assens by, ligesom der er indsamlet oplysninger til en fortegnelse over de professionelle fotografer, der har virket i Assens by. 2.7 Bibliotek Til museernes håndbogsbibliotek abonneres på en række tidsskrifter, årbøger og auktionskataloger med relevans for vores ansvarsområder, eksempelvis Fortid og Nutid, Historisk Tidsskrift, Siden Saxo, Maritim Kontakt, Landbohistorisk Tidsskrift, Fynske Minder, Auktionskataloger fra Bruun Rasmussen: Ældre malerier, Antikviteter og Kunst og design (tre kategorier, 10 kataloger). Endvidere købes enkelte nyudgivelser, som anses for nyttige - og så modtager vi heldigvis en del gaver. Blandt det indkomne kan nævnes: Henning Pedersen (red): Da spaniolerne kom. Krig og kulturmøde 1808 (Wormianum 2008); René Taudal Poulsen: I Nellebladets kølvand... Historien om Weilbach og Det blå Danmark (Vojens 2009); Henrik Harnow m.fl.: Industrisamfundets havne (2008); Linda Klitmøller: Som en skorsten. Mejeribrugets uddannelser i Danmark (2008); Nina Kirstine Brandt: Gulerodshippier & gummistøvlesocialister. Historien om den økologiske bevægelse i Danmark 1970 til 2001 (Viborg 2008); Peter Dragsbo (red): Haus und Hof in Schleswig und Nordeuropa (Heide 2008); Frank Allan Rasmussen: Holmen fra flåde til folk (2009); Mikkel Venborg Pedersen: I søvnen favn (Viborg 2009); Janne Hartvig Jensen: Baagø gennem tiderne (Egå 2007); Hans Schultz Hansen m.fl.: Sønderjyllands historie bd. 2. efter 1815 (Vojens 2009); endelig er også - på grundlag af bidrag fra Assens og Omegns Museumsforening - erhvervet nogle værker af Rasmus Nyerup: Historisk-statistisk Skildring af Tilstanden i Danmark og Norge i ældre og nyere Tider (bd. I-IV, ), R. Nyerups antiqvariske Fodrejse i Fyen i august 1805 (1806, eksemplaret tidligere ejet af C. Paludan Muller og J. C. B. la Cour), R. Nyerups 16

19 antiqvariske Reise til Fyen i Julii Maaned 1814 (1814), Almindelig Morskabslæsning i Danmark og Norge igjennem Aarhundreder (1816). 3.0 INDSAMLING, ERHVERVELSER, UNDERSØGELSER & FORSKNING 3.2 Erhvervelser Da museets magasiner er overfyldte og uhensigtsmæssige foretages ikke målrettet indsamling; men museet modtager enkelte genstande som supplement til de eksisterende samlinger. Blandt årets erhvervelser kan nævnes: En ukrudtssprøjte, der blev overtaget fra Ringsted Museum, da de nedlagde deres landbrugssamling; en gouache af Peter Brandes; en brevpresse af glas med foto af Peter Willemoes-statuen; samt et billedvævet blomstermotiv, syv langpiber og et pibebræt der blev modtaget som testamentarisk gave i henhold til en flere år gammel aftale. 3.3 Undersøgelser m. v. Museet har ikke foretaget større undersøgelser; men har dog arbejdet med Assens-Aarøsund overfarten. Museet har endvidere forsat registreringen af vestfynske standure og arbejdet med at belyse bestikproduktionen ved sølwarefabrikkerne i Assens. Endelig er besvaret en række forespørgsler af slægtshistorisk og/eller topografisk karakter efter forudgående gennemgang af arkivmateriale eller litteratur. 4.0 BEVARING Dataloggerne i Ernsts Samlinger lå igen i år i den store sal og i magasinet på loftet ovenover. Formålene med disse dataindsamlinger er dels at dokumentere effekten af forsatsvinduerne i salen og dels at skaffe grundlag for beslutningen om det vil være mest hensigtsmæssigt at affugte eller opvarme loftsmagasinet. 4.1 Konservering Museets egne medarbejdere har vokset en del møbler i Mands Samling. Medarbejdere fra Konserveringsanstalten på Langeland har bl.a. nymonteret tre portrætmalerier udført i pastel på pergament fra Hjemstavnsgårdens havestue. Vragfundene fra Prinds Christian Frederik er besigtiget og en konserveringsplan for de enkelte stykker er under udarbejdelse. Da det ikke er lykkedes at skabe grundlag for etablering af et fynsk fællesmagasin har Museerne på Vestfyn besluttet at søge tilknytning til Center for bevaring af Kulturarven, der ligger ved Vejle, og hvor det er muligt at kombinere konserverings- og magasinløsninger. Aftalen med konserveringsordningen på Langeland er derfor opsagt til udgangen af Forebyggende konservering 17

20 Der er iværksat et mindre forsøg med LED-lys i et enkelt rum i kunstsamlingen. Det er for tidligt at vurdere fordele og ulemper; men det er sikkert, at der skal foretages en gennemgribende forandring i lyssætningen, hvis der skal opnås en hensigtsmæssig belysning af billederne. 4.3 Bevaringsarbejde Kulturmiljøet: Som beskrevet i museumslovens kapitel otte samarbejder museet med Assens Kommune om sikring af egnens væsentlige kulturværdier. I den forbindelse gennemgår museet alle lokalplaner og gennemser ugentlige lister over samtlige byggetilladelser. Blandt de mere tidskrævende opgaver kan nævnes medlemskab af Det grønne Råd, samt deltagelse i den lokale ekspertgruppe, der følger den kommunale kulturmiljøscreening til brug i kommuneplanen. Inddragelsen i sidstnævnte arbejde anser museet for en betydelig forbedring af samarbejdet mellem de to parter, og det er museets håb, at der herved er skabt præcedens for en tidligere inddragelse af museet i det kommunale planarbejde. Når lejlighed byder sig medvirker museet til at skabe debat om bevaringsproblematik i medierne. Den levende kulturarv: Ved Vestfyns Hjemstavnsgård er et lille hønsehold af Dansk Landrace. Endvidere dyrkes en række mark- og haveafgrøder samt prydplanter af gamle sorter afsluttedes plantningen af frugthaven med forskellige æble-, pære og kirsebærtræer ligesom der sattes tre sorter danske stikkelsbær. De forskellige afgrøder i den lille forsøgsmark studeres flittigt af publikum, og som følge af samarbejdet med Nordisk Genbank er det muligt at se en række sorter, som for længst er opgivet af det professionelle landbrug, men har været vigtige mellemled i udviklingen af nutidens højtydende, sygdomsresistente sorter. 5.0 FORMIDLING 5.2 Udstillinger Besøgstal (med 2008-tallene i parentes): Det samlede besøgstal for alle afdelinger var (9.918), hvilket betyder, at museet har haft en samlet tilbagegang i besøget på 10 %. Tilbagegangen var ventet, da Willemoesgården i 2008 havde et ekstraordinært stort besøgstal, som følge af fejringen af Willemoesåret, og besøgstallet i 2009 ligger da også over niveauet fra De besøgende fordelte sig på de forskellige afdelinger på følgende måde: Willemoesgården (3.626), Ernsts Samlinger (1.364), Mands Samling 181 (170), Toldbodhus 186 (311), og Vestfyns Hjemstavnsgård (4.413). Den store fremgang for Ernsts Samlinger skyldes i hvert fald delvis den øgede interesse, som udgivelsen af Maria Grønløkkes bog "Sølvmanden" har skabt. Blandt de besøgende var 985 (872) børn og unge under 18 år, som besøgte museet uden det var i forbindelse med et undervisningstilbud. 18

21 Foruden de registrerede besøgende har mange deltaget i foredrag, møder og aktiviteter i museets mødelokaler eller begrænsede dele af udenomsarealerne, ligesom de grønne områder ved Hjemstavnsgården udenfor museets egentlige åbningstid benyttes som offentlig park. Hver anden onsdag bruges kaffestuen af Hjemstavns gårdens Folkedansere. Året igennem benytter Assens Arkæologiforening mødelokalet i Plums Gård ligesom slægtsforskergruppen mødes hver anden mandag i Lokalhistorisk Arkiv. De permanente udstillinger: De stående udstillinger er ved at være nedslidt, men der mangler faglige resurser til at gennemføre en gennemgribende fornyelse. Der er dog gennemført nogle mindre ændringer af udstillingen om Slaget ved Sjællands Odde, hvorved bl.a. modellen af Prinds Christian Frederik blev sænket, således at børn bedre kan se detaljer. Som eksempel på en utraditionel nyindretning af en del af Willemoesgården, hvor der lægges større vægt på fremvisning af bygningens tidligere anvendelse, har arkitekt Ivan Harpsøe udarbejdet nogle skitser til åbning af loftsetagen. Særudstillinger: Museerne på Vestfyn producerede en udstilling om Rasmus Nyerups liv og virke (jfr. afsnit 5.3). De otte plancher blev forsynet med tekster, skrevet af Sven Rask og Rasmus Agertoft, samt diverse billeder og kort. Layout, billedskanning m.m. udførtes af Mark & Storm Grafisk, der også trykte plancher, indbydelseskort og plakater. I Willemoesgården opstilledes en mindre særudstilling, udarbejdet af Anne Dorthe Holm, i anledning af 50-året for museets åbning. Til Vestfyns Kunstmuseum produceredes udstillingen "Levende Landskaber - Vestfyn 1914 og 2009", som led i Fototriennale.dk, der dette år havde temaet landskab. Anne Dorthe Holm udvalgte en række optagelser fra museets fotosamling, der alle var taget af amtslæge Otto Fiedler Han havde i årene nærmest gennemfotograferet det vestfynske landskab, og vi ønskede at præsentere hans landskabsopfattelse for et moderne publikum. For at perspektivere landskabets forandringer bad vi ingeniør og fotograf Viggo Lind fotografere de samme landskaber, hvorefter billederne blev indrammet parvis. 5.3 Anden formidling mindedes 250-året for Rasmus Nyerups fødsel. Museet deltog året igennem i forskellige tiltag planlagt og gennemført af en selvbestaltet arbejdsgruppe, der bestod af: Vibeke Busse Andersen, Svend Færch, Bodil Jakobsen, Gert Larsen, Bodil Lindeloff, John Erik Petersen, Arne A. Rasmussen, Kirsten Ø. Rasmussen & Sven Rask. Der gennemførtes følgende arrangementer: Markering af 250-års dagen: Torsdag den 12. marts 2009, nedlagdes kranse ved mindestenen i Nyerup af Assens Kommune, ved borgmester Finn Brunse, og af Regensen, ved regensprovst Erik Skyum-Nielsen. Efterfølgende afholdtes en reception på Krengerup slot. Plakat: Til brag i markedsføringen udarbejdede Elisabeth Rask en illustration, der blev bragt til indbydelseskort, plakater og som "logo" for de forskellige arrangementer i Nyerup-året. Hjemmesidepræsentation: Året igennem har der været information om Rasmus Nyerup på Museerne på Vestfyns hjemmeside, 19

22 hvortil der bl.a. har været links/henvisninger fra Assens Kommunes hjemmeside. Plancheudstilling: Museerne på Vestfyn producerede otte plancher med tekster og billeder til belysning af Rasmus Nyerups liv og gerninger. 1. maj -18. oktober hang udstillingen på Hørvævsmuseet, hvor den var suppleret med en mindre oldsagsudstilling (lånt af Odense Bys Museer) og en bogudstilling (med værker dels tilvejebragt af AssensBibliotekerne og dels tilhørende Museerne på Vestfyn). 29. oktober -18. december hang udstillingen på Vestfyns Gymnasium. Foredragsrække: Lørdag den 31. oktober afholdtes en foredragsrække på Vestfyns Gymnasium. Det er museets opfattelse at det er nødvendigt at tilføre en række af de traditionelle arrangementer en tiltrængt fornyelse. På baggrund heraf har Museerne på Vestfyn påtaget sig mere arbejde og større omkostninger i forbindelse med eksempelvis Høstfesten på Hjemstavnsgården. Hjemstavnsforeningen deltager dog stadig aktivt som en væsentlig samarbejdspartner og inspirator, ligesom dele af det traditionelle indhold er bevaret uændret. Som eksempel på et helt nyt arrangement for Museerne på Vestfyn kan nævnes afholdelsen af en cellokoncert i gårdhaven ved Ernsts Samlinger med ensemblet "Four Funen Females". Ved afholdelse af Julestuen på Hjemstavnsgården er museet indtrådt som medarrangør, således at arrangementet gennemføres i et samarbejde, mellem Lions Klubben i Glamsbjerg og Museerne på Vestfyn. Museumsformidlingen bestod i år i omvisninger med temaerne der understøttedes af mindre særudstillinger i Landmålergårdens stuer ligesom der blev arbejdet i smedjen. Natten mellem den 3. og 4. oktober blev smedjen på Hjemstavnsgården holdt åben i forbindelse med dansk MG-klubs afsluttende mesterskabsløb. Der var oprettet en post i smedjen, hvor deltagerne skulle svare på spørgsmål om gammelt smedeværktøj. Aktivitetsdage: 22. februar Hjemstavnsforeningens fastelavnsfest på Hjemstavnsgården. 2. maj Vandmølledag og majstangsrejsning på Hjemstavnsgården. 30. maj Smag for Assens. Speciel åbning af kælderen under - og lofterne over - Willemoesgården. 20. juni Fejring af 50 året for åbningen af museet i Willemoesgården. 7. juli Cellokoncert i gårdhaven ved Ernsts Samling 22. juli Toldboden holdtes åben i forbindelse med anløb af træskibe. 1. august De fynske Fåreavleres dyrskue på Vestfyns Hjemstavnsgård. 6. september Hjemstavnsforeningens traditionelle høstfest gennemførtes med udvidet program i samarbejde med museet og medvirken af Haarby Amatør Teater oktober Efterårsferieaktiviteter på Vestfyns Hjemstavnsgård. 29. november Julestue på Hjemstavnsgården. Foredrag og lignende ved museet: Museets inspektører har i 2009 afholdt 29 (24) specialomvisninger i museets samlinger efter bestilling fra grupper på udflugt eller med særlige interesser. En stor del heraf om aftenen eller i 20

23 weekender, hvor den pågældende afdeling er blevet åbnet udelukkende for disse selskaber. Blandt disse kan fremhæves en omvisning for bluide i Ernsts Samlinger den 11. april. Som led i museumsklubbens virksomhed arrangeredes 10 forud annoncerede, velbesøgte omvisninger i museets forskellige afdelinger. I Mands Samling er den generelle åbningstid afskaffet og i stedet afholdtes to omvisninger om ugen ved museets inspektører i perioden 24. juni til 14. august. Lørdag den 31. oktober afholdtes en foredragsrække på Vestfyns Gymnasium, som var arrangeret af museet, med følgende indlæg: Sven Rask, museumsleder ved Museerne på Vestfyn, Velkomst og introduktion til livet i Ørsted sogn 1759; Harry Haue, dr.phil, professor ved Syddansk Universitet, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Rasmus Nyerups latinskoletid; Finn Stendal Pedersen, dr.phil., lektor ved Syddansk Universitet, Institut f or Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, Social mobilitet i 1700-tallet; Poul Grinder-Hansen, museumsinspektør/ seniorforsker ved Nationalmuseet, Forsknings- og Formidlingsafdelingen, Antikvariske rejsende; Ulla Kjær, museumsinspektør/seniorforsker ved Nationalmuseet, Forsknings- og Formidlingsafdelingen, Rasmus Nyerup og grundlæggelsen af det danske Nationalmuseum i 1807; (Flemming Conrad, Dr.phil., Rasmus Nyrups indsats som traditionsbrydende litteraturhistoriker - dette foredrag udgik som følge af afbud); Henrik Horstbøll, dr.phil. & lic.phil, professor i bok- och bibliotekshistoria,ved Lunds Universitet. Institutionen f or Kulturvetenskaper,R.asmus Nyerup og morskabslæsningens historie; Jens Henrik Koudal, dr.phil., seniorforsker ved Det kongelige Bibliotek, Dansk Folkemindesamling, Gadeviser og gammel nationaldigtning. Om Nyerup og folkeviserne, Rasmus Agertoft, cand.mag.,»glæd mig med den Efterretning at De lever vel«. Brevvekslingen med F.D. Grater. Udgivelser, artikler m.m.: Der blev udarbejdet en ny informationsfolder om Willemoesgården, der uddeles til museets gæster. Sven Rask har leveret bidrag til Danmarks Kirker, Odense Amt hft , Kirkerne i Kerteminde. Hjemmeside: Arbejdet med at udbygge informationerne på museets hjemmeside skrider langsomt frem. Ambitionerne er store, men resurserne begrænsede, så vi er stadig langt fra et tilfredsstillende resultat har hjemmesiden haft (9.679) besøgende. I det forløbne år har Capacent Epinion gennemført en omfattende brugervenlighedstest af hjemmesiden ved at bede brugerne besvare en række spørgsmål. Da svarprocenten kun ligger lidt over 1%, må resultaterne tages med et gran salt. Det er ikke overraskende, at der er flere kvinder, højtuddannede og bedre bemidlede blandt brugerne end i befolkningen som helhed; men spredningen på husstandsindkomst er alligevel stor, ligesom der er ufaglærte blandt svarerne og 12% angiver folkeskolen som senest afsluttede uddannelse. 21

24 Blandt de mange udsagn kan være værd at notere sig at: 51% var over 56 år, 68% besøgte siden for første gang, 63% er tilfredse med det overordnede indtryk, 60% fandt det nemt at navigere rundt på siden, 56% fandt de oplysninger de søgte, 76% mente sproget var klart og let at forstå, 47% mente sidens design er moderne og tidssvarende og 59% fandt, at kvaliteten af hjemmesidens indhold generelt er høj. 5.4 Undervisning Året igennem arrangeres undervisning for skoleklasser i de forskellige museumsafdelinger. Det er et højt prioriteret arbejdsområde, og vi kan glæde os over at blive benyttet af alle klassetrin fra indskoling til gymnasium deltog 348 børn i klassebesøg ved museets afdelinger, herudover har flere elever - individuelt eller i mindre grupper - fået hjælp og vejledning i forbindelse med udarbejdelse af opgaver og lignende. Omvisninger og foredrag udenfor museet Museet har stillet personale til rådighed for en række arrangementer rundt om i Assens kommune, bl.a. busture og byvandringer. Herudover er arrangeret to cykelture i museumsklubbens regi. Sven Rask holdt foredrag om: Søhelten Willemoes og byen Assens (Søndersø Lokalhistoriske Arkiv 11/2), Rasmus Nyerups liv og virke (Assens og Omegns Museumsforening 18/5), Om Rasmus Nyerups barndom og barndomsegn (Nyerup seminar 31/10) Rasmus Nyerups liv og virke (Midelfart og Oplands Lokalhistoriske Forening 16/11). Anne Dorthe Holm holdt foredrag om Assens-Aarøsundoverfarten (Assens Arkæologiforening 5/2). PR-virksomhed Til Ernsts Samlinger har museet ladet Maria Grønlykke og Elisabeth Colding fremstille en postkortserie (16 forskellige). Museerne har i årets løb udsendt pressemateriale forud for alle arrangementer og udstillinger, ligesom personalet har givet interviews til aviser, magasiner, radio og tv og medvirket i forskellige udsendelser. SR har medvirket i et par radioprogrammer, dels i magasinprogrammet Orientering i PI (10/7) om magasinproblemerne og dels direkte i VLR (Vejle Lokal Radio, 6/8) om vestfynboernes karaktertræk. Endelig er også udført en del arbejde i forbindelse med andres omtale af museet. Eksempelvis ved Historisk Teams produktion af en dvd om Ernsts Samlinger og for Troels Kløvedal, der i april lavede fjernsynsoptagelser i Willemoesgården i forbindelse med forberedelse af en udsendelsesrække i DR1 om flådens 500-års jubilæum i Kiosk og kaffestue Levnedsmiddelkontrollen aflagde kaffestuen et besøg den 20. juli og vi beholdt vores elite smiley. 22

25 I årets løb har kaffestuen været udlånt til foreningsarrangementer. Ud over Vestfyns Hjemstavnsforenings forskellige foredrag og møder kanbl.a. nævnes generalforsamlinger i: De fynske Fåreavlere, Vestfyns Biavlerforening og Dansk Gede Union, ligesom Hjemstavnsgårdens Folkedansere kommer hver anden onsdag. I museumsbutikkerne er ikke sket større forandringer, men den langsomme udvidelse af vareudbuddet er fortsat. 6.0 BYGNINGER, HAVER OG ANDRE AREALER 6.1 Bygningsvedligeholdelse Der bruges ganske mange resurser på vedligeholdelse og modernisering af museets bygninger. Foruden håndværkerne lægger museets personale og frivillige ganske mange tuner i forsøget på at indhente de mange års forsømmelser ved flere afdelinger. Da alle bygninger enten er fredede eller bevaringsværdige lægger forberedelse og opfølgning beslag på meget tid for museets ledelse. Willemoesgården Assens Kommune lod bindingsværk og vinduer i gårdsiden sætte i stand, ligesom der blev foretaget afstivning af kælderens loftsbjælker. I særudstillingsrummet monteredes lamelgardiner for at se om disse kunne dæmpe reflekser fra vinduerne. Ernsts Samlinger Rullegardinerne i vinduerne til Østergade blev udskiftet. Mands Samling En mur, der var blevet stående ved nedbrydningen af magasinskuret, blev nedtaget for at give bedre udluftning og vandafledning til smøgen bag sidehuset. Toldbodhus Nogle gulvbrædder indenfor hoveddøren udskiftedes, da de var nedbrudt efter et svampeangreb. Det pågældende areal var sat i stand i Det anses for usandsynligt at svampeangrebet skulle have bredt sig ud over det nu udskiftede område, hvor træet behandledes med svampedræbende midler. Vestfyns Hjernstavnsgård Bindingsværket i vestenden af Landmålergårdens stuehus er sat i stand ved udskiftning af gavlens fodrem og udlusning af nedbrudte dele. Der er ligeledes indsat ny lemme til kælderen og istandsat vinduer. Disse arbejder krævede såvel forudgående som efterfølgende sikring af storstuens vægmalerier. Sidstnævnte arbejde måtte afbrydes, da det satte ind med vedvarende frost; men ventes gennemført så snart det lader sig gøre. Ved ladernes nordvestre hjørne udskiftedes ligeledes et stykke fodrem. Her blev syldstenene hævet og brolægningen langs Klaregade sænket således at 23

museum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8

museum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8 Museum Vestfyn - ikke balanceret budget Ikke balanceret Konto Udgifter 22 Personale 22.1.0.0. Lønninger m.v. 4.790.000,00 4.390.358,72 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge 713.897,41 22.2.2.0 Diverse

Læs mere

museum vestfyn budgetforslag 2016f.xlsx 1 af 8

museum vestfyn budgetforslag 2016f.xlsx 1 af 8 skitsemæssigt Konto Udgifter 22 Personale lønudv +1% 22.1.0.0. Lønninger m.v. 5.177.000,00 5.125.000,00 4.609.640,48 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge lønudv +1% 9.870,35 22.2.2.0 Diverse personaleudgifter

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Museerne på Vestfyn. årsregnskab. og beretning

Museerne på Vestfyn. årsregnskab. og beretning Museerne på Vestfyn årsregnskab og beretning for 2008 Museerne på Vestfyn - årsregnskab 2008 42101 Indholdsfortegnelse Side Resultatopgørelse 1-3 Balance 4-5 Museets underskrifter 6 Den uafhængige revisors

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2010 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 Budget Realiseret Realiseret 2010 2010 2009 Udstillingsvirksomhed:

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr.

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Hørsholm Egns Museum. Årsrapport 2010

Hørsholm Egns Museum. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hørsholm Egns Museum Årsrapport

Læs mere

Rødskebølle Skydebaneforening. Bodøvej Svendborg

Rødskebølle Skydebaneforening. Bodøvej Svendborg Rødskebølle Skydebaneforening Bodøvej 22 5700 Svendborg Årsrapport for perioden 1. januar 31. december 2016 2 Bestyrelsens erklæring: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for år 2016 for Rødskebølle

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 4

Læs mere

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2009 (5. regnskabsår) 1 Indhold Påtegninger Side Bestyrelsens påtegning...

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Museerne på Vestfyn. årsregnskab. og beretning

Museerne på Vestfyn. årsregnskab. og beretning Museerne på Vestfyn årsregnskab og beretning for 2012 Museerne på Vestfyn - årsregnskab 2012 421 01 Indholdsfortegnelse Side Resultatopgørelse 1-3 Balance 4-5 Specifikation af konto 91 6 Museets underskrift

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2006 (2. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2007...

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2009 3

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup. Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup. Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007 Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007 (2. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens årsberetning og påtegning... 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry DI nr.: 756 CVR-nr.: 26 90 82 56 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 1 2 3 Den kritiske revisors

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Museerne på Vestfyn. CVR-nr. 25 76 23 55. Genpart af revisionsprotokollat af den 23. marts 2010 vedrørende årsregnskabet for 2009 (side 25-34)

Museerne på Vestfyn. CVR-nr. 25 76 23 55. Genpart af revisionsprotokollat af den 23. marts 2010 vedrørende årsregnskabet for 2009 (side 25-34) CVR-nr. 25 76 23 55 Genpart af revisionsprotokollat af den 23. marts 2010 vedrørende årsregnskabet for 2009 (side 25-34) i!l ERNST &YOUNG Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af det reviderede årsregnskab

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2013 30. september 2014 Balance 30. september 2014 ØSTERFÆLLED TORV 10,

Læs mere

Revi Partner. Skomager - Karreens Gårdlaug c/o Bente Naver Munkholmvej 370 4060 Kirke Såby. Årsrapport for perioden 1. januar - 31.

Revi Partner. Skomager - Karreens Gårdlaug c/o Bente Naver Munkholmvej 370 4060 Kirke Såby. Årsrapport for perioden 1. januar - 31. Revi Partner Skomager - Karreens Gårdlaug c/o Bente Naver Munkholmvej 370 4060 Kirke Såby Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2010 ReviPartner - registreret revisionsanpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere

Parasollen, Struer. Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012. Balance pr. 31/12 2012

Parasollen, Struer. Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012. Balance pr. 31/12 2012 k f u mt SOCIALE ARBEJDE MO DTAGET 0 1 JAN. 2013 STRUER KOMMUNE Parasollen, Struer Søndergade 10, 7600 Struer Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012 Balance pr. 31/12 2012 Højskolevej 3, Strib 5500 Middelfart

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2014 30. september 2015 Balance 30. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng

Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng Årsrapport for 2012 Nærværende årsrapport er godkendt på foreningens generalforsamling Den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse side Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København Sejlklubben København Sundkrogskaj 19, 2100 København Ø Årsrapport for 2011 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Assensvej 4, Box 116 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 63 61 41 00, Fax: 63 61 41 01 www.bdo.dk E-mail: Faaborg@bdo.dk FAABORG VEST ANTENNEFORENING

Læs mere

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13 Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010 Elektroteknisk Forening 1 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk. Regnskab 2009

Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk. Regnskab 2009 Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk Regnskab 2009 2. Udkast Resultatopgørelse for 01.01.2009-31.12.2009 Balance pr. 31.12.2009 CVR. NR. 10 56 64 87 Den uafhængige revisors påtegning Til Andelshaverne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND ÅRSREGNSKAB 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om Kystbeskyttelseslaget... 1 Bestyrelsens regnskabserklæring... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt

Læs mere

SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION

SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION ÅRSREGNSKAB 01.11.2009-31.10.2010 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for Sjællands

Læs mere

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Den Selvejende Institution Venø Havn CVR-nummer: 10 03 68 01 Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vi er tættere på dig INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring...

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

~YRN. WPS. BRAN!n' Statsautoriserede revisorer A/S

~YRN. WPS. BRAN!n' Statsautoriserede revisorer A/S ~YRN. WPS. BRAN!n' Statsautoriserede revisorer A/S Gårdlauget Sølvtorvet Arsrapport for 23. november 2009-31. december 2010 1. regnskabsår Fændediget 13.. 4600 Køge Telefon 56 65 52 52 CVR-nr. 30 82 19

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER

Årsregnskab. 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER Årsregnskab 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER Administrator: Boligselskabnr. 0177 Domea.dk s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup Telefon 76 64 64 64 Tilsynsførende kommune: Kommunenr.

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Ledelsespåtegning. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ledelsespåtegning. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 21 for Vandværket Vænget a.m.b.a.. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse

Læs mere

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER 10 Gårdlauget Sølvtorvet Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER Gårdlaugetskontingent - medlemmer Renteindtægter Indtægter i alt 374.700 kr. 375.700 El-forbrug Forsikring Anskaffelser til gården Gård-

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber 1. januar 31. december 2009 Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for 2009 s.2 Grundejerforeningen

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET Årsregnskab Beretning Projektoversigt Kapitalforklaring pr. 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning... 4 Projekter...

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2009

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2009 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2009 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2009 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet er

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2006 18. regnskabsår

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2006 18. regnskabsår Andelsboligforeningen Poppelvænget Årsrapport for 2006 18. regnskabsår Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6

Læs mere

Årsrapport. Dansk Historisk Fællesråd. Rigsdagsgården 9, 1218 København K CVR-nr for 2006

Årsrapport. Dansk Historisk Fællesråd. Rigsdagsgården 9, 1218 København K CVR-nr for 2006 =H Ernst &Yo u n g Dansk Historisk Fællesråd Rigsdagsgården 9, 1218 København K CVR-nr.22223917 Årsrapport for 2006 Godkendt på fæ llesrådets ordinære generalforsamling, den / 2007 dirigent 310 =!I Er

Læs mere

Årsrapport 2009. Midtjysk Lederforum. CVR-nr. 31 13 21 77 10-r001 THTI CMP 414565 10001.docx. Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.

Årsrapport 2009. Midtjysk Lederforum. CVR-nr. 31 13 21 77 10-r001 THTI CMP 414565 10001.docx. Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Industrivej Nord 9 Postboks 360 7400 Herning Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af KPMG

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Dirigent: dbio - Nordjylland. Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011. samt. Balance 31. december 2011.

Dirigent: dbio - Nordjylland. Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011. samt. Balance 31. december 2011. Godkendt på regionens generalforsamling den 6/3 2012 Dirigent: dbio - Nordjylland Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011 samt Balance 31. december 2011. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7.

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7 Side 1 Ledelsespåtegning Formandskabet har dags dato behandlet og godkendt

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård

Ejerforeningen Skodsborg Solgård BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf: 39 15 52 00 Koebenhavn@bdo.dk Ejerforeningen Skodsborg Solgård Årsrapport 2011/12 Årsrapporten

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2009 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Greve Strands Revision

Greve Strands Revision \ vi Registreret Revisor FRR Frank Eliasson Centerholmen 16, 2 2670 Greve Tlf 43 9703 60 Fax 43 97 03 69 info@greverevision.dk www.greverevision.dk Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2010

Læs mere

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013 G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse CVR nr. 33894783 Årsregnskab for 2013 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 109-307/TSH Ledelsespåtegning Administrator og bestyrelsen

Læs mere

Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde. Årsrapport

Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde. Årsrapport Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Årsregnskab 1.

Læs mere

Resultatopgørelse for 2012

Resultatopgørelse for 2012 Resultatopgørelse for 2012 Provisioner 4.722.385 4.340 Administrationstilskud m.v. 1.895.002 1.581 Kontingenter 512.404 492 Regulering medlemsindskud 166.100 130 Transportregnskab -36.358-61 Indtægter

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD. Årsrapport 2011

VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD. Årsrapport 2011 VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD CVR-nr. 33 33 55 39 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: BESTYRELSENS PÅTEGNING ------------------------------------------

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01 CVR-nr. 14 13 17 01 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015 Den Selvejende Institution Venø Havn CVR-nummer: 10 03 68 01 Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015 Vi er tættere på dig INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring...

Læs mere

Spodsbjerg. Kystbeskyttelseslaug

Spodsbjerg. Kystbeskyttelseslaug Spodsbjerg Kystbeskyttelseslaug Årsrapport for året 2007 Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsens årsberetning 1-2 Revisionspåtegning afgivet af uafhængig revisor 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2011

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2011 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2011 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2011 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår Andelsboligforeningen Poppelvænget Årsrapport for 2007 19. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

DANSK GAS FORENING. CVR. nr

DANSK GAS FORENING. CVR. nr DANSK GAS FORENING CVR. nr. 19731715 Årsrapport 2007/2008 Årsberetning Årets resultat Resultatopgørelsen 1. juli 2007 til 30. juni 2008 udviser et underskud på 56.386 kr. mod et underskud i 2006/2007 på

Læs mere

Hesteafgiftsfonden. Årsregnskab 2007

Hesteafgiftsfonden. Årsregnskab 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hesteafgiftsfonden Produktionsafgifter

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling Landvindingslaget Søborg Sø Afholder sin ordinære Generalforsamling I Søborg Forsamlingshus, torsdag den 26. maj 2016 kl. 19,00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Regnskab fremlægges

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2007

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2007 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for året 2007 1 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2007 Indtægter:

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere