EjendomsSelskabet Norden A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EjendomsSelskabet Norden A/S"

Transkript

1 Den 25. januar 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads København K Fax nr EjendomsSelskabet Norden A/S Årsregnskabsmeddelelse 1999 for perioden 1. januar 31. december 1999 Det regnskabsmæssige resultat før skat for 1999 udgjorde 278,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 80% i forhold til Efter skat udgjorde resultatet 188,2 mio. kr. sammenlignet med 112,2 mio.kr. i Det forbedrede resultat kan henføres til fremgang inden for alle aktivitetsområder. Værdiregulering af ejendomme udgør 134,6 mio. kr., hvilket primært kan henføres til bedre ejendomsdrift. I 1999 investeredes 878 mio. kr. i ejendomme, hvilket bragte de samlede investeringer op på 4,5 mia. kr. ultimo Den største enkeltinvestering i 1999 var erhvervelsen af Kommunehospitalet for 241 mio. kr. Egenkapitalen udgør 2.391,0 mio. kr. ultimo 1999, hvilket med en aktivmasse på 4.997,1 mio. kr. giver mulighed for at foretage yderligere investeringer for ca. 1 mia. kr. ved en soliditet på 40%. For år 2000 ventes fortsat fremgang, idet resultatet før værdireguleringer og skat ventes at udgøre 155 mio. kr., svarende til en fremgang på 20%, såfremt 1999 resultatet korrigeres for engangsindtægter. Side 1 af 26

2 Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse - koncern mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. Huslejeindtægter 365,2 334,5 304,6 246,5 202,1 Driftsomkostninger -141,4-135,2-131,9-99,2-84,8 Overskud ved udlejning af ejendomme 223,8 199,3 172,7 147,3 117,3 Avance ved salg af ejerlejligheder og ejendomme 64,4 48,8 31,8 25,7 15,1 Ejendommenes resultat 288,2 248,1 204,5 173,0 132,4 Adm. omkostninger incl. afskrivninger -26,0-23,9-20,9-19,3-17,8 Resultat før finansiering 262,2 224,2 183,6 153,7 114,6 Finansieringsomkostninger, netto -117,9-119,9-113,8-110,2-79,8 Resultat før kurs- og værdireguleringer 144,3 104,3 69,8 43,5 34,8 Værdiregulering af ejendomme 134,6 50,1 35,4 10,1 6,9 Resultat før skat 278,9 154,4 105,2 53,6 41,7 Skat af årets resultat -90,7-42,2-35,9-18,4-14,3 Resultat efter skat 188,2 112,2 69,3 35,2 27,4 Balance - koncern Aktiver Ejendomme: Erhvervsejendomme 2.927, , , , ,4 Boligejendomme 666,1 562,4 514,4 376,2 289,8 Boligejendomme Malmø 285, Ejerlejligheder 579,4 563,5 571,1 476,8 502,1 Ejendomme i alt 4.458, , , , ,3 Andre aktiver 141,0 133,0 159,9 101,1 82,1 Likvider og fonds 397,5 301,8 202,4 82,6 132,2 Aktiver i alt 4.997, , , , ,6 Passiver Egenkapital 2.391, , , , ,3 Gæld og hensættelser 2.606, , , , ,3 Passiver i alt 4.997, , , , ,6 Side 2 af 26

3 Koncern Ejendomme, stk. Erhvervsejendomme Boligejendomme Boligejendomme, Malmø Ejerlejligheder Antal m 2 Erhvervsejendomme Boligejendomme Boligejendomme, Malmø Ejerlejligheder I alt Bogført værdi pr. m 2, kr. Erhvervsejendomme Boligejendomme Boligejendomme, Malmø Ejerlejligheder I alt Nøgletal *) Selskabskapital, (t.kr.) Forrentning af egenkapital (%) 9,3 7,0 5,9 3,2 2,6 Soliditetsgrad (%) 47,9 40,4 42,6 37,7 41,0 Resultat pr. aktie (kr.) 28,1 20,9 16,6 9,8 8,6 Børskurs, ultimo Price earnings 9,6 16,8 18,9 28,4 24,4 Indre værdi pr. aktie, ultimo (kr.) Kurs / indre værdi 0,9 1,1 1,1 0,9 0,7 Udbytte pr. aktie (kr.) 7,0 7,0 6,5 6,5 6,3 Cash flow pr. aktie (kr.) 51,9 33,1 33,4 29,8 22,9 Antal medarbejdere Udlejningsprocent, erhverv Nøgletallene er beregnet i henhold til Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning. Side 3 af 26

4 Ledelsens årsberetning I 1999 har EjendomsSelskabet Norden udviklet sig tilfredsstillende. Fortsat vækst i indtjening, ejendomsportefølje og kapitalgrundlag betyder at EjendomsSelskabet Norden er godt rustet til at fortsætte bestræbelserne på opbygningen af en ejendomsportefølje, der skal gøre Selskabet til en af de førende udbydere af bolig- og erhvervslejemål i Øresundsregionen. Årets resultat før skat udgør 279 mio. kr., hvilket er på niveau med opjusteringen af resultatet, som oplyst i fondsbørsmeddelelse af 15. november I forhold til 1998 realiseredes en vækst i det regnskabsmæssige resultat efter skat på 68% til 188 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning på 9,3%. Årets investeringer på 878 mio. kr. bragte de samlede investeringer i ejendomme op på 4,5 mia. kr. omfattende m 2. Kapitaludvidelsen medio 1999 tilførte Selskabet et provenu på ca. 600 mio. kr. og styrkede investeringskapaciteten, således at denne efter årets investeringer på 878 mio. kr. ved årets udgang udgør ca. 1 mia. kr. ved en soliditetsgrad på 40%. I 1999 blev EjendomsSelskabet Norden etableret i Malmø gennem det 100% ejede datterselskab EjendomsSelskabet Norden AB, og med investeringer på 285 mio.kr. i 1999 er en opbygning af en ejendomsportefølje hovedsageligt bestående af boligudlejningsejendomme i Malmø nu påbegyndt. Den positive udvikling i årets driftsresultat kan henføres til en gunstig udvikling inden for alle aktivitetsområder. Tomgangsudviklingen for erhvervsejendomme er fortsat positiv i København og for EjendomsSelskabet Nordens vedkommende med en tomgang under 3% ultimo 1999, excl. uudviklede arealer på Holmen og Kommunehospitalet, den laveste tomgang registreret siden Efterspørgslen efter boliglejemål i København ligger fortsat væsentligt over udbuddet, og løbende moderniseringer ved genudlejning bidrager positivt til indtjeningen. Investeringerne i Malmø bidrager positivt på grund af det høje begyndelsesafkast, der overstiger finansieringsrenten. Den positive prisudvikling på ejerlejligheder fortsatte i 1999 med en øget avance pr. m 2 ved salg af ejerlejligheder. Salg af 3 erhvervsejendomme og en boligejendom som led i afviklingen af ejendomme uden for Øresundsregionen resulterede i en avance i forhold til den bogførte værdi på 15,6 mio. kr. Endelig havde omlægningen af langfristet gæld medio 1999 en positiv indflydelse på finansieringsomkostningerne, der blev yderligere reduceret som følge af den gennemførte kapitaludvidelse. Side 4 af 26

5 Årets investeringer Igennem året er erhvervet følgende ejendomme: Investeringer i ejendomme Adresse By m 2 Anvendelse Frederiksholm FR1, FR3A og FR4 København K Kontor, bolig, Hausergade 34 København K 853 Kontor, bolig, Ny Østergade 32 København K Kontor, butik, bolig Strandgade 27 København K Bolig Øster Farimagsgade 5 København K Offentlige formål Vester Farimagsgade m.fl. København V Kontor, bolig, Borgmester Christiansensgade København SV Kontor, lager København i alt Sverige Mellangatan 3 / Höstgatan 33 Malmø Bolig Mellengatan 1 / Vårgatan 4 Malmø Bolig Vårgatan 2 / Lundavägen 13 Malmø Bolig Ystadvägen 13 m.fl. Malmø Bolig Ystadvägen 14 / Närkesgatan 2 Malmø Bolig, butik Nobelvägen 42 A-B Malmø Bolig Docentgatan 1, 1 A - 1 B m.fl. Malmø Bolig Docentgatan 4 A - 4 B Malmø Bolig Docentgatan 9 A - 9 B Malmø Bolig Docentgatan 22 A - 22 I Malmø Bolig Kollegiegatan 2 A - 2 D m.fl. Malmø Bolig Kollegiegatan 4 A - 4 E Malmø Bolig Kollegiegatan 6 A - 6 D Malmø Bolig Professorsgatan 10 A - 10 B Malmø Bolig Professorsgatan 12 A - 12 F Malmø Bolig Nydalavägen 7 A - 7 B Malmø Bolig Nydalavägen 11 m.fl. Malmø Bolig Malmø i alt Investeringer i alt De samlede investeringer i nye ejendomme andrager i alt 753 mio. kr. svarende til en gennemsnitlig anskaffelsespris pr. m 2 på kr. Side 5 af 26

6 Den lave anskaffelsespris målt pr. m 2 skal ses i lyset af, at ca. halvdelen af de erhvervede ejendomme er overtaget uden udlejede lejemål, mens den anden halvdel i overvejende grad består af udlejningsboliger. Af de større investeringer bør fremhæves overtagelsen af 3 parceller på Frederiksholm, Øster Farimagsgade 5 (det tidligere Kommunehospital) samt investeringerne i boligudlejningsejendomme i Malmø. Nettoinvesteringer (mio.kr.) Årlige investeringer i ejendomme Årlige salg af ejendomme (kostpris) Nettoinvesteringer pr. år Holmen De 3 parceller på Frederiksholm omfatter m 2 bestående af 9 bygninger. Ejendommene blev overtaget 1. juli 1999, og de første m 2 omfattende 2 bygninger blev renoveret til Kunstakademiets Arkitektskole til indflytning 1. oktober Mod slutningen af 1999 påbegyndtes indretning af engelske rækkehuse omfattende m 2 i Søndre Magasin. Boliglejemålene ventes indflytningsklare i slutningen af år Der pågår lejeforhandlinger omkring alle de resterende 6 bygninger, og en færdigudvikling af disse ventes afsluttet inden for de næste måneder. Øster Farimagsgade Ejendommen blev overtaget den 1. december 1999 for 241 mio. kr. Det ganske enestående bygningskompleks, der siden 1863 har fungeret som Københavns Kommunehospital, rummer et stort antal anvendelsesmuligheder. Beliggenheden mellem Søerne og Botanisk Have og blot 500 meter fra Nørreport Station samt nærhed til Lyngbyvejen som en af de væsentlige indfaldsveje til København er særdeles attraktiv. Udgangspunktet for EjendomsSelskabet Nordens køb af komplekset er, at den fremtidige anvendelse bedst muligt bevarer den oprindelige bygningsstruktur samtidigt med en renovering, der sikrer et tidssvarende indvendigt miljø. Side 6 af 26

7 Centralkomplekset mod Øster Farimagsgade er velegnet til undervisningsformål og virksomheder med behov for storrumskontorer. Det er derfor denne anvendelsesform, der har den højeste prioritering i den aktuelle søgen efter potentielle brugere. De mange grønne delområder samt den centrale beliggenhed og nærhed til offentlige transportmidler vil være medvirkende til at skabe et unikt undervisningsmiljø, der tåler international sammenligning. Arbejdsmiljø og arbejdsform er under kraftig udvikling. Hvor det for blot 5 år siden nærmest var utænkeligt at indrette en ejendom med en overvægt eller blot større andele af storrumskontorer, er dette nu en væsentlig efterspørgelsesparameter, som ofte kan henføres til mere projektorienteret arbejde og en mere fleksibel arbejdsform med hjemmearbejde m.v. Hertil kommer stigende fokus på arealforbrug pr. kontormedarbejder. Bygningerne mod Søerne og Østersøgade er mere traditionelt indrettet, dog i et vist omfang også med yderliggende gange. Såfremt en del af komplekset skal indrettes til boliger, vil det være i disse bygninger, hvilket indgår i overvejelserne om den fremtidige anvendelse. Centralkomplekset er fredet, og i november 1999 indstilledes det af et Særlig Bygningssyn, at bygningerne mod Søerne ligeledes fredes, hvilket vil reducere mulighederne for omfattende bygningsændringer. Der er siden overtagelsen arbejdet på en afklaring af de anvendelsesområder, der bedst muliggøres i ejendomskomplekset, herunder indkredsning af potentielle lejeemner og planforhold m.v. Malmø I 1999 påbegyndtes investeringerne i Malmø. Baggrunden herfor er baseret på forventningen om en gradvis integration mellem København og Malmø som en naturlig konsekvens af Øresundsbroen og ønsket om at kunne anvise boliger på begge sider af Sundet i lyset af den betydelige efterspørgsel efter lejeboliger i København. Igennem året er erhvervet 17 ejendomme i Malmø alle med en overvejende anvendelse til boligformål. Ved årets udgang råder EjendomsSelskabet Norden over ca boliglejemål i Malmø. Side 7 af 26

8 I valget af ejendomme har afkast, kvadratmeterpris og lejepotentiale i lyset af en given beliggenhed været afgørende parametre. Generelt er afkastet på boligejendomme i Malmø, af typen Selskabet har investeret i, væsentligt højere sammenlignet med tilsvarende i København. Investering i eksisterende ejendomme Udover investeringerne i nye ejendomme investeredes i mio. kr. i den eksisterende portefølje. For erhvervsejendomme var der tale om den påbegyndte renovering af bygningerne på Holmen og indretning af tomme lejemål i forbindelse med udlejning. Ligeledes blev ejendommen Bredgade 65, der tidligere fungerede som hotel, ombygget til kontor og boligformål, hvor sidstnævnte blev færdigindrettet i slutningen af året med 6 store lejligheder, heraf 2 penthouse lejligheder. For boligejendomme var der tale om indvendige moderniseringer samt større facaderenoveringer, specielt på Islands Brygge. Salg af ejendomme I 1999 påbegyndtes en gradvis afvikling af EjendomsSelskabet Nordens investeringer uden for Øresundsregionen. Herudover blev ejendommen Købmagergade 19 afhændet. Solgte ejendomme i 1999 Adresse By m 2 Købmagergade 19 København K Bredegade 21 Slagelse Søndergade 3 Århus 700 Søndergade 53 Århus I alt Salgssummen for de 4 ejendomme udgjorde 170,3 mio. kr., og ejendommene blev solgt med en avance i forhold til den bogførte værdi på 15,6 mio. kr. I forhold til ejendommenes anskaffelsessum på 130,5 mio. kr. udgjorde avancen 29,6 mio. kr. Den lavere regnskabsmæssige avance kan henføres til tidligere foretagne positive værdireguleringer. Side 8 af 26

9 Aktieemission 1999 Den gennemførte fortegningsemission medio 1999 til kurs 235 blev som meddelt Fondsbørsen den 9. juli 1999 fuldtegnet og tilførte Selskabet et nettoprovenu på 607 mio. kr. Aktiekapitalen udgør efter emissionen kr. sammensat af stk. aktier á kr Alle større aktionærer i EjendomsSelskabet Norden deltog i tegningen af nye aktier. Med en fastholdelse af et soliditetsmål på minimum 40% tilførte emissionen Ejendoms- Selskabet Norden en investeringskapacitet på 1,5 mia. kr. Baggrunden for emissionen var et ønske om fortsat at have mulighed for at udbygge den eksisterende ejendomsportefølje i København både inden for bolig og erhverv og i Malmø primært til at opbygge en portefølje af boligudlejningsejendomme. Herudover vil investering i den nuværende ejendomsportefølje lægge beslag på ca. 600 mio. kr. i forbindelse med indretning af eksisterende ejendomme til nye brugere. Den overvejende del af dette beløb dækker de forventede investeringer på Holmen og i ejendommen Øster Farimagsgade 5. Fremtidsudsigter EjendomsSelskabet Norden venter fortsat fremgang i år Resultatet før kurs- og værdireguleringer ventes at udgøre 155 mio. kr. sammenlignet med 144 mio.kr. i Korrigeres 1999 resultatet for indtægter af engangskarakter, er der tale om en fremgang på 20%. Fremgangen hidrører fra en fortsat vækst i huslejeindtægterne som konsekvens af positiv lejeudvikling i den eksisterende portefølje, tilkøb af ejendomme samt den gennemførte emission. Med den fortsatte efterspørgsel efter såvel bolig- som erhvervslejemål forventer Selskabet et fortsat lavt tomgangsniveau og en positiv udvikling i lejeniveauet. Avancen ved salg af ejerlejligheder er budgetteret uændret i forhold til I forventningerne indgår ikke indtægter fra den uudviklede del af Holmen og Øster Farimagsgade 5, idet disse tidligst i større omfang ventes at generere indtægter i år 2001 eller senere. Der påregnes betydelige investeringer i den eksisterende portefølje, mens nyerhvervelser af ejendomme i københavnsområdet ved indgangen til det nye år synes at ville ligge på et lavt niveau. Derimod er Selskabet fortsat i forhandlinger om betydelige investeringer i Malmø, hvorfor en fortsat porteføljevækst i dette område forventes i år Det forventede resultat er uden ændringer i Selskabets kapitalforhold, og investeringer i ejendomme finansieres gennem en kombination af nedbringelse af Selskabets overskudslikviditet og fremmedfinansiering. Side 9 af 26

10 Overskudsdisponering og udbytte Bestyrelsen vil på den ordinære generalforsamling foreslå Selskabets aktionærer, at årets resultat t.kr. disponeres som nedenfor angivet. Selskabets udbytte pr. aktie foreslås til 7,00 kr. svarende til udbyttet pr. aktie i Det uændrede udbytte pr. aktie skal ses i lyset af den gennemførte emission medio året til favørkurs, hvor de nye aktier opbærer fuldt udbytte for 1999, hvilket indebærer, at den faktiske udbyttebetaling i 1999 er øget med 50% sammenlignet med Overskudsdisponering (t.kr.) Udbytte Opskrivningshenlæggelser ejendomme Nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført til årets resultat Regnskabsmæssigt resultat Det er Selskabets udbyttepolitik, under forudsætning af en konsolideringsgrad på minimum 40%, at udbetale et udbytte på mindst 50% af resultatet før kurs- og værdireguleringer men efter skat heraf. Generalforsamling Generalforsamling for 1999 forventes afholdt onsdag den 12. april 2000, kl Side 10 af 26

11 Regnskabsberetning Resultatopgørelse I 1999 realiseredes et regnskabsmæssigt resultat på t.kr. efter skat sammenlignet med t.kr. i Resultatet før kurs- og værdireguleringer ligger 30% over det forventede primo året, hvilket skyldes en bedre driftsudvikling i den eksisterende portefølje, herunder effekten af ejendomme erhvervet i 1998, der slår fuldt igennem i Ligeledes påvirker salg af anlægsejendomme, tilkøb af ejendomme samt den tilførte kapital medio 1999 positivt. Udvikling i huslejeindtægter (t.kr.) Husleje i alt Huslejeindtægterne i 1999 udgjorde t.kr. mod t.kr. i Fremgangen på 9% kan henføres til erhvervelser i året med 15 mio. kr. Helårseffekt af ejendomme erhvervet i 1998 øgede indtægterne med 10 mio. kr., mens 17 mio. kr. kan henføres til forbedret drift i den eksisterende portefølje som resultat af en lavere tomgang i erhvervsejendomme, indeks- og lejereguleringer samt højere leje ved genudlejning af boliglejemål efter moderniseringer. Modsat effekt har salg af anlægsejendomme og ejerlejligheder, der på årsbasis reducerer lejeindtægterne med 12 mio. kr. Driftsomkostninger t.kr. ligger på niveau med det forventede ca. 5% over niveauet i Salg af ejerlejligheder og ejendomme resulterede i en fortjeneste på t.kr., 32% højere end i 1998, hvor avancen udgjorde t.kr. Avancen ved salg af ejerlejligheder ligger på niveau med det realiserede i 1998, mens salget af 4 anlægsejendomme bidrog positivt med t.kr. Avance ved salg af ejerlejligheder Avance (t.kr.) Solgte m Avance i kr. pr. m De realiserede salgspriser på ejerlejligheder ligger 25% over niveauet for 1998 og udgjorde kr./m 2, og omsætningshastigheden er fortsat høj. Det uændrede avanceniveau skyldes derfor et mindre antal solgte kvadratmeter i 1999 på grund af en lidt lavere frigørelsesfrekvens. Side 11 af 26

12 Ejendommenes resultat på t.kr. i 1999 resulterede i et afkast på 7,5% i forhold til den gennemsnitlige investering i ejendomme over året (excl. ejendomme overtaget på statusdagen) mod 7,2% i Medtages årets værdireguleringer udgør afkastet 10,8% mod 8,7% i Udviklingen i ejendommenes direkte afkast (mio. kr.) Ejendommenes resultat 288,2 248,1 204,5 173,0 132,4 Gennemsnitlig investering i ejendomme ') 3.867, , , , ,7 Ejendommenes direkte afkast, % 7,5 7,2 6,8 6,6 6,0 *) Ejendomme, der først indgår på statusdagen, er ikke medtaget. Omkostninger til administration og afskrivninger på driftsmidler t.kr. øgedes i 1999 med 9% i forhold til Udviklingen i administrationsomkostninger (mio. kr.) Ejendommenes resultat 288,2 248,1 204,5 173,0 132,4 Administrationsomkostninger 26,0 23,9 20,9 19,3 19,2 Omkostningsprocent 9,0 9,6 10,2 11,2 14,5 Udviklingen i administrationsomkostningerne afspejler den øgede aktivitet, herunder nyetablering i Sverige, der isoleret set i 1999 øger administrationsomkostningerne med 4%. Udviklingen i administrationsomkostningerne udviser dog en i forhold til ejendommenes resultat fortsat faldende tendens og udgjorde 9,0% i Korrigeres ejendommenes resultat for fortjeneste ved salg af de 4 anlægsejendomme, der er af engangskarakter, udgør omkostningsprocenten 9,5 svarende til niveauet for Finansieringsomkostningerne t.kr. ligger på niveau med udgifterne i 1998 på trods af de samlede nettoinvesteringer på 694 mio. kr. Årsagen hertil er den gennemførte kapitaludvidelse medio 1999, der tilførte selskabet et provenu på 607 mio. kr. samt låneomlægninger på 500 mio. kr., der isoleret set resulterede i årlige rentebesparelser på ca. 3 mio. kr. Side 12 af 26

13 Forrentning af rentebærende gæld incl. bidrag og afskrivning af kurstab (mio. kr.) Gennemsnitlig gæld, netto Finansieringsudgifter, netto 117,9 119,9 113,8 110,2 79,8 Forrentning af gæld (%) 7,3 7,1 7,3 7,8 7,3 Den gennemsnitlige forrentning af selskabets rentebærende gæld med fradrag af rentebærende aktiver udgjorde i ,3%. Den gennemsnitlige forrentning af selskabets gæld brutto udgjorde i ,9% incl. afskrivning af kurstab. Forskellen skyldes, at selskabets rentebærende aktiver, der hovedsageligt omfatter likvide beholdninger og kortfristede obligationer forrentes med lavere rente end gælden, der er langfristet. Værdiansættelsen af selskabets ejendomme ultimo 1999 resulterede i en positiv regulering på t.kr. Den positive regulering afspejler en positiv udvikling i driften af selskabets erhvervsejendomme med en fortsat faldende tomgang, der ultimo 1999 ligger under 3% excl. Holmen og Øster Farimagsgade 5 sammenlignet med 5% ultimo Den positive regulering af boligejendomme afspejler den kontinuerlige moderniseringsproces samt en nedsættelse af visse ejendommes afkastkrav fra 7,0% til 6,25%. Endelig resulterede fortsat stigende priser på ejerlejligheder i en positiv værdiregulering. Skat af årets resultat er afsat med t.kr. Den aktuelle skat begrænses fortsat af skattemæssige afskrivninger på selskabets ejendomme, hvorimod fremførbare skattemæssige underskud er reduceret betydeligt. Balancen Årets nettoinvesteringer på t.kr. og de positive værdireguleringer på t.kr. forøgede de samlede investeringer i ejendomme til t.kr. svarende til en forøgelse på 22% i forhold til ultimo Set i forhold til væksten i antallet af m 2 er der tale om et fald pr. m 2, idet den gennemsnitlige bogførte værdi pr. m 2 på den samlede ejendomsportefølje ultimo 1999 udgør kr. mod kr. ultimo Årsagen skal blandt andet ses ud fra, at investeringerne i 1999 var koncentreret omkring boligejendomme og ejendomme med et betydeligt renoveringsbehov, som således vil indgå i balancen i takt med afholdelsen af udgifterne. Udviklingen i selskabets passiver afspejler på den ene side investeringerne i 1999 og på den anden side emissionen medio Den samlede gæld pr. 31. december 1999 udgør t.kr. er stort set uændret i forhold til ultimo 1998, idet den overvejende del af investeringerne i 1999 er finansieret gennem nedbringelse af selskabets likvide beholdninger. Side 13 af 26

14 Pengestrømme Selskabets likviditetsmæssige stilling har udviklet sig tilfredsstillende i 1999 og afspejler den gennemførte emission, selskabets betydelige investeringer samt afhændelse af 4 anlægsejendomme. Pengestrømme (t.kr.) Fra driften Fra investeringer Fra finansiering Pengestrømme i alt Selskabets drift genererede i t.kr. i likviditet sammenlignet med t.kr. i Selskabets afhændelse af 4 anlægsejendomme påvirker positivt med 160 mio. kr., således at likviditet fra driften excl. salg af anlægsejendomme udgør 189 mio. kr., svarende til en stigning på 7% i forhold til Pengestrømme fra investering udgør minus t.kr. og udgør for størstedelens vedkommende årets investering i ejendomme som set i forhold til 1998 er forøget med t.kr. Selskabets pengestrømme fra finansiering udgør t.kr. mod t.kr. i Den gennemførte emission tilførte selskabet et provenu på t.kr. Side 14 af 26

15 Værdiansættelse af Selskabets ejendomme Anvendt regnskabspraksis Ejendommene værdiansættes til markedsværdi og værdireguleringer foretages over resultatopgørelsen. Opgørelsen af markedsværdien foretages af ledelsen. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Ejerlejligheder værdiansættes som portefølje til markedsværdi i udlejet stand. Markedsværdien for ejerlejligheder til boligformål opgøres som 50% af den forventede salgspris i frigjort stand. Salgsprisen fastsættes som gennemsnittet af de sidste 2 års realiserede salgspriser. Dog vil nedskrivninger blive foretaget udfra de aktuelle priser ved faldende salgspriser. Erhvervs- og boligejendomme værdiansættes individuelt på baggrund af en afkastbaseret markedsværdi. Princippet i værdiansættelsen til markedsværdi indebærer, at for hver enkelt ejendom opgøres ejendommens nettoindtægt forstået som ejendommens mulige indtægter, d.v.s. incl. tomgang, fratrukket de til ejendommen knyttede driftsomkostninger. For bolig- og erhvervsejendomme foretages værdiansættelsen med udgangspunkt i budgettet for det kommende år. Budgettallene normaliseres, således at de enkelte budgetposter korrigeres for udsving, der kan karakteriseres som værende af engangs karakter. Budgetposter, der typisk korrigeres, er huslejeindtægter samt budgetterede udgifter til reparation og vedligeholdelse. Huslejeindtægter korrigeres i de tilfælde, hvor den betalte leje væsentligt afviger fra markedslejen, og hvor der er varslet huslejeforhøjelser i henhold til lejelovens regler herom. Udgifter til reparation og vedligeholdelse normaliseres til en udgift pr. m 2, der fastsættes individuelt under hensyntagen til ejendommens karakter. I opgørelsen af ejendommens nettoindtægter udgiftføres endvidere beløb til dækning af administration. De enkelte ejendomme kapitaliseres med et til ejendommen individuelt fastsat afkastkrav, hvorefter deposita og forudbetalt leje tillægges. Den fremkomne værdi udgør markedsværdien. Markedsværdien sammenholdes med den forventede bogførte værdi ultimo 1999 tillagt planlagte forbedringsinvesteringer, der er nødvendige for at opnå den forventede leje. Kun afvigelser, der overstiger 2 mio. kr., resultatføres. Side 15 af 26

16 Resultatet af den foretagne vurdering Værdiansættelsen af EjendomsSelskabet Nordens ejendomme til markedsværdi ultimo 1999 har resulteret i en positiv værdiregulering på t.kr., der fordeler sig således: Fordeling af værdiregulering (t.kr.) Erhvervsejendomme Boligejendomme Udlejede ejerlejligheder Total Værdiansættelsen, der er opgjort på baggrund af stort set uændrede afkastkrav i forhold til tidligere år, afspejler en fortsat positiv driftsudvikling i EjendomsSelskabet Norden. Dog er afkastkravene på Selskabets ejendomme på Islands Brygge nedsat fra 7,0% til 6,25%, hvilket skal ses i lyset af udviklingen på markedet for udlejningsejendomme samt den stigende attraktivitet og standard, der præger området på og omkring Islands Brygge. Afkastændringen resulterer isoleret set i ca. 50 mio. kr. af den samlede positive værdiregulering. For erhvervsejendommene kan den positive udvikling henføres til fortsat høj efterspørgsel efter erhvervslokaler med deraf faldende tomgang, stigende leje ved genudlejning og højere leje end forudsat på købstidspunktet for så vidt angår seneste indkøbte ejendomme. For boligejendomme afspejler den positive udvikling fortsat en efterspørgsel efter centralt beliggende boliglejemål, der langt overstiger udbuddet samt en stigende forskel mellem leje baseret på omkostningsbestemte budgetter og lejen ved fri prisdannelse, der indsnævres ved at forbedre lejlighederne ved genudlejning. For beholdningen af udlejede ejerlejligheder afspejler den positive udvikling ikke blot uændrede salgspriser men en fortsat stigende prisudvikling. De gennemsnitlige salgspriser (netto) er i 1999 øget med 25% sammenlignet med de gennemsnitlige salgspriser i Erhvervsejendomme: Den foretagne værdiansættelse har resulteret i en positiv værdiregulering på t.kr. sammenlignet med t.kr. i Opskrivningerne kan primært henføres til udlejning af ledige lokaler samt løbende indeksreguleringer. Endvidere har forbedret drift som følge af ændret lejersammensætning fra produktion til lager i et tilfælde resulteret i en opskrivning. De anvendte afkastkrav varierer fra 6% til 9%. Side 16 af 26

17 Afkastet i forhold til den bogførte værdi ultimo år 1999 incl. værdireguleringer og tillagt planlagte investeringer i forbedringer udgør 7,19% mod 7,05% i foregående år. Det bemærkes, at som udgangspunkt værdireguleres ejendomme ikke før varslinger er accepteret af lejer og derved gældende. Lige såvel gælder det, at uudviklede ejendomme ikke er værdireguleret. Boligejendomme: Den foretagne værdiansættelse har resulteret i en positiv værdiregulering på t.kr. sammenlignet med t.kr. i Den overvejende del af opskrivningen (50 mio. kr.) kan henføres til et lavere afkastkrav på ejendomme beliggende på Islands Brygge. Afkastet er nedsat til 6,25% og skal ses i lyset af den generelle udvikling på markedet for boligudlejningsejendomme. Hertil kommer den stigende efterspørgsel, der kendetegner lejligheder beliggende på Islands Brygge og de betydelige beløb, der over de sidste år er investeret i forbedringer indvendigt såvel som udvendigt. Opskrivninger kan herudover henføres til moderniseringer af lejligheder ved genudlejning med stigende leje som resultat. Boligejendomme er under ét værdiansat til et afkast på 6,02%. De anvendte afkastkrav varierer som i de tidligere år mellem 6% og 8%. De anvendte afkastkrav er uagtet nedsættelsen af visse afkastkrav højere end de aktuelle markedsafkast. Dette begrundes i løbende afkastgenererende moderniseringer, hvor det i takt med at lejen for en given ejendom øges ikke kan forventes at kunne begrunde fortsat lave afkast. Ved at fastholde højere afkastkrav vil de løbende moderniseringer og deraf afledte værdireguleringer derimod kunne driftsføres i takt med de gennemføres over årene. Ejerlejligheder: Den foretagne værdiansættelse af Selskabets udlejede ejerlejligheder har resulteret i en positiv værdiregulering på t.kr. sammenlignet med t.kr. i Den positive værdiregulering kan henføres til fortsat stigende priser på frigjorte ejerlejligheder. Prisstigninger målt pr. m 2 i 1999 var 25% sammenlignet med Som grundlag for værdiansættelsen er salgsprisen fastsat, som den gennemsnitlige pris på faktiske gennemførte salg af ejerlejligheder i 1998 og 1999 fratrukket de gennemsnitlige salgsomkostninger. Værdiansættelsen udgør 50% heraf. Side 17 af 26

18 Ejendomme i Malmø: Boligejendommene i Sverige er værdiansat på basis af et gennemsnitligt afkast på 7,5%. Idet der er tale om nyerhvervede ejendomme, er der ikke foretaget værdireguleringer. Der er ikke efter statusdagen indtruffet forhold, der efter ledelsens opfattelse påvirker bedømmelsen af dette regnskab. Med venlig hilsen EjendomsSelskabet Norden A/S P.b.v. Peter Zobel Jens Steglich- Petersen Formand Adm. direktør Bilag I: Anvendt regnskabspraksis Bilag II: Resultatopgørelse og balance for 1999 Bilag III: Pengestrømsopgørelse Bilag IV: Egenkapitalens udvikling i 1999 Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Jens Steglich-Petersen på telefon nr Side 18 af 26

19 Bilag I. Anvendt regnskabspraksis Generelt Koncernregnskabet og årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven og de af Københavns Fondsbørs fastlagte retningslinier, herunder i overensstemmelse med danske regnskabsvejledninger. For at give et mere retvisende billede af EjendomsSelskabet Nordens aktiver og passiver, økonomiske stilling og resultat, jf. Årsregnskabslovens 4, stk. 4, værdiansættes Selskabets ejendomme i lighed med tidligere år til markedsværdi. Værdireguleringerne foretages over resultatopgørelsen. Opskrivninger af ejendomsporteføljen henlægges til opskrivningshenlæggelser under egenkapitalen via overskudsdisponering. Konsolidering Koncernregnskabet omfatter moderselskabet og dattervirksomheder, hvori moderselskabet besidder kapitalandele og har bestemmende indflydelse. Koncernregnskabet er udarbejdet på grundlag af de enkelte virksomheders årsregnskaber ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter og med efterfølgende eliminering af interne resultatog balanceposter. Udenlandske dattervirksomheders resultatopgørelse omregnes til danske kroner efter gennemsnitskurser for året, og balancen omregnes efter gældende valutakurser ved årets udgang. Omregningsdifferencer reguleres over egenkapitalen. Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta omregnes efter gældende valutakurser ved årets udgang. Realiserede og urealiserede kursgevinster og tab medtages i resultatopgørelsen. Ved køb af virksomheder fordeles forskellen mellem anskaffelsesværdi og indre værdi så vidt muligt på de overtagne ejendomme. Resterende forskelle reguleres direkte over egenkapitalen. Nyerhvervede virksomheder medtages i koncernregnskabet og i moderselskabets regnskab fra anskaffelsestidspunktet. Resultatopgørelsen Periodeafgrænsning Fortjeneste og tab ved salg af ejendomme og ejerlejligheder medtages i resultatopgørelsen i den periode, hvor salgsaftalen er endeligt indgået. Indtægter og udgifter periodeafgrænses, så de omfatter regnskabsåret. Side 19 af 26

20 Resultat af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder I moderselskabets resultatopgørelse medtages den til ejerinteressens størrelse forholdsmæssige andel af de tilknyttede og associerede virksomheders overskud eller underskud i optjeningsåret, korrigeret for koncerninterne avancer. Ekstraordinære poster Ekstraordinære poster indeholder indtægter og udgifter, som hidrører fra andet end den ordinære drift. Skat Den forventede skat af årets skattepligtige indkomst udgiftsføres i resultatopgørelsen tillige med resultatføring af årets forskydning i hensættelse til udskudt skat. Skat vedrørende ekstraordinære poster vises særskilt. Moderselskabet sambeskattes som udgangspunkt med alle 100% ejede virksomheder. Den aktuelle selskabsskat fordeles på de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling). Balance Materielle anlægsaktiver Ejendomme værdiansættes til markedsværdi. Markedsværdien for erhvervsejendomme og boliger fastlægges ved periodiske vurderinger, og værdireguleringer foretages over resultatopgørelsen. Markedsværdien for ejerlejligheder i udlejet stand opgøres typisk som 50% af den forventede salgspris i frigjort stand. De ejerlejligheder, der er opsagte og ledige pr. 31. december, er optaget under omsætningsaktiver, da de er sat til salg, mens den resterende beholdning er optaget under anlægsaktiver. Andre anlæg, driftsmidler og inventar værdiansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger sker lineært over aktivernes forventede brugstid, der er vurderet til 3-5 år. Finansielle anlægsaktiver Kapitalinteresser i tilknyttede og associerede virksomheder optages til regnskabsmæssig indre værdi. Omsætningsaktiver Ejerlejligheder under omsætningsaktiver er ledige lejligheder, som forventes solgt i det kommende år. Lejlighederne er værdiansat til markedsværdi i udlejet stand. Side 20 af 26

21 Tilgodehavender optages til nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab efter individuel vurdering. Periodeafgrænsningsposter omfatter kurstab ved konvertering af lån. Kurstab udgiftsføres over lånets løbetid under finansielle udgifter. Egne aktier optages til anskaffelsespris. Under egenkapitalen er der optaget en reserve på det tilsvarende beløb. Pantebreve optages til skønnet kursværdi på udstedelsestidspunktet med fradag af nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Beholdningen nedskrives, såfremt kursen på statustidspunktet er lavere end på udstedelsestidspunktet. Realiserede og urealiserede kursgevinster og tab føres i resultatopgørelsen. Aktier optages til børskurs. Unoterede aktier optages til anskaffelsesværdi eller en eventuel lavere værdi. En eventuel opskrivning er overført til opskrivningshenlæggelser. Obligationer optages til børskurs. Realiserede og urealiserede kursgevinster og tab føres i resultatopgørelsen. Gæld og hensættelser Udskudt skat Udskudt skat beregnes med 32% af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Forpligtelser Udvendig vedligeholdelse i henhold til Boligreguleringslovens 18b er hensat i balancen. Øvrige forpligtelser i henhold til lejelovgivningen hensættes kun i boligejendomme. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrøm for året samt den likviditetsmæssige stilling ved årets udgang. Pengestrømmen relaterer sig til 3 hovedområder: Drift, investering og finansiering. Pengestrømsopgørelsen opstilles således, at pengestrøm fra drift præsenteres indirekte med udgangspunkt i resultatopgørelsens driftsindtægter og udgifter. Side 21 af 26

22 Bilag II Resultatopgørelse Koncern (t.kr.) (t.kr.) Huslejeindtægter Driftsomkostninger Overskud ved udlejning af ejendomme Salgssummer ejerlejligheder og ejendomme Omkostninger ved salg Avance ved salg af ejerlejligheder og ejendomme Ejendommenes resultat Afskrivninger Administrationsomkostninger Resultat før finansiering Finansieringsomkostninger Resultat før kurs- og værdireguleringer Værdiregulering af ejendomme Resultat før skat og ekstraordinære poster Skat af ordinært resultat Årets resultat Side 22 af 26

23 Balance Koncern (t.kr.) (t.kr.) Aktiver Materielle anlægsaktiver: Erhvervsejendomme Boligejendomme Boligejendomme Malmø Ejerlejligheder Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver: Kapitalinteresser i associerede virksomheder Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsejendomme: Ejerlejligheder til salg Omsætningsejendomme Tilgodehavender m.v.: Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender m.v Værdipapirer: Pantebreve Obligationer Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 23 af 26

24 Balance Koncern (t.kr.) (t.kr.) Passiver Egenkapital: Selskabskapital Overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelser Overført resultat Egenkapital i alt Hensættelser: Udskudt skat Hensættelser i alt Langfristet gæld: Prioritetsgæld Hensættelse til vedligeholdelse Forudbetalt leje og deposita Kreditinstitutter Langfristet gæld Kortfristet gæld: Prioritetsgæld Prioritetsgæld (ejerlejligheder, omsætning) Kreditinstitutter Gæld vedrørende køb af ejendomme Selskabsskat Andre kreditorer Udbytte Kortfristet gæld Gæld i alt Passiver i alt Side 24 af 26

25 Bilag III Pengestrømsopgørelse Koncern (t.kr.) (t.kr.) Resultat før skat og ekstraordinære poster Afskrivninger og hensættelser Resultat af associerede virksomheder Kostpriser på solgte ejerlejligheder og ejendomme Værdiregulering af ejendomme Driftsresultat korrigeret for ikke likviditetskrævende poster Forskydninger i: Tilgodehavender *) Gæld til leverandører m.v. *) Lejerdeposita m.v. *) Betalt á conto skat Afholdte fusionsomkostninger Pengestrømme fra driften Investering i ejendomme *) Købspris for virksomheder Kontant købesum Overtaget nettolikviditet Salg af virksomheder Salgsprovenu 0 0 Afgivet nettolikviditet 0 0 Investering i anlægsaktiver, netto *) Pengestrømme fra investering Kontant nettoprovenu ved kapitaludvidelser Optagelse af prioritetsgæld, netto Optagelse af langfristet gæld hos kreditinstitutter Stigning i fremmedfinansiering i øvrigt Betalt udbytte Pengestrømme fra finansiering Årets nettopengestrøm fra drift, investering og finansiering Likviditetspåvirkning fra årets pengestrømme Likvider og værdipapirer primo Likvider og værdipapirer ultimo *) Excl. køb og salg af virksomheder Side 25 af 26

26 Bilag IV. Udvikling i egenkapitalen (t.kr.) (t.kr.) Selskabskapitalen består af aktier á kr. 100 Udviklingen i egenkapitalen kan specificeres således: Egenkapital 1. januar Fusionsomkostninger i tilknyttede virksomheder Provenu ved fortegningsemission, netto Kursregulering Årets resultat Udlodning af udbytte Egenkapital 31. december Side 26 af 26

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 15. maj 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Kvartalsmeddelelse for perioden 1. januar 31. marts 2000 Resultat før skat

Læs mere

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E Den 31. maj 1999 Københavns Fondsbørs Telefax nr. 33 12 86 13 F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E EjendomsSelskabet Norden A/S udvider aktiekapitalen med fortegningsret for de nuværende aktionærer i

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 25. januar 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Årsregnskabsmeddelelse 1998 for perioden 1. januar 31. december 1998 Resultatet

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS

DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/02/2015 Erik Hübertz Sørensen Dirigent Side 2

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER

EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER VÆRDIPAPIRER Flere tilfælde afhængig af formålet: 1) Kortsigtet anbringelse. 2) Langsigtet anbringelse. a) Uden indflydelse (ren opsparing). a) Med nogen

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

1. Ændrede hoved- og nøgletal

1. Ændrede hoved- og nøgletal 1. Ændrede hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2004 2003 2002 2001 2000 Resultat af udlejning... 683 857 1.083 2.038 843 Avance ved salg af lejligheder... 6.792 7.676 7.352 5.943 3.206 Administrationsomkostninger...

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03/2013 Per Frost Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Bertelco Ejendomme A/S CVR - nr c/o Christian Dam-Bertelsen Margrethevej Hellerup

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Bertelco Ejendomme A/S CVR - nr c/o Christian Dam-Bertelsen Margrethevej Hellerup P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Bertelco Ejendomme A/S CVR - nr. 25 35 40 01 c/o Christian Dam-Bertelsen Margrethevej 6 2900 Hellerup Årsrapport 2014 Til Statusbog Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S Strandlodsvej 11 2300 København S Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/11/2016 Lisbeth

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SIGNIFLY ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05/2014 Patrick Lundstrøm Rønning Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 11 1007

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen i Schaumann Properties A/S har i dag behandlet delårsrapporten for perioden til , som følger hermed.

Bestyrelsen i Schaumann Properties A/S har i dag behandlet delårsrapporten for perioden til , som følger hermed. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 København K. Hellerup den 31. august 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 / 2006. Delårsrapport for perioden 01.07.2005 til 30.06.2006 Bestyrelsen i Schaumann Properties

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 6. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 6. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 6. regnskabsår Bygmann Gruppen ApS Sneppevang 5 3450 Allerød CVR-nr. 29815062 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2015,

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

TJH Holding Aalborg ApS

TJH Holding Aalborg ApS TJH Holding Aalborg ApS CVR-nr. 28 50 01 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. maj Thomas J. Havemann dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 10 1007

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2015 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

GPI Holding V ApS. Årsrapport for 2014

GPI Holding V ApS. Årsrapport for 2014 Vibevej 50 7330 Brande CVR-nr. 33753772 Årsrapport for 2014 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03-03-2015 Kim Tranholm Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Jydsk Bygningsrenovering IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 36973579 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere