EjendomsSelskabet Norden A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EjendomsSelskabet Norden A/S"

Transkript

1 Den 25. januar 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads København K Fax nr EjendomsSelskabet Norden A/S Årsregnskabsmeddelelse 1999 for perioden 1. januar 31. december 1999 Det regnskabsmæssige resultat før skat for 1999 udgjorde 278,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 80% i forhold til Efter skat udgjorde resultatet 188,2 mio. kr. sammenlignet med 112,2 mio.kr. i Det forbedrede resultat kan henføres til fremgang inden for alle aktivitetsområder. Værdiregulering af ejendomme udgør 134,6 mio. kr., hvilket primært kan henføres til bedre ejendomsdrift. I 1999 investeredes 878 mio. kr. i ejendomme, hvilket bragte de samlede investeringer op på 4,5 mia. kr. ultimo Den største enkeltinvestering i 1999 var erhvervelsen af Kommunehospitalet for 241 mio. kr. Egenkapitalen udgør 2.391,0 mio. kr. ultimo 1999, hvilket med en aktivmasse på 4.997,1 mio. kr. giver mulighed for at foretage yderligere investeringer for ca. 1 mia. kr. ved en soliditet på 40%. For år 2000 ventes fortsat fremgang, idet resultatet før værdireguleringer og skat ventes at udgøre 155 mio. kr., svarende til en fremgang på 20%, såfremt 1999 resultatet korrigeres for engangsindtægter. Side 1 af 26

2 Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse - koncern mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. Huslejeindtægter 365,2 334,5 304,6 246,5 202,1 Driftsomkostninger -141,4-135,2-131,9-99,2-84,8 Overskud ved udlejning af ejendomme 223,8 199,3 172,7 147,3 117,3 Avance ved salg af ejerlejligheder og ejendomme 64,4 48,8 31,8 25,7 15,1 Ejendommenes resultat 288,2 248,1 204,5 173,0 132,4 Adm. omkostninger incl. afskrivninger -26,0-23,9-20,9-19,3-17,8 Resultat før finansiering 262,2 224,2 183,6 153,7 114,6 Finansieringsomkostninger, netto -117,9-119,9-113,8-110,2-79,8 Resultat før kurs- og værdireguleringer 144,3 104,3 69,8 43,5 34,8 Værdiregulering af ejendomme 134,6 50,1 35,4 10,1 6,9 Resultat før skat 278,9 154,4 105,2 53,6 41,7 Skat af årets resultat -90,7-42,2-35,9-18,4-14,3 Resultat efter skat 188,2 112,2 69,3 35,2 27,4 Balance - koncern Aktiver Ejendomme: Erhvervsejendomme 2.927, , , , ,4 Boligejendomme 666,1 562,4 514,4 376,2 289,8 Boligejendomme Malmø 285, Ejerlejligheder 579,4 563,5 571,1 476,8 502,1 Ejendomme i alt 4.458, , , , ,3 Andre aktiver 141,0 133,0 159,9 101,1 82,1 Likvider og fonds 397,5 301,8 202,4 82,6 132,2 Aktiver i alt 4.997, , , , ,6 Passiver Egenkapital 2.391, , , , ,3 Gæld og hensættelser 2.606, , , , ,3 Passiver i alt 4.997, , , , ,6 Side 2 af 26

3 Koncern Ejendomme, stk. Erhvervsejendomme Boligejendomme Boligejendomme, Malmø Ejerlejligheder Antal m 2 Erhvervsejendomme Boligejendomme Boligejendomme, Malmø Ejerlejligheder I alt Bogført værdi pr. m 2, kr. Erhvervsejendomme Boligejendomme Boligejendomme, Malmø Ejerlejligheder I alt Nøgletal *) Selskabskapital, (t.kr.) Forrentning af egenkapital (%) 9,3 7,0 5,9 3,2 2,6 Soliditetsgrad (%) 47,9 40,4 42,6 37,7 41,0 Resultat pr. aktie (kr.) 28,1 20,9 16,6 9,8 8,6 Børskurs, ultimo Price earnings 9,6 16,8 18,9 28,4 24,4 Indre værdi pr. aktie, ultimo (kr.) Kurs / indre værdi 0,9 1,1 1,1 0,9 0,7 Udbytte pr. aktie (kr.) 7,0 7,0 6,5 6,5 6,3 Cash flow pr. aktie (kr.) 51,9 33,1 33,4 29,8 22,9 Antal medarbejdere Udlejningsprocent, erhverv Nøgletallene er beregnet i henhold til Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning. Side 3 af 26

4 Ledelsens årsberetning I 1999 har EjendomsSelskabet Norden udviklet sig tilfredsstillende. Fortsat vækst i indtjening, ejendomsportefølje og kapitalgrundlag betyder at EjendomsSelskabet Norden er godt rustet til at fortsætte bestræbelserne på opbygningen af en ejendomsportefølje, der skal gøre Selskabet til en af de førende udbydere af bolig- og erhvervslejemål i Øresundsregionen. Årets resultat før skat udgør 279 mio. kr., hvilket er på niveau med opjusteringen af resultatet, som oplyst i fondsbørsmeddelelse af 15. november I forhold til 1998 realiseredes en vækst i det regnskabsmæssige resultat efter skat på 68% til 188 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning på 9,3%. Årets investeringer på 878 mio. kr. bragte de samlede investeringer i ejendomme op på 4,5 mia. kr. omfattende m 2. Kapitaludvidelsen medio 1999 tilførte Selskabet et provenu på ca. 600 mio. kr. og styrkede investeringskapaciteten, således at denne efter årets investeringer på 878 mio. kr. ved årets udgang udgør ca. 1 mia. kr. ved en soliditetsgrad på 40%. I 1999 blev EjendomsSelskabet Norden etableret i Malmø gennem det 100% ejede datterselskab EjendomsSelskabet Norden AB, og med investeringer på 285 mio.kr. i 1999 er en opbygning af en ejendomsportefølje hovedsageligt bestående af boligudlejningsejendomme i Malmø nu påbegyndt. Den positive udvikling i årets driftsresultat kan henføres til en gunstig udvikling inden for alle aktivitetsområder. Tomgangsudviklingen for erhvervsejendomme er fortsat positiv i København og for EjendomsSelskabet Nordens vedkommende med en tomgang under 3% ultimo 1999, excl. uudviklede arealer på Holmen og Kommunehospitalet, den laveste tomgang registreret siden Efterspørgslen efter boliglejemål i København ligger fortsat væsentligt over udbuddet, og løbende moderniseringer ved genudlejning bidrager positivt til indtjeningen. Investeringerne i Malmø bidrager positivt på grund af det høje begyndelsesafkast, der overstiger finansieringsrenten. Den positive prisudvikling på ejerlejligheder fortsatte i 1999 med en øget avance pr. m 2 ved salg af ejerlejligheder. Salg af 3 erhvervsejendomme og en boligejendom som led i afviklingen af ejendomme uden for Øresundsregionen resulterede i en avance i forhold til den bogførte værdi på 15,6 mio. kr. Endelig havde omlægningen af langfristet gæld medio 1999 en positiv indflydelse på finansieringsomkostningerne, der blev yderligere reduceret som følge af den gennemførte kapitaludvidelse. Side 4 af 26

5 Årets investeringer Igennem året er erhvervet følgende ejendomme: Investeringer i ejendomme Adresse By m 2 Anvendelse Frederiksholm FR1, FR3A og FR4 København K Kontor, bolig, Hausergade 34 København K 853 Kontor, bolig, Ny Østergade 32 København K Kontor, butik, bolig Strandgade 27 København K Bolig Øster Farimagsgade 5 København K Offentlige formål Vester Farimagsgade m.fl. København V Kontor, bolig, Borgmester Christiansensgade København SV Kontor, lager København i alt Sverige Mellangatan 3 / Höstgatan 33 Malmø Bolig Mellengatan 1 / Vårgatan 4 Malmø Bolig Vårgatan 2 / Lundavägen 13 Malmø Bolig Ystadvägen 13 m.fl. Malmø Bolig Ystadvägen 14 / Närkesgatan 2 Malmø Bolig, butik Nobelvägen 42 A-B Malmø Bolig Docentgatan 1, 1 A - 1 B m.fl. Malmø Bolig Docentgatan 4 A - 4 B Malmø Bolig Docentgatan 9 A - 9 B Malmø Bolig Docentgatan 22 A - 22 I Malmø Bolig Kollegiegatan 2 A - 2 D m.fl. Malmø Bolig Kollegiegatan 4 A - 4 E Malmø Bolig Kollegiegatan 6 A - 6 D Malmø Bolig Professorsgatan 10 A - 10 B Malmø Bolig Professorsgatan 12 A - 12 F Malmø Bolig Nydalavägen 7 A - 7 B Malmø Bolig Nydalavägen 11 m.fl. Malmø Bolig Malmø i alt Investeringer i alt De samlede investeringer i nye ejendomme andrager i alt 753 mio. kr. svarende til en gennemsnitlig anskaffelsespris pr. m 2 på kr. Side 5 af 26

6 Den lave anskaffelsespris målt pr. m 2 skal ses i lyset af, at ca. halvdelen af de erhvervede ejendomme er overtaget uden udlejede lejemål, mens den anden halvdel i overvejende grad består af udlejningsboliger. Af de større investeringer bør fremhæves overtagelsen af 3 parceller på Frederiksholm, Øster Farimagsgade 5 (det tidligere Kommunehospital) samt investeringerne i boligudlejningsejendomme i Malmø. Nettoinvesteringer (mio.kr.) Årlige investeringer i ejendomme Årlige salg af ejendomme (kostpris) Nettoinvesteringer pr. år Holmen De 3 parceller på Frederiksholm omfatter m 2 bestående af 9 bygninger. Ejendommene blev overtaget 1. juli 1999, og de første m 2 omfattende 2 bygninger blev renoveret til Kunstakademiets Arkitektskole til indflytning 1. oktober Mod slutningen af 1999 påbegyndtes indretning af engelske rækkehuse omfattende m 2 i Søndre Magasin. Boliglejemålene ventes indflytningsklare i slutningen af år Der pågår lejeforhandlinger omkring alle de resterende 6 bygninger, og en færdigudvikling af disse ventes afsluttet inden for de næste måneder. Øster Farimagsgade Ejendommen blev overtaget den 1. december 1999 for 241 mio. kr. Det ganske enestående bygningskompleks, der siden 1863 har fungeret som Københavns Kommunehospital, rummer et stort antal anvendelsesmuligheder. Beliggenheden mellem Søerne og Botanisk Have og blot 500 meter fra Nørreport Station samt nærhed til Lyngbyvejen som en af de væsentlige indfaldsveje til København er særdeles attraktiv. Udgangspunktet for EjendomsSelskabet Nordens køb af komplekset er, at den fremtidige anvendelse bedst muligt bevarer den oprindelige bygningsstruktur samtidigt med en renovering, der sikrer et tidssvarende indvendigt miljø. Side 6 af 26

7 Centralkomplekset mod Øster Farimagsgade er velegnet til undervisningsformål og virksomheder med behov for storrumskontorer. Det er derfor denne anvendelsesform, der har den højeste prioritering i den aktuelle søgen efter potentielle brugere. De mange grønne delområder samt den centrale beliggenhed og nærhed til offentlige transportmidler vil være medvirkende til at skabe et unikt undervisningsmiljø, der tåler international sammenligning. Arbejdsmiljø og arbejdsform er under kraftig udvikling. Hvor det for blot 5 år siden nærmest var utænkeligt at indrette en ejendom med en overvægt eller blot større andele af storrumskontorer, er dette nu en væsentlig efterspørgelsesparameter, som ofte kan henføres til mere projektorienteret arbejde og en mere fleksibel arbejdsform med hjemmearbejde m.v. Hertil kommer stigende fokus på arealforbrug pr. kontormedarbejder. Bygningerne mod Søerne og Østersøgade er mere traditionelt indrettet, dog i et vist omfang også med yderliggende gange. Såfremt en del af komplekset skal indrettes til boliger, vil det være i disse bygninger, hvilket indgår i overvejelserne om den fremtidige anvendelse. Centralkomplekset er fredet, og i november 1999 indstilledes det af et Særlig Bygningssyn, at bygningerne mod Søerne ligeledes fredes, hvilket vil reducere mulighederne for omfattende bygningsændringer. Der er siden overtagelsen arbejdet på en afklaring af de anvendelsesområder, der bedst muliggøres i ejendomskomplekset, herunder indkredsning af potentielle lejeemner og planforhold m.v. Malmø I 1999 påbegyndtes investeringerne i Malmø. Baggrunden herfor er baseret på forventningen om en gradvis integration mellem København og Malmø som en naturlig konsekvens af Øresundsbroen og ønsket om at kunne anvise boliger på begge sider af Sundet i lyset af den betydelige efterspørgsel efter lejeboliger i København. Igennem året er erhvervet 17 ejendomme i Malmø alle med en overvejende anvendelse til boligformål. Ved årets udgang råder EjendomsSelskabet Norden over ca boliglejemål i Malmø. Side 7 af 26

8 I valget af ejendomme har afkast, kvadratmeterpris og lejepotentiale i lyset af en given beliggenhed været afgørende parametre. Generelt er afkastet på boligejendomme i Malmø, af typen Selskabet har investeret i, væsentligt højere sammenlignet med tilsvarende i København. Investering i eksisterende ejendomme Udover investeringerne i nye ejendomme investeredes i mio. kr. i den eksisterende portefølje. For erhvervsejendomme var der tale om den påbegyndte renovering af bygningerne på Holmen og indretning af tomme lejemål i forbindelse med udlejning. Ligeledes blev ejendommen Bredgade 65, der tidligere fungerede som hotel, ombygget til kontor og boligformål, hvor sidstnævnte blev færdigindrettet i slutningen af året med 6 store lejligheder, heraf 2 penthouse lejligheder. For boligejendomme var der tale om indvendige moderniseringer samt større facaderenoveringer, specielt på Islands Brygge. Salg af ejendomme I 1999 påbegyndtes en gradvis afvikling af EjendomsSelskabet Nordens investeringer uden for Øresundsregionen. Herudover blev ejendommen Købmagergade 19 afhændet. Solgte ejendomme i 1999 Adresse By m 2 Købmagergade 19 København K Bredegade 21 Slagelse Søndergade 3 Århus 700 Søndergade 53 Århus I alt Salgssummen for de 4 ejendomme udgjorde 170,3 mio. kr., og ejendommene blev solgt med en avance i forhold til den bogførte værdi på 15,6 mio. kr. I forhold til ejendommenes anskaffelsessum på 130,5 mio. kr. udgjorde avancen 29,6 mio. kr. Den lavere regnskabsmæssige avance kan henføres til tidligere foretagne positive værdireguleringer. Side 8 af 26

9 Aktieemission 1999 Den gennemførte fortegningsemission medio 1999 til kurs 235 blev som meddelt Fondsbørsen den 9. juli 1999 fuldtegnet og tilførte Selskabet et nettoprovenu på 607 mio. kr. Aktiekapitalen udgør efter emissionen kr. sammensat af stk. aktier á kr Alle større aktionærer i EjendomsSelskabet Norden deltog i tegningen af nye aktier. Med en fastholdelse af et soliditetsmål på minimum 40% tilførte emissionen Ejendoms- Selskabet Norden en investeringskapacitet på 1,5 mia. kr. Baggrunden for emissionen var et ønske om fortsat at have mulighed for at udbygge den eksisterende ejendomsportefølje i København både inden for bolig og erhverv og i Malmø primært til at opbygge en portefølje af boligudlejningsejendomme. Herudover vil investering i den nuværende ejendomsportefølje lægge beslag på ca. 600 mio. kr. i forbindelse med indretning af eksisterende ejendomme til nye brugere. Den overvejende del af dette beløb dækker de forventede investeringer på Holmen og i ejendommen Øster Farimagsgade 5. Fremtidsudsigter EjendomsSelskabet Norden venter fortsat fremgang i år Resultatet før kurs- og værdireguleringer ventes at udgøre 155 mio. kr. sammenlignet med 144 mio.kr. i Korrigeres 1999 resultatet for indtægter af engangskarakter, er der tale om en fremgang på 20%. Fremgangen hidrører fra en fortsat vækst i huslejeindtægterne som konsekvens af positiv lejeudvikling i den eksisterende portefølje, tilkøb af ejendomme samt den gennemførte emission. Med den fortsatte efterspørgsel efter såvel bolig- som erhvervslejemål forventer Selskabet et fortsat lavt tomgangsniveau og en positiv udvikling i lejeniveauet. Avancen ved salg af ejerlejligheder er budgetteret uændret i forhold til I forventningerne indgår ikke indtægter fra den uudviklede del af Holmen og Øster Farimagsgade 5, idet disse tidligst i større omfang ventes at generere indtægter i år 2001 eller senere. Der påregnes betydelige investeringer i den eksisterende portefølje, mens nyerhvervelser af ejendomme i københavnsområdet ved indgangen til det nye år synes at ville ligge på et lavt niveau. Derimod er Selskabet fortsat i forhandlinger om betydelige investeringer i Malmø, hvorfor en fortsat porteføljevækst i dette område forventes i år Det forventede resultat er uden ændringer i Selskabets kapitalforhold, og investeringer i ejendomme finansieres gennem en kombination af nedbringelse af Selskabets overskudslikviditet og fremmedfinansiering. Side 9 af 26

10 Overskudsdisponering og udbytte Bestyrelsen vil på den ordinære generalforsamling foreslå Selskabets aktionærer, at årets resultat t.kr. disponeres som nedenfor angivet. Selskabets udbytte pr. aktie foreslås til 7,00 kr. svarende til udbyttet pr. aktie i Det uændrede udbytte pr. aktie skal ses i lyset af den gennemførte emission medio året til favørkurs, hvor de nye aktier opbærer fuldt udbytte for 1999, hvilket indebærer, at den faktiske udbyttebetaling i 1999 er øget med 50% sammenlignet med Overskudsdisponering (t.kr.) Udbytte Opskrivningshenlæggelser ejendomme Nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført til årets resultat Regnskabsmæssigt resultat Det er Selskabets udbyttepolitik, under forudsætning af en konsolideringsgrad på minimum 40%, at udbetale et udbytte på mindst 50% af resultatet før kurs- og værdireguleringer men efter skat heraf. Generalforsamling Generalforsamling for 1999 forventes afholdt onsdag den 12. april 2000, kl Side 10 af 26

11 Regnskabsberetning Resultatopgørelse I 1999 realiseredes et regnskabsmæssigt resultat på t.kr. efter skat sammenlignet med t.kr. i Resultatet før kurs- og værdireguleringer ligger 30% over det forventede primo året, hvilket skyldes en bedre driftsudvikling i den eksisterende portefølje, herunder effekten af ejendomme erhvervet i 1998, der slår fuldt igennem i Ligeledes påvirker salg af anlægsejendomme, tilkøb af ejendomme samt den tilførte kapital medio 1999 positivt. Udvikling i huslejeindtægter (t.kr.) Husleje i alt Huslejeindtægterne i 1999 udgjorde t.kr. mod t.kr. i Fremgangen på 9% kan henføres til erhvervelser i året med 15 mio. kr. Helårseffekt af ejendomme erhvervet i 1998 øgede indtægterne med 10 mio. kr., mens 17 mio. kr. kan henføres til forbedret drift i den eksisterende portefølje som resultat af en lavere tomgang i erhvervsejendomme, indeks- og lejereguleringer samt højere leje ved genudlejning af boliglejemål efter moderniseringer. Modsat effekt har salg af anlægsejendomme og ejerlejligheder, der på årsbasis reducerer lejeindtægterne med 12 mio. kr. Driftsomkostninger t.kr. ligger på niveau med det forventede ca. 5% over niveauet i Salg af ejerlejligheder og ejendomme resulterede i en fortjeneste på t.kr., 32% højere end i 1998, hvor avancen udgjorde t.kr. Avancen ved salg af ejerlejligheder ligger på niveau med det realiserede i 1998, mens salget af 4 anlægsejendomme bidrog positivt med t.kr. Avance ved salg af ejerlejligheder Avance (t.kr.) Solgte m Avance i kr. pr. m De realiserede salgspriser på ejerlejligheder ligger 25% over niveauet for 1998 og udgjorde kr./m 2, og omsætningshastigheden er fortsat høj. Det uændrede avanceniveau skyldes derfor et mindre antal solgte kvadratmeter i 1999 på grund af en lidt lavere frigørelsesfrekvens. Side 11 af 26

12 Ejendommenes resultat på t.kr. i 1999 resulterede i et afkast på 7,5% i forhold til den gennemsnitlige investering i ejendomme over året (excl. ejendomme overtaget på statusdagen) mod 7,2% i Medtages årets værdireguleringer udgør afkastet 10,8% mod 8,7% i Udviklingen i ejendommenes direkte afkast (mio. kr.) Ejendommenes resultat 288,2 248,1 204,5 173,0 132,4 Gennemsnitlig investering i ejendomme ') 3.867, , , , ,7 Ejendommenes direkte afkast, % 7,5 7,2 6,8 6,6 6,0 *) Ejendomme, der først indgår på statusdagen, er ikke medtaget. Omkostninger til administration og afskrivninger på driftsmidler t.kr. øgedes i 1999 med 9% i forhold til Udviklingen i administrationsomkostninger (mio. kr.) Ejendommenes resultat 288,2 248,1 204,5 173,0 132,4 Administrationsomkostninger 26,0 23,9 20,9 19,3 19,2 Omkostningsprocent 9,0 9,6 10,2 11,2 14,5 Udviklingen i administrationsomkostningerne afspejler den øgede aktivitet, herunder nyetablering i Sverige, der isoleret set i 1999 øger administrationsomkostningerne med 4%. Udviklingen i administrationsomkostningerne udviser dog en i forhold til ejendommenes resultat fortsat faldende tendens og udgjorde 9,0% i Korrigeres ejendommenes resultat for fortjeneste ved salg af de 4 anlægsejendomme, der er af engangskarakter, udgør omkostningsprocenten 9,5 svarende til niveauet for Finansieringsomkostningerne t.kr. ligger på niveau med udgifterne i 1998 på trods af de samlede nettoinvesteringer på 694 mio. kr. Årsagen hertil er den gennemførte kapitaludvidelse medio 1999, der tilførte selskabet et provenu på 607 mio. kr. samt låneomlægninger på 500 mio. kr., der isoleret set resulterede i årlige rentebesparelser på ca. 3 mio. kr. Side 12 af 26

13 Forrentning af rentebærende gæld incl. bidrag og afskrivning af kurstab (mio. kr.) Gennemsnitlig gæld, netto Finansieringsudgifter, netto 117,9 119,9 113,8 110,2 79,8 Forrentning af gæld (%) 7,3 7,1 7,3 7,8 7,3 Den gennemsnitlige forrentning af selskabets rentebærende gæld med fradrag af rentebærende aktiver udgjorde i ,3%. Den gennemsnitlige forrentning af selskabets gæld brutto udgjorde i ,9% incl. afskrivning af kurstab. Forskellen skyldes, at selskabets rentebærende aktiver, der hovedsageligt omfatter likvide beholdninger og kortfristede obligationer forrentes med lavere rente end gælden, der er langfristet. Værdiansættelsen af selskabets ejendomme ultimo 1999 resulterede i en positiv regulering på t.kr. Den positive regulering afspejler en positiv udvikling i driften af selskabets erhvervsejendomme med en fortsat faldende tomgang, der ultimo 1999 ligger under 3% excl. Holmen og Øster Farimagsgade 5 sammenlignet med 5% ultimo Den positive regulering af boligejendomme afspejler den kontinuerlige moderniseringsproces samt en nedsættelse af visse ejendommes afkastkrav fra 7,0% til 6,25%. Endelig resulterede fortsat stigende priser på ejerlejligheder i en positiv værdiregulering. Skat af årets resultat er afsat med t.kr. Den aktuelle skat begrænses fortsat af skattemæssige afskrivninger på selskabets ejendomme, hvorimod fremførbare skattemæssige underskud er reduceret betydeligt. Balancen Årets nettoinvesteringer på t.kr. og de positive værdireguleringer på t.kr. forøgede de samlede investeringer i ejendomme til t.kr. svarende til en forøgelse på 22% i forhold til ultimo Set i forhold til væksten i antallet af m 2 er der tale om et fald pr. m 2, idet den gennemsnitlige bogførte værdi pr. m 2 på den samlede ejendomsportefølje ultimo 1999 udgør kr. mod kr. ultimo Årsagen skal blandt andet ses ud fra, at investeringerne i 1999 var koncentreret omkring boligejendomme og ejendomme med et betydeligt renoveringsbehov, som således vil indgå i balancen i takt med afholdelsen af udgifterne. Udviklingen i selskabets passiver afspejler på den ene side investeringerne i 1999 og på den anden side emissionen medio Den samlede gæld pr. 31. december 1999 udgør t.kr. er stort set uændret i forhold til ultimo 1998, idet den overvejende del af investeringerne i 1999 er finansieret gennem nedbringelse af selskabets likvide beholdninger. Side 13 af 26

14 Pengestrømme Selskabets likviditetsmæssige stilling har udviklet sig tilfredsstillende i 1999 og afspejler den gennemførte emission, selskabets betydelige investeringer samt afhændelse af 4 anlægsejendomme. Pengestrømme (t.kr.) Fra driften Fra investeringer Fra finansiering Pengestrømme i alt Selskabets drift genererede i t.kr. i likviditet sammenlignet med t.kr. i Selskabets afhændelse af 4 anlægsejendomme påvirker positivt med 160 mio. kr., således at likviditet fra driften excl. salg af anlægsejendomme udgør 189 mio. kr., svarende til en stigning på 7% i forhold til Pengestrømme fra investering udgør minus t.kr. og udgør for størstedelens vedkommende årets investering i ejendomme som set i forhold til 1998 er forøget med t.kr. Selskabets pengestrømme fra finansiering udgør t.kr. mod t.kr. i Den gennemførte emission tilførte selskabet et provenu på t.kr. Side 14 af 26

15 Værdiansættelse af Selskabets ejendomme Anvendt regnskabspraksis Ejendommene værdiansættes til markedsværdi og værdireguleringer foretages over resultatopgørelsen. Opgørelsen af markedsværdien foretages af ledelsen. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Ejerlejligheder værdiansættes som portefølje til markedsværdi i udlejet stand. Markedsværdien for ejerlejligheder til boligformål opgøres som 50% af den forventede salgspris i frigjort stand. Salgsprisen fastsættes som gennemsnittet af de sidste 2 års realiserede salgspriser. Dog vil nedskrivninger blive foretaget udfra de aktuelle priser ved faldende salgspriser. Erhvervs- og boligejendomme værdiansættes individuelt på baggrund af en afkastbaseret markedsværdi. Princippet i værdiansættelsen til markedsværdi indebærer, at for hver enkelt ejendom opgøres ejendommens nettoindtægt forstået som ejendommens mulige indtægter, d.v.s. incl. tomgang, fratrukket de til ejendommen knyttede driftsomkostninger. For bolig- og erhvervsejendomme foretages værdiansættelsen med udgangspunkt i budgettet for det kommende år. Budgettallene normaliseres, således at de enkelte budgetposter korrigeres for udsving, der kan karakteriseres som værende af engangs karakter. Budgetposter, der typisk korrigeres, er huslejeindtægter samt budgetterede udgifter til reparation og vedligeholdelse. Huslejeindtægter korrigeres i de tilfælde, hvor den betalte leje væsentligt afviger fra markedslejen, og hvor der er varslet huslejeforhøjelser i henhold til lejelovens regler herom. Udgifter til reparation og vedligeholdelse normaliseres til en udgift pr. m 2, der fastsættes individuelt under hensyntagen til ejendommens karakter. I opgørelsen af ejendommens nettoindtægter udgiftføres endvidere beløb til dækning af administration. De enkelte ejendomme kapitaliseres med et til ejendommen individuelt fastsat afkastkrav, hvorefter deposita og forudbetalt leje tillægges. Den fremkomne værdi udgør markedsværdien. Markedsværdien sammenholdes med den forventede bogførte værdi ultimo 1999 tillagt planlagte forbedringsinvesteringer, der er nødvendige for at opnå den forventede leje. Kun afvigelser, der overstiger 2 mio. kr., resultatføres. Side 15 af 26

16 Resultatet af den foretagne vurdering Værdiansættelsen af EjendomsSelskabet Nordens ejendomme til markedsværdi ultimo 1999 har resulteret i en positiv værdiregulering på t.kr., der fordeler sig således: Fordeling af værdiregulering (t.kr.) Erhvervsejendomme Boligejendomme Udlejede ejerlejligheder Total Værdiansættelsen, der er opgjort på baggrund af stort set uændrede afkastkrav i forhold til tidligere år, afspejler en fortsat positiv driftsudvikling i EjendomsSelskabet Norden. Dog er afkastkravene på Selskabets ejendomme på Islands Brygge nedsat fra 7,0% til 6,25%, hvilket skal ses i lyset af udviklingen på markedet for udlejningsejendomme samt den stigende attraktivitet og standard, der præger området på og omkring Islands Brygge. Afkastændringen resulterer isoleret set i ca. 50 mio. kr. af den samlede positive værdiregulering. For erhvervsejendommene kan den positive udvikling henføres til fortsat høj efterspørgsel efter erhvervslokaler med deraf faldende tomgang, stigende leje ved genudlejning og højere leje end forudsat på købstidspunktet for så vidt angår seneste indkøbte ejendomme. For boligejendomme afspejler den positive udvikling fortsat en efterspørgsel efter centralt beliggende boliglejemål, der langt overstiger udbuddet samt en stigende forskel mellem leje baseret på omkostningsbestemte budgetter og lejen ved fri prisdannelse, der indsnævres ved at forbedre lejlighederne ved genudlejning. For beholdningen af udlejede ejerlejligheder afspejler den positive udvikling ikke blot uændrede salgspriser men en fortsat stigende prisudvikling. De gennemsnitlige salgspriser (netto) er i 1999 øget med 25% sammenlignet med de gennemsnitlige salgspriser i Erhvervsejendomme: Den foretagne værdiansættelse har resulteret i en positiv værdiregulering på t.kr. sammenlignet med t.kr. i Opskrivningerne kan primært henføres til udlejning af ledige lokaler samt løbende indeksreguleringer. Endvidere har forbedret drift som følge af ændret lejersammensætning fra produktion til lager i et tilfælde resulteret i en opskrivning. De anvendte afkastkrav varierer fra 6% til 9%. Side 16 af 26

17 Afkastet i forhold til den bogførte værdi ultimo år 1999 incl. værdireguleringer og tillagt planlagte investeringer i forbedringer udgør 7,19% mod 7,05% i foregående år. Det bemærkes, at som udgangspunkt værdireguleres ejendomme ikke før varslinger er accepteret af lejer og derved gældende. Lige såvel gælder det, at uudviklede ejendomme ikke er værdireguleret. Boligejendomme: Den foretagne værdiansættelse har resulteret i en positiv værdiregulering på t.kr. sammenlignet med t.kr. i Den overvejende del af opskrivningen (50 mio. kr.) kan henføres til et lavere afkastkrav på ejendomme beliggende på Islands Brygge. Afkastet er nedsat til 6,25% og skal ses i lyset af den generelle udvikling på markedet for boligudlejningsejendomme. Hertil kommer den stigende efterspørgsel, der kendetegner lejligheder beliggende på Islands Brygge og de betydelige beløb, der over de sidste år er investeret i forbedringer indvendigt såvel som udvendigt. Opskrivninger kan herudover henføres til moderniseringer af lejligheder ved genudlejning med stigende leje som resultat. Boligejendomme er under ét værdiansat til et afkast på 6,02%. De anvendte afkastkrav varierer som i de tidligere år mellem 6% og 8%. De anvendte afkastkrav er uagtet nedsættelsen af visse afkastkrav højere end de aktuelle markedsafkast. Dette begrundes i løbende afkastgenererende moderniseringer, hvor det i takt med at lejen for en given ejendom øges ikke kan forventes at kunne begrunde fortsat lave afkast. Ved at fastholde højere afkastkrav vil de løbende moderniseringer og deraf afledte værdireguleringer derimod kunne driftsføres i takt med de gennemføres over årene. Ejerlejligheder: Den foretagne værdiansættelse af Selskabets udlejede ejerlejligheder har resulteret i en positiv værdiregulering på t.kr. sammenlignet med t.kr. i Den positive værdiregulering kan henføres til fortsat stigende priser på frigjorte ejerlejligheder. Prisstigninger målt pr. m 2 i 1999 var 25% sammenlignet med Som grundlag for værdiansættelsen er salgsprisen fastsat, som den gennemsnitlige pris på faktiske gennemførte salg af ejerlejligheder i 1998 og 1999 fratrukket de gennemsnitlige salgsomkostninger. Værdiansættelsen udgør 50% heraf. Side 17 af 26

18 Ejendomme i Malmø: Boligejendommene i Sverige er værdiansat på basis af et gennemsnitligt afkast på 7,5%. Idet der er tale om nyerhvervede ejendomme, er der ikke foretaget værdireguleringer. Der er ikke efter statusdagen indtruffet forhold, der efter ledelsens opfattelse påvirker bedømmelsen af dette regnskab. Med venlig hilsen EjendomsSelskabet Norden A/S P.b.v. Peter Zobel Jens Steglich- Petersen Formand Adm. direktør Bilag I: Anvendt regnskabspraksis Bilag II: Resultatopgørelse og balance for 1999 Bilag III: Pengestrømsopgørelse Bilag IV: Egenkapitalens udvikling i 1999 Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Jens Steglich-Petersen på telefon nr Side 18 af 26

19 Bilag I. Anvendt regnskabspraksis Generelt Koncernregnskabet og årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven og de af Københavns Fondsbørs fastlagte retningslinier, herunder i overensstemmelse med danske regnskabsvejledninger. For at give et mere retvisende billede af EjendomsSelskabet Nordens aktiver og passiver, økonomiske stilling og resultat, jf. Årsregnskabslovens 4, stk. 4, værdiansættes Selskabets ejendomme i lighed med tidligere år til markedsværdi. Værdireguleringerne foretages over resultatopgørelsen. Opskrivninger af ejendomsporteføljen henlægges til opskrivningshenlæggelser under egenkapitalen via overskudsdisponering. Konsolidering Koncernregnskabet omfatter moderselskabet og dattervirksomheder, hvori moderselskabet besidder kapitalandele og har bestemmende indflydelse. Koncernregnskabet er udarbejdet på grundlag af de enkelte virksomheders årsregnskaber ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter og med efterfølgende eliminering af interne resultatog balanceposter. Udenlandske dattervirksomheders resultatopgørelse omregnes til danske kroner efter gennemsnitskurser for året, og balancen omregnes efter gældende valutakurser ved årets udgang. Omregningsdifferencer reguleres over egenkapitalen. Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta omregnes efter gældende valutakurser ved årets udgang. Realiserede og urealiserede kursgevinster og tab medtages i resultatopgørelsen. Ved køb af virksomheder fordeles forskellen mellem anskaffelsesværdi og indre værdi så vidt muligt på de overtagne ejendomme. Resterende forskelle reguleres direkte over egenkapitalen. Nyerhvervede virksomheder medtages i koncernregnskabet og i moderselskabets regnskab fra anskaffelsestidspunktet. Resultatopgørelsen Periodeafgrænsning Fortjeneste og tab ved salg af ejendomme og ejerlejligheder medtages i resultatopgørelsen i den periode, hvor salgsaftalen er endeligt indgået. Indtægter og udgifter periodeafgrænses, så de omfatter regnskabsåret. Side 19 af 26

20 Resultat af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder I moderselskabets resultatopgørelse medtages den til ejerinteressens størrelse forholdsmæssige andel af de tilknyttede og associerede virksomheders overskud eller underskud i optjeningsåret, korrigeret for koncerninterne avancer. Ekstraordinære poster Ekstraordinære poster indeholder indtægter og udgifter, som hidrører fra andet end den ordinære drift. Skat Den forventede skat af årets skattepligtige indkomst udgiftsføres i resultatopgørelsen tillige med resultatføring af årets forskydning i hensættelse til udskudt skat. Skat vedrørende ekstraordinære poster vises særskilt. Moderselskabet sambeskattes som udgangspunkt med alle 100% ejede virksomheder. Den aktuelle selskabsskat fordeles på de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling). Balance Materielle anlægsaktiver Ejendomme værdiansættes til markedsværdi. Markedsværdien for erhvervsejendomme og boliger fastlægges ved periodiske vurderinger, og værdireguleringer foretages over resultatopgørelsen. Markedsværdien for ejerlejligheder i udlejet stand opgøres typisk som 50% af den forventede salgspris i frigjort stand. De ejerlejligheder, der er opsagte og ledige pr. 31. december, er optaget under omsætningsaktiver, da de er sat til salg, mens den resterende beholdning er optaget under anlægsaktiver. Andre anlæg, driftsmidler og inventar værdiansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger sker lineært over aktivernes forventede brugstid, der er vurderet til 3-5 år. Finansielle anlægsaktiver Kapitalinteresser i tilknyttede og associerede virksomheder optages til regnskabsmæssig indre værdi. Omsætningsaktiver Ejerlejligheder under omsætningsaktiver er ledige lejligheder, som forventes solgt i det kommende år. Lejlighederne er værdiansat til markedsværdi i udlejet stand. Side 20 af 26

21 Tilgodehavender optages til nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab efter individuel vurdering. Periodeafgrænsningsposter omfatter kurstab ved konvertering af lån. Kurstab udgiftsføres over lånets løbetid under finansielle udgifter. Egne aktier optages til anskaffelsespris. Under egenkapitalen er der optaget en reserve på det tilsvarende beløb. Pantebreve optages til skønnet kursværdi på udstedelsestidspunktet med fradag af nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Beholdningen nedskrives, såfremt kursen på statustidspunktet er lavere end på udstedelsestidspunktet. Realiserede og urealiserede kursgevinster og tab føres i resultatopgørelsen. Aktier optages til børskurs. Unoterede aktier optages til anskaffelsesværdi eller en eventuel lavere værdi. En eventuel opskrivning er overført til opskrivningshenlæggelser. Obligationer optages til børskurs. Realiserede og urealiserede kursgevinster og tab føres i resultatopgørelsen. Gæld og hensættelser Udskudt skat Udskudt skat beregnes med 32% af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Forpligtelser Udvendig vedligeholdelse i henhold til Boligreguleringslovens 18b er hensat i balancen. Øvrige forpligtelser i henhold til lejelovgivningen hensættes kun i boligejendomme. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrøm for året samt den likviditetsmæssige stilling ved årets udgang. Pengestrømmen relaterer sig til 3 hovedområder: Drift, investering og finansiering. Pengestrømsopgørelsen opstilles således, at pengestrøm fra drift præsenteres indirekte med udgangspunkt i resultatopgørelsens driftsindtægter og udgifter. Side 21 af 26

22 Bilag II Resultatopgørelse Koncern (t.kr.) (t.kr.) Huslejeindtægter Driftsomkostninger Overskud ved udlejning af ejendomme Salgssummer ejerlejligheder og ejendomme Omkostninger ved salg Avance ved salg af ejerlejligheder og ejendomme Ejendommenes resultat Afskrivninger Administrationsomkostninger Resultat før finansiering Finansieringsomkostninger Resultat før kurs- og værdireguleringer Værdiregulering af ejendomme Resultat før skat og ekstraordinære poster Skat af ordinært resultat Årets resultat Side 22 af 26

23 Balance Koncern (t.kr.) (t.kr.) Aktiver Materielle anlægsaktiver: Erhvervsejendomme Boligejendomme Boligejendomme Malmø Ejerlejligheder Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver: Kapitalinteresser i associerede virksomheder Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsejendomme: Ejerlejligheder til salg Omsætningsejendomme Tilgodehavender m.v.: Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender m.v Værdipapirer: Pantebreve Obligationer Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 23 af 26

24 Balance Koncern (t.kr.) (t.kr.) Passiver Egenkapital: Selskabskapital Overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelser Overført resultat Egenkapital i alt Hensættelser: Udskudt skat Hensættelser i alt Langfristet gæld: Prioritetsgæld Hensættelse til vedligeholdelse Forudbetalt leje og deposita Kreditinstitutter Langfristet gæld Kortfristet gæld: Prioritetsgæld Prioritetsgæld (ejerlejligheder, omsætning) Kreditinstitutter Gæld vedrørende køb af ejendomme Selskabsskat Andre kreditorer Udbytte Kortfristet gæld Gæld i alt Passiver i alt Side 24 af 26

25 Bilag III Pengestrømsopgørelse Koncern (t.kr.) (t.kr.) Resultat før skat og ekstraordinære poster Afskrivninger og hensættelser Resultat af associerede virksomheder Kostpriser på solgte ejerlejligheder og ejendomme Værdiregulering af ejendomme Driftsresultat korrigeret for ikke likviditetskrævende poster Forskydninger i: Tilgodehavender *) Gæld til leverandører m.v. *) Lejerdeposita m.v. *) Betalt á conto skat Afholdte fusionsomkostninger Pengestrømme fra driften Investering i ejendomme *) Købspris for virksomheder Kontant købesum Overtaget nettolikviditet Salg af virksomheder Salgsprovenu 0 0 Afgivet nettolikviditet 0 0 Investering i anlægsaktiver, netto *) Pengestrømme fra investering Kontant nettoprovenu ved kapitaludvidelser Optagelse af prioritetsgæld, netto Optagelse af langfristet gæld hos kreditinstitutter Stigning i fremmedfinansiering i øvrigt Betalt udbytte Pengestrømme fra finansiering Årets nettopengestrøm fra drift, investering og finansiering Likviditetspåvirkning fra årets pengestrømme Likvider og værdipapirer primo Likvider og værdipapirer ultimo *) Excl. køb og salg af virksomheder Side 25 af 26

26 Bilag IV. Udvikling i egenkapitalen (t.kr.) (t.kr.) Selskabskapitalen består af aktier á kr. 100 Udviklingen i egenkapitalen kan specificeres således: Egenkapital 1. januar Fusionsomkostninger i tilknyttede virksomheder Provenu ved fortegningsemission, netto Kursregulering Årets resultat Udlodning af udbytte Egenkapital 31. december Side 26 af 26

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

U DBUD AF 2.682.706 STK.

U DBUD AF 2.682.706 STK. Dette prospekt findes i engelsk oversættelse. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser er den danske ordlyd gældende. U DBUD AF 2.682.706 STK. NYE AKTIER Á NOMINELT KR. 10 0 TIL KURS 235 Dette prospekt

Læs mere

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2012 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor... 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger... 5 Koncernoversigt...5

Læs mere

Årsrapport 2014. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2014. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2014 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor...4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...5 Koncernoversigt...5

Læs mere

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2013 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor...4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...5 Koncernoversigt...5

Læs mere

Vedr.:Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/sammenlægning med jeudan-koncernen

Vedr.:Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/sammenlægning med jeudan-koncernen Københavns Fondsbørs Fax 3312 8613 København K, 27. august 1999 Fondsbørsmeddelelse nr. 35 Side 1 af i alt 22 Vedr.:Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/sammenlægning med jeudan-koncernen 1. halvår

Læs mere

Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008

Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008 Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008 Selskabets ejendom i Passau, hvor der arbejdes på færdiggørelsen af et nyt stort indkøbscenter, der får indgang ud til byens

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland Kommanditaktieselskab Årsrapport for 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland Kommanditaktieselskab Årsrapport for 2014 Ejendomsselskabet Nordtyskland Kommanditaktieselskab Årsrapport for 2014 CVR-nr. 29 93 40 96 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Berlin High End A/S Årsrapport for 2012/13

Berlin High End A/S Årsrapport for 2012/13 Berlin High End A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 29 10 56 92 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Core German Residential II Kommanditaktieselskab

Core German Residential II Kommanditaktieselskab Core German Residential II Kommanditaktieselskab Årsrapport for 2014 CVR-nr. 31 05 15 17 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S Årsrapport for 2005/06 Indberettet til Københavns Fondsbørs via StockWise den 22. januar 2007 Resume: Tilfredsstillende resultat for selskabet overtog pr. 24. maj 2005 i alt 44 ejendomme beliggende bl.a.

Læs mere

Årsrapport 2003/2004

Årsrapport 2003/2004 Årsrapport 2003/2004 3 Indhold FOR REGNSKABSÅRET 2003/2004 3 Resumé af regnskabsåret 4 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning for koncernen 11 Ledelsesberetning for Bryggerivirksomheden 17 Ledelsesberetning

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S

Jensen & Møller Invest A/S Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Telefon 35 27 09 02 Årsrapport 2001 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om selskabet... 1 PÅTEGNING Ledelsens regnskabspåtegning...

Læs mere

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling.

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 17 26 16 49 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

Direktionen Bestyrelsen Revisionen Koncern- og årsregnskab Ledelsesberetning

Direktionen Bestyrelsen Revisionen Koncern- og årsregnskab Ledelsesberetning Årsrapport 2004 04 Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 DK-2900 Hellerup Direktionen Margit Birk Andersen, adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen, direktør Bestyrelsen Jens Otte Veile, direktør (formand)

Læs mere

Fast Ejendom Danmark A/S

Fast Ejendom Danmark A/S Fast Ejendom Danmark A/S Rådhusvej 13 2920 Charlottenlund CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2014 10. regnskabsår Vedtaget på Selskabets ordinære generalforsamling den 24. april 2015

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S

G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 / 2 0 0 7 B o n d s I I N R W A / S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2006/2007 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 5 Beretning Hovedaktivitet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 1. OKTOBER 2004 30. SEPTEMBER

ÅRSRAPPORT 1. OKTOBER 2004 30. SEPTEMBER Investeringsselskabet LUXOR A S Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 ÅRSRAPPORT 1. OKTOBER 2004 30. SEPTEMBER 2005 (Selskabets 32. regnskabsår)

Læs mere

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VII (Stockholm) A/S

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VII (Stockholm) A/S Årsrapport for 2005/06 Indberettet til Københavns Fondsbørs via StockWise den 22. januar 2007. Resume: Tilfredsstillende resultat for ejer og driver via selskaber udlejningsvirksomhed med en svensk ejendomsportefølje

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

AKF Holding A/S CVR-nr. 10363977. Årsrapport 2013

AKF Holding A/S CVR-nr. 10363977. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk AKF Holding A/S CVR-nr. 10363977

Læs mere

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår Fast Ejendom Danmark A/S, Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2013 9. regnskabsår Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2014

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

AKF Holding A/S CVR-nr. 10 36 39 77. Årsrapport 2011

AKF Holding A/S CVR-nr. 10 36 39 77. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk AKF Holding A/S CVR-nr. 10 36 39

Læs mere

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse Indhold 2 3 4 5 8 9 10 14 15 16 20 21 22 23 24 39 41 43 Ledelse Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Beretning Mål og strategier Fremtiden Koncernens forretningsaktiviteter Medarbejdere Aktionærforhold Regnskabspraksis

Læs mere

Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider. 23. marts 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Jesper Bak 45

Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider. 23. marts 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Jesper Bak 45 Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Copenhagen Capital A/S Nasdaq OMX : CPHCAP CVR-nr.: 30731735 www.copenhagencapital.dk Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 23. marts 2015 Copenhagen Capital

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 1. OKTOBER 2012-30. SEPTEMBER 2013 CVR.NR. 1023 8889. we materialize ideas

ÅRSRAPPORT 2012/13 1. OKTOBER 2012-30. SEPTEMBER 2013 CVR.NR. 1023 8889. we materialize ideas ÅRSRAPPORT 2012/13 1. OKTOBER 2012-30. SEPTEMBER 2013 CVR.NR. 1023 8889 we materialize ideas SELSKABSINFORMATION Navn Stensdal Group A/S Adresse Rentemestervej 14 DK-2400 København NV. Telefon (+45) 33

Læs mere