Kommuneplan Resumé af. for Holbæk Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneplan 2013-25. Resumé af. for Holbæk Kommune"

Transkript

1 Kommuneplan Resumé af for Holbæk Kommune

2 Indledning 2 3 Udgivet i 2014 af Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Kanalstræde Holbæk Telefon: Foto Alle fotos er fra Holbæk Kommune Ophavsret: Holbæk Kommune Marts 2012 Byrådet inviterer med Debatoplæg om Holbæk Kommuneplan 2013 kommunens kommuneplan. et foto af Min by, mit sted. Okt Dialogmøde om byudvikling i Holbæk by. Byrådet inviterer kommunens borgere, og principperne for en ny helhedsplan for Holbæk by. Juni-aug. Holbæk Byråd har den 18. december 2013 vedtaget sumeet indeholder de overordnede værdier, mål og principper for udviklingen i Holbæk Kommune i de kommende 12 år. Holbæk Kommune har valgt, at Kommuneplan Den digitale kommuneplan tager udgangspunkt i den gældende planlov og indeholder en hovedstruktur, - råder). riteringer for den fysiske udvikling. For uddybende beskrivelser af værdier og mål for udviklingen eller - også læse om de statslige interesser i planlægningen - ger afsæt i Holbæk Udviklingsstrategi 2012, hvor der bymønster, byudvikling, erhverv, uddannelse, sundhed, klima og energi. Endvidere tager planen afsæt i kommunens overord- Opfølgning på høring lige høringssvar fra borgere og andre interesserede. Alle høringsbidragene er samlet i en Hvidbog som kan ses på den digitale kommuneplan. På baggrund af høringsbidragene har byrådet vedta- forslaget i forbindelse med den endelige vedtagelse Nyheder i Kommuneplan 2013 for kommunens tre største byer, udpegning fulde landbrugsområder samt en række nye naturudpegninger.

3 Kommuneplanens indhold Udgangspunktet 4 5 web, kommuneplanforslaget indeholder også en række nye emner som biogas, landbrugsudpegninger - baseret på landskabskaraktermetoden samt helhedsplaner for kommunens tre største byer. skabe et robust grundlag for en dynamisk og foranderlig planlægning. Planlægningen skal bygges på en forståelse for stedets kvaliteter og udviklingspoten- - mune. Kommuneplanforslaget bygger desuden videre på visionen i Kommuneplan om, at planlægningen skal ske i et udviklingsorienteret fællesskab, hvor borgere deltager i dialogen omkring den lokale udvikling og forandringer skabes på grundlag af frivilligt lokalt engagement. Hovedstrukturen - ne. Hovedstrukturen indeholder de overordnede mål for kommunens udvikling og arealanvendelsen. Her kan du også læse om planens forudsætninger, herun- for kommuneplanen. De 8 temaer rende arealudpegninger, der fastlægger, hvilke regler - der bestemmelser for anvendelse af det åbne land og planlægning af byudvikling, infrastruktur samt klima der har oplysende eller forklarende karakter og danner baggrund for forståelsen af kommuneplanens bestemmelser. Lokalområder indeholder beskrivelser af de enkelte lokalområder og lokalområdebyer, herunder byrådets mål for de enkelte lokalområdebyer samt de lokale værdier. Under rammer bestemmelser for blandt andet anvendelse, bebyg- råder. Der kan ikke lokalplanlægges for emner eller kalplanlægningen og kommuneplanens rammedel. KOMMUNEPLAN HOVEDSTRUKTUR DE 5 VÆRDIER 8 TEMAER RAMMER 18 LOKALOMRÅDER et regionalt knudepunkt og forbindelsesled mellem Holbæk Kommune indgår sammen med det øvrige - sundsregionen mulighed for at kunne klare sig i den - - bymønster udenfor og i tæt samspil med Storkøbenhavn sammen med de øvrige større byer som Roskilde, Ringsted, Slagelse, Frederikssund og Hillerød. - - Holbæk Kommune består af et stærkt netværk af forskellige byer og landsbyer, der er omkranset af land- lingen skal foregå, mens udviklingen af det åbne land kontakt med naturen. Udviklingen mod oplevelses- og vidensamfundet er kring de større byer. Holbæk by er kommunens ho- vedby og center for handel og oplevelser. Byen skal udbud af erhvervsarealer. Holbæk by fungerer som mune med skov, natur og landskaber, som indgår i en sammenhængende struktur. Forskellige interesser interesser. Anvendelsen af det åbne land skal ske i et samspil, Velfungerende infrastruktur er en forudsætning at kommunen kan udvikle sig i den retning, vi gerne - -

4 6 7 bæk Udviklingsstrategi 2012 kan blive virkelighed ved - lingsstrategiens mål inden for blandt andet bymønster, byudvikling, erhvervsudvikling, uddannelse, - UDVIKLINGS- STRATEGI 2012 Udviklingsstrategi 2012 er Holbæk Byråds svar strategiske spørgsmål om kommunens langsigtede udvikling, herunder hvordan byrådet statslige og regionale målsætninger. KOMMUNE- PLAN 2013 Kommuneplan lingsstrategiens mål kan rammer for den fysiske planlægning. byerne som det åbne land. indfri en række statslige krav og regionale målsætninger. De statslige krav er samlet og beskrevet i Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægnin- de regionale udviklingsplaner. LOKAL- PLANER Kommuneplanen udgør lokalplaner, og er grundlag for behandling af en række sager, herunder den kon- åbne land og ansøgninger Med afsæt i udviklingsstrategiens mål samt de statslige krav og regionale mål fokuserer Kommuneplan gen af kommunens byer og det åbne land. De fem værdier kobler udviklingsstrategiens mål og indsatser de statslige krav og regionale målsætninger. De fem værdier er: En samlet stærk kommune med by og land, hvor resurserne i by- og landområderne udvikles som grundlaget for vækst og velfærd. Planlægningen skal under- Kommunens byer skal være levende og dynamiske og danne rammen om det moderne liv, vi lever. Planlægningen skal bygge videre på de styrker og tryghed, mangfoldighed, byrum, arkitektur og gode mune at bo i. Bevaret og styrket natur og landskab og landskabsområder. Planlægningen af kommunens landområder skal bygge på en samlet landskabelig vurdering, og enhver forandring i det åbne land skal ske i respekt for de enkelte områders karakter, kvali- ligheden for fysisk udfoldelse i såvel byerne som det åbne land indgår som væsentlige parametre i plan- - kommunes borgere, besøgende og turismeøkonomien. Nye synergier mellem kultur, natur, sundhed og turisme skal udforskes. hed alle indgår i planlægningen. Vi skal planlægge for - Vi skal forebygge og forberede os på klimaforandrin- CO 2 -udledningen ved at satse på vedvarende energi.

5 8 Tema 1: Bymønster & byudvikling Vi skal dyrke forskelligheden og fokusere indsatsen ƉĊ Ăƚ ƐŬĂďĞ ĞŶ ƐƚčƌŬ ŚŽǀĞĚďLJ ĚĞƌ ŬĂŶ ůɔōğ ƵĚǀŝŬlingen i hele kommunen. Holbæk Kommune består af 17 lokalområder og Holbæk by. Holbæk by er kommunens hovedby og center for handel, kultur, erhverv og service. Jyderup og Tølløse er de næststørste byer og centre for henholdsvis den vestlige og den sydlige del af kommunens opland. Jyderup og Tølløse skal udvikles som ƚž ƐƚčƌŬĞ ŵğůůğŵɛƚžƌğ ďljğƌ ĚĞƌ ƌƶŵŵğƌ ŽīĞŶƚůŝŐ ŽŐ privat service samt et bredt udbud af boliger og arďğũěɛɖůăěɛğƌ BYBJERG &Žƌ Ăƚ ƵŶĚĞƌƐƚƆƩĞ ĚĞƚ ŶLJĞ ďljŵɔŷɛƚğƌ Ğƌ ĚĞƌ ŵğě <ŽŵŵƵŶĞƉůĂŶ ϮϬϭϯͲϮϱ ƐŬĞƚ ĞŶ ŽŵĨŽƌĚĞůŝŶŐ ĂĨ ĂƌĞĂůĞƌ Ɵů ďžůŝőƶěďljőŷŝŷő Ğƌ ĂƌďĞũĚĞƐ ŵğě ĞŶ ĨŽƌĚĞůŝŶŐ ĂĨ ďžůŝőɵůǀčŭɛƚğŷ ŵğě ŐŽĚƚ ϱϭ й ŝ,žůďčŭ ďlj ŽŐ ŐŽĚƚ ϭϲ й ŝ ĚĞ ƚž ŶčƐƚƐƚƆƌƐƚĞ ďljğƌ ŵğŷɛ ĚĞŶ ƌğɛƚğƌğŷěğ vækst fordeles på de øvrige områdebyer. Der er dog fortsat boligudbygningsmuligheder i alle lokalområder. I forlængelse heraf planlægges der for ny byudvikling primært i Holbæk og i kommunens to øvrige ƐƚƆƌƐƚĞ ďljğƌ Ŷ ƟůƐǀĂƌĞŶĚĞ ŽŵĨŽƌĚĞůŝŶŐ ĨŽƌĞƚĂŐĞƐ ĨŽƌ erhvervsområderne, hvor der udtages erhvervsareaůğƌ ŝ ĚĞ ŵŝŷěƌğ ďljğƌ ŽŐ ŽŵĨŽƌĚĞůĞƐ Ɵů,ŽůďčŬ ŽŐ dɔůløse. UDBY HAGESTED HØRBY SVINNINGE TUSE &ƌă ďčƌğěljőɵőğ ŚǀĞƌ ŝɛčƌ Ɵů ďčƌğěljőɵőğ ƐĂŵŵĞŶ <ŽŵŵƵŶĞƉůĂŶ ϮϬϭϯͲϮϱ ŐƆƌ ŽƉ ŵğě ƚăŷŭğőăŷőğŷ Žŵ Ăƚ ŬŽŵŵƵŶĞŶƐ ůžŭăůžŵƌċěğƌ ƐŬĂů ǀčƌĞ ďčƌğěljőɵőğ hver især. I stedet skal lokalområderne og de enkelte delområdebyer ses som dele af en samlet bæredygɵő ŬŽŵŵƵŶĞ ŵğě ďlj ŽŐ ůăŷě ŚǀŽƌ ŽŵƌĊĚĞďLJĞƌŶĞ ŚǀĞƌ ŝɛčƌ ŚĂƌ ĚĞƌĞƐ ƐčƌůŝŐĞ ŬǀĂůŝƚĞƚĞƌ ŽŐ ƟůďƵĚ ƐŽŵ ƐƵƉƉůĞƌĞƌ ŚŝŶĂŶĚĞŶ ŵğŷ ŝŭŭğ ĂůůĞ ƟůďLJĚĞƌ Ăůƚ Ŷ ŚŽǀĞĚďLJ Ğƚ ǀčŬƐƚůŽŬŽŵŽƟǀ DĞĚ <ŽŵŵƵŶĞƉůĂŶ ϮϬϭϯͲϮϱ ĨŽŬƵƐĞƌĞƐ ƵĚǀŝŬůŝŶŐƐŝŶĚsatsen på Holbæk som hovedby og på de næststørste byer, frem for at fordele indsatser og vækst ud over ŚĞůĞ ŬŽŵŵƵŶĞŶ ŐĞŽŐƌĂĮƐŬ Ğƚ ďğƚljěğƌ ŝŭŭğ Ăƚ ĚĞƌ ikke fortsat vil være udviklingsmuligheder i de mindre byer. Nye byudviklingsområder <ŽŵŵƵŶĞƉůĂŶ ϮϬϬϳͲϭϴ ďůğǀ Ɵů ĚĂ ďžůŝőƶěďljőŷŝŷőğŷ ŶĊĞĚĞ Ɛŝƚ ŚƆũĞƐƚĞ ^ŝěğŷ ŚĂƌ ĚĞŶ ĮŶĂŶƐŝĞůůĞ ŬƌŝƐĞ ůăőƚ ĞŶ ĚčŵƉĞƌ ƉĊ ďžůŝőďljőőğƌŝğƚ ŽŐ ĚĞŶ ĨĂŬƟƐŬĞ ďžůŝőƶěďljőŷŝŷő ŶĊĞĚĞ ĂůĚƌŝŐ ĚĞ ŚƆũĚĞƌ ŵăŷ ƉůĂŶůĂŐĚĞ ĨŽƌ ĞƌĨŽƌ Ğƌ ĚĞƌ ĨŽƌƚƐĂƚ ďğƚljěğůŝőğ ĂƌĞĂůƌĞƐĞƌǀĞƌ Ɵů ŶLJ byudvikling inden for de allerede udlagte rammer. <ŽŵŵƵŶĞƉůĂŶ ϮϬϭϯͲϮϱ ůčőőğƌ ƐĊůĞĚĞƐ ŬƵŶ ŝ ŵğőğƚ ďğőƌčŷɛğƚ ŽŵĨĂŶŐ ŶLJĞ ĂƌĞĂůĞƌ ƵĚ Ɵů ďljǀčŭɛƚ <ŽŵŵƵŶĞƉůĂŶ ϮϬϭϯͲϮϱ ďăɛğƌğɛ ƉĊ ĨŽƌǀĞŶƚŶŝŶŐĞŶ om, at der igen kommer vækst i Holbæk Kommune. Ğ ĨƆƌƐƚĞ ϰ Ċƌ ŵğě ĞŶ ŵŝŷěƌğ ďžůŝőɵůǀčŭɛƚ ƐƟŐĞŶĚĞ ĨƌĂ ĐĂ ϭϳϭ ďžůŝőğƌ ĊƌůŝŐƚ ŽŐ ŽƉ Ɵů ŐŽĚƚ ϱϭϭ ďžůŝőğƌ Ċƌligt for den resterende 8 årige del af perioden. Samlet ŐŝǀĞƐ ĞŶ ďžůŝőɵůǀčŭɛƚ ĨƌĂ ŽŐ ŵğě ϮϬϭϯ Ɵů ϮϬϮϱ ƉĊ ĐĂ ϰ ϳϱϳ ďžůŝőğƌ Samlet set er der sket en omfordeling af ca. 648 boliger, hvoraf hovedparten placeres i Holbæk by ved Holbæk Have og Jernstøberiet. HOLBÆK KUNDBY SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS BJERGBY Ğ ƆǀƌŝŐĞ ůžŭăůžŵƌċěğďljğƌ Ğƌ LJďũĞƌŐ hěďlj,ăgested, Tuse, Gislinge, Kundby, Svinninge, Mørkøv, Knabstrup, Regstrup, Undløse, Ugerløse, St. Merløse, Kr. Eskilstrup og Vipperød. MÅRSØ GISLINGE VIPPERØD ARNAKKE KNABSTRUP JYDERUP SDR. JERNLØSE KVANLØSE MØRKØV GL. TØLLØSE TØLLØSE UNDLØSE UGERLØSE KR. ESKILSTRUP HOVEDBY ST. MERLØSE STØRRE CENTERBY MINDRE CENTERBY LOKALCENTERBY MINDRE BY

6 10 re kommuneplans principper om, at planlægningen de lokale kvaliteter og muligheder samt retningslin- vidt muligt bevares ved planlægningen af nye byom- skabelige træk. Gode byer at leve i Det er byrådets mål, at planlægningen for kom- levende og varierede bymidter med blandet area- der skal fortsat være en klar grænse mellem by og land. Det er en målsætning, i videst muligt omfang, forlængelse heraf planlægges for ny byudvikling primært i Holbæk samt i Jyderup og Tølløse. - herunder bestemmelser om, at bebyggelsen i nye boligområder skal opføres som lavenergibebyggelse eller bedre, og at det ved renoveringer, ombygninger stræbes at nedbringe energiforbruget. Fortætning og byomdannelse Fortætning af de eksisterende bysamfund skal med- - for friholdelse af det åbne land og de bynære grønne områder for ny bymæssig bebyggelse. Tomme byg- nye byområder skal fastlægges ud fra beliggenheden Tidligere erhvervs- og havnearealer er vurderet i for- deholder udpegninger af en stribe byomdannelsesområder. Du kan læse mere om kommuneplanens behandling af temaet Bymønster & Byudvikling på

7 12 Tema 2: Erhverv & detailhandel Planlægningen skal sikre gode rammer for erhvervs- seret detailhandelsstruktur. Holbæk Kommune har et bredt erhvervsliv med mange små og mellemstore virksomheder inden for industri, bygge og anlæg, service og handel. for den enkelte og for samfundet. Derfor vil Holbæk Kommune ved at skabe bedre rammer for erhvervsli- udefra. mende 12 år, men der er foretaget omfordeling af steret. bedre rammer for erhvervslivet blandt andet ved at sikre et bredt og varieret udbud af erhvervsarealer - småerhverv i landdistrikterne. Som noget nyt indeholder kommuneplanen også udpegninger af områder, hvor landbruget kan udvikle sig. bæk by. For den enkelte betyder uddannelse mulig- Du kan læse mere om kommuneplanens behandling af temaet Erhverv & Detailhandel på fællesskaber. For kommunen betyder det grundlaget for et stærkere erhvervsliv og en solid økonomi. Derfor vil byrådet blandt andet fokusere på gode uddan- - nelsesområder, således at der fremover kan placeres om dør. Endvidere giver kommuneplanen mulighed for at etablere en helt ny uddannelsescampus i Holbæk by. lig dagligvareforsyning i alle lokalområder og bydele samt at sikre det bredest mulige udbud af udvalgsva- de bymønster. Holbæk by skal forsat udvikles som et spændende sted at besøge for både turister og indbyggere i kommunen. Det er byrådets mål, at der skal ske en modernisering af detailhandlen i Holbæk by, så byen får samme mulighed for at udvikle sit handelsliv som f.eks. Roskilde og Slagelse, der i dag har langt større muligheder for - handelscenter med bymidten, bilbyen, Megacenter I -

8 14 dğŵă ϯ dƌăįŭ Et velfungerende vej- og jernbanenet samt kollekɵǀ ƚƌăįŭ Ğƌ ĞŶ ĂĨ ĚĞ ǀŝŐƟŐƐƚĞ ĨŽƌƵĚƐčƚŶŝŶŐĞƌ ĨŽƌ Ăƚ kommunen kan udvikle sig i den retning, vi gerne vil. dƌăįŭŭğŷ ŚĂƌ ŝ ŵăŷőğ Ċƌ ǀčƌĞƚ ǀŽŬƐĞŶĚĞ ŽŐ ǀŝů ĨŽƌƚƐĂƚ ǀŽŬƐĞ ŝ ĨƌĞŵƟĚĞŶ Ğƚ ŚčŶŐĞƌ ďůăŷěƚ ĂŶĚĞƚ ƐĂŵŵĞŶ ŵğě ĚĞŶ ŵċěğ ǀŝ ďžƌ ĂƌďĞũĚĞƌ ŽŐ ůğǀğƌ ƉĊ Ğƌ ƚğőŷğƌ ƐŝŐ Ğƚ ďŝůůğěğ ĂĨ Ăƚ ƵĚǀŝŬůŝŶŐĞŶ ŝɛčƌ ŬŽŵŵĞƌ Ɵů Ăƚ foregå i byerne og særligt i de større byer med gode ƚƌăįŭĩžƌďŝŷěğůɛğƌ ĞƌĨŽƌ Ğƌ ŐŽĚĞ ďljğƌ ŵğě ŐŽĚĞ ƚƌăįŭĩžƌďŝŷěğůɛğƌ ǀŝŐƟŐĞ ŚǀŝƐ,ŽůďčŬ <ŽŵŵƵŶĞ ĨŽƌƚƐĂƚ ƐŬĂů ǀčƌĞ ŝ ƐƚĂŶĚ Ɵů Ăƚ ƟůƚƌčŬŬĞ ŶLJĞ ďžƌőğƌğ ŽŐ ĨĂƐƚholde dem, som allerede bor her. Placering af ny byǀčŭɛƚ ƐŬĂů ĚĞƌĨŽƌ ƐŬĞ ŚǀŽƌ ĚĞŶ ƚƌăįŭăůğ ŝŷĩƌăɛƚƌƶŭƚƶƌ ďğěɛƚ ŵƶůŝőƚ ƵŶĚĞƌƐƚƆƩĞƌ ŐŽĚĞ ƚƌăįŭĩžƌďŝŷěğůɛğƌ ƐĊ ĚĞƚ ďůŝǀğƌ ůğʃğƌğ ŽŐ ŚƵƌƟŐĞƌĞ Ăƚ ƉĞŶĚůĞ BYBJERG Ŷ ďčƌğěljőɵő ŝŷĩƌăɛƚƌƶŭƚƶƌ / ŬŽŵŵƵŶĞƉůĂŶĞŶ ŝŷěőċƌ ƚƌăįŭɖůăŷůčőŷŝŷő ƐŽŵ Ğƚ ǀčƐĞŶƚůŝŐƚ ĞůĞŵĞŶƚ ŝ ĨŽƌŚŽůĚ Ɵů Ăƚ ƐŝŬƌĞ ĞŶ ďčƌğěljőɵő ƵĚǀŝŬůŝŶŐ sŝ ƐŬĂů ŐĞŶŶĞŵ ƉůĂŶůčŐŶŝŶŐĞŶ ŐƆƌĞ ĚĞƚ ŶĞŵŵĞƌĞ ŽŐ ŵğƌğ ĂƩƌĂŬƟǀƚ Ăƚ ďğŷljʃğ ĚĞŶ ŬŽůůĞŬƟǀĞ ƚƌăŷɛɖžƌƚ ƐĂŵƟĚŝŐ ŵğě Ăƚ ǀŝ ƐŬĂů ĂƌďĞũĚĞ ĨŽƌ ĞŶ ƐƚƆƌƌĞ ĨƌĞŵŬŽŵŵĞůŝŐŚĞĚ ƉĊ ǀĞũĞŶĞ ŽŐ ďğěƌğ ƟůŐčŶŐĞůŝŐŚĞĚ ĨŽƌ ĚĞ ďůɔěğ ƚƌăįŭăŷƚğƌ UDBY HAGESTED 3 GISLINGE SVINNINGE HOLBÆK TUSE KUNDBY 1 KNABSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE JYDERUP VIPPERØD 2 MØRKØV ĞĚƌĞ ƚƌăįŭĩžƌďŝŷěğůɛğƌ Ɵů ŽŵǀĞƌĚĞŶĞŶ WůĂĐĞƌŝŶŐĞŶ ĂĨ ŶLJĞ ŬŽŵŵƵŶĂůĞ ƚƌăįŭăŷůčő ďɔƌ ďċěğ ƐĞƐ ŝ Ğƚ ůžŭăůƚ ƉĞƌƐƉĞŬƟǀ ŽŐ ƐĂŵƟĚŝŐ ŵğěǀŝƌŭğ Ɵů Ăƚ ĨŽƌďĞĚƌĞ ĚĞ ƚƌăįŭăůğ ĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞƌ Ɵů ŽŵǀĞƌĚĞŶĞŶ ŝɛčƌ ŚŽǀĞĚƐƚĂĚĞŶ ĨŽƌ Ăƚ ƆŐĞ ĞīĞŬƟǀŝƚĞƚĞŶ ŽŐ ŵŝŷěɛŭğ ƚƌčőśğě ǀĞŶƚĞƟĚ ŽŐ ƐƉŝůĚ ŝ ƚƌăŷɛɖžƌƚͳ ŽŐ ŝŷĩžƌŵăɵžŷɛƶěǀğŭɛůŝŷő ƌďğũěğƚ ŵğě Ăƚ ĨŽƌďĞĚƌĞ ƚƌăįŭĩžƌďŝŷěğůɛğƌŷğ Ɵů især hovedstadsområdet gennem statslige investeƌŝŷőğƌ ŝ ŝŷĩƌăɛƚƌƶŭƚƶƌ ŽŐ ƚžőěƌŝō Ğƌ ŝőăŷőɛăƚ ŝ ŽǀĞƌĞŶƐstemmelse med de statslige beslutninger herom. 2 Ŷ ǀĞůĨƵŶŐĞƌĞŶĚĞ ƚƌăįŭďğƚũğŷŝŷő Ğƌ ǀŝŐƟŐ ĨŽƌ ŬŽŵŵƵŶĞŶƐ ŶƵǀčƌĞŶĚĞ ŽŐ ĨƌĞŵƟĚŝŐĞ ďžƌőğƌğ <ŽŵŵƵŶĞƉůĂŶ ϮϬϭϯͲϮϱ ĂƌďĞũĚĞƌ ĨŽƌ Ăƚ ŵŝŷěɛŭğ energi- og resurseforbruget ved at give mulighed for Ăƚ ďljőőğ ŚƆũĞƌĞ ŽŐ ƚčʃğƌğ ǀĞĚ ƐƚĂƟŽŶĞƌŶĞ ŚǀŽƌ ĚĞƌ Ğƌ ĂĚŐĂŶŐ Ɵů ŬŽůůĞŬƟǀ ƚƌăįŭ hěďljőŷŝŷő ĂĨ ĚĞŶ ƚƌăįkale infrastruktur er koordineret med det overordneěğ ďljŵɔŷɛƚğƌ ŽŐ ĞŶ ĨŽƌŶƵŌŝŐ ƚƌăįŭďğƚũğŷŝŷő ŝŷěőċƌ som et væsentligt element i byernes udvikling. PlaceƌŝŶŐ ĂĨ ǀĞũĂŶůčŐ ĐLJŬĞůƐƟĞƌ ŵ ǀ ƐŬĂů ƵŶĚĞƌƐƚƆƩĞ ĞŶ ǀĞůĨƵŶŐĞƌĞŶĚĞ ŬŽůůĞŬƟǀ ƚƌăįŭďğƚũğŷŝŷő ŝ ŬŽŵŵƵŶĞŶ Ƶ ŬĂŶ ůčɛğ ŵğƌğ Žŵ ŬŽŵŵƵŶĞƉůĂŶĞŶƐ ďğśăŷěůŝŷő ĂĨ ƚğŵăğƚ dƌăįŭ ƉĊ ŚƩƉ ŬŽŵŵƵŶĞƉůĂŶ ŚŽůďĂĞŬ ĚŬ ĚŬ ŬŽŵŵƵŶĞƉůĂŶͺϮϬϭϯ ƚğŵăğƌ ƚƌăįŭ TØLLØSE UNDLØSE UGERLØSEE 6 KR. ESKILSTRUP AREALRESERVATIONER 1 DOBBELTSPOR PÅ NORDVESTBANEN 2 UDBYGNING AF SKOVVEJEN 3 FORLÆNGELSE AF HOLBÆKMOTORVEJEN TIL VIG 4 AREALUDLÆG TIL FORLÆGNING AF RUTE 57 VED KVANLØSE 5 OMFARTSVEJ TØLLØSE 6 OMFARTSVEJ UGERLØSE ST. MERLØSE

9 16 Tema 4: Natur & Landskab Anvendelsen af det åbne land skal ske i et samspil, - Det er kommunens ansvar, at der sker en bevaring og forbedring af de naturmæssige og landskabelige indholdet i det åbne land, dels skal der i forbindelse med fysisk planlægning tages de nødvendige hensyn Holbæk Kommune er kendetegnet ved sit blå-grønne natur- og landskabsområder. Disse herlighedsvær- En helhedsorienteret planlægning af det åbne land af. landskabskaraktermetoden. Det har resulteret i et mere nuanceret og dokumenteret billede af kommunens landskaber, som er beskrevet i Landskabsplanen. Planen indeholder også en beskrivelse af, hvad overfor. grund for en revision af udpegningerne af kommunens landskabs- og naturområder. Det er et statsligt krav, at planlægningen skal bidrage res, forbedres og genskabes, og at sammenhængen mellem de enkelte natur- og landskabsområder sikres. Ligeledes skal landets kyster friholdes for bebyg- ring tæt på kysten. Udpegningen af værdifulde landskaber er revideret kvalitet, som f.eks. ådale, kystområder og større uforstyrrede landskaber. fornyet gennemgang af naturområderne og udpeget økologiske forbindelser. I den naturmæssige udpegning indgår også Natura 2000-områder og større sammenhængende naturområder. I forbindelse med byudvikling og indpasning af tekniske anlæg og infrastrukturanlæg, skal der tages af landskabelig eller naturmæssig værdi ikke forrin- undgås, skal der tages udformningsmæssige hensyn, Geologiske interesser lige udpegninger af områder af særlig geologisk inte- skades ved hel eller delvis bortgravning. Oplevelsen

10 18 af disse lokaliteter må ikke sløres ved beplantning eller lignende eller forstyrres af dominerende byggeri. På samme måde skal værdifulde geologiske kystpro- en del af det samlede naturnetværk og skal bidrage mellem naturområderne og forhindre oversvømmel- - - andringerne bereder os på klimaforandringerne. res byer, så vi nedbringer CO 2 -udledningen. Forbe- - - Det er et statsligt mål, at landets kommuner inden udgangen af 2013 har lavet en plan for, hvordan kommunen påtænker, at håndtere voldsomme regnskyl og et deraf øget pres på kloakkerne. Udpegede områder kan udtages af udpegningen, hvis Du kan læse mere om kommuneplanens behandling af temaet Natur & Landskab på

11 20 Tema 5: Landsbyer & Kulturmiljøer Værdifulde kulturmiljøer og landsbyer i det åbne land skal bevares og videreudvikles. Kulturværdierne er alle de spor, som mennesker gennem historien har skabt i landskabet, lige fra store værdige bygninger og diger. Kulturværdierne og landsbyer i det åbne land skal - gennem nye anvendelser. Kulturmiljøer i det åbne land - holder et bredere spektrum af bebyggelser, tekniske nye bygninger og anlæg, med mindre det kan ske uden at forringe oplevelsen og forståelsen af kultur- Planlægningen skal på den ene side sikre, at der ta- - ler på anden måde forringes, og på den anden side kan udvikles. Nye landsbyafgrænsninger nemgang af kommunens landsbyer med henblik på at sikre en ensartet udpegning i hele kommunen. Gennemgangen har resulteret i, at nye landsbyer er blevet udpeget. Andre har fået ændret afgrænsningen for at skabe overensstemmelse mellem udpegningen og virkeligheden. Nogle har ændret status i er helt udgået. Det er byrådets mål, at der fortsat skal være en klar overgang mellem by og land. Der kan i et begrænset liger inden for afgrænsede landsbyer. keomgivelser reført fra Kommuneplan Kommunen er underlagt love og bestemmelser om- minder. Det er kommunens opgave at foretage en udpegning og forvaltning, som sikrer og udbygger de værdier, som beskrives. -

12 22 Tema 6: Skov & Landbrug Livet på landet skal styrkes, og der skal være plads det åbne land. landskabet og det åbne land. Jordbrugserhvervene - i det åbne land. - Nye udpegninger af værdifulde landbrugsjorder særligt værdifulde landbrugsområder. Udpegnin- - skabsinteresser. Målet med udpegningerne er at reservere en række interesser, herunder at de særligt værdifulde landbrugsområder i videst mulig omfang friholdes for ak- Nye udpegninger større husdyrbrug Udpegningen af større husdyrbrug er et nyt statsligt krav. Det er et mål, at udpegningen sikrer investe- - - varealer. Udpegningen er sket ud fra en vurdering af landskabets robusthed overfor store bygninger og ter som lugtgener. Der kan fortsat ske udvidelser og etablering af husdyrbrug på eksisterende landbrugs- Mere skovrejsning Det er regeringens mål, at landets skovareal skal øges, areal. I Holbæk Kommune udgør skovarealet i dag ca. kevandsresurser, forbedre dyre- og plantelivet og øge - mende boligområde, tekniske anlæg og større sammenhængende landskabs- og naturområder, som - Du kan læse mere om kommuneplanens behandling af temaet Skov & Landbrug på Det er hensigten at gennemføre en dynamisk skov- udvikles i dialog med ansøgere.

13 24 indgå som en væsentlig dimension i byudviklingen og planlægningen i Holbæk Kommune. - hos den enkelte fremmes. som et nyt tværgående tema. Byerne og det åbne - fremmes. - - Holbæk, som vil samle alle idrætsfaciliteter i Holbæk by. at turismeerhvervet i Holbæk Kommune kan udvik- fortsat skal være kommunens center for byturisme, og det er som udgangspunkt her, placering af større - viteter i havneområdet som restauranter, hotelskibe - ner uden for hovedbyen både i form af naturoplevelser og besøgsområder som Åmosen, Brorfeldeområ- og udbygges, så længe det sker under hensynstagen kulturhistoriske værdier.

14 Tema 8: Forsyning & Tekniske anlæg om grøn vækst. Planlægningen skal bidrage at CO 2 -udledningen nedbringes og ske på en måde, så resurseforbruget mini- vandforsyning, håndtering af spildevand samt mu- - Vi skal frigøre os fra olie og gas og i stedet satse på ring af et stort solfangeranlæg ved St. Merløse og solfangeranlæg i erhvervsområder. Ligeledes åbner kommuneplanen op for muligheden for at etablere - - muligheden for at anlægget fortsat kan udvide sig. - del af lavenergibebyggelse. Derfor indeholder Kom- i nye boligområder skal opføres som lavenergibebyggelse eller bedre. Ligesom planlægningen for eksiste- - områder for store vindmøller. Det er fortsat muligt, at Genanvendelse af regnvand For at imødegå klimaforandringerne og den forventede øgede nedbørsmængde, skal spildevandshåndteringen ved etablering af nye boligområder og sanering af eksisterende kloaker så vidt muligt ske ud være muligt at anlægge vådområder i det åbne land, der kan fungere som forsinkelsesbassiner ved store områder. Højspænding og naturgas skal kabellægges inden udgangen af Der er i naturgas videreføres. hvervsområder, hvor de ikke er synlige, eller udformes så de på en harmonisk måde kan indgå i landskabet eller bybilledet. Du kan læse mere om kommuneplanens behandling af temaet Forsyning & Tekniske anlæg på -

15 28 29 Lokalområder og rammer Holbæk Kommune er opdelt i 17 lokalområder og Holbæk by. Lokalområderne er ikke alene udtryk for også rammen om et fællesskab. Serviceniveauet i nes størrelser og beliggenhed. Det er byrådets mål, at planlægningen skal sikre bolig- og erhvervsudbygningsmuligheder i alle lokalområder samt en lokal forsyning af dagligvarer. re kommuneplans principper om, at planlægningen snit herom. Det kan være alt fra en sportsplads eller en bevaringsværdig bygning; kort sagt det vi skal vær- - - De bynære naturområder - på Holbæk havn. Endvidere er der i forbindelse med på bynær skov. Et nyt bymønster - I stedet skal lokalområderne og de enkelte delområ- mune med by og land, hvor områdebyerne hver især Helhedsplaner og byudviklingsskitser serne for alle kommunens lokalområdebyer opda- for kommunen tre største byer, Holbæk, Jyderup og Tølløse. Formålet med helhedsplanerne er at skabe en del af helheden. Holbæk by skal forsat være hele kommunens hovedby og vækstmotor, mens Jyderup og Tølløse er centre for henholdsvis den vestlige og den sydlige del af kommunens opland. Hermed er grundlaget lagt for et nyt bymønster. Som konsekvens heraf er - bymønsteret. Fortætning og byomdannelse Fortætning af de eksisterende bysamfund skal med- - for friholdelse af det åbne land og de bynære grønne områder for ny bymæssig bebyggelse. Fortætning gi- - -

16 30 31 En digital kommuneplan - Hvis du vil printe kommuneplanen eller dele af den, kan du gøre det under fanen Kom godt i gang. Vær opmærksom på, at ressourcerne er brugt på udvikling af den digitale udgave af planen og ikke på den printvenlige version. Fordelene ved en digital kommuneplan - planen så snart de vedtages. ke i den blå boks Hvad gælder for mig? under fanerne Hovedstruktur, Temaer og Rammer. Du kan også søge bredt i hele planen ved at bruge Med en digital kommuneplan undgås papirspild. Hovedstruktur Hovedstrukturen beskriver de overordnede mål for kommunens udvikling. Her kan du læse om planens forudsætninger, herunder om øvrige plandokumen- Temaer temaer samt dynamiske kort over hvilke udpegninger der er foretaget inden for de enkelte temaer. Forsiden af den digitale kommuneplan Den blå boks: Hvad gælder for mig? Rammer Tillæg nen læses samt overordnede dokumenter som Mil- planer for kommunens tre største byer. fanerne Hovedstruktur, Temaer og Rammer. Her kan fra. Her kan du læse om visionerne for dit lokalområde -

17 Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Kanalstræde Holbæk Telefon:

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35 Boliger ved Ny Taastrupvej, Holbæk vækst og bæredygtighed plan og strategisk forsyning BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR.

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS BJERGBY VIPPERØD ARNAKKE KNABSTRUP

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 PLATANVEJ, HOLBÆK JERN B PLAT A NVEJ ANEV EJ DAM PMØ L LEV EJ VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY

Læs mere

Arealudlæg og restrummelighed for erhvervsområder Kommuneplan 2013

Arealudlæg og restrummelighed for erhvervsområder Kommuneplan 2013 Arealudlæg og restrummelighed for erhvervsområder Kommuneplan 2013 Målsætninger Den overordnede målsætning for udvikling på erhvervsområdet i Holbæk Kommune er at skabe bedre rammer for erhvervslivet,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr Havnefaciliteter på Orø Havn

Kommuneplantillæg nr Havnefaciliteter på Orø Havn Vækst og Bæredygtighed, maj 2015 Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS BJERGBY

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv Idefase Debatoplæg Kommuneplan for Holbæk Kommune 2013 2025 Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan 2013-2025 Gode byer at leve i Et sundt og aktivt liv????? Naturen og livet på landet

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Kommuneplan 2013-25. Resumé af. for Holbæk Kommune

Kommuneplan 2013-25. Resumé af. for Holbæk Kommune Kommuneplan 2013-25 Resumé af for Holbæk Kommune 2 Udgivet i 2013 af Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Kanalstræde 2 4300 Holbæk Telefon: 72 36 36 30 E-mail: plan@holb.dk Foto Alle fotos er fra Holbæk

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 23 BOLIGER VED SAMSØVEJ

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 23 BOLIGER VED SAMSØVEJ KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 23 BOLIGER VED SAMSØVEJ vækst og bæredygtighed plan og strategisk forsyning BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø KORT FORTALT Odder Saksild Ørting Hundslund Hov Gylling Tunø forslag til Odder Kommuneplan 2009-2021 Tales vi ved? Du sidder nu med debatoplæg til Byrådets Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Forslag til

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 18

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 18 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 18 SOLENERGIANLÆG VED LYNGGÅRDSVEJ I JYDERUP VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR.

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR OG LANGTIDSSKITSE

HOVEDSTRUKTUR OG LANGTIDSSKITSE Kommuneplanens hovedstruktur og langtidsskitse er vist på kortene "Hovedstruktur og langtidsskitse i byområde" og "Hovedstruktur og langtidsskitse i landområde" samt på bilagskortet "Hovedstruktur" bagest

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by Kommuneplan 2009 Vallensbæk - en levende by Vallensbæk Kommune Marts 2010 Vallensbæk Kommune Høring Den 2. december 2009 blev Kommuneplan 2009 endeligt vedtaget af Vallensbæk Kommunes kommunalbestyrelse.

Læs mere

Horne 09. HORNE KOMMUNEPLAN 2013

Horne 09. HORNE KOMMUNEPLAN 2013 Horne 09. HORNE KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Lene Stenderup Landinspektør Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Samlet areal Byzone Landzone Landbrugsareal Beskyttet natur og offentlig fredskov Indbyggertal Befolkningstæthed Odense Danmark

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 (Omtryk - 02/02/2012 - Redigeret svar fra miljøministeren) ULØ alm. del, endeligt svar på spørgsmål 56 Offentligt J.nr. NST- 101-00584 Den 9.1.2012 Miljøministerens

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse Kommuneplan 2013 består for kommunerne

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab. Nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest

Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab. Nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab Nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest Forord Formål Erhvervsministeren har med brev af den 10. februar 2017 inviteret kommunerne til at forberede

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Spildevandsplanen

Spildevandsplanen Spildevandsplanen 2016-2020 Den nye spildevandsplan indeholder en kortlægning af nuværende spildevandsforhold, samt en plan for udbygningen af spildevandsanlæg frem til 2020. Denne udgave af spildevandsplanen

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 INDHOLD. 1 Indledning 2

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 INDHOLD. 1 Indledning 2 SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ODSHERRED KOMMUNE

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13

Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13 Notat Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13 Forslag til Kommuneplan 13 viderefører i betydeligt omfang indholdet i den nuværende Kommuneplan 09. Det nye indhold i forslaget til Kommuneplan 13 bygger

Læs mere

LOKALPLAN Boligområde i Holbæk vest ved Rishøjgård VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING

LOKALPLAN Boligområde i Holbæk vest ved Rishøjgård VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING LOKALPLAN 2.73 Boligområde i Holbæk vest ved Rishøjgård VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Lokalplanens indhold Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Borgerinddragelse Energi og forsyning

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 15

KOMMUNEPLANTILLÆG 15 KOMMUNEPLANTILLÆG 15 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER OG RETNINGSLINJE FOR ET SOLCELLEANLÆG PÅ LAMMEFJORDEN VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING BYBJERG UDBY

Læs mere

Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017

Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017 7. december 2016 Sag nr.: 2016-10545 /lismol + majbag Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017 Herning Kommune har sendt forslag til kommuneplan nr. 2017

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Den danska planeringsprocessen. Landinspektør Helle Witt By- og Landskabsstyrelsen

Den danska planeringsprocessen. Landinspektør Helle Witt By- og Landskabsstyrelsen Den danska planeringsprocessen Landinspektør Helle Witt By- og Landskabsstyrelsen Emner - Miljøministeriet - Plansystemet - Landsplanlægning - Fingerplan 07 - Regionale udviklingsplan - Kommuneplaner -

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2013

Forslag til Kommuneplan 2013 Bilag 4 Forslag til Kommuneplan 2013 Udkast til høringsmateriale. Fornyet offentlig høring. Bilag til indstilling: Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplan 2013 Endelig vedtagelse og fornyet offentlig

Læs mere

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole i Kommuneplan 2010-2022 Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole September 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 03-09-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring

Læs mere

det åbne land afklares, så inddragelse af arealer til byformål sker på baggrund af en velovervejet, langsigtet planlægning.

det åbne land afklares, så inddragelse af arealer til byformål sker på baggrund af en velovervejet, langsigtet planlægning. Mål Byernes udvikling skal ske efter nøje planlægning og præges af høj kvalitet. Byudviklingen skal ske på et bæredygtigt grundlag under hensyntagen til de fremtidige klimaforandringer og medvirke til

Læs mere

Særligt værdifulde landbrugsområder. Indledning. I følge planloven skal kommunerne udpege og sikre særligt værdifulde landbrugsområder (SVL).

Særligt værdifulde landbrugsområder. Indledning. I følge planloven skal kommunerne udpege og sikre særligt værdifulde landbrugsområder (SVL). Særligt værdifulde landbrugsområder Indledning I følge planloven skal kommunerne udpege og sikre særligt værdifulde landbrugsområder (SVL). Trekantområdets kommuner har i fællesskab udarbejdet kommuneplan

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Furesø Kommunes landområder omfatter alle arealer, der ikke er udlagt til byzone eller planlagt til fremtidig byudvikling. I landområderne

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 Lydum Lunde Kvong 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen,

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Et oplæg om lovforslaget Politisk aftale Status for proces Hovedindhold i lovforslaget formålsbestemmelse

Læs mere

Tal for børn og unge i dagtilbud og skoler

Tal for børn og unge i dagtilbud og skoler Tal for børn og unge i dagtilbud og skoler Holbæk Kommune Marts 215 Data i denne figur er kommunens egne tal 214 1% 9% 8% 7% 6% Skolevalg for Holbæk Kommunes skolesøgende børn fra. 9. klasse 9 11 32 2

Læs mere

Frederikssund Kommune Kommuneplan

Frederikssund Kommune Kommuneplan Forslag Frederikssund Kommune Kommuneplan 2009-2021 Kolofon Forslag til Frederikssund Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet for Frederikssund Kommune af By og Land. Layout: By og Land Tryk: PrintfoParitas

Læs mere

7. Miljøvurdering 171

7. Miljøvurdering 171 7. Miljøvurdering 171 Sammenfattende miljøvurdering Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 set i forhold til Kommuneplan 2009-2021. Miljøvurderingen

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Indledning. Ikke teknisk resumé

Indledning. Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Kommuneplan 2013 1 Indhold Indledning... 3 Ikke teknisk resumé... 3 Miljøvurdering... 5 Potentielle områder for ny natur og potentielle økologiske forbindelser... 5 Særligt værdifulde landbrugsområder...

Læs mere

Program for Kommuneplan Tids- og procesplan for revision politisk udgave

Program for Kommuneplan Tids- og procesplan for revision politisk udgave Indledning Køreplanen er en ramme for udarbejdelsen af en ny kommuneplan for Holstebro Kommune. I denne proces er der allerede udarbejdet en Kommuneplanstrategi 2015. Der skal nu arbejdes videre med udarbejdelsen

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Invitation til debat. Kommuneplan 2009-2021. Fremtidens Odense kort fortalt

Invitation til debat. Kommuneplan 2009-2021. Fremtidens Odense kort fortalt Invitation til debat Kommuneplan 2009-2021 Fremtidens Odense kort fortalt Kommuneplan 2009-2021 Debatperiode Du sidder her med byrådets forslag til konkrete planer for, hvordan Odense skal udvikle sig

Læs mere

Outrup 17. OUTRUP KOMMUNEPLAN 2013

Outrup 17. OUTRUP KOMMUNEPLAN 2013 Outrup 17. OUTRUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE Kommune 1 09. Horne 09.01 Horne By Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

forslag til kommuneplan 2013

forslag til kommuneplan 2013 forslag til kommuneplan 2013 fornyet offentlig høring fornyet offentlig fremlæggelse af fire ændringer til det offentligt fremlagte forslag juli 2013 Ændring 1 kulturmiljøet; Skovvejen 21-51 På grund af

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Kommuneplan Proces- og tidsplan. Det videre arbejde med kommunalbestyrelsens visioner med udgangspunkt i Bornholms Udviklingsstrategi

Kommuneplan Proces- og tidsplan. Det videre arbejde med kommunalbestyrelsens visioner med udgangspunkt i Bornholms Udviklingsstrategi Proces- og tidsplan Kommuneplan 2018 Kommuneplan 2018 Det videre arbejde med kommunalbestyrelsens visioner med udgangspunkt i Bornholms Udviklingsstrategi Center for Erhverv, Byg og Sekretariat - januar

Læs mere

Vejledning om udviklingsområder. Planlægning og byudvikling

Vejledning om udviklingsområder. Planlægning og byudvikling Vejledning om udviklingsområder Med moderniseringen af planloven åbnes der mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder i kystnærhedszonen. Planlægning og byudvikling Indledning Med moderniseringen

Læs mere

Vejledning om udviklingsområder

Vejledning om udviklingsområder Vejledning om udviklingsområder ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Indledning Med moderniseringen af planloven åbnes der mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder.

Læs mere

Dato: 16. februar qweqwe

Dato: 16. februar qweqwe Dato: 16. februar 2017 qweqwe Skov har mange funktioner. Den er vigtigt som en rekreativ ressource. Den giver gode levevilkår for det vilde plante og dyreliv. Den er med til at begrænse drivhusgas og CO2,

Læs mere

Indhold og procesplan for planstrategien

Indhold og procesplan for planstrategien Notat Haderslev Kommune Udvikling & Kultur Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. 74341711 kile@haderslev.dk 13. december 2006 Sagsident:

Læs mere

KOMMUNEPLAN OG DET ÅBNE LAND. DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009

KOMMUNEPLAN OG DET ÅBNE LAND. DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009 DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009 Roller i det åbne lands planlægning: Kommunen: emner efter planlovens 11a (11b stk.2) Regionen: Regional råstofplan Regional udviklingsplan Staten:

Læs mere

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune Regionplan 2001-2012 TILLÆG 8 Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune August 2003 1 Regionplan 2001-2012 TILLÆG LÆG 8 Anlægsområde øst

Læs mere

NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg

NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg Hvordan skaber vi en ny kommuneplan for det åbne land? De danske kommuner er godt i gang med processen om at skabe en ny generation af kommuneplaner,

Læs mere

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april.

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. 15.4.2013 Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. Nye formuleringer/ændringer i forslag til Kommuneplan 2013 efter PLU-mødet den 2. april 2013 Der indarbejdes mulighed for at

Læs mere

Forord. Anker Boye Borgmester

Forord. Anker Boye Borgmester Forord Byrådet vedtog den 2. februar 2005 Kommune- og Miljøplan 2004-2016. Planen består af denne hovedstruktur, som fastlægger de overordnede udviklingsmønstre samt en rammedel, som indeholder bestemmelser

Læs mere

HVAD ER EN HELHEDSPLAN?

HVAD ER EN HELHEDSPLAN? AFTENENS PROGRAM Om baggrunden for Helhedsplanen Hvad er en helhedsplan og hvordan skal den bruges Mårslets første helhedsplan Præsentation af ny lokalsamfundsbeskrivelse Principper for byens udvikling

Læs mere

Ved større projekter skal der efter planlovens

Ved større projekter skal der efter planlovens Eksempelsamling for ændringsforslag af planloven (Opfølgning på Danmark i Balance) Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår for butikker Ændringer gældende for kommuner i yderområder: Erhverv

Læs mere

Billum 04. BILLUM KOMMUNEPLAN 2013

Billum 04. BILLUM KOMMUNEPLAN 2013 Billum 04. BILLUM KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Nyt fra Erhvervsstyrelsen Hvad er på dagsordenen i ERST? Baggrund for lovforslaget om

Læs mere

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORNYET OFFENTLIG FREMLÆGGELSE AF FIRE ÆN- DRINGER TIL DET OFFENTLIGT FREMLAGTE FORSLAG JULI 2013 Ændring 1 KULTURMILJØET; SKOVVEJEN 21-51 På grund

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Struer Kommuneplan 2009-2020

KORT FORTALT. Forslag til Struer Kommuneplan 2009-2020 KORT FORTALT BY NATUR FRITID SUNDHED INFRASTRUKTUR SERVICE MILJØ LANDDISTRIKT ENERGI ERHVERV KULTUR BOLIGER JORDBRUG BESKÆFTIGELSE ÆLDRE ANLÆG HANDICAP UNGE TURISME UDVIKLING Forslag til Struer Kommuneplan

Læs mere

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Oplæg til Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Det videre arbejde med byrådets visioner for Syddjurs Kommune med udgangspunkt i Planstrategi 2012 Udviklingsafdelingen, maj 2012 Indledning Syddjurs Kommune

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan Revision af kapitel 12.9 Naturparker

Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan Revision af kapitel 12.9 Naturparker Bilag 1 Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan 2010-2022 - Revision af kapitel 12.9 Naturparker September 2015 Her indsættes annonce for offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg i HVAD ER

Læs mere

Oversigtsskema over hvilke regionplanretningslinjer, Ikast-Brande Kommune ønsker ophævet

Oversigtsskema over hvilke regionplanretningslinjer, Ikast-Brande Kommune ønsker ophævet Oversigtsskema over hvilke regionplanretningslinjer, Ikast- Kommune ønsker ophævet Regionplan Regionplan Regionplan - Tekst Ny plan Ny retningslinje Planlov 11a 1knr Bymønster.1 Byområdernes nye roller

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Planlovsystemet. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen

Planlovsystemet. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Planlovsystemet Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Miljøministeriet fra oktober 2007 Ministeren Departement Center for Koncernforvaltning Naturklagenævn Miljøklagenævn Miljøstyrelsen By-

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Danske planchefers årsmøde. Holger Bisgaard, Kontorchef, Naturstyrelsen

Danske planchefers årsmøde. Holger Bisgaard, Kontorchef, Naturstyrelsen Danske planchefers årsmøde Holger Bisgaard, Kontorchef, Naturstyrelsen Regeringsgrundlaget Naturen Sikring og udvikling af en varieret og mangfoldig natur, der er tilgængelig og til glæde for alle i både

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Vi vil en kommuneplan - vil du?

Vi vil en kommuneplan - vil du? Debatoplæg, marts 2013 Se hele forslaget til Kommuneplan 2013-2025 på: www.kommuneplan2013.odder.dk Revideret 12.03.2013 Odder Kommune Vi vil en kommuneplan - vil du? Odder Byråd Vi vil gerne høre din

Læs mere