Kommuneplan Resumé af. for Holbæk Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneplan 2013-25. Resumé af. for Holbæk Kommune"

Transkript

1 Kommuneplan Resumé af for Holbæk Kommune

2 Indledning 2 3 Udgivet i 2014 af Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Kanalstræde Holbæk Telefon: Foto Alle fotos er fra Holbæk Kommune Ophavsret: Holbæk Kommune Marts 2012 Byrådet inviterer med Debatoplæg om Holbæk Kommuneplan 2013 kommunens kommuneplan. et foto af Min by, mit sted. Okt Dialogmøde om byudvikling i Holbæk by. Byrådet inviterer kommunens borgere, og principperne for en ny helhedsplan for Holbæk by. Juni-aug. Holbæk Byråd har den 18. december 2013 vedtaget sumeet indeholder de overordnede værdier, mål og principper for udviklingen i Holbæk Kommune i de kommende 12 år. Holbæk Kommune har valgt, at Kommuneplan Den digitale kommuneplan tager udgangspunkt i den gældende planlov og indeholder en hovedstruktur, - råder). riteringer for den fysiske udvikling. For uddybende beskrivelser af værdier og mål for udviklingen eller - også læse om de statslige interesser i planlægningen - ger afsæt i Holbæk Udviklingsstrategi 2012, hvor der bymønster, byudvikling, erhverv, uddannelse, sundhed, klima og energi. Endvidere tager planen afsæt i kommunens overord- Opfølgning på høring lige høringssvar fra borgere og andre interesserede. Alle høringsbidragene er samlet i en Hvidbog som kan ses på den digitale kommuneplan. På baggrund af høringsbidragene har byrådet vedta- forslaget i forbindelse med den endelige vedtagelse Nyheder i Kommuneplan 2013 for kommunens tre største byer, udpegning fulde landbrugsområder samt en række nye naturudpegninger.

3 Kommuneplanens indhold Udgangspunktet 4 5 web, kommuneplanforslaget indeholder også en række nye emner som biogas, landbrugsudpegninger - baseret på landskabskaraktermetoden samt helhedsplaner for kommunens tre største byer. skabe et robust grundlag for en dynamisk og foranderlig planlægning. Planlægningen skal bygges på en forståelse for stedets kvaliteter og udviklingspoten- - mune. Kommuneplanforslaget bygger desuden videre på visionen i Kommuneplan om, at planlægningen skal ske i et udviklingsorienteret fællesskab, hvor borgere deltager i dialogen omkring den lokale udvikling og forandringer skabes på grundlag af frivilligt lokalt engagement. Hovedstrukturen - ne. Hovedstrukturen indeholder de overordnede mål for kommunens udvikling og arealanvendelsen. Her kan du også læse om planens forudsætninger, herun- for kommuneplanen. De 8 temaer rende arealudpegninger, der fastlægger, hvilke regler - der bestemmelser for anvendelse af det åbne land og planlægning af byudvikling, infrastruktur samt klima der har oplysende eller forklarende karakter og danner baggrund for forståelsen af kommuneplanens bestemmelser. Lokalområder indeholder beskrivelser af de enkelte lokalområder og lokalområdebyer, herunder byrådets mål for de enkelte lokalområdebyer samt de lokale værdier. Under rammer bestemmelser for blandt andet anvendelse, bebyg- råder. Der kan ikke lokalplanlægges for emner eller kalplanlægningen og kommuneplanens rammedel. KOMMUNEPLAN HOVEDSTRUKTUR DE 5 VÆRDIER 8 TEMAER RAMMER 18 LOKALOMRÅDER et regionalt knudepunkt og forbindelsesled mellem Holbæk Kommune indgår sammen med det øvrige - sundsregionen mulighed for at kunne klare sig i den - - bymønster udenfor og i tæt samspil med Storkøbenhavn sammen med de øvrige større byer som Roskilde, Ringsted, Slagelse, Frederikssund og Hillerød. - - Holbæk Kommune består af et stærkt netværk af forskellige byer og landsbyer, der er omkranset af land- lingen skal foregå, mens udviklingen af det åbne land kontakt med naturen. Udviklingen mod oplevelses- og vidensamfundet er kring de større byer. Holbæk by er kommunens ho- vedby og center for handel og oplevelser. Byen skal udbud af erhvervsarealer. Holbæk by fungerer som mune med skov, natur og landskaber, som indgår i en sammenhængende struktur. Forskellige interesser interesser. Anvendelsen af det åbne land skal ske i et samspil, Velfungerende infrastruktur er en forudsætning at kommunen kan udvikle sig i den retning, vi gerne - -

4 6 7 bæk Udviklingsstrategi 2012 kan blive virkelighed ved - lingsstrategiens mål inden for blandt andet bymønster, byudvikling, erhvervsudvikling, uddannelse, - UDVIKLINGS- STRATEGI 2012 Udviklingsstrategi 2012 er Holbæk Byråds svar strategiske spørgsmål om kommunens langsigtede udvikling, herunder hvordan byrådet statslige og regionale målsætninger. KOMMUNE- PLAN 2013 Kommuneplan lingsstrategiens mål kan rammer for den fysiske planlægning. byerne som det åbne land. indfri en række statslige krav og regionale målsætninger. De statslige krav er samlet og beskrevet i Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægnin- de regionale udviklingsplaner. LOKAL- PLANER Kommuneplanen udgør lokalplaner, og er grundlag for behandling af en række sager, herunder den kon- åbne land og ansøgninger Med afsæt i udviklingsstrategiens mål samt de statslige krav og regionale mål fokuserer Kommuneplan gen af kommunens byer og det åbne land. De fem værdier kobler udviklingsstrategiens mål og indsatser de statslige krav og regionale målsætninger. De fem værdier er: En samlet stærk kommune med by og land, hvor resurserne i by- og landområderne udvikles som grundlaget for vækst og velfærd. Planlægningen skal under- Kommunens byer skal være levende og dynamiske og danne rammen om det moderne liv, vi lever. Planlægningen skal bygge videre på de styrker og tryghed, mangfoldighed, byrum, arkitektur og gode mune at bo i. Bevaret og styrket natur og landskab og landskabsområder. Planlægningen af kommunens landområder skal bygge på en samlet landskabelig vurdering, og enhver forandring i det åbne land skal ske i respekt for de enkelte områders karakter, kvali- ligheden for fysisk udfoldelse i såvel byerne som det åbne land indgår som væsentlige parametre i plan- - kommunes borgere, besøgende og turismeøkonomien. Nye synergier mellem kultur, natur, sundhed og turisme skal udforskes. hed alle indgår i planlægningen. Vi skal planlægge for - Vi skal forebygge og forberede os på klimaforandrin- CO 2 -udledningen ved at satse på vedvarende energi.

5 8 Tema 1: Bymønster & byudvikling Vi skal dyrke forskelligheden og fokusere indsatsen ƉĊ Ăƚ ƐŬĂďĞ ĞŶ ƐƚčƌŬ ŚŽǀĞĚďLJ ĚĞƌ ŬĂŶ ůɔōğ ƵĚǀŝŬlingen i hele kommunen. Holbæk Kommune består af 17 lokalområder og Holbæk by. Holbæk by er kommunens hovedby og center for handel, kultur, erhverv og service. Jyderup og Tølløse er de næststørste byer og centre for henholdsvis den vestlige og den sydlige del af kommunens opland. Jyderup og Tølløse skal udvikles som ƚž ƐƚčƌŬĞ ŵğůůğŵɛƚžƌğ ďljğƌ ĚĞƌ ƌƶŵŵğƌ ŽīĞŶƚůŝŐ ŽŐ privat service samt et bredt udbud af boliger og arďğũěɛɖůăěɛğƌ BYBJERG &Žƌ Ăƚ ƵŶĚĞƌƐƚƆƩĞ ĚĞƚ ŶLJĞ ďljŵɔŷɛƚğƌ Ğƌ ĚĞƌ ŵğě <ŽŵŵƵŶĞƉůĂŶ ϮϬϭϯͲϮϱ ƐŬĞƚ ĞŶ ŽŵĨŽƌĚĞůŝŶŐ ĂĨ ĂƌĞĂůĞƌ Ɵů ďžůŝőƶěďljőŷŝŷő Ğƌ ĂƌďĞũĚĞƐ ŵğě ĞŶ ĨŽƌĚĞůŝŶŐ ĂĨ ďžůŝőɵůǀčŭɛƚğŷ ŵğě ŐŽĚƚ ϱϭ й ŝ,žůďčŭ ďlj ŽŐ ŐŽĚƚ ϭϲ й ŝ ĚĞ ƚž ŶčƐƚƐƚƆƌƐƚĞ ďljğƌ ŵğŷɛ ĚĞŶ ƌğɛƚğƌğŷěğ vækst fordeles på de øvrige områdebyer. Der er dog fortsat boligudbygningsmuligheder i alle lokalområder. I forlængelse heraf planlægges der for ny byudvikling primært i Holbæk og i kommunens to øvrige ƐƚƆƌƐƚĞ ďljğƌ Ŷ ƟůƐǀĂƌĞŶĚĞ ŽŵĨŽƌĚĞůŝŶŐ ĨŽƌĞƚĂŐĞƐ ĨŽƌ erhvervsområderne, hvor der udtages erhvervsareaůğƌ ŝ ĚĞ ŵŝŷěƌğ ďljğƌ ŽŐ ŽŵĨŽƌĚĞůĞƐ Ɵů,ŽůďčŬ ŽŐ dɔůløse. UDBY HAGESTED HØRBY SVINNINGE TUSE &ƌă ďčƌğěljőɵőğ ŚǀĞƌ ŝɛčƌ Ɵů ďčƌğěljőɵőğ ƐĂŵŵĞŶ <ŽŵŵƵŶĞƉůĂŶ ϮϬϭϯͲϮϱ ŐƆƌ ŽƉ ŵğě ƚăŷŭğőăŷőğŷ Žŵ Ăƚ ŬŽŵŵƵŶĞŶƐ ůžŭăůžŵƌċěğƌ ƐŬĂů ǀčƌĞ ďčƌğěljőɵőğ hver især. I stedet skal lokalområderne og de enkelte delområdebyer ses som dele af en samlet bæredygɵő ŬŽŵŵƵŶĞ ŵğě ďlj ŽŐ ůăŷě ŚǀŽƌ ŽŵƌĊĚĞďLJĞƌŶĞ ŚǀĞƌ ŝɛčƌ ŚĂƌ ĚĞƌĞƐ ƐčƌůŝŐĞ ŬǀĂůŝƚĞƚĞƌ ŽŐ ƟůďƵĚ ƐŽŵ ƐƵƉƉůĞƌĞƌ ŚŝŶĂŶĚĞŶ ŵğŷ ŝŭŭğ ĂůůĞ ƟůďLJĚĞƌ Ăůƚ Ŷ ŚŽǀĞĚďLJ Ğƚ ǀčŬƐƚůŽŬŽŵŽƟǀ DĞĚ <ŽŵŵƵŶĞƉůĂŶ ϮϬϭϯͲϮϱ ĨŽŬƵƐĞƌĞƐ ƵĚǀŝŬůŝŶŐƐŝŶĚsatsen på Holbæk som hovedby og på de næststørste byer, frem for at fordele indsatser og vækst ud over ŚĞůĞ ŬŽŵŵƵŶĞŶ ŐĞŽŐƌĂĮƐŬ Ğƚ ďğƚljěğƌ ŝŭŭğ Ăƚ ĚĞƌ ikke fortsat vil være udviklingsmuligheder i de mindre byer. Nye byudviklingsområder <ŽŵŵƵŶĞƉůĂŶ ϮϬϬϳͲϭϴ ďůğǀ Ɵů ĚĂ ďžůŝőƶěďljőŷŝŷőğŷ ŶĊĞĚĞ Ɛŝƚ ŚƆũĞƐƚĞ ^ŝěğŷ ŚĂƌ ĚĞŶ ĮŶĂŶƐŝĞůůĞ ŬƌŝƐĞ ůăőƚ ĞŶ ĚčŵƉĞƌ ƉĊ ďžůŝőďljőőğƌŝğƚ ŽŐ ĚĞŶ ĨĂŬƟƐŬĞ ďžůŝőƶěďljőŷŝŷő ŶĊĞĚĞ ĂůĚƌŝŐ ĚĞ ŚƆũĚĞƌ ŵăŷ ƉůĂŶůĂŐĚĞ ĨŽƌ ĞƌĨŽƌ Ğƌ ĚĞƌ ĨŽƌƚƐĂƚ ďğƚljěğůŝőğ ĂƌĞĂůƌĞƐĞƌǀĞƌ Ɵů ŶLJ byudvikling inden for de allerede udlagte rammer. <ŽŵŵƵŶĞƉůĂŶ ϮϬϭϯͲϮϱ ůčőőğƌ ƐĊůĞĚĞƐ ŬƵŶ ŝ ŵğőğƚ ďğőƌčŷɛğƚ ŽŵĨĂŶŐ ŶLJĞ ĂƌĞĂůĞƌ ƵĚ Ɵů ďljǀčŭɛƚ <ŽŵŵƵŶĞƉůĂŶ ϮϬϭϯͲϮϱ ďăɛğƌğɛ ƉĊ ĨŽƌǀĞŶƚŶŝŶŐĞŶ om, at der igen kommer vækst i Holbæk Kommune. Ğ ĨƆƌƐƚĞ ϰ Ċƌ ŵğě ĞŶ ŵŝŷěƌğ ďžůŝőɵůǀčŭɛƚ ƐƟŐĞŶĚĞ ĨƌĂ ĐĂ ϭϳϭ ďžůŝőğƌ ĊƌůŝŐƚ ŽŐ ŽƉ Ɵů ŐŽĚƚ ϱϭϭ ďžůŝőğƌ Ċƌligt for den resterende 8 årige del af perioden. Samlet ŐŝǀĞƐ ĞŶ ďžůŝőɵůǀčŭɛƚ ĨƌĂ ŽŐ ŵğě ϮϬϭϯ Ɵů ϮϬϮϱ ƉĊ ĐĂ ϰ ϳϱϳ ďžůŝőğƌ Samlet set er der sket en omfordeling af ca. 648 boliger, hvoraf hovedparten placeres i Holbæk by ved Holbæk Have og Jernstøberiet. HOLBÆK KUNDBY SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS BJERGBY Ğ ƆǀƌŝŐĞ ůžŭăůžŵƌċěğďljğƌ Ğƌ LJďũĞƌŐ hěďlj,ăgested, Tuse, Gislinge, Kundby, Svinninge, Mørkøv, Knabstrup, Regstrup, Undløse, Ugerløse, St. Merløse, Kr. Eskilstrup og Vipperød. MÅRSØ GISLINGE VIPPERØD ARNAKKE KNABSTRUP JYDERUP SDR. JERNLØSE KVANLØSE MØRKØV GL. TØLLØSE TØLLØSE UNDLØSE UGERLØSE KR. ESKILSTRUP HOVEDBY ST. MERLØSE STØRRE CENTERBY MINDRE CENTERBY LOKALCENTERBY MINDRE BY

6 10 re kommuneplans principper om, at planlægningen de lokale kvaliteter og muligheder samt retningslin- vidt muligt bevares ved planlægningen af nye byom- skabelige træk. Gode byer at leve i Det er byrådets mål, at planlægningen for kom- levende og varierede bymidter med blandet area- der skal fortsat være en klar grænse mellem by og land. Det er en målsætning, i videst muligt omfang, forlængelse heraf planlægges for ny byudvikling primært i Holbæk samt i Jyderup og Tølløse. - herunder bestemmelser om, at bebyggelsen i nye boligområder skal opføres som lavenergibebyggelse eller bedre, og at det ved renoveringer, ombygninger stræbes at nedbringe energiforbruget. Fortætning og byomdannelse Fortætning af de eksisterende bysamfund skal med- - for friholdelse af det åbne land og de bynære grønne områder for ny bymæssig bebyggelse. Tomme byg- nye byområder skal fastlægges ud fra beliggenheden Tidligere erhvervs- og havnearealer er vurderet i for- deholder udpegninger af en stribe byomdannelsesområder. Du kan læse mere om kommuneplanens behandling af temaet Bymønster & Byudvikling på

7 12 Tema 2: Erhverv & detailhandel Planlægningen skal sikre gode rammer for erhvervs- seret detailhandelsstruktur. Holbæk Kommune har et bredt erhvervsliv med mange små og mellemstore virksomheder inden for industri, bygge og anlæg, service og handel. for den enkelte og for samfundet. Derfor vil Holbæk Kommune ved at skabe bedre rammer for erhvervsli- udefra. mende 12 år, men der er foretaget omfordeling af steret. bedre rammer for erhvervslivet blandt andet ved at sikre et bredt og varieret udbud af erhvervsarealer - småerhverv i landdistrikterne. Som noget nyt indeholder kommuneplanen også udpegninger af områder, hvor landbruget kan udvikle sig. bæk by. For den enkelte betyder uddannelse mulig- Du kan læse mere om kommuneplanens behandling af temaet Erhverv & Detailhandel på fællesskaber. For kommunen betyder det grundlaget for et stærkere erhvervsliv og en solid økonomi. Derfor vil byrådet blandt andet fokusere på gode uddan- - nelsesområder, således at der fremover kan placeres om dør. Endvidere giver kommuneplanen mulighed for at etablere en helt ny uddannelsescampus i Holbæk by. lig dagligvareforsyning i alle lokalområder og bydele samt at sikre det bredest mulige udbud af udvalgsva- de bymønster. Holbæk by skal forsat udvikles som et spændende sted at besøge for både turister og indbyggere i kommunen. Det er byrådets mål, at der skal ske en modernisering af detailhandlen i Holbæk by, så byen får samme mulighed for at udvikle sit handelsliv som f.eks. Roskilde og Slagelse, der i dag har langt større muligheder for - handelscenter med bymidten, bilbyen, Megacenter I -

8 14 dğŵă ϯ dƌăįŭ Et velfungerende vej- og jernbanenet samt kollekɵǀ ƚƌăįŭ Ğƌ ĞŶ ĂĨ ĚĞ ǀŝŐƟŐƐƚĞ ĨŽƌƵĚƐčƚŶŝŶŐĞƌ ĨŽƌ Ăƚ kommunen kan udvikle sig i den retning, vi gerne vil. dƌăįŭŭğŷ ŚĂƌ ŝ ŵăŷőğ Ċƌ ǀčƌĞƚ ǀŽŬƐĞŶĚĞ ŽŐ ǀŝů ĨŽƌƚƐĂƚ ǀŽŬƐĞ ŝ ĨƌĞŵƟĚĞŶ Ğƚ ŚčŶŐĞƌ ďůăŷěƚ ĂŶĚĞƚ ƐĂŵŵĞŶ ŵğě ĚĞŶ ŵċěğ ǀŝ ďžƌ ĂƌďĞũĚĞƌ ŽŐ ůğǀğƌ ƉĊ Ğƌ ƚğőŷğƌ ƐŝŐ Ğƚ ďŝůůğěğ ĂĨ Ăƚ ƵĚǀŝŬůŝŶŐĞŶ ŝɛčƌ ŬŽŵŵĞƌ Ɵů Ăƚ foregå i byerne og særligt i de større byer med gode ƚƌăįŭĩžƌďŝŷěğůɛğƌ ĞƌĨŽƌ Ğƌ ŐŽĚĞ ďljğƌ ŵğě ŐŽĚĞ ƚƌăįŭĩžƌďŝŷěğůɛğƌ ǀŝŐƟŐĞ ŚǀŝƐ,ŽůďčŬ <ŽŵŵƵŶĞ ĨŽƌƚƐĂƚ ƐŬĂů ǀčƌĞ ŝ ƐƚĂŶĚ Ɵů Ăƚ ƟůƚƌčŬŬĞ ŶLJĞ ďžƌőğƌğ ŽŐ ĨĂƐƚholde dem, som allerede bor her. Placering af ny byǀčŭɛƚ ƐŬĂů ĚĞƌĨŽƌ ƐŬĞ ŚǀŽƌ ĚĞŶ ƚƌăįŭăůğ ŝŷĩƌăɛƚƌƶŭƚƶƌ ďğěɛƚ ŵƶůŝőƚ ƵŶĚĞƌƐƚƆƩĞƌ ŐŽĚĞ ƚƌăįŭĩžƌďŝŷěğůɛğƌ ƐĊ ĚĞƚ ďůŝǀğƌ ůğʃğƌğ ŽŐ ŚƵƌƟŐĞƌĞ Ăƚ ƉĞŶĚůĞ BYBJERG Ŷ ďčƌğěljőɵő ŝŷĩƌăɛƚƌƶŭƚƶƌ / ŬŽŵŵƵŶĞƉůĂŶĞŶ ŝŷěőċƌ ƚƌăįŭɖůăŷůčőŷŝŷő ƐŽŵ Ğƚ ǀčƐĞŶƚůŝŐƚ ĞůĞŵĞŶƚ ŝ ĨŽƌŚŽůĚ Ɵů Ăƚ ƐŝŬƌĞ ĞŶ ďčƌğěljőɵő ƵĚǀŝŬůŝŶŐ sŝ ƐŬĂů ŐĞŶŶĞŵ ƉůĂŶůčŐŶŝŶŐĞŶ ŐƆƌĞ ĚĞƚ ŶĞŵŵĞƌĞ ŽŐ ŵğƌğ ĂƩƌĂŬƟǀƚ Ăƚ ďğŷljʃğ ĚĞŶ ŬŽůůĞŬƟǀĞ ƚƌăŷɛɖžƌƚ ƐĂŵƟĚŝŐ ŵğě Ăƚ ǀŝ ƐŬĂů ĂƌďĞũĚĞ ĨŽƌ ĞŶ ƐƚƆƌƌĞ ĨƌĞŵŬŽŵŵĞůŝŐŚĞĚ ƉĊ ǀĞũĞŶĞ ŽŐ ďğěƌğ ƟůŐčŶŐĞůŝŐŚĞĚ ĨŽƌ ĚĞ ďůɔěğ ƚƌăįŭăŷƚğƌ UDBY HAGESTED 3 GISLINGE SVINNINGE HOLBÆK TUSE KUNDBY 1 KNABSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE JYDERUP VIPPERØD 2 MØRKØV ĞĚƌĞ ƚƌăįŭĩžƌďŝŷěğůɛğƌ Ɵů ŽŵǀĞƌĚĞŶĞŶ WůĂĐĞƌŝŶŐĞŶ ĂĨ ŶLJĞ ŬŽŵŵƵŶĂůĞ ƚƌăįŭăŷůčő ďɔƌ ďċěğ ƐĞƐ ŝ Ğƚ ůžŭăůƚ ƉĞƌƐƉĞŬƟǀ ŽŐ ƐĂŵƟĚŝŐ ŵğěǀŝƌŭğ Ɵů Ăƚ ĨŽƌďĞĚƌĞ ĚĞ ƚƌăįŭăůğ ĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞƌ Ɵů ŽŵǀĞƌĚĞŶĞŶ ŝɛčƌ ŚŽǀĞĚƐƚĂĚĞŶ ĨŽƌ Ăƚ ƆŐĞ ĞīĞŬƟǀŝƚĞƚĞŶ ŽŐ ŵŝŷěɛŭğ ƚƌčőśğě ǀĞŶƚĞƟĚ ŽŐ ƐƉŝůĚ ŝ ƚƌăŷɛɖžƌƚͳ ŽŐ ŝŷĩžƌŵăɵžŷɛƶěǀğŭɛůŝŷő ƌďğũěğƚ ŵğě Ăƚ ĨŽƌďĞĚƌĞ ƚƌăįŭĩžƌďŝŷěğůɛğƌŷğ Ɵů især hovedstadsområdet gennem statslige investeƌŝŷőğƌ ŝ ŝŷĩƌăɛƚƌƶŭƚƶƌ ŽŐ ƚžőěƌŝō Ğƌ ŝőăŷőɛăƚ ŝ ŽǀĞƌĞŶƐstemmelse med de statslige beslutninger herom. 2 Ŷ ǀĞůĨƵŶŐĞƌĞŶĚĞ ƚƌăįŭďğƚũğŷŝŷő Ğƌ ǀŝŐƟŐ ĨŽƌ ŬŽŵŵƵŶĞŶƐ ŶƵǀčƌĞŶĚĞ ŽŐ ĨƌĞŵƟĚŝŐĞ ďžƌőğƌğ <ŽŵŵƵŶĞƉůĂŶ ϮϬϭϯͲϮϱ ĂƌďĞũĚĞƌ ĨŽƌ Ăƚ ŵŝŷěɛŭğ energi- og resurseforbruget ved at give mulighed for Ăƚ ďljőőğ ŚƆũĞƌĞ ŽŐ ƚčʃğƌğ ǀĞĚ ƐƚĂƟŽŶĞƌŶĞ ŚǀŽƌ ĚĞƌ Ğƌ ĂĚŐĂŶŐ Ɵů ŬŽůůĞŬƟǀ ƚƌăįŭ hěďljőŷŝŷő ĂĨ ĚĞŶ ƚƌăįkale infrastruktur er koordineret med det overordneěğ ďljŵɔŷɛƚğƌ ŽŐ ĞŶ ĨŽƌŶƵŌŝŐ ƚƌăįŭďğƚũğŷŝŷő ŝŷěőċƌ som et væsentligt element i byernes udvikling. PlaceƌŝŶŐ ĂĨ ǀĞũĂŶůčŐ ĐLJŬĞůƐƟĞƌ ŵ ǀ ƐŬĂů ƵŶĚĞƌƐƚƆƩĞ ĞŶ ǀĞůĨƵŶŐĞƌĞŶĚĞ ŬŽůůĞŬƟǀ ƚƌăįŭďğƚũğŷŝŷő ŝ ŬŽŵŵƵŶĞŶ Ƶ ŬĂŶ ůčɛğ ŵğƌğ Žŵ ŬŽŵŵƵŶĞƉůĂŶĞŶƐ ďğśăŷěůŝŷő ĂĨ ƚğŵăğƚ dƌăįŭ ƉĊ ŚƩƉ ŬŽŵŵƵŶĞƉůĂŶ ŚŽůďĂĞŬ ĚŬ ĚŬ ŬŽŵŵƵŶĞƉůĂŶͺϮϬϭϯ ƚğŵăğƌ ƚƌăįŭ TØLLØSE UNDLØSE UGERLØSEE 6 KR. ESKILSTRUP AREALRESERVATIONER 1 DOBBELTSPOR PÅ NORDVESTBANEN 2 UDBYGNING AF SKOVVEJEN 3 FORLÆNGELSE AF HOLBÆKMOTORVEJEN TIL VIG 4 AREALUDLÆG TIL FORLÆGNING AF RUTE 57 VED KVANLØSE 5 OMFARTSVEJ TØLLØSE 6 OMFARTSVEJ UGERLØSE ST. MERLØSE

9 16 Tema 4: Natur & Landskab Anvendelsen af det åbne land skal ske i et samspil, - Det er kommunens ansvar, at der sker en bevaring og forbedring af de naturmæssige og landskabelige indholdet i det åbne land, dels skal der i forbindelse med fysisk planlægning tages de nødvendige hensyn Holbæk Kommune er kendetegnet ved sit blå-grønne natur- og landskabsområder. Disse herlighedsvær- En helhedsorienteret planlægning af det åbne land af. landskabskaraktermetoden. Det har resulteret i et mere nuanceret og dokumenteret billede af kommunens landskaber, som er beskrevet i Landskabsplanen. Planen indeholder også en beskrivelse af, hvad overfor. grund for en revision af udpegningerne af kommunens landskabs- og naturområder. Det er et statsligt krav, at planlægningen skal bidrage res, forbedres og genskabes, og at sammenhængen mellem de enkelte natur- og landskabsområder sikres. Ligeledes skal landets kyster friholdes for bebyg- ring tæt på kysten. Udpegningen af værdifulde landskaber er revideret kvalitet, som f.eks. ådale, kystområder og større uforstyrrede landskaber. fornyet gennemgang af naturområderne og udpeget økologiske forbindelser. I den naturmæssige udpegning indgår også Natura 2000-områder og større sammenhængende naturområder. I forbindelse med byudvikling og indpasning af tekniske anlæg og infrastrukturanlæg, skal der tages af landskabelig eller naturmæssig værdi ikke forrin- undgås, skal der tages udformningsmæssige hensyn, Geologiske interesser lige udpegninger af områder af særlig geologisk inte- skades ved hel eller delvis bortgravning. Oplevelsen

10 18 af disse lokaliteter må ikke sløres ved beplantning eller lignende eller forstyrres af dominerende byggeri. På samme måde skal værdifulde geologiske kystpro- en del af det samlede naturnetværk og skal bidrage mellem naturområderne og forhindre oversvømmel- - - andringerne bereder os på klimaforandringerne. res byer, så vi nedbringer CO 2 -udledningen. Forbe- - - Det er et statsligt mål, at landets kommuner inden udgangen af 2013 har lavet en plan for, hvordan kommunen påtænker, at håndtere voldsomme regnskyl og et deraf øget pres på kloakkerne. Udpegede områder kan udtages af udpegningen, hvis Du kan læse mere om kommuneplanens behandling af temaet Natur & Landskab på

11 20 Tema 5: Landsbyer & Kulturmiljøer Værdifulde kulturmiljøer og landsbyer i det åbne land skal bevares og videreudvikles. Kulturværdierne er alle de spor, som mennesker gennem historien har skabt i landskabet, lige fra store værdige bygninger og diger. Kulturværdierne og landsbyer i det åbne land skal - gennem nye anvendelser. Kulturmiljøer i det åbne land - holder et bredere spektrum af bebyggelser, tekniske nye bygninger og anlæg, med mindre det kan ske uden at forringe oplevelsen og forståelsen af kultur- Planlægningen skal på den ene side sikre, at der ta- - ler på anden måde forringes, og på den anden side kan udvikles. Nye landsbyafgrænsninger nemgang af kommunens landsbyer med henblik på at sikre en ensartet udpegning i hele kommunen. Gennemgangen har resulteret i, at nye landsbyer er blevet udpeget. Andre har fået ændret afgrænsningen for at skabe overensstemmelse mellem udpegningen og virkeligheden. Nogle har ændret status i er helt udgået. Det er byrådets mål, at der fortsat skal være en klar overgang mellem by og land. Der kan i et begrænset liger inden for afgrænsede landsbyer. keomgivelser reført fra Kommuneplan Kommunen er underlagt love og bestemmelser om- minder. Det er kommunens opgave at foretage en udpegning og forvaltning, som sikrer og udbygger de værdier, som beskrives. -

12 22 Tema 6: Skov & Landbrug Livet på landet skal styrkes, og der skal være plads det åbne land. landskabet og det åbne land. Jordbrugserhvervene - i det åbne land. - Nye udpegninger af værdifulde landbrugsjorder særligt værdifulde landbrugsområder. Udpegnin- - skabsinteresser. Målet med udpegningerne er at reservere en række interesser, herunder at de særligt værdifulde landbrugsområder i videst mulig omfang friholdes for ak- Nye udpegninger større husdyrbrug Udpegningen af større husdyrbrug er et nyt statsligt krav. Det er et mål, at udpegningen sikrer investe- - - varealer. Udpegningen er sket ud fra en vurdering af landskabets robusthed overfor store bygninger og ter som lugtgener. Der kan fortsat ske udvidelser og etablering af husdyrbrug på eksisterende landbrugs- Mere skovrejsning Det er regeringens mål, at landets skovareal skal øges, areal. I Holbæk Kommune udgør skovarealet i dag ca. kevandsresurser, forbedre dyre- og plantelivet og øge - mende boligområde, tekniske anlæg og større sammenhængende landskabs- og naturområder, som - Du kan læse mere om kommuneplanens behandling af temaet Skov & Landbrug på Det er hensigten at gennemføre en dynamisk skov- udvikles i dialog med ansøgere.

13 24 indgå som en væsentlig dimension i byudviklingen og planlægningen i Holbæk Kommune. - hos den enkelte fremmes. som et nyt tværgående tema. Byerne og det åbne - fremmes. - - Holbæk, som vil samle alle idrætsfaciliteter i Holbæk by. at turismeerhvervet i Holbæk Kommune kan udvik- fortsat skal være kommunens center for byturisme, og det er som udgangspunkt her, placering af større - viteter i havneområdet som restauranter, hotelskibe - ner uden for hovedbyen både i form af naturoplevelser og besøgsområder som Åmosen, Brorfeldeområ- og udbygges, så længe det sker under hensynstagen kulturhistoriske værdier.

14 Tema 8: Forsyning & Tekniske anlæg om grøn vækst. Planlægningen skal bidrage at CO 2 -udledningen nedbringes og ske på en måde, så resurseforbruget mini- vandforsyning, håndtering af spildevand samt mu- - Vi skal frigøre os fra olie og gas og i stedet satse på ring af et stort solfangeranlæg ved St. Merløse og solfangeranlæg i erhvervsområder. Ligeledes åbner kommuneplanen op for muligheden for at etablere - - muligheden for at anlægget fortsat kan udvide sig. - del af lavenergibebyggelse. Derfor indeholder Kom- i nye boligområder skal opføres som lavenergibebyggelse eller bedre. Ligesom planlægningen for eksiste- - områder for store vindmøller. Det er fortsat muligt, at Genanvendelse af regnvand For at imødegå klimaforandringerne og den forventede øgede nedbørsmængde, skal spildevandshåndteringen ved etablering af nye boligområder og sanering af eksisterende kloaker så vidt muligt ske ud være muligt at anlægge vådområder i det åbne land, der kan fungere som forsinkelsesbassiner ved store områder. Højspænding og naturgas skal kabellægges inden udgangen af Der er i naturgas videreføres. hvervsområder, hvor de ikke er synlige, eller udformes så de på en harmonisk måde kan indgå i landskabet eller bybilledet. Du kan læse mere om kommuneplanens behandling af temaet Forsyning & Tekniske anlæg på -

15 28 29 Lokalområder og rammer Holbæk Kommune er opdelt i 17 lokalområder og Holbæk by. Lokalområderne er ikke alene udtryk for også rammen om et fællesskab. Serviceniveauet i nes størrelser og beliggenhed. Det er byrådets mål, at planlægningen skal sikre bolig- og erhvervsudbygningsmuligheder i alle lokalområder samt en lokal forsyning af dagligvarer. re kommuneplans principper om, at planlægningen snit herom. Det kan være alt fra en sportsplads eller en bevaringsværdig bygning; kort sagt det vi skal vær- - - De bynære naturområder - på Holbæk havn. Endvidere er der i forbindelse med på bynær skov. Et nyt bymønster - I stedet skal lokalområderne og de enkelte delområ- mune med by og land, hvor områdebyerne hver især Helhedsplaner og byudviklingsskitser serne for alle kommunens lokalområdebyer opda- for kommunen tre største byer, Holbæk, Jyderup og Tølløse. Formålet med helhedsplanerne er at skabe en del af helheden. Holbæk by skal forsat være hele kommunens hovedby og vækstmotor, mens Jyderup og Tølløse er centre for henholdsvis den vestlige og den sydlige del af kommunens opland. Hermed er grundlaget lagt for et nyt bymønster. Som konsekvens heraf er - bymønsteret. Fortætning og byomdannelse Fortætning af de eksisterende bysamfund skal med- - for friholdelse af det åbne land og de bynære grønne områder for ny bymæssig bebyggelse. Fortætning gi- - -

16 30 31 En digital kommuneplan - Hvis du vil printe kommuneplanen eller dele af den, kan du gøre det under fanen Kom godt i gang. Vær opmærksom på, at ressourcerne er brugt på udvikling af den digitale udgave af planen og ikke på den printvenlige version. Fordelene ved en digital kommuneplan - planen så snart de vedtages. ke i den blå boks Hvad gælder for mig? under fanerne Hovedstruktur, Temaer og Rammer. Du kan også søge bredt i hele planen ved at bruge Med en digital kommuneplan undgås papirspild. Hovedstruktur Hovedstrukturen beskriver de overordnede mål for kommunens udvikling. Her kan du læse om planens forudsætninger, herunder om øvrige plandokumen- Temaer temaer samt dynamiske kort over hvilke udpegninger der er foretaget inden for de enkelte temaer. Forsiden af den digitale kommuneplan Den blå boks: Hvad gælder for mig? Rammer Tillæg nen læses samt overordnede dokumenter som Mil- planer for kommunens tre største byer. fanerne Hovedstruktur, Temaer og Rammer. Her kan fra. Her kan du læse om visionerne for dit lokalområde -

17 Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Kanalstræde Holbæk Telefon:

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS BJERGBY VIPPERØD ARNAKKE KNABSTRUP

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Tal for børn og unge i dagtilbud og skoler

Tal for børn og unge i dagtilbud og skoler Tal for børn og unge i dagtilbud og skoler Holbæk Kommune Marts 215 Data i denne figur er kommunens egne tal 214 1% 9% 8% 7% 6% Skolevalg for Holbæk Kommunes skolesøgende børn fra. 9. klasse 9 11 32 2

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Kommuneplan 2013-25. 1. marts - 10. april 2012 Hvidbog. Idéfase

Kommuneplan 2013-25. 1. marts - 10. april 2012 Hvidbog. Idéfase Kommuneplan 2013-25 1. marts - 10. april 2012 Hvidbog Idéfase Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Resumé fra høringsfasen... 4 Oversigt over bidrag i idéfasen... 6 Oplistning af centrale emner... 7 En

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

"Landbruget og landskabet i kommuneplanen"

Landbruget og landskabet i kommuneplanen Karsten L. Willeberg-Nielsen, COWI "Landbruget og landskabet i kommuneplanen" Rådgivergruppens anbefalinger ved afsluttende seminar 1 Erfaringer og anbefalinger - Processen Behov for dialog: Tidlig inddragelse

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune arbejdede med temaet i sidste planperiode, hvor der blev udarbejdet en fælles, regional analyse på tværs af den københavnske

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning Den 12. november 2013 Udkast til udviklingsaftale for området Planlægning 2014-2015 1 Indledning Aftalen indgås mellem Plan- og Byggeudvalget og centerchefen for Center for Plan og Erhvervsudvikling. Målet

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Klimatilpasning i Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef, geolog Natur og Miljø Det hører I mere om: Hvad satte os i gang med klimatilpasning? høje vandstande i Aarhus Å og Aarhus Bugt i 2006 og 2007: Vi

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Samlet oversigt over høringsbidrag til Holbæk Kommuneplanforslag 2013-2025

Samlet oversigt over høringsbidrag til Holbæk Kommuneplanforslag 2013-2025 Samlet oversigt over høringsbidrag til Holbæk Kommuneplanforslag 2013-2025 Holbæk Kommune har modtaget 167 høringsbidrag til Holbæk Kommuneplanforsalg 2013-25, herunder to indsigelser fra henholdsvis Naturstyrelsen

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Nyt om skolestrukturen

Nyt om skolestrukturen Nyhedsbrev nr. 5 22. juni 2012 Nyt om skolestrukturen Til Alle ansatte Til Skolebestyrelser Alle ansatte Hovedudvalget Skolebestyrelser Hovedudvalget Vil du vide mere, kan du klikke på: Vil du vide mere,

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Landskab og energiplaner

Landskab og energiplaner Landskab og energiplaner Anette Ginsbak, Naturstyrelsen Nordisk seminarium om landskab - juni 2012 Benyttelse og beskyttelse Takle balancen mellem benyttelse og beskyttelse Det åbne land er en begrænset

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 politik@gefion.dk www.gefion.dk Sorø den 11. juni 2013 Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune Landbrugsproduktionen

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE NOVEMBER 2009 DETAILHANDELSREDEGØRELSE Detailhandelsredegørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i Planlovens bestemmelser om detailhandel. Planloven

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-08 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-08 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-08 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 26. FEBRUAR 2014 KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.35.BE.01 - Tørring. REDEGØRELSE: Udarbejdelsen

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation??

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation?? Den nye planstrategi Middelfart 13. april 2010 Timing og Motivation?? Fakta Landkommune 90.637 ha. og 63.000 borgere i sommerperioden mange flere (årligt ca. 1 mio. turisme -overnatninger). Sammenlægningskommune

Læs mere

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Centerstruktur Centerstruktur Detailhandelsplanlægningen baserer sig i forslag til Kommuneplan 2009 på indholdet i detailhandelstillæg nr. 89

Læs mere

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 24. maj 2011 Sagsnr.: 201103042-12

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Tilgange til kommuneplanarbejdet. Niels Østergård, Plan09 7. december 2009

Tilgange til kommuneplanarbejdet. Niels Østergård, Plan09 7. december 2009 Tilgange til kommuneplanarbejdet Niels Østergård, Plan09 7. december 2009 Tilfredse politikere (?) 88% af politikerne synes planlæggerne er gode eller meget gode til at afdække de vigtigste politiske

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Kommuneplanlægning for Klima og Energi

Kommuneplanlægning for Klima og Energi Kommuneplanlægning for Klima og Energi Indkaldelse af ideer og forslag - Foroffentlighed til kommuneplanen 2013 Borgermøde tirsdag d. 26. februar kl. 17.00 Status Klima og energi dækker bredt. Det er alt

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

Landzonetilladelse for flytning af 18 m 2 Madpakkehus samt dispensation fra lokalplan 17.33-1 Aarøsund Lystbådehavn

Landzonetilladelse for flytning af 18 m 2 Madpakkehus samt dispensation fra lokalplan 17.33-1 Aarøsund Lystbådehavn FONDEN AARØSUND MEDBORGERHUS Att.: Jens Kloster Hedegaard Aarøsund Havn 19 6100 Haderslev Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og Byg Simmerstedvej 1A 1 sal 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Indledende bemærkninger LAK Landsbyerne i Aalborg Kommune vil allerførst give vores anerkendelse af en god og indledende

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Hvad betyder en kommuneplanrevision? i Byrådets største

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag den 1. marts 2007 emner og indhold i Planstrategi 2007 for Syddjurs Kommune.

Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag den 1. marts 2007 emner og indhold i Planstrategi 2007 for Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune, Planafdelingen 21. marts 2007, Ejvind Bak Oplæg til emner og indhold i Syddjurs Planstrategi 2007 - på et sundt og bæredygtigt grundlag Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Politik Politik for for Herning Herning Kommune

Politik Politik for for Herning Herning Kommune Erhverv Parkpolitik Politik Politik for for Herning Herning Kommune Samarbejde med borgere En mangfoldighed af oplevelser Udvikling af grønne områder Grønne indfaldsveje Klimaet og de bynære grønne områder

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere