HSU-møde Punkt 10.4 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Revision Borups Allé 177 Postboks Frederiksberg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HSU-møde 22.6. 2011. Punkt 10.4 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Revision Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg"

Transkript

1 HSU-møde Punkt 10.4 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Revision Borups Allé 177 Postboks Frederiksberg Telefon Telefax vedrørende optjeningsåret _1.DOC KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af KPMG International Cooperative ("KPMG International"), et schweizisk kooperativ, som alle KPMG-firmaer er selvstændige og uafhængige medlemmer af.

2 Indhold Bestyrelsens beretning 2 Den uafhængige revisors påtegning 4 Fondsoplysninger 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance 9 Noter 10 1

3 Bestyrelsens beretning Feriefondens aktivitet Feriefonden har til formål at administrere uhævede feriepenge til ferieformål, herunder drift, vedligeholdelse og forbedring af feriefaciliteter m.v., der stilles til rådighed for medarbejdere ved Københavns Universitet. Årets resultat og den økonomiske udvikling Feriefondens resultat for året er negativt med kr., hvilket bl.a. skyldes, at årets overførsel af uhævede feriepenge og den modtagne rentegave fra Københavns Universitet er væsentlig mindre sammenholdt med sidste år. Faldet i overførsel af uhævede feriepenge hænger sammen med en stigning i antallet af dispensationer hos Pensionsstyrelsen vedrørende udbetaling af optjente feriepenge samt udsendelsen af påmindelser til medarbejderne hos Københavns Universitet om optjente feriepenge. Statens andel af uhævede feriepenge udgør 30 %. Egenkapitalen udgør pr. 31. december kr., hvoraf kr. er uhævede feriepenge og kr. er anden egenkapital. Feriefondens samlede aktiver andrager kr. Feriefonden ejer 17 feriehuse og to ferielejligheder. Feriefonden har i november 2010 anskaffet en ferielejlighed mere i Berlin til en værdi af kr. Drift af feriefaciliteter i 2010 udviser et resultat på kr. mod kr. i 2009, hvormed driften af feriefaciliteter er faldet lidt sammenholdt med sidste år. Begivenheder efter statusdagen Efter regnskabsåret afslutning er der ikke indtruffet forhold, som vurderes at have væsentlig betydning for bedømmelse af årsrapporten. Forventninger til fremtiden Feriefondens budget for 2011 viser et resultat på kr. Kapitalanbringelse I overensstemmelse med vedtægten er feriefondens midler anbragt i feriehuse og indestående på bankkonti. 2

4 Bestyrelsens beretning Årets resultat udgør kr. og er fordelt således: Uhævede feriepenge Anden egenkapital København, den 19. maj 2011 Bestyrelse: Leif Søndergaard Ole Bested Ulla Dahl Lindberg formand næstformand Tina Franck Antonino Castrone 3

5 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen i Vi har revideret årsrapporten for for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Vi har ikke foretaget gennemgang eller revision af det i årsrapporten anførte budget. Årsrapporten aflægges efter Feriefondens vedtægter og Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse om feriefonde m.v. med tilhørende bilag. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Feriefondens vedtægter og Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse om feriefonde m.v. med tilhørende bilag. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med Arbejdsdirektoratets revisionsinstruks og danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for Feriefondens udarbejdelse og aflæggelse af et årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Feriefondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af bestyrelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Feriefondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af Feriefondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010 i overensstemmelse med Feriefondens vedtægter og Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse m.v. med tilhørende bilag. København, den 19. maj 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Carsten Kjær statsaut. revisor Lisa Hagedorn statsaut. revisor 4

6 Fondsoplysninger Nørregade 10 Postboks København K Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 12. marts 1981 Hjemsted: København Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelse Leif Søndergaard, formand Ole Bested Ulla Dahl Lindberg Tina Franck Antonino Castrone Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177 Postboks Frederiksberg Bank Danske Bank Nørreport Afdeling Nørre Voldgade København K 5

7 Årsregnskab 1. januar 31. december Anvendt regnskabspraksis Feriefonden er ifølge fondslovens 1, stk. 3, undtaget fra fondsloven. Som følge heraf er feriefonden underlagt offentligt tilsyn af Pensionsstyrelsen og aflægger årsrapport i overensstemmelse med feriefondens vedtægter og de forskrifter, der er fastsat i Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse om feriefonde m.v. med tilhørende bilag. Årsrapporten følger grundlæggende principper for årsregnskabsaflæggelse, som de er udmøntet i årsregnskabslovens 13. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Kapital og uddeling Feriefondens kapital hidrører i det væsentligste fra uhævede feriepenge, der i henhold til vedtægten skal anvendes til etablering af feriefaciliteter, herunder anskaffelse, drift, vedligeholdelse og forbedring af feriefaciliteter m.v. Feriefondens andel af uhævede feriepenge udgør overførte uhævede feriepenge med fradrag af statens andel. Statens andel af uhævede feriepenge bliver reguleret af Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om forældede og uhævede feriepenge. For regnskabsåret 2010 (optjeningsåret 2008) udgør statens andel af uhævede feriepenge 30 %, jf. bekendtgørelse nr. 977 af 30. september 2008 om forældede og uhævede feriepenge. Feriefondens kapital er opdelt i uhævede feriepenge og anden egenkapital. De overførte uhævede feriepenge og det, der træder i stedet for ved erhvervelse af feriefaciliteter, forbliver i feriefonden. I tilfælde af Feriefondens opløsning tilfalder disse midler Arbejdsmarkedets Feriefond. Øvrige midler kan anvendes til andre ferieformål. Indtægter I resultatopgørelsen indtægtsføres uhævede feriepenge. De uhævede feriepenge stammer fra det optjenings år, der ligger forud for det afsluttede ferieår. De samlede uhævede feriepenge bliver inden 15. november i regnskabsåret overført til feriefonden. Inden den 10. i måneden efter modtagelse af de uhævede feriepenge afregner feriefonden statens andel af årets uhævede feriepenge. Efter godkendelse fra Pensionsstyrelsen, jf. ferielovens 44, stk. 5, kan der efterfølgende ske udbetaling af årets overførsel af uhævede feriepenge til lønmodtagere. Til imødegåelse af denne forpligtelse hensættes hvert år et beløb på baggrund af de sidste 4 års udbetalinger. 6

8 Årsregnskab 1. januar 31. december Anvendt regnskabspraksis Selskabsskat og udskudt skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Feriehuse Feriehuse optages i regnskabet til anskaffelsessummen, der er summen af kontant købspris, købsomkostninger samt løbende forbedringer. I efterfølgende regnskabsår måles feriehuse til den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober i regnskabsåret. Værdireguleringen føres direkte på egenkapitalen. Feriehuse i Tyskland reguleres alene med løbende forbedringer. Købsprisen inkluderer normalt overtagelse af indbo. Efterfølgende nyanskaffelser af indbo samt reparationer og vedligeholdelse herpå indregnes i resultatopgørelsen. Af administrative grunde afskrives anskaffede feriehuse og forbedringer på feriehuse ikke. Det forventes generelt, at en eventuel værdiforringelse udlignes gennem løbende vedligeholdelse og inventaranskaffelser m.v. indregnet i resultatopgørelsen. Forbedringer og ombygning af feriehuse aktiveres på grundlag af eksternt afholdte omkostninger. 7

9 Resultatopgørelse Note Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2011 Årets overførsel af uhævede feriepenge Drift af feriefaciliteter Feriehuse Ferielejligheder Drift af feriefaciliteter, netto Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Gave fra Københavns Universitet, renter af uhævede feriepenge Driftsresultat Finansielle indtægter Ordinært resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Forslag til resultatdisponering Overført resultat til uhævede feriepenge Overført resultat til anden egenkapital

10 Balance Note tkr. AKTIVER Materielle anlægsaktiver 6 Feriehuse i Danmark Feriehuse i Sverige Feriehuse i Tyskland Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavende renter af uhævede feriepenge m.v Forskud, "husfaddere" Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital Uhævede feriepenge Anden egenkapital Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Hensat til 44, stk. 5-udbetalinger Hensatte forpligtelser i alt Gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Forudbetalt husleje Anden gæld Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT

11 Noter 1 Uhævede feriepenge Akk. saldo ultimo Akk. saldo primo Uhævede feriepenge før afregning til staten Faktiske 44, stk. 5-udbetalinger (100 %) uden statsrefusion Overførsel af feriepenge til staten før 44, stk. 5-refusion Hensættelse til 44, stk. 5-udbetaling Refusion vedrørende overførsel af for mange feriepenge til staten i tidligere år Faktiske 44, stk. 5-udbetalinger med statsrefusion, netto Uhævede feriepenge i alt

12 Noter 2 Drift af feriehuse "Skuret" Læsø "Stendiget", Stenstrup "Nålevænget" "Landeryd", Sverige "Lærkegade", Marstal "Väset", Sverige "Orionvej", Hornbæk "Hyllingebjergvej" Tibirke Transport Lejeindtægter El- og varmeomkostninger Ejendomsskat/Grundejerforening Vand og renovation Telefon Tilsyn Vedligeholdelse Nyanskaffelser Småanskaffelser Fællesudgifter Diverse Driftsresultat Driftsresultat

13 Noter 2 Drift af feriehuse (fortsat) Transport "Hald Strand" "Vang" Hulsig, Skagen "Marielyst" "Blåvand" "Møgeløvej" "Sandkås" "Lundeborg" I alt Lejeindtægter El- og varmeomkostninger Ejendomsskat/Grundejerforening Vand og renovation Telefon Tilsyn Vedligeholdelse Nyanskaffelser Småanskaffelser Fællesudgifter Diverse Driftsresultat Driftsresultat

14 Noter 2 Drift af feriehuse (fortsat) Transport "Berlin" I alt Lejeindtægter El- og varmeomkostninger Ejendomsskat/Grundejerforening Vand og renovation Telefon Tilsyn Vedligeholdelse Nyanskaffelser Småanskaffelser Fællesudgifter Diverse Driftsresultat Driftsresultat Drift af feriehuse Lønomkostninger til administration af feriehuse Rejse- og opholdsomk Bygningsforsikring Tv-licens Resultat Resultat

15 Noter 3 Drift af ferielejligheder Paris Barcelona Malaga Budapest I alt Lejeindtægter Lejeudgifter Tilsyn Småanskaffelser Diverse Resultat Administrationsomkostninger Kontorhold Revisionshonorar inkl. regnskabsmæssig assistance Gebyrer Diverse Besigtigelse af købsemner Advokathonorar Finansielle indtægter Renteindtægter af bankindestående Feriehuse Tyskland Sverige Danmark Kostpris 1. januar Årets forbedringer / tilgang Kostpris 31. december Værdireguleringer 1. januar Årets værdiregulering Værdireguleringer 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december

16 Noter 6 Feriehuse (fortsat) Anskaffelsesværdi, Primo Offentlig vurdering 2010 Årets forbedringer Skuret, Læsø Stendiget Nålevænget Lundeborg Møgeløvej Lærkegade Orionvej Hyllingebjergvej Skovkanten Marielyst Vang Blåvand Tibirke Hulsig Sandkås Landeryd 1) Väset 1) Berlin Stargarder str. 2) Gustav Freytag str. 2) I alt ) Den offentlige ejendomsvurdering for feriehuse i Sverige er omregnet til DKK med kursen pr. 31. december ) Der foreligger ikke offentlige ejendomsvurdering på ejendomme i Tyskland, hvorfor ejendomme i Tyskland optages til kostprisen 15

17 Noter 7 Forskud "faddere" 2010 Anders Otte Ana Albert 12 Michael Christensen Ejvind Slottved Henning Løvenborg Jørgen Tranberg-Hansen Karina Leblon Margit Olsen Pia Banche Tom Nielsen 639 Arne Sørensen 269 Vibeke Buch -54 Henrik Christoffersen Else Juul Hansen Ebbe Trærup Andersen Anden egenkapital Overført resultat Regulering af ejendomme til dagsværdi Saldo 1. januar Værdiregulering af ejendomme til dagsværdi Overført af årets resultat Saldo 31. december I alt 16

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FUNKTIONÆRFORENINGEN CARLSBERG. Årsregnskab 2013

FUNKTIONÆRFORENINGEN CARLSBERG. Årsregnskab 2013 FUNKTIONÆRFORENINGEN CARLSBERG Årsregnskab 2013 27. marts 2014 Dette regnskab indeholder 20 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

Årsrapport 2009. Midtjysk Lederforum. CVR-nr. 31 13 21 77 10-r001 THTI CMP 414565 10001.docx. Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.

Årsrapport 2009. Midtjysk Lederforum. CVR-nr. 31 13 21 77 10-r001 THTI CMP 414565 10001.docx. Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Industrivej Nord 9 Postboks 360 7400 Herning Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af KPMG

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010 Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E Årsrapport for 2010 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelses- og administratorpåtegning

Læs mere

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 4

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere