Scandinavian Properties A/S. Delårsrapport for perioden 1. januar september 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Scandinavian Properties A/S. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2010"

Transkript

1 Scandinavian Properties A/S Delårsrapport for perioden 1. januar september 2010

2 Selskabsoplysninger Selskabet Scandinavian Properties A/S Sundkrogsgade København Ø CVR-nr.: Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Hans Thygesen Bestyrelse Revision Kim Lautrup, formand Michael Hansen, næstformand Erik Bresling PricewaterhouseCoopers Stormgade Esbjerg Indholdsfortegnelse Hovedpunkter 2 Hoved- og nøgletal 3 Delårsberetning for perioden 1. januar 30. september Ledelsens påtegning 12 Resultatopgørelse 13 Totalindkomstopgørelse 14 Balance 15 Egenkapitalopgørelse 17 Pengestrømsopgørelse 18 Noter 19 1

3 Hovedpunkter Den positive udvikling i svensk økonomi fortsætter og i 3. kvartal 2010 steg BNP med 6,9% i forhold til samme periode i Ledelsen forventer, at den positive udvikling i svensk økonomi vil medføre en stabiliserende og stigende efterspørgsel efter butiks- og kontorarealer i Første forslag til lokalplanen for Angered Centrum, Gøteborg har været i offentlig høring frem til 5. oktober Det er forslået, at der opføres ca m 2 til butiksformål, ca m 2 til boligformål og ca m 2 til hotelformål på Selskabets tilbageværende grundstykke i Angered, hvilket er ca m 2 mere end tidligere forventet. Västre Gøtalnds Regionen og Gøteborg kommune skal lave uddybende undersøgelser vedrørende bl.a. jordbundsforhold, pendler-parkering og eventuelle støjgener fra den stigende trafik, hvilket medfører, at godkendelsen af den endelige lokalplan udskydes i ca. 6 måneder og forventes godkendt i 3. kvartal Resultatet før værdireguleringer og finansielle omkostninger udgør et overskud på DKK 18,3 mio. Resultatet er i væsentlig grad påvirket af, at flere af ejendommene har høj tomgang, hensættelser til tab på debitorer, store vedligeholdelsesomkostninger samt omkostninger i forbindelse med udskiftningen af Koncernens svenske administrator. Resultatet efter skat blev på DKK -20,2 mio., påvirket af høje finansieringsomkostninger. Ledelsen anser resultatet for perioden for utilfredsstillende. Ledelsen forventer samlede lejeindtægter for Koncernen på omkring DKK 88 mio. Forventningerne til indtægterne er steget med ca. DKK 5,0 mio., hvilket bl.a. skyldes valutakursreguleringer samtidig med, at Koncernens ejendomsskatter er steget ca. DKK 2,5 mio. og lejernes bidrag dermed stiger. Resultatet før skat og værdireguleringer forventes at udgøre et underskud før skat og værdireguleringer på omkring DKK 29 mio. Forventningerne er baseret på en valutakurs på 0,80 DKK/SEK. Såfremt ejendommens nuværende driftsindtjening ikke forbedres væsentligt i 4. kvartal 2010, er der risiko for en nedskrivning af ejendommenes værdi i Koncernens årsrapport for Ledelsen forhandler med Koncernens banker og har anmodet om henstand i en kortere periode, så Selskabet får frigivet kapital til driften. Bankerne stiller krav om en betydelig kapitaltilførsel fra Selskabets aktionærer. Såfremt det ikke lykkes at blive enig med bankerne samt fremskaffe den nødvendige kapital, kan Koncernen ikke umiddelbart honorere sine leverandører eller overholde lånebetingelser med de nuværende renter og afdrag. Koncernen kan i givet fald blive nødsaget til at tvangsrealisere en del af Koncernens aktiver, og det vil i så fald være tvivlsomt, om Selskabet kan fortsætte som "going concern". 2

4 Hoved- og nøgletal Koncernen DKK mio Resultatopgørelse Omsætning 25,6 67,7 55,5 76,0 Resultat før værdireguleringer 4,6 18,3 25,9 34,7 Nedskrivning af koncerngoodwill 0,0 0,0 0,0-25,5 Værdiregulering af investeringsejendomme 0,0 0,0-13,7-111,7 Finansielle poster netto -13,1-38,8-32,3-44,4 Resultat før skat -8,5-20,5-20,2-151,9 Periodens resultat -7,8-20,2-22,5-127,4 Aktionærerne i Scandinavian Properties A/S' andel af periodens resultat -7,4-19,2-22,3-120,7 Balance Investeringsejendomme 1.017, ,8 896,3 Periodens investering i investeringsejendomme til anskaffelsessum 5,9 359,7 348,6 Langfristede aktiver 1.031, ,8 907,6 Balancesum 1.073, ,9 969,1 Egenkapital 105,7 217,6 112,7 Langfristede finansielle gældsforpligtelser 857,6 775,3 768,7 Langfristede forpligtelser 913,5 858,6 816,5 Kortfristede finansielle gældsforpligtelser 12,1 8,3 8,0 Pengestrømme Pengestrømme fra drift 1,3-16,4 40,0 0,4 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -0,5-5,9-59,7-50,7 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -1,6 4,4-20,3 14,4 Pengestrømme i alt -0,8-17,9-40,0-35,9 Nøgletal Soliditet, % 9,9 18,7 11,6 Egenkapital i forhold til investeringsejendomme, % 10,4 20,5 12,6 Forrentning af egenkapital p.a., % -73,9-10,4-76,8 Indre værdi pr. aktie, DKK 113,7 228,1 121,2 Indtjening pr. aktie, EPS, DKK -20,7-23,9-129,8 Aktiekurs, DKK 87,0 196,0 171,0 Antal medarbejdere Ved sammenligning af resultat og balance for perioden 1. januar 30. september 2010 og 1. januar 30. september 2009 skal tages højde for, at delårsrapporten for 2010 omfatter ejendommene Angered Centrum, Kungens Kurva, Skellefteå og Hallunda Centrum (købt 31. marts 2009), mens delårsrapporten for 2009 omfatter Angered Centrum, Kungens Kurva, Skellefteå, Hallunda Centrum i 2. kvartal (købt 31. marts 2009) og Katrineholm-ejendommene i 1. kvartal (solgt 31. marts 2009). Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2010". 3

5 Delårsberetning for perioden 1. januar 30. september 2010 Resultatet efter skat for perioden blev på DKK -20,2 mio., hvilket ledelsen anser for utilfredsstillende. Resultatet er fortsat påvirket af flere af ejendommenes høje tomgang, hensættelser til tab på debitorer, store vedligeholdelsesomkostninger samt omkostninger i forbindelse med udskiftningen af selskabets svenske administrator (Omniagruppen) og opbygningen af egen organisation i Sverige. Nedenfor redegøres kort for den seneste udvikling for de enkelte ejendomme i porteføljen. Angered Centrum Butikscentret Angered Centrum i Gøteborg er Koncernens største ejendom. Ejendommens udlejningsareal udgør ca m 2, og den årlige lejeindtægt er ca. DKK 40 mio. Centreret har en udlejningsprocent på ca. 97 og på tidspunktet for offentliggørelsen af denne rapport udgør de ledige arealer ca m². Af de ledige lejemål er der et butikslejemål på 400 m², mens de resterende ca m² er lagerlokaler. Den finansielle krise har presset mange mindre virksomheders likviditet, hvilket blandt andet har medført, at der har været stigende lejerestancer i Angered i Herudover er enkelte kontorlejemål fortsat ramt af en vandskade, hvilket har medført en reduktion i lejeindtægten. Som konsekvens af dette har Koncernen hensat ca. DKK 2,2 mio. til tab på lejere i tredje kvartal 2010 og DKK 3,5 mio. samlet for de tre første kvartaler Udviklingsplaner for Angered Centrum Koncernen, har som tidligere oplyst, indgået aftale med Västra Götalandsregionen (VGR) om salg af et grundstykke i Angered. Grundsalget medfører, at VGR opfører et nærsygehus på egen grund, mod at Koncernen samtidigt tildeles minimum m 2 byggeretter til butiks- og hotelformål samt minimum m 2 byggeretter til beboelse på det tilbageværende grundareal. Salget af grundstykket på ca m 2 i Angered er betinget af udarbejdelsen og godkendelsen af en ny lokalplan for området. Planprocessen for bydelen Angered fortsætter, og første forslag til lokalplanen for Angered Centrum har været i offentlig høring i perioden frem til 5. oktober Udkastet indeholder to alternativer til placeringen af sygehuset: Alternativ A hvor der bygges sygehus på ovenfor nævnte grundstykke og Alternativ B, hvor sygehuset bygges på kommunens eksisterende grundarealer. Ved Alternativ A er foreslået, at der opføres ca kvm til butiksformål, ca kvm til boligformål og ca kvm til hotelformål på Selskabets tilbageværende grundstykke i Angered, hvilket er ca kvm mere end tidligere forventet. VGR har besluttet at fortsætte med Alternativ A, dvs. salget af SPs grundstykke gennemføres, og der laves ikke væsentlige undersøgelser af Alternativ B. VGR og Gøteborg kommune skal lave uddybende undersøgelser vedrørende jordbundsforhold, ledningsføring, vandtilførsel, pendlerparkering og eventuelle støjgener fra den stigende trafik. De ekstra undersøgelser medfører, at den endelige lokalplan forventes godkendt i 3. kvartal 2011, hvilket er en udskydelse på ca. 6 måneder i forhold til udmeldingerne i halvårsrapporten Herudover er Gøteborg kommunen i gang med udarbejdelsen af en ny lokalplan for nærområdet til Angered Centrum, indeholdende en svømme- og skøjtehal på i alt ca m 2. Dette lokalplansforslag forventes vedtaget i 4. kvartal 2010, således at byggeriet af svømme- og skøjtehallen kan igangsættes i første halvår 2011.Opførelsen af de nye idrætsfaciliteter, sygehuset og de nye bolig- og erhvervslokaler forventes at medføre betydelige positive synergier for butikscenteret, blandt andet i form af en højere kundetilstrømning, der forventes at resultere i en højere markedsleje på butikslejemål på længere sigt. Koncernen har indledt dialogen med developere og potentielle samarbejdspartnere med henblik på den fremtidige udvikling af grundarealerne i Angered. Koncernen vil dog først indgå bindende aftaler, når den endelige lokalplan foreligger. 4

6 Kungens Kurva, Stockholm Koncernens ejendom i Kungens Kurva, der har et areal på ca m 2, er under ombygning, hvor en del af ejendommens kontorarealer konverteres til butiksarealer. Ombygningen er sket langsommere end forventet, da en af lejerne har været henholdende i sin egen beslutningsproces og dermed har vanskeliggjort realiseringen af Koncernens ombygning. Det er imidlertid lykkedes at løse op for situationen ved, at Koncernen i 2. kvartal indgik en aftale med Expert om at fraflytte ejendommen. Expert har en større butik i Kungens Kurva, som man ønsker at fokusere på og har derfor selv ønsket at blive frigjort fra sin lejekontrakt, som løber til 31. december Expert har fraflyttet lejemålet, og som kompensation har Koncernen modtaget SEK 3,9 mio., hvilket svarede til ca. 50% af den resterende lejebetaling inkl. bidrag til driftsomkostninger og skat. Ledelsen vurderer, at fraflytningen nu giver Koncernen langt større fleksibilitet i søgningen efter nye lejere, da lejemålet kan opdeles i mindre enheder eller kombineres med nogle af de øvrige ledige lejemål i ejendommen, ligesom ledige lokaler på første sal nu kan inddrages til butikslejemål. På tidspunktet for offentliggørelsen af denne rapport udgør de ledige arealer ca m 2 kontor og butiksarealer (inkl. ca m 2 som Expert har betalt kompensation for) samt enkelte lager- og parkeringsarealer. De ledige arealer udgør dermed ca. 34% af ejendommens areal, og den årlige leje af dette svarer til ca. SEK 3,5 mio. Koncernen har indgået en samarbejdsaftale med to eksterne mæglere, som arbejder på at finde nye lejere. Herudover arbejder Koncernens eget personale ligeledes på at få de ledige arealer udlejet. Ledelsen forventer, at udlejningen og ombygningen af de ledige lejemål vil blive afsluttet andet kvartal 2011, og at der i takt med at de uudlejede arealer ibrugtages vil skabes en betydelig merværdi for ejendommen på sigt. Der forventes at skulle afholdes ombygningsomkostninger i størrelsesordenen SEK 3-5 mio. i forbindelse med genudlejning af lokalerne. Skellefteå Aktiviteten i Koncernens to ejendomme i Skellefteå har været som forventet i de tre første kvartaler Ejendommen Mimer 10, der primært indeholder boliger og enkelte kontorer, er fuldt udlejet. Selskabet har som tidligere oplyst indgået en betinget aftale om salg af ejendommen Mimer 10 for SEK 23,0 mio. Salget forventes gennemført i august 2011, når betingelserne i aftalen er opfyldte. Ejendommen Haren 10, der er en kombineret butiks-, bolig- og kontorejendom, har et samlet udlejningsareal på ca m 2. De ledige arealer udgør ca. 950 m 2 (ca. 13% af ejendommens areal) og er fordelt på ca. 450 m 2 kontor og ca. 500 m 2 butik, der i alt modsvarer en årlig lejeindtægt på ca. SEK 1,2 mio. Haren 10 er centralt placeret på gågaden i Skellefteå og ledelsen forventer, at den er fuldt udlejet i 4. kvartal Investea Stockholm Retail A/S - Hallunda Centrum Koncernen ejer ca. 84% af aktiekapitalen og ca. 91% af stemmerne i selskabet Investea Stockholm Retail A/S, der ejer butikscenteret Hallunda Centrum i Stockholm. Centret har en attraktiv beliggenhed i Stockholm-området ved en af Sveriges vigtigste trafikårer og tæt på Stockholms tunnelbane. Butikscentret og det omkringliggende område rummer betydelige udviklingsmuligheder, og på nuværende tidspunkt går diskussionerne på ca m 2 boliger, m 2 butik og m 2 kontor. Udviklingsmulighederne forventes realiseret i de kommende 2-4 år og vil kræve væsentlige investeringer. I andet kvartal indgik Koncernen en kontrakt med Botkyrka Kommune, der lejer ca. 800 m 2 fra 1. januar Lokalerne skal ombygges, og Koncernens medarbejdere skal stå for byggestyringen, hvilket medfører et byggestyringshonorar fra lejer. 5

7 Ultimo november 2010 er ca m 2 butiks-, lager og kontorarealer ledige, svarende til ca. 12,6% af det samlede udlejningsareal. Kontrakten der er indgået med Botkyrka Kommune medfører dog, at de ledige arealer pr. 1. januar 2011 udgør ca m 2 (ca. 9% af udlejningsarealet), hvor ca m 2 er butiksarealer. Genudlejningsperioden for de ledige lejemål forventes at være på ca. 6 måneder. Koncernen har i de tre første kvartaler hensat ca. DKK 0,6 mio. til tab på lejere. Tabene skyldes, at enkelte lejere er gået konkurs og sat ud af deres lejemål på grund af manglende lejebetalinger. Koncernen har med ansættelse af medarbejderne i Stockholm intensiveret indsatsen for at få de ledige arealer udlejet og optimeret driften. Derudover er der tilknyttet eksterne mæglere, som ligeledes arbejder på at få de ledige arealer udlejet. Ledelsen forventer, at den øgede indsats og positive udvikling i svensk økonomi vil resultere i, at tomgangen ultimo 2011 nedbringes til et niveau på omkring 5-7% af arealet. Investea Stockholm Retail A/S har 19 minoritetsaktionærer, og nedenfor præsenteres kort selskabets væsentligste nøgletal for de tre første kvartaler Hoved- og nøgletal Koncernen DKK mio Resultatopgørelse Omsætning 8,0 21,6 20,4 27,5 Resultat før værdireguleringer 2,2 8,5 10,5 14,8 Værdiregulering af investeringsejendomme 0,0 0,0 0,0-57,1 Nedskrivning af koncerngoodwill 0,0 0,0 0,0-4,5 Finansielle poster netto -5,0-14,2-12,4-16,8 Resultat før skat -2,8-5,8-1,9-63,6 Periodens resultat -2,2-5,2-1,7-48,2 Balance Investeringsejendomme 322,9 344,4 283,3 Periodens investering i investeringsejendomme til anskaffelsessum 3,2 2,7 2,4 Langfristede aktiver 322,9 349,0 283,3 Balancesum 330,0 361,6 294,4 Egenkapital -24,8 29,4-17,7 Langfristede forpligtelser 328,4 321,3 303,9 Nøgletal Soliditet, % -7,5 8,1-6,0 Egenkapital i forhold til investeringsejendomme, % -7,7 8,5-6,2 Indre værdi pr. aktie, DKK -0,6 0,7-0,4 Indtjening pr. aktie, EPS, DKK -0,1 0,0-1,1 Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2010". Af årsrapporten for 2009 fremgik det, at Investea Stockholm Retail Koncernen havde en negativ egenkapital pr. 31. december 2009 grundet værdireguleringer på ejendommen i Moderselskabet Investea Stockholm Retail A/S har fået tilført DKK 1,0 mio. og reetableret egenkapitalen. Scandinavian Properties A/S har tegnet nye aktier for ca. DKK 0,8 mio. Koncernens egenkapital er dog stadig negativ selv efter kapitaltilførslen. Registreringen af kapitalæn- 6

8 dringerne er sket i august Ledelsen overvejer i samarbejde med ledelsen i Investea Stockholm Retail A/S forskellige strategiske tiltag for at få tilført yderlige kapital. Finansiering og likviditet Koncernens lån udgør i alt ca. SEK 1,1 mia., hvor ca. SEK 1,0 mia. er fastforrentet eller sikret ved renteswapaftaler. Selskabet har i 2. kvartal 2010 delindfriet en renteswap i Skellefteå, hvilket har kostet ca. DKK 0,6 mio. Pr. 30. september 2010 udgør Koncernens likvide beholdninger ca. DKK 35,7 mio. For at Koncernen kan fortsætte driften, optimere Koncernens ejendomme samt opbygge organisationen yderligere, vurderer Ledelsen, at Koncernen på kort sigt har brug for at få tilført kapital enten ved salg af ejendomme, ved en kapitaludvidelse eller ved optagelse af nye lån. Som nævnt i fondsbørsmeddelelse nr. 41, offentliggjort den 25. oktober 2010, er Selskabet i forhandlinger med Koncernens banker. Selskabet har anmodet bankerne om henstand i en kortere periode, så Selskabet får frigivet kapital til driften. I forbindelse med forhandlingerne har Selskabet ikke betalt ydelser på lån i oktober Ledelsen er fortsat i forhandlinger med bankerne, og bankerne har på baggrund af nuværende drøftelser stillet krav om en betydelig kapitaltilførsel fra Selskabets aktionærer. Ledelsen arbejder på at få tilført ny kapital til Selskabet (og/eller et af datterselskaberne) og har indgået en aftale med eksterne konsulenter, som skal assistere Ledelsen med dette. Ledelsen forventer, at det bliver vanskeligt at fremskaffe betydelige beløb uden at Selskabets eksisterende aktionærer udvandes væsentligt, med mindre disse aktionærer deltager i kapitaludvidelsen. Såfremt det ikke lykkedes, at blive enig med bankerne samt fremskaffe den nødvendige kapital, kan Koncernen ikke umiddelbart honorere sine leverandører. Koncernen kan blive nødsaget til at tvangsrealisere en del af Koncernens aktiver, og det vil i så fald være tvivlsomt, om Selskabet kan fortsætte som "going concern". Organisation og ledelse Frem til 30. juni 2010 har Koncernens udlejningsvirksomhed, ejendomsadministration samt gennemførelsen af udviklingsplaner i væsentlig grad været i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Der har imidlertid vist sig at være et behov for øget kontrol med Koncernens ejendomsadministrative og kommercielle opgaver samt et øget fokus på optimering af ejendomsdriften. Ledelsen har derfor vedtaget at opbygge egen organisation, og Koncernen har på nuværende tidspunkt ansat tre medarbejdere i Sverige og én i København. Organisationen i Sverige har kontor på ejendommen Hallunda Centrum, Stockholm, hvor medarbejderne blandt andet skal optimere udlejningen og driften af ejendommen. Ledelsen vurderer, at Koncernen derudover har brug for at styrke organisationen med én medarbejder, som har stærke kompetencer indenfor udvikling af ejendomme, samt en medarbejder, som skal have base i Gøteborg. Uagtet Koncernen har behov for at få tilført ekstra ressourcer i form af flere medarbejdere, vil der ikke blive ansat yderligere, før en varig aftale om Koncernens bankfinansiering er på plads. Koncernens egne direkte personale- og administrationsomkostninger forventes at være ca % højere end tidligere betalte administrationsomkostninger til eksterne samarbejdspartnere. Ledelsen vurderer dog, at der fra 2011 vil være tale om en samlet besparelse som følge af en forbedret indtjening på ejendommene. Forventninger til 2010 og 2011 Den positive udvikling i Svensk økonomi fortsætter og ifølge tal fra Statistiska Centralbyrån (SCB) steg BNP i 3. kvartal 2010 med 6,9% i forhold til samme periode i 2009, mens det private forbrug er steget med 3,5%i tredje kvartal Ledelsen forventer, at den positive udvikling i svensk økonomi vil forbedre vilkår for ejendomsbesiddere og 7

9 resultere i en stabiliserende og stigende efterspørgsel efter butiks- og kontorarealer i Dette forventes generelt at få en positiv effekt på tomgangen, lejeniveauet og ejendomspriserne mod slutningen af 2010 og i Ledelsen forventer samlede lejeindtægter for Koncernen på omkring DKK 88 mio. Forventningerne til indtægterne er steget med ca. DKK 5,0 mio., hvilket bl.a. skyldes valutakursreguleringer samtidig med, at Koncernens ejendomsskatter er steget ca. DKK 2,5 mio. og lejernes bidrag dermed stiger. Resultatet før skat og værdireguleringer forventes at udgøre et underskud på omkring DKK 29 mio. Forventningerne er baseret på en valutakurs på 0,80 DKK/SEK. Der er tale om en nedjustering i forhold til de udmeldte forventninger i halvårsrapporten, hvor resultatet før skat og værdireguleringer budgetterede til et tab på omkring DKK mio. Det negative resultat i 2010 skyldes i særdeleshed flere af ejendommenes høje tomgang, tab på debitorer, store vedligeholdelsesomkostninger samt omkostninger i forbindelse med udskiftningen af Koncernens svenske administrator. Ledelsen vurderer, at disse forhold er temporære, og forventer en positiv udvikling i 2011, idet udlejningssituationen løbende forbedres samtidig med at driftsomkostningerne forventes at blive reduceret betydeligt i forhold til Såfremt ejendommens nuværende driftsindtjening ikke forbedres væsentligt i 4. kvartal 2010, er der dog risiko for en nedskrivning af ejendommenes værdi ved Koncernens aflæggelse af årsrapporten for 2010, der offentliggøres 31. marts Resultatopgørelse Ved sammenligning af resultat og balance for perioden 1. januar 30. september 2010 og 1. januar 30. september 2009 skal tages højde for, at delårsrapporten for 2010 omfatter ejendommene Angered Centrum, Kungens Kurva, Skellefteå og Hallunda Centrum, mens delårsrapporten for 2009 omfatter Angered Centrum, Kungens Kurva, Skellefteå, Hallunda Centrum i 2. kvartal (købt 31. marts 2009) og Katrineholm-ejendommene i 1. kvartal (solgt 31. marts 2009). Omsætningen i de tre første kvartaler 2010 udgjorde DKK 67,7 mio. Omsætningen indeholder lejeindtægter for ejendommene Angered Centrum, Kungens Kurva, Skellefteå og Hallunda Centrum, jf. ovenfor. Udviklingen i lejersituationen er nærmere beskrevet ovenfor. Omsætningen i samme periode i 2009 udgjorde DKK 55,5 mio. og omfattede lejeindtægter fra Angered Centrum, Kungens Kurva, Skellefteå, Hallunda Centrum (et kvartal) og Katrineholmejendommene (et kvartal). En direkte sammenligning mellem resultaterne for delårsperioderne 2010 og 2009 er derfor ikke mulig. Resultat før værdireguleringer udgjorde i de tre første kvartaler 2010 DKK 18,3 mio. mod DKK 25,9 mio. i samme periode sidste år. Resultat før finansielle poster udgjorde i de tre første kvartaler 2010 tilsvarende DKK 18,3 mio. Der er ikke foretaget værdiregulering af Koncernens investeringsejendomme i I de tre første kvartaler af 2009 udgjorde værdireguleringerne DKK -13,7 mio., hvilket alene vedrørte købsomkostninger i forbindelse med erhvervelsen af 81,24% af aktierne i Investea Stockholm Retail A/S. Resultat før finansielle poster udgjorde derfor DKK 12,1 mio. i de tre første kvartaler af Resultatet før skat udgjorde et underskud på DKK 20,5 mio. efter finansielle poster, netto, på DKK 38,8 mio. De tilsvarende tal for samme periode i 2009 er et underskud på DKK 20,2 mio. efter finansielle poster, netto, på DKK 32,3 mio. Det negative resultat skyldes lavere lejeindtægter som følge af manglende nyudlejning og højere driftsomkostninger end forventet, særligt påvirket af større vedligeholdelsesudgifter, omkostninger til vinterdrift, større hensættelser til forventede tab på lejere og omkostninger i forbindelse med udskiftningen af Koncernens svenske administrator. Periodens resultat er et underskud på DKK 20,2 mio. mod et underskud på DKK 22,5 mio. i de tre første kvartaler af Ledelsen anser resultatet for utilfredsstillende. 8

10 Periodens totalindkomst, DKK -7,0 mio., omfatter ud over periodens resultat på DKK -20,2 mio. også valutakursregulering ved omregning fra SEK til DKK på DKK 13,2 mio. og DKK -0,7 mio. vedrørende dagsværdiregulering og amortisering af rentesikringsaftaler samt skat. Totalindkomsten i perioden omfatter også en opløsning af reserve for rentesikring, DKK 0,6 mio., i forbindelse med delindfrielse af en renteswap. Dette beløb er tilsvarende udgiftsført under finansielle omkostninger. De tilsvarende tal for samme periode i 2009 var: Resultat DKK -22,5 mio., valutakursregulering DKK 14,1 mio. og rentesikring DKK 2,3 mio. Balance Den bogførte værdi af Koncernens investeringsejendomme udgjorde DKK 1.017,0 mio. mod DKK 896,3 mio. pr. 1. januar Værdien er i perioden påvirket af valutakursreguleringer på DKK 114,8 mio. og periodens tilgange DKK 5,9 mio. Det er ledelsens vurdering, at den bogførte værdi af investeringsejendommene er i overensstemmelse med dagsværdien. Der er ikke foretaget en ekstern vurdering af dagsværdien pr. 30. september De samlede aktiver er steget til i alt DKK 1.073,1 mio. den 30. september 2010 fra DKK 969,1 mio. ved årets begyndelse, påvirket af styrkelsen af SEK overfor DKK. Den 30. september 2010 udgjorde egenkapitalen DKK 105,7 mio. svarende til en soliditet på 9,9%. Ved regnskabsårets start udgjorde egenkapitalen DKK 112,7 mio. Egenkapitalen er blevet reduceret med periodens totalindkomst på DKK -7,0 mio. Koncernens investeringer og indtægter er i SEK. Tilsvarende er Koncernens finansiering denomineret i SEK. Herved afdækkes Koncernens valutarisiko i forhold til Koncernens funktionelle valuta. Koncernens aktier er denomineret i DKK, egenkapitalen i DKK er således behæftet med en risiko for en dansk baseret investor. Kursen på SEK/DKK udgjorde pr. 30. september ,51. Pengestrømme Periodens pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde DKK -16,4 mio. Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde DKK -5,9 mio. vedrørende tilgange på investeringsejendomme, mens pengestrømme fra finansieringsaktivitet, DKK 4,4 mio., vedrører positiv effekt fra en reduktion af likvide beholdninger stillet til sikkerhed for långivere og ordinære afdrag på lån. Efterfølgende begivenheder Der er ikke efter regnskabsperiodens udløb indtruffet begivenheder, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af delårsrapporten. Regnskabspraksis Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapport Delårsrapporten omfatter koncernregnskab, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og udvalgte noter. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen foretager ledelsen en række skøn og vurderinger vedrørende fremtidige forhold, der indeholder en stillingstagen til målingen af regnskabsmæssige aktiver og forpligtelser. For en nærmere beskrivelse af de væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger henvises til årsrapport 2009, note 3, hvor blandt andet måling af investeringsejendomme til dagsværdi er omtalt. 9

11 Fondsrådet har den 16. august 2010 truffet afgørelse om Scandinavian Properties A/S årsrapporter for 2008 og 2009 og har påbudt selskabet at udsende korrigerende/supplerende information vedrørende årsrapporten for Den tidligere offentliggjorte finansielle information i form af årsrapporterne for 2008 og 2009 indeholder således fejl. Som følge heraf har selskabet den 30. august 2010 offentliggjort korrigerende/supplerende information til årsrapporten for De i delårsrapporten viste sammenligningstal for 2009 er tilrettet i overensstemmelse hermed. Herudover har Fondsrådets afgørelse ikke påvirket delårsrapporten. Finansiel kalender for regnskabsåret 2011 Ledelsen har fastsat følgende datoer for offentliggørelse m.v.: 31. marts 2011 Årsregnskabsmeddelelse april 2011 Årsrapport for 1. januar 31. december april 2011 Ordinær generalforsamling maj 2011 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 2010 til 31. marts august 2011 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 2010 til 30. juni november 2011 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september

12 Udsendte fondsbørsmeddelelser i januar 2010 Afregning af restkøbesum vedrørende køb af ejendom i Kungens Kurva, Stockholm og tilbagekøb af grunde i Angered, Gøteborg 11. februar 2010 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 23. februar 2010 Orientering om ekstraordinær generalforsamling 4. marts 2010 Registrering af vedtægtsændringer 8. marts 2010 Betinget aftale om salg af grundstykke i Angered, Gøteborg 29. marts 2010 Ændring af Finanskalender 31. marts 2010 Årsrapport april 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 27. april 2010 Orientering om ordinær generalforsamling 31. maj 2010 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 2010 til 31. marts juli 2010 Storaktionærmeddelelse 28. juli 2010 Storaktionærmeddelelse 19. august 2010 Fondsrådets afgørelse vedrørende årsrapport august 2010 Korrigerende/supplerende information vedrørende årsrapport august 2010 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 2010 til 30. juni september 2010 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 13. oktober 2010 Orientering om afholdt ekstraordinær generalforsamling 20. oktober 2010 Storaktionærmeddelelse 25. oktober 2010 Orientering og finansiering om kapitaludvidelse 11

13 Ledelsens påtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010 for Scandinavian Properties A/S. Delårsrapporten, som ikke er revideret eller gennemgået af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Delårsrapporten giver derfor efter vores opfattelse et retvisende billede af Koncernens aktiver, forpligtelser og finansielle stilling pr. 30. september 2010 samt af resultat og pengestrømme for perioden 1. januar 30. september Vurderingen af Koncernens aktiver er sket under forudsætning af, at Koncernen er en "going concern", og vi gør opmærksom på, at aktiverne ved fremskyndet realisation må forventes at have en væsentlige lavere værdi. Vi anser ledelsesberetningen for at give en retvisende redegørelse af udviklingen i Koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, resultatet af Koncernens aktiviteter og af Koncernens finansielle stilling som helhed samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Koncernen står overfor. Hellerup, den 30. november 2010 Direktion Hans Thygesen Bestyrelse Kim Lautrup Formand Michael Hansen Næstformand Erik Bresling 12

14 Delårsrapport for perioden 1. januar september 2010 Resultatopgørelse Koncernen DKK Note Omsætning Ejendommenes driftsomkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Administrationsomkostninger Resultat før værdireguleringer Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder Nedskrivning af koncerngoodwill Værdiregulering af investeringsejendomme Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Aktionærerne i Scandinavian Properties A/S Minoritetsinteresser Periodens resultat Indtjening pr. aktie, EPS i DKK (svarer til udvandet indtjening pr. aktie) 1-8,00-20,65-23,94-129,80 13

15 Delårsrapport for perioden 1. januar september 2010 Totalindkomstopgørelse Koncernen DKK Valutakursregulering omregning til præsentationsvaluta Opløsning af valutakursreserve solgte dattervirksomheder Dagsværdiregulering af rentesikringsaftaler Opløsning af reserve for rentesikring vedrørende indfriede rentesikringsaftaler Amortisering af rentesikringsaftaler Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst for perioden efter skat Periodens resultat Totalindkomst for perioden Aktionærerne i Scandinavian Properties A/S Minoritetsinteresser Totalindkomst for perioden

16 Delårsrapport for perioden 1. januar september 2010 Balance Aktiver Koncernen DKK Note Investeringsejendomme Udskudt skatteaktiv Koncerngoodwill Langfristede aktiver i alt Tilgodehavender fra udlejning Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt

17 Delårsrapport for perioden 1. januar september 2010 Balance Egenkapital og forpligtelser Koncernen DKK Aktiekapital Reserve for valutakursregulering Reserve for rentesikring Overkursfond Overført resultat Aktionærerne i Scandinavian Properties A/S Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Langfristede finansielle gældsforpligtelser Afledte finansielle instrumenter Udskudt skatteforpligtelse Modtagne deposita Langfristede forpligtelser Kortfristede finansielle gældsforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser Egenkapital og forpligtelser i alt

18 Delårsrapport for perioden 1. januar september 2010 Egenkapitalopgørelse, koncernen DKK Aktiekapital Reserve for rentesikring Reserve for valutakursregulering Overkursfond Overført resultat Aktionærerne i Scandinavian Properties A/S Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapital 1. januar Totalindkomst for året Tilgang af minoritetsinteresser Allokering af negative minoritetsinteresser Egenkapital 31. december Totalindkomst for perioden Allokering af negative minoritetsinteresser Egenkapital 30. september Egenkapital 1. januar Totalindkomst for perioden Tilgang af minoritetsinteresser Egenkapital 30. september

19 Delårsrapport for perioden 1. januar september 2010 Pengestrømsopgørelse Koncernen DKK Periodens resultat Værdiregulering af investeringsejendomme Nedskrivning af koncerngoodwill Tab ved salg af dattervirksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Skat af periodens resultat Pengestrømme fra drift før ændring i driftskapital Ændring i kortfristede tilgodehavender Ændring i kortfristede forpligtelser Pengestrømme fra drift før finansielle poster Renteindbetalinger Renteudbetalinger Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringsejendomme Likviditetseffekt af køb af ejendomsportefølje Likviditetseffekt ved salg af ejendomsportefølje Pengestrømme fra investeringsaktivitet Kapitaludvidelse Optagelse af lån Byggekredit Indfrielse af lån Afledte finansielle instrumenter Modtagne deposita Sikkerhedsstillelser for långivere Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Periodens frie pengestrømme Likvide beholdninger til fri disposition primo Valutakursregulering Likvide beholdninger til fri disposition ultimo Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af koncernregnskabets øvrige bestanddele. Likvide beholdninger til fri disposition Likvide beholdninger stillet til sikkerhed for långivere m.v Likvide beholdninger i alt

20 Delårsrapport for perioden 1. januar september 2010 Noter Note 1 Indtjening pr. aktie Koncernen Periodens resultat Gennemsnitlig antal ordinære aktier i tusinder Resultat pr. aktie, DKK -8,00-20,65-23,94-129,80 Der er ikke udstedt egenkapitalinstrumenter med udvandende effekt. Udvandet indtjening pr. aktie svarer til indtjening pr. aktie. Note 2 Investeringsejendomme Koncernen DKK Investeringsejendomme pr. 1. januar Valutakursregulering Tilgang i perioden Tilgang ved virksomhedsovertagelse Regulering til tidligere års tilgang ved virksomhedsovertagelse Afgang i perioden Periodens værdiregulering Investeringsejendomme ved periodens slutning Note 3 Nærtstående parter Koncernen er kontrolleret af Hans Thygesen gennem Kartago Development ApS ( A-aktier og B- aktier svarende til 16,7% af aktiekapitalen og 57,6% af stemmerne). Koncernens nærtstående parter omfatter endvidere moderselskabets bestyrelse og direktion samt disse personers nære familiemedlemmer. Nærtstående parter omfatter endvidere selskaber, hvori førnævnte personkreds har kontrol eller væsentlig indflydelse. Aflønning af bestyrelse og direktion har udgjort i alt DKK 0,1 mio. i perioden. Ud over ovennævnte selskabers aktiebesiddelser, besidder bestyrelse og direktion, samt selskaber, hvor denne personkreds har bestemmende indflydelse, i alt stk. B-aktier med en kursværdi på ca. DKK 1,8 mio. Investea A/S kautionerer desuden for lån og renteswaps for i alt DKK 283,6 mio. Det i årsrapport 2009 omtalte tilbagekøb af to grundstykker i umiddelbar tilknytning til Angered Centrum fra Investea A/S er endelig gennemført i januar Købesummen udgjorde SEK 7,1 mio. eller DKK 5,1 mio. I henhold til den oprindelige købsaftale skulle Investea A/S gennemføre et ombygningsprojekt på ejendommen Kungens Kurva i Stockholm mod betaling af en restkøbesum.i januar 2010 har koncernen indgået en aftale med Investea A/S, der afslutter Investea A/S involvering i dette projekt. Der er samtidig sket afregning af en reduceret restkøbesum. Dette forhold er indregnet i årsregnskabet for Herudover har transaktioner med selskaber kontrolleret af Hans Thygesen, der har bestemmende indflydelse, herunder Kartago Ejendomme A/S, alene omfattet administrationshonorar i henhold til administrationsaftale samt afregning af sambeskatningsbidrag. 19

21

22 Scandinavian Properties A/S Sundkrogsgade 21 DK-2100 København Ø CVR nr.: Tel.: Fax: Web: scandinavianproperties.dk

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Scandinavian Properties A/S Delårsrapport for perioden 1. januar marts 2011

Scandinavian Properties A/S Delårsrapport for perioden 1. januar marts 2011 Scandinavian Properties A/S Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2011 Selskabsoplysninger Selskabet Scandinavian Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 28 98 25 50 Regnskabsår:

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Investea Stockholm Retail A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea Stockholm Retail A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea Stockholm Retail A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Selskabsoplysninger Selskabet Investea Stockholm Retail A/S Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr.: 30583744 Regnskabsår:

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

CVR-nr.: halvår

CVR-nr.: halvår CVR-nr.: 30 69 16 44 0 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte

Læs mere

Investea Stockholm Retail A/S. Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Investea Stockholm Retail A/S. Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2009 Investea Stockholm Retail A/S Delårsrapport for perioden marts 2009 Selskabsoplysninger Selskabet Investea Stockholm Retail A/S Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr.: 30583744 Regnskabsår: 1. januar

Læs mere

CVR-nr.: Delårsrapport 1. januar 30. september

CVR-nr.: Delårsrapport 1. januar 30. september CVR-nr.: 30 69 16 44 Delårsrapport 1. januar 30. september 0 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Generalforsamling Scandinavian Properties A/S. 29. april 2011

Generalforsamling Scandinavian Properties A/S. 29. april 2011 Generalforsamling Scandinavian Properties A/S 29. april 2011 1 Dagsorden a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og

Læs mere

Scandinavian Properties A/S Halvårsrapport 2010. scandinavian properties

Scandinavian Properties A/S Halvårsrapport 2010. scandinavian properties Scandinavian Properties A/S Halvårsrapport 2010 scandinavian properties Selskabsoplysninger Selskabet Scandinavian Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr.: 28982550 Regnskabsår: 1. januar

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

SCANDINAVIAN PROPERTIES A/S. Velkommen. Ordinær generalforsamling i Scandinavian Properties A/S Den 27. april 2010

SCANDINAVIAN PROPERTIES A/S. Velkommen. Ordinær generalforsamling i Scandinavian Properties A/S Den 27. april 2010 Velkommen Ordinær generalforsamling i Scandinavian Properties A/S Den 27. april 2010 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Investea Sweden Properties A/S

Investea Sweden Properties A/S Investea Sweden Properties A/S Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2009 Selskabsoplysninger Selskabet Investea Sweden Properties A/S Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr.: 28982550 Regnskabsår:

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 15 Børsmeddelelse nr. 5/2014 26. august 2014 Delårsrapport, 2. kvartal 2014 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 30.

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 1 af 16 Delårsrapport for 1. halvår 2016 Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Koncernen realiserede et resultat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport, 1. kvartal 2011, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2011, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Delårsrapport 1. kvartal 2011 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. september 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. september 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 14 Børsmeddelelse nr. 6/2014 29. oktober 2014 Delårsrapport, 3. kvartal 2014 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. september 2014 for. Resultatet af ejendommenes drift pr.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 15 Børsmeddelelse nr. 6/2015 20. april 2016 Delårsrapport, 1. kvartal 2016 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 31.

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 11 1007

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 european retail cvr nr: 27492797 Indhold 3 Bestyrelsens beretning 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsespåtegning 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 11 Opgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011. Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding as har i

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 GERMAN HIGH STREET II A/S halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Investea german high street II A/S Selskabsoplysninger

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Swapselskabet Heidelberg K/S

Swapselskabet Heidelberg K/S CVR-nr. 35 46 60 88 Årsrapport for 2015 (3. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. juni 2016 Anne Wichmann Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

GW Energi A/S CVR-nr. 28 10 14 14. Delårsrapport 2015 (1. halvår)

GW Energi A/S CVR-nr. 28 10 14 14. Delårsrapport 2015 (1. halvår) GW Energi A/S CVR-nr. 28 10 14 14 Delårsrapport 2015 (1. halvår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsens beretning 3 Koncernens hoved- og nøgletal 3 Koncernoversigt 3 Koncernens

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 12 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006 DAMPSKIBSSELSKABET ORION A / S CVR: 20.702.419 * EST. 1912 Dato: 30. august 2006 Til: Københavns Fondsbørs xcse@xcse.dk Fra: Antal sider: D/S ORION A/S Kontaktperson, best.fm. Kr. B. Jensen kj@ocean-prawns.com

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere