Ansøgning til Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning til Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissionen"

Transkript

1 Ansøgning til Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissionen Tak for din interesse i Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissionen. Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissionen har, for at lette ansøgningsproceduren, samlet vores legater i én ansøgningsrunde, hvor samme ansøgningsskema kan bruges til både Danmark-Amerika Fondet og Fulbright Kommissionen. Dette skulle gerne lette dit arbejde. Vi skal have 1 ansøgning med bilag og 1 kopi af checklisten, hvoraf det tydeligt skal fremgå, hvad du søger. Ansøgningen skal fremsendes pr. post eller afleveres i vores sekretariat. Vi har i det følgende skrevet en vejledning baseret på sekretariatets erfaringer. Det kan måske virke formalistisk, men den er tænkt som en hjælp og bør læses grundigt. En ukomplet ansøgning vil uden videre blive kasseret. Vi gør også opmærksom på, at vores vejledere står til rådighed. Vi forventer, at man inden aflevering har orienteret sig om det/de universitet(er) der søges, herunder relevans af det pågældende steds fagudbud i forhold til egne studieplaner. Dette kan du bl.a. altid få hjælp til af vejlederne. Vi glæder os til at modtage din ansøgning, og hører gerne om dine erfaringer med denne samlede form af hensyn til fremtidige legatrunder. Deadline er onsdag den 4. marts 2015 kl København, december 2014 Marie Mønsted Direktør/Executive Director Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissionen

2 Vejledning til legatansøgning Legatportioner: DAF: DKK ,00 for et akademisk år DKK ,00 for et semester Fulbright: DKK ,00 for et akademisk år DKK ,00 for et semester Hvem kan søge: For både DAF og Fulbright: Studerende der skal læse på graduate-niveau i USA i minimum ét akademisk år (8-10 måneder) eller et semester (3-6 måneder). Studierne skal påbegyndes i det akademiske år Kunstnere der skal på studieophold i USA. Det anbefales, at man læser på vores hjemmeside, hvad hvert legat indeholder: - se under Legater : Hvad kan der IKKE søges til: For både DAF og Fulbright: Udvekslingsophold hvor tuition (undervisningsafgift) bortfalder. Studerende der skal være i USA mindre end ét semester kan ikke søge. Ophold på summer school /sommeruniversitet. Studerende og forskere, der allerede har påbegyndt deres ophold i USA. Ansøgere, der rejser til USA på immigrantvisum. Kongresrejser. Udgifter i forbindelse med ledsagende familiemedlemmer. Grupperejser. Trainee- og praktikophold. Endvidere for DAF gælder følgende: Kan ikke søges til postdoc-studier/-ophold. Ansøgere skal være danske statsborgere eller have dobbelt dansk-amerikansk statsborgerskab (ansøgere til ASF og TTS må dog kun være danske statsborgere). Legatmodtagere forventes at vende tilbage til Danmark efter studieopholdets afslutning. Endvidere for Fulbright gælder følgende: Kan ikke søges til første grad i medicin, veterinær medicin og tandlægestudier. Ansøgere skal være danske statsborgere, men må ikke have både dansk og amerikansk statsborgerskab eller andet dobbelt statsborgerskab, samt være i besiddelse af det amerikanske "Green Card". Fulbrights legatmodtagere forpligter sig til at vende tilbage til Danmark efter afsluttet studieophold i USA. Kan ikke søges hvis man har haft et længerevarende ophold i USA før man skal af sted (kontakt os hvis du er i tvivl om dette gælder for dig). Adresseændring m.v. I ansøgningsperioden er det ansøgers ansvar at holde sekretariatet underrettet om adresse- eller andre ændringer af relevans for ansøgningen. Visum rejseplaner Ansøger bedes kontakte sekretariatet, inden der foretages rejsearrangementer. OBS: Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissionens legater er baseret på eksterne midler, og der må derfor tages forbehold for opnåelse af disse i forhold til legaternes endelige antal og størrelse.

3 Vejledning til ansøgningsskemaet: Læs alt igennem udfyld derefter fremsend forsvarligt eller aflever personligt til sekretariatet. Følgende er obligatorisk for en komplet ansøgning. Alle dokumenter skal afleveres i 1 eksemplar, og alle dokumenter skal være på engelsk. Ansøgningen skal samles i nævnte rækkefølge og sendes pr. post eller afleveres i sekretariatet: 1. Checkliste 2. Ansøgningsskemaet 3. CV 4. Personal statement/essay 5. Anbefalinger 6. Detaljeret budget 7. Eksamensbeviser/karakterer fra videregående uddannelse 8. Testresultater/testdato (TOEFL/IELTS) eller dokumentation for, at det ikke er nødvendigt 9. Testresultater/testdato (GRE/GMAT) eller dokumentation for, at det ikke er nødvendigt 10. Kopi af billedsiden i pas 11. Korrespondance med amerikansk institution 12. Vedrørende kunstnere: slides, fotos, kataloger eller andet 13. Vedrørende danske Ph.d.-studerende der søger Fulbright: Dokumentation for faglig + økonomisk støtte fra ansøgers hjemuniversitet. Det er meget vigtigt at samle ét komplet sæt af ansøgningen, inden ansøgningen afleveres. I dette originale sæt ser vi helst, at eksamensbeviser, karakterudskrifter og anbefalinger er udskrevet af udstedende myndighed eller er nyattesterede kopier*. Ansøgningen må ikke sammenhæftes med hæfteklammer. * En attesteret kopi er en kopi af en original, hvor enten 2 privatpersoner (ikke nær familie) eller en offentlig instans som fx Internationalt kontor eller en studiesekretær skriver under på, at original og kopi er i overensstemmelse med hinanden. På kopien skal de bekræftende underskriveres navn og adresse + dato fremgå. Hvis du fx kommer ind hos os for at få dine papirer bekræftet, skal du altså medbringe dine originaler, så vi kan tjekke overensstemmelsen. Ad. 1: Checklisten skal udfyldes med navn, adresse, samt afkrydsning af de legater, man vil søge. Der afleveres kun ét eksemplar af listen, som skal lægges øverst med originalsættet. Ad. 2: Ansøgningsskemaet er på to sider, og skal underskrives med blå kuglepen på side to af originalen. Husk, at ved udfyldelse af ansøgningsskemaet, er det meget vigtigt at holde ansøgningen inden for de anførte rammer. Håndskrevne ansøgninger modtages ikke! Skemaet skal udfyldes elektronisk med ansøgers navn påført i øverste højre hjørne på hver side. Ad. 3: CV må højst være på én side (for- og bagside om nødvendigt!). Husk at inkludere relevant arbejds- og studiemæssig erfaring samt personlig udvikling. Skal være i listeform og ikke som tekst. CV bedes udfærdiges, så seneste arbejds- og studiemæssig erfaring står øverst. Ad. 4: Personal statement/essay må højst være på én side (kun forside). Det er meget vigtigt, at du her får fortalt os, hvem du er både på det personlige og faglige plan. Fortæl hvorfor du er gået i gang med dit nuværende studie, og tag udgangspunkt i både personlige og uddannelsesmæssige erfaringer. Hvad er dine fremtidige mål, hvorfor vil du studere i USA og hvorfor nu etc.? Hvem er du? Hvorfor skal vi give dig et legat? Ad. 5: Der skal vedlægges to anbefalinger (på engelsk). Vi lægger stor vægt på anbefalingerne. Anbefalingerne skal helst gå på både faglige, arbejdsmæssige og personlige aspekter om muligt. Vi ser helst, at anbefalingerne er originale eller attesterede kopier på institutionens eller arbejdspladsens brevpapir. Er dette ikke muligt ved afleveringsfristen, skal de kunne fremskaffes, såfremt man bliver tildelt et legat.

4 Ad. 6: Budgettet skal være så detaljeret som muligt (der skal dog ikke vedlægges dokumentation på indkomster og udgifter). Vi er kun interesserede i at se udgifter og sikrede indtægter (legater som er søgt, men ikke tildelt, skal ikke inkluderes). Se evt. vedlagte eksempel på opstilling af budget. Ad. 7: Vi ønsker kun eksamensbeviser/karakterbeviser fra videregående studier (skal være på engelsk). Vi ser helst, at disse er originale eller attesterede kopier og på institutionens brevpapir. Er dette ikke muligt ved afleveringsfristen, skal de kunne fremskaffes, såfremt man bliver tildelt et legat. Der skal IKKE vedlægges Diploma Supplement. Vi hjælper gerne med attesteringen, såfremt original fremvises til os. BEMÆRK dette gøres ikke på afleveringsdagen. Ad. 8: Kopi af TOEFL- eller IELTS-resultat vedlægges, eller testdatoen oplyses. Det er ansøgers ansvar at gøre sig bekendt med testkravene på det amerikanske universitet. Hvis det amerikanske universitet ikke kræver en test, vedlægges dokumentation herfor i stedet. F.eks. i form af fra universitetet eller en udskrift fra deres hjemmeside, hvoraf det fremgår. Bemærk at TOEFL og IELTS er gyldige i to år. Ad. 9: Kopi af GRE- eller GMAT-resultat vedlægges, eller testdatoen oplyses. Det er ansøgers ansvar at gøre sig bekendt med testkravene på det amerikanske universitet. Hvis det amerikanske universitet ikke kræver en test, vedlægges dokumentation herfor i stedet. F.eks. i form af fra universitetet eller en udskrift fra deres hjemmeside, hvoraf det fremgår. Bemærk at GRE og GMAT er gyldige i 5 år. Ad. 10: Kopi af billedsiden i passet. Passet skal være maskinlæsbart og biometrisk. Hvis der skulle være nogle tvivlsspørgsmål vedrørende passets gyldighed til USA, så kontakt venligst Den amerikanske Ambassade. Ad.11: Kopi af korrespondance med de amerikanske uddannelsesinstitutioner. Status på optagelse skal fremgå. Kopi vedlægges for hvert ansøgt universitet. eller første side af institutionens ansøgningsskema er dækkende. Det skal fremgå, at der optages på graduate-niveau. Bemærk: For at kunne modtage legater fra DAF og Fulbright, SKAL man indskrives på graduate-niveau og udelukkende tage graduate-fag på det amerikanske universitet. Det er ikke nok at være indskrevet som undergraduate og tage graduate-fag. Før et evt. legat kan udbetales, skal vi modtage originalt optagelsesbrev fra det amerikanske universitet, hvoraf dette tydeligt fremgår. Man behøver ikke være optaget på det amerikanske universitet for at søge vores legater, men legatet udbetales først, når vi har modtaget optagelsesbevis. Ad. 12: Kunstnere er velkomne til at vedlægge ekstra materiale/bilag, dog kun i et eksemplar. Hvis man ønsker dette returneret, skal det klart mærkes bedes returneret. Ad. 13: Danske Ph.d.-studerende der søger Fulbright bedes vedlægge dokumentation for økonomisk* og faglig støtte fra deres hjemuniversitet. (*økonomisk støtte skal være et beløb udover Ph.d.-løn f.eks. tilskud til rejse, bøger etc. dette skal nævnes i dokumentationen) Det er ansøgers ansvar at sørge for, at det korrekte antal komplette sæt foreligger i den rette orden. Husk kun at vedlægge de ønskede og relevante bilag. Der dispenseres ALDRIG for de ovennævnte punkter, og det er spild af egne og sekretariats ressourcer ikke at overholde dem. Hvis du er i tvivl, er du meget velkommen til at skrive og ringe til os eller besøge vores hjemmeside og læse under Legater.

5 CHECKLISTE til Spring 2015 Competition for Fulbright & Danmark-Amerika Fondet: Navn: Adresse: Telefonnummer: FULBRIGHT KOMMISSIONEN - SÆT KRYDS - MASTER (Degree Non-degree ) Ph.D. (Degree Non-degree ) The International Trade Scholarship funded by the US Embassy in Denmark Mit fagområde er inden for American Studies DANMARK-AMERIKA FONDET: MASTER (Degree Non-degree ) Ph.D. (Degree Non-degree ) Danmark-Amerika Fondets Legater til Danske Statsborgeres Studieophold i USA Danmark-Amerika Fondets Virksomhedslegater (der henvises til oversigten over legaterne på Fondets hjemmeside) Danmark-Amerika Fondets Amerikanske Legater ASF Danmark-Amerika Fondets Amerikanske Legater TTS Danmark-Amerika Fondets ASF Kulin Grant for Forskere i Holocaust studier, Jødisk historie m.m. Hvis jeg får tildelt et legat fra Danmark-Amerika Fondet, ønsker jeg at deltage i Fondets formidlingsservice til dansk erhvervsliv (læs mere om denne service her: Ja Nej Har du tidligere modtaget legat af DAF eller Fulbright? Hvis ja, hvilket og hvornår? Har du været i praktik i USA gennem DAF? Hvis ja, hvornår Checklisten SKAL medsendes ansøgningen!

6 BUDGET AND FINANCING Specify total needs for the period of study in the U.S. in both USD and DKK + amounts and sources of funds secured and applied for. EXAMPLES: Expenses Tuition Living Expenses Insurance Travel Books Fees Other Income Educational Support (S.U.) Scholarships Grants Savings Other TOTAL: TOTAL: DIFFERENCE BETWEEN EXPENSES AND INCOME: Please note that we do not expect you to land on the exact amount of the grant. This page can be replaced by a page of your own making!

7 CURRICULUM VITAE 1 page only. Make a list (not narrative!) Write on the front and back if necessary. Minimum pitch 11, standard single line spacing. We are interested in your academic, professional and personal development. List each significant position held and academic record so far. This page can be replaced by a page of your own making!

8 PERSONAL STATEMENT/ESSAY 1 page only (front side only) Minimum pitch 11, standard single line spacing. Discuss ways in which your academic and personal experiences and background contributed to your decision to study your present field of study. Be as specific in describing how your course of study will enable you to attain your career objectives, and why studies in the USA are vital in achieving your goals? Tell us who you are and why we should give you a grant! This page can be replaced by a page of your own making!

9 2 LETTERS OF RECOMMENDATION Careful analysis and opinion of the student's ability as a scholar, capacity for independent study and research, seriousness of purpose, character, and adaptability are desired by the selection board. Since the aim of the programs is to foster international understanding, an endeavour will be made to select applicants who are well qualified to represent Denmark abroad. These personal qualifications in an applicant will be considered in addition to proposed study and research plans. Please do not use letters smaller than pitch 11 and standard single line spacing. The letter of recommendation should clearly indicate title, institutional affiliation, address, date and signature (IN BLUE) of the person who wrote the recommendation. A forwarded recommendation cannot be accepted.

10 SKAL LÆSES! Bemærk generelt for alle Fulbright-legater: Enhver Fulbright legatmodtager vil (ligesom alle andre der opholder sig i USA på et J-1 visum, og samtidig modtager hel eller delvis støtte fra den danske og/eller amerikanske stat), når programmet er overstået, skulle overstå en Two- Year Home Country Physical Presence Requirement. Det er således IKKE muligt at opnå bestemte typer visa til arbejde (H og L visa) og immigration i USA, førend perioden er overstået. Man vil dog stadig kunne rejse tilbage til USA på konference- og turistrejser, ligesom visse andre studieophold også kan foretages. Ligeledes vil man kunne søge visa til ansættelse i internationale mellemstatslige organisationer (FN, Verdensbanken o. lign.) baseret i USA. Ansøgere som læser en fuld grad i USA, bør være opmærksomme på de tidsrammer som et J-1 visum og Fulbrightprogrammets regler sætter. Dette betyder, at det ikke altid er muligt at opnå yderligere studie- eller forskningstid i USA efter endt grad UDEN at den 2-årige Home Country Physical Presence Requirement -regel er opfyldt. Især overgangen fra Ph.d.-studier til Post-Doc.-programmer kan være problematisk. Det er enhver legatmodtagers pligt i meget god tid at undersøge dette forhold, inden visumforlængelsen skal være foretaget. Bemærk i øvrigt om denne regel for alle: Two Year Home Country Physical Presence Requirement gælder for ALLE som får et J-visum, og samtidig modtager økonomisk støtte fra den danske eller amerikanske stat (f.eks. Fulbright-legat, S.U. og Udlandsstipendier) Læs mere her: Her er et uddrag fra siden: Two-year Home-Country Physical Presence Requirement Conditions - An exchange visitor is subject to the twoyear home country physical presence requirement, INA 212(e) requirement, if the following conditions exist: Government funded exchange program - The program in which the exchange visitor was participating was financed in whole or in part directly or indirectly by the United States government or the government of the exchange visitor's nationality or last residence; Graduate medical education or training - The exchange visitor entered the United States to receive graduate medical education or training; Specialized knowledge or skill: Skills List - The exchange visitor is a national or permanent resident of a country which has deemed the field of specialized knowledge or skill necessary to the development of the country, as shown on the Exchange Visitor Skills List. Review the Exchange Visitor Skills List 2009.

11 SPRING ACADEMIC YEAR FULL NAME: MALE: FEMALE: PRESENT ADDRESS: MOBILE PHONE: EXPECTED LENGTH OF STAY IN THE U.S. FROM DAY: MONTH: YEAR: TO DAY: MONTH: YEAR: WORK PHONE: DATE OF BIRTH MONTH: DAY: YEAR: PLACE OF BIRTH (city & country) CPR.NR: AGE: DEGREE / TITLE HELD ENG: e.g: BA/MA DEGREE DK: BA/stud. scient. pol osv. OFFICIAL NAME OF EDUCATION IN DENMARK (e.g. Political Science, Economics, History, Human Resource Management etc.) UNIVERSITY OR SCHOOL IN DENMARK (INCL. INSTITUTE OR DEPARTMENT) ENGLISH: DANISH: PRESENT DEGREE / TITLE EXPECTED (Month & Year) STUDY / RESEARCH FOCUS IN THE UNITED STATES (e.g. American Foreign Policy, Economics and Trade, Theory etc.) ACADEMIC LEVEL IN THE U.S. (specify degree desired) MASTER S DEGREE: NON-DEGREE: PH.D. DEGREE: NON-DEGREE: UNIVERSITY OR RESEARCH INSTITUTION YOU PLAN TO ATTEND/APPLY TO IN THE U.S. LIST INSTITUTION(S): APPLIED (Y/N): ADMITTED (Y/N): EDUCATIONAL RECORD (DO NOT CONVERT DANISH GRADES TO THE AMERICAN GRADING SCALE) 1. HIGH SCHOOL NAME OF SCHOOL FROM/TO (MONTH & YEAR) DEGREE (IN ENGLISH & DANISH) GRADE POINT AVERAGE 2. BACHELOR DEGREE OR EQUIVALENT NAME OF UNIVERSITY OR SCHOOL FROM/TO (MONTH & YEAR) DEGREE (IN ENGLISH & DANISH) GRADE POINT AVERAGE/SO FAR

12 3. MASTER S DEGREE OR EQUIVALENT NAME OF UNIVERSITY OR SCHOOL FROM/TO (MONTH & YEAR) DEGREE (IN ENGLISH & DANISH) GRADE POINT AVERAGE/SO FAR 4 ADDITIONAL DEGREES/OTHER NAME OF UNIVERSITY OR SCHOOL FROM/TO (MONTH & YEAR) DEGREE (IN ENGLISH & DANISH) GRADE POINT AVERAGE PREVIOUS EXPERIENCE IN THE U.S? (WHERE, PURPOSE?) DATE(S): FELONY CONVICTION Felony conviction may be grounds for disqualification Have you ever been convicted of a felony? YES: NO: Are you under current indictment for a felony? YES: NO: EMPLOYMENT HISTORY (IF APPLICABLE) List last 3 major positions most recent position first: Titles (in English & Danish); Date(s): MARITAL STATUS (check) SINGLE: MARRIED: OTHER: NUMBER OF ACCOMPANYING DEPENDENTS, IF ANY: NAME & ADDRESS OF PERSON TO BE NOTIFIED IN CASE OF EMERGENCY IN DENMARK: IN THE UNITED STATES: (if applicable) TEL: TEL: DO YOU HAVE DUAL U.S./DANISH NATIONALITY? YES YES NO NO DO YOU HAVE OTHER DUAL NATIONALITY? IF YES, PLEASE INDICATE WHICH. DO YOU HAVE A GREEN CARD? YES NO LETTERS OF REFERENCE Names and titles of people from whom you have requested letters of reference (two) Name: 1) Title (English & Danish): 1) 2) 2) STATEMENT BY APPLICANT: If I m awarded a grant, I agree to return to Denmark upon completion of my studies in the United States, as specified in the final terms of award. I certify that the information given above, in the Curriculum Vitae and the Personal Statement/Essay that follows is complete and accurate to the best of my knowledge. Date Signature (BLUE pen, please!)

STUDY ABROAD. Overseas Exchange Places 2015/16

STUDY ABROAD. Overseas Exchange Places 2015/16 STUDY ABROAD Overseas Exchange Places 2015/16 Application deadline 1 November 2014 1 Indholdsfortegnelse / Contents: Generel information /General information Generelt om udlandsophold... 3 General information

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til lønarbejder (ikke-eu/eøs-statsborger) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om koncernopholdstilladelse i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

See page 2 for English version. The Danish Agency for Labour Retention and International Recruitment Njalsgade 72C PO box 2000 DK-2300 Copenhagen S

See page 2 for English version. The Danish Agency for Labour Retention and International Recruitment Njalsgade 72C PO box 2000 DK-2300 Copenhagen S Ansøgningsskema / Application form PR1_da_en_020113 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark som praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet Hvad kan dette

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Guide til udlandsophold

Guide til udlandsophold Institut for elektroniske systemer Guide til udlandsophold Udarbejdet af: Martin Møller Sørensen Niels Lovmand Pedersen 24. august 2008 Denne guide er udarbejdet af Martin Møller Sørensen og Niels Lovmand

Læs mere

Ansøgningsskema - Vejledning Postgraduate University of Technology Sydney

Ansøgningsskema - Vejledning Postgraduate University of Technology Sydney Ansøgningsskema - Vejledning Postgraduate University of Technology Sydney KILROY education hjælper dig med at søge optagelse på University of Technology Sydney. Du får blandt andet information om studietilbud,

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form RF1_da_en_020113 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema

Læs mere

Gå til side 11 i Bemærkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk.

Gå til side 11 i Bemærkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk. tes for claiming Australian pension Social Security Agreement between Australia and Denmark Bemærkninger vedrørende australsk pension Overenskomst om Social Sikring mellem Australien og Danmark Gå til

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde til EU-statsborgere Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning

Læs mere

Ansøgningsskema - Vejledning Undergraduate University of Technology Sydney

Ansøgningsskema - Vejledning Undergraduate University of Technology Sydney Ansøgningsskema - Vejledning Undergraduate University of Technology Sydney KILROY education hjælper dig med at søge optagelse på University of Technology Sydney. Du får blandt andet information om studietilbud,

Læs mere

PR2_da_en_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet

PR2_da_en_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet Ansøgningsskema / Application form PR2_da_en_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet Formålet med dette ansøgningsskema

Læs mere

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk.

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk. Notes for claiming Australian pension Social Security Agreement between Australia and Denmark Bemærkninger vedrørende australsk pension Overenskomst om Social Sikring mellem Australien og Danmark Gå til

Læs mere

ERSTATNING TIL OFRE FOR FORBRYDELSER DANMARK

ERSTATNING TIL OFRE FOR FORBRYDELSER DANMARK Håndbog 80/2004 DANMARK (da) 1 ERSTATNING TIL OFRE FOR FORBRYDELSER DANMARK 1. National lovgivning... 2 1.1. Gennemførelse [artikel 18]... 2 1.2. Nationale erstatningsordninger [artikel 12, stk. 2]...

Læs mere

Den gode fondsansøgning

Den gode fondsansøgning Den gode Møde i PUFF Tirsdag d. 23. marts 2010 Theresa Larriba Harboe Ph.d. & specialkonsulent ved KU-LIFE TLHA 2010 1 Hvem er jeg: Bachelor i biokemi fra KU-NAT Cand. scient i molekylær genetik (KU-NAT

Læs mere

Praktisk information om privat udlejning gennem CBS

Praktisk information om privat udlejning gennem CBS Praktisk information om privat udlejning gennem CBS Det Internationale Kontor på CBS takker for din interesse i at udleje et værelse eller en lejlighed til en international studerende. Nedenstående kan

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, June 10th at 9:30 to 13:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, June 10th at 9:30 to 13:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, June 10th at 9:30 to 13:00, Kilen, K 1.53. 1. Approval of Agenda 2. 9:30 A national code of integrity in research. Briefing and discussion. 3. 10:00 Briefing and

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Wednesday June 8 th 2011at 9:30 to 11:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Wednesday June 8 th 2011at 9:30 to 11:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Wednesday June 8 th 2011at 9:30 to 11:00, Kilen, K 1.53. 1. Approval of Agenda 2. Discussion of road map for the implementation of CBS strategy 3. Hearing. Proposal

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål vedr. IMCC Research Exchange

Ofte stillede spørgsmål vedr. IMCC Research Exchange Ofte stillede spørgsmål vedr. IMCC Research Exchange Indholdsfortegnelse Hvor kan jeg komme hen på Research Exchange?... 3 Hvornår kan man komme af sted?... 3 Hvad er?... 3 EC (Exchange Conditions)...

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence certificate Formålet med dette skema Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk.

Læs mere

Husk at blanketten skal udfyldes på engelsk. Vær opmærksom på at blanketten videresendes til den studerende.

Husk at blanketten skal udfyldes på engelsk. Vær opmærksom på at blanketten videresendes til den studerende. Praktisk information om privat udlejning gennem CBS Det Internationale Kontor på CBS takker for din interesse i at udleje et værelse eller en lejlighed til en international studerende. Nedenstående kan

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 (Version 4.4.2) Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence document Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto 1 photo

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 (Version 4.2.3) Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence document Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto 1 photo

Læs mere

Internationale studerendes karriereplaner

Internationale studerendes karriereplaner April 2013 Internationale studerendes karriereplaner DAMVAD for Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, Aarhus Universitet og VIA University College.

Læs mere

Ophold i Udlandet. Studie og Praktik

Ophold i Udlandet. Studie og Praktik Ophold i Udlandet Studie og Praktik Forord Formålet med denne pjece er at give dig som studerende et indblik i de foreliggende muligheder for at komme på et studie- eller praktikophold i udlandet i løbet

Læs mere

BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE

BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE Oxford Research A/S, december 2012 BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE NORDISKE LANDES PRAKSIS MED BETALINGUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE Rapport udarbejdet for Nordisk Ministerråd

Læs mere