Ansøgning til Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning til Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissionen"

Transkript

1 Ansøgning til Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissionen Tak for din interesse i Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissionen. Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissionen har, for at lette ansøgningsproceduren, samlet vores legater i én ansøgningsrunde, hvor samme ansøgningsskema kan bruges til både Danmark-Amerika Fondet og Fulbright Kommissionen. Dette skulle gerne lette dit arbejde. Vi skal have 1 ansøgning med bilag og 1 kopi af checklisten, hvoraf det tydeligt skal fremgå, hvad du søger. Ansøgningen skal fremsendes pr. post eller afleveres i vores sekretariat. Vi har i det følgende skrevet en vejledning baseret på sekretariatets erfaringer. Det kan måske virke formalistisk, men den er tænkt som en hjælp og bør læses grundigt. En ukomplet ansøgning vil uden videre blive kasseret. Vi gør også opmærksom på, at vores vejledere står til rådighed. Vi forventer, at man inden aflevering har orienteret sig om det/de universitet(er) der søges, herunder relevans af det pågældende steds fagudbud i forhold til egne studieplaner. Dette kan du bl.a. altid få hjælp til af vejlederne. Vi glæder os til at modtage din ansøgning, og hører gerne om dine erfaringer med denne samlede form af hensyn til fremtidige legatrunder. Deadline er onsdag den 4. marts 2015 kl København, december 2014 Marie Mønsted Direktør/Executive Director Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissionen

2 Vejledning til legatansøgning Legatportioner: DAF: DKK ,00 for et akademisk år DKK ,00 for et semester Fulbright: DKK ,00 for et akademisk år DKK ,00 for et semester Hvem kan søge: For både DAF og Fulbright: Studerende der skal læse på graduate-niveau i USA i minimum ét akademisk år (8-10 måneder) eller et semester (3-6 måneder). Studierne skal påbegyndes i det akademiske år Kunstnere der skal på studieophold i USA. Det anbefales, at man læser på vores hjemmeside, hvad hvert legat indeholder: - se under Legater : Hvad kan der IKKE søges til: For både DAF og Fulbright: Udvekslingsophold hvor tuition (undervisningsafgift) bortfalder. Studerende der skal være i USA mindre end ét semester kan ikke søge. Ophold på summer school /sommeruniversitet. Studerende og forskere, der allerede har påbegyndt deres ophold i USA. Ansøgere, der rejser til USA på immigrantvisum. Kongresrejser. Udgifter i forbindelse med ledsagende familiemedlemmer. Grupperejser. Trainee- og praktikophold. Endvidere for DAF gælder følgende: Kan ikke søges til postdoc-studier/-ophold. Ansøgere skal være danske statsborgere eller have dobbelt dansk-amerikansk statsborgerskab (ansøgere til ASF og TTS må dog kun være danske statsborgere). Legatmodtagere forventes at vende tilbage til Danmark efter studieopholdets afslutning. Endvidere for Fulbright gælder følgende: Kan ikke søges til første grad i medicin, veterinær medicin og tandlægestudier. Ansøgere skal være danske statsborgere, men må ikke have både dansk og amerikansk statsborgerskab eller andet dobbelt statsborgerskab, samt være i besiddelse af det amerikanske "Green Card". Fulbrights legatmodtagere forpligter sig til at vende tilbage til Danmark efter afsluttet studieophold i USA. Kan ikke søges hvis man har haft et længerevarende ophold i USA før man skal af sted (kontakt os hvis du er i tvivl om dette gælder for dig). Adresseændring m.v. I ansøgningsperioden er det ansøgers ansvar at holde sekretariatet underrettet om adresse- eller andre ændringer af relevans for ansøgningen. Visum rejseplaner Ansøger bedes kontakte sekretariatet, inden der foretages rejsearrangementer. OBS: Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissionens legater er baseret på eksterne midler, og der må derfor tages forbehold for opnåelse af disse i forhold til legaternes endelige antal og størrelse.

3 Vejledning til ansøgningsskemaet: Læs alt igennem udfyld derefter fremsend forsvarligt eller aflever personligt til sekretariatet. Følgende er obligatorisk for en komplet ansøgning. Alle dokumenter skal afleveres i 1 eksemplar, og alle dokumenter skal være på engelsk. Ansøgningen skal samles i nævnte rækkefølge og sendes pr. post eller afleveres i sekretariatet: 1. Checkliste 2. Ansøgningsskemaet 3. CV 4. Personal statement/essay 5. Anbefalinger 6. Detaljeret budget 7. Eksamensbeviser/karakterer fra videregående uddannelse 8. Testresultater/testdato (TOEFL/IELTS) eller dokumentation for, at det ikke er nødvendigt 9. Testresultater/testdato (GRE/GMAT) eller dokumentation for, at det ikke er nødvendigt 10. Kopi af billedsiden i pas 11. Korrespondance med amerikansk institution 12. Vedrørende kunstnere: slides, fotos, kataloger eller andet 13. Vedrørende danske Ph.d.-studerende der søger Fulbright: Dokumentation for faglig + økonomisk støtte fra ansøgers hjemuniversitet. Det er meget vigtigt at samle ét komplet sæt af ansøgningen, inden ansøgningen afleveres. I dette originale sæt ser vi helst, at eksamensbeviser, karakterudskrifter og anbefalinger er udskrevet af udstedende myndighed eller er nyattesterede kopier*. Ansøgningen må ikke sammenhæftes med hæfteklammer. * En attesteret kopi er en kopi af en original, hvor enten 2 privatpersoner (ikke nær familie) eller en offentlig instans som fx Internationalt kontor eller en studiesekretær skriver under på, at original og kopi er i overensstemmelse med hinanden. På kopien skal de bekræftende underskriveres navn og adresse + dato fremgå. Hvis du fx kommer ind hos os for at få dine papirer bekræftet, skal du altså medbringe dine originaler, så vi kan tjekke overensstemmelsen. Ad. 1: Checklisten skal udfyldes med navn, adresse, samt afkrydsning af de legater, man vil søge. Der afleveres kun ét eksemplar af listen, som skal lægges øverst med originalsættet. Ad. 2: Ansøgningsskemaet er på to sider, og skal underskrives med blå kuglepen på side to af originalen. Husk, at ved udfyldelse af ansøgningsskemaet, er det meget vigtigt at holde ansøgningen inden for de anførte rammer. Håndskrevne ansøgninger modtages ikke! Skemaet skal udfyldes elektronisk med ansøgers navn påført i øverste højre hjørne på hver side. Ad. 3: CV må højst være på én side (for- og bagside om nødvendigt!). Husk at inkludere relevant arbejds- og studiemæssig erfaring samt personlig udvikling. Skal være i listeform og ikke som tekst. CV bedes udfærdiges, så seneste arbejds- og studiemæssig erfaring står øverst. Ad. 4: Personal statement/essay må højst være på én side (kun forside). Det er meget vigtigt, at du her får fortalt os, hvem du er både på det personlige og faglige plan. Fortæl hvorfor du er gået i gang med dit nuværende studie, og tag udgangspunkt i både personlige og uddannelsesmæssige erfaringer. Hvad er dine fremtidige mål, hvorfor vil du studere i USA og hvorfor nu etc.? Hvem er du? Hvorfor skal vi give dig et legat? Ad. 5: Der skal vedlægges to anbefalinger (på engelsk). Vi lægger stor vægt på anbefalingerne. Anbefalingerne skal helst gå på både faglige, arbejdsmæssige og personlige aspekter om muligt. Vi ser helst, at anbefalingerne er originale eller attesterede kopier på institutionens eller arbejdspladsens brevpapir. Er dette ikke muligt ved afleveringsfristen, skal de kunne fremskaffes, såfremt man bliver tildelt et legat.

4 Ad. 6: Budgettet skal være så detaljeret som muligt (der skal dog ikke vedlægges dokumentation på indkomster og udgifter). Vi er kun interesserede i at se udgifter og sikrede indtægter (legater som er søgt, men ikke tildelt, skal ikke inkluderes). Se evt. vedlagte eksempel på opstilling af budget. Ad. 7: Vi ønsker kun eksamensbeviser/karakterbeviser fra videregående studier (skal være på engelsk). Vi ser helst, at disse er originale eller attesterede kopier og på institutionens brevpapir. Er dette ikke muligt ved afleveringsfristen, skal de kunne fremskaffes, såfremt man bliver tildelt et legat. Der skal IKKE vedlægges Diploma Supplement. Vi hjælper gerne med attesteringen, såfremt original fremvises til os. BEMÆRK dette gøres ikke på afleveringsdagen. Ad. 8: Kopi af TOEFL- eller IELTS-resultat vedlægges, eller testdatoen oplyses. Det er ansøgers ansvar at gøre sig bekendt med testkravene på det amerikanske universitet. Hvis det amerikanske universitet ikke kræver en test, vedlægges dokumentation herfor i stedet. F.eks. i form af fra universitetet eller en udskrift fra deres hjemmeside, hvoraf det fremgår. Bemærk at TOEFL og IELTS er gyldige i to år. Ad. 9: Kopi af GRE- eller GMAT-resultat vedlægges, eller testdatoen oplyses. Det er ansøgers ansvar at gøre sig bekendt med testkravene på det amerikanske universitet. Hvis det amerikanske universitet ikke kræver en test, vedlægges dokumentation herfor i stedet. F.eks. i form af fra universitetet eller en udskrift fra deres hjemmeside, hvoraf det fremgår. Bemærk at GRE og GMAT er gyldige i 5 år. Ad. 10: Kopi af billedsiden i passet. Passet skal være maskinlæsbart og biometrisk. Hvis der skulle være nogle tvivlsspørgsmål vedrørende passets gyldighed til USA, så kontakt venligst Den amerikanske Ambassade. Ad.11: Kopi af korrespondance med de amerikanske uddannelsesinstitutioner. Status på optagelse skal fremgå. Kopi vedlægges for hvert ansøgt universitet. eller første side af institutionens ansøgningsskema er dækkende. Det skal fremgå, at der optages på graduate-niveau. Bemærk: For at kunne modtage legater fra DAF og Fulbright, SKAL man indskrives på graduate-niveau og udelukkende tage graduate-fag på det amerikanske universitet. Det er ikke nok at være indskrevet som undergraduate og tage graduate-fag. Før et evt. legat kan udbetales, skal vi modtage originalt optagelsesbrev fra det amerikanske universitet, hvoraf dette tydeligt fremgår. Man behøver ikke være optaget på det amerikanske universitet for at søge vores legater, men legatet udbetales først, når vi har modtaget optagelsesbevis. Ad. 12: Kunstnere er velkomne til at vedlægge ekstra materiale/bilag, dog kun i et eksemplar. Hvis man ønsker dette returneret, skal det klart mærkes bedes returneret. Ad. 13: Danske Ph.d.-studerende der søger Fulbright bedes vedlægge dokumentation for økonomisk* og faglig støtte fra deres hjemuniversitet. (*økonomisk støtte skal være et beløb udover Ph.d.-løn f.eks. tilskud til rejse, bøger etc. dette skal nævnes i dokumentationen) Det er ansøgers ansvar at sørge for, at det korrekte antal komplette sæt foreligger i den rette orden. Husk kun at vedlægge de ønskede og relevante bilag. Der dispenseres ALDRIG for de ovennævnte punkter, og det er spild af egne og sekretariats ressourcer ikke at overholde dem. Hvis du er i tvivl, er du meget velkommen til at skrive og ringe til os eller besøge vores hjemmeside og læse under Legater.

5 CHECKLISTE til Spring 2015 Competition for Fulbright & Danmark-Amerika Fondet: Navn: Adresse: Telefonnummer: FULBRIGHT KOMMISSIONEN - SÆT KRYDS - MASTER (Degree Non-degree ) Ph.D. (Degree Non-degree ) The International Trade Scholarship funded by the US Embassy in Denmark Mit fagområde er inden for American Studies DANMARK-AMERIKA FONDET: MASTER (Degree Non-degree ) Ph.D. (Degree Non-degree ) Danmark-Amerika Fondets Legater til Danske Statsborgeres Studieophold i USA Danmark-Amerika Fondets Virksomhedslegater (der henvises til oversigten over legaterne på Fondets hjemmeside) Danmark-Amerika Fondets Amerikanske Legater ASF Danmark-Amerika Fondets Amerikanske Legater TTS Danmark-Amerika Fondets ASF Kulin Grant for Forskere i Holocaust studier, Jødisk historie m.m. Hvis jeg får tildelt et legat fra Danmark-Amerika Fondet, ønsker jeg at deltage i Fondets formidlingsservice til dansk erhvervsliv (læs mere om denne service her: Ja Nej Har du tidligere modtaget legat af DAF eller Fulbright? Hvis ja, hvilket og hvornår? Har du været i praktik i USA gennem DAF? Hvis ja, hvornår Checklisten SKAL medsendes ansøgningen!

6 BUDGET AND FINANCING Specify total needs for the period of study in the U.S. in both USD and DKK + amounts and sources of funds secured and applied for. EXAMPLES: Expenses Tuition Living Expenses Insurance Travel Books Fees Other Income Educational Support (S.U.) Scholarships Grants Savings Other TOTAL: TOTAL: DIFFERENCE BETWEEN EXPENSES AND INCOME: Please note that we do not expect you to land on the exact amount of the grant. This page can be replaced by a page of your own making!

7 CURRICULUM VITAE 1 page only. Make a list (not narrative!) Write on the front and back if necessary. Minimum pitch 11, standard single line spacing. We are interested in your academic, professional and personal development. List each significant position held and academic record so far. This page can be replaced by a page of your own making!

8 PERSONAL STATEMENT/ESSAY 1 page only (front side only) Minimum pitch 11, standard single line spacing. Discuss ways in which your academic and personal experiences and background contributed to your decision to study your present field of study. Be as specific in describing how your course of study will enable you to attain your career objectives, and why studies in the USA are vital in achieving your goals? Tell us who you are and why we should give you a grant! This page can be replaced by a page of your own making!

9 2 LETTERS OF RECOMMENDATION Careful analysis and opinion of the student's ability as a scholar, capacity for independent study and research, seriousness of purpose, character, and adaptability are desired by the selection board. Since the aim of the programs is to foster international understanding, an endeavour will be made to select applicants who are well qualified to represent Denmark abroad. These personal qualifications in an applicant will be considered in addition to proposed study and research plans. Please do not use letters smaller than pitch 11 and standard single line spacing. The letter of recommendation should clearly indicate title, institutional affiliation, address, date and signature (IN BLUE) of the person who wrote the recommendation. A forwarded recommendation cannot be accepted.

10 SKAL LÆSES! Bemærk generelt for alle Fulbright-legater: Enhver Fulbright legatmodtager vil (ligesom alle andre der opholder sig i USA på et J-1 visum, og samtidig modtager hel eller delvis støtte fra den danske og/eller amerikanske stat), når programmet er overstået, skulle overstå en Two- Year Home Country Physical Presence Requirement. Det er således IKKE muligt at opnå bestemte typer visa til arbejde (H og L visa) og immigration i USA, førend perioden er overstået. Man vil dog stadig kunne rejse tilbage til USA på konference- og turistrejser, ligesom visse andre studieophold også kan foretages. Ligeledes vil man kunne søge visa til ansættelse i internationale mellemstatslige organisationer (FN, Verdensbanken o. lign.) baseret i USA. Ansøgere som læser en fuld grad i USA, bør være opmærksomme på de tidsrammer som et J-1 visum og Fulbrightprogrammets regler sætter. Dette betyder, at det ikke altid er muligt at opnå yderligere studie- eller forskningstid i USA efter endt grad UDEN at den 2-årige Home Country Physical Presence Requirement -regel er opfyldt. Især overgangen fra Ph.d.-studier til Post-Doc.-programmer kan være problematisk. Det er enhver legatmodtagers pligt i meget god tid at undersøge dette forhold, inden visumforlængelsen skal være foretaget. Bemærk i øvrigt om denne regel for alle: Two Year Home Country Physical Presence Requirement gælder for ALLE som får et J-visum, og samtidig modtager økonomisk støtte fra den danske eller amerikanske stat (f.eks. Fulbright-legat, S.U. og Udlandsstipendier) Læs mere her: Her er et uddrag fra siden: Two-year Home-Country Physical Presence Requirement Conditions - An exchange visitor is subject to the twoyear home country physical presence requirement, INA 212(e) requirement, if the following conditions exist: Government funded exchange program - The program in which the exchange visitor was participating was financed in whole or in part directly or indirectly by the United States government or the government of the exchange visitor's nationality or last residence; Graduate medical education or training - The exchange visitor entered the United States to receive graduate medical education or training; Specialized knowledge or skill: Skills List - The exchange visitor is a national or permanent resident of a country which has deemed the field of specialized knowledge or skill necessary to the development of the country, as shown on the Exchange Visitor Skills List. Review the Exchange Visitor Skills List 2009.

11 SPRING ACADEMIC YEAR FULL NAME: MALE: FEMALE: PRESENT ADDRESS: MOBILE PHONE: EXPECTED LENGTH OF STAY IN THE U.S. FROM DAY: MONTH: YEAR: TO DAY: MONTH: YEAR: WORK PHONE: DATE OF BIRTH MONTH: DAY: YEAR: PLACE OF BIRTH (city & country) CPR.NR: AGE: DEGREE / TITLE HELD ENG: e.g: BA/MA DEGREE DK: BA/stud. scient. pol osv. OFFICIAL NAME OF EDUCATION IN DENMARK (e.g. Political Science, Economics, History, Human Resource Management etc.) UNIVERSITY OR SCHOOL IN DENMARK (INCL. INSTITUTE OR DEPARTMENT) ENGLISH: DANISH: PRESENT DEGREE / TITLE EXPECTED (Month & Year) STUDY / RESEARCH FOCUS IN THE UNITED STATES (e.g. American Foreign Policy, Economics and Trade, Theory etc.) ACADEMIC LEVEL IN THE U.S. (specify degree desired) MASTER S DEGREE: NON-DEGREE: PH.D. DEGREE: NON-DEGREE: UNIVERSITY OR RESEARCH INSTITUTION YOU PLAN TO ATTEND/APPLY TO IN THE U.S. LIST INSTITUTION(S): APPLIED (Y/N): ADMITTED (Y/N): EDUCATIONAL RECORD (DO NOT CONVERT DANISH GRADES TO THE AMERICAN GRADING SCALE) 1. HIGH SCHOOL NAME OF SCHOOL FROM/TO (MONTH & YEAR) DEGREE (IN ENGLISH & DANISH) GRADE POINT AVERAGE 2. BACHELOR DEGREE OR EQUIVALENT NAME OF UNIVERSITY OR SCHOOL FROM/TO (MONTH & YEAR) DEGREE (IN ENGLISH & DANISH) GRADE POINT AVERAGE/SO FAR

12 3. MASTER S DEGREE OR EQUIVALENT NAME OF UNIVERSITY OR SCHOOL FROM/TO (MONTH & YEAR) DEGREE (IN ENGLISH & DANISH) GRADE POINT AVERAGE/SO FAR 4 ADDITIONAL DEGREES/OTHER NAME OF UNIVERSITY OR SCHOOL FROM/TO (MONTH & YEAR) DEGREE (IN ENGLISH & DANISH) GRADE POINT AVERAGE PREVIOUS EXPERIENCE IN THE U.S? (WHERE, PURPOSE?) DATE(S): FELONY CONVICTION Felony conviction may be grounds for disqualification Have you ever been convicted of a felony? YES: NO: Are you under current indictment for a felony? YES: NO: EMPLOYMENT HISTORY (IF APPLICABLE) List last 3 major positions most recent position first: Titles (in English & Danish); Date(s): MARITAL STATUS (check) SINGLE: MARRIED: OTHER: NUMBER OF ACCOMPANYING DEPENDENTS, IF ANY: NAME & ADDRESS OF PERSON TO BE NOTIFIED IN CASE OF EMERGENCY IN DENMARK: IN THE UNITED STATES: (if applicable) TEL: TEL: DO YOU HAVE DUAL U.S./DANISH NATIONALITY? YES YES NO NO DO YOU HAVE OTHER DUAL NATIONALITY? IF YES, PLEASE INDICATE WHICH. DO YOU HAVE A GREEN CARD? YES NO LETTERS OF REFERENCE Names and titles of people from whom you have requested letters of reference (two) Name: 1) Title (English & Danish): 1) 2) 2) STATEMENT BY APPLICANT: If I m awarded a grant, I agree to return to Denmark upon completion of my studies in the United States, as specified in the final terms of award. I certify that the information given above, in the Curriculum Vitae and the Personal Statement/Essay that follows is complete and accurate to the best of my knowledge. Date Signature (BLUE pen, please!)

Ansøgning til Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissionen:

Ansøgning til Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissionen: Ansøgning til Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissionen: Tak for din interesse i Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissionen. Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissionen har, for at lette

Læs mere

Ansøgning til Fulbright Kommissionens Joint Grants

Ansøgning til Fulbright Kommissionens Joint Grants Ansøgning til Fulbright Kommissionens Joint Grants Tak for den interesse du har vist Fulbright Kommissionen. Fulbright Kommissionen uddeler et antal legater til bestemte amerikanske universiteter i efterårets

Læs mere

Ansøgning til Fulbright Kommissionens Joint Grants

Ansøgning til Fulbright Kommissionens Joint Grants Ansøgning til Fulbright Kommissionens Joint Grants Tak for den interesse du har vist Fulbright Kommissionen. Fulbright Kommissionen uddeler et antal legater til bestemte amerikanske universiteter i efterårets

Læs mere

Ansøgningsfrist: Onsdag den 16. september 2015 kl. 12:00

Ansøgningsfrist: Onsdag den 16. september 2015 kl. 12:00 CROWN PRINCE FREDERIK FUND TO HARVARD KENNEDY SCHOOL JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, 2016-2017 Crown Prince Frederik Fund udbyder 2 legater til et års videregående studier ved Harvard Kennedy School

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema University of Queensland Higher Research Degrees 1 Start your UQ Application Log ind via https://apply.uq.edu.au Du skal nu lave en ny profil ( account

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema University of Queensland Hele bachelor- og kandidatuddannelser 1 Start your UQ Application Log ind via https://apply.uq.edu.au Du skal nu lave en ny

Læs mere

til studieophold i udlandet i 2007/2008

til studieophold i udlandet i 2007/2008 Ansøgning om NORDPLUS-stipendium Application for Nordplus grant til studieophold i udlandet i 2007/2008 for exchange stays in 2007/2008 Læs først vedlagte vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet.

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema University of Queensland Study Abroad 1 Start your UQ Application Log ind via https://apply.uq.edu.au Du skal nu lave en ny profil ( account ). Det gør

Læs mere

Sæt kryds ved det semester, du ønsker at søge ind på. Husk at angive årstal samtidig. Sæt kryds ved Transfer

Sæt kryds ved det semester, du ønsker at søge ind på. Husk at angive årstal samtidig. Sæt kryds ved Transfer Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema University of Hartford Study Abroad Side 1 STUDENT INFORMATION Sæt kryds ved det semester, du ønsker at søge ind på. Husk at angive årstal samtidig. Sæt kryds

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema. San Diego State University Semester at SDSU

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema. San Diego State University Semester at SDSU Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema San Diego State University Semester at SDSU 1 Find ansøgningsskema på: http://alisdsuedu/pages/ali/programmatrixaspx Scroll ned til rubrikken: University

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema. San José State University (SJSU) Study Abroad

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema. San José State University (SJSU) Study Abroad Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema San José State University (SJSU) Study Abroad Side 1 Apply Now Her vælger du blot det relevante semester under punktet Semester at SJSU (eks. Spring

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

San Diego State University Semester at SDSU

San Diego State University Semester at SDSU Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema San Diego State University Semester at SDSU 1. Find ansøgningsskema på: http://ali.sdsu.edu/pages/ali/programmatrix.aspx Skroll ned til rubrikken: University

Læs mere

Ansøgning til Studienævn for Farmaci om godkendelse af SPECIALEKONTRAKT for FARMACEUTUDDANNELSEN

Ansøgning til Studienævn for Farmaci om godkendelse af SPECIALEKONTRAKT for FARMACEUTUDDANNELSEN Ansøgning til Studienævn for Farmaci om godkendelse af SPECIALEKONTRAKT for FARMACEUTUDDANNELSEN Læs vejledningen først 1. Personoplysninger / personal information Navn / name: Gade, husnummer, postnummer

Læs mere

STUDIEOPHOLD I BANGKOK FASE 1 - ANSØGNING - VEJLEDNING OG PROCEDURER

STUDIEOPHOLD I BANGKOK FASE 1 - ANSØGNING - VEJLEDNING OG PROCEDURER Find vejen frem VIA University College STUDIEOPHOLD I BANGKOK FASE 1 - ANSØGNING - VEJLEDNING OG PROCEDURER Find vejen frem VIA University College FASE 1 - Ansøgning - Vejledning og procedurer Information

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Ansøgningsskema - Vejledning Undergraduate University of Technology Sydney

Ansøgningsskema - Vejledning Undergraduate University of Technology Sydney Ansøgningsskema - Vejledning Undergraduate University of Technology Sydney KILROY education hjælper dig med at søge optagelse på University of Technology Sydney. Du får blandt andet information om studietilbud,

Læs mere

DANISH CENSUS HEADINGS WITH ENGLISH TRANSLATIONS

DANISH CENSUS HEADINGS WITH ENGLISH TRANSLATIONS DANISH CENSUS HEADINGS WITH ENGLISH TRANSLATIONS Danish and English texts are not written full, but includes only words which are necesssay to give a correct understanding B. PROVINSBYER CITIES Year and

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering.

I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering. Visumvejledning til Ghana, Togo og Benin Kære rejsende I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering. På denne rejse skal du søge om

Læs mere

Ansøgningen vedrører udstedelse af

Ansøgningen vedrører udstedelse af Ansøgning om Aero-medical examiner Certificate Ansøgningen vedrører udstedelse af class 2, LAPL og CC rettigheder class 1 rettigheder (kræver to års erfaring som class 2 undersøger samt advanced flymedicinsk

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

Ansøgningsskema - Vejledning Study Abroad - California State University San Marcos

Ansøgningsskema - Vejledning Study Abroad - California State University San Marcos Ansøgningsskema - Vejledning Study Abroad - California State University San Marcos KILROY education hjælper dig gratis med at søge på California State University San Marcos. Du får blandt andet information

Læs mere

2 Udsendelse af tilbud og afslag

2 Udsendelse af tilbud og afslag 2 Udsendelse af tilbud og afslag Denne guide beskriver, hvordan man udsender tilbud og afslag, når ph.d. skoleudvalgets behandling af de kvalificerede ansøgere er afsluttet. Forud for denne ligger vejledningen

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe

Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe I medfør af 198 og 514 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39

Læs mere

INDSIGELSE DISPUTE. Indsigelsen vedrører. Disputed transactions. Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Kortholdernavn. Kortnummer

INDSIGELSE DISPUTE. Indsigelsen vedrører. Disputed transactions. Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Kortholdernavn. Kortnummer Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Contact and phone number of issuer Kortholdernavn Name of cardholder Kortnummer Card number Indsigelsen vedrører Disputed transactions Købsdato Purchase date Forretningens

Læs mere

Indhold. Pre-Placed eller Self-Placed. Ansøgningsfrister

Indhold. Pre-Placed eller Self-Placed. Ansøgningsfrister Trainee - Intern Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Introduktion Pre-Placed eller Self-Placed Trainee Intern Priser Ansøgning Ansøgningsfrister Overblik Om MyEducation

Læs mere

Drømmer du om en karriere i USA?

Drømmer du om en karriere i USA? Drømmer du om en karriere i USA? Pernille Wichmann Christensen, Formand, DJØF New York DJØF København, torsdag den 5. maj, 2011 OVERSIGT Pernilles vej til USA - Den personlige historie Adgang til USA?

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering

Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering This contract is agreed upon by Fredericia School of Technology Management and Marine

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Ansøgning om ERASMUS-stipendium. til studieophold i udlandet i 2008/2009

Ansøgning om ERASMUS-stipendium. til studieophold i udlandet i 2008/2009 Ansøgning om ERASMUS-stipendium Application for ERASMUS grant til studieophold i udlandet i 2008/2009 for exchange stays in 2008/2009 Læs først vedlagte vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet.

Læs mere

Udfyld med titel, navn, fødselsdato, køn, statsborgerskab og etnicitet. Angiv din nuværende adresse i Danmark, telefon, fax, mobil og .

Udfyld med titel, navn, fødselsdato, køn, statsborgerskab og etnicitet. Angiv din nuværende adresse i Danmark, telefon, fax, mobil og  . Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema AUT Study Abroad SECTION ONE: PERSONAL DETAILS Udfyld med titel, navn, fødselsdato, køn, statsborgerskab og etnicitet. SECTION TWO: CONTACT DETAILS Angiv din

Læs mere

Find vejen frem VIA University College. Studieophold i australien

Find vejen frem VIA University College. Studieophold i australien Find vejen frem VIA University College Studieophold i australien FASE 1 - SYDNEY LOCAL HEALTH DISTRICT (SLHD) ANSØGNING, INFORMATION OG VEJLEDNING Find vejen frem VIA University College FASE 1 - Ansøgning,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

STUDIEOPHOLD I AUSTRALIEN FASE 1 - SYDNEY LOCAL HEALTH DISTRICT (SLHD) ANSØGNING, INFORMATION OG VEJLEDNING

STUDIEOPHOLD I AUSTRALIEN FASE 1 - SYDNEY LOCAL HEALTH DISTRICT (SLHD) ANSØGNING, INFORMATION OG VEJLEDNING STUDIEOPHOLD I AUSTRALIEN FASE 1 - SYDNEY LOCAL HEALTH DISTRICT (SLHD) ANSØGNING, INFORMATION OG VEJLEDNING FASE 1 - INFORMATION OG VEJLEDNING HVEM KAN KOMME AF STED? For at kunne komme i betragtning til

Læs mere

University of California Los Angeles Study Abroad

University of California Los Angeles Study Abroad Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema University of California Los Angeles Study Abroad Dette ansøgningsskema skal udfyldes én gang af alle ansøgere, uanset om du søger ind i et eller flere quarters.

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Ansøgningsskema - Vejledning Postgraduate University of Technology Sydney

Ansøgningsskema - Vejledning Postgraduate University of Technology Sydney Ansøgningsskema - Vejledning Postgraduate University of Technology Sydney KILROY education hjælper dig med at søge optagelse på University of Technology Sydney. Du får blandt andet information om studietilbud,

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema. University of New South Wales Study Abroad

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema. University of New South Wales Study Abroad Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema University of New South Wales Study Abroad Side 1 Section 1: STUDENT DETAILS Udfyld med dit efternavn, navn, fødselsdato, køn, statsborgerskab, fødselssted,

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

HUSK AT DU IKKE MÅ BRUGE Æ, Ø og Å i ansøgningen. Brug i stedet for AE, OE og AA

HUSK AT DU IKKE MÅ BRUGE Æ, Ø og Å i ansøgningen. Brug i stedet for AE, OE og AA For at søge om at komme til USA gennem OHIO, skal du sende en mail til mcs@t2f.dk for at få et link til deres online ansøgningsskema. Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, skal du have

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Montana.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Montana. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Montana Land: USA Periode: Fra:1/9-2010 Til:20/12-2010 Udvekslingsprogram: Statskundskab

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

STUDIEOPHOLD I BANGKOK FASE 1 ANSØGNING - VEJLEDNING OG PROCEDURER

STUDIEOPHOLD I BANGKOK FASE 1 ANSØGNING - VEJLEDNING OG PROCEDURER STUDIEOPHOLD I BANGKOK FASE 1 ANSØGNING - VEJLEDNING OG PROCEDURER FASE 1 - ANSØGNING - VEJLEDNING OG PROCEDURER INFORMATION OG VEJLEDNING Hvem kan komme af sted? For at komme i betragtning til en af uddannelsespladserne,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

The EAL Jobportal. How to get started

The EAL Jobportal. How to get started The EAL Jobportal How to get started Be prepared Before you start You need to know the ID of your Uni login (WAYF login) You need a browser like Firefox, Safari, Google Chrome (or IE 9 or higher) You need

Læs mere

Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015

Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015 Tiny Maerschalk Head of International Community v/erhverv Aarhus Flyttet til Danmark i August 1997 Uddannelse: Cand.ling.merc (Belgien) Socialrådgiver (Danmark) Erfaring: Event Coordinator ved International

Læs mere

Master i udlandet. University College Nordjylland

Master i udlandet. University College Nordjylland Master i udlandet University College Nordjylland Indhold 1. Indledning... 2 2. Begrebsafklaring og definitioner... 2 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)... 2 2.2 MBA: Master of Business

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Overview of education statistics in Denmark

Overview of education statistics in Denmark Overview of education statistics in Denmark Christian Vittrup Peter Bohnstedt Anan Hansen Education Statistics Statistics Denmark A simple model Basic information on the students Who Where What When Okt.

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

privat takker for semester. skrivebord Formidling udlejer. flest matche en @cbs.dk

privat takker for semester. skrivebord Formidling udlejer. flest matche en @cbs.dk Praktisk information om privat udlejning gennem CBS Det Internationale Kontor på CBS takker for din interesse i at udleje et værelse eller en lejlighed til en international studerende. Nedenstående kan

Læs mere

Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD

Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD Presentation title Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD Jørgen Dirach, MD, MBA, FFPM Director Corporate Research Affairs Novo Nordisk A/S jdi@novonordisk.com Novo Nordisk Your Protein Partner 6 May

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

MARKEDSFØRINGS- PLAN

MARKEDSFØRINGS- PLAN MARKEDSFØRINGS- PLAN Karatbars Program for Affiliate Partnere Det er dig, der bestemmer hvilken type indkomst, du ønsker at få. Der er 7 muligheder at tjene penge på. 7 Indkomstmuligheder 1. Direkte Provision

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.dk,

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Hawai i Pacific University Study Abroad (Kandidatniveau)

Hawai i Pacific University Study Abroad (Kandidatniveau) Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema Hawai i Pacific University Study Abroad (Kandidatniveau) Side 1 Tjek felterne for den information, du har vedlagt. Side 2 Side 2 Personal Information Udfyld

Læs mere

1. Indledning. 2. Begrebsafklaring og definitioner. 3. Hvilken masteruddannelse? 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)

1. Indledning. 2. Begrebsafklaring og definitioner. 3. Hvilken masteruddannelse? 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science) Master i udlandet 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Begrebsafklaring og definitioner... 3 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)... 3 2.2 MBA: Master of Business Administration... 3 3. Hvilken

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen A4 Associated beneficiary declaration and mandate 1/2 A4 skal underskrives og afleveres senest 1. April. Eksempel med Horsens: I, the undersigned,

Læs mere