-Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og, hvis skolen er omfattet af friskolelovens 8 a, stk. 5, historie.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og, hvis skolen er omfattet af friskolelovens 8 a, stk. 5, historie."

Transkript

1 Tilsynserklæring 2015 Retningslinjer for tilsynserklæring -Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og, hvis skolen er omfattet af friskolelovens 8 a, stk. 5, historie. -Tilsynets vurdering af om skolens samlede undervisning ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. -Tilsynets vurdering af om skolen overholder kravet i friskolelovens 1, stk. 2, 4. pkt.: Stk. 2. Frie grundskoler giver undervisning inden for børnehaveklasse og klassetrin, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Skolerne kan tillige omfatte 1-årig undervisning på 10. klassetrin. Certificering af tilsynsførende: Ifølge friskolelovgivningen ( 9) er det nu et krav, at den tilsynsførende gennemfører 3 moduler i et uddannelsesforløb, som spænder over ca. 30 timer. Uddannelsen kommer ind på den historiske og lovgivningsmæssige baggrund for frie skoler, og baggrundsforståelsen for diversiteten i syn på frie skolers opgaver, pædagogik og undervisning. Formålet med uddannelsen er at sikre, at den tilsynsførende får indsigt i og forståelse for tilsynsopgaven, udførelse af tilsynet og dets afrapportering. Efter 5 år udbydes et efteruddannelsesmodul, som certificerede tilsynsførende skal gennemføre for at få certificeringen fornyet. Et tilsyn kan være anmeldt eller uanmeldt, men hvad enten det er den ene eller den anden form for tilsyn viser det et øjebliksbillede af skolens hverdag. Det er derfor tilsynets opgave at holde sig orienteret gennem samtaler med skolens leder og ansatte, gennem skolens hjemmeside, hvor der bør ligge målsætninger, værdigrundlag, årsplaner m.m. derudover kan det også ske gennem ugebreve Mit tilsyn er fysisk foregået den torsdag den 9/4-2015, hvor jeg har observeret timer i forskellige fag og forskellige klassetrin i løbet af dagen. Derudover har jeg overværet morgensamling og haft en samtale med skolens ledelse og med de ansatte i løbet af mit besøg. På skolens hjemmeside finder man en kort beskrivelse af skolens målsætning og værdigrundlag det vil jeg have in mente i forhold til mine observationer af skolens dagligdag hvordan kommer det til udtryk, og hvordan lever skolen op til deres egen målsætning: Hvem er vi? Kværs Idrætsfriskole startede i sommeren Elevgrundlaget for skolen er elever, og vi startede op med 30 elever i klassetrin. P.t. i vores andet skoleår er vi på 43 elever. Vi har yderligere 11 børn indskrevet til 0. klasse i

2 Tanken er, at vi udvider med et klassetrin hvert år, således vi ender med at have klasser hele vejen op til 9 klasse. Friskolen ligger i grænselandet, og har tilknyttet 2 nye sportshaller. Derfor er skolens naturlige fokusområder idræt og sprog. Der er et stærkt lokal engagement i de tre små landsbyer, der er opland til skolen. Vi kan tilbyde en skole, der kendetegnes ved at vi tager hånd om hele barnet gennem udvikling af hjerte, hjerne og krop aldersintegreret undervisning der hvor det giver mening høj faglighed i både boglige og kreative fag tidlig sprogstart. Tysk og engelsk allerede i 0. klasse unikke sportsfaciliteter naturoplevelser og fysisk aktivitet helhedsorienteret undervisning Morgensamling Samlingen startede med, at vi i fællesskab sang Livstræet. Herefter blev der den dag gennemgået beskeder om den forestående kransenedlæggelse, hvor kronprinsesse Mary skulle komme. Hele skolen skulle til Søgård og overvære dette. Spændingen var stor måske ikke i første omgang grundet det historiske, men måske snarere fordi eleverne skulle møde en rigtig prinsesse. Forståeligt nok i den alder. Men det er en fin idé, at skolen får en sådan fælles oplevelse, og at hele skolen på den måde deltager i en sådan historisk mindedag. Eleverne vil også kunne huske det bedre ved selv at have været tilstede og fået den historiske fortælling som en del af dette besøg. Morgensamling er jo et sted, hvor værdier som fællesskab kommer i spil, det at lytte til beskeder og en øvelse i at koncentrere sig i en større forsamling. Man kan mærke, at det er svært for nogle børn, men det er en god træning og så styrker det jo også det at være sammen i forskellige aldre og tage hensyn til hinanden. Motion/bevægelse Herefter blev eleverne fordelt aldersmæssigt og gik ud for at dyrke motion og bevægelse. Jeg fulgte med 2.-5.klasse, som den dag skulle udfordres i en tal-/ordtikleg (de 120 ord). Det krævede koncentration at sidde stille og forstå spillets regler, men det lykkedes, og legen kunne gå i gang. Der var fuld fart på og motivationen var i top. Efterfølgende blev der givet plads til legen: Dødbold, som efter lærerens udsagn er skolens yndlingsspil.

3 Jeg flygtede ud af døren med fare for at få en bold i nakken og gik udenfor og fandt de små fra klasse, som var ved at spille skumhockey der knap er så voldsomt som hockey ellers kan være. Eleverne får sig rørt, og også her er eleverne i fuld gang fysisk. Det er for mig at se en god start på dagen med bevægelse på det niveau og lever også op til skolens egen målsætning om netop at sætte fokus på bevægelse i og med at det er en friskole med særligt fokus på b.la. idræt. Samtale med skolens leder: På nuværende tidspunkt er der 43 elever på skolen, men efter sommerferien kommer der 11 nye elever, der er indskrevet i 0. klasse med start til august Skolen har haft sine udfordringer på flere planer, men det går godt nu, mener skolelederen. Der er kommet nye elever til skolen efter nytår. De er ved at være integreret i fællesskabet og har bevæget sig et langt stykke allerede. På skolen er der et stort fokus på det faglige. Man benytter flere former for tests og op til flere gange årligt. Det er en god måde hele tiden at få en status på eleverne i forhold til, om de flytter sig. Og det giver lærerne en hel klar viden om, i hvilken retning der skal målstyres. Der bruges også nationale tests, som netop er gode ved, at de hjælper med at kategorisere eleverne, så lærerne herigennem får de rette redskaber til at hjælpe eleverne videre. Skolens idrætsprofil udvikles der på. Det er tanken, at udvikle motion med fagligt indhold, hvilket der jo også var et praktisk eksempel på i denne dags motion i klasse, hvor der blev arbejdet med de 120 ord i form af spil og bevægelse. Det digitale fokus skolen har indkøbt 6 IPads og hver tirsdag og torsdag må eleverne medbringe egne tablets til brug i matematik og dansk. Derudover er der stationære computere i klassen m.m. Der er installeret Intowords på Ipads det er et rigtig godt hjælpemiddel, som hjælper eleverne med at klare tekster lidt det samme princip som ved CD ord. Ledelsen giver udtryk for, at skolen kører godt og er på vej i en god retning. Lærerne er glade for at være på skolen og eleverne fungerer også godt. De udfordrende elever girafferne gør gode fremskidt i forhold til at kunne inkluderes i fællesskabet. Og for mig at se var der sket en god udvikling med enkelte, som ved sidste års tilsyn havde store vanskeligheder ved b.la. at møde mig som ny på skolen. Fællessamling med Børnehave: Fællessamling med børnehaven foregår 1 gang om måneden. Og 2 uger årligt har skolen emneuger med dem. Denne dag er børnehaven på besøg og samlingen indledes med en fællessang: Jens Hansen havde en bondegård, som udføres med fagter, der passer til sangens tekst. Det er børnene meget optagede af og styrker helt klart tekstforståelse og kræver derudover en koncentration fra alle parter.

4 Efterfølgende optræder de lidt større elever i 3 hold med playback- numre opført tidligere for forældre. Pigerne er helt trygge ved at optræde hvorimod de 2 drenge lige skal overtales en ekstra gang, men så giver de den gas og alle klapper. Spisepause eleverne er placeret ved runde borde, hvor der sidder en voksen og spiser sammen med børnene. Her snakkes hyggeligt, og der bliver også plads til en snak om madpakkers indhold. Det er en god idé at få skabt lidt ro omkring spisefrikvarteret, så eleverne bliver vænnet til at spise deres madpakker og også pakke det tilbage, som måske ikke bliver spist. På den måde bliver der også kommunikeret tilbage til forældre, hvad deres barn måske ikke har lyst til længere. Her lærer jeg også udtrykket velcro-piger at kende. Det er fremkommet på baggrund af de piger, som gerne vil være i tæt kontakt fysisk med lærerne, som man kan se, at de er rigtig glade for. I det hele taget får man som udefrakommende det indtryk, at der hersker en meget varm og omsorgsfuld stemning blandt lærere og elever. Det er godt at være vidne til - og det er helt sikkert med til at skabet et godt indlæringsmiljø på skolen. Matematik 0. klasse I klassen er der 9 elever fordelt ved flere borde sat sammen efter hvordan de passer fagligt sammen. Dagens program er plusstykker, som gennemgås fælles via overheadprojektor Eleverne kaldes op og får lov at skrive det rigtige tal ind i skemaet. Efterfølgende skal der arbejdes på egen hånd med plusstykker og talrækker, som bruges som hjælpemiddel og støtte til løsning af opgaverne. Herefter går eleverne videre med deres egne hæfter, hvor de løser opgaver tilpasset deres standpunkt og opgaverne har derfor en forskellig sværhedsgrad. Engelsk til ære for tilsynet skriftes der over til engelsk i den sidste halvdel af timen. Der tælles til 20 på engelsk. Eleverne følger godt med i den engelske udtale og der arbejdes intenst med at lære udtalen th, så den bliver rigtig engelsk, for som læreren (der er amerikaner) siger, er det typisk, at danskere netop har svært ved den lyd. Det er fint at høre den rigtige udtale fra læreren, og eleverne har ikke problemer de efteraber lærerens udtale ubesværet og korrekt. Der arbejdes også med farverne på engelsk flere gange kommer der tyske bud på farver, men i forhold til skolens målsætning er der jo også tidlig sprogstart (0. klasse) både i tysk og engelsk, så det er helt naturligt at begge sprog kommer i spil. Dansk 3. klasse Her er der 13 elever fra klasse. Timen indledes med, at flere elever på skift læser op af egne tekster/fortællinger. De andre elever giver respons (positiv og konstruktiv kritik). Der bliver spurgt ind til uklarheder i teksten og snakket om overskrifter passer titlen til tekstens indhold m.m. Det er en god måde at få evalueret en tekst på i forhold til afsender-modtagerforhold og blive bevidstgjort om, hvordan man skal skrive, så andre forstår teksten.

5 Der læses derefter op af grundbogen, hvor novellen den dag er: Ludoman ordet eller begrebet forklares af læreren. Generelt er der mange, som læser op flydende. Eftersom eleverne er fordelt på 3 klassetrin deles de nu ind i 4 grupper/niveauer, hvor opgaverne er tilpasset deres alder og niveau. Fysisk fordeler eleverne sig i forskellige rum, og læreren vejleder de 4 grupper på skift. Det er selvfølgelig en udfordring, men giver også eleverne mulighed for at øve sig i at arbejde selvstændigt uden hele tiden at kunne spørge læreren i stedet kan de måske hjælpe hinanden videre. Læreren synes, at det fungerer tilfredsstillende og er altid så tæt på, at eleverne ved, at han sidder lige i nærheden det er med til at bevare arbejdsroen. Konklusion Det er nu andet år, at jeg besøger Kværs Idrætsfriskole som tilsyn og for mig at se er skolen godt på vej i forhold til dens målsætning og værdier. Der er kommet ro i forhold til ledelse og personale efter en opstart med flere skift. Skolens elevtal er stigende og med den store tilgang på 11 elever til den nye 0. klasse, der starter efter sommerferien, tegner det godt for skolens fremtid. På baggrund af ovenstående observationer og samtaler med skolens ledelse og de ansatte er det mit klare indtryk, at friskolen lever op til de krav, som der stilles til friskoler jævnfør friskoleloven, som der er refereret til øverst. Birgitte Boelt, april 2015

Tilsynserklæringen for skoleåret 2013/2014. Tilsynsførende Kurt Madsen - lærer på Specialcenter Syddjurs i Pindstrup

Tilsynserklæringen for skoleåret 2013/2014. Tilsynsførende Kurt Madsen - lærer på Specialcenter Syddjurs i Pindstrup Sivested den 18. april 2014 Tilsynserklæringen for skoleåret 2013/2014 Midtdjurs friskole. Skolekode: 280040 Tilsynsførende Kurt Madsen - lærer på Specialcenter Syddjurs i Pindstrup Tilsynserklæringen

Læs mere

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700 Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700 Skoleleder: Michael Kjær. Hjemmeside: www.ugelboellefriskole.dk Email:info@ugelboellefriskole.dk CVR.nr. 32819087

Læs mere

TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014.

TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014. TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014. Så er foråret atter ved at bryde frem og endnu et spændende og givende skoleår på Tømmerup Friskole nærmer sig sin afslutning for afgangsklassen

Læs mere

Desuden skal jeg vurdere, om eleverne bliver forberedt til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Desuden skal jeg vurdere, om eleverne bliver forberedt til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Tilsynserklæring vedrørende Tandslet Friskole for skoleåret 2013/2014 Skolekode 535007 Tilsynsførende Inger Keblovszki Bagergyden 1, Høruphav 6470 Sydals Tilsynserklæring april 2014 På Tandslet Friskole

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Tilsynserklæring 2011/2012. Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2011/2012. Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen

Tilsynserklæring 2011/2012. Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2011/2012. Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen Tilsynserklæring 2011/2012 Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2011/2012 Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen Skolekode 151022 Tilsynet er gennemført efter gældende regler

Læs mere

Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2014/2015

Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2014/2015 Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2014/2015 Af tilsynsførende Esen Hayaloglu Vejle d. 23. marts 2015 Baggrund for tilsynet Tilsynsdagen på Vejle Privatskole (skolekode 280474) starter med opsamling

Læs mere

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE Al undervisning kan altid blive bedre For at skolen som samlet organisation hele tiden udvikler sig og bliver bedre, er det et grundvilkår,

Læs mere

Indledning... 3. Del 1. Lovgrundlag... 4. Del 2. Generelle oplysninger... 5. Del 3. Dokumentation via hverdagslivstemaer... 13

Indledning... 3. Del 1. Lovgrundlag... 4. Del 2. Generelle oplysninger... 5. Del 3. Dokumentation via hverdagslivstemaer... 13 Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Indhold Indledning... 3 Del 1. Lovgrundlag... 4 Del 2. Generelle oplysninger... 5 Del 3. Dokumentation via hverdagslivstemaer... 13 3.1 Vokseninitieret aktivitet...

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

L E M V I G KO M M U N E I N F O R M E R E R

L E M V I G KO M M U N E I N F O R M E R E R L E M V I G K O M M U N E I N F O R M E R E R FOLKESKOLEREFORM FREMTIDENS Velkommen til den nye folkeskole En ny hverdag begynder i vore folkeskoler efter sommerferien Lemvig Kommune har forberedt sig

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Kate Dyg Johansen Bachelor eksamen 16-01-2015

Kate Dyg Johansen Bachelor eksamen 16-01-2015 Indhold Bilag 1... 2 Observation 1 2-3 Skole 1... 2 Bilag 2... 5 Det kvalitative Semistrukturerede Interview - skole 1... 5 Bilag 3... 9 Observation 1-2-3 Skole 2... 9 Bilag 4... 13 Det kvalitative Semistrukturerede

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Cooperative Learning i børnehaveklassen.

Cooperative Learning i børnehaveklassen. Cooperative Learning i børnehaveklassen. Af Jette Stenlev Første gang offentliggjort i Skolestart nr. 1, 2007 Flere og flere lærere også i skolens yngste klasser begynder at anvende Cooperative Learning

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Sværdborg Friskole. Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012. Billede. Bestyrelsen for Sværdborg Friskole

Sværdborg Friskole. Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012. Billede. Bestyrelsen for Sværdborg Friskole Sværdborg Friskole Billede Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012 Bestyrelsen for Sværdborg Friskole 1 1. Indledning Velkommen til Sværdborg Friskoles virksomhedsplan! Denne virksomhedsplan for Sværdborg

Læs mere

ENGELSK SOM KLASSERUMSSPROG I 1. FORLØB

ENGELSK SOM KLASSERUMSSPROG I 1. FORLØB ENGELSK SOM KLASSERUMSSPROG I 1. FORLØB Bacheloropgave Engelsk 19. april 2013 Studerende Vejledere Karen Lassen Bruntt Jette Steensen Opgavens anslag: 65.268 Side 0 af 36 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Æblegård Friskoles A-Z

Æblegård Friskoles A-Z A-Z for Indhold Indhold... 2 Arbejdslørdage... 4 Antal og tilmelding... 4 Tema / Lærer... 4 Koordinator og personale... 4 Arrangementer... 4 Sommerfest... 4 Fastelavnsfest... 5 Julefest... 5 X-faktor...

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Historien om William og en bedre løsning for alle til en billigere pris. Børn & Unge i samarbejde med familien Gregersen

Historien om William og en bedre løsning for alle til en billigere pris. Børn & Unge i samarbejde med familien Gregersen Historien om William og en bedre løsning for alle til en billigere pris Børn & Unge i samarbejde med familien Gregersen Indhold Williams forældre 4 Williams børnehaveleder 12 Børnehavens områdeleder 15

Læs mere

sproglige kompetence, sociale kompetence

sproglige kompetence, sociale kompetence IT I DAGPLEJEN Opgave udarbejdet af IT-inspiratorer i Dagplejen Favrskov Kommune, Dagplejepædagog Charlotte Skov og dagplejepædagog Anne Holme Vejleder: Line Skov Hansen Opgave afleveret: 2. maj 2013 1

Læs mere

Kolding Kommune. > Undervisningstilbud til børn og unge med særlige behov

Kolding Kommune. > Undervisningstilbud til børn og unge med særlige behov Kolding Kommune > Undervisningstilbud til børn og unge med særlige behov 5 2 > En blød landing i Taps En god dag på Specialcenter Taps begynder med en blød landing. Eleverne ankommer til skolen mellem

Læs mere