ENERGIRAPPORT. Energirapport for Nora s Lyst, Henrik Ibsens Vej 24-30, 1813 Frederiksberg. 8. oktober 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENERGIRAPPORT. Energirapport for Nora s Lyst, Henrik Ibsens Vej 24-30, 1813 Frederiksberg. 8. oktober 2014"

Transkript

1 ENERGIRAPPORT 8. oktober 2014 Energirapport for Nora s Lyst, Henrik Ibsens Vej 24-30, 1813 Frederiksberg Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på Frederiksberg som et element i arbejdet med at nå Frederiksberg bys CO 2-reduktionsmål på 35 pct. fra 2005 til Frederiksberg Kommune tilbyder derfor gratis rådgivning om energibesparelser til 17 udvalgte boligforeninger. En del af denne rådgivning er en gratis energiscreening udført af Kuben Managements energikonsulenter. Kuben Management har på denne baggrund gennemført en energiscreening af jeres ejendom den 4. august Dette har resulteret i følgende energirapport. Side 1 af 11

2 Rapporten er tænkt som et værktøj til gennemførelse af energispareforslag i jeres ejendom forslag, der kan bidrage til at minimere ejendommens energiforbrug og CO 2 -udslip. Med udgangspunkt i screeningen og boligforeningens ønsker og prioriteringe, er forslagene til energiforanstaltninger sorteret ud fra en realistisk tidsramme for udførelse. Ved at gennemføre flere af forslagene vil jeres ejendom samtidig fremstå i en energimæssig bedre stand. Rapporten tænkes således anvendt af ejendommens bestyrelse til at danne beslutningsgrundlag for fremtidige energibesparende tiltag på ejendommen, gerne i sammenhæng til jeres øvrige dift- og vedligeholdelsesplaner. Når I skal gennemføre forslagene, er det vigtigt, at I indhenter flere uafhængige tilbud. Dette sikrer jer den bedste pris og giver jer et mere præcist billede af det enkelte spareforslag. Om ejendommen Adresse Henrik Ibsens Vej 24-30, 1813 Frederiksberg C Ejendommen anvendes til Beboelse Arealer m 2 bolig, 380 m 2 Kælder Tidspunkt for besigtigelse 4. august 2014 Tilstede ved besigtigelse Bo Knutsson tlf , Troels Rasmussen (Kuben Management), tlf Side 2 af 11

3 Opsummering af spareforslag Energiscreeningen af ejendommen viser en række energibesparelsesforslag, der med fordel kan gennemføres i ejendommen, herunder nogle forslag med lang tilbagebetalingstid, som kan være aktuelle i forbindelse med renovering. Forslagene bygger på skøn og kræver nærmere undersøgelser af bygningsmæssige forhold, økonomi, samt evt. arkitektur og renoveringsbehov for den pågældende bygningsdel, før iværksættelse. Der kan forekomme forslag, hvor der på grund af praktiske forhold, som f.eks. lofthøjde, er foreslået mindre isolering end bygningsreglementets krav. Forslagene er opsummeret i nedenstående skema. Se venligst energirapporten for en nærmere beskrivelse af forslagene. CO 2 -besparelser Gennemføres de forslag som er anført under Opsummering af energispareforslag, reduceres bygningens CO 2 -udledning med ca.: kg CO 2 1 Opsummering af energispareforslag Forslag Investering [kr. inkl. moms] Besparelse [kwh/år] Besparelse [kr./år] TBT [år] 1. Belysning på fællesarealer ,1 2. Isolering af uisolerede ventiler, pumper ,4 og rør på / i varmefordelingsanlæg 3. Udskiftning af pumper ,7 4. Montering af forsats-energirude på kældervinduer Montering af forsats-energirude på hoveddøre ,1 6. Efterisolering af facade mod gården ,3 I alt: Priser inkl. moms: el 2,2 kr./kwh, varme 0,546 kr./kwh. Ved ændrede energipriser vil TBT ændre sig. Investering: Prisen under kolonnen Investering dækker omkostninger til materialer samt udgifter til håndværkere. Der er tale om et prisoverslag, der giver jer en idé om, hvor meget det koster at få gennemført de enkelte spareforslag (prisen er inkl. moms). Prisoverslaget afspejler ikke nødvendigvis den pris, I som boligforening kan opnå hos forskellige firmaer. Kuben Management kan derfor ikke garantere den nævnte pris. Besparelse: Besparelsen er opgjort for energi (kwh/år) og økonomi (kr./år). Der er her tale om gennemsnitsbetragtninger, der kan variere i forhold til det faktiske energiforbrug men som alligevel giver en god indikation af mulighederne. Den økonomiske besparelse er beregnet pr. år med baggrund i de energipriser, vi har for jeres ejendom. 1 CO 2 -besparelsen er beregnet ud fra 200 pct.-metoden. Side 3 af 11

4 Tilbagebetalingstid (TBT): Tilbagebetalingstid (TBT) er et udtryk for, hvor lang tid det tager, før investeringen til det enkelte forslag er tjent hjem via energibesparelsen. Øvrigt vedrørende forslag: Udover de specifikke forslag anbefales det at udskifte ældre hårde hvidevarer til (som minimum) A-mærkede hårde hvidevarer da de fleste nye, energieffektive hårde hvidevarer vil tjene sig hjem på 4-6 år. Når en boligejendom bliver tætnet gennem fx nye energivinduer og facade- og gavlisolering, kan det have en negativ indflydelse på indeklimaet, hvis ikke beboerne husker at lufte tilstrækkeligt ud. Der findes allerede i dag flere forskellige løsninger til ventilation, både såkaldte centrale og decentrale anlæg er løsninger, som er relativt energieffektive. Disse anlæg kan sikre at koncentrationen af fugt og sundhedsskadelige stoffer holdes nede, og hvor der er mulighed for at etablere anlæg med friskluftsindblæsning at få en mere energiøkonomisk ventilationsløsning. Næste skridt I den ovenstående tabel er energispareforslag med en TBT på op til 5 år blevet fremhævet. Dette omhandler forslag, som vil være fornuftige at overveje allerede på kort sigt. Det omfatter i dette tilfælde forslag 1, 2 og 3. Forslag 1, som omhandler belysning, vil fremadrettet give en bedre besparelse, end her beregnet, da levetiden er bedre på LED- pærer end på gløde- og halogenpærer. Dermed sparer man også genindkøb af glødepærer og halogenpærer i den levetid LED-pærerne har. Nogle af forslagene med en længere TBT, f.eks. forslag 4 og 5, kan overvejes gennemført i sammenhæng med de løbende vedligeholdelses- og renoveringsarbejder. Her vil de angivne forslag således med fordel kunne indgå i ejendommens tilstandsrapport og vedligeholdelses- og renoveringsplaner. Energibesparelser i forbindelse med større arbejder bør ofte tænkes ind i forbindelse med projekteringen, således at boligejerne kan få størst mulig energibesparelse, i forbindelse med f.eks. renoveringsarbejder i bygningen. Anvendelsen af de i denne rapport beskrevne energispareforslag, bør kun ske efter en nærmere vurdering og detailprojektering. Der er i handlingsplanen tale om teknisk-økonomiske overslag, som forudsætter en yderligere vurdering før iværksættelse. I forbindelse med gennemførelse af energispareforslag, er det vigtigt løbende at forholde sig til muligheder for tilskud fra fx Frederiksberg Kommune, på Samtidig yder flere finansieringsinstitutter særlige energilån, fx Merkur Bank, Nordea, Arbejdernes Landsbank m.fl., hvorfor markedet bør undersøges nærmere ved gennemførelse af forslagene. Samtidig er der lø- Side 4 af 11

5 bende forskellige kampagner, hvor energiselskaber m.fl. tilbyder gratis rådgivning og tjek (senest sommerstop-kampagnen). Det kan ofte betale sig løbende at få foretaget et drifts- og vedligeholdelseseftersyn. Her skal ejendommens beboere være opmærksomme på de forskellige regler og love, som bør efterleves (fx lovpligtige varme- og ventilationseftersyn). Har I spørgsmål til projektet, kan I kontakte Pia Staalgaard, Frederiksberg Kommune, på telefon: Med venlig hilsen Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø & Kuben Management A/S Troels Peter Lund Rasmussen Energikonsulent og Maskinmester Side 5 af 11

6 BILAG 1. ENERGISPAREFORSLAG Energirapport for Nora s Lyst Henrik Ibsens Vej Der er i bygningen allerede udført gode energibesparende tiltag, såsom efterisolering af loft, udskiftning af ældre vinduer samt etablering af bevægelsesstyret belysning i cykelkælderen. Nedenstående er en uddybende beskrivelse af de energibesparende forslag, der udover de eksisterende foranstaltninger, med fordel kan gennemføres i jeres ejendom, samt forslag der kan overvejes gennemført i forbindelse med behov for renovering af bygningsdelen. Om spareforslagene Her følger en gennemgang/forklaring af de enkelte besparelsestiltag: Installationer UDSKIFTNING AF GLØDEPÆRER OG HALOGENPÆRER PÅ FÆLLESAREA- LER TIL LED-PÆRER Forslag 1: Der er opsat glødepærer og halogenpærer flere steder på fællesarealerne (køkkentrapper, fortapper og kælder). Forslaget omhandler udskiftning af glødepærer og halogenpærer til LED-pærer, som har en længere levetid og er meget energieffektive. Fordelen ved en LED-pære kontra en sparepære er, at den tænder med fuld lysstyrke, og ikke som en sparepære først skal varme op. Ligeledes indeholder LED-pærer ikke giftige gasser, som en sparepære gør. Levetiden på en LED-pære er ca timer mod en sparepæres levetid på ca timer. Levetiden for en glødepære er ca timer (nævnte drift-timer afhænger bl.a. af forsyningsspænding, rumtemperatur, hyppighed af tænd/sluk, m.m.). Side 6 af 11

7 ISOLERING AF UISOLERET PUMPE- HUS, VENTILER OG RØR PÅ/I VAR- MEFORDELINGSANLÆG Forslag 2: På varmefordelingsanlægget blev det konstateret, at rør og ventiler i kælderen er uisolerede. Herudover er pumpehuset på cirkulationspumperne uisoleret. Forslaget vedrører isolering af ovennævnte uisolerede rør og ventiler samt pumpehus med mm isolering/isoleringskapper. UDSKIFTNING AF CIRKULATIONS- PUMPER I VARMECENTRAL. Forslag 3: Ved bygningsgennemgangen af ejendommen blev det i varmecentralen konstateret, at pumperne på både varmefordelingsanlægget og varmt brugsvandsanlægget var at ældre dato. Det foreslås derfor at udskifte pumperne til nye A-mærkede pumper, som selv indstiller pumpetrykket efter behov. Side 7 af 11

8 Klimaskærm MONTERING AF FORSATS- ENERGIRUDE PÅ KÆLDERVINDUER. Forslag 5: Det er ved bygningsgennemgangen blevet konstateret, at ruder i kælderen er udført med 1-lags glas. Da der er opvarmning i dele af kælderen, foreslås det at montere en forsatsenergirude på kældervinduerne mod gaden. Vinduerne med gården er allerede blevet skiftet til nye energiruder. MONTERING AF FORSATS- ENERGIRUDE PÅ HOVEDDØRE. Forslag 5: Det er under bygningsgennemgangen konstateret at ruder i opgangsdørene er udført med 1-lags glas, og er meget utætte langs vinduesrammerne. Det foreslås derfor at montere forsatsenergiruder, på de eksisterende ruder, hvilket vil medføre et mindre varmetab fra opgangen, samt mindre træk i opgangen. ISOLERING AF FACADER MOD GÅR- DEN. Forslag 6: Forslaget vedrører en udvendig efterisolering af de massive teglstensvægge mod gården med 100 mm mineraluld. Isoleringen kan f.eks. udføres som en facadepuds løsning, hvor der monteres hårde mineraluldsbatts og afsluttes med armeret puds. En gennemførelse af dette forslag vil medføre en betydelig energibesparelse og kan også medføre en væsentlig komfortforbed- Side 8 af 11

9 ring i bygningen, da man eksempelvis undgår kolde vægge og kuldenedfald. Det er dog en bekostelig affære at efterisolere facaden, og arkitekturen på gårdfacaden vil blive ændret noget. Hvis forslaget overvejes gennemført, bør der indledes en dialog med Frederiksberg Kommune om hvorvidt der kan gives tilladelse til en udvendig facadeisolering på denne bygning. Side 9 af 11

10 Øvrige foranstaltninger og anbefalinger Implementering af energistyring Energistyring er et værktøj, der gør det muligt at logge data fra ejendommens målere og gennem fjernaflæsning at holde styr på ejendommens energiforbrug typisk over computeren eller per sms. Energistyring er således en systematisk metode til at følge energiforbruget her-og-nu eller periodevis, og kan omfatte el-, varme- og vandforbrug. Erfaringsmæssigt medfører energistyring ofte energibesparelser. Energistyringen kan på sigt bruges til at følge med i og skabe et overordnet overblik over ejendommens energiforbrug og dermed effekten af de energibesparende tiltag, I vælger at gennemføre. Energistyring kan ligeledes benyttes til løbende at kontrollere, at der ikke er uhensigtsmæssige udsving i forbruget, samt at drifte ejendommens energianlæg og installationer på optimal vis afhængigt af vejr og årstider. Der er i dag mange forskellige energistyringsløsninger på markedet. Vi anbefaler jer at tage kontakt til jeres el- og varmeselskab først, med henblik på at høre mere om de løsninger, de kan tilbyde jer. Salg af energibesparelser Mange af de danske energiselskaber giver tilskud til en række forskellige spareforslag, ved at købe energibesparelser. Priserne på energibesparelserne er markedsafhængige og svinger typisk mellem øre/kwh, afhængigt af tidspunkt og energiselskab. I kan derfor sælge jeres energibesparelser, inden projekterne igangsættes. Få mere information herom fra jeres el- og varmeselskab. Side 10 af 11

11 Generelle kommentarer Spørgsmål vedrørende Frederiksberg Kommunes tilbud om energigennemgang af kommunens boligforeninger kan rettes til Frederiksberg Kommunes kontaktperson, Pia Staalgaard. Spørgsmål vedrørende selve energirapporten kan rettes til Kuben Management, ved den energirådgiver, der har udarbejdet rapporten. Med venlig hilsen Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø & Kuben Management A/S Energirapporten er udarbejdet af energikonsulent og Maskinmester Troels Peter Lund Rasmussen Telefon: Side 11 af 11

ENERGIRAPPORT. Energirapport for A/B Bomhoffs Have. 02. december 2013

ENERGIRAPPORT. Energirapport for A/B Bomhoffs Have. 02. december 2013 ENERGIRAPPORT 02. december 2013 Energirapport for A/B Bomhoffs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på Frederiksberg som

Læs mere

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 Side 1 af 8 Energirapport for E/F Herman Bangs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 11 Adresse: Græsvængevej 10 Postnr./by: 5960 Marstal BBR-nr.: 492-001488-001 Energikonsulent: Leif Werborg Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,04 MWh fjernvarme. 5 kwh el 10,53 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,04 MWh fjernvarme. 5 kwh el 10,53 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Abel Cathrines Gade 27 Postnr./by: 1654 København V BBR-nr.: 101-009440-001 Energikonsulent: Anja Wilhelm Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Engvej 5 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001157 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport E/F Cedervænget Cedervænget 39 2830 Virum Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. januar 2014 Til den 15. januar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,07 MWh fjernvarme 0,29 MWh fjernvarme 23,71 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,07 MWh fjernvarme 0,29 MWh fjernvarme 23,71 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Sognefjordsgade 2 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-512533-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærbygade 14 Postnr./by: 5320 Agedrup BBR-nr.: 461-220967 Energikonsulent: Peter Dallerup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 11 Adresse: Lyshøj Allé 8 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-356639-001 Energikonsulent: Leif Werborg Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vestergade Kollegiet Vestergade 31A 8000 Aarhus C Bygningernes energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den 21. oktober

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 6070 - Tranehavegård Tranehavegård 1-15 2450 København SV Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. november 2012 Til den

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fuglevænget 43 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-019123 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport E/F Højagerbo Højagerparken 2 2750 Ballerup Bygningernes energimærke: Gyldig fra 19. november 2013 Til den 19. november

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hørgården 2, vaskeri, varmecentral m.m. Amagerfælledvej 75 2300 København S Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. november

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gydeagervej 11 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-013668 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 22 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-000434 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Bygn. 3: Udskiftning til lavenergiruder. 16 MWh Fjernvarme 10200 kr. 187200 kr. 18.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Bygn. 3: Udskiftning til lavenergiruder. 16 MWh Fjernvarme 10200 kr. 187200 kr. 18. SIDE 1 AF 12 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsgade 18 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2200 København N BBR-nr.: 101-208494 Energikonsulent: Eva Maria Larsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 174 kwh el 273,20 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 174 kwh el 273,20 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Topperne 1 Postnr./by: 2620 Albertslund BBR-nr.: 165-044185-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 MWh Fjernvarme, 382 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 MWh Fjernvarme, 382 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stadion Alle 10 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-018470 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 6070 - Tranehavegård Tranehavegård 17-31 2450 København SV Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. november 2012 Til den

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 6070 - Tranehavegård Tranehavegård 32-43 2450 København SV Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. november 2012 Til den

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kløvergården Grenåvej 68B 854 Skødstrup ens energimærke: Gyldig fra 8. december 203 Til den 8. december 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skjoldhøjkollegiet - Bloktype B Spobjergvej 5 8220 Brabrand Bygningernes energimærke: Gyldig fra 28. januar 2014 Til den

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport E/F Cedervænget Cedervænget 35 2830 Virum Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. januar 2014 Til den 15. januar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Mozartsvej 22 2450 København SV ens energimærke: Gyldig fra 9. december 204 Til den 9. december 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Klostergårdsvej 5A 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009882 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vestertorv 4 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vestertorv 4 Postnr./by: SIDE 1 AF 14 Adresse: Vestertorv 4 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-017857-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Gældende fra 1. januar 2007 HANDEL, SERVICE, ADMINISTRATION SAMT OFFENTLIGE BYGNINGER Nye energiregler for erhvervsbygninger og offentlige

Læs mere

Energimærke. Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-306970-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 36 Adresse: Holstebrogade 008 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-235068-001 Energikonsulent: Erik Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere