ENERGIRAPPORT. Energirapport for A/B Bomhoffs Have. 02. december 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENERGIRAPPORT. Energirapport for A/B Bomhoffs Have. 02. december 2013"

Transkript

1 ENERGIRAPPORT 02. december 2013 Energirapport for A/B Bomhoffs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på Frederiksberg som et element i arbejdet med at nå Frederiksberg bys CO 2 -reduktionsmål på 35 pct. fra 2005 til Frederiksberg Kommune tilbyder derfor gratis rådgivning om energibesparelser til 30 udvalgte boligforeninger. En del af denne rådgivning er en gratis energiscreening udført af Kuben Managements energikonsulenter. Kuben Management har på denne baggrund gennemført en energiscreening af jeres ejendom den 14. november Dette har resulteret i følgende energirapport. Rapporten er tænkt som et værktøj til gennemførelse af energispareforslag i jeres ejendom forslag, der kan bidrage til at minimere ejendommens energiforbrug og CO 2 -udslip. Med udgangspunkt i screeningen, og afdelingens Side 1 af 11

2 ønsker og prioriteringer, er forslagene til energiforanstaltninger sorteret ud fra en realistisk tidsramme for udførelse. Ved at gennemføre flere af tiltagene vil jeres ejendom samtidig fremstå i en energimæssigt bedre stand. Rapporten tænkes således anvendt af ejendommens bestyrelse til at danne beslutningsgrundlag for fremtidige energibesparende tiltag på ejendommen. Det skal pointeres, at I ved indgåelse af aftale med Frederiksberg Kommune vedrørende energirådgivning, ligeledes har forpligtet jer til, at gennemføre de forslag, der har en tilbagebetalingstid (TBT) på op til 1 år. Når I skal gennemføre forslagene, er det vigtigt, at I indhenter flere uafhængige tilbud. Dette sikrer jer den bedste pris og giver jer et mere præcist billede af det enkelte spareforslag. Om ejendommen Adresse Bomhoffs Have 6, 1872 Frederiksberg Ejendommen anvendes til Beboelse Arealer 4900 m 2 bolig, 858 m 2 uopvarmet stueetage. Tidspunkt for besigtigelse 14. november 2013 Tilstede ved besigtigelse Pia Sindberg (tlf ), Mogens Friis og Jens Jakobsen (Kuben Management), tlf Opsummering af spareforslag Energiscreeningen af ejendommen viser en række spareforslag, der med fordel kan gennemføres i ejendommen, herunder nogle forslag med lang tilbagebetalingstid, som kan være aktuelle i forbindelse med renovering. Forslagene indeholder skøn og kræver nærmere undersøgelser af bygningsmæssige forhold og økonomi, samt evt. arkitektur og renoveringsbehov for den pågældende bygningsdel. Der kan forekomme forslag, hvor der på grund af praktiske forhold, som f.eks. lofthøjde, er foreslået mindre isolering end bygningsreglementets krav. Forslagene er opsummeret i nedenstående skema. Se venligst energirapporten for en nærmere beskrivelse af tiltagene. CO 2 -besparelser Gennemføres de forslag som er anført under Opsummering af energispareforslag, skånes miljøet årligt for ca.: kg CO CO 2 -besparelsen er beregnet ud fra 200 pct.-metoden. Side 2 af 11

3 Opsummering af energispareforslag Forslag Investering [kr. inkl. moms ] Besparelse [kwh/år] Besparelse [kr./år] TBT [år] 1. Isolering af uisolerede varmerør i varmecentral og uopvarmet stueetage 2. Udskiftning af cirkulationspumpe til ,2 cirkulation i radiatorkreds 3. Tilslutning af vaskemaskiner i vaskeri til varmt brugsvand (løst skøn) 4. Efterisolering af spidsloft ,5 5. Efterisolering af skråvægge samt lodret ,6 og vandret skunk 6. Montering af solceller på tag Efterisolering af facader mod gård Udskiftning af ældre termoruder og altandøre I alt: ,8 Priser inkl. moms: el 2,1 kr./kwh, varme 0,493 kr./kwh. Ved ændrede energipriser vil TBT ændre sig. Investering: Prisen under kolonnen Investering dækker omkostninger til materialer samt udgifter til håndværkere. Der er tale om et prisoverslag, der giver jer en idé om, hvor meget det koster at få gennemført de enkelte spareforslag (prisen er inkl. moms). Prisoverslaget afspejler ikke nødvendigvis den pris, I som boligforening kan opnå hos forskellige firmaer. Kuben Management kan derfor ikke garantere den nævnte pris. Besparelse: Besparelsen er opgjort for energi (kwh/år) og økonomi (kr./år). Der er her tale om gennemsnitsbetragtninger, der kan variere i forhold til det faktiske energiforbrug men som alligevel giver en god indikation af mulighederne. Den økonomiske besparelse er beregnet pr. år med baggrund i de energipriser, vi har for jeres ejendom. Tilbagebetalingstid (TBT): Tilbagebetalingstid (TBT) er et udtryk for, hvor lang tid det tager, før investeringen til det enkelte tiltag er tjent hjem via energibesparelsen. Øvrigt vedrørende forslag: I ejendommens fælles vaskeri findes en eldrevet tørretumbler som vurderes at være uden varmeveksler. Der er mulighed for at udskifte denne til en type, som er forsynet med varmeveksler, og derved reducere strømforbruget med ca. 60 %, dog øges tørretiden også noget. Rentabiliteten ved en udskiftning af tørretumleren afhænger bl.a. af hvor ofte den benyttes, krav til service m.m. og er ikke forsøgt beregnet her. Beregninger af energibesparelsen for forslag om tilslutning af vaskemaskiner i fællesvaskeri til varmvandsforsyningen er udført på baggrund af løse skøn af forbrugsmønster og driftstid for disse maskiner. Ud fra det oplyste ved bygnings- Side 3 af 11

4 gennemgangen har mange egen vaskemaskine, så brug af maskinerne i vaskeriet er ret begrænset. Tilslutning af vaskemaskinerne til varmt brugsvand kan dog vise sig at være rentabelt, da investeringen er meget beskeden. Udover de specifikke tiltag anbefales det at udskifte ældre hårde hvidevarer til (som minimum) A-mærkede hvidevarer de fleste nye, energieffektive hårde hvidevarer vil tjene sig hjem på 4-6 år. Når en boligejendom bliver tætnet gennem fx nye energivinduer og facade- og gavlisolering, kan det have en negativ indflydelse på indeklimaet, hvis ikke beboerne husker at lufte tilstrækkeligt ud. Der findes allerede i dag flere forskellige løsninger til ventilation, både såkaldte centrale og decentrale anlæg og løsninger, som er relativt energieffektive. Disse anlæg kan sikre at koncentrationen af fugt og sundhedsskadelige stoffer holdes nede, og hvor der er mulighed for at etablere anlæg med friskluftsindblæsning, at få en mere energiøkonomisk ventilationsløsning. Næste skridt I det ovenstående er energispareforslag med en TBT på op til 10 år blevet fremhævet. Dette omhandler forslag, som vil være fornuftigt at overveje allerede på kort sigt, da tiltagets økonomi vurderes attraktiv, set i forhold til den anslåede tilbagebetalingstid. Dette gælder især forslag 1-6, hvor levetiden for alle forslag ligeledes vurderes bidrage positivt til tiltagets økonomi f.eks. vil efterisoleringen have en lige så lang restlevetid som bygningsdelen (her tagkonstruktionen), og solceller har typisk en levetid på 20 år. Forslag med en længere TBT, som fx. udskiftning af ruder/altandøre, kan overvejes gennemført i sammenhæng med de løbende vedligeholds- og renoveringsarbejder. Her vil de angivne forslag således med fordel kunne indgå i ejendommens tilstandsrapport og vedligeholds- og renoveringsplaner. Energibesparelser i forbindelse med større arbejder bør ofte tænkes ind i forbindelse med projekteringen, således at boligejerne kan få størst mulig fordel af besparelserne på energiregningerne. Anvendelsen af de i denne rapport beskrevne energispareforslag, bør kun ske efter en nærmere vurdering og detailprojektering. Der er i handlingsplanen tale om teknisk-økonomiske overslag, som forudsætter en yderligere vurdering før iværksættelse. I forbindelse med gennemførelse af energispareforslag, er det vigtigt løbende at forholde sig til muligheder for tilskud fra fx Frederiksberg Kommune, på Samtidig yder flere finansieringsinstitutter særlige energilån, fx Merkur Bank, Nordea, Arbejdernes Landsbank m.fl., hvorfor markedet bør undersøges nærmere ved gennemførelse af forslagene. Samtidig er der løbende forskellige kampagner, hvor energiselskaber m.fl. tilbyder gratis rådgivning og tjek (senest sommerstop-kampagnen), eller forskellige regler og love, Side 4 af 11

5 som bør efterleves (fx lovpligtige varme- og ventilationseftersyn). Det kan ofte betale sig, løbende at få foretaget et drifts- og vedligeholdseftersyn. Med denne rapport er tilbuddet om gratis rådgivning fra Frederiksberg Kommune og Kuben Management udført. Har I spørgsmål til projektet, kan I kontakte Pia Staalgaard, Frederiksberg Kommune, på telefon: Med venlig hilsen Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø & Kuben Management A/S Jens Jakobsen Energikonsulent Side 5 af 11

6 BILAG 1. ENERGISPAREFORSLAG Energispareforslag for A/B Bomhoffs Have Der er i bygningen allerede udført gode energibesparende tiltag, såsom isolering af etageadskillelsen mod uopvarmet stueetage, samt udskiftning af hovedparten af lyskilderne i fællesområder til energibesparende lyskilder. Samtidigt er der fra bestyrelsens side et fokus på bygningens løbende vedligeholdelse og drift, herunder pasning af varmeanlæg. Nedenstående er en uddybende beskrivelse over de energibesparende forslag, der udover de eksisterende foranstaltninger, med fordel kan gennemføres i jeres ejendom, samt forslag der kan overvejes gennemført i forbindelse med øvrige behov for renovering af bygningsdelen. Om spareforslagene Her følger en gennemgang/forklaring af de enkelte besparelsestiltag: Installationer ISOLERING AF UISOLEREDE VARME- RØR Forslag 1: Isolering af uisolerede strækninger af varmerør i varmecentral og uopvarmet stueetage med 50 mm rørisolering. UDSKIFTNING AF CIRKULATIONS- PUMPE TIL CIRKULATION AF VAND I RADIATORKREDS Forslag 2: Udskiftning af cirkulationspumpe til cirkulation af vand i radiatorkreds til ny automatisk modulerende A-mærket pumpe. TILSLUTNING AF VASKEMASKINER TIL VARMT BRUGSVAND Forslag 3: Vaskemaskinerne i fællesvaskeriet har mulighed for tilslutning til både koldt og varmt vand, men er kun tilsluttet koldt vand. Der kan spares el ved tilslutning af maskinerne til både koldt og varmt vand. Størrelsen af den opgjorte besparelse bygger på løse skøn af maskinernes driftstid Side 6 af 11

7 m.m. Vinduer og døre UDSKIFTNING AF VINDUER (OG AL- TANDØRE). Forslag 8: Udskiftning af ejendommens vinduer og altandøre til nye vinduer og altandøre forsynet med energiruder med varm kant. Der er i forslaget regnet med udskiftning til vinduer med u-værdi 0,86 w pr. m 2 pr. grad C (det vil sige vinduer, der opfylder de kommende BR15 krav). Viser en nærmere undersøgelse af de eksisterende vinduers tilstand, at disse kan holde mange år endnu, kan det overvejes alene at udskifte selve ruderne til nye 2- lags energiruder med varm kant. Den energibesparelse der herved kan opnås er noget mindre end ved ovennævnte udskiftning af hele vinduet, men forslaget er også væsentligt billigere og kan derfor vise sig at være mere rentabel. Hovedparten af ejendommens vinduer og altandøre antages at være monteret omkring 1980, hvilket angiver en meget lav (teoretisk) restlevetid. Det oplyses at nogle vinduer er punkteret, og derved alligevel står overfor en udskiftning. Det skal bemærkes, at investeringsstørrelsen er beregnet ud fra standardpriser, uden skelen til faktiske priser ved tilbud. Størrelsen af den faktiske investering vil kunne svinge en del, afhængigt af hvilke tilbud, I indhenter, herunder u-værdi, kvalitet af vinduerne, osv. Side 7 af 11

8 Klimaskærm (lofter, vægge osv.) EFTERISOLERING AF SPIDSLOFT Forslag 4: Efterisolering af spidsloft med 300 mm mineraluld. Det antages at hele spidsloftet er uisoleret, som ved den besigtigede del af loftet (som vist på billedet). EFTERISOLERING AF SKRÅVÆGGE OG SKUNKE Forslag 5: Det antages at hele skråloftet og alle skunke er uisoleret, som ved de besigtigede steder. Isolering af skråvægge med 100 mm mineraluldsbats. Der skønnes at være plads til isoleringen mellem spær i skråvægge. Det forudsættes at isoleringen kan skubbes ned langs spærene. Isolering af skunke med mm mineraluld. Prisen for dette isoleringsarbejde er meget afhængig af de praktiske muligheder. Pris og muligheder for udførelse af denne form for isolering skal undersøges nærmere. Derudover anbefales isoleringsarbejdet gennemført af en godkendt isolatør, mht. korrekt opsætning af dampspærre osv. EFTERISOLERING AF FACADER MOD GÅRD Forslag 7: Udvendig efterisolering af de massive ydervægge mod gården, med 150 mm mineraluld. Isoleringen kan udføres som en facade-puds løsning, hvor der monteres hårde mineraluldsbatts og afsluttes med armeret puds. En gennemførelse af dette forslag vil medføre en betydelig energibesparelse og kan også medføre en væsentlig komfortforbedring i bygningen. Det er dog en bekostelig Side 8 af 11

9 affære at efterisolere facaden, og arkitekturen på gårdfacaden vil blive ændret betydeligt. Hvis forslaget overvejes gennemført, bør der indledes en dialog med Frederiksberg Kommune om hvorvidt der kan gives tilladelse til en udvendig facadeisolering. Vedvarende energi SOLCELLER Forslag 6: Etablering af solcelleanlæg på ejendommens tag. Ved det viste forslag er der regnet med installation af et solcelleanlæg med 100 m2 solceller af monokrystallisk silicium. Solcellepanelerne regnes placeret på ejendommens sydvendte tagflade. Der er nye regler for afregning af solcellestrøm, hvor man som princip skal bruge alt det energi man producerer time-fortime, for at kunne modregne egenproduktionen til samme pris, som der betales for levering af strøm. Rentabiliteten ved installation af solceller afhænger derfor bl.a. meget af størrelsen af det aktuelle strømforbrug i bygningen og hvordan forbrugsmønsteret passer med solcelleanlæggets leveringsmønster. Der er ved dette forslag forudsat, at der installeres en fælles elmåler på forsyningen til hele ejendommen, hvortil solfangeranlægget tilsluttes, at der installeres en bimåler i hver lejlighed, og at hele produktionen fra solcelleanlægget kan aftages i bygningen, så der ikke skal sendes strøm retur til el-nettet. Forud for installation af solcelleanlæg skal flere forhold undersøges nærmere, bl.a.: tagets bæreevne, myndighedskrav, samt størrelsen af ejendommens samlede forbrug og fordelingen heraf i forhold til solfangerens produktion og fordelingen heraf. Udgifter til etablering af fælles elmåler, bimålere, samt eventuelle udgifter i forbindelse med fordeling af el-udgifter mellem beboerne, er ikke medregnet ved bereg- Side 9 af 11

10 ning af forslaget. Øvrige foranstaltninger og anbefalinger Implementering af energistyring Energistyring er et værktøj, der gør det muligt at logge data fra ejendommens målere og gennem fjernaflæsning at holde styr på ejendommens energiforbrug typisk over computeren eller per sms. Energistyring er således en systematisk metode til at følge energiforbruget her-og-nu eller periodevis, og kan omfatte el-, varme- og vandforbrug. Erfaringsmæssigt medfører energistyring ofte energibesparelser. Energistyringen kan på sigt bruges til at følge med i og skabe et overordnet overblik over ejendommens energiforbrug og dermed effekten af de energibesparende tiltag, I vælger at gennemføre. Energistyring kan ligeledes benyttes til løbende at kontrollere, at der ikke er uhensigtsmæssige udsving i forbruget, samt at drifte ejendommens energianlæg og installationer på optimalt vis afhængigt af vejr og årstider. Der er i dag mange forskellige energistyringsløsninger på markedet. Vi anbefaler jer at tage kontakt til jeres el- og varmeselskab først, med henblik på at høre mere om de løsninger, de kan tilbyde jer. Salg af energibesparelser Mange af de danske energiselskaber giver tilskud til en række forskellige spareforslag, ved at købe energibesparelser. Priserne på energibesparelserne er markedsafhængige og svinger typisk mellem øre/kwh, afhængigt af tidspunkt og energiselskab. I kan derfor sælge jeres energibesparelser, inden projekterne igangsættes. Få mere information herom fra jeres el- og varmeselskab. Generelle kommentarer Spørgsmål vedrørende Frederiksberg Kommunes tilbud om energigennemgang af kommunens boligforeninger kan rettes til Frederiksberg Kommunes kontaktperson, Pia Staalgaard, og spørgsmål vedrørende selve energirapporten kan rettes til Kuben Management, ved den energirådgiver, der har udarbejdet rapporten. Med venlig hilsen Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø & Kuben Management A/S Side 10 af 11

11 Energirapporten er udarbejdet af energikonsulent Jens Jakobsen Telefon: Side 11 af 11

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vestergade Kollegiet Vestergade 31A 8000 Aarhus C Bygningernes energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den 21. oktober

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 15 kwh el 20,75 MWh fjernvarme -14 kwh el 10,78 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 15 kwh el 20,75 MWh fjernvarme -14 kwh el 10,78 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Ærøvej 2 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-130759-001 Energikonsulent: Jens Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skjoldhøjkollegiet - Bloktype B Spobjergvej 5 8220 Brabrand Bygningernes energimærke: Gyldig fra 28. januar 2014 Til den

Læs mere

Energimærke. Mariendalsvej 52A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077424-001 Energimærkning nr.: 200048636 Gyldigt 7 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Mariendalsvej 52A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077424-001 Energimærkning nr.: 200048636 Gyldigt 7 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Mariendalsvej 52A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077424-001 Energikonsulent: Jens Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Christiansbjerg Kollegiet Gøteborg Alle 3 8200 Aarhus N ens energimærke: Gyldig fra 30. oktober 203 Til den 30. oktober 2023.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Mozartsvej 22 2450 København SV ens energimærke: Gyldig fra 9. december 204 Til den 9. december 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Munkegadekollegiet Gammel Munkegade 21A 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den 21. oktober

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,07 MWh fjernvarme 0,29 MWh fjernvarme 23,71 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,07 MWh fjernvarme 0,29 MWh fjernvarme 23,71 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Sognefjordsgade 2 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-512533-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nørreport Kollegiet Nørreport 24 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den 21. oktober 2023.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Haunstrupgård Afd. 2. Næstvedgade 35 2100 København Ø Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. januar 2013 Til den 24. januar

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 11 Adresse: Græsvængevej 10 Postnr./by: 5960 Marstal BBR-nr.: 492-001488-001 Energikonsulent: Leif Werborg Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hejnsvigvej 5 6622 Bække Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. november 2013 Til den 29. november 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fredensgade Kollegiet Fredensgade 14 8000 Aarhus C ernes energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den 21. oktober 2023.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ladegårdskollegiet Skejbyparken 360 8200 Aarhus N Bygningernes energimærke: Gyldig fra 5. december 2013 Til den 5. december

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6,00 m³ koldt brugsvand. -1 kwh el 260 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6,00 m³ koldt brugsvand. -1 kwh el 260 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Skejbygårdsvej 48 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-814585-001 Energikonsulent: Tina Jeppesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Blok 1, 2, 3 og 4 Gildbrovej 30 2635 Ishøj Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. september 2013 Til den 5. september 2023.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tandlægekollegiet Fuglesangs Alle 28 8210 Aarhus V Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2013 Til den 24. september

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 60 m³ Fjernvarme, 2993 kwh el, 314 m³ varmt vand

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 60 m³ Fjernvarme, 2993 kwh el, 314 m³ varmt vand SIDE 1 AF 12 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Linnésgade 27 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 1361 København K BBR-nr.: 101-346102 Energikonsulent: Jakob Madsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vejlby Kollegiet Vejlby Centervej 49 8240 Risskov Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. december 2013 Til den 12. december

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hvedevænget 24-30 Hvedevænget 24 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. december 2012 Til den 20. december 2019.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 17 MWh Fjernvarme, 6710 kwh el, 331 m³ varmt vand

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 17 MWh Fjernvarme, 6710 kwh el, 331 m³ varmt vand SIDE 1 AF 11 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsgade 90 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2100 København Ø BBR-nr.: 101-208117 Energikonsulent: Jakob Madsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kirsebærhaven Kirsebærhaven 63A 8520 Lystrup Bygningernes energimærke: Gyldig fra 18. december 2013 Til den 18. december

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport E/F Rantzausgade 50-54 Rantzausgade 50A 2200 København N Bygningernes energimærke: Gyldig fra 17. september 2014 Til den

Læs mere

Energimærke. Adresse: Hvidkildevej 3 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Hvidkildevej 3 Postnr./by: SIDE 1 AF 37 Adresse: Hvidkildevej 3 Postnr./by: 2400 København NV BBR-nr.: 101-248224-001 Energikonsulent: Anders Bojsen-Møller Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af uisolerede rør i teknikrum. 0.5 MWh Fjernvarme 280 kr. 764 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af uisolerede rør i teknikrum. 0.5 MWh Fjernvarme 280 kr. 764 kr. 2. SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Helge Rodes Vej 11 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8210 Århus V BBR-nr.: 751-175256 Energikonsulent: Klaus Nieland Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport For Teglvænget 1 og 3. Teglvænget 1 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. september 2013 Til den 30. september

Læs mere

BBR-nr.: 461-057063 Energimærkning nr.: 100114827 Gyldigt 5 år fra: 24-03-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-057063 Energimærkning nr.: 100114827 Gyldigt 5 år fra: 24-03-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bøgedals Alle 44 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-057063 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Enghave Plads 1 1670 København V Bygningens energimærke: Gyldig fra 10. februar 2013 Til den 10. februar 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Dongsvej 3 5854 Gislev Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. juli 2014 Til den 17. juli 2021. Energimærkningsnummer 311065125

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Stenaldervej Kollegiet Stenaldervej 221A 8220 Brabrand Bygningernes energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den 21.

Læs mere