LEMVIG VARMEVÆRK A.m.b.A. FJERNVARME

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEMVIG VARMEVÆRK A.m.b.A. FJERNVARME"

Transkript

1 LEMVIG VARMEVÆRK A.m.b.A. FJERNVARME Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 17. september 2012 kl i Lemvig Idræts- og kulturcenter, Kultursalen 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse. 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges. 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af evt. investeringsplan for det kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagerne. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg fra bestyrelsen er: Anne-Grete Christensen (modtager genvalg). Bent Risom (modtager ikke genvalg). 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af revisor. 10. Eventuelt. Bestyrelsen Årsregnskab 2011/12 og budget 2012/13 for Lemvig Varmeværk A.m.b.A. Lemvig

2 LEDELSESPÅTEGNING Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. april marts 2012 for Lemvig Varmeværk A.m.b.A. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, med de tilretninger der følger af, at selskabet er omfattet af lov om varmeforsyning. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver årsrapporten et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Lemvig, den 23. juli 2012 Driftsleder: Svend Erik Bjerg I bestyrelsen: Jens Gielsgaard Jens Visholm Thomsen Formand Næstformand Sonny Finn Jørgensen Anne-Grethe Christensen Bent Risom Niels Nørskov Stidsen Steffen Damsgaard Repræsentant, Lemvig kommune DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til andelshaverne i Lemvig Varmeværk A.m.b.a.. Vi har revideret årsregnskabet for Lemvig Varmeværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. april marts 2012, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og note. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 2

3 En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2012, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april marts 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revsion af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Lemvig, den 23. juli 2012 VESTJYSK REVISION Statsautoriseret revisionsaktieselskab Henrik Bjerre Statsautoriseret revisor Ole Tang Registreret revisor LEDELSESBERETNING Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet består i produktion og distribution af varme, på billigste og mest miljøvenlige måde under hensyntagen til forsyningssikkerheden. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat udgør kr. efter indregning af underdækning på kr , hvilket bestyrelsen anser for mindre tilfredsstillende. Afvigelsen skyldes primært mindre varmesalg og ekstra vedligeholdesudgifter. I året er der tilsluttet 32 nye forbrugere, og det opvarmede areal er steget med m 2 til i alt m 2. Dette svarer til en stigning på 1,37 %. 3

4 Varmesalget udgør MWh i regnskabsåret 2011/12 mod MWh sidste år, svarende til et fald på 15,04 %. Varmeprisen for regnskabsåret var budgetteret til 39 øre pr. KWh. Den budgetterede variable pris, såvel som de faste afgifter, fastholdtes således som endelige afregningspriser. Acontoprisen for varmeåret 2012/2013 er budgetteret til: variabel bidrag 39 øre pr. KWh., det faste bidrag til kr. 8,67 pr. m 2 og målerbidraget kr Miljøforhold Lemvig Varmeværk har efter flisanlæggets idriftsættelse en total CO2 neutral energiproduktion, der gør os til en af de mest miljøvenlige varmeforsyninger i Danmark. På grund af ledningsnettets meget høje kvalitet, tabes der kun ca. 21 % af varmen. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Efter regnskabsårets afslutning er der ikke herudover indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt. Årets drift og forventninger til udviklingen. Igen var året kendetegnet ved en meget stor tilgang af nye forbrugere, med i alt m 2 nytilslutninger til varmeværket. Hvad angår udbygning af ledningsnettet blev der gennemført anlægsarbejder med nye hovedledninger i følgende områder: Nis Petersens Vej. Det forventes, at udviklingen fortsat følger den linje, der hidtil har været lagt. Det er fortsat vores strategi, at flest mulige forbrugere bliver tilsluttet til gavn for både de nye forbrugere, de nuværende forbrugere samt miljøet. Ligeledes søges stadig optimeret på brændselsindkøb og produktion, således stigninger hidrørende fra brændselspriser og/eller afgifter får mindst mulig indflydelse på varmeudgiften for vore forbrugere. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Lemvig Varmeværk A.m.b.a er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, med de tilretninger der følger af, at selskabet er omfattet af lov om varmeforsyning. Anvendt regnskabspraksis Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Der henvises til Lemvig Varmeværk A.m.b.A. s officielle årsrapport for nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. 4

5 RESULTATOPGØRELSE Budget 2011/ / / kr Faste afgifter Målerleje Forbrugsafgifter Incitamentstarif Indregnet underdækning/overdækning NETTOOMSÆTNING Produktionsomkostninger BRUTTOFORTJENESTE Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter RESULTAT PRIMÆR Resultat, Lemvig Kraftvarme A /S, note RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Finansielle indtægter Finansielle omkostninger ÅRETS RESULTAT RESULTATDISPONERING 500 Henlæggelse til fornyelser Overført til næste år DISPONERET I ALT

6 BALANCE Note / /2011 AKTIVER Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Eksterne installationer Driftsmateriel, biler og inventar Materielle anlægsaktiviter i alt Egenkapital i Lemvig Kraftvarme A /S Finansielle anlægsaktiviteter i alt ANLÆGSAKTIVER I ALT Lagerbeholdning Lagerbeholdninger i alt Tilgodehavender hos forbrugere Andre tilgodehavender Underdækning Periodeafgrænsningsposter Takstmæssig underdækning leverandører Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Likvide beholdninger i alt OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT

7 BALANCE Note / /2011 PASSIVER Tilslutningsafgift EGENKAPITAL I ALT Henlæggelser til fornyelser HENLÆGGELSER I ALT Gæld til realkreditinstitutter Overdækning leverandører Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristet del af langfristet gæld Overdækning Kreditinstitut, kassekredit Forudmodtaget betalinger Diverse kreditorer Gæld til forbrugere Mellemregning med Lemvig Kraftvarme A /S Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser i alt GÆLDFORPLIGTELSER I ALT PASSIVER I ALT Eventualposter 8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 7

8 NOTER TIL REGNSKABET / / RESULTAT, LEMVIG KRAFTVARME A /S Nettoomsætning Produktionsomkostninger BRUTTOFORTJENESTE Administrationsomkostninger RESULTAT FØR FINANSIERING Finansieringsindtægter RESULTAT FØR SKAT Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT Grunde og Tekniske anlæg Målere, gadebygninger og maskiner og stikledninger 2. ANLÆGSAKTIVITETER Kostpris 1. april Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris 31. marts Anvendte henlæggelser 1. april Anvendt i 2011/ Afgang i årets løb Anvendte henlæggelser 31/ Afskrivninger 1. april Årets afskrivning Afgang i årets løb Afskrivninger 31. marts Regnskabsmæssig værdi 31. marts Ejendomsværdier pr. 1/ , incl. bygning tilhørende Lemvig Kraftvarme A /S: Industrivej 10-12, matr. nr. 38 dp kr Grønningen 30 (pumpestation), matr. nr. 10 kl kr Der foreligger ikke vurdering for øvrige pumpestationer m.v. på lejet grund. 8

9 NOTER TIL REGNSKABET 3. DRIFTSMATERIEL, BILER OG INVENTAR / /2011 Kostpris 1. april Tilgang i årets løb Kostpris 31. marts Anvendte henlæggelser 1. april Anvendte henlæggelser 31. marts Afskrivninger 1. april Årets afskrivning Afskrivninger 31. marts Regnskabsmæssig værdi 31. marts EGENKAPITAL I LEMVIG KRAFTVARME A /S Lemvig Varmeværk A.m.b.A. s andel af selskabets kapital andrager 100%. Selskabets egenkapital fremkommer således: Aktiver ialt Gæld og hensættelser ialt Tilslutnings- 5. EGENKAPITAL afgift Ialt Tilslutningsafgift 1. april Egenkapital 31. marts HENLÆGGELSER TIL FORNYELSER / /2011 Henlagt pr. 1. april Anvendte henlæggelser Henlagt for regnskabsåret EVENTUALPOSTER Selskabet har indgået renteswapaftale med det formål at sikre en fast rente på 4,35% vedr. variabel realkreditinstitutlån med en restgæld pr. 31/ kr Markedsværdi af renteswap andrager pr. 31/ kr PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER Ejerpantebrev med pant i selskabets ejendom nom. kr er disponibel. 9

10 RESULTATBUDGET 9. RESULTATBUDGET 2012/ kr. Faste afgifter Målerleje Forbrugsafgifter Incitamentstarif Produktionsomkostninger BRUTTOFORTJENESTE Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter RESULTAT PRIMÆR Resultat Lemvig Kraftvarme A /S RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Finansieringsindtægter Finansieringsudgifter ÅRETS RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER Salg af CO2 kvoter RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER RESULTATDISPONERING Årets resultat Overført fra tidligere år TIL DISPONERING IALT DER FORESLÅES ANVENDT SÅLEDES: Henlæggelse til fornyelser Overført til næste år DISPONERET IALT

11 BUDGETFORUDSÆTNINGER BUDGETFORUDSÆTNINGER 2012/2013 Faste afgifter: m 2 à kr. 8, målere à kr. 884,00 Forbrugsafgifter: MWh à kr. 390,00 Der er ved fastsættelsen af det forventede varmesalg taget udgangspunkt i et graddageår, der andrager 85% af et normalår. Forbrug af brændsel m.v.: Varme fra Lemvig Kraftvarme A /S MWh svarende til Nm 3 CH 4 Træpiller MWh svarende til 620 tons Flis MWh svarende til tons Olie MWh svarende til 5 tons MWh Vedligeholdelse og renovering: Vedligeholdelse af ledningnet... kr Vedligeholdelse af bygninger og interne installationer... kr kr Personaleudgifter m.v.: Der er på kontoret budgetteret med 2 ansatte på 3/4 tid, samt driftsleder på fuld tid. I driften er der budgetteret med 3 fuldtidsansatte samt rengøringshjælp. Afskrivninger: Der er budgetteret med uændrede afskrivningsprincipper. 11

12 HOVED- OG NØGLETAL 2011/ / / / /08 (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Antal forbrugere Opvarmet areal i m Varmepris, øre pr. KWh Fast afgift, kr. pr. m 2 8,67 8,67 8,67 8,67 8,67 Målerleje, kr Flisforbrug tons Træpilleforbrug i tons Olieforbrug i tons Varmekøb i MWh fra Lemvig Kraftvarme A /S Produktionspris, øre pr. KWh fra Lemvig Kraftvarme A /S 28,5 27,1 26,0 22,7 31,2 Varmeproduktion, MWh (inkl. køb fra Lemvig Kraftvarme A /S) Varmesalg i MWh Varmetab i % 21,1 19,5 18,4 20,9 22,2 Spædevandsforbrug i m Graddage Graddage i % af et normalår 83,0 107,9 98,4 90,0 84,0 Omsætning (1.000 kr.) Resultat (1.000 kr.) Egenkapital (1.000 kr.) Lemvig Bogtrykkeri /06

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 96 75 55 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk r001 090630 8107 Årsrapport.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår)

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014

Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014 Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014 Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. FJERNVARME FJERNKØLING Indholdsfortegnelse 2 Fjernvarme Selskabsoplysninger...3 Påtegninger Ledelsespåtegning...4 Den uafhængige

Læs mere

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Søndergade 34 8370 Hadsten Telefon 86 98 34 33 CVRnr. 76 48 73 16 www.kvistjensen.dk hadsten@kvistjensen.dk Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

ARDEN VARMEVÆRK A.M.B.A.

ARDEN VARMEVÆRK A.M.B.A. ARDEN VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2007/08 Generalforsamling: Afholdes torsdag den 13. november 2008 kl. 19.30 i Kulturhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3.

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28 CVR-nr. 64 77 17 28 Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62 74 98 14 ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2014 med følgende

Læs mere

Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a. Årsrapport 2013/14. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer...

Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a. Årsrapport 2013/14. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... ÅRSRAPPORT 2013/14 Indholdsfortegnelse SELSKABSOPLYSNINGER Selskabsoplysninger... 1 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 ÅRSREGNSKAB Ledelsesberetning... 5 Anvendt

Læs mere

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Vallensbæk Fjernvarmeværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer...

Vallensbæk Fjernvarmeværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... ÅRSRAPPORT 2012/13 Indholdsfortegnelse SELSKABSOPLYSNINGER Selskabsoplysninger... 1 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 ÅRSREGNSKAB Ledelsesberetning... 5 Anvendt

Læs mere

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Fjernvarme- Fensmark værka.m.b.a. Årsrapport for 211/12 CVR-nr. 4 4 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 212 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Gelsted Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13 14 82 28. Årsrapport 2012/13

Gelsted Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13 14 82 28. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Gelsted Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning SKOVLUND VARMEVÆRK a.m.b.a. CVR nr. 14 45 49 18 Årsrapport 2013/2014 (49. regnskabsår) Budget 2014/2015 Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Skovlund,

Læs mere