BJERREBY OG LANDET SOGNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BJERREBY OG LANDET SOGNE"

Transkript

1 Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Vinter

2 Det ender godt Når mørket omgiver os, kan det være svært at se, at der skulle være lys forude. Vinterens mørke omgiver os, selvopgivelsen og håbløsheden kan ramme os, og døden griber os regelmæssigt med sit kolde budskab om, at alt det, vi bygger op af familie og venskaber, visner bort engang. Det er en påstand at sige, at der findes et gudsrige. Det kan næsten føles som en fornærmelse, når vi i kirken påstår, et der er et håb, selvom alle kan se, at det er der ikke. Hvis håbet er et håb om, at vi altid skal være sunde og glade og leve evigt, ja, så har kritikerne ret. I den forstand er der ikke noget håb. Hvis vi derimod spørger os selv, om det er os, der har skabt verden, og så må komme til det svar, at det har vi ikke, så har vi indset, at der er en Gud, som sætter en anden dagsorden end død og mørke. Livet, lyset ja, Guds kærlighed til verden er den kraft, der har skabt os. Men vi skal stadig dø, og derfor gav Gud sig til kende og lod sin søn komme til verden. Gud viste os sit sande ansigt, da han sendte sin Søn. Gud lod ikke sin søn blive i døden; men lod ham stå op som et forvarsel om de dødes opstandelse. Vi skal leve hos Gud altid, både når vi rent faktisk lever, og når vi for længst er begravet. Det kristne håb er stadig svært at forstå. Vores bevidsthed kan aldrig rumme Guds tanker, så i en vis forstand må vi vente og se. Paulus sagde også til sin menighed, at håbets natur netop er, at det ikke er en realitet endnu. I en interviewbog, som Erik Bjerager har lavet med Johannes Møllehave, siger Møllehave, at der på hans kones gravsten står»gud er Kærlighed«, og det er et godt bibelcitat, for det er den kærlighed, der bærer hele vores liv; men, siger Møllehave, der kunne også godt have stået»det ender godt«. Håbet om, at Gud vil være med os i alle livets faser, og at han er med alle slægter før os og efter os, det håb kan vi leve på. Johanne Fauerskov Sloth 1. SØNDAG I ADVENT MUSIKKEN VED GUDSTJENESTERNE Vi fejrer kirkeårets begyndelse den 1. søndag i advent. I år bliver det søndag d. 29. nov., og vi får besøg af mezzosopranen Ingvil Bjaastad. Ved gudstjenesterne vil Ingvil Bjaastad synge et par Händel-kompositioner i anledning af, at det i år er 250 år siden, at Händel døde, bl.a. uddrag fra Messias. Vi tager lidt forskud på Jesu fødsel og dvæler ved krybben med tonerne fra»away in a Manger«. Mezzosopranen Ingvil Bjaastad er uddannet ved Det Fynske Musik kon - ser vatorium under Ulrik Cold og Lars Waage og ved Helsingfors Konservatoriet i Finland. Hun har været ansat ved den Finske Radios Kammerkor og Festivalkoret ved operafestivalen i Savonlinna ligeledes i Finland. Som solist laver hun liedkoncerter, afholder kirkekoncerter og har sunget»hans«i operaen»hans og Grethe«i Helsingfors og»berthas«rolle i»barberen i Sevilla«på Den Fynske Opera. Ingvil er en tredjedel af ensemblet TRIOFabula, som to gange har optrådt i kirken. TRIOFabula spiller kirkeopera for børn i alle aldre over hele landet. Endvidere er hun kirkesanger ved to kirker i Odense og laver babysalmesang i et par af byens kirker. 2

3 De ni læsninger med Tåsingekoret Bjerreby kirke d. 9. dec. kl Onsdag d. 9. december holder vi De 9 læsninger i Bjerreby kirke. I ni læsninger lytter vi til profetierne fra Det gamle Testamente om Messias, og vi hører, hvordan pro - fetierne bliver til virkelighed i Jesu fødsel. Mellem læsningerne hører vi de salmer, som knytter sig til teksterne. Denne vekslen af ord og sang danner en smuk helhed, og hos os er det blevet en tradition, at Tåsingekoret kommer og synger sammen med os og for os ved den lejlighed. Koret, der efterhånden er blevet et stort kor, ledes af Jutta Bay. Efter De ni læsninger er der gløgg og æbleskiver i præstegården hvor alle er velkomne. Julen synges ind I LANDET KIRKE TIRSDAG D. 15. DECEMBER KL »Vi synger julen ind«i Landet kirke sammen med Sydfyns Tværfløjte Ensemble, som består af Kirsten Øxenhave, Eva Clemmensen og Mogens Holm under ledelse af Jan Aagaard. Denne aften vil, som det er god tradition, veksle mellem fællesalmer og koncertindslag. Sydfyns Tværfløjte Ensemble vil spille værker af komponisterne Telemann, Grieg, Barbar, Bozza og Händel. Herudover skal vi lytte til et par engelske Christmas Carols, som jo efterhånden er blevet folkeeje herhjemme. De værker, der spilles, er dels skrevet for tværfløjtetrio -/kvartet eller bearbejdet fra kendte stykker til denne type ensemble. For at gøre programmet så alsidigt som muligt benyttes udover den normale koncertfløjte også altfløjte samt den lidt sjældnere bastværfløjte. Ensemblet har i denne konstellation spillet i mere end 12 år og som følge deraf opnået et for amatører meget højt niveau. Kvartetten har spillet koncerter i flere kirker samt ved maleriudstillinger. Efter koncerten er der en kop kaffe, the og klejner i våbenhuset! 3

4 Juleaften Agnar Ellebye kaster glans over juleaften med sit smukke trompetspil i begge kirker. Til præludium spiller vi»joy to the World«af Händel. Agnar Elle bye ledsager fællessalmerne med frie udsmyk ninger og overstemmer og runder gudstjenesten af med en tårnblæsning. Studiekreds om Martin A. Hansen Tre aftener om Martin A. Hansen og hans forfatterskab Den 20. august 2009 var det årsdagen for forfatteren Martin A. Hansens fødsel. Mange kender ham først og fremmest som forfatter til en af det 20. århundredes største romaner,»løgneren«, der udkom i 1950, og som blev læst højt i radioen af skue spilleren Poul Kern. Oplæsningen lagde i den grad gaderne øde, at det kun kan sammenlignes med den succes, som senere TV serier som»matador«og»krøniken«har haft. Vi indbyder til tre studiekredsaftener om Martin A. Hansen 1. Tirsdag d. 12 januar kl Martin A. Hansens liv og værk 2. Tirsdag d. 26. januar kl Løgneren 3. Tirsdag d. 9. februar kl Et par af novellerne. Studiekredsen afholdes i præstegården, Bjerrebyvej 44, Bjerreby, Tåsinge. Som sædvanligt kræves der ingen særlige forudsætninger for at deltage; men af hensyn til kaffen vil vi gerne have tilmelding senest den 7. januar. Kirkebil kan bestilles. Ring til Svendborg Taxa senest dagen før. 4

5 Søndag d. 7. februar holder vi kyndelmisse i Landet kirke kl Kyndelmisse ( kandelabermesse) var oprindelig en gudstjeneste, hvor man indviede lysene til resten af kirkeåret. Vi indvier ikke længere kirkelysene; men vi holder alligevel en gudstjeneste, hvor alle lys er tændt her midt i vintermørket. Kulden og vinteren skal ikke herske over os, og det lys, som det kristne håb tænder, skal oplyse vort livs mørke. Ved gudstjenesten synger den ene af vore kirkesangere, Johanne Schjerning Rasmussen, og årets konfirmander læser dagens tekster. Fyraftensmusik I BJERREBY OG LANDET KIRKER Vi har lige passeret Kyndelmisse, som hvert år falder d. 2. februar og markerer, at halvdelen af vinteren er gået. Der er stadig et stykke vej til foråret, og vi vil synge»her vil ties, her vil bies«og»når mit øje træt af møje«, som Brorson har skrevet. Salmer som ikke blot handler om foråret, men også om evighedshåbet. Ved årets første fyraftensarrangement får vi besøg af min gode kollega Inge Bjarke, som er organist ved Sdr. Nærå kirke. Som noget nyt vil vi to organister lave en udveksling af fyraftensmusik, hvor det samme program spilles i Sdr. Nærå kirke den 3. februar, og i Bjerreby kirke den 17. februar. Programmet vil i kraft af samarbejdet byde på noget så forholdsvist sjældent som et firhændigt orgelstykke af Schubert samt værker for cello og orgel. I min musikeruddannelse er jeg oprindelig uddannet cellist, og den side af mit musikerskab bliver der lejlighed til at høre med Inge Bjarke som akkompagnatør.»fyraftensmusik«bjerreby kirke onsdag d. 17. februar kl

6 I Luthers fodspor I efteråret 2010 bliver der mulighed for at tage i reformatoren Martin Luthers fodspor. Sognepræst Torkil Jensen, Vester Aaby, har igennem 10 år været guide og medarrangør på en sådan rejse og har nu rettet henvendelse til en række sydfynske sogne, herunder Bjerreby og Landet sogne, for at høre, om vi ville være interesserede i at rejse med til næste år. Rejsen vil komme til at koste ca kr pr. deltager. Dette beløb omfatter busrejse, hotelophold på gode hoteller, halvpension samt guidning og betaling af samtlige entreer. Torkil Jensen fortæller følgende om turen: På rejsens fø rste d ag vil vi an k o m m e til Wittenberg, so m var d en by, Luther bo ed e o g virk ed e i d et m este af sit liv. Vi vil se Luthers bo lig o g d e to k irk er i byen, hvo r navnlig Byk irk en m ed Lucas Cranachs altertavle er interessant. Der bliver o gså go d tid til at fo rnem m e byens atm o sfæ re af histo rie. På rejsens tred je d ag bryd er vi o p fra Wittenberg fo r at tage turen o m k ring renæ ssancep erlen To rgau, hvo r Luthers hustru Katharina ligger begravet, o g hvo r vi find er Slo tsk irk en, d er var d en fø rste k irk e, d er blev bygget efter d e refo rm ato risk e p rincip p er. Efter fro k o st går turen vid ere til Leip zig, hvo r vi besø ger Nik o lajk irk en o g hø rer o m k irk ens ro lle i fo rbind else m ed Murens fald. Dagen slutter i Erfurt, hvo r vi ind k varte re s, ind e n vi to rsd ag b e sø ge r Augustinererem itk lo stret, hvo r Luther blev m unk. Her vil vi o gså m ø d e en rep ræ sentant fo r d e luthersk e k irk er i d et tid ligere DDR o g hø re o m d eres m eget vansk elige situatio n i d et nye Tysk land, ind en vi to rsd ag efterm id d ag k ø rer til bo rgen Wartburg fo r bl.a. at se d en celle, hvo r Luther sad o g o versatte d et nye testam ente und er sit fangensk ab. Fred ag går d et så atter m o d Danm ark. Interesserede bedes henvende sig til Johanne Sloth senest den 15. januar Hvis der er interesse for en sådan rejse, laver vi et forberedelsesforløb her i sognene (eller sammen med andre deltagende sogne) med foredrag om Luther. Disse foredrag finder sted sidst på foråret og i august/ september

7 GUDSTJENESTER bjerreby kirke sct. morten Landet kirke Sct. jørgen November: 29. nov. 1. søndag i advent (ekstra musik ved gudstjenesten) December: 6. dec. 2. søndag i advent dec. De ni læsninger i Bjerreby kirke (se omtale i bladet) dec. 3. søndag i advent dec Julen synges ind i Landet kirke (se omtale i bladet) dec. Julegudstjeneste for Lundby Børnehave dec. 4. søndag i advent dec. Julegudstjeneste for Lundby skole dec. Juleaften dec. Juledag dec. 2. juledag dec. Julesøndag Januar: 1. jan. Nytårsdag jan. Hellig tre Konger jan 1. søndag efter HTK jan. 2. søndag efter HTK jan Sidste søndag efter HTK (En af Bregningepræsterne prædiker) 31. jan. Septuagesima Februar: 7. februar Kyndelmissegudstjeneste i Landet (se omtale i bladet) Ingen februar Fastelavns søndag februar 1. søndag i fasten (en af Bregningepræsterne prædiker) 28. februar 2. søndag i fasten Februar: 7. marts 3. søndag i fasten marts Midfaste Sognepræsten holder friweekend d. 23. og 24. januar samt vinterferie fra lørdag d. 20. til og med onsdag d. 24 februar. Embedet passes i disse dage af Bregningepræsterne tlf:

8 KIRKELIG VEJVISER Adresser for både Bjerreby og Landet sogne Sognepræst: Johanne Fauerskov Sloth Bjerrebyvej 44, Bjerreby, 5700 Svendborg Tlf Formand for pastoratrådet: Karin Hansen Tinghavevej 1 C, Landet, tlf Næstformand for pastoratrådet: Birgit Hansen Bjerrebyvej 129, tlf Kasserer: Kaj Aage Rasmussen, Odensevej 59, 5700 Svendborg, tlf Organist: Anne Vilain, Vindeby Sundvej, Vindeby tlf Graver: Lene Stagis, Kullinggade 38, 5700 Svendborg. Landet graverbygning Privat Gravermedhjælper: Marie Schjerning Gregersen. Bjerreby graverbygning Privat Adressefelt Bjerreby kirke : Kirkeværge Bjerreby: Gerda Egedorf, Stjoul Fiskervej 2, Stjoul 5700 Svendborg tlf Kirkesanger Bjerreby: Johanne S. Rasmussen, Rugmarken 5, Strammelse, 5700 Svendborg, tlf Landet kirke : Kirkeværge Landet: Benta Nielsen, Biblioteksvej 13 Landet, 5700 Svendborg tlf Kirkesanger Landet: Edel Skov (Isse), Thorseng 26, 5700 Svendborg tlf KIRKEBIL Kirkebil kan benyttes af nuværende og tidligere beboere i sognene til kørsel til gudstjenester og koncerter i kirken eller til arrangementer i præstegården. Ring til Svendborg Taxa tlf , senest dagen før. Kirkekassen betaler transporten KIRKEKONTORET Fødsel skal anmeldes til præsten snarest muligt (senest 2 hverdage efter fødslen). Fødselsanmeldelse samt ansvars- og omsorgserklæring (hvis man ikke er gift), sendes eller afleveres til præsten. Dåb aftales med præsten, der skal foretage dåben. Navngivelse ved anmeldelse (uden dåb) sker til præsten i det sogn, hvor barnets fødsel er registreret. Et nyfødt barn skal have både fornavn og efternavn senest 6 måneder efter fødslen. Navneændring sker ved henvendelse til bopælssognets præst. Vielse aftales i god tid med den præst, som skal foretage den. Til samtalen forud for vielsen medbringes den»prøvelsesattest«, som man får på rådhuset. Begravelse/bisættelse. Dag, tid og sted aftales med den præst, der skal forrette den kirkelige handling. De nødvendige papirer kan evt. ekspederes gennem bedemanden Kirkerne er åbne fra kl til kl Ansvarshavende: Sognepræsten, organisten og pastoratrådet Tryk:

Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006. Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7

Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006. Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7 Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006 Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7 Fredens Kirke i Rundetårn Mangler der noget inventar i Fredens Kirke i februar og

Læs mere

Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE

Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE DECEMBER 2011 JANUAR FEBRUAR 2012 Foto: Ole Pedersen Juletræet med sin pynt Julen begynder tidligere og tidligere i butikkerne. Allerede i begyndelsen af oktober er

Læs mere

SOGNENYT VINTER 2013-14 HORNSTRUP

SOGNENYT VINTER 2013-14 HORNSTRUP SOGNENYT VINTER 2013-14 HORNSTRUP Lys i mørket Da man i begyndelsen af det 4. århundrede begyndte at fejre Jesu fødsel midt i vintermørket, var det som en modfest til en romersk fest for den uovervindelige

Læs mere

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 1 7. årgang JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE FILMKLUB LITTERATURCAFÉ JULEHJÆLP DE 9 LÆSNINGER INSPIRATIONSAFTENER SOGNEPOST december 2013, januar og februar 2014 Marthas

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

k i r k e b l a d e t

k i r k e b l a d e t Kirkebladet 15. november 2010-15. februar 2011 - Lys i mørke - Mørket greb det ikke S ø n d e r m a r k s k i r k e n vejviser Sognepræster Børn og unge Søndermarkskirkens kirkekontor Sognepræst Anne Birgitte

Læs mere

Det ny kirkeblad. FIRKLØVERET - et samarbejde mellem Nr. Jernløse, Kvanløse, Sdr. Jernløse og Søstrup sogne. December 2009 - Februar 2010 Nr.

Det ny kirkeblad. FIRKLØVERET - et samarbejde mellem Nr. Jernløse, Kvanløse, Sdr. Jernløse og Søstrup sogne. December 2009 - Februar 2010 Nr. FIRKLØVERET - et samarbejde mellem Nr. Jernløse, Kvanløse, Sdr. Jernløse og Søstrup sogne December 2009 - Februar 2010 Nr. 1 Det er med stor glæde, at vi nu kan præsentere vores 4 sognes nye kirkeblad,

Læs mere

FREDENS KIRKE NR. 3 NOVEMBER 2014 - FEBRUAR 2015

FREDENS KIRKE NR. 3 NOVEMBER 2014 - FEBRUAR 2015 FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 3 NOVEMBER 2014 - FEBRUAR 2015 PÅ VEJ MOD JUL Af sognepræst Lotte Grauslund Boas Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær Dengang jeg var barn, begyndte julemåneden 1. søndag

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2012 32. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2012 32. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Marts - Maj 2012 32. årgang nr. 1 I Luthers fodspor Studierejse i dagene 10.-14.september 2012 I efteråret 2012 bliver

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 1. december 2014, januar, februar og marts 2015 Læs om: Glæde, formandens nytårshilsen, Jakobs farvel, kulturrejse til Sverige, koncerter og meget mere... Kontakt Sognepræst

Læs mere

Vor Frue Sogn Svendborg nr. 3 December Januar Februar Marts 2010-2011. Anne Hune: Flugten til Ægypten

Vor Frue Sogn Svendborg nr. 3 December Januar Februar Marts 2010-2011. Anne Hune: Flugten til Ægypten Vor Frue Sogn Svendborg nr. 3 December Januar Februar Marts 2010-2011 1 Anne Hune: Flugten til Ægypten Er det allerede jul? Ja, næsten lige nu er det advent, men det har alle de mange oktoberreklamer ikke

Læs mere

BOGENSE SOGNS KIRKEBLAD. Nr. 3. 2015 sept - okt - nov 21. årgang

BOGENSE SOGNS KIRKEBLAD. Nr. 3. 2015 sept - okt - nov 21. årgang BOGENSE SOGNS KIRKEBLAD Nr. 3. 2015 sept - okt - nov 21. årgang V E J V I S E R B O G E N S E S O G N Hjemmeside: www.bogensekirke.dk Bogense Sogns kirkekontor Teglgårdsvej 1. 5400 Bogense tlf. 64 81 26

Læs mere

SOGNENYT VINTER 2007/08 HORNSTRUP

SOGNENYT VINTER 2007/08 HORNSTRUP SOGNENYT VINTER 2007/08 HORNSTRUP Adventstid Adventstiden er fuld af forventning og forberedelse. Vi venter på julen, og derfor forbereder vi os til den på en eller anden måde. Det er en gentagelse, år

Læs mere

BOGENSE SOGNS KIRKEBLAD. Nr. 4. 2014 dec - jan - feb 20. årgang

BOGENSE SOGNS KIRKEBLAD. Nr. 4. 2014 dec - jan - feb 20. årgang BOGENSE SOGNS KIRKEBLAD Nr. 4. 2014 dec - jan - feb 20. årgang V E J V I S E R B O G E N S E S O G N Hjemmeside: www.bogensekirke.dk Bogense Sogns kirkekontor Teglgårdsvej 1. 5400 Bogense tlf. 64 81 26

Læs mere

bladet Ærø 3 September Oktober November 2011

bladet Ærø 3 September Oktober November 2011 Kirke bladet Ærø 3 September Oktober November 2011 Den nye provst Jeg har været sognepræst i Lindelse, Tryggelev og Fodslette på Langeland de sidste 20 år. Jeg har 4 børn: Elsi på 19 og Christian på 17,

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013 SKIBET SOGN Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 februar 2013 94. årg. nr. 1 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time.

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Egeskov Kirke SEP. - OKT. - NOV. 2010 35. ÅRGANG Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Foto: Helle

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Julekrybbe fra Mexico Barn Jesus i en krybbe lå Jul i arresten Julens arrangementer Nytårsgudstjeneste Det nye menighedsråd Hele sognets dag Juniorklubben DECEMBER

Læs mere

Skibet. Glædelig Jul! T SO

Skibet. Glædelig Jul! T SO SKI Skibet Glædelig Jul! GN T SO BE Sogne og Kirkenyt december 2014 februar 2015 Indholdsfortegnelse Nyt fra Sognepræsten... 4 Nyt fra Menighedsrådet... 5 Nyt fra FDF i Skibet... 6 Bogen, der rørte mig...

Læs mere

Forvandling og forandring

Forvandling og forandring DECEMBER 2007 JANUAR FEBRUAR 2008 NUMMER 1 33 ÅRGANG Gospelkoret Faith side 5 Ord fra præsten SOGNEPRÆST ANNETTE BERG VIG KIRKE Forvandling og forandring Det, at tage et nyt skridt og at sige et nyt ord

Læs mere

December - Januar - Februar KIRKE BLADET. Gislev & Ellested Sogne. Årgang 63

December - Januar - Februar KIRKE BLADET. Gislev & Ellested Sogne. Årgang 63 December - Januar - Februar Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Årgang 63 Nr. 1-2013 2 Sogneudflugten blev en succes 2012 Udflugten startede i gråvejr, hvor der under turen, kun kom en byge, så vi 51

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 4 51. årg. 2014/15 December Januar Februar Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, hvilket betyder, at vi frem til advent 2015 vil anvende

Læs mere

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert:

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert: 16 Gudstjenester DECEMBER LINÅ KIRKE SEJS-SVEJBÆK KIRKE Søndag den 1. december 10:30 10:30 1. søndag i advent Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz Søndag den 8. december 09:00 10:30 2. søndag i advent Unna-Pernille

Læs mere

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 SOGN & 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 K IRKE Inde i bladet Hvor kommer drømmene mon fra Med livet i hænderne Filmaften og litteraturkreds Konfirmandernes gospeldag 30032_Kirkeblad_nr1_julen_2014.indd 1 Sangaften

Læs mere

AGRI-EGENS / KNEBEL-ROLSØ / TVED-HELGENÆS-VISTOFT SEPTEMBER - DECEMBER

AGRI-EGENS / KNEBEL-ROLSØ / TVED-HELGENÆS-VISTOFT SEPTEMBER - DECEMBER Kirkebladet Fra Vrinners Kirke. Foto: Søren Kirkemann AGRI-EGENS / KNEBEL-ROLSØ / TVED-HELGENÆS-VISTOFT SEPTEMBER - DECEMBER 2013 www.mols-helgenaes.dk INDHOLD 4 Særlige gudstjenester 5 Sammenkomster 6

Læs mere

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale:

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale: KIRKEBLADET E F T E R Å R V I N T E R 2 013 H Ø J B Y L U M S Å S O D D E N Kirkekunstneren Niels Larsen Stevns (1864-1941) er kendt for sine fantastiske altertavler, hvor han ville male Kristus i det

Læs mere

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR VEJLE VEST NR 4 17. Årgang 2007 1 NOVEMBER DECEMBER JANUAR Jul i din kirke 10. klasses egen skole Mange arrangementer AAB i 75 år 2 FRA REDAKTØREN Leder af Birgit Flindt Tillykke Et stort tillykke skal

Læs mere

Sognebladet for Nørholm

Sognebladet for Nørholm Sognebladet for Nørholm Tegning: 2. klasse fra Nørholm skole INDHOLD: - Velkommen til vores nye organist - Lokale kunstnere udstiller i bladet og på hjemmesiden - Julegave fra kirken: GRATIS klippekort

Læs mere