Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2006"

Transkript

1 Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2006

2 Repræsentantskab Formand Bestyrelsesformand Jørgen Søndergaard Arbejdsgiverrepræsentanter Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening Formand Jørgen Vorsholt Direktør Kim Graugaard Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen Konsulent Lise Bardenfleth Adm. direktør Ingelise Bogason Direktør Henrik Thorlacius-Ussing Chefredaktør, adm. direktør Torben Dalby Larsen Vognmand Joan Hansen Udpeget af Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger Gårdejer Ove Møberg Adm. direktør Nils Juhl Andreasen Udpeget af Finansministeren Direktør Lisbeth Lollike Udpeget af Danske Regioner Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Udpeget af Kommunernes Landsforening 1. Viceborgmester Bjørn Dahl 1. Viceborgmester Jørgen Glenthøj Udpeget af Finanssektorens Arbejdsgiverforening Direktør Steen A. Rasmussen Lønmodtagerrepræsentanter Udpeget af Landsorganisationen i Danmark Formand Hans Jensen Næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Afdelingsleder Ingerlise Buck Gruppeformand Lillian Knudsen Forbundsformand Thorkild E. Jensen Forbundsformand Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand Arne Johansen Forbundsformand John Dahl Næstformand Mona Strib Forbundsformand Kirsten Nissen Udpeget af Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Formand Allan Bang Formand Bente Sorgenfrey Direktør Jens Kragh Udpeget af Ledernes Hovedorganisation Adm. direktør Svend Askær Udpeget af Akademikernes Centralorganisation Formand Sine Sunesen Bestyrelse Jørgen Søndergaard (formand) Jørgen Vorsholt Kim Graugaard Jørn Neergaard Larsen Bjørn Dahl Ove Møberg Lisbeth Lollike Hans Jensen Tine Aurvig-Huggenberger Ingerlise Buck Lillian Knudsen Sine Sunesen Bente Sorgenfrey Forretningsudvalg Jørgen Søndergaard (formand) Jørn Neergaard Larsen Tine Aurvig-Huggenberger Daglig ledelse Direktør Lars Rohde Andre medlemmer af Ledelsesgruppen Frank Olesen, Forretningsudvikling og IT Lilian Mogensen, Kundeservice, HR, Intern Service Bjarne Graven Larsen, Fonds og Aktuariat Lars Damgaard Sørensen, Økonomi Ansvarshavende aktuar Chresten Dengsøe ATP s Ankenævn Ved Stranden København K Øvrige ledelseshverv, godkendt af bestyrelsen, for direktør, daglig ledelse, ansvarshavende aktuar og chefen for intern revision kan findes under Presserum på ATP s hjemmeside, 2 SP årsrapport ATP s Ledelsens repræsentantskab beretning

3 Indhold Repræsentantskab, bestyrelse, forretningsudvalg og daglig ledelse 2 Femårsoversigt 4 Ledelsens beretning 5 Påtegninger 7 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultatopgørelse for Balance pr. 31. december Noter 14 Aktivoversigt 16 Bestyrelsens øvrige ledelseshverv 17 SP årsrapport

4 Femårsoversigt HOVEDTAL i mio. kr Bidrag Gebyrer Pensionsydelser Investeringsafkast Pensionsmæssige driftsomkostninger Pensionsteknisk resultat Årets resultat Pensionsmæssige hensættelser Aktiver i alt Kontohavere (antal i 1.000) NØGLETAL Afkastnøgletal Afkast før pensionsafkastskat (i pct.) 10,9 16,6 9,3 12,7-11,6 Afkast efter pensionsafkastskat (i pct.) 9,2 14,1 7,9 10,9-9,9 Omkostningsnøgletal Omkostningsprocent af bidrag ,5 0,7 Omkostningsprocent af hensættelser 0,2 0,2 0,5 0,3 0,2 Omkostninger pr. kontohaver (i kr.) Den Midlertidige Pensionsopsparing (DMP) blev pr. 1. januar 2003 overført til SP. Samtlige hoved- og nøgletal er opgjort på konsolideret basis af SP og DMP. Bidragsindbetalingerne er midlertidigt suspenderet i 2004, 2005 og Administrationsomkostninger og kurtage opkrævet fra 2004 som gebyrer hos de enkelte kontohavere, hvor de tidligere blev modregnet i den årlige afkasttilskrivning. SP fik i 2005 ny regnskabsbekendtgørelse, der foreskriver, at SP s regnskab skal aflægges som en såkaldt unit-linked ordning. Det betyder bl.a. at bidragsindtægter og pensionsudbetalinger indregnes direkte i regnskabsposten Hensættelser til unit-linked kontrakter under balancen. Sammenligningstallene for 2004 er tilrettet i overensstemmelse hermed - det har ikke været muligt at tilrette de tidligere år. 4 SP årsrapport 2006 Ledelsens beretning

5 Ledelsens beretning Årets resultat Det markedsmæssige afkast af SP-porteføljen under ét blev mio. kr. før skat svarende til 10,9%. Investeringsresultatet er primært påvirket af store aktiekursgevinster i de investeringsforeninger under ATP Invest, som SPmidlerne overvejende er placeret i. Ledelsen er tilfreds med resultatet. SP s regnskabsmæssige resultat blev 103 mio. kr. efter omkostninger og efter overførsel af årets nettoafkast til kundernes konti. Det regnskabsmæssige resultat består i alt væsentligt af følgende to poster: investeringsafkastet efter skat på mio. kr. og den heraf muliggjorte forøgelse af kundernes indestående med i alt mio. kr. Øvrige poster er gebyrindtægter, administrationsomkostninger og andre indtægter på henholdsvis 119, 78 og 2 mio. kr. Ved årsskiftet udgjorde kundernes samlede indestående i SP 52,3 mia. kr. svarende til en gennemsnitlig saldo på kr. pr. konto. Afkastet i 2006 SP-porteføljen består af: SP-midler placeret af ATP SP-midler placeret af kunderne selv SUPP-midler indbetalt af førtidspensionister og placeret af ATP. SP-midlerne, som ATP placerer på kundernes vegne i alt 98,1% af den samlede portefølje placeres således, at risikoen tilpasses den enkeltes alder. For kunder op til 45 år placeres ca. 60% i aktier og ca. 40% i obligationer. For kunder over 65 år placeres ca. 20% i aktier og ca. 80% i obligationer, og for kunderne mellem 45 og 65 år nedtrappes aktieandelen jævnt fra ca. 60% til ca. 20%. Frit valg i SP Den 1. januar 2005 var skæringsdato for frit valg i SP. Med indførelsen af frit valg fik kunderne mulighed for at vælge mellem tre grundlæggende alternativer: Fortsat overlade forvaltningen af indeståendet til ATP Individuel placering af indeståendet via puljevalg Flytte indeståendet til en anden pensionsforvalter. Den altovervejende del af SP s 3,1 mio. kr. kunder overlader fortsat forvaltningen af deres indestående til ATP. Ved udgangen af året havde blot kunder svarende til 0,2 pct. benyttet sig af de nye valgmuligheder på Folkebørsen. I alt kunder flyttede i løbet af året deres SP-indestående til en anden pensionsforvalter. Et flertal i Folketinget besluttede i 2004 at suspendere indbetalingerne til SP i årene 2004 og 2005, og i løbet af 2005 blev suspensionen forlænget i yderligere to år. Efter fire års suspension skal indbetalingerne genoptages i 2008, med mindre Folketinget i løbet af 2007 beslutter at fastholde suspensionen. Tre afdelinger under investeringsforeningen ATP Invest er designet netop med henblik på en sådan aldersafhængig porteføljesammensætning. Afdelingen ATP Invest Basis Høj Risiko har således en aktieandel på ca. 60%, og derfor placeres indeståendet hos kunder under 46 år her. Tilsvarende placeres indestående hos kunder over 65 år i ATP Invest Basis Lav Risiko, hvor aktieandelen er ca. 20%. Indeståender hos kunderne mellem 46 og 65 år placeres med en andel i ATP Invest Basis Mellem Risiko, der har en aktieandel på ca. 40%, og en andel i en af de to øvrige afdelinger. SP-midlerne, som ATP placerer på kundernes vegne, opnåede i gennemsnit 10,9% i afkast. Gennemsnittet dækker over stor variation, og eftersom aktierne i 2006 opnåede høje afkast, har kunder med høje aktieandele fået et højere afkast end kunderne med lave aktieandele. SP-midlerne, som kunderne selv placerede via Folkebørsen, fik i gennemsnit 19,4% i afkast. Det høje afkast afspejler, at valgkunderne overvejende valgte aktiebaserede fonde, der opnåede store afkast i SP årsrapport 2006 Ledelsens beretning 5

6 Kontohavere Indestående og ind- og udbetalinger Aldersafhængigt afkast Medlemmer primo Tilgang Nye medlemmer 700 Afgang Pensionerede Døde Flyttede I alt Gns. mio. kr. antal kr. Indbetalinger 1 Pensionsudbetalinger, løbende Pensionsudbetalinger, engangsbeløb Udbetalinger til dødsboer Fraflyttede indeståender pct. Under 46 år 10,8 50 år 9,4 60 år 6,2 Gennemsnit 9,2 Medlemmer ultimo Samlet indestående ultimo 52, ATP administrerer den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (SUPP) inden for rammerne af SP. Ordningen, der kom til verden i 2003 i forbindelse med førtidspensionsreformen, havde ved udgangen af året ca førtidspensionister som medlemmer. Ved udgangen af året udgjorde den samlede formue i SUPP 856 mio. kr. svarende til et gennemsnitligt indestående på kr. pr. medlem. Afkastet af SUPP-midlerne blev 9,5%. ATP Invest i top ATP Invest opnåede en topplacering på Morningstars rangliste, Morningstar Rating TM. ATP Invest fik således 4,29 stjerner ultimo 2006 på baggrund af 14 bedømte fonde og blev dermed den højest placerede danske investeringsforening. Forventninger til 2007 De gennemsnitlige administrationsomkostninger forventes at stige fra 24 kr. til 26 kr. pr. kunde, mens omkostningerne til investering forventes fastholdt på 6 kr. pr. kunde i gennemsnit. Der kan i 2007 forventes en vis afdæmpning i det globale opsving, og det vil reducere inflationspresset og mindske behovet for opstramning af pengepolitikken. På den baggrund er det ledelsens vurdering, at der kan imødeses små, positive afkast på obligationsmarkederne, idet renten på obligationer med lang restløbetid kan forventes at svinge omkring niveauet fra året før. Med lave renter og fortsat vækst om end på et lavere niveau kan 2007 blive femte år i træk med positive afkast på aktiemarkederne. Men der bliver næppe tale om afkast på højde med de seneste år. Jørgen Søndergaard formand, ATP Lars Rohde direktør, ATP 6 SP årsrapport Ledelsens beretning

7 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2006 for SP. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af årsrapporten retvisende. Årsrapporten giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af SP s aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af SP s aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar til 31. december Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Hillerød, den 21. februar 2007 Direktion: Lars Rohde /Lars Damgaard Sørensen direktør økonomidirektør Bestyrelse: Jørgen Søndergaard formand Jørgen Vorsholt Kim Graugaard Hans Jensen Tine Aurvig-Huggenberger Jørn Neergaard Larsen Bjørn Dahl Ingerlise Buck Lillian Knudsen Ove Møberg Lisbeth Lollike Sine Sunesen Bente Sorgenfrey Godkendt af repræsentantskabet. Hillerød, den 21. februar 2007 Repræsentantskab: Jørgen Søndergaard repræsentantskabets formand SP årsrapport 2006 Regnskab 7

8 Intern revisions påtegning Til repræsentantskabet i SP Vi har revideret årsrapporten for SP for regnskabsåret Årsrapporten aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension og Særlig Pensionsopsparing. Den udførte revision Revisionen er udført på grundlag af lov om ATP og efter danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen er udført i henhold til den arbejdsdeling, der er aftalt med ekstern revision, og har omfattet vurdering af etablerede forretningsgange og interne kontroller herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici. Ud fra væsentlighed og risiko har vi stikprøvevis efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i årsrapporten, herunder undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen har endvidere omfattet stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at de etablerede forretningsgange og interne kontroller herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod SP s rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici, fungerer tilfredsstillende. Det er tillige vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af SP s aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af SP s aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2006 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension og Særlig Pensionsopsparing. Hillerød den 21. februar 2007 Peter Jochimsen Revisionschef 8 SP årsrapport 2006 Regnskab

9 Den uafhængige revisors påtegning Til repræsentantskabet i SP Vi har revideret årsrapporten for SP for regnskabsåret 1. januar december 2006 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension og Særlig Pensionsopsparing. Ledelsens ansvar for årsrapporten Selskabets ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension og Særlig Pensionsopsparing. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved denne risikovurdering overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, og de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af SP s aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af SP s aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2006 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension og Særlig Pensionsopsparing. Hillerød, den 21. februar 2007 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Mikael Sørensen statsautoriseret revisor SP årsrapport 2006 Regnskab 9

10 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for SP for 2006 er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav i bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension og Særlig Pensionsopsparing. Omregning af transaktioner og beløb Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Investeringer, tilgodehavender og gæld i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens kurs. Realiserede og urealiserede valutakursavancer og -tab medtages i resultatopgørelsen under Kursreguleringer. Transaktioner med nærtstående parter Ved samhandel mellem ATP Koncernens virksomheder, sker afregningen på markedsmæssige vilkår eller på omkostningsdækkende basis. Handlerne foretages efter kontraktlig aftale mellem ATP Koncernens virksomheder. RESULTATOPGØRELSE For at tilgodese regnskabslæserens behov for samlet regnskabsinformation, er en del af de oplysninger der kræves i henhold til IFRS indeholdt i ledelsesberetningen. Årsrapporten er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Ved udarbejdelse af årsrapporten opstiller ledelsen en række forudsætninger, der påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser samt indtægter og omkostninger. I note 1 er oplyst om de regnskabsmæssige skøn og vurderinger, som anses for væsentlige for udarbejdelsen af årsrapporten. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den seneste aflagte årsrapport for 2005 Indregning af indtægter Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening. Gebyrer udgør den andel af bidragsindbetalingerne fra kontohaverne i SP, der anvendes til dækning af administrationsomkostninger. Renteindtægter og udbytter m.v. indeholder årets renter af værdipapirer og udlån, indeksregulering af indeksobligationer, rentebetalinger vedrørende afledte finansielle instrumenter samt udbytte af kapitalandele med fradrag af udenlandske udbytteskatter. Omregning af fremmed valuta Funktionel valuta og præsentationsvaluta Regnskabet præsenteres i danske kroner (DKK), som er SP s funktionelle valuta og præsentationsvaluta. Kursreguleringer omfatter årets værdiregulering af kapitalandele, investeringsforeningsandele, obligationer og investeringsejendomme samt realiserede gevinster og tab ved salg af kapitalandele, investeringsforeningsandele og obligationer. Pensionsafkastskat Pensionsafkastskat består af årets aktuelle pensionsafkastskat, forskydning i udskudt pensionsafkastskat samt eventuelle reguleringer vedrørende tidligere år. Aktuelle pensionsafkastskatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel pensionsafkastskat indregnes i balancen som beregnet pensionsafkastskat reguleret for foreløbig betalt pensionsafkastskat. Udskudt pensionsafkastskat måles efter den balanceori- 10 SP årsrapport 2006 Regnskab

11 enterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudte pensionsafkastskatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i pensionsafkastskat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser. Udskudt pensionsafkastskat måles efter de gældende skatteregler og med de skattesatser, der forventes at være gældende, når den udskudte pensionsafkastskat forventes udløst som aktuel pensionsafkastskat. Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter består af den ændring i hensættelserne, der relaterer sig til ændring i dagsværdien af investeringsaktiverne tilknyttet unit-linked kontrakter tilknyttet SP samt den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. Posten opgøres efter fradrag af pensionsafkastskat. Andre indtægter Andre indtægter omfatter gebyrer fra eksterne investeringsforeninger og -fonde, der er tilknyttet SP s Folkebørs. BALANCE Andre finansielle investeringsaktiver Køb og salg af finansielle aktiver indregnes på handelsdagen. Finansielle investeringsaktiver består primært af aktier, obligationer og investeringsforeningsandele. Finansielle investeringsaktiver indregnes første gang på indgåelsesdagen til dagsværdi med tillæg af transaktionsomkostninger og måles efterfølgende ligeledes til dagsværdi. For investeringsaktiver, der handles på en markedsplads, anvendes den offentligt tilgængelige markedskurs. For investeringsaktiver, hvor der ikke er et aktivt marked eller hvor der ikke er en officiel kurs på det enkelte papir, fastsætter SP dagsværdien ved hjælp af forskellige værdiansættelsesmetoder. Disse omfatter anvendelse af sammenligning med andre papirer samt anvendelse af rentekurver tillagt et rentespænd, så prisfastsættelsen bliver så retvisende som muligt. Regulering af finansielle aktivers dagsværdi indregnes løbende i resultatopgørelsen under kursreguleringer. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab på tilgodehavender baseret på en individuel vurdering. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender Likvide midler indregnes og måles i balancen til nominel værdi. Bonuspotentiale Bonuspotentiale omfatter reguleringspuljen i SP. Reguleringspuljen anvendes til finansiering af ubalancer mellem SP s indtægter og omkostninger. Midler i reguleringspuljen tilhører alle kontohavere i SP. Hensættelser til unit-linked kontrakter Indestående vedrørende Særlig pensionsopsparing og den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister indeholder kontohaveres indbetalte bidrag med tillæg af årets afkasttilskrivning og med fradrag af de i året foretagne udbetalinger, arbejdsmarkedsbidrag samt medgåede administrationsomkostninger. Øvrige forpligtelser Øvrige forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter, gæld til tilknyttede og associerede selskaber, og anden gæld, måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. SP årsrapport 2006 Regnskab 11

12 Resultatopgørelse for 2006 I mio. kr Note Gebyrer Renteindtægter og udbytter m.v Kursreguleringer Omkostninger vedrørende investeringsvirksomhed Investeringsafkast i alt Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter Ændring i hensættelser til den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister Omkostninger vedrørende pensionsvirksomhed Pensionsteknisk resultat Andre indtægter 2 5 Årets resultat SP årsrapport 2006 Regnskab

13 Balance pr. 31. december 2006 I mio. kr Note AKTIVER 8 Investeringsforeningsandele Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked kontrakter Tilgodehavende bidrag Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 15 Andre tilgodehavender Andre periodeafgrænsningsposter Anfordringstilgodehavender Tilgodehavender og andre aktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER 10 Bonuspotentiale Hensættelser til unit-linked kontrakter Hensættelser til den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister Pensionsmæssige hensættelser i alt Gæld til tilknyttede virksomheder Anden gæld Gæld i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser 15 Transaktionen med nærtstående parter SP årsrapport 2006 Regnskab 13

14 Noter I mio. kr Note 1 Opsparingsordningerne SP og SUPP SP er en individuel opsparingsordning uden nogen form for indbygget garanti. Investeringsrisikoen i SP bæres af opsparerne selv. Den enkelte opsparers individuelle indestående opgøres til markedsværdi og påvirkes derfor af markedsudviklingen, positivt såvel som negativt. Det gælder ifølge sagens natur for de kunder, der benytter sig af det frie valg og selv vælger investeringsprofil. Men det gælder også for de kunder, der overlader formueforvaltningen til ATP basiskunderne. ATP har med de nye regler fra 1. januar 2005 fået mulighed for at investere generationsopdelt, således at investeringsrisikoen for de kunder, der overlader formueforvaltningen til ATP, kan tilpasses den enkeltes alder. SUPP administreres inden for rammerne af SP i opsparingsperioden, hvorefter indeståendet ved pensionering konverteres til en livsvarig pensionsret i ATPordningen. Det betyder, at SUPP-opsparerne selv bærer investeringsrisikoen i opsparingsperioden, hvorimod risikoen knyttet til udbetalingsperioden ligger i ATP-ordningen. Note 2 Nye regnskabsstandarder IASB og EU har godkendt følgende nye regnskabsstandarder, der træder i kraft for 2007 eller senere, og som vurderes relevante for SP: IFRS 4 Forsikringskontrakter, ændring i oplysningskrav i forbindelse med udstedelse af IFRS 7 om øget fokus på beskrivelse af risici og håndtering af disse. Standarden træder i kraft for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2007 eller senere. ATP forventer ikke, at implementeringen af standarderne vil give yderligere væsentlig information, som ikke er indeholdt i årsregnskabet i dag. IFRS 7 Oplysninger om Finansielle Instrumenter og tilhørende ændring af IAS 1 om præsentation af virksomhedens styring af kapital gælder for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2007 eller senere. SP forventer ikke, at implementeringen af standarderne vil give yderligere væsentlig information som ikke er indeholdt i årsregnskabet i dag. Implementering af standarden får ikke indvirkning på indregning og måling af finansielle instrumenter. Note 3 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og estimater Ved udarbejdelse af årsrapporten i overensstemmelse med almindeligt gældende regnskabsprincipper er det nødvendigt, at ledelsen foretager skøn og opstiller forudsætninger, der påvirker de regnskabsmæssige rapporterede forhold. Ledelsen baserer sit skøn på erfaring samt en række andre forudsætninger, som det af ledelsen er vurderet at være rimelige under de givne omstændigheder. Ledelsen i SP anser følgende skøn og dertil hørende vurderinger for væsentlige for udarbejdelse af regnskabet. Note 4 Investeringsafkast Investeringsforeningsandele Øvrige Renteindtægter Udbytte Renteindtægter og udbytter i alt Kursreguleringer Kursgevinster og -tab i alt Administrationsomkostninger vedr. investeringsvirksomhed Investeringsafkast Note 5 Omkostninger Omkostninger vedrørende investeringsvirksomhed Omkostninger vedrørende pensionsvirksomhed Omkostninger i alt Revisionshonorar: Samlede honorarer til revisorer (t. kr.) Heraf andre ydelser end revision (t. kr.) Note 6 Pensionsafkastskat Aktuel pensionsafkastskat Forskydning i udskudt pensionsafkastskat 0 1 Reguleringer vedrørende tidligere år 30-5 Pensionsafkastskat i alt Friholdt andel Pensionsafkastskat af årets inv.afkast kan forklares således: Investeringsafkast før pensionsafkastskat ifølge Resultatopgørelse Beregnet 15% heraf Lempelse i hht. dobbeltbeskatningsoverenskomst 0 0 Negativ skat opstået i tidligere Pensionsafkastskatsindkomstår 0 0 Årets pensionsafkastskat Regulering vedrørende tidligere år 30-5 Forskydning i udskudt pensionsafkastskat 0 1 Pensionsafkastskat i alt Andel af Pensionsafkastskat, der er forfalden efter mere end et år 0 0 Eventualposter Beslutninger vedrørende den regnskabsmæssige behandling af eventualaktiver og eventualforpligtigelser er baseret på en vurdering af det forventede udfald af det pågældende forhold. Såfremt det er sandsynligt, at SP vil få en økonomisk fordel, indregnes denne som et aktiv. Er det sandsynligt, at SP må afgive økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen, indregnes denne som en forpligtelse. Hvis det ikke er muligt at estimere et beløb med tilstrækkelig sikkerhed eller det ikke er muligt at vurdere udfaldet af en given sag, vil vi give oplysning om forholdet. Afgørelser i tilknytning til sådanne forhold kan i kommende regnskabsperioder medføre realiserede gevinster eller tab, der overstiger de indregnede beløb. Note 7 Andre indtægter Gebyrer fra investeringsforeninger og fonde tilmeldt Folkebørsen 2 5 Andre indtægter i alt SP årsrapport 2006 Regnskab

15 I mio. kr I mio. kr Note 8 Investeringsforeningsandele Note 14 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelse Aktiefonde: Regnskabsmæssig værdi pr Obligationsfonde: Regnskabsmæssig værdi pr Blandede fonde: Regnskabsmæssig værdi pr I alt: Regnskabsmæssig værdi pr Note 9 Andre periodeafgrænsningsposter Investeringstilsagn, kapitalandele samt tilsagn afgivet af Innovationsforeningen ATP Private Equity Der indgået aftale med ATP om levering af it-systemer på Note 15 Transaktioner med nærtstående parter Som nærtstående parter anses ATP Koncernen. SP har haft følgende transaktioner med nærtstående parter: Salg Køb Gæld Tilgodehavende Arbejdsgivernes Tillægspension Transaktioner med nærtstående parter i alt Forudbetalte løbende ydelser Andre periodeafgrænsningsposter i alt SP s transaktioner med nærtstående parter afregnes på markedsbaseret vilkår eller omkostningsdækkende basis. Handlerne foretages efter kontraktlig aftale med ATP. Note 10 Bonuspotentiale Reguleringspulje: Saldo Regulering af tidligere års bidrag 4-6 Overført årets resultat Øvrige reguleringer 0 13 Saldo Note 11 Hensættelser til unit-linked kontrakter Saldo Indgåede bidrag Årets kontoudbetalinger Flytninger til eksterne pensionsforvaltere Flytninger fra eksterne pensionsforvaltere 7 2 Gebyrer hævet hos kontohavere Afkast overført fra resultatopgørelse Særlig Pensionsopsparing pr Note 12 Hensættelse til den Supplerende arbejdsmarkedspension Saldo Indgåede bidrag Årets kontoudbetalinger Administrationsomkostninger -6-5 Afkast overført fra resultatfordeling Den Supplerende arbejdsmarkedspension pr Note 13 Anden gæld Skyldig pensionsafkastskat Uafviklede fondshandler 0 14 Øvrig anden gæld 1 4 Anden gæld i alt SP årsrapport 2006 Regnskab 15

16 Specifikation af aktiver og deres afkast til markedsværdi Markedsværdi Netto Afkast i pct. p.a. mio. kr. investering før pensions- Primo Ultimo mio. kr. afkastskat Børsnoterede danske kapitalandele ,3 Unoterede danske kapitalandele ,1 Udenlandske kapitalandele ,1 Øvrige kapitalandele i alt ,4 Nominelle obligationer i DKK ,0 Obligationer i alt ,0 Andre finansielle investeringsaktiver ,1 Investeringsaktiver i alt ,9 I henhold til bekendtgørelsen er aktiver i ATP Invest klassificeret i overensstemmelse med Investeringsforeningernes investeringssammensætning 16 SP årsrapport 2006 Regnskab

17 Bestyrelsens øvrige ledelseshverv Bestyrelsesformand Jørgen Søndergaard Anciennitet: indtrådt i 2002 Direktør for Socialforskningsinstituttet Formand for bestyrelsen i Lønmodtagernes Garantifond Formand for bestyrelsen i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring Arbejdsgiverrepræsentanter Formand Jørgen Vorsholt Anciennitet: indtrådt i 2002 Formand for Dansk Arbejdsgiverforening Formand for bestyrelsen for Bygteq it a/s Formand for Brøndum Holding Medlem af bestyrelsen for Brøndum A/S Medlem af bestyrelsen for FIH Erhvervsbank A/S Direktør Kim Graugaard Anciennitet: indtrådt i 2003 Direktør i Dansk Industri Medlem af bestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening Medlem af bestyrelsen for Industriens Pension Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen Anciennitet: indtrådt i 1996 Adm. direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Formand for Nordic Employers Mutual Insurance Association Næstformand for bestyrelsen for PFA Pension Medlem af bestyrelsen for Ejendomsselskabet af 23. juni 1960 Gårdejer Ove Møberg Anciennitet: indtrådt i 2001 Formand for Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Formand for Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger Medlem af bestyrelsen for Arla Foods Direktør Lisbeth Lollike Anciennitet: indtrådt 2001 Direktør for Personalestyrelsen Formand for bestyrelsen for Statens Center for Kvalitet og Kompetenceudvikling Næstformand for bestyrelsen for Danmarks Forvaltningshøjskole Viceborgmester Bjørn Dahl Anciennitet: indtrådt i 2006 Lønmodtagerrepræsentanter Formand Hans Jensen Anciennitet: indtrådt i 1988 Formand for Landsorganisationen i Danmark Formand for bestyrelsen for Lønmodtagernes Dyrtidsfond Formand for bestyrelsen for A/S A-Pressen Formand for bestyrelsen for AKF Holding A/S Formand for bestyrelsen for Højstrupgård A/S Medlem af bestyrelsen for Ørestadsselskabet I/S Medlem af bestyrelsen for Frederiksbergbaneselskaberne Medlem af bestyrelsen for A/S Dansk Erhvervsinvestering Medlem af bestyrelsen for Panda Stål A/S Medlem af bestyrelsen for Dansk Innovationsinvestering Medlem af bestyrelsen for Arbejdernes Landsbank A/S Medlem af bestyrelsen for Fondsmæglerselskabet af 2004 A/S Medlem af bestyrelsen for Fåmandsforeningen LD Medlem af bestyrelsen for FMS Holding Medlem af repræsentantskabet Danmarks Nationalbank Næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Anciennitet: indtrådt i 1997 Næstformand for Landsorganisationen i Danmark Medlem af bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Feriefond Medlem af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion Medlem af bestyrelsen forlønmodtagernes Dyrtidsfond Medlem af bestyrelsen for Højstrupgaard A/S Medlem af bestyrelsen for LO-Skolen Medlem af bestyrelsen for ALKA forsikring Medlem af bestyrelsen for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Medlem af bestyrelsen for Højstrupfonden Medlem af bestyrelsen for Fåmandsforeningen LD Afdelingsleder Ingerlise Buck Anciennitet: indtrådt i 1995 Afdelingsleder i LO Medlem af bestyrelsen for Lønmodtagernes Dyrtidsfond Gruppeformand Lillian Knudsen Anciennitet: indtrådt i 1993 Gruppeformand i 3F Fagligt Fælles Forbund Medlem af bestyrelsen for Arbejdernes Landsbank Medlem af bestyrelsen for A/S A-Pressen Medlem af bestyrelsen for Kooperativ Rengøring og Service Medlem af bestyrelsen for Lønmodtagernes Dyrtidsfond Medlem af bestyrelsen for PensionDanmark Formand Sine Sunesen Anciennitet: indtrådt i 2004 Formand for Akademikernes Centralorganisation Formand for Akademikernes Arbejdsløshedskasse Medlem af bestyrelsen for Lønmodtagernes Dyrtidsfond Medlem af bestyrelsen for Lån & Spar Bank A/S Formand Bente Sorgenfrey Anciennitet: indtrådt i 2004 Formand for Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Næstformand i Lønmodtagernes Dyrtidsfond Næstformand i Fåmandsforeningen LD Medlem af bestyrelsen for Lån & Spar Bank A/S Medlem af bestyrelsen for RUNA forsikring SP årsrapport 2006 Regnskab 17

18 Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge Hillerød Telefon Fax: SP årsrapport 2005 Regnskab

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005 Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005 Repræsentantskab Formand Bestyrelsesformand Jørgen Søndergaard Arbejdsgiverrepræsentanter Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening Formand Jørgen Vorsholt Direktør

Læs mere

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2004

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2004 Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2004 ATP s repræsentantskab Formand Bestyrelsesformand Jørgen Søndergaard Arbejdsgiverrepræsentanter Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening Formand Jørgen Vorsholt Direktør

Læs mere

Årsrapport 2011. Lønmodtagernes Garantifond

Årsrapport 2011. Lønmodtagernes Garantifond Årsrapport 2011 Lønmodtagernes Garantifond Indholdsfortegnelse 2 Femårsoversigt 3 Ledelsens beretning 6 Administrationen 2011 9 Virksomhedsophør 11 Udbetalinger 12 Indtægter 15 Ledelsespåtegning 16 Intern

Læs mere

Årsrapport 2012. Lønmodtagernes Garantifond

Årsrapport 2012. Lønmodtagernes Garantifond Årsrapport 2012 Lønmodtagernes Garantifond Indholdsfortegnelse 2 Femårsoversigt 3 Ledelsens beretning 6 Administrationen 2012 9 Virksomhedsophør 11 Udbetalinger 12 Indtægter 14 Ledelsespåtegning 15 Intern

Læs mere

Årsrapport 2012. ATP Alternative Investments K/S. Cvr. nr. 32 29 98 06. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2012. ATP Alternative Investments K/S. Cvr. nr. 32 29 98 06. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2012 ATP Alternative Investments K/S Cvr. nr. 32 29 98 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 30. januar 2013 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Alternative Investments K/S. Cvr. nr. 32 29 98 06. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Alternative Investments K/S. Cvr. nr. 32 29 98 06. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Alternative Investments K/S Cvr. nr. 32 29 98 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 4. februar 2015 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2013. Lønmodtagernes Garantifond

Årsrapport 2013. Lønmodtagernes Garantifond Årsrapport 2013 Lønmodtagernes Garantifond Indholdsfortegnelse 2 Femårsoversigt 3 Ledelsens beretning 6 Administrationen 2013 9 Virksomhedsophør 11 Ledelsespåtegning 12 Intern revisors erklæringer 13 Den

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Repræsentantskab, bestyrelse og administration. ATP-husets virksomhedsgrundlag, vision og værdier 3. Hovedoversigt 4. Ledelsens beretning 5

Repræsentantskab, bestyrelse og administration. ATP-husets virksomhedsgrundlag, vision og værdier 3. Hovedoversigt 4. Ledelsens beretning 5 D e n S æ r l i g e P e n s i o n s o p s p a r i n g Å r s r a p p o r t 2 0 0 1 I n d h o l d S P Repræsentantskab, bestyrelse og administration ATP-husets virksomhedsgrundlag, vision og værdier 3 Hovedoversigt

Læs mere

NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Årsrapport 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2012 Nykredit Holding

Årsrapport 2012 Nykredit Holding Årsrapport 2012 Nykredit Holding INDHOLD OM NYKREDIT HOLDING Selskabsoplysninger 1 Koncerndiagram 2 Hovedtal 3 LEDELSESBERETNING Hovedaktivitet 4 Årets resultat mv. for 2012 4 Egenkapital 4 Kapitaldækning

Læs mere

Påtegninger 6 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 7

Påtegninger 6 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 7 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Kunder i Livsforsikringsselskabet A/S flyttes til PBU 1 Resultat 1 Balance og egenkapital 1 Risikostyring 2 Livsforsikringsvirksomhed 2 Depottilskrivning 2 Samfundsansvar

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014. Via Venture Partners Fond I K/S. Cvr. nr. 29 30 75 71. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. Via Venture Partners Fond I K/S. Cvr. nr. 29 30 75 71. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Via Venture Partners Fond I K/S Cvr. nr. 29 30 75 71 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 4. februar 2015 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S SEB PENSIONSFORSIKRING A/S Årsrapport 2006 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen Jens Jesper Ovesen Peter Høltermand Doris Nielsen Markussen Carsten Helge Nielsen

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Årsrapport 2009. CVR-nr. 26188385

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Årsrapport 2009. CVR-nr. 26188385 Topdanmark Link Livsforsikring A/S Årsrapport 2009 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4 - Revisionsudvalg 5 Ledelsens hverv 6 Påtegninger Ledelsespåtegning 7

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP PensionService A/S. Cvr.nr. 13 49 68 03. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP PensionService A/S. Cvr.nr. 13 49 68 03. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP PensionService A/S Cvr.nr. 13 49 68 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 4. februar 2015 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S

Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S Årsrapport 2010 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Anders Kvist Bjarne Fabienke Doris Nielsen

Læs mere

Årsrapport 2013 Årsrapport 2013

Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Indholdsfortegnelse Indledning 3 AUB i 2013 - kort fortalt 3 Femårsoversigt 4 Femårsoversigt 4 Ledelsens

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Timberland Invest K/S. Cvr. nr. 31 48 86 05. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Timberland Invest K/S. Cvr. nr. 31 48 86 05. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Timberland Invest K/S Cvr. nr. 31 48 86 05 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2013 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2006. 1. januar 2006-31. december 2006. CVR-nr. 26 79 14 13. Årsrapport 2006 Side 1 / 31

Årsrapport 2006. 1. januar 2006-31. december 2006. CVR-nr. 26 79 14 13. Årsrapport 2006 Side 1 / 31 Årsrapport 2006 1. januar 2006-31. december 2006 CVR-nr. 26 79 14 13 Årsrapport 2006 Side 1 / 31 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Finansielle hoved- og nøgletal 3 Beretning 4 Risikofaktorer 10

Læs mere

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 2013 1 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAB... 10 LEDELSESPÅTEGNING... 10 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER... 11 RESULTATOPGØRELSE...

Læs mere

A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN LINK ÅRSRAPPORT 2004

A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN LINK ÅRSRAPPORT 2004 A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN LINK ÅRSRAPPORT 2004 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Per Georg Jacobson Peter Høltermand Direktion Jacob Skanse Per Klitgård Poulsen Ledende

Læs mere

Industrigruppe Finans. Fondsmæglerselskaber Model-årsrapport 2013

Industrigruppe Finans. Fondsmæglerselskaber Model-årsrapport 2013 Industrigruppe Finans Fondsmæglerselskaber Model-årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 2 PÅTEGNINGER... 3 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere