Vejen Kommune - Spildevandsplan Vejen Kommune. Kongeåen ved Vejen. Spildevandsplan Vejen Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejen Kommune - Spildevandsplan 2008-2011. Vejen Kommune. Kongeåen ved Vejen. Spildevandsplan 2008-2011. Vejen Kommune"

Transkript

1 Vejen Kommune - Spildevandsplan Side 1 Vejen Kommune Kongeåen ved Vejen Spildevandsplan Vejen Kommune Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

2 Vejen Kommune - Spildevandsplan Side 2 Vejen Kommunes Spildevandsplan Udgiver: Vejen Kommune Vej, Park & Forsyning Udgivelsesår: 2008 Titel: Spildevandsplan Tekst og layout: Vejen Kommune Vej, Park & Forsyning Natur og Miljø EnviDan Kort og grafik: Tryk: Oplag: EnviDan Vejen Kommune Vej, Park & Forsyning 5 eksemplarer Vedtaget: den 10. juni 2008

3 Vejen Kommune - Spildevandsplan Side 1 INDHOLDSFORTENELSE 1 LÆSEVEJLEDNIN RESUMÉ INDLEDNIN LOV- O PLANLÆNINSRUNDLA Lovgivning Plangrundlag MÅLSÆTNINER FOR FORSYNINEN Overordnede målsætninger Konkretisering af målsætninger RENSESTRUKTUR FOR SPILDEVAND Status Plan RENSEANLÆ Offentlige renseanlæg Private renseanlæg SLAMHÅNDTERIN LEDNINSANLÆ Ledningsregistrering KLOAKFORNYELSE Eksisterende kloaksystemer Nykloakering BYVÆRKER Pumpestationer Bassinanlæg Overløbsbygværker UDLØB O VEJVAND Udløb Vejarealer KLOAKOPLANDE Kloakerede områder SPILDEVANDSHÅNDTERIN I DET ÅBNE LAND Rensning af spildevand i det åbne land Øvrig bortskaffelse af spildevand Tømningsordning TIDS- O ØKONOMIPLAN Aktiviteter i Tidsplan for aktiviter i Økonomiplan ADMINISTRATIVE FORHOLD Betalingsvedtægt Tømningsordning Udtræden af Forsyningen... 47

4 Vejen Kommune - Spildevandsplan Side Separatkloakering Offentlig og privat kloak Fællesprivat kloak Forhold til private grundejere Enkeltbeliggende ejendomme Private brønde Kloakanlæg på privat areal Spildevandstilladelser Forbedret rensning af spildevand i det åbne land MILJØVURDERIN...53 BILA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Bilag 10 Lov- og planlægningsgrundlag Vejen Kommunes serviceniveau Kloakoplande Udløb Renseanlæg Renseløsninger i det åbne land Håndtering af ejendomme i det åbne land Matrikler berørt af planlagte kloakanlæg Ordforklaring Overordnet strukturplan inkl. bilag TENINSFORTENELSE Tegn. nr Oversigtskort kloakerede områder 1 : Tegn. nr Oversigtskort det åbne land 1 : Tegn. nr Kloakoplandskort 1 : Tegn. nr Det åbne land 1 : FORTENELSE OVER SPILDEVANDSPLANER DER OPHÆVES /1/ Brørup Kommune /2/ Holsted Kommune /3/ Rødding Kommune /4/ Vejen Kommune

5 Vejen Kommune - Spildevandsplan Side 3 1 LÆSEVEJLEDNIN Denne spildevandsplan er opbygget af flere elementer, der hver for sig henvender sig specielt til enkelte målgrupper. I kapitel 2, Resumé kan politikere, borgere og andre interesserede opnå et kort men dækkende indblik i Forsyningens virke, indsatsområder og overordnet budget for planperioden. Spildevandsplanens lov- og planlægningsgrundlag er beskrevet i kapitel 4, mens kapitel 5 beskriver de specifikke målsætninger for Forsyningen arbejde. I kapitel 6-14 beskrives de nuværende forhold og planlagte indsatsområder for såvel offentlige som private spildevandsanlæg. Tidsfølgen for den samlede indsats, og økonomien forbundet hermed, er beskrevet i kapitel 15. For oplysninger omkring Vejen Kommunes administration på kloakområdet, der ofte er interessant for borgere, der er i kontakt med Forsyningen, henvises til kapitel 16, Administrative forhold. De øvrige kapitler i planen og tilhørende kort og tekstbilag har overvejende til formål at beskrive de eksisterende forhold på kloak- og spildevandsområdet i Vejen Kommune, samt at udstikke rammerne for Forsyningens arbejde i den kommende planperiode En skematisk læsevejledning fremgår af nedenstående tabel Hvilke kapitler, bilag og tegninger er interessant for dig? Er du: Mest relevante kapitler, bilag og tegninger for dig: borger bosat i et byområde borger bosat i et landområde miljømyndighed politiker Kapitel: Kapitel: Kapitel: Kapitel: 2 Resumé 16 Administrative forhold 2 Resumé 14 Spildevandshåndtering i det åbne land 16 Administrative forhold 5 Målsætninger for Forsyningen 6 Rensestruktur for spildevand 7 Renseanlæg 11 Bygværker 12 Udløb og vejvand 14 Spildevandshåndtering i det åbne land 17 Miljøvurdering 2 Resumé 5 Målsætninger for Forsyningen 6 Rensestruktur for spildevand 16 Administrative forhold 17 Miljøvurdering Bilag/tegning: Bilag/tegning: Bilag/tegning: Bilag/tegning: Tegn. nr. 1 Oversigtskort Tegn. nr Kloakoplandskort Bilag 6 Renseløsninger i det åbne land Tegn. nr Oversigtskort Tegn. nr Det åbne land Bilag 4 Udløb Bilag 5 Renseanlæg Tegn. nr Oversigtskort Tegn. nr Oversigtskort Tegn. nr Kloakoplandskort Tegn. nr Det åbne land Bilag 2 Vejen Kommunes serviceniveau Tegn. nr. 1 Oversigtskort Tegn. nr Kloakoplandskort

6 Vejen Kommune - Spildevandsplan Side 4 2 RESUMÉ SPILDEVANDSPLAN Vejen Kommunes Spildevandsplan erstatter de hidtil gældende spildevandsplaner med tilhørende tillæg for kommunerne Brørup, Holsted, Rødding og Vejen. Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i kommunen. FORSYNINENS VIRKE I Spildevandsplan er der opstillet et fælles grundlag for Kloakforsynings fremtidige virke i kommunen udtrykt ved henholdsvis en vision og en mission. En vision afsætter pejlemærkerne for Forsyningens virke ikke bare inden for spildevandsplanens periode, men også på længere sigt. Vision Ambitionerne i Vejen Kommune er, at vi vil: arbejde mod at mindske belastningen af vandmiljøet bl.a. i overensstemmelse med statens kommende vandplaner, sikre et moderne og velfungerende kloaksystem, der kan imødegå klimaforandringer, sikre en attraktiv arbejdsplads bl.a. gennem fokus på et godt arbejdsmiljø, rense spildevandet på 4 centrale, topmoderne renseanlæg, forberede organisationen på selskabsdannelse og øvrige ændringer i den forbindelse, sikre en god kommunikation med borgerne. Missionen beskriver, hvordan Forsyningen ser sin egen ydelse overfor borgere og virksomheder: Mission Historien har vist, at korrekt håndtering af spildevand er afgørende for sundheden i ethvert samfund. Afledning af spilde- og regnvand er samtidigt en vigtig del af infrastrukturen, der er grundlaget for udvikling og almindelig trivsel blandt kommunens indbyggere. Det er derfor vigtigt, at Vejen Kommune sikrer et velfungerende kloaksystem. Rensning af spilde- og regnvand er nødvendigt når vandmiljøet skal opretholde sit naturlige dyre og planteliv. Det er derfor vigtigt at rense spildevandet bedst muligt inden det udledes til vandmiljøet. Lovgivningen på spildevandsområdet ændres i de kommende år. Det er vigtigt at kommunen er forberedt på de nye krav, der stilles om bl.a. effektivisering, selskabsdannelse, serviceniveau osv. FORSYNINENS INDSATSOMRÅDER Et af spildevandsplanens centrale mål er at medvirke til, at målsætningerne for vandkvaliteten i kommunens recipienter kan opfyldes. Dette skal ske i overensstemmelse med EU s Vandrammedirektiv, som implementeres i løbet af spildevandsplanens tidshorisont. Forsyningen vil endvidere fremskynde investeringer i fornyelsen af det offentlige kloaksystem i overensstemmelse med den aftale, der i 1994 blev indgået mellem KL og Miljøministeren. Aftalen omfatter reduktion af indog udsivning, men Forsyningen vil arbejde på et bredere grundlag for også at leve op til den nye landsdækkende funktionspraksis (Skrift 27), at forbedre arbejdsmiljøet samt at tilgodese øvrige miljøhensyn.

7 Vejen Kommune - Spildevandsplan Side 5 Med udgangspunkt i ovenstående vil indsatsen i planperioden fokuseres målrettet på at etablere en optimal struktur for det offentlige spildevandsanlæg inden for de nye rammer, som storkommunen sætter. Fokusområder i spildevandsplanen Planens tiltag og løsninger har fokus på at reducere belastningen af vandmiljøet målrette vedligeholdelse og fornyelse af kloaknettet, foretage en løbende udbygning af de offentlige kloakanlæg i takt med byudviklingen indenfor både boliger og erhverv, centralisere spildevandsrensningen, tage initiativer til bedre rensning af regnvand og spildevand (f.eks. med bassiner og kloakering af mindre bysamfund), Derudover vil Vejen Kommune: forberede sig på de kommende års ændringer af lovgivningen, der bl.a. medfører krav om selskabsdannelse, benchmarking, håndtering af vandplaner mv., sikre en god og åben kommunikation med kommunens borgere bl.a. når kloak eller spildevand berører borgernes hverdag, indarbejde arbejdsmiljømæssige hensyn ved nyanlæg og renovering af kloakanlæg, vurdere relevansen af og eventuelt udarbejde en decideret klimatilpasningsplan Statens vandplaner udstikker et indsatsprogram, som skal følges med henblik på opnå en tilfredsstillende vandkvalitet i kommunens recipienter. Miljøcentrenes løbende overvågning af vandkvaliteten vil danne grundlag for en vurdering af om målsætningerne for vandmiljøet nås. Vejen Kommune vil måle borgernes tilfredshed ved fortsat at registrere borgernes henvendelser til kommunen. Centraliseringen måles direkte ved antallet af renseanlæg i drift samt indirekte gennem driftsbesparelsen ved det færre antal renseanlæg. I forbindelse med denne spildevandsplan er der udarbejdet en overordnet strukturplan for den fremtidige spildevandsrensning i Vejen Kommune, jf. Bilag 10. Dette arbejde fortsættes i planperioden, således de kommende års rensestrukturændringer kan implementeres i de kommende planperioder. Alle aktiviteter i denne plan er tilrettelagt således, at de ikke indskrænker mulighederne for alternative centraliseringsløsninger ved det fremtidige arbejde med konkretisering af strukturplanen. I overensstemmelse med den overordnede strukturplan er følgende tiltag udpeget til udførelse i planperioden: Nedlæggelse af Jels Renseanlæg og afskæring af spildevandet til renseanlægget i Rødding. Spildevandet fra Stenderup afskæres til rensning på Rødding Renseanlæg via transportsystemet fra Øster Lindet til Rødding. Spildevandet fra Bække, Asbo og Læborg afskæres til rensning på Vejen Renseanlæg, og renseanlæggene i disse byer nedlægges 1. ammelby er separatkloakeret og spildevandet ledes til Vejen Renseanlæg via transportledningen fra Bække via Asbo og Læborg til Vejen 1. Afskæring af spildevandet fra Lintrup til central rensning på Rødding Renseanlæg 1. Skodborg og Skudstrup Renseanlæg nedlægges og spildevandet afskæres til Vejen Renseanlæg. Foldingbro Renseanlæg nedlægges og spildevandet afskæres til Maltbæk (på sigt formentligt til Vejen Renseanlæg). Københoved og Langetved separatkloakeres og spildevandet ledes til Rødding Renseanlæg via Hjerting. rønnebæk separatkloakeres og spildevandet ledes til Rødding Renseanlæg via transportledningen mellem Jels og Rødding. Konkrete kloakrenoverings- og separeringsprojekter i Jels, Skodborg og 1 Inden planperiodens begyndelse, er afskæring af Bække, Asbo, Læborg, ammelby samt Lintrup igangsat, og forventes afsluttet umiddelbart før eller efter planens vedtagelse.

8 Vejen Kommune - Spildevandsplan Side 6 Brørup, udover generel løbende kloakrenovering. Fornyelses-, vedligeholdelsesog/eller udvidelsestiltag på Brørup, Hovborg, Rødding og Vejen renseanlæg. Kloakering af ca. 195 ejendomme i det åbne land. FORSYNINENS INVESTERINSPLAN I planperioden ( ) disponeres ca. 245 mio. kr. og i den efterfølgende 8-årige periode ca. 459 mio. kr. Sidstnævnte periode omfatter udgifter til fuld gennemførelse af strukturplanen. Nærværende plan omfatter ikke detaljerede planer for perioden udover planperioden, hvorfor beløbet kan ændres væsentligt efter denne planperiode. Afskæring af spildevand fra ca. 125 ejendomme i Københoved, Langetved og rønnebæk. Udover ovenstående omfatter planen en løbende byggemodning i Vejen Kommune såvel af bolig- som industrigrunde. I planperioden vil Forsyningen endvidere fokusere på følgende indsatsområder på planog analyseområder: I planperioden er der en indtægt på ca. 263 mio. kr., samt en forventet renteudgift på ca. 3,0 mio. kr. Forsyningens gæld vil derfor i planperioden reduceres med ca. 15,3 mio. kr. Der er budgetteret med, at Forsyningens gæld er afviklet indenfor en år periode regnet fra denne planperiodes begyndelse. Investeringsplanens hoveddele ( ) På baggrund af den overordnede strukturplan for fremtidig rensning af spildevandet i Vejen Kommune, der er udarbejdet forud for nærværende spildevandsplan, skal de mulige løsningstiltag i denne og de efterfølgende planperioder analyseres i detaljer. Der skal opnås et samlet overblik over tilstanden af det eksisterende kloaksystem, og vidensniveauet bringes på et ens niveau. Med udgangspunkt i en tilstandsvurdering (TV-inspektion og brøndrapportering) og under hensyn til strukturplanen for spildevandsrensning skal der udarbejdes planer for fornyelse af kloaksystemet. Spildevandsplanen skal løbende vedligeholdes og ajourføres i takt med der bliver behov for berigtigelser og tillæg. Forsyningen vil tage initiativ til og deltage i projekter af udviklingsmæssig karakter, således metoder og løsninger på kloak- og miljøområdet til stadighed udvikles. Anlægstiltag Tiltag på renseanlæg: 16,2 mio. kr. Nye transportanlæg: 29,8 mio. kr. Kloakfornyelse: 46,3 mio. kr. Nykloakering (inkl. åbent land): 60,3 mio. kr. Planlægningsopgaver Planlægning: 6,7 mio. kr. Udviklingsprojekter: 0,6 mio. kr. Drift og administration mv. Administration: 10,9 mio. kr. Driftsudgift: 73,9 mio. kr. Renteudgift: 3,0 mio. kr. Udover investeringerne i planperioden er der budgetteret med et administrations- og driftsbudget på ca. 84,8 mio. kr. I 2008 er budgettet uændret i forhold til det samlede driftsbudget for de 4 kommuner i 2007, men som følge af de planlagte investeringstiltag vil driftsbudgettet reduceres gennem planperioden, således det årlige driftsbudget i 2011 er reduceret med ca. 8 % (svarende til ca. 1,7 mio. kr.) i forhold til 2008.

9 Vejen Kommune - Spildevandsplan Side 7 3 INDLEDNIN Denne plan er udarbejdet med fokus på at sætte rammerne for Forsyningen i Vejen Kommune efter kommunesammenlægningen i Planen erstatter således de tidligere spildevandsplaner for henholdsvis Brørup, Holsted, Rødding og Vejen kommuner. SPILDEVANDSPLAN Spildevandsplan har til formål at sammenfatte viden om spildevandsområdet fra de 4 tidligere kommuner og sikre et ensartet administrationsgrundlag for de kommende års spildevandshåndtering i Vejen Kommune. Faktisk blev de første spildevandsplaner for kommunerne til i slutningen af 1970'erne. Planerne er løbende ajourført via revisioner eller tillæg. Spildevandsplanen dækker en planperiode på 4-årig ( ). Idet en del af grundlaget og bindingerne for denne spildevandsplan er en ny rensestrukturplan for Vejen Kommune, der dækker en periode der rækker år frem, er det indarbejdet i denne spildevandsplan, at ingen planlagte tiltag er i modstrid med de mere langsigtede planer for rensestrukturen i kommunen. HVAD ER EN SPILDEVANDSPLAN? Kommunen skal i henhold til miljøbeskyttelsesloven udarbejde en spildevandsplan, som skal indeholde oplysninger om de eksisterende og planlagte forhold inden for spildevandsområdet. En vedtaget spildevandsplan fastlægger rammerne og udgør det juridiske grundlag for Forsyningens håndtering af spildevandet i kommunen. Faktisk er spildevandsplanen i Vejen Kommune udarbejdet som en dynamisk spildevandsplan. Dette betyder, at planens mange oplysninger er gemt i en database. Dette letter arbejdsprocessen i Forsyningen når planen løbende skal holdes ajour og nye planer skal udarbejdes. Spildevandsplanen er juridisk grundlag for At indhente tilladelse til udledning af renset spildevand, overløbsvand og separat regnvand til vandløb, søer og kystvande. At udbygge og vedligeholde det offentlige spildevandsanlæg i henhold til lovkrav, kommuneplan og lokalplan samt borgernes afledningssikkerhed inden for de økonomiske rammer, der er gældende for Forsyningen. At grundejere inden for kloakerede områder forpligtes til at tilslutte spildevand til det offentlige kloaksystem samt til at betale tilslutnings- og vandafledningsbidrag herfor i henhold til betalingsvedtægten for Forsyningen. At meddele påbud om forbedret spildevandsrensning på ejendomme i det åbne land efter Miljøbeskyttelseslovens 30, såfremt de i Spildevandsbekendtgørelsens 27 forudsætninger om dokumentation er opfyldt. At Vejen Kommunes Byråd kan ekspropriere sig ret til arealerhvervelse, rådighedsindskrænkninger, servitutpålæggelser m.v. i forbindelse med etablering af nye spildevandsanlæg. Byrådet forpligtes til at udføre eller foretage ændringer af de anlæg, der er medtaget i planen. For borgere og virksomheder er planen en forhåndsorientering om, at kommunen inden for en given periode vil tage initiativ til en ændret spildevandsafledning inden for nogle konkret afgrænsede områder. SPILDEVANDSPLANENS INDHOLD I spildevandsplanen beskrives de eksisterende forhold (status) og de kommende års indsatsområder (plan). Elementer i spildevandsplanen Målsætninger for spildevandshåndteringen. Rensning af spildevand på renseanlæg. Slamhåndtering. Kloaksystemet og kloakfornyelse. Spildevandsrensning i det åbne land. Administrative forhold Budget- og tidsplan for anlægsprojekter.

10 Vejen Kommune - Spildevandsplan Side 8 Ud over nærværende tekstdel består spildevandsplanen af en dynamisk kortdel med tilhørende skemaer og øvrige bilag. Kortdelen omfatter tre typer planer: En oversigtsplan samt detailplaner for henholdsvis de kloakerede byområder og de udpegede områder i det åbne land. Oversigtsplanen viser kommunen i sin helhed med den rensestruktur, der forbinder hvert enkelt kloakeret byområde til et renseanlæg. Endvidere er alle udpegede områder i det åbne land geografisk afgrænset. Detailplanerne for de kloakerede byområder angiver, hvilke ejendomme der er kloakeret og med hvilket kloakeringsprincip. Endvidere fremgår alle kendte udledninger til recipient. Detailplanerne for det åbne land viser, hvor husspildevandet skal renses til et bestemt niveau, og hvilke ejendomme der forventes at være omfattet af de pågældende krav. Skemadelen indeholder en dokumentation af de oplysninger, som er illustreret i kortene. Af skemadelen fremgår blandt andet type og mængde af udledninger til recipient fra de kloakerede byområder. FORHOLD TIL ÆLDENDE SPILDE- VANDSPLANER Med vedtagelsen af Spildevandsplan ophæves de 4 kommuners gældende spildevandsplaner med tilhørende tillæg. Spildevandsplan indeholder en ny samlet prioritering af investeringsplaner og samordning af målsætninger m.v. fra de oprindelige 4 spildevandsplaner i det omfang de er relevante. Spildevandsplaner med tilhørende tillæg der ophæves: Brørup Spildevandsplan Holsted Spildevandsplan Rødding Spildevandsplan Vejen Spildevandsplan SPILDEVANDSPLANENS VEDTAELSE Forslaget til spildevandsplanen er vedtaget af byrådet den 15. januar Efterfølgende blev spildevandsplanen offentliggjort i perioden den 11. marts 2008 til den 06. maj 2008 med mulighed for kommentarer og indsigelser fra borgere og virksomheder. Spildevandsplanen blev herefter endeligt vedtaget af Byrådet den 10. juni Byrådets vedtagelse kan ikke ankes til anden administrativ myndighed. REVISION AF SPILDEVANDSPLANEN Spildevandsplanen skal ajourføres, såfremt væsentlige forudsætninger for planen ændres, eller der viser sig uoverensstemmelser mellem planen og de faktiske forhold. Ændringer af spildevandsplanen indarbejdes løbende i den dynamiske kort- og skemadel. Som følge heraf er kompetencen til revision af spildevandsplanen uddelegeret afhængigt af, hvad ændringen omfatter. Kompetence til revision af spildevandsplanen Berigtigelser, hvorved planen bringes i overensstemmelse med de faktiske forhold, kan løbende foretages af Forsyningen. Tilslutning af enkeltbeliggende ejendomme (enten efter eget ønske eller i det åbne land som følge af tilbud om kontraktligt medlemskab) administreres af Forsyningen, jf. retningslinierne angivet i denne spildevandsplan. Hel eller delvis udtræden af Forsyningen via frivillig aftale om privat bortskaffelse af spilde- og/eller overfladevand på egen grund imod økonomisk kompensation administreres af Forsyningen, jf. retningslinierne angivet i denne spildevandsplan. Øvrige revisioner vedtages af Byrådet. Det er Forsyningen, som er ansvarlig for at ajourføre spildevandsplanen; herunder at foretage den fornødne bearbejdning af al planog digitalt datagrundlag.

11 Vejen Kommune - Spildevandsplan Side 9 4 LOV- O PLANLÆNINSRUNDLA 4.1 LOVIVNIN Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 32 samt bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (jf. nedenstående). Spildevandsplanens indhold opfylder i øvrigt den samlede lovgivning, EU s direktiver på miljøområdet samt øvrige nationale standarder (eks. Funktionspraksis, Skrift 27 mv.). Det vigtigste lovgrundlag for planen fremgår af: Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr af 22. december Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 22. marts En nærmere beskrivelse af lovgrundlaget findes i planens Bilag PLANRUNDLA Spildevandsplanen indgår i det lovbestemte planhierarki, der sikrer, at statslige, regionale og kommunale planer ikke er modstridende. Statslig planlægning o Statens Landsplanredegørelsen 2006 o Vandmiljøplanerne (VMP I, VMP II og VMP III). Regional planlægning o o Tidligere Ribe Amt: Ribe Amts forslag til regionplan 2016 af 1. november 2005 og Ribe Amts supplerende høring af 19. april 2006 samt o Bilag 1 til Ribe Amtsråds brev af 25. september 2006 Tidligere Sønderjyllands Amt: o Regionplan af september 2005 o Tillæg 1 53 o Trekantsområdet (fælleskommunal områdeplanlægning): Hovedstruktur for Trekantområdet Kommunal planlægning o o o o o Kommuneplan for tidligere Brørup Kommune Kommuneplan for tidligere Holsted Kommune Kommuneplan for tidligere Rødding Kommune Kommuneplan 2005 for tidligere Vejen Kommune ældende lokalplaner for tidligere Brørup, Holsted, Rødding og Vejen Kommune Det er derfor sikret, at spildevandplanen ikke er i modstrid med de gældende planer, der udstikker retningslinier, der er af betydning for planlægningen på spildevandsområdet.

12 Vejen Kommune - Spildevandsplan Side 10 FORHOLD TIL STATSLIE PLANER Landsplanredegørelse 2006 er regeringens vision på den fremtidige udvikling af landet og omhandler dels de nye vilkår globaliseringen stiller for planlægningen og hvordan planlægningen kan bidrage til at skabe et konkurrencedygtigt Danmark. Rammerne i Landsplansredegørelsen er overordnede, og spildevandsplanen er ikke i modstrid med de formulerede hensigter og retningslinier i redegørelsen. FORHOLD TIL REIONPLAN Vejen Kommune er geografisk set en del af både tidligere Ribe og Sønderjyllands Amt. Regionplanen var Amtsrådets overordnede plan for udviklingen i amtet og for beskyttelse af natur og miljø. Regionplanen indeholder retningslinier, der er bindende for kommunernes planlægning. Disse omfatter bl.a. krav til reduktion af udledning af organisk stof og næringssalte til søer, vandløb og kystvande. I henhold til miljøbeskyttelsesloven må spildevandsplanen ikke stride mod regionplanen. De væsentligste retningslinier for spildevandsplanen fremgår af Bilag 1. FORHOLD TIL KOMMUNEPLANER Kommuneplanen er en langsigtet plan, som angiver visioner og mål for de kommende år. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en samlet kommuneplan for Vejen Kommune. Spildevandsplanlægningen tager således udgangspunkt i de 4 kommuners eksisterende kommuneplaner. Der er foretaget en koordinering med kommuneplanlægningen for at sikre sammenhængen mellem kommuneplanerne og spildevandsplanen. Vejen Kommune er i gang med udarbejdelse af en ny kommuneplan, der forventes at blive politisk godkendt i I det omfang det er nødvendigt vil nærværende spildevandsplan blive revideret i forhold til den kommende kommuneplan. LOKALPLANER En lokalplan indeholder bestemmelser om bebyggelsens udstrækning og karakter og har dermed betydning for mængden af regn- og spildevand, der afledes fra de konkrete områder. Vedtagelsen af nye lokalplaner kan derfor medføre behov for mindre tilpasninger af spildevandsplanen. FORHOLD TIL VANDPLANER En vandforsyningsplan beskriver den nuværende og planlagte forsyningsstruktur med drikkevand, herunder om de enkelte ejendomme er forsynet via et alment vandforsyningsanlæg, eller om de har egen boring til indvinding af drikkevand. I administrationen af spildevandsplanen vil der blive taget hensyn til planerne for vandindvinding og vandforsyning. Det vil ske ved at koordinere indsatsen, når der gives tilladelse til nye nedsivningsanlæg. Når nye kloakledninger skal placeres, vil der desuden blive taget hensyn til beskyttelseszonerne omkring de almene vandindvindingsanlæg.

13 Vejen Kommune - Spildevandsplan Side 11 5 MÅLSÆTNINER FOR FORSYNINEN 5.1 OVERORDNEDE MÅLSÆTNINER Vejen Kommune har fastlagt en række målsætninger for spildevandshåndteringen i kommunen. Målsætningerne tager udgangspunkt i Forsyningens overordnede grundlag for det fremtidige virke i kommunen udtrykt ved en vision og en mission. Målsætningerne udstikker rammerne for de kommende års aktiviteter i Forsyningen. Nedenstående målsætninger erstatter de målsætninger, som er angivet specifikt (eller er underforstået) i de tidligere 4 kommuners spildevandsplaner. Forsyningens målsætning Forsyningspligt Forsyningen skal opretholde forsyningssikkerheden over for tilsluttede ejendomme. Serviceniveau over for borgere og virksomheder rundejere skal under normale nedbørsforhold kunne aflede vand fra stueplan ved gravitation. Borgerne og virksomheder skal generelt opleve et højt serviceniveau i forbindelse med henvendelser til og fra dem. Forsyningen vil arbejde for at borgerne og virksomheder er velinformeret om dets arbejde og de rettigheder og pligter de har. Teknisk funktion af kloaksystemet Regn- og spildevand skal bortledes sikkert under normale vejrlig. Nye regnvands- og fællesledninger skal dimensioneres under hensyntagen til de varslede klimaforandringer. Det skal tilstræbes, at nye regn- og spildevandsledninger får en forventet levetid på min. 100 år. Lugtgener skal afhjælpes, hvis det er teknisk og økonomisk muligt. Rotteproblemer skal afhjælpes. Ud- og indsivning ved kloakledninger skal reduceres. Renseanlæg Renseanlæggene skal drives, så kvaliteten af det rensede spildevand er kvalitetsmæssigt bedst mulig. Ved udbringning skal kvaliteten af spildevandsslammet overholde grænseværdierne. Der skal arbejdes mod en central rensestruktur, der er økonomisk og miljømæssigt optimal. Kloakeringsprincip Al nykloakering skal som udgangspunkt udføres som separat- eller spildevandskloak. Spildevand skal afledes til en spildevandsledning. Tag- og overfladevand skal enten afledes til en regnvandsledning eller bortskaffes lokalt ved nedsivning på egen grund. Ved kloakfornyelse i fælleskloakerede områder skal det vurderes, om det er økonomisk og miljømæssigt fordelagtigt at omlægge kloaksystemet til separatsystem. Forsyningen afgør i alle tilfælde, hvilket kloakeringsprincip der vælges. Spildevandshåndtering i det åbne land Det kan overvejes at tilslutte ejendomme i nærheden af eksisterende og fremtidig kloak til det offentlige kloaksystem, såfremt det er økonomisk eller miljømæssigt fordelagtigt for Forsyningen. Rensning af spildevand fra den spredte bebyggelse i det åbne land skal leve op til renseniveauet angivet i hhv. Ribe og Sønderjyllands Amts regionplaner. Arbejdsmiljø Der skal løbende fokuseres på arbejdsmiljøet i Forsyningen, der skal være sikkert og uden sundhedsrisici. Bæredygtighed Forsyningens aktiviteter skal tilrettelægges og gennemføres, så der opnås en så høj grad af bæredygtighed som muligt. Benchmarking Forsyningen ønsker at være blandt de bedste på udvalgte nøgletal, når der foretages sammenligning med tilsvarende Kloakforsyninger.

14 Vejen Kommune - Spildevandsplan Side KONKRETISERIN AF MÅLSÆTNINER De overordnede målsætninger beskrevet i foregående afsnit er suppleret med en række funktionskrav, der har til formål at konkretisere de overordnede målsætninger, således at disse bliver operationelle og målbare. Disse funktionskrav beskrives nærmere i det følgende. FORSYNINSPLIT Ifølge lovgivningen har Forsyningen forsyningspligt inden for det i en spildevandsplan afgrænsede offentligt kloakerede opland. Her gælder forsyningspligten samtlige ejendomme, vejarealer, private ledningsanlæg og ukloakerede ejendomme. Forsyningen anlægger og driver renseanlæg til håndtering af spildevand fra ovennævnte oplande. Målsætningen er opfyldt, såfremt følgende er opfyldt: Der ved forsyningssvigt, f.eks. som følge af ledningsbrud, går mindre end et døgn, fra Forsyningen er bekendt med svigtet, til der er taget skridt imod retablering af forsyningen. Der ved uklarhed vedr. ejerforhold kan ske en afklaring heraf inden for en uge efter, at Forsyningen er blevet bekendt hermed. SERVICENIVEAU Målsætningen er opfyldt, såfremt følgende er opfyldt: Udviklingen klimaet følges løbende f.eks. i form af en klimakogebog, risikoanalyser, beredskabsplaner mv., således kloakanlæg til enhver tid etableres og renoveres under hensyn til den nyeste viden på klimaområdet. Under normale nedbørsforhold skal grundejere kunne aflede vand fra stueplan ved gravitation. Unormale nedbørsforhold defineres som nedbørshændelser, der er kraftigere end hvad det pågældende kloaksystem er dimensioneret for. Der sendes en kvittering til borgere/virksomheder ved skriftlige henvendelser senest 1 arbejdsuge efter modtagelsen. Konkrete sager påbegyndes behandlet inden for 2 arbejdsuger og afsluttes senest 4 arbejdsuger efter at alle nødvendige oplysninger til sagens afgørelse foreligger. Forsyningens og kundernes (borgere og virksomheder) rettigheder og pligter tydeliggøres i den konkrete sag. enerel og let forståelig information om Forsyningen forefindes på kommunens hjemmeside og i foldere. Der bliver orienteret om aktuelle projekter på kommunens hjemmeside og i dag- eller ugeblade. Husejere, der bliver direkte berørt af kloakrenoveringer og andre anlægsprojekter, vil altid blive kontaktet og/eller indbudt til borgermøde, så de har mulighed for at fremkomme med egne ønsker. Figur 1 Funktionspraksis for afløbssystemer TEKNISK FUNKTION AF KLOAKSYSTE- MET Målsætningen er opfyldt, såfremt følgende er opfyldt: ældende anbefalinger i Spildevandskomitéens skrifter vedr. funktionsprak-

15 Vejen Kommune - Spildevandsplan Side 13 sis i kloaksystemer er overholdt, jf. bilag til spildevandsplanen. Ledninger, brønde og bygværker er velfungerende og intakte, så der ikke sker sammenbrud under normal påvirkning. Ledninger, brønde og bygværker fornyes i takt med behovet herfor. Brønddæksler skal så vidt muligt være frilagte. Kloaksystemet TV-inspiceres inden for en 25-årig periode. Nyanlæg generelt etableres som selvrensende. Ledninger med behov for hyppig spuling (2 gange pr. år eller mere), rodskæring eller med betydelige rotteplager opprioriteres i saneringsplanlægningen i kommunen. Indsivningen i spildevands- og fællesledninger udgør maksimalt 50 % af spildevandsmængden. Nye ledninger skal opfylde funktionskravene angivet i gældende dansk standard. Rotteproblemer påbegyndes afhjulpet ved udlægning af gift inden for 1 arbejdsuge efter anmeldelsen. Lugtgener skal, hvis det er teknisk og økonomisk muligt, afhjælpes inden for 1 arbejdsuge efter anmeldelsen. Hvis ikke det er muligt, skal der inden for 4 arbejdsuger være udarbejdet en handlingsplan til afhjælpning af problemet. Pumpeudfald skal udbedres inden for 1 arbejdsdag. Figur 2 Jels Renseanlæg RENSEANLÆ Målsætningen er opfyldt, såfremt følgende er opfyldt: Det rensede spildevand fra de offentlige renseanlæg skal minimum overholde gældende kravværdier. Mængden af tungmetaller og miljøfremmede stoffer, der tilledes kloakanlægget, er minimeret. Større enkeltkilder opspores, og tilledningen standses eller nedbringes til et miljømæssigt acceptabelt niveau i samarbejde med Natur & Miljøafdelingen. UDLEDNINER FRA AFLØBSSYSTEMET Målsætningen er opfyldt, såfremt følgende er opfyldt: Udledningen fra renseanlæg, regnvandsudløb og overløbsbygværker ikke er en hindring for opnåelse af recipientmålsætningen. Fejlkoblinger i separatsystemer opspores og udbedres inden for en måned, efter at de er konstateret.

16 Vejen Kommune - Spildevandsplan Side 14 Figur 3 Udløb fra Farris Renseanlæg SPILDEVANDSHÅNDTERIN I DET ÅBNE LAND Målsætningen er opfyldt, såfremt følgende er opfyldt: Spildevandsrensningen på enkeltejendomme og i landsbyer beliggende i udpegede oplande forbedres i henhold til renseklasserne angivet i Ribe Amt Regionplan 2016 og Sønderjyllands Amts Regionplan Der skal foretages en økonomisk og miljømæssig vurdering af, om ejendomme, der ligger langs planlagte trykledninger, skal tilsluttes offentlig kloak. En eventuel gennemførelse kræver, at ejendommene er omfattet af spildevandsplanen eller et tillæg til denne. ARBEJDSMILJØ Målsætningen er opfyldt, såfremt følgende er opfyldt: De gældende love, cirkulærer og bekendtgørelser vedrørende kloak- og renseanlægsarbejde overholdes. Lys- og adgangsforhold, herunder stiger, er hensigtsmæssigt anbragt. Der tages straks kontakt til Arbejdstilsynet, når der er tvivl om arbejdsmiljøforholdene er opfyldt. Sygefraværet blandt medarbejdere, der er i direkte kontakt med spildevandet og/eller udfører fysisk arbejde ved driften af afløbssystemet, er blandt de laveste hos Kloakforsyninger i Danmark. BÆREDYTIHED Brundtland-Kommissionen definerer en bæredygtig udvikling som en udvikling, der opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov i fare. Forsyningen vil i planperioden arbejde hen imod større bæredygtighed. Dette vil ske på følgende måder: Kemikalier, der medgår ved rensningen af spildevandet, søges undgået, hvor det er muligt, ved omlægning til en anden proces eller lignende. Forsyningen vil hvert år udarbejde en miljøredegørelse og herunder et grønt regnskab for forbruget af el, kemikalier og vand m.m.. Herunder at indarbejde livscyklusanalysevurderinger ved valg af materialer mv. samt at vurdere mulighederne for køb af grøn el og vedvarende energi i Forsyningen. Figur 4 Det åbne land BENCHMARKIN Ved benchmarking foretages sammenligning med andre Kloakforsyninger baseret på en række nærmere definerede nøgletal. Målet med disse sammenligninger er at sikre, at Forsyningen opererer optimalt i forhold til tilsvarende Kloakforsyninger. Målsætningen er opfyldt, hvis: Forsyningen deltager i DANVA s benchmarkingprojekt fra 2010 Forsyningens investeringer medfører, at værdibevarelsen og miljøgevinsterne er blandt de bedste på området. Der gennemføres ændringer og tilpasninger med udgangspunkt i de løbende sammenligninger mellem de enkelte Kloakforsyninger. Der søges fra 2010 indført nøgletal for bæredygtighed i benchmarkingen.

17 Vejen Kommune - Spildevandsplan Side 15 6 RENSESTRUKTUR FOR SPILDEVAND 6.1 STATUS Inden kommunesammenlægningen i 2007 var der i nogen grad påbegyndt en centralisering af spildevandsrensningen specielt i de gamle Rødding, Vejen og Holsted kommuner. Den nuværende spildevandsstruktur fremgår af Figur 5. Med 21 renseanlæg i drift må rensestrukturen stadig betragtes som decentral. Anlæggene i Bække, Asbo og Læborg samt Lintrup nedlægges dog i Transportledningen til afskæring af disse 4 anlæg til henholdsvis Vejen og Rødding renseanlæg er etableret. Signaturforklaring: Offentligt renseanlæg Symbol for væsentlige transportanlæg for afskæring af spildevand Figur 5 Nuværende rensestruktur i Vejen Kommune

18 Vejen Kommune - Spildevandsplan Side PLAN Ud fra en overordnet analyse af spildevandsstrukturen i Vejen Kommune (jf. Bilag 10) er det besluttet, at rensestrukturen i kommunen skal centraliseres. Planlægningshorisonten ved vurdering af den fremtidige rensestruktur var 25 år. Set over hele perioden er det planen, at spildevandsrensning samles på 4 renseanlæg (Holsted, Brørup, Vejen og Rødding). Betragtes rensestrukturen i Vejen Kommune over en 25-årig periode er det det hensigten, at spildevandsrensningen sker på et renseanlæg placeret ved Vejen. Indenfor planperioden for nærværende spildevandsplan ( ) skal 7 renseanlæg nedlægges. Strukturen fremgår af Figur 6. P P P P P P P P P Signaturforklaring: Offentligt renseanlæg Symbol for væsentlige transportanlæg for afskæring af spildevand Eksisterende offentligt renseanlæg, der planlægges nedlagt i planperioden ( ) Symbol for planlagt afskæring af spildevand (linieføring er ikke fastlagt) Figur 6 Planlagte ændringer i rensestrukturen i planperioden

19 Vejen Kommune - Spildevandsplan Side 17 Centralisering Renseanlæggene i Bække, Asbo og Læborg skal nedlægges. Spildevandet herfra afskæres til Vejen Renseanlæg i det nyetablerede transportsystem. Lintrup Renseanlæg nedlægges og spildevandet afskæres til rensning på Rødding Renseanlæg. Skodborg og Skudstrup Renseanlæg skal nedlægges og spildevandet herfra skal afskæres til Vejen Renseanlæg. Spildevandet fra Jels skal transporteres til Rødding Renseanlæg, og anlægget i Jels nedlægges. Foldingbro Renseanlæg nedlægges, og spildevandet transporteres til rensning på Maltbæk Renseanlæg. Den ændrede spildevandsrensning er sammenlignet med et 0-alternativ, svarende til de allerede planlagte tiltag. Sammenlignet hermed medfører den planlagte centralisering i spildevandsplanens tidshorisont en reduktion i driftsudgifterne på ca. 0,3 mio. kr. pr år. En økonomisk analyse viser, at der ved en centralisering til 4 centrale renseanlæg over de næste ca. 25 år opnås en årlig driftsbesparelse på ca. 1,6 mio. kr. sammenlignet med den nuværende rensestruktur. Dette kan øges til ca. 4 mio. kr. pr. år ved et centralt renseanlæg. Driftsbesparelserne betinger en række anlægsudgifter, der budgetmæssigt skal tages højde for gennem de fremtidige budgetter. Nærmere beskrivelser i den forbindelse findes i Bilag 10. En detaljeret analyse af de nærmere forhold skal gennemføres før de enkelte linieføringer fastlægges. Det skal i den sammenhæng nøje overvejes hvilke fordele og ulemper de enkelte linieføringer har bl.a. i forhold til samtidig kloakering af mindre bysamfund i det åbne land. I planperioden vil Vejen Kommune detaljere den overordnede strukturplan, således bl.a. renseanlæggene og slamhåndteringen vurderes på et mere detaljeret niveau. Dette har til formål, ud fra en nærmere afvejning af de økonomiske, miljømæssige og arbejdsmiljømæssige forhold, at fastlægge den fremtidige strategi og struktur på renseanlægsområdet. Idet målsætningen allerede på nuværende tidspunkt er en centralisering af spildevandsrensningen i Vejen Kommune, skal de første skridt i den retning tages i denne planperiode. Det er sikret, at den begyndende centralisering ikke er i strid med resultatet af ovennævnte endelige strukturplan, idet centraliseringen gennemført i denne plan er oplagt uanset valg af centraliseringsmodel. Den overordnede plan, der er udarbejdet i forbindelse med nærværende plan, arbejder med en yderligere centralisering ved nedlæggelse af yderligere renseanlæg i perspektivperioden. For nærmere detaljer om den overordnede strukturplan, der er omtalt i dette kapitel henvises til Bilag 10. Faktisk medfører centralisering en væsentlig besparelse på udgifterne til drift i Forsyningen. Det forventes på den baggrund at driftsudgifterne reduceres med godt 8 % i planperioden Der findes 4 private renseanlæg i Vejen Kommune (Vittrup Pilerensning, Tingbjerg Spildevandslaug, rønnebæk Skole og Styropack). Der er i den overordnede strukturplan arbejdet med tre planperioder; altså to perioder udover perioden omfattet af nærværnende spildevandsplan.

20 Vejen Kommune - Spildevandsplan Side 18 7 RENSEANLÆ 7.1 OFFENTLIE RENSEANLÆ STATUS Der er 21 offentlige renseanlæg i Vejen Kommune. Nedlæggelse af anlæggene i Bække, Asbo, Læborg samt Lintrup pågår dog. Renseanlæggene ejes af Vejen Kommune, der ligeledes forestår drift og administration af anlæggene. PE Vejen Brørup Rødding Figur 7 Kapacitet og belastning på de 10 største offentlige renseanlæg. Holsted Bække Maltbæk Skodborg Jels Kapacitet i PE Middel PE Detaljer om de enkelte anlægs oplande, belastning, udledning mv. i status fremgår af Bilag 5. Faktisk beskrives et renseanlægs kapacitet og belastning ud fra betegnelsen PE (PersonEnhed). 1 PE angiver den gennemsnitlige spildevandsproduktionen fra 1 person på en dag. En PE er defineret som: 21,9 kg organisk stof pr. år (BI 5 ), 4,4 kg total kvælstof pr. år, eller 1,0 kg total fosfor pr. år. UVEDKOMMENDE VAND Det uvedkommende vand, der modtages på de enkelte renseanlæg er vurderet ved en sammenligning af den målte belastning på renseanlægget (i tørvejr) med det målte vandforbrug for de ejendomme, hvis spildevand afleder til renseanlægget. Der findes ingen måling af tørvejrstilstrømningen på Holsted, Hovborg, Farris og Mojbøl renseanlæg. Hovborg Lindknud Figur 8 Vejen Holsted Maltbæk Bække Skodborg Lintrup Jels Brørup Uvedkommende vand i m3/år Rødding Foldingbro Lindknud Hovborg Uvedkommende vand for offentlige renseanlæg i Vejen Kommune Der kan på den baggrund konstateres væsentlige problemer med uvedkommende vand i oplandene til en række anlæg. Det skal bemærkes, at der er store usikkerheder på ovennævnte estimering af det uvedkommende vand. Specielt skal der tages forbehold vedrørende Vejen Renseanlæg, der i 2006 foretaget væsentlige ændringer i de tilsluttede oplande, samt Maltbæk Renseanlæg, der hvor såvel stof- som hydraulisk belastning ser ud til at være ukorrekt. Faktisk koster det op til ca. 5 kr. at behandle en m 3 (uvedkommende) vand. For store renseanlæg kan prisen dog reduceres ned til ca. 1 kr./m 3 Den samlede mængde uvedkommende vand i oplandene til offentlige renseanlæg i Vejen Kommune er opgjort til i størrelsesordenen 1,4 mio. m 3 /år. OVERBELASTEDE ANLÆ Den hydrauliske og stofmæssige kapacitet på anlæggene modsvarer generelt belastningen tilfredsstillende. I 2006 og 2007 har anlæggene i Maltbæk, Jels, og Lintrup dog periodevist været stofmæssigt overbelastede, hvilket medfører øget risiko for overløb til recipient og/eller overskridelser af de gældende udlederkrav. Asbo Dover

21 Vejen Kommune - Spildevandsplan Side 19 Anlæg Rensetype 1 odkendt kapacitet [PE] Stofmæssig belastning [PE] Hydraulisk belastning [m³/år] Vandmængde pr. PE [l/pe/d] Vejen MBDNK Brørup MBDNK ) Rødding MBK Holsted MBDNK Bække MB Maltbæk MBK Skodborg MB Jels MBK Hovborg MB Lindknud MBK Sdr. Hygum MB Lintrup MB Dover SBR Foldingbro MB Læborg MB Mikkelborg MB Skudstrup MB Troldkær MB Asbo MB Farris MB ) Mojbøl jordbas ) ) 329 Tabel 1 Offentlige renseanlæg i Vejen Kommune. Markerede anlæg planlægges nedlagt i planperioden eller er nedlagt umiddelbart inden. Stofmæssig og hydraulisk belastning på renseanlæg er baseret på analysedata for Bogstavsforklaring til rensetype: M: Mekanisk B: Biologisk N: Nitrifikation D: Denitrifikation K: Kemisk fældning (fosforrensning) Der anvendes kun data fra 2006, da der i perioden op til 2006, er tilsluttet nye oplande (renseanlæg er blevet nedlagt) til Vejen Renseanlæg Anvendt data for , da data for 2006 er misvisende Belastningen på Maltbæk renseanlæg er tilsyneladende ikke korrekt Værdien er antaget/estimeret, da der ikke foreligger nogle analyser Farris er blevet separatkloakeret, hvorfor vandmængden er blevet reduceret væsentligt. I 2007 var den ca m³ PLAN Som en del af den overordnede plan for den fremtidige spildevandsrensning i Vejen Kommune skal anlæggene i Bække, Asbo, Læborg, Lintrup, Skodborg, Skudstrup, Jels og Foldingbro nedlægges i planperioden. Anlæggene i Maltbæk, Rødding og Vejen belastes som følge deraf yderligere. Derudover er der udlagt ca. 738 ha som planlagt kloakopland, der ved fuld udnyttelse medfører en øget belastning på renseanlæggene på i alt ca PE. Områderne omfatter både bolig- og erhvervs-

22 Vejen Kommune - Spildevandsplan Side 20 områder. Ovennævnte belastning forventes ikke i planperioden, da alle områder ikke vil blive fuldt udbygget i planperioden. OVERBELASTEDE ANLÆ Efter gennemførelse af de i planperioden planlagte ændringer i rensestrukturen, udvidelse af slagteriet i Brørup samt fuld udbygning i planlagte nye kloakoplande, vil belastningen på anlæggene i Brørup, Holsted, Maltbæk og Vejen være større end den godkendte kapacitet. Renseanlæg Planlagt belastning odkendt kapacitet Brørup PE PE Maltbæk PE PE Holsted PE PE Vejen PE PE Tabel 2 Overbelastede anlæg efter gennemførte plantiltag Anlægget i Brørup belastes væsentligt af Brørup Slagteri, der i 2007 har udvidet produktionen således, at afledningen er steget fra PE til i alt PE. Denne udvidelse medfører en øget belastning på Brørup Renseanlæg, der sandsynligvis vil kræve ekstra beluftning, der derfor planlægges etableret i planperioden. Der pågår en nærmere undersøgelse af den stofmæssige belastning på Maltbæk Renseanlæg, idet den målte belastning er væsentlig større end den forventede belastning vurderet ud fra kendskabet til renseanlæggets opland. Denne undersøgelse færdiggøres i planperioden inden Foldingbro Renseanlæg nedlægges og afskæres til Maltbæk. Den øgede belastningen på Holsted Renseanlæg skyldes tilslutning af nye kloakoplande (potentielt godt PE). Det forventes ikke, at belastningen vil overstige den godkendte kapacitet i planperioden, hvorfor der ikke er planlagt tiltag for håndtering af denne potentielle overbelastning. Vejen Renseanlæg er ved traditionel dimensioneringspraksis dimensioneret til PE. Ved relativt simple ændringer af driften, kan anlæggets kapacitet øges til i størrelsesordenen PE. Det vurderes at være tilstrækkeligt til at håndtere den øgede belastning som følge af ændret rensestruktur (ca PE) samt den forventede udbygning i oplandet i planperioden. Ovennævnte ændringer i driften medfører mindre udgifter, der derfor er afsat midler til i planperioden. Detaljer om de enkelte anlægs oplande, belastning, udledning mv. i plan fremgår af Bilag 5. Vejen Kommune vil i planperioden påbegynde kloakering af en række ejendomme i det åbne land. Samtidig vil der i takt med behovet herfor ske en udbygning i specielt de større byer. Som følge heraf vil belastningen på renseanlæggene stige i planperioden. Figur 9 Renseanlæg i Sdr. Hygum ANLÆSTILTA I planperioden skal der gennemføres en række større og mindre tiltag på Brørup, Hovborg, Rødding og Vejen renseanlæg: Etablering af ekstra beluftningskapacitet Brørup Renseanlæg. enerel vedligeholdelse af Hovborg renseanlæg med henblik på forlængelse af levetiden med 5-10 år. Renovering af proces- og efterklaringstanke på Rødding Renseanlæg, samt eventuel udskiftning af beluftningssystem der vil reducere den aerosoldannelse, der er til gene for nærmiljøet omkring anlægget. Etablering af ekstra beluftningskapacitet på Vejen Renseanlæg.

23 Vejen Kommune - Spildevandsplan Side 21 Udover ovenstående er der afsat økonomi til den løbende vedligeholdelse af kommunens renseanlæg. UVEDKOMMENDE VAND Der behandles en forholdsvis stor mængde uvedkommende vand på de offentlige renseanlæg. I forbindelse med separatkloakeringen i Skodborg samt general kloakrenovering forventes den samlede mængde uvedkommende vand på renseanlæggene i Vejen Kommune reduceret med m 3 /år. 7.2 PRIVATE RENSEANLÆ STATUS Større private renseanlæg omfatter anlæg over 30 PE, der ikke er drevet og vedligeholdt af kommunen, men hvor drift og vedligeholdelse afholdes af de personer, der ejer og/eller er tilsluttet det pågældende anlæg. Udover ovennævnte anlægsaktiviteter vil vurdering af det uvedkommende vand indgå som en del af de fornyelsesplaner, der udarbejdes for kommunens kloakerede områder. Ligeledes vil eventuelle problemstillinger omkring uvedkommende vand blive behandlet i forbindelse med nedlæggelse af renseanlæg og afskæring af vandet til central rensning. Der er 4 større private renseanlæg i Vejen Kommune. Mejeriet i lejbjerg og Skodborg er nedlagt i den foregående planperiode, mens Komtek er tilsluttet offentlig kloak. Renseanlæg Rensetype Kapacitet [PE] Recipient rønnebæk Skole M rønnebæk bæk Styropack MB 140 Nørrebæk (B 2) Tingbjerg Spildevandslaug Vittrup Pilerensning Rodzoneanlæg Tabel 3 Private renseanlæg i Vejen Kommune PLAN Den nuværende struktur med 4 større private renseanlæg forventes som udgangspunkt uændret i planperioden. rønnebæk Skole forventes nedlagt i 2011 i forbindelse med etableringen af transportanlæg fra Jels til Rødding Renseanlæg.

24 Vejen Kommune - Spildevandsplan Side 22 8 SLAMHÅNDTERIN STATUS Ved rensning af spildevand på renseanlæg dannes slam. Slam er den bundfældelige del spildevandet, der adskilles fra det rensede spildevand i efterklaringstankene. Spildevandsslammet håndteres på Brørup, Holsted, Rødding og Vejen renseanlæg for henholdsvis tidligere Brørup, Holsted, Rødding og Vejen kommuner. I Brørup og Rødding afvandes slammet i centrifuger hvorefter det udbringes på landbrugsjord. I Holsted og Vejen håndteres slammet i slammineraliseringsanlæg. På Vejen Renseanlæg pumpes ca. 40 % på slammineraliseringsanlægget, mens den resterende del (ca. 60 %) afvandes i sibåndspresse. Normalt pumpes ca % til slammineraliseringsanlægget, men da anlægget er væsentligt underdimensioneret er slamhåndteringen ændret. Faktisk produceres der dagligt ca kg slam på Brørup Renseanlæg. Figur 10 Slammineraliseringsanlæg i Vejen Kommune Renseanlæg Slammængde [tons/år] Behandlingsform Slutdisponering Asbo Transporteres til Vejen Renseanlæg Landbrug Brørup Forafvander (centrifuge) Landbrug Bække Transporteres til Vejen Renseanlæg Landbrug Dover Transporteres til Rødding Renseanlæg Landbrug Farris 1,5 Transporteres til Rødding Renseanlæg Landbrug Foldingbro Transporteres til Brørup Renseanlæg Landbrug Holsted Slammineralisering Deponi pga. sammenblanding Hovborg Transporteres til Holsted Renseanlæg Deponi pga. sammenblanding Jels 17 Transporteres til Rødding Renseanlæg Landbrug Lindknud Transporteres til Brørup Renseanlæg Landbrug Lintrup 2,4 Transporteres til Rødding Renseanlæg Landbrug Læborg Transporteres til Vejen Renseanlæg Landbrug Maltbæk Transporteres til Vejen Renseanlæg Landbrug Mikkelborg 2 Transporteres til Rødding Renseanlæg Landbrug

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Transportledning fra Maltbæk til Vejen Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2008-2011 Regnvandsbassiner mv. i Sdr. Hygum Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2008-2011 Side

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 05 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Nyt kloakopland ved Skodborghuskrydset Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune Tillæg

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Transportledning samt det justerede betalingsprincip ved Bobøl Deponi Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Forslag 15. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 1.1 Grundlag for tillægget... 4 1.2 Indhold i tillægget...

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8 Forslag 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget 3 1.2 Lovgrundlag 3 1.3 Plangrundlag 4 Kommunal planlægning 4 Anden planlægning

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre.

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 4 3 Lovgrundlag 5 Plangrundlag 6 Fordebat 8 Spildevandsanlæg 9 Miljømæssige konsekvenser 11 Økonomi 13 Tidsplan 14 Berørte ejendomme 15 Miljøvurdering 17 Bilag 18 Kort -

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Separatkloakering i Holsted: Jørgen Hansens Vej og Højmarksvej Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 9 Redegørelse for økonomi og planlagte

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 9 Redegørelse for økonomi og planlagte HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 9 Redegørelse for økonomi og planlagte aktiviteter Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 REDEGØRELSE FOR ØKONOMI OG PLANLAGTE AKTIVITETER 4 1.1

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen - Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. SAGSFREMSTILLING... 3 2.1 STATUS... 3 2.2 PLAN... 3

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02) Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B-14.01 og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Sagsfremstilling...3 2.1 Status...3 2.2

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Forslag Stålmosen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland Side 1 af 5 Bilag 1. Ordliste Spildevand PE Spildevandsanlæg Recipienter Recipientkvalitetsplan Dræn Kloakopland Separatkloakeret Spildevandskloakeret Fælleskloakeret Nedsivningsopland Areal Reduceret

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN For et boligområde

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Forslag august 2015 Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Favrskov Kommune Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Dokumentnr. 710-2015-128138 Udgivelsesdato 13. maj 2015 Udarbejdet Shakawan Amin og Erik Pedersen Kontrolleret

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2016 Østervang - Gørslev November 2016 Resumé 1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg 1 Indledning 2 Plangrundlag 3 Lovgivning 3 Lokalplan 3 Miljøvurdering

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering ved Kongevejen og Højsagervej November 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Grundlag... 1 3 Planforhold... 1 4 Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde Favrskov Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012 Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde 324 Nyt kloakopland for nyt boligområde ved Nørregade i Hinnerup, Lokalplanområde

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For nyt sommerhusområde ved Bjerge Nordstrand Forslag til Tillæg til Spildevandsplan For nyt sommerhusområde

Læs mere

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2.SAGSFREMSTILLING... 2 2.1 INDDRAGELSE AF BOLIGOMRÅDET SAUGSTEDVANG

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan Tillæg 5 - Forslag

Billund Kommunes Spildevandsplan Tillæg 5 - Forslag Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Tillæg 5 - Forslag Tillægget omfatter: Nedlæggelse af DuPonts Renseanlæg Afledning af spildevand fra DuPont til Grindsted Renseanlæg Nedlæggelse af eksisterende

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Kolding Kommune Kloakering af boliger ved Lejrskov, Egholt og Rolles Møllevej August 2007 27. august 2007 Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til:

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til: Tillæg til s spildevandsplan Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til s spildevandsplan 2004 (gældende spildevandsplan for gl. ) for havekolonierne Skovbrynet, Ålund og Storåen. Procedure for vedtagelse,

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Hvilken samfundsmæssig rolle har vi som forsyningsselskab? Vi skal sikre: Hygiejnisk og sundhedsmæssig sikker bortledning af

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Tillæg til spildevandsplan Side 1 af 6 Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan... 4 Betydning for grundejere...

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Forslag til Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Høringsudkast Side 1 af 6 Tillæg til spildevandsplan Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan...

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012 Hadsten Nord Hadbjerg Nord Futting Grundfør Søften Sydøst Dokumentnr. 710-2012-85982 Version 1 Udgivelsesdato 5. december 2011 Udarbejdet Anette

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013-2016. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland Q007A, Risvangen/Vorrevangen. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005 Spildevandsplan 2005 Forslaget er offentliggjort den 23. maj 2012 Forslaget er i høring i perioden fra d. 23. maj 18. juli 2012. Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside samt udleveres ved henvendelse

Læs mere

Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen Separatkloakering af et område ved Violstræde og Assensvej i Faldsled Februar 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 Sagsfremstilling...3 Status...3 Plan...4

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i Vandområdeplanen

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i Vandområdeplanen Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i Vandområdeplanen 1. Indledning Dette er et tillæg til Spildevandsplanen 2014-2017 for

Læs mere

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:...

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:... 1. Indledning...2 2. Eksisterende forhold...2 2.1 Lednings- og renseanlæg...2 2.2 Recipienter...2 2.3 Gældende spildevandsplan....2 3. Fremtidige forhold...2 3.1 Ejendomme i det åbne land...2 3.2 Ledningsanlæg...2

Læs mere

Esbjerg Kommune. Tillæg til spildevandsplan. Etablering af transportanlæg Bramming Syd til Esbjerg. 28. februar 2011

Esbjerg Kommune. Tillæg til spildevandsplan. Etablering af transportanlæg Bramming Syd til Esbjerg. 28. februar 2011 Esbjerg Kommune Tillæg til spildevandsplan Etablering af transportanlæg Bramming Syd til Esbjerg 28. februar 2011 Udarbejdet til: Esbjerg Kommune Miljøafdelingen Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Brønderslev Kommune Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Januar 2009 Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 Side i I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2014 FORSLAG: Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2012-2015. Separatkloakering af Nansensvej, Horsens TEKNIK OG MILJØ 1 INDLEDNING... 3 2 PLANLÆGNINGSGRUNDLAG... 3 2.1 LOVGRUNDLAG...

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Endelig version Natur- og Miljøafdelingen Maj 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Forhold til øvrig planlægning...

Læs mere

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Aabenraa Kommune Separering af fælleskloak i Hovslund St. By Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan juni 2013 Udgivelsesdato : juni 2013 Projekt : 14.9500.96 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan

Billund Kommunes Spildevandsplan Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Tillæg nr. 4 Tillægget omfatter: Ny trykledning mellem Donslund og Stenderup-Krogager Nedlæggelse af Donslund Renseanlæg 5. marts 2015 Endelig 14/31068 1. Indledning

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan.

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan. Bilag 1, scoping skema Landskab Landskabelig værdi/ Byarkitektonisk værdi Ved placering af regnvandsbassiner for landskabelige og geologiske interesseområder. Nyanlæg indpasses således ift. disse områder.

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013 Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Postadresse: Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2017 Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Baggrund og sammenfatning Denne delspildevandsplan åbner mulighed

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

Blå Plan Kolding Kolding Kommunes Spildevandsplan. Kolding Kommune

Blå Plan Kolding Kolding Kommunes Spildevandsplan. Kolding Kommune Blå Plan Kolding s Spildevandsplan Hvad er spildevandsplanen for en størrelse? Formalia: (Miljøbeskyttelseslovens 32) Kommunen skal udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand! Konkrete krav til

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst Favrskov Kommune Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2009-2012 ØDUM RØVED Ødum øst Røved øst Ødum syd Dokumentnr. 710-2012-7454 Version 1 Udgivelsesdato 12. januar 2012 Udarbejdet Anette Paulin Hansen Kontrolleret

Læs mere

Nyborg Kommune - Spildevandsplan 2009-2016. Spildevandsplan 2009-2016

Nyborg Kommune - Spildevandsplan 2009-2016. Spildevandsplan 2009-2016 Spildevandsplan 2009-2016 Spildevandsplan 2009-2016 November 2009 2 Nyborg Kommune Spildevandsplan 2009-2016 Udgiver: Service Nyborg Kommune Nyborg Forsyning & Udgivelsesår: 2009 Titel: Spildevandsplan

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan PLAN, BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For boligområde i Kalundborg By Tillæg til Spildevandsplanen For boligområde i Kalundborg Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommunes

Læs mere

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 64 Offentligt Notat Vand J.nr. 439-00006 Ref. KDL Den 3. november 2006 Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Baggrund

Læs mere

Nordfyns Kommune Spildevandsplan 2009 2013. Rekvirent. Rådgiver

Nordfyns Kommune Spildevandsplan 2009 2013. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Nordfyns Kommune Rådhuspladsen 2 5450 Otterup Dorte Fynsk Thomsen Telefon 6482 8129 E-mail dft@nordfynskommune.dk Rådgiver Orbicon A/S Sivlandvænget 29 5260 Odense S Telefon 66 15 46 40 E-mail

Læs mere

Spildevandsplanen

Spildevandsplanen Spildevandsplanen 2016-2020 Den nye spildevandsplan indeholder en kortlægning af nuværende spildevandsforhold, samt en plan for udbygningen af spildevandsanlæg frem til 2020. Denne udgave af spildevandsplanen

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 2/2010 Randers Regnskovs udvidelse på Snepladsen Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side 2 Afløbsforhold side 2

Læs mere

Spildevandsplantillæg nr. 4 vedr. optagelse af en række ejendomme ved Sølager i spildevandsplanen for Forslag

Spildevandsplantillæg nr. 4 vedr. optagelse af en række ejendomme ved Sølager i spildevandsplanen for Forslag Spildevandsplantillæg nr. 4 vedr. optagelse af en række ejendomme ved Sølager i spildevandsplanen for 2011-2021 Forslag Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget 3 1.2 Omfang af tillægget

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 38/2017 Spildevandskloakering af nyt boligområde ved Assentoft - Lokalplan 638 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund

Læs mere

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 xx.xxxx 2014 Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015

Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015 Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015 Transportledning Nymindegab - Nr. Nebel 1 Tillæg nr. 4 til Varde Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 Udgiver: Varde Kommune Udgivelsesår: 2014 Titel:

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. september 2015 Journal nr. 15/3845 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land - Ejendomme udpeget til indsats om forbedret rensning i

Læs mere