Vejen Kommune - Spildevandsplan Vejen Kommune. Kongeåen ved Vejen. Spildevandsplan Vejen Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejen Kommune - Spildevandsplan 2008-2011. Vejen Kommune. Kongeåen ved Vejen. Spildevandsplan 2008-2011. Vejen Kommune"

Transkript

1 Vejen Kommune - Spildevandsplan Side 1 Vejen Kommune Kongeåen ved Vejen Spildevandsplan Vejen Kommune Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

2 Vejen Kommune - Spildevandsplan Side 2 Vejen Kommunes Spildevandsplan Udgiver: Vejen Kommune Vej, Park & Forsyning Udgivelsesår: 2008 Titel: Spildevandsplan Tekst og layout: Vejen Kommune Vej, Park & Forsyning Natur og Miljø EnviDan Kort og grafik: Tryk: Oplag: EnviDan Vejen Kommune Vej, Park & Forsyning 5 eksemplarer Vedtaget: den 10. juni 2008

3 Vejen Kommune - Spildevandsplan Side 1 INDHOLDSFORTENELSE 1 LÆSEVEJLEDNIN RESUMÉ INDLEDNIN LOV- O PLANLÆNINSRUNDLA Lovgivning Plangrundlag MÅLSÆTNINER FOR FORSYNINEN Overordnede målsætninger Konkretisering af målsætninger RENSESTRUKTUR FOR SPILDEVAND Status Plan RENSEANLÆ Offentlige renseanlæg Private renseanlæg SLAMHÅNDTERIN LEDNINSANLÆ Ledningsregistrering KLOAKFORNYELSE Eksisterende kloaksystemer Nykloakering BYVÆRKER Pumpestationer Bassinanlæg Overløbsbygværker UDLØB O VEJVAND Udløb Vejarealer KLOAKOPLANDE Kloakerede områder SPILDEVANDSHÅNDTERIN I DET ÅBNE LAND Rensning af spildevand i det åbne land Øvrig bortskaffelse af spildevand Tømningsordning TIDS- O ØKONOMIPLAN Aktiviteter i Tidsplan for aktiviter i Økonomiplan ADMINISTRATIVE FORHOLD Betalingsvedtægt Tømningsordning Udtræden af Forsyningen... 47

4 Vejen Kommune - Spildevandsplan Side Separatkloakering Offentlig og privat kloak Fællesprivat kloak Forhold til private grundejere Enkeltbeliggende ejendomme Private brønde Kloakanlæg på privat areal Spildevandstilladelser Forbedret rensning af spildevand i det åbne land MILJØVURDERIN...53 BILA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Bilag 10 Lov- og planlægningsgrundlag Vejen Kommunes serviceniveau Kloakoplande Udløb Renseanlæg Renseløsninger i det åbne land Håndtering af ejendomme i det åbne land Matrikler berørt af planlagte kloakanlæg Ordforklaring Overordnet strukturplan inkl. bilag TENINSFORTENELSE Tegn. nr Oversigtskort kloakerede områder 1 : Tegn. nr Oversigtskort det åbne land 1 : Tegn. nr Kloakoplandskort 1 : Tegn. nr Det åbne land 1 : FORTENELSE OVER SPILDEVANDSPLANER DER OPHÆVES /1/ Brørup Kommune /2/ Holsted Kommune /3/ Rødding Kommune /4/ Vejen Kommune

5 Vejen Kommune - Spildevandsplan Side 3 1 LÆSEVEJLEDNIN Denne spildevandsplan er opbygget af flere elementer, der hver for sig henvender sig specielt til enkelte målgrupper. I kapitel 2, Resumé kan politikere, borgere og andre interesserede opnå et kort men dækkende indblik i Forsyningens virke, indsatsområder og overordnet budget for planperioden. Spildevandsplanens lov- og planlægningsgrundlag er beskrevet i kapitel 4, mens kapitel 5 beskriver de specifikke målsætninger for Forsyningen arbejde. I kapitel 6-14 beskrives de nuværende forhold og planlagte indsatsområder for såvel offentlige som private spildevandsanlæg. Tidsfølgen for den samlede indsats, og økonomien forbundet hermed, er beskrevet i kapitel 15. For oplysninger omkring Vejen Kommunes administration på kloakområdet, der ofte er interessant for borgere, der er i kontakt med Forsyningen, henvises til kapitel 16, Administrative forhold. De øvrige kapitler i planen og tilhørende kort og tekstbilag har overvejende til formål at beskrive de eksisterende forhold på kloak- og spildevandsområdet i Vejen Kommune, samt at udstikke rammerne for Forsyningens arbejde i den kommende planperiode En skematisk læsevejledning fremgår af nedenstående tabel Hvilke kapitler, bilag og tegninger er interessant for dig? Er du: Mest relevante kapitler, bilag og tegninger for dig: borger bosat i et byområde borger bosat i et landområde miljømyndighed politiker Kapitel: Kapitel: Kapitel: Kapitel: 2 Resumé 16 Administrative forhold 2 Resumé 14 Spildevandshåndtering i det åbne land 16 Administrative forhold 5 Målsætninger for Forsyningen 6 Rensestruktur for spildevand 7 Renseanlæg 11 Bygværker 12 Udløb og vejvand 14 Spildevandshåndtering i det åbne land 17 Miljøvurdering 2 Resumé 5 Målsætninger for Forsyningen 6 Rensestruktur for spildevand 16 Administrative forhold 17 Miljøvurdering Bilag/tegning: Bilag/tegning: Bilag/tegning: Bilag/tegning: Tegn. nr. 1 Oversigtskort Tegn. nr Kloakoplandskort Bilag 6 Renseløsninger i det åbne land Tegn. nr Oversigtskort Tegn. nr Det åbne land Bilag 4 Udløb Bilag 5 Renseanlæg Tegn. nr Oversigtskort Tegn. nr Oversigtskort Tegn. nr Kloakoplandskort Tegn. nr Det åbne land Bilag 2 Vejen Kommunes serviceniveau Tegn. nr. 1 Oversigtskort Tegn. nr Kloakoplandskort

6 Vejen Kommune - Spildevandsplan Side 4 2 RESUMÉ SPILDEVANDSPLAN Vejen Kommunes Spildevandsplan erstatter de hidtil gældende spildevandsplaner med tilhørende tillæg for kommunerne Brørup, Holsted, Rødding og Vejen. Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i kommunen. FORSYNINENS VIRKE I Spildevandsplan er der opstillet et fælles grundlag for Kloakforsynings fremtidige virke i kommunen udtrykt ved henholdsvis en vision og en mission. En vision afsætter pejlemærkerne for Forsyningens virke ikke bare inden for spildevandsplanens periode, men også på længere sigt. Vision Ambitionerne i Vejen Kommune er, at vi vil: arbejde mod at mindske belastningen af vandmiljøet bl.a. i overensstemmelse med statens kommende vandplaner, sikre et moderne og velfungerende kloaksystem, der kan imødegå klimaforandringer, sikre en attraktiv arbejdsplads bl.a. gennem fokus på et godt arbejdsmiljø, rense spildevandet på 4 centrale, topmoderne renseanlæg, forberede organisationen på selskabsdannelse og øvrige ændringer i den forbindelse, sikre en god kommunikation med borgerne. Missionen beskriver, hvordan Forsyningen ser sin egen ydelse overfor borgere og virksomheder: Mission Historien har vist, at korrekt håndtering af spildevand er afgørende for sundheden i ethvert samfund. Afledning af spilde- og regnvand er samtidigt en vigtig del af infrastrukturen, der er grundlaget for udvikling og almindelig trivsel blandt kommunens indbyggere. Det er derfor vigtigt, at Vejen Kommune sikrer et velfungerende kloaksystem. Rensning af spilde- og regnvand er nødvendigt når vandmiljøet skal opretholde sit naturlige dyre og planteliv. Det er derfor vigtigt at rense spildevandet bedst muligt inden det udledes til vandmiljøet. Lovgivningen på spildevandsområdet ændres i de kommende år. Det er vigtigt at kommunen er forberedt på de nye krav, der stilles om bl.a. effektivisering, selskabsdannelse, serviceniveau osv. FORSYNINENS INDSATSOMRÅDER Et af spildevandsplanens centrale mål er at medvirke til, at målsætningerne for vandkvaliteten i kommunens recipienter kan opfyldes. Dette skal ske i overensstemmelse med EU s Vandrammedirektiv, som implementeres i løbet af spildevandsplanens tidshorisont. Forsyningen vil endvidere fremskynde investeringer i fornyelsen af det offentlige kloaksystem i overensstemmelse med den aftale, der i 1994 blev indgået mellem KL og Miljøministeren. Aftalen omfatter reduktion af indog udsivning, men Forsyningen vil arbejde på et bredere grundlag for også at leve op til den nye landsdækkende funktionspraksis (Skrift 27), at forbedre arbejdsmiljøet samt at tilgodese øvrige miljøhensyn.

7 Vejen Kommune - Spildevandsplan Side 5 Med udgangspunkt i ovenstående vil indsatsen i planperioden fokuseres målrettet på at etablere en optimal struktur for det offentlige spildevandsanlæg inden for de nye rammer, som storkommunen sætter. Fokusområder i spildevandsplanen Planens tiltag og løsninger har fokus på at reducere belastningen af vandmiljøet målrette vedligeholdelse og fornyelse af kloaknettet, foretage en løbende udbygning af de offentlige kloakanlæg i takt med byudviklingen indenfor både boliger og erhverv, centralisere spildevandsrensningen, tage initiativer til bedre rensning af regnvand og spildevand (f.eks. med bassiner og kloakering af mindre bysamfund), Derudover vil Vejen Kommune: forberede sig på de kommende års ændringer af lovgivningen, der bl.a. medfører krav om selskabsdannelse, benchmarking, håndtering af vandplaner mv., sikre en god og åben kommunikation med kommunens borgere bl.a. når kloak eller spildevand berører borgernes hverdag, indarbejde arbejdsmiljømæssige hensyn ved nyanlæg og renovering af kloakanlæg, vurdere relevansen af og eventuelt udarbejde en decideret klimatilpasningsplan Statens vandplaner udstikker et indsatsprogram, som skal følges med henblik på opnå en tilfredsstillende vandkvalitet i kommunens recipienter. Miljøcentrenes løbende overvågning af vandkvaliteten vil danne grundlag for en vurdering af om målsætningerne for vandmiljøet nås. Vejen Kommune vil måle borgernes tilfredshed ved fortsat at registrere borgernes henvendelser til kommunen. Centraliseringen måles direkte ved antallet af renseanlæg i drift samt indirekte gennem driftsbesparelsen ved det færre antal renseanlæg. I forbindelse med denne spildevandsplan er der udarbejdet en overordnet strukturplan for den fremtidige spildevandsrensning i Vejen Kommune, jf. Bilag 10. Dette arbejde fortsættes i planperioden, således de kommende års rensestrukturændringer kan implementeres i de kommende planperioder. Alle aktiviteter i denne plan er tilrettelagt således, at de ikke indskrænker mulighederne for alternative centraliseringsløsninger ved det fremtidige arbejde med konkretisering af strukturplanen. I overensstemmelse med den overordnede strukturplan er følgende tiltag udpeget til udførelse i planperioden: Nedlæggelse af Jels Renseanlæg og afskæring af spildevandet til renseanlægget i Rødding. Spildevandet fra Stenderup afskæres til rensning på Rødding Renseanlæg via transportsystemet fra Øster Lindet til Rødding. Spildevandet fra Bække, Asbo og Læborg afskæres til rensning på Vejen Renseanlæg, og renseanlæggene i disse byer nedlægges 1. ammelby er separatkloakeret og spildevandet ledes til Vejen Renseanlæg via transportledningen fra Bække via Asbo og Læborg til Vejen 1. Afskæring af spildevandet fra Lintrup til central rensning på Rødding Renseanlæg 1. Skodborg og Skudstrup Renseanlæg nedlægges og spildevandet afskæres til Vejen Renseanlæg. Foldingbro Renseanlæg nedlægges og spildevandet afskæres til Maltbæk (på sigt formentligt til Vejen Renseanlæg). Københoved og Langetved separatkloakeres og spildevandet ledes til Rødding Renseanlæg via Hjerting. rønnebæk separatkloakeres og spildevandet ledes til Rødding Renseanlæg via transportledningen mellem Jels og Rødding. Konkrete kloakrenoverings- og separeringsprojekter i Jels, Skodborg og 1 Inden planperiodens begyndelse, er afskæring af Bække, Asbo, Læborg, ammelby samt Lintrup igangsat, og forventes afsluttet umiddelbart før eller efter planens vedtagelse.

8 Vejen Kommune - Spildevandsplan Side 6 Brørup, udover generel løbende kloakrenovering. Fornyelses-, vedligeholdelsesog/eller udvidelsestiltag på Brørup, Hovborg, Rødding og Vejen renseanlæg. Kloakering af ca. 195 ejendomme i det åbne land. FORSYNINENS INVESTERINSPLAN I planperioden ( ) disponeres ca. 245 mio. kr. og i den efterfølgende 8-årige periode ca. 459 mio. kr. Sidstnævnte periode omfatter udgifter til fuld gennemførelse af strukturplanen. Nærværende plan omfatter ikke detaljerede planer for perioden udover planperioden, hvorfor beløbet kan ændres væsentligt efter denne planperiode. Afskæring af spildevand fra ca. 125 ejendomme i Københoved, Langetved og rønnebæk. Udover ovenstående omfatter planen en løbende byggemodning i Vejen Kommune såvel af bolig- som industrigrunde. I planperioden vil Forsyningen endvidere fokusere på følgende indsatsområder på planog analyseområder: I planperioden er der en indtægt på ca. 263 mio. kr., samt en forventet renteudgift på ca. 3,0 mio. kr. Forsyningens gæld vil derfor i planperioden reduceres med ca. 15,3 mio. kr. Der er budgetteret med, at Forsyningens gæld er afviklet indenfor en år periode regnet fra denne planperiodes begyndelse. Investeringsplanens hoveddele ( ) På baggrund af den overordnede strukturplan for fremtidig rensning af spildevandet i Vejen Kommune, der er udarbejdet forud for nærværende spildevandsplan, skal de mulige løsningstiltag i denne og de efterfølgende planperioder analyseres i detaljer. Der skal opnås et samlet overblik over tilstanden af det eksisterende kloaksystem, og vidensniveauet bringes på et ens niveau. Med udgangspunkt i en tilstandsvurdering (TV-inspektion og brøndrapportering) og under hensyn til strukturplanen for spildevandsrensning skal der udarbejdes planer for fornyelse af kloaksystemet. Spildevandsplanen skal løbende vedligeholdes og ajourføres i takt med der bliver behov for berigtigelser og tillæg. Forsyningen vil tage initiativ til og deltage i projekter af udviklingsmæssig karakter, således metoder og løsninger på kloak- og miljøområdet til stadighed udvikles. Anlægstiltag Tiltag på renseanlæg: 16,2 mio. kr. Nye transportanlæg: 29,8 mio. kr. Kloakfornyelse: 46,3 mio. kr. Nykloakering (inkl. åbent land): 60,3 mio. kr. Planlægningsopgaver Planlægning: 6,7 mio. kr. Udviklingsprojekter: 0,6 mio. kr. Drift og administration mv. Administration: 10,9 mio. kr. Driftsudgift: 73,9 mio. kr. Renteudgift: 3,0 mio. kr. Udover investeringerne i planperioden er der budgetteret med et administrations- og driftsbudget på ca. 84,8 mio. kr. I 2008 er budgettet uændret i forhold til det samlede driftsbudget for de 4 kommuner i 2007, men som følge af de planlagte investeringstiltag vil driftsbudgettet reduceres gennem planperioden, således det årlige driftsbudget i 2011 er reduceret med ca. 8 % (svarende til ca. 1,7 mio. kr.) i forhold til 2008.

9 Vejen Kommune - Spildevandsplan Side 7 3 INDLEDNIN Denne plan er udarbejdet med fokus på at sætte rammerne for Forsyningen i Vejen Kommune efter kommunesammenlægningen i Planen erstatter således de tidligere spildevandsplaner for henholdsvis Brørup, Holsted, Rødding og Vejen kommuner. SPILDEVANDSPLAN Spildevandsplan har til formål at sammenfatte viden om spildevandsområdet fra de 4 tidligere kommuner og sikre et ensartet administrationsgrundlag for de kommende års spildevandshåndtering i Vejen Kommune. Faktisk blev de første spildevandsplaner for kommunerne til i slutningen af 1970'erne. Planerne er løbende ajourført via revisioner eller tillæg. Spildevandsplanen dækker en planperiode på 4-årig ( ). Idet en del af grundlaget og bindingerne for denne spildevandsplan er en ny rensestrukturplan for Vejen Kommune, der dækker en periode der rækker år frem, er det indarbejdet i denne spildevandsplan, at ingen planlagte tiltag er i modstrid med de mere langsigtede planer for rensestrukturen i kommunen. HVAD ER EN SPILDEVANDSPLAN? Kommunen skal i henhold til miljøbeskyttelsesloven udarbejde en spildevandsplan, som skal indeholde oplysninger om de eksisterende og planlagte forhold inden for spildevandsområdet. En vedtaget spildevandsplan fastlægger rammerne og udgør det juridiske grundlag for Forsyningens håndtering af spildevandet i kommunen. Faktisk er spildevandsplanen i Vejen Kommune udarbejdet som en dynamisk spildevandsplan. Dette betyder, at planens mange oplysninger er gemt i en database. Dette letter arbejdsprocessen i Forsyningen når planen løbende skal holdes ajour og nye planer skal udarbejdes. Spildevandsplanen er juridisk grundlag for At indhente tilladelse til udledning af renset spildevand, overløbsvand og separat regnvand til vandløb, søer og kystvande. At udbygge og vedligeholde det offentlige spildevandsanlæg i henhold til lovkrav, kommuneplan og lokalplan samt borgernes afledningssikkerhed inden for de økonomiske rammer, der er gældende for Forsyningen. At grundejere inden for kloakerede områder forpligtes til at tilslutte spildevand til det offentlige kloaksystem samt til at betale tilslutnings- og vandafledningsbidrag herfor i henhold til betalingsvedtægten for Forsyningen. At meddele påbud om forbedret spildevandsrensning på ejendomme i det åbne land efter Miljøbeskyttelseslovens 30, såfremt de i Spildevandsbekendtgørelsens 27 forudsætninger om dokumentation er opfyldt. At Vejen Kommunes Byråd kan ekspropriere sig ret til arealerhvervelse, rådighedsindskrænkninger, servitutpålæggelser m.v. i forbindelse med etablering af nye spildevandsanlæg. Byrådet forpligtes til at udføre eller foretage ændringer af de anlæg, der er medtaget i planen. For borgere og virksomheder er planen en forhåndsorientering om, at kommunen inden for en given periode vil tage initiativ til en ændret spildevandsafledning inden for nogle konkret afgrænsede områder. SPILDEVANDSPLANENS INDHOLD I spildevandsplanen beskrives de eksisterende forhold (status) og de kommende års indsatsområder (plan). Elementer i spildevandsplanen Målsætninger for spildevandshåndteringen. Rensning af spildevand på renseanlæg. Slamhåndtering. Kloaksystemet og kloakfornyelse. Spildevandsrensning i det åbne land. Administrative forhold Budget- og tidsplan for anlægsprojekter.

10 Vejen Kommune - Spildevandsplan Side 8 Ud over nærværende tekstdel består spildevandsplanen af en dynamisk kortdel med tilhørende skemaer og øvrige bilag. Kortdelen omfatter tre typer planer: En oversigtsplan samt detailplaner for henholdsvis de kloakerede byområder og de udpegede områder i det åbne land. Oversigtsplanen viser kommunen i sin helhed med den rensestruktur, der forbinder hvert enkelt kloakeret byområde til et renseanlæg. Endvidere er alle udpegede områder i det åbne land geografisk afgrænset. Detailplanerne for de kloakerede byområder angiver, hvilke ejendomme der er kloakeret og med hvilket kloakeringsprincip. Endvidere fremgår alle kendte udledninger til recipient. Detailplanerne for det åbne land viser, hvor husspildevandet skal renses til et bestemt niveau, og hvilke ejendomme der forventes at være omfattet af de pågældende krav. Skemadelen indeholder en dokumentation af de oplysninger, som er illustreret i kortene. Af skemadelen fremgår blandt andet type og mængde af udledninger til recipient fra de kloakerede byområder. FORHOLD TIL ÆLDENDE SPILDE- VANDSPLANER Med vedtagelsen af Spildevandsplan ophæves de 4 kommuners gældende spildevandsplaner med tilhørende tillæg. Spildevandsplan indeholder en ny samlet prioritering af investeringsplaner og samordning af målsætninger m.v. fra de oprindelige 4 spildevandsplaner i det omfang de er relevante. Spildevandsplaner med tilhørende tillæg der ophæves: Brørup Spildevandsplan Holsted Spildevandsplan Rødding Spildevandsplan Vejen Spildevandsplan SPILDEVANDSPLANENS VEDTAELSE Forslaget til spildevandsplanen er vedtaget af byrådet den 15. januar Efterfølgende blev spildevandsplanen offentliggjort i perioden den 11. marts 2008 til den 06. maj 2008 med mulighed for kommentarer og indsigelser fra borgere og virksomheder. Spildevandsplanen blev herefter endeligt vedtaget af Byrådet den 10. juni Byrådets vedtagelse kan ikke ankes til anden administrativ myndighed. REVISION AF SPILDEVANDSPLANEN Spildevandsplanen skal ajourføres, såfremt væsentlige forudsætninger for planen ændres, eller der viser sig uoverensstemmelser mellem planen og de faktiske forhold. Ændringer af spildevandsplanen indarbejdes løbende i den dynamiske kort- og skemadel. Som følge heraf er kompetencen til revision af spildevandsplanen uddelegeret afhængigt af, hvad ændringen omfatter. Kompetence til revision af spildevandsplanen Berigtigelser, hvorved planen bringes i overensstemmelse med de faktiske forhold, kan løbende foretages af Forsyningen. Tilslutning af enkeltbeliggende ejendomme (enten efter eget ønske eller i det åbne land som følge af tilbud om kontraktligt medlemskab) administreres af Forsyningen, jf. retningslinierne angivet i denne spildevandsplan. Hel eller delvis udtræden af Forsyningen via frivillig aftale om privat bortskaffelse af spilde- og/eller overfladevand på egen grund imod økonomisk kompensation administreres af Forsyningen, jf. retningslinierne angivet i denne spildevandsplan. Øvrige revisioner vedtages af Byrådet. Det er Forsyningen, som er ansvarlig for at ajourføre spildevandsplanen; herunder at foretage den fornødne bearbejdning af al planog digitalt datagrundlag.

11 Vejen Kommune - Spildevandsplan Side 9 4 LOV- O PLANLÆNINSRUNDLA 4.1 LOVIVNIN Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 32 samt bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (jf. nedenstående). Spildevandsplanens indhold opfylder i øvrigt den samlede lovgivning, EU s direktiver på miljøområdet samt øvrige nationale standarder (eks. Funktionspraksis, Skrift 27 mv.). Det vigtigste lovgrundlag for planen fremgår af: Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr af 22. december Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 22. marts En nærmere beskrivelse af lovgrundlaget findes i planens Bilag PLANRUNDLA Spildevandsplanen indgår i det lovbestemte planhierarki, der sikrer, at statslige, regionale og kommunale planer ikke er modstridende. Statslig planlægning o Statens Landsplanredegørelsen 2006 o Vandmiljøplanerne (VMP I, VMP II og VMP III). Regional planlægning o o Tidligere Ribe Amt: Ribe Amts forslag til regionplan 2016 af 1. november 2005 og Ribe Amts supplerende høring af 19. april 2006 samt o Bilag 1 til Ribe Amtsråds brev af 25. september 2006 Tidligere Sønderjyllands Amt: o Regionplan af september 2005 o Tillæg 1 53 o Trekantsområdet (fælleskommunal områdeplanlægning): Hovedstruktur for Trekantområdet Kommunal planlægning o o o o o Kommuneplan for tidligere Brørup Kommune Kommuneplan for tidligere Holsted Kommune Kommuneplan for tidligere Rødding Kommune Kommuneplan 2005 for tidligere Vejen Kommune ældende lokalplaner for tidligere Brørup, Holsted, Rødding og Vejen Kommune Det er derfor sikret, at spildevandplanen ikke er i modstrid med de gældende planer, der udstikker retningslinier, der er af betydning for planlægningen på spildevandsområdet.

12 Vejen Kommune - Spildevandsplan Side 10 FORHOLD TIL STATSLIE PLANER Landsplanredegørelse 2006 er regeringens vision på den fremtidige udvikling af landet og omhandler dels de nye vilkår globaliseringen stiller for planlægningen og hvordan planlægningen kan bidrage til at skabe et konkurrencedygtigt Danmark. Rammerne i Landsplansredegørelsen er overordnede, og spildevandsplanen er ikke i modstrid med de formulerede hensigter og retningslinier i redegørelsen. FORHOLD TIL REIONPLAN Vejen Kommune er geografisk set en del af både tidligere Ribe og Sønderjyllands Amt. Regionplanen var Amtsrådets overordnede plan for udviklingen i amtet og for beskyttelse af natur og miljø. Regionplanen indeholder retningslinier, der er bindende for kommunernes planlægning. Disse omfatter bl.a. krav til reduktion af udledning af organisk stof og næringssalte til søer, vandløb og kystvande. I henhold til miljøbeskyttelsesloven må spildevandsplanen ikke stride mod regionplanen. De væsentligste retningslinier for spildevandsplanen fremgår af Bilag 1. FORHOLD TIL KOMMUNEPLANER Kommuneplanen er en langsigtet plan, som angiver visioner og mål for de kommende år. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en samlet kommuneplan for Vejen Kommune. Spildevandsplanlægningen tager således udgangspunkt i de 4 kommuners eksisterende kommuneplaner. Der er foretaget en koordinering med kommuneplanlægningen for at sikre sammenhængen mellem kommuneplanerne og spildevandsplanen. Vejen Kommune er i gang med udarbejdelse af en ny kommuneplan, der forventes at blive politisk godkendt i I det omfang det er nødvendigt vil nærværende spildevandsplan blive revideret i forhold til den kommende kommuneplan. LOKALPLANER En lokalplan indeholder bestemmelser om bebyggelsens udstrækning og karakter og har dermed betydning for mængden af regn- og spildevand, der afledes fra de konkrete områder. Vedtagelsen af nye lokalplaner kan derfor medføre behov for mindre tilpasninger af spildevandsplanen. FORHOLD TIL VANDPLANER En vandforsyningsplan beskriver den nuværende og planlagte forsyningsstruktur med drikkevand, herunder om de enkelte ejendomme er forsynet via et alment vandforsyningsanlæg, eller om de har egen boring til indvinding af drikkevand. I administrationen af spildevandsplanen vil der blive taget hensyn til planerne for vandindvinding og vandforsyning. Det vil ske ved at koordinere indsatsen, når der gives tilladelse til nye nedsivningsanlæg. Når nye kloakledninger skal placeres, vil der desuden blive taget hensyn til beskyttelseszonerne omkring de almene vandindvindingsanlæg.

13 Vejen Kommune - Spildevandsplan Side 11 5 MÅLSÆTNINER FOR FORSYNINEN 5.1 OVERORDNEDE MÅLSÆTNINER Vejen Kommune har fastlagt en række målsætninger for spildevandshåndteringen i kommunen. Målsætningerne tager udgangspunkt i Forsyningens overordnede grundlag for det fremtidige virke i kommunen udtrykt ved en vision og en mission. Målsætningerne udstikker rammerne for de kommende års aktiviteter i Forsyningen. Nedenstående målsætninger erstatter de målsætninger, som er angivet specifikt (eller er underforstået) i de tidligere 4 kommuners spildevandsplaner. Forsyningens målsætning Forsyningspligt Forsyningen skal opretholde forsyningssikkerheden over for tilsluttede ejendomme. Serviceniveau over for borgere og virksomheder rundejere skal under normale nedbørsforhold kunne aflede vand fra stueplan ved gravitation. Borgerne og virksomheder skal generelt opleve et højt serviceniveau i forbindelse med henvendelser til og fra dem. Forsyningen vil arbejde for at borgerne og virksomheder er velinformeret om dets arbejde og de rettigheder og pligter de har. Teknisk funktion af kloaksystemet Regn- og spildevand skal bortledes sikkert under normale vejrlig. Nye regnvands- og fællesledninger skal dimensioneres under hensyntagen til de varslede klimaforandringer. Det skal tilstræbes, at nye regn- og spildevandsledninger får en forventet levetid på min. 100 år. Lugtgener skal afhjælpes, hvis det er teknisk og økonomisk muligt. Rotteproblemer skal afhjælpes. Ud- og indsivning ved kloakledninger skal reduceres. Renseanlæg Renseanlæggene skal drives, så kvaliteten af det rensede spildevand er kvalitetsmæssigt bedst mulig. Ved udbringning skal kvaliteten af spildevandsslammet overholde grænseværdierne. Der skal arbejdes mod en central rensestruktur, der er økonomisk og miljømæssigt optimal. Kloakeringsprincip Al nykloakering skal som udgangspunkt udføres som separat- eller spildevandskloak. Spildevand skal afledes til en spildevandsledning. Tag- og overfladevand skal enten afledes til en regnvandsledning eller bortskaffes lokalt ved nedsivning på egen grund. Ved kloakfornyelse i fælleskloakerede områder skal det vurderes, om det er økonomisk og miljømæssigt fordelagtigt at omlægge kloaksystemet til separatsystem. Forsyningen afgør i alle tilfælde, hvilket kloakeringsprincip der vælges. Spildevandshåndtering i det åbne land Det kan overvejes at tilslutte ejendomme i nærheden af eksisterende og fremtidig kloak til det offentlige kloaksystem, såfremt det er økonomisk eller miljømæssigt fordelagtigt for Forsyningen. Rensning af spildevand fra den spredte bebyggelse i det åbne land skal leve op til renseniveauet angivet i hhv. Ribe og Sønderjyllands Amts regionplaner. Arbejdsmiljø Der skal løbende fokuseres på arbejdsmiljøet i Forsyningen, der skal være sikkert og uden sundhedsrisici. Bæredygtighed Forsyningens aktiviteter skal tilrettelægges og gennemføres, så der opnås en så høj grad af bæredygtighed som muligt. Benchmarking Forsyningen ønsker at være blandt de bedste på udvalgte nøgletal, når der foretages sammenligning med tilsvarende Kloakforsyninger.

14 Vejen Kommune - Spildevandsplan Side KONKRETISERIN AF MÅLSÆTNINER De overordnede målsætninger beskrevet i foregående afsnit er suppleret med en række funktionskrav, der har til formål at konkretisere de overordnede målsætninger, således at disse bliver operationelle og målbare. Disse funktionskrav beskrives nærmere i det følgende. FORSYNINSPLIT Ifølge lovgivningen har Forsyningen forsyningspligt inden for det i en spildevandsplan afgrænsede offentligt kloakerede opland. Her gælder forsyningspligten samtlige ejendomme, vejarealer, private ledningsanlæg og ukloakerede ejendomme. Forsyningen anlægger og driver renseanlæg til håndtering af spildevand fra ovennævnte oplande. Målsætningen er opfyldt, såfremt følgende er opfyldt: Der ved forsyningssvigt, f.eks. som følge af ledningsbrud, går mindre end et døgn, fra Forsyningen er bekendt med svigtet, til der er taget skridt imod retablering af forsyningen. Der ved uklarhed vedr. ejerforhold kan ske en afklaring heraf inden for en uge efter, at Forsyningen er blevet bekendt hermed. SERVICENIVEAU Målsætningen er opfyldt, såfremt følgende er opfyldt: Udviklingen klimaet følges løbende f.eks. i form af en klimakogebog, risikoanalyser, beredskabsplaner mv., således kloakanlæg til enhver tid etableres og renoveres under hensyn til den nyeste viden på klimaområdet. Under normale nedbørsforhold skal grundejere kunne aflede vand fra stueplan ved gravitation. Unormale nedbørsforhold defineres som nedbørshændelser, der er kraftigere end hvad det pågældende kloaksystem er dimensioneret for. Der sendes en kvittering til borgere/virksomheder ved skriftlige henvendelser senest 1 arbejdsuge efter modtagelsen. Konkrete sager påbegyndes behandlet inden for 2 arbejdsuger og afsluttes senest 4 arbejdsuger efter at alle nødvendige oplysninger til sagens afgørelse foreligger. Forsyningens og kundernes (borgere og virksomheder) rettigheder og pligter tydeliggøres i den konkrete sag. enerel og let forståelig information om Forsyningen forefindes på kommunens hjemmeside og i foldere. Der bliver orienteret om aktuelle projekter på kommunens hjemmeside og i dag- eller ugeblade. Husejere, der bliver direkte berørt af kloakrenoveringer og andre anlægsprojekter, vil altid blive kontaktet og/eller indbudt til borgermøde, så de har mulighed for at fremkomme med egne ønsker. Figur 1 Funktionspraksis for afløbssystemer TEKNISK FUNKTION AF KLOAKSYSTE- MET Målsætningen er opfyldt, såfremt følgende er opfyldt: ældende anbefalinger i Spildevandskomitéens skrifter vedr. funktionsprak-

15 Vejen Kommune - Spildevandsplan Side 13 sis i kloaksystemer er overholdt, jf. bilag til spildevandsplanen. Ledninger, brønde og bygværker er velfungerende og intakte, så der ikke sker sammenbrud under normal påvirkning. Ledninger, brønde og bygværker fornyes i takt med behovet herfor. Brønddæksler skal så vidt muligt være frilagte. Kloaksystemet TV-inspiceres inden for en 25-årig periode. Nyanlæg generelt etableres som selvrensende. Ledninger med behov for hyppig spuling (2 gange pr. år eller mere), rodskæring eller med betydelige rotteplager opprioriteres i saneringsplanlægningen i kommunen. Indsivningen i spildevands- og fællesledninger udgør maksimalt 50 % af spildevandsmængden. Nye ledninger skal opfylde funktionskravene angivet i gældende dansk standard. Rotteproblemer påbegyndes afhjulpet ved udlægning af gift inden for 1 arbejdsuge efter anmeldelsen. Lugtgener skal, hvis det er teknisk og økonomisk muligt, afhjælpes inden for 1 arbejdsuge efter anmeldelsen. Hvis ikke det er muligt, skal der inden for 4 arbejdsuger være udarbejdet en handlingsplan til afhjælpning af problemet. Pumpeudfald skal udbedres inden for 1 arbejdsdag. Figur 2 Jels Renseanlæg RENSEANLÆ Målsætningen er opfyldt, såfremt følgende er opfyldt: Det rensede spildevand fra de offentlige renseanlæg skal minimum overholde gældende kravværdier. Mængden af tungmetaller og miljøfremmede stoffer, der tilledes kloakanlægget, er minimeret. Større enkeltkilder opspores, og tilledningen standses eller nedbringes til et miljømæssigt acceptabelt niveau i samarbejde med Natur & Miljøafdelingen. UDLEDNINER FRA AFLØBSSYSTEMET Målsætningen er opfyldt, såfremt følgende er opfyldt: Udledningen fra renseanlæg, regnvandsudløb og overløbsbygværker ikke er en hindring for opnåelse af recipientmålsætningen. Fejlkoblinger i separatsystemer opspores og udbedres inden for en måned, efter at de er konstateret.

16 Vejen Kommune - Spildevandsplan Side 14 Figur 3 Udløb fra Farris Renseanlæg SPILDEVANDSHÅNDTERIN I DET ÅBNE LAND Målsætningen er opfyldt, såfremt følgende er opfyldt: Spildevandsrensningen på enkeltejendomme og i landsbyer beliggende i udpegede oplande forbedres i henhold til renseklasserne angivet i Ribe Amt Regionplan 2016 og Sønderjyllands Amts Regionplan Der skal foretages en økonomisk og miljømæssig vurdering af, om ejendomme, der ligger langs planlagte trykledninger, skal tilsluttes offentlig kloak. En eventuel gennemførelse kræver, at ejendommene er omfattet af spildevandsplanen eller et tillæg til denne. ARBEJDSMILJØ Målsætningen er opfyldt, såfremt følgende er opfyldt: De gældende love, cirkulærer og bekendtgørelser vedrørende kloak- og renseanlægsarbejde overholdes. Lys- og adgangsforhold, herunder stiger, er hensigtsmæssigt anbragt. Der tages straks kontakt til Arbejdstilsynet, når der er tvivl om arbejdsmiljøforholdene er opfyldt. Sygefraværet blandt medarbejdere, der er i direkte kontakt med spildevandet og/eller udfører fysisk arbejde ved driften af afløbssystemet, er blandt de laveste hos Kloakforsyninger i Danmark. BÆREDYTIHED Brundtland-Kommissionen definerer en bæredygtig udvikling som en udvikling, der opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov i fare. Forsyningen vil i planperioden arbejde hen imod større bæredygtighed. Dette vil ske på følgende måder: Kemikalier, der medgår ved rensningen af spildevandet, søges undgået, hvor det er muligt, ved omlægning til en anden proces eller lignende. Forsyningen vil hvert år udarbejde en miljøredegørelse og herunder et grønt regnskab for forbruget af el, kemikalier og vand m.m.. Herunder at indarbejde livscyklusanalysevurderinger ved valg af materialer mv. samt at vurdere mulighederne for køb af grøn el og vedvarende energi i Forsyningen. Figur 4 Det åbne land BENCHMARKIN Ved benchmarking foretages sammenligning med andre Kloakforsyninger baseret på en række nærmere definerede nøgletal. Målet med disse sammenligninger er at sikre, at Forsyningen opererer optimalt i forhold til tilsvarende Kloakforsyninger. Målsætningen er opfyldt, hvis: Forsyningen deltager i DANVA s benchmarkingprojekt fra 2010 Forsyningens investeringer medfører, at værdibevarelsen og miljøgevinsterne er blandt de bedste på området. Der gennemføres ændringer og tilpasninger med udgangspunkt i de løbende sammenligninger mellem de enkelte Kloakforsyninger. Der søges fra 2010 indført nøgletal for bæredygtighed i benchmarkingen.

17 Vejen Kommune - Spildevandsplan Side 15 6 RENSESTRUKTUR FOR SPILDEVAND 6.1 STATUS Inden kommunesammenlægningen i 2007 var der i nogen grad påbegyndt en centralisering af spildevandsrensningen specielt i de gamle Rødding, Vejen og Holsted kommuner. Den nuværende spildevandsstruktur fremgår af Figur 5. Med 21 renseanlæg i drift må rensestrukturen stadig betragtes som decentral. Anlæggene i Bække, Asbo og Læborg samt Lintrup nedlægges dog i Transportledningen til afskæring af disse 4 anlæg til henholdsvis Vejen og Rødding renseanlæg er etableret. Signaturforklaring: Offentligt renseanlæg Symbol for væsentlige transportanlæg for afskæring af spildevand Figur 5 Nuværende rensestruktur i Vejen Kommune

18 Vejen Kommune - Spildevandsplan Side PLAN Ud fra en overordnet analyse af spildevandsstrukturen i Vejen Kommune (jf. Bilag 10) er det besluttet, at rensestrukturen i kommunen skal centraliseres. Planlægningshorisonten ved vurdering af den fremtidige rensestruktur var 25 år. Set over hele perioden er det planen, at spildevandsrensning samles på 4 renseanlæg (Holsted, Brørup, Vejen og Rødding). Betragtes rensestrukturen i Vejen Kommune over en 25-årig periode er det det hensigten, at spildevandsrensningen sker på et renseanlæg placeret ved Vejen. Indenfor planperioden for nærværende spildevandsplan ( ) skal 7 renseanlæg nedlægges. Strukturen fremgår af Figur 6. P P P P P P P P P Signaturforklaring: Offentligt renseanlæg Symbol for væsentlige transportanlæg for afskæring af spildevand Eksisterende offentligt renseanlæg, der planlægges nedlagt i planperioden ( ) Symbol for planlagt afskæring af spildevand (linieføring er ikke fastlagt) Figur 6 Planlagte ændringer i rensestrukturen i planperioden

19 Vejen Kommune - Spildevandsplan Side 17 Centralisering Renseanlæggene i Bække, Asbo og Læborg skal nedlægges. Spildevandet herfra afskæres til Vejen Renseanlæg i det nyetablerede transportsystem. Lintrup Renseanlæg nedlægges og spildevandet afskæres til rensning på Rødding Renseanlæg. Skodborg og Skudstrup Renseanlæg skal nedlægges og spildevandet herfra skal afskæres til Vejen Renseanlæg. Spildevandet fra Jels skal transporteres til Rødding Renseanlæg, og anlægget i Jels nedlægges. Foldingbro Renseanlæg nedlægges, og spildevandet transporteres til rensning på Maltbæk Renseanlæg. Den ændrede spildevandsrensning er sammenlignet med et 0-alternativ, svarende til de allerede planlagte tiltag. Sammenlignet hermed medfører den planlagte centralisering i spildevandsplanens tidshorisont en reduktion i driftsudgifterne på ca. 0,3 mio. kr. pr år. En økonomisk analyse viser, at der ved en centralisering til 4 centrale renseanlæg over de næste ca. 25 år opnås en årlig driftsbesparelse på ca. 1,6 mio. kr. sammenlignet med den nuværende rensestruktur. Dette kan øges til ca. 4 mio. kr. pr. år ved et centralt renseanlæg. Driftsbesparelserne betinger en række anlægsudgifter, der budgetmæssigt skal tages højde for gennem de fremtidige budgetter. Nærmere beskrivelser i den forbindelse findes i Bilag 10. En detaljeret analyse af de nærmere forhold skal gennemføres før de enkelte linieføringer fastlægges. Det skal i den sammenhæng nøje overvejes hvilke fordele og ulemper de enkelte linieføringer har bl.a. i forhold til samtidig kloakering af mindre bysamfund i det åbne land. I planperioden vil Vejen Kommune detaljere den overordnede strukturplan, således bl.a. renseanlæggene og slamhåndteringen vurderes på et mere detaljeret niveau. Dette har til formål, ud fra en nærmere afvejning af de økonomiske, miljømæssige og arbejdsmiljømæssige forhold, at fastlægge den fremtidige strategi og struktur på renseanlægsområdet. Idet målsætningen allerede på nuværende tidspunkt er en centralisering af spildevandsrensningen i Vejen Kommune, skal de første skridt i den retning tages i denne planperiode. Det er sikret, at den begyndende centralisering ikke er i strid med resultatet af ovennævnte endelige strukturplan, idet centraliseringen gennemført i denne plan er oplagt uanset valg af centraliseringsmodel. Den overordnede plan, der er udarbejdet i forbindelse med nærværende plan, arbejder med en yderligere centralisering ved nedlæggelse af yderligere renseanlæg i perspektivperioden. For nærmere detaljer om den overordnede strukturplan, der er omtalt i dette kapitel henvises til Bilag 10. Faktisk medfører centralisering en væsentlig besparelse på udgifterne til drift i Forsyningen. Det forventes på den baggrund at driftsudgifterne reduceres med godt 8 % i planperioden Der findes 4 private renseanlæg i Vejen Kommune (Vittrup Pilerensning, Tingbjerg Spildevandslaug, rønnebæk Skole og Styropack). Der er i den overordnede strukturplan arbejdet med tre planperioder; altså to perioder udover perioden omfattet af nærværnende spildevandsplan.

20 Vejen Kommune - Spildevandsplan Side 18 7 RENSEANLÆ 7.1 OFFENTLIE RENSEANLÆ STATUS Der er 21 offentlige renseanlæg i Vejen Kommune. Nedlæggelse af anlæggene i Bække, Asbo, Læborg samt Lintrup pågår dog. Renseanlæggene ejes af Vejen Kommune, der ligeledes forestår drift og administration af anlæggene. PE Vejen Brørup Rødding Figur 7 Kapacitet og belastning på de 10 største offentlige renseanlæg. Holsted Bække Maltbæk Skodborg Jels Kapacitet i PE Middel PE Detaljer om de enkelte anlægs oplande, belastning, udledning mv. i status fremgår af Bilag 5. Faktisk beskrives et renseanlægs kapacitet og belastning ud fra betegnelsen PE (PersonEnhed). 1 PE angiver den gennemsnitlige spildevandsproduktionen fra 1 person på en dag. En PE er defineret som: 21,9 kg organisk stof pr. år (BI 5 ), 4,4 kg total kvælstof pr. år, eller 1,0 kg total fosfor pr. år. UVEDKOMMENDE VAND Det uvedkommende vand, der modtages på de enkelte renseanlæg er vurderet ved en sammenligning af den målte belastning på renseanlægget (i tørvejr) med det målte vandforbrug for de ejendomme, hvis spildevand afleder til renseanlægget. Der findes ingen måling af tørvejrstilstrømningen på Holsted, Hovborg, Farris og Mojbøl renseanlæg. Hovborg Lindknud Figur 8 Vejen Holsted Maltbæk Bække Skodborg Lintrup Jels Brørup Uvedkommende vand i m3/år Rødding Foldingbro Lindknud Hovborg Uvedkommende vand for offentlige renseanlæg i Vejen Kommune Der kan på den baggrund konstateres væsentlige problemer med uvedkommende vand i oplandene til en række anlæg. Det skal bemærkes, at der er store usikkerheder på ovennævnte estimering af det uvedkommende vand. Specielt skal der tages forbehold vedrørende Vejen Renseanlæg, der i 2006 foretaget væsentlige ændringer i de tilsluttede oplande, samt Maltbæk Renseanlæg, der hvor såvel stof- som hydraulisk belastning ser ud til at være ukorrekt. Faktisk koster det op til ca. 5 kr. at behandle en m 3 (uvedkommende) vand. For store renseanlæg kan prisen dog reduceres ned til ca. 1 kr./m 3 Den samlede mængde uvedkommende vand i oplandene til offentlige renseanlæg i Vejen Kommune er opgjort til i størrelsesordenen 1,4 mio. m 3 /år. OVERBELASTEDE ANLÆ Den hydrauliske og stofmæssige kapacitet på anlæggene modsvarer generelt belastningen tilfredsstillende. I 2006 og 2007 har anlæggene i Maltbæk, Jels, og Lintrup dog periodevist været stofmæssigt overbelastede, hvilket medfører øget risiko for overløb til recipient og/eller overskridelser af de gældende udlederkrav. Asbo Dover

21 Vejen Kommune - Spildevandsplan Side 19 Anlæg Rensetype 1 odkendt kapacitet [PE] Stofmæssig belastning [PE] Hydraulisk belastning [m³/år] Vandmængde pr. PE [l/pe/d] Vejen MBDNK Brørup MBDNK ) Rødding MBK Holsted MBDNK Bække MB Maltbæk MBK Skodborg MB Jels MBK Hovborg MB Lindknud MBK Sdr. Hygum MB Lintrup MB Dover SBR Foldingbro MB Læborg MB Mikkelborg MB Skudstrup MB Troldkær MB Asbo MB Farris MB ) Mojbøl jordbas ) ) 329 Tabel 1 Offentlige renseanlæg i Vejen Kommune. Markerede anlæg planlægges nedlagt i planperioden eller er nedlagt umiddelbart inden. Stofmæssig og hydraulisk belastning på renseanlæg er baseret på analysedata for Bogstavsforklaring til rensetype: M: Mekanisk B: Biologisk N: Nitrifikation D: Denitrifikation K: Kemisk fældning (fosforrensning) Der anvendes kun data fra 2006, da der i perioden op til 2006, er tilsluttet nye oplande (renseanlæg er blevet nedlagt) til Vejen Renseanlæg Anvendt data for , da data for 2006 er misvisende Belastningen på Maltbæk renseanlæg er tilsyneladende ikke korrekt Værdien er antaget/estimeret, da der ikke foreligger nogle analyser Farris er blevet separatkloakeret, hvorfor vandmængden er blevet reduceret væsentligt. I 2007 var den ca m³ PLAN Som en del af den overordnede plan for den fremtidige spildevandsrensning i Vejen Kommune skal anlæggene i Bække, Asbo, Læborg, Lintrup, Skodborg, Skudstrup, Jels og Foldingbro nedlægges i planperioden. Anlæggene i Maltbæk, Rødding og Vejen belastes som følge deraf yderligere. Derudover er der udlagt ca. 738 ha som planlagt kloakopland, der ved fuld udnyttelse medfører en øget belastning på renseanlæggene på i alt ca PE. Områderne omfatter både bolig- og erhvervs-

22 Vejen Kommune - Spildevandsplan Side 20 områder. Ovennævnte belastning forventes ikke i planperioden, da alle områder ikke vil blive fuldt udbygget i planperioden. OVERBELASTEDE ANLÆ Efter gennemførelse af de i planperioden planlagte ændringer i rensestrukturen, udvidelse af slagteriet i Brørup samt fuld udbygning i planlagte nye kloakoplande, vil belastningen på anlæggene i Brørup, Holsted, Maltbæk og Vejen være større end den godkendte kapacitet. Renseanlæg Planlagt belastning odkendt kapacitet Brørup PE PE Maltbæk PE PE Holsted PE PE Vejen PE PE Tabel 2 Overbelastede anlæg efter gennemførte plantiltag Anlægget i Brørup belastes væsentligt af Brørup Slagteri, der i 2007 har udvidet produktionen således, at afledningen er steget fra PE til i alt PE. Denne udvidelse medfører en øget belastning på Brørup Renseanlæg, der sandsynligvis vil kræve ekstra beluftning, der derfor planlægges etableret i planperioden. Der pågår en nærmere undersøgelse af den stofmæssige belastning på Maltbæk Renseanlæg, idet den målte belastning er væsentlig større end den forventede belastning vurderet ud fra kendskabet til renseanlæggets opland. Denne undersøgelse færdiggøres i planperioden inden Foldingbro Renseanlæg nedlægges og afskæres til Maltbæk. Den øgede belastningen på Holsted Renseanlæg skyldes tilslutning af nye kloakoplande (potentielt godt PE). Det forventes ikke, at belastningen vil overstige den godkendte kapacitet i planperioden, hvorfor der ikke er planlagt tiltag for håndtering af denne potentielle overbelastning. Vejen Renseanlæg er ved traditionel dimensioneringspraksis dimensioneret til PE. Ved relativt simple ændringer af driften, kan anlæggets kapacitet øges til i størrelsesordenen PE. Det vurderes at være tilstrækkeligt til at håndtere den øgede belastning som følge af ændret rensestruktur (ca PE) samt den forventede udbygning i oplandet i planperioden. Ovennævnte ændringer i driften medfører mindre udgifter, der derfor er afsat midler til i planperioden. Detaljer om de enkelte anlægs oplande, belastning, udledning mv. i plan fremgår af Bilag 5. Vejen Kommune vil i planperioden påbegynde kloakering af en række ejendomme i det åbne land. Samtidig vil der i takt med behovet herfor ske en udbygning i specielt de større byer. Som følge heraf vil belastningen på renseanlæggene stige i planperioden. Figur 9 Renseanlæg i Sdr. Hygum ANLÆSTILTA I planperioden skal der gennemføres en række større og mindre tiltag på Brørup, Hovborg, Rødding og Vejen renseanlæg: Etablering af ekstra beluftningskapacitet Brørup Renseanlæg. enerel vedligeholdelse af Hovborg renseanlæg med henblik på forlængelse af levetiden med 5-10 år. Renovering af proces- og efterklaringstanke på Rødding Renseanlæg, samt eventuel udskiftning af beluftningssystem der vil reducere den aerosoldannelse, der er til gene for nærmiljøet omkring anlægget. Etablering af ekstra beluftningskapacitet på Vejen Renseanlæg.

23 Vejen Kommune - Spildevandsplan Side 21 Udover ovenstående er der afsat økonomi til den løbende vedligeholdelse af kommunens renseanlæg. UVEDKOMMENDE VAND Der behandles en forholdsvis stor mængde uvedkommende vand på de offentlige renseanlæg. I forbindelse med separatkloakeringen i Skodborg samt general kloakrenovering forventes den samlede mængde uvedkommende vand på renseanlæggene i Vejen Kommune reduceret med m 3 /år. 7.2 PRIVATE RENSEANLÆ STATUS Større private renseanlæg omfatter anlæg over 30 PE, der ikke er drevet og vedligeholdt af kommunen, men hvor drift og vedligeholdelse afholdes af de personer, der ejer og/eller er tilsluttet det pågældende anlæg. Udover ovennævnte anlægsaktiviteter vil vurdering af det uvedkommende vand indgå som en del af de fornyelsesplaner, der udarbejdes for kommunens kloakerede områder. Ligeledes vil eventuelle problemstillinger omkring uvedkommende vand blive behandlet i forbindelse med nedlæggelse af renseanlæg og afskæring af vandet til central rensning. Der er 4 større private renseanlæg i Vejen Kommune. Mejeriet i lejbjerg og Skodborg er nedlagt i den foregående planperiode, mens Komtek er tilsluttet offentlig kloak. Renseanlæg Rensetype Kapacitet [PE] Recipient rønnebæk Skole M rønnebæk bæk Styropack MB 140 Nørrebæk (B 2) Tingbjerg Spildevandslaug Vittrup Pilerensning Rodzoneanlæg Tabel 3 Private renseanlæg i Vejen Kommune PLAN Den nuværende struktur med 4 større private renseanlæg forventes som udgangspunkt uændret i planperioden. rønnebæk Skole forventes nedlagt i 2011 i forbindelse med etableringen af transportanlæg fra Jels til Rødding Renseanlæg.

24 Vejen Kommune - Spildevandsplan Side 22 8 SLAMHÅNDTERIN STATUS Ved rensning af spildevand på renseanlæg dannes slam. Slam er den bundfældelige del spildevandet, der adskilles fra det rensede spildevand i efterklaringstankene. Spildevandsslammet håndteres på Brørup, Holsted, Rødding og Vejen renseanlæg for henholdsvis tidligere Brørup, Holsted, Rødding og Vejen kommuner. I Brørup og Rødding afvandes slammet i centrifuger hvorefter det udbringes på landbrugsjord. I Holsted og Vejen håndteres slammet i slammineraliseringsanlæg. På Vejen Renseanlæg pumpes ca. 40 % på slammineraliseringsanlægget, mens den resterende del (ca. 60 %) afvandes i sibåndspresse. Normalt pumpes ca % til slammineraliseringsanlægget, men da anlægget er væsentligt underdimensioneret er slamhåndteringen ændret. Faktisk produceres der dagligt ca kg slam på Brørup Renseanlæg. Figur 10 Slammineraliseringsanlæg i Vejen Kommune Renseanlæg Slammængde [tons/år] Behandlingsform Slutdisponering Asbo Transporteres til Vejen Renseanlæg Landbrug Brørup Forafvander (centrifuge) Landbrug Bække Transporteres til Vejen Renseanlæg Landbrug Dover Transporteres til Rødding Renseanlæg Landbrug Farris 1,5 Transporteres til Rødding Renseanlæg Landbrug Foldingbro Transporteres til Brørup Renseanlæg Landbrug Holsted Slammineralisering Deponi pga. sammenblanding Hovborg Transporteres til Holsted Renseanlæg Deponi pga. sammenblanding Jels 17 Transporteres til Rødding Renseanlæg Landbrug Lindknud Transporteres til Brørup Renseanlæg Landbrug Lintrup 2,4 Transporteres til Rødding Renseanlæg Landbrug Læborg Transporteres til Vejen Renseanlæg Landbrug Maltbæk Transporteres til Vejen Renseanlæg Landbrug Mikkelborg 2 Transporteres til Rødding Renseanlæg Landbrug

Spildevandsplan 2010-2014

Spildevandsplan 2010-2014 Spildevandsplan 2010-2014 13.08.2010 Assens Kommune - Spildevandsplan 2010-2014 Udgiver: Assens Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2014 Tekst og layout: Kort og grafik: Tryk: Assens

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune - Spildevandsplan 2010-2020 Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2020 Tekst og

Læs mere

Spildevandsplan 2009-2015

Spildevandsplan 2009-2015 Spildevandsplan 2009-2015 April 2009 1 Thisted Kommunes Spildevandsplan 2009-2015 Udgiver: Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Udgivelsesår: 2009 Titel: Spildevandsplan 2009-2015 Tekst og layout: Thisted

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2018

Spildevandsplan 2010-2018 Holbæk Kommune Spildevandsplan 2010-2018 2018 November 2011 Holbæk Kommunes byråd har den 9. november 2011 vedtaget spildevandsplanen. Planforslaget har været fremlagt fra den 13. juli 2011 til den 7.

Læs mere

Spildevandsplan 2014-2017

Spildevandsplan 2014-2017 F o r s l a g e t t i l s p i l d e v a n d s p l a n e n f r e m l æ g g e s o f f e n t Spildevandsplan 2014-2017 Spildevandsplan 2014-2017 Rev. 0 Side 2 af 83 Spildevandsplan 2014-2017 (FORSLAG) Udgiver:

Læs mere

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester FORORD I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal kommunalbestyrelsen i Trundholm Kommune udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. Formålet med en spildevandsplan er at give en samlet oversigt

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur Spildevandsplan 2008 Ny spildevandsplan til Allerød - færre oversvømmelser og bedre natur Allerød Kommune 1 Spildevandsplan 2008 vedtaget af Allerød Kommunes Byråd på møde den 19. november 2008. Spildevandsplan

Læs mere

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Spildevandsplan 2010-2015 kan downloades på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk. Kontakt Sorø Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej

Læs mere

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion og læsevejledning 5 2 Resumé af spildevandsplanen 7 2.1

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

Forslag til Spildevandsplan 2015

Forslag til Spildevandsplan 2015 Høringsudkast 20-04-2015 ROSKILDE KOMMUNE Forslag til Spildevandsplan 2015 TEKSTDEL Maj 2015 Byrådets forord På vej mod det klimatilpassede kloaksystem Dette er forslag til ny spildevandsplan for Roskilde

Læs mere

Spildevandsplan 2014-2018

Spildevandsplan 2014-2018 Spildevandsplan 2014-2018 Udgivelse: 15. september 2014 Fagcenter: Natur, Miljø og Trafik Dok.nr.: 306-2014-3575 1 1 VELKOMMEN TIL ODSHERRED KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2014-2018 5 1.1 FORORD... 5 1.2 INDLEDNING...

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 Side: 1/45 /0/ Indledning og resumé...3 0.1 Indledning...3 0.2 Resumé...3 0.3 Læsevejledning...6 /1/ Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning...8

Læs mere

sammenhæng med anden planlægningut... 6

sammenhæng med anden planlægningut... 6 Spildevandsplan 2004-2012 TU1UT Spildevandsplanens TU2UT RecipienterUT... TU3UT KloakforholdUT... Indholdsfortegnelse Spildevandsplan 2004-2012 Side 1 Indholdsfortegnelse TUIndledning og planens opbygningut...

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om denne plan 7 2 Indledning 8 3 Sammendrag 9 3.1 Kloakanlæg 9 3.1.1 Kloakfornyelse 9 3.1.2 Etablering af nye kloakoplande 9 3.1.3 Etablering af nye ejendomme

Læs mere

spildevandsplan 2014-2026

spildevandsplan 2014-2026 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ spildevandsplan 2014-2026 SEPTEMBER 2014 Figur 1: Separatkloakering 6 Tabel 1: Krav til indholdet i spildevandsplanen 8 Tabel 2: Status på indsatser fra spildevandsplan 2005-2012

Læs mere

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg Side 21 Spildevandsbekendtgørelsen definerer et offentlig spildevandsanlæg som et anlæg, hvor en eller flere kommunalbestyrelser har ansvaret for anlæggets drift og/eller vedligeholdelse. Undtagen fra

Læs mere

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 Rekvirent Rådgiver Samsø Kommune Orbicon A/S Teknisk Afdeling Forsyning- og Anlægsteknik Søtofte 10, Tranebjerg Jens Juuls Vej 16 8305 Samsø 8260 Viby J Telefon 87 92 22 00 Telefon

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Indholdsfortegnelse 0 Sammendrag 7 1 Indledning 12 1.1 Mål 13 1.2 Indhold 14 1.3 Konsekvenser af vandsektorens organisering og myndighedsroller 15 2 Planlægningsgrundlaget

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

1 Om denne plan 7. 2 Indledning 8. 3 Sammendrag 9

1 Om denne plan 7. 2 Indledning 8. 3 Sammendrag 9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om denne plan 7 2 Indledning 8 3 Sammendrag 9 3.1 Kloakanlæg 9 3.1.1 Kloakfornyelse 9 3.1.2 Etablering af nye kloakoplande 9 3.1.3 Etablering af nye ejendomme i eksisterende oplande

Læs mere

Spildevandsplan. Ballerup Kommune

Spildevandsplan. Ballerup Kommune Spildevandsplan 2005-2009 Miljø & Teknik Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 44 77 20 00 Fax 44 77 27 17 E-mail: balkom@balk.dk Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 26. september 2005 Spildevandsplan 2005-2009

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Spildevandsplan 2010-2015 - miljøvenlig, effektiv og økonomisk Spildevandsplan for Kalundborg Kommune Planperiode: 2010-2015 Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Vedtaget maj 2010 Indhold 1 Indledning 1 1.1

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Spildevandsplan 2005-2012 Rekvirent Rådgiver Bornholms Regionskommune Hedeselskabet Miljø- og Energi A/S Møllevænget 1 Ringstedvej 20 3730 Nexø 4000 Roskilde Telefon: 56 92 00

Læs mere

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune SPILDEVANDS PLAN 2012-2026 Helsingør Kommune Spildevandsplan 2012-2026 Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026 er udarbejdet af Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune i samarbejde med COWI. planen

Læs mere