Tårnby Kommune. Spildevandsplan December Hoveddel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel"

Transkript

1 Tårnby Kommune Spildevandsplan December 2010

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING MÅLSÆTNINGER FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE NYANLÆG OG OMBYGNING AF TÅRNBY RENSEANLÆG ÅBEN LAND KLOAKERING SANERINGSPROJEKTER SEPARERING AF FÆLLESKLOAKEREDE OMRÅDER PUMPESTATION, SØNDRE LANDVANDSKANAL KLOAKERING AF HAVEFORENINGER ETABLERING AF AFVANDING FRA OVERLØB I OPLAND V ØKONOMI PLANENS VEDTAGELSE OG FREMLÆGGELSE VEDTAGELSE FREMLÆGGELSE...12 Bilag Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Tegning T Detaljeret beskrivelse af de forhold, der har indvirkning på spildevandsplanen Status og plan skemaer for kloakerede oplande Status og plan skemaer for udløb Status og plan skemaer for renseanlæg Beregning af afledte flow til kloaksystemet Oversigtskort, Tårnby Kommune 1:15000 Side 2/12

3 1 INDLEDNING Tårnby Kommunes spildevandsplan giver en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i kommunen. Hvad er en spildevandsplan? Kommunen skal i henhold til miljøbeskyttelsesloven udarbejde en spildevandsplan, der skal indeholde oplysninger om de eksisterende og planlagte forhold indenfor spildevandsområdet. En vedtaget spildevandsplan fastlægger rammerne samt det juridiske grundlag for håndtering af spildevand i kommunen. Spildevandsplanen er juridisk grundlag for o At indhente tilladelse til udledning af renset spildevand, overløbsvand og separat regnvand til vandløb, søer og kystvande. o At udbygge og vedligeholde de spildevandsanlæg der er ejet af Spildevandsforsyningsselskabet i henhold til lovkrav, regionplanmæssige retningslinjer samt borgernes afledningssikkerhed. o At grundejere inden for kloakerede områder forpligtes til at tilslutte spildevand til det Spildevandsforsyningsselskabets kloaksystem samt til at betale tilslutnings- og vandafledningsbidrag herfor. o At meddele påbud om forbedret spildevandsrensning på ukloakerede ejendomme. o At Tårnby Kommunes kommunalbestyrelse kan ekspropriere sig ret til arealerhvervelse, rådighedsindskrænkninger, servitutpålæggelser m.v. i forbindelse med etablering af nye spildevandsanlæg. Spildevandsplanens indhold I spildevandsplanen beskrives de eksisterende forhold, planlagte aktiviteter i planperioden samt forventede aktiviteter i perspektivperioden Elementer i spildevandsplanen o Målsætninger for håndteringen af spildevandet. o Beskrivelse af kommende tiltag på spildevandsområdet i Tårnby Kommune. o Beskrivelse af Tårnby Kommunes eksisterende spildevandssystem. o Budget- og tidsplan for anlægsprojekter. o Samlet miljøvurdering af spildevandsplanens påvirkninger på miljøet. Forhold til øvrige spildevandsplaner Med vedtagelsen af Spildevandsplan , ophæves Tårnby Kommunes spildevandsplan 2004 med tilhørende tillæg. Spildevandsplan indeholder en ny samlet prioritering af investeringsplaner og samordning af målsætninger m.v. Kloakforsyningens rolle TÅRNBYFORSYNING A/S (i det videre benævnt Kloakforsyningen) har til opgave, at gennemføre tiltagene indenfor renseanlæg, kloak og slam, samt forestå den fortløbende drift og vedligeholdelse af Tårnby Kommunes kloakanlæg (ledninger, bygværker og renseanlæg). Spildevandsplanens vedtagelse Forslaget til spildevandsplanen er vedtaget af Tårnby Kommunes kommunalbestyrelse. Efterfølgende er spildevandsplanen offentliggjort i perioden den 18. maj 2010 til den 15. juli 2010 med mulighed for kommentarer og indsigelser fra borgere og virksomheder. Side 3/12

4 Spildevandsplanen er herefter endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen den 21. december Revision af spildevandsplanen Spildevandsplanen omfatter plantiltag og visioner for de kommende 8 år ( ). Spildevandsplanen følger tidsrammerne udstukket i henhold til de kommende vandplaner, der er den danske udmøntning af EU s Vandrammedirektiv. Konkret betyder Vandrammedirektivet at de danske myndigheder senest den 22. december 2015 skal sikre, at de danske vandløb, søer, kystvande og grundvand har "god kvalitet". Ifølge direktivet betyder det, at miljøtilstanden i vandløb, søer og kystvande kun afviger lidt fra den upåvirkede referencetilstand. Side 4/12

5 2 MÅLSÆTNINGER I det følgende er målsætningerne for Tårnby Kommunes fremtidige arbejde med spildevandsafledning i kommunen listet op. Målsætningerne for håndteringen af regn- og spildevand i Tårnby Kommune er, at: 1. Den kommunale virksomhed er i overensstemmelse med udviklingen i samfundet. - Målsætningen er opfyldt hvis: Forsyningspligten til fulde overholdes, herunder at spildevand fra samtlige ejendomme, private ledningsanlæg samt vejarealer tilsluttet til Spildevandsforsyningsselskabets kloak håndteres af kloakforsyningen. Kloakforsyningens kloaksystem hurtigt og sikkert kan aflede spildevand og overfladevand i fælles og separatkloakerede områder samt spildevand i spildevandskloakerede områder. Rensning af spildevand og overfladevand sker på en sådan måde, at Regionplanens retningslinjer og senere Vandplanens og Kommuneplanens retningslinjer overholdes. Spildevandsrensningen på enkeltejendomme i det åbne land, inden udgangen af 2012, forbedres i henhold til renseklasserne angivet i Regionplan 2005 (HUR), således at håndteringen er miljø- og lovmæssigt korrekt inden planperiodens afslutning. 2. Vælge langsigtede tekniske løsninger af god kvalitet, der understøtter en driftssikker kloakforsyning. - Målsætningen er opfyldt hvis: Gældende anbefalinger i Skrift nr. 27, 28 og 29 fra Spildevandskomiteen vedr. gentagelsesperioder for opstuvning i kloaksystemet til terræn er overholdt ved etableringen af nye ledningsanlæg. Ledninger, brønde og bygværker er velfungerende og intakte, så der ikke sker sammenbrud under normal påvirkning. Nyanlæg etableres som selvrensende i det omfang, det er teknisk muligt. Nye kloakledninger samt sanerede ledninger, opfylder tæthedskravene angivet i gældende dansk standard. Nye ledninger etableres med en levetid på minimum 100 år. 3. Arbejdet varetages og planlægges ressourcebevidst, under hensyntagen til et godt arbejdsmiljø. - Målsætningen er opfyldt hvis: Overholdelse af gældende love, cirkulærer og bekendtgørelser indgår som en naturlig del af arbejdsgangene for alle Kloakforsyningens ansatte. Brønddæksler i videst muligt omfang er frilagte. Udskiftning af kloaksystemet koordineres med andre ledningsejere samt vej- og belægningsarbejde med det formål, at sanering af kloakken ved opgravning så vidt muligt sker, hvor der allerede foregår opgravning i befæstede arealer. Kloakforsyningens økonomiske midler benyttes på en sådan måde, at der opnås den gode tekniske løsning, hvor der tages hensyn til miljøet og omkostningerne ved de enkelte løsninger. Side 5/12

6 4. Yde en god og personlig service, der gennem åbenhed øger forståelsen for kommunens håndtering af regn- og spildevand. - Målsætningen er opfyldt hvis: Det er tydeligt for borgere og virksomheder, hvilke rettigheder de har samt hvilke regler, der gælder for Kloakforsyningen. Generel og let forståelig information om Kloakforsyningen forefindes på Kloakforsyningens hjemmeside og kommunens hjemmeside. Der bliver orienteret om aktuelle projekter på Kloakforsyningens hjemmeside og kommunens hjemmeside. Husejere, virksomheder og grundejerforeninger, der bliver direkte berørt af kloakrenoveringer og andre anlægsprojekter, orienteres, så de har mulighed for at fremkomme med egne ønsker. Rotteproblemer påbegyndes afhjulpet indenfor 1 arbejdsuge efter anmeldelsen. Lugtgener påbegyndes afhjulpet inden for 1 arbejdsuge efter anmeldelsen, såfremt det er teknisk og økonomisk muligt. Der ved brud, tilstopning eller reparation af kloakledninger tilstræbes, at der højst går otte timer før afløbsmuligheden er genetableret. Alle skriftlige henvendelser til Kloakforsyningen fra borgere håndteres hurtigt og professionelt (inden for 14 arbejdsdage), således at borgere og virksomheder oplever et højt serviceniveau. 5. Regn- og spildevand håndteres således, at tilførslen af miljøfarlige stoffer til omgivelserne minimeres. - Målsætningen er opfyldt hvis: Indsivningen i spildevands- og fællesledninger nedbringes med gennemsnitligt 10 % af spildevandsmængden pr. år, således at overløb med urenset spildevand til recipienter minimeres. Fejlkoblinger i separatsystemer opspores og påbydes udbedret, således at urenset spildevand ikke ledes til recipienten, og at regnvand ikke belaster renseanlægget. Fælleskloakerede oplande øst for metroen er separatkloakeret i perspektivperioden , således at overløb med urenset spildevand til recipienter begrænses. Nye kloakoplande, der hører ind under Kloakforsyningen, som hovedregel håndterer overfladevand lokalt. Nedsivning af regnvand i eksisterende oplande foretages lokalt i videst muligt omfang. Der ved nyanlæg og hovedrenovering af vejarealer hvor der ikke er risiko for forurening af grundvandsforsyningen etableres nedsivning (faskiner) af vejvand samt permeabel overflade. Det rensede spildevand fra Spildevandsforsyningsselskabets renseanlæg som minimum overholder gældende kravværdier. Mængden af tungmetaller og miljøfremmede stoffer, der tilledes kloakanlægget, minimeres. Større enkeltkilder opspores, og tilledningen standses eller nedbringes til et miljømæssigt acceptabelt niveau i samarbejde med Miljømyndigheden. Udledningen fra regnvandsudløb, bassiner og overløbsbygværker ikke er en hindring for opnåelse af vandkvalitetsmålsætningen. Side 6/12

7 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE I spildevandsplanens plan- og perspektivperiode forventes følgende større anlægsprojekter gennemført i Tårnby Kommune: o Nyanlæg og ombygning af Tårnby Renseanlæg ( ). o Håndtering af spildevand fra ejendomme i det åbne land ( ). o Sanering af kloakledninger i kommunen (fortløbende opgave). o Separering af fælleskloakerede oplande øst for metroen ( ). o Udvidelse af kapaciteten for pumpestationen ved Søndre Landvandskanal ( ). o Mulighed for kloakering af haveforeningerne ( ). o Mulighed for etablering af overløb fra faskiner i opland V til Kloakforsyningens kloaksystem ( ). Opgaverne er kort beskrevet i nedenstående afsnit. Foruden de beskrevne opgaver, vil Kloakforsyningen i plan- og perspektivperioden have til opgave at stå for drift og vedligeholdelse af kloaksystemet. 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING AF TÅRNBY RENSEANLÆG I forbindelse med den fremtidige etablering af hotel og kontorbyggerier samt Den Blå Planet (Danmarks Akvarium) i området omkring Tårnby Renseanlæg, er det planlagt at enten nedlægge renseanlægget, eller ombygge dette, således at den fremtidige anvendelse af området omkring renseanlægget tilgodeses. Spildevandet fra Tårnby Kommune ønskes i fremtiden behandlet på et nyt renseanlæg placeret samme sted som det eksisterende renseanlæg. Ombygningen af renseanlægget og etableringen af det nye kompaktanlæg er nærmere beskrevet i Bilag 1, afsnit 3 og 5. Figur 1. Skitse af det nye kompaktanlæg. De gule skraveringer viser nye bygninger/anlæg, mens de røde skraveringer viser eksisterende bygninger som bibeholdes Side 7/12

8 Opførelsen af et nyt renseanlæg forventes udført fra 2010 til og med ÅBEN LAND KLOAKERING For at mindske belastningen på Øresund og Køge Bugt, vil Tårnby Kommune i spildevandsplanens planperiode kloakere ejendomme i det åbne land i Tårnby Kommune. Dette omfatter kloakering af ca. 190 ejendomme i den sydvestlige del af kommunen. Figur 2. Åben land områder (rød markering) indenfor hvilke ejendomme må forventes at få etableret forbedret spildevandsrensning, ved at blive tilsluttet offentlig kloak i spildevandsplanens planperiode. Kloakeringen udføres på baggrund af Miljøstyrelsens anbefalinger, og lov om forbedret rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land, fra Disse er uddybet i Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter Miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4. Kloakeringen af ejendommene forventes at blive projekteret og udført i årene fra 2011 til og med 2013 i spildevandsplanens planperiode. For nærmere beskrivelse af kloakeringen af det åbne land, henvises til bilag 1 afsnit 7. Såfremt ejendomme i det åbne land ikke kloakeres, skal der sikres en miljømæssig korrekt håndtering af spildevandet på de enkelte ejendomme, der lever op til de rensekrav der er opstillet i regionplanen for Hovedstadens Udviklings Råd, 2005, og de krav den kommende Vandplan vil udstikke. 3.3 SANERINGSPROJEKTER Kloakforsyningen vil i spildevandsplanens planperiode forsætte med at sanere kloakkerne i Tårnby Kommune. Saneringen sker på baggrund af opmålinger af kloakledningerne (TV-inspektioner, og kotebestemmelse af brønde) og driftserfaringer. På de ledningsstrækninger, hvor ledningernes fysiske og hydrauliske tilstand vurderes værende utilfredsstillende (gamle ledninger, rotteproblemer, hydrauliske problemer etc.) udarbejdes saneringsplaner for kloakledninger. Saneringen af kloakledninger, pumpestationer mm. er en fortløbende opgave, der vil strække sig over hele spildevandsplanens planperiode. Side 8/12

9 Foruden saneringsprojekter, vil Kloakforsyningen fortsætte undersøgelserne af fejlkoblinger i opland V og VI (steder hvor spildevand er koblet på regnvandsledninger eller regnvand er koblet på spildevandsledninger). Herunder skal der foretages undersøgelser af uvedkommende vand (indsivende grundvand) i kloakledningerne. En detaljeret beskrivelse af saneringsprojekterne forefindes i bilag1, kapitel SEPARERING AF FÆLLESKLOAKEREDE OMRÅDER. Kloakforsyningen ønsker, at kloaksystemet i kommunen med tiden vil overgå fra hovedsageligt at være fælleskloakeret, til at være separatkloakeret, i den forstand at overfladevand (fra nedbør) ikke føres til renseanlæg. Dette skyldes, at regnvand er dyrt at håndtere på renseanlæggene, dels fordi spildevandet i Tårnby Kommune skal pumpes til renseanlægget, dels fordi renseprocessen på renseanlægget besværliggøres af tilstedeværelsen af overfladevand. I spildevandsplanens perspektivperiode, forventes det fælleskloakerede område øst for metroen separeret. Herudover vil Kloakforsyningen løbende skifte til separate kloaksystemer, i de fælleskloakerede områder, efterhånden som kloaknettet i Tårnby Kommune skal renoveres. Figur 3. Separering af fælleskloakerede områder (markeret med rød) i spildevandsplanens perspektivperiode. I forbindelse med at Kloakforsyningen separerer fælleskloakerede oplande, er det grundejerens pligt at separere på grunden, se afsnit 8.7 i bilag 1. I forbindelse med denne separering på de enkelte grunde, kan grundejeren vælge at udtræde af kloakforsyningen for overfladevand. Vælger en grundejer at håndtere overfladevandet lokalt på sin grund, kan der tilbagebetales tilslutningsbidrag for overfaldevand. Denne tilbagebetaling vurderes dog særskilt af Kloakforsyningen i hvert enkelt tilfælde. 3.5 PUMPESTATION, SØNDRE LANDVANDSKANAL Under kraftig regn og højvande i Køge Bugt, har der tidligere været problemer med at Side 9/12

10 pumpe vandet fra Pumpekanalen ud i Nordre Landvandskanal og Søndre Landvandskanal. Dette har medført oversvømmelser og tilbagestuvning af regnvand. Oversvømmelserne har været til stor gene for grundejerne i de områder, der afleder til Landvandskanalerne. Regnvandet i kloaksystemet har overbelastet pumpestationerne og Tårnby Renseanlæg, og har dermed været en medvirkende årsag til aflastninger af spildevand til Øresund. Ved pumpestation PR2 har der ved pumpning under kraftig regn, været overløb fra Søndre Landvandskanal tilbage til Pumpekanalen. Kloakforsyningen ønsker derfor i fremtiden at kunne aflaste al pumpekanalens vand til Køge Bugt uafhængigt af højvande i Køge Bugt eller Nordre Landvandskanal. Der er derfor udarbejdet et skitseprojekt vedr. opdimensionering af pumpestationerne ved Søndre Landvandskanal samt Hilversumvej. Selve projekteringen af pumpestationerne og udførelsen af disse påregnes udført i planperioden fra 2011 til KLOAKERING AF HAVEFORENINGER Der er 14 haveforeninger i Tårnby Kommune. Af disse har 7 tilsluttet deres fælleshus til Spildevandsforsyningsselskabets kloaksystem. Det er Tårnby Kommunes hensigt, at alle haveforeningerne får mulighed for at blive tilsluttet til kloakforsyningens kloak. Dette gælder alle huse i alle haveforeningerne. Haveforeningerne skal selv stå for kloakeringen internt på matriklerne. Hvis en haveforening ønsker at blive tilsluttet, skal bestyrelsen henvende sig til Tårnby Kommune. Såfremt en haveforening ikke ønsker at blive tilsluttet Spildevandsforsyningsselskabets kloak, kan disse vælge at fortsætte med deres nuværende håndtering af spildevand med samletanke, der i henhold til miljøbeskyttelsesloven kræver en tilladelse fra Tårnby Kommune. 3.7 ETABLERING AF AFVANDING FRA OVERLØB I OPLAND V Der har tidligere kunnet søges om tilladelse til afledning af overløbsvand fra faskiner i opland V. Disse tilladelser har været suspenderet, siden vedtagelsen af Tårnby Kommunes Spildevandsplan Det vil fremover være tilladt at tilkoble nødoverløb fra faskiner til Kloakforsyningens regnvandsledninger. Dette vil skulle ske via de private vejafvandingsledninger, der i dag er tilsluttet Kloakforsyningens vejafvandingsledninger. Før der kan ske en tilslutning af overløb fra faskiner, skal der indhentes en accept hos Kloakforsyningen. Side 10/12

11 4 ØKONOMI De fremtidige tiltag i Tårnby Kommune vil skulle gennemføres inden for en kort årrække. Dette resulterer i store anlægsudgifter i planperioden, og der vil derfor være et behov for låneoptagelse til finansiering af anlægsarbejderne. Vandafledningsbidraget vil blive reguleret med den forventelige generelle prisstigning på 1,2 % p.a., Da kloakforsyningen skal hvile i sig selv (økonomisk), vurderes det nødvendigt at foretage den omtalte stigning i vandafledningsbidraget, for at tilbagebetale den nødvendige finansiering. Efterfølgende er opstillet en tids- og økonomioversigt over de i kapitel 3 gennemgåede anlægsprojekter, der forventes udført i planperioden samt i perspektivperioden En detaljeret gennemgang af de økonomiske tal for projekterne kan ses i bilag 1, kapitel 9. Tabel 4.1 Økonomi oversigt, , i tusinde kroner Planperiode Perspektivperiode Projekt/årstal Ombygning af Tårnby Renseanlæg Åbenland kloakering Saneringsprojekter Pumpestation, Søndre landvandskanal Separering af fælleskloakerede områder , Diverse kloakeringsprojekter Anlægsudgifter i alt Driftsudgifter Indtægter Renter af indestående Ultimosaldo Side 11/12

12 5 PLANENS VEDTAGELSE OG FREMLÆGGELSE 5.1 VEDTAGELSE Spildevandsplan er endeligt vedtaget af Tårnby Kommunes kommunalbestyrelse den 21. december 2010 Henrik Zimino Borgmester Betina Grimm Teknisk Chef 5.2 FREMLÆGGELSE Spildevandsplanen er fremlagt offentligt på Tårnby Kommunes hjemmeside: Side 12/12

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2018

Spildevandsplan 2015-2018 Teknik og Miljø 2014 FORSLAG Spildevandsplan 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Planens fokus... 3 Planens opbygning... 6 Forsyningssikkerhed... 7 Klimatilpasning...11 Badevand og turisme...16 Vandmiljøet og

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

UDKAST - Spildevandsplan 2015

UDKAST - Spildevandsplan 2015 UDKAST - Spildevandsplan 2015 Introduktion Denne spildevandsplan afløser tidligere spildevandsplan fra 2001 og efterfølgende 18 tillæg hertil. Baggrunden for udarbejdelse af Spildevandsplan 2015 er, at:

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Version 5 - Sidst tilrettet den 4.6.2013 Nedenfor er spørgsmål, som blev rejst på borgermøde på Usserød Skole, tirsdag den 28. maj 2013. GRAVEARBEJDE Spørgsmål Skal Hørsholm

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

ADMINISTRATIONSPRAKSIS

ADMINISTRATIONSPRAKSIS Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Side 1 DEFINITIONER 1 Ad 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 Ad 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 Ad 2.1. ADMINISTRATIONSBIDRAG 2 Ad 2.2. FORRENTNING 2 Ad 3

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere