Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Søgård Søerne. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "00484.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00484.00. Fredningen vedrører: Søgård Søerne. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet"

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Søgård Søerne Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 OVER FREDNNGSNÆVNET>

3 REG. N~ 74'7 Ud'skrift af OVERFREDNNGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL ". ~~....: Aar 1935 den 20.November afsagde overfredningsn~net pee Grundlag af skriftlig og mundtlig Votering fø1g~nde K e n d e l B e 1 sag Nr.225/l935 om Fredning af Arealer ved søgaard-søerne. Den af Fredningsnævnet for Aabenraa Amtsraadskreds den 6.August 1935 afbagte Kendelse er forelagt Qverfredningsnævnet i Henhold til 16 i Lov om Naturfredning af 8.Maj Overfredningsnævnet har den 9.November 1935 besigtiget de af Kendelsen omfattede Arealer. det overfredningsnævnet i det v~entlige kan tiltræde de i Fredningsnævnets Kendelse anførte Betragtninger, vil Kendelsen i Henhold til de deri anf~te Grunde være at stadfæste, dog.at Kendesens Bestemmelse om, at Fredningsnævnet afgør mulig opstaaende spørgsmaal om Fredningens Omfang, udgaar. Frednlngssagens Omkostninger udredes med Halvdelen af statskassen og Halvdelen af Aabenraa Amtsrepartitionsfond T h i b e s t e m m e s: Den af F~ednlngsnæwnet for Aabenraa Amtsrasdskreds den 1935/ 6.August/afsagte Kendelse stadfæstes, dog at Bestemmelsen om, at Fredningsnævnet afgør mulig opstaaende Spørgsmaal om Fredningens Omfang, udgaar. Fredningssagens Omkostninger afholdes med Halvdelen af ~ statskassen og Halvdelen af Aabenraa Amtsrepertltionsfond. P.O.v. Hilbert, (sign. ) Sekr.

4 FREDNNGSNÆVNET>

5 '.'f... -) i l. Protokollen;for UD3KnF~ a t Nn:turf'redniniJSJ.'lVoe1i 1br Aar 193,. T1rødll~ den 6. Aup1i, ln~lddbs Klokken 3 a1'sagdes af Natur:t'redn1ngønzevnet 1 Bagen om llredn1j1! at S~ søernes Om rl.valøøl" KENDELBE: -. lifter at Landbrugsm1D1ster1et. P1a U'at_ VelP1e 1. BftC'aaret 19~ bar erhvervet det t1dl1 aods~ør A.1tb:'easl\aben tubørcmde Søpard ODds". har liat.urtredn1ngsnøvnet :t\mdet t1den id4ø tl1 at :0:'... en allerede t1dl.1gc"e 'JB8.ttenlt'\ Jtrl!dn1n1 ~ dø ved Hovf!CUande - v" ed Aabem'M-Kru8Ba Dl11s!'$endeomg:lVølsc ~ Bøpn.r4 store Sø og L1lle Sø ". idet Nævnet timer, at disse O1X'alldC'8 JUV:leD4e ~UstaDd bør bevares ;for Eftertiden at landljkllbcj11se'<l1'"uj3de.»c stærkt befu.lrdede HoVedlBDdt3VC\1 t.l:'a K1"U13M ton Aabemoaa.81'" paa StrækniDgen 1ra Krusaa tu lh'5't.u"c1 }(%'O genn_ et tl1løllellgt, fladt o!> ena1b1'llli~ Landskab, raa :Bn~#UM at hvulrtjt den kqc'ede 0l m... ~d1p 1p ved B"caar4-Søernø BJDt8,,' vard at øa1.1g Jlatur - skødhe4 o g ~ 8DdOmme11~ Nørvn3t f1t14c!1l", lt det tjr n:t VltBentlllJ Bet1c1n1D/J1br Almenheden at. 'bevare 4'" l'luvl"tmde smujckl9 Udo1D over 4enM Bøn.!mlll JcaD '1.'17- des a:r au. de mange llennesker, der fic"d.lb PUl LandeJV" en. Ae Ve8t 1br V~1en ed Nævnets J?lu.n. Omf'B:t 1;0 co lradn1ns ~. den 1carakt.er11t1uet ~nebsv01(øn1ng Paroal ~ d Eor.'tblø4 8, DØfJl81"d lrdrtd1str1lct, Del n.f dem C1stg1vl!1" J ørpn JtaMen tubøredl'l8 1\1 en S'.t.ar4 Bd., lu. 72.Aztt. 139, ;po.a hvukl!d ~dl1doj don pmllt stur~ne SØi9~ard.-1D:'O-:Bygn1nl1 ør b41sgonde 11~ ved LlU'X1e

6 !, : ' :.- Vej en. 2. De til 1{l'!l!PlAm1, Amtorll.ldBt1edlc F. V. ~\j10}lertls 1\1eJX1oa, Oøpsrd B4., Blad 60, Ari hørende PRroallC" 81/36, 3 os 4 ar Kørtb1a4 8, Bøøaard Kortcl1s t.rikt. lied ~'rllbevok9n1n(9x"dø lnngø GJdøiden ar l1en 8tore uø ( Wlder On.glJlludstJklcet o l~ tillagt, Pnroal l'hldrone 93 96/36.94/3 og 95/4. alt J\1"t. 129, og Parool Ntmzrl!nlJ *1136, 9113 og 92/4. alt ~. 184 ). 3. Parcel 14/2, sammekortnad, 8øpard U(\., nl. 40, Art. 109, tuhøredde afdøde CJodesejør VUlrtra lnjm' s i ualcittet Uo heno1ddgdde Rnke, cathr1ne Lunn, f. Jun8~een, KØbenhaVD, o ~ balil~dfj umiddelbart o].) t.1l Lo.D1øv~en vød den stort) a'l3 øst11go EMil. 4. Paroel. laduet Kor'liblad. bolll!genda 11131UJOlil:t'b1'"nllVntoParcel. - andvidere 1anp den store l.3øø NordlJ1dø dan Dal af Paroellerne 1S o r~ 16. SOli11Sgcr syd for en 1..1n1., draget 1 Jlbrlrengeløl! DQd 8Ø~Brd Jtoved - bygrdnp Bld1"<l.CJ4e. samt ParoflllEl112e 42.41,40,39,38 Ol! 37, ( ef'tor Ud- t;rkning &1/31O,~ 90/37 ) ønume Kortblnd, nlt. Have- 0ll Hlr.oVBreallJl". henllørønde umc' Btatem EJ lindom. BØtJulrd Ud., Ju,a4 33. Art.. 62 og 168. B. ~,s t :tbr Ve.1en at 81Vme EJ andoms Parool1C" S4o.JB.6210,38, '7/38. ~8/37, Del: ar 6l/l. ( ncl113 (~tter Udat:ncnin~ 6"/1 ), Dal ar,4/1 ( nø.1l1 g etter Udst.:1cning ~ 10/1 ) samt 3' og 34, BlllJ ar lfonblad 7. S"Slard KDrtd1l1tr1kt, n!ll1l1,~den BØlJllnl'd Bø's Om~val8" mod 8JcDYbevoksningen :Plm førøtxøvnte 3 ParOeller Oll med dot gero uøpard Voldsted bel13~ndl) ;p}," de 3 131(iøtnm'tntll Paroeller. BØp.arcl Bd.. Bl. 33 og 44 samt U1nd, Bl. ;1.. An. 121,102 og 16S. 11gele- 4ea t.llb.ørend.e Staten - t den 2. AprU t.:nlOldt 1oV11(~ inflkal4' Møde hql Nlrtntilt :tbrcl.a_ Ba8f!n!br de interesserede LodøtDj "G- o~ Panthavere o g 4e trsmnødte af' d1øse Mr ato11let s1g 1mØd.!lclODflMO ovc'tor Fredn1n led, 4C" par ud»ba. lt lia 011'1'111,(9 OmrlLOOcr ikfl1 bevarer i der... nuværeme 1'llstan4, saalede. at der 1kk':l am 1bretl1_ ForanøtnltD1DlC'. dør griber 1M 1 denne. Gstl1ver J.Ø1"jJenHansen har ex"klnret 811 en1s i Pre4n1Dgen, men har tor de med denne ndolcrænkn1n_ i ~ l\1ørran41ølsd JUltaaet s1s toukendt en ErstatD1ng... ar 3)0 Kr. Hu.and ~e1chc't hbr 1 Anledn1D(J o.:t, at han au... Sagen rej støs, ba.vde Btluendæt Art. Nr ' Uø~ 1\1ørlav ar Areal inden l,

7 ~71 m2 1'.11 ed sennfd. LlU1doretlJsagtører UebGr'. Aabem"Wl. rolll"llsca- 2 "øret. ubakcmdt ~"'red1_nnd. :tbr en }~øbefj\dn1" O." Kr. 1J! ;paa- tun s11l101d~ sk84eøløa Ed Nl1VnOt. SM,n.cDt 4«tPD(J 1andel ~ liensyn til Jredn1DPS"gøn ophæ'lell ved 1~ævnf3t3Forl18.DlUiD3 m04 KØberen. Kan har i øu lenseeøl. anbragt.!! det. atbmdodo Areal ør udan lad4- ln'upmøjss1g Vl"41 O/J.!!:!. Salget dør:f'or tfr enbøtaaem.e (ldfjt1&' 1br bam, hvor:for ha.n maa :rt)'rla~ge ded 1\1lde Købema ~ <> 10:" B'.5'O Kr. - erstatt-st. øvr1~ har han intet haft at 1D4Vmlø 10d :&redningen..forudsat. at der tukendes hnm en l)aøoende Erstatning, 1 hv1ljcen Henseende han.for det øvr1ge Ot4roodø. bortøet :fra Ar' anser et Beløb af' 1000 Kr. for r1meli$t. HantJ ørtdede Kr8tatxd.D~Jaav udgør haren.. 248a,~ Jer. vc9d Nævmts UalllDkomst etr der trut.tøt ded Or4n1nll med Hensyn til 1lulJllland Te1011erts :fbrlbvdte An. l~. 184,.!! den omtr1te Handel op1lln"es. 1det vedkocl4ende Købar. lcø1nft,hdfr. PoUlsrm. BøpUX'd. eam:tykkd' her1 DOllBetn1iDC at en etter Nævn~8 8køD PlBSendø D~ ø:r hans OJGkoøtn1nger ved Jlnndelen. af hnm o1»,~ort tu 226,4l) 10:". OS.!1.lCr1pm1n1ster1et :PflB fltatenø Vep ovartbljet" dot JllVDt~ GrundlrtJkka bjod en KØbeoum ~ 1000 Kr. Herved 'bcørkeø. at lrø'ta.1lø\ Poul.en 1Jtfrigt er tut'redsst1llet dlj'ved. at HUmJo.M ~a1ohc't tu dønne har sol gt Bygge#llnd "æt tbr LnndeV'ej en. XØbammmltDbJJr1br... Aen ddvanlise tbr saadanne (1nlDdst:/k8sals. hvoraf!re1ohflrt w:" tbreta&et flere 1d.en seæs'te ~1d. nmi '! l ltr. 'gr...'l'. Er1P1Q1n1BtElX'1et, der ør Drll!JC' at 4e Btat.. tuhø'en4e Arealer, om hu. Fredn1ng der.. ~al og l!ojl.n.. det o»1latø 1 nr J'r8lt14 vil.. l:olde Wcøde JWl 41S80 fra Lam~D1stør1.t. har Ted de :for 1l1n1.ter13t mødte RQrSGutW1tC" xapl\1n 1lUU't. h_holdsna ltapt.aj D1~ td8ll\ lb'redøld oldt begge a:r Ko1c11n1. C'kl...n. at llijd.- nc'1et. havde en Sr'l11~ nteresse i an samlet FrGdmnl t4 4e h. 1 &asen omhbddladlj ArenllJr, o g at man der1br unrll!l" J'orudBlltn1D ar salgs Fr-.. 1 sin llelhed uden Veclerlal vilde 1M lød U1 en Fred Dina a;t de :fbrnllvd\e. Utaten t1llwj:'ea4. Areal". Uura..BalDme B.-raømlS bar ltt'ipllijd.ster1et mec1v1rket paa dld :tbx'lul oatnl'o 1laa4e tu Ordn1ng at ueu.~jn1et med XØtlnanA Poulsen lln(aexjl1eart Landbrupm1D1stmeta l\b~gnt~. Kapl\1n Jolmst~ KØller, Bøpard, har 1nc1ta$et samme Btrlndpmkt. M de :Private l..odsejere Xe101lC''t o~ lladsenø H:rø41torC'

8 har alene Bankl11rekt.ør Juhlf31".Aabenraa. (~vat lløde :tbr landeløbankgn i AabeDraa. J'1liB1 ~ lcøbønllavl1øltamaloban1c,. der»aastaar Erat.atn1npbeløbene t.ulllgt l?lmthaverne etter RnngtØlp. Jmmen 111"An. 109, Rnke:f'ru On1;hriJ1ll Lll.Dl1, KØ1'>enhavn, har 1Jcke givet. lløde UDdør Bagen ~h' PM dette Art1ke1.N\lmlar hætter der ikke PlU1te'~d. NVn~ f1nder herefter, at. Ba~n a1" de B11eredo antørte Grunde bør rrllllllbeb o ~ Nævnet aknj. heretter mljc1lel18jd, t.il ]jredd1ngene omtans o ~ Genn,n.førelse bemærke røl~e: i - SoJa J'Ølse a1" 11' OJDraaderne8 DUVflØ."cande~llBtanl1. ølcal be- Tar.., fr enl1vljl'btjb1g~allle, htr4'wlideranbrl.n/ll9l.e "',1"mmre, _... L7sthuae, BadellUse, ~ræbarakker o'~ lig1'llljx1.e:tbrbudt. ~ hell" maa J.. t1llin~ ar O»orvo ~ø.j ernbanevo 1Pl<t, OJm1'bw1ser elle" andre lis- Dae Køret.øJ tjr.tlod. Sted. Bten111dvi%1lu'n; o(relle' J'J ernelbe at sten tl"a Areal81"De, herundc" DigrD."o ~ f1ad."d.er,er :fbrbudt, 11plecles ~eltlj1apng oc Baaltllnd1nc; Paa de 31c:ovbavoksooe Paroeller, U1Jmrtme 5', 9:)/37, 90/31. 3l8,39.40 og 41, lcdrtblad 8 og '6/0.38,,7/0.38 0l,8137. K'Dn'bla kke :fbretages UUlJBt, hverken tu Balg aller eget BruS uden 1'Uladøls8 tra den tubyns:f'ørende mød 8tl1.tølJkovCJne»aa. Ar1i. Nr ~ erne skal i det hille rac!dhenø1d til ma~ OJ'enøJca»D1ncog non- 17dn1na sam' med Hcmayn t11 l~naantn1nl tl1 Brstatning :tbr tilladt Kupt r.tte s11 ette' de JforBJa1:ttør. BOm mutte bl1ve sivet ~ Xil- Jnet. SærliS bælll"jtell med Hena:JD W PBroGllC"x.e os 9413, lfdrtbla4 8, ( torl1en 8'1/36 og 3 ) t,wll'tmcle llul'l1an4 ~e1oherrt. at det følger at Fredninpn, at den UDle- 21. A11" ftntbo - '._ A:ftl. Nr. l lø1:fø:rte BCilt"Vl tut, A"'Orefter ~b.m»k8n1npjl ikke kan J:1 erj1811 uden SAmtykko af Paroel 7!YJ6, Konbln4 8 ( søpø.t'd Goc1a ) 'bortfalder, asaaledas at Retten til Bt mlllddll1e80mtjkke t11.!r:nernes ]'j ernel..e ovørpar til dan :fbnømte fllsynsrøren4e. Su - t.rent den bøstaaen4e l3ervo]esn1nshelt l3llc" delv1øt 1brlJl81"Jl. somt. l'lllr ~llsjl1et ll1jn"1~ t1n4lt1" det hensi!tll'l1e8so1c\ o~ atglvell" ad.. stilling herom til ll'red.njm~dv1et, BkBl ~ Plo.ntn1ng fin.. Nævnets lwl'lc"ebestcnmelsg Jnume :tbretapø Jl88. dot ottont.lipø Bekoøt D1Dc. De Arealer. der hanll~~ 1 Græs, J1D1ig Poroeuørne 67/1,7011, 3, o~ 36 Kortbll1.d 7, Po:r.of~llf~n19l, 74/2, Hbrtblad 8,

9 skal henl1øe SO Dl1 O g omraade1i JRA 1kktJ ~eø»aa anden llaa4e en4 æ. Der1mod 11M 4. Fd Husraand ~e1ol1tjt"t h1dtu o'jlk11rjcøde Ar. ler, Paroel 9,/4 o,~ dely1e 94/3, rortbla4 8, t.e"du4is djtka ladlb:wøsllueøligt»aa ølvanlit5 llaac1e som h1l1tu. D31"gøres dlu1 UZJ1~agcil.,. fra 1b~ø Forbud DQd Gten1ndV1nd1ng. at den at UansJD t11 ])J11cn1nSllD nødvend1p J"j... nels. o:t ilten 1,Uste(1eø. Paata1cretten tukommer Fredn1DgBDf'1DGt, del" 11pledes ar r mul1gt. ojøtaaende B»ØJ:'pmaal OJl l!'rltdn1np11b OJti1\u1&o X netra~mng B1'. at. det Unkll:flru OB'\l11"1nsLwm tilhørende, freded. Grundøt1kke gemllm uange A8r henli~_ Ubl)J,1Jttcat Ol!.. u.snet t.u n.bjs_., :f1nd... ~lvnet. at d.. 1Jdc. b~rr JdGøB.1ør1ø1en DØ sen BrøtatDSjng 1br Fredningen. Der er t\1beller ~v'" løde UDdfJl"Bagen PS 1\1er1D1eDe end8ise :forlangt, DOgen lntntn1ng. 1øvr1gt følgendg : Hed lens)'n t11 4e nedlll~e RrBtatnUlppB8tande bldc"kes Det ar Glstgt. ver J ørsen llanscm trtdøatte Brstatn1npJc:raT J&& 200 Kr. find. ikke urlmelit(t, uansg1iat 4et en.. det. 1breUgceua. mo.a antages, at den odl11bndledeparcel " Kortblad 8, 6.p81."d. ~ at anle SOli Jre4B1co" 1 le12bo1d tn BeftaaelsC"De 11GV at U. )(aj 193'. Nmet f1~c". at dør ved Jredn1nlJlD er pialap ~"D aaøtd.anne Baaø1.O! MSkrL.nsc 1 l1ads llaaden, udover 1l'184 der 1"4_ ~ 4e al- 11nde11p FredskoTsbestanelser, a' d.m :tbrlantj'e Brstatn1DlJ a1" 200 ltr. maa anses»&ssetl4e. EX"Btatmnpbe1r1bøt :f1.n4os at burde udbetales Bøn der~711an4s Kredit1bren1D nojlpal1'\hl\vtø." 1 OB\slT" JørSQn JlanaeDS ~.møm. Bærnet. kan emv1døre 19c1kande det Bt' }luøzan4 ~e1qhen tredktte lo:'at om en samlet BrstatlU.D(J af' J488.~ 10.'" hvoraf' 1000 Er. treabka1"feø :øaa tbrnævnta Uaade, 1det dermø Rl"lJtatD1ns ett.. Øllt,11øe!brel1ggen4. 0Jaa~1g1llld.. fiøle.. a' staa. 1 r1ael1gl Forhold \11 4. ved ~e4n1nsen palagt. ldlskrædkn1nsc". BJ,r:'4C" 0/1 Ul~. Erst8\n1DseD respekt:t.". Udb..ttolinsa t.ra Kr1SSdn1øteriet 1brdelea mellem l~.. en og Pan'havernø &!U1le4. : S-.erJtuandlJ ~t:foren1ns 1000 Jer. 00 ~. SØDl.~ JdsJc linothek1alulf3:fbnd ~)O" 00.. RandelabankGD 1Aab$Draa Laanakaason 1br BøndarJ ~land 2,0" 00" FJeren Resten ~3B,.~..?Asm lr't'o ~{) ott-tll

10 Jn4alll! t1d1er NlrfMt. nt alll1 at KØbm0n4 ll'r. l~u1øed ndlap. ld:'t1t.atn1dtpplaøtajd bør 'a/&flotuføl!'lt, øaolø4l91j at ddl" 110m de1y1ø <1»dt_eløe :fbr hans Udll1nsr Vød. den 0»1111'1$dfl GruD4.. 3tJkøhande1 tullg~lj han et :BelØb ~ :'., idet det 1\ Ja:ultn1DpbølØb 226,4, Kr. ikke 1 Din Jlalh.a. f1n4c1øat vc3drøre.kø- 'btjt at den bl!l" omhiu:dlg4e Paroel. Jl"øta'n1ngerrua :t'1n48lj nt lu!'de uclrod. ~e4 1/3 at Stat8JcallBeD OS 1/3 a1" Aabenraa.J\d\ml'QBrtlt1ona:tbn _"" V1l 'Va"f at tr..1 D. 1bran bt3ljkrevne U1'"B8dll" af lejgnaoøra., twua-eø1. Bn1cerru On.t.hr1ne LUDD, Gatc1V4n- JlØ."pn liadaen. lluldluil F. V.!re1ooen OS Landl):rupm1n1øtenø JaB U\,,\tmø VP. O'YC'eDBsteDll1l11øe ged. dljt u.dt... Per Udredes 1 lcrøt.atd1d1 tu Qaøt.,,"ver J_.Hansen alo El'., Uu_am 7. \f.!r4l1ohc't ~ JQ!'. og JCdau4 Jrr. Pouløe 100 ~. lb:'st.btd1dørne uelr.e. med t3 at O'atllkalløeD o Jf3,ar Mbem'&&.t.lJJlf!lBUt.loæ:fbæ. N. Ll'V'lDøa Sønderj ydsk HYllOtheklaanefond, Tønder, ~dkender herved som Panthaver 1 Husmand F. V. Te1cherts F...jendom 1 Søgaard foranstaaende Kendelse.,den~. November 193~.,

11 KORT>

12

13

14 DSPENSATONER> Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden:

15 ~dtaget Skov- og Naturstyrelsen FREDNNGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT 2 O FEB Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, tlf , fax l Den 17. februar 1998 behandlede formanden, dommer Claus Kejser, følgende sag på dommerkontoret: J.nr. 61/1997: REG. NR. CJ~~l\. GO~ Ansøgning fra Sønderjyllands Amt om behandling af en sag om beskadigelse af en fredet bevoksning på østsiden af Søgård Sø Sagens bilag var oktober 1997 fra til stede, herunder en skrivelse af 21. Sønderjyllands amt, miljøområdet, j.nr. Det fremgår af sagen, at ejendommen matr.nr. 129 Søgård er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 20. november Fredningen har til formål at bevare det smukke udsyn over Søgård søerne fra hovedlandevej en mellem Åbenrå og Kruså, og området skal bevares i den nuværende tilstand. Det bemærkes, at der er fredskovpligt på det i sagen omhandlede areal. Det fremgår af skrivelsen af 5. februar 1998, at der med ejeren er truffet aftale om, at den lille fredskovpligtige lund i ejendommens sydvestside tyndes, og at jordbunden bearbejdes, således at selvforyngelse i bøgetræerne kan finde sted, og at der lige nord for lunden nyplantes en ca m2 stor bøgebevoksning iblandet eg og lind. Plantningen, som noteres som fredskov, skal være udført senest 1. juli 1999.

16 J FREDNNGSNÆVNETS AFGØRELSE: Da den aftale, der er indgået mellem lodsejeren og Statsskovdistriktet er i overensstemmelse med Nævnets tilkendegivelse af 28. november 1997 meddeles i medfør af naturbeskyttelseslovens 50 dispensation til nyplantningen med bemærkning, at der fortsat sker indhegning af bevoksningen langs søbredden for at hindre græsning. medfør af naturbeskyttelseslovens 66 bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato. Det fremgår af Statsskovdistriktets skrivelse, er omfattet af søbeskyttelseslinien, hvorfor rådets tilladelse til nyplantningen kræves. at området også Amts- Claus Kejser Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndigheder. Først når det efter klagefristens udløb er konstateret, at afgørelsen ikke er indbragt for Naturklagenævnet, kan dispensationen udnyttes. Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt, Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, der videresender klagen til Naturklagenævnet sammen med sagens dokumenter.,

17 fj FREDNNGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, tlf , fax Modtaget i REG. Na. CY1 ~L.\. 0<:>. Skov. (l(t 'Tl1tnTstyrelsen - 8 APR Den 7. april 1998 behandlede formanden, dommer Claus Kejser, følgende sag på dommerkontoret: J.nr. 18/1998: Ansøgning fra Kort- og Matrikelstyresen, Landinspektørsektionen, Åbenrå, om arealoverførsel og lovliggørelse af pumpestation Der fremlagdes skrivelse af 18. marts 1998 med bilag fra Sønderjyllands Amt, Miljøområdet, j.nr Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på skriftligt grundlag, og at det amtsrådsvalgte medlem, Thomas Lauritzen, og det kommunalvalgte medlem, Werner Hansen, har deltaget i afgørelsen. Det fremgår af sagen, at der er ansøgt om tilladelse til at arealoverføre et 260 m2 stort areal fra ejendommen matr.nr. 393 Søgård, til matr.nr. 442 Søgård. på arealet er i 1994 opført en pumpestation, der transporterer spildevand fra Søgard til Felsted. Der er opført et l x l meter stort målerskab i grøn farve. Herudover er et betondæksel i niveau med terræn synligt. Arealet er omfattet af fredningen af Søgård søernes omgivelser. Fredningens formål er at bevare udsynet over søerhe og disses omgivelser. Det er bestemt, at området skal bevares i sin nuværende tilstand, og der må således ikke opføres bygninger af nogen art., ',.' ~. j ) t.j,... _... ~ 2 ~'n " -\'1..\\ \ 1>-000 \ D,

18 ' Sønderjyllands amt har anbefalet, at der meddeles dispensa- " tion til lovliggørelse af pumpestationen på vilkår, at der ikke opsættes hegn omkring arealet bortset fra et sædvanligt landbrugshegn (let trådhegn). FREDNNGSNÆVNET S '"AFGØRELSE: Under hensyn til at den synlige del af pumpestationen alene er et målerskab og et betondæksel som ovenfor anført, findes etableringen af stationen ikke at være i strid med fredningens formål, hvorfor Nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens 50, stk. l, "meddeler dispensation til lovliggørelse af den etablerede pumpestation på vilkår som foreslået af amtet. Claus 'ry- Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndigheder. Først når det efter klagefristens udløb er konstateret, at afgørelsen ikke er indbragt for Naturklagenævnet, kan dispensationen udnyttes. Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt, Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, der videresender klagen til Naturklagenævnet sammen med sagens dokumenter.,,

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole. Domme. Taksations kom missionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole. Domme. Taksations kom missionen. 00832.00.Afgørelser - Reg. nr.: 00832.00 Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet. 19-10-1942 fe Fredningsnævnet 07-05-1942

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sønderskrøb. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sønderskrøb. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01948.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01948.04 Fredningen vedrører: Sønderskrøb Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 22-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet 00535.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00 Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-08-1937 Fredningsnævnet 16-12-1936 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds.

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds. 00836.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00836.00 Fredningen vedrører: Bognæs Skov Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet Fredningsnævnet 03-06-1942 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00133.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00 Fredningen vedrører: Troense Kyst Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-08-1924 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet 03672.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03672.00 Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose Domme la ksations kom missio nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-09-1965 Fredningsnævnet 30-03-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Pibe Møllegård. Domme. Taksati ons kom m iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Pibe Møllegård. Domme. Taksati ons kom m iss ionen. 00869.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00869.00 Fredningen vedrører: Pibe Møllegård Domme Taksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-02-1943 Kendelser Deklarationer 'e

Læs mere

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet 07819.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00 Fredningen vedrører: Sølyst Domme Taksations kom miss io nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 29-07-1956 DEKLARATIONER>

Læs mere

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen.

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen. '. 01425.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03 Fredningen vedrører: Vivild Kirke I. Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-11-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04132.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04132.00. Fre~ningen vedrører: Rinkenæs. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04132.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04132.00. Fre~ningen vedrører: Rinkenæs. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04132.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04132.00 Fre~ningen vedrører: Rinkenæs Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 01-09-1966 DEKLARATIONER>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en. 01785.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01785.00 Fredningen vedrører: Højeise Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-07-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00. Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde. Domme. la ksati ons kom m iss ionen.

00893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00. Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde. Domme. la ksati ons kom m iss ionen. 00893.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00 Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde Domme la ksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-10-1943, 13-10-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET> UDSKRFT af REG. NR. r:f"~ (/

Læs mere

00837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00837.00. Fredningen vedrører: Østerbølle Lynghede. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00837.00. Fredningen vedrører: Østerbølle Lynghede. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00837.00 Fredningen vedrører: Østerbølle Lynghede Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævn~t Overfredningsnævnet 03-11-1942 Fredningsnævnet 03-06-1942 Kendelser

Læs mere

A f S 11: r i f t.reg. NR..l(;).tf1.~I3 s~ For at sikre den frie beliggenhed af Arr1ld. som ejer af ejendommen art. nr. 2 Arr11d

A f S 11: r i f t.reg. NR..l(;).tf1.~I3 s~ For at sikre den frie beliggenhed af Arr1ld. som ejer af ejendommen art. nr. 2 Arr11d 02022.03 Afgørelser - Reg. nr.: 02022.03 Fredningen vedrører: Arrild Kirke Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-03-1953, 27-08-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00745.00. Fredningen vedrører: SkolIerhøje. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00745.00. Fredningen vedrører: SkolIerhøje. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00745.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00745.00 Fredningen vedrører: Skolerhøje Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-04-1940 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 04497.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00 Fredningen vedrører: Ravnsbakke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 15-07-1969 Fredningsnævnet 11-09-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen. 03320.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03320.00 Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 09-04-1965 Fredningsnævnet 20-04-1964 Kendelser

Læs mere

005' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Fastruplund Gravhøje. Domme. Taksations kom m iss ionen.

005' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Fastruplund Gravhøje. Domme. Taksations kom m iss ionen. 005'58.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00558.00 Fredningen vedrører: Fastruplund Gravhøje Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet 12-08-1937 Fredningsnævnet 11-06-1937 Kendelser

Læs mere

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen.

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen. 02403.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00 Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej e Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-12-1961 Fredningsnævnet 02-08-1958 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen.

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen. 05658.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00 Fredningen vedrører: Marienlyst Nord Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-07-1973 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02850.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02850.00 Fredningen vedrører: Ryebakke Domme la ksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-08-1963 Fredningsnævnet 06-09-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 01352.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00 I. Domme Fredningen vedrører: Lysnet Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-01-1951 Fredningsnævnet 29-07-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00340.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00340.00. Fredningen vedrører: Olmersdiget. Domme. Naturklagenævnet. Overfred nings nævnet

00340.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00340.00. Fredningen vedrører: Olmersdiget. Domme. Naturklagenævnet. Overfred nings nævnet 00340.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00340.00 Fredningen vedrører: Olmersdiget Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet Fredningsnævnet 23-02-1987, 09-07-1932 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. / 01763.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00 Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredninasnævnet - 21-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01019.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01019.00. Fredningen vedrører: Strårup Skov. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01019.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01019.00. Fredningen vedrører: Strårup Skov. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01019.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01019.00 Fredningen vedrører: Strårup Skov Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-03-1946 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

02800.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02800.00. Fredningen vedrører: Nørre Lyndelse Træer. Domme. Taksations kom miss ionen.

02800.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02800.00. Fredningen vedrører: Nørre Lyndelse Træer. Domme. Taksations kom miss ionen. 02800.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02800.00 Fredningen vedrører: Nørre Lyndelse Træer Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 27-06-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

,O~lr.an1ngen 74e. der ingen er.tetnina. REG. NR. 020;.3/9. Fredn1n;en her tel;=~-!~~9g1g:

,O~lr.an1ngen 74e. der ingen er.tetnina. REG. NR. 020;.3/9. Fredn1n;en her tel;=~-!~~9g1g: ------=============----' 02073.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02073.01 Fredningen vedrører: Rødding Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Qverfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-10-1953 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rutsker Højlyng - Rokkestene. Domme. Taksationskommissionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rutsker Højlyng - Rokkestene. Domme. Taksationskommissionen. 00263.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00263.00 Fredningen vedrører: Rutsker Højlyng - Rokkestene e Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Abterp Langdysser. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Abterp Langdysser. Domme. Taksations kom miss ion en. 04135.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04135.00 Fredningen vedrører: Abterp Langdysser e Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 21-02-1967 Fredningsnævnet 03-09-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00100.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00100.00. Fredningen vedrører: Espergærde Strand. Domme. Taksationskom missionen.

00100.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00100.00. Fredningen vedrører: Espergærde Strand. Domme. Taksationskom missionen. 00100.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00100.00 Fredningen vedrører: Espergærde Strand le Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 18-01-1922

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01345.06 Afgørelser - Reg. nr.: 01345.06 Fredningen vedrører: GIesborg Kirke Domme Taksati ans kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-07-1950 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00342.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00342.00. Fredningen vedrører: Solrød Strandpark. Domme. la ksations kom miss ione n.

00342.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00342.00. Fredningen vedrører: Solrød Strandpark. Domme. la ksations kom miss ione n. 00342.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00342.00 Fredningen vedrører: Solrød Strandpark Domme la ksations kom miss ione n Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 25-07-1932 Kendelser Deklarationer

Læs mere

AAKIRKEBY KOMMUNE REG. NR.

AAKIRKEBY KOMMUNE REG. NR. 01183.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01183.00 Fredningen vedrører: Almindingen, skovparter, bøgetræer Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-11-1948 Kendelser

Læs mere

03358.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00. Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

03358.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00. Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 03358.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00 Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest Domme Taksatio nskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-02-1965 Fredningsnævnet 26-05-1964 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme 00875.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00875.00. Fredningen vedrører: Ordrup Mose. la ksations kom m iss ionen.

I. Domme 00875.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00875.00. Fredningen vedrører: Ordrup Mose. la ksations kom m iss ionen. - ---------- 00875.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00875.00 I. Domme Fredningen vedrører: Ordrup Mose la ksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet le Fredningsnævnet 26-05-1943 Kendelser

Læs mere

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01530.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02 Fredningen vedrører: Gerlev Kirke e Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet e Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet 03593.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03593.00 Fredningen vedrører: Nyrup Bugt Domme Taksationskomrri issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-05-1967 Fredningsnævnet 11-01-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00 Fredningen vedrører: Tviskloster Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-05-1969 Fredningsnævnet 04-03-1969 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> .' 1,./#7'" r 1a tr.nr.: 5052 Kvarter:

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: landerslev Strand. Domme. Taksationskomm issionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: landerslev Strand. Domme. Taksationskomm issionen. 00691.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00691.00 Fredningen vedrører: landerslev Strand Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-12-1939 Fredningsnævnet 21-06-1939 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Frederiksværk Slugt- Ophævet. Domme. la ksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Frederiksværk Slugt- Ophævet. Domme. la ksations kom miss ionen. 01279.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01279.00 Fredningen vedrører: Frederiksværk Slugt- Ophævet Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-10-1950 Fredningsnævnet 20-01-1950 Kendelser

Læs mere

02064.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01. Fredningen vedrører: Fanø. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02064.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01. Fredningen vedrører: Fanø. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02064.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01 Fredningen vedrører: Fanø Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10~09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 07902.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07902.00 Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 01-06-1954

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nørbølling Stendige. Domme. la ksations kom miss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nørbølling Stendige. Domme. la ksations kom miss io nen. le 00890.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00890.00 Fredningen vedrører: Nørbølling Stendige Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 22-09-1943 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

I DEKLARATIONER> I I I

I DEKLARATIONER> I I I 01238.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01238.01 Fredningen vedrører: Allerød Hytter Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 10-11-1949, 01-07-1951

Læs mere

00060.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00060.00. Fredningen vedrører: Kanderende Sti. Domme. la ksations kom miss ionen.

00060.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00060.00. Fredningen vedrører: Kanderende Sti. Domme. la ksations kom miss ionen. 00060.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00060.00 Fredningen vedrører: Kanderende Sti Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 14-11-1919 Fredningsnævnet 28-07-1919 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Poulsker Piletræ - Ophævet. Domme. Taksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Poulsker Piletræ - Ophævet. Domme. Taksations kom miss ionen. 01042.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01042.01 Fredningen vedrører: Poulsker Piletræ - Ophævet Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 02-07 -1946, 15-01-1980 Kendelser

Læs mere

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en.

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en. 02760.04 Afgørelser - Reg. nr.: 02760.04 Fredningen vedrører: Langtved Klit,e Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-02-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg--:-nr.: Fredningen vedrører: Linde Alle. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg--:-nr.: Fredningen vedrører: Linde Alle. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet ,e 02708.00 - Afgørelser - Reg--:-nr.: 02708.00 Fredningen vedrører: Linde Alle e Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-08-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Gudumlund Bøgeskrænt. Domme. Taksationskomm issionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Gudumlund Bøgeskrænt. Domme. Taksationskomm issionen. 00164.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00164.00 Fredningen vedrører: Gudumlund Bøgeskrænt Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredni ngsnævnet 26-10-1925 ~ Kendelser Deklarationer

Læs mere

02073.29. Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29. Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke. Domme. Taksationskom missionen.

02073.29. Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29. Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke. Domme. Taksationskom missionen. 02073.29 Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29 Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 13-10-1953 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> ALLINGE - GUDHJEM KOMMUNEz( REG. NR.1ys-

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: -----_ Bøgetræer. Domme. la ksations kom m iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: -----_ Bøgetræer. Domme. la ksations kom m iss ionen. -----_. ----- 00854.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00854.00 Fredningen vedrører: Bøgetræer I e Domme la ksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 11-11-1942 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01860.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02 Fredningen vedrører: shøj Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en. 06642.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06642.00 Fredningen vedrører: Tinglev Byskov Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-04-1978 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

I. Domme 02348.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02348.00. Fredningen vedrører: Asum Alleer. Naturklagenævnet. Overfred nings nævnet

I. Domme 02348.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02348.00. Fredningen vedrører: Asum Alleer. Naturklagenævnet. Overfred nings nævnet ., 02348.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02348.00 I. Domme Fredningen vedrører: Asum Alleer Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet I Fredningsnævnet 03-04-1957 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01884.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01884.00. Fredningen vedrører: Jels Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01884.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01884.00. Fredningen vedrører: Jels Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01884.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01884.00 Fredningen vedrører: Jels Kirke Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-07-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n.

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n. 01134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00 Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse Domme Taksati ons komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 14-02-1944 DEKLARATIONER>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Knardrup Kirkesø - Ophævet. Domme. Taksati ons kom missi onen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Knardrup Kirkesø - Ophævet. Domme. Taksati ons kom missi onen. 02023.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02023.00 Fredningen vedrører: Knardrup Kirkesø - Ophævet Domme Taksati ons kom missi onen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 18-12-1953 Fredningsnævnet 30-03-1953 Kendelser

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01863.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00 Fredningen vedrører: Rom Kirke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

00840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00840.00. Fredningen vedrører: Næsbyhovedskoven. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00840.00. Fredningen vedrører: Næsbyhovedskoven. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00840.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00840.00 Fredningen vedrører: Næsbyhovedskoven e Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 27-06-1942 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredn'ingen vedrører: Tved Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredn'ingen vedrører: Tved Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01841.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01841.00 Fredn'ingen vedrører: Tved Kirke Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-02-1953 Kendelser Deklarationer e FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01548.00. Fredningen vedrører: Hesbjerg. Domme. Taksations komm issione n. Naturklagenævnet

01548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01548.00. Fredningen vedrører: Hesbjerg. Domme. Taksations komm issione n. Naturklagenævnet 01548.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01548.00 Fredningen vedrører: Hesbjerg Domme Taksations komm issione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-03-1952 Fredningsnævnet 23-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n.

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n. 04212.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00 Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-11-1967 Fredningsnævnet 01-12-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

04554.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04554.00. Fredningen vedrører: Storå. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04554.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04554.00. Fredningen vedrører: Storå. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04554.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04554.00 Fredningen vedrører: Storå Domme la ksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-11-1967 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Smøl Vold. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Smøl Vold. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02311.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02311.00 Fredningen vedrører: Smøl Vold Domme la ksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-05-1956 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

03494.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03494.00. Fredningen vedrører: Nybøl Mølle. Domme. la ksatio nskom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

03494.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03494.00. Fredningen vedrører: Nybøl Mølle. Domme. la ksatio nskom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet .' 03494.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03494.00 Fredningen vedrører: Nybøl Mølle Domme la ksatio nskom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-11-1964 Kendelser Deklarationer ,

Læs mere

REG. NR.-l~J/~Y;:~-' ~ :::

REG. NR.-l~J/~Y;:~-' ~ ::: 02031.04 Afgørelser - Reg. nr.: 02031.04 Fredningen vedrører: Hostrup Kirke Domme Taksatio nskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-05-1953, 09-04-1956 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dunkehus. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dunkehus. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02988.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02988.00 Fredningen vedrører: Dunkehus Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 22-04-1963 DEKLARATIONER>

Læs mere

I. Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Engelsholm Slot. Taksationskomm issionen.

I. Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Engelsholm Slot. Taksationskomm issionen. 00881.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00881.00 I. Domme Fredningen vedrører: Engelsholm Slot Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-07-1943 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00867.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00867.00. Fredningen vedrører: Marselisborg Træer. Domme. , Taksationskommissionen.

00867.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00867.00. Fredningen vedrører: Marselisborg Træer. Domme. , Taksationskommissionen. I. 00867.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00867.00 Fredningen vedrører: Marselisborg Træer Domme, Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-02-1943 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> 19.t40v80 3 2 6 3 9 Akt: Skab nr. f7

Læs mere

02332.00. Afgørelser - Re'g. nr.: 02332.00. Fredningen vedrører: Hvide Sande Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen.

02332.00. Afgørelser - Re'g. nr.: 02332.00. Fredningen vedrører: Hvide Sande Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. 02332.00 Afgørelser - Re'g. nr.: 02332.00 Fredningen vedrører: Hvide Sande Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-12-1956 Kendelser Deklarationer

Læs mere

. e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. Taksations kom miss ionen. .

. e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. Taksations kom miss ionen. . 02792.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02792.00 Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. e Domme Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-07-1962 Fredningsnævnet 24-05-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00946.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00946.00. Fredningen vedrører: Listed - Bølshavn. Domme. Taksationskomm issionen.

00946.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00946.00. Fredningen vedrører: Listed - Bølshavn. Domme. Taksationskomm issionen. 00946.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00946.00 Fredningen vedrører: Listed - Bølshavn Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 14-01-1946 Fredningsnævnet 28-10-1944 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 02871.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00 Fredningen vedrører: Ellemosen Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-09-1963 Fredningsnævnet 02-10-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01547.07 Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07 Fredningen vedrører: Ørslev Kirke Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer Forslag Dispensationer: sidst

Læs mere

l, ;:==_... ~... ~=== -

l, ;:==_... ~... ~=== - l,-------;:==_...... ~... ~=== - 02432.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02432.00 Fredningen vedrører: Lokeshøje Domme la ksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1959

Læs mere

00365.00. Afgørelser - Reg. ~r.: 00365.00. Fredningen vedrører: Jomfruens Egede. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00365.00. Afgørelser - Reg. ~r.: 00365.00. Fredningen vedrører: Jomfruens Egede. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00365.00 Afgørelser - Reg. ~r.: 00365.00 Fredningen vedrører: Jomfruens Egede Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-12-1932 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr.

Læs mere

Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård

Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Merete Garic Dir: +4579755689 Mob: e-mail: Merete.Garic @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-112-13 27.11.2014

Læs mere

Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se

Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se Afgørelser Reg. nr.: 01968.03 Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se 08046.00 Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 'e 02019.02 Afgørelser - Reg. nr.: 02019.02 Fredningen vedrører: Læsten Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-01-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt.

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt. 01314.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01314.00 Fredningen vedrører: Kregme Kirke Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-05-1950 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

08036.00. Afgørelser - Reg. nr.: 08036.00. Fredningen vedrører: Borrebakken, Troldehøj, Bredebakker. Domme. Taksati ons kom miss ionen

08036.00. Afgørelser - Reg. nr.: 08036.00. Fredningen vedrører: Borrebakken, Troldehøj, Bredebakker. Domme. Taksati ons kom miss ionen 08036.00 Afgørelser - Reg. nr.: 08036.00 Fredningen vedrører: Borrebakken, Troldehøj, Bredebakker Domme Taksati ons kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 13-08-2003 Kendelser

Læs mere