Koordinering af lands- og landsdelsdækkende institutioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koordinering af lands- og landsdelsdækkende institutioner"

Transkript

1 N O T A T Koordinering af lands- og landsdelsdækkende institutioner Indledning...2 Lovgrundlag...3 Socialministeriet: Lands- eller landsdelsdækkende tilbud...5 Undervisningsministeriet: Lands- eller landsdelsdækkende tilbud...5 Sikrede afdelinger...5 Finansieringsregler Børnekliniken Døvblindecentret Fredericiaskolen Geelsgårdskolen Instituttet for Blinde og Svagsynede Kolonien Filadelfia Nyborgskolen Refnæsskolen/Synscenter Refsnæs Aalborgskolen Skolen på Kastelsvej Center for Døve Kofoedsminde Sølager Sønderbro Stevnsfortet Bakkegården Egely Grenen Koglen Sag nr. 06/4237 Dokumentnr. 9565/07 Simon Nielsen Tel

2 Indledning Det følger af serviceloven, at regionsrådene har pligt til at koordinere kapacitet og sammensætning af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud. Der er alene tale om de tilbud, der er nævnt ved navn i bekendtgørelser fra henholdsvis Socialministeriet og Undervisningsministeriet, samt de sikrede institutioner. Side 2 Indeværende katalog er en opsamling af de tilbud, som regionerne har pligt til at koordinere. Kataloget formidler oplysninger om de lands- og landsdelsdækkende tilbud samt bidrager til arbejdet med koordination. Kataloget kan ligeledes inddrages i regionernes og kommunernes forberedelse af rammeaftaler. På de følgende sider er lovgrundlaget med bekendtgørelser mv. beskrevet. Herefter er alle tilbudene oplistet, med henvisning til det pågældende ministerium, der påbyder koordineringen af tilbudets drift og sammensætning. En række af tilbudene optræder under både Social- og Undervisningsministeriet. Kataloget indeholder desuden finansieringsreglerne, som de fremkommer i de centrale bekendtgørelser og vejledninger. Det er vigtigt at påpege, at hvis finansieringen af et tilbud ikke er specificeret, så finder finansieringen sted via takst- eller brugerbetaling. Der er udelukkende objektiv finansiering af specificerede tilbud. Resten af kataloget består af oplysninger om de enkelte tilbud. For alle tilbudene er følgende oplyst: o Adresse og (eventuel) hjemmeside. o Regionen, der har koordineringsforpligtelsen. o Den gældende bekendtgørelse. De sikrede institutioner (med undtagelse af Kofoedsminde) er ikke nævnt ved navn, men bekendtgørelsen betragtes alligevel som bindende. o Gældende lov(e) efter hvilke tilbudet drives. o En kort tekstmæssig introduktion til institutionens tilbud. o Finansieringsreglerne for de(t) pågældende tilbud. o Kvalitativ beskrivelse af tilbuddet. Ikke alle regioner har gjort brug af denne mulighed, men henviser i stedet til bl.a. Tilbudsportalen. Desuden er der til kataloget vedlagt bilag 1. Bilaget beskriver takster, den objektive finansiering og pladstal for de institutioner og deres ydelser. Bilaget indeholder desuden en beskrivelse af det fremtidige pladsbehov, og vil fremover blive opdateret hvert år, med de nyeste tal for regionerne.

3 Lovgrundlag Side 3 Lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Kommuner og regioner Kapitel 2 6. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en årlig redegørelse for kommunens behov for og forventede brug af tilbud, jf. 5, i regionen. Stk. 2. Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen skal senest den 15. oktober indgå en årlig rammeaftale for regionsrådets etablering, tilpasning og udvikling af tilbud jf. 5. Rammeaftalen drøftes og suppleres efter behov. Regionsrådet skal sørge for, at regionens tilbud anvendes i overensstemmelse med rammeaftalen. Stk. 3. Regionsrådet skal koordinere kapacitet og sammensætning af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud. Stk.4. Socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte nærmere regler om den årlige redegørelse og rammeaftale efter stk. 1 og 2 om, hvilke lands- og landsdelsdækkende tilbud der er omfattet af stk. 3, samt om udviklingsplanen efter 9. Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreområde BEK nr. 36 af 23/01/2006 (Gældende) Kapitel 4 Koordinering af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud på det sociale område 11. I forbindelse med rammeaftalen skal kommunalbestyrelser og regionsråd sikre indbyrdes koordinering regionerne imellem om de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud, som er nævnt i bekendtgørelse om principper for kommunernes finansiering af tilbuddene ved de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud. Derudover skal kommunalbestyrelser og regionsråd sikre koordinationen af sikrede afdelinger.

4 Bekendtgørelse af kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til regionsrådet og rammeaftalen mellem regionsrådet og kommunalbestyrelsen i regionen på specialundervisningsområdet Side 4 BEK nr. 354 af 24/04/2006 (Gældende) Kapitel 4 Koordinering af de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud m.v. 9. I forbindelse med rammeaftalen sørger regionsrådet for, at der sker en indbyrdes koordinering regionerne imellem om de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud. Koordineringen indebærer, at regionsrådene koordinerer kapaciteten og sammensætningen af de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningtilbud og størrelsen af taksterne. Stk. 2. Regionsrådet sørger for, at kommunalbestyrelsernes forventede brug af pladser ved andre regioners lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud, jf. 3, stk. 1, nr. 3, indgår i koordineringen efter stk. 1. Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder tilsvarende for de regionale undervisningstilbud med specialundervisning og specialpædagogisk bistand til personer med tale-, høre- og synsvanskeligheder (kommunikationscentre), jf. 1, stk. 3, i lov om specialundervisning for voksne.

5 Socialministeriet: Lands- eller landsdelsdækkende tilbud Side 5 1. Instituttet for Blinde og Svagsynede 2. Synscenter Refsnæs, Synscenter Refsnæs/Rådgivning 3. Døvblindecentret 4. Kolonien Filadelfia 5. Center for Døve 6. Ålborgskolen 7. Fredereciaskolen 8. Børneklinikken 9. Kofoedsminde Undervisningsministeriet: Lands- eller landsdelsdækkende tilbud 1. Aalborgskolen 2. Døvblindecentret 3. Fredericiaskolen 4. Geelsgaardskolen 5. Refsnæsskolen/Synscenter Refsnæs 6. Nyborgskolen 7. Børneklinikken 8. Skolen på Kastelsvej 9. Instituttet for Blinde og Svagsynede Sikrede afdelinger 1. Egely 2. Sølager 3. Sønderbro 4. Koglen 5. Bakkegården 6. Stevnsfortet 7. Grenen

6 I alt Side 6 REGION SOCIAL MIN. UNDERV. MIN. SIKREDE AFD. 1 Børneklinikken RH X X 2 Døvblindecentret RN X X 3 Fredericiaskolen RSD X X 4 Geelsgårdsskolen RH X 5 Instituttet for Blinde og RH X X Svagsynede 6 Kolonien Filadelfia RSJ X 7 Nyborgskolen RSD X 8 Refnæsskolen/Synscenter RSJ X X Refsnæs 9 Aalborgskolen RN X X 10 Skolen på Kastelsvej RH X 11 Center for Døve RH X 12 Kofoedsminde RSJ X X 13 Sølager RH X 14 Sønderbro RH X 15 Stevnsfortet RSJ X 16 Bakkegården RSJ X 17 Egely RSD X 18 Grenen RM X 19 Koglen RM X

7 Finansieringsregler Side 7 Bekendtgørelse om principper for kommunernes finansiering af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud (Socialministeriet) 1, stk. 2 Udgifterne til tilbuddene dækkes af en takst for brugen af tilbuddet, jf. dog 2 og 3. Taksten skal fremgå af den rammeaftale, som indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i den region, hvor tilbuddet ligger, jf. servicelovens 6. 1, stk. 3. Udgifterne til specialrådgivningsfunktionerne ved tilbuddene fordeles efter folketal på de kommuner, der har adgang til at benytte rådgivningen. 1, stk Udgifterne til specialrådgivningsfunktionerne, der alene omhandler småbørn, fordeles på de kommuner, der kan benytte tilbuddene, efter antallet af 0-6 årige i de pågældende kommuner. Indgås aftale mellem den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, VISO, om køb af specialrådgivningsydelser omfattet af 2 og 3, reduceres den objektive finansiering tilsvarende, jf. dog stk. 2 4, stk. 2. Medfører VISOs køb af specialrådgivningsydelser ved det enkelte tilbud, at mindre end en tredjedel af de resterende specialrådgivningsfunktioner vil være omfattet af den objektive finansiering, kan de kommuner, der skal finansiere tilbuddet i enighed aftale en anden fordeling af udgifterne.

8 For de landsdækkende specialrådgivningstilbud gælder det, at Side 8 Udgiften fordeles efter folketal mellem alle landets kommuner Dette er gældende for følgende institutioner: Instituttet for Blinde og Svagsynede (unge og voksne med synshandicap) Synscenter Refsnæs, Synscenter Refsnæs Rådgivning (børn med synshandicap) Døvblindecentret (børn med både syns- og hørehandicap) Kolonien Filadelfia (personer med epilepsi) Kofoedsminde (personer med nedsat funktionsevne) For de landsdelsdækkende dækkende institutioner gælder det jf. 1, stk. 3, at udgifter fordeles efter folketal på de kommuner, der har adgang til tilbuddet. For de specialiserede rådgivningstilbud til børn med hørehandicap gælder det, at kommunerne er fordelt ud på tre institutioner efter region. Kommunerne i Region Midtjylland er dog delt, så regionens nordøstlige kommuner tilhører Aalborgskolen, mens de resterende tilhører Fredericiaskolen. I bekendtgørelsen hedder det således: Aalborgskolen (børn med hørehandicap): Udgifterne fordeles efter folketal mellem kommunerne i Region Nordjylland og Favrskov Kommune, Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune, Randers Kommune, Skive Kommune og Viborg Kommune. Fredericiaskolen (børn med hørehandicap) Udgiften fordeles efter folketal mellem kommunerne i region Syddanmark og i Region Midtjylland, bortset fra Favrskov Kommune, Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune, Randers Kommune, Skive Kommune og Viborg Kommune 1 1 Det betyder med andre ord, at de kommuner i Region Midtjylland, der er med til finansiere Fredericiaskolen er følgende: Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Hedensted Kommune, Horsens Kommune, Odder Kommune, Samsø Kommune, Skanderborg Kommune, Silkeborg Kommune og Århus Kommune.

9 Børneklinikken (børn med hørehandicap) Side 9 Udgiften fordeles efter folketal på kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland Bekendtgørelse om udgifterne ved de regionale undervisningstilbud til børn og unge (Undervisningsministeriet) Alle udgifter i forbindelse med specialundervisningen m.v. på de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud for børn og voksne påhviler kommunerne. Taksten for brug af det enkelte undervisningstilbud fastsættes i den rammeaftale, som indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen. Taksten fastsættes på grundlag af de forventede gennemsnitlige langsigtede omkostninger, som regionen vil have ved drift af tilbuddet, samt det forventede driftsoverskud/driftsunderskud i det tidligere år. 3, stk. 2. Taksten, der fastsættes pr. kalenderdag pr. person, reduceres med en objektiv finansiering, jf. 4 og 6. 3, stik. 3 Hvis udgifterne ved enkelte dele af det pågældende undervisningstilbud, afviger væsentligt fra den gennemsnitlige udgift, fx specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, og skolefritidsordninger, kan der fastsættes flere takster for brug af undervisningstilbuddet. 3, stk. 4. Der kan fastsættes en eller flere særlige tilllægstakster for børn, unge og voksne, der er henvist til det pågældende landsdelsdækkende undervisningstilbud af en kommune, som ikke bidrager til den objektive finansiering af undervisningstilbuddet, jf. 6, stk. 1. 3, stk. 5. Kommunalbestyrelsen betaler taksten kvartalsvis forud, medmindre andet aftales mellem regionsrådet og den pågældende kommunalbestyrelse

10 Reglerne om objektiv finansiering Side Den objektive finansiering udgør 10 procent af de fastsatte takster efter 3, stk. 2 og 3. Er taksten større end kr. pr. kalenderdag pr. elev, udgør den objektive finansiering 10 procent af de første kr. og 25 procent af det overskydende beløb 4, stk. 2. Beløbet i stk. 1 reguleres årligt med den af Finansministeriet bekendtgjorte satsreguleringsprocent pr. 1. januar, første gang den 1. januar Materialecentre 5. Udgifterne ved materialecentrene på de regionale undervisningstilbud Aalborgskolen og Refsnæsskole/Synscenter Refsnæs opgøres særskilt. Den objektive finansiering udgør 100 procent af de forventede gennemsnitlige langsigtede omkostninger, som regionen vil have ved drift af tilbuddet, med fradrag eller tillæg af henholdsvis det forventede driftsoverskud eller driftsunderskud i tidligere år 2 Landsdækkende institutioner Ved følgende institutioner bidrager alle landets kommuner til den objektive finansiering efter antallet af børn og unge i kommunen under 18 år: Børneskolen på Kolonien Filadelfia (børn der er indlagt på Epilepsihospitalet) Døvblindecentret Refsnæsskolen/Synscenter Refsnæs Ved følgende institution bidrager alle landets kommuner til den objektive finansiering efter antallet af voksne i kommunen over 18 år: Nyborgskolen 2 Den objektive finansiering af materialecentrene er fordelt på alle landets kommuner efter antallet af børn og unge under 18 år.

11 Landsdelsdækkende institutioner Side 11 Ved følgende institutioner bidrager bestemte kommuner til den objektive finansiering af det enkelte tilbud efter antallet af børn og unge i kommunen under 18 år: Aalborgskolen Samtlige kommuner i Region Nordjylland samt Favrskov Kommune, Norddjurs Kommune, Randers Kommune, Skive Kommune, Syddjurs Kommune og Viborg Kommune. Fredericiaskolen Samtlige kommuner i Region Syddanmark samt Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Hedensted Kommune, Horsens Kommune, Odder Kommune, Samsø Kommune, Skanderborg Kommune, Silkeborg Kommune og Århus Kommune. Geelsgårdsskolen Døvblindeafdelingen Albertslund Kommune, Ishøj Kommune, Herlev Kommune, Høje- Taastrup Kommune, Københavns Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune, Rødovre Kommune og Tårnby Kommune. Elever med svære fysiske handicap: Samtlige kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Skolen på Kastelvej Udgiften fordeles efter folketal på kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

12 Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Side 12 (Socialministeriet) 7. En sikret afdeling kan anvendes for unge, når 1) dette er absolut påkrævet for at afværge, at den unge skader sig selv andre, og faren herfor ikke på forsvarlig måde har kunnet afværges ved andre mere lempeligere forholdsregler, eller 2) det i en indledende iagttagelsesperiode er absolut påkrævet for at tilvejebringe et grundlag for den videre socialpædagogiske behandling, eller 3) det på baggrund af den indledende iagttagelsesperiode, jf. nr. 2. fastslås, at det er absolut påkrævet, at der iværksættes et længerevarende behandlingsforløb på en sikret afdeling, eller 4) opholdet træder i stedet for varetægtsfængsling, jf. retsplejelovens 765, eller 5) opholdet er led i afsoning, jf. 78, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., og betingelserne i nr. 1, 2 eller 3 samtidigt er opfyldt, eller 6) opholdet er led i en idømt foranstaltning, jf. straffelovens 74a, eller 7) der er tale om udlændinge under 15 år uden lovligt ophold i Danmark, jf Udgifter vedrørende ophold efter 7, stk. 1, litra 4-7, fordeles mellem alle landets kommuner efter antallet af årige i de enkelte kommuner pr. 1. januar i året forud for regnskabsåret. Forvaltningsbeslutning Det betyder, at for børn- og unge anbragt på en sikret institution efter 7, stk. 1. litra 1-3 også kaldet henholdsvis farlighedskriteriet, pædagogisk observationskriteriet og behandlingskriteriet dvs. gennem forvaltningsbeslutninger, er der taktsfinansiering. Domsanbringelse For børn- og unge anbragt efter 7, stk. 1. litra 4-7, dvs. børn- og unge som er anbragt via retssystemet, så er der objektiv finansiering.

13 Finansieringsregler for de enkelte institutioner Side 13 Institution Specialrådgivning Specialundervisning Materialecentral Børneklinikken Landsdelsdækkende, Landsdelsdækkende, Kommuner i Region Kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland, Folketal / Antal 0-6 årige i de pågældende kommuner Hovedstaden og Region Sjælland, Folketal efter børn og unge under 18 år. Døvblindecentret Fredericiaskolen Geelsgårdsskolen Instituttet for Blinde og Svagsynede Landsdækkende, Alle kommuner, Folketal / Antal 0-6 årige i de pågældende kommuner Landsdelsdækkende, Kommuner i Region Syddanmark + visse kommuner i Region Midtjylland, Folketal / Antal 0-6 årige i de pågældende kommuner Landsdækkende, Alle kommuner, Folketal Landsdækkende, Alle kommuner, Folketal efter børn og unge under 18 år. Landsdelsdækkende, Kommuner i Region Syddanmark + visse kommuner i Region Midtjylland, Folketal efter børn og unge under 18 år. Landsdelsdækkende, Døvblindeafdelingen: Visse kommuner i Region Hovedstaden. Elever med svære fysiske handicap: Kommuner i Region Hovedstaden + kommuner i Region Sjælland. Folketal efter børn og unge under 18 år. Landsdækkende, Alle kommuner, Folketal efter antallet af voksne over 18 år.

14 Side 14 Institution Specialrådgivning Specialundervisning Materialecentral Kolonien Filadelfia Landsdækkende, Alle kommuner, Folketal / Antal 0-6 årige i de pågældende kommuner Landsdækkende, Alle kommuner, Folketal efter børn og unge under 18 år. Nyborgskolen Refnæsskolen/Synscenter Refsnæs Aalborgskolen Skolen på Kastelsvej Center for Døve Kofoedsminde Landsdækkende, Alle kommuner, Folketal Landsdelsdækkende, Kommuner i Region Nordjylland + visse kommuner i Region Midtjylland, Folketal / Antal 0-6 årige i de pågældende kommuner Landsdækkende, Alle kommuner, Folketal Landsdækkende, Alle kommuner, Folketal Landsdækkende, Alle kommuner, Folketal efter antallet af voksne over 18 år. Landsdækkende, Alle kommuner, Folketal efter børn og unge under 18 år. Landsdelsdækkende, Kommuner i Region Nordjylland + visse kommuner i Region Midtjylland, Folketal efter børn og unge under 18 år. Landsdelsdækkende, Kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland, Folketal efter børn og unge under 18 år. Landsdækkende, Alle kommuner, Folketal efter børn og unge under 18 år. Landsdækkende, Alle kommuner, Folketal efter børn og unge under 18 år.

15 Sikrede institutioner Side 15 Institution Forvaltningsanbringelse Domsanbringelse Kofoedsminde Takstfinansiering Landsdækkende, Objektiv finansiering Folketal, Alle kommuner Sølager Takstfinansiering Landsdækkende, Objektiv finansiering Folketal årige, Alle kommuner Sønderbro Takstfinansiering Landsdækkende, Objektiv finansiering Folketal årige, Alle kommuner Stevnsfortet Takstfinansiering Landsdækkende, Objektiv finansiering Folketal årige, Alle kommuner Bakkegården Takstfinansiering Landsdækkende, Objektiv finansiering Folketal årige, Alle kommuner Egely Takstfinansiering Landsdækkende, Objektiv finansiering Folketal årige, Alle kommuner Grenen Takstfinansiering Landsdækkende, Objektiv finansiering Folketal årige, Alle kommuner Koglen Takstfinansiering Landsdækkende, Objektiv finansiering Folketal årige, Alle kommuner

16 1. Børnekliniken Side 16 - Børnekliniken, Kristianiagade 13, 2100 Kbh. Ø. - Region: Hovedstaden (drevet af Københavns Kommune) Bekendtgørelse: Bekendtgørelse om udgifterne ved de regionale undervisningstilbud for børn og voksne. BEK nr. 447 af 19/05/2006 (Gældende) Bekendtgørelse om principper for kommunens finansiering af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud. BEK nr. 781 af 06/07/2006 (Gældende) Lovgrundlag: Serviceloven Folkeskoleloven 20, stk. 3. Tilbud: Målgruppen er førskolebørn (0-6 årige) med kommunikationsvanskeligheder. Børn med hørenedsættelse (døve, hørehæmmede og CLopererede). Børn (0-3 årige) med forsinket motorisk udvikling Børn med tale/sprogproblemer Børn med generelle udviklingsvanskeligheder Børn med kontakt/samspilsmæssige vanskeligheder Børn med neurologisk/psykologiske vanskeligheder Arbejdsopgaverne er undersøgelse/udredning af småbørn, vejledning og rådgivning af forældrene, undervisning og kursusvirksomhed, herunder undervisning i Boel-prøven. Finansiering: Specialrådgivning: Objektivt finansieret. Udgiften fordeles efter folketal på kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Specialrådgivningsfunktioner til småbørn finansieres efter antallet af 0-6 årige i de pågældende kommuner

17 Side 17 Specialundervisning: Udgifterne ved det enkelte undervisningstilbud dækkes ved en takst for brug af undervisningstilbuddet, der reduceres med en objektiv finansiering. Den objektive finansiering afholdes af samtlige kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland og fordeles mellem de omfattede kommuner efter antallet af børn og unge i kommunen under 18 år. Kvalitative beskrivelser:

18 2. Døvblindecentret Side 18 - Døvblindecentret, Sohngaardsholmsvej 59, 9000 Aalborg. - Region: Region Nordjylland Bekendtgørelse: Bekendtgørelse om udgifterne ved de regionale undervisningstilbud for børn og voksne. BEK nr. 447 af 19/05/2006 (Gældende) Bekendtgørelse om principper for kommunens finansiering af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud. BEK nr. 781 af 06/07/2006 (Gældende) Lovgrundlag: Serviceloven 11, stk. 3, 46, 104, 107, 108. Tilbud: Målgruppe Et landsdækkende undervisnings-, bo- og dagtilbud til børn, unge og voksne med medfødt døvblindhed. Tilbuddet omfatter Skole- og undervisningstilbud Skole-fritidsordning Børnehavetilbud Aktivitetscenter Boformer Bøgehuset 0-18 år Danalien år Minibo år Solhuset år Ungdomshjemmet 8-23 år Kursusvirksomhed Konsulentafdeling (som også er et tilbud til børn og unge med erhvervet døvblindhed).

19 Finansiering: Specialrådgivning for børn: Objektivt finansieret. Udgiften fordeles efter folketal mellem alle landets kommuner. Specialrådgivningsfunktioner til småbørn finansieres efter antallet af 0-6 årige i de pågældende kommuner Side 19 Specialrådgivning for voksne: Takstfinansieret. Undervisningstilbud: Udgifterne ved det enkelte undervisningstilbud dækkes ved en takst for brug af undervisningstilbuddet, der reduceres med en objektiv finansiering. Den objektive finansiering afholdes af samtlige kommuner i de fem regioner efter antallet af børn og unge under 18 år. Kvalitative beskrivelser: Grundlaget i hverdagen er at skabe en tryg og respektfyldt atmosfære med fokus på at se den enkeltes udfoldelsesmuligheder og tilpasser tempoet og de fysiske rammer til den enkelte. I kommunikationen med personer med funktionsnedsættelsen medfødt døvblindhed tages der individuelle hensyn efter beboerens funktionsniveau. Det er kendetegnende for arbejdet, at de enkelte faggrupper samarbejder med og indgår i teams omkring den enkelte beboer. Planlægning og nye tiltag aftales i de enkelte teams og der udarbejdes samlede handleplaner, således at alle involverede parter arbejder efter samme mål og der tilrettelægges et kvalitetsmæssigt forsvarligt helhedstilbud for den enkelte beboer. Ud over lærere og pædagoger består personalegruppen af psykolog, fysioterapeut, konsulenter, børnelæge, diætist, socialrådgivere samt teknisk/administrativt personale.

20 3. Fredericiaskolen Side 20 - Fredericiaskolen, Merkurvænget 2, 7000 Fredericia. - Region: Region Syddanmark Bekendtgørelse: Bekendtgørelse om udgifterne ved de regionale undervisningstilbud for børn og voksne. BEK nr. 447 af 19/05/2006 (Gældende) Bekendtgørelse om principper for kommunens finansiering af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud. BEK nr. 781 af 06/07/2006 (Gældende) Lovgrundlag: Folkeskoleloven 20, stk. 3 Serviceloven Tilbud: Fredericiaskolen underviser, rådgiver og vejleder børn med høretab i alderen 0-18 år samt deres forældre. Institutionen tilbyder desuden konsulentbistand og uddannelse til fagfolk i skolens distrikt. Skoleafdelingen Afdelingen fungerer som en folkeskole, hvor undervisningen sker efter Fælles Mål på trin, der er individuelt tilpasset den enkelte elev. Eleverne tilbydes desuden individuelt tilpasset undervisning i artikulation og høretræning. Undervisningssproget er dansk med visuel støtte og/eller tegnsprog, afhængigt af og tilpasset den enkelte elevs behov. Undervisningen foregår på små hold i velegnede lokaler med teknisk udstyr, der støtter den enkelte elev bedst muligt.

21 Rådgivnings- og Uddannelsesafdelingen Side 21 Småbørnsrådgivningen - Målgruppen er børn med høretab i alderen 0-6 år: Grundlæggende forældrerådgivning Længerevarende konsulentbistand, undervisning og vejledning Udredning Skolerådgivningen Målgruppen er skolebørn med høretab i lokal skole: Observationsophold Længerevarende konsulentbistand Sproggruppen Målgruppen er dysfatiske børn i alderen 3-6 år: Observationsophold Korttidsobservation eksternt Konsulentbistand Teknisk-audiologisk funktion Høremæssig udredning Akustikmåling Service og tuning af CI-udstyr Konsulentbistand omkring høretekniske hjælpemidler Kursusfunktionen Kommunikationskurser Pædagogiske kurser Faglige kurser Øvrige tilbud Børnehørekurser for inkluderede elever med høretab og elever i høreklasser Familiekursus for inkluderede elever i alderen 0.-2.kl. Kortvarig og længerevarende konsulentbistand, inkl. psykologbistand Psykologbistand til døve familier med hørende børn

22 Elevhjem Ordinært tilbud H-gruppe AKT-gruppe Side 22 Finansiering: Rådgivnings- og Uddannelsesafdelingen: Specialrådgivning m.v.: Objektiv finansieret. Udgiften finansieres efter folketal mellem kommunerne i Region Syddanmark og i Region Midtjylland, bortset fra Favrskov Kommune, Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune, Randers Kommune, Skive Kommune og Viborg Kommune. Specialrådgivningsfunktioner til småbørn finansieres efter antallet af 0-6 årige i de pågældende kommuner Øvrige tilbud: Indtægtsdækket virksomhed Skoleafdelingen: Udgifterne ved det enkelte undervisningstilbud dækkes ved en takst for brug af undervisningstilbuddet, der reduceres med en objektiv finansiering. Den objektive finansiering afholdes efter antallet af børn og unge i kommunen under 18 år mellem kommunerne i Region Syddanmark og Region Midtjylland med undtagelse af Favrskov Kommune, Norddjurs Kommune, Randers Kommune, Skive Kommune, Syddjurs Kommune og Viborg Kommune. Elevhjemsafdeling: Udgifterne ved det enkelte elevhjemstilbud dækkes ved en takst for brug af tilbudet. Kvalitative beskrivelser: Skoleafdelingen I takt med, at flere og flere af de børn, der har medfødte eller tidligt erhvervede svære høretab, bliver effektivt audiologisk behandlet, enten med moderne høreapparater eller med CI (cochlear implant), vil færre

23 af børnene have behov for specialskoletilbud. Fredericiaskolen har således gennem de seneste 4-5 år oplevet en nedgang i antallet af elever fra ca. 100 til ca. 70, og nedgangen forventes at fortsætte. Side 23 Samtidig må man forvente, at flere og flere af eleverne, som visiteres til specialskoletilbudet, vil have særlige behov ud over hensynet til hørehandicappet. Andelen vurderes til at ville øges fra 30-40% og op mod 100%. En del af de elever, som fremover ikke bliver visiteret til specialskoletilbudet, vil ikke være velplacerede som enkelt-inkluderede i en lokal folkeskole. Fredericiaskolen arbejder i disse år på at udvikle et centerskolelignende tilbud til de børn med høretab, som med særlig pædagogisk og teknisk støtte vil kunne inkluderes i et hørende skolemiljø. Rådgivnings- og Uddannelsesafdelingen Generelt vil behovet være meget afhængig af finansieringsformen. Nedenstående vurderinger er baseret puændret finansieringsform. Småbørnsrådgivningen: Behovet skønnes at ville være rimeligt konstant. Den audiologiske behandling af børn med tidligt erhvervede høretab udvikles, men en rettidig og intensiv pædagogisk indsats vil fortsat være en betingelse for optimalt udbytte af de audiologiske landvindinger. Skolerådgivningen: Behovet skønnes at ville øges i takt med, at flere børn inkluderes i lokale skolemiljøer, som ikke har mulighed for at erhverve og fastholde de ekspertiser, pædagogiske, psykologiske, tekniske m.v., der er nødvendige for at børnene opnår en tilfredsstillende inklusion. En meget forsigtig vurdering vil være, at det vil være 2-3 gange større inden for en 3-årig periode. Sproggruppen: Behovet vil formentlig være uændret eller stige i takt med, at tilbudet bliver kendt i kommunerne. Teknisk audiologisk funktion: Behovet vil umiddelbart falde, idet en del af opgaverne overgår til andre. På sigt vil det måske øges i takt med, at flere børn bliver inkluderet i lokale skolemiljøer. Kursusfunktionen: En større del af kursusfunktionen har fokuseret på tegnsprogsbehov, som bliver væsentligt mindre i de kommende år. Der

24 vil opstå andre behov for kurser for forældre og fagpersoner, men en forsigtig vurdering vil være en halvering af behovet over en 3-årig periode. Side 24 Øvrige tilbud: Tilbudene har hidtil været finansieret som indtægtsdækket virksomhed. Vi vurderer ikke, at der vil være væsentlige ændringer i efterspørgslen. Elevhjemsafdelingen. Behovet vil falde i takt med faldet i elevtallet i skoleafdelingen. Samtidig vil behovet øges i takt med, at en stadig større andel af eleverne har yderligere behov, og endelig ses en øget tendens til, at kommuner søger specialskoletilbud udenfor de tidligere amtsdefinerede skoledistrikter. Disse elever vil have et væsentligt større behov for elevhjemstilbud end elever i Fredericiaskolens eget dækningsområde.

25 4. Geelsgårdskolen Side 25 - Geelsgårdskolen, Kongevejen 252, 2830 Virum. - Region: Region Hovedstaden Bekendtgørelse: Bekendtgørelse om udgifterne ved de regionale undervisningstilbud for børn og voksne. BEK nr. 447 af 19/05/2006 (Gældende) Lovgrundlag: Folkeskoleloven 20, stk. 2 Serviceloven 33, 44, 67, stk. 2 Serviceloven 19, 51, 30 jfr. 73a, stk. 2 (jf. rammeaftaler) Lov om specialundervisning af voksne, 1. Tilbud: Geelsgårdskolen giver vidtgående specialundervisning som en del af et tværfagligt tilbud, der også rummer fysioterapeutisk og ergoterapeutisk behandling, fritidstilbud samt for nogle af eleverne et boophold. Spor 1 Eleverne i klasse på spor 1 er elever, hvor det primære handicap er svære motoriske forstyrrelser. Ud over bevægelseshandicappet kan eleverne have andre specifikke vanskeligheder, f.eks. kommunikationsvanskeligheder. Spor 2 Eleverne i spor 2 er elever, som udover generelle indlæringsvanskeligheder har funktionsforstyrrelser på mange område; en kombination af dysfunktioner i bevægeapparatet og sanserne, ofte med fravær af funktionel tale. Spor 2 har desuden elever med Spielmeyer-Vogt syndrom. Endvidere er der en mindre gruppe elever med autisme eller autistiske træk kombineret med multiple funktionsnedsættelser.

26 Eleverne har et helhedstilbud fra kl , hvor undervisning, pædagogiske aktiviteter, fysioterapeutisk og ergoterapeutisk behandling udgør et sammenhængende forløb. Side 26 Spor 3 Elever med medfødt døvblindhed er elever, der har en alvorlig medfødt grad af kombineret syns- og hørenedsættelse. Kombinationen af handicaps reducerer gensidigt mulighederne for at udnytte eventuelle synsog hørerester. Døvblindegruppen på Geelsgårdskolen er et helhedstilbud, der arbejder ud fra relationstænkning, filosofien om totalkommunikation og neuropsykologi. Helhedstilbud i form af folkeskole og fritidshjem til Elever med svære bevægelseshandicap Elever med multiple funktionsnedsættelser Elever med medfødt døvblindhed Endvidere kan gives tilbud til elever med Spielmeyer-Voigt syndrom (i forbindelse med spor 1 eller 2, men gives særlig ressource) Bo- og aflastningstilbud Elever med svære bevægelseshandicap Vedligeholdende fysio- og ergoterapeutisk træning Elever med funktionsnedsættelser, elever med svære bevægelseshandicap og elever med medfødt døvblindhed. Ungdomstilbud Undervisning og fritidstilbud for unge med multiple funktionsnedsættelser, uden funktionelt verbalsprog og for enkelte med autisme. Unge med medfødt døvblindhed og døve med yderligere funktionsnedsættelser.

27 Finansiering: Undervisningstilbud, Døvblindeafdelingen: Udgifterne ved det enkelte undervisningstilbud dækkes ved en takst for brug af undervisningstilbuddet, der reduceres med en objektiv finansiering. Side 27 Den objektive finansiering afholdes af Albertslund Kommune, Ishøj Kommune, Herlev Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Københavns Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune, Rødovre Kommune og Tårnby Kommune. Undervisningstilbud, elever med svære fysiske handicap: Udgifterne ved det enkelte undervisningstilbud dækkes ved en takst for brug af undervisningstilbuddet, der reduceres med en objektiv finansiering. Den objektive finansiering afholdes af samtlige kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Kvalitative beskrivelser: -

28 5. Instituttet for Blinde og Svagsynede Side 28 - Instituttet for Blinde og Svagsynede, Rymarksvej 1, 2900 Hellerup. - Region: Region Hovedstaden (driftsherre: Københavns Kommune) Bekendtgørelse: Bekendtgørelse om udgifterne ved de regionale undervisningstilbud for børn og voksne. BEK nr. 447 af 19/05/2006 (Gældende) Bekendtgørelse om principper for kommunens finansiering af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud. BEK nr. 781 af 06/07/2006 (Gældende) Lovgrundlag: (Fra Instituttets tilbud er etableret i henhold til Lov om aktiv socialpolitik, Lov om social service samt Lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser. Tilbud: Instituttet for blinde og svagsynede tilbyder en mangfoldighed af kurser og uddannelser mv. for synshandicappede. Instituttet udbyder flere erhvervsrettede uddannelser som f.eks. massør, telemarketingmedarbejder-, pianostemmer-, musik-, og itinstruktøruddannelserne. Desuden har instituttet specialiseret sig i rehabiliteringsforløb inklusiv undervisning i almindelig dagligdags livsførelse, mobilitet og læse- og skrivefærdigheder, og i undervisningsforløb for flygtninge og indvandrere og for multihandicappede unge. 51 forskellige tilbud fremkommer på hjemmesiden. Finansiering: Specialrådgivning: Objektivt finansieret. Udgifterne fordeles efter folketal mellem alle landets kommuner.

29 Undervisningstilbud: Udgifterne ved det enkelte undervisningstilbud dækkes ved en takst for brug af undervisningstilbuddet, der reduceres med en objektiv finansiering. Side 29 Den objektive finansiering afholdes af samtlige kommuner i de fem regioner og fordeles mellem kommunerne efter antallet af voksne over 18 år. Kvalitative beskrivelser: -

30 6. Kolonien Filadelfia Side 30 Region: Region Sjælland - Kolonien Filadelfia, Kolonivej 1, 4293 Dianalund. - Bekendtgørelse: Bekendtgørelse om principper for kommunens finansiering af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud. BEK nr. 781 af 06/07/2006 (Gældende) Lovgrundlag: Folkeskoleloven 20, stk. 2. Serviceloven Tilbud: Målgruppe: Børn og voksne med epilepsi Børn med DAMP Specialrådgivningen Tilbyder rådgivning til personer med epilepsi i forhold til deres daglige livsførelse, erhverv, familieliv og livskvalitet. Rådgivningen henvender sig til personer med epilepsi, pårørende og fagfolk i kommuner og amter. Specialrådgivningen ved Kolonien Filadelfia er den eneste socialrådgiverfunktion omhandlende epilepsi i Danmark og rådgivningen har således en landsdækkende funktion. Børneskolen Optager elever fra hele landet, der er indlagt på Epilepsihospitalet. Endvidere optages hovedsageligt elever fra Region Sjælland, der er under observation for DAMP eller allerede har diagnosen DAMP. Børn på Epilepsihospitalets børneafdeling er automatisk elever på Børneskolen under deres indlæggelse via lægelig henvisning.

31 Børn med DAMP visiteres via Folkeskolelovens 20, stk. 2 af kommuner og amter. Børn til observation for DAMP visiteres via skolepsykolog/hjemkommune. Side 31 Finansiering: Specialrådgivning: Objektivt finansieret. Udgifterne fordeles efter folketal mellem alle landets kommuner. Specialrådgivningsfunktioner til småbørn finansieres efter antallet af 0-6 årige i de pågældende kommuner Undervisningstilbud: Udgifterne til Børneskolen (børn der er indlagt på Epilepsihospitalet) dækkes ved en takst for brug af undervisningstilbuddet, der reduceres med en objektiv finansiering. Den objektive finansiering afholdes af samtlige kommuner i de fem regioner og fordeles mellem kommunerne efter antallet af børn og unge i kommunen under 18 år. De øvrige undervisningstilbud tilknyttet institutionen er takstfinansierede. Kvalitative beskrivelser:

32 7. Nyborgskolen Side 32 - Nyborgskolen, Vestergade 7, 5800 Nyborg. - Region: Region Syddanmark Bekendtgørelse: Bekendtgørelse om udgifterne ved de regionale undervisningstilbud for børn og voksne. BEK nr. 447 af 19/05/2006 (Gældende) Lovgrundlag: Lov om Specialundervisning for voksne (kompenserende specialundervisning) Lov om social service, 107. Tilbud: Landsdækkende undervisnings- og botilbud til unge med høretab. Finansiering: Undervisningstilbud: Udgifterne ved det enkelte undervisningstilbud dækkes ved en takst for brug af undervisningstilbuddet, der reduceres med en objektiv finansiering. Den objektive finansiering afholdes af samtlige kommuner i de fem regioner og fordeles mellem kommunerne efter antallet af voksne over 18 år. Kvalitative beskrivelser: Der ses grupper af unge, som - ud over høretab har andre betydelige vanskeligheder/problemstillinger. Det kan være unge som har andre funktionsnedsættelser, er udviklingshæmmede, har anden etnisk herkomst, eller som har psyko-sociale problemstillinger. For disse grupper vil der fortsat være behov for særlige tilbud. Det må forventes, at der fortsat vil være en mindre gruppe unge med høretab, som af forskellige årsager ikke CI-opereres, og som derfor vil have behov for skolens nuværende tilbud.

33 Det må forventes, at der om nogle år vil være en større gruppe CIopererede unge, der i større eller mindre omfang er integrerede i normalsystemet. Det er endnu uafklaret hvilke behov denne gruppe vil have for særlige skoletilbud, særlige sociale tilbud, samt behov for støtte i normalsystemet (rådgivnings- og konsulentydelser m.v.). Side 33

34 8. Refnæsskolen/Synscenter Refsnæs Side 34 Region: Region Sjælland - Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. - Bekendtgørelse: Bekendtgørelse om udgifterne ved de regionale undervisningstilbud for børn og voksne. BEK nr. 447 af 19/05/2006 (Gældende) Bekendtgørelse om principper for kommunens finansiering af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud. BEK nr. 781 af 06/07/2006 (Gældende) Lovgrundlag: Lov om specialundervisning for voksne, 1, stk. 2. Folkeskoleloven 20, stk. 3 Serviceloven 10-12, 67, stk. 2, 112. Tilbud: Børneskolen Målgruppe: Synshandicappede børn og unge fra hele landet. Der tilbydes undervisning i alle folkeskolens sædvanlige fag for klassetrinene. Undervisningen er specielt tilrettelagt i forhold til den enkelte elevs synshandicap og eventuelle andre handicap. Ud fra den enkelte elevs behov gives tilbud om mobility, sanseintegration og taleundervisning. Der tilbydes også fysioterapeutisk behandling og ergoterapeutisk vejledning omkring hjælpemidler. Efterskolelignende tilbud Målgruppe: Synshandicappede børn og unge fra hele landet. Fra 6 år. Voksenskolen Målgruppe: Synshandicappede voksne fra hele landet Rådgivningen Målgruppe: Synshandicappede børn, unge og voksne og deres pårørende, samt myndigheder og fagpersoner m.fl., der kommer i kontakt med synshandicappede.

35 Kursusafdelingen Stausgård Målgruppe: Synshandicappede børn, unge og voksne og deres pårørende, samt myndigheder og fagpersoner m.fl., der kommer i kontakt med synshandicappede. Side 35 Her samles flere af de sjældne tilfælde fra hele landet på faglige kurser, og man møder ligestillede til gavn for hinanden og for udvikling af faglighed og praksiserfaring. Under kursusafdelingen er der observationsophold, psykologiske undersøgelser, synsklinik og edb-afprøvninger. Bo og fritid, døgninstitution Målgruppe: Synshandicappede børn og unge fra hele landet. Boafdelingerne dækker udviklingsmæssigt fra børn og unge med multiple funktionsnedsættelser til bedre fungerende unge. Bo og fritid, aflastning Målgruppe: Synshandicappede børn og unge fra hele landet. Boafdelingerne dækker udviklingsmæssigt fra børn og unge med multiple funktionsnedsættelser til bedre fungerende unge. Fyrrehøj Bo Målgruppe: Synshandicappede børn og unge fra hele landet. Efterskolelignende tilbud. Finansiering: Specialrådgivning: Objektivt finansieret. Udgifterne fordeles efter folketal mellem alle landets kommuner. Undervisningstilbud: Udgifterne ved det enkelte undervisningstilbud dækkes ved en takst for brug af undervisningstilbuddet, der reduceres med en objektiv finansiering. Den objektive finansiering afholdes af samtlige kommuner i de fem regioner og fordeles mellem kommunerne efter antallet af børn og unge i kommunen under 18 år. Materialecentral:

36 Den objektive finansiering udgør 100 procent af de forventede gennemsnitlige langsigtede omkostninger, som regionen vil have ved drift af tilbuddet, med fradrag eller tillæg af henholdsvis det forventede driftsoverskud eller driftsunderskud i tidligere år. Side 36 Den objektive finansiering afholdes af samtlige kommuner i de fem regioner og udgifterne fordeles mellem kommunerne efter antallet af børn og unge i kommunen under 18 år. Kvalitative beskrivelser:

37 9. Aalborgskolen Side 37 - Aalborgskolen, Kollegievej 1, 9000 Aalborg. - Region: Region Nordjylland Bekendtgørelse: Bekendtgørelse om udgifterne ved de regionale undervisningstilbud for børn og voksne. BEK nr. 447 af 19/05/2006 (Gældende) Bekendtgørelse om principper for kommunens finansiering af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud. BEK nr. 781 af 06/07/2006 (Gældende) Lovgrundlag: Servicelovens 5, stk. 2, 32, 67. Folkeskoleloven 20, stk. 3. Loven om specialundervisning af voksne, 1. Tilbud: Aalborgskolen er en landsdelsdækkende specialinstitution, der fungerer som specialskole, fritidstilbud, voksenundervisning samt børnehave og vejledningscenter for børn og voksne med høretab. Døveskolernes Materialecenter er landsdækkende. For at klare alle opgaver er der i realiteten tale om følgende institutioner : Vejledningsafdeling for småbørn med høretab. Skolerådgivning. Rådgivning af professionelle vedr. børn med høretab i lokale skoler og andre specialskoler. Specialbørnehave for småbørn med høretab, Bambi samt specialgrupperne Pluto og Dumbo, ligeledes for småbørn med høretab. Skoleafdeling for skoleelever med høretab. Fritidsområde bestående af 2 elevhjem og skolefritidsordning for børn og unge med høretab. Undervisningsafdeling for voksne med høretab. Kursusafdeling for forældre, pårørende og professionelle. Materialecentret.

38 Finansiering: Side 38 Specialrådgivning til børn: Objektivt finansieret. Udgifterne fordeles efter folketal mellem kommunerne i Region Nordjylland og Favrskov Kommune, Norddjurs kommune, Syddjurs Kommune, Randers Kommune, Skive Kommune og Viborg Kommune i Region Midtjylland. Specialrådgivningsfunktioner til småbørn finansieres efter antallet af 0-6 årige i de pågældende kommuner Undervisningstilbud: Udgifterne ved det enkelte undervisningstilbud dækkes ved en takst for brug af undervisningstilbuddet, der reduceres med en objektiv finansiering. Den objektive finansiering afholdes af samtlige kommuner i de fem regioner og fordeles mellem kommunerne efter antallet af børn og unge i kommunen under 18 år. Døgntilbud: Takstfinansieret. Materialecentret: Den objektive finansiering udgør 100 procent af de forventede gennemsnitlige langsigtede omkostninger, som regionen vil have ved drift af tilbuddet, med fradrag eller tillæg af henholdsvis det forventede driftsoverskud eller driftsunderskud i tidligere år. Den objektive finansiering afholdes af samtlige kommuner i de 5 regioner og fordeles efter antallet af børn og unge under 18 år i kommunerne. Kvalitative beskrivelser: I alle tilbud arbejdes der med at finde den rette kommunikationsform for de enkelte børn. Der anvendes både dansk, tegn til tale, tegnsprog og andre alternative kommunikationsformer, alt efter barnets behov og formåen.

39 Der arbejdes i teams, der arbejdes tværfagligt omkring alle elever/børn, og der arbejdes med handle- og elevplaner, således at udviklingsmål for den enkelte er kendt af alle relevante faggrupper. Side 39 Ud over lærere og pædagoger består personalegruppen omkring eleverne/børnene af psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, konsulenter, børnelæge, ørelæge, øjenlæge og sygeplejerske. Aalborgskolen er en institution, der sætter den faglige viden i højsædet, og har en høj grad af interne og eksterne uddannelsesmuligheder. Aalborgskolen har således en velfungerende kursusafdeling. Aalborgskolen har mange års ekspertise i arbejdet med børn og voksne med høretab og stor viden om alternativ kommunikation, en ekspertise, der i de seneste år har udviklet sig meget i forhold til børn med høretab og yderligere funktionsnedsættelser.

40 10. Skolen på Kastelsvej Side 40 - Skolen på Kastelsvej, Kastelsvej 58, 2100 Kbh. Ø. - Region: Region Hovedstaden (driftsherre Københavns Kommune) Bekendtgørelse: Bekendtgørelse om udgifterne ved de regionale undervisningstilbud for børn og voksne. BEK nr. 447 af 19/05/2006 (Gældende) Lovgrundlag: Folkeskoleloven 20, stk. 3 Tilbud: SPK Skolen på Kastelsvej er et landsdelsdækkende center for undervisning, pædagogik og vejledning med stor viden og erfaring inden for området børn med Cochlear Implant, hørenedsættelser og døvhed. SPK rummer blandt andet skole, fritidshjem og to døgninstitutioner for C.I.-opererede, hørehæmmede og døve børn og unge i alderen 5-18 år. SPK modtager børn på baggrund af deres behov for sproglig stimulation i et tegnstøttet miljø. Børnegruppen har vidt forskellige kompetencer og behov og kan udover høretabet have funktionsvanskeligheder af forskellig art: Rådgivning til familier til børn med høretab Rådgivning og udredning til skoler og fritidsinstitutioner m.fl. som har børn med høretab. Teknisk rådgivning i brug af hjælpemidler i undervisningssituationer, i hjemmet og i fritiden. Pædagodisk/psykologisk udredning og rådgivning i komplekse forhold omkring børn med høretab Kurser i kommunikation for børn, forældre, søskende, lærere, pædagoger mv. Rådgivning i forhold til rehabilitering af Cochlear Implanterede børn. Rådgivning indenfor kommunikation og specialpædagogik uanset graden af høretab.

41 Finansiering: Undervisningstilbud: Udgifterne ved det enkelte undervisningstilbud dækkes ved en takst for brug af undervisningstilbuddet, der reduceres med en objektiv finansiering. Side 41 Den objektive finansiering afholdes af samtlige kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland og fordeles mellem de omfattede kommuner efter antallet af børn og unge i kommunen under 18 år. Kvalitative beskrivelser:

42 11. Center for Døve Side 42 - Center for Døve, Generatorvej 2 A, 2730 Herlev. - Region: Region Hovedstaden (Selvejende institution med driftsoverenskomst med Gladsaxe Kommune) Bekendtgørelse: Bekendtgørelse om principper for kommunens finansiering af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud. BEK nr. 781 af 06/07/2006 (Gældende) Lovgrundlag: Serviceloven 69, 108, 103, 104 (Jf. Rammeaftale) Tilbud: Målgruppen på Center for Døve er overordnet for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er tale om en meget varieret gruppe, hvor der kan være tale om døve med svære fysiske handicaps, døve udviklingshæmmede, døve med autisme, døve med adfærds- eller sociale tilpasningsproblemer, døve med massive misbrugsproblemer, døve psykiatriske patienter i efterbehandling, døvblindefødt og døve med et omfattende plejebehov mv. Der er stor forskel på hvilke tilbud gruppen af døve med funktionsnedsættelse har brug for. Denne forskel afspejler sig i Centrets tilbud, der spænder fra døgnophold med beskæftigelsestilbud til støttecentre og væresteder for personer i eget hjem. Salg af 73-ydelser Landsdækkende rådgivning og vejledning af døve og døvblinde. Finansiering: Specialrådgivning Objektivt finansieret. Udgifterne fordeles efter folketal mellem alle landets kommuner. Kvalitative beskrivelser: -

43 12. Kofoedsminde Side 43 Region: Region Sjælland - Kofoedsminde, Højbovej 6, 4970 Rødby. - Bekendtgørelse: Bekendtgørelse om principper for kommunens finansiering af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud. BEK nr. 781 af 06/07/2006 (Gældende) Lovgrundlag: Serviceloven 67, stk. 3, 108, stk. 6. Tilbud: Domfældte udviklingshæmmede, der har begået personfarlig kriminalitet. Udviklingshæmmede, der skal i varetægtssurrogat på grund af sigtelse for personfarlig kriminalitet eller som ønskes mentalobserveret under anbringelse. Domfældte og andre, der retssikkerhedsmæssigt og behandlingsmæssigt ikke kan placeres andre steder. Den ene af de eksterne afdelinger har specialiseret sig og modtager hovedsageligt yngre udviklingshæmmede med forskellige seksuelt relaterede problemstillinger. Etablering af individuelle projekter for vanskeligt anbringelige, som ikke kan indgå i fællesskaber. Projekterne etableres efter konkrete aftaler med kommunerne. Finansiering: Forvaltningsanbringelse: Takstfinansiering Domsanbringelse: Objektiv finansiering, Folketal alle kommuner

44 13. Sølager Side 44 - Sølager, Sølagervejen 40, 3390 Hundested. - Region: Region Hovedstaden Bekendtgørelse: Socialministeriets bekendtgørelse nr. 893 af 9. juli 2007 (BEK nr. 36 af 23/01/2006 (Gældende)) Lovgrundlag: Serviceloven 67, stk. 3. Tilbud: Sikret afdeling: Målgruppen er unger, der enten har en dom til sikret afdeling, er i varetægtssurrogat, er i en længerevarende behandling eller er anbragt med henblik på observation. Kendetegnende for målgruppen er, at hensigten med anbringelsen ikke kan varetages i en åben institution. Finansiering: Forvaltningsanbringelse: Takstfinansiering Domsanbringelse: Objektiv finansiering, Folketal årige, alle kommuner Kvalitative beskrivelser: -

BILAG 1 - Pladser på lands- og landsdelsdækkende institutioner

BILAG 1 - Pladser på lands- og landsdelsdækkende institutioner BILAG 1 - Pladser på lands- og landsdelsdækkende institutioner Det følger af serviceloven, at regionsrådene har pligt til at koordinere kapacitet og sammensætning af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Maj 2015 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Februar 2013 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands-

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel April 2017 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 5 2. Samlet kapacitet og belægning

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger.

Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger. BILAG 4: UDVIKLINGSTENDENSER INDENFOR LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger. SOCIALE TILBUD Målgrupperne

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Maj 2016 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Januar 2014 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark 25. juli 2007 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING 2 KOMMUNALE REDEGØRELSER 3 FREDERICIASKOLEN 4 NYBORGSKOLEN

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Tårnby Dragør kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Servicedeklaration for Børneskolen, Filadelfia 2015

Servicedeklaration for Børneskolen, Filadelfia 2015 Praktiske oplysninger Dr. Sellsvej 23, 4293 Dianalund Tlf.: 58 27 12 30 Daglig leder: Jesper Thor Olsen Hjemmeside: www.boerneskolen.dk E-mail: boerneskolen@filadelfia.dk Servicedeklaration for Børneskolen,

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Herning Kommune. Jane Sønderskov, tlf

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Herning Kommune. Jane Sønderskov, tlf SKEMA VEDRØRENDE INDBERETNING TIL UDVIKLINGSSTRATEGIEN I RAMMEAFTALE 2017 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 1. marts 2016 BESVARELSEN SENDES TIL: NB!: Sekretariat for rammeaftaler Att. Karsten

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Albertslund kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Kontaktperson Lisa Overgaard Jesper Bergenholttz 43 68 65 50 Tlf. nr. 43 68 61 06 Mail.: Lisa.Overggard@albrtslund.dk

Læs mere

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson:

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Michael Mogensen Tlf. nr. Mappen indeholder følgende ark: Paragraf 20 stk 2 Undervisning på døgn

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

De to landsdækkende og landsdelsdækkende skoler; Fredericiakolen og Nyborgskolen, som begge fra 1. januar 2007 drives af regionen.

De to landsdækkende og landsdelsdækkende skoler; Fredericiakolen og Nyborgskolen, som begge fra 1. januar 2007 drives af regionen. Bilag 3 1. Rammeaftale 2007 vedrørende specialundervisning i Syddanmark Denne rammeaftale vedrørende specialundervisningstilbud indgår som bilag til rammeaftale 2007 på det sociale og socialpsykiatriske

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet Notat Til: Børne og Sundhedsudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 211 Bilag: - Hørsholm s informationer til Rammeaftalen 211 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet Hørsholm

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen BEK nr 356 af 24/04/2006 (Gældende) LBK Nr. 393 af 26/05/2005 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Bornholm kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Bornholm kommune Bornholm kommune Side 1 af 15 sider. Bornholm kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune Frederikssund kommune Side 1 af 15 sider. Frederikssund kommune Kontaktperson Pernille Foged Tlf. nr. 47351407 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v.

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til regionsrådet og rammeaftalen mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen på specialundervisningsområdet I medfør af 47, stk. 6,

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Herlev kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Kontaktperson Kenneth Engstrøm Tlf. nr. 44526080 Mail.: kenneth.engstrom@herlev.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Kursusforløb for professionelle der arbejder med elever med høretab 2016

Kursusforløb for professionelle der arbejder med elever med høretab 2016 Center for Døvblindhed og Høretab er et landsog landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Glostrup kommune Glostrup kommune Side 1 af 13 sider. Glostrup kommune Kontaktperson Social Service: Johan Kroesen PPR: Søren Post Mail.: johan.kroesen@glostrup. dk Soren.post@glostrup.dk Tlf. nr. Skemaet er tænkt som

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune Allerød kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune Kontaktperson Gitte Overgaard Tlf. nr. 4810 0244 Mail.: Giov@alleroed.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for.

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Unge- og Skoleafdelingen Iværksættelse af skoletilbud for dit barn. 23. august 2017 Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Afgørelse På baggrund af Psykologisk

Læs mere

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte.

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte. Det er væsentligt at fremhæve, at serviceniveauerne er retningsgivende, beslutninger skal bero på et individuelt skøn. Specialpædagogisk bistand til førskolebørn Specialinstitutioner til småbørn 0-6 årige,

Læs mere

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010. for tilbud omfattet af rammeaftalen. Jammerbugt Kommune

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010. for tilbud omfattet af rammeaftalen. Jammerbugt Kommune Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010 for tilbud omfattet af rammeaftalen Jammerbugt Kommune Indledning Denne skabelon omfatter kommunernes forventninger

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 1. marts Att. Karsten Binderup

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 1. marts Att. Karsten Binderup SKEMA VEDRØRENDE INDBERETNING TIL UDVIKLINGSSTRATEGIEN I RAMMEAFTALE 2017 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 1. marts 2016 BESVARELSEN SENDES TIL: NB!: Sekretariat for rammeaftaler Att. Karsten

Læs mere

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte Bilag 1: Nordjysk Socialaftale 2018-2019 Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte 1. januar 2018 Udvikling og koordinering er et bilag til Nordjysk Socialaftale 2018-2019, som giver en uddybende

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune Halsnæs kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Stig Hjermind Tlf. nr. 24985493 Mail.: sthj@halsnaes.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Velkommen til workshop Synscenter Refsnæs Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Socialt Lederforum oktober

Velkommen til workshop Synscenter Refsnæs Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Socialt Lederforum oktober Velkommen til workshop Synscenter Refsnæs Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse Socialt Lederforum - 11. oktober 2012 1 Synscenter Refsnæs - Målgruppe Synscenter Refsnæs er det landsdækkende tilbud

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune Frederiksberg kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune Kontaktperson Det sociale voksenområde: Claus Jarset Tlf. nr. 3821 5040 Mail.: clja01@frederiksberg.dk Skemaet

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Specialrådgivningen til børn og unge med høretab

Specialrådgivningen til børn og unge med høretab Specialrådgivningen til børn og unge med høretab Landsdækkende tilbud om bl.a. rådgivning, udredning, materialeproduktion og kurser Center for Høretab I denne pjece kan du læse en kort præsentation af

Læs mere

Forslag. Lov om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende

Forslag. Lov om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende 3584.3 Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Kortlægning af de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud

Kortlægning af de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud Kortlægning af de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud 2007 2012 Af konsulent Finn Christensen For Ministeriet for Børn og Undervisning August 2012 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning

Læs mere

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr. 4477 2817 Mappen indeholder følgende ark: Paragraf 36 Klub til børn

Læs mere

S K E M A V E D R Ø R E N D E I N D B E R E T N I N G T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

S K E M A V E D R Ø R E N D E I N D B E R E T N I N G T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 S K E M A V E D R Ø R E N D E I N D B E R E T N I N G T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 16. marts 2015 BESVARELSEN

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2017

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2017 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2017 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest den 2. marts 2016 BESVARELSEN SENDES TIL: NB:

Læs mere

Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives.

Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives. Side 1 af 13 sider. Gribskov kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler m.v.

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år. 2017/2018

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år. 2017/2018 Center for Døvblindhed og Høretab er et landsog landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune Helsingør kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune Kontaktperson Elsa Undén Hende Tlf. nr. 49283258 Mail.: euh43@helsingor.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug

Læs mere

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune.

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune. BEK nr 1674 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6182 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Døvblindekonsulenter Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Til kommunale rådgivere, sagsbehandlere og andre professionelle Hvem er døvblindekonsulenterne? Døvblindekonsulenterne

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 18. december Besvarelser bedes fremsendt:

FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 18. december Besvarelser bedes fremsendt: S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune Københavns kommune Side 1 af 14 sider. Københavns kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2.

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2. BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3623 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR)

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR) S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Egedal kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Kontaktperson Hans Nordskov Hansen Tlf. nr. 72596451 Mail.: hans.hansen@egekom.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specialrådgivningen til elever med høretab Hvordan arbejder man inkluderende omkring elever med høretab?...

Indholdsfortegnelse. Specialrådgivningen til elever med høretab Hvordan arbejder man inkluderende omkring elever med høretab?... Kursusforløb for professionelle der arbejder med elever med høretab 2017 Indholdsfortegnelse Specialrådgivningen til elever med høretab... 4 Hvordan arbejder man inkluderende omkring elever med høretab?...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne LBK nr 787 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 153.93M.541 Senere ændringer

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gladsaxe kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gladsaxe kommune Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gladsaxe kommune Kontaktpersoner Rikke Bøllingtoft Cruse Majbritt Normann Nielsen Tlf. nr. Tlf. nr. 39 57 53 79 39 57 55 80 Mail: Rikke Bøllingtoft/GLKOM/D K Mail: ph@gladsaxe.dk

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Institutionsprofil for Center for Syn og Kommunikation

Institutionsprofil for Center for Syn og Kommunikation Institutionsprofil for Center for Syn og Kommunikation September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Center for Syn og Kommunikation...3 2. Kapacitet...5 3. Personale og økonomi...5

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Årsrapport Forord. 2. Beskrivelse af tilbudet. 3. Værdigrundlag. Region Syddanmarks værdigrundlag

Årsrapport Forord. 2. Beskrivelse af tilbudet. 3. Værdigrundlag. Region Syddanmarks værdigrundlag Årsrapport 2007 1. Forord Denne årsrapport udfordres af, at Fredericiaskolen hidtil har fulgt Vejle Amts Mål Informations System, som i Undervisnings- og Kulturforvaltningen var baseret på skoleår. Seneste

Læs mere

Institutionsprofil for Center for Døve

Institutionsprofil for Center for Døve Institutionsprofil for Center for Døve September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Center for Døve...4 2. Kapacitet og belægning...7 3. Personale og økonomi...9 4. Venteliste...10

Læs mere

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008 Brøndagerskolen Generelt om Brøndagerskolen Brøndagerskolen er en kommunal specialskole for børn og unge med autisme og generelle indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hørsholm kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hørsholm kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:hørsholm kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hørsholm kommune Kontaktperson Simon Lund Tlf. nr. 48 49 11 71 Mail.: slu@horsholm.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Side 1 af 11 Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederikssund kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

ICF-CY PÅ GEELSGÅRDSKOLEN Et pilotprojekt

ICF-CY PÅ GEELSGÅRDSKOLEN Et pilotprojekt ICF-CY PÅ GEELSGÅRDSKOLEN Et pilotprojekt Henrik Okbøl Cand. psych.aut. Specialist i børneneuropsykologi WWW.ICF-PROJEKTET.DK Om Geelsgårdskolen Geelsgårdskolen er Region Hovedstadens landsdelsdækkende

Læs mere

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur 24. november 2015 Målgrupper 1 Borgere med autisme og svær spiseforstyrrelse Målgruppen omfatter borgere, hvor kombinationen af autisme og spiseforstyrrelse

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 1. marts Att. Karsten Binderup

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 1. marts Att. Karsten Binderup SKEMA VEDRØRENDE INDBERETNING TIL UDVIKLINGSSTRATEGIEN I RAMMEAFTALE 2017 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 1. marts 2016 BESVARELSEN SENDES TIL: NB!: Sekretariat for rammeaftaler Att. Karsten

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:egedal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur 3. maj 2016 Målgrupper 1 Borgere med autisme og svær spiseforstyrrelse Målgruppen omfatter borgere, hvor kombinationen af autisme og spiseforstyrrelse

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 20, stk. 7 og 8, 22, stk. 6, 30 a,

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Glostrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:glostrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Glostrup kommune Kontaktperson Mark Jacobsen Tlf. nr. 43236279 Mail.: mark.jacobsen@glostrup.dk Skemaet er tænkt som et

Læs mere

Budgetoplæg 2007. 1. Behandling Forberedelsesudvalget. Social- og specialundervisning

Budgetoplæg 2007. 1. Behandling Forberedelsesudvalget. Social- og specialundervisning Budgetoplæg 2007 1. Behandling Forberedelsesudvalget Social- og specialundervisning 4. august 2006 Social- og specialundervisningsområdet består af institutioner med lands- og landelsdækkende funktioner,

Læs mere

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009 Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i December Indholdsfortegnelse Indledning. 3 Kapitel 1. De samlede aktiviteter.. 4 1.1 Kapaciteten.. 4 1.2 Driftsomkostninger.. 4 1.3 Anlægsomkostninger..

Læs mere

Afrapportering KKR Syddanmark. Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. National Koordination - Socialstyrelsen

Afrapportering KKR Syddanmark. Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. National Koordination - Socialstyrelsen Afrapportering KKR Syddanmark Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse National Koordination - Socialstyrelsen Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Målgruppen... 3 Målgruppen

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF:

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Aftale mellem Region Sjælland /Ny Holbæk kommune og kommuner om ydelse af højt specialiseret rådgivning på hjælpemiddelområdet.

Aftale mellem Region Sjælland /Ny Holbæk kommune og kommuner om ydelse af højt specialiseret rådgivning på hjælpemiddelområdet. Aftale mellem Region Sjælland /Ny Holbæk kommune og kommuner om ydelse af højt specialiseret rådgivning på hjælpemiddelområdet. 1. Formål Ifølge Servicelovens 5 stk 2 skal Regionsrådet efter aftale med

Læs mere

KONTAKT. Kompetencecenter børn og unge med psykiatrinære problemstillinger. Kompetencecenter for de 12-14 årige børn og unge

KONTAKT. Kompetencecenter børn og unge med psykiatrinære problemstillinger. Kompetencecenter for de 12-14 årige børn og unge KONTAKT Ved behov for rådgivning og/eller faglig sparring vedrørende en eller flere af kompetencecentrenes målgrupper, tages direkte kontakt til det relevante kompetencecenter. Kompetencecenter børn og

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer.

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer. Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Else Petersen Tlf. nr. 60230709 Mail.: elpe@halsnaes.dk Skemaet er tænkt et værktøj til brug ved udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj,

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov Specialpædagogisk Team Drivhuset 2 Specialpædagogisk Team er en del af den tidlige og forebyggende indsats på dagtilbudsområdet. Målgruppen er børn,

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:ishøj/vallensbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overordnet ambition... 4 Temaer... 4 1. Ministertema: anbragte børn og unges undervisning/uddannelse... 4 2. Det gode ældre liv for borgere med

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere