Koordinering af lands- og landsdelsdækkende institutioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koordinering af lands- og landsdelsdækkende institutioner"

Transkript

1 N O T A T Koordinering af lands- og landsdelsdækkende institutioner Indledning...2 Lovgrundlag...3 Socialministeriet: Lands- eller landsdelsdækkende tilbud...5 Undervisningsministeriet: Lands- eller landsdelsdækkende tilbud...5 Sikrede afdelinger...5 Finansieringsregler Børnekliniken Døvblindecentret Fredericiaskolen Geelsgårdskolen Instituttet for Blinde og Svagsynede Kolonien Filadelfia Nyborgskolen Refnæsskolen/Synscenter Refsnæs Aalborgskolen Skolen på Kastelsvej Center for Døve Kofoedsminde Sølager Sønderbro Stevnsfortet Bakkegården Egely Grenen Koglen Sag nr. 06/4237 Dokumentnr. 9565/07 Simon Nielsen Tel

2 Indledning Det følger af serviceloven, at regionsrådene har pligt til at koordinere kapacitet og sammensætning af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud. Der er alene tale om de tilbud, der er nævnt ved navn i bekendtgørelser fra henholdsvis Socialministeriet og Undervisningsministeriet, samt de sikrede institutioner. Side 2 Indeværende katalog er en opsamling af de tilbud, som regionerne har pligt til at koordinere. Kataloget formidler oplysninger om de lands- og landsdelsdækkende tilbud samt bidrager til arbejdet med koordination. Kataloget kan ligeledes inddrages i regionernes og kommunernes forberedelse af rammeaftaler. På de følgende sider er lovgrundlaget med bekendtgørelser mv. beskrevet. Herefter er alle tilbudene oplistet, med henvisning til det pågældende ministerium, der påbyder koordineringen af tilbudets drift og sammensætning. En række af tilbudene optræder under både Social- og Undervisningsministeriet. Kataloget indeholder desuden finansieringsreglerne, som de fremkommer i de centrale bekendtgørelser og vejledninger. Det er vigtigt at påpege, at hvis finansieringen af et tilbud ikke er specificeret, så finder finansieringen sted via takst- eller brugerbetaling. Der er udelukkende objektiv finansiering af specificerede tilbud. Resten af kataloget består af oplysninger om de enkelte tilbud. For alle tilbudene er følgende oplyst: o Adresse og (eventuel) hjemmeside. o Regionen, der har koordineringsforpligtelsen. o Den gældende bekendtgørelse. De sikrede institutioner (med undtagelse af Kofoedsminde) er ikke nævnt ved navn, men bekendtgørelsen betragtes alligevel som bindende. o Gældende lov(e) efter hvilke tilbudet drives. o En kort tekstmæssig introduktion til institutionens tilbud. o Finansieringsreglerne for de(t) pågældende tilbud. o Kvalitativ beskrivelse af tilbuddet. Ikke alle regioner har gjort brug af denne mulighed, men henviser i stedet til bl.a. Tilbudsportalen. Desuden er der til kataloget vedlagt bilag 1. Bilaget beskriver takster, den objektive finansiering og pladstal for de institutioner og deres ydelser. Bilaget indeholder desuden en beskrivelse af det fremtidige pladsbehov, og vil fremover blive opdateret hvert år, med de nyeste tal for regionerne.

3 Lovgrundlag Side 3 Lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Kommuner og regioner Kapitel 2 6. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en årlig redegørelse for kommunens behov for og forventede brug af tilbud, jf. 5, i regionen. Stk. 2. Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen skal senest den 15. oktober indgå en årlig rammeaftale for regionsrådets etablering, tilpasning og udvikling af tilbud jf. 5. Rammeaftalen drøftes og suppleres efter behov. Regionsrådet skal sørge for, at regionens tilbud anvendes i overensstemmelse med rammeaftalen. Stk. 3. Regionsrådet skal koordinere kapacitet og sammensætning af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud. Stk.4. Socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte nærmere regler om den årlige redegørelse og rammeaftale efter stk. 1 og 2 om, hvilke lands- og landsdelsdækkende tilbud der er omfattet af stk. 3, samt om udviklingsplanen efter 9. Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreområde BEK nr. 36 af 23/01/2006 (Gældende) Kapitel 4 Koordinering af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud på det sociale område 11. I forbindelse med rammeaftalen skal kommunalbestyrelser og regionsråd sikre indbyrdes koordinering regionerne imellem om de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud, som er nævnt i bekendtgørelse om principper for kommunernes finansiering af tilbuddene ved de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud. Derudover skal kommunalbestyrelser og regionsråd sikre koordinationen af sikrede afdelinger.

4 Bekendtgørelse af kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til regionsrådet og rammeaftalen mellem regionsrådet og kommunalbestyrelsen i regionen på specialundervisningsområdet Side 4 BEK nr. 354 af 24/04/2006 (Gældende) Kapitel 4 Koordinering af de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud m.v. 9. I forbindelse med rammeaftalen sørger regionsrådet for, at der sker en indbyrdes koordinering regionerne imellem om de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud. Koordineringen indebærer, at regionsrådene koordinerer kapaciteten og sammensætningen af de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningtilbud og størrelsen af taksterne. Stk. 2. Regionsrådet sørger for, at kommunalbestyrelsernes forventede brug af pladser ved andre regioners lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud, jf. 3, stk. 1, nr. 3, indgår i koordineringen efter stk. 1. Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder tilsvarende for de regionale undervisningstilbud med specialundervisning og specialpædagogisk bistand til personer med tale-, høre- og synsvanskeligheder (kommunikationscentre), jf. 1, stk. 3, i lov om specialundervisning for voksne.

5 Socialministeriet: Lands- eller landsdelsdækkende tilbud Side 5 1. Instituttet for Blinde og Svagsynede 2. Synscenter Refsnæs, Synscenter Refsnæs/Rådgivning 3. Døvblindecentret 4. Kolonien Filadelfia 5. Center for Døve 6. Ålborgskolen 7. Fredereciaskolen 8. Børneklinikken 9. Kofoedsminde Undervisningsministeriet: Lands- eller landsdelsdækkende tilbud 1. Aalborgskolen 2. Døvblindecentret 3. Fredericiaskolen 4. Geelsgaardskolen 5. Refsnæsskolen/Synscenter Refsnæs 6. Nyborgskolen 7. Børneklinikken 8. Skolen på Kastelsvej 9. Instituttet for Blinde og Svagsynede Sikrede afdelinger 1. Egely 2. Sølager 3. Sønderbro 4. Koglen 5. Bakkegården 6. Stevnsfortet 7. Grenen

6 I alt Side 6 REGION SOCIAL MIN. UNDERV. MIN. SIKREDE AFD. 1 Børneklinikken RH X X 2 Døvblindecentret RN X X 3 Fredericiaskolen RSD X X 4 Geelsgårdsskolen RH X 5 Instituttet for Blinde og RH X X Svagsynede 6 Kolonien Filadelfia RSJ X 7 Nyborgskolen RSD X 8 Refnæsskolen/Synscenter RSJ X X Refsnæs 9 Aalborgskolen RN X X 10 Skolen på Kastelsvej RH X 11 Center for Døve RH X 12 Kofoedsminde RSJ X X 13 Sølager RH X 14 Sønderbro RH X 15 Stevnsfortet RSJ X 16 Bakkegården RSJ X 17 Egely RSD X 18 Grenen RM X 19 Koglen RM X

7 Finansieringsregler Side 7 Bekendtgørelse om principper for kommunernes finansiering af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud (Socialministeriet) 1, stk. 2 Udgifterne til tilbuddene dækkes af en takst for brugen af tilbuddet, jf. dog 2 og 3. Taksten skal fremgå af den rammeaftale, som indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i den region, hvor tilbuddet ligger, jf. servicelovens 6. 1, stk. 3. Udgifterne til specialrådgivningsfunktionerne ved tilbuddene fordeles efter folketal på de kommuner, der har adgang til at benytte rådgivningen. 1, stk Udgifterne til specialrådgivningsfunktionerne, der alene omhandler småbørn, fordeles på de kommuner, der kan benytte tilbuddene, efter antallet af 0-6 årige i de pågældende kommuner. Indgås aftale mellem den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, VISO, om køb af specialrådgivningsydelser omfattet af 2 og 3, reduceres den objektive finansiering tilsvarende, jf. dog stk. 2 4, stk. 2. Medfører VISOs køb af specialrådgivningsydelser ved det enkelte tilbud, at mindre end en tredjedel af de resterende specialrådgivningsfunktioner vil være omfattet af den objektive finansiering, kan de kommuner, der skal finansiere tilbuddet i enighed aftale en anden fordeling af udgifterne.

8 For de landsdækkende specialrådgivningstilbud gælder det, at Side 8 Udgiften fordeles efter folketal mellem alle landets kommuner Dette er gældende for følgende institutioner: Instituttet for Blinde og Svagsynede (unge og voksne med synshandicap) Synscenter Refsnæs, Synscenter Refsnæs Rådgivning (børn med synshandicap) Døvblindecentret (børn med både syns- og hørehandicap) Kolonien Filadelfia (personer med epilepsi) Kofoedsminde (personer med nedsat funktionsevne) For de landsdelsdækkende dækkende institutioner gælder det jf. 1, stk. 3, at udgifter fordeles efter folketal på de kommuner, der har adgang til tilbuddet. For de specialiserede rådgivningstilbud til børn med hørehandicap gælder det, at kommunerne er fordelt ud på tre institutioner efter region. Kommunerne i Region Midtjylland er dog delt, så regionens nordøstlige kommuner tilhører Aalborgskolen, mens de resterende tilhører Fredericiaskolen. I bekendtgørelsen hedder det således: Aalborgskolen (børn med hørehandicap): Udgifterne fordeles efter folketal mellem kommunerne i Region Nordjylland og Favrskov Kommune, Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune, Randers Kommune, Skive Kommune og Viborg Kommune. Fredericiaskolen (børn med hørehandicap) Udgiften fordeles efter folketal mellem kommunerne i region Syddanmark og i Region Midtjylland, bortset fra Favrskov Kommune, Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune, Randers Kommune, Skive Kommune og Viborg Kommune 1 1 Det betyder med andre ord, at de kommuner i Region Midtjylland, der er med til finansiere Fredericiaskolen er følgende: Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Hedensted Kommune, Horsens Kommune, Odder Kommune, Samsø Kommune, Skanderborg Kommune, Silkeborg Kommune og Århus Kommune.

9 Børneklinikken (børn med hørehandicap) Side 9 Udgiften fordeles efter folketal på kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland Bekendtgørelse om udgifterne ved de regionale undervisningstilbud til børn og unge (Undervisningsministeriet) Alle udgifter i forbindelse med specialundervisningen m.v. på de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud for børn og voksne påhviler kommunerne. Taksten for brug af det enkelte undervisningstilbud fastsættes i den rammeaftale, som indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen. Taksten fastsættes på grundlag af de forventede gennemsnitlige langsigtede omkostninger, som regionen vil have ved drift af tilbuddet, samt det forventede driftsoverskud/driftsunderskud i det tidligere år. 3, stk. 2. Taksten, der fastsættes pr. kalenderdag pr. person, reduceres med en objektiv finansiering, jf. 4 og 6. 3, stik. 3 Hvis udgifterne ved enkelte dele af det pågældende undervisningstilbud, afviger væsentligt fra den gennemsnitlige udgift, fx specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, og skolefritidsordninger, kan der fastsættes flere takster for brug af undervisningstilbuddet. 3, stk. 4. Der kan fastsættes en eller flere særlige tilllægstakster for børn, unge og voksne, der er henvist til det pågældende landsdelsdækkende undervisningstilbud af en kommune, som ikke bidrager til den objektive finansiering af undervisningstilbuddet, jf. 6, stk. 1. 3, stk. 5. Kommunalbestyrelsen betaler taksten kvartalsvis forud, medmindre andet aftales mellem regionsrådet og den pågældende kommunalbestyrelse

10 Reglerne om objektiv finansiering Side Den objektive finansiering udgør 10 procent af de fastsatte takster efter 3, stk. 2 og 3. Er taksten større end kr. pr. kalenderdag pr. elev, udgør den objektive finansiering 10 procent af de første kr. og 25 procent af det overskydende beløb 4, stk. 2. Beløbet i stk. 1 reguleres årligt med den af Finansministeriet bekendtgjorte satsreguleringsprocent pr. 1. januar, første gang den 1. januar Materialecentre 5. Udgifterne ved materialecentrene på de regionale undervisningstilbud Aalborgskolen og Refsnæsskole/Synscenter Refsnæs opgøres særskilt. Den objektive finansiering udgør 100 procent af de forventede gennemsnitlige langsigtede omkostninger, som regionen vil have ved drift af tilbuddet, med fradrag eller tillæg af henholdsvis det forventede driftsoverskud eller driftsunderskud i tidligere år 2 Landsdækkende institutioner Ved følgende institutioner bidrager alle landets kommuner til den objektive finansiering efter antallet af børn og unge i kommunen under 18 år: Børneskolen på Kolonien Filadelfia (børn der er indlagt på Epilepsihospitalet) Døvblindecentret Refsnæsskolen/Synscenter Refsnæs Ved følgende institution bidrager alle landets kommuner til den objektive finansiering efter antallet af voksne i kommunen over 18 år: Nyborgskolen 2 Den objektive finansiering af materialecentrene er fordelt på alle landets kommuner efter antallet af børn og unge under 18 år.

11 Landsdelsdækkende institutioner Side 11 Ved følgende institutioner bidrager bestemte kommuner til den objektive finansiering af det enkelte tilbud efter antallet af børn og unge i kommunen under 18 år: Aalborgskolen Samtlige kommuner i Region Nordjylland samt Favrskov Kommune, Norddjurs Kommune, Randers Kommune, Skive Kommune, Syddjurs Kommune og Viborg Kommune. Fredericiaskolen Samtlige kommuner i Region Syddanmark samt Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Hedensted Kommune, Horsens Kommune, Odder Kommune, Samsø Kommune, Skanderborg Kommune, Silkeborg Kommune og Århus Kommune. Geelsgårdsskolen Døvblindeafdelingen Albertslund Kommune, Ishøj Kommune, Herlev Kommune, Høje- Taastrup Kommune, Københavns Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune, Rødovre Kommune og Tårnby Kommune. Elever med svære fysiske handicap: Samtlige kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Skolen på Kastelvej Udgiften fordeles efter folketal på kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

12 Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Side 12 (Socialministeriet) 7. En sikret afdeling kan anvendes for unge, når 1) dette er absolut påkrævet for at afværge, at den unge skader sig selv andre, og faren herfor ikke på forsvarlig måde har kunnet afværges ved andre mere lempeligere forholdsregler, eller 2) det i en indledende iagttagelsesperiode er absolut påkrævet for at tilvejebringe et grundlag for den videre socialpædagogiske behandling, eller 3) det på baggrund af den indledende iagttagelsesperiode, jf. nr. 2. fastslås, at det er absolut påkrævet, at der iværksættes et længerevarende behandlingsforløb på en sikret afdeling, eller 4) opholdet træder i stedet for varetægtsfængsling, jf. retsplejelovens 765, eller 5) opholdet er led i afsoning, jf. 78, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., og betingelserne i nr. 1, 2 eller 3 samtidigt er opfyldt, eller 6) opholdet er led i en idømt foranstaltning, jf. straffelovens 74a, eller 7) der er tale om udlændinge under 15 år uden lovligt ophold i Danmark, jf Udgifter vedrørende ophold efter 7, stk. 1, litra 4-7, fordeles mellem alle landets kommuner efter antallet af årige i de enkelte kommuner pr. 1. januar i året forud for regnskabsåret. Forvaltningsbeslutning Det betyder, at for børn- og unge anbragt på en sikret institution efter 7, stk. 1. litra 1-3 også kaldet henholdsvis farlighedskriteriet, pædagogisk observationskriteriet og behandlingskriteriet dvs. gennem forvaltningsbeslutninger, er der taktsfinansiering. Domsanbringelse For børn- og unge anbragt efter 7, stk. 1. litra 4-7, dvs. børn- og unge som er anbragt via retssystemet, så er der objektiv finansiering.

13 Finansieringsregler for de enkelte institutioner Side 13 Institution Specialrådgivning Specialundervisning Materialecentral Børneklinikken Landsdelsdækkende, Landsdelsdækkende, Kommuner i Region Kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland, Folketal / Antal 0-6 årige i de pågældende kommuner Hovedstaden og Region Sjælland, Folketal efter børn og unge under 18 år. Døvblindecentret Fredericiaskolen Geelsgårdsskolen Instituttet for Blinde og Svagsynede Landsdækkende, Alle kommuner, Folketal / Antal 0-6 årige i de pågældende kommuner Landsdelsdækkende, Kommuner i Region Syddanmark + visse kommuner i Region Midtjylland, Folketal / Antal 0-6 årige i de pågældende kommuner Landsdækkende, Alle kommuner, Folketal Landsdækkende, Alle kommuner, Folketal efter børn og unge under 18 år. Landsdelsdækkende, Kommuner i Region Syddanmark + visse kommuner i Region Midtjylland, Folketal efter børn og unge under 18 år. Landsdelsdækkende, Døvblindeafdelingen: Visse kommuner i Region Hovedstaden. Elever med svære fysiske handicap: Kommuner i Region Hovedstaden + kommuner i Region Sjælland. Folketal efter børn og unge under 18 år. Landsdækkende, Alle kommuner, Folketal efter antallet af voksne over 18 år.

14 Side 14 Institution Specialrådgivning Specialundervisning Materialecentral Kolonien Filadelfia Landsdækkende, Alle kommuner, Folketal / Antal 0-6 årige i de pågældende kommuner Landsdækkende, Alle kommuner, Folketal efter børn og unge under 18 år. Nyborgskolen Refnæsskolen/Synscenter Refsnæs Aalborgskolen Skolen på Kastelsvej Center for Døve Kofoedsminde Landsdækkende, Alle kommuner, Folketal Landsdelsdækkende, Kommuner i Region Nordjylland + visse kommuner i Region Midtjylland, Folketal / Antal 0-6 årige i de pågældende kommuner Landsdækkende, Alle kommuner, Folketal Landsdækkende, Alle kommuner, Folketal Landsdækkende, Alle kommuner, Folketal efter antallet af voksne over 18 år. Landsdækkende, Alle kommuner, Folketal efter børn og unge under 18 år. Landsdelsdækkende, Kommuner i Region Nordjylland + visse kommuner i Region Midtjylland, Folketal efter børn og unge under 18 år. Landsdelsdækkende, Kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland, Folketal efter børn og unge under 18 år. Landsdækkende, Alle kommuner, Folketal efter børn og unge under 18 år. Landsdækkende, Alle kommuner, Folketal efter børn og unge under 18 år.

15 Sikrede institutioner Side 15 Institution Forvaltningsanbringelse Domsanbringelse Kofoedsminde Takstfinansiering Landsdækkende, Objektiv finansiering Folketal, Alle kommuner Sølager Takstfinansiering Landsdækkende, Objektiv finansiering Folketal årige, Alle kommuner Sønderbro Takstfinansiering Landsdækkende, Objektiv finansiering Folketal årige, Alle kommuner Stevnsfortet Takstfinansiering Landsdækkende, Objektiv finansiering Folketal årige, Alle kommuner Bakkegården Takstfinansiering Landsdækkende, Objektiv finansiering Folketal årige, Alle kommuner Egely Takstfinansiering Landsdækkende, Objektiv finansiering Folketal årige, Alle kommuner Grenen Takstfinansiering Landsdækkende, Objektiv finansiering Folketal årige, Alle kommuner Koglen Takstfinansiering Landsdækkende, Objektiv finansiering Folketal årige, Alle kommuner

16 1. Børnekliniken Side 16 - Børnekliniken, Kristianiagade 13, 2100 Kbh. Ø. - Region: Hovedstaden (drevet af Københavns Kommune) Bekendtgørelse: Bekendtgørelse om udgifterne ved de regionale undervisningstilbud for børn og voksne. BEK nr. 447 af 19/05/2006 (Gældende) Bekendtgørelse om principper for kommunens finansiering af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud. BEK nr. 781 af 06/07/2006 (Gældende) Lovgrundlag: Serviceloven Folkeskoleloven 20, stk. 3. Tilbud: Målgruppen er førskolebørn (0-6 årige) med kommunikationsvanskeligheder. Børn med hørenedsættelse (døve, hørehæmmede og CLopererede). Børn (0-3 årige) med forsinket motorisk udvikling Børn med tale/sprogproblemer Børn med generelle udviklingsvanskeligheder Børn med kontakt/samspilsmæssige vanskeligheder Børn med neurologisk/psykologiske vanskeligheder Arbejdsopgaverne er undersøgelse/udredning af småbørn, vejledning og rådgivning af forældrene, undervisning og kursusvirksomhed, herunder undervisning i Boel-prøven. Finansiering: Specialrådgivning: Objektivt finansieret. Udgiften fordeles efter folketal på kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Specialrådgivningsfunktioner til småbørn finansieres efter antallet af 0-6 årige i de pågældende kommuner

17 Side 17 Specialundervisning: Udgifterne ved det enkelte undervisningstilbud dækkes ved en takst for brug af undervisningstilbuddet, der reduceres med en objektiv finansiering. Den objektive finansiering afholdes af samtlige kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland og fordeles mellem de omfattede kommuner efter antallet af børn og unge i kommunen under 18 år. Kvalitative beskrivelser:

18 2. Døvblindecentret Side 18 - Døvblindecentret, Sohngaardsholmsvej 59, 9000 Aalborg. - Region: Region Nordjylland Bekendtgørelse: Bekendtgørelse om udgifterne ved de regionale undervisningstilbud for børn og voksne. BEK nr. 447 af 19/05/2006 (Gældende) Bekendtgørelse om principper for kommunens finansiering af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud. BEK nr. 781 af 06/07/2006 (Gældende) Lovgrundlag: Serviceloven 11, stk. 3, 46, 104, 107, 108. Tilbud: Målgruppe Et landsdækkende undervisnings-, bo- og dagtilbud til børn, unge og voksne med medfødt døvblindhed. Tilbuddet omfatter Skole- og undervisningstilbud Skole-fritidsordning Børnehavetilbud Aktivitetscenter Boformer Bøgehuset 0-18 år Danalien år Minibo år Solhuset år Ungdomshjemmet 8-23 år Kursusvirksomhed Konsulentafdeling (som også er et tilbud til børn og unge med erhvervet døvblindhed).

19 Finansiering: Specialrådgivning for børn: Objektivt finansieret. Udgiften fordeles efter folketal mellem alle landets kommuner. Specialrådgivningsfunktioner til småbørn finansieres efter antallet af 0-6 årige i de pågældende kommuner Side 19 Specialrådgivning for voksne: Takstfinansieret. Undervisningstilbud: Udgifterne ved det enkelte undervisningstilbud dækkes ved en takst for brug af undervisningstilbuddet, der reduceres med en objektiv finansiering. Den objektive finansiering afholdes af samtlige kommuner i de fem regioner efter antallet af børn og unge under 18 år. Kvalitative beskrivelser: Grundlaget i hverdagen er at skabe en tryg og respektfyldt atmosfære med fokus på at se den enkeltes udfoldelsesmuligheder og tilpasser tempoet og de fysiske rammer til den enkelte. I kommunikationen med personer med funktionsnedsættelsen medfødt døvblindhed tages der individuelle hensyn efter beboerens funktionsniveau. Det er kendetegnende for arbejdet, at de enkelte faggrupper samarbejder med og indgår i teams omkring den enkelte beboer. Planlægning og nye tiltag aftales i de enkelte teams og der udarbejdes samlede handleplaner, således at alle involverede parter arbejder efter samme mål og der tilrettelægges et kvalitetsmæssigt forsvarligt helhedstilbud for den enkelte beboer. Ud over lærere og pædagoger består personalegruppen af psykolog, fysioterapeut, konsulenter, børnelæge, diætist, socialrådgivere samt teknisk/administrativt personale.

20 3. Fredericiaskolen Side 20 - Fredericiaskolen, Merkurvænget 2, 7000 Fredericia. - Region: Region Syddanmark Bekendtgørelse: Bekendtgørelse om udgifterne ved de regionale undervisningstilbud for børn og voksne. BEK nr. 447 af 19/05/2006 (Gældende) Bekendtgørelse om principper for kommunens finansiering af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud. BEK nr. 781 af 06/07/2006 (Gældende) Lovgrundlag: Folkeskoleloven 20, stk. 3 Serviceloven Tilbud: Fredericiaskolen underviser, rådgiver og vejleder børn med høretab i alderen 0-18 år samt deres forældre. Institutionen tilbyder desuden konsulentbistand og uddannelse til fagfolk i skolens distrikt. Skoleafdelingen Afdelingen fungerer som en folkeskole, hvor undervisningen sker efter Fælles Mål på trin, der er individuelt tilpasset den enkelte elev. Eleverne tilbydes desuden individuelt tilpasset undervisning i artikulation og høretræning. Undervisningssproget er dansk med visuel støtte og/eller tegnsprog, afhængigt af og tilpasset den enkelte elevs behov. Undervisningen foregår på små hold i velegnede lokaler med teknisk udstyr, der støtter den enkelte elev bedst muligt.

21 Rådgivnings- og Uddannelsesafdelingen Side 21 Småbørnsrådgivningen - Målgruppen er børn med høretab i alderen 0-6 år: Grundlæggende forældrerådgivning Længerevarende konsulentbistand, undervisning og vejledning Udredning Skolerådgivningen Målgruppen er skolebørn med høretab i lokal skole: Observationsophold Længerevarende konsulentbistand Sproggruppen Målgruppen er dysfatiske børn i alderen 3-6 år: Observationsophold Korttidsobservation eksternt Konsulentbistand Teknisk-audiologisk funktion Høremæssig udredning Akustikmåling Service og tuning af CI-udstyr Konsulentbistand omkring høretekniske hjælpemidler Kursusfunktionen Kommunikationskurser Pædagogiske kurser Faglige kurser Øvrige tilbud Børnehørekurser for inkluderede elever med høretab og elever i høreklasser Familiekursus for inkluderede elever i alderen 0.-2.kl. Kortvarig og længerevarende konsulentbistand, inkl. psykologbistand Psykologbistand til døve familier med hørende børn

22 Elevhjem Ordinært tilbud H-gruppe AKT-gruppe Side 22 Finansiering: Rådgivnings- og Uddannelsesafdelingen: Specialrådgivning m.v.: Objektiv finansieret. Udgiften finansieres efter folketal mellem kommunerne i Region Syddanmark og i Region Midtjylland, bortset fra Favrskov Kommune, Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune, Randers Kommune, Skive Kommune og Viborg Kommune. Specialrådgivningsfunktioner til småbørn finansieres efter antallet af 0-6 årige i de pågældende kommuner Øvrige tilbud: Indtægtsdækket virksomhed Skoleafdelingen: Udgifterne ved det enkelte undervisningstilbud dækkes ved en takst for brug af undervisningstilbuddet, der reduceres med en objektiv finansiering. Den objektive finansiering afholdes efter antallet af børn og unge i kommunen under 18 år mellem kommunerne i Region Syddanmark og Region Midtjylland med undtagelse af Favrskov Kommune, Norddjurs Kommune, Randers Kommune, Skive Kommune, Syddjurs Kommune og Viborg Kommune. Elevhjemsafdeling: Udgifterne ved det enkelte elevhjemstilbud dækkes ved en takst for brug af tilbudet. Kvalitative beskrivelser: Skoleafdelingen I takt med, at flere og flere af de børn, der har medfødte eller tidligt erhvervede svære høretab, bliver effektivt audiologisk behandlet, enten med moderne høreapparater eller med CI (cochlear implant), vil færre

23 af børnene have behov for specialskoletilbud. Fredericiaskolen har således gennem de seneste 4-5 år oplevet en nedgang i antallet af elever fra ca. 100 til ca. 70, og nedgangen forventes at fortsætte. Side 23 Samtidig må man forvente, at flere og flere af eleverne, som visiteres til specialskoletilbudet, vil have særlige behov ud over hensynet til hørehandicappet. Andelen vurderes til at ville øges fra 30-40% og op mod 100%. En del af de elever, som fremover ikke bliver visiteret til specialskoletilbudet, vil ikke være velplacerede som enkelt-inkluderede i en lokal folkeskole. Fredericiaskolen arbejder i disse år på at udvikle et centerskolelignende tilbud til de børn med høretab, som med særlig pædagogisk og teknisk støtte vil kunne inkluderes i et hørende skolemiljø. Rådgivnings- og Uddannelsesafdelingen Generelt vil behovet være meget afhængig af finansieringsformen. Nedenstående vurderinger er baseret puændret finansieringsform. Småbørnsrådgivningen: Behovet skønnes at ville være rimeligt konstant. Den audiologiske behandling af børn med tidligt erhvervede høretab udvikles, men en rettidig og intensiv pædagogisk indsats vil fortsat være en betingelse for optimalt udbytte af de audiologiske landvindinger. Skolerådgivningen: Behovet skønnes at ville øges i takt med, at flere børn inkluderes i lokale skolemiljøer, som ikke har mulighed for at erhverve og fastholde de ekspertiser, pædagogiske, psykologiske, tekniske m.v., der er nødvendige for at børnene opnår en tilfredsstillende inklusion. En meget forsigtig vurdering vil være, at det vil være 2-3 gange større inden for en 3-årig periode. Sproggruppen: Behovet vil formentlig være uændret eller stige i takt med, at tilbudet bliver kendt i kommunerne. Teknisk audiologisk funktion: Behovet vil umiddelbart falde, idet en del af opgaverne overgår til andre. På sigt vil det måske øges i takt med, at flere børn bliver inkluderet i lokale skolemiljøer. Kursusfunktionen: En større del af kursusfunktionen har fokuseret på tegnsprogsbehov, som bliver væsentligt mindre i de kommende år. Der

24 vil opstå andre behov for kurser for forældre og fagpersoner, men en forsigtig vurdering vil være en halvering af behovet over en 3-årig periode. Side 24 Øvrige tilbud: Tilbudene har hidtil været finansieret som indtægtsdækket virksomhed. Vi vurderer ikke, at der vil være væsentlige ændringer i efterspørgslen. Elevhjemsafdelingen. Behovet vil falde i takt med faldet i elevtallet i skoleafdelingen. Samtidig vil behovet øges i takt med, at en stadig større andel af eleverne har yderligere behov, og endelig ses en øget tendens til, at kommuner søger specialskoletilbud udenfor de tidligere amtsdefinerede skoledistrikter. Disse elever vil have et væsentligt større behov for elevhjemstilbud end elever i Fredericiaskolens eget dækningsområde.

25 4. Geelsgårdskolen Side 25 - Geelsgårdskolen, Kongevejen 252, 2830 Virum. - Region: Region Hovedstaden Bekendtgørelse: Bekendtgørelse om udgifterne ved de regionale undervisningstilbud for børn og voksne. BEK nr. 447 af 19/05/2006 (Gældende) Lovgrundlag: Folkeskoleloven 20, stk. 2 Serviceloven 33, 44, 67, stk. 2 Serviceloven 19, 51, 30 jfr. 73a, stk. 2 (jf. rammeaftaler) Lov om specialundervisning af voksne, 1. Tilbud: Geelsgårdskolen giver vidtgående specialundervisning som en del af et tværfagligt tilbud, der også rummer fysioterapeutisk og ergoterapeutisk behandling, fritidstilbud samt for nogle af eleverne et boophold. Spor 1 Eleverne i klasse på spor 1 er elever, hvor det primære handicap er svære motoriske forstyrrelser. Ud over bevægelseshandicappet kan eleverne have andre specifikke vanskeligheder, f.eks. kommunikationsvanskeligheder. Spor 2 Eleverne i spor 2 er elever, som udover generelle indlæringsvanskeligheder har funktionsforstyrrelser på mange område; en kombination af dysfunktioner i bevægeapparatet og sanserne, ofte med fravær af funktionel tale. Spor 2 har desuden elever med Spielmeyer-Vogt syndrom. Endvidere er der en mindre gruppe elever med autisme eller autistiske træk kombineret med multiple funktionsnedsættelser.

26 Eleverne har et helhedstilbud fra kl , hvor undervisning, pædagogiske aktiviteter, fysioterapeutisk og ergoterapeutisk behandling udgør et sammenhængende forløb. Side 26 Spor 3 Elever med medfødt døvblindhed er elever, der har en alvorlig medfødt grad af kombineret syns- og hørenedsættelse. Kombinationen af handicaps reducerer gensidigt mulighederne for at udnytte eventuelle synsog hørerester. Døvblindegruppen på Geelsgårdskolen er et helhedstilbud, der arbejder ud fra relationstænkning, filosofien om totalkommunikation og neuropsykologi. Helhedstilbud i form af folkeskole og fritidshjem til Elever med svære bevægelseshandicap Elever med multiple funktionsnedsættelser Elever med medfødt døvblindhed Endvidere kan gives tilbud til elever med Spielmeyer-Voigt syndrom (i forbindelse med spor 1 eller 2, men gives særlig ressource) Bo- og aflastningstilbud Elever med svære bevægelseshandicap Vedligeholdende fysio- og ergoterapeutisk træning Elever med funktionsnedsættelser, elever med svære bevægelseshandicap og elever med medfødt døvblindhed. Ungdomstilbud Undervisning og fritidstilbud for unge med multiple funktionsnedsættelser, uden funktionelt verbalsprog og for enkelte med autisme. Unge med medfødt døvblindhed og døve med yderligere funktionsnedsættelser.

27 Finansiering: Undervisningstilbud, Døvblindeafdelingen: Udgifterne ved det enkelte undervisningstilbud dækkes ved en takst for brug af undervisningstilbuddet, der reduceres med en objektiv finansiering. Side 27 Den objektive finansiering afholdes af Albertslund Kommune, Ishøj Kommune, Herlev Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Københavns Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune, Rødovre Kommune og Tårnby Kommune. Undervisningstilbud, elever med svære fysiske handicap: Udgifterne ved det enkelte undervisningstilbud dækkes ved en takst for brug af undervisningstilbuddet, der reduceres med en objektiv finansiering. Den objektive finansiering afholdes af samtlige kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Kvalitative beskrivelser: -

28 5. Instituttet for Blinde og Svagsynede Side 28 - Instituttet for Blinde og Svagsynede, Rymarksvej 1, 2900 Hellerup. - Region: Region Hovedstaden (driftsherre: Københavns Kommune) Bekendtgørelse: Bekendtgørelse om udgifterne ved de regionale undervisningstilbud for børn og voksne. BEK nr. 447 af 19/05/2006 (Gældende) Bekendtgørelse om principper for kommunens finansiering af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud. BEK nr. 781 af 06/07/2006 (Gældende) Lovgrundlag: (Fra Instituttets tilbud er etableret i henhold til Lov om aktiv socialpolitik, Lov om social service samt Lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser. Tilbud: Instituttet for blinde og svagsynede tilbyder en mangfoldighed af kurser og uddannelser mv. for synshandicappede. Instituttet udbyder flere erhvervsrettede uddannelser som f.eks. massør, telemarketingmedarbejder-, pianostemmer-, musik-, og itinstruktøruddannelserne. Desuden har instituttet specialiseret sig i rehabiliteringsforløb inklusiv undervisning i almindelig dagligdags livsførelse, mobilitet og læse- og skrivefærdigheder, og i undervisningsforløb for flygtninge og indvandrere og for multihandicappede unge. 51 forskellige tilbud fremkommer på hjemmesiden. Finansiering: Specialrådgivning: Objektivt finansieret. Udgifterne fordeles efter folketal mellem alle landets kommuner.

29 Undervisningstilbud: Udgifterne ved det enkelte undervisningstilbud dækkes ved en takst for brug af undervisningstilbuddet, der reduceres med en objektiv finansiering. Side 29 Den objektive finansiering afholdes af samtlige kommuner i de fem regioner og fordeles mellem kommunerne efter antallet af voksne over 18 år. Kvalitative beskrivelser: -

30 6. Kolonien Filadelfia Side 30 Region: Region Sjælland - Kolonien Filadelfia, Kolonivej 1, 4293 Dianalund. - Bekendtgørelse: Bekendtgørelse om principper for kommunens finansiering af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud. BEK nr. 781 af 06/07/2006 (Gældende) Lovgrundlag: Folkeskoleloven 20, stk. 2. Serviceloven Tilbud: Målgruppe: Børn og voksne med epilepsi Børn med DAMP Specialrådgivningen Tilbyder rådgivning til personer med epilepsi i forhold til deres daglige livsførelse, erhverv, familieliv og livskvalitet. Rådgivningen henvender sig til personer med epilepsi, pårørende og fagfolk i kommuner og amter. Specialrådgivningen ved Kolonien Filadelfia er den eneste socialrådgiverfunktion omhandlende epilepsi i Danmark og rådgivningen har således en landsdækkende funktion. Børneskolen Optager elever fra hele landet, der er indlagt på Epilepsihospitalet. Endvidere optages hovedsageligt elever fra Region Sjælland, der er under observation for DAMP eller allerede har diagnosen DAMP. Børn på Epilepsihospitalets børneafdeling er automatisk elever på Børneskolen under deres indlæggelse via lægelig henvisning.

31 Børn med DAMP visiteres via Folkeskolelovens 20, stk. 2 af kommuner og amter. Børn til observation for DAMP visiteres via skolepsykolog/hjemkommune. Side 31 Finansiering: Specialrådgivning: Objektivt finansieret. Udgifterne fordeles efter folketal mellem alle landets kommuner. Specialrådgivningsfunktioner til småbørn finansieres efter antallet af 0-6 årige i de pågældende kommuner Undervisningstilbud: Udgifterne til Børneskolen (børn der er indlagt på Epilepsihospitalet) dækkes ved en takst for brug af undervisningstilbuddet, der reduceres med en objektiv finansiering. Den objektive finansiering afholdes af samtlige kommuner i de fem regioner og fordeles mellem kommunerne efter antallet af børn og unge i kommunen under 18 år. De øvrige undervisningstilbud tilknyttet institutionen er takstfinansierede. Kvalitative beskrivelser:

32 7. Nyborgskolen Side 32 - Nyborgskolen, Vestergade 7, 5800 Nyborg. - Region: Region Syddanmark Bekendtgørelse: Bekendtgørelse om udgifterne ved de regionale undervisningstilbud for børn og voksne. BEK nr. 447 af 19/05/2006 (Gældende) Lovgrundlag: Lov om Specialundervisning for voksne (kompenserende specialundervisning) Lov om social service, 107. Tilbud: Landsdækkende undervisnings- og botilbud til unge med høretab. Finansiering: Undervisningstilbud: Udgifterne ved det enkelte undervisningstilbud dækkes ved en takst for brug af undervisningstilbuddet, der reduceres med en objektiv finansiering. Den objektive finansiering afholdes af samtlige kommuner i de fem regioner og fordeles mellem kommunerne efter antallet af voksne over 18 år. Kvalitative beskrivelser: Der ses grupper af unge, som - ud over høretab har andre betydelige vanskeligheder/problemstillinger. Det kan være unge som har andre funktionsnedsættelser, er udviklingshæmmede, har anden etnisk herkomst, eller som har psyko-sociale problemstillinger. For disse grupper vil der fortsat være behov for særlige tilbud. Det må forventes, at der fortsat vil være en mindre gruppe unge med høretab, som af forskellige årsager ikke CI-opereres, og som derfor vil have behov for skolens nuværende tilbud.

33 Det må forventes, at der om nogle år vil være en større gruppe CIopererede unge, der i større eller mindre omfang er integrerede i normalsystemet. Det er endnu uafklaret hvilke behov denne gruppe vil have for særlige skoletilbud, særlige sociale tilbud, samt behov for støtte i normalsystemet (rådgivnings- og konsulentydelser m.v.). Side 33

34 8. Refnæsskolen/Synscenter Refsnæs Side 34 Region: Region Sjælland - Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. - Bekendtgørelse: Bekendtgørelse om udgifterne ved de regionale undervisningstilbud for børn og voksne. BEK nr. 447 af 19/05/2006 (Gældende) Bekendtgørelse om principper for kommunens finansiering af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud. BEK nr. 781 af 06/07/2006 (Gældende) Lovgrundlag: Lov om specialundervisning for voksne, 1, stk. 2. Folkeskoleloven 20, stk. 3 Serviceloven 10-12, 67, stk. 2, 112. Tilbud: Børneskolen Målgruppe: Synshandicappede børn og unge fra hele landet. Der tilbydes undervisning i alle folkeskolens sædvanlige fag for klassetrinene. Undervisningen er specielt tilrettelagt i forhold til den enkelte elevs synshandicap og eventuelle andre handicap. Ud fra den enkelte elevs behov gives tilbud om mobility, sanseintegration og taleundervisning. Der tilbydes også fysioterapeutisk behandling og ergoterapeutisk vejledning omkring hjælpemidler. Efterskolelignende tilbud Målgruppe: Synshandicappede børn og unge fra hele landet. Fra 6 år. Voksenskolen Målgruppe: Synshandicappede voksne fra hele landet Rådgivningen Målgruppe: Synshandicappede børn, unge og voksne og deres pårørende, samt myndigheder og fagpersoner m.fl., der kommer i kontakt med synshandicappede.

35 Kursusafdelingen Stausgård Målgruppe: Synshandicappede børn, unge og voksne og deres pårørende, samt myndigheder og fagpersoner m.fl., der kommer i kontakt med synshandicappede. Side 35 Her samles flere af de sjældne tilfælde fra hele landet på faglige kurser, og man møder ligestillede til gavn for hinanden og for udvikling af faglighed og praksiserfaring. Under kursusafdelingen er der observationsophold, psykologiske undersøgelser, synsklinik og edb-afprøvninger. Bo og fritid, døgninstitution Målgruppe: Synshandicappede børn og unge fra hele landet. Boafdelingerne dækker udviklingsmæssigt fra børn og unge med multiple funktionsnedsættelser til bedre fungerende unge. Bo og fritid, aflastning Målgruppe: Synshandicappede børn og unge fra hele landet. Boafdelingerne dækker udviklingsmæssigt fra børn og unge med multiple funktionsnedsættelser til bedre fungerende unge. Fyrrehøj Bo Målgruppe: Synshandicappede børn og unge fra hele landet. Efterskolelignende tilbud. Finansiering: Specialrådgivning: Objektivt finansieret. Udgifterne fordeles efter folketal mellem alle landets kommuner. Undervisningstilbud: Udgifterne ved det enkelte undervisningstilbud dækkes ved en takst for brug af undervisningstilbuddet, der reduceres med en objektiv finansiering. Den objektive finansiering afholdes af samtlige kommuner i de fem regioner og fordeles mellem kommunerne efter antallet af børn og unge i kommunen under 18 år. Materialecentral:

36 Den objektive finansiering udgør 100 procent af de forventede gennemsnitlige langsigtede omkostninger, som regionen vil have ved drift af tilbuddet, med fradrag eller tillæg af henholdsvis det forventede driftsoverskud eller driftsunderskud i tidligere år. Side 36 Den objektive finansiering afholdes af samtlige kommuner i de fem regioner og udgifterne fordeles mellem kommunerne efter antallet af børn og unge i kommunen under 18 år. Kvalitative beskrivelser:

37 9. Aalborgskolen Side 37 - Aalborgskolen, Kollegievej 1, 9000 Aalborg. - Region: Region Nordjylland Bekendtgørelse: Bekendtgørelse om udgifterne ved de regionale undervisningstilbud for børn og voksne. BEK nr. 447 af 19/05/2006 (Gældende) Bekendtgørelse om principper for kommunens finansiering af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud. BEK nr. 781 af 06/07/2006 (Gældende) Lovgrundlag: Servicelovens 5, stk. 2, 32, 67. Folkeskoleloven 20, stk. 3. Loven om specialundervisning af voksne, 1. Tilbud: Aalborgskolen er en landsdelsdækkende specialinstitution, der fungerer som specialskole, fritidstilbud, voksenundervisning samt børnehave og vejledningscenter for børn og voksne med høretab. Døveskolernes Materialecenter er landsdækkende. For at klare alle opgaver er der i realiteten tale om følgende institutioner : Vejledningsafdeling for småbørn med høretab. Skolerådgivning. Rådgivning af professionelle vedr. børn med høretab i lokale skoler og andre specialskoler. Specialbørnehave for småbørn med høretab, Bambi samt specialgrupperne Pluto og Dumbo, ligeledes for småbørn med høretab. Skoleafdeling for skoleelever med høretab. Fritidsområde bestående af 2 elevhjem og skolefritidsordning for børn og unge med høretab. Undervisningsafdeling for voksne med høretab. Kursusafdeling for forældre, pårørende og professionelle. Materialecentret.

38 Finansiering: Side 38 Specialrådgivning til børn: Objektivt finansieret. Udgifterne fordeles efter folketal mellem kommunerne i Region Nordjylland og Favrskov Kommune, Norddjurs kommune, Syddjurs Kommune, Randers Kommune, Skive Kommune og Viborg Kommune i Region Midtjylland. Specialrådgivningsfunktioner til småbørn finansieres efter antallet af 0-6 årige i de pågældende kommuner Undervisningstilbud: Udgifterne ved det enkelte undervisningstilbud dækkes ved en takst for brug af undervisningstilbuddet, der reduceres med en objektiv finansiering. Den objektive finansiering afholdes af samtlige kommuner i de fem regioner og fordeles mellem kommunerne efter antallet af børn og unge i kommunen under 18 år. Døgntilbud: Takstfinansieret. Materialecentret: Den objektive finansiering udgør 100 procent af de forventede gennemsnitlige langsigtede omkostninger, som regionen vil have ved drift af tilbuddet, med fradrag eller tillæg af henholdsvis det forventede driftsoverskud eller driftsunderskud i tidligere år. Den objektive finansiering afholdes af samtlige kommuner i de 5 regioner og fordeles efter antallet af børn og unge under 18 år i kommunerne. Kvalitative beskrivelser: I alle tilbud arbejdes der med at finde den rette kommunikationsform for de enkelte børn. Der anvendes både dansk, tegn til tale, tegnsprog og andre alternative kommunikationsformer, alt efter barnets behov og formåen.

39 Der arbejdes i teams, der arbejdes tværfagligt omkring alle elever/børn, og der arbejdes med handle- og elevplaner, således at udviklingsmål for den enkelte er kendt af alle relevante faggrupper. Side 39 Ud over lærere og pædagoger består personalegruppen omkring eleverne/børnene af psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, konsulenter, børnelæge, ørelæge, øjenlæge og sygeplejerske. Aalborgskolen er en institution, der sætter den faglige viden i højsædet, og har en høj grad af interne og eksterne uddannelsesmuligheder. Aalborgskolen har således en velfungerende kursusafdeling. Aalborgskolen har mange års ekspertise i arbejdet med børn og voksne med høretab og stor viden om alternativ kommunikation, en ekspertise, der i de seneste år har udviklet sig meget i forhold til børn med høretab og yderligere funktionsnedsættelser.

40 10. Skolen på Kastelsvej Side 40 - Skolen på Kastelsvej, Kastelsvej 58, 2100 Kbh. Ø. - Region: Region Hovedstaden (driftsherre Københavns Kommune) Bekendtgørelse: Bekendtgørelse om udgifterne ved de regionale undervisningstilbud for børn og voksne. BEK nr. 447 af 19/05/2006 (Gældende) Lovgrundlag: Folkeskoleloven 20, stk. 3 Tilbud: SPK Skolen på Kastelsvej er et landsdelsdækkende center for undervisning, pædagogik og vejledning med stor viden og erfaring inden for området børn med Cochlear Implant, hørenedsættelser og døvhed. SPK rummer blandt andet skole, fritidshjem og to døgninstitutioner for C.I.-opererede, hørehæmmede og døve børn og unge i alderen 5-18 år. SPK modtager børn på baggrund af deres behov for sproglig stimulation i et tegnstøttet miljø. Børnegruppen har vidt forskellige kompetencer og behov og kan udover høretabet have funktionsvanskeligheder af forskellig art: Rådgivning til familier til børn med høretab Rådgivning og udredning til skoler og fritidsinstitutioner m.fl. som har børn med høretab. Teknisk rådgivning i brug af hjælpemidler i undervisningssituationer, i hjemmet og i fritiden. Pædagodisk/psykologisk udredning og rådgivning i komplekse forhold omkring børn med høretab Kurser i kommunikation for børn, forældre, søskende, lærere, pædagoger mv. Rådgivning i forhold til rehabilitering af Cochlear Implanterede børn. Rådgivning indenfor kommunikation og specialpædagogik uanset graden af høretab.

41 Finansiering: Undervisningstilbud: Udgifterne ved det enkelte undervisningstilbud dækkes ved en takst for brug af undervisningstilbuddet, der reduceres med en objektiv finansiering. Side 41 Den objektive finansiering afholdes af samtlige kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland og fordeles mellem de omfattede kommuner efter antallet af børn og unge i kommunen under 18 år. Kvalitative beskrivelser:

42 11. Center for Døve Side 42 - Center for Døve, Generatorvej 2 A, 2730 Herlev. - Region: Region Hovedstaden (Selvejende institution med driftsoverenskomst med Gladsaxe Kommune) Bekendtgørelse: Bekendtgørelse om principper for kommunens finansiering af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud. BEK nr. 781 af 06/07/2006 (Gældende) Lovgrundlag: Serviceloven 69, 108, 103, 104 (Jf. Rammeaftale) Tilbud: Målgruppen på Center for Døve er overordnet for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er tale om en meget varieret gruppe, hvor der kan være tale om døve med svære fysiske handicaps, døve udviklingshæmmede, døve med autisme, døve med adfærds- eller sociale tilpasningsproblemer, døve med massive misbrugsproblemer, døve psykiatriske patienter i efterbehandling, døvblindefødt og døve med et omfattende plejebehov mv. Der er stor forskel på hvilke tilbud gruppen af døve med funktionsnedsættelse har brug for. Denne forskel afspejler sig i Centrets tilbud, der spænder fra døgnophold med beskæftigelsestilbud til støttecentre og væresteder for personer i eget hjem. Salg af 73-ydelser Landsdækkende rådgivning og vejledning af døve og døvblinde. Finansiering: Specialrådgivning Objektivt finansieret. Udgifterne fordeles efter folketal mellem alle landets kommuner. Kvalitative beskrivelser: -

43 12. Kofoedsminde Side 43 Region: Region Sjælland - Kofoedsminde, Højbovej 6, 4970 Rødby. - Bekendtgørelse: Bekendtgørelse om principper for kommunens finansiering af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud. BEK nr. 781 af 06/07/2006 (Gældende) Lovgrundlag: Serviceloven 67, stk. 3, 108, stk. 6. Tilbud: Domfældte udviklingshæmmede, der har begået personfarlig kriminalitet. Udviklingshæmmede, der skal i varetægtssurrogat på grund af sigtelse for personfarlig kriminalitet eller som ønskes mentalobserveret under anbringelse. Domfældte og andre, der retssikkerhedsmæssigt og behandlingsmæssigt ikke kan placeres andre steder. Den ene af de eksterne afdelinger har specialiseret sig og modtager hovedsageligt yngre udviklingshæmmede med forskellige seksuelt relaterede problemstillinger. Etablering af individuelle projekter for vanskeligt anbringelige, som ikke kan indgå i fællesskaber. Projekterne etableres efter konkrete aftaler med kommunerne. Finansiering: Forvaltningsanbringelse: Takstfinansiering Domsanbringelse: Objektiv finansiering, Folketal alle kommuner

44 13. Sølager Side 44 - Sølager, Sølagervejen 40, 3390 Hundested. - Region: Region Hovedstaden Bekendtgørelse: Socialministeriets bekendtgørelse nr. 893 af 9. juli 2007 (BEK nr. 36 af 23/01/2006 (Gældende)) Lovgrundlag: Serviceloven 67, stk. 3. Tilbud: Sikret afdeling: Målgruppen er unger, der enten har en dom til sikret afdeling, er i varetægtssurrogat, er i en længerevarende behandling eller er anbragt med henblik på observation. Kendetegnende for målgruppen er, at hensigten med anbringelsen ikke kan varetages i en åben institution. Finansiering: Forvaltningsanbringelse: Takstfinansiering Domsanbringelse: Objektiv finansiering, Folketal årige, alle kommuner Kvalitative beskrivelser: -

Kortlægning af de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud

Kortlægning af de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud Kortlægning af de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud 2007 2012 Af konsulent Finn Christensen For Ministeriet for Børn og Undervisning August 2012 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning

Læs mere

Rammeaftale 2016, Udviklingsstrategi Bilag 1. Målgruppedefinition i Rammeaftale 2016

Rammeaftale 2016, Udviklingsstrategi Bilag 1. Målgruppedefinition i Rammeaftale 2016 Rammeaftale 2016, Udviklingsstrategi Bilag 1 Målgruppedefinition i Rammeaftale 2016 MÅLGRUPPEDEFINITION I RAMMEAFTALE 2016 Målgruppedefinition med afsæt i Socialstyrelsen målgruppekategorisering Overordnet

Læs mere

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholds fortegnelse Sammenfatning: 3 Indledning

Læs mere

1. AFKRYDSNINGSSKEMAER OG FRI-TEKST VEDR. SAMMENHÆNG MELLEM UDBUD OG EFTERSPØRGSEL

1. AFKRYDSNINGSSKEMAER OG FRI-TEKST VEDR. SAMMENHÆNG MELLEM UDBUD OG EFTERSPØRGSEL 1. AFKRYDSNINGSSKEMAER OG FRI-TEKST VEDR. SAMMENHÆNG MELLEM UDBUD OG EFTERSPØRGSEL VOKSENOMRÅDET 1. I hvilken grad oplever kommunen sammenhæng mellem kommunens behov for specialiserede tilbud til nedenstående

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 på det sociale område i Syddanmark 2. august 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 KAPITEL 1: RAMMEAFTALE 2008... 5 HVORDAN BLIVER RAMMEAFTALEN TIL?... 5 RAMMEAFTALENS PARTER

Læs mere

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap N O T A T Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap 1. Indledning Knap fem år efter strukturreformen er det relevant at se på, hvordan delområder

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2013 Møde i KKR Sftelland dert Q0/3-201 2-- Dagsordenens punkt 2.1.a. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger

Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Politiske niveau Administrativt niveau Rammeaftalens parter, mål og principper. Rammeaftalens parter Samarbejdet

Læs mere

Kontaktudvalget i Region Midtjylland

Kontaktudvalget i Region Midtjylland Kontaktudvalget i Region Midtjylland Rammeaftale 2007 Forsknings- og udviklingscenter for rehabilitering Bilag til Kontaktudvalgets møde den 25. august 2006 Punkt nr. 5 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Region Midtjylland Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Bilag til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. 13 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV.

KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV. KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV. Myndighed Driftsherre Brønderslev Der er udarbejdet en Masterplan for det specialiserede område i Brønderslev, der er godkent i Social-

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2008 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold Læsevejledning...1 Kapitel 1: Indledning... 2 1.1 De regionale udviklingsråd...2 1.2 Sammensætning

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland.

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Rammeaftale 2010 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde Foreløbig udgave Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

RAMMEAFTALE FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

RAMMEAFTALE FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET FORBEREDELSESSEKRETARIATET VEDR. RAMMEAFTALER RAMMEAFTALE FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET Den specialiserede del om de enkelte sociale tilbud og specialundervisningstilbud, der indgår i rammeaftalen

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

STRATEGI 2020 RÅDGIVNING, version 2

STRATEGI 2020 RÅDGIVNING, version 2 STRATEGI 2020 RÅDGIVNING, version 2 Revideret oktober 2014 1. GENERELT OM UDVIKLINGEN... 4 1.1 Eksterne faktorer... 4 1.1.1 CI-udviklingen... 4 1.1.2 Kommunerne og den økonomiske recession... 6 1.1.3 Stigende

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om Århus Kommunes forslag om overtagelse af regionale tilbud

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om Århus Kommunes forslag om overtagelse af regionale tilbud Region Midtjylland Orientering om Århus Kommunes forslag om overtagelse af regionale tilbud Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 28 ! "# $ "#%!&!' $ "#$% % ( $' ) $# # &# %$!! ' *+,'

Læs mere

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende Side 1 af 21 HÅNDBOG Til familier/pårørende Side 2 af 21 1. Livet med en sjælden diagnose 3 1.1. Samfundets rolle 3 1.2. Offentlig rådgivning 4 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

STRATEGI 2020 RÅDGIVNING

STRATEGI 2020 RÅDGIVNING STRATEGI 2020 RÅDGIVNING Indhold 1. KOLOFON...2 2. GENERELT OM UDVIKLINGEN...3 2.1 Eksterne faktorer...3 2.1.1 CI-udviklingen...3 2.1.2 Kommunerne og den økonomiske recession...3 2.1.3 Stigende konkurrence...4

Læs mere

Statsforvaltningens brev til nogle borgere.

Statsforvaltningens brev til nogle borgere. Statsforvaltningens brev til nogle borgere. 21.05.2010 TILSYNET Statsforvaltningen Syddanmark har den 15. maj 2009 modtaget jeres henvendelse, hvor I klager over Nyborg Kommunes besparelser på jeres barns

Læs mere

Besvarelser i forhold til tendenser og behov

Besvarelser i forhold til tendenser og behov Besvarelser i forhold til tendenser og behov Forventet behov for pladser udenfor Det samlede forventet behov kommunens eget regi Dagtilbud Døgntilbud Dagtilbud Døgntilbud 1. Voksne med sindslidelser 0

Læs mere

Indhold. Indledning... 4

Indhold. Indledning... 4 2 Indledning... 4 Udredninger på børneområdet... 6 105 Udredning af synsnedsættelse hos børn... 6 102 Udredning af behov for talepædagogisk specialrådgivning til småbørn... 7 101-106 Udredning af behov

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar NORDJYLLAND

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar NORDJYLLAND KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2016 Udviklingsstrategien er den ene del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen omfatter

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand

Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand Pædagogisk Psykologisk Rådgivningscenter Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune Kapitel 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Rapportens opbygning...

Læs mere

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis Sikrede institutioner for børn og unge - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis 6 korte om de sikrede institutioner Høj behandlingskvalitet De sikrede institutioner har modtaget tre puljer af Regeringen

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2009. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2009. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2009 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold Læsevejledning...5 Kapitel 1: Indledning... 6 1.1 De regionale udviklingsråd...6 1.2 Sammensætning

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og kommunikationsområdet. (Takstaftale) mellem. kommunerne i Region Sjælland

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og kommunikationsområdet. (Takstaftale) mellem. kommunerne i Region Sjælland 0 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet (Takstaftale) mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland 2013 Gældende for takstberegningen i budget

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland 2011 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere