Brugsanvisning til fryseapparat, integreret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning til fryseapparat, integreret"

Transkript

1 Brugsanvisning til fryseapparat, integreret DK IG 6er 5107

2 Overblik over apparatet Betjenings- og kontrolelementer, afb. A1 1 Temperatur- og indstillingsvisning, 6 2 A med na-visning for strømsvigt og FrostControl med varmeste temperaturforespørgsel 2 Indstillingsknapper for temperatur: UP = varmere, DOWN = koldere, anbefalet indstilling: -18 C 3 Tænd/sluk knap 4 SuperFrost-tast, lysende = tændt funktion Til hurtig gennemfrysning af store mængder fødevarer. Tryk kort på SuperFrost-tast 4, så den lyser op. Vent i ca timer. Læg herefter de friske fødevarer ind på de øverste hylder. SuperFrost slukkes passende efter behov - den normale drift etableres igen automatisk. 5 Alarm-slukketast for akustisk alarm 6 Børnesikrings-indikator, lyser = tændt funktion, mod utilsigtet slukning. Flere oplysninger herom i afsnittet 'ekstra funktioner'. Typeskilt, fig. A2 1 Apparatets betegnelse 2 Service-nr. 3 Serie-nr. 4 Frysekapacitet i kg/24 timer Oversigt over apparat og udstyr fig. A 1 Betjenings- og kontrolelementer 2 Køleelement* Frysebakke* 4 Skuffer med info-system* 5 VarioSpace gennem førstørrelse af hylderne 6 Typeskilt Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr og tekniske detaljer. * afhængigt af model og udstyr IG..6

3 Opbevar brugsanvisningen omhyggeligt og giv den videre til en eventuel senere ejer. Anvisningen er gyldig for flere forskellige modeller, afvigelser er mulige. Indholdsfortegnelse Side Brugsanvisning Overblik over apparatet... 2 Indholdsfortegnelse... 3 Forskrifter... 3 Henvisninger vedrørende energibesparelse... 3 Sikkerheds- og advarselshenvisninger... 3 Bortskaffelseshenvisning... 3 Opstillingshenvisninger... 3 Tilslutning... 4 Ibrugtagning og kontrolelementer... 4 Tænd og sluk... 4 Indstilling af temperatur... 4 Temperaturdisplay... 4 Alarm - akustisk advarsel... 4 Netsvigt-/FrostControl-visning... 5 Ekstrafunktioner - børnesikring... 5 Visningens lysstyrke *... 5 SuperFrost... 5 Henvisninger vedrørende nedfrysning og opbevaring 5 Udstyr... 6 Info-System... 6 Frysebakke... 6 Køleelementer... 6 VarioSpace*... 6 Rengøring... 7 Fejl - problemer... 7 Kundeservice og typeskilt... 7 Forskrifter W Apparatet er bestemt til nedfrysning og opbevaring af fødevarer og til at lave is. Det er konciperet til brug i husholdningen. Ved brug til andre formål kan der ikke overtages nogen garanti for en fejlfri funktion. W Apparatet er alt efter klimaklasse dimensioneret til brug ved begrænsede omgivelsestemperaturer. Disse bør ikke undereller overskrides! Den for dit apparat gældende klimaklasse er oplyst på typeskiltet. Det betyder: Klimaklasse SN, N op til + 32 C ST op til + 38 C T op til + 43 C til omgivelsestemperatur - En fejlfri funktion af apparatet er garanteret ned til en laveste omgivelsestemperatur på +5 C. - Kølekredsløbet er afprøvet med hensyn til tæthed. - Apparatet er i overensstemmelse med de relevante sikkerhedsbestemmelser samt EF-direktiverne 2006/95/EF og 2004/108/EF. Henvisninger vedrørende energibesparing W Sørg for at ventilations- og udluftningsslidserne er fri. W Åbn døren til apparatet så kort tid som muligt. W Anbring fødevarerne godt sorteret. Overskrid aldrig den angivne opbevaringstid. W Opbevar alle fødevarer godt indpakket og tildækket, således undgås rimdannelse. W Lad først varme retter afkøle til rumtemperatur, inden de lægges ind i apparatet. W Lad dybfrostvarer tø op i kølerummet. W Hold døren til apparatet lukket i tilfælde af en fejl. På den måde forsinkes kuldetabet. Frysevarernes kvalitet bibeholdes længere.! Sikkerheds- og advarselshenvisninger Bortskaffelseshenvisning Emballagen er lavet af genbrugsmaterialer. - bølgepap/pap - formdele af skummet polystyrol - folier af polyethylen - spændebånd af polypropylen W Emballagemateriale er ikke legetøj for børn - fare for kvælning pga. folierne! W Aflevér emballagen på et officielt indsamlingssted. Det udtjente apparat: Det indeholder stadig værdifulde materialer og må ikke bortskaffes sammen med det almindelige, usorterede husholdningsaffald. W Gør udtjente apparater ubrugelige. Tag stikket ud, klip tilslutningsledningen over og gør låsen ubrugelig, så at børn ikke kan komme til at lukke sig inde. W Sørg for, at det udtjente apparats kølekredsløb ikke bliver beskadiget, når apparatet transporteres bort. W Oplysninger om det anvendte kølemiddel findes på typeskiltet. W Bortskaffelsen af det udtjente apparat skal foregå forskriftsmæssigt i henhold til de lokale bestemmelser og love. Teknisk sikkerhed W For at undgå person- og tingsskader skal apparatet altid transporteres i emballage og opstilles af to personer. W Det anvendte kølemiddel R 600a er miljøvenligt, men brændbart. W Undgå beskadigelser på kølekredsløbets rørledninger. Hvis kølemidlet sprøjter ud, kan det medføre øjenlæsioner eller betændelse. W Hvis der løber kølemiddel ud, skal man fjerne åben ild eller antændelseskilder i nærheden af det sted, hvor kølemidlet løber ud, tage stikket ud og lufte godt ud i rummet. W Forespørg omgående - inden apparatet tilsluttes - hos leverandøren, hvis apparatet er beskadiget. W Montér og tilslut altid apparatet i henhold til oplysningerne i brugsanvisningen, så apparatet er sikkert i brug. W Adskil apparatet fra strømforsyningen i tilfælde af fejl: Tag stikket ud (træk ikke i tilslutningsledningen) eller slå sikringen fra hhv. skru den af. W Lad altid kundeservicen foretage reparationer og indgreb på/i apparatet, da der ellers kan opstå betydelige farer for brugeren. Det samme gælder for udskiftning af el-ledningen. Sikkerhed under brugen W Opbevar ikke eksplosive stoffer eller spraydåser med brændbart drivmiddel, som f.eks. butan, propan, petan osv. i apparatet. Eventuelt udstrømmende gasser kan blive antændt af elektriske komponenter. Du kan kende sådanne spraydåser på den påtrykte indholdsangivelse eller på et flammesymbol. W Opbevar altid alkohol med en høj procent tæt lukket og stående. W Håndtér aldrig med åben ild eller antændelseskilder inde i apparatet. W Benyt aldrig elektriske apparater inde i apparatet (f.eks. damprensere, varmeapparater, ismaskiner osv.). W Misbrug aldrig sokkel, skuffer, døre osv. som trinbræt eller til at støtte dig på. W Dette apparat er ikke beregnet til personer (også børn) med fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller til personer, som ikke er i besiddelse af tilstrækkelig erfaring og viden, medmindre de er blevet undervist i brugen af apparatet af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed og som til at begynde med holder opsyn med dem. Børn må ikke være uden opsyn, så DK IG..6 * afhængigt af model og udstyr 3

4 man kan være sikker på, at de ikke leger med apparatet. W Undgå længere hudkontakt med kolde overflader eller køle- /frysevarer. Det kan føre til smerter, døvhedsfornemmelser og forfrysninger. Træf beskyttelsesforanstaltninger ved længere hudkontakt, bær f.eks. handsker. W Spis ikke is, især ikke sodavandsis eller isterninger, lige efter de er taget ud, da de så er for kolde. På grund af de lave temperaturer er der fare for en "forbrænding". W Spis ikke fødevarer, som har været opbevaret for længe, det kan føre til en madforgiftning. Indbygning og ventilation W Sørg for, at kuldekredsløbets rørledninger ikke bliver beskadiget ved opstilling/indbygning. W Undgå indbygning i områder med direkte sollys ved siden af komfur, radiator og tilsvarende apparater. W Der må ikke ændres på ventilationstværsnittene. Sørg altid for god ventilation! W Rummet, hvor apparatet opstilles, skal i henhold til standard EN 378 pr. 8 g kølemiddelmængde R 600a have et volumen på 1 m 3, så der i tilfælde af et læk i kølemiddelkredsløbet ikke kan opstå en brændbar gas-luftblanding i apparatets opstillingsrum. Oplysningen om kølemiddelmængden findes på typeskiltet i apparatets indre. W Køle-/fryseapparatet må kun indbygges i møbler, som står fast. W Tag hensyn til den vedlagte montagevejledning. W Alle transportsikringsdele fjernes. Tilslutning Strømtype (vekselstrøm) og spænding skal på opstillingsstedet stemme overens med oplysningerne på typeskiltet. Det findes til venstre på indersiden af apparatet, fig. A. W Apparatet må kun tilsluttes via en forskriftsmæssigt installeret jordet stikdåse. W Stikdåsens sikring skal være sikret med 10 A eller højere, ligge uden for apparatets bagside og være let tilgængelig. W Apparatet må ikke - tilsluttes til øinvertere*, - bruges i forbindelse med såkaldte energisparestik - elektronikken kan blive beskadiget, - tilsluttes sammen med andre apparater via en forlængerledning - fare for overophedning. W Fjern ledningsholderen fra bagsiden af apparatet, når elledningen tages af, - ellers vibrationsstøj! Ibrugtagning og kontrolelementer Tænd og sluk W Tænd: Tryk på tænd/slukknappen 3, så at temperaturvisningen lyser/blinker. - Når apparatet tages i brug eller når det er varmt, vises der streger, til en temperatur under 0 C er nået. W Sluk: Tryk på tænd/slukknappen i ca. to sekunder, så temperaturvisningen er mørk. Indstilling af temperatur Apparatet er standardmæssigt indstillet på normal drift, der anbefales -18 C. W Temperatur ned/koldere: Tryk på DOWN-stilleknappen 2. W Temperatur op/varmere: Tryk på UP-stilleknappen 2. - Under indstillingen blinker indstillingsværdien. - Når der trykkes første gang på temperatur-indstillingsknapperne, fremstår den aktuelle sidste indstillingsværdi (= nominel værdi). - Med efterfølgende korte tryk ændres den indstillede værdi i skridt på 1 C; ved længere tryk ændres værdien fortløbende. - Ca. 5 sek. efter sidste tryk på knappen, stiller elektronikken automatisk om, og den faktiske frysetemperatur (= faktisk værdi) vises. - Temperaturen kan indstilles fra -14 C til - 28 C / type for Australien -14 C bis -26 C. Om den laveste temperatur kan nås, er afhængigt af opstillingsstedet, hvis omgivelsestemperaturen er høj, er det ikke altid muligt. Temperaturdisplay I normal drift vises den varmeste frysevaretemperatur 1. Visningen blinker, når - du ændrer temperaturindstillingen eller - temperaturen er steget flere grader, som en henvisning om kuldetab. F.eks. når man lægger friske "varme" fødevarer i fryseren, når man tager noget ud fryseren og sorterer frysevarerne, kan temperaturen kortfristet stige på grund af den varme luft, som strømmer ind. Elektronikken regulerer automatisk temperaturen til den sidste indstilling, når man er færdig med at lægge i og sortere. En kortfristet stigning i temperaturen har ingen indflydelse på frysevarerne. W Hvis der fremstår et "F 1" til "F 5", så foreligger der en fejl på apparatet. Henvend dig i et sådant tilfælde til din kundeservice og meddel visningen. Dette muliggør en hurtig og målrettet service. Alarm - akustisk advarsel Den akustiske advarsel hjælper dig med at beskytte de opbevarede frysevarer og med at spare energi. WLyden standser ved tryk på alarm-slukknappen 5 - automatisk, når en tilstrækkelig kold opbevaringstemperatur igen er nået, eller når døren lukkes. Døralarm - Den lyder, når døren er åbnet i mere end ca. 60 sek.. Hvis du slukker for lyden, er denne slukning virksom, så længe døren er åben. Når du lukker døren, er alarm-funktionen automatisk parat igen. Temperaturalarm - Den lyder altid, når frysetemperaturen ikke er kold nok (afhængigt 4 * afhængigt af model og udstyr IG..6

5 af temperaturindstillingen). - Samtidig blinker temperaturvisningen. Årsagen kan være, at - varme friske fødevarer er blevet lagt i til nedfrysning, - der er strømmet for meget varm omgivelsesluft ind under udtagning og sortering af frysevarer. Temperaturvisningenblinker, så længe alarmtilstanden ikke er ophævet. Derefter stiller den om fra blinkning til konstant lys. Så er den akustiske advarsel automatisk igen funktionsklar. Netsvigt-/FrostControl-visning Lyser i displayet en, så betyder dette: Frysetemperaturen har inden for de sidste timer eller dage været steget forhøjtpå grund af strømsvigt, strømafbrydelse. W Når du under visning af trykker på alarm-tasten 5, så vises i displayet den højeste temperatur, som blev nået under strømsvigtet. - Alt efter opvarmning eller sågar optøning bør du knotrollere fødevarernes kvalitet og træffe afgørelse om videre anvendelse! - Denne "varmeste temperatur" vises ca. et minut. Herefter viser elektronikken atter den aktuelle frysetemperatur. Hvis du trykker flere gange på alarm-knappen, slettes visningen hurtigere. Når strømafbrydelsen er forbi, arbejder apparatet videre i den sidste temperaturindstilling. Ekstrafunktioner Via indstillingsmodus kan du beny tte b ø r n e s - i k r i n g e n og ændre v i s n i n g e n s l ys s t y r ke * : Aktivering af indstillingsmodus: W Tryk på SuperFrost-knappen i ca. 5 sek. - SuperFrostknappen blinker - displayet viser c for børnesikring. Henvisning: Den værdi, som ændres, blinker. W Vælg den ønskede funktion ved at trykke på Up/Down-knappen: c = børnesikring eller h = lysstyrke. W Vælg/kvittér funktionen med et kort tryk på SuperFrost-knappen: Vælg ved c = børnesikring ved at trykke på Up/Down-knappen c1 = børnesikring til eller c0 = børnesikring fra og kvittér med SuperFrost-knappen. Når symbolet 6 lyser, er børnesikringen aktiv. Ved h = lysstyrke vælg ved tryk på up/down-knappen h1= minimal til h5 = maksimal lysstyrke og bekræft med SuperFrost-knappen. Afslutning af indstillingsmodus: W Med et tryk på on/off-knappen afslutter du denne indstillingsmodus; efter 2 min. skifter elektronikken automatisk. - Den normale standarddrift er igen aktiv. SuperFrost SuperFrost, Afb. A1 De friske fødevarer skal så hurtigt som muligt fryses igennem helt ind til kernen og allerede frosne varer skal have en "kuldereserve". Det muliggør SuperFrost-metoden. På den måde bibeholder man dybfrosne fødevarers næringværdi, udseende og smag bedstmuligt. W Du kan maksimalt nedfryse så mange kg friske fødevarer inden for 24 timer, som der er oplyst på typeskiltet under frysekapacitet... kg/24h", afb. A2, pos. 4. Den maksimale mængde af dybfrysningsvarer er forskellig alt efter model og klimaklasse. Nedfrysning med SuperFrost W Tryk kort på SuperFrost-tasten 4, så den lyser op. Frysetemperaturen falder, apparatet arbejder med størst mulig køleeffekt. W Vent/forfrys ca. 6 timer ved en lille frysemængde - det er som regel tilstrækkeligt, ved den maksimale mængde, se typeskilt under frysekapacitet, ca. 24 timer. W Læg herefter de friske fødevarer i, helst på de nederste hylder. Ved den maksimale mængde nedfryses de indpakkede fødevarer uden skufferne, læg dem direkte på fryserummets bund og efter afsluttet nedfrysning lægges varerne ind i skufferne! - SuperFrost slukker automatisk. Alt efter behov og alt efter den mængde, som er blevet lagt i fryseren: tidligst efter 30 timer, dog senest efter 65 timer. Nedfrysningen er afsluttet - SuperFrost-knappen lyser ikke - apparatet arbejder igen i den energibesparende normale drift. Henvisning: Ved SuperFrost arbejder apparatet med maksimal køleeffekt, lydene fra køleaggregatet kan midlertidigt være lidt højere. SuperFrost skal du ikke tænde for: - når du lægger allerede frosne varer i - når du nedfryser op til ca. 2 kg friske fødevarer om dagen. Henvisninger vedrørende nedfrysning og opbevaring W Egnet til nedfrysning er: kød, vildt, fjerkræ, frisk fisk, grøntsager, frugt, mejeriprodukter, brød, kager, færdige retter. Ikke egnet er: grøn salat, ræddike, vindruer, hele æbler og pærer, fedt kød. W Som indpakningsmateriale egner sig gængse fryseposer, modstandsdygtige plast-, metal- og aluminiumsbeholdere. W Friske fødevarer, som skal nedfryses, må ikke komme i berøring med fødevarer, som allerede er frosne. Emballagen skal vær tør, når den lægges i, så man undgår sammenfrysning. W Skriv altid dato og indhold på emballagen og overskrid ikke den anbefalede opbevaringstid for fødevarerne, på den måde undgår du kvalitetstab. W Pak altid fødevarer, som du selv nedfryser, i portioner, som passer til din husholdning. For at varerne hurtigt kan fryse igennem helt ind til kernen, bør følgende mængder pr. pakning ikke overskrides: - frugt, grøntsager op til 1 kg, - kød op til 2,5 kg. W Grøntsager blancheres, når de er vasket og portioneret, (læg dem 2-3 minutter i kogende vand, tag dem derefter op og afkøl dem hurtigt i koldt vand. Hvis du blancherer med et dampeller mikrobølgeapparat, skal du overholde den pågældende instruktion). W Salt og krydr ikke friske fødevarer og blancherede grøntsager, inden du fryser dem. Salt og krydr kun andre madvarer lidt. Nogle krydderier ændrer deres smagsintensitet. W Frys ikke flasker og dåser med drikkevarer, som indeholder kulsyre. De kan ellers revne. Hvis du vil køle drikkevarer hurtigt, skal du tage flaskerne ud af fryseområdet igen senest efter en DK IG..6 * afhængigt af model og udstyr 5

6 times forløb! Frysebakken W Vedrørende opbevaring: Den enkelte skuffe og hyldepladen kan belastes med op til 25 kg nedfrosne varer. W Hvis du vil udnytte pladsen maksimalt, kan du tage skufferne ud og opbevare frysevarerne direkte på fralægningspladerne. W Udtagning af skuffer: Træk dem ud til anslag og løft dem lidt i forkanten. W Opbevar altid frysevarer af samme slags sammen, på den måde undgår du, at døren står åben for længe og sparer energi. W Overskrid aldrig de anbefalede opbevaringstider. W Vedrørende optøning Tag altid kun så meget ud, som du umiddelbart har brug for. Brug altid hurtigst muligt fødevarer, som du har fået tøet op, til en færdigret. - gør det muligt at fryse bær, krydderurter, gøntsager og andre småting enkeltvis. Den forhindrer, at de fryser sammen. Frysevarerne beholder stort set deres form og det er meget lettere at portionere dem senere. W Dybfrostvarerne spredes på frysebakken W Lad dybfrostvarerne fryse ned i 10 til 12 timer, fyld dem så på dybfrostposer eller i beholdere og opbevar varerne i en skuffe. W Til optøning lægges varerne allerede ved siden af hinanden. Køleeakkuerne* Du kan tø frysevarer op: i bageovn/varmluftsovn i mikrobølgeapparat ved stuetemperatur i kølerummet; den afgivne kulde fra dybfrostvarerne udnyttes til køling af fødevarerne. - let optøede flade portioner af kød og fisk, kan tilberedes varmt. - grøntsager kan tilberedes i frossen tilstand (halv så lang kogetid, som friske grøntsager). forhindrer ved strømsvigt en for hurtig temperaturstigning - fødevarernes kvalitet bevares bedre. Køleakkuerne kan du enten fryse og opbevare i frysebakken eller i fryserumsloftet*. W Isætning af køleakkuer: Fjern den øverste skuffe. Læg køleakkuen ind i fryserumsloftet bagude og lad den falde i hak foran. W Udtagning af køleakkuer: Fjern den øverste skuffe.tag fat om køleakkuen i siden og tryk den ud nedefter. VarioSpace* Udstyr Info-systemet* De nedfrosne fødevarer bør forbruges inden for de anbefalede opbevaringstider. Tallene mellem symbolerne angiver opbevaringstiden i måneder for de forskellige dybfrostvarer. De oplyste opbevaringstider er vejledende værdier for friske fødevarer, som skal nedfryses. Om den højeste eller laveste værdi er gyldig, afhænger af fødevarernes kvalitet og forbehandlingen frem til nedfrysningen. For mere fede fødevarer gælder altid de kortere tidsrum. Færdigretter Flødeis Fisk Svinekød Grøntsager Frugt 6 - Ved at tage en skuffe og fralægningspladen ud får du i en størrelsesorden af to skuffer plads til større frysevarer. F.eks. kan du nedfryse fjerkræ, kød, store dele af vildt uden at dele dem og senere tilberede dem "hele". Høje kager og isemballager kan opbevares. - Alt efter behov kan du tage 1, 2 eller alle skuffer og hyldeplader ud og således bruge hele fryserens indre. Bemærk dog, at en hylde må belastes med maks. 25 kg. - Tag skuffen ud, træk den ud til anslaget r c zog løft den foran. - Tag hylden ud,v løft den foran og træk den ud. - Ved isætning: Skub simpelthen hylden ind til anslaget.l Pølse Brød Vildt Fjerkræ Okse/kalv * afhængigt af model og udstyr IG..6

7 Rengøring Henvisninger vedrørende afrimning I fryserummeret danner der sig efter længere tids drift et rimhhv. islag, dette afhænger af, hvor hyppigt døren åbnes og af de "varme" fødevarer, som lægges i apparatet. Det er helt normalt. Men et tyk lag is øger energiforbruget. Derfor skal apparatet afrimes regelmæssigt: W Tænd vor SuperFrost en dag inden afrimningen, så de nedfrosne varer får en "kuldereserve". W Sluk for apparatet inden afrimning: - Tryk på tænd/slukknappen, så temperaturvisningen slukkes. Når visningen ikke slukkes, er børnesikringen aktiv! - Træk stikket ud. W De frosne varer, eventuelt i skuffen, pakkes ind i avispapir eller tæpper og opbevares et køligt sted. W Stil en gryde med varmt, ikke kogende vand på en hylde for at fremskynde afrimningen. Til afrimning må der ikke benyttes elektriske varme- eller damprenseapparater, afisningsspray, åben ild eller metalgenstande til fjernelse af is. Fare for kvæstelser og beskadigelser! W Lad apparatets dør stå åben under afrimningen. Tag tøvandet i fordybningen i bunden op med en svamp eller en klud. Rens herefter apparatet og gnid det tørt. Rengøring W Apparatet skal principielt tages ud af drift, inden det rengøres. Tag stikket ud eller skru de tilhørende sikringer ud hhv. slå dem fra. W Apparatets indre og udstyrsdele renses med hånden ved hjælp af lunkent vand og en smule opvaskemiddel. Benyt ingen damprenseapparater - fare for kvæstelser og beskadigelser! W Det anbefales at bruge bløde pudseklude og et universalrengøringsmiddel med neutral ph-værdi. I apparatets indre må kun anvendes rengørings- og plejemidler, som er ufarlige i forbindelse med fødevarer. W Brug ingen skurende/kradsende svampe, ingen koncentrerede rengøringsmidler og under ingen omstændigheder sand-, klor- eller syreholdige pudse- hhv. kemiske opløsningsmidler; de beskadiger overfladerne og kan forårsage korrosion. W Pas på, at der ikke trænger noget skyllevand ind i ventilationsgitrene og elektriske dele. Gnid apparatet tørt. - Typeskiltet på indersiden af apparatet må ikke blive beskadiget og ikke fjernes - det er vigtig for kundeservicen. W Tilslut/tænd derefter apparatet igen, tænd for "SuperFrost" og læg frysevarerne i, når temperaturen begynder at falde. Hvis apparatet skal tages ud af drift i længere tid, skal det tømmes, stikket tages ud, rengøres som beskrevet, og døren til apparatet skal stå åben, for at undgå at der opstår lugt. Fejl - problemer? Hvis der under driften skulle opstå en fejl, skal du først kontrollere, om fejlen eventuelt kan skyldes en betjeningsfejl, for i et sådant tilfælde er vi nødt til at debitere dig for de omkostninger, som opstår, også inden for garantiperioden. Følgende fejl kan du selv afhjælpe ved at kontrollere de mulige årsager: Fejl - mulig årsag og afhjælpning Apparatet arbejder ikke, visningen er mørk - Er apparatet forskriftsmæssigt tændt? - Sidder el-stikket rigtigt i stikdåsen? - Er sikringen i stikdåsen i orden? Der er for meget støj - Står apparatet fast på gulvet, sættes møbler eller genstande, som står i nærheden, i vibrationer af det arbejdende køleaggregat? Ryk eventuelt apparatet lidt til side, justér det ved hjælp af stillefødderne, ryk flasker og beholdere fra hinanden. - Normalt er: strømningslyde, en boblen eller plasken, de kommer fra kølemidlet, som cirkulerer i kølekredsløbet. Et kort klik. Det opstår altid, når køleapparatet (motoren) tændes eller slukkes automatisk. En motorbrummen. Den er kortfristet lidt højere, når aggregatet tændes. Ved aktiveret SuperFrost, frisk ilagte fødevarer eller efter at døren har været åben igennem længere tid, øges køleeffekten automatisk. Kompressoren kører længe - Dette er funktionsbetinget i orden ved energibesparende modeller. Den omdrejningstalsregulerede* kompressor stiller, hvis kølebehovet ikke er stort, om til et lavere omdrejningstal. Selv om funktionstiden øges af den grund, næsten frem til kontinuerlig drift, spares der energi. Der lyder en alarm, temperaturen er ikke tilstrækkelig kold - Er der blevet lagt for store mængder friske fødevarer i uden SuperFrost? (se afsnit "SuperFrost") - Lukker apparatets dør rigtigt? - Er ventilation og udluftning tilstrækkelig? Afdæk eventuelt udluftningsgitteret. - Er omgivelsestemperaturen for høj? (se afsnit "Forskrifter") - Har apparatet været åbnet for tit eller for længe? - Vent eventuelt og se, om den påkrævede temperatur fremkommer igen af sig selv. fremstår i visningen Der er sket et strømsvigt/afbrydelse i strømforsyningen, gå frem i henhold til afsnittet "Strømsvigt-/FrostControl-visning". Kundeservice og typeskilt Når der ikke foreligger en af de ovennævnte årsager og du ikke selv kunne afhjælpe fejlen eller når der i temperaturvisningen ses et "F0" til "F5", så betyder dette: Der foreligger en fejl. Henvend dig i et sådant tilfælde til den nærmeste kundeservice (vedlagt fortegnelse). Meddel, hvad der vises i displayet og ligeledes apparatets betegnelse 1, service-nr. 2, serienr. 3 på typeskiltet. Dette muliggør en hurtig og målrettet service. Typeskiltet er anbragt på apparatets venstre inderside. Lad appararatet være lukket, til kundeservicen kommer, så du undgår større kuldetab. DK IG..6 * afhængigt af model og udstyr 7

8 Liebherr Hausgeräte Ochsenhausen GmbH * Memminger Strasse * D Ochsenhausen Tyskland

9 Montagevejledning Køle- og fryseapparater, integrerbare, fast dør IK/ IKB/ IKP/ IG/ IGN... 1/ 3/ 6

10 Generelle sikkerhedshenvisninger Indhold 1 Generelle sikkerhedshenvisninger Opstilling af apparatet Skift døranslag Afmontér lukkedæmpningen Afmontér døren Skift frysehyldens dør Lejedele flyttes Sæt døren i igen Lukkedæmpningen monteres igen Vandtilslutning Montage Montage af apparatet Møbeldøren monteres Tilslutning af apparatet... 8 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr og tekniske detaljer. Vi beder Dem om at læse henvisningerne i denne vejledning grundigt igennem for at være bekendt med alle fordelene ved Deres nye apparat. Vejledningen gælder for flere modeller. Afvigelser er mulige. Afsnit, som kun gælder for bestemte apparater, er kendetegnet med en lille stjerne (*). Instruktioner for brugeren er mærkede med en, resultater er mærkede med. 1 Generelle sikkerhedshenvisninger FARE ADVARSEL FORSIGTIG VIGTIGT Bemærk gør opmærksom på en umiddelbart farlig situation, som har døden eller alvorlige kvæstelser til følge, når den ikke undgås. gør opmærksom på en farlig situation, som kan have døden eller alvorlige kvæstelser til følge, når den ikke undgås. gør opmærksom på en farlig situation, som kan have lettere eller større kvæstelser til følge, når den ikke undgås. gør opmærksom på en farlig situation, som kan have materielle skader til følge, når den ikke undgås. gør opmærksom på praktiske henvisninger og gode råd. Det er vigtigt, at retningslinierne og anvisningerne i denne vejledning følges, så apparatet installeres korrekt og arbejder rigtigt. Læs og forstå alle oplysningerne i denne vejledning, inden apparatet installeres. 2 Opstilling af apparatet Ved skader på apparatet skal man omgående henvende sig til leverandøren - inden apparatet tilsluttes. Gulvet på opstillingsstedet skal være vandret og jævnt. Apparatet må ikke stilles op på steder med direkte sollys, ved siden af komfur, radiator og lignende udstyr. Stil ikke apparatet op uden hjælp. I henhold til normen EN 378 skal opstillingsrummet for dit apparat have et volumen på 1 m 3 for hver 8 g kølemiddel R600a. Er opstillingsrummet for lille, kan der i tilfælde af en lækage i kølemiddelkredsløbet opstå en antændelig gas-luft-blanding. Oplysningen om kølemiddelmængden findes på typeskiltet i apparatets indre. Apparatet må kun bygges ind i møbler, som er stabile og som er opstillet på sikker måde. Overhold under alle omstændigheder ventilationstværsnittene: q Dybden af ventilationsskakten på møbelbagvæggen skal være på mindst 38 mm. q Tværsnittene for tilførsel og bortledning af luft i møbelsokkel og omkringbygget møbel skal være på mindst 200 cm 2. q Principielt gælder: Jo større ventilationstværsnittet er, jo mere energibesparende arbejder apparatet. ADVARSEL Brandfare på grund af fugt! Når spændingsførende dele eller strømledningen bliver fugtige, kan der opstå en kortslutning. u Apparatet er konstrueret til brug i lukkede rum. Apparatet må ikke benyttes i det fri, i fugtige omgivelser eller hvor det er udsat for stænkvand. ADVARSEL Brandfare pga. kølemiddel! Det indeholdte kølemiddel R 600a er miljøvenligt, men brændbart. Kølemiddel, som løber ud, kan antændes. u Kølekredsløbets rørledninger må ikke beskadiges. ADVARSEL Fare for brand og beskadigelse! u Varmeafgivende apparater, som f. eks. mikrobølgeovn, toastere osv. må ikke stilles på apparatet! u Tag tilslutningsledningen af apparatets bagside. Fjern herved kabelholderen, ellers opstår der vibrationslyde! Efter montagen: u Fjern beskyttelsesfolier fra pyntelisterne.* u Fjern beskyttelsesfolier fra pyntelisterne og fra skufferne.* u Alle transportsikringsdele fjernes. u Bortskaf emballagen. Se kapitel Bortskaffelse af emballage. Når apparatet stilles op i meget fugtige omgivelser, kan der dannes kondensvand på apparatets yderside. u Sørg altid for god ventilation på opstillingsstedet. 3 Skift døranslag VIGTIGT* Fare for beskadigelse for Side-by-Side - apparater på grund af kondensvand! Når et Side-by-Side - apparat (S...) stilles op sammen med et andet apparat (som SBS-kombination), så skal døranslaget som leveret bibeholdes. u Skift ikke døranslaget. Sørg for, at følgende værktøj ligger parat: q Philips-skruetrækker q Philipsskruetrækker q Akku-skruetrækker Torx 15 Akku-skruetrækker Torx 20 Akku-skruetrækker Torx 25 Apparatet skubbes 2/3 af vejen ind i nichen. Træk el-stikket ud. Åbn døren. 2

11 Vandtilslutning 3.1 Afmontér lukkedæmpningen* Fig. 1 u Montageskruer Fig. 2 (5) foroven og forneden flyttes til den modsatte side. Skruerne er selvskærende. Brug en akku-skruetrækker: u Hængsler skrues af Fig. 5 (9) fra døren og flyttes. u Nu frie montagehuller lukkes med propper Fig. 5 (10). FORSIGTIG Fare for kvæstelser, når lukkedæmpningen trækker sig sammen! u Afmonteres forsigtigt. u Skru holderen Fig. 1 (1)af. u Skrukugletappen Fig. 1 (3) sammen med lukkedæmpningen Fig. 1 (2) af fra døren og læg dem til side. 3.2 Afmontér døren Fig. 5 Fig. 2 u Løft afdækningsdele Fig. 2 (4). u Montageskruer Fig. 2 (5) løsnes kun. u Døren tages af: den skubbes udadtil, hænges ud og stilles til side. 3.5 Sæt døren i igen u Apparatets dør hænges ind i de formonterede montageskruer Fig. 2 (5). u Spænd montageskruerne Fig. 2 (5). u Afdækningsdele Fig. 2 (4) monteres igen. 3.6 Lukkedæmpningen monteres igen.* 3.3 Skift frysehyldens dør* Fig. 3 u Afdækningen på lejebukken Fig. 3 (6) klappes væk. u Lejebuk Fig. 3 (6) med hyldedøren skrues af. u Skru lukkestykket Fig. 3 (7) af. u De nu frie huller lukkes med de vedlagte propper Fig. 3 (8). Fig. 6 u Skruholderen Fig. 6 (1) fast. u Kugletappen Fig. 6 (3) skrues med lukkedæmpningen Fig. 6 (2) ind i den nye montageboring. 4 Vandtilslutning* Fig. 4 u Monterelukkestykke Fig. 4 (7). u Sæt hyldedøren i foroven. u Lejebuk Fig. 4 (6) monteres og afdækningen klappes i. 3.4 Lejedele flyttes FORSIGTIG Fare for kvæstelser, når hængsler klapper sammen! u Lad hængslerne forblive åbne. ADVARSEL Fare for elektrisk stød! u Træk apparatets stik ud af stikkontakten, inden De tilslutter apparatet til vandledningen. u Drej af for vandforsyningen, inden De tilslutter vandforsyningsledningen til IceMakeren. u Tilslutning til drikkevandsforsyningsnettet må kun foretages af en kvalificeret VVS-installatør. ADVARSEL Fare for forgiftning! u Vandets kvalitet skal svare til drikkevandsbestemmelserne i det pågældende land (f. eks. 98/83/EU), hvor apparatet benyttes. u IceMakeren tjener udelukkende til fremstilling af isterninger i almindelige husholdningsmængder og den skal benyttes med hertil egnet vand. 3

12 Montage - Vandtrykket skal ligge mellem 1,5 bar und 6 bar. (0,15 MPa - 0,6 MPa) - Vandtilførslen til apparatet skal ske gennem en ledning for koldt vand, som kan holde til driftstrykket og som opfylder hygiejnebestemmelserne. Benyt hertil den vedlagte slange af ædelstål (Længde 1,5 m). En slange med en længde på 3 m kan fås hos kundeservice. Den skal monteres af en fagmand. I slangens tilslutningsstykket er der en si med tætning. - Mellem slangeledningen og husets vandtilslutning skal der være anbragt en spærrehane, så man kan afbryde vandforsyningen, hvis det skulle være nødvendigt. - Alle apparater og indretninger, som bruges i forbindelse med tilførsel af vandet, skal svare til de gældende forskrifter i det pågældende land. - Vandledningen må ikke beskadiges eller bøjes ved opstilling. u Den lige del af den vedlagte ædelstålslange tilsluttes til spærrehanen. Magnetventilen er anbragt nede på apparatets bagside. Tilslutningsstørrelsen ved magnetventilen er 3/4. u Den bøjede del af den vedlagte ædelstålslange tilsluttes til magnetventilen. u Vandtilførslens spærrehane åbnes og hele vandsystemet kontrolleres med hensyn til tæthed. Inden første idriftsættelse: u Få vandledningen ventileret af den pågældende fagmand. VIGTIGT Funktionsfejl ved vandforsyningen! Når der i drift lukkes af for vandforsyningen, men IceMakeren fortsat er i funktion, så kan vandforsyningsrøret overises. u Sluk for IceMakeren, når vandforsyningen afbrydes (f. eks. pga. ferie). 5 Montage Alle montagedele leveres sammen med apparatet. Sørg for, at følgende værktøj ligger parat: q Akku-skruetrækker Torx 15, 20, 25 q Sekskantnøgle 13 q Philips-skruetrækker Fig. 7 Møbelskabets hylde og sidevæg skal stå i ret vinkel i forhold til hinanden. Møbelskab rettes ud med vaterpas og vinkel. Såfremt nødvendigt læg noget under. Apparatet kan også bygges ind i et normalt køkkenskab. I så fald afmonteres møbeldørens og nichens beslag. Dem er der ikke længere brug for, fordi møbeldøren monteres på apparatets dør. Kontrollér målene for indbygning: a 712 mm 714 mm mm 872 mm 874 mm mm 1022 mm 1024 mm mm 1218 mm 1220 mm mm 1395 mm 1397 mm mm 1770 mm 1772 mm mm b 4

13 Montage 5.1 Montage af apparatet Fig. 8 Bemærk u Inden montage af møbeldøren skal man sørge for, at møbeldørens tilladte vægt ikke overskrides. u Ellers kan beskadigelse af hængslerne og deraf resulterende indskrænkelser af funktionen ikke udelukkes. Modell IKP 2050, IKP 1854, IK1814, IK2010 IKP 2850, IKP 2654, IKB 2614, IKB 2654, IK 2810, IKB 2810, IKB 2850, SIKP 2850, IKB 2624, IKB 2664, IKB 2820, IKB 2860 IKP 1750, IKP 1554, IKP 2450, IKP 2254, IK1710, IK1514, IKP 1760 IK 1700,, IK 1504, IK 2410, IK 2214 IKB 3454, IK 3414, IKB 3650, SIKB 3650, IK 3610, IKB 3660, SIKB 3660 IKB 2214, IKB 2254, IKB 2410, IKB 2450, IKB 2460, IKB 2224, IKB 2264, IKB 2420 IG 956, IG1156, IG 1956, SIG 1956, IGN 2556, IGN 2566, SIGN2566, SIGN 2556 Maximales Gewicht der Möbeltür 13 kg 15 kg 16 kg 17 kg 18 kg 19 kg 20 kg Fig. 9 u Tag tilslutningsledningen af fra apparatets bagside. Fjern kabelholderen, ellers opstår vibrationsstøj! u Tilslutningsledningen lægges ud ved hjælp af en snor på en sådan måde, at apparatet nemt kan tilsluttes efter indbygningen. Fig. 10 Ved apparater med fast vandtilslutning til IceMaker: u IceMaker tilsluttes i henhold til Kapitel vandtilslutning.* alle apparater: u Apparatet skubbes 3/4 af vejen ind i nichen. u Tagafdækningerne Fig. 9 (4,6,7) af. u Udligningsblænden Fig. 11 (11) monteres midt på apparatet: Skub den ind i notten og hæng den ind i nøglehullerne. u Alle montagevinkler Fig. 12 (12) skrues på de allerede borede huller i apparatets dør med sekskantskrue Fig. 12 (13). Fig. 11 Ved 16 mm tykke møbelvægge: u Afstandsstykke Fig. 13 (14) og afstandsstykke Fig. 9 (15) clipses fast på hængslerne. Fig. 12 Fig. 13 5

14 Montage u Afdækningen Fig. 14 (16) foroven og afdækningen Fig. 20 (16) forneden sættes på montagevinklerne Fig. 14 (17). u Montagevinklerne monteres Fig. 14 (17) foroven medskruer Fig. 14 (19) og forneden med skruer Fig. 9 (19), således at vinklen endnu kan bevæges en smule mod venstre og mod højre. Fig. 14 u Beskyttelsesfolien trækkes af fra afdækningslisten Fig. 15 (20). u Afdækningslisten Fig. 15 (20) placeres på håndtagets side og på linie med fronten ved afdækningens næse Fig. 14 (16) og limes fast til apparatets sidevæg. u Afdækningslisten Fig. 15 (20) forkortes forneden efter behov: Afdækningslisten Fig. 15 Fig. 15 (20) skal ende 3 mm over overkanten af den nedre montagevinkel Fig. 9 (17). Apparatet skubbes ind og rettes ud: u Apparatet skubbes ind, indtil afdækningerne Fig. 14 (16) støder mod møbelsidevæggen Fig. 14. Ved 16 mm tykke møbelvægge: u Afstandsstykkerne skal støde imod møbelsidevæggen. Ved 19 mm tykke møbelvægge: u Hængslernes forkanter rettes ud, så de flugter med møbelsidevæggen. Fig. 16 Fig. 17 Ved møbler (16 mm og 19 mm) med døranslagsdele (dupper, tætningslæber osv.): u Tag hensyn til opstillingsmål (døranslagsdelenes dybde): Lad hængsler og afdækninger Fig. 14 (16) rage frem svarende til opbygningsmålet. alle apparater: u Apparatet rettes ud med de justerbare fødder ved hjælp af vedlagte gaffelnøgle Fig. 9 (21), så det står lige. w Apparatet er nu positioneret rigtigt i dybden. Afstanden fra møbelsidevæggens forkant til apparatets korpus er nu på 42 mm hele vejen rundt. (Der skal tages hensyn til døranslagsdele som dupper og tætningslæber.) u Skru foroven og forneden gennem hængslets lask med lange spånpladeskruer Fig. 18 (22). Oppe på håndtagets side: u Skruerne Fig. 19 (19) løsnes en smule. u Den øvremontagevinkel Fig. 19 (17) skrues fast med spånpladeskrue Fig. 19 (25) ø4x19 til møbelvæggen. u Knæk den fremspringende ende af afdækningen Fig. 19 (16) af. u Spænd Fig. 19 (19) skruerne. u Sætafdækningen Fig. 19 (16) på. Nede på håndtagets side: u Skruerne Fig. 20 (19) løsnes en smule. u Den nedremontagevinkel Fig. 20 (17) skrues fast med spånpladeskrue Fig. 20 (25) ø4x19 til møbelvæggen. u Knæk den fremspringende ende af afdækningen Fig. 20 (16) af. Det bruges ikke længere. u Spænd Fig. 20 (19) skruerne. u Afdækningen Fig. 20 (23) sættes på den nedre montagevinkel Fig. 20 (17). u Luk apparatets dør. 5.2 Møbeldøren monteres Fig. 18 Fig. 19 Fig. 20 Bemærk Funktionsfejl på grund af forkert montage! Når afstandsmålet ikke overholdes, lukkes døren eventuelt ikke rigtigt. Dette kan medføre isdannelse, der kan dannes kondensvand og opstå funktionsfejl. u Afstandsmålet på 42 mm hele vejen rundt skal altid overholdes. (Der skal tages hensyn til døranslagsdele som dupper og tætningslæber.) Apparatet skrues fast i nichen: Fig. 21 u Kontrollér forindstillingen 8 mm. (Kontrollér afstanden mellem apparatets dør og traversens underkant) u Montagehjælpen Fig. 21 (30) skubbes op på møbeldørens højde. Montagehjælpens nedre anslagskant = overkant af den møbeldør, som skal monteres. u Montagetraversen Fig. 21 (31) skrues af ved hjælp af kontramøtrikkerne Fig. 21 (32). 6

15 Montage u Montagetraversen Fig. 22 (31) hænges på møbeldørens inderside med montagehjælpen Fig. 22 (30). u Montagetraversen Fig. 22 (31) rettes ud, så den er i midten: Markér en kort midterlinie på møbeldøren og anbring traversens pilspids over den. Fig. 22 w Afstandene til yderkanten er lige store til venstre og til højre. Ved spånpladedøre: u Montagetraversen Fig. 22 (31) skrues fast med mindst 6 skruer Fig. 22 (34). Ved cassettedøre: u Montagetraversen Fig. 22 (31) skrues fast til kanten med 4 skruer Fig. 22 (34). u Montagehjælpen Fig. 22 (30) trækkes ud opadtil, drejes og skubbes ind i udtagningsåbningerne ved siden af. u Dupper og tætningslæber må ikke slå imod - vigtigt for funktionen! u Mellem møbeldør og møbelkorpus indstilles en luftspalte på 2 mm. Ved større eller delte møbeldøre: u montér et 2. par montagevinkler Fig. 12 (12). u Hertil benyttes de på forhånd borede huller i området af håndtaget i apparatets dør. Fig. 23 u Møbeldøren hænges på justeringsboltene Fig. 23 (33) og kontramøtrikkerne Fig. 23 (32) skrues løst på justeringsboltene. u Døren lukkes. u Kontrollér dørens afstand til de nærmeste andre møbeldøre. u Ret møbeldøren ud i sideretning: Møbeldøren skubbes i X- retning. u Møbeldøren rettes ud i højden Y og i den sidelæns hældning: Justeringsbolten Fig. 23 (33) indstilles med en skruetrækker. w Møbeldøren er i niveau og flugter med møbelfronterne ved siden af. u Spænd kontramøtrikkerne Fig. 23 (32). Fig. 26 u Kontrollér, hvordan døren sidder og finjustér den eventuelt. u Alle skruer spændes. u Kontramøtrikker Fig. 26 (32) spænmdes med ringnøglen Fig. 26 (38), herved holdes justeringsbolten Fig. 26 (33) fast med en skruetrækker. u Øvre afdækning Fig. 27 (39) sættes på og fastgøres. u Afdækning i siden Fig. 27 (40) sættes på, skubbes op til anslaget og trykkes så fast, indtil den hørbart falder i hak. u Afdækninger Fig. 27 (41) skubbes på i siden, herefter trækkes de frem med en skruetrækker, så de falder godt i hak. Fig. 24 Pas på, at de to metalkanter støder rigtigt sammen, symbol //: u Bor først montagehuller i møbeldøren (brug eventuelt en stikkel først). u Apparatets dørskrues Fig. 24 (34)fast med skruer gennemmontagevinklen Fig. 24 (12)på apparatets dør. Fig. 27 u Afdækningen Fig. 9 (4,6,7) sættes på og trykkes fast. Ved apparater uden lukkedæmpning justeres fjederen for endeanslaget: Dørens endeanslagsfjedring kan efter behov indstilles med vedlagte unbrakonøgle 5:* u stærkere fjederkraft: drejning med uret.* u svagere fjederkraft (leveringstilstand): drejning mod uret.* Fig. 25 u Møbeldøren rettes ud i dybden Z: Foroven løsnes skruer Fig. 25 (35), forneden sekskantskruer Fig. 25 (13), så skubbes døren. * 7

16 Tilslutning af apparatet Kontrollér følgende punkter for at sikre, at apparatet er indbygget på den rigtige måde. I modsat fald kan der ske isdannelse, der kan dannes kondensvand og opstå funktionsfejl. w Døren skal lukke rigtigt w Møbeldøren må ikke ligge op ad møblets korpus w Tætningen ved det øvre hjørne i håndtagets side skal slutte tæt. Foretag kontrol ved at lægge en lommelygte i apparatet, hvorefter lokalet mørklægges og døren lukkes. Når der kan ses lys, så skal montagen kontrolleres. 6 Tilslutning af apparatet VIGTIGT Fare for beskadigelse af elektroniske dele! u Benyt ingen vekselretter (omformer til konvertering af jævnstrøm til vekselstrøm eller trefaset strøm) eller energisparestik. ADVARSEL Fare for brand og overopvarmning! u Brug ingen forlængerledninger eller flerstikdåser. Strøm (vekselstrøm) og spænding på opstillingsstedet skal stemme overens med oplysningerne på typeskiltet (se kapitel Oversigt over apparat og udstyr). Apparatet må kun tilsluttes til en korrekt installeret stikkontakt. Stikkontakten skal have en sikring på 10 A eller større. u Kontrollér den elektriske tilslutning. u Rensning af apparatet. Mere herom i kapitel Rengøring. u Sæt el-stikket i stikkontakten. 8

Brugsanvisning til fryseapparat, integreret

Brugsanvisning til fryseapparat, integreret Brugsanvisning til fryseapparat, integreret DK 7082 542-01 IG 6er 5107 Overblik over apparatet Betjenings- og kontrolelementer, afb. A1 1 Temperatur- og indstillingsvisning, 6 2 A1 1 3 4 5 med na-visning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet Br ugsanvi sni ng DK CBNPes3976 Oversigt over køle-/fryseskabet 1. Belysning 2. Blæser 3. Glashylde 4. Dørhylde med vippelåge 5. Dørhylde 6. Delbar glashylde 7. Fleksibel flaske-opbevaringshylde 8. Dørhylde

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med NoFrost-system KDN 12623 S -1 KDN 12823 S -1/-2 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med NoFrost-system og DynaCool KFN(S) 37432 id da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med PerfectFresh, NoFrost-system og DynaCool KFN 14927 SD KFN 14927 SD ed/cs (-1/-3) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køleskab med PerfectFresh og DynaCool K 34272 id K 35272 id K 37272 id da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med DynaCool KF 12823 SD (-3) KF 12923 SD (-1) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køleskab med DynaCool K 14820 SD K 14820 SD ed/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet Brugsanvisning Køl/fryseskabet Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/ fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Læs venligst brugs- og monterings- anvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 875 650

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSADVARSLER... 168 2. FRYSERENS TILSIGTEDE ANVENDELSE... 169 3. INSTALLATION OG TILSLUTNING... 170 3.1 Valg af placering... 170 3.2 Placering og nivellering af apparatet...

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RFN2286W RFN2286S RFN2284W RFN2284S. Kære kunde,

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RFN2286W RFN2286S RFN2284W RFN2284S. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Brugsanvisning. Køleskab

Brugsanvisning. Køleskab Brugsanvisning Køleskab Tillykke med Deres valg af Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design. Med

Læs mere

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet DK Brugsanvisning Køle-/fryseskabet Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køle-/fryseskabet er beregnet til brug i private husholdninger.

Læs mere

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RF2283W RF2283S RFN2283W. Kære kunde,

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RF2283W RF2283S RFN2283W. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Sikkerhedsforanstaltninger. Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Teknisk sikkerhed

Sikkerhedsforanstaltninger. Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Teknisk sikkerhed Br ugsanvi sni ng DK WKEes553 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforanstaltninger... 2 Bortskaffelse af emballage... 2 Gamle vinkøleskabe... 2 Teknisk sikkerhed... 2 Opstilling... 3 Tilslutning... 3 Klimaklasse...

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning Käyttöohje GS..D.. Fryser Fryseapparat Frysskåp Pakastin

da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning Käyttöohje GS..D.. Fryser Fryseapparat Frysskåp Pakastin da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje GS..D.. Fryser Fryseapparat Frysskåp Pakastin da Indholdsfortegnelse Sikkerheds- og advarselshenvisninger... 4 Bortskaffelse... 6 Leveringsomfang...

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforanstaltninger. Brugsanvisning: Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Installationsanvisning:

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforanstaltninger. Brugsanvisning: Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Installationsanvisning: Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforanstaltninger Brugsanvisning: Oversigt over skabet... 1 Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Bortskaffelse af emballage... 1 Gamle vinkøleskabe... 1 Teknisk sikkerhed... 1 Opstilling...

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere