FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+"

Transkript

1 FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+

2 Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ~2 Tegning Klargøring Brug Brugermanual ~7 Afrimning, rengøring og bortskaffelse ~9 Fejlfinding

3 Sikkerhedsforanstaltninger Bortskaffelse af det gamle køleskab Inden du bortskaffer et gammelt køleskab, skal du sikre, at det ikke længere kan tages i brug. Adskil køleskabet fra strømnettet, og fjern eller ødelæg alle fjedre, klinker eller rigellåse for at forhindre, at børn kan blive lukket inde i det. Vær opmærksom på, at kølesystemet indeholder isoleringsgasser og kølemidler, som kræver, at der skal træffes særlige foranstaltninger ved bortskaffelse. De værdifulde materialer, som køleskabet indeholder, kan genanvendes. Henvend dig på din lokale genbrugsstation for at bortskaffe dit gamle køleskab korrekt, og kontakt de lokale myndigheder eller din lokale forhandler, hvis du har spørgsmål vedrørende bortskaffelsen. Kontrollér, at rørene på det gamle køleskab ikke beskadiges inden eller i forbindelse med bortskaffelsen på den lokale genbrugsstation. Bortskaffelse af emballagen til dit nye køleskab Al den emballage, der er blevet brugt til emballering af dit nye køleskab, kan bortskaffes uden fare for miljøet. Papkassen kan deles i mindre stykker og bortskaffes som almindeligt pap. Indpakningsfolien er lavet af polyethylen, og polyethylenpolstringen og -fyldet indeholder ingen CFC-gasser. Alle disse materialer kan bortskaffes på en genbrugsstation og genvindes. Kontakt de lokale myndigheder for at få adresserne på genbrugsstationer i nærheden af dig. Sikkerhedsanvisninger og -advarsler Læs anvisningerne i brugervejledningen, inden du tager køleskabet i brug. Brugervejledningen indeholder meget vigtige oplysninger om samling, brug og vedligeholdelse af apparatet. Opbevar brugervejledningen på et sikkert sted, og husk at give den videre til eventuelle efterfølgende ejere, hvis du sælger apparatet videre. Producenten hæfter ikke for skader, der skyldes manglende overholdelse af anvisninger i denne brugervejledning. *Beskadigede køleskabe må ikke tages i brug. Kontakt din leverandør, hvis du er i tvivl om noget.

4 Sikkerhedsforanstaltninger Køleskabet skal tilsluttes og installeres i overensstemmelse med anvisningerne i brugervejledningen. Af sikkerhedsårsager skal køleskabet jordforbindes i overensstemmelse med specifikationerne. Husk altid at koble køleskabet fra strømnettet inden rengøring. Sørg at holde i stikket og ikke i ledningen, når du trækker stikket til køleskabet ud. Sørg for altid at opbevare alkoholiske drikke i lufttætte flasker eller beholdere, og sørg for, at de altid står op. Undlad desuden at opbevare eksplosive væsker i køleskabet. Eksplosionsfare! Undlad at beskadige dele af køleskabet, som indeholder kølemiddel, ved f.eks. at stikke hul i rillerne bag på køleskabet med skarpe eller spidse genstande, ved at knuse eller dreje rørene eller ved at skrabe i overfladebelægningen. Hvis der sprøjter kølemiddel ud, og det kommer i øjnene, kan det medføre alvorlige øjenskader. Undlad at tildække køleskabets ventilationsgrill. Lad ikke børn lege med køleskabet. Børn må under ingen omstændigheder sidde på skufferne eller hænge i døren. Hvis du har købt dit nye fryse-/køleskab som erstatning for et gammelt fryse- /køleskab, bedes du sørge for, at eventuelle klinker eller rigellåse på det gamle skab destrueres, inden du bortskaffer det. På den måde undgås risikoen for, at børn lukkes inde. Bortskaf dit gamle køleskab iht. gældende bestemmelser om miljøfarligt affald, da køleskabets kølemiddel kan indeholde skadelige komponenter, som skal fjernes ved hjælp af særligt udstyr. Forhør dig hos din forhandler eller de lokale myndigheder. Kontrollér, at kølesystemet, som indeholder kølemiddel, især varmeveksleren bag på køleskabet, ikke beskadiges under transporten hen til genbrugsstationen, så du er sikker på, at det ikke lækker kølemiddel. Du kan finde flere detaljer om den anvendte type køle-/isoleringsmiddel på køleskabets typeskilt. Advarsel: Ventilationshullerne i køleskabskabinettet eller det sted, hvor køleskabet skal bygges ind, må ikke blokeres. Advarsel: Brug ikke mekaniske enheder eller andet til at fremskynde afrimningsprocessen, ud over det som anbefales af producenten. Advarsel: Undgå at beskadige kølekredsløbet. Advarsel: Brug ikke elektrisk udstyr inde i køleskabet. Det kan være nødvendigt, at stikket er tilgængeligt efter installation. Hvis netledningen beskadiges, skal producenten, dennes reparatør eller en kvalificeret person udskifte den. Tilslutning til strømnettet og installationen skal udføres i overensstemmelse med anvisningerne i denne brugervejledning. Køleskabet må kun afrimes på den måde, som producenten anbefaler. Specifikationer Dette køleskab er beregnet til køling af mad, fremstilling af isterninger samt opbevaring af frosne fødevarer. Det er beregnet til brug i private husholdninger. Hvis køleskabet bruges til industrielle eller kommercielle formål, skal de relevante standarder og bestemmelser overholdes. Kølekredsløbet er lækagesikkert.

5 Oversigt over køleskabet - Klargøring 1.Hylder 2.Frugt- og grøntbakke 3.Temperaturregulering 4.Bakke til æg 5.Hylder til flasker Køleskabet på denne oversigtstegning kan afvige lidt fra det køleskab, du lige har købt, på grund af tekniske forbedringer. Klargøring Udpakning Fjern al emballage. Kontrollér tilbehør og materialer Kontrollér ved udpakningen, at indholdet svarer til det, der er angivet på følgesedlen. Kontakt den lokale leverandør, hvis der mangler noget. Sørg for at placere køleskabet korrekt. *Sørg for, at køleskabet holdes oprejst ved håndteringen. Hvis en skrå vinkel er nødvendig, må den ikke være på over 45 grader. Ellers kan det medføre skader på køleskabet ud over forringede køleegenskaber. *For at undgå skader på produktet eller personer bør køleskabet pakkes ud af to personer, når det er anbragt på den valgte placering *Kontrollér køleskabet for udvendige, synlige skader, før installationen udføres. *Ved håndteringen af køleskabet må det ikke løftes ved at tage fat i toppladen, da dette kan beskadige køleskabet. *Tag ikke et beskadiget køleskab i brug. Rengør køleskabet, før du bruger det. (Se afsnittet "Rengøring"). Idle time Lad der gå ca. 30 minutter efter montering og rengøring af køleskabet, inden du slutter strøm til køleskabet.

6 Brug Start af køleskabet T Drej efter tilslutning af strømforsyningen temperaturreguleringen med uret fra position 0 til en hvilken som helst position mellem 1 og 7 for at tænde køleskabet. Køleskabskompressoren stopper, når temperaturreguleringen står på position 0. Indstilling af temperaturen: Temperaturen i køleskabet indstilles ved at dreje på temperaturreguleringen. Position 1 til 7 repræsenterer forskellige temperaturer fra den laveste temperatur til den højeste. stilling Betingelser 1-2 Sommer- eller omgivelsestemperaturer på Forårs-, efterårs- eller omgivelsestemperaturer på Vinter- eller omgivelsestemperaturer på Lynfrys Temperaturregulering Forsigtig: Der går et stykke tid, før køleskabet når den indstillede temperatur, når temperaturen er blevet justeret. Længden af dette tidsrum bestemmes af forskellen mellem den aktuelle og den indstillede temperatur, den omgivende temperatur, hvor tit døre åbnes og lukkes og mængden af opbevarede madvarer. Placering af fødevarer i køleskabet Lad der gå 1-2 timer, fra køleskabet slås til, til der placeres fødevarer i det. Fødevarer, der skal køles eller fryses, kan sættes i køleskabet, når temperaturen inde i kølerummet når det indstillede punkt.

7 Anvisninger vedrørende brug Et køleskab er beregnet til opbevaring af fødevarer i kort tid eller til det daglige forbrug. Selv om temperaturen i de fleste områder i kølerummet kan reguleres mellem 0 og 10 grader celsius, kan det ikke anbefales at opbevare fødevarer i køleskabet over længere perioder. Et køleskab bør kun bruges til opbevaring af fødevarer i kort tid. Kølesektionen 1. Æg og smør 2. Syltede fødevarer og krydderier 3. Drikkevarer og fødevarer på flaske 4. Kager, tilberedt mad og mælk 5. Kød og pølser 6. Frugt, grøntsager og salater Om opbevaring af fødevarer i et køleskab * Varm mad skal køles ned til rumtemperatur, inden den stilles i køleskab. Vanddråber på fødevarerne skal tørres af, inden fødevarerne stilles ind i køleskabet. Det anbefales, at fødevarer forsegles i passende opbevaringsposer eller -beholdere, inden de sættes ind i køleskabet. Herved forhindres det, at fugt i fødevarerne fordamper og får grøntsager og frugt til at rådne eller ændre smag.

8

9 Anvisninger vedrørende brug 1. Undgå at sætte for store mængder mad i køleskabet på én gang: Fødevarer opbevares bedst, hvis der er lidt luft imellem dem. Fyld ikke for meget på hylderne. De kan bryde sammen, hvis vægten er for stor. 2. Madvarer til opbevaring skal sorters iht. forbrugerkrav. Fødevarer, der spises hver dag, skal placeres, så de er lette at komme til for minimere den tid, hvor døren står åben. Undlad at placere fødevarer for tæt på de indvendige vægge. Rengøring af hylder, skuffer m.m. * Hylder, skuffer m.m. kan tages ud i forbindelse med rengøring. Pære: *Pære: 240V, 1W

10 Anvisninger vedrørende brug Anvisninger vedrørende opbevaring af fødevarer i køleskab *Opbevaringstiden forlænges, hvis grøntsager lægges i køleskabet med rødderne ind mod kilden til kulden. *Fjern gulerødders og rodfrugters top før opbevaring i køleskab. *Anbring en sammenfoldet klud eller lignende på flaskeholderen, inden du placerer flasker i den, så den efterfølgende rengøring gøres lettere. *Løg, hvidløg, ingefær, vandkastanjer og andre rodfrugter bør ikke opbevares i køleskab, da disse fødevarer er velegnede til langtidsopbevaring ved normale temperaturer. *Moden squash, melon, papaja, bananer og ananas bør ikke opbevares i køleskab. Kulden accelererer modningsprocessen.

11 Afrimning - Rengøring - Bortskaffelse Afrimning af kølesektionen Kølesektionen er designet til automatisk afrimning. Hvis der har dannet sig rim på køleskabets indvendige bagvæg, vil det smelte og via drænrøret løbe ud i beholderen over kompressoren bag på køleskabet, hvor den varme, som kompressoren genererer, får vandet til at fordampe. Rengøringsstav Forsigtig: Sørg for, at drænet over grønsags- og frugtskuffen ikke dækkes til, så vandet fra afrimningen kan løbe væk. Brug den medfølgende stav til at fjerne eventuelle blokeringer med. Rengøring Køleskabet skal rengøres med jævne mellemrum for at forebygge dårlig lugt. 1. Afbryd strømmen, før du rengør køleskabet. 2. Brug ikke en hård børste, stålbørste, rensemiddel, benzin eller andre opløsningsmidler, skoldende varmt vand, syre eller basiske midler til rengøringen. 3. Tør vanddråber på køleskabsoverfladen af med en blød klud. (1) Brug ikke for meget vand, når du rengør køleskabet. (2) Brug en tør klud til at tørre afbryderen, lampen og temperaturreguleringen af med. Funktionssvigt Sørg for at holde tætningslisten til lågen ren. Rengør køleskabets bagside og sider med regelmæssige mellemrum. Hvis der er strømafbrydelse i et længere tidsrum, skal du tage stikket ud af stikkontakten og rengøre køleskabet som beskrevet tidligere. Lad døren til køleskabet stå åben, når du har afbrudt strømmen, for at forebygge dårlig lugt fra mad, der ikke er taget ud. Forsigtig: Det anbefales, at der ikke slukkes for køleskabet.

12 Afrimning - Rengøring - Bortskaffelse Strømsvigt Selv om sommeren kan mad opbevares i køleskabet i nogle få timer efter en strømafbrydelse. 1. Undlad at sætte flere fødevarer i køleskabet under en strømafbrydelse. 2. Undlad at åbne lågen under en strømafbrydelse. * Hvis det meddeles på forhånd, at der kommer en strømafbrydelse, kan du fremstille en portion is og anbringe isen i en beholder øverst i køleskabet. Forsigtig: Temperaturen i køleskabet vil stige under en strømafbrydelse eller i tilfælde af tekniske problemer, og den periode, som fødevarerne kan opbevares i, reduceres dermed. I ferier 1. Tag fødevarerne ud af køleskabet, hvis der er tale om en kort ferie. Drej knappen til temperaturregulering til den korrekte position, og kontrollér, at lågen til køleskabet er lukket korrekt. 2. Hvis der er tale om en lang ferie, skal du tage fødevarerne ud af køleskabet og slå strømmen fra. Hvis rimfrosten inde i køleskabet smelter, skal du rengøre køleskabet indvendigt og tørre det af. Bortskaffelse * Afmonter lågen fra køleskabet, inden du bortskaffer det, så børn ikke kan blive spærret inde i det. Flytning af køleskabet * Træk stikket ud af stikkontakten. * Fjern alle fødevarer. * Fastgør hylder og skuffer ved hjælp af tape. * Luk lågen tæt til med tape.

13 Spørgsmål og svar Hvis nedenstående hændelser indtræffer, er der ikke tale om fejl eller problemer: 1. Temperaturen i køleskabet og kompressoren stiger, og kompressoren kører i relativt længere tid, når køleskabet startes første gang. 2. Tør vanddråber på køleskabsoverfladen af med en blød klud. 3. Hvis køleskabslågen åbnes tit eller forbliver åben i lang tid ad gangen i perioder med megen fugt i luften, kan der opstå fugt inde i køleskabet. 4. Der vil kunne høres en svag lyd, når kølemidlet cirkulerer, eller når kompressoren kobler til og fra. 5. Der vil også kunne høres en svag lyd, når afrimet vand falder ned i den beholder, hvor det skal fordampe. 6. Kompressoren arbejder i forholdsvist længere tid, hvis der er store mængder fødevarer i køleskabet, eller hvis omgivelsestemperaturerne er høje. 7. Det vil begynde at lugte fra fordamperen, hvis køleskabet ikke rengøres indvendigt. Forsigtig: Tænd ikke for køleskabet igen, før der er gået mindst fem minutter. Find årsagen til problemet før reparation. Problem Køleskabet vil ikke tænde. Lampen lyser ikke. For megen støj. Kompressoren arbejder i lang tid, eller temperaturen når ikke den indstillede værdi. Fødevarerne er tørre Underlig lugt Årsager * Dårlig forbindelse til strømkilden (stik, fatning og sikring) * Temperaturreguleringsknappen står på 0 * Lav spænding * Defekt pære * Strømmen er ikke sluttet til. * Temperaturreguleringsknappen står på 0. * Køleskabet står ikke plant. * Køleskabet berører en væg eller en anden genstand. * Første gang, køleskabet tages i brug * For store mængder fødevarer opbevares i køleskabet. * Lågen til køleskabet åbnes hyppigt, og den omgivende temperatur er høj. * Temperaturreguleringen er ikke indstillet korrekt. * Køleskabet er udsat for direkte sollys eller står tæt på en varmekilde. * Dårlig ventilation eller snavs på kondensatoren * Fødevarerne er ikke tildækket eller forseglet korrekt. * Der er ikke lukket ordentligt til for fødevarerne * Fødevarer ligger og rådner i køleskabet * Køleskabet trænger til at blive gjort rent. Se "Rengøring"

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet Brugsanvisning Køl/fryseskabet Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/ fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med PerfectFresh, NoFrost-system og DynaCool KFN 14927 SD KFN 14927 SD ed/cs (-1/-3) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med NoFrost-system og DynaCool KFN(S) 37432 id da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med DynaCool KF 12823 SD (-3) KF 12923 SD (-1) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Brugsanvisning til fryseapparat, integreret

Brugsanvisning til fryseapparat, integreret Brugsanvisning til fryseapparat, integreret DK 7082 542-01 IG 6er 5107 Overblik over apparatet Betjenings- og kontrolelementer, afb. A1 1 Temperatur- og indstillingsvisning, 6 2 A1 1 3 4 5 med na-visning

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Læs venligst brugs- og monterings- anvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 875 650

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere

Combineret to-dørs køle- fryseskab 1 Istrutione. Jää- pakastuskaappiyhdistelmä 7 Koneen asennus ja käyttö

Combineret to-dørs køle- fryseskab 1 Istrutione. Jää- pakastuskaappiyhdistelmä 7 Koneen asennus ja käyttö CG 1275 Kombineret to-dørs køle-fryseskab Instrutione Jää- pakastuskaappiyhdistelmä Asennus ja Käyttö Kombinerad kyl/frys Installation och användinge Kombinert kjöle-fryseskap Installasjon og bruk SF S

Læs mere

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere