FORSLAG Off. fremlagt xx. mdr - xx. mdr 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG Off. fremlagt xx. mdr - xx. mdr 2014"

Transkript

1 FORSLAG Off. fremlagt xx. mdr - xx. mdr 2014 VVM-Redegørelse og Miljørapport Råstofområde ved Batum Teknisk Forvaltning - Vedtaget xx 20xx

2 Indholdsfortegnelse 1. VVM-redegørelse & miljøvurdering Indledning Lovgrundlaget for undersøgelserne Planlægningsmæssig baggrund VVM & miljøvurderingsprocessen Sammenfatning - ikke teknisk resumé Projektbeskrivelse Projektets omfang og placering Råvarernes forekomster i kvantitet og kvalitet Indretning og drift Affald, jord & råstoffer Affald Jord Råstoffer Grundvand & overfladevand Grundvand Overfladevand Befolkning og sundhed Side 2 3. Beskrivelse af eks. fysiske og planmæssige forhold Beskrivelse af lokaliteten Planmæssige forhold Råstofplan 2012 for Region Midtjylland Landskab & geologi Miljøafledte socioøkonomiske effekter Områdets tilstand efter indvinding Pleje af arealet Tilførsel af fremmedstoffer Arealanvendelse Natur & kultur Internationale naturbeskyttelsesinteresser Nationale naturbeskyttelsesinteresser Områder omfattet af museumsloven Områder omfattet af lov om skove Kommuneplan Naturtyper og vegetation Trafik, støj, vibrationer, støv og overfladevand Trafik Støj Vibrationer Støv Overfladevand Alternativer alternativ Levering fra andre områder Andre alternativer Afværgeforanstaltninger og overvågning Grundlag Afværgeforanstaltninger før drift igangsættes Afværgeforanstaltninger i driftsfasen Afværgeforanstaltninger efter endt råstofindvinding Overvågning Litteraturliste... 24

3 Side 3 Forord VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Vurderingen skal gennemføres i forbindelse med anlægstyper, der kan påvirke miljøet væsentligt. Denne miljøvurdering og VVM-redegørelse omhandler et råstofområde ved Batum hvor virksomheden Dankalk har ansøgt om en ny 30-årig tilladelse til indvinding af kalk i et eksisterende indvindingsområde. Ansøgningen indeholder samtidigt en udvidelse af indvindingsområdet i nordlig retning, således at det samlede indvindingsområde bliver 48 ha i alt. har vurderet at der forinden en ny tilladelse kan gives, skal udarbejdes et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse, da der er tale om en kalkindvinding fra et åbent brud der er større end 25 ha, jf. bilag. 1 pkt. 18 i Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning - Bek. Nr af 27. december Et anlæg, der er VVM pligtigt, kan ikke realiseres før der er tilvejebragt kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. Der er ligeledes krav om at projektet skal vurderes efter Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer af 3. juli Derfor er VVM-redegørelsen i nærværende rapport suppleret med kapitel 13 om afværgeforanstaltninger og overvågning som knytter sig til ovennævnte lov. 1. VVM-redegørelse & Miljøvurdering 1.1. Indledning Dankalk ønsker at forlænge og udvide de nuværende tilladelser til indvinding af kalk i Batum. Råstofindvinding fra åbne kalkbrud der er større end 25 ha, er omfattet af reglerne om obligatorisk VVM-pligt. har derfor igangsat udarbejdelse af et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Indvindingsområdet er udlagt som aktiv råstofgrav i råstofplan 2012 for Region Midtjylland. Dankalk har i dag 2 indvindingstilladelser. Et ca. 26 ha stort område som har en indvindingstilladelse fra 1. juli 2003 til 30. juni 2013 og et ca. 6,6 ha stort område som har en indvindingstilladelse fra 3. juli 2007 til 30. juni Dankalk ønsker en ny indvindingstilladelse for virksomhedens samlede areal på 48 ha over en 30 årig periode. VVM-redegørelsen er udarbejdet for det samlede areal på ca. 48 ha Lovgrundlaget for undersøgelserne Råstofindvinding fra åbne kalkbrud med en samlet indvindingsperiode, der fortsætter udover 10 år, er obligatorisk VVM-pligtigt. Anlæg og projekter, der er VVM-pligtige, kan ikke realiseres, før der er udarbejdet retningslinier i kommuneplanen om beliggenhed og udformning af anlægget med tilhørende VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vurderingerne gennemføres efter reglerne om: Miljøvurdering af planer og programmer (MV) jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 939 af 3. juli Kommuneplantillægget skal vurderes efter denne lov. Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning - bekendtgørelse nr af 27. december Indholdsmæssigt er der stort set sammenfald mellem analyserne efter de to regelsæt om miljøvurdering. Derfor kan man hensigtsmæssigt udfærdige miljørapporten og VVM-redegørelsen som et samlet dokument. Figur 1: Foto af det eksisterende kalkindvindingsområde i Batum, Foto:

4 Side Planlægningsmæssig baggrund Kommuneplan: I kommuneplan for indgår indvindingsområdet som landzone. Region Midtjylland har vedtaget råstofplan 2012, og råstofplanens retningslinjer er indarbejdet i kommuneplanen. Råstofplan Indvindingsområdet er optaget i Råstofplan 2012 for Region Midtjylland. Indvindingsområdet er placeret i råstofplanens graveområde Batum og registreret som graveområde og aktiv råstofgrav. En mindre del af det ny område er placeret udenfor råstofplanens graveområde. Dette areal anvendes som depot for jord og muld. Dankalk Batum Nyt indvindingsområde 1.4 VVM & Miljøvurderingsprocessen Fordebat: Dankalk har i marts 2013 ansøgt om tilladelse til at forlænge de eksisterende tilladelser til indvinding af kalk og udvidelse af indvindingsområdet. Dankalk Batum Eksisterende indvindingsområde Arbejdet med VVM og Miljøvurdering er indledt med en debatfase fra den 26. juni 2013 til 1. august 2013, hvor der blev indkaldt forslag og idéer til planlægningsarbejdet. I debatperioden er der indkommet et indlæg fra Skive Vand som ikke har indvendinger mod projektet, og 2 indlæg fra beboere i omgivelserne. En beboer øst for Fur Landevej ca. 1 km øst for indvindingsområdet var bekymret for ikke at kunne sælge en ejendom, som var påvirket af støj fra store maskiner. Kortcenter.dk Kort & Matrikelstyrelsen - data er vejledende. Figur 2: Områdeplan som viser eksisterende indvindingsområde og nye indvindingsområde. Oversigtskort indvindingsområde Dato: Kilde:, Geografisk WEB Målestoksforhold: 1:5000 En beboer ca. 320 m øst for indvindingsområdet har en række forslag til reduktion af miljøbelastningen fra indvindingen: Etapevis udvidelse af indvindingsområdet mod nord. Etablering af jordvolde rundt om graveområdet inden der graves kalk. Beplantning af jordvold, hvis det kan reducere miljøbelastningen. Maks. grænser for støj. Begrænsning af driftstiden til dagperioden. Flytte indvindingen til efterårs- og vintermånederne. Indretning af belysning, så det ikke generer naboerne. Disse forslag er vurderet og indarbejdet i VVM-redegørelsen i det omfang det er muligt, og vil efterfølgende blive indarbejdet i indvindingstilladelsen.

5 Side Sammenfatning - ikke teknisk resumé Det ikke-tekniske resume indeholder en kortfattet beskrivelse af projektet samt en gennemgang af de miljøpåvirkninger, som er gennemgået i VVM-redegørelsen Natur & kultur I indvindingsområdet findes der ingen nationale eller internationale naturbeskyttelsesinteresser, kulturhistoriske værdier eller kendte arkæologiske fund. Denne VVM-redegørelse og miljøvurdering omfatter en forlængelse af indvindingstilladelse samt udvidelse af et kalkindvindingsanlæg i Batum. Projektet belyses i forhold til en situation, hvor man fastholder den eksisterende situation, og ikke forlænger virksomhedens indvindingstilladelse, og ikke udvider virksomhedens indvindingsområde - det såkaldte 0-alternativ. Yderligere er der undersøgt et alternativ til 0-alternativet; at der i stedet leveres kalk fra andre indvindingsområder. I det følgende resumeres de forskellige miljøparametre som gennemgås i redegørelsen Landskab og geologi Landskabet påvirkes af en øget indvinding i området, fordi store mængder kalk fjernes fra området. Området vil blive efterbehandlet til landbrugsområde eller naturområde, når kalkressourcerne i området er opbrugt. Dette skønnes at være efter år Indvindingsområdets randzoner mod naboskel er karakteriseret som kalkoverdrev, der har flora og fauna, som er karakteristisk for sådanne naturtyper. Ved udvidelse af indvindingsområdet mod nord flyttes den nordlige randzone Trafik, støj, vibrationer og støv Trafikken til og fra området vurderes ikke at stige som en følge af udvidelsen af indvindingsområdet, da den normale daglige produktion ikke øges i forhold til de eksisterende indvindingstilladelser. Støjbidraget ved de nærmest beliggende boliger er under Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Der er tidligere foretaget støjmålinger og støjberegninger af støjbidraget fra den eksisterende virksomhed, og der er foretaget støjberegninger for udvidelsen af indvindingsområdet. Der stilles krav til støjbelastning og støv i indvindingstilladelsen Affald, jord og råstoffer Der produceres kun begrænsede mængder affald i virksomheden og meget lidt farligt affald. Et væsentligt affaldsprodukt er spildolie, som opbevares sikret i en tankgård. Forbrug af råstoffer som diesel, fyringsolie og vand forventes ikke at stige, da produktionen ikke forøges i forhold til de nuværende indvindingstilladelser. Eks. indvindingsområde Nyt indvindingsområde Grundvand & overfladevand Indvindingsområdet er udpeget som område med drikkevandsinteresser. Områder med drikkevandsinteresser er områder, hvor grundvandet beskyttes af hensyn til vandværkernes aktuelle og fremtidige indvinding. I områder med drikkevandsinteresser skal der vurderes om den ændrede arealanvendelse giver en særlig risiko for forurening af grundvand, der indvindes til vandforsyning. Risikoen for nedsivning til grundvandet forstærkes, når det beskyttende jordlag fjernes og der indvindes under grundvandsspejlet. Figur 3: Luftfoto Dankalk Batum, foto: Ved Dankalk i Batum er der er en tilstrækkelig stor afstand fra indvindingsområdet til private og almene vandforsyningsboringer, således at de ikke påvirkes.

6 Side Befolkning og sundhed Området har før råstofindvindingen været udnyttet som landbrugsareal og er derfor ikke knyttet til rekreative interesser. Forlængelse og udvidelse af indvindingstilladelsen vurderes ikke at medføre en forøget påvirkning af sundhedstilstanden i området Miljøafledte socioøkonomiske effekter Lokalområdet har en landbrugsmæssig karakter og områdets sociale og økonomiske struktur påvirkes derfor ikke af en ny indvindingstilladelse Områdets tilstand efter endt indvinding Når kalken i området er indvundet skal området efterbehandles til landbrugsareal og/ eller naturformål. I den nye samlede indvindingstilladelse opstilles en detaljeret efterbehandlingsplan for området Alternativer VVM-redegørelsen beskriver også den situation, hvor der ikke gives tilladelse til projektet også kaldet 0-alternativet. Kalk er en vigtig ressource, som ikke findes mange steder i landet/verden. Da der allerede er en indvinding i gang i området, er det derfor vigtigt, at denne råstofforekomst udnyttes fuldt ud, før arealet overgår til en anden anvendelse, og som hindrer eller besværliggør en fremtidig indvinding, som f.eks. bebyggelse. Som andre alternativer kan der overvejes at efterbehandle hele området til naturformål Afværgeforanstaltninger og overvågning Som afværgeforanstaltninger opstilles en række krav i indvindingstilladelsen for at hindre nedsivning til grundvandsdepotet samt retningslinjer for virksomhedens støj- og støvbidrag Samlet vurdering Samlet set vurderes der at være flere forhold der taler for en udvidelse og forlængelse af kalkindvindingen i området end forhold, som taler for at stoppe udnyttelse af råstofressourcen. Det er hensynet til områdets drikkevandsinteresser, som vurderes at være det væsentligste emne i forhold til at fastlægge afværgeforanstaltninger, overvågning og efterbehandlingsplan for indvindingsområdet. Dankalk Batum Kalklader mv., m 2 Mandskabsrum, 70 m 2 Gl. kalklade, 850 m 2 Værksted, m 2 Figur 4: Kalklader ved Dankalk i Batum, foto: Dankalk Figur 5: Oversigtskort, kilde: Danmarks Miljøportal Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV Support: Målforhold: 1:20000 Dato: Ortofotos (DDO land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehand ling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.

7 2. Projektbeskrivelse 2.1 Projektets omfang og placering Dankalks kalkværk i Batum er beliggende i Salling ca. 20 km nord for Skive, placeret på Batumvej 15, Batum, 7870 Roslev, på matr. nr. 6k, 6i, 7g Lindum by, Selde, 4k og 4i Risum By, Åsted, se oversigtskort figur 5. Fra indvindingsområdet til Selde By er der ca. 1,3 km. Indenfor 500 m fra indvindingsområdet er der 15 boliger, beliggende på Batumvej, Rimmervej og Fur Landevej. Dankalk har i dag 2 indvindingstilladelser. Et ca. 26 ha stort område som har indvindingstilladelse fra 1. juli 2003 til 30. juni 2013 og et ca. 6,6 ha stort område, som har en indvindingstilladelse fra 3. juli 2007 til 30. juni Der søges en ny indvindingstilladelse for virksomhedens samlede areal på 48 ha over en 30 årig periode. Området er udlagt som aktiv råstofgrav i Råstofplan 2012 for Region Midtjylland. Den daglige drift af virksomheden ændres ikke ved forlængelse af indvindingstilladelserne, udover at der inddrages et nyt indvindingsområde Råvarernes forekomster i kvantitet og kvalitet Indvindingsområdet er 48 ha og har en terrænkote på mellem 9 og 21 m, og der ønskes en indvindingstilladelse til indvinding ca. 15 m under grundvandsspejlet, som er beliggende i kote 3,5-7 m, se kotekort figur 6. Der indvindes p.t. op til tons kalk pr. år, og der forventes også fremover en indvinding på op til tons pr. år, svarende til maksimalt 3 mio. tons over en 30 årig periode. Forekomsten der brydes i Batum er en kridtforekomst, med en fin kvalitet og en god spredekarakteristik. Batum Kalkværk producerer jordbrugskalk, magnesiumkalk og havekalk. Derudover forhandles dolomitkalk, der er et importeret kalkprodukt med et højt magnesiumindhold. Magnesiumkalk er en blanding af jordbrugskalk og dolomitkalk Indretning og drift Side 7 Kalkindvindingen foregår i 3 områder som vist på figur 6. Område 1 og 2 er eksisterende indvindingsområder. Område 3 hvor der ikke pt. er indvindingstilladelse ønskes inddraget i indvindingen snarest. Når område 3 tages i brug vil det omfatte hele området, for at sikre en rentabel drift. Det er således ikke hensigtsmæssigt at foretage etapevis udvidelse af området. Område 3 Nyt indvindingsområde Område 2 Eks. indvindingsområde Område 1 Eks. indvindingsområde Figur 6: Indvindingsområder. Kilde:, Geografisk WEB Kortcenter.dk Kort & Matrikelstyrelsen - data er vejledende. Matrikelkort med højdekurver Dato: Målestoksforhold: 1:5000 Figur 7: Harvning med tallerkenharve ved Dankalk i Batum, Foto: Dankalk

8 Side Driftstider Indvindingen foretages mellem april og september, da kridt maksimalt må indeholde ca. 18 % vand ved indsamlingen. Dette betyder, at der kræves tørt og solrigt vejr, og indvindingsperioden er derfor begrænset til dage pr. år fra maj til september. Den normale daglige drift med indvinding og produktion foregår på hverdage mellem kl. 7 og 18, og enkelte lørdage mellem kl. 7 og 14. Levering af dolomitkalk og udlevering af færdige produkter foregår på hverdage mellem kl. 7 og 18. Der kan herudover være drift enkelte weekender, på grund af vejrlig. Højsæson for udlevering af kalk er forår- og efterår Indvinding og forarbejdning af kalken Over grundvandsspejlet oprives kalken først med en tandharve, som er monteret på en scraper, hvorefter en tallerkenharve trækkes hen over overfladen. Kalken skal nu soltørre ned til ca. 18 % vand. Derefter opsamles kalken med scraperen, samtidigt med at der tandharves i samme operation. Scraperen aflæsser kalken i en stak ved siden af produktionshallen. Fra stakken læsses kalken løbende i påslaget ved hjælp af en gummiged. Fra påslaget transporteres kalken på et bånd til harperiet, som knuser kalken til mindre end 20 mm. Den knuste kalk (jordbrugskalk) lagres i kalkladen, for senere at blive læsset ved hjælp af en gummihjulslæsser. En del af kalken knuses til under 2 mm, og anvendes til havekalk. Under grundvandsspejlet brydes kalken fra mindre graveceller med en wirekran og udlægges på tørrefladerne, hvor den tørrer og indsamles som beskrevet ovenfor. Der tilføres tons dolomitkalk om året fra England. Dolomitkalken tilføres periodevis med lastbiler fra havn. Når der er leverancer af dolomitkalk kommer der op til 50 lastbiler i perioden mellem kl og Dolomitkalken opbevares udendørs og tilføres produktionen vha. gummihjulslæsser og blandes med egen kalk. Den blandede kalk benævnes Magnesiumkalk og læsses i kalkladen med en gummihjulslæsser Transport Bortkørsel af råstofferne fra kalkværket foregår med lastbiler. Den maksimale udleveringskapacitet er på ca. 480 tons pr. time, svarende til maksimalt ca. 16 lastbiler pr. time. I højsæsonen (forår og efterår) vil der være til- og fra kørsel af ca. 60 lastbiler i tidsrummet mellem kl og 18.00, adgangsveje til kalkværket ændres ikke i forbindelse med udvidelsen af indvindingsområdet. Læsning af jordbrugskalk foregår under tag i kalkladen. Figur 8: Der bevares en 5 m bred bræmme mod naboskel, hvor der ikke graves, foto: Dankalk Figur 9: Kalklader set fra Batumvej, foto: Dankalk

9 Side 9 Der foretages ikke tankning eller rengøring af eksterne køretøjer på virksomhedens arealer. Lastvogne kører hjulene over en rist inden de forlader virksomheden, således at kalk på hjulene opsamles i grube, og udslip af kalk på Batumvej begrænses. Det kørende materiel på virksomheden består af 2 dumpere, 2 gummigeder, 2 gravemaskiner, 1 scraper og 1 wirekran. Trafikken til og fra Dankalk sker fra Batumvej til Fur Landevej. Service og rengøring af det kørende materiel foretages på værkstedet ca. 300 m syd for Batumvej, på adressen LL. Thorumvej 12. Det forventes ikke, at der bliver brug for mere materiel eller at trafikken til og fra området vil forøges, som konsekvens af det udvidede indvindingsområde, da den normale daglige produktion ikke forøges i forhold til de eksisterende indvindingstilladelser. rm jskæ et stø en af d e / d t d ol rdv til kan områ. jo s Eks tes ud nding flyt indvi nye Eks. indvindingsområde Nyt indvindingsområde Oplag af muld og overjord Overjordstykkelsen i indvindingsområdet er ud fra boringer vurderet til 3-6 m. For at kunne udvinde kalken skal overjorden rømmes og adskilles fra kalkforekomsten. Afgravet muld og overjord vil blive anvendt som støjdæmpende jordvolde omkring indvindingsområdet, samt opbevaret i depot mod det vestlige skel i det nye indvindingsområde. Placeringen af overjord og muld vil blive nærmere fastlagt i indvindingstilladelsen. Figur 10: Luftfoto med eks. og nyt indvindingsområde, foto: Skrænter og landskab Mod naboskel bevares generelt en ca. 5 meter bræmme, hvor der ikke indvindes, denne bræmme anvendes til placering af en støjdæmpende jordvold. Anlæg på skråninger etableres ikke med stejlere hældning end 1:2. Efter endt råstofindvinding vil den oplagrede muld og overjord blive brugt til at forme landskabet Forholdsregler i forbindelse med adgang til indvindingsområdet Efterbehandlet kalkgrav Mandskabsrum Kalklader Gl. kalklade Der tillades ikke offentlig adgang til området i indvindingsperioden Diverse aktiviteter Lige syd for Batumvej er der etableret mandskabsrum på ca. 70 m2 med omklædningsrum, toiletter, baderum og spiserum. Spildevand ledes til septictank og sivebrønd. Kørende materiel henstilles i den gamle kalklade syd for Batumvej, når det ikke er i brug. Figur 11: Luftfoto med eksisterende indvindingsområde, foto: Se endvidere figur 5 og figur 11.

10 3. Beskrivelse af eksisterende fysiske og planmæssige forhold 3.1. Beskrivelse af lokaliteten VVM-redegørelsen og miljøvurderingen omfatter et areal på 48 ha, 15 ha af dette areal er i dag landbrugsareal, mens 33 ha er det nuværende råstofindvindingsområde Planmæssige forhold Kommuneplanens hovedstruktur er den overordnede, strategiske og sammenfattende fysiske plan for. Hovedstrukturen fastlægger de overordnede mål for udviklingen indenfor de enkelte sektorer, for hele kommunen og for de enkelte områder. Der fastlægges bl.a. bymønstre og fordelingen af boliger, erhverv, trafikbetjening og serviceydelser mellem de forskellige bysamfund. Kommuneplanrammerne fastlægger mål, muligheder og begrænsninger for arealanvendelsen i de enkelte dele af kommunen. Indvindingsområdet er beliggende i landområde og er i kommuneplanen for udlagt som råstofgraveområde. Adresse Afstand fra Kalkindvinding Batumvej m Syd Retning Batumvej m Sydvest Batumvej m Sydvest Rimmervej m Vest Rimmervej m Vest Rimmervej 6 50 m Nordvest Rimmervej m Nordvest Rimmervej m Nord Rimmervej m Nord Rimmervej m Øst Fur Landevej m Øst Tabel 1: Boliger indenfor 300 m fra indvindingsområdet Side 10 er som myndighed efter råstofloven forpligtet til at administrere på en måde, der sikrer en bæredygtig udnyttelse af råstoffer på land efter en samlet interesseafvejning og efter en vurdering af samfundsmæssige hensyn Virksomhedsklasser: Grus-, kalk- og mørtelværker er klassificeret som virksomhedsklasse 6-7, som har en beskyttelsesafstand til boligområder på m Rimmervej 33 Nærmeste boligområder er i Åsted ca. 1,3 km vest for indvindingsområdet og i Selde ca. 1,3 km øst for indvindingsområdet. Indenfor ca. 300 m fra indvindingsområdet er der 11 boliger i landzone, boligerne fremgår af tabel 1, placeringen af boligerne er vist på figur Råstofplan 2012 for Region Midtjylland. Indvindingsområdet er optaget i råstofplan 2012 for Region Midtjylland. Dankalks indvindingsområde er udlagt som råstofgraveområde og aktiv råstofgrav Batumvej 16 Dankalk Batum Batumvej Fur Landevej Figur 12: Placering af boliger indenfor 300 m fra indvindingsområdet, Kilde: Danmarks Miljøportal Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV Support: Ortofotos (DDO land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehand ling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig k

11 Indvindingen på Dankalk skal ske efter råstofplanens retningslinier for råstofindvinding. Uddrag af retningslinierne er gengivet i det følgende: Retningslinie 1: Råstofgraveområder og råstofinteresseområder skal som udgangspunkt friholdes for aktiviteter, som varigt kan forhindre eller besværliggøre senere råstofindvinding. Råstofindvinding kan normalt kun finde sted indenfor de udlagte råstofgraveområder. Retningslinie 2: Råstofindvinding kan undtagelsesvis foregå udenfor de udlagte råstofgrave områder. Retningslinie 3: Vedrører andre råstofområder end Batum, og er ikke relevant i denne sammenhæng. Retningslinie 4: Vigtige råstofressourcer skal bevares tilgængelige for fremtidig udnyttelse. Retningslinie 5: Indvinding af råstoffer skal foregå på bæredygtig måde. Når en råstofgrav er åbnet, bør forekomsten udnyttes fuldt ud. Retningslinie 6: Vedrører knusning af bygningsaffald, og er ikke relevant i denne sammenhæng Retningslinie 7: Efterbehandling tager udgangspunkter i drikkevandsinteresser på stedet. Herudover ser regionsrådet gerne en varieret efterbehandling. Retningslinie 8: Der er generelt forbud mod tilførsel af jord til råstofgrave. Retningslinie 9: Hensynet til naboer, natur, grundvand og kulturhistorie mv. skal afvejes i forbindelse med ny råstofindvinding. Retningslinie 10: Der kan kun undtagelsesvis meddeleles tilladelser udenfor råstofgraveområderne. Retningslinie 11: Planens råstofgraveområder og råstofinteresser skal indarbejdes i kommuneplanen. 4. Landskab & geologi Landskabet vil blive påvirket af indvindingen, da terrænet som følge af udgravningerne vil blive sænket. Efterbehandlingen, hvor en del af området igen dækkes med jord, foretages udelukkende med den overjord som fjernes før råstofindvindingen påbegyndes. Dette vil medføre en permanent sænkning af terrænet. Der er ikke væsentlige landskabelige interesser i det nye indvindingsområde (delområde 3) i dag. Det er et landbrugsområde, som benyttes til agerdyrkning. Den geologiske profil er under overjorden og er ikke synlig. Efter endt råstofindvinding er det en mulighed at lade kalkskrænterne stå, så den geologiske profil er synlig og kan studeres og f.eks. indgå i pædagogisk formidling af Danmarks geologi i folkeskolen, gymnasiet osv. 5. Natur & kultur 5.1. Internationale naturbeskyttelsesinteresser Der er ingen kortlagte internationale naturbeskyttelsesinteresser i eller omkring området (EF-habitatområder, EF-fuglebeskyttelsesområder, og Ramsarområder). Side 11 Beskyttede vandløb Beskyttede naturtyper Eng Hede Mose Overdrev Beskyttede vandløb Strandeng Sø Beskyttede naturtyper EF-fuglebeskyttelsesområder Eng EF-habitatområder Søbeskyttelseslinjer Hede Åbeskyttelseslinjer Mose Skovbyggelinjer Gældende Overdrev Ophævet Strandeng Beskyttede sten- og jorddiger Fredede områder Sø Fredede områder, forslag EF-fuglebeskyttelsesområder EF-habitatområder Kulturarvsarealer Fredede fortidsminder, punkt Søbeskyttelseslinjer DTK/Skærmkort Åbeskyttelseslinjer Skovbyggelinjer Gældende Ophævet Beskyttede sten- og jorddiger Fredede områder Dankalk Fredede områder, forslag Fredede fortidsminder, beskyttelseslinjer Kulturarvsarealer Fredede fortidsminder, punkt DTK/Skærmkort Figur 13: Natura 2000, beskyttede naturtyper, fredede områder mv. Kilde: Danmarks Miljøportal Natur&Kultur Målforhold: 1:30670 Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV Support: Dato: Fredede fortidsminder, beskytt Ortofotos (DDO land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmark Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehand ling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.

12 Side 12 Det nærmest beliggende Natura 2000 område er EF-habitatområdet Risum Enge og Selde Vig som ligger ca. 600 m nord for indvindingsområdet, se figur Ændrede hydrologiske forhold Da der graves 15 m under grundvandsspejlet er der risiko for at ændre grundvandspotentialerne. I den nuværende indvindingstilladelser for område 1, må der graves 15 m under grundvandsspejlet, for område 2 må der graves til 1 m over højeste grundvandsstand, områderne fremgår af figur 6. I den nye samlede indvindingstilladelse søges der om tilladelse til at grave 15 m under grundvandsspejlet i hele området. Når der indvindes under grundvandspejlet opdeles graveområdet i graveceller, og der foretages der en midlertidig sænkning af grundvandet ved at pumpe vandet fra en gravecelle til en anden gravecelle. Når indvindingen i en gravecelle er færdig, ledes grundvandet tilbage. Der er meddelt vandtilladelse til denne grundvandssænkning for område 1, og der skal gives en tilsvarende vandtilladelse for det samlede indvindingsområde Forstyrrelser fra graveaktiviteter Den daglige aktivitet i kalkgraven giver et vist støjbidrag, som kan påvirke dyrelivet i området. Da der ikke findes beskyttede naturtyper eller dyrearter i lokalområdet, er det ikke aktuelt at vurdere dette yderligere Nationale naturbeskyttelsesinteresser Fredninger Der er ingen fredninger vedrørende natur i området Beskyttede naturtyper ( 3-områder) Alle heder, moser, strandenge, ferske enge og overdrev med et samlet areal på over m 2, alle vandløb, som er udpeget i Landsplandirektivet Regionplan 2005 samt naturlige søer over 100 m 2 er beskyttet mod ændringer i tilstanden i form af bebyggelse, opdyrkning, anlæg, tilplantning, dræning og opfyldning mv. Der er en kunstig sø i området som er opstået ifbm. indvinding af kalk under grundvandet. Der er ingen 3-beskyttede arealer i området. Figur 14: Kalklade, foto: Dankalk Figur 15: Indvinding af kalk med scraper, foto: Dankalk

13 Side Beskyttelse omkring søer og åer ( 16) Der må ikke placeres bebyggelse, campingvogne eller lignende, eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet indenfor en afstand af 150 m fra søer med en vandflade på mindst 3 ha og de vandløb, der er registreret med en beskyttelseslinje. På indvindingsområdet eller i dets nærhed, er der ikke søer eller åer med beskyttelseslinjer. Nærmeste beskyttede vandløb er beliggende 390 m syd for indvindingsområdet Beskyttelse omkring fortidsminder ( 18) Der må ikke foretages ændring i tilstanden af arealer indenfor 100 m fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven. Yderligere må der ikke placeres campingvogne og lignende. De tættest beliggende fortidsminder der er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven ligger ca. 400 m nordvest for indvindingsområdet. 5.3 Områder omfattet af museumsloven Beskyttede sten- og jorddiger ( 29a) Ifølge museumsloven må der ikke foretages ændringer i tilstanden af sten- og jorddiger. Kommunen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelsen. Der er et beskyttet dige langs østskellet i det nye indvindingsområde. Indvindingen af kalk vil ikke berøre dette dige, da der mod naboskel bevares en 5 meter bred bræmme, hvor der ikke indvindes Beskyttede fortidsminder ( 29e og 29f) Ifølge museumsloven må der ikke foretages ændring i tilstanden af fortidsminder. På fortidsminder og indenfor en afstand af 2 m fra dem må der ikke foretages jordbehandling, gødes eller plantes. Kulturministeren kan i særlige tilfælde dispensere fra beskyttelsen. Der er ingen beskyttede fortidsminder indenfor graveområdet. Det nærmest beliggende beskyttede fortidsminde ligger ca. 400 m fra graveområdet, se fig. 16. Der er to overpløjede gravhøje beliggende umiddelbart op til grænserne af det nye graveareal. Der er derfor stor sandsynlighed for, at der findes skjulte fortidsminder på arealet. Museum Salling indstiller derfor, at indvinderen foretager en arkæologisk forundersøgelse på de nye indvindingsarealer, og denne forundersøgelse er igangsat Områder omfattet af lov om skove (fredskovspligt) Områder omfattet af skovloven er reserveret til skovdrift. Fældning i de pågældende områder kræver dispensation fra fredskovspligten, og der vil blive stillet krav om rejsning af erstatningsskov. Området er ikke omfattet af fredskovspligt. Figur 16: Kort over fortidsminder, kilde: Kulturstyrelsen, Figur 17: Indvinding af kalk med scraper, foto: Dankalk

14 Side Kommuneplan Naturtyper og vegetation Hovedstruktur Skrænterne i kalkgrave kan karakteriseres som kalkoverdrev. Jordbunden består af Region Midtjylland har vedtaget Råstofplan 2012, og råstofplanens retningslinjer er indarbejdes i kommuneplan for. ren kalk, kalkholdig sand/muld samt kalkholdig ler/sand. Vegetationen på disse kalkoverdrev udgøres af græsser og urter, men dele af overdrevene er også vegetationsfri kalkbund Skovrejsning I forhold til skovrejsning er graveområdet karakteriseret som uønsket for skovtilplantning indtil råstofforekomsterne er indvundet Nitratfølsomme indvindingsområder Graveområdet er ikke karakteriseret som et nitratfølsomt indvindingsområde. NitratNitratfølsomme indvinding... følsomme indvindingsområder udpeges indenfor områder med særlige drikkevandsinnitratfølsomme indvin... Oplande indvinding teresser og i oplande til vandværker hvor den naturlige beskyttelse af grundvandet er Grundvandsopland Indvindingsopland lille. OSD område Naturbeskyttelse og økologiske forbindelser Der er ikke registreret økologiske forbindelser ved graveområdet Bevaringsværdige kulturmiljøer Der er ikke bevaringsværdige kulturmiljøer i og omkring graveområdet. Nitratfølsomme indvinding... Nitratfølsomme indvin Trafik, støj, vibrationer, støv og overfladevand 6.1. Trafik Bortkørsel af råstofferne fra kalkværket foregår med lastbiler. Den maksimale udleveringskapacitet er på ca. 480 tons pr. time, svarende til maksimalt ca. 16 lastbiler pr. time. I højsæsonen (forår og efterår) vil der være til- og fra kørsel af ca. 60 lastbiler i tidsrummet mellem kl og Læsning af jordbrugskalk foregår under tag i kalkladen. Trafikken forventes ikke at stige ved en forlængelse af den nuværende indvindingstilladelse samt udvidelsen af indvindingsområdet, da produktionen ikke forøges i forhold til den nuværende indvindingstilladelse på tons pr. år Støj I de nuværende indvindingstilladelser er der opstillet støjgrænser for virksomhedens støjbidrag ved boliger i omgivelserne efter nedenstående retningslinjer. Oplande indvinding Grundvandsopland Indvindingsopland OSD område Virksomhedens eksterne støjniveau - målt efter retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 eller beregnet efter retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/ og angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a), må ikke overstige følgende grænseværdier: Dankalk Mandag - fredag Kl db(a) Mandag - fredag Kl db(a) Lørdage Kl db(a) Maksimalværdien af støjniveauet i perioden kl må ikke overstige 55 db(a). Såfremt der fremkommer klager over støj fra virksomheden, eller tilsynsmyndigheden af anden grund finder det nødvendigt, skal virksomheden på forlangende udføre målin- Figur 18: Vandindvindingsopland, nitratfølsomme områder,, Geografisk WEB

15 Side 15 ger eller beregninger af støjniveauet efter de retningslinjer, som er angivet i Miljøstyrelsens vejledninger. Målinger eller beregninger skal foretages af et firma, der enten er autoriseret til det eller er godkendt af tilsynsmyndigheden. Støjmålinger og beregninger på det eksisterende anlæg viser et maksimalt støjbidrag ved nabobeboelser på Batumvej og Fur Landevej på db(a), som med god margin er mindre end Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser på 55 db(a) i dagperioden Støjbelastning Den primære støjkilde ved indvindingen af kalk er scraperen, herudover er der støj fra gummigeder, dumpere og gravemaskiner. Der er periodevis tilførsel af dolomitkalk med op til 50 lastbiler om dagen. I højsæsonen forår og efterår, vil der være en trafik på op til ca. 60 lastbiler om dagen. Al indvinding og kørsel foregår normalt på hverdage mellem kl. 7:00 og 18:00. Der kan forekomme indvinding af kalk enkelte weekender på grund af vejrlig Målinger og beregninger af støj fra graveområdet Der er tidligere foretaget målinger og beregninger i Batum af støjbidraget fra det eksisterende indvindingsområde fra harpning, båndtransport til og fra harper, båndtransport til lagre samt kørsel med traktorer, lastvogne og læssemaskine i forbindelse med flytning og udlevering af færdigvarer. Der vil ikke være forøget trafik til og fra virksomheden på grund af den nye tilladelse, da den daglige produktion ikke forøges. Når det nye indvindingsområde tages i brug startes der med afrømning af overjord og flytning af den eksisterende jordvold/støjskærm mod nord. Afrømningen af overjorden og opbygning af jordvolde/støjskærme sker ved hjælp af 3-4 entreprenørmaskiner i form af gummiged, dumper og scraper, som er i drift samtidigt i ca. 7 timer pr. dag i dagperioden. Dette arbejde vil have en varighed på et par uger. For at begrænse støjgener, anvendes den første del af overjorden til etablering af jordvolde mod de nærmeste naboer på Rimmervej Dette arbejde har kun få dages varighed. Der er foretaget beregninger af det samlede støjbidrag fra afrøming af overjorden og opbygning af jordvolde/støjskærme. Dette giver et maksimalt støjbidrag på 51 db(a), som med god margin er mindre end Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser på 55 db(a) i dagperioden. Det maksimale støjbidrag fremgår af tabel 2. Der er herudover foretaget beregninger af støjbidraget fra det nye indvindingsområde efter at overjorden er afrømmet og der er etableret jordvolde/støjskærme. Dvs. når den egentlige indvinding påbegyndes. Adresse Afstand fra Kalkindvinding Støjbidrag db(a) Batumvej m 39 db(a) Depot Overjord 3 m høj jordvold/støjskærm Dankalk Batum Nyt indvindingsområde Batumvej m 41 db(a) Batumvej m 40 db(a) Rimmervej m 42 db(a) Rimmervej m 42 db(a) Rimmervej 6 50 m 51 db(a) Rimmervej m 44 db(a) Rimmervej m 33 db(a) Rimmervej m 32 db(a) Rimmervej m 36 db(a) Fur Landevej m 37 db(a) Figur 19: Jordvolde/støjskærme ved nyt indvindingsområde,, Geografisk WEB Dankalk Batum Eksisterende indvindingsområde Tabel 2: Støjbidrag fra afrømning af jord, ved boliger indenfor 300 m fra området.

16 Side 16 Indvindingen af kalk sker med traktor og scraper som kan være i samtidig drift i 7-8 timer i dagperioden. Dette giver et maksimalt støjbidrag på db(a) ved boliger indenfor 300 m fra indvindingsområdet. Støjbidraget er med god margin mindre end Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser på 55 db(a) i dagperioden. Støjbidraget er illustreret med støjudbredelseskort, se figur 20. I den resterende indvindingsperiode på ca. 30 år, vil støjbidraget reduceres efterhånden som indvindingen skrider frem, da den effektive højde af jordvolden/støjskærmen vil forøges når der afgraves i kalkgraven Vurdering af støj Målingerne viser at støjgrænserne ikke overskrides ved nabobeboelser, når der foretages indvinding mellem kl. 7 og 18 på hverdage og kl. 7 og 14 på lørdage Vibrationer Der vurderes ikke at være infralyd eller vibrationer i beboelser i omgivelserne, som følge af graveaktiviteterne Støv Kalk som opsamles med scraperen og oplagres i store stakke ved lagerhallerne. På stakkene dannes der hurtigt en hård overflade, og der er normalt ikke støvflugt fra stakkene. Fra stakken læsses kalken i påslag med en gummiged. Kalken transporteres via knuser på transportbånd til lagerhal. Det at graveområdet ligger lavere end det omgivende terræn og er omgivet af bevoksede bræmmer mod naboskel, begrænser ligeledes ophvirvling af støvpartikler til omgivelserne. Herudover kan der foretages beplantning af de nye jordvolde for at reducere mængden af diffust støv fra kalkindvinding. For at begrænse støvudslip fortages læsning af biler under tag i kalkladerne. Kørsel foregår på befæstede arealer og lastvogne som kører til og fra virksomheden kører på befæstede arealer. Lastvognene kører hjulene over en rist ved indvejning og udvejning, således at kalk fra hjulene opsamles i en grube, inden de kører ud på Batumvej. Der er i de gældende indvindingstilladelser stillet vilkår om, at råstofgraven ikke må Støjniveau Dag 7-18 db(a) 10 6 Rimmervej Indvindingsområde 33 <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= < Figur 20: Støjudbredelseskort, som viser støjbidraget 15 når indvindingen igangsættes Figur 21: Kalkstak i Batum, foto: Dankalk Batumvej 16 18

17 Side 17 give støvgener udenfor virksomhedens arealer. Dette vilkår vil blive videreført i den nye indvindingstilladelse Overfladevand Kalkholdigt overfladevand fra tage og befæstede arealer opsamles i grøft, og føres under Batumvej til nedsivning på området syd for Batumvej. Opløst kalk bundfældes i grøften og aflejres på jordoverfladen. Aflejringer af kalk fjernes ca. 1 gang årligt. 7. Affald, jord & råstoffer 7.1. Affald Der frembringes kun begrænsede mængder affald på virksomheden. Service på egne køretøjer og maskiner er udliciteret, der foretages småreparationer på eget værksted. Affaldet bestå primært af: Diverse affald fra service/reparation i form af oliefiltre, spildolie, spraydåser o.lign. Dagrenovation Metalskrot Spildolie opbevares i olietank placeret indendørs i tankgård Jord Al jord, som afgraves for at råstofferne kan indvindes, opmagasineres i bestemte områder på ejendommen og bruges i efterbehandlingen, når råstofferne i området er udvundet. Dette reguleres yderligere i indvindingstilladelsen Råstoffer Der anvendes ca liter dieselolie om året til indvinding af tons kalk. Til opvarmning af mandskabsfaciliteter og værksted anvendes fyringsolie. Dieselolie oplagres i liter tank placeret indendørs i tankgrav, køretøjer tankes på det befæstede areal foran bygningen. Spildolie oplagres i liter olietank i samme tankgrav. Værksted og mandskabsfaciliteter er placeret ca. 300 m syd for Batumvej, her er en liter olietank placeret indendørs ved værkstedet. Der anvendes strøm til knusning, blanding, intern transport og lys. Det årlige forbrug af diesel, fyringsolie og vand forventes ikke at stige ved en forlængelse af den nuværende indvindingstilladelse samt udvidelsen af indvindingsområdet, da produktionen ikke forøges i forhold til de nuværende indvindingstilladelser på tons pr. år. 8. Grundvand & overfladevand 8.1 Grundvand Retningslinier i statens vandplaner I forslag til Statens vandplaner, er der opstillet retningslinier for grundvandsbeskyttelse, graveområdet ligger i vandområde Limfjorden. Graveområdet i Batum er beliggende i et område med drikkevandsinteresser. Områder med drikkevandsinteresser er områder, hvor grundvandet beskyttes af hensyn til vandværkernes aktuelle eller fremtidige indvinding, og der skal foretages en vurdering af om en ændret arealanvendelse giver særlig risiko for forurening af grundvandet. Nærmeste område med særlige drikkevandsinteresser er 1,8 km øst for indvindingsområdet, se figur 23 Figur 22: Rist ved brovægt, foto: Dankalk Der er ofte sammenfald mellem råstoffer og vandindvindingsinteresser, og grundvandsressourcerne skal beskyttes både under indvindingen og i forbindelse med efterbehandling af råstofgraven.

18 Side 18 I områder med drikkevandsinteresser og indvindingsopland til almene værker gælder det om at undgå, at de efterbehandlede råstofgrave efterfølgende anvendes på en måde, som kan medføre forurening af grundvandet. Ved tale valg af fremtidig anvendelse kan der i områder med drikkevandsinteresser blive om: Virksomheder som ikke udgør en grundvandstrussel. Landbrugsvirksomhed. Rekreative arealer. Naturarealer uden anden anvendelse o.lign. Områder med drikkevandsinteresser og områder med særlige drikkevandsinteresser er vist på figur 23. Retningslinierne i vandplanerne vil blive indarbejdet i indvindingstilladelsen i form af krav til behandling og oplag af forurenende materialer som f.eks. olie, samt til efterbehandlingsprocedurer Vandindvinding i området Der er ikke eksakte afstandskrav for afstanden mellem råstofgrave og drikkevandsboringer. Ifølge rapporten Råstofindvinding på land - Drejebog for VVM, som er udgivet af Skov- og Naturstyrelsen i 2007 anbefales, et der som udgangspunkt respekteres en beskyttelseszone på 300 m for en almen drikkevandsboring og 50 m for en privat vandboring/brønd ved anlæg af råstofindvindingsområder. Da de nærmeste lokale vandforsyningsboringer er ca. 250 nord for det planlagte råstof indvindingsområde og nærmeste almene vandforsyning er ca. 1,3 km øst for det planlagte råstofindvindingsområde, vurderes det at råstofindvindingsområdet er i tilstrækkelig afstand fra private og almene vandboringer, således at der ikke er risiko for, at kalkindvindingen vil påvirke disse boringer. Placering af vandboringer er vist på figur Hydrogeologi I området ligger det primære vandspejl i ca. kote 3,5 til 7. I den gældende råstofindvindingstilladelse er der i område 1 tilladelse til at indvinde til 15 m under grundvandsspejlet, i område 2 er der tilladelse til indvinding ned til 1 m over grundvandsspejlet. Område 3 Dankalk Enkeltanlæg Enkeltanlæg Almen Vandindvinding med 25m buffer Område 2 Dankalk Område 1 Vandværk 25 meter buffer Vandværk Figur 23: Drikkevandsinteresser, kilde: Miljøstyrelsen Figur 24: Vandboringer, kilde:, Geografisk WEB Miljøministeriets Vandplaner Drikkevandsinteresser Nitratfølsomme indv. omr. Målforhold 1:40000

19 Side 19 Der søges om tilladelse til at indvinde 15 m under grundvandsspejlet i det samlede indvindingsområde. For at påvirke grundvandet mindst muligt, når der foretages indvinding under grundvandsspejlet, opdeles området i graveceller. Indvindingen sker således at der foretages en midlertidig sænkning af grundvandet, ved at pumpe grundvandet fra en gravecelle til en anden gravecelle. Nå indvindingen i en gravecelle er færdig, ledes grundvandet tilbage Vurdering af påvirkninger på grundvandsforhold I indvindingstilladelsen stilles der krav opmagasinering og håndtering af forurenende stoffer som f.eks. spildolie samt krav til efterbehandlingsprocedurer. Der må ikke ske opbevaring og håndtering af miljøfarlige stoffer i selve graveområdet. Råstoftilladelsen angiver de nærmere vilkår og procedurer herfor. 9. Befolkning og sundhed 9.1. Befolkning og sundhed Menneskers sundhed handler om miljøets påvirkning af individet, dvs. menneskers mulighed for at opretholde en tilfredsstillende sundhedstilstand. Projektet vil ikke medføre en forøget påvirkning fra virksomhedsstøj, trafikstøj, luftforurening eller lignende forureningspåvirkning. Delområde 3 hvortil der søges om ny indvindingstilladelse har hidtil været landbrugområde, og der er derfor ikke knyttet væsentlige rekreative interesser til området. Det samme er gældende for delområde 1 og 2, som har været råstofindvindingsområder i mere end 30 år. Forlængelse og udvidelse af indvindingstilladelsen vurderes samlet set ikke at medføre en forøget sundhedsmæssig påvirkning af omgivelserne. Der må ikke modtages muldjord eller mineraljord fra andre områder uden en særlig tilladelse hertil. Det vurderes derfor, at med disse tiltag vil en udvidet og forlænget indvindingstilladelse ikke medfører en forøget eller væsentlig risiko for grundvandsressourcen Vurdering af kumulative effekter Området er omgivet af landbrugsarealer, der er ikke nogle kumulative effekter med disse områder. Det kan derimod være et problem, når råstofindvindingsområder ligger lige ved siden af landbrugsområder som dyrkes intensivt. Derfor bevares en minimum 5 m bræmme mod naboskel hvor den beskyttende overjord ikke graves af Overfladevand Der er ikke søer, åer eller vådområder i nærheden, som kan blive påvirket af indvindingen. Nærmelse beskyttede vandløb er beliggende 390 m syd for indvindingsområdet. 10. Miljøafledte socioøkonomiske effekter De miljøafledte socioøkonomiske effekter beskriver samfundsmæssige eller lokalsamfundsmæssige påvirkninger. Med dette menes områdets sociale struktur og erhvervsliv, herunder påvirkninger af tredjemand som følge af de forventede miljøpåvirkninger. Kalkindvindingsområdet er omgivet af landbrugsarealer, som ikke vil få en lavere værdi som følge af en ny indvindingstilladelse. I indvindingsperioden kan indvindingsområdet ikke anvendes som landbrugsjord. Efter indvindingsperioden vil arealet blive efterbehandlet til landbrugsareal, alternativt kan arealet overgå til naturområde. Dette vurderes ikke at påvirke erhverv i området i økonomisk negativ retning. Der er 2 boliger placeret umiddelbart op ad indvindingsområdet, og 2 boliger i m fra indvindingsområdet, og i alt 11 boliger indenfor 300 m fra indvindingsområdet Disse boliger vil påvirkes af støj fra området, der etableres derfor støjafskærmning i form af jordvolde omkring indvindingsområdet. Vandhuller som er registreret på kalkværkets område, er graveceller som opstår og forsvinder igen som følge af kalkværkets drift med indvinding af kalk. Disse vandhuller kan blive til permanente søer og vådområder, afhængig af den efterbehandling der foretages efter endt kalkindvinding. Da terrænet af selve graveområdet gradvis sænkes, vil støj- og støvbelastningen også gradvis blive reduceret efterhånden som indvindingen skrider frem. Der er tidligere foretaget støjmålinger ved det eksisterende kalkværket i Batum, som viser at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ikke overskrides. Der er foretaget støjberegninger for det nye indvindingsområde i etableringsfasen og i driftsfasen, støjbe-

20 Side 20 regningerne viser at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ikke overskrides. I råstoftilladelsen vil der blive stillet vilkår om at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser skal overholdes, og der stilles vilkår for støvebelastningen fra kalkindvindingen. Sammenfattende vurderes, at der ikke er væsentlige miljøafledte socioøkonomiske konsekvenser af projektet. 11. Områdets tilstand efter indvinding Efter endt råstofindvinding i alle tre delområder vil ejendommen overgå til landbrugsarealer og/eller naturområde. I grave- og efterbehandlingsplanen beskrives det, hvordan området behandles efter endt indvinding i alle 3 områder. Der vil ikke blive tilført jord fra andre områder, så udformningen af landskab vil afhænge af, hvordan man kan få fordelt den opmagasinerede overjord på ejendommen Pleje af arealet Når arealet er efterbehandlet, og overjorden er fordelt over kalkindvindingsområdet kan ejendommen udnyttes til landbrugsdrift og/eller naturområde. For at bevare områdets næringsfattige og lysåbne karakter kan området afgræsses med kvæg uden tilskudsfodring eller gødskning Tilførsel af fremmedstoffer Råstofgravens randzone er næringsfattige områder og for at bevare deres særlige kalkoverdrevskarakter er det væsentligt, at disse holdes dyrkningsfrie. Dette mindsker også tilførslen af næringsstoffer fra de tilstødende marker Arealanvendelse Der er udarbejdet grave- og efterbehandlingsplaner for det nuværende indvindingsområde. Det overordnede mål for efterbehandlingsplanen for det samlede område er, at efterlade området som landbrugsområde og/eller naturområde. Efterbehandlingen forventes først påbegyndt, når kalkressourcen er opbrugt i alle tre delområder, hvilket forventes at være efter år Indvindingstilladelsen vil regulere de konkrete betingelser for efterbehandling. Der skal stilles sikkerhed i form af garanti fra pengeinstitut eller tilsvarende, som sikrer at efterbehandling kan foretages i overensstemmelse med efterbehandlingsplanen, der er knyttet til indvindingstilladelsen Efterbehandling til landbrugsformål kan ske ved at overjorden fra depoterne fordeles jævnt ud over indvindingsarealerne. Jordlagene opbygges således, at jorden bliver Figur 25: Efterbehandling af Poulstrup Kalkgrav, foto: Dankalk Figur 26: Efterbehandling af Poulstrup Kalkgrav, foto: Dankalk

VVM-redegørelse & Miljøvurdering. Råstofområde - indvinding af kalk i Mjels

VVM-redegørelse & Miljøvurdering. Råstofområde - indvinding af kalk i Mjels VVM-redegørelse & Miljøvurdering Råstofområde - indvinding af kalk i Mjels Dankalk, Mjels - Januar 2010 2 Kalkindvinding i Mjels, VVM-redegørelse & Miljøvurdering Rapport: VVM-redegørelse og miljøvurdering

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Øde Hastrup, Roskilde Debatperiode fra den 16. marts til den 19. april 2015. Send dine idéer og

Læs mere

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER BILAG 3 Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER OVERSIGT OVER RETNINGSLINIEÆNDRINGER Kap. 4. Retningslinier for den fremtidige råstofforsyning Gældende retningslinier

Læs mere

Øvrige områder RÅSTOFPLAN REGION SJÆLLAND

Øvrige områder RÅSTOFPLAN REGION SJÆLLAND Retningslinjer Generelle retningslinjer Graveområder Sand, sten, grus, kalk, kridt og ler skal primært graves indenfor de lokale eller regionale graveområder, som er angivet på figur 5. Graveområderne

Læs mere

Råstofgravning Bjerrede

Råstofgravning Bjerrede Råstofgravning Bjerrede Grundejermøde 15. januar 2014 Program 1. Velkomst og indledning 2. Råstofplan 2012-2023 3. Råstoftilladelser Sagsforløb og vilkår 4. Spørgsmål og bemærkninger 5. Afslutning Høring

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Indkaldelse af idéer og forslag Gunderup Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Debatfase fra den 10. december 2014 til den

Læs mere

DEBATOPLÆG. Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø .:

DEBATOPLÆG. Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø  .: Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille DEBATOPLÆG INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL VVM REDEGØRELSE Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø Email.: naturmiljo@regionsjaelland.dk Side

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 213) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fortsættelse og en

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Midlertidig grundvandssænkning langs en strækning af Indkildevej. Grundet etablering af Egnsplanvej skal eksisterende vandledninger på Indkildevej

Læs mere

Alslev, Varde Kommune

Alslev, Varde Kommune Alslev, Varde Kommune 1 Ansøgning om graveområde Styrup A/S Anlæg har fremsendt forslag til graveområde på matr.nr. 8a, 14e og 9cx Alslev By, Alslev. Området ligger 1 km sydøst for Alslev og 5 km sydvest

Læs mere

Bilag 1 Basisoplysninger

Bilag 1 Basisoplysninger Bilag 1 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ønsker at foretage en udskiftning af et tankanlæg i Radarhoved Skagen, nord for Skagen. Arbejdet med udskiftning

Læs mere

Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen. Basisoplysninger

Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen. Basisoplysninger Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen Vejledning Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger,

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Tange Å ved Kærsholm Mølle Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Ansøgning om udvidelse af åbningstid til kl. 22 alle dage Bilag A: VVM Screeningsskema (VVM-pligt)

Ansøgning om udvidelse af åbningstid til kl. 22 alle dage Bilag A: VVM Screeningsskema (VVM-pligt) Ansøgning om udvidelse af åbningstid til kl. 22 alle dage Bilag A: VVM Screeningsskema (VVM-pligt) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Vestforbrænding ønsker at udvide åbningstiden til

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges)

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Tekst Skovrejsning Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr.

Læs mere

VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune

VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune Kun til anmeldelser til husstandsmøller! VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune Basisoplysninger Projektbeskrivelse

Læs mere

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted. Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober Teknik & Miljøforvaltning

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted. Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober Teknik & Miljøforvaltning Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober 2014 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972

Læs mere

Nedenstående skema viser resultatet af screeningen af forslaget til udvidelse af graveområdet Fruens Banke med ca. 2,2 ha mod nord.

Nedenstående skema viser resultatet af screeningen af forslaget til udvidelse af graveområdet Fruens Banke med ca. 2,2 ha mod nord. Screening Nedenstående skema viser resultatet af screeningen af forslaget til udvidelse af graveområdet Fruens Banke med ca. 2,2 ha mod nord. Fastlægger planen rammerne for fremtidige projekter, der er

Læs mere

Indvinding af hvidt sand i Tranum Klitplantage

Indvinding af hvidt sand i Tranum Klitplantage Indvinding af hvidt sand i Tranum Klitplantage GRAVE OG EFTERBEHANDLINGSPLAN FOR INDVINDING AF HVIDT SAND I TRANUM KLITPLANTAGE Rekvirent Naturstyrelsen Vendsyssel Sct. Laurentii Vej 148 9990 Skagen Rådgiver

Læs mere

1 Resume... 2. 2 Planprocessen... 2. 3 Råstofforsyning og produktion... 3. 3.1 Ler som råstofforekomst... 3. 3.2 Indvinding af ler på Fyn...

1 Resume... 2. 2 Planprocessen... 2. 3 Råstofforsyning og produktion... 3. 3.1 Ler som råstofforekomst... 3. 3.2 Indvinding af ler på Fyn... Redegørelse for lerindvinding på Fyn Indhold 1 Resume... 2 2 Planprocessen... 2 3 Råstofforsyning og produktion... 3 3.1 Ler som råstofforekomst... 3 3.2 Indvinding af ler på Fyn... 3 3.3 Gravning og transport...

Læs mere

Landinspektør Christian Kragh. Tlf. nr. 40 28 41 51. Matr.nr. 3a, Karup by, Karup. Der vedlægges Oversigtskort i ca. 1:6.500

Landinspektør Christian Kragh. Tlf. nr. 40 28 41 51. Matr.nr. 3a, Karup by, Karup. Der vedlægges Oversigtskort i ca. 1:6.500 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Etablering af delvis nedgravet betongylletank, indvendigt beklædt med HDPE-lining til opbevaring

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Fortsat grusgravning i Bromme Plantage i Sorø kommune

Fortsat grusgravning i Bromme Plantage i Sorø kommune DEBAT R e g i o n p l a n 2005-2016 DEBAT Regionplan 2005-2016 Tillæg 11 TILLÆG 11 Fortsat grusgravning i Bromme Plantage i Sorø kommune Januar 2006 Et vue over graveområdet i Bromme. Indledning NCC Råstoffer

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr.

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Henrik Nielsen, Nr. Hostrupvej 11, 6230 Rødekro Lorenz Nielsen, Lykkegårdsvej Rødekro

Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Henrik Nielsen, Nr. Hostrupvej 11, 6230 Rødekro Lorenz Nielsen, Lykkegårdsvej Rødekro Høringsbrev Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens T. Vejrup E mail: jens.t.vejrup@rsyd.dk Direkte tlf.: 2336 3614 Dato: 19 07 2016 Journal nr.: 16/13024 Indkaldelse af ideér og forslag vedr. ansøgning

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune #split# Råstofplan 2016 Plan og Miljø Dato: 04-05-2016 Sags. nr.: 86.07.00-P17-1-15 Sagsbeh.: Gorm Pilgaard Jørgensen Lokaltlf.: +4599455109 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- ) Basis oplysninger Projekt

Læs mere

Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5

Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5 Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5 Anmeldeskema Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Matrikel nr. 2z, 2ae og 2ø Lergrav Hgd., Aulum Kronborgvej 20, Aulum.

Matrikel nr. 2z, 2ae og 2ø Lergrav Hgd., Aulum Kronborgvej 20, Aulum. TEKNIK OG MILJØ Aulum Grusgrav ApS Kronborgvej 20 7490 Aulum Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgtg@herning.dk Tlf. 9628 8065 Sagsbehandler: Thomas

Læs mere

Bilag 3 Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr.: 13/35934

Bilag 3 Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr.: 13/35934 Bilag 3 Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr.: 13/35934 Vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og stenforekomst på matr. nr. 178 Arnitlund, Vedsted VVM Myndighed Basis oplysninger

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Udskiftning af eksisterende flagstang med en ny flagstang med integrerede antenner. Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Telenor A/S,

Læs mere

Bilag 2: Tjekliste til MV-screening

Bilag 2: Tjekliste til MV-screening Bilag 2: Tjekliste til MV-screening Titel: Kommuneplantillæg nr. 6 Til Fae Kommuneplan 2009 Rammeområde Å-T12 Stenknuseri ved Fae Kalkbrud Sagsbehandler: ANFR Dato: 12.10.2011 Sagsnr: 09/25495 Beskrivelse

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter

Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Smørum Golfklub Vandforsyningsboring

Læs mere

Højes Dong, Svendborg Kommune

Højes Dong, Svendborg Kommune Højes Dong, Svendborg Kommune 1 Ansøgning om graveområde Ejeren af matr.nr. 21a Gudbjerg by, Gudbjerg, Torben Birkholm, har foreslået nyt graveområde på 7 ha. Området ligger ved Bankevej 10 km nord for

Læs mere

Ikke relevant. undersøges. Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i ha: 1,1 hektar

Ikke relevant. undersøges. Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i ha: 1,1 hektar Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Hovedstaden Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Region Hovedstaden har modtaget en ansøgning om tilladelse til råstofindvinding.

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Projektbeskrivelse fremgår af kort og bevoksningsliste Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Nordrup Menighedsråd Navn, adresse, telefonnr.

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Tårnby Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning ved Brylle Navn og adresse på bygherre Det Danske Hedeselskab, Klostermarken

Læs mere

Høringsbrev. Ansøger: Kudsk & Dahl A/S, Vojensvej 7, 6500 Vojens Rådgiver: Enbicon Aps, Aavænget 12, Voerså, 9300 Sæby.

Høringsbrev. Ansøger: Kudsk & Dahl A/S, Vojensvej 7, 6500 Vojens Rådgiver: Enbicon Aps, Aavænget 12, Voerså, 9300 Sæby. Høringsbrev Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens T. Vejrup E mail: jens.t.vejrup@rsyd.dk Direkte tlf.: 2336 3614 Dato: 22 11 2016 Journal nr.: 15/9627 Indkaldelse af idéer og forslag til udarbejdelse

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- 130-00483 ) Basis oplysninger

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Rebild Kommunes foreløbige høringssvar i forbindelse med forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport.

Rebild Kommunes foreløbige høringssvar i forbindelse med forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport. Center Natur og Miljø Region Nordjylland Råstofgruppen Niels Bohrsvej 30 9220 Aalborg Øst Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.09.00-A00-2-14 Ref.:

Læs mere

Ansøgningsskema. Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. (Indsendes til Region Midtjylland) E-mail: miljoe@ru.rm.dk

Ansøgningsskema. Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. (Indsendes til Region Midtjylland) E-mail: miljoe@ru.rm.dk Ansøgningsskema Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer (Indsendes til Region Midtjylland) E-mail: miljoe@ru.rm.dk Bilag til ansøgningen: Udskrift fra tinglysningen.dk (tingbogsattest) Oversigtskort

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Bilag Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Tekst Skovrejsning på 2.91 ha af ejendommen Venslevleddet

Læs mere

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN NOVEMBER 2014 YARA DANMARK GØDNING A/S ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN VVM-ANMELDELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Kabelprojekt mellem Bilstrup og Idomlund Bilag vedrørende fokusområder i Holstebro Kommune Skive Kommune

Kabelprojekt mellem Bilstrup og Idomlund Bilag vedrørende fokusområder i Holstebro Kommune Skive Kommune Kabelprojekt mellem Bilstrup og Idomlund Bilag vedrørende fokusområder i Holstebro Kommune Skive Kommune Dok. 15/00917-4 1/7 Holstebro Kommune Nordre Ringvej nordvest om Holstebro Energinet.dk har været

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Etablering af anlæg til behandling af bygningsaffald,

Læs mere

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer NOTAT Projekt Grusgravning i Vester Hornstrup Kunde Jørgen og Peter Olesen Notat nr. 01 Dato 2012-02-06 Til Fra Kopi til Region Syddanmark, Andreas Blinkenberg Rambøll, Niels N. Christensen og Trine Mehlsen

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Teknik & Miljø dato 2016 Sags-ID: Sagsbehandler: NN Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre om der er VVM-pligt, jf. kriterier iht. bilag 3 i

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

Rebild Kommunes høringssvar til forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport.

Rebild Kommunes høringssvar til forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport. Center Natur og Miljø Region Nordjylland Råstofgruppen Niels Bohrsvej 30 9220 Aalborg Øst Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.09.00-A00-2-14 Ref.:

Læs mere

Region Nordjylland vurdering/indstilling:

Region Nordjylland vurdering/indstilling: B 138 Vesthimmerlands Kommune Region Nordjylland har i brev dateret 18. maj 2011 indkaldt ideer og forlag vedr. anvendelse af interesse området ved Blære. Dette medfører ikke nye bemærkninger fra Vesthimmerlands

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Vertikal Jordvarme Se digital ansøgning Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Eric Korre Hortsen / Buffin Real Estate Danmark A/S Amaliegade

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne <sh_hallerne@mail.dk> Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skive Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Nyt solcelleanlæg på taget af Søby-Højslev Hallen. Navn og adresse

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Ansøgningsskema. Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. (Indsendes til Region Syddanmark)

Ansøgningsskema. Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. (Indsendes til Region Syddanmark) Ansøgningsskema Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer (Indsendes til Region Syddanmark) Email: miljoe-raastoffer@rsyd.dk Bilag til ansøgningen: Udskrift fra tinglysningen.dk (tingbogsattest)

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014)

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014) Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014) VVM Myndighed Basis oplysninger Sorø Kommune Husstandsvindmølle Vildmosevej 5,

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Herning Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Solfangeranlæg til brug for supplering

Læs mere

Sagsbehandler BENTH. Sagsnr. 005948-2008. Roskilde Museum er hørt i forbindelse ansøgningen og museet udtaler:

Sagsbehandler BENTH. Sagsnr. 005948-2008. Roskilde Museum er hørt i forbindelse ansøgningen og museet udtaler: JM Grus Morten Sørensen og June Carlsen Åbrinken 12A 3600 Frederikssund Dato 30. juni 2014 Sagsbehandler BENTH Sagsnr. 005948-2008 PLAN OG MILJØ Tilladelse til fortsat råstofindvinding på matr. Nr. 5ac

Læs mere

VVM-screening. Egedal Autodele ApS Hassellunden Smørum. Anmeldeskema for: (bilag er klippet ind nedenfor ) Basisoplysninger

VVM-screening. Egedal Autodele ApS Hassellunden Smørum. Anmeldeskema for: (bilag er klippet ind nedenfor ) Basisoplysninger VVM-screening Anmeldeskema for: Egedal Autodele ApS Hassellunden 3 (bilag er klippet ind nedenfor ) Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) I eksisterende lagerbygning (for bildele) på

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse til Smedebakken Vandværk. Projektbeskrivelse

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse til Smedebakken Vandværk. Projektbeskrivelse Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse til Smedebakken Vandværk Projektbeskrivelse Ansøger Stenlien Vandværk a.m.b.a. Anlæg Drikkevandsboringer med DGU nr. 200.1384, 200.2489,

Læs mere

! "#!$ % " # # " $ % & &' '# # !" # # $ ' $ " ' !"# $%#&"'" (! ) ""! * %"!&+#+ #!

! #!$ %  # #  $ % & &' '# # ! # # $ ' $  ' !# $%#&' (! ) ! * %!&+#+ #! ! "#!$ %! "" "#& " # # " $ % & &' '# #!" # # $ ' $ " '!"# $%#&"'" (! ) ""! * %"!&+#+ #! '%$ (% " $ $ ( ) ( & & ( * $ $ & ( ' $$ $ $*% * ' ' $ "$ ' " $ ' # # ' $ " & " & $ + ,-# &!"# $ %#&"'" (-.)!"! (

Læs mere

Grave- og efterbehandlingsplan for matrikel nr. 13a Tjæreby By, Vor Frue, april 2016

Grave- og efterbehandlingsplan for matrikel nr. 13a Tjæreby By, Vor Frue, april 2016 NCC Roads A/S Grave- og efterbehandlingsplan for 13a Tjæreby By, Vor Frue Grave- og efterbehandlingsplan for matrikel nr. 13a Tjæreby By, Vor Frue, april 2016 Nærværende plan er gældende for matrikel 13a

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

Screeningsskema til miljøvurdering af planer

Screeningsskema til miljøvurdering af planer Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Miljø og Plan - Fysik Planlægning Side:1 af 6 BYMILJØ, NATUR OG LANDSKAB Grønne områder Parker, græsarealer, støjvolde, stier, skov, hegn, mark, herunder adgang til

Læs mere

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Nedenstående matrice er et hjælpeværktøj særligt til scoping af planer og programmer, der er omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1 og 3, stk. 1

Læs mere

1 - Profilskitse. Hører til journalnummer: 01.16.04-P19-59-15 Udskrevet den 10-07-2015

1 - Profilskitse. Hører til journalnummer: 01.16.04-P19-59-15 Udskrevet den 10-07-2015 1 - Profilskitse Hører til journalnummer: 1.16.4-P19-59-15 Udskrevet den 1-7-215 1 2 - Anmeldeskema efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5, S Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 624 Løgumkloster

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Billund Lufthavn har ved brev af 13. september 2012 ansøgt om ændring af gældende vilkår for tankning af fly,

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Dato Klage over fredning ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé FS 32/2012 Region Sjælland ønsker at indbringe Fredningsnævnet for Østsjællands

Læs mere

UDKAST MILJØVURDERING. Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027

UDKAST MILJØVURDERING. Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027 MILJØVURDERING UDKAST Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027 Bregninge Delområde, udvidelse mod nordøst ved Bjergsted Kalundborg Kommune Screening - Miljøvurdering (SMV) Kort med udvalgte

Læs mere

Beskrivelse af graveområdet

Beskrivelse af graveområdet 7 8 9 Beskrivelse af graveområdet Bjerrede Graveområde er et nyt graveområde i forslag til Råstofplan for Region Sjælland 2012 2023. Graveområdet ved Bjerrede består af to gravefelter A og B som ligger

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opsætning af husstandsmølle (Gaia-Wind

Læs mere

Forhøjelse af mast nr. 32 på 150kV/400kV luftledning Malling- Trige.

Forhøjelse af mast nr. 32 på 150kV/400kV luftledning Malling- Trige. Basisoplysninger Forhøjelse af mast nr. 32 på 150kV/400kV luftledning Malling- Trige. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Hørkram Foodservice A/S ønsker at til-/ombygge deres varehus og køreareal på ejendommen

Læs mere

VVM screening af skovrejsning på Rugballegård, Horsens Screeningsskema

VVM screening af skovrejsning på Rugballegård, Horsens Screeningsskema Tværgående planlægning VVM screening af skovrejsning på Rugballegård, Horsens Screeningsskema J. nr. NST-130-00215 juni 2013 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger

Læs mere

FORSTPLANT ApS har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017.

FORSTPLANT ApS har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/23044 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 27

Kommuneplantillæg nr. 27 Kommuneplantillæg nr. 27 Erhvervsområde i Teknisk Forvaltning - Vedtaget oktober 2013 Indledning I den nordøstlige del af ligger et område, der jf. kommuneplan 2009-2021 giver mulighed for fritidsformål,

Læs mere

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282564 apr55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt «Efternavn» «Firma» «Adresselinje1» «Adresselinje2» «Postnummer» «By» Jordforureningskontoret Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/03-0007 Ref.: KAJ/14 Den 22. januar 2004 Afslag på at tilføre

Læs mere

VVM Myndighed. Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri. 1. Projektbeskrivelse. Indledning

VVM Myndighed. Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri. 1. Projektbeskrivelse. Indledning Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri 1. Projektbeskrivelse VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Regulering af afvandingsgrøft ved

Læs mere

ANSØGNING I henhold til miljøbeskyttelseslovens 33

ANSØGNING I henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 ANSØGNING I henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 Aktivitet for indsamling, sortering og opbevaring af ikke-farligt affald samt elektrisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse på ejendommen

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Notat Skive Kommune Byg & Miljø Sags id.: 779-2015-36060 Ref.: BKHA Den 24. november 2015 VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Indledning Skamol A/S har

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg

Forslag til kommuneplantillæg Forslag til kommuneplantillæg til Jammerbugt Kommune for Indvinding af hvidt sand i Tranum Klitplantage Marts 2014 1 Kolofon Titel: Indvinding af hvidt sand i Tranum Klitplantage Emneord: Råstofindvinding,

Læs mere

Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt)

Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt) Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Slagelse Kommune Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Aktiviteter i forbindelse med drift af museum. Slagelse Kommune

Læs mere

Rørlægning af en strækning i den øvre del af Sejling Bæk. Screenings afsluttet: 31. august 2016

Rørlægning af en strækning i den øvre del af Sejling Bæk. Screenings afsluttet: 31. august 2016 VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Noter fra borgermøde på Vindinge Skole den 23. marts 2015 om VVM for råstofindvinding i Øde Hastrup

Noter fra borgermøde på Vindinge Skole den 23. marts 2015 om VVM for råstofindvinding i Øde Hastrup Noter fra borgermøde på Vindinge Skole den 23. marts 2015 om VVM for råstofindvinding i Øde Hastrup Der var ca. 70 deltagere på mødet. Det er ikke alle spørgsmål der kunne svares på under mødet. Disse

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

Forslag til tillæg 27 til Helsingør Kommuneplan 2013 Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsplads

Forslag til tillæg 27 til Helsingør Kommuneplan 2013 Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsplads Forslag til tillæg 27 til Helsingør Kommuneplan 2013 Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsplads Sammendrag af de indkomne høringssvar i forbindelse med den offentlige høring om planforslaget samt tilhørende

Læs mere