FORSLAG Off. fremlagt xx. mdr - xx. mdr 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG Off. fremlagt xx. mdr - xx. mdr 2014"

Transkript

1 FORSLAG Off. fremlagt xx. mdr - xx. mdr 2014 VVM-Redegørelse og Miljørapport Råstofområde ved Batum Teknisk Forvaltning - Vedtaget xx 20xx

2 Indholdsfortegnelse 1. VVM-redegørelse & miljøvurdering Indledning Lovgrundlaget for undersøgelserne Planlægningsmæssig baggrund VVM & miljøvurderingsprocessen Sammenfatning - ikke teknisk resumé Projektbeskrivelse Projektets omfang og placering Råvarernes forekomster i kvantitet og kvalitet Indretning og drift Affald, jord & råstoffer Affald Jord Råstoffer Grundvand & overfladevand Grundvand Overfladevand Befolkning og sundhed Side 2 3. Beskrivelse af eks. fysiske og planmæssige forhold Beskrivelse af lokaliteten Planmæssige forhold Råstofplan 2012 for Region Midtjylland Landskab & geologi Miljøafledte socioøkonomiske effekter Områdets tilstand efter indvinding Pleje af arealet Tilførsel af fremmedstoffer Arealanvendelse Natur & kultur Internationale naturbeskyttelsesinteresser Nationale naturbeskyttelsesinteresser Områder omfattet af museumsloven Områder omfattet af lov om skove Kommuneplan Naturtyper og vegetation Trafik, støj, vibrationer, støv og overfladevand Trafik Støj Vibrationer Støv Overfladevand Alternativer alternativ Levering fra andre områder Andre alternativer Afværgeforanstaltninger og overvågning Grundlag Afværgeforanstaltninger før drift igangsættes Afværgeforanstaltninger i driftsfasen Afværgeforanstaltninger efter endt råstofindvinding Overvågning Litteraturliste... 24

3 Side 3 Forord VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Vurderingen skal gennemføres i forbindelse med anlægstyper, der kan påvirke miljøet væsentligt. Denne miljøvurdering og VVM-redegørelse omhandler et råstofområde ved Batum hvor virksomheden Dankalk har ansøgt om en ny 30-årig tilladelse til indvinding af kalk i et eksisterende indvindingsområde. Ansøgningen indeholder samtidigt en udvidelse af indvindingsområdet i nordlig retning, således at det samlede indvindingsområde bliver 48 ha i alt. har vurderet at der forinden en ny tilladelse kan gives, skal udarbejdes et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse, da der er tale om en kalkindvinding fra et åbent brud der er større end 25 ha, jf. bilag. 1 pkt. 18 i Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning - Bek. Nr af 27. december Et anlæg, der er VVM pligtigt, kan ikke realiseres før der er tilvejebragt kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. Der er ligeledes krav om at projektet skal vurderes efter Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer af 3. juli Derfor er VVM-redegørelsen i nærværende rapport suppleret med kapitel 13 om afværgeforanstaltninger og overvågning som knytter sig til ovennævnte lov. 1. VVM-redegørelse & Miljøvurdering 1.1. Indledning Dankalk ønsker at forlænge og udvide de nuværende tilladelser til indvinding af kalk i Batum. Råstofindvinding fra åbne kalkbrud der er større end 25 ha, er omfattet af reglerne om obligatorisk VVM-pligt. har derfor igangsat udarbejdelse af et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Indvindingsområdet er udlagt som aktiv råstofgrav i råstofplan 2012 for Region Midtjylland. Dankalk har i dag 2 indvindingstilladelser. Et ca. 26 ha stort område som har en indvindingstilladelse fra 1. juli 2003 til 30. juni 2013 og et ca. 6,6 ha stort område som har en indvindingstilladelse fra 3. juli 2007 til 30. juni Dankalk ønsker en ny indvindingstilladelse for virksomhedens samlede areal på 48 ha over en 30 årig periode. VVM-redegørelsen er udarbejdet for det samlede areal på ca. 48 ha Lovgrundlaget for undersøgelserne Råstofindvinding fra åbne kalkbrud med en samlet indvindingsperiode, der fortsætter udover 10 år, er obligatorisk VVM-pligtigt. Anlæg og projekter, der er VVM-pligtige, kan ikke realiseres, før der er udarbejdet retningslinier i kommuneplanen om beliggenhed og udformning af anlægget med tilhørende VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vurderingerne gennemføres efter reglerne om: Miljøvurdering af planer og programmer (MV) jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 939 af 3. juli Kommuneplantillægget skal vurderes efter denne lov. Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning - bekendtgørelse nr af 27. december Indholdsmæssigt er der stort set sammenfald mellem analyserne efter de to regelsæt om miljøvurdering. Derfor kan man hensigtsmæssigt udfærdige miljørapporten og VVM-redegørelsen som et samlet dokument. Figur 1: Foto af det eksisterende kalkindvindingsområde i Batum, Foto:

4 Side Planlægningsmæssig baggrund Kommuneplan: I kommuneplan for indgår indvindingsområdet som landzone. Region Midtjylland har vedtaget råstofplan 2012, og råstofplanens retningslinjer er indarbejdet i kommuneplanen. Råstofplan Indvindingsområdet er optaget i Råstofplan 2012 for Region Midtjylland. Indvindingsområdet er placeret i råstofplanens graveområde Batum og registreret som graveområde og aktiv råstofgrav. En mindre del af det ny område er placeret udenfor råstofplanens graveområde. Dette areal anvendes som depot for jord og muld. Dankalk Batum Nyt indvindingsområde 1.4 VVM & Miljøvurderingsprocessen Fordebat: Dankalk har i marts 2013 ansøgt om tilladelse til at forlænge de eksisterende tilladelser til indvinding af kalk og udvidelse af indvindingsområdet. Dankalk Batum Eksisterende indvindingsområde Arbejdet med VVM og Miljøvurdering er indledt med en debatfase fra den 26. juni 2013 til 1. august 2013, hvor der blev indkaldt forslag og idéer til planlægningsarbejdet. I debatperioden er der indkommet et indlæg fra Skive Vand som ikke har indvendinger mod projektet, og 2 indlæg fra beboere i omgivelserne. En beboer øst for Fur Landevej ca. 1 km øst for indvindingsområdet var bekymret for ikke at kunne sælge en ejendom, som var påvirket af støj fra store maskiner. Kortcenter.dk Kort & Matrikelstyrelsen - data er vejledende. Figur 2: Områdeplan som viser eksisterende indvindingsområde og nye indvindingsområde. Oversigtskort indvindingsområde Dato: Kilde:, Geografisk WEB Målestoksforhold: 1:5000 En beboer ca. 320 m øst for indvindingsområdet har en række forslag til reduktion af miljøbelastningen fra indvindingen: Etapevis udvidelse af indvindingsområdet mod nord. Etablering af jordvolde rundt om graveområdet inden der graves kalk. Beplantning af jordvold, hvis det kan reducere miljøbelastningen. Maks. grænser for støj. Begrænsning af driftstiden til dagperioden. Flytte indvindingen til efterårs- og vintermånederne. Indretning af belysning, så det ikke generer naboerne. Disse forslag er vurderet og indarbejdet i VVM-redegørelsen i det omfang det er muligt, og vil efterfølgende blive indarbejdet i indvindingstilladelsen.

5 Side Sammenfatning - ikke teknisk resumé Det ikke-tekniske resume indeholder en kortfattet beskrivelse af projektet samt en gennemgang af de miljøpåvirkninger, som er gennemgået i VVM-redegørelsen Natur & kultur I indvindingsområdet findes der ingen nationale eller internationale naturbeskyttelsesinteresser, kulturhistoriske værdier eller kendte arkæologiske fund. Denne VVM-redegørelse og miljøvurdering omfatter en forlængelse af indvindingstilladelse samt udvidelse af et kalkindvindingsanlæg i Batum. Projektet belyses i forhold til en situation, hvor man fastholder den eksisterende situation, og ikke forlænger virksomhedens indvindingstilladelse, og ikke udvider virksomhedens indvindingsområde - det såkaldte 0-alternativ. Yderligere er der undersøgt et alternativ til 0-alternativet; at der i stedet leveres kalk fra andre indvindingsområder. I det følgende resumeres de forskellige miljøparametre som gennemgås i redegørelsen Landskab og geologi Landskabet påvirkes af en øget indvinding i området, fordi store mængder kalk fjernes fra området. Området vil blive efterbehandlet til landbrugsområde eller naturområde, når kalkressourcerne i området er opbrugt. Dette skønnes at være efter år Indvindingsområdets randzoner mod naboskel er karakteriseret som kalkoverdrev, der har flora og fauna, som er karakteristisk for sådanne naturtyper. Ved udvidelse af indvindingsområdet mod nord flyttes den nordlige randzone Trafik, støj, vibrationer og støv Trafikken til og fra området vurderes ikke at stige som en følge af udvidelsen af indvindingsområdet, da den normale daglige produktion ikke øges i forhold til de eksisterende indvindingstilladelser. Støjbidraget ved de nærmest beliggende boliger er under Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Der er tidligere foretaget støjmålinger og støjberegninger af støjbidraget fra den eksisterende virksomhed, og der er foretaget støjberegninger for udvidelsen af indvindingsområdet. Der stilles krav til støjbelastning og støv i indvindingstilladelsen Affald, jord og råstoffer Der produceres kun begrænsede mængder affald i virksomheden og meget lidt farligt affald. Et væsentligt affaldsprodukt er spildolie, som opbevares sikret i en tankgård. Forbrug af råstoffer som diesel, fyringsolie og vand forventes ikke at stige, da produktionen ikke forøges i forhold til de nuværende indvindingstilladelser. Eks. indvindingsområde Nyt indvindingsområde Grundvand & overfladevand Indvindingsområdet er udpeget som område med drikkevandsinteresser. Områder med drikkevandsinteresser er områder, hvor grundvandet beskyttes af hensyn til vandværkernes aktuelle og fremtidige indvinding. I områder med drikkevandsinteresser skal der vurderes om den ændrede arealanvendelse giver en særlig risiko for forurening af grundvand, der indvindes til vandforsyning. Risikoen for nedsivning til grundvandet forstærkes, når det beskyttende jordlag fjernes og der indvindes under grundvandsspejlet. Figur 3: Luftfoto Dankalk Batum, foto: Ved Dankalk i Batum er der er en tilstrækkelig stor afstand fra indvindingsområdet til private og almene vandforsyningsboringer, således at de ikke påvirkes.

6 Side Befolkning og sundhed Området har før råstofindvindingen været udnyttet som landbrugsareal og er derfor ikke knyttet til rekreative interesser. Forlængelse og udvidelse af indvindingstilladelsen vurderes ikke at medføre en forøget påvirkning af sundhedstilstanden i området Miljøafledte socioøkonomiske effekter Lokalområdet har en landbrugsmæssig karakter og områdets sociale og økonomiske struktur påvirkes derfor ikke af en ny indvindingstilladelse Områdets tilstand efter endt indvinding Når kalken i området er indvundet skal området efterbehandles til landbrugsareal og/ eller naturformål. I den nye samlede indvindingstilladelse opstilles en detaljeret efterbehandlingsplan for området Alternativer VVM-redegørelsen beskriver også den situation, hvor der ikke gives tilladelse til projektet også kaldet 0-alternativet. Kalk er en vigtig ressource, som ikke findes mange steder i landet/verden. Da der allerede er en indvinding i gang i området, er det derfor vigtigt, at denne råstofforekomst udnyttes fuldt ud, før arealet overgår til en anden anvendelse, og som hindrer eller besværliggør en fremtidig indvinding, som f.eks. bebyggelse. Som andre alternativer kan der overvejes at efterbehandle hele området til naturformål Afværgeforanstaltninger og overvågning Som afværgeforanstaltninger opstilles en række krav i indvindingstilladelsen for at hindre nedsivning til grundvandsdepotet samt retningslinjer for virksomhedens støj- og støvbidrag Samlet vurdering Samlet set vurderes der at være flere forhold der taler for en udvidelse og forlængelse af kalkindvindingen i området end forhold, som taler for at stoppe udnyttelse af råstofressourcen. Det er hensynet til områdets drikkevandsinteresser, som vurderes at være det væsentligste emne i forhold til at fastlægge afværgeforanstaltninger, overvågning og efterbehandlingsplan for indvindingsområdet. Dankalk Batum Kalklader mv., m 2 Mandskabsrum, 70 m 2 Gl. kalklade, 850 m 2 Værksted, m 2 Figur 4: Kalklader ved Dankalk i Batum, foto: Dankalk Figur 5: Oversigtskort, kilde: Danmarks Miljøportal Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV Support: Målforhold: 1:20000 Dato: Ortofotos (DDO land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehand ling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.

7 2. Projektbeskrivelse 2.1 Projektets omfang og placering Dankalks kalkværk i Batum er beliggende i Salling ca. 20 km nord for Skive, placeret på Batumvej 15, Batum, 7870 Roslev, på matr. nr. 6k, 6i, 7g Lindum by, Selde, 4k og 4i Risum By, Åsted, se oversigtskort figur 5. Fra indvindingsområdet til Selde By er der ca. 1,3 km. Indenfor 500 m fra indvindingsområdet er der 15 boliger, beliggende på Batumvej, Rimmervej og Fur Landevej. Dankalk har i dag 2 indvindingstilladelser. Et ca. 26 ha stort område som har indvindingstilladelse fra 1. juli 2003 til 30. juni 2013 og et ca. 6,6 ha stort område, som har en indvindingstilladelse fra 3. juli 2007 til 30. juni Der søges en ny indvindingstilladelse for virksomhedens samlede areal på 48 ha over en 30 årig periode. Området er udlagt som aktiv råstofgrav i Råstofplan 2012 for Region Midtjylland. Den daglige drift af virksomheden ændres ikke ved forlængelse af indvindingstilladelserne, udover at der inddrages et nyt indvindingsområde Råvarernes forekomster i kvantitet og kvalitet Indvindingsområdet er 48 ha og har en terrænkote på mellem 9 og 21 m, og der ønskes en indvindingstilladelse til indvinding ca. 15 m under grundvandsspejlet, som er beliggende i kote 3,5-7 m, se kotekort figur 6. Der indvindes p.t. op til tons kalk pr. år, og der forventes også fremover en indvinding på op til tons pr. år, svarende til maksimalt 3 mio. tons over en 30 årig periode. Forekomsten der brydes i Batum er en kridtforekomst, med en fin kvalitet og en god spredekarakteristik. Batum Kalkværk producerer jordbrugskalk, magnesiumkalk og havekalk. Derudover forhandles dolomitkalk, der er et importeret kalkprodukt med et højt magnesiumindhold. Magnesiumkalk er en blanding af jordbrugskalk og dolomitkalk Indretning og drift Side 7 Kalkindvindingen foregår i 3 områder som vist på figur 6. Område 1 og 2 er eksisterende indvindingsområder. Område 3 hvor der ikke pt. er indvindingstilladelse ønskes inddraget i indvindingen snarest. Når område 3 tages i brug vil det omfatte hele området, for at sikre en rentabel drift. Det er således ikke hensigtsmæssigt at foretage etapevis udvidelse af området. Område 3 Nyt indvindingsområde Område 2 Eks. indvindingsområde Område 1 Eks. indvindingsområde Figur 6: Indvindingsområder. Kilde:, Geografisk WEB Kortcenter.dk Kort & Matrikelstyrelsen - data er vejledende. Matrikelkort med højdekurver Dato: Målestoksforhold: 1:5000 Figur 7: Harvning med tallerkenharve ved Dankalk i Batum, Foto: Dankalk

8 Side Driftstider Indvindingen foretages mellem april og september, da kridt maksimalt må indeholde ca. 18 % vand ved indsamlingen. Dette betyder, at der kræves tørt og solrigt vejr, og indvindingsperioden er derfor begrænset til dage pr. år fra maj til september. Den normale daglige drift med indvinding og produktion foregår på hverdage mellem kl. 7 og 18, og enkelte lørdage mellem kl. 7 og 14. Levering af dolomitkalk og udlevering af færdige produkter foregår på hverdage mellem kl. 7 og 18. Der kan herudover være drift enkelte weekender, på grund af vejrlig. Højsæson for udlevering af kalk er forår- og efterår Indvinding og forarbejdning af kalken Over grundvandsspejlet oprives kalken først med en tandharve, som er monteret på en scraper, hvorefter en tallerkenharve trækkes hen over overfladen. Kalken skal nu soltørre ned til ca. 18 % vand. Derefter opsamles kalken med scraperen, samtidigt med at der tandharves i samme operation. Scraperen aflæsser kalken i en stak ved siden af produktionshallen. Fra stakken læsses kalken løbende i påslaget ved hjælp af en gummiged. Fra påslaget transporteres kalken på et bånd til harperiet, som knuser kalken til mindre end 20 mm. Den knuste kalk (jordbrugskalk) lagres i kalkladen, for senere at blive læsset ved hjælp af en gummihjulslæsser. En del af kalken knuses til under 2 mm, og anvendes til havekalk. Under grundvandsspejlet brydes kalken fra mindre graveceller med en wirekran og udlægges på tørrefladerne, hvor den tørrer og indsamles som beskrevet ovenfor. Der tilføres tons dolomitkalk om året fra England. Dolomitkalken tilføres periodevis med lastbiler fra havn. Når der er leverancer af dolomitkalk kommer der op til 50 lastbiler i perioden mellem kl og Dolomitkalken opbevares udendørs og tilføres produktionen vha. gummihjulslæsser og blandes med egen kalk. Den blandede kalk benævnes Magnesiumkalk og læsses i kalkladen med en gummihjulslæsser Transport Bortkørsel af råstofferne fra kalkværket foregår med lastbiler. Den maksimale udleveringskapacitet er på ca. 480 tons pr. time, svarende til maksimalt ca. 16 lastbiler pr. time. I højsæsonen (forår og efterår) vil der være til- og fra kørsel af ca. 60 lastbiler i tidsrummet mellem kl og 18.00, adgangsveje til kalkværket ændres ikke i forbindelse med udvidelsen af indvindingsområdet. Læsning af jordbrugskalk foregår under tag i kalkladen. Figur 8: Der bevares en 5 m bred bræmme mod naboskel, hvor der ikke graves, foto: Dankalk Figur 9: Kalklader set fra Batumvej, foto: Dankalk

9 Side 9 Der foretages ikke tankning eller rengøring af eksterne køretøjer på virksomhedens arealer. Lastvogne kører hjulene over en rist inden de forlader virksomheden, således at kalk på hjulene opsamles i grube, og udslip af kalk på Batumvej begrænses. Det kørende materiel på virksomheden består af 2 dumpere, 2 gummigeder, 2 gravemaskiner, 1 scraper og 1 wirekran. Trafikken til og fra Dankalk sker fra Batumvej til Fur Landevej. Service og rengøring af det kørende materiel foretages på værkstedet ca. 300 m syd for Batumvej, på adressen LL. Thorumvej 12. Det forventes ikke, at der bliver brug for mere materiel eller at trafikken til og fra området vil forøges, som konsekvens af det udvidede indvindingsområde, da den normale daglige produktion ikke forøges i forhold til de eksisterende indvindingstilladelser. rm jskæ et stø en af d e / d t d ol rdv til kan områ. jo s Eks tes ud nding flyt indvi nye Eks. indvindingsområde Nyt indvindingsområde Oplag af muld og overjord Overjordstykkelsen i indvindingsområdet er ud fra boringer vurderet til 3-6 m. For at kunne udvinde kalken skal overjorden rømmes og adskilles fra kalkforekomsten. Afgravet muld og overjord vil blive anvendt som støjdæmpende jordvolde omkring indvindingsområdet, samt opbevaret i depot mod det vestlige skel i det nye indvindingsområde. Placeringen af overjord og muld vil blive nærmere fastlagt i indvindingstilladelsen. Figur 10: Luftfoto med eks. og nyt indvindingsområde, foto: Skrænter og landskab Mod naboskel bevares generelt en ca. 5 meter bræmme, hvor der ikke indvindes, denne bræmme anvendes til placering af en støjdæmpende jordvold. Anlæg på skråninger etableres ikke med stejlere hældning end 1:2. Efter endt råstofindvinding vil den oplagrede muld og overjord blive brugt til at forme landskabet Forholdsregler i forbindelse med adgang til indvindingsområdet Efterbehandlet kalkgrav Mandskabsrum Kalklader Gl. kalklade Der tillades ikke offentlig adgang til området i indvindingsperioden Diverse aktiviteter Lige syd for Batumvej er der etableret mandskabsrum på ca. 70 m2 med omklædningsrum, toiletter, baderum og spiserum. Spildevand ledes til septictank og sivebrønd. Kørende materiel henstilles i den gamle kalklade syd for Batumvej, når det ikke er i brug. Figur 11: Luftfoto med eksisterende indvindingsområde, foto: Se endvidere figur 5 og figur 11.

10 3. Beskrivelse af eksisterende fysiske og planmæssige forhold 3.1. Beskrivelse af lokaliteten VVM-redegørelsen og miljøvurderingen omfatter et areal på 48 ha, 15 ha af dette areal er i dag landbrugsareal, mens 33 ha er det nuværende råstofindvindingsområde Planmæssige forhold Kommuneplanens hovedstruktur er den overordnede, strategiske og sammenfattende fysiske plan for. Hovedstrukturen fastlægger de overordnede mål for udviklingen indenfor de enkelte sektorer, for hele kommunen og for de enkelte områder. Der fastlægges bl.a. bymønstre og fordelingen af boliger, erhverv, trafikbetjening og serviceydelser mellem de forskellige bysamfund. Kommuneplanrammerne fastlægger mål, muligheder og begrænsninger for arealanvendelsen i de enkelte dele af kommunen. Indvindingsområdet er beliggende i landområde og er i kommuneplanen for udlagt som råstofgraveområde. Adresse Afstand fra Kalkindvinding Batumvej m Syd Retning Batumvej m Sydvest Batumvej m Sydvest Rimmervej m Vest Rimmervej m Vest Rimmervej 6 50 m Nordvest Rimmervej m Nordvest Rimmervej m Nord Rimmervej m Nord Rimmervej m Øst Fur Landevej m Øst Tabel 1: Boliger indenfor 300 m fra indvindingsområdet Side 10 er som myndighed efter råstofloven forpligtet til at administrere på en måde, der sikrer en bæredygtig udnyttelse af råstoffer på land efter en samlet interesseafvejning og efter en vurdering af samfundsmæssige hensyn Virksomhedsklasser: Grus-, kalk- og mørtelværker er klassificeret som virksomhedsklasse 6-7, som har en beskyttelsesafstand til boligområder på m Rimmervej 33 Nærmeste boligområder er i Åsted ca. 1,3 km vest for indvindingsområdet og i Selde ca. 1,3 km øst for indvindingsområdet. Indenfor ca. 300 m fra indvindingsområdet er der 11 boliger i landzone, boligerne fremgår af tabel 1, placeringen af boligerne er vist på figur Råstofplan 2012 for Region Midtjylland. Indvindingsområdet er optaget i råstofplan 2012 for Region Midtjylland. Dankalks indvindingsområde er udlagt som råstofgraveområde og aktiv råstofgrav Batumvej 16 Dankalk Batum Batumvej Fur Landevej Figur 12: Placering af boliger indenfor 300 m fra indvindingsområdet, Kilde: Danmarks Miljøportal Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV Support: Ortofotos (DDO land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehand ling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig k

11 Indvindingen på Dankalk skal ske efter råstofplanens retningslinier for råstofindvinding. Uddrag af retningslinierne er gengivet i det følgende: Retningslinie 1: Råstofgraveområder og råstofinteresseområder skal som udgangspunkt friholdes for aktiviteter, som varigt kan forhindre eller besværliggøre senere råstofindvinding. Råstofindvinding kan normalt kun finde sted indenfor de udlagte råstofgraveområder. Retningslinie 2: Råstofindvinding kan undtagelsesvis foregå udenfor de udlagte råstofgrave områder. Retningslinie 3: Vedrører andre råstofområder end Batum, og er ikke relevant i denne sammenhæng. Retningslinie 4: Vigtige råstofressourcer skal bevares tilgængelige for fremtidig udnyttelse. Retningslinie 5: Indvinding af råstoffer skal foregå på bæredygtig måde. Når en råstofgrav er åbnet, bør forekomsten udnyttes fuldt ud. Retningslinie 6: Vedrører knusning af bygningsaffald, og er ikke relevant i denne sammenhæng Retningslinie 7: Efterbehandling tager udgangspunkter i drikkevandsinteresser på stedet. Herudover ser regionsrådet gerne en varieret efterbehandling. Retningslinie 8: Der er generelt forbud mod tilførsel af jord til råstofgrave. Retningslinie 9: Hensynet til naboer, natur, grundvand og kulturhistorie mv. skal afvejes i forbindelse med ny råstofindvinding. Retningslinie 10: Der kan kun undtagelsesvis meddeleles tilladelser udenfor råstofgraveområderne. Retningslinie 11: Planens råstofgraveområder og råstofinteresser skal indarbejdes i kommuneplanen. 4. Landskab & geologi Landskabet vil blive påvirket af indvindingen, da terrænet som følge af udgravningerne vil blive sænket. Efterbehandlingen, hvor en del af området igen dækkes med jord, foretages udelukkende med den overjord som fjernes før råstofindvindingen påbegyndes. Dette vil medføre en permanent sænkning af terrænet. Der er ikke væsentlige landskabelige interesser i det nye indvindingsområde (delområde 3) i dag. Det er et landbrugsområde, som benyttes til agerdyrkning. Den geologiske profil er under overjorden og er ikke synlig. Efter endt råstofindvinding er det en mulighed at lade kalkskrænterne stå, så den geologiske profil er synlig og kan studeres og f.eks. indgå i pædagogisk formidling af Danmarks geologi i folkeskolen, gymnasiet osv. 5. Natur & kultur 5.1. Internationale naturbeskyttelsesinteresser Der er ingen kortlagte internationale naturbeskyttelsesinteresser i eller omkring området (EF-habitatområder, EF-fuglebeskyttelsesområder, og Ramsarområder). Side 11 Beskyttede vandløb Beskyttede naturtyper Eng Hede Mose Overdrev Beskyttede vandløb Strandeng Sø Beskyttede naturtyper EF-fuglebeskyttelsesområder Eng EF-habitatområder Søbeskyttelseslinjer Hede Åbeskyttelseslinjer Mose Skovbyggelinjer Gældende Overdrev Ophævet Strandeng Beskyttede sten- og jorddiger Fredede områder Sø Fredede områder, forslag EF-fuglebeskyttelsesområder EF-habitatområder Kulturarvsarealer Fredede fortidsminder, punkt Søbeskyttelseslinjer DTK/Skærmkort Åbeskyttelseslinjer Skovbyggelinjer Gældende Ophævet Beskyttede sten- og jorddiger Fredede områder Dankalk Fredede områder, forslag Fredede fortidsminder, beskyttelseslinjer Kulturarvsarealer Fredede fortidsminder, punkt DTK/Skærmkort Figur 13: Natura 2000, beskyttede naturtyper, fredede områder mv. Kilde: Danmarks Miljøportal Natur&Kultur Målforhold: 1:30670 Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV Support: Dato: Fredede fortidsminder, beskytt Ortofotos (DDO land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmark Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehand ling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.

12 Side 12 Det nærmest beliggende Natura 2000 område er EF-habitatområdet Risum Enge og Selde Vig som ligger ca. 600 m nord for indvindingsområdet, se figur Ændrede hydrologiske forhold Da der graves 15 m under grundvandsspejlet er der risiko for at ændre grundvandspotentialerne. I den nuværende indvindingstilladelser for område 1, må der graves 15 m under grundvandsspejlet, for område 2 må der graves til 1 m over højeste grundvandsstand, områderne fremgår af figur 6. I den nye samlede indvindingstilladelse søges der om tilladelse til at grave 15 m under grundvandsspejlet i hele området. Når der indvindes under grundvandspejlet opdeles graveområdet i graveceller, og der foretages der en midlertidig sænkning af grundvandet ved at pumpe vandet fra en gravecelle til en anden gravecelle. Når indvindingen i en gravecelle er færdig, ledes grundvandet tilbage. Der er meddelt vandtilladelse til denne grundvandssænkning for område 1, og der skal gives en tilsvarende vandtilladelse for det samlede indvindingsområde Forstyrrelser fra graveaktiviteter Den daglige aktivitet i kalkgraven giver et vist støjbidrag, som kan påvirke dyrelivet i området. Da der ikke findes beskyttede naturtyper eller dyrearter i lokalområdet, er det ikke aktuelt at vurdere dette yderligere Nationale naturbeskyttelsesinteresser Fredninger Der er ingen fredninger vedrørende natur i området Beskyttede naturtyper ( 3-områder) Alle heder, moser, strandenge, ferske enge og overdrev med et samlet areal på over m 2, alle vandløb, som er udpeget i Landsplandirektivet Regionplan 2005 samt naturlige søer over 100 m 2 er beskyttet mod ændringer i tilstanden i form af bebyggelse, opdyrkning, anlæg, tilplantning, dræning og opfyldning mv. Der er en kunstig sø i området som er opstået ifbm. indvinding af kalk under grundvandet. Der er ingen 3-beskyttede arealer i området. Figur 14: Kalklade, foto: Dankalk Figur 15: Indvinding af kalk med scraper, foto: Dankalk

13 Side Beskyttelse omkring søer og åer ( 16) Der må ikke placeres bebyggelse, campingvogne eller lignende, eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet indenfor en afstand af 150 m fra søer med en vandflade på mindst 3 ha og de vandløb, der er registreret med en beskyttelseslinje. På indvindingsområdet eller i dets nærhed, er der ikke søer eller åer med beskyttelseslinjer. Nærmeste beskyttede vandløb er beliggende 390 m syd for indvindingsområdet Beskyttelse omkring fortidsminder ( 18) Der må ikke foretages ændring i tilstanden af arealer indenfor 100 m fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven. Yderligere må der ikke placeres campingvogne og lignende. De tættest beliggende fortidsminder der er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven ligger ca. 400 m nordvest for indvindingsområdet. 5.3 Områder omfattet af museumsloven Beskyttede sten- og jorddiger ( 29a) Ifølge museumsloven må der ikke foretages ændringer i tilstanden af sten- og jorddiger. Kommunen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelsen. Der er et beskyttet dige langs østskellet i det nye indvindingsområde. Indvindingen af kalk vil ikke berøre dette dige, da der mod naboskel bevares en 5 meter bred bræmme, hvor der ikke indvindes Beskyttede fortidsminder ( 29e og 29f) Ifølge museumsloven må der ikke foretages ændring i tilstanden af fortidsminder. På fortidsminder og indenfor en afstand af 2 m fra dem må der ikke foretages jordbehandling, gødes eller plantes. Kulturministeren kan i særlige tilfælde dispensere fra beskyttelsen. Der er ingen beskyttede fortidsminder indenfor graveområdet. Det nærmest beliggende beskyttede fortidsminde ligger ca. 400 m fra graveområdet, se fig. 16. Der er to overpløjede gravhøje beliggende umiddelbart op til grænserne af det nye graveareal. Der er derfor stor sandsynlighed for, at der findes skjulte fortidsminder på arealet. Museum Salling indstiller derfor, at indvinderen foretager en arkæologisk forundersøgelse på de nye indvindingsarealer, og denne forundersøgelse er igangsat Områder omfattet af lov om skove (fredskovspligt) Områder omfattet af skovloven er reserveret til skovdrift. Fældning i de pågældende områder kræver dispensation fra fredskovspligten, og der vil blive stillet krav om rejsning af erstatningsskov. Området er ikke omfattet af fredskovspligt. Figur 16: Kort over fortidsminder, kilde: Kulturstyrelsen, Figur 17: Indvinding af kalk med scraper, foto: Dankalk

14 Side Kommuneplan Naturtyper og vegetation Hovedstruktur Skrænterne i kalkgrave kan karakteriseres som kalkoverdrev. Jordbunden består af Region Midtjylland har vedtaget Råstofplan 2012, og råstofplanens retningslinjer er indarbejdes i kommuneplan for. ren kalk, kalkholdig sand/muld samt kalkholdig ler/sand. Vegetationen på disse kalkoverdrev udgøres af græsser og urter, men dele af overdrevene er også vegetationsfri kalkbund Skovrejsning I forhold til skovrejsning er graveområdet karakteriseret som uønsket for skovtilplantning indtil råstofforekomsterne er indvundet Nitratfølsomme indvindingsområder Graveområdet er ikke karakteriseret som et nitratfølsomt indvindingsområde. NitratNitratfølsomme indvinding... følsomme indvindingsområder udpeges indenfor områder med særlige drikkevandsinnitratfølsomme indvin... Oplande indvinding teresser og i oplande til vandværker hvor den naturlige beskyttelse af grundvandet er Grundvandsopland Indvindingsopland lille. OSD område Naturbeskyttelse og økologiske forbindelser Der er ikke registreret økologiske forbindelser ved graveområdet Bevaringsværdige kulturmiljøer Der er ikke bevaringsværdige kulturmiljøer i og omkring graveområdet. Nitratfølsomme indvinding... Nitratfølsomme indvin Trafik, støj, vibrationer, støv og overfladevand 6.1. Trafik Bortkørsel af råstofferne fra kalkværket foregår med lastbiler. Den maksimale udleveringskapacitet er på ca. 480 tons pr. time, svarende til maksimalt ca. 16 lastbiler pr. time. I højsæsonen (forår og efterår) vil der være til- og fra kørsel af ca. 60 lastbiler i tidsrummet mellem kl og Læsning af jordbrugskalk foregår under tag i kalkladen. Trafikken forventes ikke at stige ved en forlængelse af den nuværende indvindingstilladelse samt udvidelsen af indvindingsområdet, da produktionen ikke forøges i forhold til den nuværende indvindingstilladelse på tons pr. år Støj I de nuværende indvindingstilladelser er der opstillet støjgrænser for virksomhedens støjbidrag ved boliger i omgivelserne efter nedenstående retningslinjer. Oplande indvinding Grundvandsopland Indvindingsopland OSD område Virksomhedens eksterne støjniveau - målt efter retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 eller beregnet efter retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/ og angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a), må ikke overstige følgende grænseværdier: Dankalk Mandag - fredag Kl db(a) Mandag - fredag Kl db(a) Lørdage Kl db(a) Maksimalværdien af støjniveauet i perioden kl må ikke overstige 55 db(a). Såfremt der fremkommer klager over støj fra virksomheden, eller tilsynsmyndigheden af anden grund finder det nødvendigt, skal virksomheden på forlangende udføre målin- Figur 18: Vandindvindingsopland, nitratfølsomme områder,, Geografisk WEB

15 Side 15 ger eller beregninger af støjniveauet efter de retningslinjer, som er angivet i Miljøstyrelsens vejledninger. Målinger eller beregninger skal foretages af et firma, der enten er autoriseret til det eller er godkendt af tilsynsmyndigheden. Støjmålinger og beregninger på det eksisterende anlæg viser et maksimalt støjbidrag ved nabobeboelser på Batumvej og Fur Landevej på db(a), som med god margin er mindre end Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser på 55 db(a) i dagperioden Støjbelastning Den primære støjkilde ved indvindingen af kalk er scraperen, herudover er der støj fra gummigeder, dumpere og gravemaskiner. Der er periodevis tilførsel af dolomitkalk med op til 50 lastbiler om dagen. I højsæsonen forår og efterår, vil der være en trafik på op til ca. 60 lastbiler om dagen. Al indvinding og kørsel foregår normalt på hverdage mellem kl. 7:00 og 18:00. Der kan forekomme indvinding af kalk enkelte weekender på grund af vejrlig Målinger og beregninger af støj fra graveområdet Der er tidligere foretaget målinger og beregninger i Batum af støjbidraget fra det eksisterende indvindingsområde fra harpning, båndtransport til og fra harper, båndtransport til lagre samt kørsel med traktorer, lastvogne og læssemaskine i forbindelse med flytning og udlevering af færdigvarer. Der vil ikke være forøget trafik til og fra virksomheden på grund af den nye tilladelse, da den daglige produktion ikke forøges. Når det nye indvindingsområde tages i brug startes der med afrømning af overjord og flytning af den eksisterende jordvold/støjskærm mod nord. Afrømningen af overjorden og opbygning af jordvolde/støjskærme sker ved hjælp af 3-4 entreprenørmaskiner i form af gummiged, dumper og scraper, som er i drift samtidigt i ca. 7 timer pr. dag i dagperioden. Dette arbejde vil have en varighed på et par uger. For at begrænse støjgener, anvendes den første del af overjorden til etablering af jordvolde mod de nærmeste naboer på Rimmervej Dette arbejde har kun få dages varighed. Der er foretaget beregninger af det samlede støjbidrag fra afrøming af overjorden og opbygning af jordvolde/støjskærme. Dette giver et maksimalt støjbidrag på 51 db(a), som med god margin er mindre end Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser på 55 db(a) i dagperioden. Det maksimale støjbidrag fremgår af tabel 2. Der er herudover foretaget beregninger af støjbidraget fra det nye indvindingsområde efter at overjorden er afrømmet og der er etableret jordvolde/støjskærme. Dvs. når den egentlige indvinding påbegyndes. Adresse Afstand fra Kalkindvinding Støjbidrag db(a) Batumvej m 39 db(a) Depot Overjord 3 m høj jordvold/støjskærm Dankalk Batum Nyt indvindingsområde Batumvej m 41 db(a) Batumvej m 40 db(a) Rimmervej m 42 db(a) Rimmervej m 42 db(a) Rimmervej 6 50 m 51 db(a) Rimmervej m 44 db(a) Rimmervej m 33 db(a) Rimmervej m 32 db(a) Rimmervej m 36 db(a) Fur Landevej m 37 db(a) Figur 19: Jordvolde/støjskærme ved nyt indvindingsområde,, Geografisk WEB Dankalk Batum Eksisterende indvindingsområde Tabel 2: Støjbidrag fra afrømning af jord, ved boliger indenfor 300 m fra området.

16 Side 16 Indvindingen af kalk sker med traktor og scraper som kan være i samtidig drift i 7-8 timer i dagperioden. Dette giver et maksimalt støjbidrag på db(a) ved boliger indenfor 300 m fra indvindingsområdet. Støjbidraget er med god margin mindre end Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser på 55 db(a) i dagperioden. Støjbidraget er illustreret med støjudbredelseskort, se figur 20. I den resterende indvindingsperiode på ca. 30 år, vil støjbidraget reduceres efterhånden som indvindingen skrider frem, da den effektive højde af jordvolden/støjskærmen vil forøges når der afgraves i kalkgraven Vurdering af støj Målingerne viser at støjgrænserne ikke overskrides ved nabobeboelser, når der foretages indvinding mellem kl. 7 og 18 på hverdage og kl. 7 og 14 på lørdage Vibrationer Der vurderes ikke at være infralyd eller vibrationer i beboelser i omgivelserne, som følge af graveaktiviteterne Støv Kalk som opsamles med scraperen og oplagres i store stakke ved lagerhallerne. På stakkene dannes der hurtigt en hård overflade, og der er normalt ikke støvflugt fra stakkene. Fra stakken læsses kalken i påslag med en gummiged. Kalken transporteres via knuser på transportbånd til lagerhal. Det at graveområdet ligger lavere end det omgivende terræn og er omgivet af bevoksede bræmmer mod naboskel, begrænser ligeledes ophvirvling af støvpartikler til omgivelserne. Herudover kan der foretages beplantning af de nye jordvolde for at reducere mængden af diffust støv fra kalkindvinding. For at begrænse støvudslip fortages læsning af biler under tag i kalkladerne. Kørsel foregår på befæstede arealer og lastvogne som kører til og fra virksomheden kører på befæstede arealer. Lastvognene kører hjulene over en rist ved indvejning og udvejning, således at kalk fra hjulene opsamles i en grube, inden de kører ud på Batumvej. Der er i de gældende indvindingstilladelser stillet vilkår om, at råstofgraven ikke må Støjniveau Dag 7-18 db(a) 10 6 Rimmervej Indvindingsområde 33 <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= < Figur 20: Støjudbredelseskort, som viser støjbidraget 15 når indvindingen igangsættes Figur 21: Kalkstak i Batum, foto: Dankalk Batumvej 16 18

17 Side 17 give støvgener udenfor virksomhedens arealer. Dette vilkår vil blive videreført i den nye indvindingstilladelse Overfladevand Kalkholdigt overfladevand fra tage og befæstede arealer opsamles i grøft, og føres under Batumvej til nedsivning på området syd for Batumvej. Opløst kalk bundfældes i grøften og aflejres på jordoverfladen. Aflejringer af kalk fjernes ca. 1 gang årligt. 7. Affald, jord & råstoffer 7.1. Affald Der frembringes kun begrænsede mængder affald på virksomheden. Service på egne køretøjer og maskiner er udliciteret, der foretages småreparationer på eget værksted. Affaldet bestå primært af: Diverse affald fra service/reparation i form af oliefiltre, spildolie, spraydåser o.lign. Dagrenovation Metalskrot Spildolie opbevares i olietank placeret indendørs i tankgård Jord Al jord, som afgraves for at råstofferne kan indvindes, opmagasineres i bestemte områder på ejendommen og bruges i efterbehandlingen, når råstofferne i området er udvundet. Dette reguleres yderligere i indvindingstilladelsen Råstoffer Der anvendes ca liter dieselolie om året til indvinding af tons kalk. Til opvarmning af mandskabsfaciliteter og værksted anvendes fyringsolie. Dieselolie oplagres i liter tank placeret indendørs i tankgrav, køretøjer tankes på det befæstede areal foran bygningen. Spildolie oplagres i liter olietank i samme tankgrav. Værksted og mandskabsfaciliteter er placeret ca. 300 m syd for Batumvej, her er en liter olietank placeret indendørs ved værkstedet. Der anvendes strøm til knusning, blanding, intern transport og lys. Det årlige forbrug af diesel, fyringsolie og vand forventes ikke at stige ved en forlængelse af den nuværende indvindingstilladelse samt udvidelsen af indvindingsområdet, da produktionen ikke forøges i forhold til de nuværende indvindingstilladelser på tons pr. år. 8. Grundvand & overfladevand 8.1 Grundvand Retningslinier i statens vandplaner I forslag til Statens vandplaner, er der opstillet retningslinier for grundvandsbeskyttelse, graveområdet ligger i vandområde Limfjorden. Graveområdet i Batum er beliggende i et område med drikkevandsinteresser. Områder med drikkevandsinteresser er områder, hvor grundvandet beskyttes af hensyn til vandværkernes aktuelle eller fremtidige indvinding, og der skal foretages en vurdering af om en ændret arealanvendelse giver særlig risiko for forurening af grundvandet. Nærmeste område med særlige drikkevandsinteresser er 1,8 km øst for indvindingsområdet, se figur 23 Figur 22: Rist ved brovægt, foto: Dankalk Der er ofte sammenfald mellem råstoffer og vandindvindingsinteresser, og grundvandsressourcerne skal beskyttes både under indvindingen og i forbindelse med efterbehandling af råstofgraven.

18 Side 18 I områder med drikkevandsinteresser og indvindingsopland til almene værker gælder det om at undgå, at de efterbehandlede råstofgrave efterfølgende anvendes på en måde, som kan medføre forurening af grundvandet. Ved tale valg af fremtidig anvendelse kan der i områder med drikkevandsinteresser blive om: Virksomheder som ikke udgør en grundvandstrussel. Landbrugsvirksomhed. Rekreative arealer. Naturarealer uden anden anvendelse o.lign. Områder med drikkevandsinteresser og områder med særlige drikkevandsinteresser er vist på figur 23. Retningslinierne i vandplanerne vil blive indarbejdet i indvindingstilladelsen i form af krav til behandling og oplag af forurenende materialer som f.eks. olie, samt til efterbehandlingsprocedurer Vandindvinding i området Der er ikke eksakte afstandskrav for afstanden mellem råstofgrave og drikkevandsboringer. Ifølge rapporten Råstofindvinding på land - Drejebog for VVM, som er udgivet af Skov- og Naturstyrelsen i 2007 anbefales, et der som udgangspunkt respekteres en beskyttelseszone på 300 m for en almen drikkevandsboring og 50 m for en privat vandboring/brønd ved anlæg af råstofindvindingsområder. Da de nærmeste lokale vandforsyningsboringer er ca. 250 nord for det planlagte råstof indvindingsområde og nærmeste almene vandforsyning er ca. 1,3 km øst for det planlagte råstofindvindingsområde, vurderes det at råstofindvindingsområdet er i tilstrækkelig afstand fra private og almene vandboringer, således at der ikke er risiko for, at kalkindvindingen vil påvirke disse boringer. Placering af vandboringer er vist på figur Hydrogeologi I området ligger det primære vandspejl i ca. kote 3,5 til 7. I den gældende råstofindvindingstilladelse er der i område 1 tilladelse til at indvinde til 15 m under grundvandsspejlet, i område 2 er der tilladelse til indvinding ned til 1 m over grundvandsspejlet. Område 3 Dankalk Enkeltanlæg Enkeltanlæg Almen Vandindvinding med 25m buffer Område 2 Dankalk Område 1 Vandværk 25 meter buffer Vandværk Figur 23: Drikkevandsinteresser, kilde: Miljøstyrelsen Figur 24: Vandboringer, kilde:, Geografisk WEB Miljøministeriets Vandplaner Drikkevandsinteresser Nitratfølsomme indv. omr. Målforhold 1:40000

19 Side 19 Der søges om tilladelse til at indvinde 15 m under grundvandsspejlet i det samlede indvindingsområde. For at påvirke grundvandet mindst muligt, når der foretages indvinding under grundvandsspejlet, opdeles området i graveceller. Indvindingen sker således at der foretages en midlertidig sænkning af grundvandet, ved at pumpe grundvandet fra en gravecelle til en anden gravecelle. Nå indvindingen i en gravecelle er færdig, ledes grundvandet tilbage Vurdering af påvirkninger på grundvandsforhold I indvindingstilladelsen stilles der krav opmagasinering og håndtering af forurenende stoffer som f.eks. spildolie samt krav til efterbehandlingsprocedurer. Der må ikke ske opbevaring og håndtering af miljøfarlige stoffer i selve graveområdet. Råstoftilladelsen angiver de nærmere vilkår og procedurer herfor. 9. Befolkning og sundhed 9.1. Befolkning og sundhed Menneskers sundhed handler om miljøets påvirkning af individet, dvs. menneskers mulighed for at opretholde en tilfredsstillende sundhedstilstand. Projektet vil ikke medføre en forøget påvirkning fra virksomhedsstøj, trafikstøj, luftforurening eller lignende forureningspåvirkning. Delområde 3 hvortil der søges om ny indvindingstilladelse har hidtil været landbrugområde, og der er derfor ikke knyttet væsentlige rekreative interesser til området. Det samme er gældende for delområde 1 og 2, som har været råstofindvindingsområder i mere end 30 år. Forlængelse og udvidelse af indvindingstilladelsen vurderes samlet set ikke at medføre en forøget sundhedsmæssig påvirkning af omgivelserne. Der må ikke modtages muldjord eller mineraljord fra andre områder uden en særlig tilladelse hertil. Det vurderes derfor, at med disse tiltag vil en udvidet og forlænget indvindingstilladelse ikke medfører en forøget eller væsentlig risiko for grundvandsressourcen Vurdering af kumulative effekter Området er omgivet af landbrugsarealer, der er ikke nogle kumulative effekter med disse områder. Det kan derimod være et problem, når råstofindvindingsområder ligger lige ved siden af landbrugsområder som dyrkes intensivt. Derfor bevares en minimum 5 m bræmme mod naboskel hvor den beskyttende overjord ikke graves af Overfladevand Der er ikke søer, åer eller vådområder i nærheden, som kan blive påvirket af indvindingen. Nærmelse beskyttede vandløb er beliggende 390 m syd for indvindingsområdet. 10. Miljøafledte socioøkonomiske effekter De miljøafledte socioøkonomiske effekter beskriver samfundsmæssige eller lokalsamfundsmæssige påvirkninger. Med dette menes områdets sociale struktur og erhvervsliv, herunder påvirkninger af tredjemand som følge af de forventede miljøpåvirkninger. Kalkindvindingsområdet er omgivet af landbrugsarealer, som ikke vil få en lavere værdi som følge af en ny indvindingstilladelse. I indvindingsperioden kan indvindingsområdet ikke anvendes som landbrugsjord. Efter indvindingsperioden vil arealet blive efterbehandlet til landbrugsareal, alternativt kan arealet overgå til naturområde. Dette vurderes ikke at påvirke erhverv i området i økonomisk negativ retning. Der er 2 boliger placeret umiddelbart op ad indvindingsområdet, og 2 boliger i m fra indvindingsområdet, og i alt 11 boliger indenfor 300 m fra indvindingsområdet Disse boliger vil påvirkes af støj fra området, der etableres derfor støjafskærmning i form af jordvolde omkring indvindingsområdet. Vandhuller som er registreret på kalkværkets område, er graveceller som opstår og forsvinder igen som følge af kalkværkets drift med indvinding af kalk. Disse vandhuller kan blive til permanente søer og vådområder, afhængig af den efterbehandling der foretages efter endt kalkindvinding. Da terrænet af selve graveområdet gradvis sænkes, vil støj- og støvbelastningen også gradvis blive reduceret efterhånden som indvindingen skrider frem. Der er tidligere foretaget støjmålinger ved det eksisterende kalkværket i Batum, som viser at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ikke overskrides. Der er foretaget støjberegninger for det nye indvindingsområde i etableringsfasen og i driftsfasen, støjbe-

20 Side 20 regningerne viser at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ikke overskrides. I råstoftilladelsen vil der blive stillet vilkår om at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser skal overholdes, og der stilles vilkår for støvebelastningen fra kalkindvindingen. Sammenfattende vurderes, at der ikke er væsentlige miljøafledte socioøkonomiske konsekvenser af projektet. 11. Områdets tilstand efter indvinding Efter endt råstofindvinding i alle tre delområder vil ejendommen overgå til landbrugsarealer og/eller naturområde. I grave- og efterbehandlingsplanen beskrives det, hvordan området behandles efter endt indvinding i alle 3 områder. Der vil ikke blive tilført jord fra andre områder, så udformningen af landskab vil afhænge af, hvordan man kan få fordelt den opmagasinerede overjord på ejendommen Pleje af arealet Når arealet er efterbehandlet, og overjorden er fordelt over kalkindvindingsområdet kan ejendommen udnyttes til landbrugsdrift og/eller naturområde. For at bevare områdets næringsfattige og lysåbne karakter kan området afgræsses med kvæg uden tilskudsfodring eller gødskning Tilførsel af fremmedstoffer Råstofgravens randzone er næringsfattige områder og for at bevare deres særlige kalkoverdrevskarakter er det væsentligt, at disse holdes dyrkningsfrie. Dette mindsker også tilførslen af næringsstoffer fra de tilstødende marker Arealanvendelse Der er udarbejdet grave- og efterbehandlingsplaner for det nuværende indvindingsområde. Det overordnede mål for efterbehandlingsplanen for det samlede område er, at efterlade området som landbrugsområde og/eller naturområde. Efterbehandlingen forventes først påbegyndt, når kalkressourcen er opbrugt i alle tre delområder, hvilket forventes at være efter år Indvindingstilladelsen vil regulere de konkrete betingelser for efterbehandling. Der skal stilles sikkerhed i form af garanti fra pengeinstitut eller tilsvarende, som sikrer at efterbehandling kan foretages i overensstemmelse med efterbehandlingsplanen, der er knyttet til indvindingstilladelsen Efterbehandling til landbrugsformål kan ske ved at overjorden fra depoterne fordeles jævnt ud over indvindingsarealerne. Jordlagene opbygges således, at jorden bliver Figur 25: Efterbehandling af Poulstrup Kalkgrav, foto: Dankalk Figur 26: Efterbehandling af Poulstrup Kalkgrav, foto: Dankalk

VVM-redegørelse & Miljøvurdering. Råstofområde - indvinding af kalk i Mjels

VVM-redegørelse & Miljøvurdering. Råstofområde - indvinding af kalk i Mjels VVM-redegørelse & Miljøvurdering Råstofområde - indvinding af kalk i Mjels Dankalk, Mjels - Januar 2010 2 Kalkindvinding i Mjels, VVM-redegørelse & Miljøvurdering Rapport: VVM-redegørelse og miljøvurdering

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Region Nordjylland vurdering/indstilling:

Region Nordjylland vurdering/indstilling: B 138 Vesthimmerlands Kommune Region Nordjylland har i brev dateret 18. maj 2011 indkaldt ideer og forlag vedr. anvendelse af interesse området ved Blære. Dette medfører ikke nye bemærkninger fra Vesthimmerlands

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN NOVEMBER 2014 YARA DANMARK GØDNING A/S ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN VVM-ANMELDELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt «Efternavn» «Firma» «Adresselinje1» «Adresselinje2» «Postnummer» «By» Jordforureningskontoret Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/03-0007 Ref.: KAJ/14 Den 22. januar 2004 Afslag på at tilføre

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014

Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014 Center for Teknik, Miljø og Klima Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Dagerød Grusgrav Aps Stæremosen 16 3250 Gilleleje CVR nr. 21 752 487 Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014 Matrikel 12l og 12b, Plejelt

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND-, STEN- OG GRUSFOREKOMSTEN GÆLDENDE TIL DEN 20-04-2025

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND-, STEN- OG GRUSFOREKOMSTEN GÆLDENDE TIL DEN 20-04-2025 Stürup A/S v. Kristian Stürup Måde Industrivej 17 6705 Esbjerg Ø CVR-nr.: 15070544 Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens A. Underbjerg E-mail: jens.underbjerg@rsyd.dk Direkte tlf.: 2460 3012 Dato: 20-04-2014

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM

FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM OKTOBER 2013 HOLBÆK KOMMUNE FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM VVM OG MILJØRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse og miljørapport For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage November 2013 1 2 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Jammerbugt

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding Tilladelse til undersøgelsesboring på Kokbjerg 30, 6000 Kolding Geodrilling ApS har på vegne af TREFOR har søgt

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse)

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Side 1 Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Bilag 5 jf. bekendtgørelsen Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Beskrivelse af projektet Lorens Simonsen ønsker at få lavet en støjvold for at begrænse støjen fra motorvejen.

Beskrivelse af projektet Lorens Simonsen ønsker at få lavet en støjvold for at begrænse støjen fra motorvejen. Sønderjysk Miljørådgivning Jejsing den 10. oktober 2013 c/o Knud Damgaard Christensen Søndertoften 29, Jejsing 6270 Tønder Mail: kdc@sjmr.dk www.sjmr.dk Tlf. 28 77 72 69 Haderslev Kommune Teknik og Miljø

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag Indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage Høringsfrist 4. januar 2013 November 2012 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Sønderborg Kommune 24. august 2015 Projektbeskrivelse jf. anmeldelse Til at understøtte den generelle udvikling af Sønderborg Nordhavn etableres et p hus

Læs mere

Råstofplan 2008 Region Nordjylland

Råstofplan 2008 Region Nordjylland Råstofplan 2008 Region Nordjylland 2 RÅSTOFPLAN 2008 - REGIONAL UDVIKLING Forord RÅSTOFUDVIKLING 2008 - REGION NORDJYLLAND Udgivet december 2008 af: Regional Udvikling Plan, Miljø og Infrastruktur Region

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Skovvænget 96, 7540 Haderup

Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Skovvænget 96, 7540 Haderup TEKNIK OG MILJØ Staulund ApS Karupvej 4A 7540 Haderup Att.: Preben Jensen E-mail: mail@staulund.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf. 9628 8065 bjgtg@herning.dk www.herning.dk

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Natur & Miljø Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt 29-04-2014 Cpr. nr. 1712741747 Bilag 1 VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Fredericia Kommune Tekst Projekt

Læs mere

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Modtagelse og miljø behandling (neddeling, klipning og opskæring) af letjern,

Læs mere

Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10

Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10 Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10 Rammeområde 8.EB10 ændres fra erhverv til boligformål (område 8.EB10 samt en del af det tilgrænsende friareal område 8.F124). Rammeområde 8.EB10

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg Sten Harrsen Dato: 12.09.2013 Bredetvedvej 24 Sagsb.: Lotte Jakobsen/JNØ 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/34617 Dir.tlf.: 72 36 41 10 E-mail: grundvand@holb.dk Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Typer af jordvarme: Der findes helt overordnet to forskellige typer af anlæg til indvinding af jordvarme horisontale og vertikale anlæg. Betegnelserne

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 2012 Redegørelse om revision af Råstofplan 2008

Indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 2012 Redegørelse om revision af Råstofplan 2008 Til råstofindvindere i Region Nordjylland Organisationer Kommuner i Region Nordjylland Statslige myndigheder Følgegruppen om Råstofplan 2012 Regionsrådet Indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan

Læs mere

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne.

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne. Ikast-Brande Kommune 4. december 2014 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsareal Isenvad Multihus, Bygaden 37-41, Ikast Ikast-Brande Kommune meddeler denne tilladelse til nedsivning

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding KODEKS FOR GODT NABOSKAB VED RÅSTOFINDVINDING Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding Råstofindvinding løser et samfundsmæssigt behov for sand, grus, sten, kalk og ler til bl.a. byggeri og vejanlæg.

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Ljørringvej 9A, 7480 Aulum. Foreløbig tilladelse til at etablering af boring til markvanding

Ljørringvej 9A, 7480 Aulum. Foreløbig tilladelse til at etablering af boring til markvanding TEKNIK OG MILJØ Jens Sivebæk Nielsen Videbækvej 1 7480 Aulum Email: jenssivebaek@gmail.com Ljørringvej 9A, 7480 Aulum. Foreløbig tilladelse til at etablering af boring til markvanding Byggeri, Jord og

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg VVM-screening af Jordmonteret solcelleanlæg med areal på 3000 m 2 samt husstandsmølle på 10 KW, der måler 21 m i navhøjde og har totalhøjde på 25 m. Kommune har

Læs mere

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer GEO, Helle Hansen Sødalsparken 12 8220 Brabrand 8. juni 2015 Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer Beliggenhed Thyborøn. Placeringen fremgår af kortbilaget AnlægsID Boringer 10 boringer til

Læs mere

VVM-screening af: Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg

VVM-screening af: Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg VVM-screening af: Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg Etablering af nyt testbaneanlæg Virksomheden ønsker at etablere et nyt testbaneanlæg til afprøvning af nye hydrauliske, mekaniske og elektroniske

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

DANMARKS AREALINFORMATION

DANMARKS AREALINFORMATION DANMARKS AREALINFORMATION DATA OM MILJØET I DANMARK INTRODUKTION TIL DANMARKS AREALINFORMATION Danmarks Arealinformation 1 er en digital platform, der viser et bredt udvalg af fællesoffentlige stedbestemte

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal Maj 2014 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal

Læs mere

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Xx - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Svarene indlægges i Internetløsningen (hvis den ikke er klar, sendes skemaet elektronisk til Miljøcenter Odense) Amt 1 Regionplandokument 2

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. Claus Rom Limfjordsgade 67, Gjøl 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 01.10-2013

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS

VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS Til Slagelse Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Date september 2012 VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 2011 Tillæg nr. 2 Tillægget omfatter: Ny gravitationsledning mellem Billund og Grindsted Nedlæggelse af Billund Renseanlæg Nyt sparebassin ved Billund Renseanlæg

Læs mere