VVM-redegørelse & Miljøvurdering. Råstofområde - indvinding af kalk i Mjels

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VVM-redegørelse & Miljøvurdering. Råstofområde - indvinding af kalk i Mjels"

Transkript

1 VVM-redegørelse & Miljøvurdering Råstofområde - indvinding af kalk i Mjels Dankalk, Mjels - Januar 2010

2 2 Kalkindvinding i Mjels, VVM-redegørelse & Miljøvurdering Rapport: VVM-redegørelse og miljøvurdering for råstofområde- indvinding af kalk i Mjels Konsulent: Hans Anker Pedersen, WH-Rådgivende Ingeniører Grundkort: Copyright Kort & Matrikelstyrelsen Ortofoto: DDO land2008.copyright COWI Copyright: Aalborg Kommune Dato: 28. januar 2010 Kontaktperson: Peter Pedersen, Aalborg Kommune Kontaktadresse: Aalborg Kommune Teknik- & Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby Tlf Fax Hjemmeside:

3 Kalkindvinding i Mjels, VVM-redegørelse & Miljøvurdering 3 Indholdsfortegnelse 1. VVM-redegørelse & miljøvurdering Indledning Lovgrundlaget for undersøgelserne Planlægningsmæssig baggrund VVM & miljøvurdering - processen Sammenfatning - ikke teknisk resumé Projektbeskrivelse Projektets omfang og placering Råvarernes forekomster i kvantitet og kvalitet Indretning og drift Beskrivelse af eksisterende fysiske og planmæssige forhold Beskrivelse af lokaliteten Planmæssige forhold Landskab & geologi Natur & kultur Internationale naturbeskyttelsesinteresser Nationale naturbeskyttelsesinteresser Områder omfattet af museumsloven Områder omfattet af skovloven Landsplandirektiv Regionplan Naturtyper og vegetation Trafik, støj, vibrationer og støv Trafik Støj Vibrationer Støv Affald, jord & råstoffer Affald Jord Råstoffer Grundvand & overfladevand Grundvand Overfladevand Befolkning og sundhed Miljøafledte socioøkonomiske effekter Områdets tilstand efter indvinding Pleje af arealet Tilførsel af fremmedstoffer Arealanvendelse Alternativer alternativ Efterbehandling til naturområde Levering fra andre områder Andre alternativer Afværgeforanstaltninger og overvågning Grundlag Afværgeforanstaltninger før drift igangsættes Afværgeforanstaltninger i driftsfasen Afværgeforanstaltninger efter endt råstofindvinding Overvågning Litteraturliste... 28

4 4 Kalkindvinding i Mjels, VVM-redegørelse & Miljøvurdering

5 Kalkindvinding i Mjels, VVM-redegørelse & Miljøvurdering 5 Forord VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Vurderingen skal gennemføres i forbindelse med anlægstyper, der kan påvirke miljøet væsentligt. Denne miljøvurdering og VVM-redegørelse omhandler et råstofområde ved Mjels, hvor virksomheden Dankalk A/S har ansøgt om en ny 30-årig tilladelse til indvinding af kalk i det eksisterende indvindingsområde. Ansøgningen indeholder samtidigt en udvidelse af indvindingsområdet i nordlig retning, således, at det samlede indvindingsområde bliver 37 ha i alt. Aalborg Kommune har vurderet, at der forinden en ny tilladelse kan gives, skal udarbejdes et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse, da der er tale om en kalkindvinding fra et åbent brud, hvor den samlede indvindingsperiode strækker sig over mere end 10 år jf. 3 stk. 1 pkt. 20 i Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning - Bek. Nr af 6. december Et anlæg, der er VVM pligtigt, kan ikke realiseres før der er tilvejebragt kommuneplantillæg med retningslinjer med tilhørende VVM-redegørelse. Der er ligeledes krav om, at projektet skal vurderes efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer af 22. oktober Derfor er VVM-redegørelsen i nærværende rapport suppleret med kapitel 13 om afværgeforanstaltninger og overvågning, som knytter sig til ovennævnte lov. På baggrund af det udarbejdede materiale og de indkomne forslag i debatfasen forventes planlægningsgrundlaget for det udvidede indvindingsområde at kunne vedtages endeligt i byrådet i sommeren Figur 1: Luftfoto af det eksisterende kalkindvindingsområde i Mjels.

6 6 Kalkindvinding i Mjels, VVM-redegørelse & Miljøvurdering 1. VVM-redegørelse & miljøvurdering 1.1. Indledning Dankalk ønsker at forlænge og udvide de nuværende tilladelser til indvinding af kalk i Mjels. Aalborg Kommune har meddelt at råstofindvinding fra åbne brud med en samlet indvindingsperiode, der fortsætter ud over 10 år, er omfattet af reglerne om obligatorisk VVM-pligt. Aalborg Kommune har derfor igangsat udarbejdelse af et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Område 3: Ny indvindingstilladelse Areal ca. 13 ha Område 2: Indvindingstilladelse 1. august 1999 til 1. august 2009 Areal ca. 6 ha Indvindingsområdet er udlagt som aktiv råstofgrav i råstofplan 2008 for Region Nordjylland. Dankalk har i dag 2 indvindingstilladelser. Et ca. 18 ha stort område som har indvindingstilladelse fra 1. marts 2004 til 1. marts 2014 og et ca. 6 ha stort område som har en indvindingstilladelse fra 1. august 1999 til 1. august 2009 (se fig. 2). Område 1: Indvindingstilladelse 1. marts 2004 til 1. marts 2014 Areal ca. 18 ha Dankalk ønsker en ny indvindingstilladelse for virksomhedens samlede areal på 36,6 ha over en 30 årig periode. VVM-redegørelsen er udarbejdet for det samlede areal på ca. 36,6 ha. Figur 2: Områdeplan hvor der ønskes forlænget indvindingstilladelse for delområde 1 & 2 samt ny indvindingstilladelse for område Lovgrundlaget for undersøgelserne Råstofindvinding fra åbne brud med en samlet indvindingsperiode, der fortsætter udover 10 år, er obligatorisk VVM-pligtigt. Anlæg og projekter, der er VVM-pligtige, kan ikke realiseres, før der er udarbejdet retningslinier i kommuneplanen om beliggenhed og udformning af anlægget med tilhørende VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vurderingerne gennemføres efter reglerne om: 1. Miljøvurdering af planer og programmer (SMV) jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer nr af 22. oktober 2007 med senere ændringer. Kommuneplantillægget skal vurderes efter denne lov. 2. Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning - bekendtgørelse nr af 6. december Indholdsmæssigt er der stort sammenfald mellem analyserne efter de to regelsæt om miljøvurdering. Derfor kan man hensigtsmæssigt udfærdige miljørapporten og VVM-redegørelsen som et samlet dokument Planlægningsmæssig baggrund Kommuneplan: Indvindingsområdet er placeret i landzone i kommuneplanens område 7.9.A2 Nøtten. For dette område ønsker byrådet en flersidig arealanvendelse med hovedvægt på ekstensiv landbrugsdrift og råstofindvinding.

7 Kalkindvinding i Mjels, VVM-redegørelse & Miljøvurdering 7 Kommuneplanlægning Råstofplan: I Forslag til kommuneplan 2009 indgår indvindingsområdet i område- Indvindingsområdet Graveområder for råstofindvinding. er optaget Indvindingen i af Råstofplan kalk i Mjels skal ske i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for område 7.9.A2 Nøtten: 2008 for Region Nordjylland. typen Øvrige landområder og er endvidere omfattet af Retningslinie Målet for området er, at bevare områdets kvaliteter som landbrugsområde og sikre muligheden for at udnytte råstofressourcen samtidig med, at grundvandet beskyttes mod forurening. Byrådet ønsker en flersidig arealanvendelse i området med hovedvægt på ekstensiv landbrugsdrift og råstofindvinding. Størstedelen af Dankalks indvindingsområde er placeret i råstofplanens graveområde Mjels og kvaliteter. registreret som graveområde og aktiv råstofgrav. Indvindingstilladelse Råstofgrave skal efterbehandles til landbrug og natur. Der lægges vægt på, at området efterbehandles på en måde, som tilfører landskabet nye Samtidig med VVM-redegørelsen og kommuneplantillægget udarbejdes der en ny indvindingstilladelse, som dækker det samlede område, og som skal erstatte de nuværende indvindingstilladelser. Indvindingstilladelsen kan først udstedes, når VVM-redegørelsen og kommuneplantillægget er Ud af det 37 ha store areal er ca. 2 ha vilkår til virksomheden bl.a.: uden for graveområdet i Råstofplan endeligt vedtaget. I indvindingstilladelsen opstilles der en række specifikke Der skal udarbejdes en grave- og efterbehandlingsplan for området. Der skal foreligge en garanti fra pengeinstitut eller kautionsforsikring, som sikrer at grave- og efterbehandlingsplanen kan opfyldes. Indvinding udenfor Der opstilles retningslinjer graveområder for støj, støv og affald. kan er for øjeblikket 5 kr/m i henhold til råstofplanen 3. ikke ske, før grundvandet mod forurening. Regionsrådet har vedtaget et tillæg til råstofplanen. Der skal betales afgift til staten for hver m 3 der indvindes. Afgiften Der opstilles vilkår for indretning og drift, som beskytter 1.4. VVM & miljøvurdering - processen Fordebat: Dankalk har i foråret 2009 ansøgt om tilladelse til at forlænge de eksisterende tilladelser til indvinding af kalk. Aalborg Kommune har i efteråret 2009 afgjort at tilladelserne er VVM-pligtige og har derfor startet VVM og miljøvurdering - processen. Arbejdet med VVM og Miljøvurdering er indledt med en debatfase i efteråret 2009, hvor der blev indkaldt forslag og idéer til planlægningsarbejdet. I debatperioden 21. oktober november 2009 er der indkommet indlæg fra Aalborg Kommune og Region Nordjylland. Aalborg Kommune, - forsyningsvirksom- hedernes indlæg omhandler grundvandsbeskyttelsen. Der foreslås, at der i indvindingstilladelsen stilles en række, vilkår som beskytter grundvandet: Maksimal indvinding til 2 meter over grundvandsspejlet Ingen opbevaring af miljøfremmede stoffer i graven Der må ikke tilføres jord eller andet Foreløbig tidsplan materiale ved efterbehandling Det forventes at planforslaget offentliggøres i februar-marts 2010 og at de kan vedtages endeligt i sommeren Den offentlige høring af forslagene Den varer 8 uger. efterbehandlede Tidsplanen er blandt andet afhængig grav af omfanget må ikke af idéer, forslag og synspunkter, som Aalborg Kommune modtager i debatperioderne. Hvis der under den offentlige høring af planforslagene kommer indsigelser, vil anvendes planerne ikke kunne på vedtages en før måde, disse er behandlet. som kan medføre forurening af grundvandet Grundvandsbeskyttelseshensyn ønskes Der er offentlig inddraget debat fra 21. oktober i den deklaration, som Deltag i debatten Hvis du har spørgsmål vedrørende planlægningen for råstofområdet kan du henvende dig til Peter Pedersen, tlf tinglyses på arealet. Dine kommentarer, idéer og forslag kan inden 18. november 2009 sendes til Teknik- og Miljøforvaltningen Park & Natur Disse Stigsborg forslag Brygge er 5 indarbejdet i VVM-redegørelsen og indarbejdes i indvindingstil Nørresundby -eller - ladelsen. I indlægget fra Region Nordjylland gøres opmærksom på, at arealet, hvor der skal indvindes i, ligger delvis i og delvis udenfor graveområdet Mjels i Råstofplan Graveområdet skal derfor udvides gennem et Teknik- tillæg og Miljøforvaltningen til råstofplanen, og Region Nordjylland har iværksat en planproces for udvidelse af graveområdet. Stigsborg Brygge Nørresundby Tlf Fax Sammenfatning - ikke teknisk resumé Det ikke-tekniske resume indeholder en kortfattet beskrivelse af projektet samt en gennemgang af de miljøpåvirkninger, som er gennemgået i VVM-redegørelsen. Denne VVM-redegørelse og miljøvurdering omfatter en forlængelse af indvindingstilladelse samt udvidelse af et kalkindvindingsanlæg i Mjels. Projektet belyses i forhold til en situation, hvor man fastholder den eksisterende situation, og ikke forlænger virksomhedens indvindingstilladelse, og ikke udvider virksomhedens indvindingsområde - det såkaldte 0-alternativ. Yderligere er der undersøgt to alternativer til 0-alternativet; at der i stedet leveres kalk fra andre indvindingsområder og at området efterbehandles til naturområde i stedet for landbrugsområde. Følgende resumeres de forskellige miljøparametre som gennemgås i redegørelsen: Deltag i debatten Råstofområde ved Mjels Kommuneplantillæg med VVM og MV I perioden fra 21. oktober til 18. november 2009 har alle mulighed for at komme med ideer, synspunkter og forslag til Aalborg Kommune til brug for den videre planproces Figur 3: Debatfolder som indkaldte til forslag og ideer til planlægningsarbejdet Landskab og geologi Landskabet påvirkes af en øget indvinding i området fordi store mængder kalk fjernes fra området. Området vil blive efterbehandlet til ekstensivt landbrugsområde eller naturområde, når kalk-ressourcerne i området er opbrugt. Dette skønnes at være omkring 2050.

8 8 Kalkindvinding i Mjels, VVM-redegørelse & Miljøvurdering Natur & kultur På virksomhedens grund findes der ingen nationale eller internationale naturbeskyttelsesinteresser, kulturhistoriske værdier eller kendte arkæologiske fund. Indvindingsområdets randzoner mod naboskel er karakteriseret som kalkoverdrev og har flora og fauna, som er karakteristisk for sådanne naturtyper. Ved udvidelse af indvindingsområdet mod nord flyttes den nordlige randzone Trafik, støj, vibrationer og støv Trafikken til og fra området vurderes ikke at stige som en følge af udvidelsen af indvindingsområdet, da produktionen ikke øges i forhold til de eksisterende indvindingstilladelser. Støjbidraget ved de nærmest beliggende boliger ligger indenfor Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Der stilles krav til støjbelastning og støv i indvindingstilladelsen Affald, jord og råstoffer Der produceres kun begrænsede mængder affald i virksomheden og meget lidt farligt affald. Et væsentligt affaldsprodukt er spildolie, som sikres i en tankgård. Forbrug af råstoffer som diesel, fyringsolie og vand forventes ikke at stige, da produktionen ikke øges i forhold til den nuværende indvindingstilladelse Grundvand & overfladevand Indvindingsområdet er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser. Risikoen for nedsivning til grundvandet forstærkes, når det beskyttende jordlag fjernes. Derfor må der kun graves indtil 2 m over grundvandsspejl og ikke bruges forurenende stoffer i indvindingsområdet. Der er en tilstrækkelig stor afstand fra indvindingsområdet til private og almene vandforsyningsboringer Befolkning og sundhed Området har før råstofindvindingen været udnyttet som landbrugsareal og er derfor ikke knyttet til rekreative interesser. Forlængelse og udvidelse af indvindingstilladelsen vurderes ikke at medføre en forøget påvirkning af sundhedstilstanden i området Miljøafledte socioøkonomiske effekter Lokalområdet har en landbrugsmæssig karaktér og områdets sociale og økonomiske struktur påvirkes derfor ikke af en ny indvindingstilladelse Områdets tilstand efter endt indvinding Når kalken i området er indvundet skal området efterbehandles til ekstensivt landbrugsareal. Fordi indvindingsområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser skal det dyrkes uden brug af sprøjtemidler/gødskning. I den nye samlede indvindingstilladelse opstilles en detaljeret efterbehandlingsplan for området Alternativer VVM-redegørelsen beskriver den situation, hvor der ikke gives tilladelse til projektet - 0-alternativet. Kalk er en vigtig ressource, som ikke findes mange steder i landet/verden. Da der allerede er en indvinding i gang i området, er det derfor vigtigt, at denne råstofforekomst udnyttes fuldt ud, før arealet overgår til en anden anvendelse, som hindrer eller besværliggør en fremtidig indvinding (som f.eks. boliger). Som andre alternativer er det diskuteret at efterbehandle området til naturområde med det argument, at det alligevel er et begrænset omfang, man kan udnytte området landbrugsmæssigt pga. risikoen for grundvandsforurening. Ligeledes kan der opstå interessante naturområder i de tidligere kridtgrave, som har et næringsfattigt miljø, der giver grobund for en helt speciel flora og fauna Afværgeforanstaltninger og overvågning Som afværgeforanstaltninger opstilles en række krav i indvindingstilladelsen for at hindre nedsivning til grundvandsdepotet samt retningslinjer for virksomhedens støjbidrag Samlet vurdering Samlet set vurderes der at være flere argumenter for en udvidelse og forlængelse af kalkindvindingen i området end imod. Det er hensyn til områdets særlige drikkevandsinteresser, som vurderes at være det væsentligste emne i forhold til at fastlægge afværgeforanstaltninger, overvågning og efterbehandlingsplan for indvindingsområdet.

9 Kalkindvinding i Mjels, VVM-redegørelse & Miljøvurdering 9 2. Projektbeskrivelse 2.1. Projektets omfang og placering Dankalks kalkværk i Mjels er beliggende i Himmerland ca. 12 km syd for Aalborg, placeret på Gunderupsvej 290, 9230 Svenstrup J, på matr. nr. 1m Nøtten by Ferslev og matr. nr. 6I Mjels by, Ferslev (se oversigtskort figur 4). Fra kalkværket til Mjels er der ca. 800 m. Til Ferslev og Ellidshøj er der ca. 1,5 km og ca. 2,4 km. Øst for Dankalk er der 7 boliger i landzone i en afstand af ca. 300 m fra indvindingsområdet. Umiddelbart sydvest for indkørslen er der en bolig i landzone med en afstand til indvindingsområdet på ca. 150 m. Dankalk har i dag 2 indvindingstilladelser. Et ca. 18,3 ha stort område som har indvindingstilladelse fra 1. marts 2004 til 1. marts 2014 og et ca. 6 ha stort område, som har en indvindingstilladelse fra 1. august 1999 til 1. august Der ønskes en ny indvindingstilladelse for virksomhedens samlede areal på 36,6 ha over en 30 årig periode. Området er udlagt som aktiv råstofgrav i Råstofplan 2008 for Region Nordjylland. Den daglige drift af virksomheden ændres ikke ved forlængelse af indvindingstilladelserne Råvarernes forekomster i kvantitet og kvalitet Indvindingsområdet er 36,6 ha og har en terrænkote på (DVR 90), og der indvindes ned til ca. 2 m over grundvandsspejlet, som er beliggende i kote 7 11 (se kotekort fig. 5). Det samlede område indeholder i alt ca. 4-5 mio. tons kalk. Der indvindes p.t. op til tons kalk pr. år, og der forventes også fremover en indvinding på op til tons pr. år, svarende til maksimalt 3 mio. tons over en 30 årig periode. Forekomsten, der brydes i Mjels, er en kridtforekomst med en fin kvalitet og en Dankalk Figur 4: Oversigtskort

10 10 Kalkindvinding i Mjels, VVM-redegørelse & Miljøvurdering god spredekarakteristik. Mjels Kalkværk producerer jordbrugskalk, magnesiumkalk, havekalk, samt specielle kridtprodukter til bl.a. til champignonproduktion. Derudover forhandles dolomitkalk, der er et importeret kalkprodukt med højt magnesiumindhold. Område 3: 2.3. Indretning og drift Kalkindvindingen foregår i 3 områder som vist på figur 5. Område 3 hvor der ikke pt. er indvindingstilladelse påtænkes inddraget i indvindingen i løbet af 5 til 10 år, afhængig af hvordan afsætningen af kalkprodukter udvikler sig Driftstider Indvindingen foretages mellem april og september, da kridt maksimalt må indeholde ca. 18 % vand ved indsamlingen. Dette betyder, at der kræves tørt og solrigt vejr, og indvindingen begrænses til dage pr. år fra maj til september. Område 2: Område 1: Den normale daglige driftstid med indvinding og produktion foregår hverdage mellem kl. 7 og 18, og lørdage mellem kl. 7 og 14. Figur 5: Kotekort Levering af dolomitkalk og udlevering af færdige produkter foregår på hverdage mellem kl. 6 og 18. Der kan herudover være drift enkelte weekender, på grund af vejrlig Indvinding og forarbejdning af kalken Kalken oprives først med en tandharve, som er monteret på en scraper, hvorefter en gummihjulslæsser trækker en tallerkenharve hen over overfladen. Kalken skal nu soltørre ned til ca. 18 % vand. Derefter opsamles kalken med scraperen, samtidigt med at der tandharves i samme operation. Figur 6: Gummihjulslæsser i kalkindvindingsområdet i Mjels

11 Kalkindvinding i Mjels, VVM-redegørelse & Miljøvurdering 11 Scraperen aflæsser kalken i en stak ved siden af produktionshallen. Fra stakken læsses kalken løbende i påslaget ved hjælp af en gummihjulslæsser. Fra påslaget transporteres kalken på bånd til harperiet, som knuser kalken til mindre end 20 mm. Den knuste kalk (jordbrugskalk) lagres i en lagerhal, for senere at blive læsset i et påslag i kalkladen ved hjælp af en gummihjulslæsser. Via påslaget foretages læsning af lastbiler i læssehuset. Område 3: Område 2: En del af kalken knuses til under 2 mm, og anvendes til havekalk. Der tilføres tons dolomitkalk fra England. Dolomitkalken tilføres periodevis med lastbiler fra havn. Når der er leverancer af dolomitkalk kommer der op til 50 lastbiler i perioden mellem kl og Dolomitkalken opbevares udendørs og tilføres produktionen vha. gummihjulslæsser og blandes med egen kalk. Den blandede kalk benævnes Magnesiumkalk og læsses i påslag inde i laden med en gummihjulslæsser. Via påslaget foretages læsning af lastbiler i læssehuset Transport Bortkørsel af råstofferne fra indvindingsområdet foregår med lastbiler. Den maksimale udleveringskapacitet er på ca. 480 tons pr. time, svarende til ca. 16 lastbiler pr. time. I højsæsonen (ca. 1 måned pr. år) vil der være en maksimal tilkørsel af 200 lastbiler i tidsrummet mellem kl og Område 1: Figur 7: Placering af muld og overjord i skel mod vest Nuværende jorddeponering Fremtidig jorddeponering Den væsentligste del af trafikken til og fra Dankalk sker via Gunderupsvej mod Mjels og Ellidshøj eller mod Hadsund Landevej. Det kørende materiel på virksomheden består af 2 gummihjulslæssere, 1 scraper, 1 truck og en fejemaskine. Figur 8: Der bevares en 5 m bred bræmme mod naboskel hvor der ikke graves

12 12 Kalkindvinding i Mjels, VVM-redegørelse & Miljøvurdering Det forventes ikke, at der bliver brug for mere materiel eller at trafikken til og fra området vil forøges, som konsekvens af det udvidede indvindingsområde Oplag af muld og overjord Den gennemsnitlige overjordstykkelse i indvindingsområdet er ud fra boringer vurderet til 3,6 m. For at kunne udvinde kalken skal overjorden rømmes og adskilles fra kalkreserven. Afgravet muld og overjord vil udgøre ca m 3 og vil blive opbevaret i depoter mod det østlige skel som vist på figur 7. Med denne placering fungerer jorddepoterne som støjskærm mod boligerne i nærområdet. Placeringen af overjord/muld vil blive nærmere fastlagt i indvindingstilladelsen Skrænter og landskab Mod naboskel bevares generelt en 5 meter bræmme, hvor der ikke indvindes. Ved naboskel mod øst bevares en 10 m bræmme. Anlæg på skråninger etableres ikke med stejlere hældning end 1:2 i område 2-3, og til 1:4 i område 1. Efter endt råstofindvinding vil den oplagrede muld og overjord blive brugt til at forme landskabet Forholdsregler i forbindelse med adgang til indvindingsområdet Der tillades ikke offentlig adgang til området i indvindingsperioden.

13 Udsnit af Kort og Matrikelstyrelsens kort/flyvefotografier er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. Kalkindvinding i Mjels, VVM-redegørelse & Miljøvurdering Side 1 af 2 3. Beskrivelse af eksisterende fysiske og planmæssige forhold 13 Si Si 3.1. Beskrivelse af lokaliteten VVM-redegørelsen og miljøvurderingen omfatter et areal på 37 ha, 13 ha af dette areal er i dag landbrugsareal, mens 24 ha er nuværende råstofindvindingsområde Planmæssige forhold Kommuneplanens hovedstruktur er den overordnede, strategiske og sammenfattende fysiske plan for Aalborg Kommune. Hovedstrukturen fastlægger de overordnede mål for udviklingen indenfor de enkelte sektorer, for hele kommunen og for de enkelte områder. Der fastlægges bl.a. bymønstret og fordelingen af boliger, erhverv, trafikbetjening og serviceydelser mellem de forskellige bysamfund. Kommuneplanrammerne fastlægger mål, muligheder og begrænsninger for arealanvendelsen i de enkelte dele af kommunen. Indvindingsområdet er beliggende i landområde Sydøst i kommuneplanens område 7.9.A2 Nøtten. Dankalk Figur 9: Område 7.9.A2 bevaringsværdige landsbymiljøer skal fastholdes. Anvendelse: Byrådet ønsker en flersidig arealanvendelse i området med hovedvægt på ekstensiv landbrugsdrift og råstofindvinding. Råstofgrave skal efterbehandles til landbrug og natur. Der lægges vægt på, at området efterbehandles på en måde, som tilfører landskabet nye kvaliteter. I kommuneplanen lægges vægt på, at udnyttelsen af råstofreserver skal ske under til grundvandstruende aktiviteter. I forhold til miljø må området ikke udnyttes hensyntagen til landskabet, grundvandsbeskyttelse og de efterfølgende muligheder for bearbejdning og anvendelse til andre formål. Virksomhedsklasser: Grus-, kalk- og mørtelværker er klassificeret som virksomhedsklasse 6-7, som har en beskyttelsesafstand til boligområder på m. Nærmeste boligområde er i Ferslev 1,5 km nord for indvindingsområdet Råstofplan 2008 for Region Nordjylland. Indvindingsområdet er optaget i råstofplan 2008 for Region Nordjylland. Dankalks indvindingsområder - Graveområde Mjels - er udlagt som graveområde og aktiv råstofgrav. Indvindingen på Dankalk skal ske efter råstofplanens retningslinier for råstofindvinding. Uddrag af retningslinierne er gengivet i det følgende: Retningslinie 1: Der må ikke etableres anlæg, der begrænser mulighederne for råstofudnyttelse. Råstofferne skal udnyttes og oparbejdes optimalt Dankalk Kommuneplan Kommuneplanens rammebestemmelser for område 7.9.A2 Nøtten: Målet er, at bevare områdets kvaliteter som landbrugsområde og sikre muligheden for at udnytte råstofressourcen samtidig med, at grundvandet beskyttes stofplan 2008 Beskyttelsesinteresser mod forurening. Byggelinjer Fortidsminde Sten- og jorddige Graveområde lborg Kommune Området udgør samtidig en landskabelig Interesseområde overgang mellem skov-/bakkelandskabet Beskyttet Overdrev veområde Enkelt sø Aktiv råstofgrav og Østerådalen. Det er målet, at landskabets åbne karakter og samspillet med Efterbehandlet råstofgrav natur ls AndreFigur 10: Råstofplan Graveområde Mjels Råstofplan

14 14 Kalkindvinding i Mjels, VVM-redegørelse & Miljøvurdering Retningslinie 2: Anvendelse af interesseområder kan først ske efter vedtaget tillæg til råstofplanen. Retningslinie 3: Indvinding udenfor graveområder kan kun ske med Regionsrådets samtykke. Retningslinie 4: Indvinding af råstoffer og efterbehandling skal tilrettelægges, så hensynet til jordbrugs-, miljø- og naturinteresser varetages på forsvarlig vis, jf. råstoflovens 3. Retningslinie 5: Ved råstofindvinding skal grundvandsressourcen beskyttes mod forurening både under indvinding og i forbindelse med behandling af råstofgrave. Særlige beskyttelsesforanstaltninger skal foretages i områder med særlige drikkevandsinteresser. Retningslinie 6: I områder med særlige drikkevandsinteresser eller indvindingsopland til almene vandværker, skal der efterbehandles til rekreative formål, naturformål, ekstensiv landbrugsdrift eller ekstensiv skovdrift, der Udvidelse af graveområde ikke udgør nogen forureningsrisiko Indvindingsarealet ligger delvis i og delvis udenfor graveområde Mjels i Råstofplan Retningslinie 7: 2008, som vist på figur 11. Ud af det 37 ha Tilførsel af såvel forurenet og uforurenet store areal er ca. 2 ha uden for graveområdet i Råstofplan jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave er ifølge jordforureningslovens 52 forbudt. Graveområdet skal derfor udvides gennem et tillæg til råstofplanen, og Region Retningslinie 8: Vedrører særlige retningslinier. Der er ikke Nordjylland har iværksat en planproces for opstillet særlige retningslinier for graveområde udvidelse af graveområdet. Mjels. Regionplan, Landsplandirektiv og og råstofindvinding: I forbindelse med kommunalreformen og amternes nedlæggelse den 1. januar 2007 fik regionplanretningslinjerne i de gældende Regionplaner retsvirkning som Landsplandirektiv. Aalborg Kommune har den 23. november 2009 vedtaget Kommuneplan09. Kommuneplanen er en sammenskrivning af kommuneplanerne fra gl. Aalborg, Hals, Nibe og Sejlflod kommuner med Landsplandirektivet Regionplan Regionplanretningslinjer, der ikke udtrykkeligt er eller bliver ophævet i kommuneplanen (herunder tillæg), vil fortsat være gældende med retsvirkning som landsplandirektiv. På råstofområdet er administrationen af råstofloven delt mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne. Regionsrådet har ansvaret for kortlægning af råstoffer og planlægning af råstofindvinding. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at give råstoftilladelser og føre tilsyn med råstofindvindingen. Ansøgning om indvinding udenfor graveområde Figur 11: Råstofplan Graveområde Regionsrådet har den 18. november 2008 vedtaget Råstofplan 2008, som erstatter det tidligere Nordjyllands Amt s regionplan på råstofområdet. Råstofplanen er udarbejdes på grundlag af Råstofloven (bekendtgørelse nr. 950 af 24/09/2009): 5. Regionsrådet udfører en kortlægning af råstofforekomsterne på landjorden. 5 a. Regionsrådet udarbejder en plan for indvinding af og forsyning med råstoffer. Råstofplanen udarbejdes på grundlag af kortlægningen og skal omfatte en periode på mindst 12 år. Stk. 2. På baggrund af en samlet vurdering af udviklingen i regionen og de hensyn, der er nævnt i 3, fastlægger regionsrådet overordnede retningslinjer for råstofindvindingen, herunder udlæg af graveområder og råstofinteresseområder i råstofplanen. Stk. 3. Råstofplanen må ikke stride mod regler eller beslutninger efter 3 i lov om planlægning eller miljømålsloven. Stk. 4. Råstofplanen må ikke være i strid med den regionale udviklingsplan. Stk. 5. Kommunalbestyrelserne er bundet af råstofplanen i deres planlægning og administration. Figur 12: Faktaboks om Regionplan, Landsplandirektiv og råstofindvinding Råstofplan Graveområde Interesseområde

15 Kalkindvinding i Mjels, VVM-redegørelse & Miljøvurdering Landskab og geologi Landskabet vil blive påvirket af indvindingen, da terrænet som følge af udgravningerne vil blive sænket. Efterbehandlingen, hvor området igen dækkes med jord, foretages udelukkende med den overjord som fjernes før råstofindvindingen kan påbegyndes. Dette vil medføre en permanent sænkning af terrænet. Der er ikke væsentlige landskabelige interesser i det nye indvindingsområde (delområde 3) i dag. Det er et landbrugsområde, som benyttes til agerdyrkning, og den geologiske profil er under overjorden og er ikke synlig. Efter endt råstofindvinding er det en mulighed at lade kalkskrænterne stå, så den geologiske profil er synlig og kan studeres og f.eks. indgå i pædagogisk formidling af Danmarks geologi i folkeskolen, gymnasiet osv. Figur 13: Graveområdet med det nye indvindingsområde (delområde 3) i baggrunden, som i dag er landbrugsjord uden særlige landskabelige interesser.

16 16 Kalkindvinding i Mjels, VVM-redegørelse & Miljøvurdering 5. Natur & kultur 5.1. Internationale naturbeskyttelsesinteresser Der er ingen kortlagte internationale naturbeskyttelsesinteresser i eller omkring området (EF-habitatområder, EF-fuglebeskyttelsesområder, og Ramsarområder). Det tættest beliggende Natura2000 område er EF-habitatområdet Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø, som ligger ca. 3.5 km fra indvindingsområdet. Svenstrup Dall Dankalk Poulstrup = Rundhøj = Bosættelse = Anden lokalitet Lundby Ændrede hydrologiske forhold Graves der under grundvandsspejlet medfører det risiko for at ændre grundvandspotentialerne. I den nuværende indvindingstilladelse tillades der ikke opgravning af råstoffer eller andet materiale under 2 m over grundvandsspejlet. Denne restriktion vil fortsætte i den nye indvindingstilladelse Forstyrrelser fra graveaktiviteter Den daglige aktivitet i kalkgraven giver et vist støjbidrag, som kan påvirke dyrelivet i området. Da der ikke findes beskyttede naturtyper eller dyrearter i lokalområdet, er det ikke aktuelt at vurdere dette yderligere Nationale naturbeskyttelsesinteresser Ferslev Oppelstrup Figur 14: Kort over fortidsminder, kilde: Kulturarvsstyrelsen, Dankalk Ellidshøj Mjels Figur 15: Hovedstruktur (Kommuneplan 2009) Interesseområde Graveområde Gunderup Håls Særlige værdifulde naturområder Særlige værdifulde landbrugsområder Øvrige landområder Særligt værdifuldt landskab Fredninger Der er ingen fredninger vedrørende natur i området Beskyttede naturtyper ( 3-områder) Alle heder, moser, strandenge, ferske enge og overdrev med et samlet areal på over 2500 m 2, alle vandløb, som er udpeget i Landsplandirektivet Regionplan 2005 samt søer over 100 m 2 er beskyttet mod ændringer i tilstanden i form af bebyggelse, opdyrkning, anlæg, tilplantning, dræning og opfyldning mv. Der er ingen 3-beskyttede arealer i området Beskyttelse omkring søer og åer ( 16) Der må ikke placeres bebyggelse, campingvogne eller lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet indenfor en afstand af 150 m fra søer med en vandflade på mindst 3 ha og de vandløb, der er registreret med en beskyttelseslinje. På området eller i dets nærhed er der ikke søer eller åer med beskyttelseslinjer Beskyttelse omkring fortidsminder ( 19) Der må ikke foretages ændring i tilstanden af arealer indenfor 100 m fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven. Yderligere må der ikke placeres campingvogne og lignende. De tættest beliggende fortidsminder der er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven ligger ca. 800 m fra indvindingsområdet.

17 Kalkindvinding i Mjels, VVM-redegørelse & Miljøvurdering 17 Ferslev 5.3 Områder omfattet af museumsloven Beskyttede sten- og jorddiger ( 29a) Ifølge museumsloven må der ikke foretages ændringer i tilstanden af sten- og jorddiger. Kommunen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelsen. Der er ingen beskyttede sten- og jorddiger i området Beskyttede fortidsminder ( 29e) Ifølge museumsloven må der ikke foretages ændring i tilstanden af fortidsminder. På fortidsminder og indenfor en afstand af 2 m fra dem må der ikke foretages jordbehandling, gødes eller plantes. Kulturministeren kan i særlige tilfælde dispensere fra beskyttelsen. Der er ingen kendte fortidsminder indenfor graveområdet. Det nærmest beliggende beskyttede fortidsminde ligger ca. 300 m graveområdet (se fig. 14). Nordjyllands Historiske museum anbefaler, at indvinderen foretager en større arkæologisk forundersøgelse ved afrømming af nye arealer Områder omfattet af skovloven (fredskovspligt) Ellidshøj Figur 16: Økologiske forbindelser (Kommuneplan 2009) Områder omfattet af skovloven er reserveret til skovdrift. Fældning i de pågældende områder kræver dispensation fra fredskovspligten, og der vil blive stillet krav om rejsning af erstatningsskov. Området er ikke omfattet af fredskovspligt. 5.5 Kommuneplan Hovedstruktur I Landsplandirektivet Regionplan 2005 er graveområdet karakteriseret som råstofindvindingsområde (se fig. 15) Skovrejsning I forhold til skovrejsning er graveområdet karakteriseret som uønsket for skovtilplantning indtil råstofforekomsterne er indvundet Nitratfølsomme indvindingsområder Mjels Dankalk EF-fuglebeskyttelsesområder EF-habitatområder Ramsarområder Økologiske forbindelser Beskyttede naturtyper : Eng Beskyttede naturtyper : Hede Beskyttede naturtyper : Mose Beskyttede naturtyper : Overdrev Beskyttede naturtyper : Strandeng Beskyttede naturtyper : Sø Eksisterende skov I Landsplandirektivet Regionplan 2005 er graveområdet karakteriseret som nitratfølsomt indvindingsområde. Grundvandet i området er sårbart, fordi det kun har et lille lerlag over grundvandsmagasinet og er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser Naturbeskyttelse og økologiske forbindelser En del af det nuværende råstofindvindingsområde omfatter den yderste del af en større sammenhængende økologisk forbindelse, som er kortlagt i Landsplandirektivet Regionplan 2005 (se figur 16). Økologiske forbindelser må ikke brydes op af større anlæg som f.eks. en vej, men dette er knap så relevant, da det er den yderste del af den økologiske forbindelse, som går ind i området.

18 18 Kalkindvinding i Mjels, VVM-redegørelse & Miljøvurdering Dette er et aspekt, som kunne tale for at efterbehandle området til naturområde efter endt råstofindvinding Bevaringsværdige kulturmiljøer Der er ikke bevaringsværdige kulturmiljøer i og omkring graveområdet. 5.6 Naturtyper og vegetation Der er lavet feltundersøgelser på kalkskrænterne (se fig. 17). De er karakteriseret som kalkoverdrev. Jordbunden består Målforhold Dato Signaturforklaring af ren kalk, kalkholdig sand/muld samt kalkholdig ler/sand. Vegetationen på disse kalkoverdrev udgøres af græsser, urter men dele af overdrevene er også vegetationsfri kalkbund. Af plantearter findes blandt andet Farvereseda, gul reseda, fladstrået rapgræs, stor knopurt, vild gulerod, pastinak, hulkravet kodriver, knold-rottehale, stivhåret kalkkarse, følfod og løvetand. Disse planter er karakteristiske for kalkoverdrev. Der er ingen rødlistearter imellem., COWI Fig. 17: Skrænterne som er besigtiget ved feltundersøgelser af flora og fauna. 1:100 24/8-2

19 Kalkindvinding i Mjels, VVM-redegørelse & Miljøvurdering Trafik, støj, vibrationer og støv 6.1. Trafik Transport af råstoffer til og fra området foregår med lastbiler. Den maksimale udleveringskapacitet er på ca. 480 tons pr. time, svarende til ca. 16 lastbiler pr. time. I højsæsonen (ca. 1 måned pr. år) vil der være en maksimal tilkørsel af 200 lastbiler i tidsrummet mellem kl og Dette tal forventes ikke at stige ved en forlængelse af den nuværende indvindingstilladelse samt udvidelsen af indvindingsområdet, da produktionen ikke forøges i forhold til den nuværende indvindingstilladelse på tons pr. år Støj I de nuværende indvindingstilladelser er der opstillet støjgrænser for virksomhedens støjbidrag ved boliger i omgivelserne efter nedenstående retningslinjer. Virksomhedens eksterne støjniveau - målt efter retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 eller beregnet efter retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/ og angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a), må ikke overstige nedenstående grænseværdier: Mandag-fredag kl db(a) Mandag-fredag kl db(a) Lørdage kl db(a) Maksimalværdien af støjniveauet i perioden kl må ikke overstige 55 db(a). Såfremt der fremkommer klager over støjgener fra virksomheden, eller tilsynsmyndigheden af anden grund finder det nødvendigt skal virksomheden på forlangende udføre målinger eller beregninger af støjniveauet efter de retningslinjer, som er angivet efter ovennævnte vejledning. Målingerne eller beregningerne skal foretages af et firma, der enten er autoriseret til det eller godkendt af tilsynsmyndigheden Støjbelastning Den primære støjkilde ved indvindingen af kalk er scraperen, herudover er der støj fra gummihjulslæsseren, som anvendes i forbindelse med opharvning af kalken. Der er periodevis tilførsel af dolomitkalk med op til 50 lastbiler om dagen. I højsæsonen som varer ca. 1 måned om året, vil der være en maksimal trafik på ca. 200 lastbiler om dagen. Al indvinding og kørsel foregår normalt på hverdage mellem kl. 6:00 og 18:00. Der kan forekomme indvinding af kalk enkelte weekender på grund af vejrlig Målinger og beregninger af støj fra graveområdet Der er foretaget målinger af støjbidraget fra indvinding af kalk ved beboelser på Skovgaardsvej ca. 350 m øst for Dankalk. Da indvindingen foregår jævnt fordelt over hele indvindingsområdet, er der foretaget en opdeling af området i 3 delområder, hvor hvert område blev der foretaget en bestemmelse af støjbidraget. Målingerne viser at støbidraget fra indvindingsområdet er db(a), afhængig af hvor i området der foretages indvinding Vurdering af støj Målingerne viser at støjgrænserne ikke overskrides ved nabobeboelser, når der foretages indvinding mellem kl. 7 og 18 på hverdage og kl. 7 og 14 på lørdage Vibrationer Der vurderes ikke at være infralyd eller vibrationer i beboelser i omgivelserne som følge af graveaktiviteterne. Figur 18: Indvinding af kalk med scraper 6.4. Støv Når kalken transporteres på transportbånd og knuses foregår det i en lagerhal for at mindske støvemissionen til omgivelserne. Det oplagrede kalk er ligeledes opbevaret i lagerhallen. Det at graveområdet ligger lavere end det omgivende terræn og er omgivet af bevoksede bræmme mod naboskel begrænser ligeledes ophvirvling af støvpartikler til omgivelserne. Der er i indvindingstilladelserne stillet vilkår om, at råstofgraven ikke må øge den normale støvbelastning for området.

20 20 Kalkindvinding i Mjels, VVM-redegørelse & Miljøvurdering 7. Affald, jord og råstoffer 7.1. Affald Der frembringes kun begrænsede mængder affald på virksomheden. Service på gummigeder og truck er udliciteret, der foretages småreparationer på eget værksted. Affaldet bestå primært af: Diverse affald fra service/reparation i form af oliefiltre, spildolie, spraydåser o.lign. Dagrenovation Metalskrot Spildolie opbevares i olietank placeret indendørs, sikret med tankgård Jord Al jord, som afgraves for at råstofferne kan indvindes, opmagasineres i bestemte områder på grunden og bruges i efterbehandlingen, når råstofferne i området er udvundet. Dette reguleres yderligere i indvindingstilladelsen Råstoffer Der anvendes ca liter dieselolie om året til indvinding af tons kalk. Til opvarmning af mandskabsfaciliteter og værksted anvendes fyringsolie. Der anvendes strøm til knusning, blanding, intern transport og lys. Kalkværket har egen vandboring og anvender ca. 50 m 3 vand om året til driften og forsyner den udlejede ejendom med et skønnet forbrug på ca. 100 m 3 om året. Forbruget af diesel, fyringsolie og vand forventes ikke at stige ved en forlængelse af den nuværende indvindingstilladelse samt udvidelsen af indvindingsområdet, da produktionen ikke forøges i forhold til den nuværende indvindingstilladelse på tons pr. år.

FORSLAG Off. fremlagt xx. mdr - xx. mdr 2014

FORSLAG Off. fremlagt xx. mdr - xx. mdr 2014 FORSLAG Off. fremlagt xx. mdr - xx. mdr 2014 VVM-Redegørelse og Miljørapport Råstofområde ved Batum Teknisk Forvaltning - Vedtaget xx 20xx Indholdsfortegnelse 1. VVM-redegørelse & miljøvurdering... 3 1.1

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt «Efternavn» «Firma» «Adresselinje1» «Adresselinje2» «Postnummer» «By» Jordforureningskontoret Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/03-0007 Ref.: KAJ/14 Den 22. januar 2004 Afslag på at tilføre

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Region Nordjylland vurdering/indstilling:

Region Nordjylland vurdering/indstilling: B 138 Vesthimmerlands Kommune Region Nordjylland har i brev dateret 18. maj 2011 indkaldt ideer og forlag vedr. anvendelse af interesse området ved Blære. Dette medfører ikke nye bemærkninger fra Vesthimmerlands

Læs mere

Råstofplan 2008 Region Nordjylland

Råstofplan 2008 Region Nordjylland Råstofplan 2008 Region Nordjylland 2 RÅSTOFPLAN 2008 - REGIONAL UDVIKLING Forord RÅSTOFUDVIKLING 2008 - REGION NORDJYLLAND Udgivet december 2008 af: Regional Udvikling Plan, Miljø og Infrastruktur Region

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN NOVEMBER 2014 YARA DANMARK GØDNING A/S ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN VVM-ANMELDELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014

Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014 Center for Teknik, Miljø og Klima Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Dagerød Grusgrav Aps Stæremosen 16 3250 Gilleleje CVR nr. 21 752 487 Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014 Matrikel 12l og 12b, Plejelt

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding Tilladelse til undersøgelsesboring på Kokbjerg 30, 6000 Kolding Geodrilling ApS har på vegne af TREFOR har søgt

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM

FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM OKTOBER 2013 HOLBÆK KOMMUNE FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM VVM OG MILJØRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 2012 Redegørelse om revision af Råstofplan 2008

Indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 2012 Redegørelse om revision af Råstofplan 2008 Til råstofindvindere i Region Nordjylland Organisationer Kommuner i Region Nordjylland Statslige myndigheder Følgegruppen om Råstofplan 2012 Regionsrådet Indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse og miljørapport For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage November 2013 1 2 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Jammerbugt

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

Oplæg til debat om Råstofplan 2012. Redegørelse om revision af Råstofplan 2008

Oplæg til debat om Råstofplan 2012. Redegørelse om revision af Råstofplan 2008 Oplæg til debat om Råstofplan 2012 Redegørelse om revision af Råstofplan 2008 Indhold Forord............................................... 3 Planprocessen.......................................... 5 Del

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland Siden regionens første råstofplan blev vedtaget har der været et markant fald i indvindingen af råstoffer på land og det er nu på niveau med indvindingen

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND-, STEN- OG GRUSFOREKOMSTEN GÆLDENDE TIL DEN 20-04-2025

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND-, STEN- OG GRUSFOREKOMSTEN GÆLDENDE TIL DEN 20-04-2025 Stürup A/S v. Kristian Stürup Måde Industrivej 17 6705 Esbjerg Ø CVR-nr.: 15070544 Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens A. Underbjerg E-mail: jens.underbjerg@rsyd.dk Direkte tlf.: 2460 3012 Dato: 20-04-2014

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Xx - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Svarene indlægges i Internetløsningen (hvis den ikke er klar, sendes skemaet elektronisk til Miljøcenter Odense) Amt 1 Regionplandokument 2

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Jørlunde Østre Vandværk

Jørlunde Østre Vandværk BNBO AFRAPPORTERING 233 29 Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt 38.000 m³/år, og indvindingen er fordelt

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Dispensation til modtagelse af uforurenet jord i råstofgrav på del af matr.nr. 14s og 7a Davinde By, Davinde indtil 31. december 2012.

Dispensation til modtagelse af uforurenet jord i råstofgrav på del af matr.nr. 14s og 7a Davinde By, Davinde indtil 31. december 2012. Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Att.: Kent Grimm Thornberg Jordforureningsafdelingen Kontaktperson: Jytte Høimark E-mail:Jytte.Hoeimark@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.: 76631956

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding KODEKS FOR GODT NABOSKAB VED RÅSTOFINDVINDING Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding Råstofindvinding løser et samfundsmæssigt behov for sand, grus, sten, kalk og ler til bl.a. byggeri og vejanlæg.

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.031 for området omkring Nørre Tranders Vej 69 Aalborg Byråd godkendte den 12.

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Skovvænget 96, 7540 Haderup

Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Skovvænget 96, 7540 Haderup TEKNIK OG MILJØ Staulund ApS Karupvej 4A 7540 Haderup Att.: Preben Jensen E-mail: mail@staulund.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf. 9628 8065 bjgtg@herning.dk www.herning.dk

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove

Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove 1 Formål Formålet er at etablere kommunale skovområder, som beskytter vigtige grundvandsinteresser,

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Modtagelse og miljø behandling (neddeling, klipning og opskæring) af letjern,

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere