VVM-redegørelse & Miljøvurdering. Råstofområde - indvinding af kalk i Mjels

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VVM-redegørelse & Miljøvurdering. Råstofområde - indvinding af kalk i Mjels"

Transkript

1 VVM-redegørelse & Miljøvurdering Råstofområde - indvinding af kalk i Mjels Dankalk, Mjels - Januar 2010

2 2 Kalkindvinding i Mjels, VVM-redegørelse & Miljøvurdering Rapport: VVM-redegørelse og miljøvurdering for råstofområde- indvinding af kalk i Mjels Konsulent: Hans Anker Pedersen, WH-Rådgivende Ingeniører Grundkort: Copyright Kort & Matrikelstyrelsen Ortofoto: DDO land2008.copyright COWI Copyright: Aalborg Kommune Dato: 28. januar 2010 Kontaktperson: Peter Pedersen, Aalborg Kommune Kontaktadresse: Aalborg Kommune Teknik- & Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby Tlf Fax Hjemmeside:

3 Kalkindvinding i Mjels, VVM-redegørelse & Miljøvurdering 3 Indholdsfortegnelse 1. VVM-redegørelse & miljøvurdering Indledning Lovgrundlaget for undersøgelserne Planlægningsmæssig baggrund VVM & miljøvurdering - processen Sammenfatning - ikke teknisk resumé Projektbeskrivelse Projektets omfang og placering Råvarernes forekomster i kvantitet og kvalitet Indretning og drift Beskrivelse af eksisterende fysiske og planmæssige forhold Beskrivelse af lokaliteten Planmæssige forhold Landskab & geologi Natur & kultur Internationale naturbeskyttelsesinteresser Nationale naturbeskyttelsesinteresser Områder omfattet af museumsloven Områder omfattet af skovloven Landsplandirektiv Regionplan Naturtyper og vegetation Trafik, støj, vibrationer og støv Trafik Støj Vibrationer Støv Affald, jord & råstoffer Affald Jord Råstoffer Grundvand & overfladevand Grundvand Overfladevand Befolkning og sundhed Miljøafledte socioøkonomiske effekter Områdets tilstand efter indvinding Pleje af arealet Tilførsel af fremmedstoffer Arealanvendelse Alternativer alternativ Efterbehandling til naturområde Levering fra andre områder Andre alternativer Afværgeforanstaltninger og overvågning Grundlag Afværgeforanstaltninger før drift igangsættes Afværgeforanstaltninger i driftsfasen Afværgeforanstaltninger efter endt råstofindvinding Overvågning Litteraturliste... 28

4 4 Kalkindvinding i Mjels, VVM-redegørelse & Miljøvurdering

5 Kalkindvinding i Mjels, VVM-redegørelse & Miljøvurdering 5 Forord VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Vurderingen skal gennemføres i forbindelse med anlægstyper, der kan påvirke miljøet væsentligt. Denne miljøvurdering og VVM-redegørelse omhandler et råstofområde ved Mjels, hvor virksomheden Dankalk A/S har ansøgt om en ny 30-årig tilladelse til indvinding af kalk i det eksisterende indvindingsområde. Ansøgningen indeholder samtidigt en udvidelse af indvindingsområdet i nordlig retning, således, at det samlede indvindingsområde bliver 37 ha i alt. Aalborg Kommune har vurderet, at der forinden en ny tilladelse kan gives, skal udarbejdes et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse, da der er tale om en kalkindvinding fra et åbent brud, hvor den samlede indvindingsperiode strækker sig over mere end 10 år jf. 3 stk. 1 pkt. 20 i Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning - Bek. Nr af 6. december Et anlæg, der er VVM pligtigt, kan ikke realiseres før der er tilvejebragt kommuneplantillæg med retningslinjer med tilhørende VVM-redegørelse. Der er ligeledes krav om, at projektet skal vurderes efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer af 22. oktober Derfor er VVM-redegørelsen i nærværende rapport suppleret med kapitel 13 om afværgeforanstaltninger og overvågning, som knytter sig til ovennævnte lov. På baggrund af det udarbejdede materiale og de indkomne forslag i debatfasen forventes planlægningsgrundlaget for det udvidede indvindingsområde at kunne vedtages endeligt i byrådet i sommeren Figur 1: Luftfoto af det eksisterende kalkindvindingsområde i Mjels.

6 6 Kalkindvinding i Mjels, VVM-redegørelse & Miljøvurdering 1. VVM-redegørelse & miljøvurdering 1.1. Indledning Dankalk ønsker at forlænge og udvide de nuværende tilladelser til indvinding af kalk i Mjels. Aalborg Kommune har meddelt at råstofindvinding fra åbne brud med en samlet indvindingsperiode, der fortsætter ud over 10 år, er omfattet af reglerne om obligatorisk VVM-pligt. Aalborg Kommune har derfor igangsat udarbejdelse af et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Område 3: Ny indvindingstilladelse Areal ca. 13 ha Område 2: Indvindingstilladelse 1. august 1999 til 1. august 2009 Areal ca. 6 ha Indvindingsområdet er udlagt som aktiv råstofgrav i råstofplan 2008 for Region Nordjylland. Dankalk har i dag 2 indvindingstilladelser. Et ca. 18 ha stort område som har indvindingstilladelse fra 1. marts 2004 til 1. marts 2014 og et ca. 6 ha stort område som har en indvindingstilladelse fra 1. august 1999 til 1. august 2009 (se fig. 2). Område 1: Indvindingstilladelse 1. marts 2004 til 1. marts 2014 Areal ca. 18 ha Dankalk ønsker en ny indvindingstilladelse for virksomhedens samlede areal på 36,6 ha over en 30 årig periode. VVM-redegørelsen er udarbejdet for det samlede areal på ca. 36,6 ha. Figur 2: Områdeplan hvor der ønskes forlænget indvindingstilladelse for delområde 1 & 2 samt ny indvindingstilladelse for område Lovgrundlaget for undersøgelserne Råstofindvinding fra åbne brud med en samlet indvindingsperiode, der fortsætter udover 10 år, er obligatorisk VVM-pligtigt. Anlæg og projekter, der er VVM-pligtige, kan ikke realiseres, før der er udarbejdet retningslinier i kommuneplanen om beliggenhed og udformning af anlægget med tilhørende VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vurderingerne gennemføres efter reglerne om: 1. Miljøvurdering af planer og programmer (SMV) jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer nr af 22. oktober 2007 med senere ændringer. Kommuneplantillægget skal vurderes efter denne lov. 2. Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning - bekendtgørelse nr af 6. december Indholdsmæssigt er der stort sammenfald mellem analyserne efter de to regelsæt om miljøvurdering. Derfor kan man hensigtsmæssigt udfærdige miljørapporten og VVM-redegørelsen som et samlet dokument Planlægningsmæssig baggrund Kommuneplan: Indvindingsområdet er placeret i landzone i kommuneplanens område 7.9.A2 Nøtten. For dette område ønsker byrådet en flersidig arealanvendelse med hovedvægt på ekstensiv landbrugsdrift og råstofindvinding.

7 Kalkindvinding i Mjels, VVM-redegørelse & Miljøvurdering 7 Kommuneplanlægning Råstofplan: I Forslag til kommuneplan 2009 indgår indvindingsområdet i område- Indvindingsområdet Graveområder for råstofindvinding. er optaget Indvindingen i af Råstofplan kalk i Mjels skal ske i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for område 7.9.A2 Nøtten: 2008 for Region Nordjylland. typen Øvrige landområder og er endvidere omfattet af Retningslinie Målet for området er, at bevare områdets kvaliteter som landbrugsområde og sikre muligheden for at udnytte råstofressourcen samtidig med, at grundvandet beskyttes mod forurening. Byrådet ønsker en flersidig arealanvendelse i området med hovedvægt på ekstensiv landbrugsdrift og råstofindvinding. Størstedelen af Dankalks indvindingsområde er placeret i råstofplanens graveområde Mjels og kvaliteter. registreret som graveområde og aktiv råstofgrav. Indvindingstilladelse Råstofgrave skal efterbehandles til landbrug og natur. Der lægges vægt på, at området efterbehandles på en måde, som tilfører landskabet nye Samtidig med VVM-redegørelsen og kommuneplantillægget udarbejdes der en ny indvindingstilladelse, som dækker det samlede område, og som skal erstatte de nuværende indvindingstilladelser. Indvindingstilladelsen kan først udstedes, når VVM-redegørelsen og kommuneplantillægget er Ud af det 37 ha store areal er ca. 2 ha vilkår til virksomheden bl.a.: uden for graveområdet i Råstofplan endeligt vedtaget. I indvindingstilladelsen opstilles der en række specifikke Der skal udarbejdes en grave- og efterbehandlingsplan for området. Der skal foreligge en garanti fra pengeinstitut eller kautionsforsikring, som sikrer at grave- og efterbehandlingsplanen kan opfyldes. Indvinding udenfor Der opstilles retningslinjer graveområder for støj, støv og affald. kan er for øjeblikket 5 kr/m i henhold til råstofplanen 3. ikke ske, før grundvandet mod forurening. Regionsrådet har vedtaget et tillæg til råstofplanen. Der skal betales afgift til staten for hver m 3 der indvindes. Afgiften Der opstilles vilkår for indretning og drift, som beskytter 1.4. VVM & miljøvurdering - processen Fordebat: Dankalk har i foråret 2009 ansøgt om tilladelse til at forlænge de eksisterende tilladelser til indvinding af kalk. Aalborg Kommune har i efteråret 2009 afgjort at tilladelserne er VVM-pligtige og har derfor startet VVM og miljøvurdering - processen. Arbejdet med VVM og Miljøvurdering er indledt med en debatfase i efteråret 2009, hvor der blev indkaldt forslag og idéer til planlægningsarbejdet. I debatperioden 21. oktober november 2009 er der indkommet indlæg fra Aalborg Kommune og Region Nordjylland. Aalborg Kommune, - forsyningsvirksom- hedernes indlæg omhandler grundvandsbeskyttelsen. Der foreslås, at der i indvindingstilladelsen stilles en række, vilkår som beskytter grundvandet: Maksimal indvinding til 2 meter over grundvandsspejlet Ingen opbevaring af miljøfremmede stoffer i graven Der må ikke tilføres jord eller andet Foreløbig tidsplan materiale ved efterbehandling Det forventes at planforslaget offentliggøres i februar-marts 2010 og at de kan vedtages endeligt i sommeren Den offentlige høring af forslagene Den varer 8 uger. efterbehandlede Tidsplanen er blandt andet afhængig grav af omfanget må ikke af idéer, forslag og synspunkter, som Aalborg Kommune modtager i debatperioderne. Hvis der under den offentlige høring af planforslagene kommer indsigelser, vil anvendes planerne ikke kunne på vedtages en før måde, disse er behandlet. som kan medføre forurening af grundvandet Grundvandsbeskyttelseshensyn ønskes Der er offentlig inddraget debat fra 21. oktober i den deklaration, som Deltag i debatten Hvis du har spørgsmål vedrørende planlægningen for råstofområdet kan du henvende dig til Peter Pedersen, tlf tinglyses på arealet. Dine kommentarer, idéer og forslag kan inden 18. november 2009 sendes til Teknik- og Miljøforvaltningen Park & Natur Disse Stigsborg forslag Brygge er 5 indarbejdet i VVM-redegørelsen og indarbejdes i indvindingstil Nørresundby -eller - ladelsen. I indlægget fra Region Nordjylland gøres opmærksom på, at arealet, hvor der skal indvindes i, ligger delvis i og delvis udenfor graveområdet Mjels i Råstofplan Graveområdet skal derfor udvides gennem et Teknik- tillæg og Miljøforvaltningen til råstofplanen, og Region Nordjylland har iværksat en planproces for udvidelse af graveområdet. Stigsborg Brygge Nørresundby Tlf Fax Sammenfatning - ikke teknisk resumé Det ikke-tekniske resume indeholder en kortfattet beskrivelse af projektet samt en gennemgang af de miljøpåvirkninger, som er gennemgået i VVM-redegørelsen. Denne VVM-redegørelse og miljøvurdering omfatter en forlængelse af indvindingstilladelse samt udvidelse af et kalkindvindingsanlæg i Mjels. Projektet belyses i forhold til en situation, hvor man fastholder den eksisterende situation, og ikke forlænger virksomhedens indvindingstilladelse, og ikke udvider virksomhedens indvindingsområde - det såkaldte 0-alternativ. Yderligere er der undersøgt to alternativer til 0-alternativet; at der i stedet leveres kalk fra andre indvindingsområder og at området efterbehandles til naturområde i stedet for landbrugsområde. Følgende resumeres de forskellige miljøparametre som gennemgås i redegørelsen: Deltag i debatten Råstofområde ved Mjels Kommuneplantillæg med VVM og MV I perioden fra 21. oktober til 18. november 2009 har alle mulighed for at komme med ideer, synspunkter og forslag til Aalborg Kommune til brug for den videre planproces Figur 3: Debatfolder som indkaldte til forslag og ideer til planlægningsarbejdet Landskab og geologi Landskabet påvirkes af en øget indvinding i området fordi store mængder kalk fjernes fra området. Området vil blive efterbehandlet til ekstensivt landbrugsområde eller naturområde, når kalk-ressourcerne i området er opbrugt. Dette skønnes at være omkring 2050.

8 8 Kalkindvinding i Mjels, VVM-redegørelse & Miljøvurdering Natur & kultur På virksomhedens grund findes der ingen nationale eller internationale naturbeskyttelsesinteresser, kulturhistoriske værdier eller kendte arkæologiske fund. Indvindingsområdets randzoner mod naboskel er karakteriseret som kalkoverdrev og har flora og fauna, som er karakteristisk for sådanne naturtyper. Ved udvidelse af indvindingsområdet mod nord flyttes den nordlige randzone Trafik, støj, vibrationer og støv Trafikken til og fra området vurderes ikke at stige som en følge af udvidelsen af indvindingsområdet, da produktionen ikke øges i forhold til de eksisterende indvindingstilladelser. Støjbidraget ved de nærmest beliggende boliger ligger indenfor Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Der stilles krav til støjbelastning og støv i indvindingstilladelsen Affald, jord og råstoffer Der produceres kun begrænsede mængder affald i virksomheden og meget lidt farligt affald. Et væsentligt affaldsprodukt er spildolie, som sikres i en tankgård. Forbrug af råstoffer som diesel, fyringsolie og vand forventes ikke at stige, da produktionen ikke øges i forhold til den nuværende indvindingstilladelse Grundvand & overfladevand Indvindingsområdet er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser. Risikoen for nedsivning til grundvandet forstærkes, når det beskyttende jordlag fjernes. Derfor må der kun graves indtil 2 m over grundvandsspejl og ikke bruges forurenende stoffer i indvindingsområdet. Der er en tilstrækkelig stor afstand fra indvindingsområdet til private og almene vandforsyningsboringer Befolkning og sundhed Området har før råstofindvindingen været udnyttet som landbrugsareal og er derfor ikke knyttet til rekreative interesser. Forlængelse og udvidelse af indvindingstilladelsen vurderes ikke at medføre en forøget påvirkning af sundhedstilstanden i området Miljøafledte socioøkonomiske effekter Lokalområdet har en landbrugsmæssig karaktér og områdets sociale og økonomiske struktur påvirkes derfor ikke af en ny indvindingstilladelse Områdets tilstand efter endt indvinding Når kalken i området er indvundet skal området efterbehandles til ekstensivt landbrugsareal. Fordi indvindingsområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser skal det dyrkes uden brug af sprøjtemidler/gødskning. I den nye samlede indvindingstilladelse opstilles en detaljeret efterbehandlingsplan for området Alternativer VVM-redegørelsen beskriver den situation, hvor der ikke gives tilladelse til projektet - 0-alternativet. Kalk er en vigtig ressource, som ikke findes mange steder i landet/verden. Da der allerede er en indvinding i gang i området, er det derfor vigtigt, at denne råstofforekomst udnyttes fuldt ud, før arealet overgår til en anden anvendelse, som hindrer eller besværliggør en fremtidig indvinding (som f.eks. boliger). Som andre alternativer er det diskuteret at efterbehandle området til naturområde med det argument, at det alligevel er et begrænset omfang, man kan udnytte området landbrugsmæssigt pga. risikoen for grundvandsforurening. Ligeledes kan der opstå interessante naturområder i de tidligere kridtgrave, som har et næringsfattigt miljø, der giver grobund for en helt speciel flora og fauna Afværgeforanstaltninger og overvågning Som afværgeforanstaltninger opstilles en række krav i indvindingstilladelsen for at hindre nedsivning til grundvandsdepotet samt retningslinjer for virksomhedens støjbidrag Samlet vurdering Samlet set vurderes der at være flere argumenter for en udvidelse og forlængelse af kalkindvindingen i området end imod. Det er hensyn til områdets særlige drikkevandsinteresser, som vurderes at være det væsentligste emne i forhold til at fastlægge afværgeforanstaltninger, overvågning og efterbehandlingsplan for indvindingsområdet.

9 Kalkindvinding i Mjels, VVM-redegørelse & Miljøvurdering 9 2. Projektbeskrivelse 2.1. Projektets omfang og placering Dankalks kalkværk i Mjels er beliggende i Himmerland ca. 12 km syd for Aalborg, placeret på Gunderupsvej 290, 9230 Svenstrup J, på matr. nr. 1m Nøtten by Ferslev og matr. nr. 6I Mjels by, Ferslev (se oversigtskort figur 4). Fra kalkværket til Mjels er der ca. 800 m. Til Ferslev og Ellidshøj er der ca. 1,5 km og ca. 2,4 km. Øst for Dankalk er der 7 boliger i landzone i en afstand af ca. 300 m fra indvindingsområdet. Umiddelbart sydvest for indkørslen er der en bolig i landzone med en afstand til indvindingsområdet på ca. 150 m. Dankalk har i dag 2 indvindingstilladelser. Et ca. 18,3 ha stort område som har indvindingstilladelse fra 1. marts 2004 til 1. marts 2014 og et ca. 6 ha stort område, som har en indvindingstilladelse fra 1. august 1999 til 1. august Der ønskes en ny indvindingstilladelse for virksomhedens samlede areal på 36,6 ha over en 30 årig periode. Området er udlagt som aktiv råstofgrav i Råstofplan 2008 for Region Nordjylland. Den daglige drift af virksomheden ændres ikke ved forlængelse af indvindingstilladelserne Råvarernes forekomster i kvantitet og kvalitet Indvindingsområdet er 36,6 ha og har en terrænkote på (DVR 90), og der indvindes ned til ca. 2 m over grundvandsspejlet, som er beliggende i kote 7 11 (se kotekort fig. 5). Det samlede område indeholder i alt ca. 4-5 mio. tons kalk. Der indvindes p.t. op til tons kalk pr. år, og der forventes også fremover en indvinding på op til tons pr. år, svarende til maksimalt 3 mio. tons over en 30 årig periode. Forekomsten, der brydes i Mjels, er en kridtforekomst med en fin kvalitet og en Dankalk Figur 4: Oversigtskort

10 10 Kalkindvinding i Mjels, VVM-redegørelse & Miljøvurdering god spredekarakteristik. Mjels Kalkværk producerer jordbrugskalk, magnesiumkalk, havekalk, samt specielle kridtprodukter til bl.a. til champignonproduktion. Derudover forhandles dolomitkalk, der er et importeret kalkprodukt med højt magnesiumindhold. Område 3: 2.3. Indretning og drift Kalkindvindingen foregår i 3 områder som vist på figur 5. Område 3 hvor der ikke pt. er indvindingstilladelse påtænkes inddraget i indvindingen i løbet af 5 til 10 år, afhængig af hvordan afsætningen af kalkprodukter udvikler sig Driftstider Indvindingen foretages mellem april og september, da kridt maksimalt må indeholde ca. 18 % vand ved indsamlingen. Dette betyder, at der kræves tørt og solrigt vejr, og indvindingen begrænses til dage pr. år fra maj til september. Område 2: Område 1: Den normale daglige driftstid med indvinding og produktion foregår hverdage mellem kl. 7 og 18, og lørdage mellem kl. 7 og 14. Figur 5: Kotekort Levering af dolomitkalk og udlevering af færdige produkter foregår på hverdage mellem kl. 6 og 18. Der kan herudover være drift enkelte weekender, på grund af vejrlig Indvinding og forarbejdning af kalken Kalken oprives først med en tandharve, som er monteret på en scraper, hvorefter en gummihjulslæsser trækker en tallerkenharve hen over overfladen. Kalken skal nu soltørre ned til ca. 18 % vand. Derefter opsamles kalken med scraperen, samtidigt med at der tandharves i samme operation. Figur 6: Gummihjulslæsser i kalkindvindingsområdet i Mjels

11 Kalkindvinding i Mjels, VVM-redegørelse & Miljøvurdering 11 Scraperen aflæsser kalken i en stak ved siden af produktionshallen. Fra stakken læsses kalken løbende i påslaget ved hjælp af en gummihjulslæsser. Fra påslaget transporteres kalken på bånd til harperiet, som knuser kalken til mindre end 20 mm. Den knuste kalk (jordbrugskalk) lagres i en lagerhal, for senere at blive læsset i et påslag i kalkladen ved hjælp af en gummihjulslæsser. Via påslaget foretages læsning af lastbiler i læssehuset. Område 3: Område 2: En del af kalken knuses til under 2 mm, og anvendes til havekalk. Der tilføres tons dolomitkalk fra England. Dolomitkalken tilføres periodevis med lastbiler fra havn. Når der er leverancer af dolomitkalk kommer der op til 50 lastbiler i perioden mellem kl og Dolomitkalken opbevares udendørs og tilføres produktionen vha. gummihjulslæsser og blandes med egen kalk. Den blandede kalk benævnes Magnesiumkalk og læsses i påslag inde i laden med en gummihjulslæsser. Via påslaget foretages læsning af lastbiler i læssehuset Transport Bortkørsel af råstofferne fra indvindingsområdet foregår med lastbiler. Den maksimale udleveringskapacitet er på ca. 480 tons pr. time, svarende til ca. 16 lastbiler pr. time. I højsæsonen (ca. 1 måned pr. år) vil der være en maksimal tilkørsel af 200 lastbiler i tidsrummet mellem kl og Område 1: Figur 7: Placering af muld og overjord i skel mod vest Nuværende jorddeponering Fremtidig jorddeponering Den væsentligste del af trafikken til og fra Dankalk sker via Gunderupsvej mod Mjels og Ellidshøj eller mod Hadsund Landevej. Det kørende materiel på virksomheden består af 2 gummihjulslæssere, 1 scraper, 1 truck og en fejemaskine. Figur 8: Der bevares en 5 m bred bræmme mod naboskel hvor der ikke graves

12 12 Kalkindvinding i Mjels, VVM-redegørelse & Miljøvurdering Det forventes ikke, at der bliver brug for mere materiel eller at trafikken til og fra området vil forøges, som konsekvens af det udvidede indvindingsområde Oplag af muld og overjord Den gennemsnitlige overjordstykkelse i indvindingsområdet er ud fra boringer vurderet til 3,6 m. For at kunne udvinde kalken skal overjorden rømmes og adskilles fra kalkreserven. Afgravet muld og overjord vil udgøre ca m 3 og vil blive opbevaret i depoter mod det østlige skel som vist på figur 7. Med denne placering fungerer jorddepoterne som støjskærm mod boligerne i nærområdet. Placeringen af overjord/muld vil blive nærmere fastlagt i indvindingstilladelsen Skrænter og landskab Mod naboskel bevares generelt en 5 meter bræmme, hvor der ikke indvindes. Ved naboskel mod øst bevares en 10 m bræmme. Anlæg på skråninger etableres ikke med stejlere hældning end 1:2 i område 2-3, og til 1:4 i område 1. Efter endt råstofindvinding vil den oplagrede muld og overjord blive brugt til at forme landskabet Forholdsregler i forbindelse med adgang til indvindingsområdet Der tillades ikke offentlig adgang til området i indvindingsperioden.

13 Udsnit af Kort og Matrikelstyrelsens kort/flyvefotografier er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. Kalkindvinding i Mjels, VVM-redegørelse & Miljøvurdering Side 1 af 2 3. Beskrivelse af eksisterende fysiske og planmæssige forhold 13 Si Si 3.1. Beskrivelse af lokaliteten VVM-redegørelsen og miljøvurderingen omfatter et areal på 37 ha, 13 ha af dette areal er i dag landbrugsareal, mens 24 ha er nuværende råstofindvindingsområde Planmæssige forhold Kommuneplanens hovedstruktur er den overordnede, strategiske og sammenfattende fysiske plan for Aalborg Kommune. Hovedstrukturen fastlægger de overordnede mål for udviklingen indenfor de enkelte sektorer, for hele kommunen og for de enkelte områder. Der fastlægges bl.a. bymønstret og fordelingen af boliger, erhverv, trafikbetjening og serviceydelser mellem de forskellige bysamfund. Kommuneplanrammerne fastlægger mål, muligheder og begrænsninger for arealanvendelsen i de enkelte dele af kommunen. Indvindingsområdet er beliggende i landområde Sydøst i kommuneplanens område 7.9.A2 Nøtten. Dankalk Figur 9: Område 7.9.A2 bevaringsværdige landsbymiljøer skal fastholdes. Anvendelse: Byrådet ønsker en flersidig arealanvendelse i området med hovedvægt på ekstensiv landbrugsdrift og råstofindvinding. Råstofgrave skal efterbehandles til landbrug og natur. Der lægges vægt på, at området efterbehandles på en måde, som tilfører landskabet nye kvaliteter. I kommuneplanen lægges vægt på, at udnyttelsen af råstofreserver skal ske under til grundvandstruende aktiviteter. I forhold til miljø må området ikke udnyttes hensyntagen til landskabet, grundvandsbeskyttelse og de efterfølgende muligheder for bearbejdning og anvendelse til andre formål. Virksomhedsklasser: Grus-, kalk- og mørtelværker er klassificeret som virksomhedsklasse 6-7, som har en beskyttelsesafstand til boligområder på m. Nærmeste boligområde er i Ferslev 1,5 km nord for indvindingsområdet Råstofplan 2008 for Region Nordjylland. Indvindingsområdet er optaget i råstofplan 2008 for Region Nordjylland. Dankalks indvindingsområder - Graveområde Mjels - er udlagt som graveområde og aktiv råstofgrav. Indvindingen på Dankalk skal ske efter råstofplanens retningslinier for råstofindvinding. Uddrag af retningslinierne er gengivet i det følgende: Retningslinie 1: Der må ikke etableres anlæg, der begrænser mulighederne for råstofudnyttelse. Råstofferne skal udnyttes og oparbejdes optimalt Dankalk Kommuneplan Kommuneplanens rammebestemmelser for område 7.9.A2 Nøtten: Målet er, at bevare områdets kvaliteter som landbrugsområde og sikre muligheden for at udnytte råstofressourcen samtidig med, at grundvandet beskyttes stofplan 2008 Beskyttelsesinteresser mod forurening. Byggelinjer Fortidsminde Sten- og jorddige Graveområde lborg Kommune Området udgør samtidig en landskabelig Interesseområde overgang mellem skov-/bakkelandskabet Beskyttet Overdrev veområde Enkelt sø Aktiv råstofgrav og Østerådalen. Det er målet, at landskabets åbne karakter og samspillet med Efterbehandlet råstofgrav natur ls AndreFigur 10: Råstofplan Graveområde Mjels Råstofplan

14 14 Kalkindvinding i Mjels, VVM-redegørelse & Miljøvurdering Retningslinie 2: Anvendelse af interesseområder kan først ske efter vedtaget tillæg til råstofplanen. Retningslinie 3: Indvinding udenfor graveområder kan kun ske med Regionsrådets samtykke. Retningslinie 4: Indvinding af råstoffer og efterbehandling skal tilrettelægges, så hensynet til jordbrugs-, miljø- og naturinteresser varetages på forsvarlig vis, jf. råstoflovens 3. Retningslinie 5: Ved råstofindvinding skal grundvandsressourcen beskyttes mod forurening både under indvinding og i forbindelse med behandling af råstofgrave. Særlige beskyttelsesforanstaltninger skal foretages i områder med særlige drikkevandsinteresser. Retningslinie 6: I områder med særlige drikkevandsinteresser eller indvindingsopland til almene vandværker, skal der efterbehandles til rekreative formål, naturformål, ekstensiv landbrugsdrift eller ekstensiv skovdrift, der Udvidelse af graveområde ikke udgør nogen forureningsrisiko Indvindingsarealet ligger delvis i og delvis udenfor graveområde Mjels i Råstofplan Retningslinie 7: 2008, som vist på figur 11. Ud af det 37 ha Tilførsel af såvel forurenet og uforurenet store areal er ca. 2 ha uden for graveområdet i Råstofplan jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave er ifølge jordforureningslovens 52 forbudt. Graveområdet skal derfor udvides gennem et tillæg til råstofplanen, og Region Retningslinie 8: Vedrører særlige retningslinier. Der er ikke Nordjylland har iværksat en planproces for opstillet særlige retningslinier for graveområde udvidelse af graveområdet. Mjels. Regionplan, Landsplandirektiv og og råstofindvinding: I forbindelse med kommunalreformen og amternes nedlæggelse den 1. januar 2007 fik regionplanretningslinjerne i de gældende Regionplaner retsvirkning som Landsplandirektiv. Aalborg Kommune har den 23. november 2009 vedtaget Kommuneplan09. Kommuneplanen er en sammenskrivning af kommuneplanerne fra gl. Aalborg, Hals, Nibe og Sejlflod kommuner med Landsplandirektivet Regionplan Regionplanretningslinjer, der ikke udtrykkeligt er eller bliver ophævet i kommuneplanen (herunder tillæg), vil fortsat være gældende med retsvirkning som landsplandirektiv. På råstofområdet er administrationen af råstofloven delt mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne. Regionsrådet har ansvaret for kortlægning af råstoffer og planlægning af råstofindvinding. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at give råstoftilladelser og føre tilsyn med råstofindvindingen. Ansøgning om indvinding udenfor graveområde Figur 11: Råstofplan Graveområde Regionsrådet har den 18. november 2008 vedtaget Råstofplan 2008, som erstatter det tidligere Nordjyllands Amt s regionplan på råstofområdet. Råstofplanen er udarbejdes på grundlag af Råstofloven (bekendtgørelse nr. 950 af 24/09/2009): 5. Regionsrådet udfører en kortlægning af råstofforekomsterne på landjorden. 5 a. Regionsrådet udarbejder en plan for indvinding af og forsyning med råstoffer. Råstofplanen udarbejdes på grundlag af kortlægningen og skal omfatte en periode på mindst 12 år. Stk. 2. På baggrund af en samlet vurdering af udviklingen i regionen og de hensyn, der er nævnt i 3, fastlægger regionsrådet overordnede retningslinjer for råstofindvindingen, herunder udlæg af graveområder og råstofinteresseområder i råstofplanen. Stk. 3. Råstofplanen må ikke stride mod regler eller beslutninger efter 3 i lov om planlægning eller miljømålsloven. Stk. 4. Råstofplanen må ikke være i strid med den regionale udviklingsplan. Stk. 5. Kommunalbestyrelserne er bundet af råstofplanen i deres planlægning og administration. Figur 12: Faktaboks om Regionplan, Landsplandirektiv og råstofindvinding Råstofplan Graveområde Interesseområde

15 Kalkindvinding i Mjels, VVM-redegørelse & Miljøvurdering Landskab og geologi Landskabet vil blive påvirket af indvindingen, da terrænet som følge af udgravningerne vil blive sænket. Efterbehandlingen, hvor området igen dækkes med jord, foretages udelukkende med den overjord som fjernes før råstofindvindingen kan påbegyndes. Dette vil medføre en permanent sænkning af terrænet. Der er ikke væsentlige landskabelige interesser i det nye indvindingsområde (delområde 3) i dag. Det er et landbrugsområde, som benyttes til agerdyrkning, og den geologiske profil er under overjorden og er ikke synlig. Efter endt råstofindvinding er det en mulighed at lade kalkskrænterne stå, så den geologiske profil er synlig og kan studeres og f.eks. indgå i pædagogisk formidling af Danmarks geologi i folkeskolen, gymnasiet osv. Figur 13: Graveområdet med det nye indvindingsområde (delområde 3) i baggrunden, som i dag er landbrugsjord uden særlige landskabelige interesser.

16 16 Kalkindvinding i Mjels, VVM-redegørelse & Miljøvurdering 5. Natur & kultur 5.1. Internationale naturbeskyttelsesinteresser Der er ingen kortlagte internationale naturbeskyttelsesinteresser i eller omkring området (EF-habitatområder, EF-fuglebeskyttelsesområder, og Ramsarområder). Det tættest beliggende Natura2000 område er EF-habitatområdet Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø, som ligger ca. 3.5 km fra indvindingsområdet. Svenstrup Dall Dankalk Poulstrup = Rundhøj = Bosættelse = Anden lokalitet Lundby Ændrede hydrologiske forhold Graves der under grundvandsspejlet medfører det risiko for at ændre grundvandspotentialerne. I den nuværende indvindingstilladelse tillades der ikke opgravning af råstoffer eller andet materiale under 2 m over grundvandsspejlet. Denne restriktion vil fortsætte i den nye indvindingstilladelse Forstyrrelser fra graveaktiviteter Den daglige aktivitet i kalkgraven giver et vist støjbidrag, som kan påvirke dyrelivet i området. Da der ikke findes beskyttede naturtyper eller dyrearter i lokalområdet, er det ikke aktuelt at vurdere dette yderligere Nationale naturbeskyttelsesinteresser Ferslev Oppelstrup Figur 14: Kort over fortidsminder, kilde: Kulturarvsstyrelsen, Dankalk Ellidshøj Mjels Figur 15: Hovedstruktur (Kommuneplan 2009) Interesseområde Graveområde Gunderup Håls Særlige værdifulde naturområder Særlige værdifulde landbrugsområder Øvrige landområder Særligt værdifuldt landskab Fredninger Der er ingen fredninger vedrørende natur i området Beskyttede naturtyper ( 3-områder) Alle heder, moser, strandenge, ferske enge og overdrev med et samlet areal på over 2500 m 2, alle vandløb, som er udpeget i Landsplandirektivet Regionplan 2005 samt søer over 100 m 2 er beskyttet mod ændringer i tilstanden i form af bebyggelse, opdyrkning, anlæg, tilplantning, dræning og opfyldning mv. Der er ingen 3-beskyttede arealer i området Beskyttelse omkring søer og åer ( 16) Der må ikke placeres bebyggelse, campingvogne eller lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet indenfor en afstand af 150 m fra søer med en vandflade på mindst 3 ha og de vandløb, der er registreret med en beskyttelseslinje. På området eller i dets nærhed er der ikke søer eller åer med beskyttelseslinjer Beskyttelse omkring fortidsminder ( 19) Der må ikke foretages ændring i tilstanden af arealer indenfor 100 m fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven. Yderligere må der ikke placeres campingvogne og lignende. De tættest beliggende fortidsminder der er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven ligger ca. 800 m fra indvindingsområdet.

17 Kalkindvinding i Mjels, VVM-redegørelse & Miljøvurdering 17 Ferslev 5.3 Områder omfattet af museumsloven Beskyttede sten- og jorddiger ( 29a) Ifølge museumsloven må der ikke foretages ændringer i tilstanden af sten- og jorddiger. Kommunen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelsen. Der er ingen beskyttede sten- og jorddiger i området Beskyttede fortidsminder ( 29e) Ifølge museumsloven må der ikke foretages ændring i tilstanden af fortidsminder. På fortidsminder og indenfor en afstand af 2 m fra dem må der ikke foretages jordbehandling, gødes eller plantes. Kulturministeren kan i særlige tilfælde dispensere fra beskyttelsen. Der er ingen kendte fortidsminder indenfor graveområdet. Det nærmest beliggende beskyttede fortidsminde ligger ca. 300 m graveområdet (se fig. 14). Nordjyllands Historiske museum anbefaler, at indvinderen foretager en større arkæologisk forundersøgelse ved afrømming af nye arealer Områder omfattet af skovloven (fredskovspligt) Ellidshøj Figur 16: Økologiske forbindelser (Kommuneplan 2009) Områder omfattet af skovloven er reserveret til skovdrift. Fældning i de pågældende områder kræver dispensation fra fredskovspligten, og der vil blive stillet krav om rejsning af erstatningsskov. Området er ikke omfattet af fredskovspligt. 5.5 Kommuneplan Hovedstruktur I Landsplandirektivet Regionplan 2005 er graveområdet karakteriseret som råstofindvindingsområde (se fig. 15) Skovrejsning I forhold til skovrejsning er graveområdet karakteriseret som uønsket for skovtilplantning indtil råstofforekomsterne er indvundet Nitratfølsomme indvindingsområder Mjels Dankalk EF-fuglebeskyttelsesområder EF-habitatområder Ramsarområder Økologiske forbindelser Beskyttede naturtyper : Eng Beskyttede naturtyper : Hede Beskyttede naturtyper : Mose Beskyttede naturtyper : Overdrev Beskyttede naturtyper : Strandeng Beskyttede naturtyper : Sø Eksisterende skov I Landsplandirektivet Regionplan 2005 er graveområdet karakteriseret som nitratfølsomt indvindingsområde. Grundvandet i området er sårbart, fordi det kun har et lille lerlag over grundvandsmagasinet og er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser Naturbeskyttelse og økologiske forbindelser En del af det nuværende råstofindvindingsområde omfatter den yderste del af en større sammenhængende økologisk forbindelse, som er kortlagt i Landsplandirektivet Regionplan 2005 (se figur 16). Økologiske forbindelser må ikke brydes op af større anlæg som f.eks. en vej, men dette er knap så relevant, da det er den yderste del af den økologiske forbindelse, som går ind i området.

18 18 Kalkindvinding i Mjels, VVM-redegørelse & Miljøvurdering Dette er et aspekt, som kunne tale for at efterbehandle området til naturområde efter endt råstofindvinding Bevaringsværdige kulturmiljøer Der er ikke bevaringsværdige kulturmiljøer i og omkring graveområdet. 5.6 Naturtyper og vegetation Der er lavet feltundersøgelser på kalkskrænterne (se fig. 17). De er karakteriseret som kalkoverdrev. Jordbunden består Målforhold Dato Signaturforklaring af ren kalk, kalkholdig sand/muld samt kalkholdig ler/sand. Vegetationen på disse kalkoverdrev udgøres af græsser, urter men dele af overdrevene er også vegetationsfri kalkbund. Af plantearter findes blandt andet Farvereseda, gul reseda, fladstrået rapgræs, stor knopurt, vild gulerod, pastinak, hulkravet kodriver, knold-rottehale, stivhåret kalkkarse, følfod og løvetand. Disse planter er karakteristiske for kalkoverdrev. Der er ingen rødlistearter imellem., COWI Fig. 17: Skrænterne som er besigtiget ved feltundersøgelser af flora og fauna. 1:100 24/8-2

19 Kalkindvinding i Mjels, VVM-redegørelse & Miljøvurdering Trafik, støj, vibrationer og støv 6.1. Trafik Transport af råstoffer til og fra området foregår med lastbiler. Den maksimale udleveringskapacitet er på ca. 480 tons pr. time, svarende til ca. 16 lastbiler pr. time. I højsæsonen (ca. 1 måned pr. år) vil der være en maksimal tilkørsel af 200 lastbiler i tidsrummet mellem kl og Dette tal forventes ikke at stige ved en forlængelse af den nuværende indvindingstilladelse samt udvidelsen af indvindingsområdet, da produktionen ikke forøges i forhold til den nuværende indvindingstilladelse på tons pr. år Støj I de nuværende indvindingstilladelser er der opstillet støjgrænser for virksomhedens støjbidrag ved boliger i omgivelserne efter nedenstående retningslinjer. Virksomhedens eksterne støjniveau - målt efter retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 eller beregnet efter retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/ og angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a), må ikke overstige nedenstående grænseværdier: Mandag-fredag kl db(a) Mandag-fredag kl db(a) Lørdage kl db(a) Maksimalværdien af støjniveauet i perioden kl må ikke overstige 55 db(a). Såfremt der fremkommer klager over støjgener fra virksomheden, eller tilsynsmyndigheden af anden grund finder det nødvendigt skal virksomheden på forlangende udføre målinger eller beregninger af støjniveauet efter de retningslinjer, som er angivet efter ovennævnte vejledning. Målingerne eller beregningerne skal foretages af et firma, der enten er autoriseret til det eller godkendt af tilsynsmyndigheden Støjbelastning Den primære støjkilde ved indvindingen af kalk er scraperen, herudover er der støj fra gummihjulslæsseren, som anvendes i forbindelse med opharvning af kalken. Der er periodevis tilførsel af dolomitkalk med op til 50 lastbiler om dagen. I højsæsonen som varer ca. 1 måned om året, vil der være en maksimal trafik på ca. 200 lastbiler om dagen. Al indvinding og kørsel foregår normalt på hverdage mellem kl. 6:00 og 18:00. Der kan forekomme indvinding af kalk enkelte weekender på grund af vejrlig Målinger og beregninger af støj fra graveområdet Der er foretaget målinger af støjbidraget fra indvinding af kalk ved beboelser på Skovgaardsvej ca. 350 m øst for Dankalk. Da indvindingen foregår jævnt fordelt over hele indvindingsområdet, er der foretaget en opdeling af området i 3 delområder, hvor hvert område blev der foretaget en bestemmelse af støjbidraget. Målingerne viser at støbidraget fra indvindingsområdet er db(a), afhængig af hvor i området der foretages indvinding Vurdering af støj Målingerne viser at støjgrænserne ikke overskrides ved nabobeboelser, når der foretages indvinding mellem kl. 7 og 18 på hverdage og kl. 7 og 14 på lørdage Vibrationer Der vurderes ikke at være infralyd eller vibrationer i beboelser i omgivelserne som følge af graveaktiviteterne. Figur 18: Indvinding af kalk med scraper 6.4. Støv Når kalken transporteres på transportbånd og knuses foregår det i en lagerhal for at mindske støvemissionen til omgivelserne. Det oplagrede kalk er ligeledes opbevaret i lagerhallen. Det at graveområdet ligger lavere end det omgivende terræn og er omgivet af bevoksede bræmme mod naboskel begrænser ligeledes ophvirvling af støvpartikler til omgivelserne. Der er i indvindingstilladelserne stillet vilkår om, at råstofgraven ikke må øge den normale støvbelastning for området.

20 20 Kalkindvinding i Mjels, VVM-redegørelse & Miljøvurdering 7. Affald, jord og råstoffer 7.1. Affald Der frembringes kun begrænsede mængder affald på virksomheden. Service på gummigeder og truck er udliciteret, der foretages småreparationer på eget værksted. Affaldet bestå primært af: Diverse affald fra service/reparation i form af oliefiltre, spildolie, spraydåser o.lign. Dagrenovation Metalskrot Spildolie opbevares i olietank placeret indendørs, sikret med tankgård Jord Al jord, som afgraves for at råstofferne kan indvindes, opmagasineres i bestemte områder på grunden og bruges i efterbehandlingen, når råstofferne i området er udvundet. Dette reguleres yderligere i indvindingstilladelsen Råstoffer Der anvendes ca liter dieselolie om året til indvinding af tons kalk. Til opvarmning af mandskabsfaciliteter og værksted anvendes fyringsolie. Der anvendes strøm til knusning, blanding, intern transport og lys. Kalkværket har egen vandboring og anvender ca. 50 m 3 vand om året til driften og forsyner den udlejede ejendom med et skønnet forbrug på ca. 100 m 3 om året. Forbruget af diesel, fyringsolie og vand forventes ikke at stige ved en forlængelse af den nuværende indvindingstilladelse samt udvidelsen af indvindingsområdet, da produktionen ikke forøges i forhold til den nuværende indvindingstilladelse på tons pr. år.

FORSLAG Off. fremlagt xx. mdr - xx. mdr 2014

FORSLAG Off. fremlagt xx. mdr - xx. mdr 2014 FORSLAG Off. fremlagt xx. mdr - xx. mdr 2014 VVM-Redegørelse og Miljørapport Råstofområde ved Batum Teknisk Forvaltning - Vedtaget xx 20xx Indholdsfortegnelse 1. VVM-redegørelse & miljøvurdering... 3 1.1

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Indkaldelse af idéer og forslag Gunderup Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Debatfase fra den 10. december 2014 til den

Læs mere

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER BILAG 3 Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER OVERSIGT OVER RETNINGSLINIEÆNDRINGER Kap. 4. Retningslinier for den fremtidige råstofforsyning Gældende retningslinier

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Øde Hastrup, Roskilde Debatperiode fra den 16. marts til den 19. april 2015. Send dine idéer og

Læs mere

Øvrige områder RÅSTOFPLAN REGION SJÆLLAND

Øvrige områder RÅSTOFPLAN REGION SJÆLLAND Retningslinjer Generelle retningslinjer Graveområder Sand, sten, grus, kalk, kridt og ler skal primært graves indenfor de lokale eller regionale graveområder, som er angivet på figur 5. Graveområderne

Læs mere

Davinde, Odense Kommune

Davinde, Odense Kommune Davinde, Odense Kommune 1 Ansøgning om graveområde Entreprenør Jørn Nielsen har foreslået et nyt graveområde på 2,1 ha på en del af matr.nr. 3ø Davinde By, Davinde. Arealet ligger umiddelbart nord for

Læs mere

Råstofgravning Bjerrede

Råstofgravning Bjerrede Råstofgravning Bjerrede Grundejermøde 15. januar 2014 Program 1. Velkomst og indledning 2. Råstofplan 2012-2023 3. Råstoftilladelser Sagsforløb og vilkår 4. Spørgsmål og bemærkninger 5. Afslutning Høring

Læs mere

Alslev, Varde Kommune

Alslev, Varde Kommune Alslev, Varde Kommune 1 Ansøgning om graveområde Styrup A/S Anlæg har fremsendt forslag til graveområde på matr.nr. 8a, 14e og 9cx Alslev By, Alslev. Området ligger 1 km sydøst for Alslev og 5 km sydvest

Læs mere

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Diverse myndigheder og naboer inden for 300 m fra det ansøgte område m.fl. Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø CVR: 26 69 63 48 11. juli 2016 J. nr. 01.09.00P19-0048

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Munke Bjergby Delområde, gravefelt B. Mindre udvidelse mod vest Sorø Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde

Læs mere

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer NOTAT Projekt Grusgravning i Vester Hornstrup Kunde Jørgen og Peter Olesen Notat nr. 01 Dato 2012-02-06 Til Fra Kopi til Region Syddanmark, Andreas Blinkenberg Rambøll, Niels N. Christensen og Trine Mehlsen

Læs mere

Fortsat grusgravning i Bromme Plantage i Sorø kommune

Fortsat grusgravning i Bromme Plantage i Sorø kommune DEBAT R e g i o n p l a n 2005-2016 DEBAT Regionplan 2005-2016 Tillæg 11 TILLÆG 11 Fortsat grusgravning i Bromme Plantage i Sorø kommune Januar 2006 Et vue over graveområdet i Bromme. Indledning NCC Råstoffer

Læs mere

Højes Dong, Svendborg Kommune

Højes Dong, Svendborg Kommune Højes Dong, Svendborg Kommune 1 Ansøgning om graveområde Ejeren af matr.nr. 21a Gudbjerg by, Gudbjerg, Torben Birkholm, har foreslået nyt graveområde på 7 ha. Området ligger ved Bankevej 10 km nord for

Læs mere

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Faurskov, Assens Kommune

Faurskov, Assens Kommune Faurskov, Assens Kommune 1 Ansøgning om graveområde Kirsten og Bent Elvang, som ejer matr.nr. 5 k Faurskov, Kerte har foreslået et areal udlagt som nyt graveområde. Arealet der er 5 ha stort ligger 2 km

Læs mere

Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing

Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing Punkt 9. Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing 2017-054657 By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Rebild Kommunes foreløbige høringssvar i forbindelse med forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport.

Rebild Kommunes foreløbige høringssvar i forbindelse med forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport. Center Natur og Miljø Region Nordjylland Råstofgruppen Niels Bohrsvej 30 9220 Aalborg Øst Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.09.00-A00-2-14 Ref.:

Læs mere

DEBATOPLÆG. Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø .:

DEBATOPLÆG. Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø  .: Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille DEBATOPLÆG INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL VVM REDEGØRELSE Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø Email.: naturmiljo@regionsjaelland.dk Side

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Region Midtjylland Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Indvinding af sand, grus og sten på

Læs mere

Køstrup, Middelfart Kommune

Køstrup, Middelfart Kommune Køstrup, Middelfart Kommune 1 Ansøgning om graveområde Vagn Christensen A/S, Brenderup har foreslået nyt graveområde på 2,5 ha. Området ligger 1 km. syd for Køstrup og 4 km syd for Brenderup i Middelfart

Læs mere

Rebild Kommunes høringssvar til forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport.

Rebild Kommunes høringssvar til forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport. Center Natur og Miljø Region Nordjylland Råstofgruppen Niels Bohrsvej 30 9220 Aalborg Øst Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.09.00-A00-2-14 Ref.:

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter

Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Smørum Golfklub Vandforsyningsboring

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til Region Nordjyllands fornyede offentlige høring af Råstofplan Hvorupområdet

Aalborg Kommunes høringssvar til Region Nordjyllands fornyede offentlige høring af Råstofplan Hvorupområdet #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, Direktøren Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst raastoffer@rn.dk 13-12-2016

Læs mere

Trunderup, Assens Kommune

Trunderup, Assens Kommune Trunderup, Assens Kommune 1 Ansøgning om graveområde Råstofentreprenør Freiberg & Jespersen ansøger om et graveområde på ejendommen matr. 8x m.fl. Trunderup der ligger i både Assens og Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

Tjæreborg, Esbjerg Kommune

Tjæreborg, Esbjerg Kommune Tjæreborg, Esbjerg Kommune 1 Ansøgning om graveområde Tjæreborg Sten & Grus foreslår udvidelse af graveområdet ved Tjæreborg med et areal der tidligere har været gravet, men hvor ansøger vurderer at der

Læs mere

Aalsbo, Assens Kommune

Aalsbo, Assens Kommune Aalsbo, Assens Kommune 1 Ansøgning om graveområde Ejeren af matr.nr.1b Ålsbo, Rørup, Erholm Gods, har foreslået nyt graveområde på 34 ha. Området ligger ud til landevejen mellem Gelsted og motorvejen -

Læs mere

Perbøl, Aabenraa Kommune

Perbøl, Aabenraa Kommune Perbøl, Aabenraa Kommune 1 Ansøgning om graveområde Nymølle Stenindustrier A/S har ansøgt om råstofgraveområde på matr.nr 4, Perbøl, Kliplev. Arealet ligger 1 km vest for firmaets eksisterende grusgrav

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Hønsnap-Kollund, Aabenraa Kommune

Hønsnap-Kollund, Aabenraa Kommune Hønsnap-Kollund, Aabenraa Kommune 1 Ansøgning om to graveområder Aabenraa Kommune foreslår to eksisterende råstofgrave ved Hønsnap og Kollund udlagt som graveområder, idet eksisterende tilladelser påregnes

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Fovslet, Kolding Kommune

Fovslet, Kolding Kommune Fovslet, Kolding Kommune 1 Ansøgning om graveområde Ejer af matr. nr. 6a, 37 og 59 Fovslet, Ødis, Jens Leth-Petersen har fremsendt forslag til nyt graveområde på 57 ha. På ejendommen har der været gravet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Henrik Nielsen, Nr. Hostrupvej 11, 6230 Rødekro Lorenz Nielsen, Lykkegårdsvej Rødekro

Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Henrik Nielsen, Nr. Hostrupvej 11, 6230 Rødekro Lorenz Nielsen, Lykkegårdsvej Rødekro Høringsbrev Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens T. Vejrup E mail: jens.t.vejrup@rsyd.dk Direkte tlf.: 2336 3614 Dato: 19 07 2016 Journal nr.: 16/13024 Indkaldelse af ideér og forslag vedr. ansøgning

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 425 af 18. maj 2016 Projektets karakteristika Projektbeskrivelse jf. ansøgningen Råstofindvinding og forarbejdning

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Dato: 6. maj 2014 Brevid: 2294917 Udkast Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Råstofplanens og lovens rammer for behandling af ansøgninger

Læs mere

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling Screening for pligt til miljøvurdering af forslag til Lokalplan 4.27 for boligområde ved Skibstrup Stationsvej og Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013-2025 samt udkast til udbygningsaftale Lokalplanens,

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING

SCREENING FOR MILJØVURDERING Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Baggrund og formål Indsatsplanen for Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune #split# Råstofplan 2016 Plan og Miljø Dato: 04-05-2016 Sags. nr.: 86.07.00-P17-1-15 Sagsbeh.: Gorm Pilgaard Jørgensen Lokaltlf.: +4599455109 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Bilag 4: Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 425 af 18. maj 2016 Projektets karakteristika Projektbeskrivelse jf. ansøgningen Råstofindvinding af rødbrændende

Læs mere

Sønderborg Kommune, Vand & Natur. Boredybden forventes af blive ca. 120 m. Tlf , mail:

Sønderborg Kommune, Vand & Natur. Boredybden forventes af blive ca. 120 m. Tlf , mail: Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Sønderborg Kommune, Vand & Natur Sønderborg Forsyning har på vegne af Gråsten Vandværk ansøgt om tilladelse til

Læs mere

Vedr. de væsentligste ændringer siden Forslag til Råstofplan ) Større ændringer i afgrænsningen af graveområder og interesseområder

Vedr. de væsentligste ændringer siden Forslag til Råstofplan ) Større ændringer i afgrænsningen af graveområder og interesseområder Notat Vedr. de væsentligste ændringer siden Forslag til Råstofplan 2012 Siden forslaget til råstofplan 2012 blev vedtaget af Regionsrådet i december 2011 har det været i høring. I høringsperioden har regionen

Læs mere

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Nyt Kraftvarmeværk Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning Debatoplæg Debat: 17.11-15.12 2016 Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2024 Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses

Læs mere

NOTAT. Korrespondance mellem Kalundborg Kommune og Naturstyrelsen vedr. efterbehandling af råstofgrave til natur

NOTAT. Korrespondance mellem Kalundborg Kommune og Naturstyrelsen vedr. efterbehandling af råstofgrave til natur Korrespondance mellem Kalundborg Kommune og Naturstyrelsen vedr. efterbehandling af råstofgrave til natur DATO 10. juni 2013 SAGS NR. Kalundborg Kommune. 31. oktober 2012: Jeg har et generelt spørgsmål

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Forstplant Aps, Ribevej 47, 8723 Løsning. Tlf. nr , Matr. nr. 11k, Græsted By, Græsted.

Forstplant Aps, Ribevej 47, 8723 Løsning. Tlf. nr ,   Matr. nr. 11k, Græsted By, Græsted. VVM-screeningsskema Generelle oplysninger om projektet Projekt beskrivelse Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnummer Projektets placering Projektet berører følgende kommuner

Læs mere

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt «Efternavn» «Firma» «Adresselinje1» «Adresselinje2» «Postnummer» «By» Jordforureningskontoret Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/03-0007 Ref.: KAJ/14 Den 22. januar 2004 Afslag på at tilføre

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Nedenstående skema viser resultatet af screeningen af forslaget til udvidelse af graveområdet Fruens Banke med ca. 2,2 ha mod nord.

Nedenstående skema viser resultatet af screeningen af forslaget til udvidelse af graveområdet Fruens Banke med ca. 2,2 ha mod nord. Screening Nedenstående skema viser resultatet af screeningen af forslaget til udvidelse af graveområdet Fruens Banke med ca. 2,2 ha mod nord. Fastlægger planen rammerne for fremtidige projekter, der er

Læs mere

INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN. Juni 2007

INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN. Juni 2007 INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2007 Juni 2007 Baggrund Råstofplanen Ifølge Bekendtgørelse af lov om råstoffer, LBK nr 886 af 18/08/2004, ændret ved Lov om ændring af lov om råstoffer, Lov

Læs mere

Indledning. for udvidelse af Aalborg Portland - Del 1: Indledning. Del 2: Ikke-teknisk resume (fra Miljøvurderingen)

Indledning. for udvidelse af Aalborg Portland - Del 1: Indledning. Del 2: Ikke-teknisk resume (fra Miljøvurderingen) Indledning VVM for udvidelse af Aalborg Portland Del 1: Indledning Del 2: Ikke-teknisk resume (fra Miljøvurderingen) Del 3: Forslag til kommuneplantillæg med VVMredegørelse for udvidelse af Aalborg Portland

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Høringsbrev. Ansøger: Kudsk & Dahl A/S, Vojensvej 7, 6500 Vojens Rådgiver: Enbicon Aps, Aavænget 12, Voerså, 9300 Sæby.

Høringsbrev. Ansøger: Kudsk & Dahl A/S, Vojensvej 7, 6500 Vojens Rådgiver: Enbicon Aps, Aavænget 12, Voerså, 9300 Sæby. Høringsbrev Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens T. Vejrup E mail: jens.t.vejrup@rsyd.dk Direkte tlf.: 2336 3614 Dato: 22 11 2016 Journal nr.: 15/9627 Indkaldelse af idéer og forslag til udarbejdelse

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole i Kommuneplan 2010-2022 Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole September 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 03-09-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg H.022 med VVM-redegørelse og MV for oplag af olieprodukter i eksisterende olielager Gasværksvej Byrådet

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Notat Vandforsyningsplan 2013 Dato: 13. marts 2013 Udarbejdet af: Ulrik Mathiasen Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Indledning Notatet omfatter en vurdering af

Læs mere

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15 Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Side 1 af 15 HVIDBOG til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Den 17. november 2016

Den 17. november 2016 Den 17. november 2016 Region Hovedstaden Regional Udvikling Miljø & Ressourcer Graveplan St. Havelsevej 145 og 158, 3310 Ølsted, matr.nr. 7f og 8a, St. Havelse By, Ølsted Anlægsfase matr. 7f Afrømning

Læs mere

Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 448 af 10. maj 2017

Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 448 af 10. maj 2017 Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 448 af 10. maj 2017 Projektets karakteristika Projektbeskrivelse jf. ansøgningen Projektets placering og arealbehov

Læs mere

Scoping. Ved Gert Johansen

Scoping. Ved Gert Johansen Scoping Ved Gert Johansen Forskellen på scoping og screening Screening er en sorteringsproces væsentligt? - må anlægget antages at kunne påvirke miljøet Scoping er en fastlæggelse af hvilke miljøvurderinger,

Læs mere

1 Resume... 2. 2 Planprocessen... 2. 3 Råstofforsyning og produktion... 3. 3.1 Ler som råstofforekomst... 3. 3.2 Indvinding af ler på Fyn...

1 Resume... 2. 2 Planprocessen... 2. 3 Råstofforsyning og produktion... 3. 3.1 Ler som råstofforekomst... 3. 3.2 Indvinding af ler på Fyn... Redegørelse for lerindvinding på Fyn Indhold 1 Resume... 2 2 Planprocessen... 2 3 Råstofforsyning og produktion... 3 3.1 Ler som råstofforekomst... 3 3.2 Indvinding af ler på Fyn... 3 3.3 Gravning og transport...

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Midlertidig grundvandssænkning langs en strækning af Indkildevej. Grundet etablering af Egnsplanvej skal eksisterende vandledninger på Indkildevej

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

Forslag til tillæg 27 til Helsingør Kommuneplan 2013 Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsplads

Forslag til tillæg 27 til Helsingør Kommuneplan 2013 Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsplads Forslag til tillæg 27 til Helsingør Kommuneplan 2013 Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsplads Sammendrag af de indkomne høringssvar i forbindelse med den offentlige høring om planforslaget samt tilhørende

Læs mere

Råstofgraveområde ved Veerst i Vejen Kommune

Råstofgraveområde ved Veerst i Vejen Kommune Forslag til tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 for Region Syddanmark 1½ Råstofgraveområde ved Veerst i Vejen Kommune September 2014 Dette forslag til et nyt graveområde ved Veerst er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Bilag 2: Tjekliste til MV-screening

Bilag 2: Tjekliste til MV-screening Bilag 2: Tjekliste til MV-screening Titel: Kommuneplantillæg nr. 6 Til Fae Kommuneplan 2009 Rammeområde Å-T12 Stenknuseri ved Fae Kalkbrud Sagsbehandler: ANFR Dato: 12.10.2011 Sagsnr: 09/25495 Beskrivelse

Læs mere

Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg

Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Skovrejsning.

Læs mere

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Nedenstående matrice er et hjælpeværktøj særligt til scoping af planer og programmer, der er omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1 og 3, stk. 1

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke 1. Projektbeskrivelse Ansøger Thomas Nestler Høyer Anlæg DGU nr. 199.438 Placering

Læs mere

Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato:

Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato: Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato: 27-09-2017 Billund Kommune har den 14. september 2017 modtaget ansøgning om skovrejsning på del af matr. nr. 20a, Vorbasse BY, Vorbasse, beliggende på

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Erhvervsmæssig råstofindvinding Langgade 100L, 9490 Pandrup, matr.nr. 17l Den sydlige Del, Jetsmark og 29g Den mellemste Del, Jetsmark

Erhvervsmæssig råstofindvinding Langgade 100L, 9490 Pandrup, matr.nr. 17l Den sydlige Del, Jetsmark og 29g Den mellemste Del, Jetsmark Bilag A Skema til brug for screening af råstofansøgning (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Jammerbugt Kommune Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på ansøger Ansøgers kontaktperson,

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

VVM-screening af: Boretilladelse til indvindingsboring til vandforsyning (erstatningsboring for boring DGU nr )

VVM-screening af: Boretilladelse til indvindingsboring til vandforsyning (erstatningsboring for boring DGU nr ) VVM-screening af: Boretilladelse til indvindingsboring til vandforsyning (erstatningsboring for boring DGU nr. 192.1059) Journalnummer: Adresse: Matrikel: Projekt: Konklusion Bilag 13.02.01-P19-11-15 Torøgelgårdsvej

Læs mere

SCREENINGSRAPPORT December 2014

SCREENINGSRAPPORT December 2014 Kultur, Miljø & Erhverv Dato: 12-12-2014 Sagsnr.: 14/22444 Dok nr.: 24 MILJØVURDERING AF LOKALPLAN nr. 82 OMRÅDE MELLEM NYGADE OG LAVGADE, AABENRAA SCREENINGSRAPPORT December 2014 Lokalplangrundlag og

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Miljø-screening af forslag til lokalplan 1.127 Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Indkaldelse af idéer og forslag FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Oktober 2011 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på

Læs mere

Foroffentlighedsfase Indkaldelse 1½ af idéer og forslag til Råstofplan status på råstofområdet og hovedspørgsmål

Foroffentlighedsfase Indkaldelse 1½ af idéer og forslag til Råstofplan status på råstofområdet og hovedspørgsmål Foroffentlighedsfase Indkaldelse 1½ af idéer og forslag til Råstofplan 2016 - status på råstofområdet og hovedspørgsmål December 2014 Forord Forsyning med råstoffer til byggeri, diger og infrastrukturanlæg

Læs mere

Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland

Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland NOTAT Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer 26. august 2014 Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland Med

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens

Læs mere

Ikke væsentlig indvirkning Skal anvendes, når planen medfører mindre ændringer i forhold til det bestående miljø.

Ikke væsentlig indvirkning Skal anvendes, når planen medfører mindre ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/9 Screening for miljøvurdering af forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Låsby-området i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet kan udfyldes

Læs mere

Afslag på at tilføre jord til råstofgrav på matr.nr. [ ], i Vestsjællands Amt

Afslag på at tilføre jord til råstofgrav på matr.nr. [ ], i Vestsjællands Amt [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/03-0010 Ref.: KAJ/ Den 6. september 2005 Afslag på at tilføre jord til råstofgrav på matr.nr. [ ], i Vestsjællands Amt Sorø Kommune

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning ved Brylle Navn og adresse på bygherre Det Danske Hedeselskab, Klostermarken

Læs mere