Fylgiseðill. Upplýsingar um Ultracortenol augnsmyrsli 5 mg/g

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fylgiseðill. Upplýsingar um Ultracortenol augnsmyrsli 5 mg/g"

Transkript

1 Fylgiseðill Upplýsingar um Ultracortenol augnsmyrsli 5 mg/g Lesið fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. - Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar. - Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um lyfið. - Læknirinn hefur ávísað Ultracortenol til persónulegra nota. Því skal ekki gefa lyfið öðrum. Í fylgiseðlinum eru upplýsingar um: 1. Verkun og notkun 2. Mikilvægar upplýsingar sem nauðsynlegt er að lesa áður en Ultracortenol er notað 3. Hvernig nota á Ultracortenol 4. Aukaverkanir 5. Geymsla 6. Aðrar upplýsingar 1. Verkun og notkun Ultracortenol augnsmyrsli inniheldur prednisolon sem er samtengt nýrnahettubarkarhormón. Slík efni nefnast barksterar. Þau slá á bólgu og draga úr einkennum á borð við kláða og ertingu. Ultracortenol er notað við bólgu í auga, sem ekki er af völdum baktería, veira eða sveppa og við alvarlegu ofnæmi. Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð. 2. Mikilvægar upplýsingar sem nauðsynlegt er að lesa áður en Ultracortenol er notað Ekki má nota Ultracortenol: Ef þú ert með ofnæmi fyrir prednisolonacetati/-pivalati eða einhverju öðru innihaldsefni í Ultracortenol. Ef þú ert með veiru-, sveppa- eða bakteríusýkingu í auganu, því meðferðin getur valdið því að sýkingin versni. Sérstakar varúðarreglur Gæta skal sérstakrar varúðar við notkun Ultracortenol ef: Þú ert í meðferð við augnsýkingu. Ræðið þetta við lækninn. Þú ert í langtímameðferð með Ultracortenol. Fylgjast þarf reglulega með augnþrýstingi, því þrýstingur í auga getur aukist. Þú ert með sykursýki. Vera má að þrýstingur í auga geti aukist og/eða að fram komi drer á auga. Ræðið þetta við lækninn. Þú notar augnlinsur. Ekki skal nota augnlinsur þann tíma sem meðferð með Ultracortenol varir, því lyfið inniheldur örkristalla sem geta loðað við bakhlið augnlinsunnar og skemmt glæru augans. Þeir sem eru í langtímameðferð með Ultracortenol mega ekki hætta meðferðinni skyndilega, heldur skal dregið úr henni smám saman. Sterar draga úr vörnum líkamans gegn sýkingum. Því skal leita til læknis komi fram augnroði, verkir í auga og eða tilfinning fyrir korni í auga, meðan meðferðin varir. Notkun annarra lyfja 1

2 Segið lækninum eða lyfjafræðingi alltaf frá því ef önnur lyf eru notuð eða hafa verið notuð nýverið. Þetta á einnig við um lausasölulyf, náttúrulyf, sem og vítamín og steinefni í stórum skömmtum. Nota má Ultracortenol samhliða öðrum lyfjum, en þeir sem eru í meðferð við gláku eða nota önnur augnlyf (atropin og önnur andkolinvirk lyf) eiga þó fyrst að ræða það við lækninn. Ef notuð eru önnur augnlyf samhliða Ultracortenol eiga að líða minnst 15 mínútur milli þess sem lyfin eru notuð. Meðganga og brjóstagjöf Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyf eru notuð. Meðganga Þungaðar konur mega ekki nota Ultracortenol nema að fyrirmælum læknis. Brjóstagjöf Takmörkuð reynsla er af notkun Ultracortenol. Konur sem hafa barn á brjósti ættu ekki að nota Ultracortenol. Leitið ráða hjá lækni. Akstur og notkun véla Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða þetta við lækni eða lyfjafræðing. Mikilvægar upplýsingar um tiltekin innihaldsefni Ultracortenol Ultracortenol augnsmyrsli inniheldur cetosterýlalkóhól og lanólín sem getur valdið staðbundnum viðbrögðum í húð (t.d. snertihúðbólgu). 3. Hvernig nota á Ultracortenol Skammtar Fullorðnir 3-5 mm smyrslisræma er borin undir neðra augnlokið 2-3 sinnum á dag. Gott getur verið að nota augnsmyrslið yfir nóttina. Fylgið ávallt fyrirmælum læknisins. Mismunandi er hve mikið hver og einn þarf af lyfinu. Hvorki skal breyta meðferðinni né hætta henni nema að höfðu samráði við lækni. Notkunarleiðbeiningar Hallið höfðinu aftur (mynd 1). Notið fingur til að draga neðra augnlokið niður. Haldið túpunni í annarri hendinni þannig að sprotinn vísi niður. Klemmið túpuna saman þannig að ein smyrslisræma berist í augað (mynd 2). Gætið þess að sproti túpunnar komist ekki í snertingu við neitt, því þá getur innihaldið mengast. Blikkið nokkrum sinnum til að augnsmyrslið dreifst um augað. Mynd 1 Mynd 2 2

3 Ef of mikið er notað af Ultracortenol Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími ). Ef gleymist að nota Ultracortenol Ekki má nota tvöfaldan skammt til að bæta upp skammt sem gleymdist. Ef skammtur gleymist skal nota augnsmyrslið strax og eftir því er munað og halda svo notkuninni áfram eins og mælt var fyrir um. 4. Hugsanlegar aukaverkanir Eins og við á um öll lyf getur Ultracortenol haft aukaverkanir. Greint hefur verið frá eftirtöldum aukaverkunum: Alvarlegar aukaverkanir Mjög sjaldgæfar aukaverkanir (koma fyrir hjá 1 til 10 af hverjum sjúklingum): Hækkaður augnþrýstingur sem getur skemmt sjóntaugina og skert sjónsvið af völdum hækkaðs augnþrýstings (gláku), drer á auga. Langtímameðferð getur valdið því að glæra augans þynnist og/eða að á hana komi gat, einkum hjá þeim sem eru með sjúkdóma sem valda þynningu á glæru og táru augans. Vegna hömlunar á ónæmissvörun líkamans getur langtímanotkun leitt til sýkinga í auga. Aukaverkanir sem ekki eru alvarlegar Algengar aukaverkanir (koma fyrir hjá 1 til 10 af hverjum 100 sjúklingum): Þokusýn í kjölfar þess að smyrslið er borið í auga. Sársauki, sviði, roði og tilfinning fyrir korni í auga. Mjög sjaldgæfar aukaverkanir (koma fyrir hjá 1 til 10 af hverjum sjúklingum): Sigið augnlok og útvíkkað sjáaldur. Í mjög sjaldgæfum tilvikum geta komið fram aukaverkanir annarstaðar í líkamanum en í augum, þegar sterar eru notaðir í auga. Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Þar með er hægt að tilkynna aukaverkanir til Lyfjastofnunar og bæta þannig þekkingu á aukaverkunum. Sjúklingar og aðstandendur þeirra geta einnig tilkynnt aukaverkanir beint til Lyfjastofnunar. Leiðbeiningar eru á heimasíðu Lyfjastofnunar (sjá Aukaverkanir) 5. Geymsla Geymið Ultracortenol þar sem börn hvorki ná til né sjá. Geymið Ultracortenol ekki við hærri hita en 25 C. Notið ekki Ultracortenol eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á túpunni og á öskjunni. Eftir að túpan hefur verið opnuð má ekki nota augnsmyrslið lengur en í 1 mánuð. Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið. 6. Aðrar upplýsingar Ultracortenol augnsmyrsli inniheldur: Virka innihaldsefnið í Ultracortenol augnsmyrsli er prednisolonpivalat 5 mg/g. 3

4 Önnur innihaldsefni eru: Cetosterýlalkóhól, vatnsfrítt lanolin, hvítt vaselín, paraffínolía og sæft vatn. Markaðsleyfishafi Agepha Pharma s.r.o. Dial nicná 5 SK Senec Slovakiet Framleiðandi Agepha Pharma s.r.o. Dial nicná 5 SK Senec Slovakiet Fylgiseðillinn var síðast endurskoðaður í febrúar

5 Information om Ultracortenol øjensalve 5 mg/g Læs denne indlægsseddel grundigt igennem inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen, du får måske brug for at læse den igen. - Ønsker du mere information, så kontakt lægen eller apoteket. - Lægen har ordineret Ultracortenol til dig personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre. - Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkningen, som ikke er nævnt her, I denne indlægsedel er der oplysninger om: 1. Ultracortenols virkning og anvendelse. 2. Vigtig information som du skal læse, før du begynder at bruge Ultracortenol. 3. Sådan skal du bruge Ultracortenol. 4. Bivirkninger. 5. Opbevaring af Ultracortenol. 6. Yderligere information. 1. Ultracortenols virkning og anvendelse Ultracortenol øjensalve indeholder prednisolon, som er et kunstigt fremstillet binyrebarkhormon. Binyrebarkhormoner kaldes også kortikosteroider. Binyrebarkhormoner hæmmer betændelsestilstande, og dæmper symptomer som kløe og irritation. Ultracortenol anvendes derfor ved betændelsestilstande i øjnene, som ikke skyldes bakterier, vira eller svampe samt ved svære tilfælde af allergier og overfølsomhedreaktioner. Lægen kan have foreskrevet anden dosering eller anvendelse end angivet i denne information. Følg derfor altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 2. Vigtig information som du skal vide, før du begynder at bruge Ultracortenol Brug ikke Ultracortenol hvis: - Du er overfølsom over for prednisolonpivalat eller nogle af de øvrige indholdsstoffer i Ultracortenol. - Du har virus-,svampe og/eller bakterieinfektioner i øjet, da behandlingen kan give anledning til forværring af infektionen. Særlige forholdsregler ved brug af Ultracortenol Vær forsigtig med at bruge Ultracortenol hvis Du er i behandling mod øjeninfektioner. Kontakt din læge. Du er i langtidsbehandling med Ultracortenol. Trykket i øjet bør kontrolleres Regelmæssigt af din læge, da der kan forekomme en trykstigning i øjet. Du har diabetes (sukkersyge). Ved diabetes kan der være en tendens til øget tryk i øjet og/eller dannelse af grå stær. Kontakt din læge. Du anvender kontaktlinser. Du bør ikke bruge kontaktlinser under behandling med Ultracortenol, da lægemidlet indeholder mikrokrystaller, som kan sætte sig på bagsiden af kontaktlinsen og beskadige øjets hornhinde. Hvis du er i langtidsbehandling med Ultracortenol bør du ikke stoppe behandlingen pludseligt. Nedtrapning bør ske gradvist. Binyrebarkhormon nedsætter modstandskraften overfor infektioner. Kontakt derfor din læge, hvis du oplever rødme, smerter og/eller fornemmelse af fremmedlegemer i øjet mens du er i behandling. Vigtig information om nogle af indholdsstofferne i Ultracortenol Ultracortenol øjensalve indeholder cetostearylalkohol og lanolin som kan give lokalt 5

6 hududslæt (f.eks. kontakteksem). Graviditet og amning Få altid vejledning hos din læge eller på apoteket før du tager nogen form for medicin i forbindelse med graviditet. Graviditet Du må kun bruge Ultracortenol under graviditet efter lægens anvisning. Amning Erfaringerne med Ultracortenol i forbindelse med er begrænsede. Du bør derfor ikke bruge Ultracortenol, hvis du ammer uden at først kontakte din læge. Brug af anden medicin Fortæl altid din læge eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt anden medicin for nylig. Det gælder også for håndkøbsmedicin, naturmedicin samt stærke vitaminer og mineraler. Du kan bruge Ultracortenol sammen med anden medicin, men tal med lægen først, hvis du er i behandling mod grøn stær (glaukom) eller i behandling med andre øjenlægemidler (atropin og øvrige anticholinerge lægemidler). Hvis du udover Ultracortenol behandles med andre øjenlægemidler, bør der gå mindst 15 minutter mellem behandlingerne. 3. Sådan skal du tage Ultracortenol Dosering: Voksne: En 3-5 mm lang salvestreng lægges i folden indenfor det nedre øjenlåg 2-3 gange daglig. Det er hensigtsmæssigt at bruge øjensalve om natten. Der er forskel på, hvad den enkelte patient har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. Brugsvejledning Bøj hovedet bagover (fig. 1). Træk det nederste øjenlåg nedad med en finger. Hold tuben i den anden hånd med spidsen nedad - et tryk på tuben får en salvestreng til at lægge sig i øjet (fig. 2). Lad ikke tubens spids berøre noget, da indholdet så kan blive forurenet. Blink med øjet et par gange, og salven vil fordele sig på øjets overflade. fig. 1 fig. 2 Har du brugt for meget Ultracortenol? Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Ultracortenol øjensalve, end der står her, eller mere end det lægen har foreskrevet, eller om du føler dig utilpas. Har du glemt at bruge Ultracortenol? 6

7 Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis. Hvis du skulle glemme en dosis, så anvend øjensalven med det samme og fortsæt derefter med den anbefalede doseringshyppighed. 4. Bivirkninger som kan opstå ved brug af Ultracortenol Ultracortenol kan som al anden medicin give bivirkninger. Følgende bivirkninger er blevet indberettet. Alvorlige bivirkninger Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af patienter): Forhøjet tryk i øjet, som kan resultere i skade på synsnerven. Synsfeltdefekter forårsaget af forhøjet tryk i øjet (glaukom). Uklarhed i øjets linse. Langtidsbehandling kan medføre fortynding og/eller skade på hornhinden, specielt ved sygdomme som fører til tyndere hornhinde eller bindehinde. Langtidsbrug kan resultere i sekundære øjeninfektioner på grund af hæmning af immunforsvaret. Ikke alvorlige bivirkninger Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): Sløret syn i forbindelse med anvendelse. Svie, brændende fornemmelse, rødme samt følelse af fremmelegeme på øjet. Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af ): Nedsænkning af øjenlåget (ptosis) og udvidelse af pupillen (mydriasis). Der kan i sjældne tilfælde ses bivirkninger andre steder i kroppen end i øjnene ved lokalt brug af binyrebarkhormon. Fortæl din læge eller apoteket, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkningerne kan blive bedre. Fortæl din læge eller apoteket, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling. Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: 5. Opbevaring af Ultracortenol Opbevar Ultracortenol utilgængeligt for børn. Opbevar ikke Ultracortenol ved over 25 C. Anvend ikke Ultracortenol efter den udløbsdato, der er anført på tuben og forpakningen. Efter åbning af tuben må øjensalven kun bruges i 1 måned. 6. Yderligere information Ultracortenol øjensalve indeholder: Det virksomme indholdsstof i Ultracortenol øjensalve er prednisolonpivalat 5 mg/g. De øvrige indholdsstoffer er: cetostearylalkohol, vandfrit lanolin, hvid vaselin, paraffinolie og sterilt vand. Markedsføring i Danmark: Agepha Pharma s.r.o., Dial nicná cesta 5, SK Senec, Slovakiet Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket. Revideret februar

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 48 000 86 03 Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer Du kan få Emla uden recept. For at opnå de

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Ipren uden recept. For at opnå

Læs mere

Lindring og lettelse ved forkølelse

Lindring og lettelse ved forkølelse Lindring og lettelse ved forkølelse Stoppet næse? Stoppet næse hos det lille barn? Forkølelsessår? Slip af med den stoppede næse og få luft igen! Forkølelse med stoppet næse... Hvad er forkølelse?... 4

Læs mere

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en øjenlaseroperation. Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at du

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

Handskrift VIÐ ALDAMÓTIN 2000. LEIÐBEINING unnin af Norrænum hugmyndahópi um handskrift

Handskrift VIÐ ALDAMÓTIN 2000. LEIÐBEINING unnin af Norrænum hugmyndahópi um handskrift Handskrift VIÐ ALDAMÓTIN 2000 LEIÐBEINING unnin af Norrænum hugmyndahópi um handskrift HANDSKRIFT VIÐ ALDAMÓTIN 2000 Håndskrift ved år 2000 Leiðbeining unnin af Nordisk Idégruppe for Håndskrift Útgafan

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra:

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra: Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra: FRED HUTCHINSON CANCER RESEARCH CENTER UNIVERSITY OF WASHINGTON SCHOOL OF MEDICINE SEATTLE CHILDREN S Forsøgets navn: Nonmyeloablativ

Læs mere

Naturlig hjælp til børn

Naturlig hjælp til børn Naturlig hjælp til børn Forening til oplysning om homøopatiske lægemidler og antroposofisk lægekunst 1 Kære læser Dette hæfte henvender sig først og fremmest til forældre, der ønsker at behandle deres

Læs mere

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer Svamp SVAMPEINFEKTIONER Svamp og svampesporer findes overalt også på mennesker men det er langtfra alle typer, der giver problemer. De seneste år er der dog konstateret et stadig stigende antal svampeinfektioner

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Naturlig hjælp til kvinder

Naturlig hjælp til kvinder Naturlig hjælp til kvinder Forening til oplysning om homøopatiske lægemidler og antroposofisk lægekunst Kære læser De fleste kvinder oplever, at der ofte optræder forskellige ubalancer i deres liv. Det

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

BØRNESYGDOMME. - en håndbog

BØRNESYGDOMME. - en håndbog BØRNESYGDOMME - en håndbog Tekst: Hill & Knowlton A/S Redaktion: Ansvarshavende redaktør Henrik Schrøder, dr.med., speciallæge i pædiatri, overlæge ved Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby.

Læs mere

Øjenskader Noget i øjet Fremmedlegemer ind i øjeæblet Stumpt traume mod øje Skader på øjenomgivelser. Forsideillustration: Vivi Barsted

Øjenskader Noget i øjet Fremmedlegemer ind i øjeæblet Stumpt traume mod øje Skader på øjenomgivelser. Forsideillustration: Vivi Barsted Øjenskader Indhold 4 4 9 11 20 Øjenskader Noget i øjet Fremmedlegemer ind i øjeæblet Stumpt traume mod øje Skader på øjenomgivelser Tekst: Carsten Edmund Overlæge, dr.med., lektor Forsideillustration:

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Temahæfte for patienter med migræne I Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Indledning Dette hæfte handler om migræne i forbindelse med menstruation, i fagsprog

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006 Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er grå stær? Hvem får grå stær? Symptomer på grå stær Hvad skyldes grå stær? Hvornår skal man opereres? Operation for

Læs mere

Til dig der skal have en ny lever

Til dig der skal have en ny lever Til dig der skal have en ny lever Information til leversyge patienter og deres pårørende Medicinsk Klinik A og Kirurgisk Klinik CTX Rigshospitalet Tekst: Cand.comm. Kristine Lundby Layout: Cand.polyt.

Læs mere

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag.

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag. Kikkertoperation af underlivet gennem maveskindet (laparoskopi) Ved hjælp af en kikkertoperation kan man foretage forskellige indgreb, for eksempel åbning af æggeleder og fjernelse af æggeleder og æggestokke,

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Patientvejledning. Cyster på æggestokkene

Patientvejledning. Cyster på æggestokkene Patientvejledning Cyster på æggestokkene Kvinden har to æggestokke (ovarier), som har form og størrelse som en stor mandel. De ligger på hver sin side af livmoderen i tæt kontakt med æggelederne. Æggestokkenes

Læs mere

Overfølsomhed over for mad symptomer og diagnose

Overfølsomhed over for mad symptomer og diagnose Overfølsomhed over for mad symptomer og diagnose 2 SYMPTOMER OG DIAGNOSE Hvad er overfølsomhed over for mad? 4 Hvor mange er overfølsomme? 6 Kan fødevareallergi forebygges? 7 Symptomer 8 Hvilke fødevarer

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

bakterier Sund mund Samarbejd med dine og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning for vores helbred

bakterier Sund mund Samarbejd med dine og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning for vores helbred GRATIS Prøvenummer Sund mund i sund krop Tag gerne ét med hjem september 2013 NR. 1 Samarbejd med dine positive bakterier og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

Tempel hjælper mod dårlig hukommelse, træthed samt kolde hænder og fødder! - en nemmere løsning

Tempel hjælper mod dårlig hukommelse, træthed samt kolde hænder og fødder! - en nemmere løsning Tempel hjælper mod dårlig hukommelse, træthed samt kolde hænder og fødder! - en nemmere løsning En sløjfe på fingeren hjælper med hukommelsen - en nemmere løsning Tempel en nemmere løsning Der findes mange

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Hvordan er det at blive bedøvet?

Hvordan er det at blive bedøvet? Hvordan er det at blive bedøvet? Information til børn og forældre fra Anæstesiafsnittet Regionshospitalet Viborg Anæstesi- og Operationsafdelingen Anæstesiafsnittet ANÆSTESIAFSNITTET Det er hospitalets

Læs mere