Finn Thybo Andersen Vesterkærsvej 110 Tolstrup 9670 Løgstør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finn Thybo Andersen Vesterkærsvej 110 Tolstrup 9670 Løgstør fthybo@hotmail.com"

Transkript

1 Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade Aars Finn Thybo Andersen Vesterkærsvej 110 Tolstrup 9670 Løgstør Tel.: Landzonetilladelse på ejendommen Vesterkærsvej 110, Tolstrup, 9670 Løgstør. Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed lovliggørende tilladelse samt tilladelse efter planlovens 35, til tre allerede opstillede Land Art værker samt tilladelse til løbende opstilling/udskiftning af de nuværende værker på ejendommen Vesterkærsvej 110, Tolstrup, 9670 Løgstør matr.nr. matr.nr. 5e og 4d Tolstrup By, Næsborg. Det ansøgte er/vil blive placeret på et areal på ca. 625 m 2 beliggende på den nordlige ende af matr. nr. 5e og 4d Tolstrup By, Næsborg. Udover de tre eksisterende værker, som er opsat i 2000, 2001 og 2006 (en cairn, tårnet på 7 meter samt perronen/lygtepælen) vil der blive opført en samisk gamme på ca. 5 m 2 samt en bæredygtig energiforsyning. I den sammenhæng har det været et ønske at etablere både en husstandsvindmølle samt et mindre solcelleanlæg. Vesthimmerlands Kommune har dog tilkendegivet, at der ikke vil blive meddelt tilladelse til en husstandsvindmølle i området. Der vil dog kunne etableres et mindre solcelleanlæg, der er udformet/integreret som en del af et af kunstværkerne. Energien fra solcellerne skal anvendes til, lejlighedsvis strøm til lygtepælen i forbindelse med planlagte arrangementer. Dato: 3. juni 2014 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX's Plads 1, 9640 Farsø Sagsnr.: Dokumentnr.: Sagsbehandler: Ulrik Pedersen Tel.: Mail: Redegørelse Arealet er en del af en landbrugsejendom på ca. 4,4 ha beliggende i landzone. Arealet er desuden omfattet af kystnærhedszonen kystområde A, drikkevands interesser Område med begrænsede drikkevands interesser, område med særlig landskabelig værdi samt en kirkebeskyttelseszone vedr. Næsborg kirke. Arealet samt de eksisterende værker blev besigtiget d Arealet er beliggende i en afstand af ca meter fra Limfjorden og få hunrede meter fra Cykelrute 23, som følger digerne langs fjorden. Projektet er en del af et verdens omspændende Land Art fænomen benævnt Land. Sigtet med Nørrekærbiennalen 2014 er at skabe et Land Art projekt, som en stedsspecifik og vedvarende platform for kunstnerisk, praktisk og socialt samvær midt i det dyrkede kulturlandskab ved Limfjorden. Projektet vil blive offentligt tilgængeligt og har dermed også til hensigt at fungere, som et værdifuldt indslag/oplevelse for offentligheden langs fjorden. Projektet er/ønskes etableret af biennalens komite bestående af Finn Thybo Andersen, Billedkunstner, Kirsten Dufour, Billedkunstner, Katrine Skovgaard, Kurator, Tine Tvergaard, Billedkunstner, Thomas Bo Østergaard, Billedkunstner, Hilde Mehti, Kurator. For yderligere oplysninger om Land fænomenet se

2 Begrundelse Der meddeles tilladelse til det ansøgte da det er vurderet, at det ikke vil medføre nogen væsentlig negativ påvirkning af de natur-, miljø og/eller landskabelige interesser i området. Dette på trods af at tårnet fungerer, som et mindre landmark. Der er desuden lagt vægt på at arealet og værkerne ikke umiddelbart vil være synlig set fra kysten. Dette skyldes dels digerne samt værkernes relativt begrænsede højde. Der er også lagt vægt på at arealet bliver offentligt tilgængeligt og dermed skal/vil det fungere som en offentlig attraktion langs Limfjorden. Der er og vil blive opsat informationsskilte i tilknytning til værkerne. Yderlig er der lagt vægt på, at værkerne relativt nemt kan fjernes og dermed kan området reetableres til dets oprindelig stand uden væsentlig omkostninger. Tilladelsen er givet på betingelse af, at: Det ansøgte opføres som vist og beskrevet i ansøgning modtaget af Vesthimmerlands Kommune d Det ansøgte er fjernet senest et år efter endt brug eller senest om 5 år fra tilladelsesdatoen. Der ikke anvendes og/eller opsættes blank og/eller reflekterende materialer udover mulige solcellepaneler, som er integreret i en eller flere af værkerne. Der ikke etableres kunstværker, der overstiger en højde på 8 meter. Vilkår om fjernelse tinglyses Øvrige oplysninger Tinglysning af vilkår foretages i henhold til planlovens 55 på ejers bekostning. Tinglysningsafgiften er pt ,- kr. Der er i naboorienteringsperioden ikke indkommet indsigelser. Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år. Klageregler: Afgørelsen forventes offentliggjort på den Afgørelsen kan inden 4 uger fra annonceringsdagen påklages efter reglerne i vedlagte klagevejledning. Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende foreninger og organisationer. Tilladelsen må først udnyttes efter klagefristens udløb. Såfremt der kommer klage over landzonetilladelsen, har klagen opsættende virkning, hvilket betyder, at I ikke kan udnytte tilladelsen, før Natur- og Miljøklagenævnet har afgjort klagesagen. Klagemyndigheden kan dog bestemme, at klagen ikke har opsættende virkning. For klager der indbringes for Natur- og Miljøklagenævnet skal der betales et gebyr, jf. vedlagte klagevejledning. Den sidste klagedag slutter ved kontortids ophør og I vil blive underrettet om eventuelle klager. Side 2

3 Vær opmærksom på at landzonetilladelsen ikke må udnyttes uden en byggetilladelse. Byggetilladelsen behandles særskilt. Med venlig hilsen Ulrik Pedersen Landinspektør Kopi af tilladelsen er sendt til: (E-post) Danmarks Naturfredningsforening (E-post) Danmarks Naturfredningsforening (E-post) Vesthimmerlands Museum Side 3

4 Vejledning om klagemuligheder m.v. Ved afgørelser truffet efter Planlovens 35, stk. 1. Reglerne fremgår af lovens kap. 14. Hvem kan klage: Kommunens afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald. Natur- og Miljøklagenævnet: Natur- og Miljøklagenævnet er nedsat af Miljøministeren. Nævnet består af en formand, to højesteretsdommere og et antal politisk udpegede medlemmer. 4 ugers klagefrist: Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Den sidste klagedag slutter ved kontortids ophør. En tilladelse må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Opsættende virkning: Rettidig klage har opsættende virkning. Det betyder, at det, der er tilladt eller påbudt i afgørelsen, ikke må udføres før klagemyndighedens afgørelse forligger. Klagemyndigheden kan dog bestemme andet. Klagen sendes til: Eventuel klage indgives skriftligt til: Vesthimmerlands Kommune, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars, Att.: Afd. Plan og Byg, der videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet vedlagt afgørelsen og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Gebyr: Nævnet behandler først klagen, når der er indbetalt et gebyr. Gebyret vil blive opkrævet af Natur- og Miljøklagenævnet efter modtagelsen af klagen. Gebyrets størrelse og yderligere vejledning om udformning og fremsendelse af klage findes på Orientering: Vesthimmerlands Kommune giver den, der har fået en tilladelse, underretning om en indgivet klage og om klagens opsættende virkning. Civil retssag: Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. Side 4

5 Matr. nr. 5e og 4d Tolstrup By, Næsborg NB. Kort og data er kun vejledende og kan ikke bruges som dokumentation. Cowi. Udskrevet: 4/23/2014 4:39:56 PM Papir: A4-LANDSCAPE Målestok: 1:4000 Vesthimmerlands kommune

6 Matr. nr. 5e og 4d Tolstrup By, Næsborg NB. Kort og data er kun vejledende og kan ikke bruges som dokumentation. Cowi. Udskrevet: 4/23/2014 4:37:50 PM Papir: A4-LANDSCAPE Målestok: 1:300 Vesthimmerlands kommune

7 Nørrekærbiennalen på LAND 2014 Nørrekærbiennalen på LAND 2014 vil blive indviet i sommeren 2014 som en ny biennale i Danmark. Dette år med temaet: Overlevering og kredsløb. LAND er en lille jordlod på 625 m2 for enden af en mark i det flade landskab ved Limfjorden Nørrekær 1 øst for Aggersundbroen ved Løgstør. Til biennalen er bl.a. inviteret en samisk bygmester fra Nordnorge til at bygge en gamme og Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi fra Thy er inviteret til at etablere en energiforsyning. Sideløbende med den praktiske byggebiennale afvikles et 4 dages program med oplæg af og workshops med inviterede aktører, der tager udgangspunkt i aktuelle diskurser omkring kunst, grænser, økonomi og bæredygtighed. LAND LAND med positionen: N 56 59' 55" E ' 33,7" blev oprettet i begyndelsen af 00erne, som en del af et projekt på overgangen til det nye årtusinde af kunstnergruppen N55. Kunstprojektet LAND består af 17 små enklaver forskellige steder på kloden, stillet til rådighed af individer og institutioner, som et frit rum alle kan færdes i uafhængigt af nationer og grænser. Hvert af disse stykker land er udstyret med en Cairn, en varde, som i sin fremtoning er meget karakteristisk for N55. Se: Siden da har LAND på Nørrekær været brugt i forskellige sammenhænge som platform for eksperimenterende kunst og som socialt mødested. LANDSKABET OMKRING LAND Limfjorden ligger nogle hundrede meter nord for LAND. På den anden side af fjorden Hanherred og lidt længere mod nord ligger Vesterhavet, hvilket giver området et specielt lys. Aggersundbroen, der forbinder Himmerland med Nordjylland, ligger 1,5 km mod vest. De nærmeste landsbyer til LAND er Tolstrup og Næsborg, og der er 6 km til Løgstør. LAND ligger på hævet fjordbund med diger ud til fjorden. På diget ligger Cykelrute 23. Det er et fladt, åbent område med vidt udsyn og højt til himlen, men også åbent for vinden. LAND ligger midt i et kulturlandskab, som en helle mellem dyrkede marker. Et rigt fugleliv er blevet voldsomt 1 - kær i stednavne. Betydning er dels sump dels kratskov ; den sidstnævnte betydning er muligvis den ældste og må forudsættes i mange stednavne. (Nudansk ordbog)

8 reduceret ved opførelsen af en tilstødende vindmøllepark. Men om efteråret slår vildgæssene sig ned her, når de er på træk fra Skandinavien mod syden. Mod syd afgrænses det flade fjordlandskab af en skrænt, og netop her, få hundrede meter syd for LAND, udgravede arkæologer i halvfjerdserne Danmarks eneste kendte boplads fra Bronzealderen. Her levede et lille samfund for år siden baseret på fiskeri og begyndende agerbrug. I dag færdes kun få mennesker på de omkring liggende jordveje. Derfor er det en speciel oplevelse for dem, der finder frem til positionen LAND i Nørrekær. EKSISTERENDE KUNSTPROJEKTER PÅ LAND Der findes allerede flere kunstprojekter på LAND. Kunstnergruppen N55 anbragte en Cairn - en ca. 1 meter høj varde, bygget af rustfrit stål med en gennemsigtig beholder af polycarbonat, der indeholder en manual for Land. I 2001 byggede billedhuggeren Karin Lorentzen et 6 meter højt tårn på 7 ben. Tårnet rager op i det flade land og virker med sin karakteristiske form som et landemærke. Siden opførte billedhuggeren Thomas Bo Østergaard i 2006 et fortov på LAND med en bænk og en lygtepæl. Lampen bliver ved specielle lejligheder forsynet med strøm fra en generator. Flere værker er med tiden tæret bort. Her kan nævnes et gravsted for en guitar af Rasmus B. Pedersen og et stangtennisspil opstillet af Kunstnergruppen Parfyme. DEN FØRSTE NØRREKÆRBIENNALE I 2014 Overlevering og kredsløb Igennem de senere år er der poppet mange nye internationale biennaler op på perifere steder rundt omkring i verden, der ikke før har været introduceret til og indlemmet i kunstens rum, som steder, hvorfra man ønsker at udbrede og udforske tendenser i samtidskunsten. Den dialog, der føres i samtidskunsten, bliver inddraget i biennalens kontekst og selve stedet, lokaliteten bliver et mål for kunstnerisk bearbejdelse, hvilket gør biennalen og kunsten nærværende og interessant for et lokalt publikum. Som modspil til det faktum at biennaler ofte er nogle kæmpestore kunstmaskiner af national betydning, ønsker vi at vise en anden model med et enkelt tema og begrænset deltagelse, der fungerer mere som et laboratorium eller som en læringsproces, ikke kun i kunsten, men også i den praktiske verden. Nørrekærbiennalen opererer i et postmodernistisk rum, hvor vi ikke opfatter det postmoderne som en ny isme, men et udvidet kunstbegreb som bl.a. blev introduceret af den tyske kunstner

9 Joseph Beuys. Her blev det kunstneriske operationsfelt udvidet til sociologi, videnskab, filosofi, økologi og politik. En opfattelse af kunst som alle de kreative tiltag, som mennesker foretager sig for at ændre basis for deres liv 2. Sigtet med Nørrekærbiennalen 2014 er derfor at skabe værker og begivenheder til LAND, der bygger på stedets præmisser, udvider stedets idé og dets forhold til det omkringliggende (lokal)samfund og kulturlandskab. ETABLERING AF LÆ OG ENERGIFORSYNING Omdrejningspunktet i den første Nørrekærbiennale vil være bygningen af en samisk gamme, som en byggeworkshop under ledelse af en gammebygmester og kunstner og arkitekt Joar Nango fra Tromsø. Efterfølgende vil gammen kunne benyttes som en bo-skulptur for de, som besøger LAND. Endvidere er Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i Thy (DK) inviteret til at etablere en energiforsyning på LAND i form af en vindmølle og et solcellepanel, der dels kan forsyne den allerede etablerede lygtepæl med strøm, dels servicere besøgende med strøm til eksempelvis opvarmning af vand til the eller kaffe. Således vil overleveret viden om boformer i naturen forenes med nye alternative energiformer vindkraft og solceller i et 14 dages laboratorium på LAND. DEN SAMISKE GAMME 2 Skulpturen har kun værdi, når den arbejder for udvikling af menneskets bevidsthed. Jeg må sige, at udviklingen af den menneskelige bevidsthed i sig selv allerede er et skulpturelt forehavende (Joseph Beuys).

10 Den traditionelle samiske bolig kaldes gamme eller goahti på samisk, og kan spores tilbage til jernalderen. Denne boligform har sandsynligvis tidligere været udbredt i store dele af Skandinavien, men i de nordligste dele af Skandinavien har samerne viderelært byggetraditionen og håndværket op til vore dage. Gammen har været den stationære bolig i modsætning til Lávvu en (en teltkonstruktion), som rendriftsamerne brugte om sommeren, når dyrene gik på vidderne. På Nørrekærbiennalen opfører vi en buespærgamme (bealljegoahti). En gamme konstrueret af træ, bark, og tørv. Den har et indre skelet af to sæt buede træstammer. Disse spær er den vigtigste del af den bærende konstruktion og må nøje udvælges blandt birketræer, der vokser på skråninger. Træerne her bugter sig over roden for at kunne vokse lodret op og udgør den del på spærene, der danner buen. Skelettet lukkes af mindre afbarkede birkeplanker, og barken fra stammerne fordeles i jævne lag, tæt omkring hele konstruktionen. Til sidst fordeles græstørv tæt over hele konstruktionen. Indenfor, omkring bålpladsen i midten, fordeles et lag af de tyndeste afskårne birkegrene som isolation, og herpå placeres ugarvet rensdyr- eller fåreskind. Opførelsen kræver meget erfaring, og der er mange små, men meget vigtige detaljer ved konstruktionen, der er vigtige for holdbarheden med hensyn til forrådnelse, fugtighed, frisk luft og cirkulation af røgen fra bålet. ENERGIFORSYNING MED VEDVARENDE ENERGI Endvidere er Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i Thy, Danmark, inviteret til at indgå i et samarbejde om at etablere en vedvarende energiforsyning til LAND i form af en vindmølle og et solcellepanel. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi blev grundlagt i 1983 og har gennem alle årene givet information og forsket i vedvarende energi og energibesparelser. Gennem forskning og udvikling skaber Folkecenteret innovation indenfor vedvarende energiteknologier. I samarbejde med målgruppen, de mindre og mellemstore virksomheder, udvikler staben af ingeniører og biologer nye miljørelaterede produkter med stort vidensindhold. Opbygning af viden foregår gennem forsøg, teknologioverførsel og samarbejde med brugerne, hvilket resulterer i prototyper, demonstrationsanlæg og dokumentation indenfor før-kommercielle teknologier, såsom bølgekraft, bygningsintegrerede solceller, samt planteolie og brint til transport. ET TRIANGULÆRT NORDISK SAMARBEJDE Med denne første Nørrekærbiennale ønsker vi at etablere et samarbejds - og udvekslingsforum med tre udspringspunkter: Nørrekær i Vesthimmerland, Danmark, Sørfinnset Skole/ The Nord Land, samt Karasjok, Tromsø og Kirkenes, Nordnorge og kunstner/farmerkollektivet Kultivator, der består af kunstnere og landmænd fra Dyestad på Öland i Sverige, da vi finder, at vi arbejder i et beslægtet krydsfelt. Komiteen for Nørrekærbiennalen har endvidere et tæt samarbejde med kurator Hilde Mehti fra Kirkenes, Norge. Ved at sammenkoble periferierne i de nordiske lande ønsker vi at undgå fordrejning, institutionalisering og instrumentalisering af kunsten, men finde frem til andre udgangspunkter og erfaringer, som vi kan dele med den lokale befolkning. SEMINAR OG DEBAT Sideløbende med den praktiske byggeworkshop afvikles et 4 dages program med oplæg og workshops fra inviterede aktører med udgangspunkt i aktuelle diskurser omkring kunst, grænser, økonomi og bæredygtighed for menneskets overlevelse i overensstemmelse med naturen og naturens

11 overlevelse i en menneskeskabt verden i ønsket om, at ny viden kan blive produceret indenfor kunstens kontekst i et produktivt stofskifte med det omgivende civilsamfund. NØRREKÆRBIENNALENS KOMITE Finn Thybo Andersen (DK), Billedkunstner Kirsten Dufour (DK), Billedkunstner Tine Tvergaard (DK), Billedkunstner Thomas Bo Østergaard (DK), Billedkunstner Hilde Mehti (N), Kurator Katrine Skovgaard (DK), Kurator