Kommuneplan marts april 2012 Hvidbog. Idéfase

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneplan 2013-25. 1. marts - 10. april 2012 Hvidbog. Idéfase"

Transkript

1 Kommuneplan marts april 2012 Hvidbog Idéfase

2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Resumé fra høringsfasen... 4 Oversigt over bidrag i idéfasen... 6 Oplistning af centrale emner... 7 En samlet kommune med by og land... 7 Gode byer at leve i... 9 Naturen og livet på landet Et sundt og aktivt liv Ansvar for fremtiden Del 1: Input fra dialogrunden marts Dialogmøde Tuse Næs Dialogmøde Tuse Dialogmøde Gislinge Dialogmøde Svinninge Dialogmøde Jyderup Dialogmøde Knabstrup Dialogmøde Regstrup Dialogmøde Tølløse Dialogmøde Vipperød Del 2: Referater fra Borgermøde den 26. marts på Holbæk Teater En samlet kommune med by og land Gode byer at leve i Naturen og livet på landet Et sundt og aktivt liv Ansvar for fremtiden Del 3: Skriftlige høringssvar Del 4: Tidligere ansøgninger henvist til Kommuneplan Del 5 Referater fra møder med Erhvervsforum, Grønt Råd og Ungdomsbyrådet

3 Introduktion Resumé fra høringsfasen Oversigt over bidrag i idéfasen Oplistning af centrale emner 3

4 Introduktion Holbæk byråd har med offentliggørelsen af Udviklingsstrategi for Holbæk Kommune besluttet, at den gældende Kommuneplan 2007 skal revideres i sin helhed og erstattes af en ny kommuneplan. Den nye kommuneplan skal bidrage til, at udviklingsstrategien bliver til virkelighed ved at omsætte Udviklingsstrategiens intentioner til konkrete retningslinjer og rammer for den fysiske planlægning. I henhold til Planloven skal byrådet ved revision af kommuneplanen forestå en oplysningsvirksomhed med henblik på at fremkalde en offentlig debat om kommuneplanens målsætning og nærmere indhold. Forud for debatten har byrådet udarbejdet et debatmateriale bestående af: Udviklingsstrategi for Holbæk Kommune med revisionsbeslutning Planberetning for Holbæk Kommuneplan Debatoplæg for Kommuneplan Materialet har været i høring i perioden 1. marts til 10. april Borgerne og andre interesserede har haft følgende muligheder for at komme til orde: Dialogmøderne i marts: Her fik borgerne mulighed for at drøfte udviklingen af deres lokalområde og komme med forslag og ideer til Kommuneplan Fælles borgermøde den 26. marts: Med afsæt i debatoplæggets spørgsmål blev udvalgte kommuneplantemaer drøftet på tværs af lokalområder, fagområder og interesser. Skriftlige høringssvar: Frem til den 10. april har det været muligt at indsende ideer, bemærkninger eller forslag til konkrete arealudlæg. Endvidere er der afholdt møder med Grønt råd, Erhvervsforum og foretaget en byvandring med ungdomsbyrådet. Holbæk Kommune har modtaget 36 høringssvar i perioden. Høringssvarene er samlet i denne hvidbog sammen med referater fra dialogmøder, borgermøder mm. Resumé fra høringsfasen En samlet kommune med by og land Holbæk by er kommunens hovedby, men alle lokalområder har en rolle at spille afhængigt af deres størrelse og potentiale. De mindre byer har gode forudsætninger som bosætningsbyer og rammen om det gode liv. Det sociale liv udspiller sig både i bymidterne, og i foreningslivet i de mindre byer. Der er behov for at fastholde og udvikle detailhandlen. Handel skal foregå i bymidterne og bidrage til at skabe levende byer. Erhvervsudvikling skal koncentreres omkring Holbæk, Tølløse og 4

5 Jyderup, samtidig med at det også er muligt at etablere mindre virksomheder i mindre byer og lokalsamfund. En eventuelt kommende Kattegatforbindelse bør tænkes ind i planlægningen. Gode byer at leve i Byudviklingen skal ske med afsæt i de enkelte byers særkende og værdier. Byernes karakter skal bevares og der skal gives plads til det grønne. Byomdannelse og byfortætning skal ske med respekt for eksisterende bevaringsværdier, herunder byens rum, gadenet og åndehuller. Gode byer at leve i er byer der har de nødvendige servicefunktioner, mødesteder, et varieret tilbud af boliger og boligområder og muligheden for at komme rundt. Flere peger på store trafikale udfordringer. Let adgang til naturoplevelser - eksempelvis stier - er med til at gøre en by attraktiv. Vi skal planlægge kommunens byer for dem, der allerede bor der. Naturen og livet på landet Det er positivt at der arbejdes seriøst med planlægningen af det åbne land i denne kommuneplan. Kommunens varierede landskab bør bevares og udbygges med flere natur- og vådområder. Der efterspørges flere, sammenhængende stier og bedre muligheder for at komme ud og opleve landskabet. Samtidig skal der være plads til naturområder, som ikke er besøgsmål. Der er delte meninger om landbrugets nuværende og fremtidige rolle, men vigtigt er det at det tænkes sammen med biogasanlæg. Vindmøller, biogasanlæg, solcellemarker og andre tekniske anlæg skal placeres under hensyntagen til naturen og gerne i industriområder, langs motorveje eller som havvindmøller. Et sundt og aktivt liv Kommuneplanen skal bidrage til at markedsføre kommunen og lokalområderne som attraktive steder at bo og leve. Fjorden og skovene skal bevares det er det bedste vi har. Vi skal udnytte de herlighedsværdier der allerede er eksempelvis fjordstien, skovene, Brorfelte og Maglesø. Ligesom Holbæk havn har et stort uudnyttet potentiale som besøgsmål og samlingssted for kommunes borgere. Planlægningen skal skabe synergier mellem de aktiviteter der allerede er og tage afsæt i borgernes behov og ønsker. Ansvar for fremtiden Der er stort fokus på bæredygtig planlægning og anvendelse af alternativ energi. Der er konkrete forslag til områder, der kan udpeges til forsøgsområder for miljøvenligt og bæredygtigt byggeri. Flere peger på sammenhængen mellem varmeplanen og kommuneplanen, herunder planlægning for vindmøller, solfangere, biogasanlæg og landbrug. Der er forventninger til at Kommuneplan 2013 indeholder principper for kommunen som helhed og for de enkelte lokalområder. 5

6 Oversigt over bidrag i idefasen En samlet kommune med by og land Gode byer at leve i Naturen og livet på landet Et sundt og aktivt liv Ansvar for fremtiden Afsender Bemærkninger vedrørende Skriftlige høringssvar En borger på Lergravsvej X Byudvikling af Holbæk by Henrik Fritzen, Ungdomsbyrådet X X Holbæk havns udviklingspotentiale Kullegård Arkitekter, Egon Fruelund X Nyt byudviklingsområde i Holbæk vest Christian Ahlefeldt- Laurvig X Nyt byudviklingsområde i Holbæk øst Henrik Larsen, Danbolig X Nyt erhvervsområde ved Megacenter II Jens Bloch X Udbygning af Orø havn Lasse Busk-Clausen X Udbygning af Orø havn Henning Wallin Olsen, Tuse Næs Lokalforum X X X X X Udviklingen af kommunes små bysamfund Kristian Klink Hardis X Fastholdelse af kommuneplanramme for boliger Christian Ahlefeldt- Laurvig X Nyt boligområde i Tuse Henrik Larsen, Danbolig X Nyt boligområde i Gislinge Ingrid Munkholm Lund X Udpegning af arealer til miljøvenligt og bæredygtigt byggeri mv. Søren Christensen X Ændring af kommuneplanrammer for offentligt område Ivan N. Brøndel X X X Trafikplanlægning i Tølløse Jørgen Knudsen, Svinninge lokalforum X Fastholdelse af boligudlæg og trafikplanlægning Kim Tolstrup X X Byudvikling af Jyderup samt pricipper for erhvervsudv. mv. Preben Gajhede, Jyderup lokalforum X X X X X Udviklingsplan for Jyderup inkl. deres rolle i Holbæk Kommune Karla Frydenvang, Mørkøv Lokalfora X X Bymønster, by- og erhvervsudvikling Katrine & Søren Rankenberg Frey X X Bæredygtigt byggeri og etablering af en skovhave i Mørkøv Lars Fjord Mølby, Makvärket X X Forslag om at omdanne keramikfabrik til center for kultur & miljø Jørn Jensen X Forslag om opførelse af ny multihal Jørn Jensen X Trafikplanlægning i Ugerløse Jørn Jensen X Cykelsti fra Ugerløse til Nr. Vallenderød Klaus Vink Slott, Ugerløse lokalforum X X Bymønster og byudvikling, trafikplanlægning, stier mv. Ditte Trinderup X Forslag om opførelse af ny multihal, fredeliggørelse af bymidten mv. Lokalhistorisk forening, Tølløse X Byudvikling, bevaring af værdifulde bygninger og bymiljøer mv. Nina Toftesgaard X Nyt boligområde i Vipperød Steen-Kristian Eriksen, Ældrerådet Udviklingen af ældrevenlige byer og boligområder Niels Henrik Hansen X X Trafikplanlægning, byudvikling og trafiksikkerhed Finn Bjerregaard/Carsten Lambrecht, DN X X X X X Bymønster, byudvikling, bymiljøer, natur og det grønne mm. Niels-Arne Jensen, Grønt Råd X X X X X Bymønster, byudvikling, bymiljøer, natur og det grønne mm. Flemming Larsen X X Forslag til omdannelse af Brorfelde til oplevelsescenter Steen Parkel, Dansk Autocamper Forening X X Forslag om bynære autocamperpladser ved Holbæk havn Christian Castenskiold X X Forslag til område for opsætning af vindmøller Erik Abraham, Wind Estate A/S X X Forslag til områder for opsætning af vindmøller Karen Sylvest Vesterdal X X Forslag om at udpege seniorlandsbyen i Holbæk til energilandsby Tidligere ansøgninger henvist til Kommuneplan 2013 Martin Knudsen X Ønsker arealudlæg til motorcross Henning Wallin Olsen X Ansøgning om huludfyldning (1 hus) ved Løserup by. Christian Hansen X Ændirnger af rammeområde i Mørkøv Bent Larsen X X Ønske om arealudlæg i Gl. Tølløse, 9 grunde Input fra møder med... Holbæk Erhvervsforum den 29. marts 2012 X X X Bymønster, byudvikling, erhvervsudvikling og trafik Grønt råd den 29. marts 2012 X X X X X Byudvikling, det grønne og lansskabsplanlægning Ungdomsbyrådet den 21. marts 2012 X Input fra dialogrunden marts 2012 Gislinge X X X Jyderup X X X X X Knabstrup X X Svinninge X X X Vipperød X X X Tuse X X X Tuse Næs X X X X X 6

7 Oplistning af centrale emner En samlet kommune med by og land Bymønster Holbæks styrker er den variation de mange store og små bysamfund repræsenterer, de mange forskellige typer natur i kommunen, og nærheden mellem by og land. Tilvækst i boliger, detailhandel og erhverv primært sker uden for Holbæk by i kommunens øvrige stationsbyer. Holbæk kommune består af Holbæk, som er hoved byen, Tølløse og Jyderup, som er de næststørste byer, men derudover skal vores kommune have så meget kraft, at alle 18 lokalområder kan se og mærke, at de er en del af den store struktur. Alle skal ikke have alt, men der skal være mulighed for alle til at være med til at udvikle det, som de er gode til, og det, som passer ind i lokalområdet og borgerne, som bor der. Byrådet skal vælge / prioritere indsatserne med Holbæk som lokomotiv. Hvad gør man med de små centre der skal træffes nogle valg fravalg være klar til at gå hele vejen lad være med at fedtspille og husk at sige det højt. Ok at centralisere udviklingen omkring Holbæk, men infrastrukturen skal også være god i resten af kommunen. Holbæk arena som eksempel på en indsats der kan komme alle til gode Fuld gas på indsatsen i Holbæk farligt at smøre indsatsen ud over det hele De 17 lokalområder skal ned på 8 og følge den nye skolestruktur (Slår man lokalområder sammen er der risiko for at medborgerskab og borgerinteresse svækkes.) Lokalsamfundene Der er potentiale i udviklingen af mindre bysamfund til levedygtige byer. Kommuneplan 2013 bør tilgodese de små lokalsamfund og byer bl.a. ved at skabe bedre udviklingsmuligheder for erhvervslivet og mindre landbrugsvirksomheder eks. ved at udnytte nedlagte landbrugsbygninger. Diversitet i kommunen har værdi frem for ensartethed. Nogle mindre byer har enestående beliggenhed og store turistpotentialer, andre kulturhistoriske kvaliteter og kunsthåndværkertraditioner. Lad lokalfora bestemme byernes udviklingsprofiler. Utrolig vigtigt at bibeholde udvikling af lokalområderne, både med hensyn til boliger og arbejdspladser og dagligvarebutikker, kun herved kan kommunen opretholde et aktivt lokalområde med et aktivt fritidsliv omkring skole, kultur og idræt, hvor der lægges rigtigt mange frivillige timer til glæde for borgere i alle aldersklasser. Fremtidige undervisningsinstitutioner, erhverv mv. på stationsnære arealer. En politisk udmelding om ikke mere vækst/boligudvikling vil starte en afvikling af lokalsamfundet. Skal der være mulighed for boligtilvækst også i de små landsbyer de steder hvor der ikke er noget at understøtte? Socialt liv udspiller sig både i bymidterne og i foreningslivet i de mindre byer Cykelstier og gangstier er vigtige for at vore børn kan komme omkring 7

8 Buslinjerne vigtige for at lokalsamfundene kan eksistere.. Børn, skole og pasning er vigtige, de enkelte lokalområder skal være ramme om den gode dagligdag men skal ikke tilbyde de større byers udbud af butikker og kulturliv.. Der skal ske en politisk prioritering, som fastholder, at der kan ske huludfyldning men ikke egentlig byudvikling Trafik og infrastruktur Det bør overvejes hvilken betydning en evt. Kattegatforbindelse kan få for Holbæk kommune ift. bymønster og byudvikling og kommunes position på Sjælland. Det bør også ses i sammenhæng med overvejelserne om en ny station. En eventuelt kommende Kattegatforbindelse bør indtænkes både ift. potentialer (som opførelse af nyt transportcenter ved Kundby) og problemer (trafikale) Der bør arbejdes på et dobbeltspor fra Kbh til Kalundborg. Evt. rette banen ud Der er stadig store trafikale udfordringer særligt for dem der skal til hovedstandsområdet. Parkering er et problem i Holbæk Kommune. Stor pendlerflok fra Kalundborg til kbhn, skal have togforbindelse hele vejen. Let adgang til kollektiv transport og gode muligheder for at anvende cykel er en af forudsætningerne for at dække transportbehovet på en miljøvenlig og sund måde. Erhvervsudvikling Erhvervsudvikling: Virksomheder i miljøklasse 1-5 bør placeres i Holbæk, Jyderup, og Tølløse, mens den øvrige del af kommunen kan placere virksomheder i miljøklasse 1-4. Desuden bør der findes et sted for virksomheder i miljøklasse 6-7. Koncentrer erhvervsområderne. Lav ikke rammerne mere åbne, forskellige anvendelser i forskellige områder, større miljøklasser. Der skal være bestemmelser for erhvervsbyggeri vi vil ikke have et Megacenter2 Der er ikke behov for flere blå arealer på Valdemars Sejrsvej. Sæt fokus på webshops indsatsområde i erhvervspolitikken. De kan med fordel placeres uden for byen. Brug vækstfabrikken.. Sørg for, at der er ledige erhvervsarealer også i de mindre byer og landområderne.. Detailhandel Behov for at fastholde og udvikle detailhandel. Fortætning vær opmærksom på at handel skal ske i bymidten kan affolke livet i byerne hvis butikkerne flyttes ud. Store butikker som IKEA eller lign. må gerne ligge i udkanten. Butikscentret vil være gift for de små byer mange tomme butikker kan ikke forestille sig hvor butikkerne/kunder skal komme fra. Man skaber mere handel ved at satse på et attraktivt bymiljø bl.a. havneområdets fremtid, Ahlgades struktur og benyttelse, sikre tilgængeligheden for især de bløde trafikanter og udvikle attraktive bymidtemiljøer mm. 8

9 Gode byer at leve i Generelt Hver by bør have individuelle løsninger dvs. hvis der kommer en investor som ønsker noget andet, skal kommunen være aktiv medspiller. Ser gerne at kommunen skaffer fx arealer til erhvervsudvikling så kan/vil lokalsamfundet gerne være aktiv medspiller i salg af arealerne. Gode karakteristiske bygninger og bymiljøer bør bevares også selvom de ikke er registreret bevaringsværdige de er med til at give identitet. Pas på at værdierne ikke ødelægges af ad hoc planlægning. Holbæk by og de øvrige bysamfund Holbæk Kommune rummer både natur og vigtige kulturmiljøer, som bør beskyttes og danne udgangspunkt for den fremtidige udvikling. Begrænsning af støj og forurening fra gennemkørende trafik, etablering af torve og pladser til oplevelse og mennesker, sikring af flere træer i byerne og grønne områder mellem boligområderne, sammenhængende stisystemer med naturlegepladser i byområder, grønne tage og lokal afledning af regnvand er blot eksempler på de mange emner, der er at tage fat på. Mangler lidt mere liv i de mellemstore byer Satse på kultur, adgang til det grønne, stier, trafik og sammenhæng i familielivet Bevare landsbyernes /stationsbyernes karakter og giv plads til det grønne. De klassiske gamle gadeforløb er vigtige og skal bevares. Er også byens rum Byfortætning er et sundt alternativ til en by der karakterløst breder sig ud over landskabet og effektivt sætter en stopper for potentiel naturetablering. Byfortætning kan også være tæt/lav boligbebyggelse. Byomdannelse og fortætning skal ske med respekt for eksisterende bevaringsværdier. Der er behov for, at forbedre overblikket over kulturværdierne i kommunen, evt. via etablering af et kulturatlas. For meget fortætning kan tage luften ud i byerne vi mangler åndehullerne Brug for at kunne ånder nogen steder, enten fysisk eller at sjælen skal have ro Let adgang til naturoplevelser eks. stier - er en vigtig del af en bys attraktivitet. Stier skal etableres og plejes. Husk at trække det grønne ind i byen i byudviklingen eks. grønne områder mellem boligområderne. Efterspørger mål for stier og naturlegepladser i byerne. Det skal sikres at der er tidssvarende ældreboliger, der matcher de ældres behov og nok til hele planperioden. Ældreboliger og institutioner kan bidrage til fleksibilitet og mangfoldighed i boligområderne. Forbedring af trafiksikkerheden St. Merløse, Kirke Eskilstrup og Tølløse ved at sænke hastigheden til maks. 40 km / t og ved udbygge vejchikaner mm. således at skolebørnene og andre kan færdes trygt Behov for trafiksanering af hovedvej Ringsted St. Merløse Ugerløse Holbæk for den nordgående trafik i Holbæk. Det er vigtigt, at vores byer også er indrettet til ældre eks. ved bedre tilgængelighed og udbygning af den kollektive trafik indenfor og udenfor kommunen, en mere ældreegnet indretning af og tilgængelighed til butikker, idræts- og kulturfaciliteter, plejecentre samt offentlige bygninger samt bedre vilkår for at opleve landskabet og kulturen. Adgang til skovnatur og grønne kiler tæt ved boligområder har stor betydning for de fleste. 9

10 Holbæk Bevaringsværdige bygninger og bymiljøer bør bevares, de bidrager til byens fortælling og identitet. Der skal være sociale samlingssteder også for det uorganiserede Holbæk havn rummer et stort uudnyttet potentiale som samlingssted med plads til sports- og fritidsaktiviteter og store armbevægelser en pendant til byens mere intime byrum. Havnen skal bindes sammen fra Blegstrædehage til xxxhage, med aktiviteter på de to hager og langs kajen. Hvad skal havnen bruges til fremadrettet? Sats på kvalitet i det offentlige rum, udsigt til vandet osv. Må ikke kun være boliger lav synergi mellem attraktioner og boliger Der er behov for en ny strategi for udvikling af de resterende dele af havnen. Udviklingen af de resterende områder, bør ske med respekt for historien, miljøet og arkitekturen, og rumme aktiviteter der i højere grad skaber liv i havneområdet. Pas på med at få lukket havnen af med flere boliger bind havnen sammen med Ahlgade Holbæks helt store kvalitet er fjorden. Havneområdet i dag mangler oplevelser. Flyt en gæstemarina ind i hjertet af Holbæk havn med gæstefaciliteter for lystbåde. Etabler Holbæk byferie i havneområdet. Bygge en landsby på havnen. På Silvangrunden. Som Dragør. Tæt-lav bebyggelse, fri for institutioner og offentlige bygninger. Småbyliv midt i centrum. Mere grønt på havnen Stationspladsen kræver en indsats, det er indgangen til Holbæk Der er noget galt med Ahlgade der skal gøres noget ved trafikken! Ahlgade som gågade. Udnyt den brede gade til midterstribe af pavilloner. Giver Rosen tomme butikker? Vi har en unik hovedgade men hvis der bliver bygget mange kvadratmeter i et center, så afgør markedskræfterne, hvor meget plankeværk vi skal have i Ahlgade? Der er pt. Ledige butiksarealer i Holbæk pas på med at lægge for mange arealer ud. Få lavet nogle ordentlige detailhandelsanalyser Borgergården, Kvickly er begge eks. På døde steder Holbæk by præget af noget småtteri tror at Rosen vil komme til at betyde/ændre det som de andre centre ikke har kunnet fordi de er for små. Liv på Smedelundsgade pga. Føtex åbning et stort butikscenter i Smedelundsgade vil kunne ændre en udvikling. Hvor skal de blødetrafikanter være Holbæk er ikke en god by at være en af de bløde trafikanter i. Der bør overvejes en ny pendler station evt. ved Holbæk syd, som gør det lettere og mere attraktivt for folk at vælge toget. Forslag om et nyt byudviklingsområde i Holbæk vest med plads til ca. 700 nye boliger, erhverv og institutioner. Forslag om et nyt byudviklingsområde i Holbæk øst med parcelhusbebyggelse og skov. Vi skal også have et seminarium i Holbæk fremover. 10

11 Orø Udbygningen af Orø havn bør ske i respekt for det nuværende havnemiljø, således at eksisterende funktioner og bygninger bevares, benyttes og istandsættes fremfor at bygge nyt. Orø havn skal udvikles til en levedygtigt og smuk ramme om et aktivt fritidsliv for såvel sejlere, kajakroere, søspejdere, turister og øens beboere i øvrigt. Udby, Tuse Næs En harmonisk byudvikling med respekt for eksisterende værdier og bygninger. Fokus på at tingene ikke forfalder istandsættelse eller nedrivning. En misvedligeholdt by tiltrækker ikke nye borgere Servicefunktionerne skal bevares Et stort problem at der sker nedskæringer i busruter Forslag om at evt. lade rammeområde 5.B06 overgå til et fremtidigt byudviklingsområde (udvikling efter 2025) Ønsker ikke flere sommerhusområder, hellere satse på at opgradere det vi har Tuse Næs ønsker en fleksibel udvikling eksempelvis ved omdannelse af landbrugsbygninger Savner en erhvervsstrategi for Tuse Næs oplever en nettoafgang af arbejdspladser. Ønskede oplyst/belyst, hvad skaber vækst og arbejdspladser. Fokus på at landbruget generer arbejde til flere En gang- og cykelbro over fjorden fra Holbæk til Tuse Næs kan sikre fremtidig udviklingsmuligheder eller færgeforbindelse til Næsset Færdiggørelse af cykelsti mellem Markerslev og Mårsø, så der er mulighed for at cykle i skole. Fjordstien er for dårlig på næsset for farlig Skovene Bogenæs skov er de natur- og landsskabsområder der sættes særlig pris på og som bruges. Udby ønsker at foretage forsøg med alternative energiformer eks. solvarme, biogas og jordvarme. Hagested Ønske om fastholdelse af et kommuneplanlagt boligområde Tuse Bevare det der er her, for det er godt: skole, ældre center, idrætsanlæg, børnehave mm. Tuse er og skal være en bosætnings by med ældrebolig, bofællesskab, oldekolle. Bevaring af forsamlingshus og fritids- og kulturtilbud. Forslag om et nyt boligområde i Tuse øst med parcelhusbebyggelse og skov. 11

12 Sti fra Butterup- Tuse ønskes på sigt, den skal kobles på ved Møllestensparken. Udbygning af skolen der kommer på sigt 4 spor /12 klasser på overbygningen. der behov for flere p-pladser en ny ved hallen, den eksisterende er inddraget til byggeri. Det trekantede område mellem skolen og motorvejen kunne med fordel inddrages til skolen til fodboldtbaner og pendlerparkering Trafiksanering og busstop ved skolen Tuse Byvej = ligner en motorvej. Kommer der større adskillelse mellem Tuse-Allerup vil Tuse ikke være bæredygtig i sig selv. Kommer Tuse for tæt på Holbæk / smelter sammen med Holbæk, vil kvaliteterne ved Tuse forsvinde. Kulturmiljø i Butterup by skal bevares. Rishøjgård en god ide Ønsker ikke stort/tungt erhverv eller industri i Tuse, dog beholde det erhverv der er. Graveområde forslag fra regionen er et stort område, med problematikker omkring Trafikgener især i forhold til skolevejen Gislinge Nyt boligområde i øst. Skal have vejadgang fra Adelers Allé med gang- og cykelstier der forbinder området med, herved undgår man at trafikbelaste bymidten. Gode bosætningsmuligheder i vest. Der er fortsat stor restrummelighed i de nye boligudbygninger, som kan trække nye beboere til Konkret ansøgning om et nyt boligområde i Gislinge med plads til 9 parcelhuse Gislinge vil gerne tiltrække erhvervsdrivende og mindre virksomheder fx inden for byggebranchen. Gislinge er en by med driftige børneinstitutioner og skole. I fremtiden vil Gislinge gerne have fokus på idræt, sport og sundhed. I den forbindelse ønskes en legeplads til SFO, at klubhus flyttes til hallen og areal til flere boldbaner. Forslag om alternative boformer. Gerne sammen med et rekreativt område. Fx området øst for byen, se skitse med indtegnet sø og skov. Med alternative boformer tænkes olle-kolle og bæredygtige bebyggelser. Store problemer med lokale oversvømmelse bl.a. ved Lundemarksløbet Forslag til regnvandsbassinet lige vest for byen. Er et dejligt område hvor der kan opstilles bænke. Kan indgå i Gislingeruterne og blive et rekreativt sted. Ønske om bynær skov evt. kan det lille skovområde Rævekrattet vest for byen udvides? Evt. kobles sammen med regnvandsbassinet. Alternativt kunne man anlægge skov og regnvandssø øst for byen. Evt. sammen med alternative boformer á la Olle-Kolle i skoven. Ønsker cykelstier mellem byerne, også ind til Holbæk. Ønske om ny vej til erhvervsområdet. Direkte tilkobling på Kalundborgvej/Landevejen. Ønske om etablere lastbilparkering ved erhvervsområdet. 12

13 Kundby Forslag om at tilbageføre arealet øst for Kundby skole (udlagt i KP07 til offentligomr., skoleudvidelse) til boligområde. Eksisterende boligudlæg nord for skolen opdeles til hhv. offentligt område, nyt boligområde og fremtidigt boligområde. Svinninge Svinninge skal være en by for børnefamilien med unik skole, sikker skolevej, skov, sø, foreningsliv og sammenhold Ønsker attraktive boligområder Ønsker om at fastholde nuværende arealudlæg for boliger samt indarbejdelse af projekt for Svinninge Hovedgade fra 2010 Byen lider under massive trafikproblemer på Svinninge Hovedgade. Der køres med alt for høj fart hvilket giver uheld og utryg færdsel. Det er et klart håb, at kommunen kan iværksætte fartdæmpende foranstaltninger og forskønnelse af hovedgaden. Det projekt der blev udarbejdet kunne eksempelvis realiseres i etaper. Ønsker om etablering af 3 lyskryds på Hovedgaden alternativ bump ved skolen/ tunnel ved hallen Byen har et lille bibliotek, som samtidig fungerer som bymuseum. Det bliver brugt meget. Ønsker et grønt område i midten af byen Svinninge bedre udeliv i byen Genoprettelse af søen som udflugtsmål med shelter, toiletter mm. Der har været problemer med kloakforholdene, men forsyningen har standset det kloakvand som løb op. Men der er stadig kapacitetsproblemer ved skolestien under broen. Jyderup Jyderup har i forbindelse med den kommende kommuneplan 2013 udarbejdet en udviklingsplan for Jyderup. Planen er udarbejdet i samarbejde med ca. 35 borgere, der har været aktive i forskellige arbejdsgrupper. Udviklingsplanen for Jyderup indeholder et bud på drømmebyen herunder forslag på handlinger for en bæredygtig udvikling, naturen, bymidten, handel, service, turisme, boligudbygning, erhvervsudvikling, infrastruktur, fritid, kultur og sundhed Jyderup gerne have bynært byggeri tæt og højt en god blanding. Forslag om at eksisterende plangrundlag revideres således at det er muligt at bygge højere Jyderup bymidte. Det skal også være muligt at etablere større og mere tidssvarende butikker Jyderup har bevidst fravalgt en overdækning af et butikscenter Jyderup mangler erhvervsarealer hyldevarer. 13

14 Mørkøv Ønsker om at fastholde boligudlæg og flere erhvervsområder særligt til håndværkserhverv Forslag om at lave skovhave på 1-2 ha af Økoland samt opføre et eathship-byggeri (bæredygtigt, miljøvenligt og selvforsynende) i Økoland Stigs Bjergby skolelukning medfører lukning, foreninger manglende tilslutning Knabstrup Flere boliger (boligområder) plads til bofællesskaber Forslag om at omdanne keramikfabrik i Mørkøv til center for kultur og miljø. De gamle bygninger skal bevares ved en spændende og bæredygtig bygge- og istandsættelsesproces, drevet af frivillighed og samarbejde. Kultursteder hvor unge kan mødes Daginstition for lidt plads til udvidelse. Mere erhverv (ex. Smed på Bakkerupvej, ønsker at udvide) eks. et industriområde Bedre sted til lastbilparkering uden for byen for mindst 15 lastbiler Gennemførelse af planlagte stier Ønsker om mere skov eller skov nok? Ugerløse Ugerløse skal udvikles til et bæredygtigt lokalsamfund, altså en by hvor folk har lyst til at blive boende, men også at flytte til. Ugerløse skal være et godt sted at bo og leve. Ønsker at projektet om Multihallen skal integreres i Kommuneplan 2013 Ønske om en omfartsvej rundt om Ugerløse og fredeliggørelse af bymidten Ønske om etablering af cykelsti fra Ugerløse til Nr. Vallenderød Forhindre at nedlagte bygninger og landbrugsejendomme forfalder ved nedrivning (kondemnering) eller sammenlægning. Forhindre lugtgener fra eks gylle. Tølløse Bymidten skal gøres mere attraktivt. Bud på bevaringsværdige bygninger bør kortlægges og bevares. Bevare smutveje, stier og gyder. Forretningslivet i bymidten skal bevares og styrkes, store supermarkeder placeres i udkanten. Lindevej ikke permanent pendlerparkering. 14

15 Vipperød Vipperød ligger centralt i kommunen, - som forstad til Holbæk-, og kunne udvikles som et Holbæks Trekroner, hvor der kan placeres fælles anlæg for hele kommunen eks. en Arena. Ønske om nyt arealudlæg beliggende øst for Roskildevej Vipperød skal være en by med gang i der skal ske noget. Hallen fungerer godt som omdrejningspunkt, men der er meget pres på faciliteterne. Byen er også afhængig af andre aktiviteter, som kulturaktiviteter og handel. Generelt en god bosætnings by, men der mangler tilbud om almennyttige boliger og seniorboliger i byen. Manglende udbygning på de kommuneplanlagte arealer kan skyldes manglende prisjustering ift. markedet. Kunne nybyggeri udformes med grøn profil solfangere / grøn energiforsyning.. Militærdepotet har potentiale til at blive et kulturelt samlingssted det kræver videreudvikling, og bygningsmæssig indsats eksempelvis i form af nye tage. Når dobbeltsporet gennemføres og vejoverkørslen over banen nedlægges, så Asmindrupvej lukkes, er der stor risiko for, at byen deles i to. Det er derfor vigtigt, at der etableres erstatningsforbindelser over banen. Flere steder kan disse etableres forholdsvist enkelt, som følge af eksisterende terrænforskelle mellem terræn og bane. Der skal etableres erstatningsvej ved nedlæggelse af Asmindrupvej Hellere et stærkt center. Risiko for, at byen opleves delt, som følge af udlæg af dagligvarebutikker i to uafhængige centre. Der kunne placeres en ny og større pendler p-plads i Vipperød, eksempelvis ud til banen inden for udlagt areal til boligområde syd for stationen. Der mangler fortsat realisering af stierne i stiplanen. Nogen steder kunne dette klares alene ved markeringer af stier. Der mangler en cykelsti fra Sandbakkevej til Arnakke Naturen og livet på landet Det åbne land Kommuneplanens afsnit om det åbne land bør sikre at de værdifulde natur- og landskabsværdier, som findes i Holbæk Kommune, bevares og, at enestående områder som Åmosen genoprettes. Desuden bør planen generelt sikre gode betingelser for biologisk mangfoldighed i det åbne land. Overblikket over kommunens store natur- og landskabsværdier, og de rekreative værdier i det åbne land er begrænset. Meget viden er forsvundet i forbindelse med nedlæggelsen af amterne og ved kommunesammenlægningen. Derfor bør der afsættes ekstra ressourcer til indsamling af viden på dette område. En samlet kommune betyder også en naturmæssigt sammenhængende kommune. Det giver en synergieffekt, men kræver en langsigtet planlægning. Strategien for en kommuneplan bør derfor tage udgangspunkt i den overordnede naturplanlægning bl. a. skovrejsning, hensyn til vandløb mm. - og derpå fastlæggelse af byzone og landzone. En samlet strategi og plan for bevaring (og evt. genskabelse) af sammenhængende natur og grønne området i og omkring Holbæk by, og i de øvrige større bysamfund i kommunen. 15

16 Det er positivt, at det åbne land fylder i denne plan. Pas på ikke at skylde babyen ud med badevandet. Pas på det gode vi allerede har eks. amtets udpegninger. Skovrejsning bør være et særlig fokusområde i planen Positive ift. en dynamisk skovrejsningsplan. Områder der er udpeget til skovrejsning uønsket skal bevares. Der skal også være plads til naturområder, som ikke er besøgsmål. Skabe flere natur/vådområder. Mere vand i landskabet Bevar det varierede landskab Ved grusgravning skal området genetableres når gravearbejdet ophører Flere, sammenhængende stier og bedre muligheder for at komme ud og opleve landskabet er en forudsætning. Gerne en grøn ringsti. Genskabe gamle stier. Eksempel om etablering og restaurering af vådområder, om genåbning af vandløb/sikring af vandløbsomgivelser og ikke mindst om skovrejsning (bynær). Bevar stor landskabsvariation og biologisk diversitet giver generelt mange naturoplevelsesmuligheder. Landbrugsudvikling Landbruget er blevet for stort. Landbruget må tage hensyn til omgivelserne, de bliver ikke mindre. Intensivering af landbruget og ikke nødvendigvis mere areal. Forskellige typer af store landbrug skal tage forskellige hensyn, værst er svin. Bevar landbrugslandet. Gi mulighed for, at nedlagte landbrug kan overgå til nye beboelser Vi skal passe på de landbrug vi har i dag. Hvis de forsvinder, hvad kommer så i stedet? Der er arbejdspladser i landbruget. Svinebrug kan godt ligge i byerne i etagebrug. Understøt dem med biogasanlæg, men så de ikke generer landskabet med i tilknytning til landbrugene. Mere differentierede brug i stedet for storbrug. Planlægning af tekniske anlæg Byggeri af vindmøller, biogasanlæg og solenergianlæg skal være midlertidig. Der skal være en garanti for at de fjernes, når funktionstiden er udløbet. Biogasanlæggene skal lokaliseres ud fra bæredygtighedskriterier, både når det gælder trafikal beliggenhed og hensyn til landskab. Større landbrug med animalsk produktion bør forpligtes på gylleseparering og biogasproduktion. Tage hensyn til at naturen ikke taber værdi, så placer vindmøller, biogas mm i industriområder, hvor ingen bor. Store vindmøller ud i vandet Plads til solceller hvor der er plads. Eller biogasanlæg. 16

17 Et sundt og aktivt liv Kultur, fritid og turisme Kommuneplanen skal bidrage til at markedsføre kommunen og lokalområderne som attraktive steder at bo og leve For at der skal være et socialt liv, skal der være steder at samles. Man skal ikke lave noget folk ikke har behov for. Vi laver et spørgeskema i Hagested for at finde ud af hvad folk egentlig har brug for. Pas på fjorden og skovene det er det bedste vi har. Understøtte rammerne for frivillige og foreningsliv Skabe synergi mellem de aktiviteter der er i forvejen. Ligegyldigt hvor man bor eller hvor gammel man er, er det vigtigt at have et grønt område, men kan færdes i. Skovområde tæt ved byen kunne være et stort attraktiv. Alle byer skulle udlægge skov tæt ved byen. Der er et voldsomt misforhold mellem Holbæk kommunes attraktive natur og potentialet som attraktiv turistkommune og den faktiske udvikling af turisterhvervet. Mulighederne for bæredygtig naturturisme bør udvikles m. bl.a. flere rekreative stier, naturformidling, besøgscentre i robust natur og generelt bedre adgangsmuligheder til natur og oplevelser. Stier tilgængelighed Fjordstien stopper ved Mårsø tanken var at den skulle til Audebo. Det skal være let at komme ud i naturen og bevæge sig omkring og på arbejde på cykel. Mange muligheder på Tuse Næs men der mangler tilgængelighed. Cykel og Bus. Stiplanen er ikke fuldført, ikke kun på grund af manglende økonomi, der mangler også vilje. Stier er ikke bare noget man går på, man kunne fx supplere med motionsmaskiner. Det kunne være næste skridt Flere sammenhængende stiforløb, som den tidligere omtalte grønne ringsti, da det generelt øger stiernes anvendelighed. I Holbæk østby bør f.eks. etableres en rekreativ stiforbindelse fra Fælleden til Eriksholmskoven. I vestbyen bør Fjordstien suppleres med Stiplanens Hørby Skovsti og dermed give bedre adgang til Hørby skov. Stier bør flere steder målrettes og evt. forbeholdes specifikke brugergrupper. Ryttere, mountainbikere og konkurrenceløbere kan f.eks. let skabe konflikter med stillebrugere. Løshunde -luftere ligeså. Flere arealer bør udlægges som hundeskov. Til gengæld bør de almindelige regler for almenhedens færdsel håndhæves mere konsekvent. Konkrete forslag Forslag om flere bynære autocamperpladser ved Holbæk havn, som kan øge antallet af overnattende gæster og omsætningen i byens butikker Der skal være flere aktiviteter på fjorden. Der er mangfoldige muligheder. Det tiltrækker folk, børn og unge. Det vil få havnen om byen til at blomstre Der mangler svømmehaller Naturlegeplads hvor man kan bruge landskabet, Økoland. Økoland ved Mørkøv nemt at komme til i tog. Man kan lære folk om økologi. Erstat Kr. Eskilstrup Kro med en park 17

18 Mulighederne for at udvikle Åmoseområdet til Naturpark Åmosen bør fremmes. Måske endog videretænkes som Nationalpark Åmosen med integration af bl.a. Brorfeldeområdets fredede natur og formidlingscentre både i det østlige (Observatoriebakkens bygninger) og vestlige område (f. eks. v. Skarresø). Fugledegdr. ved Tissø dækker allerede den sydlige del. Sikre Brorfelde er udpeget til natur og rekreative aktiviteter, herunder sikre den nødvendige infrastruktur og gode stiforbindelser. Ønske om at bygningerne kan omdannes til oplevelsescenter. Nye områder der kan laves til kulturområder/naturområder eks. Brorfelde, Maglesø, Mørkøv mv. Udnytte Brorfelde og Maglesø området, som alle kan opleve Vi mangler ridestier. Rideheste på skolestierne er ikke et ønske. Kunne vi få ridestier med i stiplanen? I Tølløse er vi meget generet af unge mennesker der gasser rundt med bilerne? Måske mangler vi aktiviteter for de unge mennesker. Måske skal man tilbyde dem andre ting end motorsport på vejene. Måske skal der tilbydes gode ungdomsjob Ansvar for fremtiden Byggeri og planlægning Debatoplæggets forslag om at etablere energilandsbyer eller udpege områder, hvor der kan eksperimenteres med alternative og bæredygtige bygge- og boligformer, er positivt. Gerne 2 områder til bæredygtigt byggeri gerne tæt på transport Forslag om at udpege seniorlandsbyen i Holbæk til forsøgslandsby for forsøg med vedvarende energi. Regnvand er en stor resurse. Genbrug af regnvand er et stort potentiale. Earthsships kan samle regnvandet i husholdning Parkeringskældre skal kunne bruges til opsamling af regnvand, græstage osv Er vores lp for stramme, hvor kan vi udfolde os Ambitiøse energikrav til nybyggeri, så kommunalt nybyggeri altid lever op til det gældende bygningsreglements krav til lavenergibyggeri, pt. lavenergienergiklasse 2015 eller Transport Den nuværende overordnede trafikstruktur stammer fra en tid, hvor veje og jernbaner blev placeret uden hensyntagen til energiforbruget. Strukturen kræver et serviceeftersyn. Eks. en ny station med dobbeltspor og pendler P-pladser placeret ved Omfartsvejen (Grandløse) tæt ved motorvej og jernbane kunne reducere transporttiden markant og motivere mange flere til at tage toget. Det bør overvejes om Holbæk skal have en ny pendler station evt. ved Holbæk syd, som kunne gøre det lettere og mere attraktivt for folk at vælge toget. Der bør også udarbejdes en plan for bedre og mere miljøvenlig dækning af kommunen med kollektiv transport. 18

19 Mørkøv og økoland som fremvisningsområde for bæredygtigt byudvikling Mange farlige skolecykelveje giver øget biltrafik Transport gir problemer i små byer. Der bør udlægges areal til parkeringsområder/ladestationer til de kommende elbiler, nær stationsbyerne Jyderup, Mørkøv, Regstrup, Holbæk, Vipperød, Tølløse. Det grønne og blå Opfordring om at Kommuneplan 1213 indeholder principper for permakultur eks. ved at anlægge skove og parker som skovhaver til at aftage overskuds vand. Kommuneplanen skal tage højde for havstigninger og større nedbørsmængder. Eks ved effektive nedsivningsløsninger, betydelige forsinkelsesarealer (nye søer) og bevidst brug af oversvømmede vandløbsnære engarealer kan mindske problemerne. Indarbejde klimatilpasning ved alle større renoveringer, bl.a. via etablering af lokal afledning af regnvand. Alternativ energi Holbæk Kommunes kombination af bysamfund og landdistrikter særligt gode muligheder for at skabe en robust og effektiv energiforsyning baseret på et bredt spektrum af vedvarende energikilder. Der skal der udarbejdes en samlet plan for omstilling af energiforsyningen i Holbæk Kommune. Planen bør baseres på et bredt spektrum af energikilder, da det skaber den bedste forsyningssikkerhed, sikrer en robust plan og stor udnyttelse af lokale ressourcer. Placeringen og udformningen af disse anlæg bør ske med respekt for de lokale natur og kulturværdier, og efter en offentlig debat der behandler emnet som en samlet problemstilling. Kommunen bør gå forrest både med gode og for borgerne synlige tiltag og med servicetilbud om vejledning for borgere, der ønsker en mere uvildig vejledning (f.eks. som i Det grønne hus i Køge). Kommuneplanen skal indeholde konkrete tiltag for kommunen som helhed og de enkelte lokalområder ift. etablering af alternative energiformer Vedvarende energikilder en god ide, Om det er vind, biogas, solceller skal diskuteres. Husk at satse på flere energiformer solceller, vindmøller, biogas mm. Gerne alternativ energi, så ikke krav om fjernvarme. Hvad med sammenhængen mellem varmeplanen og kommuneplanen? Tænk lokalt Individuelle løsninger blokkerer for kollektive løsninger eller forringer kollektive løsninger, så det bliver dyrere for naboen. Kommunen bør sige nej til individuelle løsninger Vindmøller skæmmer, biogas og solceller er der bedre plads til. Kraftvarmeværk med biomasse, og solcellemarker i nærheden af Holbæk incl affaldsforbrænding Solceller: Ikke spilde land indarbejdes i byen, lokalt Solceller solmark på Tuse næs? Placer husene så solfangerne er effektive på huset. Småt i stedet for stort. 19

20 Læg mere vægt på biogas og solceller. Decentralisering af energiforsyning giver nye udfordringer. Fokus på individet (husstanden) og ikke stordrift. Husstandsmøller en dårlig ide manglende effektivitet i forhold til store møller. Benyt husstandsvindmøller Selvom man SKAL udlægge arealer, kan man jo sige nej til at opstille vindmøller. Saml vindmøllerne i koncentrerede områder gerne i grupper Vindmøller langs jernbaner og motorveje Vindmøller skal ud på havet Det foreslås, at der udlægges et nyt vindmølleområde nord for Holbæk umiddelbart øst for Hagested på arealerne ved Hørbygård. På baggrund af screening af mulighederne for at opstille vindmøller i kommunen foretaget Wind Estate A/S, vurderes det at der i områderne ved Kundby, St. Merløse og Merløsegård er plads til store vindmøller, mens der ikke er mulighed for at opstille vindmøller langs motorveje, jernbaner, motortrafikveje og planlagte motorveje. 20

21 Del 1 Input fra dialogrunden marts

22 Dialogmøde Tuse Næs Kommuneplan 2013_ byudviklingsskitser Faktaboks Dato 15. marts Sted Vipperød Sognegaard Antal grupper 1 Antal personer 6 Tuse Næs ønsker en fleksibel udvikling eksempelvis ved omdannelse af landbrugsbygninger Tilskud til varmeplanlægningen etablering af solcellemarker Fokus på at tingene ikke forfalder istandsættelse eller nedrivning. En misvedligeholdt by tiltrækker ikke nye borgere Ønsker ikke flere sommerhusområder, hellere satse på at opgradere det vi har Skovene Bogenæs skov er de natur- og landsskabsområder der sættes særlig pris på og som bruges. Savner en erhvervsstrategi for Tuse Næs oplever en nettoafgang af arbejdspladser Fokus på at landbruget generer arbejde til flere Ønskede oplyst/belyst hvad skaber vækst og arbejdspladser Et stort problem at der sker nedskæringer i busruter Forslag om at nedsætte prisen på ledige grunde Forslag om at evt. lade rammeområde 5.B06 overgå til et potentielt område (udvikling efter 2025) Finder at udviklingsstrategien fokuserer for meget på Holbæk by, mangler strategier for de mindre byer. 22

23 23

24 DialogmødeTuse Kommuneplan2013_byudviklingsskitser Faktaboks Dato 06.marts Sted Tuseforsamlingshus Antalgrupper 4 Antalpersoner Ca.35 NoterfraBusturmedlokalforaogdialogudvalg. StriberpåTuseByvejharhjulpetpåtrafikogfart. Brugsenerbyensomdrejningspunkt Butterup: Graveområdeforslagfraregioneneretstortområde,medproblematikkeromkring Trafikgenerisæriforholdtilskolevejen.Lokalforasendersamlethøringssvarderpegerpå, atområderikkeskaludlæggestilråstofgraveområde. StifraButterupTuseønskespåsigt,denskalkoblespåvedMøllestensparken. LokalforaerigangmedstivedselveTuseÅ VilgernelavestivedKalveÅogTuseÅ Stihelevejenrundtvilgivemulighedforenturpåca.5km.(Inkl.StrækningenvedTuseÅ.) Udbygningafskolen derkommerpåsigt4spor/12klasserpåoverbygningen Derforerderbehovforflereppladser ennyvedhallen,deneksisterendeerinddragettil byggeri.dentogellerstoppenispidsbelastningsperioder,dervartidligere16ppladserved hallen,nuerderkunfællesparkeringvedskolen. Udbygningafnyefaglokaler erigangsat. Kunstgræsbane storaktivitetheleåret. Dettrekantedeområdemellemskolenogmotorvejenkunnemedfordelinddragestil skolen,derkunnelavesflerefodboldbaner(dererpt.7stk.11mandsbaner).desuden kunnependlerppåsigtudvidespåsammeområdeudenatdetvillegåudover fodboldbanerne. OBS: MåskekunneKommunenlaveetmageskiftemedregionen,sådeneksisterende pendlerparkeringikkeudvidespåområdethvorfodboldbanenligger. Genereltframødet Kommentarom,atMøllestensparkenlidterenbyibyen,derermangefaciliteterheltlokalti Møllestensparken,somfungerersomindividuelenhed.ManglendeinteresseforheleTusesom lokalområde,typiskikkemangerepræsentanterfraområdet. 24

25 Noterfrasnakombyudviklingsskitserigrupper Bord1 Ønskedegangstierermarkeretmedrødt,cykelstiermedblåt. ØnskerPpladsvedskolen UdvidelseafPendlerP. Størregrøntområdev.skolenkanbrugestiludvidelseafskole,idrætsfaciliteter,halmm. Trafiksaneringogbusstopvedskolen StioverdevådeområdernordforTusekunneforbindestilFjordstien. Bevaringafforsamlingshus FritidsogKulturcenter Flyttebyskiltettiludvedmotorvejenogetablerechikaner,detvilhjælpeyderligerepå trafikken. Drømmebyen Pforholdvedskole+busholdepladsforanskolen. Omlægningafdobbeltrettetcykelstivedbusholdeplads. TuseByvej=lignerenmotorvej. Detgrønne Tilknytningtilfjordstien Byen Bevaringafforsamlingshus Fritidsogkulturtilbud. Brokkekassen Bøndernesjorderdyr Placeringafbyskilteudmodrundkørslen. 25

26 Bord2 Stier,rekreativeogtrafik,sikkerfærdsel Bedreindkøbsmuligheder Fortovdererenmanglendesammenhængibyen Genindvielseafkroen Frugtplantagen iforbindelsemedstiprojekter Tuseeretattraktivtstedatbo,styrkerneer:Natur,skole,institutioner,motorvej,forsamlingshus Brok:Grusgravfyldermeget,elendigepforholdvedskolen Drømmebyen Velfungerendestisystemerbåderekreativeog trafikstier Bedreindkøb Fortoveindenforbyskilte Genindvielseafkroen. Detgrønne Frugtplantagen Byen Natur Skoleoginfrastruktur Motorvejen Bevarforsamlingshuset Brokkekassen Grusgrav Trafikogparkeringsforholdvedskolen 26

27 Bord3 Harskrevetstortsetaltdetbord1hartegner. Ønskerikkestort/tungterhverviTuse Tuseerogskalværeenbosætningsby Detrigtiggode:Idrætsfaciliteter,forsamlingshus Ønsker:Svømmehal,Oldekolle,Ældreboliger kunneogsågenerereflerearbejdspladseri lokalområdet. Udbyggedetderer,fordidetergodt. Blomstermanglerirundkørslenvedmotorvejen. Drømmebyen Beholdedeterhverv,derer Idrætsliv+faciliteterøges Forsamlingshus Svømmehal Bosætningskaludviklesig Cykelsti,udbygning Ældrebolig,bofællesskab,oldekolle Ingenindustri Rishøjgårdengodide Detgrønne Flerestiergang Byen Sportsanlæg Legeplads Naturområde Skolen Brokkekassen Butteruperikkepåkortet Forfald Butikkerderlukker Mereoffentligtransport Blomstertilrundkørslen 27

28 Bord4 Bevaredetdererher,fordetergodt:skole,ældrecenter,idrætsanlæg,børnehavemm. OmrådevestforKPrammeområdedererudlagttilrekreativeformåleridagetustruktureret område,mendetbenyttespåmangemåderogtilmangeting. Lokallegeplads Hartegnetlidtompåstierne,noglelåimegetvådeområder. Forsamlingshusskalbevares. KulturmiljøiButterupbyskalbevares. KommerderstørreadskillelsemellemTuseAllerupvilTuseikkeværebæredygtigisigselv. KommerTusefortætpåHolbæk/smeltersammenmedHolbæk,vilkvaliteternevedTuse forsvinde. Drømmebyen Bevarogudbygeksisterende:Brugs,forsamlingshus Velfungerende:skole,ældrecenter,børnehavemv. Detgrønne Stier,plantager,Møsten, junglestien,lokallegeplads(risvænget) Byen BevareForsamlingshuset Udbygningafomklædningsfaciliteteriforbindelsemedidrætsanlæg KulturmiljøiButterupBy Brokkekassen AdskillelseafTuseogAllerup SamhørighedermegetvigtigtforTuse 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 Dialogmøde Gislinge Kommuneplan 2013_ byudviklingsskitser Faktaboks Dato 20. marts 2012 Sted Gislinge Skole Antal grupper 4 Antal personer 26 Ved dialogrunden deltog 26 borgere fra Gislinge. Under mødet blev fremsat følgende synspunkter: Drømmebyen: Ønske: Påbegynde udstykning af erhvervsområdet. Gislinge vil gerne tiltrække erhvervsdrivende og mindre virksomheder fx inden for byggebranchen. Kvalitet: Gislinge er en by med driftige børneinstitutioner og skole. I fremtiden vil Gislinge gerne have fokus på idræt, sport og sundhed. I den forbindelse ønskes: Legeplads til SFO Klubhus flyttes til hallen Areal til flere boldbaner Det påtænkes at oprette en forening, som kan overtage driften af idrætshallen fra skolen. Hallen fungerer godt som omdrejningspunkt i byen i dag, men man vil gerne have flere aktiviteter ind og på flere forskellige tidspunkter end det er muligt i dag. Idé: Alternative boformer. Gerne sammen med et rekreativt område. Fx området øst for byen, se skitse med indtegnet sø og skov. Med alternative boformer tænkes olle-kolle og bæredygtige bebyggelser. Byen Ankers Mark. Der er store ønsker om at omgå Exnerfredningen og kunne opstille bl.a. motionsredskaber og en flagstang. Nyt boligområde i øst. Skal have vejadgang fra Adelers Allé for ikke at trafikbelaste bymidten. Når vejadgangen skal ske fra Adelers Allé er det til gengæld vigtigt, at gang- og cykelstier forbinder det nye boligområde direkte med bymidten og skoleområdet. Gode bosætningsmuligheder i vest. Der er fortsat stor restrummelighed i de nye boligudbygninger, som kan trække nye beboere til. 33

34 Ønske: Fortov på Sandbyvej mellem Kirsebærhaven og Morelhaven. Ønske: Lys på alle stier i byen, særligt skolestier. Ønske: Cykelstier mellem byerne, også ind til Holbæk. Ønske: Omfartsvej mellem Adelers Allé og Kalundborgvej vest om byen (når boligrammerne øst for byen er brugt op og byen igen skal bevæge sig mod vest). Lastbilparkering. Meget uhensigtsmæssigt ved skolen, hvor skolebørn krydser over parkeringspladsen. Ønske: Etablere lastbilparkering ved erhvervsområdet. Ønske: Ny vej til erhvervsområdet. Direkte tilkobling på Kalundborgvej/Landevejen. Ønske: Sikre overgange. Byvej ved stationen og Brugsen. Der ønskes hævede flader eller anden form for overgange for fodgængere, da mange krydser vejen disse steder. Særligt kommer der mange skolebørn ved stationen som skal til overbygningen i Svinninge. Også over Adelers Allé ved Hagestedvej. Det grønne Gislinge Ruterne + Gislinge historiske rute. Kortlægning og skiltning af vandre- og cykelstier i Gislinge og omegn. Gårute gennem Gislinge med fortællinger om de ældste huse og tidligere anvendelser. Projektet er i gang med støtte fra Lokalområdepuljen. Idé: Regnvandsbassinet lige vest for byen. Er et dejligt område hvor der kan opstilles bænke. Kan indgå i Gislingeruterne og blive et rekreativt sted. Idé: Kanalerne. Er et helt særligt sted og kan ligeledes bruges mere rekreativt. Ønske: Bynær skov. De mangler naturområder og føler, at man går tur på landmandens marker. Idé: Anlægge skov og regnvandssø øst for byen. Evt. sammen med alternative boformer á la Olle-Kolle i skoven. Idé: Kan det lille skovområde Rævekrattet vest for byen udvides? Evt. kobles sammen med regnvandsbassinet. Idé: Solcellemark. Oppe ved kanalerne. Brokkekassen Regulering af T-krydset Byvej/Landevejen. Lyskryds/rundkørsel/venstresving forbudt. Erhvervsområdet. Vil meget gerne have kommunen til at påbegynde udstykningen, så byen kan tiltrække selvstændige og mindre virksomheder. 34

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS BJERGBY VIPPERØD ARNAKKE KNABSTRUP

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Hvad betyder en kommuneplanrevision? i Byrådets største

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE Rummelighed Med denne kommuneplan er der en fremtidig rummelighed til nye boligområder i Slagelse by på 1500 boliger. Tidselbjerget i nordbyen er det største samlede

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Kommuneplan 2013-25. Resumé af. for Holbæk Kommune

Kommuneplan 2013-25. Resumé af. for Holbæk Kommune Kommuneplan 2013-25 Resumé af for Holbæk Kommune Indledning 2 3 Udgivet i 2014 af Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Kanalstræde 2 4300 Holbæk Telefon: 72 36 36 30 E-mail: plan@holb.dk Foto Alle fotos

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Kastrup/Neder Vindinge d. 28.11.07

Mødenotat fra dialogmøde i Kastrup/Neder Vindinge d. 28.11.07 Mødenotat fra dialogmøde i Kastrup/Neder Vindinge d. 28.11.07 Dorit Mahler Jensen 04.12.2007. Sagsnr: 2007-28631 Inden mødet annoncering i lokalaviser Plakater på vægge visioner og målsætninger fra Plan21

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

BILAG 1 KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-05 SKANDERBORG KOMMUNE

BILAG 1 KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-05 SKANDERBORG KOMMUNE Bilag 1 MA BILAG 1 KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-05 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 30. APRIL 2014 EMNE: Ændring af: - 51.R.01 Idrætshal og idrætsanlæg - 51.B.11 Øst for og

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag.

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Alle kommuner skal tilvejebringe en kommuneplan, som skal gælde for hele kommunen for en periode på 12 år, jf. planloven. Kommuneplanen udstikker rammerne

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Aalborg Byråd Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Punkt 5. Opsamling på fordebatten vedrørende Nyt Universitetssygehus i Aalborg. 2009-50389. Teknik

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred K D A C L J B G M I F H E Delområde 5 med angivelse af kortudsnit for byområder (A) og landområder (B-M) 360 Delområde 5 - Byområder 5 Dalby (kortudsnit

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Referat. Notat til sagen: Referat fra borgermøde d. 22. september 2011 Erhvervs- og byudvikling

Referat. Notat til sagen: Referat fra borgermøde d. 22. september 2011 Erhvervs- og byudvikling Referat Til: Fra: Sagen Plan Plan Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Referat fra borgermøde d. 22. september 2011 Erhvervs- og byudvikling Byrådet havde inviteret til

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Mødedato 21. marts 2012 Mødested Flakkebjerg Efterskole 27. september 2012 Teknik og Miljø, Agenda 21 Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.:

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Indledende bemærkninger LAK Landsbyerne i Aalborg Kommune vil allerførst give vores anerkendelse af en god og indledende

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere