Bevaringsværdige bygninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bevaringsværdige bygninger"

Transkript

1 18. Sig Sig By Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer

2

3

4

5 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for Varde og kan dateres tilbage til Sig blev udskiftet i 1785 men udviklede sig først til en egentlig by i forbindelse med etablering af jernbane og station i Sig har været en station på den vestjyske længdebane på strækningen Varde-Ringkøbing. I dag er Sig et trinbræt. Sig gennemskæres af en nord-sydgående landevej (den gamle Varde landevej). Landevejen er ikke trafikalt belastet, idet vejen primært fungerer som fordelingsvej i byen. Bebyggelsen består primært af parcelhusbebyggelse nord og syd for landevejen. Øst for banen ligger et større erhvervsområde, der blandt andet anvendes til kommunal materielgård. Naturområderne Varde Å, Karlsgårde Sø og Nørre Holm Hede ligger i umiddelbar nærhed af Sig. Disse naturområder ligger i landskabet øst for jernbanen og er et væsentligt landskabeligt træk for byen. Af offentlige servicetilbud kan Sig tilbyde dagplejeordning, børnehave, folkeskole uden overbygning, ældre boligcenter, musikskole, minihal og stadion. Derudover eksisterer der tennisbaner, en daglig brugs og en række forskellige foreninger samt lettere erhverv. Befolkningsudvikling I nedenstående tabel ses den hidtidige befolkningsudvikling i Sig by og landdistrikt samt Thorstrup sogn. Af tabellen fremgår det, at antallet af indbyggere i Sig by er steget siden år 2008, mens antallet af indbyggere i både landdistriktet og sognet som helhed er faldet. By, landdistrikt og sogn Udvikling +/- Sig by Sig landdistrikt Thorstrup sogn Befolkningsudviklingen i Sig. Bykvaliteter: Før etablering af jernbane og station i Sig bestod områdets bebyggelse af enkeltliggende gårde og huse samt en kro tæt på Varde Å. Forudsætningen for bosætningen i området har været nærheden til Varde Å og engarealerne i tilknytning hertil. Etablering af jernbanen gav grundlag for stationsbyens udvikling. Jernbanen skærer sig gennem byen.

6 Byudviklingen er sket mellem landevejen og jernbanen samt vest for landevejen. Vest for den nu nedlagte karakteristiske jernbanestation er der tilløb til et bymæssigt gadenet, hvor de ældre huse præget af byggestilarter fra begyndelsen af det 20. århundrede ligger. Den øvrige bebyggelse mod syd og nord består primært af parcelhuse. Kort er produceret i perioden fra I Thorstrup, der ligger ca. 1 km nordvest for Sig, ligger kirken med sin fritliggende placering i landskabet, Kirken er et dominerende og vigtigt kulturhistorisk element. Kirken består af apsis, kor og skib fra romansk tid samt tårn fra senmiddelalderen. Omkring kirken ligger et nu nedlagt elværk, enkelte boliger og et forsamlingshus, som tidligere har været anvendt som skole.

7 Principper for planlægningen Sig skal fastholdes som bosætningsby med tilhørende servicefunktioner, butikker og lettere erhverv. I Thorstrup planlægges der ikke yderligere boligudbygning. De bevaringsværdige sammenhænge udpeget i Kommuneatlas Varde skal indgå i den videre planlægning og administration. Rækkefølgebestemmelser Der kan lokalplanlægges, så der kan ske udbygning i ét område til åbent-lavt byggeri eller kombinationer af åbent-lavt og tæt-lavt byggeri. Da 2/3 af de udstykkede grunde er bebygget i enkeltområde B02 kan der lokalplanlægges for enkeltområde B04. Når byggemodningen af enkeltområde B04 er påbegyndt, kan der lokalplanlægges for enkeltområde B07. Forslag til arealudlæg Kommuneplan 2013 Arealudlæg til boligformål I Sig kan der tilbydes attraktive boliger med adgang til offentlige servicetilbud samt gode trafikale forbindelser til større omkringliggende byer. Sig er udpeget som landsby med udviklingspotentiale indenfor bosætning. Det er byrådets mål, at der i byer med bosætningspotentiale skal være udlagt og lokalplanlagt et område til boligbebyggelse. Fastlæggelse af boligprogrammet har taget udgangspunkt i det faktiske boligbyggeri i perioden Ifølge boligprogrammet forventes der i alt 30 boliger i perioden Den planlagte restrummelighed er på +9 boliger. Derfor vurderes der ikke være behov for yderligere arealer til boligformål i Sig. Oversigt Enkeltområde Areal Antal boliger Områder til boligformål med restrummelighed B02 (Lokalplan L504 inkl. Tillæg) B04 1,8 ha B07 1,5 ha 15 Restrummelighed Forventet boligbehov i perioden Forventet restrummelighed Behov for nye arealudlæg 0 ha +9 Forslag til nye arealudlæg 0 ha 0 Arealer der foreslås udtaget Planlagt restrummelighed +9 Arealer til boligformål i Sig.

8 Arealudlæg til erhvervsformål I perioden fra 2007 til 2012 er der solgt 0,16 ha til erhvervsbyggeri i Sig. Ud fra salget af erhvervsarealer i de seneste fem år, skønnes der de kommende 12 år at blive behov for 0,4 ha til erhvervsformål. Restrummeligheden inden for de eksisterende erhvervsområder er ca. 0,2 ha, men da Sig ikke har erhvervspotentiale udlægges der ikke nye erhvervsområder. Oversigt Enkeltområde Areal Områder til erhvervsformål med restrummelighed Restrummelighed 2012 Solgt erhvervsareal i perioden Forventet behov Forventet restrummelighed Behov for nye arealudlæg Planlagt restrummelighed Arealer til erhvervsformål i Sig C02 (Lokalplan L506) 0,2ha 0,2 ha 0,16 ha 0,4ha -0,2 ha +0,2 ha - 0,2 ha Arealudlæg til detailhandel For fortsat at sikre kundeorienterede funktioner og dermed liv i byen fastholdes Sig som lokalcenter. Afgrænsningen af områder til centerformål og lokalcenteret udvides langs byens oprindelige vejnet således, at der bliver fleksible muligheder for placering af butikker og andre servicefunktioner. Mere præcist udvides enkeltområde C01 mod nord langs Vardevej og enkeltområde C02 udvides mod syd og vest langs Vardevej.

9 Ovenstående kort viser lokalcenterafgrænsningen med grønt.

10 Arealudlæg til rekreativt formål Der udlægges et nyt bynært rekreativt område mellem Lundvej og Sig by på matriklerne 47b og 7d og del af matrikel 15ab, Sig By, Torstrup. Anvendelsens art bliver rekreativt område og den konkrete anvendelse bliver grønt område. Dette rekreative område skal medvirke til at sikre bynære grønne områder i Sig by. Området får enkeltnummer R01. Det langsigtede perspektiv Før der inddrages yderligere arealer til byformål i Sig, skal der udarbejdes en udviklingsplan, som inddrager og sikrer byens udviklingspotentialer indenfor bosætning og turisme.

11 18.10 Åbent land Sig Nedenfor ses rammekort for områder i det åbne land i Sig lokalområde.

12

13 Bevaringsværdige bygninger i Sig SIG vejnavn husnr bygnr bevaringsværdi Grøngårdsvej Hedevej Karlsgårdevej Nedrevej Ollingvej Stationsvej Stokkebrovej Stokkebrovej Vardevej Vardevej Vardevej 30B 2 3

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV. Aalborg Kommune. - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV. Aalborg Kommune. - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Forhold til anden planlægning

Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Redegørelse - Forhold til anden planlægning Landsplanredegørelsen Landsplanredegørelse 2009 er stadig under udarbejdelse. Det er derfor Landsplanredegørelse 2006 der er gældende

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forvaltningen for Plan og Byg Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forslag til: Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune og Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune

Læs mere

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Udviklingsplanen er fremkommet på baggrund af en demokratisk proces og skal fremover danne grundlag for konkrete projekter.

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN JELLING MIDTBY UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY Vedtaget af Vejle Byråd 2. oktober 2013 Vejle Kommune Teknik & Miljø Kirketorvet 22 7100 Vejle Udviklingsplanen

Læs mere

indkaldelse af ideer og forslag

indkaldelse af ideer og forslag indkaldelse af ideer og forslag d e n n y e b y v e d e l e v RANDERSVEJ Elev perspektivareal forslag til udvidelse Djurslandmotorvejen Egå Engsø letbanestation I MIDTBY Baggrund Med dette hæfte fremlægger

Læs mere

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder er udarbejdet af BM Arkitekter ApS for Miljøministeriet, Naturstyrelsen. Citater:

Læs mere

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania Det åbne land Debat i efteråret 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne. Formålet

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Politik Politik for for Herning Herning Kommune

Politik Politik for for Herning Herning Kommune Erhverv Parkpolitik Politik Politik for for Herning Herning Kommune Samarbejde med borgere En mangfoldighed af oplevelser Udvikling af grønne områder Grønne indfaldsveje Klimaet og de bynære grønne områder

Læs mere

Brug havnen. Industrihavnens kulturarv

Brug havnen. Industrihavnens kulturarv Brug havnen Industrihavnens kulturarv 3 4 11 Forord Havnefronten under forandring Introduktion til havneeksemplerne 14 20 26 32 38 44 50 56 62 68 Københavns Havn - Islands Brygge Køge Havn - Søndre Havn

Læs mere

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania To verdener mødes Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer

Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer Helhedsplan for De Bynære Havnearealer Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer skal bringe byen, havnen og bugten i nær kontakt med hinanden. Helhedsplanens hovedelementer er formgivningen af en sammenhængende,

Læs mere

MULIGHEDER MED KVALITET

MULIGHEDER MED KVALITET MULIGHEDER MED KVALITET - en arkitekturpolitik for Randers Kommune RANDERS BYKERNE BYRÅDETS ARKITEKTURPOLITIK Randers Kommune skal kendes som en attraktiv kommune og et godt sted at bo. Kommunens smukke

Læs mere

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling KULTURARVSSTYRELSEN SLOTSHOLMSGADE 1 1216 KØBENHAVN K TELEFON 72 26 51 00 kuas@kuas.dk www.kuas.dk FONDEN REALDANIA NICOLAI EIGTVEDS GADE 28 1216 KØBENHAVN K Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

danmark i balance i en global verden

danmark i balance i en global verden danmark i balance i en global verden Regeringen September 2010 Indhold Danmark i balance i en global verden 2 Styrket erhvervsudvikling og grøn vækst 8 Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår

Læs mere

N OTAT. Barrierer for vækst i den fysiske planlægning

N OTAT. Barrierer for vækst i den fysiske planlægning N OTAT Barrierer for vækst i den fysiske planlægning I dette notat præsenteres en række eksempler på, at rammerne for den fysiske planlægning udgør en barriere for, at kommunerne kan igangsætte initiativer,

Læs mere

Boligmarkedet - nye behov

Boligmarkedet - nye behov Boligmarkedet - nye behov Boligbehovet i Danmark frem til 2030 Den fremtidige boligefterspørgsel Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har i marts 2000 udarbejdet en prognose for den fremtidige boligefterspørgsel

Læs mere

Håndbog om Miljø og Planlægning

Håndbog om Miljø og Planlægning Miljøstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne 4 Håndbog om Miljø og Planlægning Forord 5

Læs mere

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Udgivet

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKEBYGNINGER Publikationen er udgivet af Realdania og Kirkefondet. Publikationen er udarbejdet af Dansk Bygningsarv og Varmings Tegnestue. Oplag:

Læs mere

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING Notat om flytning fra land til by, om energiforholdene i de tiloversblevne bygninger på landet og om mulighederne i en planlagt afvikling af bygninger i nogle områder til fordel

Læs mere