De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN"

Transkript

1 L 181/19 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15. juni 2001 om standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger til tredjelande i henhold til direktiv 95/46/EF (meddelt under nummer K(2001) 1539) (EØS-relevant tekst) (2001/497/EF) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger ( 1 ), særlig artikel 26, stk. 4, og ud fra følgende betragtninger: (1) Medlemsstaterne skal i henhold til direktiv 95/46/EF sørge for, at der kun overføres personoplysninger til tredjelande, der sikrer et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, og at medlemsstaternes lovbestemmelser, der er i overensstemmelse med direktivets øvrige bestemmelser, ikke overtrædes forud for overførslen. (2) Ifølge artikel 26, stk. 2, i direktiv 95/46/EF kan medlemsstaterne imidlertid under forudsætning af visse garantier give tilladelse til en overførsel eller en type overførsel af personoplysninger til et tredjeland, der ikke sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Sådanne garantier kan især sikres gennem passende kontraktbestemmelser. (3) Vurderingen af beskyttelsesniveauet bør i henhold til direktiv 95/46/EF ske på grundlag af samtlige de forhold, der har indflydelse på en overførsel eller en type overførsel af oplysninger. Den ved direktivet nedsatte gruppe vedrørende beskyttelse af personer i forbindelse med behandling af personoplysninger ( 2 ) har udgivet retningslinjer for, hvorledes denne vurdering skal foretages ( 3 ). ( 1 ) EFT L 281 af , s. 31. ( 2 ) Gruppens websted findes på følgende adresse: ( 3 ) WP 4 (5020/97):»Udlevering af personoplysninger til tredjelande hvornår er beskyttelsesniveauet tilstrækkeligt?«, et diskussionsoplæg vedtaget af gruppen den 26. juni WP 7 (5057/97):»Vurdering af selvregulering i erhvervslivet: hvornår yder den et meningsfuldt bidrag til databeskyttelsesniveauet i et tredjeland?«, arbejdsdokument vedtaget af gruppen den 14. januar WP 9 (5005/98):»Foreløbige synspunkter om brug af kontraktbestemmelser ved videregivelse af personoplysninger til tredjelande«, arbejdsdokument vedtaget af gruppen den 22. april WP 12:»Videregivelse af personoplysninger til tredjelande: anvendelse af artikel 25 og 26 i EU's databeskyttelsesdirektiv«, arbejdsdokument vedtaget af gruppen den 24. juli 1998, tilgængelig på Europa-Kommissionens websted: europa.eu.int/comm/internal_markt/en/media.dataprot/wpdocs/wp12/en

2 L 181/20 DA (4) Artikel 26, stk. 2, i direktiv 95/46/EF, som giver organisationer, der ønsker at overføre oplysninger til tredjelande, større fleksibilitet, og artikel 26, stk. 4, om standardkontraktbestemmelserne, er af stor betydning med henblik på at opretholde den nødvendige strøm af personoplysninger mellem Fællesskabet og tredjelandene uden på unødig vis at belaste de økonomiske aktører. Disse artikler er specielt vigtige i betragtning af, at Kommissionen på kort eller selv mellemlang sigt må formodes kun at konstatere et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i henhold til artikel 25, stk. 6, for et begrænset antal lande. (5) Disse standardkontraktbestemmelser udgør kun én ud af flere muligheder i henhold til direktiv 95/46/EF i forbindelse med artikel 25 og 26, stk. 1 og 2, for på lovlig vis at overføre personoplysninger til et tredjeland. Det vil være lettere for organisationer at overføre personoplysninger til tredjelande ved at indføje standardkontraktbestemmelserne i en kontrakt. Standardkontraktbestemmelserne vedrører kun databeskyttelse. Dataeksportøren og dataimportøren kan frit tilføje enhver anden kommerciel bestemmelse, f.eks. bestemmelser om gensidig assistance i tilfælde af tvister med en registreret eller en tilsynsmyndighed, som de anser for at være af betydning for kontrakten, så længe den pågældende bestemmelse ikke er i strid med standardkontraktbestemmelserne. (6) Denne beslutning bør ikke berøre nationale tilladelser, som medlemsstaterne måtte give i henhold til nationale bestemmelser til gennemførelse af artikel 26, stk. 2, i direktiv 95/46/EF. Omstændighederne i forbindelse med specifikke overførsler kan kræve, at de registeransvarlige yder andre garantier i overensstemmelse med artikel 26, stk. 2. Under alle omstændigheder har denne beslutning kun den virkning, at medlemsstaterne ikke må nægte at anerkende, at de heri beskrevne kontraktbestemmelser giver tilstrækkelige garantier, og den har derfor ingen indvirkning på andre kontraktbestemmelser. (7) Anvendelsesområdet for denne beslutning er begrænset til at fastslå, at bestemmelserne i bilaget kan anvendes af en registeransvarlig, der er etableret i Fællesskabet, med henblik på at frembyde tilstrækkelige garantier i overensstemmelse med artikel 26, stk. 2, i direktiv 95/46/EF. En overførsel af personoplysninger til tredjelande udgør en databehandlingsproces i en medlemsstat, hvis lovlighed er underlagt national ret. Medlemsstaternes tilsynsmyndigheder bør som led i deres hverv og udøvelsen af deres beføjelser i medfør af artikel 28 i direktiv 95/46/EF fortsat være kompetente til at foretage en vurdering af, hvorvidt dataeksportøren har overholdt national lovgivning til gennemførelse af bestemmelserne i direktiv 95/46/EF, og især enhver specifik regel med hensyn til den i nævnte direktiv fastsatte oplysningspligt. (8) Denne beslutning finder ikke anvendelse på overførsel af personoplysninger fra registeransvarlige, der er etableret i Fællesskabet, til modtagere, som er etableret uden for Fællesskabets område, og som blot foretager behandling af disse oplysninger. Sådanne overførsler kræver ikke samme sikkerhedsforanstaltninger, fordi databehandleren udelukkende handler på vegne af den registeransvarlige. Kommissionen har til hensigt at behandle denne form for overførsel i en efterfølgende beslutning. (9) Det bør fastsættes, hvilke minimumsoplysninger parterne skal specificere i kontrakten om overførsel. Medlemsstaterne bør bevare retten til nærmere at specificere, hvilke oplysninger parterne skal give. Denne beslutning bør revideres på grundlag de erfaringer, der gøres med den. (10) Kommissionen vil også på et senere tidspunkt overveje, om standardkontraktbestemmelser, som fremlægges af erhvervsdrivende organisationer eller andre interesserede parter, frembyder tilstrækkelige garantier i henhold til direktiv 95/46/EF. (11) Selv om det står parterne frit for at aftale de væsentlige databeskyttelsesregler, som dataimportøren skal overholde, bør visse databeskyttelsesprincipper finde anvendelse under alle omstændigheder. (12) Oplysninger bør kun behandles og efterfølgende anvendes eller videregives til specifikke formål og bør ikke opbevares længere end nødvendigt. (13) I overensstemmelse med artikel 12 i direktiv 95/46/EF bør de registrerede have ret til indsigt i de oplysninger, som vedrører dem, og i givet fald ret til berigtigelse, sletning eller blokering af visse oplysninger.

3 L 181/21 (14) Yderligere overførsel af personoplysninger til en anden registeransvarlig, der er etableret i et tredjeland, bør kun være tilladt på visse betingelser, navnlig for at sikre at de registrerede modtager korrekt information og får lejlighed til at gøre indsigelse eller i visse tilfælde at undlade at give samtykke. (15) Tilsynsmyndighederne bør ved siden af deres opgave med at vurdere, om overførsler til tredjelande er i overensstemmelse med national ret, også spille en central rolle i denne kontraktbaserede mekanisme ved at sikre, at personoplysninger beskyttes på tilstrækkelig vis efter overførslen. Medlemsstaternes tilsynsmyndigheder bør under særlige omstændigheder bevare retten til at forbyde eller suspendere en overførsel eller en type overførsel af personoplysninger, der foregår på grundlag af standardkontraktbestemmelser, i de særlige tilfælde, hvor det er konstateret, at en overførsel på grundlag af kontraktbestemmelser kan forventes at have en betydelig negativ effekt på de garantier, hvormed den registrerede sikres en passende beskyttelse. (16) Standardkontraktbestemmelserne bør ikke alene kunne håndhæves af de organisationer, der er parter i kontrakten, men også af de registrerede, og dette især, når de registrerede lider skade som følge af en overtrædelse af kontrakten. (17) Den lovgivning, der gælder for kontrakten, bør være lovgivningen i den medlemsstat, hvori dataeksportøren er etableret, hvilket giver en tredjepart, som er omfattet af et tredjepartsløfte, mulighed for at håndhæve kontrakten. De registrerede bør, såfremt de ønsker det, og det er tilladt i henhold til national ret, kunne lade sig repræsentere af foreninger eller andre organer. (18) For at mindske de praktiske problemer, der kan opstå for registrerede, når de forsøger at udøve deres rettigheder i henhold til disse standardkontraktbestemmelser, bør dataeksportøren og dataimportøren hæfte solidarisk for skader som følge af enhver overtrædelse af disse bestemmelser, der er omfattet af tredjepartsløftet. (19) Den registrerede er berettiget til at anlægge sag og modtage erstatning fra dataeksportøren, dataimportøren eller dem begge for enhver skade, der skyldes en handling, der er uforenelig med forpligtelserne i følge standardkontraktbestemmelserne. Begge parter kan fritages fra dette erstatningsansvar, hvis de kan bevise, at ingen af dem er ansvarlig. (20) Den solidariske hæftelse gælder ikke for bestemmelser, som ikke er omfattet af bestemmelsen om tredjepartsløfte, og behøver ikke betyde, at den ene part skal betale skadeserstatning i tilfælde af ulovlig behandling foretaget af den anden part. Selv om der ikke stilles krav om gensidig skadesløsholdelse mellem parterne, for at beskyttelsen af de registrerede kan anses for tilstrækkelig, og denne bestemmelse derfor kan slettes, er den indføjet i standardkontraktbestemmelserne for klarheds skyld og for at undgå, at parterne skal forhandle om skadesløsholdelsesklausuler på individuelt grundlag. (21) Såfremt der opstår en tvist mellem parterne og den registrerede, som ikke afgøres i mindelighed, og såfremt den registrerede påberåber sig tredjepartsløftet, skal parterne indvilge i at give den registrerede valget mellem mægling, voldgift eller retssag. Om den registrerede vil have en egentlig valgmulighed, vil afhænge af, i hvilket omfang der foreligger pålidelige og anerkendte mæglings- og voldgiftssystemer. Mægling foretaget af medlemsstaternes tilsynsmyndigheder bør være en valgmulighed, når de yder en sådan service. (22) Den udtalelse ( 1 ), som gruppen vedrørende beskyttelse af personer i forbindelse med behandling af personoplysninger, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 95/46/EF, har afgivet om det beskyttelsesniveau, der opnås ved hjælp af de i bilaget anførte standardkontraktbestemmelser, er blevet taget i betragtning ved udarbejdelsen af denne beslutning. (23) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 31 i direktiv 95/46/EF ( 1 ) Udtalelse nr. 1/2001, vedtaget af gruppen den 26. januar 2001 (Generaldirektoratet for det Indre Marked 5102/00 WP 38), tilgængelig på Europa-Kommissionens websted»europa«.

4 L 181/22 DA VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING: Artikel 1 Standardkontraktbestemmelserne i bilaget til denne beslutning anses for at frembyde de tilstrækkelige garantier for beskyttelse af privatlivets fred, personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder samt for udøvelsen af de dertil knyttede rettigheder, der kræves i henhold til artikel 26, stk. 2, i direktiv 95/46/EF. Artikel 2 Denne beslutning vedrører udelukkende tilstrækkeligheden af den beskyttelse, der opnås ved hjælp af de standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger, der er anført i bilaget. Den har ingen indvirkning på anvendelsen af andre nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv 95/46/EF, som vedrører behandling af personoplysninger i medlemsstaterne. Denne beslutning finder ikke anvendelse på overførsel af personoplysninger fra registeransvarlige, der er etableret i Fællesskabet, til modtagere, som er etableret uden for Fællesskabets område, og som blot foretager behandling af disse oplysninger. I denne beslutning: Artikel 3 a) finder definitionerne i direktiv 95/46/EF anvendelse b) forstås ved»særlige kategorier af oplysninger«de oplysninger, der er omhandlet i artikel 8 i nævnte direktiv c) forstås ved»tilsynsmyndighed«den myndighed, der er omhandlet i artikel 28 i nævnte direktiv d) forstås ved»dataeksportør«den registeransvarlige, der overfører personoplysningerne e) forstås ved»dataimportør«den registeransvarlige, som indvilliger i at modtage personoplysninger fra dataeksportøren med henblik på videre behandling i overensstemmelse med bestemmelserne i denne beslutning. Artikel 4 1. De kompetente myndigheder i medlemsstaterne kan, uden at dette berører deres beføjelse til at træffe foranstaltninger for at sikre overholdelse af nationale bestemmelser, der vedtages i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel II, III, V og VI i direktiv 95/46/EF, gøre brug af deres beføjelser med henblik på at forbyde eller suspendere datastrømmen til tredjelande for at beskytte fysiske personer med hensyn til behandling af deres personoplysninger: a) når det er fastslået, at den lovgivning, som dataimportøren er underlagt, pålægger dataimportøren krav om at fravige de relevante databeskyttelsesregler, som er mere vidtgående end de restriktioner, der er nødvendige i et demokratisk samfund som fastsat i artikel 13 i direktiv 95/46/EF, hvis disse krav kan formodes at have en betydelig negativ virkning på den sikkerhed, der opnås ved hjælp af standardkontraktbestemmelserne b) når en kompetent myndighed har fastslået, at dataimportøren ikke har overholdt kontraktbestemmelserne, eller c) når der er stor sandsynlighed for, at standardkontraktbestemmelserne i bilaget ikke overholdes eller ikke vil blive overholdt, og at en fortsat overførsel vil kunne skabe en overhængende risiko for alvorlig skade for de registrerede. 2. Forbud eller suspension i henhold til stk. 1 ophæves straks, når grundene til forbuddet eller suspenderingen ikke længere eksisterer. 3. Når medlemsstaterne vedtager foranstaltninger i overensstemmelse med stk. 1 og 2, underretter de straks Kommissionen, som igen underretter de øvrige medlemsstater.

5 L 181/23 Artikel 5 Kommissionen evaluerer anvendelsen af denne beslutning på grundlag af alle tilgængelige oplysninger tre år efter, at medlemsstaterne har fået meddelelse om beslutningen. Den forelægger en rapport vedrørende resultaterne for det ved artikel 31 i direktiv 95/46/EF nedsatte udvalg. Rapporten skal omfatte ethvert forhold, der kan påvirke vurderingen af tilstrækkeligheden af standardkontraktbestemmelserne i bilaget samt ethvert forhold, hvoraf det fremgår, at denne beslutning anvendes på en diskriminerende måde. Artikel 6 Denne beslutning finder anvendelse fra den 3. september Artikel 7 Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne. Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juni På Kommissionens vegne Frederik BOLKESTEIN Medlem af Kommissionen

6 L 181/24 DA BILAG

7 L 181/25

8 L 181/26 DA

9 L 181/27

10 L 181/28 DA Tillæg 1 til standardkontraktbestemmelserne

11 L 181/29

12 L 181/30 DA Tillæg 2 til standardkontraktbestemmelserne Obligatorisk databeskyttelse, jf. standardkontraktbestemmelse 5, litra b), første afsnit Disse databeskyttelsesprincipper skal læses og fortolkes på baggrund af bestemmelserne (principper og relevante undtagelser) i direktiv 95/46/EF. De finder anvendelse på de obligatoriske krav i den nationale lovgivning, der gælder for dataimportøren, og som ikke er mere vidtgående end, hvad der er nødvendige i et demokratisk samfund på basis af en af de grunde, der er nævnt i artikel 13, stk. 1, i direktiv 95/46/EF, det vil sige, hvis de udgør en nødvendig foranstaltning af hensyn til statens sikkerhed, forsvaret, den offentlige sikkerhed, forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgelse i straffesager eller i forbindelse med brud på etiske regler for lovregulerede erhverv, statens væsentlige økonomiske eller finansielle interesser, eller beskyttelsen af den registreredes interesser eller andres rettigheder og frihedsrettigheder. 1. Formålsafgrænsning: Oplysningerne må kun behandles og efterfølgende anvendes eller videregives til de specifikke formål i tillæg 1 til standardkontraktbestemmelserne. Oplysningerne må ikke opbevares længere end nødvendigt af hensyn til formålene med overførslen. 2. Datakvalitet og dataproportionalitet: Oplysningerne skal være nøjagtige og om nødvendigt ajourførte. Oplysningerne skal være fyldestgørende og relevante og må ikke være overdrevne i forhold til formålene med overførslen og den efterfølgende behandling. 3. Gennemsigtighed: Registrerede skal have oplysning om formålet med behandlingen og om den registeransvarliges identitet i tredjelandet samt yderligere oplysninger, hvis dette er nødvendigt for at sikre en rimelig behandling, medmindre sådanne oplysninger allerede er givet af dataeksportøren. 4. Sikkerhed og fortrolighed: Den registeransvarlige skal træffe tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som svarer til de risici, såsom ikke-autoriseret indsigt, behandlingen indebærer. Personer, der handler under den registeransvarliges ansvar, herunder databehandlere, må kun behandle oplysningerne, hvis dette sker efter instruks fra den registeransvarlige. 5. Ret til indsigt, berigtigelse, sletning og blokering: Som fastsat i artikel 12 i direktiv 95/46/EF skal de registrerede have ret til indsigt i de oplysninger, som vedrører dem, og som behandles, og i givet fald ret til berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, hvis behandlingen ikke er i overensstemmelse med principperne i dette tillæg, især hvis der er tale om ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger. De registrerede skal også, såfremt der foreligger vægtige legitime grunde, der vedrører deres særlige situation, have mulighed for at gøre indsigelse mod, at de oplysninger, som vedrører dem, gøres til genstand for behandling. 6. Begrænsning af videre overførsel: Yderligere overførsel af personoplysninger fra dataimportøren til en anden registeransvarlig, der er etableret i et tredjeland, der ikke garanterer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, eller som ikke er omfattet af en kommissionsbeslutning vedtaget i henhold til artikel 25, stk. 6, i direktiv 95/46/EF (videre overførsel), må kun finde sted, hvis en af følgende betingelser er opfyldt: a) De registrerede skal have givet deres udtrykkelige samtykke til videre overførsel, såfremt det drejer sig om særlige kategorier af oplysninger, eller de skal have haft mulighed for at gøre indsigelse herimod i andre tilfælde. De registrerede skal mindst forsynes med følgende oplysninger på et sprog, de forstår: oplysning om formålene med den videre overførsel oplysning til identifikation af den i Fællesskabet etablerede dataeksportør oplysning om kategorier af yderligere modtagere af oplysninger og om bestemmelseslandene samt oplysning om, at oplysningerne efter den videre overførsel kan blive behandlet af en registeransvarlig, der er etableret i et land, hvor der ikke er en tilstrækkelig beskyttelse af fysiske personers privatliv. Eller b) Dataeksportøren og dataimportøren er enige om, at en anden registeransvarlig tilslutter sig standardkontraktbestemmelserne, og således bliver en ny part i disse bestemmelser og påtager sig samme forpligtelser som dataimportøren. 7. Særlige kategorier af oplysninger: Når der behandles oplysninger om racemæssig eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eler filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, helbredsforhold og seksuelle forhold og oplysninger om lovovertrædelser, domme i straffesager eller sikkerhedsforanstaltninger, skal der iværksættes en supplerende beskyttelse i henhold til direktiv 95/46/EF, især passende sikkerhedsforanstaltninger, såsom stærk kryptering i forbindelse med overførsel eller registrering af, hvem der har haft adgang til følsomme oplysninger. 8. Direkte markedsføring: Når der behandles oplysninger med henblik på direkte markedsføring, skal der etableres effektive procedurer, der giver den registrerede mulighed for på et hvilket som helst tidspunkt at fravælge (opt-out) behandlingen af sine oplysninger til dette formål.

13 L 181/31 9. Edb-baserede individuelle afgørelser: De registrerede er berettigede til ikke at være underlagt en afgørelse, som alene er baseret på edb-behandling, medmindre der træffes andre foranstaltninger til at beskytte den enkeltes legitime interesser som foreskrevet i artikel 15, stk. 2, i direktiv 95/46/EF. Hvis formålet med en overførsel er at træffe en edb-baseret afgørelse som omhandlet i artikel 15 i direktiv 95/46/EF, der har retsvirkninger for den registrerede, eller som berører den registrerede i væsentlig grad, og som alene er truffet på grundlag af edb-behandling af oplysninger, der er bestemt til at vurdere bestemte personlige forhold, såsom erhvervsevne, kreditværdighed, pålidelighed, adfærd osv., har den registrerede ret til at kende begrundelsen for afgørelsen. Tillæg 3 til standardkontraktbestemmelserne Obligatorisk databeskyttelse, jf. standardkontraktbestemmelse 5, litra b), andet afsnit 1. Formålsafgrænsning: Oplysningerne må kun behandles og efterfølgende anvendes eller videregives til de specifikke formål i tillæg 1 til standardkontraktbestemmelserne. Oplysningerne må ikke opbevares længere end nødvendigt af hensyn til formålene med overførslen. 2. Ret til indsigt, berigtigelse, sletning og blokering: Som fastsat i artikel 12 i direktiv 95/46/EF skal de registrerede have ret til indsigt i de oplysninger, som vedrører dem, og som behandles, og i givet fald ret til berigtiglse, sletning eller blokering af oplysninger, hvis behandlingen ikke er i overensstemmelse med principperne i dette tillæg, især hvis der er tale om ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger. De registrerede skal også, såfremt der foreligger vægtige legitime grunde, der vedrører deres særlige situation, have mulighed for at gøre indsigelse mod, at de oplysninger, som vedrører dem, gøres til genstand for behandling. 3. Begrænsning af videre overførsel: Yderligere overførsel af personoplysninger fra dataimportøren til en anden registeransvarlig, der er etableret i et tredjeland, der ikke garanterer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, eller som ikke er omfattet af en kommissionsbeslutning vedtaget i henhold til artikel 25, stk. 6, i direktiv 95/46/EF (videre overførsel), må kun finde sted, hvis en af følgende betingelser er opfyldt: a) De registrerede skal have givet deres udtrykkelige samtykke til videre overførsel, såfremt det drejer sig om særlige kategorier af oplysninger, eller de skal have haft mulighed for at gøre indsigelse herimod i andre tilfælde. De registrerede skal mindst forsynes med følgende oplysninger på et sprog, de forstår: oplysning om formålene med den videre overførsel oplysning til identifikation af den i Fællesskabet etablerede dataeksportør oplysning om kategorier af yderligere modtagere af oplysninger og om bestemmelseslandene samt oplysning om, at oplysningerne efter den videre overførsel kan blive behandlet af en registeransvarlig, der er etableret i et land, hvor der ikke er en tilstrækkelig beskyttelse af fysiske personers privatliv. Eller b) Dataeksportøren og dataimportøren er enige om, at en anden registeransvarlig tilslutter sig standardkontraktbestemmelserne, og således bliver en ny part i disse bestemmelser og påtager sig samme forpligtelser som dataimportøren.

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

L 385/74 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2004

L 385/74 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2004 L 385/74 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2004 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 27. december 2004 om ændring af beslutning 2001/497/EF for at indføre en alternativ standardkontrakt om overførsel af personoplysninger

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 1112/05/DA WP 103 Udtalelse 1/2005 om databeskyttelsesniveauet i Canada i forbindelse med luftfartsselskabers overførsel af PNR- og API-oplysninger Vedtaget

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. marts 2016 Kontor: Databeskyttelseskontoret Sagsbeh: André

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) 12.1.2001 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 8/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning. Danske Vandværker

Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning. Danske Vandværker Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning Danske Vandværker Praktiske spørgsmål vi modtog Hvem har ansvaret for beskyttelse af forbrugernes persondata? Er medlemslister i ringbindsmapper

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler)

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Indhold 1. Introduktion 2. Område og anvendelse 3. Gennemsigtighed og underretning 4. Rimelig behandling og afgrænsning af formål

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Rigsarkivets konference 2. november 2016

Rigsarkivets konference 2. november 2016 Pligten til at huske retten til at blive glemt Rigsarkivets konference 2. november 2016 Birgit Kleis, kommitteret i Datatilsynet Persondatabeskyttelse: afvejning af hensyn Privatlivets fred Informations-

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx DATABEHANDLERAFTALE Mellem Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg CVR. nr.: 29189730 (herefter Kommunen ) og XXXXXX xxxxxx xxxx CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der indgået nedenstående

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Driftskontrakt. Databehandleraftale. Bilag 14

Driftskontrakt. Databehandleraftale. Bilag 14 Databehandleraftale Bilag 14 DATABEHANDLERAFTALE mellem Danpilot Havnepladsen 3A, 3. sal 5700 Svendborg CVR-nr. 30071735 (herefter den Dataansvarlige ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by]

Læs mere

for vurdering af kreditværdighed

for vurdering af kreditværdighed EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA retningslinjer for vurdering af kreditværdighed 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN]

DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN] DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN] Tekst markeret med GRØN, udfyldes inden udsendelse til leverandøren Tekst markeret med TURKIS, udfyldes af leverandøren Side 1/16 Side 2/16 DATABEHANDLERAFTALE

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) 15.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 316/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2725/2000 af 11. december 2000 om oprettelse af»eurodac«til sammenligning

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 5058/00/DA/endelig WP 33 Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Udtalelse 5/2000 om Brugen af offentlige registre til reverse- eller flerkriterie-søgetjenester

Læs mere

Overblik over persondataforordningen

Overblik over persondataforordningen Overblik over persondataforordningen November 2016 2 Sanktioner Overtrædelsestype: Indhentning af samtykke ift. børn Behandlinger, som ikke kræver identifikation Data protection by Design/Default Delt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5/VI/2008 K(2008) 2274 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 5/VI/2008 om begrænsning af lovpligtige revisorers og revisionsfirmaers civilretlige

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN OM DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN OM DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN OM DATABESKYTTELSE 11118/02/DA/endelig WP 65 Arbejdsdokument om sortlister Vedtaget den 3. oktober 2002 Gruppen, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 95/46/EF, er et uafhængigt EU-rådgivningsorgan

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 27.1.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1563/2014 af D. G., polsk statsborger, om den praksis, der Andragende nr. 1618/2014 af D. G.,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. marts 2017 (OR. en) 6191/17 CORLX 93 CSC 44 COEST 33 CFSP/PESC 131 JAI 106 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Aftale mellem Den

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse ÅRSBERETNING FOR 2004 Resumé Årsberetningen for 2004 dækker den første periode med Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) som en ny uafhængig

Læs mere

Justitsministeriet har ved e-mail af 24. maj 2012 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til ovennævnte forslag.

Justitsministeriet har ved e-mail af 24. maj 2012 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til ovennævnte forslag. Justitsministeriet Statsretskontoret jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 13. juni 2012 J.NR.

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen

Læs mere

Bilag 11 - Databehandleraftale

Bilag 11 - Databehandleraftale Bilag 11 - Databehandleraftale [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK), jf. udbudsbetingelsernes punkt 3.2.3.2

Læs mere

EUROJUSTS FORRETNINGSORDENS BESTEMMELSER FOR BEHANDLING OG BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

EUROJUSTS FORRETNINGSORDENS BESTEMMELSER FOR BEHANDLING OG BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER 19.3.2005 C 68/1 (Retsakter vedtaget i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union) EUROJUSTS FORRETNINGSORDENS BESTEMMELSER FOR BEHANDLING OG BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER (Enstemmigt

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Projektgruppen vedr. retsforbeholdet Dato: 28. oktober 2015 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice CVR.nr.: 64 94 22 12 Borups Allé 177 2400 København NV (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.:

Læs mere

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser 08/06/2017 ESMA70-151-298 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE Bilag til Aftale om Danløn

DATABEHANDLERAFTALE Bilag til Aftale om Danløn DATABEHANDLERAFTALE Bilag til Aftale om Danløn Denne databehandleraftale er et bilag til den mellem Parterne indgåede Aftale om Danløn ( Aftalen om Danløn ) og udgør en integreret del deraf jf. Aftalen

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

Uddrag af persondataloven

Uddrag af persondataloven Uddrag af persondataloven Behandling af oplysninger 5. Oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Stk. 2. Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

SKABELON FOR DATABEHANDLERAFTALER MELLEM KOMMUNER OG IT-LEVERANDØRER - version 1.0 af 3. april 2017

SKABELON FOR DATABEHANDLERAFTALER MELLEM KOMMUNER OG IT-LEVERANDØRER - version 1.0 af 3. april 2017 SKABELON FOR DATABEHANDLERAFTALER MELLEM KOMMUNER OG IT-LEVERANDØRER - version 1.0 af 3. april 2017 Side 1/19 Vejledning til brug af skabelonen Tekst, der er sat i [ ] og markeret med gul er aftaletekst,

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål.

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål. Databehandleraftale Mellem Landbrugsstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR-nr: 20814616 (som dataansvarlig) og [Databehandler] [Adresse] [Postnummer og by] CVR-nr: [xxxx] (som databehandler) Om behandling

Læs mere

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0823 (CNS) 15778/16 ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.7.2009 KOM(2009) 421 endelig 2007/0248 (COD) KOMMISSIONENS UDTALELSE i henhold til EF-traktatens

Læs mere

Aktindsigt i dokumenter og databeskyttelse

Aktindsigt i dokumenter og databeskyttelse Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse Aktindsigt i dokumenter og databeskyttelse Baggrundspapirserien Sammenfatning Juli 2005 Nr. 1 Indledning Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Læs mere

Almindelig viden om persondataforordningen

Almindelig viden om persondataforordningen Almindelig viden om persondataforordningen Hvad er persondata? En Personoplysning er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person ( den registrerede ). Dette gælder

Læs mere

artikel 96 eller artikel 97.

artikel 96 eller artikel 97. xxx xxx xxx 24. september 2001 Vedrørende Deres klage over Rigspolitiets afslag på indsigt i Schengen- Informationssystemet Datatilsynet Christians Brygge 28, 4. 1559 København V CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 844/14/DA WP 217 Udtalelse 6/2014 om den registeransvarliges legitime interesser som omhandlet i artikel 7 i direktiv 95/46/EF Vedtaget den 9. april 2014 Artikel

Læs mere

Kontrakt om IT-infrastruktur-services 2017

Kontrakt om IT-infrastruktur-services 2017 Kontrakt om IT-infrastruktur-services 2017 Sikkerhed og persondata 16. marts 2017 Sikkerhed Hvad siger kontrakten om sikkerhed Leverandøren skal iagttage de sikkerhedsforanstaltninger, der følger af Bilag

Læs mere

for restancer og tvangsauktion

for restancer og tvangsauktion EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EBA retningslinjer for restancer og tvangsauktion 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE

DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE 10.2.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 37/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE Udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 230/56 Den Europæiske Unions Tidende 30.6.2004 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 3. juni 2004 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs

Læs mere

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende L 92/12 Den Europæiske Unions idende 3.4.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 304/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mindstekrav

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne ARTIKEL 29-Databeskyttelsesgruppen 02318/09/DA WP167 Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne Vedtaget den 1. december

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

DEN FÆLLES KONTROLINSTANS FOR EUROPOL. Udtalelse fra den fælles kontrolinstans om databeskyttelsesniveauet i Australien (Udtalelse 05/35)

DEN FÆLLES KONTROLINSTANS FOR EUROPOL. Udtalelse fra den fælles kontrolinstans om databeskyttelsesniveauet i Australien (Udtalelse 05/35) THE JOINT SUPERVISORY BODY OF EUROPOL DEN FÆLLES KONTROLINSTANS FOR EUROPOL Udtalelse fra den fælles kontrolinstans om databeskyttelsesniveauet i Australien (Udtalelse 05/35) DEN FÆLLES KONTROLINSTANS

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget Miljø Bilag 5 Offentligt. Bidrag til samlenotat for rådsmødet (miljø) den 27. juni 2006.

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget Miljø Bilag 5 Offentligt. Bidrag til samlenotat for rådsmødet (miljø) den 27. juni 2006. Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 5 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 22. juni 2006 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2006-768/21-0014 Dok.: LVM40184 Bidrag til samlenotat for rådsmødet

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 06.07.2012 ARBEJDSDOKUMENT om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Konsolideret udgave Vedtaget ved bestyrelsens afgørelse MB/11/2008 af 14. februar 2008 Ændret ved bestyrelsens

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 07/XI/2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 07/XI/2006 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07/XI/2006 K(2006) 5222 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 07/XI/2006 om indledning af en tvistbilæggelsesprocedure mod Indien i henhold til forståelsen

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Privat virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig. Felter markeret

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 2 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 20. november 2014 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sofie Skou Sandager Sagsnr.: 2014-3051/01-0026

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

Persondataloven i en Smart City kontekst. Alexander Tureczek, Ph.d. candidate

Persondataloven i en Smart City kontekst. Alexander Tureczek, Ph.d. candidate Persondataloven i en Smart City kontekst Alexander Tureczek, Ph.d. candidate atur@dtu.dk Indholdsfortegnelse Persondataloven historie og hensigt Opdeling af loven Vigtige paragrafer Fremtiden Intentionen

Læs mere