Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse"

Transkript

1 Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget den 13. juli 2010 Gruppen, der er nedsat under artikel 29 i direktiv 95/46/EF, er et uafhængigt EU-rådgivningsorgan vedrørende databeskyttelse og beskyttelse af privatlivets fred, hvis opgaver er fastsat i artikel 30 i direktiv 95/46/EF og artikel 15 i direktiv 2002/58/EF. Gruppens sekretariat varetages af Europa-Kommissionens Direktorat C (Grundlæggende rettigheder og Unionsborgerskab) under Generaldirektoratet for Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed (1049 Bruxelles, Belgien, kontor nr. LX-46 01/190). Websted:

2 GRUPPEN VEDRØRENDE BESKYTTELSE AF PERSONER I FORBINDELSE MED BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER, som blev nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober , under henvisning til artikel 29 og artikel 30, stk. 1, litra d), i ovennævnte direktiv, under henvisning til sin forretningsorden, særlig artikel 12 og 14, har vedtaget følgende udtalelse: 1. INDLEDNING Artikel 27, stk. 3, i direktivet fastsætter følgende: "Udkast til EF-kodeks og forslag til ændring eller forlængelse af eksisterende EF-kodekser kan forelægges den i artikel 29 omhandlede gruppe. Denne gruppe udtaler sig bl.a. om, hvorvidt de udkast, den har fået forelagt, er i overensstemmelse med de nationale bestemmelser til gennemførelse af dette direktiv. Hvis den finder det nødvendigt, indhenter den bemærkninger fra de registrerede eller disses repræsentanter. Kommissionen kan tilse, at de kodekser, som gruppen har godkendt, offentliggøres på passende vis". For at lette anvendelsen af denne bestemmelse vedtog gruppen i september 1998 et dokument, som fastlægger den procedure, der skal følges af de interesserede parter ved indsendelse af EU-adfærdskodekser og ved gruppens efterfølgende evaluering i overensstemmelse med artikel 27 og 29 i direktiv 95/46/EF 2. Dette dokument sammenfatter de grundlæggende proceduremæssige skridt, der skal tages i den forbindelse. Gruppen vedtog i juni 2003 en udtalelse om FEDMA's EU-adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring. Kodeksen er i overensstemmelse med artikel 27 i databeskyttelsesdirektivet og tilfører det merværdi samtidigt med, at det i tilstrækkeligt omfang fokuserer på de specifikke databeskyttelsesspørgsmål og -problemer inden for direkte markedsføring og omhandler tilstrækkeligt klare løsninger på de eksisterende problemer 3. Gruppen mente derfor, at den opfyldte de krav, direktivets artikel 27 fastsætter. Gruppen understregede imidlertid, at en generel kodeks som denne pr. definition ikke kan løse alle de specifikke problemer, der er forbundet med brugen af internettet, og opfordrer derfor FEDMA til at udarbejde et bilag til kodeksen, som omhandler disse spørgsmål. Dette bilag bør navnlig omhandle beskyttelse af børn, som er særligt sårbare i en internetkontekst, således som det understreges i bidraget fra BEUC (den europæiske forbrugerorganisation), der blev hørt af gruppen. Ved brev af 16. december 2005 tilsendte FEDMA artikel 29-gruppen et dokument indeholdende "et bilag til kodeksen om databeskyttelse og direkte markedsføring" (i det EFT L 281 af , s. 31, tilgængelig på: Fremtidigt arbejde vedrørende adfærdskodekser: Arbejdsdokument om proceduren for behandling af EU-adfærdskodekser i gruppen vedtaget den 10. september 1998, WP 13. Udtalelse nr. 3/2003, dokument WP 77, findes på: - 2

3 følgende "bilaget"). Ifølge FEDMA er formålet med bilaget at dække specifikke problemer i forbindelse med online-markedsføring. Som det er tilfældet med FEDMAkodeksen er det hverken hensigten på nogen måde at erstatte eller blande sig i national lovgivning eller at bevæge sig ind på områder, der ikke på nuværende tidspunkt er omfattet af EU-lovgivning. Formålet med bilaget er at give de grænseoverskridende internetvirksomheder retningslinjer for, hvordan de skal forholde sig i forbindelse med online-markedsføring. Ved brev af 8. juni 2006 informerede formanden for artikel 29-gruppen FEDMA om artikel 29-gruppens kommentarer til udkastet til et bilag om online-markedsføring. Der blev fremsat flere kommentarer til forskellige afsnit i dokumentet. Artikel 29-gruppen opfordrede FEDMA til at tage hensyn til de tilknyttede kommentarer for at sikre, at dette bilag i højere grad afspejler de databeskyttelsesnormer, der er fastsat i direktiv 95/46/EF og 2002/58/EF og de nationale gennemførelsesbestemmelser hertil. Den 7. juni 2007 fremlagde generaldirektøren for FEDMA artikel 29-gruppen en revideret udgave af bilaget om en adfærdskodeks for online-markedsføring. Den nye tekst var et gennemrevideret dokument med samme opbygning som den generelle FEDMA-kode fra 2003, der blev godkendt af artikel 29-gruppen (WP 77). Ad hoc-undergruppen under artikel 29-gruppen med ansvar for adfærdskodeksen har holdt flere møder for at undersøge dokumenterne fra FEDMA. Den har også holdt møde med FEDMA for at diskutere bilaget om online-markedsføring for at få klarhed omkring en række emner og spørgsmål, kodeksen adresserer. Efter disse møder fremlagde FEDMA i februar 2010 en ny version af bilaget om onlinemarkedsføring. Formanden for artikel 29-gruppen opfordrede den 25. maj 2010 FEDMA til at behandle et sidste spørgsmål vedrørende reglerne for member-get-memberkampagner, således at artikel 29-gruppen kan træffe en endelig afgørelse om onlinemarkedsføringskodeksens overensstemmelse med direktiv 95/46/EF og det gældende direktiv 2002/58/EF 4. FEDMA fremsendte i juni 2010 en endelig version af bilaget om online-markedsføring, der endelig er i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF og sikrer tilstrækkelig merværdi. 2. OPBYGNINGEN OG INDHOLDET AF BILAGET OM ONLINE-MARKEDSFØRING Hvad angår navnlig -markedsføring, som omhandles i bilaget om onlinemarkedsføring, skal den eventuelt den opfylde de to hovedkriterier, som artikel 29- gruppen vedrørende EU-adfærdskodekser har fastsat i sit arbejdsdokument WP 13: En kodeks, der indsendes i henhold til artikel 27 i direktiv 95/46/EF, skal være i overensstemmelse med direktivet og de nationale gennemførelsesbestemmelser hertil 4 Direktiv 2002/58/EF blev ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/136/EF af 25. november Det ændrede direktiv 2002/58 skal gennemføres senest den 25. maj 2011 (EUT L 337 af , s. 11). 3

4 En kodeks, der indsendes, skal være af tilstrækkelig kvalitet og intern konsekvens og sikre tilstrækkelig merværdi samt fokus på særlige spørgsmål og problemer angående beskyttelse af oplysninger i den organisation eller sektor, hvor den skal anvendes, og frembyde tilstrækkeligt entydige løsninger på disse spørgsmål og problemer. Eftersom adfærdskodeksen for online-markedsføring er et bilag til EU-adfærdskodeksen til brug i forbindelse med anvendelse af personoplysninger i direkte markedsføring, der skal ses som en supplerende FEDMA-adfærdskodeks, finder artikel 29-gruppen, at bestemmelserne i den generelle FEDMA-kodeks også skal finde tilsvarende anvendelse på dette bilag. Bilagets opbygning ligger tæt op ad opbygningen i den generelle FEDMA-kodeks, som den henviser til, og udgør i den forstand en behørig tilføjelse hertil - Generelt: Definitioner - Afsnit 1: Anvendelig lovgivning - Afsnit 2: Indhentning af oplysninger direkte fra den registrerede - Afsnit 3: Indhentning af oplysninger fra andre kilder end den registrerede - Afsnit 4: Præferenceservicesystemer - Afsnit 5: Beskyttelse af privatlivets fred og brug af cookies - Afsnit 6: Særlig bestemmelse til beskyttelse af børn - Afsnit 7: Særlige bestemmelser om forbudt praksis - Bilag: Eksempler på god praksis og ikke-acceptabel praksis i forbindelse med online-annoncering. Bilagets indhold forbedrer dokumentets kvalitet og klarlægger de forskellige spørgsmål, det behandler. Bilagets merværdi gør sig gældende på følgende områder: Definitioner Listen over definitioner er blevet revideret grundigt og udvidet. Der er f.eks. inkluderet definitioner af "uopfordret kommerciel kommunikation", "behandling af personoplysninger" og "samtykke". Listen supplerer de definitioner, der allerede indgår i den generelle kodeks. Afsnit 2: Indhentning af oplysninger direkte fra den registrerede Afsnit 2 fastsætter generelle principper for fair behandling af oplysninger og kravene til den registreringsansvarlige i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF. Det indeholder specifikke bestemmelser om indsamling af personoplysninger om forbrugere (herunder oplysninger, som skal gives ved den registreringsansvarliges egen anvendelse af oplysninger, samt ved videregivelse af personoplysninger om registrerede til tredjeparter) og af personoplysninger for juridiske personer i forbindelse med kommercielle produkter eller tjenester. Artikel 29-gruppen ser med tilfredshed på det udtrykkelige krav om, at kommercielle skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at det er muligt tydeligt at identificere det kommercielle formål med mailen og om indføjelse af et afsnit om muligheder for afmelding, der gør det muligt for modtagere af kommercielle meddelelser på en enkel, effektiv, direkte og nem måde at afmelde kommercielle meddelelser vederlagsfrit. Modtageren bør have mulighed for at foretage afmelding uden begrundelse. 4

5 Afsnit 3: Indhentning af oplysninger fra andre kilder end den registrerede Afsnit 3 omhandler kravene til den registreringsansvarlige om at fremlægge oplysninger, navnlig om den registreredes informerede samtykke. Behovet for, at den kommercielle virksomhed opnår den registreredes samtykke, nævnes også udtrykkeligt i forbindelse med host mailing. Artikel 29-gruppen ser også med tilfredshed på reglerne vedrørende member-get-member-kampagnerne efter en præcisering af teksten med henblik på at undgå retlige fejlfortolkninger (3.2.1.). Afsnit 4: Præferenceservicesystemer Artikel 29-gruppen ser navnlig med tilfredshed på indføjelsen af afsnit 4 vedrørende præferenceservicesystemer. Afsnit 5: Beskyttelse af privatlivets fred og brug af cookies Afsnittet indeholder bl.a. bestemmelser om politikker til beskyttelse af privatlivets fred, der bør indeholde klare og omfattende oplysninger om enhver cookie. De retlige rammer for direktiv 2002/58/EF som ændret ved direktiv 2009/136/EF, der anvendes fra 25. maj 2011, kan kræve, at dette afsnit tilpasses for at sikre overensstemmelse med direktivet. Afsnit 6: Beskyttelse af børn Bestemmelserne henviser til en ordning, der er fastsat i den generelle FEDMA-kodeks med henblik på at beskytte børn mod nye og specifikke farer inden for online-sektoren. Artikel 29-gruppen ser f.eks. med tilfredshed på bestemmelsen om, at det er ulovligt uden forudgående samtykke fra den retlige repræsentant at anmode om følsomme oplysninger om racemæssig eller etnisk oprindelse, politiske holdninger, religiøs eller anden overbevisning, medlemskab af fagforening eller oplysninger vedrørende børns helbred eller sexliv eller økonomisk situation for dem selv eller tredjeparter, f.eks. forældre eller venner. Afsnit 7: Forbudt praksis Afsnittet omhandler udtrykkeligt forbudt praksis med hensyn til automatisk indsamling af oplysninger og spyware. Artikel 29-gruppen bemærker, at bilagets afsnit 5 og 7 er omfattet af direktiv 2002/58, navnlig artikel 5, stk. 3, som ændret ved direktiv 2009/136/EF. Begge afsnit bør fortolkes i lyset af den seneste vejledning fra artikel 29- gruppen i dens udtalelse om adfærdsbaseret online-annoncering 5. Bilag: God og ikke-acceptabel praksis Indføjelsen af et bilag med eksempler på god og ikke-acceptabel praksis i forbindelse med online-annoncering sikrer merværdi, hvad angår praktisk anvendelse af reglerne. 3. KONKLUSION Gruppen ser med tilfredshed på, at bilaget om online-markedsføring til FEDMA's adfærdskodeks for anvendelse af personoplysninger inden for direkte markedsføring er i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF og det gældende direktiv 2002/58/EF samt gældende national lovgivning 6. Bilaget behandler en række spørgsmål vedrørende online-sektoren (f.eks. member-get-member-kampagner, beskyttelse af børn og mulighed for afmelding) og sikrer derfor direktiverne tilstrækkelig merværdi gennem klare 5 6 Udtalelse nr. 2/2010 om adfærdsbaseret onlineannoncering vedtaget den 22. juni 2010; dokument WP 171, tilgængeligt på: National lovgivning kan fastsætte yderligere krav. 5

6 løsninger på de problemer, der optræder i sektoren for online-markedsføring. Det opfylder derfor de krav, der er fastsat i artikel 27 i direktiv 95/46/EF. Gennemførelsen af direktiv 2002/58/EF som ændret ved direktiv 2009/136/EF i medlemsstaternes lovgivning kan imidlertid kræve, at bilaget ændres, navnlig for så vidt angår cookies og spyware, for at være i overensstemmelse med de nye bestemmelser. Gruppen anbefaler FEDMA at vurdere, hvilke tilpasninger bilagets adfærdskodeks vil kræve fra 25. maj 2011 for at være i overensstemmelse med de retlige rammer, der er fastsat ved direktiv 2002/58/EF som ændret ved direktiv 2009/136/EF, og de nationale gennemførelsesbestemmelser hertil. For at sikre, at de nationale databeskyttelsesmyndigheder informeres behørigt om anvendelsen af denne kodeks i praksis, aflægger FEDMA-databeskyttelsesudvalget årligt rapport til gruppen om kodeksens anvendelse. Skulle denne rapport give anledning til spørgsmål, kontakter gruppen FEDMA for at drøfte de pågældende spørgsmål. Gruppen opfordrer FEDMA til at fremme anvendelsen af dette bilag om en adfærdskodeks for online-markedsføring i sektoren for direkte markedsføring på en proaktiv måde med henblik på at sikre, at registrerede personer er tilstrækkeligt informerede om dets eksistens og indhold og til at fortsætte indsatsen på dette område, således at beskyttelsen af den enkelte fortsat forbedres. Gruppen vil i særlig grad være opmærksom på de årlige rapporter om anvendelse af kodeksen, som udarbejdes af databeskyttelsesudvalget under FEDMA. Bilag: teksten til bilaget om online-meddelelser i forbindelse med direkte markedsføring til EU-kodeksen vedrørende anvendelse af personoplysninger i direkte markedsføring (bilaget om direkte markedsføring).. Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juli 2010 På gruppens vegne Jacob KOHNSTAMM Formand 6

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 5035/01/DA/endelig WP 56 Arbejdsdokument om den internationale anvendelse af Fællesskabets databeskyttelseslovgivning ved behandling af personoplysninger på

Læs mere

Politik for bekæmpelse af svig

Politik for bekæmpelse af svig Politik til forhindring og modvirkning af ulovlig adfærd i forbindelse med Den Europæiske Investeringsbanks aktiviteter POLITIK FOR FORHINDRING OG MODVIRKNING AF ULOVLIG ADFÆRD I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) L 113/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 733/2002 af 22. april 2002 om implementering af topdomænet.eu (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.5.2014 L 158/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 536/2014 af 16. april 2014 om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2011 KOM(2011) 32 endelig 2011/0023 (COD) C7-0039/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anvendelse af passagerlisteoplysninger til at forebygge,

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. juni 2000

17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. juni 2000 17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 178/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2015 COM(2015) 190 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Rapport om anvendelsen af Rådets direktiv

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)»Traktatbrud direktiv 2004/18/EF fremgangsmåder for indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge-

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU L 176/338 Den Europæiske Unions Tidende 27.6.2013 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.2.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 55/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder

Læs mere

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01)

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01) 1.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 1 REVISIONSRETTEN I medfør af traktaterne (EKSF-traktatens artikel 45 C, stk. 4, EF-traktatens artikel 248, stk. 4, og Euratom-traktatens artikel 160 C,

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2005

Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 November 2006 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 87-989860-5-8

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere