Virksomhedssammenslutninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedssammenslutninger"

Transkript

1 NOTE 1 Anvendt regnskabspraksis Hvis ikke andet er angivet, er alle beløb i DKK Generelt Årsrapporten for Auriga Industries A/S, der omfatter både koncernregnskabet og moderselskabsregnskabet, aflægges i henhold til International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Årsrapporten er udarbejdet på baggrund af historiske kostpriser, hvilket dog ikke gælder afledte finansielle instrumenter og investeringer i finansielle aktiver med handel for øje, der måles til dagsværdi. Den væsentligste anvendte regnskabspraksis er beskrevet nedenfor. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år, bortset fra implementering af nye og ændrede standarder. Årsrapporten aflægges i danske kroner. Implementering af nye og ændrede standarder og fortolkninger Årsrapporten for 2012 er aflagt i overensstemmelse med de nye og ændrede standarder samt nye fortolkningsbidrag, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2012 eller senere, IAS 12 Indkomstskatter, IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysning. Ingen af disse har påvirket indregning og måling i 2012, men har resulteret i yderligere noteoplysninger. Standarder og fortolkninger, der ikke er trådt i kraft Ændrede standarder og fortolkningsbidrag, der er godkendt af IASB, men endnu ikke er trådt i kraft på tidspunktet for offentliggørelse af denne årsrapport, er ikke indarbejdet i nærværende årsrapport. Nye standarder, der er relevante for selskabet, men som først træder i kraft for regnskabsår med start efter 1. januar 2012, omfatter bl.a. ændringer til IAS 1 om præsentation af årsregnskaber, IAS 19 om personaleydelser, IAS 27 om koncernregnskab, IAS 28 om investering i associerede virksomheder, IFRS 9 Klassifikation og måling af finansielle instrumenter, IFRS 10 om udarbejdelse af koncernregnskab, IFRS 12 om oplysningskrav vedr. investeringer i dattervirksomheder og IFRS 13 om dagsværdimåling mv. Som følge af ændringer til IAS 1 ændres opstillingen af anden totalindkomst fra Det er ledelsens vurdering, at koncernens fremtidige implementering af disse ikke vil få væsentlig indvirkning på årsrapporten. Konsolideringspraksis Koncernregnskabet omfatter Auriga Industries A/S (moderselskabet) og de dattervirksomheder, hvori moderselskabet direkte eller indirekte ejer mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende indflydelse. Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for moderselskabet og dattervirksomheder ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Der er foretaget eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, mellemværender og udbytter samt urealiserede interne fortjenester og tab. Virksomhedssammenslutninger Ved køb af nye virksomheder, hvor koncernen opnår bestemmende indflydelse over den erhvervede virksomhed, måles den overtagne virksomheds identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Overtagelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden faktisk overtages. Hvis kostprisen af de overtagne identificerbare nettoaktiver overstiger dagsværdien af nettoaktiverne og værdien af minoritetsinteresser i den overtagne virksomhed, indregnes det overskydende beløb som goodwill i immaterielle aktiver. Hvis dagsværdien af de overtagne identificerbare nettoaktiver overstiger kostprisen for nettoaktiverne og værdien af minoritetsinteresser i den overtagne virksomhed (dvs. negativ goodwill), revurderes de opgjorte dagsværdier. Hvis forskelsbeløbet stadig er negativt, indtægtsføres beløbet i resultatopgørelsen på overtagelsestidspunktet. Kostprisen for en virksomhed består af dagsværdien af det erlagte vederlag for den overtagne virksomhed. Hvis vederlagets endelige fastsættelse er betinget af en eller flere fremtidige begivenheder, indregnes disse til dagsværdien heraf på overtagelsestidspunktet. Omkostninger, der vedrører virksomhedsovertagelsen, indregnes i resultatet ved afholdelsen. Resultat af dattervirksomheder, der overtages i årets løb, medregnes i koncernens resultatopgørelse fra overtagelsestidspunktet. Fortjeneste eller tab ved salg af dattervirksomheder Fortjeneste eller tab ved salg af dattervirksomheder, der medfører ophør af henholdsvis kontrol og betydelig indflydelse, opgøres som forskellen mellem dagsværdien af salgsprovenuet og dagsværdien af eventuelle resterende kapitalandele modregnet den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiverne på afhændelsestidspunktet, inklusive goodwill, med fradrag af eventuelle minoritetsinteresser. Den derved opgjorte fortjeneste eller tab indregnes i resultatet sammen med akkumulerede valutakursreguleringer, der tidligere er indregnet i anden totalindkomst. Resultat af dattervirksomheder, der afhændes i årets løb, medregnes i koncernens resultatopgørelse indtil afhændelsestidspunktet. Minoritetsinteresser Ved første indregning måles minoritetsinteresser enten til dagsværdi eller til deres forholdsmæssige andel af dagsværdien af den overtagne virksomheds identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser. Valg af metode foretages for hver enkelt transaktion. Minoritetsinteresser reguleres efterfølgende for deres forholdsmæssige andel af ændringer i dattervirksomhedernes egenkapital. Totalindkomsten allokeres til minoritetsinteresserne, uanset at minoritetsinteresserne derved måtte blive negativ. Køb af minoritetsinteresser i en dattervirksomhed og salg af minoritetsandele i en dattervirksomhed, som ikke medfører ophør af kontrol, behandles i koncernregnskabet som en egenkapitaltransaktion, og forskellen mellem vederlaget og den regnskabsmæssige værdi allokeres til moderselskabets andel af egenkapitalen. Omregning af fremmed valuta De enkelte dattervirksomheders regnskaber aflægges i den valuta, som hovedsageligt anvendes i deres primære markeder og ved indgåelse af transaktioner (funktionelle valuta). Transaktioner foretaget i anden valuta end den enkelte virksomheds funktionelle valuta indregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens kurs. Ikke-monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta, som indregnes til dagsværdi, omregnes til danske kroner på tidspunktet for måling af dagsværdien. Fortjenester og tab, der skyldes omregning, indregnes i resultatopgørelsen. Dette gælder dog ikke valutakursdifferencer i forbindelse med ikke-monetære aktiver og forpligtelser, hvor ændringer i dagsværdien indregnes direkte i anden totalindkomst. Ved konsolidering omregnes koncernens aktiver og forpligtelser i forbindelse med udenlandske driftsaktiviteter til balancedagens kurs. Resultatopgørelsens poster omregnes til gennemsnitlige kurser for perioden, medmindre disse afviger væsentligt fra de faktiske valutakurser på transaktionstidspunkterne. I sidstnævnte tilfælde anvendes de faktiske valutakurser. Eventuelle valutakursdifferencer indregnes i anden totalindkomst som valutakursregulering vedrørende udlandske virksomheder. Sådanne kursdifferencer indregnes enten som indtægt eller omkostning i resultatopgørelsen i perioden, hvori kapitalinteressen afhændes. Kursregulering af tilgodehavender hos eller gæld til dattervirksomheder, der anses for en del af moderselskabets samlede investering i den pågældende dattervirksomhed, indregnes i anden totalindkomst. Goodwill og regulering af dagsværdi som følge af overtagelse af udenlandsk virksomhed behandles regnskabsmæssigt som aktiver og forpligtelser i den overtagne virksomhed og omregnes til balancedagens kurs. Væsentlige regnskabsmæssige estimater og skøn Ved udarbejdelsen af årsrapporten er det nødvendigt, at ledelsen foretager vurderinger og skøn og opstiller de forudsætninger, der danner grundlag for præsentation, indregning og måling af de rapporterede aktiver og forpligtelser på balancedagen samt de rapporterede indtægter og omkostninger for regnskabsperioden. Ledelsen baserer sine skøn på historisk erfaring samt en række andre forudsætninger og faktorer, der menes at være rimelige under de givne 37 / Regnskab / Noter

2 omstændigheder. Resultatet heraf danner grundlag for at vurdere de rapporterede indtægter og omkostninger, som ikke umiddelbart fremgår af andet materiale. De foretagne skøn og de underliggende forudsætninger revurderes løbende. Ændringer til foretagne regnskabsmæssige skøn indregnes i den regnskabsperiode, hvori ændringen finder sted, og i fremtidige regnskabsperioder, hvis ændringen både påvirker den periode, hvori ændringen finder sted, og efterfølgende regnskabsperioder. Forudsætningerne kan være ufuldstændige eller unøjagtige, og uventede begivenheder eller omstændigheder kan opstå, hvilket kan føre til, at de faktiske resultater afviger fra disse skøn. Særlige risici for koncernen er omtalt i ledelsesberetningen, side 17 og i note 25 og 26. I takt med at ledelsen får udviklet bedre opgørelsesmetoder, oparbejdes en større erfaring i vurdering af skøn. Udviklingen medfører en forbedret regnskabsmæssig behandling af skøn, som er medvirkende til, at usikkerhederne i skøn bliver mindre. I årsregnskabet for 2012 er følgende forudsætninger og usikkerheder væsentlige at bemærke, idet de har haft betydelig indflydelse på de i årsregnskabet indregnede aktiver og forpligtelser: Genindvindingsværdi for goodwill Fastlæggelse af nedskrivningsbehov på indregnede goodwillbeløb kræver opgørelse af kapitalværdier for de pengestrømsfrembringende enheder, hvortil goodwillbeløbene er fordelt. Opgørelse af kapitalværdien medfører et skøn over forventede fremtidige pengestrømme i den enkelte pengestrømsfrembringende enhed og fastlæggelse af en rimelig diskonteringsfaktor. Den regnskabsmæssige værdi af goodwill udgør DKK 416 mio. (DKK 416 mio.). For nærmere beskrivelse af goodwill og den anvendte diskonteringsfaktor mv. henvises der til note 13. Nedskrivningstest for udviklingsprojekter Igangværende udviklingsprojekter testes minimum årligt for værdiforringelse. Udviklingsprojekterne forløber som forventet. Med udgangspunkt i de enkelte udviklingsprojekter har ledelsen foretaget skøn over nedskrivningsbehov, og det er ledelsens vurdering, at de regnskabsmæssige værdier for de enkelte udviklingsprojekter vil blive genindvundet. Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle aktiver under udvikling udgør DKK 273 mio. (DKK 296 mio.). For yderligere oplysninger om igangværende udviklingsprojekter henvises til note 13. Genindvinding af udskudte skatteaktiver Udskudte skatteaktiver indregnes for alle ikkeudnyttede skattemæssige underskud, i den udstrækning det anses for sandsynligt, at der i fremtiden realiseres skattemæssige overskud, hvori underskuddene kan modregnes. Fastlæggelse af hvor stort et beløb, der kan indregnes for udskudte skatteaktiver, baseres på skøn over det sandsynlige tidspunkt for og størrelse af fremtidige skattepligtige overskud. Pr. 31/ vurderede ledelsen, at de indregnede skattemæssige underskud vil kunne realiseres inden for en overskuelig fremtid. For yderligere oplysninger om skattemæssige underskud henvises til note 21. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning måles til dagsværdien af det modtagne eller tilgodehavende vederlag for varer og ydelser leveret som led i den almindelige drift ekskl. moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget. Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Offentlige tilskud Offentlige tilskud omfatter tilskud og finansiering af udvikling samt tilskud til investeringer mv. Tilskud indregnes, når der er rimelig sikkerhed for, at de vil blive modtaget. Tilskud til indkøb af aktiver og udviklingsprojekter modregnes aktivets kostpris. Tilskud til dækning af afholdte omkostninger modregnes i de afholdte omkostninger. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter råvareforbrug inkl. hjemtagelsesomkostninger, reparation og vedligeholdelse, gager og lønninger, øvrige produktionsomkostninger samt af- og nedskrivninger og amortisering af låneomkostninger. Salgs- og distributionsomkostninger Salgs- og distributionsomkostninger omfatter omkostninger vedrørende markedsføring og salg, herunder gager og lønninger, lokaleomkostninger, reklame, fragt, told og af- og nedskrivninger samt amortisering af låneomkostninger. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter gager til det administrative personale og ledelsen samt øvrige kontorholdsomkostninger, herunder af- og nedskrivninger, tab på varetilgodehavender, IT-drift og kantineomkostninger. Udviklings- og registreringsomkostninger Udviklings- og registreringsomkostninger omfatter gager og lønninger samt øvrige omkostninger, herunder af- og nedskrivninger samt amortisering, der kan henføres til koncernens udviklingsprojekter. Endvidere indgår omkostninger til udviklingsprojekter, hvor disse ikke opfylder kravene for aktivering. Regnskabsposten indeholder endvidere løbende omkostninger til vedligeholdelse af registreringsrettigheder vedrørende koncernens produkter. Særlige poster Særlige poster indeholder væsentlige indtægter og omkostninger, der ikke direkte kan henføres til koncernens sædvanlige driftsaktiviteter, men er relateret til enkeltstående hændelser. Bonusordninger Koncernen udsteder bonusordninger til visse medarbejdere. Bonusordninger er gældsordninger. Den opgjorte bonus udgiftsføres lineært over optjeningsperioden på baggrund af medarbejdernes optjening, som afhænger af koncernens indtjening og værdiskabelse. Overskudsdeling hensættes under anden gæld. Leasing Leasingkontrakter klassificeres som finansiel leasing, når kontraktbetingelserne overfører alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten til leasingtager. Alle andre leasingkontrakter klassificeres som operationel leasing. Finansielt leasede aktiver indregnes i balancen til dagsværdi eller nutidsværdien af minimumsleasingydelser, hvis disse er lavere. Den enkelte ydelse fastsættes ved indgåelse af leasingaftalen. Den tilsvarende forpligtelse over for leasinggiver indregnes i balancen som en finansiel leasingforpligtelse. Leasingydelserne fordeles mellem finansieringsomkostninger og afdrag på leasingforpligtelsen for at opnå en konstant rentesats for den resterende forpligtelse. Finansieringsomkostninger indregnes direkte i resultatopgørelsen. Operationelle leasingydelser udgiftsføres lineært over leasingkontraktens løbetid. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter set i forhold til virksomhedernes hovedformål, herunder bl.a. salg af langfristede aktiver og royalties. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab på værdipapirer samt nedskrivninger vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser, herunder finansielle leasingforpligtelser, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Endvidere medtages realiserede og urealiserede gevinster og tab vedrørende afledte finansielle instrumenter, der ikke kan klassificeres som sikringsaftaler. Renteindtægter og -omkostninger periodiseres ved hjælp af hovedstolen og den effektive rente. Skat Moderselskabet er sambeskattet med danske søster- og dattervirksomheder og med Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S som administrationsselskab. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. Aktuel skyldig skat er baseret på årets skattemæssige resultat. Koncernens skatteforpligtelse beregnes ud fra vedtagne skattesatser på balancedagen. Årets skat, som består af årets forventede aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og i anden totalindkomst med den del, der kan henføres til anden totalindkomst. Aktuel skat indregnes i balancen som tilgodehavende, hvis der er betalt for meget i acontoskat, og som gældsforpligtelse, hvis der er betalt for lidt i acontoskat. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteforpligtelser indregnes generelt for alle skattemæssige midlertidige forskelle, og udskudte skatteaktiver indregnes i det omfang, det er sandsynligt, at fremførselsberettigede skattemæssige underskud kan modregnes i 38 / Regnskab / Noter

3 skattemæssige overskud. Disse aktiver og forpligtelser indregnes ikke, hvis den midlertidige forskel skyldes goodwill eller er opstået ved første indregning (medmindre der er tale om virksomhedssammenslutning) af andre aktiver og forpligtelser ved transaktioner, der hverken påvirker det skattemæssige eller regnskabsmæssige resultat. Udskudte skatteforpligtelser indregnes af skattemæssige midlertidige forskelle hidrørende fra kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder eller joint ventures bortset fra i tilfælde, hvor koncernen kan kontrollere tilbageførslen af den midlertidige forskel, og det er sandsynligt, at den midlertidige forskel ikke tilbageføres i nærmeste fremtid. Den regnskabsmæssige værdi af udskudte skatteaktiver revurderes på balancedagen og nedskrives i det omfang, det ikke længere er sandsynligt, at der i fremtiden vil blive frembragt tilstrækkelig skattepligtig indkomst til, at det udskudte skatteaktiv vil kunne udnyttes. Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser modregnes, når det er legalt bestemt, at aktuelle skatteaktiver kan modregnes i aktuelle skatteforpligtelser, når disse vedrører skat opkrævet af den samme skattemyndighed, og når koncernen har til hensigt at afregne aktuelle skatteaktiver og -forpligtelser netto. Balancen Internt oparbejdede immaterielle aktiver udviklings- og registreringsomkostninger Omkostninger i forbindelse med forskningsaktiviteter indregnes i resultatopgørelsen, når de afholdes. Et internt oparbejdet immaterielt aktiv som følge af koncernens opnåelse af salgs- og registreringsrettigheder indregnes kun, hvis alle betingelser opfyldes som beskrevet i IAS 38. Omkostninger vedrørende udviklingsprojekter indregnes, såfremt visse kriterier er opfyldt under immaterielle aktiver og måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Aktivering forudsætter, at der vurderes at være tilstrækkelig sikkerhed for, at den fremtidige indtjening kan dække udviklingsomkostningerne. Endvidere forudsætter aktivering efter koncernens opfattelse, at alle de nødvendige offentlige registrerings- og myndighedsgodkendelser forventes modtaget, og udviklingsomkostningerne kan måles pålideligt. Internt oparbejdede immaterielle aktiver afskrives lineært over aktivernes brugstid, der udgør 5-10 år. I tilfælde, hvor et internt oparbejdet immaterielt aktiv ikke kan indregnes, indregnes udviklingsomkostningerne i resultatopgørelsen, når de afholdes. Erhvervede salgs- og registreringsrettigheder, knowhow og software Disse immaterielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivninger beregnes lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør 3-10 år. Goodwill Goodwill som følge af overtagelse af en dattervirksomhed, associeret virksomhed eller fælles kontrolleret virksomhed udgør det overskydende beløb i tilfælde, hvor kostprisen overstiger dagsværdien af koncernens andel af de identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser i dattervirksomheden, den associerede virksomhed eller fælles kontrollerede virksomhed på overtagelsestidspunktet samt værdien af minoritetsinteresser. Med henblik på test for værdiforringelse allokeres goodwill til de enkelte pengestrømsfrembringende enheder i koncernen, der forventes at drage fordel af synergierne i forbindelse med virksomhedssammenslutningen. De pengestrømsfrembringende enheder, hvortil goodwill allokeres, testes en gang årligt for værdiforringelse eller oftere, hvis der er indikation af, at den pågældende enhed er værdiforringet. Hvis genindvindingsværdien af den pengestrømsfrembringende enhed er lavere end den regnskabsmæssige værdi, allokeres nedskrivningen først til reduktion af den regnskabsmæssige værdi af eventuel goodwill, der er allokeret til enheden, og derefter forholdsmæssigt til enhedens andre aktiver baseret på det enkelte aktivs regnskabsmæssige værdi. Nedskrivning af goodwill kan ikke tilbageføres efterfølgende. Ved afhændelse af en dattervirksomhed, associeret virksomhed eller fælles kontrolleret virksomhed indregnes den tilhørende goodwill i resultatopgørelsen. Immaterielle aktiver under udvikling Grundlaget for at registrere og aktivere internt oparbejdede udviklingsomkostninger er etableret i koncernens ERP-system. Selskabet aktiverer i overensstemmelse med regnskabspraksis de udviklingsomkostninger, som opfylder kriterierne herfor. Immaterielle aktiver under udvikling måles til kostpris med tillæg af låneomkostninger og med fradrag af eventuelle nedskrivninger. Afskrivning af disse aktiver påbegyndes, når aktiverne er klar til at blive taget i brug. Materielle aktiver Bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andre driftsmidler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Aktiver under opførelse til produktionsmæssige, udlejningsmæssige eller administrative formål måles til kostpris med fradrag af eventuelle nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Kostprisen af egenproducerede anlægsaktiver omfatter direkte og indirekte omkostninger til gager og lønninger, materialeforbrug samt underleverandører og låneomkostninger. Afskrivning på disse aktiver påbegyndes, når aktiverne er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivning beregnes lineært over den forventede brugstid, der udgør: Kontor- og laboratoriebygninger, beboelses- og udlejningsejendomme samt garager: Produktions- og fabriksbygninger samt vejanlæg: Tekniske anlæg og maskiner: Driftsmidler og inventar: 30 år år 8 år 5 år Finansielle leasingaktiver afskrives over deres forventede brugstid på samme måde som tilsvarende egne aktiver eller, hvor brugstiden er kortere, over løbetiden af den pågældende leasingkontrakt. Fortjeneste og tab ved afhændelse eller udrangering af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet og indregnes i resultatopgørelsen. Nedskrivning af immaterielle og materielle aktiver eksklusive goodwill Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle aktiver vurderes på balancedagen for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse. Hvis det er tilfældet, vurderes aktivets genindvindingsværdi for at fastsætte størrelsen af en eventuel værdiforringelse. I tilfælde, hvor aktivet ikke skaber likviditet, der er uafhængig af andre aktiver, vurderes genindvindingsværdien af den pengestrømsfrembringende enhed, hvortil aktivet tilhører. Et immaterielt aktiv med ubestemt brugstid testes minimum årligt for værdiforringelse, og hvis der er indikation af værdiforringelse, nedskrives aktivet tilsvarende. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af dagsværdien med fradrag af salgsomkostninger og nytteværdi. Ved fastsættelse af nytteværdien tilbagediskonteres skønnede fremtidige pengestrømme til nutidsværdien ved hjælp af en diskonteringssats, som afspejler den aktuelle markedsvurdering af pengenes tidsværdi og aktivets særlige risici, hvortil de beregnede fremtidige pengestrømme ikke er blevet reguleret. Hvis et aktivs (eller pengestrømsfrembringende enheds) genindvindingsværdi skønnes mindre end den regnskabsmæssige værdi, nedskrives den regnskabsmæssige værdi til genindvindingsværdien. Nedskrivningen føres i resultatopgørelsen. Hvis nedskrivningen tilbageføres efterfølgende, forhøjes aktivets (den pengestrømsfrembringende enheds) regnskabsmæssige værdi til den korrigerede genindvindingsværdi, dog kun således at den forhøjede regnskabsmæssige værdi ikke overstiger den regnskabsmæssige værdi, der ville være blevet anvendt, hvis ikke nedskrivning var blevet indregnet i foregående år. Den tilbageførte nedskrivning indtægtsføres i resultatopgørelsen. 39 / Regnskab / Noter

4 Investeringsejendomme Investeringsejendomme er ejendomme, der besiddes for at opnå lejeindtægter eller kapitalgevinster. Investeringsejendomme måles til kostpris, der omfatter købspris og afholdte omkostninger med fradrag af af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris, og afskrivninger beregnes lineært over den forventede brugstid, der udgør 30 år. Kapitalandele i dattervirksomheder i moderselskabets årsregnskab Kapitalandele i dattervirksomheder måles til kostpris i moderselskabets årsregnskab. Hvis kostprisen overstiger kapitalandelens genindvindingsværdi, nedskrives til denne lavere værdi. Hvis der udloddes mere i udbytte end der samlet er indtjent i virksomheden siden moderselskabets erhvervelse af kapitalandelene, anses dette som en indikation på værdiforringelse. Ved salg af kapitalandele i dattervirksomheder opgøres fortjeneste eller tab som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af de solgte kapitalandele og dagsværdien af salgsprovenuet. Kapitalandele i associerede virksomheder i koncernregnskabet Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes og måles i koncernregnskabet efter den indre værdis metode. Dette indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes opgjorte regnskabsmæssige indre værdi, opgjort efter koncernens regnskabspraksis, med henholdsvis fradrag og tillæg af forholdsmæssige interne fortjenester og tab, og med tillæg af regnskabsmæssig værdi af goodwill. I resultatet indregnes den forholdsmæssige andel af virksomhedernes resultat efter skat og eliminering af urealiserede forholdsmæssige interne fortjenester og tab og med fradrag af eventuel nedskrivning af goodwill. I koncernens anden totalindkomst indregnes den forholdsmæssige andel af alle transaktioner og begivenheder, der er indregnet i anden totalindkomst i den associerede virksomhed. Kapitalandele i associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til DKK 0. Tilgodehavender og andre langfristede finansielle aktiver, der anses for at være en del af den samlede investering i den associerede virksomhed, nedskrives med eventuel resterende negativ indre værdi. Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser samt andre tilgodehavender nedskrives alene, hvis de vurderes uerholdelige. Der indregnes alene en hensat forpligtelse til at dække den resterende negative indre værdi, hvis koncernen har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den pågældende virksomheds forpligtelser. Ved køb af kapitalandele i associerede virksomheder anvendes overtagelsesmetoden. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. Kostpris omfatter direkte materialer, arbejdsløn og en andel af indirekte produktionsomkostninger (IPO), der har været afholdt, og som har medført varebeholdningernes nuværende placering og tilstand. I IPO indgår den andel af kapacitetsomkostningerne, der har direkte sammenhæng med de egenproducerede varer samt varer under fremstilling. Tilgodehavender Tilgodehavender omfatter tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Tilgodehavender indgår i kategorien udlån og tilgodehavender, der er finansielle aktiver med faste eller bestemmelige betalinger, som ikke er noteret på et aktivt marked, og som ikke er afledte finansielle instrumenter. Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Første indregning sker til dagsværdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab på baggrund af en individuel vurdering af tabsrisici. Factoring arrangementer der overfører alle væsentlige økonomiske risici og fordele forbundet med tilgodehavender til tredjepart, behandles regnskabsmæssigt ved at modregne det kontante provenu på factoring arrangementet i tilgodehavendet. Securitization arrangementer med overførsel til tredjepart af nogle, men ikke alle økonomiske risici og fordele, behandles regnskabsmæssigt ved fortsat at indregne tilgodehavendet i balancen samt at indregne det kontante provenu som en forpligtelse. Værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer indregnes samt ophører med at blive indregnet på handelstidspunktet. Første indregning sker til dagsværdi. Værdipapirer klassificeres som værdipapirer med handel for øje og måles efterfølgende til dagsværdi. Fortjenester og tab som følge af ændring i dagsværdien indregnes i resultatopgørelsen. Dagsværdien opgøres svarende til børskursen for børsnoterede værdipapirer og til en skønnet dagsværdi opgjort på baggrund af markedsinformationer samt anerkendte værdiansættelsesmetoder for øvrige værdipapirer. Egenkapitalandele, der ikke handles på et aktivt marked, og hvor dagsværdien ikke kan opgøres tilstrækkeligt pålideligt, måles til kostpris. Værdipapirer og kapitalandele indgår i kategorien finansielle aktiver disponible for salg. Finansielle aktiver disponible for salg er finansielle aktiver, der ikke kan klassificeres som hverken udlån eller tilgodehavender, finansielle aktiver, der måles til dagsværdi via resultatopgørelsen, eller finansielle aktiver, der beholdes til udløb. Egenkapital Egenkapitalinstrumenter udstedt af selskabet indregnes til det modtagne provenu eksklusive direkte omkostninger. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Erhvervelse af egne aktier indregnes direkte på egenkapitalen til kostpris under Overført resultat. Vederlag modtaget ved afhændelse af egne aktier og modtagne udbytter indregnes ligeledes direkte på egenkapitalen. Pensionsforpligtelser Betalinger til bidragsbaserede pensionsordninger udgiftsføres i den periode, hvori medarbejderen har udført den arbejdsydelse, der giver ret til pensionsbidraget. Betalinger til lovpligtige offentlige pensionsordninger behandles som bidragsbaserede ordninger, hvor koncernens forpligtelse i henhold til ordningen svarer til forpligtelsen under en bidragsbaseret ordning. Ved ydelsesbaserede pensionsordninger fastsættes pensionsomkostningen i henhold til The Projected Unit Credit Method, og aktuarmæssig værdiansættelse foretages på balancedagen. Aktuarmæssige fortjenester og tab indregnes fuldt ud i den periode, hvor de opstår. Disse indregnes ikke i resultatopgørelsen, men præsenteres som anden totalindkomst i totalindkomstopgørelsen. Omkostninger vedrørende pensionsforpligtelser, som kan henføres til tidligere regnskabsår, indregnes straks i resultatopgørelsen, hvis optjeningsperioden er afsluttet. I modsat fald afskrives omkostningerne lineært over en gennemsnitlig periode, indtil optjeningsperioden er afsluttet. Den indregnede pensionsforpligtelse i balancen udgør nutidsværdien af den ydelsesbaserede forpligtelse med fradrag af dagsværdien af ordningens aktiver. Eventuelt nettoaktiv kan ikke overstige nutidsværdien af refusioner og reduktioner i fremtidige bidrag til ordningen. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af selskabets økonomiske ressourcer. Hensatte forpligtelser måles som det bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige for på balancedagen at afvikle forpligtelserne. Hensatte forpligtelser med forventet forfaldstid ud over et år fra balancedagen måles til nutidsværdi. Gældsforpligtelser Rentebærende banklån og kassekreditter etc. indregnes første gang til dagsværdi med fradrag af direkte låneomkostninger. Efterfølgende måling sker til amortiseret kostpris. Finansieringsomkostninger, herunder skyldige beløb i forbindelse med indfrielse og direkte omkostninger, periodiseres i resultatopgørelsen i henhold til den effektive rentes metode og tillægges gælden (instrumentets regnskabsmæssige værdi) i det omfang, at lånene ikke er indfriet i perioden, hvori de opstår. Vedrørende securitization arrangementer hvor ikke alle økonomiske risici og fordele er overført til tredjepart indregnes den tilhørende forpligtelse under rentebærende forpligtelser. Leverandørgæld Leverandørgæld er ikke rentebærende og måles ved første indregning til dagsværdi. Efterfølgende måling sker til amortiseret kostpris. 40 / Regnskab / Noter

5 Afledte finansielle instrumenter og valutakurssikring Koncernens aktiviteter udsættes primært for finansielle risici som følge af ændring i valutakurser og rentesatser. Koncernen anvender bl.a. valutaterminskontrakter og renteswapkontrakter for at sikre disse risici. Brugen af afledte finansielle instrumenter er underlagt koncernens praksis, der er godkendt af bestyrelsen, som har udarbejdet retningslinjer for anvendelsen af afledte finansielle instrumenter. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter beregnet og gældende til sikring af fremtidige pengestrømme indregnes direkte i anden totalindkomst, og ineffektivitet indregnes i resultatopgørelsen med det samme. Resulterer sikringen af pengestrømme fra en fast forpligtelse eller den forventede fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som er modposteret i anden totalindkomst, fra anden totalindkomst og indregnes i kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den fremtidige transaktion i indtægter eller omkostninger, overføres beløb, som er modposteret i anden totalindkomst, til resultatopgørelsen. Overførsel sker i den periode, hvor den sikrede transaktion gennemføres. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der ikke anvendes til regnskabsmæssig sikring, indregnes i resultatopgørelsen, når de opstår. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen, der er opstillet efter den indirekte metode, viser pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og udgang. Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som resultat efter skat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital herunder securitization gæld, modtagne og betalte renter og selskabsskat. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder, køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle aktiver samt modtaget udbytte fra associerede virksomheder. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i aktiekapital samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld, køb og salg af egne aktier, køb af minoritetsaktier samt udbetaling af udbytte. Likviditet består af likvide beholdninger og værdipapirer med fradrag af den andel af kortfristet bankgæld, som indgår i selskabets løbende likviditetsstyring. Pengestrømsopgørelsen kan ikke alene udledes af det offentliggjorte regnskabsmateriale. Segmentoplysninger Segmentoplysninger omfatter 5 regioner og 5 forretningssegmenter. Koncernens regioner opdeles i: Europa, Nordamerika, Latinamerika, International og globale aktiviteter. Segmentoplysningerne følger koncernens regnskabspraksis og interne økonomistyring. Segmentindtægter og omkostninger samt segmentaktiver og forpligtelser omfatter de poster, der direkte kan henføres til det enkelte segment, og de poster, der kan fordeles på de enkelte segmenter på et pålideligt grundlag. De poster som ikke er fordelt vedrører primært aktiver og forpligtelser samt indtægter og omkostninger, der er forbundet med koncernens administrative funktioner, investeringsaktiviteter, indkomstskatter mv. Langfristede aktiver i segmenterne omfatter de aktiver, som anvendes direkte i segmentets drift, herunder immaterielle og materielle aktiver samt kapitalandele i associerede virksomheder. Kortfristede aktiver i segmenterne omfatter de aktiver, som er direkte forbundet med driften i segmentet, herunder varebeholdninger, tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser, andre tilgodehavender og likvide beholdninger. Forpligtelser tilknyttet segmenterne omfatter de forpligtelser, der er afledt af driften i segmentet, herunder leverandørgæld, hensatte forpligtelser og anden gæld. 41 / Regnskab / Noter

tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden faktisk overtages.

tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden faktisk overtages. Noter NOTE 1 Anvendt regnskabspraksis Hvis ikke andet er angivet, er alle beløb i DKK 1.000. Generelt Årsrapporten for, der omfatter både koncernregnskabet og moderselskabsregnskabet, aflægges i henhold

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SOULUTIONS ApS. Christian den IX gade 3, København K. Årsrapport 1. januar december 2015

SOULUTIONS ApS. Christian den IX gade 3, København K. Årsrapport 1. januar december 2015 SOULUTIONS ApS Christian den IX gade 3, 2 1111 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2016 Finn

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016 Råvænget 21 2880 Bagsværd CVR-nr. 27093124 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 13. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. februar 2017

Læs mere

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår)

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår) REDLION EQUITY A/S Harald Jensens Plads 17, 2. TV. 8000 Aarhus C CVR-nr. 31 41 30 44 Årsrapport for 2015 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

Swedan ApS. Årsrapport for 2012

Swedan ApS. Årsrapport for 2012 Swedan ApS Saturnvej 5, 7430 Ikast CVR-nr. 34 48 90 76 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger side 2. Ledelsespåtegning side 3. Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger side 2. Ledelsespåtegning side 3. Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger side 2 Ledelsespåtegning side 3 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regskabspraksis side 6-9 Resultatopgørelse

Læs mere

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS MARTINS TØMRERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2014 Martin Böing Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Jydsk Bygningsrenovering IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 36973579 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

OSTED SLAGTERFORRETNING ApS

OSTED SLAGTERFORRETNING ApS OSTED SLAGTERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/05/2014 Kennet Hansen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

ABREKADABRE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ABREKADABRE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ABREKADABRE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/05/2015 Anders Breinholt Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING ÅRSRAPPORT

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Brønshøj Byg & Montage IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 37182486 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Aalborg Trading ApS CVR-nr

Aalborg Trading ApS CVR-nr CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.11.13 Thomas Olesen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

Omnia Vind ApS Gyngemose Parkvej Søborg CVR-nr Årsrapport for 2016

Omnia Vind ApS Gyngemose Parkvej Søborg CVR-nr Årsrapport for 2016 Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg CVR-nr. 36 56 34 43 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juni 2017 Anne Wichmann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5000 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984 Årsrapport

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 6. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 6. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 6. regnskabsår Bygmann Gruppen ApS Sneppevang 5 3450 Allerød CVR-nr. 29815062 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2015,

Læs mere

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS BOGHOLDERIET AF 2012 ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/12/2014 Peter Houlberg Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

A & H Huse ApS Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr )

A & H Huse ApS Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr ) Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr. 30281683) Årsrapport for 2013 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. marts 2014 Preben Buhl

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

BMI Innovation ApS. Metalgangen Karlslunde. (CVR-nr ) Årsrapport for 2013/14

BMI Innovation ApS. Metalgangen Karlslunde. (CVR-nr ) Årsrapport for 2013/14 apoere revision STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BMI Innovation ApS Metalgangen 15 2690 Karlslunde (CVR-nr. 25 48 71 76) Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Holbæk Rørmontage ApS

Holbæk Rørmontage ApS Holbæk Rørmontage ApS Tåstrup Møllevej 4B, 4300 Holbæk CVR-nr. 32 22 54 11 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. marts 2015 Som dirigent:... Thorbjørn Mortensen

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

P FINANS ApS. Frederiksborggade København K. Årsrapport 1. januar december 2015

P FINANS ApS. Frederiksborggade København K. Årsrapport 1. januar december 2015 P FINANS ApS Frederiksborggade 15 1360 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2016 Martin Hansen

Læs mere

Hans Møller Horsens ApS

Hans Møller Horsens ApS Hans Møller Horsens ApS Langelinie 6 B, 8700 Horsens CVR-nr. 29 20 33 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. december Hans Møller Nielsen dirigent 20 14

Læs mere

A/S FLEXAIR. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013

A/S FLEXAIR. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 A/S FLEXAIR Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Birthe Pedersen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Perioderegnskab pr. 30. juni 2015

Perioderegnskab pr. 30. juni 2015 Perioderegnskab pr. 30. juni 2015 FREJA Transport & Logistics Holding A/S Viborgvej 52, DK-7800 Skive CVR nr. 35839224 www.freja.com 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger Koncernoversigt... 2

Læs mere

Finn Mortensen Huse ApS. Ove Jensens Alle Horsens CVR-nr Årsrapport 5. maj maj 2016

Finn Mortensen Huse ApS. Ove Jensens Alle Horsens CVR-nr Årsrapport 5. maj maj 2016 Finn Mortensen Huse ApS Ove Jensens Alle 35 8700 Horsens CVR-nr. 21 51 41 79 Årsrapport 5. maj 2015-4. maj 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/09 2016

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Virksomhedsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 4. Ledelsesberetning 6. Anvendt regnskabspraksis 8

Virksomhedsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 4. Ledelsesberetning 6. Anvendt regnskabspraksis 8 John Bjerrum Nielsen A/S Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse for

Læs mere

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SIGNIFLY ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05/2014 Patrick Lundstrøm Rønning Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår Regnskabsvej 7 6920 Videbæk CVR-nr. 12345678 Årsrapport for 2014/15 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Videbæk, den 28. september 2015 Peter Hansen

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS Munkevej 7B 7700 Thisted CVR-nr. 32267726 Årsrapport for 2013 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. maj 2014 Troels H. Eskerod Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS Årsrapport 3. februar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/05/2013 Martin Skaarup Thomsen Dirigent

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Paritas Interactive ApS

Paritas Interactive ApS Paritas Interactive ApS Havnegade 22 C, 3600 Frederikssund CVR-nr. 15 84 14 94 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Carsten Gram Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Lotus ApS. Amagerbrogade København S. Årsrapport 1. oktober september 2016

Lotus ApS. Amagerbrogade København S. Årsrapport 1. oktober september 2016 Lotus ApS Amagerbrogade 203 2300 København S Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/04/2017 Cengiz Mads Salvarli

Læs mere

HERNING BILCENTER ApS

HERNING BILCENTER ApS HERNING BILCENTER ApS Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/08/2012 Svend Ole Jensen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

HVILEBAKKEGAARD ApS. Dragstrupvej Gilleleje. Årsrapport 8. maj oktober 2015

HVILEBAKKEGAARD ApS. Dragstrupvej Gilleleje. Årsrapport 8. maj oktober 2015 HVILEBAKKEGAARD ApS Dragstrupvej 12 3250 Gilleleje Årsrapport 8. maj 2014-31. oktober 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2016 Mette Aistrup Dirigent

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere