PRINS AXEL AFGÅET VED DØDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRINS AXEL AFGÅET VED DØDEN"

Transkript

1 PRINS AXEL AFGÅET VED DØDEN Museet har haft den sorg at miste sin høje protektor Hans kongelige Højhed prins Axel, der afgik ved døden den 14. juli 1964 på Bispebjerg hospital efter nogen tids sygdom. Det er ikke her stedet at give en længere redegørelse for prins Axels livsforløb, men det vil væve naturligt at minde om den nære tilknytning, prins Axel havde til søen og til skibsfartens erhverv. Selv søn af en fremragende søofficer fik prins Axel sin uddannelse i flåden. Han interesserede sig desuden for flyvning og blev i en tidlig periode af marinens flyvevæsen en dristig og uforfærdet flyver og var siden hen en foregangsmand ved oprettelsen af SAS. I 1921 gik prins Axel over i koffardifarten, idet han dette år knyttedes til Det Østasiatiske Kompagnis tjeneste som fører af motorskibet Asia", og det blev i kompagniets tjeneste, prinsen fik sin livsopgave. Han indtrådte i kompagniets bestyrelse i 1927 og blev dens var nan formand i I perioden desuden direktør i selskabet. Det er vidt bekendt, hvilken betydning prins Axel fik for kompagniets og for dansk skibsfarts og erhvervslivs udvikling under, før og efter den anden verdenskrig, og museet var derfor taknemlig, da Hans kongelige Højhed i 1946 indvilligede i at overtage protektoratet for museet. Museet mindes med taknemlighed den interesse, som prinsen viste museet og udtaler sin dybtfølte tak herfor i erkendelse af den store betydning for dets placering i den offentlige bevidsthed og for dets udvikling, som prins Axels interesse var udtryk for.

2 MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, RA, formand Direktør J. A. KØRBING*, KA, DM., næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Professor, dr. phil. JOHS. BRØNDSTED*^ K 1., DM. Professor, dr. phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør, dr. techn. H. P. CHRISTENSEN, S. K., DM. Orlogskaptajn P. HOLCK, R., DM. Kontorchef, cand. jur. H. E. HOLTEN, R 1. Skibsreder E. B. KROMANN, R. Skibsreder MÆRSK MCKINNEY MØLLER, R. Direktør, cand. jur. K. H. OLDENDOW, K., DM. Kaptajn J. KASTRUP OLSEN, R., DM. Borgmester SIGURD SCHYTZ* Grosserer, generalkonsul VICTOR B. STRAND*, R 1. Komiteens sekretær: Ekspeditionssekretær i Handelsministeriet E. ASSENS De med * betegnede er tillige medlemmer af forretningsudvalget. Personale: Museets leder : Museumsdirektør, cand. mag-. KNUD KLEM; Museumsinspektør: dr. phil. HENNING HENNINGSEN Museumsassistent: SVEND JØRGENSEN Skibsteknisk konsulent: Civiling., cand. polyt. OLE CRUMLIN-PEDERSEN Sekretær: Fru JOHNNA HENDRIKSEN Kustoder: H. ECKHAUSEN og JØRN DAHLSTRØM-NIELSEN Konservator: CHR. NIELSEN

3 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG BERETNING for REGNSKABSÅRET BLANDT årets fornemste erhvervelser er to gouacher med fremstillinger af fregatskibe, der er modtaget som testamentarisk gave fra frk. Alfrida Langwagen, København. Billederne, der er særdeles velbevarede, er usignerede. Mens begge agterspejlsdekorationer såvelsom flaget ved hækken bærer inskriptionen DAC og dermed med sikkerhed identificerer skibene som tilhørende Asiatisk Kompagni, er usikkerheden lidt større med hensyn til skibenes navne. Det synes dog antageligt, at det ene, der på agterspejlet har bogstaverne SM, må forestille Dronning Sophia Magdalena", snarest vel det skib på 330 kmlstr., der byggedes i på kompagniets værft af skibsbygmester Poul Frantzen, og hvis konstruktionstegninger findes i museets arkiv i affotograferinger fra originalerne i Rigsarkivet. På det andet skib læses på agterspejlet med nogen usikkerhed navnet Fredensborg", men da den førnævnte konstruktionstegning bærer påskrift om, at Fredensborg" (d.v.s. Fredensborg Slot") er bygget efter samme tegning, er der næppe megen tvivl om, at dette billede, der viser et skib af ganske samme type som det førstnævnte, forestiller fregatten Fredensborg Slot", bygget , også på Asiatisk Kompagnis plads og af samme bygmester. Vanskeligheden ved at identificere Asiatisk Kompagnis skibe øges ved, at de samme skibsnavne overførtes på nye skibe, når det ældre skib forliste eller solgtes, og at navnene meget hyppigt forkortedes. Fredensborg" og Fredensborg Slot" er samme skib, ligesom Dansborg" og Kastellet Dansborg" er identiske, og skibe med dronningenavne hyppigt forkortes til Dronningen", idet

4 142 samtiden har været fuldt klar over, hvilken dronning der mentes. Vi må derfor påskønne, at kunstneren i det foreliggende tilfælde har benyttet forkortelsen SM, der her i forbindelse med konstruktionstegningens påskrift har givet nøglen til forklaringen af begge navne. Skibsbilleder fra 1760'erne er overmåde sjældne og ikke mindst fremstillinger af Asiatisk Kompagnis skibe, og denne erhvervelse må derfor betragtes som meget værdifuld for museet. Også modelsamlingen er forøget med et interessant stykke, en tremastet galliot Fortuna", 75 kommercelæster, udført efter de originale tegninger fra 1742 af skibsbygmester A. Eskildsen, København. Denne skibstype var almindelig i 1700-tallet, og det er derfor af megen værdi at få den repræsenteret i samlingerne. Modellen, der er i skala 1:48, er udført af toldkontrollør Nissen, Varde, der tidligere har udført fortrinlige modeller til museet og til Fiskerimuseet i Esbjerg. Modellen er en gave fra Tuborgfondet. Af skibsfremstillinger er desuden som gave fra maskinmester Julius Pii, Hornbæk, modtaget et maleri af brødrene L. Petersen og P. Holm, forestillende skonnerten Danmark" af Helsingør, der blev bygget først i 1850'erne af skibsbygmester P. Barfoed i Helsingør til Købmand N. P. Kirck m. fl. og i førtes af N. J. Pii. Som testamentarisk gave fra arkitekt Tyge Hvass er modtaget en farvelagt tegning af fregatten Fortuna" af Sønderborg o. 1840, og af grosserer Viggo Bolinder, København, er skænket en pastel af skonnertbriggen Kammerherre Schiitte" af Horsens. Til den vestindiske afdeling er, ligeledes ved testamentarisk gave fra arkitekt Tyge Hvass, modtaget et maleri af briggen Lougen"s kamp ved St. Thomas 3. marts 1801, et illumineret kobberstukket kort af Gerard v. Keulen 1719 over St. Thomas med særkort over ankerpladserne på St. Thomas og St. Jan, endnu et kort over St. Thomas, optaget a f H. B. Hornbeck, samt et af det amerikanske Hydrographic Office udgivet kort over St. Croix. Fra Den kongelige grønlandske Handel er modtaget en meget værdifuld samling grønlandske frimærker, herunder en serie af USA-udgaven med overtryk samt kuverter med førstedagsstempling. En grøn-

5 H3 Asiatisk Kompagnis kinafarer Fredensborg Slot", bygget i København Gouache af ubekendt kunstner, 1760'erne. Erhvervet som testamentarisk gave sammen med en tilsvarende gouache, forestillende Dronning Sophie Magdalene" (afbildet i museets årbog 1962, s. 105). De to billeder er formentlig de ældste skibsportrætter af kompagniets skibe, der eksisterer. The Danish Asiatic Company's China-man, the frigate "Fredensborg Slot", from the 1760's. landsk pengeseddel er modtaget fra grosserer Ove Juel-Christensen, København. Under kategorien skibsbygning er som gave modtaget en samling skibstømrerredskaber: 36 stkr. bor, 3 stkr. jolleskabeloner, 5 klemmer, en kile, to begskeer, en begkost, en knibtang, to stemmejern, en skruetvinge, nogle blokke m. m. fra bådebygmester Carl Nielsen, Fejø. En håndsmedet knibtang m. m. fra fru Valborg Mortensen, Fejø, en skruetvinge og nogle tapbor fra bådebygger Emanuel Mortensen, Fejø, og fra snedker Morten Hansen, Fejø, en værkstedslampe til petroleum, et høgenæb af metal, et ske- eller krabbejern, et stemmejern samt en mal med pendullod. En bugthøvl er skænket af stud. techn. Leif Sa-

6 i 4 4 muelsen, København, en skibstømrerkiste af fru Johanne Dahm, Charlottenlund. Som minder om flådens fabrikmester Ernst Wilhelm Stibolt ( ) er fra boghandler K. E. Stibolt, Helsingør, modtaget en passer og en transversalmålestok, der har tilhørt den bekendte fabrikmester. Endvidere har fru Marie Hansen, Risskov, skænket en samling konstruktionstegninger udført af ingeniør Enevold Hansen. En større samling konstruktionstegninger fra skibsbyggerslægten Møller er modtaget fra Fåborg byhistoriske Arkiv. Et merlespir, en økse med knobarbejde samt en strop af tyrkerknob er givet af kaptajn S. H. Sørensen, København, og en serie tyrkerknob er modtaget fra J. B. Jørgensen, Svendborg", omfattende et 10-slået, et 9-slået, et 8-slået, et 7-slået, et 6-slået, et 5-slået, og et 4-slået knob, dertil en kortsplejsning med stopperknob, et vantknob, en skamfilingsmåtte samt desuden nogle fendere til hækjolle. Fra skoleelev Flemming Nielsen, Hovslund i Sønderjylland, er modtaget et benreclskab fundet ved opgravning af skaller i Odense fjord. Dette redskab må opfattes som et stykke skibmandsværktøj, en klædekølle eller pikkeronne, benyttet ved klædning af tovværk og stramning af bændsler. Udover de anførte ting skal nævnes en række sager af mange forskellige kategorier: en samling efterladenskaber, bl. a. en uniform, fra kaptajn Chr. J. Dahm, skænkede af fru Johanne Dahm, Charlottenlund, materiale vedrørende Søren Julius Nielsen, bl. a. dennes selvbiografi i manuskript, skænket af hans datter fru Ida. Dumreicher, København, portræt af kaptajn Hans Peter Larsen, skænket af dennes datter fhv. overassistent i KTAS frk. Marie Larsen, København, en skibsservante foræret af vognmand Bøgel, Islev, en miniature med portræt af guvernør Abbestee, en gave fra fru Caja Marckman-Hansen, Espergærde, en nøclskudskanon skænket af overtoldassistent Erik Enderborg, København, en stangkugle opfisket på grunden Disken ud for Helsingør, givet af fyrbøder E. Wagner, København. En bestikpasser af messing fundet samme sted er skænket af maskinmester Carl Jensen, Helsingør. Et par husfiidsmodeller, en søkikkert, en spadserestok af hajryg m. m. er foræret af fhv. overlærer fru Paula Bertram Larsen, Hellerup. Grosserer Viggo Bolinder, København, har skænket

7 H5 en hvaløreknogle og en hvallus. Fra guldsmed L. Erlandsen, Frederikshavn, er modtaget et kort over den sydlige indsejling til Københavns havn De danske Statsbaner har skænket museet et ældre gyroanlæg, der oprindelig har været anvendt i skibe tilhørende D.F.D.S., men i 1942 installeredes i den nybyggede D.S.B.-isbryder Holger Danske", hvorfra det nu er udskiftet. Som gave fra Falsterbo museum har museet modtaget en lille samling minder fra det middelalderlige Skånemarked, omfattende dele af en sildetønde samt skår af baltisk lergods, nordsøkeramik og rhinsk stentøj. Blandt købene skal nævnes skoleskibet Danmark"s skibsklokke, der installeredes i skibet ved dets bygning i 1933, men afmonteredes under dets ophold i Amerika under krigen; Nicolaus Vissers kort over Holsten fra begyndelsen af tallet samt et kobberstukket værk Groote Vissery" med stik af Peter Schenk efter originaler af van der Laan og Siv. van der Meulen. Værket omfatter to serier, den første på 17 blade med fremstilling af sildefiskeri, fartøjer under fangst, bødning af garn, nedsaltning af silden, silderøgning etc. Den anden serie, der er på 16 blade, beskriver hvalfangst, isbjørne- og renjagt, issejlads samt andre begivenheder i de arktiske farvande. Dette værk er overmåde sjældent især i så fuldstændig en skikkelse med så mange blade bevaret. Arkivalier er modtaget fra følgende givere: Civilingeniør Axel Berg, Rungsted, kommandørkaptajn E. Borg, København, M. S. Brinck, Esbjerg, kasserer Anton Dam, Tåstrup, ingeniør L. Dufberg, Falsterbo, fru Ida Dumreicher, Brønshøj, kaptajn C. G. Erichsen, Gentofte, kaptajn Simon Jensen Fjord, Sig, Fåborg byhistoriske Arkiv, civilingeniør Ernst Haderup, Vanløse, kgl. operarepetitør Poul Ingerslev-Jensen, København, H.-W. Kirst, Bremerhaven, arkivar A. E. Langballe, København, skibsfører H. M. Lindenborg, Nyborg, skibsfører K. W. Linnemann, Hellerup, direktør Otto Malling, København, skibsfører H. P. Nielsen, København, Orlogsmuseet, P. C, Ryberg, København, kaptajn N. C. Rønberg, San Francisco, kaptajn N. A. Svarrer, Fanø, kaptajn S. H. Sørensen, København og direktør G. W. Wakeford, School of Navigation, Southampton. Til biblioteket er indgået gaver fra museumsinspektør Jules van Bey- 10 Årbog 1964

8 146 len, Antwerpen, K. B. Bjering, Halmstad, korvetkaptajn August Cordes, Neustadt, Dr. J. E. de Courcy Ireland, Dublin, Danmarks Rederiforening, Det Forenede Dampskibs-Selskab, bogtrykker Hallstrom, Malmø, Frederikshavns Værft og Tørdok A/S, fhv. lods P. A. Gruelund, Aarhus, selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner, J. C. Hempels Fond, søfartshistorikeren F. Holm-Petersen, Troense, intendent, fil. lie. Claes Hommerberg, Falsterbo, Institut for folkelivsgranskning ved Universitetet i Oslo, Jens P. Jensen, Sejerø, G. Knudtzons Bogtrykkeri, København, Den kgl. Kobberstiksamling, radiotelegrafist Svend R. Lambertsen, Svendborg, kontorchef J. Malling, København, Marine Academie, Antwerpen, folkloristen S. J. van der Molen, Burg, landsretssagfører Mogens Mullertz, København, The Marine Historical Association, Mystic Seaport, U.S.A., rederiet A. P. Møller, Nordisches Institut der Ernst-Moritz-Arndt-Universitåt, Greifswald, Orlogsmuseet, programleder ved statsradiofonien Aage Petersen, Middelfart, Rigsarkivet, Dr. Kai Detlev Sievers, Kiel, Dr. Smolarek, Gdansk, Stavanger Museum, Svenska Våstkustfiskarnas Centralforbund, Goteborg, ingeniør V. P. B. Tegner, København, kommandørkaptajn J. Teisen, København, disponent Johan Thime, Helsingør, og Det Østasiatiske Kompagni. Hertil kommer foruden køb tilgangen fra museets bytteforbindelser. Fotografisamlingen har modtaget gaver fra P. Albrechtsen, Græse, Bergens Sjøfartsmuseum, professor, dipl. ing. K. Th. Braun, Rostock, grosserer Chr. Bønnelycke, København, kustode H. Eckhausen, Helsingør, kaptajn P. H. Fjelde, Esbjerg og overlærer K. V. Fredfeldt, Vanløse. Denne har ligesom i tidligere år i stor udstrækning bidraget til fotosamlingens forøgelse. Desuden fra malermester Poul Fredholm, Tåsinge, ingeniør Finn Frydensberg, Frederikshavn, arkivar Bredo L. Grandjean, København, fhv. lods P. A. Gruelund, Aarhus, Den kongelige grønlandske Handel, Helsingør Skibsværft, snedkermester Carl Itzke, Aabenraa, Schiffbauingenieur W. Jaeger, Duisburg, museumsassistent Svend Jørgensen, Helsingør, Landesbibliothekar, Dr. Olaf Klose, Kiel, Dr. A. W. Lang, Juist, maler Otto Larsen, Holm- Seppensen, Tyskland, fru Thyra Larsson, Charlottenlund, professor

9 i47 it A Tremastet galliot Fortuna", bygget i Kbh af skibsbygmester A. Eskildsen; 75 læster. - Model i skala 1:48, udført af toldkontrollør A. Nissen, Varde. Model of the galiot "Fortuna", built in Copenhagen in Scale 1:48. A. W. Lawrence, London, kontorchef J. Malling, Hellerup, Viggo Meilvang, Herlev, fru Ebba Møller, Helsingør, professor, dr. phil. D. Muller, København, Nationalmuseets 3. afd., civilingeniør Folke Reyde, Goteborg, diplometnolog Wolfgang Rudolph, Schildow b/ Berlin, kaptajn N. C. Rønberg, San Francisco, Dr. Ernst Schmidt, Reinbek b/ Hamburg, redaktør Sv. Smith, Helsingør, fru Stub, Farum, kaptajn Carl V. Sølver, Skodsborg, kaptajn S. H. Sørensen, København, civil-

10 i 4 8 ingeniør V. P. B. Tegner, København og distriktschef Peter Wamberg, Eidsvåg, Bergen. Museet har desuden fra en række rederier OR skibsværfter fået tilsendt fotografier og oplysninger om nybygninger. Giverne er her Burmeister & Wain, Ålborg Værft, Odense Stålskibsværft og Lindø Værft, Nakskov Skibsværft og rederiet J. Lauritzen. Museet udtaler sin bedste tak til de foranstående givere og andre, som har bidraget til at støtte museets arbejde, herunder ikke mindst de annoncører og bidragydere, som har støttet museets årbog, samt til de firmaer og institutioner, som har ydet pengebeløb til driften. En fortegnelse over disse beløb findes i museets regnskab offentliggjort i nærværende årbog. For at redde oplysninger om sejlskibstiden, inden det er for sent, har museet ladet udarbejde en fyldig spørgeliste, der belyser alle sider af sømandslivet. Denne liste er sendt til et større antal af søens folk, der har oplevet sejlskibstiden, med opfordring til at nedskrive deres erindringer og fremsende disse til museet under anvendelse af spørgelisten. Dagspressen, maritime tidsskrifter og Danmarks Radio har med stor venlighed fulgt sagen op, og til museets glæde er det foreløbige resultat blevet særdeles tilfredsstillende. En del meddelere har lovet at ville nedskrive deres erindringer til museets brug; fra andre er der allerede modtaget større og mindre bidrag fra tykke manuskripter til kortere beskrivelser af enkelte begivenheder eller perioder. Adskillige har ligeledes medsendt personlige papirer, søfartsbøger, fotos, udklip o. lign. som gave til museet. Sådant materiale er modtaget fra følgende tidligere skibsførere eller sømænd: S.H.Sørensen, H.P.Nielsen, S. Rasmussen, H. T. Møller og Viggo Bolinder, alle København, desuden fra B. M. Jensen, Lønstrup, C. G. Erichsen, Gentofte, Simon Jensen Fjord, Ølgod, Niels A. Svarrer, Nordby, N. Chr. Rønberg, San Francisco, fhv. havnefoged Th. Nielsen, Hobro, H. Lund, Virum, A. Michaelsen, Odense, P. Damgaard, Janderup, Otto Stocker, Beidenfleth, Tyskland, samt fhv. søfartschef C. H. Neergaard, København. Efterladte beretninger fra afdøde kaptajn Chr. J. M. Dahm og matros Søren Juel-Nielsen, begge København, er afgivet af deres slægtninge. Museet opfordrer enhver, der måtte have interesse i at bevare minder

11 i 4 9 fra ældre tiders søfart, til at sætte sig i forbindelse med museet og få tilsendt et eksemplar af den omtalte spørgeliste. I første række gælder interessen sejlskibstiden, men det er klart at også erindringer fra damp- og motorskibsfarten har betydning. Af museets gæsteprotokol skal nævnes følgende: Dr. H. Becker, Duren (studium af maritim folklore), rektor M. Boyken, Hildesheim (maritime fliser), stud. mag. Stephen Swarz, University of Colombia (sømandsviser), museumsdirektør Lauritz Pettersen, Bergens Sjøfartsmuseum, Mr. Howlett, præsident for Shiplovers' Society of Victoria, Australien, professor Pisarek, Warzawa, Dr. Ernst Schmidt, Reinbek, professor H. Schadewaldt, Diisseldorf og apoteker Irmgard Muller (skibsmedicinkister og lægevæsen om bord), direktør Rob. Bruce Inverarity, Adirondack Museum, New York, diplomingeniør Carl Roper, Hamburg, Mr. og Mrs. Tucker, National Maritime Museum, Greenwich, den polske kulturminister T. Galinski med følge, professor Martti Levon, Helsingfors, fil. lie. Sten Nilsson, Lund, og magister Reimund Kvideland, Oslo (folkeligt maritimt berettestof). Schiff bauingenieur W. Jaeger, Duisburg, med frue opholdt sig i længere tid på museet i sommeren 1963 for at studere skibstyper, især den gamle danske jagttype. Den 15. maj 1963 besøgtes museet af F.N.'s kursus for havnevæsen og skibsfart. Museet har som i tidligere år udlånt bøger af sit håndbibliotek igennem Statens Bibliotekstilsyn og til museet bekendte private lånere. Det har været behjælpeligt ved fremstillingen af kirkeskibsmodeller og vejledet ved processioner under disses ophængning samt besvaret talrige forespørgsler vedrørende dansk søhistorie. Det har ved udlån af museumsgenstande i større og mindre omfang deltaget i skoleudstillinger i Humlebæk skole samt i Tinderhøj skole og Rahbekskolen i København og desuden i udstillingen Både i Forum" i april 1963 og Skandinavisk Bådeudstilling samme sted marts 1964 samt i udstillingen Dansk Guldalder" i Stockholm og i Den kongelige grønlandske Handels og Postmuseets udstilling i anledning af 25 års jubilæet for det grønlandske postvæsens oprettelse. Endelig er udlånt en samling genstande til anvendelse i Denmark pavillon" på Verdens-

12 150 udstillingen i New York. Statsradiofonien har i kortbølgeradioen for søfolk haft en 20 minutters udsendelse fra museet, ligesom Søndagsturen" i slutningen af januar 1964 gik til museets samlinger, hvor fru Ella Wang og museumsdirektør Klem drøftede den danske ostindieog kinahandel i 1700-tallet. Direktør Klem og inspektør Henningsen har juni 1963 deltaget i Skandinavisk Museumsforbunds kongres i Bergen, førstnævnte har tillige repræsenteret museet ved Dansk historisk Fællesforenings og Dansk kulturhistorisk Museumsforenings årsmøde i Aalborg august Museumsinspektøren har foretaget studiebesøg i en række norske museer og har i sommeren 1963 besøgt Akvariet for havundersøgelser i Napoli og Ribat museet i Monastir i Tunesien og har desuden efter indbydelse af Gesellschaft fiir schleswig-holsteinische Geschichte i marts 1964 foretaget en rejse til Flensburg, Slesvig og Kiel for at studere kirkeskibe i Nord- og Sydslesvig. Direktør Klem er i årets løb indtrådt i bestyrelsen for det nye skibsmuseum Vikingeskibshallen i Roskilde". Kustode K. A. Mortensen fratrådte tjenesten med udgangen af november 1963 og efterfulgtes 1. dec. af Jørn Dahlstrøm-Nielsen. Opstillingsarbejder er foretaget forskellige steder i museet, navnlig i afdelingen for grønlandske handel, hvor der er udstillet en samling hvalfangerredskaber. Konservator har især været beskæftiget med færdiggørelsen af modellen af snauen Omenack" 1778 ; han har derefter foretaget rentegning af tidligere udførte opmålinger, ligesom han har opmålt en kåg fra Limfjorden. Den skibstekniske konsulent har foretaget tilsyn med modelbygningsarbejder, har besvaret en række indkomne tekniske forespørgesier og har desuden stået til rådighed for museet på forskellige andre felter. I slutningen af juli 1963 udsendte museet en illustreret vejleder over dets samlinger, en engelsk udgave heraf er under forberedelse. Museets komité afholdt møde d. 14. juni Udover sin faste medarbejderstab har museet beskæftiget et par medarbejdere henvist fra revalideringscentret i Glostrup og har desuden fra juni 1963 haft samarbejde med militærnægterlejren i Gribskov, hvorfra 4-5 unge mennesker har været stillet til rådighed for

13 151 museet. Af disse har en været beskæftiget i biblioteket med katalogisering af bøger og bogrevision, to har arbejdet med den systematiske udskrivning af kartotekskort fra Skibsregistreringskontorets protokoller fra årene , udlånt til dette formål af Rigsarkivet, en har hjulpet inspektør Henningsen med udskrivning af stof vedrørende sømandsliv og en femte har i samarbejde med og under instruktion af den skibstekniske konsulent bl. a. været beskæftiget med udfærdigelsen af et vragregister. I årets løb er katalogiseret 436 museumsgenstande og 775 fotos. Biblioteket er vokset med 580 numre. Til gavn for begge institutioners biblioteker er der sket en udveksling af dubletter med Norsk Sjøfartsmuseum. Udklipssamlmgen er vokset med flere tusind numre. Udskrivning på kartotekskort af søhistorisk stof gennem udlån fra arkiverne har været fortsat under ledelse af fru Elisabeth Henningsen. Det har især drejet sig om de såkaldte protokolpapirer fra perioden , udlånt af Københavns Stadsarkiv. Museumsbesøget har i årets løb omfattet personer, det hidtil største besøgstal. Museet var lukket i sidste halvdel af september på grund af BBC's og Danmarks Radios optagelse af Hamlet-filmen.

14 Hvorledes forøges Handels- og Søfartsmuseets samlinger? Museets samlinger forøges ikke alene gennem indkøb, men tillige i høj grad ved gaver indsendt fra firmaer, navnlig naturligvis fra rederier og handelsforetagender, samt fra privatpersoner. Museets samlinger omfatter Skibsmodeller og andre modeller, bl. a. skibsmaskiner. Skibsornamentik, f. eks. gallionsfigurer. Skibsinventar. Skibsbilleder, malerier, akvareller, tegninger. Portrætter af handelens og skibsfartens folk, stik og fotografier. Billeder og genstande fra de gamle danske kolonier samt Grønland. Nautiske instrumenter og søkort. Skibstømrer- og bådebyggerredskaber, sejlmagersager,. Arkivalier, herunder konstruktionstegninger af ældre og nyere skibe, skibsjournaler, dagbøger, breve, søfartsbøger o.s.v. I det hele taget alt, som har forbindelse med handelens og skibsfartens historie, herunder skibmandsarbejde, skibsbygning, fyr- og vagervæsen, rednings- og bjergningsvæsen, toldvæsen, lodsvæsen, livet ombord og i land o.s.v. Gaver eller deposita eller tilbud om salg af genstande, der falder ind under museets interesseområde, modtages med taknemlighed.

15 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET DRIFTSREGNSKAB i. APRIL MARTS 1964 Administration og drift: Udgifter Lønninger, honorarer m.m ,85 Rengøring Opvarmning Kontorhold og diverse udgifter Assurancer Kørsel og transport 421,67 500,00 59A73 235,90 002, ,74 Museets samlinger: Museumsgenstande Biblioteket Fotografiafdelingen Opstillinger m.v , I 9A A7 840, ,1«Afskrivning på inventar og indretning af lokaler Kr ,c Indtægter Indtægt ved forevisning ,36 Statens tilskud ,95 Private bidrag ifølge specifikation ,00 Renter 491,76 Salg af Søhistoriske skrifter m.v 401,82 Underskud overført til kapitalkonto 646,01 Kr ,90

16 i54 Specifikation af private bidrag i ig6^/6zt: Anonym giver 5.000,00 Danmarks Rederiforening 4.000,00 A/S Det danske Kulkompagni 300,00 Dansk Esso A/S A/S De danske Sukkerfabrikker Det forenede Dampskibsselskab A/S 3.000,00 A/S Dampskibsselskabet Heimdal 250,00 Helsingør Kommune 4.500,00 J. C. Hempels Legatfond Holm & Wonsild 500,00 Rhederi M. Jebsen A/S 200,00 Otto Mønsteds Fond ,00 Dampskibsselskabet Norden A/S Dampskibsselskabet Orient A/S 200,00 Det store Nordiske Telegraf-Selskab A/S 200,00 Skibsreder Hans Svenningsen Dampskibsselskabet Torm 100,00 Tuborgfondet 5.000,00 Kryolitselskabet Øresund A/S 500,00 A/S Det Østasiatiske Kompagni 1 000,00 Kr ,00 De efter 1. april 1964 indgåede bidrag vil blive optaget i næste års regnskab.

17 i55 STATUS PR. i. APRIL 1964 Aktiver Samlingen: Saldo 1. april ,47 Indkøbte genstande m.m. 1963/ ,16 Modtagne genstande m.m. 1963/ , ,02 Likvide midler: Kassebeholdning 2.151,54 Landmandsbanken, checkkonto , ,15 Diverse tilgodehavender n -43,45 Beholdning af kataloger 4.850,00 Inventar og indretning af lokaler: Anskaffelsessum ,16 A afskrivninger pr. 31. marts , ,02 Kr ,64 Passiver Diverse kreditorer 1.000,00 Kapitalkonto: Saldo 1. april ,10 Indkøbte genstande m.m. 1963/ ,16 Modtagne genstande m.m. 1963/ , ,65 Underskud ifølge driftsregnskab 646, ,64 Kr ,64 Foranstående regnskab er i overensstemmelse med museets bøger, som vi har revideret. København, den 28. april A. ENGELL-NIELSEN EIGIL BRUHN statsaut. revisor statsaut. revisor

18 Tegn venligst nye medlemmer - derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse og forbedringer af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. Indmeldelse modtages på museet (tlf. (03) ). M'edlemmernes rettigheder: Gratis adgang til Handels- og Søfartsmuseets samlinger på Kronborg slot. Gratis adgang til Orlogsmuseet i Nikolaj kirke, Kbh. Selskabet yder gratis sine medlemmer en smuk og interessant illustreret årbog, hvis værdi overstiger minimumskontingentet. Medlemmerne kan for betydeligt nedsat pris købe de af museet udgivne Søhistoriske skrifter (se omslagets tredie side), samt ældre årbøger, pr. stk. kr. 3.50, pr. stk. kr. 5.-, kr. 7.50). Bestillinger modtages på Handels- og Søfartsmuseet. Minimums kontingenter: Arsmedlemmer kr. 15- årligt for personer, kr for institutioner eller firmaer. Personer kan blive livsvarige medlemmer for et minimumsbeløb af kr én gang for alle.

19 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1963 "Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer" på Kronborg slot onsdag d. 21. august 1963 kl. 16. Ca. 50 medlemmer var mødt. Formanden, afdelingschef J. Worm, Handelsministeriet, bød velkommen og takkede medlemimerne for deres fremmøde og for den interesse, de viste for museets arbejde. Derefter valgtes direktør H. Westergaard, København, til dirigent. Formanden aflagde følgende beretning: Som bekendt er det selskabets fornemste opgave at støtte museet ved at skænke gaver til forøgelse af dets samlinger. Desværre er museets indkøbskonto temmelig lille, alt for lille til de opgaver, der melder sig. Når der derfor tid efter anden tilbyder sig genstande af virkelig betydning, ser selskabets bestyrelse som sin opgave at træde hjælpende til. Det er også sket i det forløbne år. I foråret 1962 fik museet fra Føhr tilbudt et smukt stykke billedskærer arbej de med fremstilling af Samsons kamp med løven. Dette stykke stammer fra 1700-tallet, rimeligvis fra århundredets første halvdel, og har været anvendt som dekoration på rorhovedet af en af de hollandskprægede typer af jagter, tjalke o. lign., der tidligere var så almindelige på de vestfrisiske øer og ved Slesvigs vestkyst, som indtil 1864 hørte til den gamle danske helstat, egne der gennem århundreder har haft stærk søværts forbindelse med Holland. De ser genstanden udstillet her og vil kunne konstatere at den er ret velbevaret. Figuren

20 i 5 8 har en bemaling af grønne, blå og røde farver, som efter deres patina ser ud til at være oprindelige. Fra den maritime litteratur kender vi dekorationer af lignende karakter, f. eks. kendes også en figur af Samson og løven, dog med en noget anden udformning end denne. Det erhvervede stykke må siges at være både sjældent og værdifuldt, og da museet næsten intet ejer af den slags genstande, er museet glad for denne forøgelse. Selskabet har ligeledes skænket museet en bowle af det bekendte classenske stel. Det vil sikkert være tilhørerne bekendt, at Salys rytterstatue af kong Frederik V på Amalienborg plads er en gave fra Asiatisk Kompagni til den folkekære konge, som var kompagniets høje beskytter. Statuen blev desværre ikke færdigopstillet før 1774, altså 8 år efter majestætens død. Det afsluttende arbejde var opstillingen af gitteret omkring statuen, som endnu ses. Det var tildels en gave fra generalkrigskommissær Classen på Frederiksværk, som også havde al mulig grund til at være taknemlig over for kongens begunstigelser af ham. Som tak for gitteret lod Asiatisk Kompagni i Kina bestille et stort taffelservice til generalen efter tegning af P. Cramer. Alle stellets dele, tallerkener, fade og altså også bowlerne har i bunden en fremstilling af rytterstatuen med gitteret omkring. Stellet er i tidens løb splittet for alle vinde, og dets enkelte dele må siges at være sjældne, og de bydes højt op på auktionerne i vore dage. Også denne erhvervelse må derfor siges at være værdifuld for museet. De her anførte genstande er indeholdt i museets regnskab for 1962, men derudover bør jeg nævne en enkelt ting. Museets ledelse har i de sidste par år haft ønske om at ændre opstillingerne i værelse nr. 1, således at det virkede mere tiltalende og var mere egnet til at samle selskaber, som skal bydes velkommen. Resultatet vil vi senere se, når vi begynder rundgangen i museet efter generalforsamlingen. Bestyrelsen har besluttet at bekoste dette værelses nyindretning. De ser her i salen opstillet en smuk skibsmodel. Når den står her, er det ikke, fordi den er skænket af venneselskabet. Det er en gave til museet fra Tuborgfondet, men den er netop modtaget i de alier sidste dage, så vi syntes, at medlemmerne skulle se den. Det er en mo-

21 159 del af en tremastet galiot, en type der var meget almindelig i vore farvande i 1700-tallet. Den er udført efter en opmålingstegning fra 1742, som findes bevaret i Rigsarkivet, og som museet i sit arkiv har en kopi af. Vi ved, at skibet hed Fortuna", for det står på tegningen, men der var adskillige galioter af dette navn i datiden, så vi kender desværre ikke dens rederforhold endnu. Vi kan altså sige, at skibet senest blev bygget i 1742, muligvis noget før, men det er sandsynligt, at det i 1742 var et forholdsvis nyt skib, og at det har været af interesse at lade det opmåle med henblik på bygning af flere skibe efter denne tegning. Inden jeg forlader gaverne, bør jeg også henlede opmærksomheden på museets årbog 1962, som alle medlemmerne kender. Også den er jo en gave til museet, for så vidt som den er af så stor betydning for museets arbejde og dets placering i sit kulturelle arbejde, ligesom den benyttes som bytteobjekt og derved skaffer museets bibliotek adskillige bytteeksemplarer af andre kulturinstitutioners publikationer. Jeg takker forfatterne til årbogens artikler, annoncører og bidragydere, som støtter dens udgivelse, og pressen, der har været så elskværdig at give både denne publikation og selskabets virksomhed en venlig omtale. Vi kan med glæde konstatere en stigning i medlemstallet. Vi har pr. 15. august 137 livsvarige og n25 arsbetalende medlemmer, ialt Det er en stigning i forhold til i fjor på 46, og selvom det vel ikke er noget voldsomt stort tal, så udgør det dog ca. 4 %. Der er altid ved fraflytning og død en vis afgang i medlemstallet, og når jeg nævner, at der siden generalforsamlingen i fjor har indmeldt sig 88 medlemmer eller godt 7 % af medlemstallet i august 1962, synes jeg, det ser helt pænt ud. Ikke desto mindre kan jeg ikke undlade at opfordre til stadig forøget medlemstilgang. Det giver en god støtte til museet, at dets venners tal øges, og jeg tror, at vi i museets smukke og værdifulde årbog har et godt aktiv til øgelse af medlemmernes tal. Beretningen toges til efterretning uden bemærkninger fra generalforsamlingen. Kassereren, museumsdirektør Klem, fremlagde det reviderede regnskab. Driftsregnskabet balancerede med en sum af ,62 kr. Ud-

22 gifterne til årbogens udgivelse androg ,99 kr., men da der ved salg af årbøger, ved annoncer og tilskud til årbogen og ved refusion af papirafgiften var opnået en indtægt af ,58 kr., var nettoudgiften hertil kun ,41 kr. De i formandens beretning omtalte gaver til museet beløb sig til 4.094,51 kr. Kassereren redegjorde derefter for de øvrige poster på driftsregnskabet og for status. Driftsregnskabet sluttede med et overskud på 4.671,27 kr. Vedrørende selskabets obligationsbeholdning henvistes til status. Kassereren meddelte, at den anførte beholdning af likvide midler på ialt ,63 kr. efter regnskabets afslutning var formindsket med et beløb af kr., for hvilket der var indkøbt 6 % Østifternes kreditforenings-obligationer til en pålydende værdi af kr. Det var dog nødvendigt til enhver tid at have en kassebeholdning til løbende udgifter til bogtrykker m. m. Et medlem, hr. Jørgensen, henstillede, at selskabets driftsregnskab opstilledes med indtægterne anført før udgifterne, ligesom bestyrelsens navne burde anføres under regnskabet. Formanden svarede, at det sidstnævnte var helt naturligt, det førstnævnte var vanskeligere at overse. Klem henviste til, at bestyrelsens navne altid påførtes i det i årbogen offentliggjorte regnskab. Decharge gaves derefter uden videre bemærkninger. De afgående bestyrelsesmedlemmer, overretssagfører V. Falbe-Hansen, direktør J. M. Barfoed og kommandør P. Sinding, genvalgtes. Ligeledes genvalgtes revisorerne, statsautoriseret revisor A. Engell- Nielsen og statsautoriseret revisor Eigil Bruhn. Under punkt eventuelt forespurgte dirigenten, om der var fremmedsprogede førere til vejledning for museets besøgende. Direktør Klem svarede, at museets kustoder i påkommende tilfælde vejledede på engelsk og tysk i det omfang, deres arbejde tillod dem. Besøget var endnu ikke stort nok til, at vi kunne have faste fremmedsprogede førere, men der var visse muligheder for en forbedret guideordning under overvejelse. Formanden inviterede mødedeltagerne til et glas vin og småkager i værelse nr. 1, hvis nyindretning man samtidig kunne gøre sig bekendt med.

23 I6I Da ingen yderligere ønskede ordet, afsluttedes generalforsamlingen med en tak til dirigenten kl Mødets deltagere efterkom formandens invitation. Efter den lille reception foretoges rundgang i dele af museet. Især blev nyindretningen af værelset for Grønlandske Handel taget i øjesyn. Selskabets medlemstal andrager pr. 15. august livsvarige og 1161 arsbetalende, ialt 1301 medlemmer. ti Årbog 1964

24 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" DRIFTSREGNSKAB FOR 1963 Indtægter Kontingent fra 925 arsbetalende medl ,45 Kontingent og bidrag fra 7 livsv. medl , ,45 Renter af bank, postgiro og obligationer 5.610,52 Kr ,97 Udgifter Tilskud til Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg: Udgivelse af årbog ,12 -y- salg af årbøger og særtryk 2.341,54 annoncer og tilsk. til denne ,00 refunderet papirafgift , ,62 Gaver til Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Kontorhold m. v.: Porto, fragt m.v 2.297,50 Kontorhold 1.113,7.2 Revision og regnskabsassist. for ,00 Diverse udgifter 4 7, 4 Henlæggelse til reservefonden ifølge vedtægternes 9 Overskud overført til kapitalkonto Kr. " 595>5o 5^73,39 4,818, , ,82 27A9A97

25 163 STATUS PR. 1. JANUAR 1964 Aktiver Likvide midler: Kassebeholdning 814,06 Landmandsbanken, Helsingør, kontokurant ,97 Postgiro , ,93 Debitorer: Tilgodehavender for annoncer og tilskud til årbog ,00 Obligationer: Kr % Østifternes Kreditforening 15. s. 4. afd. å 90% ,00 Kr % Østifternes Kreditforening 15. s. 3. afd. å 83% ,00 Kr % Østifternes Kreditforening 16. s, 2. afd. å Kr % Ny Jydsk Købstads Kreditforening 11. s. å 82% ,00 Kr % Jydsk Grundejer Kreditforening 1. afd. å 82% ,50 Kr % Østifternes Hypotekforening 6. afd. å ,00 Kr /o Jydsk Hypotekforening 11. afd. å 82yi , ,00 Kr ,93

26 164 Reservefond: Passiver Saldo 1. januar ,12 LIenlagt ifølge driftsregnskab 1.300, ,12 Kapitalkonto: Saldo 1. januar ,51 + overskud ifølge driftsregnskab 5.111,82 kursregulering af obligationer 9.705, ,81 Kr ,93 JENS M. BARFOED V. FALBE-HANSEN ERNST V. KAUFFMANN KNUD KLEM SIGURD SCHYTZ P. E. B. SINDING J. WORM Foranstående regnskab er i overensstemmelse med selskabets bøger, som vi har revideret. Obligationsbeholdningens tilstedeværelse er kontrolleret, ligesom bank- og postgiroindestående er afstemt. København, den 17. april 1964 A. ENGELL-NIELSEN EIGIL BRUHN statsaut. revisor statsaut. revisor

27 SELSKABET HANDELS- OG SØFAAAS- MUSEETS VENNER." BESTYRELSE Afdelings chef, cand. jur. j. WORM ; R 1., formand. Overretssagfører V. FALBE-HANSEN, R. 5 DM., næstformand. Bankdirektør ERNST V. KAUFFMANN, R., DM. Direktør, civiling. JENS M. BARFOED. Borgmester SIGURD SCHYTZ. Kommandør P. E. B. SINDING, K 1., DM. Museumsdirektør KNUD KLEM, kasserer og sekretær. LIVSVARIGE Ahlefeldt-Laurvig, W., greve, Næstved. Alsing, Svend, LRS., Kbh. Amsinck, Ove, skibsreder, Klampenborg. Andersen, Chr., skibsreder, Heil. Andersen, H. H., skibsreder, dir., Kbh. Åndersen, N., dir., Odense. Barfoed, H. L., skibsf., Trørød. Bendix, Adam B., dir., Heil. Benzon, Bøje, fabrikejer, dr. se, Stokkerup. Benzon, Aage von, bankier, Kbh. Bille, Torben, under-dir., civ.ing., Virum. Bonde, L., lods, Søborg. Brinch-Fischer, K., boghandler, Esbjerg. Buck, Åa.ge, gross., Kbh. Bærentzen, Axel, red., Kbh. Bøgelund-Jensen, S., dir., Kbh. Børge, Bertel, billedhugger, Vejenbrød. Cahnbley, John, gross., Kbh. Chennells, F. B., rektor, Christchurch, N. Zealand. Christensen, F. H. Lauenborg, statsaut. skibsniglr., Vejle. Christensen, T. C, skibsreder, Kbh. Dinesen, O., propr., Præstø. Dithmer, G., dir., ing., Kbh. Ekman, Lia, fru, Valby. Elving, jens, komm.kapt., Kbh. Enderborg, Erik, overtoldass., Kbh. Falbe-Hansen, V., ORS.,_Kbh. Finsen, Aage, kreditfor.dir., Gent. Fischer-Jørgensen, P., apoteker, dr. pharm., Rønne. Funder, J. Reedtz, skibsinsp., Gent. Goddik, Peter, gross., Vedbæk. Granzow, Ernst, dir., Klampenborg. Gundel, E. A., kaptajn, Kbh. Giitel, Poul,, H.D., civiløkonom, Landskrona. MEDLEMMER Hagedorn, H. C, overlæge, dr. med., Gent. Hansen, Henning, arkt., Valby. Hansen, Knud, skibsreder, Kbh. Hansen, fru skibsreder Willie C. K., Hgør. Harhoff, Chr., skibsreder, Kbh. Harhoff, Preben, skibsreder, Kbh. Hasselbalch-Larsen, J., prokurist, civ.ing., Kbh. Heering, Peter, fabrikant, Kbh. Hemmingsen, Erik, prof., Syracuse, N.Y., U.S.A. Henningsen, Bent, maskiningeniør, Hgør. Henningsen, Gunner, stud. mere, Montevideo. Henningsen, Henning, mus.insi).. dr. phil., Hgør. Henriques, H., vekselerer, Vedbæk. Hoffmann, J. H., civiling., C hari. Horn-Lassen, Kaj, gross., Kbh. Høgstedt, Carl J., Brooklyn, USA. Højgaard, Kn., civiling., Kbh. Illum, Svend, dir., Vedbæk. Ingelsson, Kai, konsul, dir., Valby. Ingholt, Poul, bankdir., Kbh. Jacobsen, Helen Lise, cand. pharm., fru, Kbh. Jacobsen, Svend F., dir., Kbh. ebsen, Hans Jacob, skibsreder, Åbenrå. Tensen, Henry L. W., gross., Kbh. Jensen, J. Gotfred, skibsreder, Århus. Jensen, P. C, skibsreder, Geet. Jensen, P. J., godseksp., Kbh. Jeppesen, H. Hjernø, revisor, cand. niere, Kbh. _ Juel-Christensen, Ove, gross.,_heil. Jørgensen, Svend, mus.ass., Hgør. Kalm, K.. dir., Odense. Karsten, Preben, sekretær, H. Å. & H. D., Aabyhøj. Kauffmann, Ernst v., bankdir., Kbh. Klem, Karen, skolepsykolog, cand. psyk., fru, Hgør.

28 166 Klem., Knud, mus. dir., Hgør. Klem, Lone, mag. art., Kbh. Klem, Marianne, kontorelev, Hgør. Knudtzon, Th., HRS., Gent. Koch, Peter, kgl. byg.insp., M.A.A., Kbh. Kraft, F. W., dir., Silkeborg. Kromann, E. B., skibsreder, Marstal. Kure, O., pastor, Assens. Lading, Henry P., dir., Hellerup. Langebæk, Steen, LRS., Charl. Lauritzen, Knud, skibsreder, konsul, Kbh. Lemvigh-Muller, C. J., dir., Kbh. Lemvigh-Miiller, Johan-Frederik, Rungsted. Leth, Peter, dir., Kbh. Lindberg, William, autoforhdl., Esbjerg. Lorentzen, Poul, civiling., Randers. Lotz, M.., overlærer, Hgør. Lui ting, Dick, dir., Alkmaar. Lund, Carl C, tandlæge, Heil. Lund, Svend Aage, chefred., Charl. Lyman, John, dr., Washington. Mansa, H. H., dir., civiling., Virum. Marx-Nielsen, C. C, dir., Bøgedal pr. Fruens Bøge, Matzen, F., skibsf., Sønderborg. Millech, Bruno, gross., Kbh. Munck, Niels, civiling., dir., Charl. Miilertz, C. M., Haiti. Møller, Mærsk McKinney, skibsreder, Kbh. Møller, S. Scherffenberg, civiling., Heil. Nedergaard, Hans R., ing., Holbæk. Nielsen, Carl, dir., Kbh. Nielsen, Chr., konservator, Hgør. Nielsen, Ejnar J., tømrermester, Hgør. Nielsen, Georg, dir., Kbh. Nielsen, Kai, dir., Kbh. Nielsen, N. C. Å., LRS., Kbh. Nielsen, Niels, prof., dr. phil., Kbh. Nielsen, Oluf, bankdir., Kbh. Nielsen, Otto V., res. kapellan, Ringsted. Nielsen, Severin, ing., Kbh. Næser, Vincent, læge, Gent. Nørregård, Georg, dr. phil., Kbh. Olsen, Chr., tømrermester, Fr.værk. Olsson, Ole, stud. polyt., Bagsværd. Pedersen, Ole W., Heil. Penter, Emil, gross., Kbh. Petersen, Axel, dir., Kbh. Petersen, Hans Jørgen, kunsthdl., Åbenrå. Petersen, K. K., dir., Charl. Pontoppidan, F. C, komm.kapt., Kbh. Poulsen, Kr., fodermester, Kbh. Ragoczy, L., dir., Kbh. Reinhard, Erik, dir., Kbh. Reinhard, Grete s fru direktør, Kbh. Scheen, Rolf, orlogskapt., Haslum, Norge. Schmidt, Axel, kontreadmiral, Kbh. Schwiegershausen, Gunter, retouchør, Kbh. Siefert, Ernst, husejer, Korsør. Simon, L., gross., Charl. Strand, Victor B., gross., generalkonsul, Kbh. Strand, fru generalkonsul Victor, Kbh. Sundberg, K. Å., vekselerer, Kbh. Svendsen, O., skibsreder, Kbh. Svenningsen, Hans, skibsreder, Kbh. Svensson, Roland, kunstner, Nacka. Thomasen, S. A., gross., Kbh. Tomdrup, Bernh., fabrikejer, Heil. Tuxen, K. H., skibsreder, Kbh. Winsløw, Wiggo, fabrikant, Kbh. Wittus-Hansen, E., afd.-leder, Kbh. Worm, Kai Toxen, ingeniør, Nakskov. Wright, H. K., ing., Kbh. ARSMEDLEMMER Abildgaard, Erik, stud. techn., Hgør. Abrahamsen, Mogens, ing., Tåstrup. Agger, Knud, kunstm., Hgør. Ahrensberg, H. M., husejer, Kvistgård. Albertsen, R. L., adm. dir., orlogskapt., Kbh. Alexandersen, Ove Riff, mester, Kbh. Alsøe, Erik, fuldmægtig, cand. jur., Charl. Ammundsen, Vibeke, o.bibl., cand. mag., Kbh. Åndersen, Allan E., købmd., Hgør. Andersen, Aug., portør, Snekkersten. Andersen, Aug., sagfører, Ålborg. Andersen, Bjarne, elektriker, Hillerød. Andersen, Børge Bjørn, skibsing., Sønderborg. Andersen, Carl, postkontrollør, Hgør. Andersen, C. Mazanti, skibsreder, Charl. Andersen, E. V., smed, Hgør. Andersen, Harry, bogtrykker, Hgør. Andersen, H. C, fhv. postkontrollør, Hgør. Andersen, Helge P>.ode, maskinmester, Hgør. Andersen, Henning, skibstømrer, Kbh. Åndersen, John, kontorass., Kbh. Andersen, Jørgen, overlærer, Charl. Andersen, Leif Saalbach, civiling., Hgør. Andersen, N. O., civ.ing., Nærum. Åndersen, P. E. T., rest., Hgør. Andersen, S. B., dir., Hundested. Andersen, T. Scavenius, læge, Marstal. Andersen, V., tømrermester, Tostenæs pr Askeby. Andersson, Børge J., lods, Køge. Andreasen, Å. C-, gross., Kbh. Andresen, Cyril R., skibsreder, Kbh. Andrup, Birthe, bibliotekar, frk., Charl. Angelo, Erik S., fabrikant, Vedbæk. Ankjærgaard, Gunnar, elværksbestyrer, Egedesminde. Ankjærgaard, H. J., togfører, Hgør. Arbejdernes Fællesorganisation, Hgør. Arendrup, Adolf, bankbestyrer, Rungsted Kyst. Arnbak, Lars, civ.ing., Rungsted Kyst, Arnesen, A. J., brygmester, Heil. Arnold-Larsen, Å. E., læge, Nyborg. Åschengreen, J. Chr., dir., Søllerød. Asmund, Berit, lektor, Snekkersten. Asmussen, Alfred, gross., Kbh. Aspmann, Å. V., skibstømrer, Hgør. Bager, Dirch, Charl. Bager, L. J., hovedbogholder, Hgør. Bagh, Axel, ing., Valby. Balleby, Carl E., boghdlr., Thisted. Bang, Aksel, fisker, Fejø.

29 167 Bang, Hjalmar, dir., Gent. Bang, Jens, Dragør. Bang, Ole, cand. pharm., Svendborg. Bangert, Kaare, Kbh. Bardenfleth, Henrik, afd.led., Holte. Barfod, Jens Ivar, toldkontrollør, Snekk. Barfod, Jørgen H., lektor, Kgs. Lyngby. Barfoed, Jens M., dir., Gent. Barfoed, Knud V., arkt._, _M.A.A., Kbh. Barfoed, Sven, dir., civiling., Gent. Bay. Bjørn B., prokurist, Nyk. F. Bayi Oluf, ORS., Kbh. Bech, Erik, politimester, Kgs. Lyngby. Beck, O. C, sejlmagermester, Valby. Beckett, Th., politimester, Hgør. Bendtsen, Bendt, trælastekspedient, Hgør. Bengtsson, Erik, prokurist, Hellerup. Bentzen, K. M., musikl., Skodsborg. Benzon, O., konstrukt., Kbh. Berg, Erik, gross., Kbh. Berg, Henry, snedkerm., Kbh. Berg, Leif, dir., cand. polit., Kbh. Bergstrom, Bo, fil. mag., Lund. Bering, Aage, skibsmægler, Skive. Berning, A. G., LRS., Hgør. Bertelsen, Erik Bruun, civiling-, Hgør. Bertelsen, P. J., læge, Thisted. Beuck, O., ing., Kgs. Lyngby. Bie, Kirsten Lorentz, frue, Hgør. Bischoff, J., prokurist, Brønshøj. Bjerregaard, N., auktionsm., Fr.havn. Bjerre-Petersen, Jørgen, dir., Kbh. Bjørklund, Tage, dir., Charl. Bjørn, Acton, arkitekt, M.A.A., Kbh. Bjørneboe, Lars, Kbh. Blichcrt, Ejnar, kommunelæge, Heil. Blixt, Knud Erik, overfenrik, Nærum. Blok, L. M., distriktsing., Ringkøbing. Blume-Knudsen, F., disponent, Kokkedal. Boa, Gorm, typograf, Gent. Boa, Ulf, bagersvend, Hgør. Boas, Jørgen, læge, Dianalund. Bohn, C. V. Sehestedt, toldforvalter, Ærøskøbing. Bojsen-Møller, F., læge, Kbh. Bolinder, Doris, fru, Kbh. Bolinder, Viggo, grosserer, Kbh. Bonde, Per j., dir., Hornbæk. Bonnier. Nicole, Mile., Neuilly-s.-Seine. Borch, Iver, grosserer, Haderslev. Bordal, Frank, lærer. Hgør. Borg, Chr., gross., Kbh. Borup-Nielsen, Sv. Aa., kontorchef, Hgør. Botfeldt, Niels E., arkt., M.A.A., Rungsted Kyst, Brahde, Mogens, arkitekt, Holte. Brammer, Kai, boghdl., Hgør. Brask, Georg, indkøbschef, ing., Heil. Braun, Peter, Kbh. Bredgaard, Egon S., matros, Hgør. Bremerstent, E., overbibl., Hellebæk. Briand de Crévecoeur, E., kontreadmiral, Humlebæk. Broch, Axel, stadsskoleinsp., Hgør. Broegaard, Jørgen A., forstander, Ollerup. Broen, Paul, Klampenborg. Broholm, F., stud. mag., Kbh. Brun, Erik, landsdommer, Heil. Brunoe, Søren, billedhugger, Kbh. Bruun, Jørgen G., købmd., Skødstrup. Brøste. Ulf, kunsthdl.. Kbh. Buch,'Helge, ing., Charl. Buch. Jørgen, dir., H.D., Esbjerg. Buchthai, Fritz, dr. med., Kbh. Buhl-Madsen, P., lærer, Roskilde. Burmeister & Wain, A/S, Kbh. Busch, Julius A., kaptajnljt., Charl. Biinner, Ellen, viceinsp., fru, Hgør. Bystrup, N., arkitekt, M.A.A., Hørsholm. Bærentsen, H., LRS., Kbh. Bøgh-Hansen, E., forvalter, Kbh. Børge, Holger, læge, Hgør. Børgesen, B. E., murermester, Hgør. Børsen, H., civiling., Kbh. Baastrup, Vilh., kommunelæge, Kbh. Carlsberg Bryggerierne, Kbh. Carlsen, E. A. P., skibstømrer, Kbh. Carlsen, Ove, skibsbygm., Hgør. Carlson, Oscar W., kapt.,_ Hålsingborg. Carlsson, J., barberm., Hgør. Carlsson, Sv. Ove, medhjælper, Skørping. Carstens, Karen, lektor, Kolding. Carstensen, Finn, skibsbygmester, Korsør. Carstensen, Harald, dir., civiling., Heil. Christensen, Aksel E., prof., dr. phil., Kbh. Christensen, B., bankass., Hgør. Christensen, C. A., skibsfører, Svendborg. Christensen, Carl G., befragter, Sæby. Christensen, Ejvind, købmd., Kbh. Christensen, Folmer, malerm., Snekkersten. Christensen, H. K., kapt., havariekspert, Kokkedal. Christensen, Holger Bøgh Leth, Stige. Christensen, K., stationsforstander, Ikast st. Christensen, K. E., maskinmester, Usserød. Christensen, Knud I., tømrer, Ribe. Christensen, N. O., landshøvding, Godthaab. Christensen, Paul, elektroinstallatør, Fakse Ladeplads. Christensen, Regnar Bang, skibsf., Søborg. Christensen, S. Aa., Odense. Christensen, Viggo, fhv. overborgmester, Kbh. Christiansen, Arne Bergmann, kommis, Virum. Christiansen, Chr., skibsbygm., Rønne. Christiansen, Haldur, snedkerm., Hgør. Christiansen, Hans V. Bohn, lærer, Virum. Christiansen, Hans Aa., snedker, Hgør. Christiansen, Inger, fr., Kbh. Christiansen, Irving, Ing., Guderup, Åls. Christiansen, Leif, Charl. Christiansen, Michael Bohn, ing., Kgs. Lyngby. Christiansen, O. G. V., kontorchef, Kbh. Christiansen, Palle, bådebygger, Snekkersten. Christiansen, Per, arkitekt, Espergærde. Christiansen, Vermund, repræsentant, Kokkedal. Christiansen, Werner, radiotekniker, Horsens. Christie, Andreas, afd.chef., Rungsted Kyst. Christoffersen, Chr., tømmerhdl., Bagsværd. Chrlsty, Agnes, provisor, fru, Kbh. Clausen, E. Th., gross., Kbh. Clausen, H., prøveinspektør, Kbh. Clausen, Halfdan, støberiing., Hgør. Clausen, Åge, Gent. Cleemann, P. F., skibsreder, Åbenrå. Cornelius, Finn, prokurist, Valby. Cortsen, Henning, fabrikant, Kbh. Cronkjær, Niels, Hgør. Crumlin-Pedersen, Ole, civ.ing., cand. polyt., Roskilde. Gruse, Erik Bang, ing., Kbh. Dahl, Paula, sygeplejerske, Hgør. Dahlstrøm, Sven, arkitekt, Kbh. Dahlstrøm-Nielsen, Henry, klejnsmedem., Hgør.

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* Komiteens sekretær: Ekspeditionssekretær i Handelsministeriet. Personale:

Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* Komiteens sekretær: Ekspeditionssekretær i Handelsministeriet. Personale: MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, R 1., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM., næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Professor, dr. phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør, dr. techn.

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Georg Metz Danske billeder fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Illustrationsliste 6 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk Arkiv for 9 Roskilde Lokalhistoriske Arkiv 11 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1961 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot, mandag d. 21.

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Hans Majestæt Kong Frederik IX, Handels- og Søfartsmuseets protektor.

Hans Majestæt Kong Frederik IX, Handels- og Søfartsmuseets protektor. *vl^ tåspid Fot. Elfelt Hans Majestæt Kong Frederik IX, Handels- og Søfartsmuseets protektor. o 1966 Udgivet af SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER",^OEL5-0 '^va^' HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Dannebrogsriddernes forening af 1888

Dannebrogsriddernes forening af 1888 Dannebrogsriddernes forening af 1888 CVR-nr. 61 13 86 95 Årsrapport for 2014 Foreningens adresse er. Torben P. Vonsild Vagtelvej 67, 2. tv. 2000 Frederiksberg Tlf. 38 19 20 31 Foreningens girokonto: 2

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE GRUMLIN-PEDERSEN

Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE GRUMLIN-PEDERSEN MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, R 1., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM., næstformand Skibsreder O. AMSINGK, R 1. Professor,

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1959 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg Slot torsdag d. 9.

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Augustenborg Open & 27 August 2017

Augustenborg Open & 27 August 2017 1 08:00 Hugo Jensen Midtals Ældre 532 4 1 1 08:08 Anette Jensen Midtals Ældre 537 3 1 08:16 Estrid Schmidt Midtals Ældre 538 2 1 08:24 Gerhard Schmidt Midtals Ældre 586 1 13 2193 2 08:32 Erling Thomsen

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Landsturneringen i atletik 1959-1993

Landsturneringen i atletik 1959-1993 Landsturneringen i atletik 1959-1993 Lidt historie (se jubilæumsårbogen) Ny turneringsform fra 1959. LT som forkortelsen var, blev indført. Kun fire holdkampe hvert år. Egentlig otte, men da man hver gang

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Danske Havnes generalforsamling tirsdag den 19. april 2016. Deltagere fra medlemshavne og antal stemmer

Danske Havnes generalforsamling tirsdag den 19. april 2016. Deltagere fra medlemshavne og antal stemmer , Bredgade 23, 2. tv 1260 København K Telefon +45 7211 8100 Birthe Iwasiow bgi@danskehavne.dk Dir +45 72118101 G ENERALFORSAMLING 20 16 www.danskehavne.dk Danske Havnes generalforsamling tirsdag den 19.

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

1. omg. 2. omg. 3. omg. Frederikssund A Natalie Larsen

1. omg. 2. omg. 3. omg. Frederikssund A Natalie Larsen Gruppe A Børn 1. Division Frederikssund A 18-3 107588 Natalie Larsen 198 8 197 8 200 11 107587 Megan Larsen 198 4 193 4 196 9 112084 Dicte Møller 195 5 196 3 195 6 121788 Victoria Andersen 198 9 195 6

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

RESULTATER, MARATHON, INDIVIDUELT

RESULTATER, MARATHON, INDIVIDUELT 01-07-1983 Oslo Oslo, Norge nr. Allan Hansen 3.42,56 23-09-2007 H.C. Andersen 02 Odense nr. 58 H 50-54 552 Bent Christensen 2.53,42 10-10-2004 H.C. Andersen Odense nr. 12 H 40-44 459 3.03,46 18-06-2006

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar Bilag 28. 24. november Tabel 28. Udnævnelser til bestyrelser, fonde, udvalg, nævn, kommissioner, institutter, centre m.v. på Trafikministeriets område Danmarks TransportForskning Nina Smith Professor -2007

Læs mere

RESULTATLISTE DGI Nordsjællandsmesterskab pistol 15m 2017

RESULTATLISTE DGI Nordsjællandsmesterskab pistol 15m 2017 10-03-2017 13:26:24 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE DGI Nordsjællandsmesterskab pistol 15m 2017 Standardpistol, 15m. - Klasse Børn 1 123576 Julius Trap 18-045 Frederiksværk Skytteforening 256/91 2 123588

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1962 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Gyldenstiernes Kammer" på Kronborg slot tirsdag

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Herlevhuse i erne

Herlevhuse i erne Herlevhuse i 1950-60erne Årstal Adresse Familienavn fornavn m/k Nielsen Stordyssen 1 Backhausen Erik og Aase Krak 1956 Stordyssen 2 Ravn Ejnar og Jytte Nielsen Stordyssen 2 Olson Th. Krak 1955 Stordyssen

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver , 2012, 2 Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver Organisationer Danmarks Rederiforening Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart Søfartsrådet Skibsværfter

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE CRUMLIN-PEDERSEN

Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE CRUMLIN-PEDERSEN MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. Y/ORM*, R 1., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM., næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Kommandørkaptajn

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager Klub/Firma Post nr By Deltager Fredag Lørdag Fredag Lørdag AL-Bank 10 allan simonsen 0 0 0 Nej tak... Nej tak, den fikser jeg selv. Nej tak, den fikser jeg selv.

Læs mere

Tegn venligst nye medlemmer -

Tegn venligst nye medlemmer - Tegn venligst nye medlemmer - derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse og forbedringer af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. Indmeldelse modtages på museet. Medlemmernes rettigheder:

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10 Navn/Turnering Fra Klub Holbæk Løvfald 11/9-13/9 Greve EMT 7/9-28/9 Næstved Høst 24/8-5/10 Dianalund Open 11/9-9/10 Xtracon GM 2015 12-18/10 Nordfalster opstart 15/9-20/10 Maribo By 9/9-21/10 Faxe efterm.

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007 Ordinær generalforsamling 21. marts 2007 William Rentzmann bød velkommen til de fremmødte, specielt bød han velkommen til de to foredragsholdere, Martina Henze og Henning Nørbæk. Han henviste til den udsendte

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Senior Damer - Åben klasse Opdateret 19. december 2015

Senior Damer - Åben klasse Opdateret 19. december 2015 Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Pernille Juel (1994) Gladsaxe 14-11-2013 00:25.78 Maria Madsen (1995) Odense 01-07-2014 00:27.16 100m Fri Pernille Juel (1994) Ringsted 05-04-2014 00:56.31 Anette Poulsen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER 1. DIVISION 1 594,30 Frederiksborg Amts Garderforening - 1 2 588,19 Garderforeningen i København - 1 3 577,18 Garderforeningen i København

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Senior Damer - Åben klasse Opdateret 27. december 2014

Senior Damer - Åben klasse Opdateret 27. december 2014 Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Pernille Juel (1994) Gladsaxe 14-11-2013 00:25.78 Maria Madsen (1995) Odense 01-07-2014 00:27.16 100m Fri Pernille Juel (1994) Gladsaxe 05-04-2014 00:56.31 Anette Poulsen

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 StævneProgram 24-08-2010 15:59 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.21 Januar 2010 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-84400 Oliver Olsen 101-Randers Skyttekreds

Læs mere

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve 1058 Søren Rosendal Dronninglund 2,23 1034 Christian Dissing Vrå 2,23 1003 Helle Carlsen Frederikshavn 2,23 1004 Anders Pedersen Hjørring 2,23 985 Frank Jessen Aalborg 2,23 977 Else Ramsgaard Gistrup 2,23

Læs mere

Delegeretmøde maj 2017

Delegeretmøde maj 2017 Referat Delegeretmøde 19.-21. maj 2017 Deltagere: 390 delegerede, 166 ikke-delegerede årsmødedeltagere og Landsforeningens bestyrelse. 1. Mødets åbning Søren Abildgaard åbnede mødet. 2. Valg af dirigenter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 21-05-2016 18:18:48 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulse09-116 Midtdjurs Skytteforening 199/13 196/09 395/22 2

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jørgen 1 Olsen #30. Han blev gift med Karen Marie Rasmussen #31. Første Generation + 2 i. Agnes Hansine 2 Jørgensen #15 født 01-04-1886. Anden Generation 2. Agnes Hansine 2 Jørgensen

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

M-. SJO. ffi C/D. f_l. Oyoft^ ^ ^ t/3. ffi C/3

M-. SJO. ffi C/D. f_l. Oyoft^ ^ ^ t/3. ffi C/3 m O M-. S PQ < co co Oyoft^ rt "< OH H w w t/3 P ^ ^ Q O HH C/3 NJ W ffi Redaktion: KNUD KLEM og Louis E. GRANDJEAN

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling. Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet..

Indkaldelse til generalforsamling. Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet.. NYHEDSBREV Januar 2010 15. årgang Nr.1 Dagsorden Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet.. 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1957 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot fredag d. 28.

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere