Vedtægt for styrelsen af Lemvig Kommunens skolevæsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt for styrelsen af Lemvig Kommunens skolevæsen"

Transkript

1 Vedtægt for styrelsen af Lemvig Kommunens skolevæsen Vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune den 25. januar 2017

2 Forord Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen eller får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed. I henhold til Lov om folkeskolen, lov 747 af 20/06/2016, fastsættes følgende styringsgrundlag for den kommunale folkeskole i Lemvig Kommune. Vedtægt og bilag bygger på Folkeskolelovens 41: Kommunalbestyrelsen fastsætter efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten skal indeholde bestemmelser bl.a. om: 1) Skolebestyrelsernes sammensætning. 2) Udpegning af eventuelt kommunalbestyrelsesmedlem til skolebestyrelsen, jf. 42, stk. 4. 3) Fremgangsmåden ved valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen. 4) Sammensætning af eventuelle fælles rådgivende organer for kommunens skolevæsen. Stk. 2. Vedtægten skal endvidere indeholde en beskrivelse af eventuelle beføjelser, der er delegeret til skolebestyrelsen i medfør af 40, stk. 5. Stk. 3. I et bilag til vedtægten optages de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet vedrørende skolestrukturen m.v. Kapitel 1 Skolebestyrelsen Skolebestyrelsens sammensætning fremgår af folkeskolelovens 42, valg til skolebestyrelsen af folkeskolelovens 43. Jævnfør dog folkeskolelovens 24, for enheder med én fælles bestyrelse for skole og dagtilbud. Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret. Stk. 2 På skoler med specialklasserækker repræsenterer 1 forældrerepræsentant specialklasserækken. Stk. 3 På skoler med fælles bestyrelse efter folkeskolelovens 24 vælges 2 forældre som repræsentanter for forældre i dagtilbuddet. 1 medarbejderrepræsentant vælges som repræsentant for dagtilbuddet. Stk. 4 På skoler med fælles bestyrelse efter folkeskolelovens 24 og specialklasserækker udvides antallet af medlemmer i skolebestyrelsen, således den består af 7 forældrerepræsentanter, 3 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret. Stk. 5 Skolebestyrelsen kan i den udstrækning det skønnes relevant invitere indtil to repræsentanter fra det lokale erhvervs- eller foreningsliv eller fra lokale uddannelser til at sidde i skolebestyrelsen. Stk. 6 På skolebestyrelsens første møde vælges formanden for skolebestyrelsen ved simpelt flertal. Formanden for skolebestyrelsen vælges af og blandt de forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen.

3 2 Skolens leder eller dennes stedfortræder er bestyrelsens sekretær og fører under møderne bestyrelsens protokol. Stk. 2 På skoler med fælles bestyrelse efter folkeskolelovens 24 deltager den daglige leder af dagtilbuddet i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. Stk. 3 Bestyrelsen beslutter i forretningsordenen hvem der fra skolens ledelse i øvrigt deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. Stk. 4 Kommunalbestyrelsens medlemmer deltager ikke i skolebestyrelsens møder. Stk. 5 Elevrepræsentanter må ikke deltage i den del af skolebestyrelsens drøftelser, der angår enkelte elever eller lærere. 3 Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen finder sted efter regler fastsat af Kommunalbestyrelsen, i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen. Der henvises til Bilag 1 Procedure for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen. Stk. 2. Forældrerepræsentanternes valgperiode er 4 år. Dog 2 år for forældrerepræsentanter valgt fra dagtilbudsområdet i skoler oprettet efter folkeskolelovens 24. Personer, der er ansat på skolen, kan ikke være forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen. Stk. 3 Medarbejderrepræsentanterne vælges i foråret for det kommende skoleår. Såfremt der er mere end 2 kandidater, sker valget ved skriftlig afstemning, hvor hver stemmeberettigede skal skrive navnene på 2 af de opstillede på stemmesedlen. Herudover vælges 1. og 2. stedfortræder, der deltager i skolebestyrelsens møder ved medarbejderrepræsentanternes forfald. Medarbejderrepræsentanterne vælges ved, at skolens leder indkalder samtlige skolens medarbejdere til en fælles valghandling. Alle medarbejdere med et fast ansættelsesforhold kan stemme på alle kandidater. Stk. 4 Elevrepræsentanterne og deres stedfortrædere til skolebestyrelsen vælges af elevforsamlingen. Valget finder sted i starten af skoleåret. Mødevirksomhed 4 Skolebestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 5 Formanden indkalder til møde i henhold til forretningsordenen. 6 Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre. Der skal offentliggøres en forhandlingsprotokol efter mødet. Stk. 2 Skolebestyrelsen kan efter behov indbyde andre til at deltage i møderne 7 Skolebestyrelsens medlemmer skal overholde forvaltningslovens regler, herunder reglerne om habilitet og tavshedspligt 8 Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt tilstede. Stk. 2 På skoler med fælles bestyrelse efter folkeskolelovens 24 gælder, at den fælles bestyrelse varetager de opgaver, der i denne lov og dagtilbudsloven er henlagt til skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen. Beslutninger, der alene har betydning for dagtilbuddets virksomhed, træffes af de medlemmer af den fælles bestyrelse, der er repræsentanter for dagtilbuddet. Forældrerepræsentanter for dagtilbuddet skal udgøre flertallet ved sådanne beslutninger. Beslutninger, der alene har betydning for skolens virksomhed, træffes af de medlemmer af den fælles bestyrelse, der er repræ-

4 sentanter for skolen. Forældrerepræsentanter for skolen skal udgøre flertallet ved sådanne beslutninger. 9 Der udarbejdes efter hvert møde et referat, som godkendes af de medlemmer, som har deltaget i mødet. Dagsordenen og referatet gøres med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, tilgængelige for offentligheden. 10 Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen i kort form og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger. 11 Skolens leder vil i forbindelse med spørgsmål om beslutningens legalitet kunne tilføje protokollen sin opfattelse. 12 Der ydes ikke forældre- og elevrepræsentanter vederlag og erstatning for dokumenterede merudgifter i forbindelse med varetagelsen af medlemskab af skolebestyrelsen. Kapitel 2 Skolebestyrelsens opgaver og beføjelser 13 Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed i overensstemmelse med lovgivningen samt de mål og rammer, der er fastsat af Kommunalbestyrelsen. Stk. 2 Bestyrelsens virksomhed sker under hensynstagen til, at skolelederen har den pædagogiske og administrative ledelse af skolen. 14 Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, jf. 44 stk. 2. Kapitel 4 Ikrafttræden og ændringer 15 Denne vedtægt med tilhørende bilag træder i kraft d. 25. januar Stk. 2 Ændringer i styrelsesvedtægten kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne. Krav om høring gælder dog ikke for rent administrative konsekvensrettelser/ændringer i forbindelse med nye/ændrede lovbekendtgørelser, cirkulærer med videre.

5 Bilag 1 Procedure for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen Følgende procedure er i henhold til bekendtgørelse nr 28 af 14/01/2014 Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen samt Lov om folkeskolen, lov 747 af 20/06/2016. I følgende procedure klargøres: 1. Ansvaret for gennemførelsen af valget 2. Valgtidspunkt 3. Afstemning, herunder muligheden for elekronisk afstemning 4. Muligheden for fredsvalg 5. Opgørelse af valget 6. Klager over valget 7. Skolebestyrelsens konstituering og tiltræden 8. Suppleringsvalg 9. Bekendtgørelsen af valgets resultater 1. Ansvaret for gennemførelsen af valget Skolen nedsætter en valgbestyrelse, som har ansvaret for gennemførelsen af valget. Valgbestyrelsen består af skolens leder og formanden for den afgående skolebestyrelse. 2. Valgtidspunkt Valget skal gennemføres inden skoleårets afslutning i det år, der følger efter valg til kommunalbestyrelser og regionsråd. Der er mulighed for at afholde forskudte valg for halvdelen af pladserne i skolebestyrelserne. Disse skal i så fald afholdes i 2020, 2024 og så fremdeles. Her skal det dog bemærkes, at forældrerepræsentanter valgt fra dagtilbudsområdet i skoler oprettet efter folkeskolelovens 24 er valgt for en 2- årig periode. Valghandlingerne skal være afsluttet i maj, så den nye skolebestyrelse kan tiltræde den 1. august. Valgbestyrelsens tidsplan indeholder: 1. Forældrenes mulighed for at sikre sig, at de er optaget på valglisterne. 2. Tidspunkt for afholdelse af valgmøde. 3. Kandidatopstilling: Hvor og hvornår? Kandidatens mulighed for at redegøre for synspunkter i det materiale, som valgbestyrelsen formidler før valgmødet. 4. Perioden for eventuel afstemning. Besluttet af Kommunalbestyrelsen d. 25. januar 2017

6 3. Afstemning Skolens administrative system til elevregistrering anvendes i forbindelse med valglister, kontrol af valgbarhed og stemmeret. Valget kan efter skolebestyrelsens beslutning foregå ved elektronisk afstemning eller anden form for valg efter de regler, som skolebestyrelsen har fastsat. 4. Fredsvalg Valgbestyrelsen kan beslutte, at der er fredsvalg, hvis de opstillede kandidater er enige i en opstillings-rækkefølge, og valgbestyrelsen kan godkende kandidatopstillingerne. Hvis der ikke opnås enighed, skal der afholdes valg. 5. Opgørelse af valget Kandidaterne vælges som henholdsvis bestyrelsesmedlemmer og suppleanter efter antallet af stemmer på den enkelte kandidat. I tilfælde af stemmelighed afgøres placeringen ved lodtrækning. 6. Klager over valget Klager over valget rettes til Direktøren for Familie & Kultur, Lemvig Kommune. 7. Skolebestyrelsens konstituering og tiltræden Skolebestyrelsen tiltræder den 1. august. Konstituering af skolebestyrelsen skal finde sted på bestyrelsens første møde. Endvidere skal skolebestyrelsen beslutte en forretningsorden. Skolelederen indberetter navnene på samtlige medlemmer i skolebestyrelsen, samt hvem der er valgt som skolebestyrelsesformand, til Direktøren for Familie & Kultur, Lemvig Kommune. 8. Suppleringsvalg Hvis et medlem udtræder af skolebestyrelsen, indtræder en stedfortræder for resten af valgperioden. Er der ingen stedfortrædere, holdes der snarest muligt suppleringsvalg med henblik på besættelse af den ledige plads i skolebestyrelsen for resten af valgperioden og eventuelt valg af yderligere stedfortrædere. Skolebestyrelsen fastsætter procedure for afholdelse af suppleringsvalg. 9. Bekendtgørelsen af valgets resultater Resultatet af afstemningen eller fredsvalg offentliggøres på skolens hjemmeside og forældreintra. De opstillede kandidater får direkte besked om valgets resultat af skolelederen.

7 Bilag 2 Ma l og rammer for skolernes virksomhed 1. Bevillinger til skolevæsenet og økonomiske rammer for de enkelte skoler Skolernes bevilling fastsættes for det efterfølgende skoleår i forbindelse med den årlige budgetlægning Ressourcemodellen Lemvig Kommunes folkeskoler tildeles ressourcer på baggrund af nedenstående forhold: Der tildeles ressourcer i fire kategorier: 1. Lærere og pædagoger i den almene skole 2. Ledelse generelt 3. Enkeltintegrerede elever 4. Fælleskommunale opgaver Lærere og pædagoger i den almene skoledel: Alle skoler med klasse får forlods en tildeling, således at: Skoler med 0-99 elever får 2,5 lærerstillinger Skoler med elever får 2 lærerstillinger Skoler med elever får 1,5 lærerstillinger Skoler med elever får 1 lærerstilling Skoler med elever får 0,5 lærerstilling Skoler med mere end 140 får 0 lærerstilling Herudover får skolerne tildelt en faktor på 0,0781 lærerstilling til elever fra klasse og 0,0746 lærerstilling til elever fra klasse. I modellen tages afsæt i, at den understøttende undervisning udgør: Understøttende Undervisning Ex. pauser 0. kl kl. 3. kl. 4. kl kl kl. 9. kl. 330 t Ressourcemodellen fordeler på baggrund af lærerstillinger. Dog fordeles 60% af den beregnede tildeling til den understøttende undervisning på baggrund af gennemsnitsløn for pædagoger. Ressourcetildelingen til almenundervisningen udmeldes i foråret på baggrund af den forventede indskrivningen til det kommende skoleår. Ressourcen reguleres pr. 5. september efter antal indskrevne på skolerne. Besluttet af Kommunalbestyrelsen d. 25. januar 2017

8 Skoler med rullende indskoling bliver reguleret i forhold til de elever, som kommer i løbet af skoleåret efter følgende model: : 1 : : 1 : 0,3 Ledelse: Der tildeles 0,9 stilling til ledelse som fast grundtildeling. Grundtildeling dækker 100 elever eller derunder. For elever ud over 100 tildeles 0,0039 time pr. elev. For ledelse af specialklasser tildeles 20,3 time pr. elev. Fælleskommunale opgaver: Specialklasser: Området er takstfinansieret. Der er etableret specialklasserækker på Nørre Nissum og Harboøre skoler. Derudover er der etableret specialundervisningstilbud i Ungdomsskolen. Tildelingen pr. elev i specialklasser er takstfinansieret. Den økonomiske tildeling til specialklasser udmeldes i foråret på baggrund af elevvisitationen. Ressourcen reguleres pr. 5. september efter antal indskrevne i tilbuddene. Såfremt der visiteres yderligere elever til specialklasserne, tildeles der ikke yderligere ressourcer udover de allerede udmeldte. Dette gælder dog ikke Ungdomsskolen, som reguleres efter de til enhver tid indskrevne elever. To-sprogsundervisning: Der er etableret en grundnormering på 3 modtageklasser på Christinelystskolen. Der tilpasses med ressourcer ved særlig stigninger i tilstrømningen af flygtninge i form af eks. kvoteflygtninge og asylsøgende elever, som har behov for undervisning. 10. klasse: 10. klasse er etableret på Christinelystskolen. Der afsættes særskilt ressourcer til undervisning og ledelse af 10. klasse. Ressourcen reguleres pr. 5. september efter antal indskrevne i tilbuddene. Ressourcen fastsættes med en faktor på 0,0807 pr. elev svarende til skoleåret 16/17. Enkeltintegrerede elever: Alle skoler tildeles en ressource til inklusion. Ressourcen svarer til den ressource der i skoleåret 2014/15 blev bevilget til enkeltintegrerede elever med mindre end 12 lektioners støtte. Fordelingen sker på baggrund af skolernes socio-økonomiske indeks fra de nationale test og på baggrund af elevtal klasse. Enkeltintegrerede elever med et støttebehov over 12 lektioner tilgår den enkelte skole. For enkeltintegrerede elever fra andre kommuner tilføres skolen den bevilgede ressource.

9 Ressourcer bevilget til praktisk bistand tilgår den enkelte skole. Skolerne kan ikke flytte ressourcer til ledelse og administration. Den til fælleskommunale opgaver fastsatte ressource forventes at tilgå opgaven. 2. Skolestrukturen Kommunens skoler Christinelystskolen Christinelystvej Lemvig kl. IT Klassen SFO 3 modtagerklasser Harboøre Skole Skolegade Harboøre kl. Specialklasser SFO 012 Generelt: Den enkelte skole disponerer frit over den tildelte ressource, dog således at skolelederen sikrer, at folkeskolelovens bestemmelser og de af kommunalbestyrelsen i Lemvig trufne beslutninger overholdes. 003 Nørre Nissum Skole Skolevænget Lemvig kl. Specialklasser SFO Ramme Skole Algade Lemvig kl kl. på Christinelystskolen SFO Alt i Et-Skolen, Klinkby Nejrupvej Lemvig kl kl. på Christinelystskolen SFO Lemtorpskolen Nissumvej Lemvig kl. SFO Tangsø Skole Brogade Bækmarksbro kl. Thyborøn Skole Skolevej Thyborøn kl. SFO

10 3. Kommunens inddeling i skoledistrikter Inddelingen i skoledistrikter kan ses detaljeret på

11 4. Frit skolevalg Der kan frit vælges mellem skolerne i kommunen, så længe der er plads i den pågældende klasse/skole. 5. Antallet af skoledage samt rammer for klassedannelsen 5.1. Antal skoledage Skoleåret starter den 1. august. Kommunalbestyrelsen har fastsat antallet af skoledage til 200 i et skoleår. Skolebestyrelsen kan fravige dette tal under forudsætning af, at de 200 dage pr. skoleår opfyldes som et gennemsnit over 3 år. Under iagttagelse af folkeskolelovens 15 fastsætter Fagrådet for skoler hvert år ferieplanen, der er fælles for hele skolevæsenet Skoledagens længde Der fastlægges et minimumstimetal på hvert klassetrin for den samlede skoledags længde, som svarer til en gennemsnitlig skoleuges længde på 30 timer i indskolingen, 33 timer i mellemtrinet og 35 timer i overbygningen. Alle skoler starter undervisningen kl og afslutter undervisningen kl eller kl En plan kan se således ud: Indskolingen starter kl og slutter kl fem dage om ugen = 30 timer. Mellemtrinnet starter kl og slutter kl to dage og kl tre dage om ugen = 33 timer. Overbygningen starter kl og slutter kl fem dage om ugen = 35 timer. De enkelte skoler har lokalt mulighed for et vist råderum i forhold til ovenstående tider Vejledende timefordeling Folkeskolelovens 5 indeholder den fagrække, som skolerne er forpligtet på at undervise i. Fagene omtales almindeligvis som 5-fagene. Undervisningsministeriet har udarbejdet en vejledende timefordelingsplan for 5-fagene. Der er tale om 600 timer i 0. klasse, 750 timer i 1. og 2. klasse, 780 timer i 3. klasse, 900 timer i 4. klasse, 930 timer i 5. og 6. klasse, 960 timer i 7. og 8. klasse og 930 timer i 9. og 10. klasse. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den vejledende timefordelingsplan er obligatorisk for skolerne Tysk fra 5. klasse Alle skoler i Lemvig Kommune skal undervise i tysk fra 5. klasse. Fransk kan udbydes som valgfag fra 7. klasse.

12 5.5. Ordning for elever i specialklasser Som et led i specialklasse-ordningen forpligter skolerne sig på et samarbejde med Lemvig Ungdomsgård bl.a. om den understøttende undervisning. Skoledagens længde fastsættes som for øvrige elever i det almene tilbud. Det almene SFO-tilbud på skolen tilbydes til elever i klasse og for elever i klasse tilbydes ordning på Lemvig Ungdomsgård. Forældrebetalingstaksten svarer til de nugældende takster på Lemvig Ungdomsgård Specialundervisning og specialpædagogisk bistand Specialundervisning og specialpædagogisk bistand efter folkeskolelovens 3 stk. 2 finder sted ved alle skoler Supplerende undervisning Der gennemføres undervisning i it-klassen for i alt 6 årselever. Dette svarer til, at 18 elever kan modtage cirka tre måneders undervisning i læsning i it-klassen Undervisning af tosprogede elever Undervisning i dansk som andetsprog for tosprogede elever i klasse finder sted i henhold til bekendtgørelse nr af 29/06/2016 om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog. 6. Generelle retningslinjer for skolernes virksomhed 6.1. Teamstrukturen For at kunne imødekomme arbejdet med folkeskolens tre mål har kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune besluttet, at skoler og dagtilbud samarbejder i en teamstruktur, som består af en række teams på såvel skoleniveau som på fælleskommunalt niveau. Denne form for organisering betyder samtidig, at dele af den faglige ledelse overgår til medlemmerne i disse teams. Målet med teamstrukturen er at: understøtte opbyggelse af en videns- og læringskultur styrke arbejdet med ledelse af læreprocesser med fokus på mål, resultater og effekt Det betyder, at der er opstillet følgende formål for de fælleskommunale teams arbejde: videndeling udvikling og erfaringsdeling på det aktuelle felt fokus på forsknings- og evidensbaseret ny viden inden for feltet at understøtte en reflekterende praksis 6.2. Den åbne skole Der er indgået kommunal samarbejdsaftale med Naturskolen Kjærgårds Mølle og Kystcentret Thyborøn. Det er herudover overladt til den enkelte skolebestyrelse at afgøre, hvilke samarbejder med eksterne parter skolen skal indgå i.

13 6.3. Overgange Familie- og Kulturudvalget har besluttet følgende principper for arbejdet med overgange i Lemvig Kommune: Der er skabt helhed og sammenhæng i overgangen for både barnet/den unge, forældre og personale på en anerkendende og respektfuld måde. De samarbejdende enheder har skabt overgangsordninger baseret på pædagogisk analyse og vurdering. Der er skabt systematisk sammenhæng op gennem hele "systemet" fra 0-18 år, herunder overgangen fra barn til voksen. Der er tillid og respekt mellem de samarbejdende parter. Barnet /den unge oplever sammenhæng. Forældrene oplever sammenhæng. Fagpersonale oplever sammenhæng. Der er en fælles kommunal digitaliseret ramme for, hvordan der arbejdes med overgange Fastlæggelse af forholdet mellem pædagoger og læreres ansættelse i skolen Forholdet mellem pædagogstillinger og lærerstillinger i den understøttende undervisning er fastsat til 60/ Skolebus og lokal trafik Der foretages en indkørsel til skolerne om morgenen og to hjemkørsler om eftermiddagen. Alle skoler starter undervisningen kl og afslutter undervisningen kl eller kl (to hjemkørsler). Af Folkeskolelovens 26 fremgår, at Kommunalbestyrelsen skal sørge for befordring mellem skolen og hjemmet eller dettes nærhed af børn, der har længere skolevej end 2,5 km i 0. klasse og på klassetrin, 6 km på klassetrin, 7 km på klassetrin og 9 km i 10. klasse. Hjemmets nærhed besluttes i denne vedtægt at være bus eller togafgang i en afstand fra hjemmet på 1,5 km i 0. klasse og på klassetrin, 3 km på klassetrin, 3,5 km på klassetrin og 4,5 km i 10. klasse Specialpædagogisk bistand til førskolebørn Folkeskolelovens 4 Visitering til denne bistand varetages af Børne- og Familiecentret Henvisning til undervisning på anden skole Efter en konkret afgørelse og efter aftale med den modtagende skole kan en elev henvises til en anden skole. Der henvises til de til enhver tid gældende regler - herunder til Undervisningsministeriets bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen Indskrivning af elever Indskrivning af børn til 0. klasse sker via Webindskrivning. Der åbnes for indskrivning i november måned for børn, der skal starte i 0. klasse i det efterfølgende skoleår. For skoler med rullende skolestart holdes indskrivningen åben i hele skoleåret.

14 6.9. Ønske om skoleskift Forældre har krav på, at deres barn optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune, under forudsætning af, at det kan ske indenfor de rammer Kommunalbestyrelsen har fastsat i henhold til folkeskolelovens 40, stk. 2., herunder skolens omfang mht. klassetrin og spor samt de enkelte klassers maksimale elevtal. Retten til frit skolevalg eksisterer såvel ved skolestart som under skoleforløbet (skoleskift). Vælges en anden skole end distriktsskolen, yder Lemvig Kommune ikke fri befordring i henhold til reglerne herom. Elever bosiddende i skoledistriktet har altid - uanset Kommunalbestyrelsens rammer for skolen - krav på optagelse i distriktsskolen. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor en elev, der er bosiddende i distriktet, og som er optaget på en anden skole, ønsker at skifte skole til distriktsskolen. I sidstnævnte tilfælde følges bestemmelsen for frit skolevalg nævnt under pkt. 1. Såfremt skolens rammer, som er fastlagt af Kommunalbestyrelsen, ikke muliggør optagelse af en elev, meddeler skolelederen afslag med begrundelse herom. Såfremt der er flere ansøgere end pladser på den enkelte skole, træffes afgørelsen om optagelse efter følgende kriterier: Børn bosiddende i Lemvig Kommune går forud for børn bosiddende i andre kommuner. Herefter optages børn med søskende på skolen forud for andre børn. Sammenbragte børn betragtes som søskende. Herefter optages ud fra afstandsprincippet: Dvs. nærmest boende børn optages først. Ved beregning af afstand anvendes samme model som ved beregning af skolevej i f. m. skolens befordringsforpligtigelse. Afgørelse efter nærværende retningslinjer om optagelse eller afslag på optagelse i en folkeskole træffes af skolelederen. Afgørelsen meddeles skriftligt. Afslag på ansøgning om optagelse i henhold til pkt. 3 og 4 skal begrundes skriftligt. Desuden skal afslaget ledsages af en vejledning om, at afgørelsen inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse kan indbringes for de kommunale myndigheder, som træffer endelig afgørelse i sagen. Familie- og Kultursekretariatets adresse, hvortil klagen skal fremsendes, oplyses i det skriftlige afslag Ekskursioner, lejrskoler mm. Den enkelte skolebestyrelse fastsætter rammerne for lejrskoler, ekskursioner og øvrige fællesarrangementer inden for folkeskolelovens rammer. 7. Frivillige madordninger, herunder madordninger i skolefritidsordninger Madordningerne kan etableres med fuld forældrebetaling. Madordninger skal leve op til Lemvig Kommunes besluttede kostpolitik.

15 8. Mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne Skolefritidsordningen er et fritidspædagogisk pasningstilbud til alle børn i klasse. Deltagelse i SFO er frivillig og kræver forældrebetaling. Der føres tilsyn med børn, som er indskrevet i SFO. Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for mål og indholdsbeskrivelse for SFO, som kan findes på Lemvig Kommunes hjemmeside, under

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Indhold Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Skolebestyrelsen... 2 1. Skolebestyrelsens sammensætning... 2 1.a. Sammensætning af skolebestyrelsen ved

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse August 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens

Læs mere

Styrelsesvedtægten for skolebestyrelser

Styrelsesvedtægten for skolebestyrelser Styrelsesvedtægten for skolebestyrelser 1 Sammensætning af skolebestyrelser Stk. 1. Alle skoler skal oprette en skolebestyrelse. Skolebestyrelsen sammensættes forskelligt alt efter skolens type. I Jammerbugt

Læs mere

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Stk. 1 Sammensætning og valg Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse, der består af: 5 eller 7 repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Mariagerfjord Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Mariagerfjord Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Mariagerfjord Kommunes skolevæsen 1 KAPITEL 1 SKOLEBESTY- RELSEN Sammensætning og valg 1. Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse, der består af: eller 7 repræsentanter for forældrene

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune (Ændringer er markeret med gult) Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune Forår 2019 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4

Læs mere

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE 1. Skolebestyrelsen fører tilsynet med den kommunale folkeskole på Kommunalbestyrelsens vegne i.h.t. bestemmelserne i 44 i gældende folkeskolelov, samt under hensyn til de mål

Læs mere

Vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen 1 På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret og Kompetencecenter Kalvehave består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Revision Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Revision Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Notatark Revision 2018 Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Denne styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Kolding Kommune er vedtaget af Byrådet i Kolding efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne.

Læs mere

KAPITEL 2: SKOLEBESTYRELSEN

KAPITEL 2: SKOLEBESTYRELSEN Uddrag fra Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Køge Kommune samt forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Sct. Nicolai Skole, revideret 13. marts 2018 Almindelig skrift er fra Styrelsesvedtægten for skolevæsenet

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. I henhold til Lov om folkeskolen 41, Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen (VEJ nr. 169 af 08/11/1999) samt valgforordningen

Læs mere

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1.

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1. 1 of 6 Styrelsesvedtægt for Syddjurs Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Skolebestyrelsen 1 Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse bestående af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt SKOLESTYRELSESVEDTÆGT FOR HEDENSTED KOMMUNE Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af: 5 forældrerepræsentanter på skoler uden overbygning 7 forældrerepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Hvidovre Kommune Børn og Velfærd Februar 2016 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg...

Læs mere

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Kapitel 1. Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten fastsættes,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Kapitel I: Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag for den kommunale folkeskole. Vedtægt og bilag bygger på Folkeskolelovens

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt for folkeskoler i Høje-Taastrup Kommune

Skolestyrelsesvedtægt for folkeskoler i Høje-Taastrup Kommune Skolestyrelsesvedtægt for folkeskoler i Høje-Taastrup Kommune Forord Den 17.09.2013 godkendte Byrådet den reviderede skolestyrelsesvedtægt for Høje-Taastrup kommunes skolevæsen. Vedtægterne og tilhørende

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt for folkeskolerne i Lemvig Kommune 2012/13

Skolestyrelsesvedtægt for folkeskolerne i Lemvig Kommune 2012/13 Skolestyrelsesvedtægt for folkeskolerne i Lemvig Kommune 2012/13 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune den xx.xx.2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 KAPITEL 1... 4 Skolebestyrelser... 4 Skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.1.2007 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Udkast til ny Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Udkast til ny Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Udkast til ny Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Oversigt over ændringer i forhold til nuværende styrelsesvedtægt (Ny tekst er markeret med gult, og der er indsat bemærkninger, der redegør

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune 1. Formål Vedtægten fastlægger rammerne for skolebestyrelsens arbejde, herunder skolebestyrelsens rammer for samarbejdet med Aarhus Kommune, skolelederen, forældre og personale. Vedtægten er gældende for

Læs mere

KAPITEL 2. Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen. Sammensætning og valg.

KAPITEL 2. Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen. Sammensætning og valg. KAPITEL 2 Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen Sammensætning og valg. 2 Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen består af enten 5 eller 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

Vedtægt for styrelse af Region Sjællands undervisningstilbud Synscenter Refsnæs - folkeskoleafdelingen

Vedtægt for styrelse af Region Sjællands undervisningstilbud Synscenter Refsnæs - folkeskoleafdelingen 20. januar 2010 Revideret d. 3. juni 2014 Vedtægt for styrelse af Region Sjællands undervisningstilbud Synscenter Refsnæs - folkeskoleafdelingen Indledning Efter folkeskolelovens 47a gælder lovens bestemmelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Ændringsforslag Februar 2016 Skoleafdelingen Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Ændringsforslag med indarbejdede høringsforslag/præciseringer - markeret med grøn tekst April 2016 Skoleafdelingen Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Indhold KAPITEL 1 2 KOMMUNALBESTYRELSEN 2 SKOLEBESTYRELSEN 2 SAMMENSÆTNING OG VALG 2 MØDEVIRKSOMHED 4 KAPITEL 2 6 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER 6 KAPITEL

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune 21. april 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune Læring og trivsel 21. april 2016 Læring og trivsel Indhold: Udvalgets forord... 4 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne... 5 Skolebestyrelsens

Læs mere

Regler om valg til skolebestyrelse - indsættes som bilag til vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen.

Regler om valg til skolebestyrelse - indsættes som bilag til vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen. Regler om valg til skolebestyrelse - indsættes som bilag til vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen. I henhold til folkeskolelovens (lov nr. 1640 af 26. december 2013, Indførelse af en

Læs mere

Skolestyrelses- vedtægt

Skolestyrelses- vedtægt Skolestyrelses- vedtægt 2017 1 / 16 INDHOLD Kommunalbestyrelsen 3 Skolebestyrelsen / Fællesbestyrelsen 5 Skolebestyrelsens beføjelser 11 Skolens leder 14 Elevråd 14 Folkeskolernes Samråd 14 Ikrafttræden

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT - FOR IKAST-BRANDE KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

STYRELSESVEDTÆGT - FOR IKAST-BRANDE KOMMUNALE SKOLEVÆSEN STYRELSESVEDTÆGT - FOR IKAST-BRANDE KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen, nr. 169

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten er godkendt af Byrådet den 29. maj 2019 Gældende fra den 1. juni 2019 Ændringer tiltrådt af Uddannelsesudvalget den 4. december 2019, og træder i kraft den 4. december 2019 Styrelsesvedtægt

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 3 INDLEDNING 3 KAPITEL 2 3 SKOLEESTYRELSEN 3 SAMMENSÆTNING OG VALG 3 MØDEVIRKSOMHED 4 FORRETNINGSORDEN 4 KAPITEL 3 5 SKOLEESTYRELSENS

Læs mere

Vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen 1. Skolebestyrelserne sammensættes således: Skole Forældre repr. Medarbejder repr. Elev repr. Øvrige lokale repr. Gåsetårnskolen 8 2 4 1 Kulsbjerg

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Indhold Indledning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Valg til skolebestyrelserne... 3 Forældrerepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud Side 1/8 Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud Værdigrundlag for forældrebestyrelser Forældrebestyrelsen er et centralt forum, som sikrer forældrene stor indflydelse på børnenes hverdag, både i det

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Bilag 1. Børne- og Ungesekretariatet, november 2011

Bilag 1. Børne- og Ungesekretariatet, november 2011 Bilag 1 Børne- og Ungesekretariatet, november 2011 Udkast til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Vedtaget af Byrådet den xx Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Version 2010-09-14 Vedtægt for styrelsen af folkeskolen i Horsens Kommune. Som vedtaget af Horsens Byråd den 24. april 2007 med de ændringer, der følger

Læs mere

Styrelsesvedtægt for CampusU10

Styrelsesvedtægt for CampusU10 Vedtaget af Uddannelsesudvalget den 8. maj 2019 Styrelsesvedtægt for CampusU10 Frederikssund kommunale ungdomsskole og 10. klasse Styrelsesvedtægt for CampusU10 Frederikssund kommunale ungdomsskole og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Stevns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side 3 Skolebestyrelsen Side 3 Sammensætning og valg Side 3 Kapitel 2 Side 5 Mødevirksomhed Side 5 Andre forhold Side 6 Kapitel

Læs mere

Styrelsesvedtægt for CampusU10

Styrelsesvedtægt for CampusU10 Vedtaget af Uddannelsesudvalget den 8. maj 20195. december 2018 18.09.00-P24-1-18 Styrelsesvedtægt for CampusU10 Frederikssund kommunale ungdomsskole og 10. klasse Styrelsesvedtægt for CampusU10 Frederikssund

Læs mere

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret. På

Læs mere

UDKAST. Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Odense Kommune med bilag

UDKAST. Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Odense Kommune med bilag UDKAST Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Odense Kommune med bilag Gældende fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Kapitel 1. Skolebestyrelsen... 2 1.1. Sammensætning... 2 1.2. Valg... 2

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler 1 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...3 SKOLEBESTYRELSEN...3 SAMMENSÆTNING OG VALG...3 MØDEVIRKSOMHED...5 KAPITEL 2...7 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER...7 KAPITEL 3...8

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLEBESTYRELSEN Sammensætning og valg Mødevirksomhed Skolebestyrelsens protokol Skolebestyrelsens beføjelser PÆDAGOGISK RÅD Sammensætning,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for. Norddjurs kommunale skolevæsen

Styrelsesvedtægt. for. Norddjurs kommunale skolevæsen Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen September 2009 Indholdsfortegnelse. Kapitel 1... 2 Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 2 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4 Kapitel 2...

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud Side 1/8 Forældrebestyrelser i Dagtilbud Skolebestyrelser (kommende Landsbyordninger) Fælles-MED Børn og Unge BUPL Midt- og Vestjylland FOA Holstebro Kommune DLF Vestjysk Lærerforening Handicaprådet Dato:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler 2016 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Styrelsesvedtægt... 1 for... 1 Faxe Kommunes skoler... 1 Formål... 3 Kapitel 1.... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014 Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen Gældende fra 1. marts 2014 Vedtaget i Hillerød Byråd den 26. februar 2014 Kapitel 1: Indledning... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Skolestyrelses- vedtægt

Skolestyrelses- vedtægt Skolestyrelses- vedtægt 2017 1 / 18 INDHOLD Kommunalbestyrelsen 3 Skolebestyrelsen / Fællesbestyrelsen 5 Skolebestyrelsens beføjelser 11 Pædagogisk råd 14 Elevråd 16 Folkeskolernes Samråd 16 Ikrafttræden

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Skoletilbud Dato: 24. juni 2014 J.nr.: 14/1248 Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen Godkendt af

Læs mere

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Valg af skole...4 3. Valg til skolebestyrelser...5 4. Skolebestyrelsens beføjelser og opgaver...7

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Ændringer er skrevet med rød skrift eller slettet, dvs. i højre margen.

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Ændringer er skrevet med rød skrift eller slettet, dvs. i højre margen. Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august 2012 Slettet: 1 Ændringer er skrevet med rød skrift eller slettet, dvs. i højre margen Indhold Kapitel 1: Skolebestyrelsen... 2 Sammensætning...

Læs mere

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Forslag Skoleafdelingen Februar 2016 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Valg af skole...4 3. Valg til skolebestyrelser...5 4. Skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Tilrettet ændringerne i Folkeskoleloven, Lov 1640 af 26/12/2013 Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015 Styrelsesvedtægt For Aabenraa Kommunes skolevæsen Januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommunes Skolevæsen... 3 KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2... 4 KAPITEL 3... 6 KAPITEL 4... 6 KAPITEL

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen

Skolestyrelsesvedtægt for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen Skolestyrelsesvedtægt for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen Indhold: A. Indledning B. Regler for valg til skolebestyrelse C. Fælles rådgivende organ Institutions- og skolerådet D. Bevillinger til skolevæsenet

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for Horsens Kommunes. Skolevæsen

Styrelsesvedtægt. for Horsens Kommunes. Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen 1 Indhold 01 1.1. Kommunalbestyrelsen 3 1.2. Skolebestyrelsen 3 1.2.1 Sammensætning og valg 3 1.2.2 Mødevirksomhed 6 02 2.1. Skolebestyrelsens beføjelser

Læs mere

Skolebestyrelsens sammensætning i Aalborg Kommune

Skolebestyrelsens sammensætning i Aalborg Kommune Skolebestyrelsens sammensætning i Aalborg Kommune 2018 2022 - Skolebestyrelsen består af op til 7 forældrerepræsentanter (undtagen ved specialskoler, se nedenfor), 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter,

Læs mere

Regelsæt om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser

Regelsæt om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser Regelsæt om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser Kapitel 1 - Indledning I henhold til folkeskolelovens kapitel 6 og skolebestyrelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 28 af 14/01/2014)

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt en 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt en 10. klassesskolen Skolerne

Læs mere

Vedtægt for skolerne i Odsherred Kommune

Vedtægt for skolerne i Odsherred Kommune Vedtægt for skolerne i Odsherred Kommune Denne vedtægt beskriver regler for styrelsen af skolerne i Odsherred Kommune og tager udgangspunkt i Lov om Folkeskolen. I bilag til vedtægten optages de beslutninger

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Senest opdateret: 29. maj 2015 Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Godkendt af byrådet torsdag d. 25. juni, 2015 Side 1 af 6 Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold

Læs mere

Emne: Bilag 1- Skolernes ramme

Emne: Bilag 1- Skolernes ramme Notatark Emne: Bilag 1- Skolernes ramme 25. september 2018 - Sagsnr. 18/13609 - Løbenr. 238334/18 1.1 Retningslinjer for frit skolevalg 1 I henhold til folkeskolelovens 36 er der frit skolevalg således,

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit.

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit. Høring om Forslag om skolebestyrelsers sammensætning, vederlag for elev- og forældrerrepræsentanter i skolebestyrelser, regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen samt tidsplan for

Læs mere

Styrelsesvedtægter Klubområdet

Styrelsesvedtægter Klubområdet Styrelsesvedtægter Klubområdet Vedtaget af uddannelsesudvalget d.xx.marts 2016 Denne vedtægt dækker klubtilbud i henhold til dagtilbudsloven 1, 65 samt 3 om sammenhængende børnepolitik KOMPETENCEFORDELING

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne I Struer Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne I Struer Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne I Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd 27. juni 2017 Forord Denne styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Struer Kommune er vedtaget af byrådet efter indhentet udtalelse

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler August 2007 KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg. 1. Skolebestyrelse ved hver skole består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Denne vedtægt dækker følgende typer kommunale dagtilbud: Vuggestuer, dagplejer, børnehaver og integrerede 0-6-års-institutioner. KOMPETENCEFORDELING

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen November 2013 Indholdsfortegnelse. Kapitel 1... 2 Skolebestyrelsens sammensætning og valg 2 Mødevirksomhed 4 Forretningsorden 4 Kapitel 2... 7 Skolebestyrelsens

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet. Gladsaxe Kommune 2017

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet. Gladsaxe Kommune 2017 Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet Gladsaxe Kommune 2017 1 Indhold Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 5 Skolebestyrelsens beføjelser... 6 Skolelederen... 7 Elevråd...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune.

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Denne vedtægt dækker klubtilbud i henhold til dagtilbudsloven 1, 65 samt 3 om sammenhængende børnepolitik KOMPETENCEFORDELING. Byrådet har

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for. Aabenraa Kommunes Skolevæsen Hellevad Børneunivers august 2011

Styrelsesvedtægt. for. Aabenraa Kommunes Skolevæsen Hellevad Børneunivers august 2011 Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommunes Skolevæsen Hellevad Børneunivers august 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Styrelsesvedtægt for Hellevad Børneunivers Side 2-9 Bilagsafdeling: Bilag A Side 11, 12. 2 Styrelsesvedtægt

Læs mere

Foto: Colin Seymour. Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes skolevæsen

Foto: Colin Seymour. Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes skolevæsen Foto: Colin Seymour Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes skolevæsen 1 Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes skolevæsen Indhold Kapitel 1 Indledning...3 Kapitel 2 Skolebestyrelsens eller fælles bestyrelsens

Læs mere