Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tranegilde, Køge Bugt. Domme. Taksationskommissionen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "00828.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00828.00. Fredningen vedrører: Tranegilde, Køge Bugt. Domme. Taksationskommissionen."

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tranegilde, Køge Bugt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet , Kendelser Deklarationer 3 dekl

2 f '1". Ii er herp:18 1M.fta ttf (J!<Iobe/" /.9l' S'C EOgeBugt Terrain af Sogn: Herred: Yranegtl.de ljy.1s hoj I""e ~ammenlaldende med Skel _. _.- STnO"rlQTl.- Amt: Æbenhaun.s Udfærdi~el i Olr/aber 1.9#-~ Direktoratet for /e:..~.\\atriiul:wæ!lenet ~. 50 o JO

3 REG. NR. <J'-l,J' 3h.,J~ '13 U d il k r 1 f t af OVERFREDN INGSNÆV1'JETS KENDELSESPROTOKOL I - \!I l! I Aar 1943, den 3.Fehruar, afilagde Overfredningsnævnet pas Grundlag af mundtlig og skriftlig Voterin~ føl~ende K e n d e l i e i SDgen Nr. 499/42 vedrøre:nde FrtHining af A,rMler ef Matr.Nr. 39 og4a af Tranegilde By, Iehøj Sogn. Den af Fredningsnævnet for KØhenhavns AmtsrGDdilkredil den 24.Marts 1942 afsagte: Kendelse er forelagt Overfredningsnævnet i Medfør ef N9turfredningilovens ~ 19, hvorros Yenn~lsen er indank~t 8f Ejerne af de fredede Arealer, som pefitaer de dem tilkendte Eriltatninger forhøjet, og Qf Frederiksrerg Kommunalbestyrelile, ilom ikke mener, at det i Medfør af N~turfredning8nlovenil ~ 17, '.Stk., hør paalæggeil Frederiks'erg Kommune at udrede nogen Del ef Erstatningiud~iften. Overfredning s nævnet he ro den 25.AlJguiilt 1942 besigt iget de ornmeldte Arealer o~ har herunder forhandlet men Grundejerne. D8 m8n ikke opnsaede nogen mindelig Overenskomst vedrørende Erstetningililpørgsmaalet, har dette varet forelagt Takilstioniilkommililsionen ver'lrørende Nat.urfredning t il Afgørelse pas det i 1<endelun angivne Grundlag. Taklil8tionskommissionen har herefter ved en den 29.Decemher 1942 afholdt Forretning fa et 'lat Fredningsersta tningen vedrø'rende Matr.Nr. 38 til 2469 Kr. og vedrørende Matr.Nr. 48 til 3960 Kr. Da Overfredningsnævnet 1 det væsentlige ksn tiltræde det i Fredningsnævnots Kendelile anførte, herunder oglilsaat det i Medfør af Nsturfr'edningsloveolil 5 1'7, 3.Stk., er paelagt Kø'bel'lhevnlil OB Frederlka h erg Kommuner tillilsmme)3at udrede en Del af Erstatnillglilud~iften, hvilken Andel Overfredning~ævn6t dog har vedtaget at aeoilætte til 1/6, vil Frednin~ii1kendeleen vær~ at stadfæste med de af det foransteaende følgende Ændrln~er.

4 -2 - T h i b e s t e ID ID e ~: Den af Fredningsnævnet for KØbenhavns Amtsreedskrede deq 24.Marts 1942 afs~gte Kendelse vedrørende Fredning ef Arealer af Metr. Nr. 3e og 4a af TranegUde By, I~hØj Sogn, stadfæstelii med de af det for'anstaaende følgend~ Ændringer. P.O.V. Frederik V.Petersen.

5 Udskrift af OVERFREDNINGSNÆVl;ETS KENDELS"ESPBOTOK Aar 1943, den 3.Februar, afsagde Overfredningsnævnet pas Grundlag af mundtlig og skriftlig Votering følgende K e n d e l s e i sa~en Nr. 513/42 angeaende Fredning af AreA1erAe Matr.Nr. 21', 2h. 2i. 2k, 21" 2m og 2n af Tranegtlde 'By, Ishøj Sogn~ Den a r NaturfrtJdl!lin ~s nævne t for Kø'benha vne Amtsrse dskrede den 4.September 1942 i sa8en afs~~te Kennelse er forelagt Overfredningsnævnet i Medfør 61' Naturfrednin~6lovens ~ 19. Kenrlelsen gaar ud paa. at der ikke pie Arealerne maa finnes Beplantning eller RebygBelse Sted e~ nogen ~rt. ej heller pas disse snbr'inges no~en anden Hindring for den frie Udsigt over Arealerne. I Erstatning er c'lt:r' tlllaet Ejeren 3(\00 Fr., og det er bestemt, at 1/3 her'af fol'lods skal udredes af Kø'henhavns og Frederikliberg Konmuner. f orde lt efter Folkets l. Ejeren af Aren1t:.rne har ved Landsretslilagfører V.Franklin Sørenaem indanket Sa16l:ln for' Overfr'edningm a::vnet med Paastand prillci ps l t om Ophævelse a f!iende hen, sublilidiært om Tilkendelse ef højere Erstatnin~j men i en Skrivelse af G.November 1942 har J-andsret.saa~føreren næst at meddele, at hans Klient efter nærmere Overvejeiae ØAsker at akkviescere veu Kendelsen, tilbagekaldt A.keb.g~ingeR. Endvidere ha r Frede r ik a' er'b Kommunalbe etyr.e Ise indanket sagen med Protest imod, at det pealæe~es Fommunen at ~e nogen Del af Erstatningeudgiften. Overfredningsnævnet har den 25.~ugulilt 1942 beiigtiget de omhandlede Arealer. Her var som Repræsentant for Kø'renhavnil Amt.sreed mødt Proprietær Lehwa Id, som udta l te, e t KØ'benhevnil og Frederiksberg Kommuner efter hsnlil Formening burde udrede en væsentlig Del af Erstatnine;en.

6 -2 - Efter nærmere Overvejelse af det safledes rejste Spørgsrpaal tilkendegav Overfredninesnævnet proprietæren. at man vel mente. at de nævnt~ Kommun6r burde udrede en Del af Erstatningen. mltn at man var sindet at nedlilætte dereiii Andel til l/i) ef Erstatningssulm'en. Da Overfr'edninl$snævnet iøvr!gt kan tiltr~ne Frertnil"lgskendelsen b e s t e m m II Iii h e r e f t e r: Den af Naturfrec1ningsnævnet for Københavns Amt IilrAflc'lskredlil den 4.september 194; af sgf=te Kendelse e ngaaende Fredning af Aree ler.l De MfJtr.Nr. 2f, 2h, 2i. 2k. 21, 2m og 2n af Tranegllde By, IshØj sogn. st~dfælilteli1. dog n"led den Ændrin~. et KØ't'enhevøs og Frederiksbe Kommuner udreder l/') af Erstetningssummen. fordelt efter FolketsI, medenlil Resten af Erstatnineen udredes af Statskassen og af ~øbenha Amtsfond, hver med 1/2. P.O.V. Frederik V.Petersen.

7 Fredningsgrænser: sammcolaldtnde med Skel ikke I.IImmtnialdende med Sild _. _. -, Terrain af Sogn: I.sIzO.! Herred: SmorttlT? Amt: Æo6en!uu//ls Udfærdiget Direktoratet i1jecenzljer for Matrikulsvæsenet c,. '. Mulescobforhold: I,klo"

8

9 FREDNINGSNÆVNET>

10 U D G K R I l!' T IREG.NR.~ &tø af Forhun<llinJsprotokollen for FredninGyn~vnet for Københavns Amtsraadskreds. K E N D.li; L S E afsagt 4. September ~.I'Y.t Strandgrundene matr. ~r. 2f, 2h, 2i, 2k, 2 1, 2m, 2n, 2 0, 2p 9g 2q af franegilde By, Ishøj 30gn, tilhørende Landbrugskandidat Klavs I Lemcke, Lille Vejlegaard, ~r nu inddr~get under den af Overfredningsn~vnet i liedfør af Naturfredningslovens 31, jfr. Lov Nr. 129 af l~. April 19~8, 30Jkendte ~redningsplan for den vestlige og sydlige Del af Købenllavn8egn",n, bel~<:;nu.tbjurt i Gtal;stldende den 8. Murts 1941 wed den i l.oven n'.l1rlllere J.n~ivne Hetsvi.dming. Bjeren har hereft<:lr i et den 11. Liaj d.a. indgivet Andragende til Overfrednin~~m,..;vne t medd.:lt, Cl t han ugter med Bebyggelse for øje at videresælge de som Byggegrunde udstykkede l?arceller I,latr, olh-. 2h, 2i, 2k, 2 1, 2m, 2n, 2, 2p og 2q samt ansøgt om den dertil fornødne Tilladelse, men i Skrivelse af 23. Juni 1942 har Overfredningsl1.';~vnetmeddel t BjtJren, a t Hwvnet under Hensyn til de ommeld te Arealers Beliggeruled mellem Gl. Køge ~andevej 08 det i 1932 fredede Omraade ikke ser sig i ~tand til at give den ansøgte ~illadelse. Det er de~- 110s oplys t Ulluer nl;.,.rv~rende S<...g, u t ~j erens Andragende til Overfredningsnu;vl1et omfatte 1", loruden <le n:...vnte J.\iair. NU!llre ogsaa Matr. Nr. 2f, og C1 t ligeledes Overfredningsn>..;vnets ommeld Le Afgørelse i i;)agen omfatter ogsaa dette Liutr. Nr. Herefter ha:;: bjeren, LunJbru83kandidat Klavs Lemcke, ved Skrivelse til Fredning~n~vnet af 4. August 1942 begært Fredninbssag rejst i Medfør uf rlaturfredningslovens 31, jfr. Lov af 13. April 1938 til ~fgørelse af.:lpørt,;sllju<-<le'tom l!'redningens Gennemførelse og Jtørrelsen Cl.f ilen.c:janm tilkolilwendg ~rs Latning, s",afremt :E'redningen 'uliver genn'jiljført. Fredningsnt;.,v!1et har derefter behandlet -Sagen i I.løder afhold'l; <len 25. August 1942 og Dags Dato og har i det første :Møde besigiiget.l!'orholu.elh~ paa JLe<.J.,;::t. Til r.l.juet den 25. f.m. har foruden Ejeren Køuenhavns Åilltsraad, Thorslunde-Ishøj Sogneraad, Udvalget for Køberulavnsegnerw grønne Omrauder, Danwarks ljaturfredningsforening, RiIlll.

11 -2- varslet. Det er oplyst, ~t den ~Jendom, hvorunder de paagwldende Gruncie Lører, den 18.!'lOV811111er 1340 paa l'vangsauktion blev tilslc.:uet Gr~mby Bank, der v~r Indehaver åf l~te Frioritets Panteret i ~jen- Jommen, hvorefter de efters~a~enue J?allterettigheder ma.a anses som vu-rende bortfåldet. lhvn~e Dunk er gjort belcendt liled,afholdelsen af dødet den 25. LId., men har ikke rea;;eret i den Anlednins. End eli~ var 1anu bru;.s slcan<1idat Lernckes 3vigerfauer, Bn prenør EliniuG, Lille Vwjle~åuru, til Jtede paa Mødet den 25. f ~jeren nedl~gger principalt Paa~tand om, at Fredning finder Sted. 3ubaicii~rt paastaar aan 6i3 for det Tilfælde, at nin:; bliver <lelcre~qret, tillwncit '::rstatniilg efter Loven i den ledning. De 10.\latr.N:c., om hvilke ;jo.gendrejer sig, er beligg de Nr. 2h, 2 1 og 2 0 wniquelllart Jyd for Køge Landevejen og henholdsvi~ Uatr. Nr. 2h, 2 1 og 2, ~o.tr. Nr. 2k, 2n og umiddelbart 3yd for henhol<lsvis hiatr. Hr. 2i, 2m og 2p, og ende er ijatr. Nr. 2f belig2,cncieumiddtllburt :..:lyd.foråb tr. Hr. 2k og. Alle Grundefle er ubeby~get. Mutr. Nl'. 2 0, 2 P og 2cthenhører un o.; grwilser moj 0st til et Omro.uue, paa hvilket i 1932 i.c'orbil1(f se med Anlwget af den nye Køge Landevej l.leduuredel se af j:;rstat er lagt Jervituter om, al, der ikke maa linde Beplantning eller bygc;else af nogen Art Jted paa Oliraadet, eller anbringes nogen liindrin~ for den frie Udsigt ud over dette. Det er oplyst fr' r0n6 Side, at det i f~ilf",ldeaf Bebyggelse er twnkt, at Matr.l' 2p og 2'1 skal 11en110reSOliuoebygt;et.Areal til henholdsvis Matr_' l ' 2, 2m og 2n. Gl'undene ullgør, bortset fra Matr. Nr. 2 0, 2p og, samlet A.real af ca. 0,8 llect. Der findes herefter ikke at vær nogen Føje til under denne Sag at etablere nogen Fredning for vidt an.gaar Llatr. Nr. 2 0, 2p og 2'1. Det skal endelig bemwrkes, at Matr. Nr. 2f mod Syd ~ til Stranu3runden til ~jendownen Matr. Nr. 3a af Tranegilde, h Strandgrund atter ligger umiddelbart Nord for Strandgrunden ti Ma tr. :Nr. 4a samrnef:l'teds, og at (ligse 2 Strandgrunde er inddrag under Fredningsplanen for den vestlige og sydlige Del af Købe egnen. Ved Fredningsnwvnets Kendelse af 24. Marts 1942 blev d under en Fredningsag, rejst i Anledning af Overfredningsnwvnets Afslag paa Andragende om Udstykning med Bebyggelse for øje, even-. tuel t om '.rilladelse til Havebeplantning af de 2 Strandgrunde, paalagt de 2 ll>.j.nn te Strundgrunde l!'redninggaaende ud paa, a t der ikke maa finde Beplantning eller Bebyggelse Sted af nogen Art paa Grundene og ej heller paa disse anbringes nogen Hindring for den frie U dsigt over c1ern. Fredningsnævnet er af den Opfattelse, at Fredning af de i denne Sgg efter det anførte i Betragtning kommende 7 Grunde af Indhold, svarende til den som nævnt bestemte Fredning af Strandgrundene til!:lutr.numrene 3a og 4a af 'franegilde under Hensyn til de stedlilje J!'orholdvil have den ~am'f;e~sbntli6e Bet:ldning for Almenheden

12 -3- og derved Hjeroraeli Naturfredningslovens l, som Tilfældet er llledhensyn til de 2 :::itralhlgrunde, i hvilken Henseende det afgørende navnlig bliver Hensynet til Udsigten fra Køge Landevej over Grundene ud over Køge Bugt. I Henhold hertil bliver den foreliggende l!'redninsssag at af~øre derhen, at der paal~gges de 7 Grunde Matr. Nr. 2f, 2h, 2i, 2k, 2 1, 2m og 2n af Tranegilde Fredning af Indhold svar4nde til, hvad der i tidligere Sag er fastsat med Hensyn til Strand grundene til Matr. Nr. 3a og 4a sammesteds. Den af Ejeren for det Tilfælde, at Fredning iværksættes, forlangte ~rstatning er af ham beregnet til Kr. Hans Begrundelse herror e:x:den, at hans ::3vigerfader- Entreprenør Plinius - hvad denne har bekræftet under S~gens Behandling - har tilbudt at købe de paag~ldende Grunde af ham for en Pris ~f l Kr. pr. Kvadratalen for de Grunde, der ~r~llser til Køge Landevej, og 50 Øre pr. Kvadratalen for de øvrige Grunde. Hertil findes imidlertid at maatte bemærkes, at det nævnte Tilbud ikke ses at forelighe saaledes udformet eller-at vare fremkonullettil saadant Tidspunkt, at det tør anses tilstedeligt a t lade Tilbudet være afgørende som I:laalestokfor Grundenes Værdi i Handel og Vandel, ganske bo~tset fra, at det overhovedet ikke kan antages, at der ved Fastsættelse af Brstatning i filfælde som det foreliggende, bør regnes i afgørende Grad med et Bud, der er fremkommet under og!usa anses foranlediget v.ed den foreliggende Fredningssag. Nævnet finder herefter, at Brstatningen bør ansættes paa følgende Grundlag: Det er doku.jientereti :::lagen, at ved Vurderingen. til Ejendolilssk:yldi 1936 af den hele i::jendom,under hvilken de her omhandlede Grunde hører, er di",se Grunde ansat til,værdi 4000 Kr. pr. hect. eller for 0,8 heet., som Glundene udgør, 3200 Kr. Den Del af den samlede Bjendom, som er inddraget under den ovenfor nævn te i 1932 s"l;edl'undnefredning, ses derhos at være vurderet til Kr. pr. heot., hvilket i og for sig skulde vwre Udtryk for Jordens Vwrdi rent landbrugsm~ssigt set. Imidlertid maa Nwvnet, efter hvad der er oplyst om Vurdering af anden rent landbrugsmwssig udnyttet Jord paa Egnen vwre bet&jnkelig ved i denne Sag at regne med et større Beløb end 1000 Kr. pr. hect., som den landbrugsm~ssige Vi;.l;:rdi for de Grundes Vedkolnmende, som er fredet i Denne Vwrdi ansættelse bliver nu beste~nende for Ansættelsen af Erstatningen under n~rvwrende Sug, idet der herved som Udgangspunkt findes at burde regnes llled,b'orskollenlllellclll ovenru.cvnte Vurderingsbeløb, 3200 Kr., hvilket maa antages at være fastsat ud fra, at Grunden er iundet at l~ve Værdi ud over den rent landbrugsm~ssige, og Vurderingssummen for de tilstødende i 1932 fr~dede Arealer, 1000 Kr. pr. heet. eller for 0,8 heot. som det her drejer sig OIU 800 Kr. Erstatningen skulde herefter ljlive Kr. Imidlertid findes Jer u~ maatte regnes med, at de paa- GaJldende GrunJ.e un~er ii~p,-,ytl t..i~qeres Ucliggenhed tu..tved, til dels

13 -4- grwnsende til Kø;Se Lunuevej, nu df3iver paaregnelig Mulighed for en Udnyttelse uu over den rent l~ndbrugs~~sige, der er af noget større Betydning end <len, dc:r.corelaa, da Vurderingen.til Bjendo1U&- skyld i 1936 fandt Jted, llvol'vedendnu bem""rkes, at ved Fredningen i 1932 af de LilsLøclende Arealer mod øst, blev det netop stillet Bjerne i Udsigt, at Grunde som de i denne Sag olj1llandlede,lllautte un tages efter d0n!te :i!'redningat kunne anvendes b18 d :h'ordelsom Byggegrunde. Herefter findes den Ejerne i denne Sag tilkommende Er t-:; ning at kunne ansættes til Kr. Med Hensyn til, af hvilke offentlige Kasser Erstatnin skal udredes, finder Nævnet, at Bestemmelse herom bør - som pa fra Københavns Amtsraads Side under Sagens Behandling,.træffes Hen&yntagen til Naturfredningslovens 17, 2. og 3. Stykke, sa at 1/3 af Erstatningen udredes forlods af Københavns og Freder berg Kommuner efter Folketal, medens de herefter resterende 2/ redes med 1/3 af SLatskassen og 1/3 af Arotsfonden. Efter Omstwndighederne l'indes cler ikke at vwre Anle<ln til at tillægge ~rolthaverne nogen Del af den Ejeren tillagte E ning. Herefter b e s t e ro ro e s: 'v De ornllleld te Grunde, 1lu tr. Numrene 2f, 2h, 21, 2k, 2 1 ', 2n af Tranegilde By, Iuhøj 30gn, tilhørende Landbrugskandidat, Lemcke, Lille Vcjledaard, fredes i Medfør af Naturfredningslov l, saaledes at der ikke rnua finde Beplan Lning eller Bebygge " Sted uf nogen Art paa Grwldene, ej heller paa disse anbringe u,'. ' anden Hindring for den frie Uclsigt over Grundene. ~aataleberettiget er Fredningsn~vnet for Københavns \.i\.mtsraadskreds. I.t::rstatnirlg tilh.:gges der.c:jeren3600 Kr. " 1::rsLutningen ud.rades illcd1/3 lorlods af Københavns ()-t, Frederiksberg Kommune efte:r 1!'olketal, 11l8densde herefter. res te 2/3 uj.redes med 1/3 U.L Jtatskassen og 1/3 af Københavns Arntsfo Helt II

14 FREDNINGSNÆVNET>

15 U D S K TI I F T af " :,/,REG.NR. Ø'3 Forhandlingsprotokollen for Fredningsn~vnet for Københavns Amtsraadskreds. < // I ;' -/ -/ ') I - \ K e n d e l s e i Fredningssag Nr. 5/1942, afsagt 24. Marts Strandgrundene til Matr. Nr. 3a Trane~i1de By, Ishøj Sogn, tilhørende Gaardejer Carl Christensen, Damgaard, Tranegilde pr. Taastrup og til Matr. Nr. 4a sammesteds, tilhørende Gaardejer Frederik Carl Petersen, Enghavegaard pr. Greve Strand, er inddraget under den af Overfredningsnævnet i Medfer af Naturfredningslovens 31, jfr. Lov af 13. April 1938 godkendte Fredningsplan for den vestlige og sydlige Del af Københavnsegnen, bekendtgjort i Statstidende for 8. Marts 1941, med den i Loven nærmere angivne Retsvirkning. De to Ejere har herefter, Christensen den 19. Maj 1941 og Petersen den 29. Oktober s.a. indgivet Andragende til Overfredningsnævnet, Christensen om Tilladelse til Udstykning til Bebyggelse -J af Matr. Nr. 3a, og Petersen om Tilladelse til Beplantning af Matr. Nr. 4a med Udstykning og Bebyggelse for øje, eventuelt Tilladelse til Havebeplantning af Grunden og Opførelse af en enkelt Villabygning. Ved Skrivelser, til Christensen af 13. Juni.1941 og til Petersen af 9. Januar 1942 har Overfredningsnævnet meddelt, at det ikke ser sig i Stand til at give de ønskede Tilladelser, og Ovwrfredningsnævnet har i Forbindelse hermed ved Skrivelser til Fredmingsnævnet af 9. Januar 1942 i Medfør af Naturfredningslovens 31, jfr. Lov af 13. April 1938, anmodet Nævnet om at iværksætte Fredning af de omme1dte 2 Grunde, i det væsentlige gaaende ud paa, at Ejendommene ikke maa bebygges eller bep1antes, saaledes at Udsigten derved forringes. Fredningsnævnet har herefter behandlet Sagen i Møder afholdt den 10. og 27. Februar 1942, den 13. Marts 1942 samt Dags Dato og har i første Møde besigtiget Forholdene paa Stedet. Til Møderne har foruden de to ~jere Københavns Amtsraad, Thorslunde-Ishøj Sogneraad og Udvalget vedrørende Københavnsegnens grønne Omraader været indvarslet, til Mødet den 13. Marts 1942 endvidere vedkommende Panthaver 1 Matr. Nr. 3a, Enkefru Bodil Hansen samt Sparekassen for Roskilde By og Omegn og Tranegilde Elektricitetsforening, og i Matr. Nr. 4a, Statsanstalten for Livsforsikring samt Tranegilde Elektricitetsforening og til Mødet i Dag endvidere Københavns Magistrat og Frederiksberg Kommunalbestyrelse. De 2 Grunde, der begge er ubebyggede, ~rænser mod øst op til nogle Arealer, Matr. Nr. 3d, 4c m.fl. af Tranegilde, paa hvilke der i 1932 i Forbindelse med Anlæget af Køge Landevej, er lagt

16 -2- Servituter om, at der ikke maa finde Beplantning elle+ Bebyggelse Sted af nogen Art eller anbringes nogen anden Hindring. for den frie Udsigt over Arealerne, Ejerne paastaar principalt, at Fredning ikke finder Sted, subsidiært at der tilken~es dem en Erstatning for Fredning. Fredningsnævnet er af den Opfattelse, at Fredning som paastaaet af nævnte Grunde af Matr. Nr. 3a Og 4a af Trane~ilde har væsentlig Betydning for Almenheden Og derved Hjemmel i Naturfred- ~~ ningslovens l, navnlig under Hensyn til Udsigten fra Grundene ud, over Køge Bugt Og Stranden langs denne. I Henhold hertil bliver Fredning af Grundene at iværksætte som begært med Indhold svarende til, hvad der er fastsat med Hensyn til de nævnte østlige Nabogrunde. Hvad Erstatningsspørgsmaalet angaar, da har de to,ejere paastaaet sig tilkendt en Erstatning af 3000 Kr. pr. hect. for sel, Fredningen af de respektive Grunde, af hvilke Matr. Nr. 3a er l 0,823 hect. stor, medens Matr. Nr. 4a's Areal, i~dtil den 1 Medfø af Naturfredningslovens 25, lste Stk. fastsatte Byggelinje er 1,32 hect. Ejerne har derhos hver især paastaaet. sig tilkendt nærmere betegnede Erstatninger, baseret paa den dem paalagte Kom i afleveringspligt og udgørende Multipla af Differencen mellem Prisen pr. Tønde Frihandelskorn Og Maksimalprisen pr. Tønde Korn, idet Ejerne anfører i saa Henseende, at deres KornafleveringspliR s~m. naar Fredning finder Sted, vil blive reduceret ved den som. Følge af Fredningen fremkommende Nedsættelse af deres Ejendomme. Grundværdi. Dette kræves under Hensyn til, at Omvurderingen føre vil kunne finde Sted pr. 1/ , og at Kornafleveringspligte~ derfor ikke kan nedsættes for Høstaaret Endvidere paastaar Ejerne sig tilkendt Godtgørelse for 1942 for Differencen mellem Grundskatterne for de paagældende Grunde efter den nuværende Vurdering og efter den som Følge af Fredningen fremkommende nedsatte Grundværdi. Dette kræves under Hensyn til, at Omvurderingen som oven-j for anført først vil kunne finde Sted pr. l. Oktober 1942, og at ~ Skatternes Nedsættelse derfor først vil ske fra og med l. Januar f (l. April 1943). Ejerne ræsonnerer saa vidt ses saaledes i anførte Henseen~'''~i de, at nævnte Byrder for den med Hensyn til Kornaflevering og Skatter kunde være undgaaet, hvis Ejendommene ikke var blevet omfattet af Fredningsplanen, idet Mulighed for at sælge Grundene til Bebyggelse, da havde foreligget, Og dette Salg vilde have ført til Nedsættelse af Kornafleveringen og Skattepligten. Fredningsnævnet skal med Hensyn til disse 2 sidstnævnte Erstatningskrav straks udtale, at efter Nævnets Opfattelse giver den dekreterede Fredning ikke Hjemmel til at tilkende de krævede Erstatninger, idet d~t ikke er godtgjort eller i nogen Grad, som kan tages i Betragtning antageliggjort, at der havde foreligget paaregnelig Mulighed for, at Salg af Grundene til Bygge-

17 -3- grunde, hvis Fredningsplanen ikke havde omfattet dem, kunde have fundet Sted til saadan Tid, at Lempelse som anført for Ejerne i deres Kornafleveringspligt og >J katteydelse kunde være opnaaet for indeværende Høstaar. Med Hensyn til Beregningen af Erstatningen for den ved Fredningen bevirkede Nedsættelse af de 2 Grundes Værdi, er der fr~ Ejernes Sid, fremført, at deres respektive Ejendomme ved den i 1936 stedfundne Vurdering til Ejendomsskvld er ansat hver især til en Grundværdi af 4000 Kr. pr. heet., medens Nabogrundene mod øst - der som ovenanført allerede er belagt med Fredningsservitut - er vurderet til 1000 Kr. pr. heet., hvorefter Ejerne mener og gør gældende, at Fredningen betvder en Nedsættelse netop med 3000 Kl'. pr. heet. af Ejendommenes Værdi i Handel og Vandel. I denne Forbindelse er det derhos fremhævet fra Ejernes Side, at ved Fredningen i 1942 af de tilstødende Arealer mod øst, blev det netopbstillet Ejerne i Udsigt, at Grunde som Matr. Nr. 3a og 4a efter denne Fredning maatte antages at kunne anvendes med Fordel som Byggegrunde. : Nævnet maa give Ejerne Medhold i, at der ved Ansættelsen.~ af deres Erstatninger for den iværksatte Fredning af Matr. Nr. 3a Og 4a i Prinoipet maa ses hen til den anførte Forskel mellem Ansættelserne til Grundværdi (hvilket er dokumenteret i Sagen) henholdsvis mellem disse Grunde o~ de i 19~2 med Fredningsservitut belagte østlige Nabogrunde. Paa den anden Side finder Nævnet imidlertid, at nævnte Værdiforskel som Erstatningsgrundlag maa reduceres betydeligt, idet Forskellen efter det oplyste maa antages til Dels at bero paa, at Matr. Numrene 3a og 4a i sig selv er af bedre Bonitet end Nabogrundene mod øst, saaledes at Værdiforskellen maa antages at bero delvis paa den forskellige landbrugsmæssige Værdi, hvis Udnyttelse Fredningen netop ikke vil hindre eller indskrænke. Endvidere skal anføres, at Mulighederne for Udnyttelse af Grundene paa den Maade, som maa antages at have betinget den højere Ansættelse til Grundværdi ud over Bonitetsforskellen, nemlig som Byggegrund, i sig selv maa antages at være ret usikre og i hvert Fald at ville medføre forholdsvis betydelig Udgift for Ejerne. Endelig maa tages i Betragtning, at Fredningen maa antages at ville medføre en betydelig Nedsættelse i Grundværdien og derved af Skatterne af ~jendommen. Herefter findes den Erstatning som bliver at-tillægge Ejerne for Fredningen at kunne ansættes til 2000 Kr. pr. heet. eller for Christensens Vedkommende 1646 Kr. og for Petersens Vedkommende 2640 Kr. Med Hensyn til, af hvilke offentlige Kasser Erstatningen skal udredes, er det anført af Københavns Amtsraad, at det herved bør tages i Betragtning til Fordel for Amtsfonden, at Fredningen i 1932 af de østlige Nubogrunde er iværksat for Amtsfondens egen Regning.

18 Uanset, -4- hvorledes det forholdt sig hermed, finder. Fredningsnævnets Flertal, at i det foreliggende Tilfælde bør Bestemmelsen om, af hvilke Kasser Erstatningen skal udredes, trætfes under Hensyntagen til Naturfredningslovens 17, 2. Stk. og ;die, saaledes af 1/; af Ersratningerne udredes forlods af Københavns og Frederiksberg Kommuner efter Folketal, medens de herefter resterende 2/3 udredes med 2/; af Statskassen Og 1/; af Amtsfonden. Flertallets Begrundelse heraf er den, at Fredningen er et Led i Fred-' ningsplanen for de saakaldte K~benhavnsegnens grønne Omraader, o. at herefter Københavns og Frederiksberg Kommuner m~a antages at have den overvejende Fordel af Fredningen. Nævnets Formand tiltræder, at Erstatningerne udredes unde Anvendelse af Naturfredningslovens 17, 2.Stk.,.hvo~imod Formanden efter Forholdets Beskaffenhed vil være overvejende betænke lig ved at anse Københavns Og Frederiksberg Kommuner som havende saadan overvejende Fordel af Fredningen, at de~ kan pa81ægges dis se Kommuner at udrede nogen Del af Erstatningen. Formanden vil herefter lade Erstatningern~ udrede med 2/3 af Statskassen og 1/3 af Københavns Amtsfond. Kendelsen bliver at afsige efter ~lertallets Standpunkt. Efter Omstændighederne findes der ingen Anledning til at tillægge Panthaverne, der ikke har ladet høre fra sig, nogen D~l af den Ejerne tillagte Erstatning. T h i b e s t e m m e s: De ommeldte Strandgrunde til Ejendommene Matr. Nr. ;a.a~ negilde By, Ishøj Sogn, tilhørende Gaardejer Carl Christensen, gaard, Og til Matr. Nr. 4a, sammesteds, tilhørende Gaardejer Fr. Petersen, Enghavegaard, fredes i Medfør af Naturfredningslovens saaledes at der ikke maa finde Beplantning eller Bebyg/~else Sted nogen Art paa Grundene og ej heller paa disse anbringes nogen and' Hindring for d~ frie Udsigt over Arealerne. Paataleberettiget er Fredningsnævnet for Københa~S Amtsraadskreds. I Erstatning tillægges der Gaardejer Carl Christensen 1646 Kr. og Gaardejer Fr. Carl Petersen 2640 Kr. Erstatningerne udredes med 1/; forlods af Københavns og Frederiksberg Kommuner, fordelt efter Folketal, medens de herefter resterende 2/3 udredes med 2/3 af Statskassen og 1/; af Københavns Amtsfond Heide-Jørgensen A.P.Grøn H.A.Hansen e,

19 DEKLARATIONER>

20 \ I Skab., li Nr.430 GENPART. Ishøj II 42 Fremlagt i Fredningsnævnet for Københavns Amtsraadskreds den 23/ , ; L..1.. Matr.Nr. 2 ~ af Tranegilde By' Ishøj Sogn. Anmelderens Navn og Bopæl {Kontor}: ~. ~'. Københavns Amtsraad, Blegdamsvej 6,N. DEKLARATION. Undertegnede, fhv.gaardejer Anders JeBBen Barslund, Ejer af Matr.No. 2 ~ af Tranegilde ~,Ishøj Sogn, hvilket Matrikulsnummer er en, i Anledning af nærværende Tinglysning, paa Københavns Amtsraads Foranstaltning og Bekostning ved Landbrugsministeriets Approbation af 7.November 1932 nu fra Matr.No. 2 f udskilt Parcel, erklærer herved for mig og efterfølgende Ejere af Matr.Nr. 2 A, at der paa dette Matrikulsnummer, af hvilket en Kalke 1 1:2900 er vedhæftet Deklarationen, vil være at paalægge og skal respekteres den Servitut, at der ikke maa finde Beplantning eller Beb,yggelse Sted af nogen Art eller anbringes nogen anden Hindring for den frie Udsigt over Arealet. Paataleretten tilkommer Fredningsnævnet for Københavns Amtsraadskreds og Københavns Amtsraad, hvilke i Forening er berettigede til at meddele Dispensationer fra de ovennævnte Best~elser, dog under Forudsætning af Samtykke fra Ministeriet for otfent- 11ge Arbej der Denne Deklaration bliver paa Københavns Amtsraads Foranstaltning og Bekostning at tinglyse paa Matr.No. 2 ~ af Tranegilde ~,I shøj Sogn. Ked Hensyn til de Ejendommen paahvilende Forhæftelser henvises til Ejendommens Blad i Tingbogen.,. A.J.Ba.rslund Tiltrædes: (;(; l? j) /I" I 'J,t-n'J &.~".~ -.;(1'V1.; Fredningsnævnet for Københavns Amtsraadskreds, ~;~J' i~8~~m::n:ovbr. 193~ lf.ild:m~gg311.../ ~ d. 23. November 1932.

21 '.. v"" f-e L. '''','l., Indført l, i Dagbogen for Retskreds Nr. 3.'\' l Kjøbenhavns Amts søndre og Amager Birk, den 2.Dec Lyst \ - Anker." /. Jensen Chr.Hintze../0'<10 l'.' ",.. " I ""..J l' 'J.:'" "1.;J... J, I. l ~ t ~, '~. S ' ~ J '. L "....), ".,.. I.1, ).: 'l \,,<.l. l L),.. ~..) J!. \:' J..t. - l. '-,,, '.,J' ->.I., :.~... J..._.,,. ' l,. I I j... i "...~;~_.~J... ~ "'_I..,l ~ J. '. ~~l l i t LI:'d 1,,' r:- II lo _I..J l l l l,, r ( 1"'1 t.~:. '''".1..'...'

22 , 17~ z! In f.arpd y.k~./ra.sæil'l som MaLr-M 2!1t-,,...! i ffi)/ i S'ervc:,tfu;.c!a:recu::::. '!, l ' ;,, l ~! l 'l l!!,,s-'otn Ji:all-egdde G;t./?recY'-Z 6eZceyyes 7?zed cæx::so/6,.5'et'~.n::&ze- 7./ JfoL,r:..fil Z- fiasæil1.som;, Må.lr Æ p 9-0/ JJy. JSho/' Jo!7n?.5rru;rU7~'l ~rr&:l :løoerthavns vt77'7.-t. luf/«r;d~d vfar ;932. \, IL l!! -' ~ v!.7~... ~ Lan.d~ nsp~ T: I: 2QtM., ~ 0' "'" "... ' -...,... I.. i "

23 Illatr.Nr. 3 d af I, <\ Tranegllde 'Ey, Ishøj Sogn..', GENPART. REG. NR. <6~ IshØj I 25'1 Fremlagt! 1.. Fr~dni,ngsnævnet for Københavns'Amtsraadskreds d.23/ 'L' Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor): Københavns Blegdamsvej Amtsraad, 6,N.,.. Deklaration. '.."; L i. Undertegnede,Gaardejer Karl Christensen,Ej~i af Matr.No. 3 d af,tranegilde ~,Ishøj Sogn, hvilket Katrikulsnummer er en, i Anledning af nærværende Tinglysning, paa Københavns Amtsraads Foranstaltning og Bekostning ved Landbrugsministeriets Appro-.' l.bati.on af,7. November 1932 nu fra Katr. Nr. 3.!L iu'dskilt Parcel, erklærer herved for ndg og efterfølgende: Ejere af Matr.Nr. 3!, at der paa dette Matrikulsnummer,"8.f' hvilket en Kalke i 1:2000 er vedhæftet. Deklarationen, vil være at paalægge og skal respek- ' teres den Servitut, at der ikke maa finde Beplantning eller Bebyggelse Sted af nogen Art eller anbringes nogen anden Hindring for den frie Udsigt over Arealet. Det paa Arealeir for Tiden staaende Træskur (:Læskur), paa Kalken mrk. "A", er det Ejeren tilladt at bibeholde, indtil det falder ned eller nedbrydes; men Skuret maa ikke forandres eller fornyes Paataleretten tilkommer Fredningsnævnet for Københavns Amtsraads~ii~g og Københavns Amtsraad. hvilke i Forening er berettigede til at meddele Dispensationer fra de ovennævnte Bestemmelser, dog under Forudsætning af Samtykke fra Ministeriet for offentlige Arbejder. Denne Deklaration bliver paa Københavns Amtsraads Foranstalt_ ning og Bekostning at tinglyse paa Matr.No. 3! af Tranegilde By, IshØj Sogn. JlJ(J 9;, ø~ 19/r,1I /

24 ~'.. ~ L l - :..,Ked Hensyn til; de!ejendommen paahvilende Forhæftelser henvises l L ~ ~... til Ejendommens Blad 1 Tingbogen. den 23.Novbr t' Carl Christensen ", t "... - Tiltrædes. Fredningsnævnet for Københavns Amtsraadskreds, John Knox A. C.Ande~sen I, : den 23.Novbr J,. I Indført i,dagbogen for Retskreds Kj Øbenhavns Amts søndre og Amager Lyst. ' Anker., t) l' Broder Knudsen. c o,... ~.P.Jø:rgense~.' Nr.3. 'j._.: ".. l..' I. '."Je~sen: Chr.Hintzij;~. l: ". J I ~i r'~ ~... ol ~ l J './ i.'}. 1 \ \ \! t '. ~.: \.-..J :1 L ' Jo \,; ~.l / J...) J' C... J! L l...,... 0 l \:'...,. ) 4. ol 'c.. 1\

25 " l I, GENPART. REG.NR.q~ Skab C Nr., 700 c ". _....J Mat:\".No. 4 c af,tranegllde By, IshØj Sogn \''' ~.: I.. I ~.':i~l.j{ i,.. Fremlagt i Fredningsnævnet f.r Københavns,Amtsraadskeeds'denI23/l Anmelderens 'Navn 'og Bopæl (Kontor):... Københavns Amtsraad, Blegdamsvej 6,N. '. ' {.J 1 ~.~~. '. '.. ''':', J' s. '. l. e,. D E' K L A R A T ION Undertegnede,Gaardejer Frederik Carl Petersen,Ejer af Matr. No. 4 ~ af Tranegilde B.Y,Ishøj 'Sogn~ hvilket Katr1kUlsnummer... I. _.....~ er en, i Anledning af nærværende Tinglysning"paa' Københavns Amtsraads Foranstaltning og Bekostning ved Landbrugsministeriets Approbation af 7.Nove~ber 1932 nu fra Uatr.No.4 ~ ibd. udskilt,.. Parcel, erklærer herved for mig og efterfølgende EJere af Matr. No. 4~, at der l) paa oftnævnte Matr.No.4 o og 2) paa den Del af Areal tilskyllet langs Kysten ud for samme Matrikulsnummer, regnet mod Vest til Forlængelsen i ret Linie af dettes vestre Skel, alt som vist pas vedhæftede Kalke i 1:2000, samt desuden 3) paa saadanne Arealer, som i Fremtiden maatte blive tils~llet ud for samme Matrikulsnummer, og regnet til samme vestre Grænse, hvilke under 2) og 3) nævnte Arealer efter de sædvanlige Regler vilde kunne blive inddraget under det paagældende Katrikulsnummer, vil være at paalægge og skal respekteres den Servitut. at der ikke maa finde Beplantning eller Beb,yggelse Sted af nogen Art eller anbringes nogen anden Hindring for den frie Udsigt over Arealet. Paataleretten tilkommer Fredningsnævnet for Københavns Amtsraadskreds og Københavns Amtwraad, hvilke i Forening er berettigede til at meddele Dispensationer fra de ovennævnte Bestemmelser, dog under Forudsætning af Samtykke fra Ministeriet for offentlige Arbej der. Denne Deklaration bliver paa Københavns Amtsraads Foranstaltning og Bekostning at tinglyse pas Matr.No. 4 ~ af Tranegilde - iiio'. By, Ishøj Sogn o $~fj at:~(j. lo/! tf/

26 Ked Hensyn til de Ejendommen paahvilende Forhæftelse~ henvises.~... ti l Jlj endomme~ Blad, i Ti ngbogen.,., J Tiltrædes: den 23.November 1932 Frederik Carl Petersen. Fredningsnævnet for Københavns Amtsraadskreds, den 23.November 1932, od...~",' John Knox. Broder Knudsen., A. C.Ander sen. -N.P.Jørgensen.,.,.. " _ J... 1,,/ Indført 1 Dagbogen for Retskreds Nr.: 3. Kjø~enhavns,~ts søndre og Amager ~irk.,l,. c. _., den 2.Dea J... Lyst. Anker I J~nsen '.J ~' :... Chr. H1ntze...,.,... " I..!, ' r.,. l....j, I.L :..J...l;, :. I.J J v''...1. ~."." f dl.. J:,d '... '" C"}, ".)., J [e I L-),l',...,... ' ;'1 1 r l l ~} \.. '...'..; i..1.1 ~ j \.. i l..j. :i!~ ;.,j l}..... l. '." ~ lj \.J...l,.L 1.,', l \ :.. '1 j J IJ 1.J."i,~r.. ;,l...f.... I' :, j., l l J!! J" I,:.. L II '(.'/, S ol '" 1"... J,I _.\, l ~",I J1L,.L~I~.. I jl,... I, ~.J ~ t..:,. 1 l _,, - c.. j', " :~ (:.,l,_ I 1'('

27 IO~. \..., " l. I! /: 2000 cf'6 ~d' $~T7Z o~:1'yes ~ea:: z;{iij'eg--6-~eroc&af r JfaLr fi.j~ /ra.sæl.'ze hal'leglt4~ ~y,' SCIn JIYå./fr;.Jn:3 '?i! r ~X5-Æi7'So//nl' " ~.:, \./.,~,, '.. ~ f.".', ;,"' ~ " Srnc,".u"n c1&'?~mi ::!i2;oerwta.,vns v()nt. l.4{/ie/rd?7d. " iæap,/g3~"... ' \ : i '" (.- r l,

28 cl.}- l! 2. ObO sa:.rruf LLl.5hyLLeL vl,e-e<u 0// Lut/br.5'6l77lme, =-' Ji~Tl.eg.ilde J3~.5TnO ru.7t~ ~ 7'"/'"ea/"..YshOJO.50.9"77/ ~berl.ltavn~.#7ru!.

00919.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00. Fredningen vedrører: Høje Skodsborg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00919.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00. Fredningen vedrører: Høje Skodsborg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00919.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00 Fredningen vedrører: Høje Skodsborg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-01-1945 Fredningsnævnet 03-04-1944 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00509.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00509.00. Fredningen vedrører: 29-11-1965, 16-11-1964, 23-08-1954, 04-04-1936. Halen, Helnæs.

00509.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00509.00. Fredningen vedrører: 29-11-1965, 16-11-1964, 23-08-1954, 04-04-1936. Halen, Helnæs. 00509.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00509.00 Fredningen vedrører: Halen, Helnæs Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 20-05-1965, 29-10-1956, 08-02-1937, 24-08-1936 Fredningsnævnet

Læs mere

01045.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01045.00. Fredningen vedrører: 26-01-1950, 18-12-1948 16-07-1946. Høje Sandbjerg. Domme. Taksations kom missionen

01045.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01045.00. Fredningen vedrører: 26-01-1950, 18-12-1948 16-07-1946. Høje Sandbjerg. Domme. Taksations kom missionen le 01045.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01045.00 Fredningen vedrører: Høje Sandbjerg e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 26-01-1950, 18-12-1948 Fredningsnævnet 16-07-1946 Kendelser

Læs mere

01049.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01049.00. Fredningen vedrører: Lyndby Strand. Domme. Taksations kom m iss ionen.

01049.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01049.00. Fredningen vedrører: Lyndby Strand. Domme. Taksations kom m iss ionen. 01049.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01049.00 Fredningen vedrører: Lyndby Strand Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet 21-08-1947 Fredningsnævnet 27-08-1946 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00204.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00204.00. Fredningen vedrører: Asen. Domme. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

00204.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00204.00. Fredningen vedrører: Asen. Domme. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 00204.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00204.00 Fredningen vedrører: Asen Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 03-02-1928 - Fredningsnævnet 28-06-1927 Kendelser Deklarationer

Læs mere

03752.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03752.00. Fredningen vedrører: Danbo Gravhøje. Domme. Taksations kom missio nen. Naturklagenævnet

03752.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03752.00. Fredningen vedrører: Danbo Gravhøje. Domme. Taksations kom missio nen. Naturklagenævnet 03752.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03752.00 Fredningen vedrører: Danbo Gravhøje Domme Taksations kom missio nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 07-10-1966 Fredningsnævnet 15-06-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00542.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00542.00. Fredningen vedrører: 08-03-1937. Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskomm issionen.

00542.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00542.00. Fredningen vedrører: 08-03-1937. Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskomm issionen. 00542.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00542.00 Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 02-11-1938, 10-08-1937 Fredningsnævnet 08-03-1937 Kendelser

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> , r';:'i';'! ~li.,b)l UDSKRIFT af Forhandlingsprotokollen

Læs mere

04795.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00. Fredningen vedrører: Dragebjerg. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

04795.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00. Fredningen vedrører: Dragebjerg. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 04795.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00 Fredningen vedrører: Dragebjerg Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 14-05-1969 Fredningsnævnet 15-08-1968 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02891.02. Afgørelser - Reg. nr.: 02891.02. Fredningen vedrører: Veddinge Bakker. Domme. Taksations kom miss ione n.

02891.02. Afgørelser - Reg. nr.: 02891.02. Fredningen vedrører: Veddinge Bakker. Domme. Taksations kom miss ione n. 02891.02 Afgørelser - Reg. nr.: 02891.02 Fredningen vedrører: Veddinge Bakker Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-03-1965, 01-02-1965 Fredningsnævnet 30-09-1963 Kendelser

Læs mere

02454.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02454.00. Fredningen vedrører: Mosede Fort. Domme. . Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

02454.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02454.00. Fredningen vedrører: Mosede Fort. Domme. . Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 02454.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02454.00 Fredningen vedrører: Mosede Fort e Domme. Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-10-1961 Fredningsnævnet 01-06-1959, 23-06-1972 Kendelser

Læs mere

02599.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02599.00. Fredningen vedrører: Nordvestsamsø. Domme. la ksations kom miss io nen.

02599.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02599.00. Fredningen vedrører: Nordvestsamsø. Domme. la ksations kom miss io nen. 02599.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02599.00 Fredningen vedrører: Nordvestsamsø Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-05-1967 Fredningsnævnet 06-09-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02606.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02606.00. Fredningen vedrører: Tystrup Sø. Taksationskom missionen. Domme. Naturklagenævnet

02606.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02606.00. Fredningen vedrører: Tystrup Sø. Taksationskom missionen. Domme. Naturklagenævnet 02606.00 I Afgørelser - Reg. nr.: 02606.00 Fredningen vedrører: Tystrup Sø e Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 20-04-1964 Fredningsnævnet 28-06-1960 Kendelser Deklarationer

Læs mere

03284.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03284.00. Fredningen vedrører: Krogsgård, Sandbjerg - delvis. ophævet se Reg.nr. 07700.00. Domme

03284.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03284.00. Fredningen vedrører: Krogsgård, Sandbjerg - delvis. ophævet se Reg.nr. 07700.00. Domme 03284.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03284.00 Fredningen vedrører: Krogsgård, Sandbjerg - delvis ophævet se Reg.nr. 07700.00 Domme la ksatio ns kom miss ion en. Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-07-1972

Læs mere

01015.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01015.00. Fredningen vedrører: 05-01-1959, 09-08-1947 19-02-1946. Vaserne. Domme. Ta ksations kom miss io nen

01015.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01015.00. Fredningen vedrører: 05-01-1959, 09-08-1947 19-02-1946. Vaserne. Domme. Ta ksations kom miss io nen 01015.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01015.00 Fredningen vedrører: Vaserne Domme Ta ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 05-01-1959, 09-08-1947 Fredningsnævnet 19-02-1946 Kendelser

Læs mere

05237.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05237.00. Fredningen vedrører: Hejreholm. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet

05237.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05237.00. Fredningen vedrører: Hejreholm. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet 05237.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05237.00 Fredningen vedrører: Hejreholm Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 19-01-1971 Fredningsnævnet 25-10-1969 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05014.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05014.00. Fredningen vedrører: Lønborg Hede. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet

05014.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05014.00. Fredningen vedrører: Lønborg Hede. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet 05014.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05014.00 Fredningen vedrører: Lønborg Hede Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 02-11-1970 Fredningsnævnet 22-03-1969, 04-09-1972 Kendelser

Læs mere

00412.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00412.00. Fredningen vedrører: HarriId Hede. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00412.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00412.00. Fredningen vedrører: HarriId Hede. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00412.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00412.00 Fredningen vedrører: HarriId Hede Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-06-1934 Fredningsnævnet 24-05-1954, 16-12-1933 Kendelser

Læs mere

02371.02. Afgørelser - Reg. nr.: 02371.02. Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksationskommissionen 31-10-1985.

02371.02. Afgørelser - Reg. nr.: 02371.02. Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksationskommissionen 31-10-1985. 02371.02 Afgørelser - Reg. nr.: 02371.02 Fredningen vedrører: Mariendal Domme Taksationskommissionen 31-10-1985 Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-03-1959 Fredningsnævnet 24-08-1957, 18-05-1957, 27-09-1984

Læs mere

02641.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02641.00. Fredningen vedrører: Langesø Mose 25-05-1962,30-01-1964 20-01-1961, 07-09-1963. Domme

02641.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02641.00. Fredningen vedrører: Langesø Mose 25-05-1962,30-01-1964 20-01-1961, 07-09-1963. Domme 02641.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02641.00 Fredningen vedrører: Langesø Mose e Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-05-1962,30-01-1964 I e Fredningsnævnet 20-01-1961,

Læs mere

00874.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00874.00. Fredningen vedrører: Frederiksdal. - Domme. Taksati ons kom m iss ionen.

00874.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00874.00. Fredningen vedrører: Frederiksdal. - Domme. Taksati ons kom m iss ionen. 00874.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00874.00 Fredningen vedrører: Frederiksdal - Domme Taksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 14-03-1943 DEKLARATIONER>

Læs mere

01179.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01179.00. Fredningen vedrører: Nejede, Vittenbjerg 12-10-1948. Domme. Taksations kom missionen.

01179.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01179.00. Fredningen vedrører: Nejede, Vittenbjerg 12-10-1948. Domme. Taksations kom missionen. 01179.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01179.00 Fredningen vedrører: Nejede, Vittenbjerg Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-11-1989, 03-11-1950 Fredningsnævnet 12-10-1948 Kendelser

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1942013 - VL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 16. januar 2012 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne Lotte Wetterling, Ole Dybdahl og Dorthe B. Kristoffersen (kst.)). 13. afd.

Læs mere

01182.00. Afgørelser ~ Reg. nr.: 01182.00. Fredningen vedrører: Skuldelev As. Domme. Taksations kom m iss ianen. Naturklagenævnet

01182.00. Afgørelser ~ Reg. nr.: 01182.00. Fredningen vedrører: Skuldelev As. Domme. Taksations kom m iss ianen. Naturklagenævnet 01182.00 Afgørelser ~ Reg. nr.: 01182.00 Fredningen vedrører: Skuldelev As Domme Taksations kom m iss ianen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-07-1951 Fredningsnævnet 08-11-1948 Kendelser Deklarationer

Læs mere

UDKAST TIL LOV OM GÆLDSORDNING. Udarbejdet af den ved kgl. Resolution af 8. August 1930 nedsatte Kommission KRIK MYRDAHLS BOGTRYKKERI KØBENHAVN

UDKAST TIL LOV OM GÆLDSORDNING. Udarbejdet af den ved kgl. Resolution af 8. August 1930 nedsatte Kommission KRIK MYRDAHLS BOGTRYKKERI KØBENHAVN UDKAST TIL LOV OM GÆLDSORDNING Udarbejdet af den ved kgl. Resolution af 8. August 1930 nedsatte Kommission 1 9 4 1 KRIK MYRDAHLS BOGTRYKKERI KØBENHAVN Ved kongeligt Kommissorium af 8. August 1930 nedsattes

Læs mere

07738.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07738.00. Fredningen vedrører: Karstoft A. Domme. Taksationskommissionen 26-03-1992.

07738.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07738.00. Fredningen vedrører: Karstoft A. Domme. Taksationskommissionen 26-03-1992. 07738.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07738.00 Fredningen vedrører: Karstoft A Domme Taksationskommissionen 26-03-1992 Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-12-1991 Fredningsnævnet 18-12-1989 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00001.01. Afgørelser - Reg. nr.: 00001.01. Fredningen vedrører: Rindsholm Skov. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00001.01. Afgørelser - Reg. nr.: 00001.01. Fredningen vedrører: Rindsholm Skov. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00001.01 Afgørelser - Reg. nr.: 00001.01 Fredningen vedrører: Rindsholm Skov Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-101928 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

,e Domme 05269.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05269.00. Fredningen vedrører: Knude Klint. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet

,e Domme 05269.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05269.00. Fredningen vedrører: Knude Klint. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet 05269.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05269.00 Fredningen vedrører: Knude Klint,e Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 21-02-1973 Fredningsnævnet 26-11-1969 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer NATURKLAGENÆVNET> tecint Naturklagenævnets

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere