Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan"

Transkript

1 Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Lovgrundlag Plangrundlag Spildevandsforhold i Hedensted Nord Arealer og grundejere der berøres af tillægget Recipientforhold Økonomi og tidsplan Miljøvurdering Ikrafttræden... 5 Bilag Bilag 1: Kort over eksisterende kloakeringsforhold i Hedensted Nord Bilag 2: Kort over kloakoplande HE10, HE66 og HE67 efter vedtagelse af tillæg Bilag 3: Ejendomme der skal separere eget kloaksystem Bilag 4: Ejendomme der berigtiges

3 1. Indledning Dette tillæg til spildevandsplanen er udarbejdet for at danne plangrundlag for separering af kloaksystemet i en del af Hedensted. Endvidere foretages enkelte justeringer af kloakoplandene, således at de følger de naturlige grænser i forhold til kommuneplanrammer og matrikelgrænser. Endeligt berigtiges et antal matrikler, således at planen afspejler de faktiske kloakeringsforhold. Området der skal separeres er en del af flere kloakoplande, der har status fælleskloakeret. Der vil blive dannet to nyt kloakoplande, der med dette tillæg vil være planlagt separatkloakeret. En udskiftning fra fælles- til separatkloak i Hedensted Nord vil give en miljøgevinst, idet antallet af overløb og mængden af opspædet spildevand til Torup Bæk vil blive reduceret. Samtidig vil der opstå færre oversvømmelser af private haver med heraf følgende uhygiejniske forhold. 2. Lovgrundlag Følgende er lovgrundlag for nærværende tillæg: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26/ om spildevandsplaner Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 11/ om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer (LBK nr. 939 af 3. juli 2013) 3. Plangrundlag Hedensted Kommunes spildevandsplan Spildevandsforhold i Hedensted Nord 4.1 Status Den nordlige del af Hedensted er i dag delvis fælleskloakeret og delvis separatkloakeret. Kloakopland HE17 på 16 ha er delvist separatkloakeret idet ca. 2 ha af kloakoplandet er fælleskloakeret. HE10 på 4 ha er fælleskloakeret. Kloakopland HE3 og HE7 er fælleskloakerede og udgør henholdsvis 30 ha og 39 ha. Den del af HE3 og HE7 der skal separatkloakeres udgør tilsammen ca. 40 ha. Alle berørte kloakoplande ligger i byzone. En stor del af det berørte område er i Kommuneplanen udlagt til erhvervsområde for lettere industri, resten er udlagt til blandet boligområde. Spildevand og regnvand ledes samlet til pumpestation ved Hestehaven hvorfra det pumpes ca. 2 km til rensning på Hedensted Renseanlæg. Her renses spildevandet inden det udledes til Skrædderskov Bæk og videre til Rohden Å. Undervejs passerer spildevandet overløbsbygværk ved henholdsvis Rønnealle og Ringparken, hvorfra der ledes opspædet spildevand til Torup Bæk ved kraftige regnskyl. 1

4 4.2 Plan Et samlet område på 46 ha ændres fra fælleskloakeret til planlagt separatkloakeret. Hele kloakopland HE10 samt en del af HE3, HE7 og HE17 ændres fra fælleskloakeret til planlagt separatkloakeret. Der dannes to nye kloakoplande. Den del af HE17 som planlægges separatkloakeret benævnes HE67. Den del af HE3 og HE7 som planlægges separatkloakeret benævnes HE66. Endvidere foretages enkelte justeringer af kloakoplandene, således at de følger de naturlige grænser i forhold til kommuneplanrammer og matrikelgrænser. Endeligt berigtiges et antal matrikler, således at planen afspejler de faktiske kloakeringsforhold. Ved en separering af kloaksystemet i denne del af Hedensted vil regnvandet blive ledt i separat ledning til regnvandsbassin hvor der vil ske en bundfældning af sedimenter i regnvandet inden det ledes til Torup Bæk. Der etableres et nyt regnvandsbassin. Der skal søges udledningstilladelse ved Hedensted Kommune, Natur & Miljø. Efter kloakseparering vil antallet af overløb af opspædet spildevand til Torup Bæk og mængden af opspædet spildevand reduceres, og der vil opstå færre oversvømmelser af Torup Bæk med heraf følgende uhygiejniske forhold. Overløbet vil fortsat aflaste regnvand med opspædet spildevand fra andre fælleskloakerede områder i Hedensted til Torup Bæk. Spildevandet vil fortsat blive ledt til eksisterende pumpestation, hvorfra det pumpes til Hedensted renseanlæg. Her renses spildevandet inden det udledes til Skrædderskov Bæk og videre til Rohden Å. Bilag 1 viser de eksisterende kloakeringsforhold i Hedensted Nord. Bilag 2 viser kloakoplandene HE10, HE66 og HE67 efter vedtagelse af tillæg. 5. Arealer og grundejere der berøres af tillægget 5.1 Generelt Sikring af rettighed til etablering og efterfølgende inspektion af ledninger, bassiner og andre nødvendige anlæg sker gennem frivillig aftale eller ved ekspropriation med hjemmel i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 58 samt bestemmelserne i 45 og i lov om offentlige veje. Lodsejerne sikres mulighed for at komme med kommentarer, forslag og/eller indsigelse mod den foreslåede ledningsføring, placering af brønde m.v. I samme forbindelse aftales beløb for erstatning for arealerhvervelse, adgangsrettigheder, gener o.l. Under anlæggelse af ledningssystemet må lodsejere tåle gener i forbindelse med gravearbejderne. Hvor det er nødvendigt at placere kloaksystemet (ledninger, brønde) uden for offentligt vejareal tinglyses anlægget på den pågældende ejendom med adgangsret til drift, vedligeholdelse samt fornyelse.

5 Endvidere kræver etablering af regnvandsbassin forholdsvis store arealer. Ledningstracé og arealer til regnvandsbassin fastsættes endeligt i forbindelse med detailprojekteringen. 5.2 Lodsejere der berøres af lednings- og/ eller bassinanlæg Etablering af hovedkloak og regnvandsbassin samt sikring af adgangsrettigheder og evt. opkøb af arealer medfører at følgende matrikler bliver berørt: Matrikelnummer Ejerlav 40 10al 10k 10l 10x 10aa 11bl 11bn 11bp 11cd 11dz 11dæ 11dø 11ec 11ef 11fr 11fr 11fy 11g 11gg 11gh 15h 2n 3l 4d 4f 5a 5bø 6bt 6bz 6bæ 6co 6cp 6cr 6q 7000a 7000ae 7000af 7000f 7000m 7000n 7000r 7000u 9i 2b 2bh 2e

6 2o 3b 3c 4l 5a 5c 7000b Tabel 5.1 Liste over matrikler der berøres af lednings-/ bassinarbejder. Lodsejerne vil blive nærmere informeret om detaljer i projektet, når disse foreligger. 5.3 Ejendomme som skal separatkloakeres Efter gennemført separering af hovedkloakken i de enkelte etaper får de enkelte grundejere en frist på ca. 6 mdr. til at separere kloaksystemet på egen grund og tilslutte regn- og spildevandsledninger til de nye regn- og spildevandsstik, som etableres i skel. Fristen for separering på egen grund meddeles i et påbud fra Hedensted Kommune. Hedensted Kommune vil ofte tillade nedsivning af tag- og overfladevand på egen grund. Den enkelte grundejer skal ansøge herom ved Hedensted Kommune, Natur & Miljø. De ejendomme, som skal separere eget kloaksystem fremgår af bilag Ejendomme som berigtiges Et antal ejendomme der fejlagtigt har fremstået med status separatkloakeret i spildevandsplanen berigtiges til status fælleskloakeret. En enkelt matrikel der fejlagtig har fremstået med status fælleskloakeret i spildevandsplanen berigtiges til status spildevandskloakeret. Ejendomme som berigtiges fremgår af bilag 4 6. Recipientforhold Ved separering af de udpegede områder vil regnvand, der falder i oplandet ikke længere blive udledt til Skrædderskov via Hedensted renseanlæg. Regnvand vil afledes via regnvandsledning og forsinkelsesbassin, til Torup Bæk. Hedensted Nord afvander naturligt til Torup Bæk, og projektet bringer afvandingen af de separerede kloakoplande tilbage mod naturlige forhold. Torup Bæk er registreret beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3, og tilstanden af vandløbet må ikke uden dispensation ændres. Torup Bæk er i henhold til Vejle Amts Regionplan 2005, som er ophøjet til Landsplandirektiv, målsat B1. Gydevandløb for ørreder og andre laksefisk. Torup Bæk udløber i Rohden Å, Vejle Inderfjord.

7 I henhold til Forslag til Vandplaner 1 vil Torup Bæk blive målsat Mål for god økologisk tilstand. Målsætningen er i henhold til Forslag til vandplaner ikke opfyldt. Det forventes, at projektet med reduktion af udledning af opspædet spildevand vil bidrage til at opfylde den planlagte tilstand af vandløbet. Udledningen i Torup Bæk skal reguleres af udledningstilladelse meddelt efter Miljøbeskyttelsesloven. 7. Økonomi og tidsplan Udgifter til separering af regn- og spildevand inde på de enkelte ejendomme afholdes af grundejer. Omkostningerne for grundejer afhænger af det eksisterende kloaksystems udformning inde på grunden. Udgifter til etablering og drift af hovedkloak for regn- og spildevand samt forsinkelsesbassin afholdes af Hedensted Spildevand A/S. Omkostningerne for Hedensted Spildevand A/S estimeres til 44 mio. kr. som fordeles over en 3 årig periode. Projektet forventes gennemført i perioden 2015 til Miljøvurdering Der er foretaget screening af spildevandsplantillægget. I screeningen er det vurderet, hvorvidt tillægget har væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen viser, at miljøpåvirkningen fra dette spildevandsplantillæg ikke er væsentlig. Der er således ikke krav om udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til miljøvurderingsloven. 9. Ikrafttræden Dette forslag til tillæg til spildevandsplanen er vedtaget at sende i høring af Byrådet den 26. november 2014 og offentliggøres efter reglerne herom i spildevandsbekendtgørelsens 6. Kirsten Terkilsen Borgmester Jesper Tyrring Møller Kommunaldirektør Forslaget til tillæg nr. 25 til spildevandsplanen skal i henhold til spildevandsbekendtgørelsens 6 offentliggøres i perioden fra den 28. november 2014 til den 23. januar Jævnfør

8 Bilag 1: Kort over eksisterende kloakeringsforhold i Hedensted Nord Separatkloakeret Fælleskloakeret Spildevandskloakeret

9 Bilag 2: Kort over kloakoplande HE10, HE66 og HE67 efter vedtagelse af tillæg

10 Bilag 3: Ejendomme der skal separere eget kloaksystem Matrikel 10ad 10af 10ag 10ah 10ai 10ak 10al 10ao 10e 10k 10l 10n 10q 10t 10v 10x 10æ 10ø 11ae 11ao 11ap 11aq 11ax 11ay 11az 11aæ 11bl 11bo 11bp 11bø 11cd 11do 11ds 11dt 11du 11dz 11dæ 11dø 11ec 11ef 11eg 11eh 11ei 11ek 11el Ejerlav

11 11em 11en 11eo 11fy 11k 12c 12f 14e 15c 15f 15h 16f 16k 22a 24c 24d 24e 25c 26b 2a 2k 3a 4i 4k 4l 4m 4n 4o 4u 4v 5a 6ab 6ac 6ad 6ae 6af 6ag 6ah 6ai 6ak 6al 6am 6an 6ao 6ap 6aq 6ar 6as 6at

12 6au 6av 6ax 6ay 6az 6aæ 6aø 6ba 6bb 6bc 6bd 6be 6bf 6bg 6bh 6bk 6bl 6bm 6bn 6bo 6bp 6bq 6br 6bs 6bt 6bu 6bv 6by 6bz 6bæ 6bø 6cc 6ce 6cl 6cm 6cq 6d 6g 6hi 6k 6m 6n 6p 6r 6t 6u 6v 6x 6y

13 6z 6æ 6ø 6aa 7a 9a 9i 9k

14 Bilag 4: Ejendomme der berigtiges Matrikel Ejerlav Berigtiges til 12f Spildevandskloakeret 10æ Fælleskloakeret 10ø Fælleskloakeret 10ah Fælleskloakeret 10ai Fælleskloakeret 10ao Fælleskloakeret 10ad Fælleskloakeret 10al Fælleskloakeret 10ag Fælleskloakeret 10af Fælleskloakeret 10ak Fælleskloakeret 11bl Fælleskloakeret 11cd Fælleskloakeret 11 ef Fælleskloakeret

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2008-2015 Tillæg vedrørende det åbne land Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3 2. Spildevandsforhold...3 2.1 Status.3 2.2 Plan...4

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 NØRRESUNDBY OMRÅDET NØRRE UTTRUP ERHVERVSOMRÅDE VED SUNDSHOLMEN MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier,

Læs mere

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Lokalplan nr. 151 For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Ikast Kommune Marts 2006 Titel Lokalplan nr. 151 Erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast Udarbejdet af Ikast kommune Planafdelingen Illustration

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej.

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. G-110 LOKALPLAN G-110 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL VEST FOR EGEBJERGVEJ I DET SYDVESTLIGE GEDVED GEDVED

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 47A FOR ET OMRADE AF

KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 47A FOR ET OMRADE AF KALUNDBORG KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 47A FOR ET OMRADE AF DEN GAMLE BYKERNE. INDHOLDSFORTEGNELSE:...---e --i11 1. Indledning 2. RedegØrelse for lokalplanens forhold til anden planlægning 3. Lokalplan nr.

Læs mere

. KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15A VED KONGSTRUP

. KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15A VED KONGSTRUP . KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15A VED KONGSTRUP INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Redegnre1 se for lokal p1 anens forhold ti1 anden p1 anlægning. 3. Lokalplan nr. 15 A i Afsnit Il 1: Lo kal p1

Læs mere

En del af planen er d. 11.09.2013 erstattet af Lokalplan 247 PlanID: 2.260.845

En del af planen er d. 11.09.2013 erstattet af Lokalplan 247 PlanID: 2.260.845 En del af planen er d. 11.09.2013 erstattet af Lokalplan 247 PlanID: 2.260.845 LOKALPLAN 243 Vesttribunen på Lyngby Stadion INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 Baggrund 2 Eksisterende forhold 2 Lokalplanens

Læs mere