DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk

3 Digitaliseret af / Digitised by Det Kongelige Bibliotek / The Royal Library København For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consult

4 mm wm ^OV^cj,C^L. ^fthi

5 VERDENSKRIGEN %

6 GUD OG KRIGEN ELLER LIDELSENS GAADE ET LILLE BIDRAG TIL DENS LØSNING AF THOMAS NIELSEN SMED - EGET FORLAG -

7 CENTRALTRYKKERIET-NYKØBING F

8 FORORD. Naar Dagspressen ikke kunde gaa med til at lade For# handlingen om dette Æmne ogsaa omfatte Lidelsen, saadan som jeg ønskede, og Forhandlingen efterhaanden blev saa uklar paa Grund af forkerte Citater og Underskrifter, at ingen mere kunde finde Rede deri, og naar den, som den er ført, uden i mindste Maade at komme i Forbindelse med Livet der leves, saa kan den, som jeg mener, at den tydelig nok har vist selv, intet faa afgjort, og intet faa at betyde, og da det var det, jeg vilde, at den skulde, saa kunde jeg ikke mere lege med der. Den Sag var for god til den Behandling, og derfor kom«mer den nu frem paa denne Maade. Bruscrup pr. Fiskebæk, i December Thomas Nielsen, Smed.

9

10 At tale om Gud og Krigen, saadan som der nys er bleven i Dagspressen, uden at der tages mere med der ind under, kan naturligvis ikke føre til noget, fordi begge disse Ting for os er saare uklare Begreber. Vil vi finde en Me* ning, et Forhold mellem dem, saa maa vi nødvendigvis be* gynde med noget mere nærliggende og almindeligt, som er i Forbindelse dermed, f. Eks. Ødelæggelsen eller Lidelsen. Det sidste er altid det, der optager mig mest, og derfor er det den, jeg vil beskæftige mig med her. At jeg kan finde Mening i Lidelsen, finde et Sted at se den fra, saa den bliver rimelig og forstaaelig, saa vi ogsaa af den kan drage Lære for Livet vi lever, i en Tid som nærværende, hvor alting synes lige broget og uklart, det maa jeg jo være beredt paa vil blive betragtet som urimelig. }eg skal dog gennem nogle enkelte Træk ude fra Livet prøve at vise, at det ikke er saa galt endda, at der for mig virkelig er en god Mening i Lidelsen, saa det blot er om at faa den frem, saa vi kan regne med den, at det gælder. Hvad jeg har lært herom, har jeg lært af Grundtvig og er i store Træk dette, at der er en slaaende Sammenhæng mellem Synd og Lidelse, mellem det onde vi gør, og det vi maa lide, og at det kun er vor Tids forkerte Maade at se det paa, der gør, at vi ikke ser det. Her staar vi nu ved et andet stort Spørgsmaal, som vi og* saa maa regne med, tor at vi kan komme frem, vor Maade at tænke paa nemlig, eller som vi ogsaa kan kalde det, vor Opdragelse. Hvad forstaar vi herved, heller intet, vel? H er lærer vi ligeledes at Grundtvig, at vore Opdragere og Lærere, det er de studerede, de boglærde Folk i Landet.

11 6»I ethvert Samfund er Folket delt i mindst to Stænder, en lærd og en læg; den lærde Stand det er Landets Lærer* stand, og som den virker, saa er Tilstanden i Landet«. Se, det fandt jeg var en usædvanlig klar Fremstilling af dette Forhold. Og saa til det første igen, dette med Op* dragelsen. Ser vi den i dette Lys, saa ser vi straks, at det er Lærernes Virksomhed, at det kommer an paa, det er den, der maa prøves, og dette tror jeg at kunne bedst ved et lille Eksempel, et lille Træk af Lidelsen og et af dem, som er mindst stødende. For det er jo en Ulempe ved at drage Træk frem af den i en uklar Tid, at man da let kommer til at støde en eller anden, som ikke til Gavns forstaar, at det her er Sagen og ikke Personen, det gælder. Altsaa den Lidelse, jeg her tænker paa, det er den, der findes paa den ene Side af det Skel, der ogsaa altid findes i et Folk, hos den Del af Folket, d er»ikke kan komme frem«, hos dem, der trods alt Arbejde og Anstrengelse ikke kan komme frem, men synker dybere og dybere i Armod og Elendighed, ofte Slægt efter Slægt og ofte ender som LMskud i Samfundet, til Skam og Besvær for dette, i Mod* sætning [til dem, der staar paa den anden Side af Skellet, dem som arbejder sig frem og hæver sig i Standen; det er den Lidelse, som det er, før det førstnævnte, jeg har tænkt meget paa; dette, hvorfor nogle saadan skulde ligge under i Samfundet. Hvad har vi lært herom i Børneskolen? Jeg erindrer ikke noget. Og hvor vi som Voksne hørte Lærerne tale herom, hvad enten det er fra Prædike* eller Talerstol, saa er det jo gerne paa den Maade, at de drager en eller anden svag Side frem, saasom Drikkeriet, Driveriet, Banden, Løgn, Kortspillet, Forlystelserne eller lign. og viser saa, hvorledes alt sligt ikke sømmer sig for gode, oplyste Menne* sker, at det ser stygt ud, at det maa vi endelig vænne os at med osv., og efter Talen gaar hver til sit og al Ting bliver ved det gamle. Og hvorfor? Fordi der ingen højere Sammenhæng blev paavist mellem det som er, og det som skulde være. For Grundtvig var det jo saadan, at det var Gud vi staar til Ansvar for alt sligt, det er ham, som gør Ret og Skel, saaledes at de, som med god Villie stræber

12 at gøre det gode, de kommer frem, og dem, der vil trodse hans Bud og gøre hvad der er lavt og daarligt, de synker ned. Det var denne Sammenhæng mellem Velgerning og Glæde og mellem Synd og Lidelse, som Grundtvig her kunde paavise, jeg kunde have Lyst til at have videre omkring. Den skjulte Kraft, der kan spores her, den sig selv aaben* barende Sandhed, som Grundtvig kalder den, det er den, som jeg vil gøre opmærksom paa, for at andre, som har Lyst, kan prøve selv og gøre Sammenligning ogsaa i andre Forhold og ligeledes prøve, om der er noget i det, de har lært om Gud, der forbyder dem at tro, at det er saadan. For dem, som er kommen paa Livets Skyggeside, dem, hvis Lod det er bleven at lide ondt, for dem kan det vel være vanskeligt at tro, at det er saadan, men for dem, som har Held og Lykke med sig, for dem maa det vist være en Trøst og Opmuntring at tro, at det er saadan, det hænger sammen. Ja, sligt skulde og kunde jo siges meget bedre og tyde# ligere, end jeg kan det. Men hvem skal gøre det? Lærerne, hvis Sag det var, synes ikke at kunne se det. Ja, vidste vi blot hvad vi havde for, kun at gøre, hvad der var ret, da vilde vi jo aldrig tænke paa andet. Men jeg taler saa frit om Lærerne og deres Virksomhed. Jeg er saa sikker, indvender man, men det er vel kun, fordi der her, efter min Maade at se det paa, bliver Overens? stemmelse mellem det som er, og det som jeg har lært, det maatte blive, saa jeg maa tro, at det er rigtig. Jeg skal her søge at vise, hvorledes jeg mener, det staar til med os her. Vi maa saa gaa lidt tilbage i Tiden og ligesom altid, hvor vi skal have en Redelighed, begynde ved Begyndelsen, og den gjorde Grundtvig, da han for hundrede Aar siden rejste Striden med sine samtidige Medlærde om deres For* hold til Videnskaben, idet han paastod, at de hang alt for meget efter den tyske, aandløse, filosofiske Videnskabelighed, som han sagde var falsk og engang maatte bringe alt, hvad der byggedes paa den, til Fordærvelse og Ødelæggelse. Som vi ved, var der ikke mange, der vilde høre denne Tale. Man fortsatte ad de engang betraadte Veje, spekule*

13 rede og filosoferede, gav Forklaring og Oplysning om alt, uden nogensinde at komme til at regne med Gud, eller hvad han vilde eller gjorde, stredes med Grundtvig efter alle Kunstens Regler. Intet Vaaben var for tarveligt, blot man kunde faa ham fældet. Men Grundtvig blev ved sit: Historien, Tiden, skal vise, hvem der har Ret, Sandheden, der aabenbarer sig selv. Nu er der som sagt gaaet hundrede Aar siden da, og hvad lærer de os nu? Hvad viser den Tid os? Ikke sandt, det er ikke meget fornøjeligt, det vi ser. Det er ikke store Ting, der er bleven udviklede i den Tid. I Kirken er bleven saa mørkt og koldt, at ingen mere har Lyst til at komme der, vort Retsvæsen har ondt ved at blive respekteret, Militærvæsenet synes at være under al Kritik, Arbejdsforholdene saa forstyrrede, at ingen har Lyst til at arbejde mere. Ægteskabet og Hjemmene er ved Georg Brandes gjort til noget af det tarveligste i Samfundet, Sko# lens Virksomhed er saa omfattende og vidtløftig, at det kun er med et uklart Begreb om alt, at Eleverne forlader den, Lærerne staar usikre,»intet er afgjort«for dem mere. Livet er gjort til et stort Pengespørgsmaal, saa vi efterhaan* den er bleven saa optaget af dette, at skaffe Penge nok, saa vi ikke faar Tid til at tænke paa andet. Ja, ikke sandt, det er omtrent saadan det ser ud nu! Og nu har Opløsningen og Ødelæggelsen begyndt sit Værk i Videnskabens Hjemland, og den breder sig med rivende Fart, saa vi bekymret maa spørge, hvor skal den ende? Og endnu priser vi højlydt med Peter Nansen som Udraaber og Arboe Rasmussen som Skriver den taabelige Videnskabelighed. Se, det var saa et andet lille Træk ude fra Livet; ogsaa her sporer vi Kraften, den hemmelighedsfulde, der gør som den vil, uden Hensyn til, hvad vi mener eller vil, den i alt sig selv aabenbarende Sandhed. Naar vi endda snart i al vor ubegribelige Oplysning kunde faa Øje paa den, saa kunde vi dog maaske ogsaa snart faa noget afgjort, som vi saa kunde bygge noget nyt op paa, og blive færdig med den idelige Gentagelse af det, som vi ser intet fører til.

14 9 Ja, det var nu lidt om Gud og Krigen, saadan som jeg tænker mig, og mener der bør tales, og man ser vist straks Forskellen. Medens jeg tror, at Gud er over Krigen, at han har sendt den, at Krigen er Herrens Torden* røst, som Grundtvig udtrykker det, at Guds Finger kan spores overalt, at Herren lader sig ingen Steder uden Spor, og glad kan give ham Æren for alt det, som ingen andre kan, og at vi saaledes kan tale om hans Del i alt hvad der sker, og paa den Maade komme til at regne med ham i det daglige Arbejde, i Livet der leves, saadan som det nødvendigvis maa være, om der skal være Mening i Talen om ham. Medens jeg tror, det er saadan, saa paastaar mine Modstandere (dem der i Dagspressen protesterede mod min Opfattelse), at det er forkert og anfører noget derimod, der lyder for mig omtrent som saa: de siger noget om Gud og Krigen, saadan som de har lært eller tænkt det. En mener, at Gud nok kan tillade Krigen; en anden, at han aldeles ikke kan have noget med den at gøre; en tredie, at han maaske nok er med i Krigen, men at det iøvrigt er noget, som vi smaa Mennesker slet ikke maa bilde os ind, at vi kan vide noget om, osv. Men hvad det betyder for dem, at det de paastaar, der er rigtig, at det er det paa den Maade (efter 1 ænkningens almindelige Love), at det mod* satte er forkert og saaledes maa bekæmpes, og ser det be* kræftet i Livet, der leves. Se det skal man ikke mærke noget til. For mig bliver det saadan, at saadan en Snørestøvle af en Gud, der saaledes kan skjule sig eller staa uvirksom i en Begivenhed som Verdenskrigen, og maa finde sig i al den 1 rods og Spot, i alt det lave og daarlige, der er til i vor 1 id, uden at have noget at modvirke det med, en saadan Gud vil jeg nødig have Maskepi med, men vil stræbe at vise hans Limulighed saa godt jeg kan, til Fordel tor ham, som jeg, og da Gudskelov flere andre, tror paa. Ham, som vi lærte om i Luthers Katekismus i Børneskolen, ham, som vi skal frygte og elske, som gør rig og fattig, som nedtrykker og ophøjer, som gør vel imod dem, der holder hans Bud, i indtil de tusinde Led, ham, hvis Part i Krigen et Par Præster ogsaa har skrevet om i den sidste Tid,

15 10 saaledes Pastor Modersohn, han er jo ganske vist en Tysker, men det er jo dem, vi sætter Pris paa at lære af, saa det er vel kun i sin Orden, at han høres. Han skriver i et tysk kirkeligt Ugeblad, at Gud har sendt Tyskland Krigen for at straffe det tyske Folk for dets»frafald, Haan, Spot, fræk Ugudelighed og tøjlesløs Usædelighed«. Det tyske Folk har ikke villet gaa de andre Veje, som Gud har anvist det til Frelse.»Kunde Gud da handle anderledes end han har gjort?«fortsætter Præsten.»Maatte Gud da ikke gribe til Staven;»Nød«for at tugte os? Jo, vi har fortjent, at Gud har sendt os denne Hjems søgelse, ja, vi har selv med vore Synder forskyldt denne Krig. Ak, maatte vort Folk dog erkende dette! Maatte der ske en Vækkelse ned gennem vort Folks Rækker: Vi har syn# det! Maatte denne Krig, denne Tugtelse fra Guds Haand, bringe os til at gøre Bod! Saa vil vi ogsaa faa at se, hvortil Gud har sendt os denne Revselse.«I»Kirken og Hjemmet«skriver Stiftsprovst Liitzhøft saa# ledes: I Matth siger Jesus om de forfærdelige Dage, som gaar forud for Jerusalems Ødelæggelse og Verdens=Dom# men:»dersom disse Dage ikke blev forkortede, vilde intet Kød blive frelst.«det er jo ogsaa et Stykke Verdens#Dom, der nu gaar hen over vor Verdensdel, en Dom, der, som enhver anden Dom, er en Opfyldelse af Ordet:»Som et Menneske saar, saa skal han og høste.«thi Krig er en af Syndens Frugter og Følger. ]eg har et eller andet Sted læst, at da København bom# barderedes 1807, og Vor Frue Kirke brændte, som nylig en Del af Domkirken i Rheims, da lød fra 1 aarnets Sang# værk midt i Larmen og Braget fra Kanonernes 1 orden og de springende Bomber, stille og højtidsfuldt den gamle Melodi:»Vreden Din afvend, Gud, ved vore Sukke.«Det

16 11 var sidste Gang, Klokkespillet deroppe kaldte paa Købens havnerne, og det gav Genlyd i manges Hjerter. Der er utvivlsomt mange at os, der daglig beder:»fred udi Landet vi af Dig begære«, og vi synes maaske, at der bliver mere og mere Anledning til denne Bøn. Og der er utvivlsomt mange i hele det kæmpende Europa, som under de blodige Indtryk, maaske under dyb personlig Sorg, maaske selv ramte at en af Krigens mangfoldige grusomme Følgesvende, beder den samme Bøn:»Giv os snart Fred.«Og dog ser det jo paa ingen Maade ud til, at Freden snart skal komme. Der er jo ingen af Parterne, der vil høre om Fred endnu. Det ser jo ud, som om Gud ikke vil bønhøre denne Bøn endnu. Det ligger da nær for Mennesker, der tror paa Gud, at sige: Saa skal vel denne Slægt ad disse lugtens Veje ydmyges og bøjes, indtil den faar et andet Sind, indtil flere og flere beder:»afvend Din Vrede,«fordi flere og flere ser, at denne Slægt trænger til at omvende sig til Gud. Og vil man nu sige: Skal Krigen være et Tugtemiddel, skal den være et Lægemiddel, er da ikke Lægemidlet værre end Sygdommen? Thi kan noget være værre og mere ødes læggende for Folkene end denne Krig? Da synes jeg, at vi maa svare: ]a, der er en Ødelæggelse, der er værre. Det er værre for et Folk at raadne op i Synd, i aandeligt Hovmod, i Materialisme, i Uretfærdighed mod andre, i Undertrykkelse af andre, i Letfærdighed og Sanse# lighed. 1 hi dette er den aandelige Død, dette er, at Sjælene fordærves. Mon det ikke er noget af dette, vor Slægt skal lære? Og derfor skal vi ikke bede:»afvend Din Vrede«, ikke blot bede: Lad disse Krigens Dage blive forkortede; men ogsaa: Lær os, og lær vor Slægt at faa et andet Sind, lær os og vor Slægt Ydmyghed, Tro, Renhed og Retfærdighed, at Gudsfornægtelsens og Ulydighedens Dage kan blive forkortede. Da vil bedre Tider oprinde«. Se, det er da en Gud. Ved at tale om ham paa den

17 12 Maade bliver der dog en klar Tanke deri, saa faar man dog Indtryk af, at det er en levende Gud, der regnes med, og vil man saa endda indvende, at det, de to sidstnævnte Præster siger, er forkert, saa svarer jeg blot, at saa er det kun Uenigheden, der kommer tydeligere frem derved, den grænseløse Uenighed mellem Lærerne selv i de vigtigste Spørgsmaal. Det er den, man støder paa, hver Gang man tænker lidt nærmere over, hvad de siger, saa det derved bliver umuligt deraf at lære, hvad man maa tro og gøre, og deraf den almindelige Sløvhed og Ligegyldighed. Den eneste, der faar lidt ud af Uenigheden, det bliver vel mig, naar jeg ser, at min Opfattelse staar uberørt af det hele, og saaledes føler mig stærkere i den. Ja, ikke sandt, naar først Samfundsforholdene er saadan, saa er det vist snart paa Tide, at tænke over, om det ikke er Grunden, den Viden, som de blev bygget paa, der er forkert, og i saa Fald faa lagt den hen imellem alt det andet af den Slags, og saa i Stedet for, dersom det endnu er Tid, prøve at lære af ham, som for saa længe siden paaviste, at det var saadan, og lærte os noget der var bedre, af Grundtvig. Og saa ikke gøre det paa den Maade, som vi gør det nu, lære lidt af ham og lidt af andre, for ogsaa det har nu vist sig ugørlig, derved nemlig, at ikke en eneste har formaaet at gøre ham et af hans mange Kunststykker efter og ikke en har kunnet naa op ved Siden af ham i nogen Ting, eller i nævneværdig Grad formaaet at udvikle noget af det, han havde saa godt begyndt. Altsaa ikke paa den Maade, men paa den eneste rimelige, at smide alt det andet til Side, og saa lære af ham alene, at ligesom han, i alt hvad han talte og skrev, var i Strid med hele den øvrige Lærerstand, saa maa det altid være i Strid, hvad vi lærer af de to Parter, det maa være enten eller, saa først kan vi tænke paa at faa en Redelighed i Tingene.

18

19

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til Paaskedag

Prædiken til Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Juledag 1928 II overstreget

Juledag 1928 II overstreget En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Prædiken til 3. S. i Fasten

Prædiken til 3. S. i Fasten En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Hr. Norlev og hans Venner

Hr. Norlev og hans Venner Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

En Mand og hans Fjende. Barthianerne og deres Skjald

En Mand og hans Fjende. Barthianerne og deres Skjald En Mand og hans Fjende. Barthianerne og deres Skjald Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Prædiken til 12. S.e. Trinitatis

Prædiken til 12. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag 1930

Prædiken til Skærtorsdag 1930 En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag

Prædiken til Skærtorsdag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Første Søndag efter Paaske

Første Søndag efter Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 11.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 11.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. 07-08-2016 side 1 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Lukas 7,36-50 Jeg tror at vi mennesker ofte bliver angrebet af comparatitis. Jeg kunne ikke finde et godt dansk ord til denne lidelse,

Læs mere

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Prædiken til 8. S.e.T. I

Prædiken til 8. S.e.T. I En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr.

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Bøn i Bibelen Find dias på Spørgsmål Beder du? Hvis ja: Hvordan? Hvor ofte? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor

Læs mere

Prædiken til Kristi Himmelfart

Prædiken til Kristi Himmelfart En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Kaj Munks Svar til Pastor Fibiger

Kaj Munks Svar til Pastor Fibiger Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

En liden Stund. En prædiken af. Kaj Munk

En liden Stund. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Stine Munch Da vi præster for snart ret længe siden stillede os selv og hinanden den opgave at prædike over de taler som Søren Kierkegaard

Læs mere

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Giv os som Folk den Tugt vi behøver

Giv os som Folk den Tugt vi behøver Giv os som Folk den Tugt vi behøver En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Septuagesima. En prædiken af. Kaj Munk

Septuagesima. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ny Bog om Luther. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Bog om Luther. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav lforedraget "Nutidens sædelige Lighedskrav" bokkede Elisabeth Grundtvig op om "handskemorqlen", der krævede seksuel ofholdenhed for begge køn inden giftermå\. {. Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Oppebie. En prædiken af. Kaj Munk

Oppebie. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Krig! En prædiken af. Kaj Munk

Krig! En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev)

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Kom, Sandheds Ånd og vidne giv At Jesus Kristus er vort liv Og at vi ej af andet ved End Ham, vor sjæl til salighed.

Kom, Sandheds Ånd og vidne giv At Jesus Kristus er vort liv Og at vi ej af andet ved End Ham, vor sjæl til salighed. PRÆDIKEN SØNDAG DEN 15.JULI 2012 6.SETRIN BRAHETROLLEBORG KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 AASTRUP KL. 14 (KIRKEKAFFE) Tekster: 2.Mos.20,1-17; Rom.3,23-28; Matth.19,16-26 Salmer: 392,512,493,621,444 Kom, Sandheds

Læs mere

Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis )

Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis ) Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis ) En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj

Læs mere

Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne:

Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne: Reformationsgudstjeneste Konfirmanderne medvirker Salmer: 487, 337, 289 / 336, 29 Rom. 3. 21-26 Rødding, 13. marts 2016 Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne: Men nu har Gud vist,

Læs mere

Prædiken i Helligåndskirken I

Prædiken i Helligåndskirken I En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Onsdagen April 22, Joh V

Onsdagen April 22, Joh V 5275 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 14. april 2017 Kirkedag: Langfredag/A Tekst: 1 Mos 22,1-18; Es 52,13-53,12; Mk 15,20-39 Salmer: SK: 195 * 189 * 191 * 188,1-2 * 192 LL: samme Nogle gange,

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Femte Søndag efter Paaske

Femte Søndag efter Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Seksagesima. En prædiken af. Kaj Munk

Seksagesima. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Indledning til 17 20 åringers stævne i Thisted søndag d. 25. maj 1941

Indledning til 17 20 åringers stævne i Thisted søndag d. 25. maj 1941 1 Tale ved KFUM stævne i Thisted 1941 Af Aage Rosendal Nielsen Indledning til 17 20 åringers stævne i Thisted søndag d. 25. maj 1941 Emnet: Hvad får jeg ud af min Bibel? Bøn! Vi takker dig Gud vor Far,

Læs mere