EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Rådets fælles holdning (16056/5/2004 C6-0221/ /0189A(COD))

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Rådets fælles holdning (16056/5/2004 C6-0221/2005 2003/0189A(COD))"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed PE v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE v01-00) Avril Doyle Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse fluorholdige drivhusgasser Rådets fælles holdning (16056/5/2004 C6-0221/ /0189A(COD)) Rådets fælles holdning Rådets fælles holdning Ændringsforslag Ændringsforslag af Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Thomas Ulmer og Anja Weisgerber Ændringsforslag 18 Henvisning 1 under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1, og artikel 95 med hensyn til artikel 7, 8 og 9 i denne forordning, under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95, Or. de Genfremsættelse af Kommissionens forslag til retsgrundlag, som Parlamentet tilsluttede sig under førstebehandlingen. AM\ doc PE v01-00

2 Ændringsforslag af Holger Krahmer og Vittorio Prodi Ændringsforslag 19 Henvisning 1 under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1, og artikel 95 med hensyn til artikel 7, 8 og 9 i denne forordning, under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95, Af hensyn til retssikkerheden bør forordningen kun have et enkelt retsgrundlag. Det bør være artikel 95, da en produktorienteret forordning baseret på artikel 175 vil kunne blive til skade for det indre marked. En forordning baseret på artikel 95 bør naturligvis være omfattet af de højeste miljøstandarder og miljøbeskyttelse. Ændringsforslag af Caroline Lucas og Marie Anne Isler Béguin Ændringsforslag 20 Betragtning 3 a (ny) (3a) De fluorholdige drivhusgasser, der er omfattet af Kyoto-protokollen og denne forordning, er stærke drivhusgasser, hvoraf nogle er op til gange mere skadelige end CO2 eller har en atmosfærisk levetid på op til år. Ændringsforslag af Caroline Lucas og Marie Anne Isler Béguin Ændringsforslag 21 Betragtning 5 (5) Det primære formål med denne forordning er at reducere emissionerne af de fluorholdige drivhusgasser, der er omfattet af Kyoto-protokollen, og dermed at beskytte miljøet. Retsgrundlaget bør derfor være (5) Det primære formål med denne forordning er at forebygge og reducere emissionerne af de fluorholdige drivhusgasser, der er omfattet af Kyotoprotokollen, og dermed at beskytte miljøet. PE v /33 AM\ doc

3 traktatens artikel 175, stk. 1. Retsgrundlaget bør derfor være traktatens artikel 175, stk. 1 For langt de fleste anvendelser findes der allerede teknisk mulige, omkostningseffektive og miljømæssigt mere acceptable erstatninger for HCP, PFC og SF6. Klimaændringer må håndteres gennem innovation, og der bør derfor opmuntres til en hurtig overgang til miljøvenlige alternativer og teknologier. Ændringsforslag af Caroline Lucas og Marie Anne Isler Béguin Ændringsforslag 22 Betragtning 6 (6) Det er dog hensigtsmæssigt at træffe foranstaltninger på fællesskabsplan på grundlag af traktatens artikel 95 for at harmonisere kravene til anvendelse af fluorholdige drivhusgasser og markedsføring og mærkning af produkter og udstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser. Markedsførings- og anvendelsesrestriktioner for visse anvendelser af fluorholdige drivhusgasser anses for hensigtsmæssige, hvor der findes levedygtige alternativer og hvor forbedring af indeslutning og genvinding ikke er mulig. Samtidig bør der tages hensyn til frivillige tiltag i nogle industrisektorer, samt, at der til stadighed er udvikling af alternativer i gang. (6) Det er hensigtsmæssigt at træffe foranstaltninger på fællesskabsplan for at harmonisere minimumskravene til anvendelse af fluorholdige drivhusgasser og markedsføring og mærkning af produkter og udstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser. Markedsførings- og anvendelsesrestriktioner for visse anvendelser af fluorholdige drivhusgasser anses for hensigtsmæssige, hvor der findes sikre og miljømæssigt acceptable alternativer. Der bør opmuntres til udvikling af nye alternativer og til overgang til eksisterende alternativer. Af hensyn til retssikkerheden og eftersom forordningens formål og indhold klart vedrører miljøbeskyttelse bør hele forordningen bygge på artikel 175. For langt de fleste anvendelser findes der allerede teknisk mulige, omkostningseffektive og miljømæssigt mere acceptable erstatninger for HCP, PFC og SF6. Markedet er imidlertid præget af en hel del inerti, hvilket forhindrer, at man hurtigere griber til alternativer. Innovation og overgang til mere miljøvenlige alternativer bør fremmes aktivt. AM\ doc 3/33 PE v01-00

4 Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde og Johannes Blokland Ændringsforslag 23 Betragtning 6 a (ny) (6a) Denne forordning bør ikke afholde medlemsstater fra at opretholde eller indføre strengere beskyttelsesforanstaltninger. På grund af de forskelle, der eksisterer mellem medlemsstater med hensyn til deres etablerede praksis for reduktion af visse fluorholdige drivhusgasser, bør medlemsstaterne have mulighed for at opretholde eller indføre strengere foranstaltninger. Dette er nødvendigt for at sikre overensstemmelse med traktatens bestemmelser om et højt beskyttelsesniveau som fastsat i artikel 174, stk. 2, og artikel 95, stk. 3. Det er desuden nødvendigt for at sikre, at medlemsstaterne har mulighed for at gennemføre deres planer for reduktion af fluorholdige drivhusgasser i overensstemmelse med Kyoto-protokollen. Hvis forordningen gennemføres uden denne "miljøgaranti", vil nogle medlemsstater få et lavere beskyttelsesniveau, end de har i dag, og de vil få problemer med gennemførelsen af de reduktioner af fluorholdige gasser, der er planlagt i overensstemmelse med Kyotoprotokollen. Ændringsforslag af Caroline Lucas og Marie Anne Isler Béguin Ændringsforslag 24 Betragtning 6 a (ny) (6a) Eftersom der allerede findes mindre skadelige alternativer til HFC, PFC og SF6 for langt hovedparten af anvendelser, er det rimeligt at begrænse brugen af dem og markedsføringen af produkter og anlæg, PE v /33 AM\ doc

5 der indeholder disse gasser, til anvendelser, hvor der ikke findes sikre eller mere miljøvenlige alternativer. For langt de fleste anvendelser findes der allerede teknisk mulige, omkostningseffektive og miljømæssigt mere acceptable erstatninger for HCP, PFC og SF6. Markedet er imidlertid præget af en hel del inerti, som forhindrer, at man hurtigere griber til alternativer, hvilket til dels skyldes den magtfulde fluorcarbonindustri, som fortsat har en udtalt interesse i brugen af CFC, HCFC og nu også HFC. Mens emissionsniveauerne for andre gasser, der er omfattet af Kyoto-protokollen, dvs. CO2, methan og N20, er stabile eller langsomt stigende i Europa, øges især HFC-emisionerne meget hurtigt. Ændringsforslag af Peter Liese Ændringsforslag 25 Betragtning 6 a (ny) (6a) Traktatens artikel 95, stk. 3, stiller krav til Kommissionen om, at dens forslag skal bygge på et højt beskyttelsesniveau under hensyntagen til navnlig enhver ny udvikling baseret på videnskabelige kendsgerninger. Ændringsforslag af Caroline Lucas og Marie Anne Isler Béguin Ændringsforslag 26 Artikel 1, afsnit 1 Formålet med denne forordning er at reducere emissioner af fluorholdige drivhusgasser, der er omfattet af Kyotoprotokollen. Den gælder for de fluorholdige drivhusgasser, der er opført i bilag A til protokollen. Bilag I til denne forordning indeholder en liste over de fluorholdige drivhusgasser, som på nuværende tidspunkt er omfattet af denne forordning, samt deres Formålet med denne forordning er at forebygge og reducere emissioner af fluorholdige drivhusgasser, der er omfattet af Kyoto-protokollen. Den gælder for de fluorholdige drivhusgasser, der er opført i bilag A til protokollen. Bilag I til denne forordning indeholder en liste over de fluorholdige drivhusgasser, som på nuværende tidspunkt er omfattet af denne AM\ doc 5/33 PE v01-00

6 globale opvarmningspotentiale. I lyset af de ændringer, som er omhandlet i artikel 5, stk. 3, i Kyoto-protokollen og accepteret af Fællesskabet og dets medlemsstater, kan bilag I revurderes og eventuelt ajourføres. forordning, samt deres globale opvarmningspotentiale. I lyset af de ændringer, som er omhandlet i artikel 5, stk. 3, i Kyoto-protokollen og accepteret af Fællesskabet og dets medlemsstater, kan bilag I revurderes og eventuelt ajourføres. For langt de fleste anvendelser findes der allerede teknisk mulige, omkostningseffektive og miljømæssigt mere acceptable erstatninger for HCP, PFC og SF6. Ændringsforslagene tilstræber at præcisere, at denne forordning ikke kun er rettet mod at begrænse disse fluorholdige drivhusgasser, men også mod at erstatte dem med miljøvenlige alternativer. En hurtig overgang til disse alternativer vil ikke blot være en hjælp til at håndtere klimaforandringerne, men vil også fremme den teknologiske innovation. Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde og Johannes Blokland Ændringsforslag 27 Artikel 1, afsnit 1 a (nyt) Denne forordning er ikke til hinder for, at medlemsstater opretholder eller indfører strengere beskyttelsesforanstaltninger. De nuværende forskelle medlemsstaterne imellem med hensyn til deres etablerede praksis i henseende til begrænsning af visse fluorholdige drivhusgasser gør det nødvendigt, at medlemsstaterne får mulighed for at opretholde og indføre strengere foranstaltninger. Dette bør være tilfældet for at sikre overensstemmelse med traktatens bestemmelser om et højt beskyttelsesniveau på miljøområdet, jf. artikel 95, stk. 3, og artikel 174, stk. 2. Dette er desuden nødvendigt for at sikre medlemsstaterne mulighed for at gennemføre deres planer for reduktion af fluorholdige gasser i overensstemmelse med Kyoto-protokollen. Hvis forordningen gennemføres uden denne "miljøgaranti", vil nogle medlemsstater få et lavere beskyttelsesniveau, end de har i dag, og de vil få problemer med gennemførelsen af de reduktioner af fluorholdige gasser, der er planlagt i overensstemmelse med Kyotoprotokollen. PE v /33 AM\ doc

7 Ændringsforslag af Caroline Lucas og Marie Anne Isler Béguin Ændringsforslag 28 Artikel 1, afsnit 2 Denne forordning behandler indeslutning, anvendelse, genvinding og destruktion af de fluorholdige drivhusgasser, som er opført i bilag I, mærkning og bortskaffelse af produkter og anlæg, der indeholder disse gasser, indberetning af oplysninger om disse gasser, anvendelser som omhandlet i artikel 8 og markedsføring af produkter og anlæg som omhandlet i artikel 9 samt uddannelse og autorisation af personale, der er inddraget i aktiviteter, der er omfattet af denne forordning. Denne forordning behandler indeslutning, anvendelse, genvinding og destruktion af de fluorholdige drivhusgasser, som er opført i bilag I, mærkning og bortskaffelse af produkter og anlæg, der indeholder disse gasser, indberetning af oplysninger om disse gasser, kontrol af anvendelser som omhandlet i artikel 8 og markedsføringsforbud af produkter og anlæg som omhandlet i artikel 9 og bilag II samt uddannelse og autorisation af personale, der er inddraget i aktiviteter, der er omfattet af denne forordning. Ændringerne klargør indholdet af artikel 8 og 9 samt bilag II. Ændringsforslag af Frederika Brepoels Ændringsforslag 29 Artikel 1, afsnit 2 Denne forordning behandler indeslutning, anvendelse, genvinding og destruktion af de fluorholdige drivhusgasser, som er opført i bilag I, mærkning og bortskaffelse af produkter og anlæg, der indeholder disse gasser, indberetning af oplysninger om disse gasser, anvendelser som omhandlet i artikel 8 og markedsføring af produkter og anlæg som omhandlet i artikel 9 samt uddannelse og autorisation af personale, der er inddraget i aktiviteter, der er omfattet af denne forordning. Denne forordning behandler indeslutning, anvendelse, genvinding og destruktion af de fluorholdige drivhusgasser, som er opført i bilag I, mærkning og bortskaffelse af produkter og anlæg, der indeholder disse gasser, indberetning af oplysninger om disse gasser, anvendelser som omhandlet i artikel 8 og markedsføring af produkter og anlæg som omhandlet i artikel 9 samt uddannelse og autorisation af personale og virksomheder, der er inddraget i aktiviteter, der er omfattet af denne forordning. AM\ doc 7/33 PE v01-00

8 Tilføjelsen af ordene "og virksomheder" efter "personale" er nødvendig for at sikre overensstemmelse med ordlyden i artikel 5. Ændringsforslag af Frederika Brepoels Ændringsforslag 30 Artikel 2, nr. 7 7) "markedsføring": en producents eller importørs første levering til eller tilrådighedsstillelse for tredjemand, mod eller uden betaling, af produkter og anlæg, der indeholder eller hvis funktion er afhængig af fluorholdige drivhusgasser, inden for Den Europæiske Union 7) "markedsføring": en fabrikants, fabrikantens fællesskabsrepræsentants eller en importørs første levering til eller tilrådighedsstillelse for tredjemand, mod eller uden betaling, af produkter og anlæg, der indeholder eller hvis funktion er afhængig af fluorholdige drivhusgasser, inden for Den Europæiske Union med henblik på distribution eller anvendelse i Fællesskabet Formålet med dette ændringsforslag er at bringe definitionen af "markedsføring" i overensstemmelse med "Vejledning i anvendelse af de direktiver, der er udarbejdet på grundlag af den nye metode og den globale metode". Der er ikke tale om markedsføring, når et produkt fremstilles i en medlemsstat med henblik på eksport til et tredjeland. Ifølge denne vejledning er det bedre at anvende "fabrikant eller repræsentant" end "producent". Ændringsforslag af Frederika Brepoels Ændringsforslag 31 Artikel 2, nr ) "hermetisk lukket system": et system, hvor alle dele, der indeholder kølemidler, er gjort tætte ved svejsning, lodning eller en tilsvarende fast forbindelse 11) "hermetisk lukket system": et system, hvor alle dele, der indeholder kølemidler, er gjort tætte ved svejsning, lodning eller en tilsvarende fast forbindelse, hvilket indbefatter lukkede eller beskyttede adgangspunkter, der muliggør korrekt reparation eller bortskaffelse PE v /33 AM\ doc

9 Selv lukkede systemer har behov for passende adgangspunkter for at muliggøre korrekt udførelse af reparationer og bortskaffelse. Dette ændringsforslag fremmer genvinding af kølemidler fra systemet på en miljømæssigt forsvarlig måde som fastsat i artikel 4 (genvinding). Sådanne adgangspunkter er ikke loddet eller svejset, men beskyttet mod ukorrekt brug ved hjælp af dæksler, behov for særligt værktøj, forsegling osv. Ændringsforslag af Frederika Brepoels Ændringsforslag 32 Artikel 2, nr. 17 a (nyt) 17a) "stationær anvendelse" eller "stationært anlæg": en anvendelse eller et anlæg, som ikke normalt er i bevægelse, når det er i brug Stationære systemer er ikke-mobile systemer. De omfatter faste installationer, der er opstillet af en montør eller installatør på et givent sted, men også bærbare apparater, som en slutbruger kan anvende på forskellige lokaliteter. Ændringsforslag af Frederika Brepoels og Avril Doyle Ændringsforslag 33 Artikel 3, stk. 1, indledning 1. Operatørerne af følgende stationære anvendelser: køleanlæg, luftkonditioneringsanlæg, varmepumpeanlæg og brandsikringssystemer, der indeholder fluorholdige drivhusgasser, som anført i bilag I, skal ved hjælp af alle foranstaltninger, som er teknisk mulige og ikke medfører uforholdsmæssigt store 1. Operatørerne af følgende stationære anvendelser: køleanlæg, luftkonditioneringsanlæg, varmepumpekredsløb og brandsikringssystemer, der indeholder fluorholdige drivhusgasser, som anført i bilag I, skal ved hjælp af alle foranstaltninger, som er teknisk mulige og ikke medfører uforholdsmæssigt store AM\ doc 9/33 PE v01-00

10 omkostninger: omkostninger: Anlæg kan omfatte forskellige kredsløb. Ordet "anlæg" er for generelt og kan misforstås i denne situation. Med formuleringen "kredsløb" sikres en utvetydig beskrivelse. Ændringsforslag af Frederika Brepoels og Avril Doyle Ændringsforslag 34 Artikel 3, stk. 2, litra a a) anvendelser, der indeholder 3 kg fluorholdige drivhusgasser eller derover, kontrolleres mindst en gang hver tolvte måned, dog ikke anlæg med hermetisk lukkede systemer, der er mærket som sådan og indeholder mindre end 6 kg fluorholdige drivhusgasser a) anvendelser, der indeholder 3 kg fluorholdige drivhusgasser eller derover, kontrolleres mindst en gang hver tolvte måned, dog ikke kredsløb med hermetisk lukkede systemer, der er mærket som sådan og indeholder mindre end 6 kg fluorholdige drivhusgasser Anlæg kan omfatte forskellige kredsløb. Ordet "anlæg" er for generelt og kan misforstås i denne situation. Med formuleringen "kredsløb" sikres en utvetydig beskrivelse. Ændringsforslag af John Bowis og Avril Doyle Ændringsforslag 35 Artikel 3, stk. 2, afsnit 3 I forbindelse med dette stykke forstås der ved "kontrolleres for udsivning", at anlægget eller systemet især undersøges for udsivning med direkte eller indirekte målemetoder, der fokuserer på de dele af anlægget eller systemet, hvorfra det er mest sandsynligt, at der kan ske udsivning. I forbindelse med dette stykke forstås der ved "kontrolleres for udsivning", at anlægget eller systemet undersøges for udsivning med direkte målemetoder, der fokuserer på de dele af systemet, hvorfra det er sandsynligt, at der kan ske udsivning, eller med indirekte målemetoder, der fokuserer på mængden af fluorholdige drivhusgasser, der er indeholdt i systemet. PE v /33 AM\ doc

11 Artikel 3 vedrører forskellige anvendelser af fluorholdige gasser. Alle sektorer og gasser bør derfor behandles lige. Ændringsforslag af Chris Davies Ændringsforslag 36 Artikel 3, stk. 2, afsnit 3 I forbindelse med dette stykke forstås der ved "kontrolleres for udsivning", at anlægget eller systemet især undersøges for udsivning med direkte eller indirekte målemetoder, der fokuserer på de dele af anlægget eller systemet, hvorfra det er mest sandsynligt, at der kan ske udsivning. I forbindelse med dette stykke forstås der ved "kontrolleres for udsivning", at anlægget eller systemet undersøges for udsivning med direkte målemetoder, der fokuserer på de dele af systemet, hvorfra det er sandsynligt, at der kan ske udsivning, eller med indirekte målemetoder, der fokuserer på mængden af fluorholdige drivhusgasser, der er indeholdt i systemet. Vedrører ikke den danske tekst. Ændringsforslag af John Bowis Ændringsforslag 37 Artikel 3, stk Operatørerne af de i stk. 1 omhandlede anvendelser, der indeholder 300 kg fluorholdige drivhusgasser eller derover, skal installere udsivningsdetektionssystemer. Disse udsivningsdetektionssystemer kontrolleres mindst en gang hver tolvte måned for at sikre, at de fungerer tilfredsstillende. 3. Operatørerne af de i stk. 1 omhandlede anvendelser, der indeholder 300 kg fluorholdige drivhusgasser eller derover, skal installere udsivningsdetektionssystemer. Disse udsivningsdetektionssystemer kontrolleres mindst en gang hver tolvte måned for at sikre, at de fungerer tilfredsstillende. I forbindelse med brandsikringssystemer finder disse bestemmelser kun anvendelse på nye AM\ doc 11/33 PE v01-00

12 systemer, der er installeret efter datoen for forordningens ikrafttrædelse. HFC-brandsikringscylindre er forsynet med en trykmåler, som viser enhver udsivning. Eftermontering af en alarm i et eksisterende system vil betyde, at systemet skal standses, og at operatøren står uden brandsikring og uden forsikringsdækning i denne periode. Den tid og de omkostninger, der er forbundet med eftermontering af alamer i eksisterende brandsikringssystemer, samt den dermed forbunde risiko og den afbrydelse, der afstedkommes, er derfor urimelig. Ændringsforslag af Chris Davies Ændringsforslag 38 Artikel 3, stk Operatørerne af de i stk. 1 omhandlede anvendelser, der indeholder 300 kg fluorholdige drivhusgasser eller derover, skal installere udsivningsdetektionssystemer. Disse udsivningsdetektionssystemer kontrolleres mindst en gang hver tolvte måned for at sikre, at de fungerer tilfredsstillende. 3. Operatørerne af de i stk. 1 omhandlede anvendelser, der indeholder 300 kg fluorholdige drivhusgasser eller derover, skal installere udsivningsdetektionssystemer. Disse udsivningsdetektionssystemer kontrolleres mindst en gang hver tolvte måned for at sikre, at de fungerer tilfredsstillende. I forbindelse med brandsikringssystemer finder disse bestemmelser kun anvendelse på nye systemer, der er installeret efter datoen for forordningens ikrafttrædelse. HFC-brandsikringscylindre er forsynet med en trykmåler, som viser enhver udsivning. Eftermontering af en alarm i et eksisterende system vil betyde, at systemet skal standses, og at operatøren står uden brandsikring og uden forsikringsdækning i denne periode. Den tid og de omkostninger, der er forbundet med eftermontering af alamer i eksisterende brandsikringssystemer, samt den dermed forbunde risiko og den afbrydelse, der afstedkommes, er derfor urimelig. PE v /33 AM\ doc

13 Ændringsforslag af Avril Doyle Ændringsforslag 39 Artikel 4, stk. 3 a (nyt) 3a. Medlemsstaterne fremmer grænseoverskridende transport af genvundne fluorholdige drivhusgasser med henblik på destruktion eller regenerering i EU ved at tillade, at bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndighed kan udstede forhåndstilladelser til anlæg, der genvinder fluorholdige drivhusgasser. Forhåndstilladelser kan være tidsbegrænsede og kan til enhver tid tilbagekaldes af medlemsstaternes kompetente myndigheder. For at få producenter af fluorholdige drivhusgasser til at håndtere affaldsmaterialer og - produkter på en miljømæssigt forsvarlig måde bør medlemsstaterne fremme genvinding. Ved at fjerne de administrative omkostninger ved transport på tværs af grænserne af materiale i EU kan genvinding gøres mere attraktivt og økonomisk bæredygtigt. Affaldsmateriale og - produkter kan omdannes til værdifulde, genanvendelige materialer i stedet for at blive kasseret unødvendigt som affald. Ved at tillade, at en medlemsstats kompetente myndigheder kan give en forhåndstilladelse til anlæg, som genvinder fluorholdige gasser, kan det sikres, at fluorholdige gasser håndteres på en miljømæssigt ansvarlig måde ved slutningen af deres livscyklus. I forbindelse med gennemførelsen af forordningen om overførsel af affald fra 1993 er der blevet indført en ordning med forhåndsgodkendelse. Forhåndstilladelser til regenerering af fluorholdige gasser bør kunne gives til individuelle genvindingsanlæg, de skal være tidsbegrænsede og kunne tilbagekaldes af de kompetente myndigheder til enhver tid. Hvis der er et problem med en operatørs affaldsbehandling, kan og bør forhåndstilladelsen kaldes tilbage. For producenter, der beskæftiger sig med genvinding og genanvendelse, er forhåndstilladelser udstedt af bestemmelsesmedlemsstaterne nødvendige for at sikre omkostningseffektivitet i forbindelse med genvindingsoperationerne for fluorholdige gasser. AM\ doc 13/33 PE v01-00

14 Ændringsforslag af Avril Doyle Ændringsforslag 40 Artikel 5, stk Senest den * indfører Kommissionen på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne og i samråd med de relevante sektorer efter proceduren i artikel 11, stk. 2, mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse med hensyn til uddannelsesprogrammer og autorisation af det pågældende personale og af virksomhederne og deres personale, der udfører de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 3 og 4. * datoen for denne forordnings ikrafttræden. 1. Senest den * indfører Kommissionen på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne og i samråd med de relevante sektorer efter proceduren i artikel 11, stk. 2, mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse med hensyn til uddannelsesprogrammer og autorisation af både virksomhederne og al det pågældende personale, der udfører de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 3 og 4. * datoen for denne forordnings ikrafttræden. Klargør teksten. For at sikre en grundig kontrol med indeslutning af fluorholdige gasser er det nødvendigt med autorisation af både de involverede virksomheder og det involverede personale, uanset om de er selvstændige entreprenører eller arbejder i den pågældende virksomhed. Det bør ikke være valgfrit, om man autoriserer enten den ene eller anden part. Ændringsforslag af Dorette Corbey Ændringsforslag 41 Artikel 5, paragraph 1 1. Senest den * indfører Kommissionen på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne og i samråd med de relevante sektorer efter proceduren i artikel 11, stk. 2, mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse med hensyn til uddannelsesprogrammer og autorisation af det pågældende personale og af virksomhederne og deres personale, der udfører de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 3 og Senest den * indfører Kommissionen på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne og i samråd med de relevante sektorer efter proceduren i artikel 11, stk. 2, mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse med hensyn til uddannelsesprogrammer og autorisation af både virksomhederne og det pågældende personale, der udfører de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 3 og 4. PE v /33 AM\ doc

15 Dette ændringsforslag er på linje med førstebehandlingen. Med denne ordlyd er uddannelsesog autorisationsprogrammer obligatoriske for både virksomhederne og det pågældende personale, der deltager i installation, vedligeholdelse, servicering og kontrol af de anlæg, der er omfattet af forordningen. Kun på denne måde kan forordningen sikre: 1. bedre resultater inden for reduktion af emissioner 2. en stærkere stilling for alt personale i sektoren. Ændringsforslag af Caroline Lucas og Marie Anne Isler Béguin Ændringsforslag 42 Artikel 6, stk. 1, indledning 1. Senest den 31. marts hvert år regnet fra det første kalenderår efter forordningens ikrafttræden indberetter hver enkelt producent, importør og eksportør af fluorholdige drivhusgasser til Kommissionen, og sender samme oplysninger til den kompetente myndighed i den berørte medlemsstat, følgende data for det foregående kalenderår: 1. Senest den 31. marts hvert år regnet fra det første kalenderår efter forordningens ikrafttræden indberetter hver enkelt producent, importør, eksportør og ejer af fluorholdige drivhusgasser til Kommissionen, og sender samme oplysninger til den kompetente myndighed i den berørte medlemsstat, følgende data for det foregående kalenderår: Dette ændringsforslag indfører indberetningskrav også for ejere af store fluorholdige gasinstallationer. Ændringsforslag af Caroline Lucas og Marie Anne Isler Béguin Ændringsforslag 43 Artikel 6, stk. 1, litra c a (nyt) (ca) Ejere af de i artikel 3, stk. 2, litra b) og c), omtalte stationære anvendelser indhenter et registreringsnummer hos den relevante myndighed for hvert installerede system. AM\ doc 15/33 PE v01-00

16 Der er ikke nogen klar forbindelse med indeslutnings- og indberetningsbestemmelserne i den fælles holdning. En registreringsordning for store installationer, som indeholder mindst 30+ kg, vil give den kompetente myndighed mulighed for at vide, hvor disse systemer faktisk er installeret, hvem der driver dem, og hvad der til sidst sker med de fluorholdige drivhusgasser, der er indeholdt i disse systemer. Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt Ændringsforslag 44 Artikel 6, stk. 4 a (nyt) 4a. Stk. 1 finder ikke anvendelse på virksomheder, som fremstiller produkter eller anlæg, hvis funktion er afhængig af SF6-gasser. Virksomheder, som eksporterer eller importerer SF6-gasser i koblingsudstyr og i genpåfyldelige beholdere, der kun er beregnet til påfyldning af koblingsudstyr på stedet for at sikre dets funktion, bør også friholdes fra kravet i artikel 6, stk. 1. Denne præcisering bringer forordningen i overensstemmelse med eksisterende nationale bestemmelser, f. eks. den for nylig reviderede tyske lov om miljøstatistik. Ændringsforslag af Chris Davies Ændringsforslag 45 Artikel 7, stk Uden at det berører bestemmelserne i Rådets direktiv 67/548/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF om etikettering af farlige stoffer og præparater må de i stk. 2 anførte produkter og anlæg, der indeholder fluorholdige drivhusgasser, ikke markedsføres, medmindre den kemiske betegnelse på de fluorholdige drivhusgasser er identificeret ved hjælp af et mærke påført industriens 1. Uden at det berører bestemmelserne i Rådets direktiv 67/548/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF om etikettering af farlige stoffer og præparater må de i stk. 2 anførte produkter og anlæg, der indeholder fluorholdige drivhusgasser, ikke markedsføres, medmindre den kemiske betegnelse på de fluorholdige drivhusgasser er identificeret ved hjælp af et mærke påført industriens PE v /33 AM\ doc

17 godkendte nomenklatur. Mærket skal klart angive, at produktet eller anlægget indeholder fluorholdige drivhusgasser, og dette skal klart og uudsletteligt være anført på produktet eller anlægget ved de steder, hvor den fluorholdige drivhusgas påfyldes eller genvindes, eller på den del af produktet eller anlægget, som indeholder den fluorholdige drivhusgas. Hermetisk lukkede systemer skal mærkes som sådanne. godkendte nomenklatur. Mærket skal klart angive, at produktet eller anlægget indeholder fluorholdige drivhusgasser, samt angive deres globale opvarmningspotentiale, og dette skal klart og uudsletteligt være anført på produktet eller anlægget. Mærket skal anbringes på ydersiden forpå eller øverst oppe på produktet eller anlægget, således at det er klart synligt og ikke skjult. Hvis mærket ikke er anbragt ved de steder, hvor den fluorholdige drivhusgas påfyldes eller genvindes, eller på den del af produktet eller anlægget, som indeholder den fluorholdige drivhusgas, skal der anbringes endnu et mærke ved disse steder eller denne del. Hermetisk lukkede systemer skal mærkes som sådanne. På mange produkter er de steder, hvor den fluorholdige gas påfyldes, eller de dele, der indholder fluorholdige gasser, ikke synlige for forbrugerne. Ændringsforslaget vil sikre, at forbrugerne underrettes om det forhold, at et produkt indeholder drivhusgasser, og om gassernes globale opvarmningspotentiale. Ændringsforslag af Dorette Corbey Ændringsforslag 46 Artikel 7, stk Uden at det berører bestemmelserne i Rådets direktiv 67/548/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF om etikettering af farlige stoffer og præparater må de i stk. 2 anførte produkter og anlæg, der indeholder fluorholdige drivhusgasser, ikke markedsføres, medmindre den kemiske betegnelse på de fluorholdige drivhusgasser er identificeret ved hjælp af et mærke påført industriens godkendte nomenklatur. Mærket skal klart angive, at produktet eller anlægget inde- 1. Uden at det berører bestemmelserne i Rådets direktiv 67/548/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF om etikettering af farlige stoffer og præparater må de i stk. 2 anførte produkter og anlæg, der indeholder fluorholdige drivhusgasser, ikke markedsføres, medmindre den kemiske betegnelse på de fluorholdige drivhusgasser er identificeret ved hjælp af et mærke påført industriens godkendte nomenklatur. Mærket skal klart angive, at produktet eller anlægget inde- AM\ doc 17/33 PE v01-00

18 holder fluorholdige drivhusgasser, og dette skal klart og uudsletteligt være anført på produktet eller anlægget ved de steder, hvor den fluorholdige drivhusgas påfyldes eller genvindes, eller på den del af produktet eller anlægget, som indeholder den fluorholdige drivhusgas. Hermetisk lukkede systemer skal mærkes som sådanne. holder fluorholdige drivhusgasser, samt angive deres globale opvarmningspotentiale, og dette skal klart og uudsletteligt være anført på produktet eller anlægget. Er der tale om forbrugsvarer eller -udstyr, skal mærket anbringes på ydersiden forpå eller øverst oppe på varen eller udstyret, således at det er klart synligt og ikke skjult. Hvis mærket ikke er anbragt ved de steder, hvor den fluorholdige drivhusgas påfyldes eller genvindes, eller på den del af produktet eller anlægget, som indeholder den fluorholdige drivhusgas, skal der anbringes endnu et mærke ved disse steder eller denne del. Hermetisk lukkede systemer skal mærkes som sådanne. På mange produkter er de steder, hvor den fluorholdige gas påfyldes, eller de dele, der indholder fluorholdige gasser, ikke synlige for forbrugerne. Ændringsforslaget vil sikre, at forbrugerne underrettes om det forhold, at et produkt indeholder drivhusgasser, og om gassernes globale opvarmningspotentiale. Ændringsforslag af Caroline Lucas og Marie Anne Isler Béguin Ændringsforslag 47 Artikel 8, stk. 2 a (nyt) 2a. Der må kun benyttes fluorholdige drivhusgaser, hvor der ikke findes andre sikre, teknisk anvendelige og miljømæssigt acceptable alternativer. Dette ændringsforslag erkender, a) at der er brug for en hurtig innovation og hurtig overgang fra fluorholdige drivhusgasser til miljømæssigt acceptable alternativer, og b), at der allerede er oplagret betydelige mængder fluorholdige drivhusgasser (f.eks. i skum og i køle-, luftkonditionerings- eller brandsikringssystemer), som kunne påvirke vort klima, eftersom hvert enkelt installeret kg i sidste ende kan ledes ud i atmosfæren. PE v /33 AM\ doc

19 Ændringsforslag af Dorette Corbey Ændringsforslag 48 Artikel 8, stk. 2 a (nyt) 2a. Der må kun benyttes fluorholdige drivhusgaser, hvor der ikke findes andre sikre, teknisk anvendelige og mere miljømæssigt acceptable alternativer. Ændringsforslag i tråd med førstebehandlingen. Ændringsforslag af Caroline Lucas og Marie Anne Isler Béguin Ændringsforslag 49 Artikel 10, stk På grundlag af de fremskridt, der gøres med hensyn til potentiel indeslutning af emissioner fra eller erstatning af fluorholdige drivhusgasser i luftkonditioneringsanlæg, bortset fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer som omhandlet i Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil, og i køleanlæg i transportmidler, foretager Kommissionen en revision af denne forordning og offentliggør en rapport senest den 31. december Den fremsætter om nødvendigt også forslag til nye bestemmelser med henblik på anvendelse af artikel 3 på luftkonditioneringsanlæg, bortset fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer som omhandlet i direktiv 70/156/EØF, og på køleanlæg i transportmidler. 1. På grundlag af de fremskridt, der gøres med hensyn til reel indeslutning af emissioner fra eller erstatning af fluorholdige drivhusgasser med miljøvendlige alternativer i alle anvendelseskategorier omfattet af denne forordning, bortset fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer som omhandlet i Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil, foretager Kommissionen en revision af denne forordning og offentliggør en rapport senest den 31. december AM\ doc 19/33 PE v01-00

20 Såvel revisionsprocessen som Kommissionens rapport bør omfatte alle anvendelseskategorier og ikke blot visse specifikke anvendelseskategorier. Ændringsforslag af Frederika Brepoels Ændringsforslag 50 Artikel 10, stk. 2, litra e e) en evaluering af effektiviteten af de foranstaltninger vedrørende indeslutning, der træffes af operatører, jf. artikel 3, og en vurdering af, om der kan opstilles maksimale udsivningstal for installationer e) en evaluering af effektiviteten af de foranstaltninger vedrørende indeslutning, der træffes af operatører, jf. artikel 3, og en vurdering af, om der kan opstilles maksimale udsivningstal for installationer, idet der i denne forbindelse tages hensyn til repræsentative data indhentet fra operatøroptegnelser i medlemsstaterne Ændringsforslaget sikrer, at Kommissionen ved sin vurdering tager hensyn til data, der er optegnet i henhold til artikel 6. Ændringsforslag af Frederika Brepoels Ændringsforslag 51 Artikel 10, stk. 2, litra j j) en vurdering af, om det er teknisk muligt og lønsomt at medtage flere produkter og anlæg, der indeholder fluorholdige drivhusgasser, i bilag II, og eventuelt forslag om ændring af bilag II for at medtage sådanne yderligere produkter og anlæg. j) en vurdering af, om det er teknisk muligt, energieffektivt og lønsomt at medtage flere produkter og anlæg, der indeholder fluorholdige drivhusgasser, i bilag II, og eventuelt forslag om ændring af bilag II for at medtage sådanne yderligere produkter og anlæg. Valget af kølemiddel og udstyrsdesign kan i væsentlig grad indvirke på energieffektivitet og PE v /33 AM\ doc

21 energiforbrug og vil påvirke de samlede udgifter til udstyr. Valget af kølemiddel kan derfor påvirke lønsomheden af energiforbrugsforanstaltninger for så vidt angår stationær køling og luftkonditionering. Det er vigtigt at sikre, at der i forbindelse med overvejelser vedrørende yderligere foranstaltninger tages fuldt hensyn til disse faktorer. Ændringsforslag af Caroline Lucas og Marie Anne Isler Béguin Ændringsforslag 52 Artikel 10, stk Om nødvendigt fremsætter Kommissionen passende forslag til ændring af de relevante bestemmelser i denne forordning. 3. Kommissionen fremsætter passende forslag til ændring af de relevante bestemmelser i denne forordning, herunder bilagene hertil, senest den 31. december 2007 og herefter, om nødvendigt, hvert andet år. Den forskriftsmæssige revision bør være i tråd med tidsplanen for Kommissionens revisionsrapport, som vil blive offentliggjort senest den 31. december Eventuelle fremtidige revisioner må foretages på regelmæssig basis. Ændringsforslag af Chris Davies Ændringsforslag 53 Artikel 10 a (ny) Artikel 10a Fremme af alternativer 1. Med forbehold af traktaten, særlig dennes artikel 87, skal medlemsstaterne ved hjælp af fiskale eller andre incitamenter bestræbe sig på at fremme markedsføringen af produkter eller anlæg, der indeholder fluorholdige gasser med et globalt opvarmningspotentiale på under Stk. 1 finder anvendelse på følgende typer produkter og anlæg: (a) køleprodukter og -anlæg AM\ doc 21/33 PE v01-00

22 (b) luftkonditioneringsprodukter og -anlæg (bortset fra dem, der anvendes i motorkøretøjer) (c) skum. På mange produkter er de steder, hvor den fluorholdige gas påfyldes, eller de dele, der indholder fluorholdige gasser, ikke synlige for forbrugerne. Ændringsforslaget vil sikre, at forbrugerne underrettes om det forhold, at et produkt indeholder drivhusgasser, og om gassernes globale opvarmningspotentiale. Hydrofluorcarboner Ændringsforslag af Åsa Westlund og Dan Jørgensen Ændringsforslag 54 Bilag II, række 3a (ny) Brandsikringssystemer og brandslukkere* To år efter ikrafttrædelsesdatoen * Undtagen til brug i militære installationer og i kritiske anvendelser (defineres af det i artikel 11 nævnte udvalg). Der er alternativer i handelen, hvor de samlede emissioner af drivhusgasser er væsentligt lavere. De fleste alternativer sænker endog energiforbruget. Ændringsforslag af Anders Wijkman Ændringsforslag 55 Bilag II, række 3 a (ny) Hydrofluorcarboner Stationære brandslukningssystemer og brandslukkere (undtagen i visse kritiske anvendelser) Ikrafttrædelsesdatoen PE v /33 AM\ doc

23 Der findes let tilgængelige alternativer til de fleste brandslukningsanvendelser. Undtagelser for visse kritiske anvendelsers vedkommende kan fastsættes af det i artikel 11 nævnte udvalg, sådan som det i øjeblikket er tilfældet efter forordning (EF) nr. 2037/2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget. Ændringsforslag af Åsa Westlund og Dan Jørgensen Ændringsforslag 56 Bilag II, række 8 a (ny) Hydrofluorcarboner Produktion of fleksibelt polyurethanskum To år efter ikrafttrædelsen Der er alternativer i handelen, hvor de samlede emissioner af drivhusgasser er væsentligt lavere. De fleste alternativer sænker endog energiforbruget. Ændringsforslag af Caroline Lucas og Marie Anne Isler Béguin Ændringsforslag 57 Bilag II, række 8 a (ny) Fluorholdige drivhusgasser Andre typer skum end enkomponentskum, undtagen hvor de er nødvendige af hensyn til sikkerhedskrav 1. januar 2009 AM\ doc 23/33 PE v01-00

24 En række producenter er allerede begyndt at anvende alternative opblæsningsmidler til fluorholdige gasser i skum. Ændringsforslaget vil anspore til europæisk teknologisk innovation på dette område og skabe betydelig afsmitning på verdensmarkedet. Ændringsforslag af Peter Liese Ændringsforslag 58 Bilag II, række 8 a (ny) Hydrofluoocarboner og perfluorcarboner Andre typer skum end enkomponentskum, undtagen hvor de er nødvendige af hensyn til sikkerhedskrav 1. januar 2009 Ændringsforslagsstilleren støtter ændringen af retsgrundlaget til artikel 95, således at industriens planlægning bliver ensbetydende med sikkerhed for hele det europæiske marked. Klimaproblemet er et globalt problem, og der bør derfor ikke træffes nationale, men i det mindste europæiske foranstaltninger. Ændringen af retsgrundlaget betyder ganske vist, at det vil blive meget vanskeligt for medlemsstaterne at fastsætte strengere krav end de i forordningen fastsatte krav. Der må derfor fastsættes strengere krav end de i den fælles holdning fastsatte krav. En udfasning af fluorholdige gasser i køleskabe forekommer berettiget, da der årligt allerede sælges 15 millioner køleskabe, hvori der er anvendt hydrocarboner som kølemiddel. Ændringsforslag af Anders Wijkman Ændringsforslag 59 Bilag II, række 8 a (ny) Hydrofluorcarboner Produktion af bløde skumtyper 1. januar 2006 PE v /33 AM\ doc

25 Til produktion af bløde skumtyper findes der let tilgængelige alternativer såsom hydrocarboner. Ændringsforslag af Åsa Westlund og Dan Jørgensen Ændringsforslag 60 Bilag II, række 9 a (ny) Hydrofluorcarboner Spraydåser **** To år efter ikrafttrædelsesdatoen **** Undtagen til medicinske formål og til anvendelse i et lukket rum, hvor brandsikringsnormer forbyder anvendelsen af brændbare drivgasser, eller hvor deres anvendelse er foreskrevet til vedligeholdelse af elektriske eller elektroniske komponenter. Der er alternativer i handelen, hvor de samlede emissioner af drivhusgasser er væsentligt lavere. De fleste alternativer sænker endog energiforbruget. Ændringsforslag af Anders Wijkman Ændringsforslag 61 Bilag II, række 9 a (ny) Hydrofluorcarboner Spraydåser (undtagen i dosisinhalatorer og til rengøring af elektroniske komponenter, og hvor sikkerhedsforskrifter forbyder alternativer ) 1. januar 2006 AM\ doc 25/33 PE v01-00

26 Der findes alternativer til de fleste spraydåser, men ikke til dosisinhalatorer og til visse former for rengøring af elektroniske komponenter. Der bør derfor gøres undtagelse for sådanne anvendelser. Ændringsforslag af Chris Davies Ændringsforslag 62 Bilag II, række 9 b (ny) Hydrofluorcarboner Kølesystemer med under 150g kølemiddelfyldning Fire år efter ikrafttrædelsesdatoen Princippet om at ophøre med at anvende hydrofluorcarboner i mindre køleskabe og køleskabe til husholdningsbrug kan støttes, men producenter i udviklingslande, som eksporterer deres produkter til EU, bør gives mere tid til at tilpasse sig. Ændringsforslag af Peter Liese Ændringsforslag 63 Bilag II, række 9 b (ny) Hydrofluorcarboner Køleteknik til husholdningsbrug, undtagen ved krav om opfyldelse af sikkerhedsnormer Et år efter ikrafttrædelsesdatoen Ændringsforslagsstilleren støtter ændringen af retsgrundlaget til artikel 95, således at industriens planlægning bliver ensbetydende med sikkerhed for hele det europæiske marked. Klimaproblemet er et globalt problem, og der bør derfor ikke træffes nationale, men i det mindste europæiske foranstaltninger. Ændringen af retsgrundlaget betyder ganske vist, at det vil blive meget vanskeligt for medlemsstaterne at fastsætte strengere krav end de i PE v /33 AM\ doc

27 forordningen fastsatte krav. Der må derfor fastsættes strengere krav end de i den fælles holdning fastsatte krav. En udfasning af fluorholdige gasser i køleskabe forekommer berettiget, da der årligt allerede sælges 15 millioner køleskabe, hvori der er anvendt hydrocarboner som kølemiddel. Ændringsforslag af Caroline Lucas og Marie Anne Isler Béguin Ændringsforslag 64 Bilag II, række 9 b (ny) Fluorholdige drivhusgasser Plug-inkøleaggregatenheder med under 300g kølemiddelfyldning 1. januar 2008 I betragtning af, at forskellige producenter i Europa allerede fremstiller en lang række modeller, som fungerer ved hjælp af alternative teknololgier, er der ikke nogen grund til ikke at begrænse anvendelsen af HFC i køleaggregater til husholdningsbrug. For udstyr med HFC-fyldninger under 300g (hvilket svarer til en hydrocarbonfyldning på 120g-150g), findes der hydrocarbonerstatninger, men de er ikke slet så udbredte, og der er derfor brug for lidt mere tid til at give en fuldstændig række af komponenter mulighed for at komme ind på markedet. Dette er grunden til, at det i ændringsforslaget foreslås at fastsætte den 1. januar 2008 og ikke noget tidligere tidspunkt som slutdatoen for udfasningen af markedsføringen af fluorholdige gasser i disse små aggregater. Fluorholdige drivhusgasser Ændringsforslag af Åsa Westlund og Dan Jørgensen Ændringsforslag 65 Bilag II, række 9 c (ny) Stationære køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeanlæg og affugtere med en kølemiddelfyldning på 10 kg eller derover** To år efter ikrafttrædelsesdatoen ** Undtagen i anvendelser, hvor sikkerhedsforskrifter forbyder anvendelsen af alternativer, eller hvis det ikke er ensbetydende med uforholdsmæssigt store udgifter for industrien. AM\ doc 27/33 PE v01-00

28 Der er alternativer i handelen, hvor de samlede emissioner af drivhusgasser er væsentligt lavere. De fleste alternativer sænker endog energiforbruget. Ændringsforslag af Caroline Lucas og Marie Anne Isler Béguin Ændringsforslag 66 Bilag II, række 9 c (ny) Fluorholdige drivhusgasser Kommerciel og industriel køleteknik, undtagen ved krav om opfyldelse af sikkerhedsnormer 1. januar 2010 En række producenter er allerede begyndt at anvende alternative kølemidler til fluorholdige drivhusgasser i kommerciel køleteknik. Ændringsforslaget vil anspore til europæisk teknologisk innovation på dette område og skabe betydelig afsmitning på verdensmarkedet. Ændringsforslag af Peter Liese Ændringsforslag 67 Bilag II, række 9 c (ny) Hydrofluorcarboner Kommerciel og industriel køleteknik, undtagen ved krav om opfyldelse af sikkerhedsnormer 1. januar 2010 PE v /33 AM\ doc

29 Ændringsforslagsstilleren støtter ændringen af retsgrundlaget til artikel 95, således at industriens planlægning bliver ensbetydende med sikkerhed for hele det europæiske marked. Klimaproblemet er et globalt problem, og der bør derfor ikke træffes nationale, men i det mindste europæiske foranstaltninger. Ændringen af retsgrundlaget betyder ganske vist, at det vil blive meget vanskeligt for medlemsstaterne at fastsætte strengere krav end de i forordningen fastsatte krav. Der må derfor fastsættes strengere krav end de i den fælles holdning fastsatte krav. En udfasning af fluorholdige gasser i køleskabe forekommer berettiget, da der årligt allerede sælges 15 millioner køleskabe, hvori der er anvendt hydrocarboner som kølemiddel. Ændringsforslag af Dorette Corbey Ændringsforslag 68 Bilag II, række 9 c (ny) Hydrofluorcarboner Kommerciel og industriel køleteknik, undtagen ved krav om opfyldelse af sikkerhedsnormer 1. januar 2010 En række producenter er allerede begyndt at anvende alternative kølemidler til hydrofluorcarboner i kommerciel køleteknik. Ændringsforslaget vil anspore til europæisk teknologisk innovation på dette område og skabe betydelig afsmitning på verdensmarkedet. Ændringsforslag af Peter Liese Ændringsforslag 69 Bilag II, række 9 d (ny) Fluorholdige drivhusgasser Stationære luftkonditioneringsanlæg, undtagen ved krav om opfyldelse af sikkerhedsnormer 1. januar 2010 AM\ doc 29/33 PE v01-00

30 Ændringsforslagsstilleren støtter ændringen af retsgrundlaget til artikel 95, således at industriens planlægning bliver ensbetydende med sikkerhed for hele det europæiske marked. Klimaproblemet er et globalt problem, og der bør derfor ikke træffes nationale, men i det mindste europæiske foranstaltninger. Ændringen af retsgrundlaget betyder ganske vist, at det vil blive meget vanskeligt for medlemsstaterne at fastsætte strengere krav end de i forordningen fastsatte krav. Der må derfor fastsættes strengere krav end de i den fælles holdning fastsatte krav. Ændringsforslag af Caroline Lucas og Marie Anne Isler Béguin Ændringsforslag 70 Bilag II, række 9 d (ny) Fluorholdige drivhusgasser Stationære luftkonditioneringsanlæg, undtagen ved krav om opfyldelse af sikkerhedsnormer 1. januar 2009 En række producenter er allerede begyndt at anvende alternative gasser til fluorholdige drivhusgasser. Ændringsforslaget vil anspore til europæisk teknologisk innovation på dette område og skabe betydelig afsmitning på verdensmarkedet. Ændringsforslag af Åsa Westlund og Dan Jørgensen Ændringsforslag 71 Bilag II, række 9 e (ny) Hydrofluorcarboner Fjernvarmerør To år efter ikrafttrædelsesdatoen PE v /33 AM\ doc

31 Der er alternativer i handelen, hvor de samlede emissioner af drivhusgasser er væsentligt lavere. De fleste alternativer sænker endog energiforbruget. Ændringsforslag af Anders Wijkman Ændringsforslag 72 Bilag II, række 9 e (ny) Hydrofluorcarboner Fjernvarmerør Ikrafttrædelsesdatoen Til produktion af fjernvarmerør findes der let tilgængelige alternativer såsom hydrocarboner. Ændringsforslag af Åsa Westlund og Dan Jørgensen Ændringsforslag 73 Bilag II, række 9 f (ny) Svovlhexafluorid Sporgas *** To år efter ikrafttrædelsesdatoen *** Undtagen til anvendelse på laboratorier. Der er alternativer i handelen, hvor de samlede emissioner af drivhusgasser er væsentligt lavere. De fleste alternativer sænker endog energiforbruget. AM\ doc 31/33 PE v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 29. januar 2004 PE 337.064/28-272 ÆNDRINGSFORSLAG 28-272 Udkast til betænkning (PE 337.064) Robert Goodwill Forslag

Læs mere

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende L 92/12 Den Europæiske Unions idende 3.4.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 304/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mindstekrav

Læs mere

2004-2005 VEDTAGNE TEKSTER DEL II. fra mødet. onsdag den 31. marts 2004 P5_TA-PROV(2004)03-31 PE 344.177

2004-2005 VEDTAGNE TEKSTER DEL II. fra mødet. onsdag den 31. marts 2004 P5_TA-PROV(2004)03-31 PE 344.177 2004-2005 VEDTAGNE TEKSTER DEL II fra mødet onsdag den 31. marts 2004 P5_TA-PROV(2004)03-31 PE 344.177 INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET P5_TA-PROV(2004)0237 Fluorholdige drivhusgasser ***I

Læs mere

Praktiske konsekvenser

Praktiske konsekvenser Praktiske konsekvenser Danske Køledage 2007 v/lone Kielberg Kemikalier Miljøstyrelsen Konsekvenser af hvilke regler? Bekendtgørelse nr. 552 af 2. juli 2002 National regulering af anvendelse af HFC, PFC

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 14.6.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende L 161/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 842/2006 af 17. maj 2006 om visse fluorholdige

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2012/0305(COD) 5.4.2013 ÆNDRINGSFORSLAG 56-182 Udkast til betænkning Bas Eickhout (PE506.101v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/ /0282(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/ /0282(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 31. marts 2004 PE 340.787/1-10 ÆNDRINGSFORSLAG 1-10 Udkast til betænkning (PE 340.787) Hans Blokland Forslag til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0016 (NLE) 5918/17 FORSLAG fra: modtaget: 2. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 24 ENV 100

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 21.2.2006 PE 370.025v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 8-24 Udkast til indstilling ved andenbehandling Karin Scheele Tilsætning af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0034/1999 19/07/1999 ***II FÆLLES HOLDNING Vedr.: FÆLLES HOLDNING (EF) Nr. /1999 FASTLAGT AF RÅDET DEN 23. FEBRUAR 1999 MED HENBLIK PÅ VEDTAGELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Mødedokument 2009 C6-0114/2007 2006/0018(COD) 24/04/2007 Fælles holdning Fælles holdning vedtaget af Rådet den 19. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 31. maj 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 31. maj 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 26.4.2013 2012/0305(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 39-135 Udkast til udtalelse Gilles Pargneaux (PE504.125v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU 22.6.2011 A7-0091/25 Ændringsforslag 25 Salvatore Tatarella for PPE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Holger Krahmer for ALDE-Gruppen Oreste Rossi for EFD-Gruppen Betænkning Salvatore Tatarella Bestemmelserne

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand L 301/28 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2067 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0276/135. Ændringsforslag

DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0276/135. Ændringsforslag 4.9.2013 A7-0276/135 Ændringsforslag 135 Frédérique Ries, Rebecca Taylor and Chris Davies, for ALDE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Betænkning Linda McAvan Fremstilling, præsentation og salg af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF 25.11.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 310/29 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF af 21. oktober 2009 om ændring af direktiv 2006/42/EF for så vidt angår pesticidudbringningsmaskiner

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark.

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark. Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår restriktioner for

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 1005/2009 af 16. september 2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 1005/2009 af 16. september 2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget 31.10.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 286/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2003/0282(COD) 12. februar 2004 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 17. oktober 2001 PE 304.737/1-12 ÆNDRINGSFORSLAG 1-12 Udkast til betænkning (PE 304.737) Karin Riis-Jørgensen En midlertidig defensiv

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 30.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 313/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1103/2010 af 29. november 2010 om regler for mærkning af kapaciteten af bærbare genopladelige batterier og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 endelig 2001/0033 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2012 COM(2012) 136 final 2012/0066 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af [...] om ændring af direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2000R2037 DA 01.01.2008 009.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2037/2000 af 29. juni

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0296(CNS) 26.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 5.11.2014 L 318/5 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1191/2014 af 30. oktober 2014 om fastsættelse af formatet og metoden for den indberetning, der er omhandlet i artikel 19 i Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.11.2006 KOM(2006) 713 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om et midlertidigt forbud mod anvendelse

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING af Chris

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING af Chris EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 10. maj 2001 PE 301.055/15-28 ÆNDRINGSFORSLAG 15-28 UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING af Chris Davies

Læs mere

RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP

RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP 31.7.2014 L 229/13 RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Notat MILJØSTYRELSEN Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. fje/asc BIDRAG TIL SAMLENOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2007 KOM(2007) 368 endelig 2007/0128 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 17.12.2014 EP-PE_TC1-COD(2014)0287 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 17. december 2014 med henblik på vedtagelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 21.4.2015 2013/0433(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 Udkast til udtalelse Jude Kirton-Darling (PE551.861v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 7.12.2007 PE398.540v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 7.12.2007 PE398.540v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 7.12.2007 PE398.540v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-8 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE398.305v01-00) Janelly Fourtou

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 27. januar 2003 FORELØBIG 2002/0216(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc REVIDERET GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5/VI/2008 K(2008) 2274 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 5/VI/2008 om begrænsning af lovpligtige revisorers og revisionsfirmaers civilretlige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2001/0004(COD) 28.9.2005 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (11356/1/2001 C5-0637/2001 2000/0159(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (11356/1/2001 C5-0637/2001 2000/0159(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 1. marts 2002 PE 314.333/5-24 ÆNDRINGSFORSLAG 5-24 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE 314.333) Karl-Heinz

Læs mere

(EUT L 286 af 31.10.2009, s. 1) nr. side dato M1 Kommissionens forordning (EU) nr. 744/2010 af 18. august 2010 L 218 2 19.8.2010

(EUT L 286 af 31.10.2009, s. 1) nr. side dato M1 Kommissionens forordning (EU) nr. 744/2010 af 18. august 2010 L 218 2 19.8.2010 2009R1005 DA 08.09.2010 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 1005/2009 af 16. september

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 2. december 2010 til: Pierre de BOISSIEU,

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0371(CNS) 31.5.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

- der henviser til Rådets fælles holdning (14054/1/ C5-0085/2003) 1, - der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2002) ),

- der henviser til Rådets fælles holdning (14054/1/ C5-0085/2003) 1, - der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2002) ), P5_TA-PROV(2003)0285 Risikoen for større uheld med farlige stoffer ***II Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 3.4.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 92/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 303/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mindstekrav

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2001/0291(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2001/0291(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 11. april 2002 FORELØBIG 2001/0291(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ÆNDRINGSFORSLAG 23-34

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ÆNDRINGSFORSLAG 23-34 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0140(CNS) 19.12.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 23-34 Udkast til udtalelse Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Gennemførelse af

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX D040155/01 [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 26.02.2002 KOM(2002) 104 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 904/98 af 27. april 1998 om indførelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik FORELØBIG 1999/0010(COD) 30. april 2002 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 210 Offentligt GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Side 1/6 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer

Læs mere

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 141/2000 af 16. december 1999 om lægemidler til sjældne sygdomme (EFT L 18 af 22.1.2000, s.

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 141/2000 af 16. december 1999 om lægemidler til sjældne sygdomme (EFT L 18 af 22.1.2000, s. 2000R0141 DA 07.08.2009 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 141/2000 af 16. december

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 14.12.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0298 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 14. december 2011 med henblik på vedtagelse

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til vandbaserede forsyningsanlæg

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til vandbaserede forsyningsanlæg RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 15. januar 2014 (OR. en) 5303/14 ENV 29 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. januar 2014 til: Komm. dok. nr.: D029990/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

(EFT L 12 af , s. 16)

(EFT L 12 af , s. 16) 1999L0094 DA 11.12.2008 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/94/EF af 13. december 1999

Læs mere