Albertslund Tennisklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Albertslund Tennisklub"

Transkript

1 Albertslund Tennisklub NR. 1. FEBRUAR ÅRGANG Baneåbning 7. april kl.11 Generalforsamling 6. marts Husk at betale kontingent inden 15. marts Du kan altid blive bedre! Tilmelding til træning i bladet Både børn og voksne Juleturneringsvindere 2012

2 Indhold Ved Alarm 112 Oplys nøjagtig adresse! Eksempelvis: Tennisbanerne ved Albertslund Stadion, Skallerne 14, 3 Kontingent 4 Baneåbning 5 Generalforsamling 6 Formanden har ordet 9 Regnskab 12 Juniorsiden 14 Seniorsiden 16 Træning for seniorer 17 Motionistsiden 18 Veteransiden 20 Nyt fra sekretæren 21 Skumtennis 22 Lukkedage 15 Udvalgsmedlemmer 16 Bestyrelsen Medlemsblad for Albertslund Tennisklub Formand: Sven Erik Boch Skærager 12, Tlf Redaktør: Henriette Hansen, Snebærhaven 34, Tlf Layout & sats: Svend Knudsen Tlf Tryk: FOA s Trykkeri Trykt i 275 eksemplarer Februar 2013 Kontingent betaling HUSK Kontingentsatser 2013 Seniorer Betalingsdato senest 15. marts 2013 Reg.nr konto nr Ungseniorer (inkl. året man fylder 25 år) Juniorer (inkl. året man fylder 18 år) Familiekontingent *) Passive 800 kr. 600 kr. 400 kr kr. 100 kr. *) Der er nu mulighed for at få et familiekontingent. Dette dækker op til 2 voksne samt alle hjemmeboende børn. Såfremt kontingentet ikke bliver betalt senest 15. marts 2013, vil vi opkræve et rykkergebyr på kr. 50! Hvis du ikke ønsker at fortsætte med at spille tennis i klubben, må du meget gerne give Hanne Mortensen besked samt aflevere nøglekort, så vi ikke sender et rykkerbrev til dig. Velkommen til endnu en god udendørssæson 2 ALBERTSLUND TENNISKLUB. FEBRUAR 2013 FEBRUAR ALBERTSLUND TENNISKLUB3

3 Der vil blive serveret varme og kolde drikke samt toast og en lille én til halsen. Nye medlemmer sparer indmeldelsesgebyret denne dag. Husk vores nye familiekontingent! Hvis vejret tillader det, vil der blive spillet tennis på de fire kunstbaner. Så tag varmt tøj på og medbring din ketsjer. Baneåbning SØNDAG 7. APRIL KL.11 Generalforsamling Onsdag den 6. marts 2013 kl på Stadion 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. 2. a. Formanden aflægger bestyrelsens beretning. b. Udvalgenes beretning. c. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse samt fremlægger budgettet for det kommende regnskabsår. 3. Indkomne forslag. 4. a. Formand og sekretær Sven Erik Boch og Hanne Mortensen. De vælges i lige årstal for 2 år ad gangen. Altså intet valg af disse i år. b. Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal for 2 år ad gangen. På valg af er Susan Østergaard, kasserer, Jytte Majcherek, ungdomsformand, Anette Christiansen, motionistformand. c. Valg af yderligere bestyrelsesmedlem for 1 år ad gangen. På valg er Henriette Hansen, seniorformand. d. 2 bestyrelsessuppleanter Jonas Kolding og Gerner Petersen. De vælges i lige årstal for 2 år ad gangen. Altså intet valg af disse i år. 5. Valg af div. udvalg for et år: Seniorudvalg, på valg: Henriette Hansen, David Holm Niels Vestergaard og Bjørn Antonsen. Ungdomsudvalg, på valg: Jytte Majcherek og Jonas Kolding. Motionsudvalg, på valg: Anette Christiansen, Svend Andreasen, Rikke Skjødt, Iris Hansen og Preben Flyvholm. Veteranudvalg, på valg: Karl Erik Poulsen, Ane-Marie Hauerberg, Niels Tage Hansen, Lene Larsen og Jens Andersen. DGI seniorhold, på valg: Finn-Olaf Pedersen. Bladudvalg, på valg: Henriette Hansen, redaktør og Svend Knudsen. 6. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant for et år: Revisorer, på valg: Jesper Thustrup og Børge Bloch-Nielsen. Revisorsuppleant: Jørn Jørgensen. 7. Valg af 5 delegerede foruden formanden til AIF`s hovedafdelings generalforsamling i maj: Bestyrelsen. 8. Eventuelt Ad. Punkt 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt til Sven Erik Boch, så de er denne i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen. Ændringer i lovene kan kun vedtages på AIF`s hovedafdelings generalforsamling i maj måned. Klubben byder på en sandwich og 1 øl/vand. Tilmelding til Sven Erik på: eller senest den 26. februar. 4 ALBERTSLUND TENNISKLUB. FEBRUAR 2013 FEBRUAR ALBERTSLUND TENNISKLUB5

4 Formanden har ordet Formandens beretning Fantastisk, at vi stadig skal gå og være bekymrede for vores tennishus. Kære kommune, få nu bygget det AIF-hus, så vi kan komme videre. Nikoline 6 år, Steen Bender 89 år er 2 aktive medlemmer som viser, at tennis er for alle aldre. Vi har annonceret flere grupperejser i tennisregi til Sydafrika og Tyrkiet. Der er foreløbig 2 tilmeldte til Sydafrikaturen. I 2011 var jeg selv på en herlig tennis/bridgetur til Tyrkiet sammen med Jens og Hanne, Else og Svend samt Svend K. I oktober havde vi et møde med alle tennisklubberne på Vestegnen om samarbejde og erfaringsudveksling. Man var enige om at følge det op. I november var klubben med til en konference på Rådhuset, arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. Der var et fint oplæg af Peter Erkmann fra Køgespejderne, som omhandlede medlem- AKTIVE KLUBMEDLEMMER! 89 år 6 år mernes frivillige indsats. Han talte bl.a. om sponsorer og fonde. Jeg synes, det skal prøves. Dvs. at vi opretter et sponsorudvalg, som kan arbejde for indtægter til klubben. Peter Erkmann mente i øvrigt, at der var flere fonde, som havde midler tilovers. Golfklubben har ca. 50 sponsorer. Til idrætslederfesten på stadion deltog vi med 14 medlemmer fra vore forskellige udvalg. Vi har haft et fællesmøde på Stadion for alle vore udvalg med foredrag af konsulent Erik Terp fra Dansk Tennis Forbund, som fortalte om rekruttering og fastholdelse af medlemmer. Vort medlemstal balancerer stadig på ca. 250 medlemmer. Det er godt, når vi ser os omkring på de andre tennisklubber med deres svigtende medlemstal. Det er næsten alle steder ungdommen der svigter. Bookingsystemet kører som det skal, og medlemmerne betjener det hjemmefra eller fra pc'en i Stadioncafeen. Derfor er pc'en i tennishuset kasseret, og internetforbindelsen sparet. Det har givet bedre plads i tennishuset, hvor vi kunne holde julefrokost for veteranerne den 7. december med over 40 deltagere. Fint arrangeret af Karl Erik og hans kumpaner. Veteranerne booker aldrig alle baner, så der er altid plads til, at andre spillere kan booke. Når vi har baneåbning, skal du tage venner med som vil spille tennis. De sparer så indmeldelsesgebyret og du får 2 rør bolde. I klubben har vi to sæt professionelle stænger med net, lige til at stille op på en lukket vej eller plads. Du kan låne et sæt og prøve det. Aftal det med Jytte. Skal du have gæster derhjemme, så lad dem spille tennis ude på vejen før middagen. I skrivende stund er der kun hvide bolde på banerne, men dem der har ski, skal vel også ha' en chance. Når snevejret lægger sig, haster medlemmerne ud på banerne igen, og det er rart at se, hvordan spillerne nyder hinandens selskab. Sven Erik Boch Steen Bender Nikoline Kong Vinter hersker over udendørstennis 6 ALBERTSLUND TENNISKLUB. FEBRUAR 2013 FEBRUAR ALBERTSLUND TENNISKLUB7

5 2012 Aif-Tennis Årsregnskab 2012 In dt æ gt e r R e a lis e re t Ko ntingenter senio rer Ko ntingenter ungsenio rer Ko ntingenter junio rer Indm eldelsesgebyr Nøgleko rt - 50 Ungdo m styilskud (FOL) Spo nso rindt. + renteindt D iv. Tilskud Indtægter i alt U dg if te r Ko ntingenter til SLTU A dm inis t ra t io n s o m k o s t ning e r e x k urs re g. Ko nto rart. - po rto TDC bredbånd o g hjem meside Generalfo rsamling & m ødeudgifter B ro churer A rrangementer Div. B estyrelsesudgifter Div. Gebyrer bank o g giro Kursusudgifter Tennishus vedligeho ldelse A dm ins t ra t io ns o m k o s tninge r S e n io rudv a lg SLTU turneringer o g andre Udgifter vedr. klubm esterskaber Køb af bo lde Løn til træner Leje af indendørsbaner Egenbetaling træner s u m M o t io ns udv a lg SLTU turneringer D GI ho ldkam pe hjem m e Onsdags tennis Køb af bo lde Løn til træner s u m ALBERTSLUND TENNISKLUB. FEBRUAR 2013 FEBRUAR ALBERTSLUND TENNISKLUB9

6 U d gif t e r f o rt s a t R e a lis e re t ance pr. 31. december 2011 Aktiver U n gdo m s udv a lg SLTU o g andre turneringer Kurser, fællestræning Klubm esterskab mv Køb af bo lde Udgifter til TIK træning T rænerløn B efo rdingsgo dtgørelse træner s um V e te ra nud v a lg Køb af bo lde Diverse udgifter Danske Bank: Danske Bank: Sparnord Kontingent Sparnord Drift Sparnord 3% binding Danske Bank: Danske Bank: Kassebeholdning Aktier i Danske Bank Kursværdi pr Altiver i alt s um B la d udv a lg Trykning af klubblad P o rto o g distributio n Diverse udgifter s um D iv e rs e o m k o s t ninge r Klubhusdrift A nskaffelser, klubhus Rengøring etc klubhus P ro ppenge Fo rsikringer Hensat til banevedligeho ldelse A nlægsudgifter s um U d gif t e r i a lt R e s ult a t a f o rd inæ r d rift Kurs re gule ring Å re t s re s ult a t Passiver Skyldige sociale omkostninger (skyldig feriegiro) Egenkapital Prim o Årets resultat Ungdom sfond Banefornyelsesfond Hensat Hensat Hensat Passiver i alt Albertslund, den Su s a n Øs te rga a rd Ka s s e re r Ove n s tå e n de re gn s ka b fo r 2012 o g b a l a n ce p r. 31. d e ce m b e r 2012 e r i o ve re n s s te m m e l s e m e d fo re n i n ge n s b o gh o l d e ri s o m vi h a r re vi d e re t. Be h o l d n i n ge rn e s ti l s te d e være l s e e r ko n tro l l e re t. 10 ALBERTSLUND TENNISKLUB. FEBRUAR 2013 FEBRUAR ALBERTSLUND TENNISKLUB11

7 Juniorsiden Nu er året 2012 gået, og vi ser frem mod en skøn sommer med masser af tennis måske det også kunne være en ide at se lidt tennis i TV, eller spille tennis som Wii, da det er min oplevelse, at det med at tælle point kniber for rigtig mange, når de er ude at spille kampe.. I det forløbne år er der startet rigtig mange nye juniorer, som bliver yngre og yngre, vi håber de synes det er sjovt at lege med en bold, så de fortsætter i sommer og gerne vil deltage i tenniscamp i uge 32. I sommersæsonen 2012 deltog 3 hold, det blev ikke til medaljer, vær ikke ked af det, det giver trods alt noget kamptræning og så oplever jeg, der kommer et godt kammeratskab ud af at være sammen i disse kampsituationer. I uge 32 var der tenniscamp, med et godt trænerteam fra Desuden var vi så heldige, at Basit kunne være lidt med for det var lige i underkanten med 2 trænere fra tenniscampen, grunden til at det er svært at tilrettelægge, hvor meget hjælp der er brug for, er den, at flere tilmelder sig i sidste øjeblik. Det er planen vi afholder lignende camp i år, det bliver i uge 32 (den sidste uge i skoleferien) campen er rettet mod aldersgruppen 7-12 år, lidt ældre kan også få glæde af træningen. Det vil komme på hjemmesiden. Tilmelding skal foretages på Sommersæsonen startede med en fin træner dækning med Basit, Nina, Natasha og Frederik. Desværre kom Basit til skade i sin ferie i juni og måtte opereres i Paris, så han resten af sommersæsonen var sygemeldt. Heldigvis tog de andre trænere en ekstra tørn, så det lykkedes at få dækket timerne. Tak til alle trænere for jeres indsats. Finaledagen blev en aktiv dag med masser af spil, det var på en lidt anden måde, da alle der havde lyst til at spille bare kunne komme og deltage. Der blev delt præmier ud, spist en masse pølser og da Natasha lige havde haft 18 års fødselsdag blev der serveret en flot convers sko. Tak til Natashas mor. Nu er vintertræningen i fuld gang både tirsdage og søndage med Basit som den gennemgående træner. Den sidste træningsdag på Sydskolen / Kongholms Gymnasium er den 24. marts, og på Herstedvester Skole er det den 23. april. Husk der er påskeferie. Her i vinter er der tre hold i minitennis, U14 fører puljen, de sidste kampe afvikles den 10/2 og den 3/3, alle kampe på hjemmebane. Deltagerne får en mail som sædvanlig. Programmet kan ses på: Sommertræning Der er bane åbning den 7. april, hvor alle er velkommen til at komme på banerne. Træningen starter først i uge 18, med mandag den 29.april. Da jeg er på ferie og først er hjemme den 19. april vil I først få besked lige inden uge 18, så husk at tjekke jeres mail. Tilmelding skal ske, så jeg har den når jeg kommer hjem senest den 19. april med hensyn til dage og tider. Trænere vil i sommer være Basit mandag og onsdag. De andre trænere har ikke fået deres faste dage endnu, her er tale om Nina, Natasha og Frederik. Fredagstennis/kagetennis vil nok få en anden form i år, da der ikke har været den store tilslutning de sidste par år. Der vil komme noget om dette senere. Tilmelding skal ske til Jytte Majcherek, senest den 19. april Du kan også tilmelde dig ved at ringe til Jytte på tlf / eller helst på Efterlysning: Ungdomsudvalget har rigtig meget brug for aktive kræfter, hvor er de forældre, der vil gøre en forskel for deres barns fritidsinteresse, jeg er jo ved at være en gammel bedstemor. Kom frit frem og meld jer til ungdomsudvalget, så der kan komme gang i flere aktiviteter. Vi vil gerne have gang i tennisspil via skoletennis og/eller via SFO. Desuden har vi en ide om noget barn/forældretennis ideer/interesse efterlyses. Jytte Tilmelding til sommertræning for juniorer Medlems nr. Årgang Navn Tlf. Kan ikke træne, dage 12 ALBERTSLUND TENNISKLUB. FEBRUAR 2013 FEBRUAR ALBERTSLUND TENNISKLUB13

8 Seniorsiden Holdturnering 1. holdet bestående af Sidse Trier, Henriette Hansen, Jonas Kolding, Rico Sjølander, Michael Wendt og Simon Boserup endte en smule overraskende med at spille oprykningskamp til Sjællandserien mod Brøndby Strand efter en andenplads i puljen. Denne tætte holdkamp, som blev spillet på en stormende lørdag, endte med en kneben sejr til Brøndby Strand på 5-4, dermed fortsætter Albertslunds bedste hold med at spille i serie 1 i holdet, som igen i år flere gange have svært ved at stille hold endte på en 4. plads. Tak til holdleder Thomas Hartwich, som har kæmpet med at skaffe spillere til holdet. Vi håber, at han vil tage endnu i tørn i Klubmesterskaber Finalerne i klubmesterskaberne 2012 blev afviklet en søndag i september med masser af liv på banerne. Årets store overraskelse var juniorspilleren Frederik Dam, som løb med tre titler hos seniorerne. Tillykke til Frederik og alle de andre vindere og finalister. Nedenfor ses resultaterne af finalerne. Vi håber at endnu flere har lyst til at deltage i klubmesterskaberne Resultater fra finalerne i klubmesterskab 2012 Herresingle A: Frederik Dam - Michael Wendt 6/2-6/2 Herresingle B: Thomas Carlsen - Lars Trier (Thomas vandt) Herresingle YOB: Ludo Husum - Bjørn Antonsen 6/0-6/2 Damesingle: Sidse Trier - Natasha Vosoughi 6/2-6/0 Herredouble A: Frederik & Ludo - Bjørn & Niels 6/1-6/4 Herredouble YOB: Niels & Bjørn - Vagn & Kim (Niels & Bjørn vandt) Mixdouble A: Frederik & Nina - Niels & Rikke 6/2-6/3 Mixdouble YOB: Mikki & Lis - Iris & Christian 6/1-7/6 Damedouble: Nina & Natasha - Anne & Lis 6/2-6/2 Juleturnering Den traditionsrige turnering, juleturneringen, som hvert år spilles i december måned med deltagelse af både børn og voksne, havde i år ikke så mange deltagere, som den plejer. Men det gjorde ikke turneringen mindre hyggelig, bl.a. havde Jens og Else kæmpet så hårdt for at vinde, at de knap kunne stå på deres trætte ben ved præmieoverrækkelsen. De ses blandt andre vindere på forsiden. Tak for en hyggelig dag til alle, som deltog. NOGLE KLUBMESTRE Seniorudvalg Udvalget har i år bestået af Niels Vestergaard, David Hertz-Holm, Bjørn Antonsen og Henriette Hansen, og vi har taget os af torsdagstiebreak, mandagstræning, holdturnering og klubmesterskaberne. Hvis I har forslag til aktiviteter, som I ønsker, vi skal tage os af, så er I velkomne til at kontakte en fra udvalget. 14 ALBERTSLUND TENNISKLUB. FEBRUAR 2013 FEBRUAR ALBERTSLUND TENNISKLUB15

9 Mandag og Første gang er 6. maj 2013 og træningen fortsætter frem til klubmesterskabsfinalerne i september. Der er ikke træning i de uger, hvor Basit holder ferie. Seniorudvalget sammensætter holdene efter styrke. Tilmelding: Til Henriette Hansen eller senest 15. april Pris 650 kr. Træner: Basit Shamin Motionist siden Nye kræfter søges til motionist udvalget I skrivende stund dækker sneen det danske landskab og det kan være svært at forestille sig, at foråret er lige om hjørnet. Men, ikke desto mindre - så varer det ikke længe, før AIF tennis klub inviterer til baneåbning og starter op på en ny sommersæson. En vigtig del af AIF tennis har i mange år været motionistafdelingen, hvor størstedelen af klubbens medlemmer hører til og hvor der er mulighed for at spille sjov tennis og/eller hygge sig over en kop kaffe eller en kold øl. Konceptet for motionistafdelingen er at alle spiller med alle i en positiv og munter atmosfære. Til sommersæsonen 2013 søger klubben nye kræfter til motionistudvalget, idet formand Anette vælger at stoppe for en stund. Ligeledes gør udvalgsmedlemmerne Preben og Svend A. Rikke og Iris fortsætter, så her er der mulighed for god sparring. Har DU lyst til at være en del af motionistudvalget og sætte dit præg på breddetennissen i klubben, så giv lyd til Anette (tlf ) og/eller mød op til klubbens generalforsamling onsdag 6. marts. I 2012 har motionistafdelingen stået for baneåbning, onsdagstennis, grilltennis, burger turnering, vin smagning med mere. Nogle af disse aktiviteter skal formentlig fortsætte som hidtil, men der er også mulighed for at komme med nye idéer til arrangementer og tiltag. Med ønsket om en fantastisk og solrig sommer sæson 2013 Motionistudvalget Jo-Wilfried Tsonga of France serves to Daniel Brands of Germany during the French Open tennis tournament at Roland Garros in Paris May 23, REUTERS/Regis Duvignau (FRANCE - Tags: SPORT TENNIS IMAGES OF THE DAY) 16 ALBERTSLUND TENNISKLUB. FEBRUAR 2013 FEBRUAR ALBERTSLUND TENNISKLUB17

10 Veteranerne om sædvanlig kan veteranerne melde om en vintersæson med flot tilslutning. Vi mødes i Tennishuset alle hverdage og spiller, når det overhovedet lader sig gøre. Kun vand, sne eller is på banerne kan holde de mest hårdføre og energiske inden døre, mens blæst og kulde kun er et spørgsmål om rigtig påklædning - og gå-på-mod! Efter dysterne på banerne hygger vi os med hinanden over en kop kaffe, mens de "spontane" frokoster efterhånden er lagt i faste rammer og finder sted tirsdag og torsdag. Over et par stykker smørrebrød får vi lige vendt de vigtigste begivenheder, som de tager sig ud set fra et Tennishusniveau - selv om det godt kan være svært at få ørenlyd! Fremmødet til de planlagte morgenkaffeborde og grill-frokoster har også været flot, ligesom vores årlige julefrokost var noget af et tilløbsstykke. Pladsen i Tennishuset var udnyttet til sidste cm og stemningen helt i top. Udvalget fortsætter med de samme arrangementer i 2013 og alle, der har lyst til at deltage, er velkomne. Hvis enkelte datoer kommer til at kollidere med f.eks. tenniscamp S 18 A LBERTSLUND TENNISKLUB. FEBRUAR 2013 Morgenkaffebord kl. 9 Grill-frokost kl. 12 Mandag 22. april M Torsdag 16. maj G Mandag 3. juni M Torsdag 27. juni G Onsdag 10. juli M Fredag 26. juli G Tirsdag 13. august M Fredag 30. august G Mandag 9. sept. M Fredag 27. sept. G Julefrokost kl.12 M = morgenbord - G = grill Juleturneringen 2012 eller andre arrangementer, ændrer vi planen, så snart vi bliver orienteret herom. Morgenkaffebord koster 100 kr. for hele sæsonen eller 25 kr. pr. gang. Til grill-frokosten medbringer hver især kød/fisk og drikkevarer, mens klubben giver salat og flute. Igen i år har Else tilbudt os 15 min. professionel opvarmning tirsdag og torsdag. Kom med og få løsnet op for de stive lemmer, inden det går løs på banerne. I vinterhalvåret trækker vi lod kl. 10, men fra mandag 29. april til fredag 27. september kl. 9. Godt nytår! Karl Erik, Veteranudvalget FEBRUAR ALBERTSLUND TENNISKLUB 19

11 NYT FRA sekretæren I 2012 har det været min opgave at styre fordelingen af indendørstider og orientere om ferier og aflysninger på Stadion, Herstedvester Skole og Sydskolen. Desuden har jeg stået for medlemskartoteket, dvs. opdatering af persondata, indskrivning af nye medlemmer, sletning af udmeldte - og sidst men ikke mindst registrering af indbetalinger. Hvad angår indendørstider på Stadion begrænser de sig til 3 timer i hal A og B tirsdag, samt 4 timer i hal A og 1½ i hal B fredag. Det er vigtigt, at vi hver gang benytter de tildelte spilletider, altså sørger for "stedfortrædere", når man selv er forhindret, og det uanset om fraværet opstår spontant eller er planlagt, er enkeltstående eller af længere varighed. Der er fra politisk hold stort fokus på udnyttelsen af halkapaciteten, og det skal der også være. Hallerne skal bruges! Og så til medlemskartoteket. Det positive er, at det trods kraftig tilbagegang i medlemstallet i vore naboklubber er lykkedes os i Albertslund Tennisklub at fastholde vores, som pr var på 251. Det mest bemærkelsesværdige er, at vi kun har 2 (to) medlemmer i alderen år, men hele 107 på 60 og derover. Vi har 56 børn og unge og årige. Og totalt mere end dobbelt så mange af hankøn som af hunkøn. Som børn og unge følger pigerne meget godt trop, men falder katastrofalt fra efter 25-årsalderen og kommer sjældent på banen igen. Hvis der er nogen, der har en god idé til at få ændret på dette misforhold, er vi i bestyrelsen meget lydhøre - så sig frem! Fra den kommende sæson håber vi med et familiekontingent at gøre det mere attraktivt for børnefamilierne. Det er ikke et "familiemedlemskab" - hvert medlem skal fortsat være registreret for sig selv med tilhørende data. Ved indbetaling af familiekontingentet er det meget vigtigt, at man oplyser fulde navne og medlemsnumre på alle, som er omfattet af indbetalingen, da det ellers vil være umuligt at administrere. Børn har jo ofte andre efternavne end deres forældre, har ikke nødvendigvis samme adresse etc., så hvem, der er omfattet af familiekontingentet skal fremgå helt utvetydigt! Og så her til sidst lige et hjertesuk: Hvorfor ikke bare indbetale medlemskontingentet, træningsgebyret eller hvad det nu kan! være til tiden! Det er uforholdsmæssigt tidskrævende at spotte "skyldnerne", udsende rykkere og følge op på dem, og det burde i bund og grund være unødvendigt. Den tid kunne jeg i hvert fald godt have anvendt til noget mere positivt! Hilsen fra Hanne SKUMTENNIS Lørdag 2. marts... har vi reserveret hal A fra Der vil som sædvanlig blive spillet doubler på tværs af alder og køn, og alle kan være med. Som altid vil det foregå i en afslappet og uhøjtidelig atmosfære. For nye medlemmer kan det være en god mulighed for at lære andre medlemmer at kende og omvendt. Kom og vær med - sæt allerede nu X i kalenderen! Der vil komme en "påmindelse" på hjemmesiden, når tiden nærmer sig. 20 ALBERTSLUND TENNISKLUB. FEBRUAR 2013 FEBRUAR ALBERTSLUND TENNISKLUB21

12 OBS! OBS! OBS! Udvalgsmedlemmer Motionistudvalg Anette Christiansen Søndertoften Tåstrup Tlf youmail.dk Svend Andreasen Brøndbyvestervej 62A Brøndby Tlf Ved fodboldafdelingens Konica-Minolta Cup lørdag 18. maj og søndag 19. maj samt ved håndboldafdelingens Danske Bank Cup lørdag 1. juni og søndag 2. juni er tennisanlægget, dvs. Tennishus og -baner lukket land for tennisspillere. Du er meget velkommen til at komme og kigge på, men lad tennisketsjeren blive hjemme. Fredag 31. maj, hvor deltagerne i håndboldstævnet om eftermiddagen påbegynder etableringen af teltlejren på plænen ved tennisbanerne, må vi tennisspillere gerne benytte anlægget, såfremt vi ikke går/står/sidder i vejen for campisterne. Bestyrelsen Seniorudvalg Henriette Hansen Snebærhaven 34 Tlf David Holm Ejbysvinget Glostrup Tlf Bjørn Antonsen Bispehusene 16 Tlf Ungdomsudvalg Jytte Majcherek Humlehusene 26 Tlf Jonas Kolding Snebærhaven 34 Tlf Veteranudvalg Karl Erik Poulsen Rugkærgårdsvej 2A 2630 Tåstrup Tlf Niels Tage Hansen Ørnens Kvt. 26B Tlf Ane-Marie Hauerberg Borgager 10 Tlf Jens Andersen Kildegården 2 Tlf Lene Ellebjerg Larsen Poppelhusene Glostrup Tlf Rikke Skjødt Pile Allé 2B, st.th Tåstrup Tlf Preben Flyvholm Lukretiavej 3 2.th Valby Tlf Iris Hansen Galgebakken Torv 5-3a Tlf Webmaster Anette Christiansen youmail.dk Klubbens hjemmeside: 22 ALBERTSLUND TENNISKLUB. FEBRUAR 2013 FEBRUAR ALBERTSLUND TENNISKLUB23

13 BESTYRELSEN Sekretær Hanne Mortensen Borgager 48 Tlf webspeed.dk 2013 Ungdomsformand Jytte Majcherek Humlehusene 26, Tlf / Formand Sven Erik Boch Skærager 12, Tlf webspeed.dk Seniorformand Henriette Hansen Snebærhaven Alberslund Tlf / gmail.com Kasserer Susan Østergaard Kvædehaven 7 Tlf live.dk Motionistformand Anette Christiansen Søndertoften Tåstrup Tlf youmail.dk

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet!

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet! Entreprenør & Aut. kloakmester Jesper Schroll Jensen Hornslet Jord- og kloakarbejde samt betonboring Kloak-TV med sonde til søgning af rør tlf: 40783880 www.jsjkloak.dk Giv din støtte til HIF Ring til

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Praktisk information (side 2-3) Påskeferie (side 4-5) Lalandia ture (side 6-7) Ture ud af huset (side 8-11 & 14-18) Måned program og sommerfest (side

Praktisk information (side 2-3) Påskeferie (side 4-5) Lalandia ture (side 6-7) Ture ud af huset (side 8-11 & 14-18) Måned program og sommerfest (side Praktisk information (side 2-3) Påskeferie (side 4-5) Lalandia ture (side 6-7) Ture ud af huset (side 8-11 & 14-18) Måned program og sommerfest (side 12-13) UK information og teater (side 22-23) Klub Blovstrød

Læs mere

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 5830 - email: jkl.lolla@post.tele.dk Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Der var rigtig mange til Temaaften med ergoterapeut Jannie Jensen. Se referat side 17. Forår 2015 ParkinsonPosten

Læs mere

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 December 26. Årgang. Nr. 4 08 N 69.25 o Ø 015.45 o Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Adresseliste for Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail:

Læs mere

Velkommen til sæsonen 2012

Velkommen til sæsonen 2012 2012 Velkommen til sæsonen 2012 Kære interessenter i tennisklubben Året 2011 blev det første, hvor vi i foreningen for alvor mærkede afmatningen inden for tennis. Mange andre klubber har meldt om store

Læs mere

TEN Nord-Als BoldklubJs klubblad - 32. årgang - Nr. 4 - sept. 2001

TEN Nord-Als BoldklubJs klubblad - 32. årgang - Nr. 4 - sept. 2001 TEN Nord-Als BoldklubJs klubblad - 32. årgang - Nr. 4 - sept. 2001 Jørnehavedag 2001 Tirsdag den 21. aug. blev den årlige bømehaveda; afviklet på stadion ved Nord-Als Idrætscenter. 290 børn fra 7 af kommunens

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD JYSK FODBOLD Juni 2009 Klubudvikling er vejen frem Aggersund IF og Saltum IF har taget springet ind ifremtiden, mens Vejgaard står lige foran ændringer, der også vil omfatte et formandsskifte. Jysk Fodbold

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Tolvte årgang Nr. 2 April Maj 2007 2 Indholdsfortegnelse side Leder..........................2 Redaktionen.....................3 Havbakken......................4 Vidstrup

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Sports- og Sponsor Nyt

Sports- og Sponsor Nyt www.themgf.dk For første gang fik Petanque 2 klubmestre: Helene Knudsen og Bodil Bryndum med fuldstændigt ens resultat. Kai Lund Jensen blev nr. 3 Sports- og Sponsor Nyt November 2013 Sports- og Sponsor

Læs mere

BMI MOTION Klubbladet 1. januar 31. januar 2008

BMI MOTION Klubbladet 1. januar 31. januar 2008 BMI MOTION Klubbladet 1. januar 31. januar 2008 Formandens nytårsklumme Som løber lungerne ud af kroppen for at vinde et diplom til årets crossløb. Som træner intensivt hele vinteren i håbet om at komme

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2015 41. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2015 41. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2015 41. ÅRGANG HÅNDBOLD GYMNASTIK DGI Håndboldskole... Se side 4 BADMINTON Fremgang i medlemstallet... Se side 10 FODBOLD Fodbold firmastævne... Se side 12-15 KIRKERNE Zumba

Læs mere

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer FÆLLESBLADET Fællesbladet Faellesblad@gmail.com Udgives af: AIF, Skads Kirke, SAGU og Skads Andrup Lokalråd. Links til hjemmesider: www.skadsandrup.dk Bladudvalg: AIF Thomas Herter herter@esenet.dk 76121287

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00.

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00. Uge 16 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Dejligt at være tilbage på

Læs mere

Hald Vind. Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk

Hald Vind. Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk Hald Vind Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk NR. 4 32. ÅRGANG DECEMBER 2014 Hald Vind Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives

Læs mere

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere.

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere. JYSK fodbold Oktober 2011 Kunstgræs er ikke så dyrt endda Ny udvikling i indefodbold Hvad siger pigerne til at spille 9:9? Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer.

Læs mere

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING TALENTUDVIKLING I ARGENTINA DA SVERIGE VANDT 6-0 FOR 50 ÅR SIDEN BOLDKLUBBEN STJERNEN 2 FYN BOLD 2/2009 FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang

Læs mere

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015 1. Ry Gruppes blad STAMMEN Gruppeblad for 1. Ry Gruppe og F.R.Y.S. som er gruppens støtteforening. Bladet udkommer 7 gange årligt, i et oplag på 300 eksemplarer.

Læs mere

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Marts 2015 23. årgang Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Bogø Sejlklub Formand Jens Linnet Ålborgvej 15 40 41 23 12 Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej 616 20 70 61 65 Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7

ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7 JANUAR / FEBRUAR 2013 NR. 1. 72. årgang ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7 LÆS OGSÅ OM: FORENINGNEN GAMLE AALBORG

Læs mere

IK Frem. Jubilæumsskrift

IK Frem. Jubilæumsskrift IK Frem Jubilæumsskrift 1912 2012 1 Redaktion Jørn Otte (ansv.havende) Jens Bak Erik Kragelund Redigering Elin Jensen-Sønderup Layout BB Consulting Tryk Hobro Lyntryk Udgivet af IK Frem Sønderup-Suldrup

Læs mere

Nøvlingen. oktober 2011

Nøvlingen. oktober 2011 Nøvlingen oktober 2011 Nøvlingen - Indhold Pigeraketten... 3 Nøvling festuge... 4 Kære Giro 413... 6 Small ship race... 8 Lille Nøvling klassikeren... 9 Bio/spise kombi... 10 Nøvling -hvor fanden er Nøvling?...

Læs mere