Albertslund Tennisklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Albertslund Tennisklub"

Transkript

1 Albertslund Tennisklub NR. 1. FEBRUAR ÅRGANG Baneåbning 7. april kl.11 Generalforsamling 6. marts Husk at betale kontingent inden 15. marts Du kan altid blive bedre! Tilmelding til træning i bladet Både børn og voksne Juleturneringsvindere 2012

2 Indhold Ved Alarm 112 Oplys nøjagtig adresse! Eksempelvis: Tennisbanerne ved Albertslund Stadion, Skallerne 14, 3 Kontingent 4 Baneåbning 5 Generalforsamling 6 Formanden har ordet 9 Regnskab 12 Juniorsiden 14 Seniorsiden 16 Træning for seniorer 17 Motionistsiden 18 Veteransiden 20 Nyt fra sekretæren 21 Skumtennis 22 Lukkedage 15 Udvalgsmedlemmer 16 Bestyrelsen Medlemsblad for Albertslund Tennisklub Formand: Sven Erik Boch Skærager 12, Tlf Redaktør: Henriette Hansen, Snebærhaven 34, Tlf Layout & sats: Svend Knudsen Tlf Tryk: FOA s Trykkeri Trykt i 275 eksemplarer Februar 2013 Kontingent betaling HUSK Kontingentsatser 2013 Seniorer Betalingsdato senest 15. marts 2013 Reg.nr konto nr Ungseniorer (inkl. året man fylder 25 år) Juniorer (inkl. året man fylder 18 år) Familiekontingent *) Passive 800 kr. 600 kr. 400 kr kr. 100 kr. *) Der er nu mulighed for at få et familiekontingent. Dette dækker op til 2 voksne samt alle hjemmeboende børn. Såfremt kontingentet ikke bliver betalt senest 15. marts 2013, vil vi opkræve et rykkergebyr på kr. 50! Hvis du ikke ønsker at fortsætte med at spille tennis i klubben, må du meget gerne give Hanne Mortensen besked samt aflevere nøglekort, så vi ikke sender et rykkerbrev til dig. Velkommen til endnu en god udendørssæson 2 ALBERTSLUND TENNISKLUB. FEBRUAR 2013 FEBRUAR ALBERTSLUND TENNISKLUB3

3 Der vil blive serveret varme og kolde drikke samt toast og en lille én til halsen. Nye medlemmer sparer indmeldelsesgebyret denne dag. Husk vores nye familiekontingent! Hvis vejret tillader det, vil der blive spillet tennis på de fire kunstbaner. Så tag varmt tøj på og medbring din ketsjer. Baneåbning SØNDAG 7. APRIL KL.11 Generalforsamling Onsdag den 6. marts 2013 kl på Stadion 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. 2. a. Formanden aflægger bestyrelsens beretning. b. Udvalgenes beretning. c. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse samt fremlægger budgettet for det kommende regnskabsår. 3. Indkomne forslag. 4. a. Formand og sekretær Sven Erik Boch og Hanne Mortensen. De vælges i lige årstal for 2 år ad gangen. Altså intet valg af disse i år. b. Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal for 2 år ad gangen. På valg af er Susan Østergaard, kasserer, Jytte Majcherek, ungdomsformand, Anette Christiansen, motionistformand. c. Valg af yderligere bestyrelsesmedlem for 1 år ad gangen. På valg er Henriette Hansen, seniorformand. d. 2 bestyrelsessuppleanter Jonas Kolding og Gerner Petersen. De vælges i lige årstal for 2 år ad gangen. Altså intet valg af disse i år. 5. Valg af div. udvalg for et år: Seniorudvalg, på valg: Henriette Hansen, David Holm Niels Vestergaard og Bjørn Antonsen. Ungdomsudvalg, på valg: Jytte Majcherek og Jonas Kolding. Motionsudvalg, på valg: Anette Christiansen, Svend Andreasen, Rikke Skjødt, Iris Hansen og Preben Flyvholm. Veteranudvalg, på valg: Karl Erik Poulsen, Ane-Marie Hauerberg, Niels Tage Hansen, Lene Larsen og Jens Andersen. DGI seniorhold, på valg: Finn-Olaf Pedersen. Bladudvalg, på valg: Henriette Hansen, redaktør og Svend Knudsen. 6. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant for et år: Revisorer, på valg: Jesper Thustrup og Børge Bloch-Nielsen. Revisorsuppleant: Jørn Jørgensen. 7. Valg af 5 delegerede foruden formanden til AIF`s hovedafdelings generalforsamling i maj: Bestyrelsen. 8. Eventuelt Ad. Punkt 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt til Sven Erik Boch, så de er denne i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen. Ændringer i lovene kan kun vedtages på AIF`s hovedafdelings generalforsamling i maj måned. Klubben byder på en sandwich og 1 øl/vand. Tilmelding til Sven Erik på: eller senest den 26. februar. 4 ALBERTSLUND TENNISKLUB. FEBRUAR 2013 FEBRUAR ALBERTSLUND TENNISKLUB5

4 Formanden har ordet Formandens beretning Fantastisk, at vi stadig skal gå og være bekymrede for vores tennishus. Kære kommune, få nu bygget det AIF-hus, så vi kan komme videre. Nikoline 6 år, Steen Bender 89 år er 2 aktive medlemmer som viser, at tennis er for alle aldre. Vi har annonceret flere grupperejser i tennisregi til Sydafrika og Tyrkiet. Der er foreløbig 2 tilmeldte til Sydafrikaturen. I 2011 var jeg selv på en herlig tennis/bridgetur til Tyrkiet sammen med Jens og Hanne, Else og Svend samt Svend K. I oktober havde vi et møde med alle tennisklubberne på Vestegnen om samarbejde og erfaringsudveksling. Man var enige om at følge det op. I november var klubben med til en konference på Rådhuset, arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. Der var et fint oplæg af Peter Erkmann fra Køgespejderne, som omhandlede medlem- AKTIVE KLUBMEDLEMMER! 89 år 6 år mernes frivillige indsats. Han talte bl.a. om sponsorer og fonde. Jeg synes, det skal prøves. Dvs. at vi opretter et sponsorudvalg, som kan arbejde for indtægter til klubben. Peter Erkmann mente i øvrigt, at der var flere fonde, som havde midler tilovers. Golfklubben har ca. 50 sponsorer. Til idrætslederfesten på stadion deltog vi med 14 medlemmer fra vore forskellige udvalg. Vi har haft et fællesmøde på Stadion for alle vore udvalg med foredrag af konsulent Erik Terp fra Dansk Tennis Forbund, som fortalte om rekruttering og fastholdelse af medlemmer. Vort medlemstal balancerer stadig på ca. 250 medlemmer. Det er godt, når vi ser os omkring på de andre tennisklubber med deres svigtende medlemstal. Det er næsten alle steder ungdommen der svigter. Bookingsystemet kører som det skal, og medlemmerne betjener det hjemmefra eller fra pc'en i Stadioncafeen. Derfor er pc'en i tennishuset kasseret, og internetforbindelsen sparet. Det har givet bedre plads i tennishuset, hvor vi kunne holde julefrokost for veteranerne den 7. december med over 40 deltagere. Fint arrangeret af Karl Erik og hans kumpaner. Veteranerne booker aldrig alle baner, så der er altid plads til, at andre spillere kan booke. Når vi har baneåbning, skal du tage venner med som vil spille tennis. De sparer så indmeldelsesgebyret og du får 2 rør bolde. I klubben har vi to sæt professionelle stænger med net, lige til at stille op på en lukket vej eller plads. Du kan låne et sæt og prøve det. Aftal det med Jytte. Skal du have gæster derhjemme, så lad dem spille tennis ude på vejen før middagen. I skrivende stund er der kun hvide bolde på banerne, men dem der har ski, skal vel også ha' en chance. Når snevejret lægger sig, haster medlemmerne ud på banerne igen, og det er rart at se, hvordan spillerne nyder hinandens selskab. Sven Erik Boch Steen Bender Nikoline Kong Vinter hersker over udendørstennis 6 ALBERTSLUND TENNISKLUB. FEBRUAR 2013 FEBRUAR ALBERTSLUND TENNISKLUB7

5 2012 Aif-Tennis Årsregnskab 2012 In dt æ gt e r R e a lis e re t Ko ntingenter senio rer Ko ntingenter ungsenio rer Ko ntingenter junio rer Indm eldelsesgebyr Nøgleko rt - 50 Ungdo m styilskud (FOL) Spo nso rindt. + renteindt D iv. Tilskud Indtægter i alt U dg if te r Ko ntingenter til SLTU A dm inis t ra t io n s o m k o s t ning e r e x k urs re g. Ko nto rart. - po rto TDC bredbånd o g hjem meside Generalfo rsamling & m ødeudgifter B ro churer A rrangementer Div. B estyrelsesudgifter Div. Gebyrer bank o g giro Kursusudgifter Tennishus vedligeho ldelse A dm ins t ra t io ns o m k o s tninge r S e n io rudv a lg SLTU turneringer o g andre Udgifter vedr. klubm esterskaber Køb af bo lde Løn til træner Leje af indendørsbaner Egenbetaling træner s u m M o t io ns udv a lg SLTU turneringer D GI ho ldkam pe hjem m e Onsdags tennis Køb af bo lde Løn til træner s u m ALBERTSLUND TENNISKLUB. FEBRUAR 2013 FEBRUAR ALBERTSLUND TENNISKLUB9

6 U d gif t e r f o rt s a t R e a lis e re t ance pr. 31. december 2011 Aktiver U n gdo m s udv a lg SLTU o g andre turneringer Kurser, fællestræning Klubm esterskab mv Køb af bo lde Udgifter til TIK træning T rænerløn B efo rdingsgo dtgørelse træner s um V e te ra nud v a lg Køb af bo lde Diverse udgifter Danske Bank: Danske Bank: Sparnord Kontingent Sparnord Drift Sparnord 3% binding Danske Bank: Danske Bank: Kassebeholdning Aktier i Danske Bank Kursværdi pr Altiver i alt s um B la d udv a lg Trykning af klubblad P o rto o g distributio n Diverse udgifter s um D iv e rs e o m k o s t ninge r Klubhusdrift A nskaffelser, klubhus Rengøring etc klubhus P ro ppenge Fo rsikringer Hensat til banevedligeho ldelse A nlægsudgifter s um U d gif t e r i a lt R e s ult a t a f o rd inæ r d rift Kurs re gule ring Å re t s re s ult a t Passiver Skyldige sociale omkostninger (skyldig feriegiro) Egenkapital Prim o Årets resultat Ungdom sfond Banefornyelsesfond Hensat Hensat Hensat Passiver i alt Albertslund, den Su s a n Øs te rga a rd Ka s s e re r Ove n s tå e n de re gn s ka b fo r 2012 o g b a l a n ce p r. 31. d e ce m b e r 2012 e r i o ve re n s s te m m e l s e m e d fo re n i n ge n s b o gh o l d e ri s o m vi h a r re vi d e re t. Be h o l d n i n ge rn e s ti l s te d e være l s e e r ko n tro l l e re t. 10 ALBERTSLUND TENNISKLUB. FEBRUAR 2013 FEBRUAR ALBERTSLUND TENNISKLUB11

7 Juniorsiden Nu er året 2012 gået, og vi ser frem mod en skøn sommer med masser af tennis måske det også kunne være en ide at se lidt tennis i TV, eller spille tennis som Wii, da det er min oplevelse, at det med at tælle point kniber for rigtig mange, når de er ude at spille kampe.. I det forløbne år er der startet rigtig mange nye juniorer, som bliver yngre og yngre, vi håber de synes det er sjovt at lege med en bold, så de fortsætter i sommer og gerne vil deltage i tenniscamp i uge 32. I sommersæsonen 2012 deltog 3 hold, det blev ikke til medaljer, vær ikke ked af det, det giver trods alt noget kamptræning og så oplever jeg, der kommer et godt kammeratskab ud af at være sammen i disse kampsituationer. I uge 32 var der tenniscamp, med et godt trænerteam fra Desuden var vi så heldige, at Basit kunne være lidt med for det var lige i underkanten med 2 trænere fra tenniscampen, grunden til at det er svært at tilrettelægge, hvor meget hjælp der er brug for, er den, at flere tilmelder sig i sidste øjeblik. Det er planen vi afholder lignende camp i år, det bliver i uge 32 (den sidste uge i skoleferien) campen er rettet mod aldersgruppen 7-12 år, lidt ældre kan også få glæde af træningen. Det vil komme på hjemmesiden. Tilmelding skal foretages på Sommersæsonen startede med en fin træner dækning med Basit, Nina, Natasha og Frederik. Desværre kom Basit til skade i sin ferie i juni og måtte opereres i Paris, så han resten af sommersæsonen var sygemeldt. Heldigvis tog de andre trænere en ekstra tørn, så det lykkedes at få dækket timerne. Tak til alle trænere for jeres indsats. Finaledagen blev en aktiv dag med masser af spil, det var på en lidt anden måde, da alle der havde lyst til at spille bare kunne komme og deltage. Der blev delt præmier ud, spist en masse pølser og da Natasha lige havde haft 18 års fødselsdag blev der serveret en flot convers sko. Tak til Natashas mor. Nu er vintertræningen i fuld gang både tirsdage og søndage med Basit som den gennemgående træner. Den sidste træningsdag på Sydskolen / Kongholms Gymnasium er den 24. marts, og på Herstedvester Skole er det den 23. april. Husk der er påskeferie. Her i vinter er der tre hold i minitennis, U14 fører puljen, de sidste kampe afvikles den 10/2 og den 3/3, alle kampe på hjemmebane. Deltagerne får en mail som sædvanlig. Programmet kan ses på: Sommertræning Der er bane åbning den 7. april, hvor alle er velkommen til at komme på banerne. Træningen starter først i uge 18, med mandag den 29.april. Da jeg er på ferie og først er hjemme den 19. april vil I først få besked lige inden uge 18, så husk at tjekke jeres mail. Tilmelding skal ske, så jeg har den når jeg kommer hjem senest den 19. april med hensyn til dage og tider. Trænere vil i sommer være Basit mandag og onsdag. De andre trænere har ikke fået deres faste dage endnu, her er tale om Nina, Natasha og Frederik. Fredagstennis/kagetennis vil nok få en anden form i år, da der ikke har været den store tilslutning de sidste par år. Der vil komme noget om dette senere. Tilmelding skal ske til Jytte Majcherek, senest den 19. april Du kan også tilmelde dig ved at ringe til Jytte på tlf / eller helst på Efterlysning: Ungdomsudvalget har rigtig meget brug for aktive kræfter, hvor er de forældre, der vil gøre en forskel for deres barns fritidsinteresse, jeg er jo ved at være en gammel bedstemor. Kom frit frem og meld jer til ungdomsudvalget, så der kan komme gang i flere aktiviteter. Vi vil gerne have gang i tennisspil via skoletennis og/eller via SFO. Desuden har vi en ide om noget barn/forældretennis ideer/interesse efterlyses. Jytte Tilmelding til sommertræning for juniorer Medlems nr. Årgang Navn Tlf. Kan ikke træne, dage 12 ALBERTSLUND TENNISKLUB. FEBRUAR 2013 FEBRUAR ALBERTSLUND TENNISKLUB13

8 Seniorsiden Holdturnering 1. holdet bestående af Sidse Trier, Henriette Hansen, Jonas Kolding, Rico Sjølander, Michael Wendt og Simon Boserup endte en smule overraskende med at spille oprykningskamp til Sjællandserien mod Brøndby Strand efter en andenplads i puljen. Denne tætte holdkamp, som blev spillet på en stormende lørdag, endte med en kneben sejr til Brøndby Strand på 5-4, dermed fortsætter Albertslunds bedste hold med at spille i serie 1 i holdet, som igen i år flere gange have svært ved at stille hold endte på en 4. plads. Tak til holdleder Thomas Hartwich, som har kæmpet med at skaffe spillere til holdet. Vi håber, at han vil tage endnu i tørn i Klubmesterskaber Finalerne i klubmesterskaberne 2012 blev afviklet en søndag i september med masser af liv på banerne. Årets store overraskelse var juniorspilleren Frederik Dam, som løb med tre titler hos seniorerne. Tillykke til Frederik og alle de andre vindere og finalister. Nedenfor ses resultaterne af finalerne. Vi håber at endnu flere har lyst til at deltage i klubmesterskaberne Resultater fra finalerne i klubmesterskab 2012 Herresingle A: Frederik Dam - Michael Wendt 6/2-6/2 Herresingle B: Thomas Carlsen - Lars Trier (Thomas vandt) Herresingle YOB: Ludo Husum - Bjørn Antonsen 6/0-6/2 Damesingle: Sidse Trier - Natasha Vosoughi 6/2-6/0 Herredouble A: Frederik & Ludo - Bjørn & Niels 6/1-6/4 Herredouble YOB: Niels & Bjørn - Vagn & Kim (Niels & Bjørn vandt) Mixdouble A: Frederik & Nina - Niels & Rikke 6/2-6/3 Mixdouble YOB: Mikki & Lis - Iris & Christian 6/1-7/6 Damedouble: Nina & Natasha - Anne & Lis 6/2-6/2 Juleturnering Den traditionsrige turnering, juleturneringen, som hvert år spilles i december måned med deltagelse af både børn og voksne, havde i år ikke så mange deltagere, som den plejer. Men det gjorde ikke turneringen mindre hyggelig, bl.a. havde Jens og Else kæmpet så hårdt for at vinde, at de knap kunne stå på deres trætte ben ved præmieoverrækkelsen. De ses blandt andre vindere på forsiden. Tak for en hyggelig dag til alle, som deltog. NOGLE KLUBMESTRE Seniorudvalg Udvalget har i år bestået af Niels Vestergaard, David Hertz-Holm, Bjørn Antonsen og Henriette Hansen, og vi har taget os af torsdagstiebreak, mandagstræning, holdturnering og klubmesterskaberne. Hvis I har forslag til aktiviteter, som I ønsker, vi skal tage os af, så er I velkomne til at kontakte en fra udvalget. 14 ALBERTSLUND TENNISKLUB. FEBRUAR 2013 FEBRUAR ALBERTSLUND TENNISKLUB15

9 Mandag og Første gang er 6. maj 2013 og træningen fortsætter frem til klubmesterskabsfinalerne i september. Der er ikke træning i de uger, hvor Basit holder ferie. Seniorudvalget sammensætter holdene efter styrke. Tilmelding: Til Henriette Hansen eller senest 15. april Pris 650 kr. Træner: Basit Shamin Motionist siden Nye kræfter søges til motionist udvalget I skrivende stund dækker sneen det danske landskab og det kan være svært at forestille sig, at foråret er lige om hjørnet. Men, ikke desto mindre - så varer det ikke længe, før AIF tennis klub inviterer til baneåbning og starter op på en ny sommersæson. En vigtig del af AIF tennis har i mange år været motionistafdelingen, hvor størstedelen af klubbens medlemmer hører til og hvor der er mulighed for at spille sjov tennis og/eller hygge sig over en kop kaffe eller en kold øl. Konceptet for motionistafdelingen er at alle spiller med alle i en positiv og munter atmosfære. Til sommersæsonen 2013 søger klubben nye kræfter til motionistudvalget, idet formand Anette vælger at stoppe for en stund. Ligeledes gør udvalgsmedlemmerne Preben og Svend A. Rikke og Iris fortsætter, så her er der mulighed for god sparring. Har DU lyst til at være en del af motionistudvalget og sætte dit præg på breddetennissen i klubben, så giv lyd til Anette (tlf ) og/eller mød op til klubbens generalforsamling onsdag 6. marts. I 2012 har motionistafdelingen stået for baneåbning, onsdagstennis, grilltennis, burger turnering, vin smagning med mere. Nogle af disse aktiviteter skal formentlig fortsætte som hidtil, men der er også mulighed for at komme med nye idéer til arrangementer og tiltag. Med ønsket om en fantastisk og solrig sommer sæson 2013 Motionistudvalget Jo-Wilfried Tsonga of France serves to Daniel Brands of Germany during the French Open tennis tournament at Roland Garros in Paris May 23, REUTERS/Regis Duvignau (FRANCE - Tags: SPORT TENNIS IMAGES OF THE DAY) 16 ALBERTSLUND TENNISKLUB. FEBRUAR 2013 FEBRUAR ALBERTSLUND TENNISKLUB17

10 Veteranerne om sædvanlig kan veteranerne melde om en vintersæson med flot tilslutning. Vi mødes i Tennishuset alle hverdage og spiller, når det overhovedet lader sig gøre. Kun vand, sne eller is på banerne kan holde de mest hårdføre og energiske inden døre, mens blæst og kulde kun er et spørgsmål om rigtig påklædning - og gå-på-mod! Efter dysterne på banerne hygger vi os med hinanden over en kop kaffe, mens de "spontane" frokoster efterhånden er lagt i faste rammer og finder sted tirsdag og torsdag. Over et par stykker smørrebrød får vi lige vendt de vigtigste begivenheder, som de tager sig ud set fra et Tennishusniveau - selv om det godt kan være svært at få ørenlyd! Fremmødet til de planlagte morgenkaffeborde og grill-frokoster har også været flot, ligesom vores årlige julefrokost var noget af et tilløbsstykke. Pladsen i Tennishuset var udnyttet til sidste cm og stemningen helt i top. Udvalget fortsætter med de samme arrangementer i 2013 og alle, der har lyst til at deltage, er velkomne. Hvis enkelte datoer kommer til at kollidere med f.eks. tenniscamp S 18 A LBERTSLUND TENNISKLUB. FEBRUAR 2013 Morgenkaffebord kl. 9 Grill-frokost kl. 12 Mandag 22. april M Torsdag 16. maj G Mandag 3. juni M Torsdag 27. juni G Onsdag 10. juli M Fredag 26. juli G Tirsdag 13. august M Fredag 30. august G Mandag 9. sept. M Fredag 27. sept. G Julefrokost kl.12 M = morgenbord - G = grill Juleturneringen 2012 eller andre arrangementer, ændrer vi planen, så snart vi bliver orienteret herom. Morgenkaffebord koster 100 kr. for hele sæsonen eller 25 kr. pr. gang. Til grill-frokosten medbringer hver især kød/fisk og drikkevarer, mens klubben giver salat og flute. Igen i år har Else tilbudt os 15 min. professionel opvarmning tirsdag og torsdag. Kom med og få løsnet op for de stive lemmer, inden det går løs på banerne. I vinterhalvåret trækker vi lod kl. 10, men fra mandag 29. april til fredag 27. september kl. 9. Godt nytår! Karl Erik, Veteranudvalget FEBRUAR ALBERTSLUND TENNISKLUB 19

11 NYT FRA sekretæren I 2012 har det været min opgave at styre fordelingen af indendørstider og orientere om ferier og aflysninger på Stadion, Herstedvester Skole og Sydskolen. Desuden har jeg stået for medlemskartoteket, dvs. opdatering af persondata, indskrivning af nye medlemmer, sletning af udmeldte - og sidst men ikke mindst registrering af indbetalinger. Hvad angår indendørstider på Stadion begrænser de sig til 3 timer i hal A og B tirsdag, samt 4 timer i hal A og 1½ i hal B fredag. Det er vigtigt, at vi hver gang benytter de tildelte spilletider, altså sørger for "stedfortrædere", når man selv er forhindret, og det uanset om fraværet opstår spontant eller er planlagt, er enkeltstående eller af længere varighed. Der er fra politisk hold stort fokus på udnyttelsen af halkapaciteten, og det skal der også være. Hallerne skal bruges! Og så til medlemskartoteket. Det positive er, at det trods kraftig tilbagegang i medlemstallet i vore naboklubber er lykkedes os i Albertslund Tennisklub at fastholde vores, som pr var på 251. Det mest bemærkelsesværdige er, at vi kun har 2 (to) medlemmer i alderen år, men hele 107 på 60 og derover. Vi har 56 børn og unge og årige. Og totalt mere end dobbelt så mange af hankøn som af hunkøn. Som børn og unge følger pigerne meget godt trop, men falder katastrofalt fra efter 25-årsalderen og kommer sjældent på banen igen. Hvis der er nogen, der har en god idé til at få ændret på dette misforhold, er vi i bestyrelsen meget lydhøre - så sig frem! Fra den kommende sæson håber vi med et familiekontingent at gøre det mere attraktivt for børnefamilierne. Det er ikke et "familiemedlemskab" - hvert medlem skal fortsat være registreret for sig selv med tilhørende data. Ved indbetaling af familiekontingentet er det meget vigtigt, at man oplyser fulde navne og medlemsnumre på alle, som er omfattet af indbetalingen, da det ellers vil være umuligt at administrere. Børn har jo ofte andre efternavne end deres forældre, har ikke nødvendigvis samme adresse etc., så hvem, der er omfattet af familiekontingentet skal fremgå helt utvetydigt! Og så her til sidst lige et hjertesuk: Hvorfor ikke bare indbetale medlemskontingentet, træningsgebyret eller hvad det nu kan! være til tiden! Det er uforholdsmæssigt tidskrævende at spotte "skyldnerne", udsende rykkere og følge op på dem, og det burde i bund og grund være unødvendigt. Den tid kunne jeg i hvert fald godt have anvendt til noget mere positivt! Hilsen fra Hanne SKUMTENNIS Lørdag 2. marts... har vi reserveret hal A fra Der vil som sædvanlig blive spillet doubler på tværs af alder og køn, og alle kan være med. Som altid vil det foregå i en afslappet og uhøjtidelig atmosfære. For nye medlemmer kan det være en god mulighed for at lære andre medlemmer at kende og omvendt. Kom og vær med - sæt allerede nu X i kalenderen! Der vil komme en "påmindelse" på hjemmesiden, når tiden nærmer sig. 20 ALBERTSLUND TENNISKLUB. FEBRUAR 2013 FEBRUAR ALBERTSLUND TENNISKLUB21

12 OBS! OBS! OBS! Udvalgsmedlemmer Motionistudvalg Anette Christiansen Søndertoften Tåstrup Tlf youmail.dk Svend Andreasen Brøndbyvestervej 62A Brøndby Tlf Ved fodboldafdelingens Konica-Minolta Cup lørdag 18. maj og søndag 19. maj samt ved håndboldafdelingens Danske Bank Cup lørdag 1. juni og søndag 2. juni er tennisanlægget, dvs. Tennishus og -baner lukket land for tennisspillere. Du er meget velkommen til at komme og kigge på, men lad tennisketsjeren blive hjemme. Fredag 31. maj, hvor deltagerne i håndboldstævnet om eftermiddagen påbegynder etableringen af teltlejren på plænen ved tennisbanerne, må vi tennisspillere gerne benytte anlægget, såfremt vi ikke går/står/sidder i vejen for campisterne. Bestyrelsen Seniorudvalg Henriette Hansen Snebærhaven 34 Tlf David Holm Ejbysvinget Glostrup Tlf Bjørn Antonsen Bispehusene 16 Tlf Ungdomsudvalg Jytte Majcherek Humlehusene 26 Tlf Jonas Kolding Snebærhaven 34 Tlf Veteranudvalg Karl Erik Poulsen Rugkærgårdsvej 2A 2630 Tåstrup Tlf Niels Tage Hansen Ørnens Kvt. 26B Tlf Ane-Marie Hauerberg Borgager 10 Tlf Jens Andersen Kildegården 2 Tlf Lene Ellebjerg Larsen Poppelhusene Glostrup Tlf Rikke Skjødt Pile Allé 2B, st.th Tåstrup Tlf Preben Flyvholm Lukretiavej 3 2.th Valby Tlf Iris Hansen Galgebakken Torv 5-3a Tlf Webmaster Anette Christiansen youmail.dk Klubbens hjemmeside: 22 ALBERTSLUND TENNISKLUB. FEBRUAR 2013 FEBRUAR ALBERTSLUND TENNISKLUB23

13 BESTYRELSEN Sekretær Hanne Mortensen Borgager 48 Tlf webspeed.dk 2013 Ungdomsformand Jytte Majcherek Humlehusene 26, Tlf / Formand Sven Erik Boch Skærager 12, Tlf webspeed.dk Seniorformand Henriette Hansen Snebærhaven Alberslund Tlf / gmail.com Kasserer Susan Østergaard Kvædehaven 7 Tlf live.dk Motionistformand Anette Christiansen Søndertoften Tåstrup Tlf youmail.dk

Albertslund Tennisklub

Albertslund Tennisklub Albertslund Tennisklub NR. 1. FEBRUAR 2015. 44. ÅRGANG Baneåbning 29. marts kl. 11 Vil du være bedre? Tilmeld dig til sommertræning Kontingentbetaling senest 31. marts! Generalforsamling 11. marts kl.

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

KLUBBLADET. Juniortræning. Sponsorer. Fællestræf. Tennisskole. Torsdagstræf +65. Varde Tennisklub 2015

KLUBBLADET. Juniortræning. Sponsorer. Fællestræf. Tennisskole. Torsdagstræf +65. Varde Tennisklub 2015 KLUBBLADET Varde Tennisklub 2015 Juniortræning Mandagen er reserveret til juniortræning. Se side 7 Sponsorer Se alle vores sponsorer på side 8. Fællestræf Fortsætter om mandagen. Se mere på side 11 Tennisskole

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Referat. Generalforsamlingen i STK

Referat. Generalforsamlingen i STK Referat Generalforsamlingen i STK onsdag den 24. marts 2010 Referat af generalforsamling i Svendborg Tennisklub 24. marts 2010 1. Valg af dirigent - Gert Henningsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Kære tennisspiller. Venlig hilsen Bestyrelsen

Kære tennisspiller. Venlig hilsen Bestyrelsen taarbæk tennis klub Kære tennisspiller Med denne informationsfolder ønsker bestyrelsen alle gamle og nye medlemmer velkommen. Folderen indeholder relevante oplysninger om klubbens aktiviteter. Navne og

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Varde Tennisklub. KLUBbladet. Aktiviteter 2013. Vekommen. Bagsiden. Side 2

Varde Tennisklub. KLUBbladet. Aktiviteter 2013. Vekommen. Bagsiden. Side 2 Varde Tennisklub KLUBbladet 2013 Vekommen Aktiviteter 2013 Side 2 Bagsiden Velkommen i Varde Tennisklub 2013 Så er vi tæt på at skulle i gang med endnu en spændende udendørssæson.vi vil gerne følge op

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere.

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere. Formandens beretning på generalforsamlingen d. 24-03-2015 Formanden indleder med at fortælle om hans første år som formand. Bestyrelsen har været gennem en spændende proces men også mange udfordringer,

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Tennis Nyt 2012. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2012

Tennis Nyt 2012. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2012 Tennis Nyt 2012 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2012 1 Bestyrelse og andre ressourcepersoner 2012 Formand Berit Rømer, Lyngvej 13 tlf.: 8684 5294 mobil:

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK.

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK. Beretning 2013 Dette er status over det forgangne år i BTK. Da jeg ringede til Søren Beck, med en forsigtig forespørgsel om han kom på tirsdag, og vi kunne foreslå ham som dirigent, svarede han:.. at det..

Læs mere

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2006 kl 10:00. i klubhuset i Damgårdsparken

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2006 kl 10:00. i klubhuset i Damgårdsparken Generalforsamling i Ballerup Tennisklub søndag d. 18. februar 2006 kl 10:00 i klubhuset i Damgårdsparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Peter Hesselholt, som blev valgt. Indkaldelsen

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Tennis i Hammel april 2014 1

Tennis i Hammel april 2014 1 Tennis i Hammel april 2014 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub:

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Formandsberetning Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Klubben har til tider summet af aktivitet med distinkte højdepunkter omkring

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 8. APRIL 2014

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 8. APRIL 2014 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 8. APRIL 2014 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og 2 stemmetællere 3. Optælling af tilstedeværende stemmeberettede 4. Beretning til godkendelse Generelt Børge Korsholm

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014

Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014 Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014 Side 1 af 7 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER Indtægter 2013 2012 2011 2014 Kontingent m.v. Kontingent 0-24 år 38.747,50 57.950,00 64.828,00 45.000

Læs mere

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal!

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Gruppespil 2015-16 GRUPPESPIL ÅR 2015-16 1 REGLER FOR GRUPPESPIL Velkommen til gruppespil for motionister i Skovbakken. For at kunne få konceptet til at

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Til stede fra bestyrelsen var: Finn Hjarding, konstitueret formand, Lis Sorth, baneudvalgsformand, Pia Jensen, motionistformand,

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen VALBY OPEN 2015 26.-27. september i Valbyhallen YONEX VALBY OPEN 2015 KÆMPE OPSTARTSTURNERING OG FEST I VALBYHALLERNE 26.-27. SEPTEMBER Få en god start på sæsonen med masser af kampe, sjove indslag, super

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014.

Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014. Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014. 1. Generalforsamling: Klubbens generalforsamling afholdes i klubhuset den 23-03-2014 kl. 10.00 Polle sørger for at dagsorden kommer i Melfar poster

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB MÅLØV BADMINTON CLUB Formand: Karsten Friis Tlf.: 4465 4645, kfriis@kfriis.com Kasserer: Birte Bachmann Tlf.: 4465 4645, birte@kfriis.com Banefordeler: Jakob Jespersen Tlf.: 2072 7957, jjj@maalov.dk e-mail:

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 28.04.2010

BESTYRELSESMØDE 28.04.2010 BESTYRELSESMØDE 28.04.2010 Tilstede; Afbud; Sted: Agenda: Steen Seitner (SS), formand Flemming Adriansen (FA), næstformand Jørn Østergren (JØ), kasserer Flemming Scheuer-Larsen (FSL), ungdomsudvalg Hans

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014

HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014 HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014 FOR U12 PIGER OG DRENGE (årgang 02-03) U14 PIGER OG DRENGE (årgang 00-01) U16 PIGER OG DRENGE (årgang 98-99) U18 PIGER OG DRENGE (årgang

Læs mere

Dagsorden. 4. Behandling af indkomne forslag. (Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før

Dagsorden. 4. Behandling af indkomne forslag. (Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før Generalforsamling Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling. Mandag d. 19. marts 2012 kl. 19.00 i tennisklubbens klubhus Dagsorden 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Ole Madsen

Læs mere

Standerhejsning ved klubhuset Lørdag d. 2. maj 2009 kl. 9.00 12.00

Standerhejsning ved klubhuset Lørdag d. 2. maj 2009 kl. 9.00 12.00 Setpoint Medlemsblad for Gladsaxe Tennis Klub 1981 Setpoint nr. 66 April 2009 28. årgang Standerhejsning ved klubhuset Lørdag d. 2. maj 2009 kl. 9.00 12.00 Klik ind på klubbens hjemmeside: www.gladsaxetennisklub.dk

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Referat fra NFT s ordinære generalforsamling 3. marts 2015

Referat fra NFT s ordinære generalforsamling 3. marts 2015 1 Referat fra NFT s ordinære generalforsamling 3. marts 2015 Foruden bestyrelsen deltog 15 medlemmer. 1. Svend Dreist valgtes som dirigent. 2. Bertel Frederiksen blev valgt som stemmetæller. Indhold: Lidt

Læs mere

General forsamling. Generalforsamling 2006

General forsamling. Generalforsamling 2006 General forsamling 2006 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretninger I referatet af sidste års generalforsamling er følgende anført ifm. den vedtagne lovændring: Formanden fortalte at organisationen løbende

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

H O L T E TENNISKLUB. Årsrapport 2009

H O L T E TENNISKLUB. Årsrapport 2009 H O L T E TENNISKLUB Årsrapport 2009 Budget 2010 H O L T E T E N N I S K L U B 1 Indhold Side Påtegninger Ledelsespåtegning.. 2 Den uafhængige revisors påtegning. 3 Ledelsesberetning Kluboplysninger 5

Læs mere

Generalforsamling - Referat

Generalforsamling - Referat Generalforsamling - Referat Stubbekøbing, den 23. februar 2013 Mødedato og sted: 22. februar 2013 kl. 17:30 Sted: Mødeleder: Referent: SB s klubhus Benny Larsen Johnny Brincker Bestyrelsesmøde: Dagsorden:

Læs mere

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 5. februar 2015, kl. 19.30 I gangen v/hallen på Holmebækskolen Fremmødte: Karina Pedersen, Conny Jung, Trine Søgård, Charlotte Egebak,

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

RINGE TENNISKLUB. Tennisbaner og klubhus Holmehøjvej 5, 5750 Ringe. www.ringetennisklub.dk. ! Mød op til Standerhejsning og Åbent Hus arrangement

RINGE TENNISKLUB. Tennisbaner og klubhus Holmehøjvej 5, 5750 Ringe. www.ringetennisklub.dk. ! Mød op til Standerhejsning og Åbent Hus arrangement RINGE TENNISKLUB Vi byder alle velkommen til en ny sæson, og glæder os til at se såvel nye som gamle medlemmer. Tennisbaner og klubhus Holmehøjvej 5, 5750 Ringe www.ringetennisklub.dk! Mød op til Standerhejsning

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV.

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS 2013 TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL I VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. 1 Dansk Politiidrætsforbund og Politiets Idrætsforening,

Læs mere

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 Landsmesterskaberne afholdes igen i denne sæson samlet for alle spillere fredag/søndag d. 10. 12. april 2015 i Vejen Idrætscenter. Deltagelse er kun mulig med overnatning

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2012

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2012 Torsdag den 22. marts 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent Finn Hansen blev valgt og fastslog, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt 2. Bestyrelsens beretning herunder beretning om Odense Håndbold

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M.

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M. Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening I: NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED M.M. 1. Navn, formål og hjemsted Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening, F.K.I.F., der er stiftet den 5. maj 1930

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2014 2 Indholdsfortegnelse! 2013 set og hørt med formandens øjne og ører 3 Så starter vi snart en ny tennissæson 5 Husorden 8 Bryllup

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt.

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt. R E F E R A T Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 6. februar 2013, kl. 20.00 Holmebækhallen, 4681 Herfølge Fremmødte:, Conny Jung, Mie Madsen, Camila Pio, Annette Lene

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere