30. november Hørring om eventuel godkendelse af ændring af dimensioner af delstrækning af det offentlige vandløb Næstild Bæk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "30. november Hørring om eventuel godkendelse af ændring af dimensioner af delstrækning af det offentlige vandløb Næstild Bæk"

Transkript

1 30. november 2016 Hørring om eventuel godkendelse af ændring af dimensioner af delstrækning af det offentlige vandløb Næstild Bæk I forbindelse med Skive Kommunes igangværende regulativrevision af det offentlige vandløb Næstild Bæk ønsker vandløbsmyndigheden en regulering af de gældende dimensioner for en ca. 500 m lang delstrækning af vandløbet. Forslag til regulering Vandløbsmyndigheden har i 2013 fået foretaget en opmåling af Næstild Bæk, som viser en uoverensstemmelse i vandløbets bundkoter i forhold til de fastlagte bundkoter i det gældende regulativ, vedtaget den 7. april 1997 for strækningen st m. For denne strækning ønsker Skive Kommune en regulering af regulativets bundkoter således disse tilpasses vandløbets faktiske bundkoter samt de rørtilløb, der er på strækningen. Der er tidligere sendt et reguleringsprojekt i høring i perioden 1. marts 29. marts Efter henvendelse fra en lodsejer blev vandløbsmyndigheden gjort opmærksom på, at der er en række dræn i Næstild Bæk, der ikke blev registreret i forbindelse med en opmåling af vandløbet. Skive Kommune har efterfølgende foretaget en opmåling af disse dræn, og det har vist sig at det tidligere reguleringsprojekt ikke i tilstrækkelig grad tager hensyn til disse dræn, hvorfor Skive Kommune har fået udarbejdet et nyt reguleringsprojekt, som nu sendes i offentlig høring med ønske om vedtagelse. Reguleringens formål er at sikre at der ikke foretages en unødig stor oprensning af vandløbet med risiko for sammenskridning af brinkerne samt sikre afløb fra et par af rørtilløbene langs den berørte strækning. Med reguleringen bevares tillige den nuværende økologiske tilstand i vandløbet samt naturbeskyttelsen i og langs vandløbet trods en mindre sandoprensning. En beskrivelse af ændringerne og en vurdering af konsekvenserne fremgår af vedlagte Regulering af Næstild Bæk, udarbejdet af Orbicon den 22. november En evt. godkendelse vil blive givet med hjemmel i Vandløbsloven (lovbekendtgørelse nr af 28. september 2016) 16 og 17 samt bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering 3 og 15. Reguleringens parter Ansøger er Skive Kommune og reguleringens lokalitet og de berørte parter fremgår af vedlagte Regulering af Næstild Bæk, udarbejdet af Orbicon den 22. november TEKNISK FORVALTNING Byg og Miljø Vandløb Postboks 509 Rådhuspladsen Skive Tlf.: Fax: CVR-nr.: Reference: Henvendelse til: Dorthe Ringgaard Direkte tlf.:

2 Reguleringens indhold Reguleringen omfatter en ændring af bundkoten på strækningen st m af det offentlige vandløb Næstild Bæk, se vedlagte Regulering af Næstild Bæk, udarbejdet af Orbicon den 22. november Reguleringsforslagets baggrund Regulativ for Vium Mølle Å, Næstild Bæk og Fårekæret Bæk vedtaget den 7. april 1997 Opmåling af Næstild Bæk udført i april 2013 Kontrolopmåling af delstrækning (st ) udført i marts 2016 Regulering af Næstild Bæk, udarbejdet af Orbicon den 22. november 2016 Konsekvenser og betingelse i evt. godkendelse Konsekvenserne og betingelserne ved en evt. godkendelse af reguleringsforslaget er beskrevet i vedlagte Regulering af Næstild Bæk, udgivet 22. november Godkendelsens varighed Ændringerne af regulativets bundkoter er gældende fra godkendelsesdatoen af reguleringen, og der vil blive foretaget en mindre oprensning umiddelbart efter. Skive Kommune skal herefter overholde de nye fastlagte bundkoter i forbindelse med vedligeholdelsen af Næstild Bæk. Efter godkendelsen indarbejdes de ændrede bundkoter i den kommende revision af regulativet for Næstild Bæk. Godkendelsesprocedure Reguleringsforslaget behandles efter vandløbslovens bestemmelser med 4 ugers indsigelsesperiode og 4 ugers klageperiode. Kommunens fremme af forslaget offentliggøres på Skive Kommunes hjemmeside den 30. november 2016, med de lovpligtige 4 ugers indsigelsesperiode (dog forlænget grundet juleferien) fra den 30. november 2016 til den 3. januar Bemærkninger eller indsigelser til reguleringen skal senest den 3. januar 2017, sendes til Skive Kommune på mail eller pr. brev til Skive Kommune, Teknisk Forvaltning Byg & Miljø Vandløb, Rådhuspladsen 2, Postboks 509, 7800 Skive. Næste offentlighedsfase forventes at forløbe fra januar til februar Venlig hilsen Dorthe Ringgaard Miljøingeniør 2

3 Kopi er sendt til: Jens Gjørup, Gl. Skivevej 36, 7870 Roslev Jørgen Glud Primdal, Højgårdsvej 6, 7860 Spøttrup Ejendomsselskabet Torsmark ApS, Hindborgvej 8, 7860 Spøttrup Danmarks Naturfredningsforening: og Danmarks Sportsfiskerforbund: Museum Salling: Ornitologisk Forening, og Friluftsrådet, Kreds Limfjord Syd, Lystfiskerforeningen for Skive og omegn, 3

4 Skive Kommune Regulering af Næstild Bæk REGULERING AF NÆSTILD BÆK, ST M Rekvirent Skive Kommune Teknisk Forvaltning Byg & Miljø - Natur Rådhuspladsen Skive Rådgiver Orbicon A/S Gasværksvej Aalborg Projektnummer Projektleder Kvalitetssikring Jesper Madsen Eva Marcus Revisionsnr. 1 Godkendt af Henrik Vest Sørensen Udgivet

5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Baggrund Lovgrundlag Eksisterende forhold Regulativ for Næstild Bæk Opmåling Projektets lokalitet Regulering af strækning m Konsekvenser Afvandingsmæssige konsekvenser Beregningsgrundlag Konsekvenser for reguleringen på strækning st m Miljømæssige konsekvenser Natura 2000-områder Naturbeskyttelsesloven Berørte Lodsejere Omkostninger ved reguleringen Tidsplan og godkendelsesprocedure TEGNINGSFORTEGNELSE 1. Længdeprofil, Eksisterende forhold 1:50/1: Længdeprofil, Ændring af bundkote 1:50/1: Længdeprofil, Beregnede vandspejl 1:50/1:2.500

6 1. INDLEDNING I forbindelse med Skive Kommunes igangværende regulativrevision ønsker vandløbsmyndigheden en regulering af de gældende bundkoter for en delstrækning af det offentlige vandløb Næstild Bæk. Inden disse ændringer kan indarbejdes i regulativet skal der, iht. vandløbslovens bestemmelser, udarbejdes et reguleringsprojekt med en beskrivelse af ændringerne og en vurdering af konsekvenserne. Der er tidligere udarbejdet et reguleringsprojekt, der blev sendt i offentlig høring i perioden 1. marts 29. marts Med udgangspunkt i dette tidligere projekt rettede en lodsejer henvendelse til Skive Kommune og gjorde opmærksom på, at han havde en række dræn, der ikke blev registreret i forbindelse med opmåling af Næstild Bæk. Lodsejeren var bekymret for at den foreslåede ændring af vandløbsbunden vil give anledning til afvandingsproblemer, da drænudløbene ligger i niveau med eller under den forslåede bundkote. Skive Kommune har derfor foretaget en supplerende opmåling af disse dræn. Denne opmåling viste, at det tidligere reguleringsforslag ikke i tilstrækkelig omfang vil sikre afvandingen fra disse dræn, hvorfor der er udarbejdet et nyt reguleringsprojekt, der sikre afvandingen fra såvel disse som øvrige dræn i Næstild Bæk. 2. BAGGRUND I forbindelse med den igangværende regulativrevision i Skive Kommune skal der vedtages nye vandløbsregulativer for en række af vandløbene i vandløbssystemet Vium Mølleå, som Næstild Bæk er en del af. Vium Mølleås vandløbssystem består af følgende offentlige vandløb, for hvilke der skal foretages regulativrevision: Vium Mølleå Bligårds Bæk Næstild Bæk Kåstrup Bæk Lille Ramsing Bæk Strømbæk 3 / 14

7 Fig. 2.1 Oversigtskort for Vium Mølleås vandløbssystem med angivelse af hvilke vandløb, der er omfattet af den kommende regulativrevision. I forbindelse med fastlæggelsen af krav til et vandløbs vedligeholdelse ved en regulativrevision, tages der udgangspunkt i det gældende regulativs krav til dimensioner. Disse krav sammenholdes med de faktiske forhold som er registreret ved en opmåling af vandløbet. Er der uoverensstemmelser mellem gældende krav og de faktiske forhold tager vandløbsmyndigheden stilling til, hvorvidt der skal foretages en regulering af de gældende krav til dimensioner. Med baggrund i ovenstående ønsker Skive Kommune gennemført en regulering af strækningen st m af Næstild Bæk. 3. LOVGRUNDLAG Nærværende reguleringsprojekt er udarbejdet iht. 12 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering. 4. EKSISTERENDE FORHOLD 4.1. Regulativ for Næstild Bæk De gældende krav til dimensioner i Næstild Bæk er fastlagt i Regulativ for Vium Mølle Å, Næstild Bæk og Fårekæret Bæk vedtaget den 7. april Næstild Bæk omfatter 4 / 14

8 i alt en strækning på m startende ved indløbet til Hovedvej A26 og frem til udløbet i Vium Mølleå, se figur 4.1. Fig. 4.1 Næstild Bæks forløb fra Hovedvej A26 til udløb i Vium Mølleå. Næstild Bæk har i regulativet et forløb med meget varierende faldforhold med bl.a. lange strækninger med et lille fald og korte strækninger med meget fald (stryg). Faldforholdene er vist på længdeprofil, se tegning 1. Bundbredden variere mellem 80 cm til 120 cm og vandløbets anlæg mellem 1,0 til 1, Opmåling Der er i april 2013 foretaget en komplet opmåling af Næstild Bæk til kontrol af, hvorvidt de regulativ fastlagte dimensioner er overholdt, og hvorvidt der er behov for ændringer af dimensionerne i forbindelse med regulativrevisionen. Desuden er der foretaget en supplerende opmåling af en række drænudløb i marts 2016, da disse ikke blev registreret ved opmålingen i Disse to opmålinger viser, at der er en uoverensstemmelse mellem den opmålte længde af vandløbet og regulativets længde; vandløbet er 24 m længere end regulativet foreskriver. Merlængden skyldes ikke en ændring af vandløbets forløb, men anden opmålingsteknik. Skive Kommune har besluttet at stationeringen fra opmålingerne anvendes i det følgende. Opmålingsresultaterne er sammenholdt med de gældende regulativ dimensioner og resultatet for hele Næstild Bæk er vist på længdeprofil, se tegning 1. Opmålingen viser, at på strækningen ca. st m er der en uoverensstemmelse mellem den opmålte bund og det gældende regulativs krav til bundkote. Strækningen har i dag et relativt jævnt fald, hvorimod der i det gældende regulativ er fastlagt 5 / 14

9 et par korte strækninger med kraftigt fald og et lille fald på strækningen imellem. Desuden viser opmålingen, at der er flere drænudløb på strækningen, herunder er et stort ø 40 cm rørtilløb i st m, der ligger lavt i forhold til regulativets krav til bundkote. Strækningens placering fremgår af tegning 1 og figur Fig. 4.2 Strækningen st m. Sort streg viser den opmålte bundkote og den røde streg viser den fastlagte bundkote i gældende regulativ. Blå streg er opmålt vandspejl og grønne streger er terræn. Opmålingen af Næstild Bæk viser således at de strækninger, der i gældende regulativ er fastlagt med kraftigt fald, ikke er sammenfaldende med vandløbets aktuelle bund, hvorfor det er besluttet at foretage en regulering af bundkoten på strækningen st m. 5. PROJEKTETS LOKALITET Reguleringsprojektet omhandler strækningen st m, som starter ca. 550 m nedstrøms Næstildvej. Projektstrækningen fremgår af figur 5.1 og / 14

10 Fig. 5.1 Den røde cirkel marker den strækning af Næstild Bæk, hvor der er uoverensstemmelse mellem regulativbundkote og vandløbets aktuelle bundkote. Fig. 5.2 Projektstrækning, st m af Næstild Bæk. 7 / 14

11 6. REGULERING AF STRÆKNING M Ved en sammenligning af den gældende regulativ fastlagte bundkote for Næstild Bæk og de opmålte forhold på strækningen st m skal der foretages en kraftig oprensning på strækningen st. ca m på op til 30 cm og på strækningen st m på op til 25 cm, se figur 4.2. En oprensning af disse to strækninger vil give anledning til en stor risiko for sammenskridning af brinkerne. Desuden vil vandløbets aktuelle fald blive kraftigt reduceret på den øverste strækning (st. ca m) efter oprensningen, og strækningen vil efterfølgende virke som et sandfang, hvorfor der hurtigt vil aflejre sig nyt sand på strækningen. Disse uhensigtsmæssige konsekvenser af en oprensning til gældende regulativ fastlagt bundkote, sammen med det faktum at det aktuelle bundniveau på strækningen i store træk stemmer overens med niveauet for rørtilløbene på strækningen og at bunden har været i det niveau i en årrække uden at give anledning til et behov for oprensning, betyder at Skive Kommune har besluttet ikke at foretage en unødig stor opgravning af de to strækninger. I stedet har Skive Kommune besluttet at foretage en regulering, hvor de regulativ fastlagte bundkoter for strækningen st m tilpasses de aktuelle bundkoter. Af hensyn til sikring af afløbet fra en række af de nuværende rørtilløb på strækningen, fastlægges den nye bundkote op til 15 cm under den opmålte bundkote, hvorfor der skal foretages en mindre oprensning på strækningen. Ved gennemførelse af denne regulering minimeres oprensningsmængden samt der tages hensyn til de nuværende rørtilløb på strækningen. Ovenstående regulering giver følgende ændringer af bundkoten i Næstild Bæk: 8 / 14

12 Tabel 6.1 Station (m) Ændringer af bundkote for strækningen st m. Koter er i DVR90 Bundkote (cm) Fald (promille) Bundkote (cm) Fald (promille) Iht. regulativ Iht. regulativ Efter regulering Efter regulering x 783 x 0, x 15, x 0,0 4, x 14, x ,6 695 x x x 11,4 1, ,1 655 x x 19,2 8, x 0, x 603 x Ændringerne fremgår ligeledes af nedenstående figur 6.1 og af tegning 2. 9 / 14

13 Fig. 6.1 Regulering af strækningen st m. Rød streg viser gældende krav til bundkote og brun streg viser bundkoten efter regulering. 7. KONSEKVENSER 7.1. Afvandingsmæssige konsekvenser Til vurdering af, hvorvidt de i afsnit 6 anførte ændringer af bundkoten giver anledning til afvandingsmæssige konsekvenser af arealerne langs Næstild Bæk er der gennemført en række vandspejlsberegninger Beregningsgrundlag Til vurdering af de afvandingsmæssige konsekvenser er det topografiske opland til Næstild Bæk fastlagt til 1,5 km 2 ved start af vandløbet (ved Hovedvej A26) og 13,3 km 2 ved udløbet i Vium Mølleå. Desuden er anvendt følgende karakteristiske afstrømningsværdier for oplandet: Vintermiddel: 15,0 l/s/km 2 Medianmaksimum: 80,5 l/s/km 2 Som manningtal (vandløbets ruhed) er anvendt 25 m 1/3 /s og til beregning er anvendt Orbicons stationære beregningsmodel VASP. Med de to anførte afstrømningsværdier er der foretaget en vandspejlsberegning på de nuværende regulativ fastlagte dimensioner og der er foretaget en vandspejlsberegning på de nye dimensioner for Næstild Bæk, altså en ændring af bundkoten på strækningen st m, se tabel 6.1. Disse vandspejlsberegninger viser, i hvilket niveau vandspejlet vil være ned gennem vandløbet, og ved en sammenligning af vandspejlet for de nuværende regulativ fast- 10 / 14

14 lagte forhold og de nye bundkoter er det muligt at vurdere, hvilke konsekvenser ændringerne får på de krav, der sættes til afvandingsforholdene langs Næstild Bæk. Resultatet af beregningerne fremgår af længdeprofil, tegning 3 og nedenstående figur 7.1. Fig. 7.1 Strækning af Næstild Bæk, hvor der er foretaget ændringer af bundkoten. Længdeprofilet viser vandspejlsniveauet ved de nuværende regulativ dimensioner (røde stiplede streger) og ved de ændrede bundkoter (brune stiplede streger). Beregningsresultaterne fremgår ligeledes af tegning Konsekvenser for reguleringen på strækning st m Som det fremgår af figur 7.1 (og tegning 3) ligger de nye bundkoter såvel over som under de gældende regulativ bundkoter. Der er således både strækninger, hvor vandføringsevnen forringes (brune stiplede streger ligger over røde stiplede streger) og strækninger, hvor vandføringsevne forbedres (brune stiplede streger ligger under røde stiplede streger). Af den samlede strækning vil de ændrede bundkoter på langt den største del af strækningen give anledning til en forbedring af vandføringsevnen i forhold til de nuværende regulativ krav, hvorimod det kun er en meget kort strækning (st. ca m), hvor vandføringsevnen forringes. Reguleringen giver således forbedrede krav til vandføringsevnen på nær på en mindre lokal strækning set i forhold til gældende krav. Af hensyn til et par af de nuværende rørtilløb vil reguleringen af bundkoterne ligeledes give anledning til en mindre forbedring af Næstild Bæks aktuelle vandføringsevne, da der skal foretages til en mindre oprensning på hele strækningen. Oprensningen omfatter oprensning af løst aflejret sand. 11 / 14

15 7.2. Miljømæssige konsekvenser Natura 2000-områder I kraft af sit EU medlemskab er Danmark forpligtet til at opretholde en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som Natura 2000-områderne er udpeget for (udpegningsgrundlaget). Ifølge bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 (Habitatbekendtgørelsen) skal der foretages en konsekvensvurdering af om reguleringen i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. I så fald skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af reguleringens virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at reguleringen vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles dispensation. Der skal ligeså foretages en vurdering af reguleringens eventuelle indvirkning på de beskyttelseskrævende arter, som fremgår af habitatdirektivets bilag 4. Da de anførte reguleringer kun får en begrænset forbedring af de aktuelle og kommende afvandingsmæssige forhold og der kun foretages et begrænset fysisk indgreb i vandløbet ved en fjernelse af løse sandaflejringer, vil reguleringen ikke kunne påvirke et Natura 2000-område negativt Naturbeskyttelsesloven Næstild Bæk samt en række af arealerne langs strækningen, der ønskes reguleret er udpeget som beskyttet natur iht. til Naturbeskyttelseslovens 3, se figur 7.2. Ifølge loven må en regulering ikke give anledning til en ændring af naturtilstanden i vandløb eller arealer omfattet af 3, hvorfor reguleringen er vurderet i forhold til Naturbeskyttelsesloven. Reguleringen af Næstild Bæk har vist, at den giver anledning til en mindre forbedring af de afvandingsmæssige forhold, da der foretages en mindre oprensning. Denne forbedring er dog begrænset og det er vurderet, at den ikke vil påvirke de omkringliggende arealers miljøtilstand og derved udpegningsgrundlaget for 3 arealerne. Reguleringen af Næstild Bæk giver anledning til iværksættelse en mindre oprensning, der fremadrettet sikre vandløbets nuværende bedre faldforhold i forhold til regulativets faldforhold. Der forventes derved mulighed for en bedre selvrensning, og da oprensningen kun omfatter løst aflejret sand og ikke en oprensning af en stabile vandløbsbund, vil miljøtilstanden i Næstild Bæk og langs vandløbet ikke påvirkes af reguleringen. Det er således vurderet at reguleringen ikke kræver en dispensation ift. Naturbeskyttelsesloven. 12 / 14

16 Fig. 7.2 Den regulerede strækning af Næstild Bæk (rød streg) samt enkelte arealer langs vandløbet (stribet markering) er beskyttet iht. Naturbeskyttelseslovens BERØRTE LODSEJERE Den samlede regulering omfatter strækningen st m og i henhold til afsnit 7 vil reguleringen kun påvirke vandføringsevnen indenfor den regulerede strækning. De hørringsberettigede lodsejer er således de lodsejere, der har arealer direkte ned til den regulerede strækning. Lodsejerne fremgår af nedenstående tabel. Tabel 8.1 Lodsejere omfattet af reguleringen Matrikelnr. Ejer Adresse 20, Næstild By, Oddense 1a, Vium By, Hjerk Jens Gjørup Gl. Skivevej Roslev 4b, Næstild By, Oddense Jørgen Glud Primdal Højgårdvej Spøttrup 1h, Vium By, Hjerk 2c, Næstild By, Oddense Ejendomsselskabet Torsmark ApS Hindborgvej Spøttrup Matrikelforholdene langs den regulerede strækning fremgår af nedenstående kort. 13 / 14

17 Fig. 8.1 Matrikelforhold for den regulerede strækning af Næstild Bæk. 9. OMKOSTNINGER VED REGULERINGEN Reguleringen kræver en mindre oprensning af strækningen. Omkostningerne ved udarbejdelse af reguleringsprojektet og sandoprensningen dækkes af Skive Kommune. 10. TIDSPLAN OG GODKENDELSESPROCEDURE Tidsplan og godkendelsesprocedure fremgår af hørringsbrevet. 14 / 14

18 Næstild Bæk Regulering 2016 Eksisterende forhold Projektnr Skive Kommune Terræn højre Terræn venstre Opmålt vandspejl Opmålt bundkote 2013 Regulativbundkote 1997 Tegning 1, side 1 af 2 Kote i m DVR90 1: Åbent tilløb fra højre Rørindløb Ø 100 cm Hovedvej A26 Rørudløb Ø 100 cm Åbent tilløb fra venstre Åbent tilløb fra højre Rørtilløb fra venstre Ø 15 cm Kaastrup Bæk Rørtilløb fra venstre Ø 15 cm Rørtilløb fra venstre Ø 12 cm Rørindløb Ø 80 cm Næstilvej Rørudløb Ø 80 cm Rørtilløb fra venstre Ø 25 cm Rørindløb Ø 120 cm Rørudløb Ø 120 cm Rørtilløb fra højre Ø 15 cm Rørtilløb fra højre Ø 11 cm Rørtilløb fra venstre Ø 6 cm Rørtilløb fra venstre Ø 8 cm Rørtilløb fra højre Ø 8 cm Rørtilløb fra højre Ø 15 cm VASP / JMAD ProjektID : Station i m 1:4000

19 Næstild Bæk Regulering 2016 Eksisterende forhold Projektnr Skive Kommune Terræn højre Terræn venstre Opmålt vandspejl Opmålt bundkote 2013 Regulativbundkote 1997 Kote i m DVR90 1: VASP / JMAD ProjektID : Station i m 1:4000 Tegning 1, side 2 af Rørtilløb fra venstre Ø 12 cm Rørtilløb fra venstre Ø 12 cm Rørindløb Ø 125 cm Rørudløb Ø 125 cm Rørtilløb fra venstre Ø 11 cm Rørindløb Ø 125 cm Rørudløb Ø 125 cm Rørtilløb fra højre Ø 8 cm Rørtilløb fra venstre Ø 8 cm Rørtilløb fra højre Ø 30 cm Rørtilløb fra højre Ø 40 cm Rørtilløb fra højre Ø 30 cm Rørtilløb fra højre Ø 15 cm Rørtilløb fra venstre Ø 11 cm Rørtilløb fra venstre Ø 8 cm Udløb i Vium Mølleå

20 Næstild Bæk Regulering 2016 Ændring af bundkote Projektnr Skive Kommune Ny bundkote Terræn højre Terræn venstre Opmålt bundkote 2013 Regulativbundkote Tegning 2 Kote i m DVR90 1: Rørtilløb fra venstre Ø 12 cm Rørtilløb fra venstre Ø 12 cm Rørindløb Ø 125 cm Rørudløb Ø 125 cm Rørtilløb fra venstre Ø 11 cm Rørindløb Ø 125 cm Rørudløb Ø 125 cm Rørtilløb fra højre Ø 8 cm Rørtilløb fra venstre Ø 8 cm Rørtilløb fra højre Ø 30 cm Rørtilløb fra højre Ø 40 cm Rørtilløb fra højre Ø 30 cm Rørtilløb fra højre Ø 15 cm VASP / JMAD ProjektID : Station i m 1:2500

21 Næstild Bæk Regulering 2016 Beregnede vandspejl Projektnr Skive Kommune Kote i m DVR90 1:50 Ny bundkote Terræn Højre Terræn venstre Opmålt bundkote Vintermiddel (ny bundkote) Vinter medianmaks (regulativ 1997) Vintermiddel (regulativ 1997) Regulativbundkote Tegning 3 Vintermedianmaks (ny bundkote) Skalapæl nr. 8 i venstre side. Rørtilløb fra venstre Ø 12 cm Rørtilløb fra venstre Ø 12 cm Rørindløb Ø 125 cm Rørudløb Ø 125 cm Rørtilløb fra venstre Ø 11 cm Rørindløb Ø 125 cm Rørudløb Ø 125 cm Rørtilløb fra højre Ø 8 cm Rørtilløb fra venstre Ø 8 cm Rørtilløb fra højre Ø 30 cm Skalapæl nr. 9 i venstre side. Rørtilløb fra højre Ø 40 cm Rørtilløb fra højre Ø 30 cm Skalapæl nr. 10 i venstre side. Rørtilløb fra højre Ø 15 cm VASP / JMAD ProjektID : Station i m 1:2500

Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til reguleringen.

Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til reguleringen. 5. januar 2017 Godkendelse af regulering af det offentlige vandløb Næstild Bæk I forbindelse med Skive Kommunes igangværende regulativrevision af det offentlige vandløb Næstild Bæk, ønsker vandløbsmyndigheden

Læs mere

Reguleringens parter Ansøger: Skive Kommune Byg og Miljø. Rådhuspladsen Skive. Berørte lodsejere:

Reguleringens parter Ansøger: Skive Kommune Byg og Miljø. Rådhuspladsen Skive. Berørte lodsejere: 12. september 2017 Høring af forslag til reguleringer i Lille Ramsing Bæk Forud for Skive Kommunes regulativrevision af det offentlige vandløb Lille Ramsing Bæk, ønsker vandløbsmyndigheden en regulering

Læs mere

3. august Godkendelse af regulering af det offentlige vandløb Harre Å

3. august Godkendelse af regulering af det offentlige vandløb Harre Å 3. august 2016 Godkendelse af regulering af det offentlige vandløb Harre Å I forbindelse med Skive Kommunes igangværende regulativrevision af det offentlige vandløb Harre Å, ønsker vandløbsmyndigheden

Læs mere

Projektets parter Ansøger: Skive Kommune Byg og Miljø. Rådhuspladsen Skive. Berørte lodsejere:

Projektets parter Ansøger: Skive Kommune Byg og Miljø. Rådhuspladsen Skive. Berørte lodsejere: 17. oktober 2017 Godkendelse af reguleringer i Lille Ramsing Bæk Skive Kommune godkender ændringer af gældende bundkoter i Lille Ramsing Bæk. Samtidig godkendes ændring af antallet af grødeskæringer. Godkendelsen

Læs mere

Skive Kommune Teknisk Forvaltning Byg og Miljø. Rådhuspladsen Skive. 26. august 2016

Skive Kommune Teknisk Forvaltning Byg og Miljø. Rådhuspladsen Skive. 26. august 2016 Skive Kommune Teknisk Forvaltning Byg og Miljø Rådhuspladsen 2 7800 Skive 26. august 2016 Tilladelse til omlægning af rørbro i det offentlige vandløb Strømbæk Skive Kommune har den 26. august 2016 i henhold

Læs mere

Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur. Rådhuspladsen Skive. 7. september 2016

Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur. Rådhuspladsen Skive. 7. september 2016 Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur Rådhuspladsen 2 7800 Skive 7. september 2016 Tilladelse til omlægning af rørbro i det offentlige vandløb Lyby- Grønning Skelgrøft Skive Kommune

Læs mere

15. august Godkendelse til omlægning af dræn og regulering af bundkoten i Mogenstrup. i Mogenstrup Østre Vandløb.

15. august Godkendelse til omlægning af dræn og regulering af bundkoten i Mogenstrup. i Mogenstrup Østre Vandløb. 15. august 2016 Godkendelse til omlægning af dræn og regulering af bundkoten i Mogenstrup Østre Vandløb Skive Kommune ønsker at omlægge eksisterende drænledning med udløb i Mogenstrup Østre Vandløb samt

Læs mere

Projektets formål er at fastlægge nye krav til bundkoter og bundbredder, som skal bruges ved revision af det gældende regulativ for vandløbet.

Projektets formål er at fastlægge nye krav til bundkoter og bundbredder, som skal bruges ved revision af det gældende regulativ for vandløbet. 10. august 2017 Høring af forslag til reguleringer i Vium Mølleå Skive Kommune ønsker at ændre gældende bundkoter og bundbredder på delstrækninger af det offentlige vandløb Vium Mølleå. Reguleringsprojektet

Læs mere

Morten Toft Bodilsen. Parkvej 5, Glyngøre, 7870 Roslev. 8. oktober 2015

Morten Toft Bodilsen. Parkvej 5, Glyngøre, 7870 Roslev. 8. oktober 2015 Morten Toft Bodilsen Parkvej 5, Glyngøre 7870 Roslev 8. oktober 2015 Godkendelse til rørlægning af delstrækning af det private vandløb Afløb fra Søparken Projektet omfatter rørlægning af cirka 40 meter

Læs mere

Projektets formål er at fastlægge nye krav til bundkoter og bundbredder, som skal bruges ved revision af det gældende regulativ for vandløbet.

Projektets formål er at fastlægge nye krav til bundkoter og bundbredder, som skal bruges ved revision af det gældende regulativ for vandløbet. 12. september 2017 Godkendelse af reguleringer i Vium Mølleå Skive Kommune godkender ændringer af gældende bundkoter og bundbredder på delstrækninger af det offentlige vandløb Vium Mølleå. Godkendelsen

Læs mere

Skive Kommune Teknisk Forvaltning. Rådhuspladsen Skive. 20. juli Godkendelse til regulering af bundkoten i Otting Bæk

Skive Kommune Teknisk Forvaltning. Rådhuspladsen Skive. 20. juli Godkendelse til regulering af bundkoten i Otting Bæk Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen 2 7800 Skive 20. juli 2017 Godkendelse til regulering af bundkoten i Otting Bæk Skive Kommune meddeler hermed godkendelse til regulering af bundkoten på

Læs mere

Vinde Grundejerforening v. Henning Precht Olgavej Skive. 12. august 2016

Vinde Grundejerforening v. Henning Precht Olgavej Skive. 12. august 2016 Vinde Grundejerforening v. Henning Precht Olgavej 78 7800 Skive 12. august 2016 Tilladelse til rørlægning af delstrækning af et privat vandløb på matrikel 2i Vinde, Skive Jorder Skive Kommune meddeler

Læs mere

Skive Kommune Drift og Anlæg Entreprenørgården. Rådhuspladsen Skive. 14. marts Afgørelse om lovliggørelse af ny bro i Østre Landkanal

Skive Kommune Drift og Anlæg Entreprenørgården. Rådhuspladsen Skive. 14. marts Afgørelse om lovliggørelse af ny bro i Østre Landkanal Skive Kommune Drift og Anlæg Entreprenørgården Rådhuspladsen 2 14. marts 2016 Afgørelse om lovliggørelse af ny bro i Østre Landkanal Skive Kommune har den 16. december 2015 modtaget en ansøgning om lovliggørelse

Læs mere

GOUL 2011 ApS. v. Esper Goul Jensen Dalgårdvej 11 7860 Spøttrup e-mail: eg@ggris.dk 22. september 2015

GOUL 2011 ApS. v. Esper Goul Jensen Dalgårdvej 11 7860 Spøttrup e-mail: eg@ggris.dk 22. september 2015 GOUL 2011 ApS v. Esper Goul Jensen Dalgårdvej 11 7860 Spøttrup e-mail: eg@ggris.dk 22. september 2015 Høring om forslag til omlægning af eksisterende dræn ved det private vandløb Rettrup Bæk Projektet

Læs mere

Notat. Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Gislinge Å. : Holbæk Kommune. : Peter Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen)

Notat. Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Gislinge Å. : Holbæk Kommune. : Peter Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Notat Grontmij A/S Dusager 8 Aarhus N Danmark T +5 8 5 F +5 8 555 www.grontmij.dk CVR-nr. 85 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Gislinge Å 7. september 5 Vores reference:..5

Læs mere

Skive Kommune, Park og Vej Gyrovej skive. 30. juni Godkendelse af regulering af rørbro i Otting Bæk

Skive Kommune, Park og Vej Gyrovej skive. 30. juni Godkendelse af regulering af rørbro i Otting Bæk Skive Kommune, Park og Vej Gyrovej 5 7800 skive 30. juni 2017 Godkendelse af regulering af rørbro i Otting Bæk Skive Kommune godkender reguleringsprojekt vedrørende udskiftning af en rørbro i Otting Bæk.

Læs mere

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Rusrenden omfatter en strækning på m, hvoraf 143 m er rørlagt.

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Rusrenden omfatter en strækning på m, hvoraf 143 m er rørlagt. Notat Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T 72 20 72 07 E info@swecodanmark.dk www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Rusrenden 28.

Læs mere

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand FORSLAG TIL REGULERINGSPROJEKT, HOVEDKANALEN, TAARUP INDDÆMMEDE STRAND Rekvirent Rådgiver Kerteminde Kommune att. Jacob Hansen Rye Hans Schacks

Læs mere

Projektet udføres som beskrevet i reguleringsprojektet Funktionen af eventuelle dræn, der berøres af arbejdet, skal sikres og må ikke ændres

Projektet udføres som beskrevet i reguleringsprojektet Funktionen af eventuelle dræn, der berøres af arbejdet, skal sikres og må ikke ændres Lars Sommer Hansen Lyngvejen 6 4330 Hvalsø Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie Geert Kristensen Byg & Miljø D 4646 4952 E ankr@lejre.dk Godkendelse efter vandløbsloven

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) 2 REGULATIVFORSKRIFTER VEDR. VEDLIGEHOLD. Dimensioner fremgår af regulativet, afsnit B.

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) 2 REGULATIVFORSKRIFTER VEDR. VEDLIGEHOLD. Dimensioner fremgår af regulativet, afsnit B. Notat Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T 72 20 72 07 E info@swecodanmark.dk www.sweco.dk CVR-nr. 483511 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Lyngbækken 28.

Læs mere

Høring vedr. reguleringssag om oprensning af Hørup Å omkring st meter, samt etablering af sandfang.

Høring vedr. reguleringssag om oprensning af Hørup Å omkring st meter, samt etablering af sandfang. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. +45 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring vedr. reguleringssag om oprensning af Hørup Å omkring

Læs mere

Regulativ for Langstrup Mosevandløb

Regulativ for Langstrup Mosevandløb April 2014 Regulativ for Langstrup Mosevandløb INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Regulativ for Langstrup Mosevandløb 3 1.1 Vandløbet 3 1.2 Klassifikation 3 1.3 Lovgrundlag 3 1.4 Grundlaget for regulativet 4 1.5 Regulativet

Læs mere

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB-00913 Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Fjernelse af spærring RIB-00913 Formål Omlægning af den spærrende rørbro skal sikre fiskepassage til de opstrøms dele af Ralm

Læs mere

for Vandområdedistrikt Jylland

for Vandområdedistrikt Jylland Robert Storgaard Krog Møgelthorumvej 1, Møgelthorum 7870 Roslev 7. december 2016 Høring af eventuel godkendelse til rørlægning af Thorum Bæk samt tilløb Projektet omfatter rørlægning af en ca. 394 meter

Læs mere

Generelt om vandløbsregulativer

Generelt om vandløbsregulativer Bilag til dagsordenspunkt den 12. august 2013. Generelt om vandløbsregulativer Ifølge vandløbsloven skal vandløbsmyndigheden udarbejde et regulativ for alle offentlige vandløb. Regulativet skal blandt

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse for vandløbsregulativ for. Afløb fra Overby

Bilag 1. Redegørelse for vandløbsregulativ for. Afløb fra Overby Bilag 1 Redegørelse for vandløbsregulativ for Afløb fra Overby Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Planmateriale...3 2.1 Vandplan... 3 2.2 Anden regionplanlægning m.m.... 3 3. Oplandets

Læs mere

1. Op- og nedstrømsliggende ejere må ikke påvirkes negativt i forhold til afstrømningen.

1. Op- og nedstrømsliggende ejere må ikke påvirkes negativt i forhold til afstrømningen. Mette Bang Jensen & Anders Gleitze Nielsen Jegstrupvej 15 7800 Skive 25. oktober 2017 Nordre Landkanal - Medbenyttelsestilladelse Skive Kommune meddeler hermed tilladelse til tilslutning af tagvand fra

Læs mere

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden Høring Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 59 Rudkøbing Tlf. 63 51 6 Tlf. 63 51 6 42 direkte Fax 63 51 6 1 E-mail: annjen@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Dato

Læs mere

Forslag til reguleringsprojekt af privat grøft, Mademose Bæk, ved Nørreholmvej 11, 7490 Aulum.

Forslag til reguleringsprojekt af privat grøft, Mademose Bæk, ved Nørreholmvej 11, 7490 Aulum. Forslag til reguleringsprojekt af privat grøft, Mademose Bæk, ved Nørreholmvej 11, 7490 Aulum. Oversigtskort Maj 2015-1 Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis

Læs mere

26. februar 2016. Godkendelse af etablering af ny rørledning på matrikel 15i og 15d, 14c Gust BY, Balling

26. februar 2016. Godkendelse af etablering af ny rørledning på matrikel 15i og 15d, 14c Gust BY, Balling 26. februar 2016 Godkendelse af etablering af ny rørledning på matrikel 15i og 15d, Gust By, Balling Skive Kommune ønsker at anlægge en ny rørledning på matrikel 15i og 15d, Gust By, Balling. Formålet

Læs mere

Assens Kommune ønsker med indeværende projekt, at forlægge vandløbet Afløb fra Verninge Mose. Projektet skal sikre:

Assens Kommune ønsker med indeværende projekt, at forlægge vandløbet Afløb fra Verninge Mose. Projektet skal sikre: Til interessenter 24. februar 2017 Sags id: 17/4045 Høring vedr. regulering af vandløbet Afløb fra Verninge Mose Baggrund Assens Kommune ønsker med indeværende projekt, at forlægge vandløbet Afløb fra

Læs mere

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN. Projektbeskrivelse for Genåbning af delstrækning af Brænde- Lydingeafløbet ca. st m

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN. Projektbeskrivelse for Genåbning af delstrækning af Brænde- Lydingeafløbet ca. st m By, Land og Kultur Mellemgade 15, 5600 Faaborg HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN www.faaborgmidtfyn.dk fmk@faaborgmidtfyn.dk Tlf. 72 530 530 Projektbeskrivelse for Genåbning af delstrækning af Brænde-

Læs mere

Banedanmark Lumbyesvej Fredericia. 1. juli Godkendelse af midlertidig overkørsel over Feldingbjerg Søby Bæk ved st. ca.

Banedanmark Lumbyesvej Fredericia. 1. juli Godkendelse af midlertidig overkørsel over Feldingbjerg Søby Bæk ved st. ca. Banedanmark Lumbyesvej 34 7000 Fredericia 1. juli 2016 Godkendelse af midlertidig overkørsel over Feldingbjerg Søby Bæk ved st. ca. 520 m Vandløb: Matr.nr.: Ansøger: Feldingbjerg Søby Bæk (offentligt vandløb)

Læs mere

Kontrolopmåling 2012. Rekvirent. Rådgiver. Faxe Kommune Att. Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon.

Kontrolopmåling 2012. Rekvirent. Rådgiver. Faxe Kommune Att. Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon. Rekvirent Faxe Kommune Att. Rådgiver Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon.dk Sag 3691200053-03 Projektleder SGSC Kvalitetssikring SGSC Revisionsnr. 1.0 Godkendt

Læs mere

Lolland Kommune Vandløbsmyndigheden Jernbanegade Maribo

Lolland Kommune Vandløbsmyndigheden Jernbanegade Maribo Lolland Kommune Vandløbsmyndigheden Jernbanegade 7 4930 Maribo Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til vandløbsregulering af del af Strognæsbækken. Matr.nr. 1d Bremersvold hgd., Errindlev og 1b Kærstrup

Læs mere

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Tlf. 65 15 14 67 Fax sby@kerteminde.dk Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Kerteminde Kommune undersøger i øjeblikket mulighederne for at forbedre Holev Bæk på to strækninger gennem vandløbsrestaurering.

Læs mere

Skive Kommune godkender hermed etablering af bro over Felding Bæk ved ca. st. 828 m.

Skive Kommune godkender hermed etablering af bro over Felding Bæk ved ca. st. 828 m. Skive Kommune, Park og Vej Gyrovej 5 Att. Jette Sørensen 23. oktober 2017 Tilladelse til etablering af bro over Felding Bæk Skive Kommune godkender hermed etablering af bro over Felding Bæk ved ca. st.

Læs mere

Herning Kommune, Natur og Grønne områder, har efter Vandløbsloven 1 udarbejdet et forslag til reguleringsprojekt af Hammerum Å ved Fastrupvej.

Herning Kommune, Natur og Grønne områder, har efter Vandløbsloven 1 udarbejdet et forslag til reguleringsprojekt af Hammerum Å ved Fastrupvej. TEKNIK OG MILJØ Til orientering Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8049 ngosb@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 13.06.04-P19-37-08 Reguleringssag - høringsbrev

Læs mere

Offentlig Høring. Reguleringsprojektet vedrører Tilløb C, E og D, hvor Tilløb C også modtager vand fra rørledningen Dejrup-Hennebjerg Grøft.

Offentlig Høring. Reguleringsprojektet vedrører Tilløb C, E og D, hvor Tilløb C også modtager vand fra rørledningen Dejrup-Hennebjerg Grøft. Offentlig Høring Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947448 Forslag til regulering af tilløb til Rolfsø Kanal Lodsejer til tilløbet: - Jeppe Thing Jensen, Kvongvej 81, 6830 Nr. Nebel, - Thomas Høj

Læs mere

Michael Vammen Bisgård Furvej 31. 7800 Skive. 13. november 2014. Vandløbstilladelse til etablering af bro over Hagensmølle Bæk

Michael Vammen Bisgård Furvej 31. 7800 Skive. 13. november 2014. Vandløbstilladelse til etablering af bro over Hagensmølle Bæk Michael Vammen Bisgård Furvej 31 7800 Skive 13. november 2014 Vandløbstilladelse til etablering af bro over Hagensmølle Bæk Du har søgt om tilladelse til at etablere en bro over Hagensmølle Bæk mellem

Læs mere

UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt i Landeby Bæk

UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt i Landeby Bæk Lystfiskerforeningen Brede Å Mølleparken 251 6240 Løgumkloster Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929237 Mail: cws@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-2-16 Ks: xx. august 2016 UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt

Læs mere

Krydsningen skal foretages ved st m og så vidt muligt vinkelret på vandløbet.

Krydsningen skal foretages ved st m og så vidt muligt vinkelret på vandløbet. Eniig Forsyning A/S Tietgensvej 4 8600 Silkeborg Att.: Jesper B. Christensen, jbc@eniig.dk 15. november 2016 Tilladelse til styret underboring af Hinnerup Å med lavspændingskabel Skive Kommune meddeler

Læs mere

Vordingborg Kommune, Land og Miljø, Vandløbsmyndigheden, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk

Vordingborg Kommune, Land og Miljø, Vandløbsmyndigheden, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 13/6225 Land og Miljø Sagsbehandler: Jimmi Spur Olsen Dir. 55 36 24 96 jso@vordingborg.dk Reguleringsprojekt

Læs mere

Til sagens parter, myndigheder, interesseorganisationer og offentlighedens orientering

Til sagens parter, myndigheder, interesseorganisationer og offentlighedens orientering Til sagens parter, myndigheder, interesseorganisationer og offentlighedens orientering Dato: 07-09-2017 Ref.: anh J.nr.: 06.02.16-P19-2-17 0 Høring om vandløbsregulering Etablering af afløbsrør fra mose

Læs mere

3aa og 21d for Vandområdedistrikt Jylland. og ca. 240 meter af projektstrækningen har været rørlagt siden 2005.

3aa og 21d for Vandområdedistrikt Jylland. og ca. 240 meter af projektstrækningen har været rørlagt siden 2005. Robert Storgaard Krog Møgelthorumvej 1, Møgelthorum 7870 Roslev 27. januar 2017 Godkendelse til rørlægning af delstrækning af Thorum Bæk samt tilløb Projektet omfatter rørlægning af en ca. 394 meter lang

Læs mere

Michael Vammen Bisgård Furvej 31. 7800 Skive. 16. april 2015. Vandløbstilladelse til etablering af bro over Hagensmølle Bæk

Michael Vammen Bisgård Furvej 31. 7800 Skive. 16. april 2015. Vandløbstilladelse til etablering af bro over Hagensmølle Bæk Michael Vammen Bisgård Furvej 31 7800 Skive 16. april 2015 Vandløbstilladelse til etablering af bro over Hagensmølle Bæk Du har søgt om tilladelse til at etablere en bro over Hagensmølle Bæk på matrikel

Læs mere

- Påbegyndelse af anlægsarbejdet samt eventuelt senere reparation anmeldes til Skive Kommunes vandløbsmyndighed senest 2 dage før.

- Påbegyndelse af anlægsarbejdet samt eventuelt senere reparation anmeldes til Skive Kommunes vandløbsmyndighed senest 2 dage før. Skive Kommune Drift og Anlæg Rådhuspladsen 2 7800 Skive Att.: Finnur Petersen 29. september 2016 Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Krarup Møllebæk med cykelbro Skive Kommune giver hermed

Læs mere

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-2 RESULTATER AF OPMÅLING AF GUDENÅEN I 2011 PÅ STRÆK- NINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ. ANALYSE AF UDVIK- LINGEN AF FYSISK TILSTAND OG VANDFØRINGSEVNE VED SAM-

Læs mere

Projektets formål er at fjerne bestående 10 kv luftledninger og erstatte det med et nedgravet kabel.

Projektets formål er at fjerne bestående 10 kv luftledninger og erstatte det med et nedgravet kabel. Energimidt Net A/S Tietgenvej 2-4 8600 Silkeborg 19. september 2017 Tilladelse til krydsning af Rettrup Bæk med elkabel Skive Kommune godkender hermed krydsning Rettrup Bæk med styret underboring af 10

Læs mere

FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272

FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272 Thisted Kommune Sundby Å, AAL-1272 FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617 Projekt

Læs mere

Bo Gundersen Lundevej Vejstrup

Bo Gundersen Lundevej Vejstrup Bo Gundersen Lundevej 19 5882 Vejstrup Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring vedr. reguleringssag om udlægning

Læs mere

Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1

Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1 Til Høringsberettigede 28-06-2016 Sagsnummer.: 16/18937 Sagstype: KLE: 06.02.10 Sagsbehandler: Steen Ravn Christensen Tlf.: 87 53 54 10 Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1

Læs mere

Energimidt Forsyning og Service A/S Tietgensvej Silkeborg. 6. september 2016

Energimidt Forsyning og Service A/S Tietgensvej Silkeborg. 6. september 2016 Energimidt Forsyning og Service A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 6. september 2016 Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af tre vandløb i Rødding Å-system med styrede underboringer Skive Kommune

Læs mere

1 Baggrund Data Manningtal Opland Afstrømning Fysisk udformning Nuværende...

1 Baggrund Data Manningtal Opland Afstrømning Fysisk udformning Nuværende... Notat VASP Kunde Helsingør Kommune Projektnr. 01217 Projekt Hetlands Å Dato 2016-06-21 Emne Notat / Memo (DK/UK/D) Initialer THKN Indhold 1 Baggrund... 2 2 Data... 2 2.1 Manningtal... 2 2.2 Opland... 2

Læs mere

Tilladelse til rørlægning af privat vandløb/grøft ved Tillerup, Syddjurs Kommune

Tilladelse til rørlægning af privat vandløb/grøft ved Tillerup, Syddjurs Kommune 1 of 5 Jørgen Laursenl dato Brunbakkevej 4 Sagsnr.: 12/26600 8420 Knebel Sagsbehandler: Morten Hundahl Tlf.: 87 53 54 10 natur.miljoe@syddjurs.dk Tilladelse til rørlægning af privat vandløb/grøft ved Tillerup,

Læs mere

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Bosætning og Erhverv Mellemgade 15, 5600 Faaborg HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Udlægning af gydegrus og strømkoncentratorer i Lammehavebækken st. 3.200-4.200 m og st. 5.060-7.350

Læs mere

REGULATIV. Rejsby Åsystem

REGULATIV. Rejsby Åsystem OKTOBER 1997 11 REGULATIV FOR Rejsby Åsystem I RIBE KOMMUNE Hovedopland 3900 omfattende Tilløb til Vadehavet Afstrømningsområde 3908 3909 RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé 2, 6760 Ribe, tlf. 79

Læs mere

Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind.

Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind. Til Høringsberettigede 20. december 2016 Sagsnr.: 16/41298 Kontaktperson: Niclas Patrick Boyton 87535249 npb@syddjurs.dk Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind. Syddjurs

Læs mere

Vandløbsopmåling 2014

Vandløbsopmåling 2014 Næstved Kommune Vandløbsopmåling 2014 KONTROLRAPPORT FOR MAGLEMOSRENDEN Rekvirent Rådgiver Næstved Kommune Att. Palle Myssen Natur og Miljø Rådmandshaven 20 4700 Næstved Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000

Læs mere

Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station gennemløbende matr. nr. 19q, Søsum By, Stenløse.

Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station gennemløbende matr. nr. 19q, Søsum By, Stenløse. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Dato 9.oktober 2015 J.nr. 15/13396 Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station 5.615 5.635

Læs mere

Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup Karlsbjergvej 39, Sdr. Broby 5672 Broby

Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup Karlsbjergvej 39, Sdr. Broby 5672 Broby HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Realisering af en vandplansindsatser i Albækken og en i Sallinge Å Faaborg-Midtfyn Kommune har den 1. november 2015 søgt om godkendelse til at

Læs mere

Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl Rønbjerg Skive. 5. januar Landzonetilladelse

Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl Rønbjerg Skive. 5. januar Landzonetilladelse Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl Rønbjerg 7800 Skive 5. januar 2017 Landzonetilladelse Skive Kommune har d. 1. december 2016 modtaget din ansøgning om tilladelse til at etablere en sø på matrikel nr.

Læs mere

Brønderslev Kommune: Elbæk, spærring AAL-375

Brønderslev Kommune: Elbæk, spærring AAL-375 Brønderslev Kommune: Elbæk, spærring AAL-375 FORUNDERSØGELSE VEDRØRENDE FJERNELSE AF SPÆRRING I ELBÆK, ID. AAL-375 Rekvirent Rådgiver Brønderslev Kommune Teknisk Forvaltning Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Regulativ for Harre Å Skive Kommune 2016

Regulativ for Harre Å Skive Kommune 2016 Regulativ for Harre Å Skive Kommune 2016 www.skive.dk INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Grundlaget for regulativet... 4 2.1. Tidligere kendelser og afgørelser... 4 2.2. Betegnelse af vandløbet... 5 3. Vandløbets

Læs mere

Påbegyndelse af arbejder i forbindelse med projektet og eventuelt senere reparationsarbejder anmeldes til Skive Kommune mindst 2 dage før.

Påbegyndelse af arbejder i forbindelse med projektet og eventuelt senere reparationsarbejder anmeldes til Skive Kommune mindst 2 dage før. Skive Vand Norgesvej 5 7800 Skive 3. maj 2016 Tilladelse til reguleringer i Teglværksgrøften Skive Kommune giver hermed tilladelse til Pkt. 1) Fjernelse af rørbro samt midlertidig krydsning af Teglværksgrøften

Læs mere

Kontrolrapport Greve Kommune KONTROLRAPPORT FOR MØLLEBÆKKEN. Att. Michael Tranekjær Jensen Center for Teknik og Miljø Rådhusholmen Greve

Kontrolrapport Greve Kommune KONTROLRAPPORT FOR MØLLEBÆKKEN. Att. Michael Tranekjær Jensen Center for Teknik og Miljø Rådhusholmen Greve Greve Kommune Kontrolrapport 2016 KONTROLRAPPORT FOR MØLLEBÆKKEN Rekvirent Rådgiver Greve Kommune Att. Michael Tranekjær Jensen Center for Teknik og Miljø Rådhusholmen 10 2670 Greve Orbicon A/S Ringstedvej

Læs mere

Offentlig høring af forslag til delvis omlægning af det offentlige rørlagte vandløb Tilløb 4.1 til Vojens Bæk på matr.nr. 101 og 380 Maugstrup

Offentlig høring af forslag til delvis omlægning af det offentlige rørlagte vandløb Tilløb 4.1 til Vojens Bæk på matr.nr. 101 og 380 Maugstrup til lodsejere, berørte parter og øvrige høringsberettigede Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev Fax. 74 34 21 44 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 21 47 kimh@haderslev.dk

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Kontrolrapport Greve Kommune KONTROLRAPPORT FOR HEDERENDEN. Att. Michael Tranekjær Jensen Center for Teknik og Miljø Rådhusholmen Greve

Kontrolrapport Greve Kommune KONTROLRAPPORT FOR HEDERENDEN. Att. Michael Tranekjær Jensen Center for Teknik og Miljø Rådhusholmen Greve Greve Kommune Kontrolrapport 2016 KONTROLRAPPORT FOR HEDERENDEN Rekvirent Rådgiver Greve Kommune Att. Michael Tranekjær Jensen Center for Teknik og Miljø Rådhusholmen 10 2670 Greve Orbicon A/S Ringstedvej

Læs mere

Høring af vandløbsregulering af Søndre afløb Sønderås, tilløb til Sunds Nørreå

Høring af vandløbsregulering af Søndre afløb Sønderås, tilløb til Sunds Nørreå TEKNIK OG MILJØ Se nedenstående liste Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8084 mynwp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 06.02.03-P20-22-15 Høring af vandløbsregulering

Læs mere

Til de høringsberettigede. Høringsbrev Vandløbsrestaurering i Kvitbæk

Til de høringsberettigede. Høringsbrev Vandløbsrestaurering i Kvitbæk Til de høringsberettigede Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Høringsbrev Vandløbsrestaurering i Kvitbæk Baggrund Favrskov Kommune

Læs mere

Til berørte lodsejere. 19. januar Godkendelse af nedklassificering og reguleringer i Spøttrup Landkanal. Skive Kommune godkender hermed:

Til berørte lodsejere. 19. januar Godkendelse af nedklassificering og reguleringer i Spøttrup Landkanal. Skive Kommune godkender hermed: Til berørte lodsejere 19. januar 2018 Godkendelse af nedklassificering og reguleringer i Spøttrup Landkanal Skive Kommune godkender hermed: Nedklassificering af Spøttrup Landkanal, som du er lodsejer til.

Læs mere

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Offentlig høring af restaureringsprojekt i Gammelby Mølleå Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

Tilladelse til etablering af sandfang i topenden af Hundstrup Å

Tilladelse til etablering af sandfang i topenden af Hundstrup Å Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Christian.Vinther@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til etablering af sandfang i topenden af Hundstrup Å For at

Læs mere

Formål Formålet med projektet er, at forbedre vandløbets fysiske forhold og skabe en større variation i vandløbet til gavn for dyre- og planteliv.

Formål Formålet med projektet er, at forbedre vandløbets fysiske forhold og skabe en større variation i vandløbet til gavn for dyre- og planteliv. Til lodsejerne, relevante myndigheder & interesseorganisationer Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk

Læs mere

Baggrund og tidligere høring. Dette er 2. udgaven af et forslag til et restaureringsprojekt som Helsingør Kommune fremmelægger til offentligheden,

Baggrund og tidligere høring. Dette er 2. udgaven af et forslag til et restaureringsprojekt som Helsingør Kommune fremmelægger til offentligheden, Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2527 rha02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 24.06.2016 Sagsnr. 15/4530 Sagsbeh. Roar Hauch Projektforslag: Restaurering

Læs mere

Høringsbrev - Åbning af rørlagt vandløb ved Foldby på matrikel 21e, Norring by Foldby og 21aa Norring by, Foldby

Høringsbrev - Åbning af rørlagt vandløb ved Foldby på matrikel 21e, Norring by Foldby og 21aa Norring by, Foldby Favrskov Kommune Teknik og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Høringsbrev - Åbning af rørlagt vandløb ved Foldby på matrikel 21e, Norring by Foldby og 21aa

Læs mere

KURT MØLLER JENSEN Svendborgvej Faaborg. Høring vedrørende lovliggørelse af vade- og vandingssted ved Hundstrup Å og Spangebækken

KURT MØLLER JENSEN Svendborgvej Faaborg. Høring vedrørende lovliggørelse af vade- og vandingssted ved Hundstrup Å og Spangebækken KURT MØLLER JENSEN Svendborgvej 452 5600 Faaborg Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge marie.muff@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring vedrørende lovliggørelse

Læs mere

Vandløbsopmåling 2015

Vandløbsopmåling 2015 Næstved Kommune Vandløbsopmåling 2015 KONTROLRAPPORT MAGLEMOSERENDEN Rekvirent Rådgiver Næstved Kommune Att. Palle P. Myssen Center for Miljø og Natur Rådmandshaven 4700 Næstved Orbicon A/S Ringstedvej

Læs mere

Reguleringsprojekt. Herningsholm Å syd for Silkeborgvej. F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1

Reguleringsprojekt. Herningsholm Å syd for Silkeborgvej. F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1 Herningsholm Å syd for Silkeborgvej Reguleringsprojekt F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Baggrund... 3 2.0 Eksisterende forhold... 3 2.1 Vandløbsforhold...

Læs mere

Forundersøgelse af spærring i Klitmøller Å AAL-1126

Forundersøgelse af spærring i Klitmøller Å AAL-1126 Thisted Kommune Forundersøgelse af spærring i Klitmøller Å AAL-1126 FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL FJERNELSE AF SPÆRRING I FORBINDELSE MED KRAFTIGT FALD I KLITMØLLER Å. Thisted Kommune Forundersøgelse

Læs mere

8382 Hinnerup Tlf

8382 Hinnerup Tlf Peter Møller Skanderborgvej 156 8382 Hinnerup Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tilladelse til regulering af vandløb på matriklel

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Eng c/o Jens Borresen Lille Eng 1G 5700 Svendborg. 19. august 2013

Grundejerforeningen Lille Eng c/o Jens Borresen Lille Eng 1G 5700 Svendborg. 19. august 2013 Grundejerforeningen Lille Eng c/o Jens Borresen Lille Eng 1G 5700 Svendborg Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse

Læs mere

Kontrolopmåling af strækninger

Kontrolopmåling af strækninger Silkeborg Kommune Notat nr. 2016-5 Kontrolopmåling af strækninger i Gudenåen med formodet forekomst af sandaflejringer. Betydning for vandføringsevnen Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen

Læs mere

Center for Miljø og Natur Team Vand. Fremme af projektforslag om etablering af sandfang i Valmosegrøften st m.

Center for Miljø og Natur Team Vand. Fremme af projektforslag om etablering af sandfang i Valmosegrøften st m. Center for Miljø og Natur Team Vand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved www.naestved.dk Dato 18-6-2015 Sagsnr. 06.02.03-P20-1-15 Sagsbehandler Malene Callesen Dall +455588 6191 Fremme af projektforslag

Læs mere

Godkendelsen gives med hjemmel i Vandløbsloven 16 og 17 samt Bekendtgørelse nr. 834 af 27/6/2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Godkendelsen gives med hjemmel i Vandløbsloven 16 og 17 samt Bekendtgørelse nr. 834 af 27/6/2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. Teknik- og Miljøafdeling Berørte parter Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig: Annika Lykke Dalskov Tlf. 63 33 71 55 E-mail: ald@nyborg.dk

Læs mere

Hedensted Kommune Teknik og Miljø, Drift og Anlæg Tjørnevej Uldum. Kopi til vedlagt høringsliste

Hedensted Kommune Teknik og Miljø, Drift og Anlæg Tjørnevej Uldum. Kopi til vedlagt høringsliste Hedensted Kommune Teknik og Miljø, Drift og Anlæg Tjørnevej 6 7171 Uldum Kopi til vedlagt høringsliste Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Kathrine Mortensen Dir: 79755691 Mob: e-mail: Katrhine.Mortensen

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk Vandløb: Det private vandløb Skravad Bæk Dato:

Læs mere

Mere om vedligeholdelse

Mere om vedligeholdelse Mere om vedligeholdelse Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb har været i EU udbud over en 4 årig periode 2012 2016. Vedligeholdelsen forestås af 4 private entreprenører og opgaven er inddelt i 10

Læs mere

Regulering af Sandbæk i offentlig høring efter vandløbsloven.

Regulering af Sandbæk i offentlig høring efter vandløbsloven. Returadresse Land, By og Kultur Land og Vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Ove Mortensen Direkte telefon 99741277 E-post ove.mortensen@rksk.dk Dato 7. oktober 2016 Sagsnummer 16-028130

Læs mere

Terræn i højre side Terræn i venstre side Opmålt vandspejl Dybeste punkt i tværprofilet. Kote i m DVR90 1:

Terræn i højre side Terræn i venstre side Opmålt vandspejl Dybeste punkt i tværprofilet. Kote i m DVR90 1: Bilag 1 Gisselbæk Gisselbæk, restaureringprojekt Nuværende forhold (opmåling 2011) Vandspejl ved mellem vinter vandføring (25 l/s/km2) Regulativ 1998 og 2002 (tilpasset) Terræn i højre side Terræn i venstre

Læs mere

Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus

Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus Aabenraa Kommune 2017 Kultur, Miljø og Erhverv Juli 2017 Byg, Natur & Miljø Journal nr.: 17/19610

Læs mere

Miljø og Natur. Assens Kommune. Rådhus Allé Assens. Godkendelse vedr. åbning af rørlagt del af Langedilløbet samt fjernelse af styrt.

Miljø og Natur. Assens Kommune. Rådhus Allé Assens. Godkendelse vedr. åbning af rørlagt del af Langedilløbet samt fjernelse af styrt. Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Godkendelse vedr. åbning af rørlagt del af Langedilløbet samt fjernelse af styrt. Som en del af indsatserne i Statens Vandplan 2009-2015, er en delvis åbning af

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til forlængelse af Præstegårdsbækken i forbindelse med udvidelse af Esbjerg Havn

Godkendelse efter vandløbsloven til forlængelse af Præstegårdsbækken i forbindelse med udvidelse af Esbjerg Havn Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Postadresse Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Att. Rasmus Ager Email: RA@portesbjerg.dk Dato 17. april 2012 Sagsbehandler Anne Christine Bang Telefon

Læs mere

Varde Kommune Bytoften 2, 6800 Varde

Varde Kommune Bytoften 2, 6800 Varde Varde Kommune Naturcenteret Bytoften 2 Naturcenteret Bytoften 2, 79947421 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter vandløbsloven til omlægning af rørbro i Ralm Bæk. Varde Kommune ønsker

Læs mere

Høring af vandløbsrestaurering i Egenabbe Bæk, Svendborg Kommune

Høring af vandløbsrestaurering i Egenabbe Bæk, Svendborg Kommune Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring af vandløbsrestaurering i Egenabbe Bæk, Svendborg Kommune

Læs mere

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Vandløb: Tudserenden Projekt: Etablering af sandfang, udlægning af gydegrus og sten i Tudserenden. Sted: Tudserenden st. 1906-4045 m, Langeland

Læs mere

Varde Kommune Naturcenteret Bytoften Varde

Varde Kommune Naturcenteret Bytoften Varde Varde Kommune Naturcenteret Bytoften 2 6800 Varde Naturcenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand til Nordre Landkanal

Tilladelse til udledning af tagvand til Nordre Landkanal Tilladelse til udledning af tagvand til Nordre Landkanal Tilladelse i medfør af: Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 meddelt til: Mette Bang Jensen & Anders Gleitze Nielsen Jegstrupvej 15 7800 Skive

Læs mere