atne. ts-ogen og.bryde dens Segl?< havde lydt. I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "atne. ts-ogen og.bryde dens Segl?< havde lydt. I"

Transkript

1 Planens Udlote. Aab,5,2 AABENBARINGEN 5. PLANENS UDFORER. 5, 1. Og ieg gaa i halrs hljre Eaand, >Guds Plan, der alene var kendt af Faderen, Jehova selv, holdtes af hans egen Magt i halls egen Haand indtil nogen vilde vise sig til at kende den og udflrc den scm Jehovas hedrede Redskab og Representant.< V,39. som sad paa Tronen, >Han, som sidder paa Tronen, er Jehova. Bogrullen i hans hljre Haand er h"rns Plan til Menneskets Genllsning, forseglet for alle, indtil der kunde findes en, der var >verdig< til at bryde Seglene.< w. T. 97, 150. n Bog, >Ikke Bibelen, men Guds Plan ned dens Tider og Sturder,<( (W. T.16,252.) >Dette var Eerrens Eemmelighed. som ikke var kendt af andre end ham selv hans Plan til Verdens Frelse.< W. T. 9?, 256. beskreyet [indeni] FORPAA Det, der er skrevet forpaa, er Opfyldelsen af alt, hvad der ef, profeteret udadtil bag?aa. Hvert Ord af hver Paofeti i Guds Ord vil gaa i Opfytrdelse, >Slg efter i Henens Bog og les! Ikke eet af dem fattes, det ene savner ikke det andet; thi ha.ns Mu:rd byder det, og hans Aand samlet dem,<< (Es, 34, 16.) >Denne Bogrulle indeholder en Beretning om alt, hvad der sker' ru, og alt, hvad der rril ske i Lpbet af Tusindaanstidsalderen lige indtil dens fulde Afslutning indtil den Tid, da hver Skabning i Ilimmelen og paa Jorden og i llavet skal tilskrive ham, som sidder paa Tto en, og Lammet Velsignelsen og.&ren og Frisen og Magten i Evighederrres Evigheder. (Aab. 5, 13.)< W. T. 09, 343. Ordet er klart slaevet udenpaa, hvor alle kan lese det; lnen inged kan forstaa Beqrdningen af det uden ved Guds Imidleftid indtr,effer Begivenhederne, Tidsalder efter Tidsalder, npjagtig som forrrdsagt. Skliv et Ord om 106 vendt pa& et Ark Papir, vend saa Papi.et om os se paa det. idet du holder det op for et sterkt Lys. Saaicdes er det rned Guds Ord. Profetierne er saa at sige skrevet omverrdte udenpaa Bogrullen, og de ser markelige og uforstaaeliee ud, indtil Tiden er inde til, at de skal holdes op for Lyset og ses forfra; da bliver alt saa klalt. Evad der kun ufuldkomment kulde tydes, 6aa lange det hindrende Segl itke var brudt, er ikke lengere nogen Hemmelighed, eftcfat Seglet er brudu thi nu kan Bogen, Bog:'ullen eller Kortet verdes om og_ holdes op for. Lyset. Opfyldelsen viser sig at svale ndje til Profetierne. Hvis nogle af Linieme ikke er klare, maa det skyldes, at vi endnu al en eller anden (rund leser dem fra Ydersider i Stedet for fra fndersiden, og [udenpas] BAGPAA, >Med Undtaselse af det dunkle Ldfte (der var skrevet paa Bogrulleni yderside) om Frelse gennem Kvindens kunde intet vides om den gdgndgrugg Plan om Genoprettelse for Men esket, flrend Guds Sln forlod den aandelige Naturs Herlighed. iog vor. Nltul paa sig og genllste os fra Dgden ved it opofrl sig 6elv. Idet vi derefter ved Tro har faaet hans RetfirdigheA tilregnet. bliver vi agtet verdige til at betragte Bogrullen, medens han aabner dct pne Seel efter det andet,< W. T. 02, 332i Ez. 2, , jorseelg! med syv Segl. rvor Genllser havde ikke Adkomst til.at skue ind i de fing, der var forseglet, flrend :rl" "IeI sin Opst_andelse havde modtaget Atrnagren. Da blev Udflrelsen af Guds Plan lagt i hars Hsender.. _ w. T, 16, ,2. Og jeg sea en yeldig Engel, Loven personificeret. eom ud,raabte Forkyndte ved af Forbi eder oe Skygger og talrige sindbilledlige Udsagn. med hd Rlsts Lige siden Adam; Fatd. Evem er vardig >Dette SplrgEmaal lld, inden Jesus kom til Verden og indtil hans Opstandelse fra Graven. Gud navde_bestemt flrst at give den tnest ophpjede og arede af hels Irimmelens qrerykare LejUghed tifat vise sin Verdigh.ed til at bryde SegleDe for Guds sto).e plans Bogrulle og til at udflre den; ogl.ran lod ilke deme Foonet gai fra sigl EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE modtog den og benyttede den.< W..t. 76, 2b2... tilat_aabne Bogen sdet Spdrgsmaal: )flvem er vzer_ grq.uj?! atne. tsogen og.bryde dens Segl?< havde lydt. I fi{e Tusind Aar, tise siden Lgftei oii., at Kvinde"ns skulde knuse Slangens Hoved, var blevet givet, havde det gtaaet som det store Spdrg maal: Hvem skal blive agt4t verdig af Jehova G d tjl at udf/re hans naadprige

2 ,\ab.5,2 Den luldbtjdede Hemmellghed Planer og saaledes blive aret fremfor allc andre som Naadepagtens Tiener (Sendebud)?( W, T. 9?, 1,50. og bryde dens Segl? >Johannes hdrer det svrhbolske Udraab: >Hvem er verdig til at aabne Bogen og bryde dens Seql?< det vil sige, hvem er veerdiq til at faa Udfdrelsen al Guds store Plan overdraget til sir? Ttvem skal lukke oo for og udfdre den Plan, der er saa rfderbar viis og kerlig, og hvis Langde og Bredde oo Dvhde og Hljde overqaar al menneskelig Fatteevne?< W. T b6. 5, 3. Oq ineen i Himmelcn, f.nger EnEel var b'lcvet agtet verdie, >llvilke Ting Engle begerer at skue ind i.< 1 Pet. 1, 12. ei heller paa Jotden, Jei heller under Jorden.l Jneen paa Jorden var vaerdig. >Der er ingen retferdie, end ikke een.,.. Alle har jo syndet, og dem fattes,i$ren fra Gud.< Rom formaaede et aabnc Bogen >Johannes saa sl's oft for at 6e, hvem den vardioe vel lcrnde vrere; men ingen blev fundet W. T eller at se i den. Hve.rn tdr i T,vsct af dftte Skriftsted vove i egen Ktaft, Visdom eller Retf.prrliprhed,t tolke Guds Ord e.ller paa noeon Maade tage Del i Udf/relsen af hans Plan? Ileb. 12, ,4. Oq jec Er d saare. >,tohannes s],.ntes. det va? saa usiseliq trist, at Gud slorlde have noset st^rt oe vidunderliet i Sinde, hvilket imidlertid ikke krnde blive til noget, da ineen val verdig til som Gud6 Redskab a,t brinee det til Udfdrel.e. W. T fordi ingen Ingen i hele Universet, fandtes til at aabne Bogen >Da Tavsheden vedvarede og inqen fandtes hverken i lfimmelen eller paa Jorden (dette skildrer Forholdene, sonr de var fonr.l fot Kristi fdlste Xomme). tankte Johannes vpd sie sclv: Ak. vi vil aldrie lere Glds ka+liee og vise Planpr for sine Skabningers Vel at kende; thi ingea findes verdie til st kende dem eller udflre dem.< W, T. 92, 1b0; Joh.1, 27t Matt ell r at 6e i den. >Det var Gnrnden til. at selv Jesus. fdrend han havde frrldendt sit Offer, ikke vidstp alt om Faderens?laner, Tider og Sturder, som han ogsaa selv sagde. (Mart. 13, 32.)< W. T. 97, , 5. Og en af de,leldste Den Profeti, Jakob udtalte paa sit Dddsleje. Det er. Forstaaelsen af, hvem denne.{ldste er, der s.etteir os i Stand til at finde de andre tre og tyve. Aab. 4, 10. Bagde til mig: >Eu unq Llve er Juda.... Ej skal 108 Pldnens Ua46rcr Aab. 5, 6.Kongespir \ige. frajuda og ej Herskej.stav fra hans Fld_ drt, rnoru lre{tsslr1lercn kommer, og ]olkene vorder ham Iydige.< 1.Mos. 49, Gr&d ikke I Se,,sejret har Llven >Den hellige og retf rorge.< Ap. G,3, L4:22,74. af Judas Stamme, >Den store Kamppris, som Israel iravrle lengtes elrer [ta Sloegt til Slegt; blev \rndet af Lpven at Judas Starnme.< II,85; Heb. T, 14. _ Som ct lr6ek ril Belysnins af den senere Tids Ovcr_ greb legge tjl, at da pave Leo I,JII havde besteget 'l'rcnen, betegnede han sig kort efter som >Leo de tribu Ju{a<, 9. g. >Lpyen af Juda; Stamme<.< II, g2b. Davids Rodskud, Rhiza, Rod. >Det var ikke dei for_ menneskelige Logos, heller ikke Metmesket Jesls, som var Davids Heruc og Davids Rod, men den genopsiandae Messias.< * V, ?;.Es. 11, 1; Rom. 76, t2; Aa,b. 22, 16. saa han kan aabne Bogen >Da Jesus havde beviet sin 'I'roskab mod den himmelske Fader ved sin Lydighed >indtil Dlden,ja, lefl saa Dld som] Korsapalen<, da og derved beviste han sig \,'&f,dig tit al Tiliro og TiUa.i v, 39. _ og dens syv Segl. >Stor var den yndest, der blev lea af Judas Stamme til Del, ved ;t hau fik Lov til.at aabne Seglene; og stor er den i.orret, der bliver dem til Dei, som faar Loy at se til, alt iledens Seglenc brydes.< W. T. A2,332; Aab. b, Z; 6, t. 5,6. Og jeg saa, midt imellem Tronen Ordret: >I Tr_onens og de fire Veseners Midte.<< >I Faderens Skld.< Joh _ rned de fire Vaesener I deres Midte, siger Grund_ teksted. >Hans Vaseus udtrykte Biilede.< Uol. f. :. og de.zeldste Ordret:,,Og i de, ldstes llidtp.; Ho_ vedemnet, dpt centele i alle deles profetier. _ Aab. 4, 10. stod et Lam, ligesom slagtet: >Det var ham ikke lnulig! a! lere hele Guds Plan at kende, f han havde lagt.sin Vardighe4 dertjl for' DageD ved at visc Lydighed indtil n4en, ja, Korsdpden.< W. T. 06, fg; Es. S5, f; Joh. 1,29. 56; Ap. C. 8, 32; 1 Pet. 1, 19., _det havde syv Horn F\rldkommen Magt, >Mig er givet al Magt i Himmelen og paa Jorden.< Matt. zs, fg; f "San. 2, 1, l0; 5 Mos. 33, l?; 7 Kong. 22, tt. og syv pjne' Flldkommen Visdom. >I hvem alle Visdornmens og Kundskabens Skatte findes skjulte.< Kol. 2, 3; Sak. 3,9t 4, l0i Aab. 1, 4; 3,7t 4, bit Kr/n. 16, 9. hvilke er de syv Guds Aander, Eller IldJa"kler, Aab. 4,

3 Aab. 5,6 D"n luldbgrdedc Hetumelighed som er udsendtil hele Jorden. Se Aab. 7,4;4' 5. 5, 7, Og det kom og tog Bogen >IIam blev Bogrullen eller Bogen betroet, for at hel Guds vidunderlige Plan i sin Tid maatte blive udfprt i hele sin Udstrekning, idet Menigheden bliver herliggjort og alle Jordens Slegtar Yelsignet.< W. T. 06, 39. af hans hfire llaand, Se Aab.5, 1. Eom sad paa Tronen, * Jehova, Hvis Jesus og hans Fader er Dele a.t en Treenighed, >een i Petson, lige i Magt og Ilerlighed<, hvordan ka,n det da vere, at den ene maa komhe til den anden for at laa noget, eller hvotledes kan han komme til sig 6elv og tage nogpt, som han allerede har. os Eive det til sis selv? l, A. Os da det tog Bogen, Efter at hans Verdighed dertil var blevet bevist ved hans Opstandelse til den guddommelige Natur. frldt de fire Vasener Retferdighed, Magt, Kerlighed og Visdom. Aab. 4, 6.?. og de fire og tyve l0ldste De fire og twe Profeterg Budskaber. Aab. 4, 10. n d for Lrmmet, Ilyldede og tilbad alle som een Sejrher:ren oyer Sl'nd og Dld, holdende hver sin Earpe Hvorfra der udgik den mest fuldkomne Ilarmoni, det merureskelige pre nogen Sinde har opfattet. Aab. 16, 14; 4, 10. og Guldskaaler Rggelsekar, saada.nne >Skaaler< som benyttedes ved Guldelteret. 2 Mos. 25' 29; Bo, L9. fyldte med Rdgelse, Den liflige Duft, der, dyreba.r i Fa.derens pjne, opstiger fra taalmodige Hjerter, arraabende om guddommelig Kerlighed og Visdom, Ps. 141, 2i 2 Mos. 30, 3438; 3 Mos. 16' ; Luk. 1, 9. 10; Ap. G. 10, 4. son er de helliges Bfnner. Hvilke alle ifllge Faderens Forordrdng er blevet opsendt i hans Navn, som her hyldes. Joh. 16, 23; EL 2, 19. 5, 9. Og de aeng en ny Sang >Det betegner, at nu blev Guds Plen som et llele aabenbar t for ham. Han kendte a.llerede store Dele af dan; men nu blev alle Ting givet ham.( W , 253; Ps. 40, 3; Aab. 14, 3. og a4gde: Du er YErdig til at tage Bogen Verdig til >det Navn, som et ovet alle Navne<, Fil. 2, 9. og aabne dene Segl' Aabenbare den vidunderlige Fremgangsmaade, ved hvilken Faderen vil udvikle VerdeDa Frelsere. Obad, 21, fordi du blev slagtet IIa.n havde opolret sin Viljei lnen det.l/ar ikke >Gud lnskede, ai han ikke 110 Planens Udloter.\ab. 5, 10 blot skulde opofre sin Vilje, men virkelig srette sit Liv som Menneske til. Da han ved sin Dld paa Koreet fuldt ud va" tleset prpyet i alle Ting, gav Gud han et Navn, for hvilket alle skal bpje sig, baade de i Himmelen og de paa Jorden.< w. T. 16, 252. og md dit Blod >Dersom Blodet af Bukke og Tyre... helliger til Kpdets Renhed, hvol meget rnere skal da Kristi Blod, hans, som ved en evig Aand frembar sig selv lydelds for Gud.< Heb. 9, klbtc,agorazo. Dette Ord betyder bogstaveligt: At klbe paa Torvel< (V,456; 1 Kor. 6,20; Gal. 3, 13; Ef. 1, 1t Kol. l,1.4i 1 Pet. 1, 18, 19.) I nogle Oyersettelser staar der: >Klbte os(; men det er dens!'nlig fejlagtigt; thi Guds Egenskaber og Profetier blev ikke k/bt. W. T. 97, 151. til Gud >Siger Skdfteh, at Kristi Offer gaves til Satan eller til Jehova Gud? Vi finder det allertydeligst Svar paa dett Spprgsmaal, naar ]Ii betragt r den jpdiske I{u6 holdnings forbilledlige Ofre, der var en Skygge a.f dette be&e Offer, som borttager Verdens Synd. De blev alle ofret til Gud ved Ypperstepraesten, der forbilledligt fremstillede vor IIen Jesus,< V, 478. M nn sker af alle Staemer >I din Sed skal alle Jorders Slegter velsignes.< Ap. G.3,25. og Tungemaal >For mig skal hvert Nne bde sig, mig skal hver Tunge tilsvrerge Troskab.< Es. 45, 23. og Folk >I dit Afkom skal alle Jordens Folk velsignes.( 1 Mo.B. 26, 4i 22, 78. og Folkeslog >Himleue kundgae hans Retferdighed, og alle Folkene se hans,iere.( Ps. 97,6; Aab. 14,6. 6, 10, og du har gjort dem for vor Gud til et Korgerige >Det rril blive de helliges Rige, fordi de skal regere, dlmme og velsigne Verden i Foreaing med der s Eerre, Jesus. (Rom. 8, ) Reg ringsklasse! yil alene bestaa af Jesus og hads >udyalgta< lille Hjord,s IV,375. og til [Praster] ET PR.;ESTESKAB, >Da Gud har tilvejebragt et'kongedgt skab<, indbefatt r dette, at der maa findes Svagheile! og Ufuldkommenheder hos dem, som disse stal hjelpe og unden'ise, og fra hvem ile skal modtage Ofre og Offergaver, og hvem de skal skenke Barmhjertighed og Synd trnes Forladelse.< V, 508i 1 Pet. 2, 5. 9; Aab. l, 6t 20,6. og de skal yere Konger >Meq ffend de som det kongelig beg:ynder deres Regpring, maa de >lide med ham<, deltage i de modbilledlige Ofre. (2 Tim. 2, 12,)< T, 26,

4 Aab. 5, 10 nen [uldbqtdcde Hemmelithctl paa Epi med Genitiv betyder ogsaa )over<<. Aab. 2, 26; 9, 11; 17, 18.. Jorden. * >Riget og genedlmmet og Magten over Rigerne under den hele Ilimmel gives den Hdestes helliges Folk; dets Rige er et evigt Rige, og alle Herredtmmer skal tjene og lyde det. (Dan, 7,21.)< LV,3'15. 5, 11. Os jcs saa, Johannes saa detta i Synet og vil komme til at se det i Virkeligheded. og ieg hlrte Johannes hlrte det i S,'net og vil komme til at hpre det i Virkeligheden. rundt om Tronen >Paa Ilimmelens (Job 22, 14), rundt omkring i Unive$et. og Vasenerne * Magt, Kerl;ghed og Visdom. Aab. 4, 6.?. og de.&ldste Profetierne. Aab. 4, 10. n Rdst af nange Englg Fourden Englene befinder ogsaa den store Skare sig blandt disse lykkelige. Opfyldelsen af de Begiyerheder, del skildres i Resten af dette Kapitel, hlrer trlemtiden til. og der: s Tal >En stor Skare, som ingen kunde telle.< Aab. 7. 9, yer fitusinder Gange Titusind. og Tusinder Gange Tusinder, Den store Skarc vil fiens)'nlig kommc til at telle flere Hundrede l,lillioner. Af 4 Mos.4,4648 og 2 Mos. 28, 1 lremgaar det, idet vi husker, at to af de fem hester blev slaget af Henen, at der kun vax een Pr&st for hver 2860 Levitter. Efter denne Beregning skulde den store SkareE Antal blive omkring T. 121; Da.n.?, 10. 5, 12. og de segde med hlj Rlst: Den store Skare vil med stor Iver og l{engivenhed tage Del i Arbejdet paa den a.nden Side Forhenget; thi de elsket vhkelig Ilerren af hele deres Hjerte, Sjel, Sind og St]'rke (Mark. 12,30) og behdver kun at friglres fot at giye fuldt Udtryk for denne Kerlighed. Verdigt er Lammet, d t slagt dg >Jesus beviste for. Faderen, for Englene og for sine >Br!dre< sin Troskab mod Faderen og hans Lov og viste saaledes, at det ikke var umuligt for et fuldkomment Menneske at holde Guds Lov selv under de van keiigste Forhold.< V, 129, til at faa Kraften Alle den store Skares Medlemmer erkedder ydmygt, at dercs Troskab og Nidkerhed ikle val tilstrekkelig til, at de med Rette ktnde ophljes tit den lverste Magtstilling. og Rigdom De erkender, at de ikke samlede siq alle de himmelske Skatte, som de krmde have samlet, men rkjulte deres Talenter i jordiske Interegser PlqneDs Adfurer.\sb. i..i,r*"i!;_$t,;i,,"ii{.tr"i);,.[:l".x;el : i'ii;ilfi ;i*f""j"lt[.tll":fj,$.i]iltrd*d;;*r 1i liri'?_:t.rj""f I:l'r*f,i"l#,* ar deles hin&pde B;de;i;i esfn st'',ke io;"!i""i*iill';i:t"i il;tl'flhl;: :c jf f:llf.""t#.i#i,i"?ilit"513ff :":"*:f l:'" jl#l: :::th!t;igil""ja"i"t".f tr;f,isl:*;ili:.",;1'"" i,hi'l*1tr!:tf;':ff.1# fr?jio;: : "* d",ie;i"; h;ii;;,,of vetatgnetac: _ De er klar over, at de tenkelost be_ lil:i$:dff iliii"i"*"i,t"j,:ru.m*,t_tn og dens Behov en alvorlie Tank": qg. 4qlnd;sl;; ffi';: p!?i:":iiaifjp{f t'f ul:""1;*n:#1",t",n* 9l:l^,q"i_1'l Del, som med srtrsr Alvor "i ;"d A;i;ffi; ff ff:if#.1jfr:#?. i:j flx:"h: :ls"fri,iffi$ij :: i?fr1r:.?: Bruden. Lammets Husrru; thi a"t" "i"i"i. li.5, 13. Og hver Skabning, E ved.rusindaarstidsaloerens Afsi uffi ':rt"o,lj:ioiffitj"t fl,#x#}1'i""'o j,1gd"b*"1;irh:"r',t"r""i;;;";: n',il*rflj i'il i':'f iffi i#: "f"* Engre' skar tirbede ;n*y*t.ti''lll.?t"ili;,cr"il:;#"";,. o.':':;ly"i"#"tr"*l:t;lo.";,l"l"rorbliver>illavet<' brre at v*re.til. De er ikke,*.*jfli":lt5fftl:'"ji, ;:: ilj,,,:'tr#i:j,,?iifi;j,*' ;?:i1",,_y?lr lrvsd d.fr ei i dem. _ >For at i Jesu Nayn hved ffilrlrt, tfii ili;l"tiii i rrrmmelen og paa Jorden' i _ l]_"tg j:f sige:,ram, som sidder paa TronerL _ l.laqer og Vor Ven. _ 1 Ktgn. 29, ll, o.g_ Lamrn t Vor Genllser og Broder. lilhdrer Velsigrelsen Paa alie Tilv:erelsesplaner, 'I hvor l3

5 Aab.5, 13 Det luldbgrdcdc 'Ilemntelighed der findes fonlu{tbegavede Skabninger, fra det hpjeste til det laveste, i Ilimmelen og paa Jorden, vil disse }lyriader af lvkkelise Vesener mpd Glade erkende, fra hvilken Kilde alle deres= Velsis"nelspr kommer'. Rom. 9, 5. oe.&ren ba vil a1le have faaet Qje for, hvilken stor.2ere. der er blevet dem til Del, idet de har faaet Livets uudsigelige Gave, paa hvilket PIan det end monne og det vil vare dem en Glede at forkynde, hvern der er Ophavet dertil, 1 Tim. 6, 16. og Prisen og Magten Eng. Overs.: Herligheden og llagten, Enhver vil haye lert at kende Livets Herlighed paa sit iget Plan. >>Der er hinmelske Legemer og jordiske Legeiler'; et en er de himmelskes Herlighed, en anden de jordiskes. En er Solens Glans og en anden Maanens Glans og en anden Stjernernes Glans; thi den ene Stjerne er fors[ellig fra den anden i Glars.< 1 llor. 15, ; Rom' L6,27; 7 Pet. 4,7lt 5, 17. i Evighedernes Evigheder! >I Tidsaldrenes Tidsaldre< hedder det paa Gr sk , O; de fire Vesener sagde: Amcnl Retferdighed, Magt, Katlighed og Visdom forkvnder i Forening dette som det lykkelige Udfald' og de Aldste faldt led og tilbad. Profetierne hevder klart og tydeligt, at hverken Mennesker eller Djevle kan Hndre dette fuldkomne Resultat af Guds Pla.n, der begyndte saa besynderligt, men stadig skrider frem mod F\rldlornm.nedrelsin af dcn liltc Hjord, den st e Skarc og til sidst endoe af selle luenneskeverdenen, alt igennem Lidelser. Atb. 4, AABENBARINGI'N 6. PAVEDBMMET OG DE SNKS SEGL., 6,_1. Og jeg saa, >Gud aabelbarer ikke sine?laner blot for at tilfradsslillc tom Nysgerrighcd. Hvj$ vi;ii;;, slaa, nvad dcf er skrevei inden i Bogrullen, rraa vi nere et pnske _alvorligt om at kere Enkelihederri, i C"O. iir" at ke_nde for at kunne vere med i Arbejdet paa,i"r"" pfr"s Tvarl<sattelso. kun dp, der indtage:. err saadan Stilline. er. vardrge til at se, og kun de vil ilogrn Sjnde komrne til ii se r ljctydnrngen af at.forcta ' oa verdsel,tf de Guds Dybder, :s9.ll el.opt Cnet Slagi inden i Bogrulien. Det er for den at Lyset (Sandheden) er saaet. Det er nldve;_ drgt, saaledes at v: r'r v.erdig, ikke blot ved Begl,Tdelsen al vandr.in{len. pa, Llsets Sti, men hole Vejen irem ad d.nne..h\is vi ikke ur.dor de forskellige trpver, der tra fid til anden.mpido_r_os, Ldindes at vere verdige, vii "i ;f.f." raa Lov ltt at btlve j L5.sct. Og hvis ikke de utro taagner op til stdrre FIid og AarvaageDhpd, vil det Lys, som "er i 99m: b.tjtg.iil ludrke. Hvor stod og hvor frygt;tigt vil ikke ]vlprket Dllve toi en. som er blevet kastet ud lra Lyset! (Matt. 6, 2i.), W. T. 02, 832. ds Lammet aabnede >Aabningen af Seglene er saaet for!ig ige_mem hetc Eraogelietidsaid"""". ili f.uia""a?ij"" ar uuds flan vil ikke blot den indeverende, men ogsaa don kommende Tidsalder rnedgaa. Vi maa antage, at Jes=us larte alle.enkelthederne i Planen at kende, da ir.; *;;i;;;; op til Jehova. Han at lige"om fua""e" uje"_ oarcde dem ibr ham, 'ilde han aabenbare dem for os.< _ W. T. 16,253; Aab. b,59. ^ et,af de s{" _Stct. * >Efterhaanden som hvert enkelt DegrDrev brudr,,od det Bogrull.n aabne sig lidt mcle, saa at >.9,ud: HimTi.licheda blev en lille s'nule tla"rig""n ui "*i rr. r. Jt. zillog,jeg hlrte et af de fire Vesener lymboliseret ved LgveL, Aab. 4,7. 115

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør.

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør. Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19)

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Skriv det, du har set, Synet af Kristus Kapitel 1 og det, som er, De Syv Menigheder Kapitel 2-3 og det, som siden skal ske. Det der kommer efter Menighederne Kapitel 4-22

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

Jobs løser. Ugens vers

Jobs løser. Ugens vers 12 Jobs løser TIL SABBATTEN 17. DECEMBER 2016 Ugens vers Indledning Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar; og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud (Es

Læs mere

Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus

Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus Vi vil i dag fortsætte med at se på forskellen mellem skøgen og bruden. Eftersom det er endetidens største problem og en faldgrube for mange kristne, tror

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Jeg ser ham, dog ikke nu. kasperbergholt.dk/jesus

Jeg ser ham, dog ikke nu. kasperbergholt.dk/jesus Jeg ser ham, dog ikke nu Jeg ser ham, dog ikke nu Agenda 1. Introduktion 2. Del I: Skabelse og patriarkerne 3. Del II: Udvandring og indvandring 4. Del III: Dommere og konger 5. Del IV: Eksil og tilbagekomst

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 Jesus fortæller i dagens evangelietekst to lignelser. I dem begge sigter han til folkets ledere: ypperstepræsterne, folkets ældste og farisæerne,

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

5te Trinitatis-Søndag 1846

5te Trinitatis-Søndag 1846 5293 Femte Trinitatis-Søndag 1846 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

LIV I LYKKE. Bibelen skal forstaas Jorden gøres herlig og skøn Den Almægtiges Løfter Fred og Velstand Jehovas Majestæt og Herlighed

LIV I LYKKE. Bibelen skal forstaas Jorden gøres herlig og skøn Den Almægtiges Løfter Fred og Velstand Jehovas Majestæt og Herlighed LIV I LYKKE Bibelen skal forstaas Jorden gøres herlig og skøn Den Almægtiges Løfter Fred og Velstand Jehovas Majestæt og Herlighed Udgivet af: VAGTTAARNETS BIBEL- OG TRAKTATSELSKAB Bibelen skal forstaas

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Onsdagen April 22, Joh V

Onsdagen April 22, Joh V 5275 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Lad dig fylde med Guds Ord!

Lad dig fylde med Guds Ord! Lad dig fylde med Guds Ord! Prædikener på CD og DVD Her kan du vælge mellem en række prædikener på CD og DVD. Det er åndsinspireret undervisning, som artiklerne her på Kampen om Sandheden. Men her er meget

Læs mere

Første Søndag efter Paaske

Første Søndag efter Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den første dimension: RÆK OP

Den første dimension: RÆK OP Den første dimension: RÆK OP Jesus har forklaret, hvordan hver enkelt person bør prioritere: Søg først Guds rige og hans retfærdighed (Matt. 6:25-34). Hvad er dette rige, hvor er det, og hvem er kongen?

Læs mere

Fri fra Døden Skriften - Free from Death Scriptures

Fri fra Døden Skriften - Free from Death Scriptures Fri fra Døden Skriften - Free from Death Scriptures Romerne 6:23 thi Syndens Sold er Død, men Guds Nådegave er et evigt Liv i Kristus Jesus, vor Herre. Romerne 8:2 Thi Livets Ånds Lov frigjorde mig i Kristus

Læs mere

KAMPEN MELLEM KRISTUS OG SATAN.

KAMPEN MELLEM KRISTUS OG SATAN. KAMPEN MELLEM KRISTUS OG SATAN. Kapitel 18. Helligdommen. Skriftstedet "2300 aftener og morgener; så skal helligdommen komme til sin ret igen!" (Dan 8,14), havde været grundlaget for og den bærende pille

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

En ny skabning. En ny skabning

En ny skabning. En ny skabning En ny skabning At blive frelst er ikke kun at få sin synd tilgive, men også at blive født på ny. Det er noget noget der dør og det er et nyt liv der starter. Udrykket at blive født på ny er for mange kristne

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Herre! havde du været her, da var min Broder ikke død." Disse Ord rettede Martha til Jesus, da hendes Broder Lazarus var død. De udtrykker den dybe

Herre! havde du været her, da var min Broder ikke død. Disse Ord rettede Martha til Jesus, da hendes Broder Lazarus var død. De udtrykker den dybe a a b. Herre! havde du været her, da var min Broder ikke død." Disse Ord rettede Martha til Jesus, da hendes Broder Lazarus var død. De udtrykker den dybe Hjertesorg, der erfares af Millioner, naar deres

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Johannesevangeliet 17

Johannesevangeliet 17 Johannesevangeliet 17 Johannesevangeliet 17 Johannesevangeliet 17 Sådan talte Jesus; og han så op mod himlen og sagde:»fader, timen er kommet. Herliggør din søn, for at Sønnen kan herliggøre dig, ligesom

Læs mere

MARIA, NÅDENS REDSKAB

MARIA, NÅDENS REDSKAB Luk 1,26-38, s.1 Prædiken af Morten Munch Mariæ bebudelse / 22. marts 2015 Tekst: Luk 1,26-38 MARIA, NÅDENS REDSKAB Englevisitation Der er mere mellem himmel og jord, siger vi for at udtrykke en åbenhed

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe:

Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe: Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe: Indledning: Spil evt. lidt musik, mens I samles om alteret. Mesteren Jesus siger: Jeg Er Verdens lys. Den, der følger mig, skal

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Peter og klippen. Ugens vers. Så spurgte han dem: Men I, hvem siger I, at jeg er? (Matt 16,15). Introduktion

Peter og klippen. Ugens vers. Så spurgte han dem: Men I, hvem siger I, at jeg er? (Matt 16,15). Introduktion 8 Peter og klippen TIL SABBATTEN 21. MAJ 2016 Ugens vers Introduktion Så spurgte han dem: Men I, hvem siger I, at jeg er? (Matt 16,15). Fra da af begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at han skulle

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Copyright 1941 Udgivet af VAGTTAARNETS BIBEL- OG TRAKTATSELSKAB København. Afdelingskontorer i de fleste Lande.

Copyright 1941 Udgivet af VAGTTAARNETS BIBEL- OG TRAKTATSELSKAB København. Afdelingskontorer i de fleste Lande. TEOKRATIET det er det, som har den største Betydning i Verden for Tiden, og om det skal meget snart Verdenshistoriens største Krig udkæmpes, Slaget ved Harmagedon. Folk i alle Lande adskilles nu i Anledning

Læs mere

Hele bedehæftet i PDF- format

Hele bedehæftet i PDF- format Hele bedehæftet i PDF- format Beskærmelses-bønner hvis du oplever uforklarlige fænomener i dit hjem? 1. Indledning 2. Ritual for renselse og velsignelse af en bolig eller et hjemsøgt sted 3. Morgen- og

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen Hvem heler Gud? lidelsens udfordring v. Frank Risbjerg Kristensen Gud er min hyrde, jeg er tryg I fredstider Når tilliden til Gud vælter Gud er min hyrde, jeg er tryg; Han sørger for mig nat og dag Han

Læs mere

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä Hvad gov Tesus nu, a Skriftsteder: Ap.G. 7,31; 4b.20, 12;22, 11. 12; Mal. 3, 16; Prad. 12, 14; Matt. 10, 32.33; Ab. 3, 5. Hjelp tit studiet: Den store strid, s. 424-435. 482-485. Lektiens hovedtanke: At

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt.

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt. Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen Da Jesus viste sig pä jorden, udfårte han mirakler og store undere for at frelse menneskene. Og da nogle gik den retfçrdige vej, mens andre gik syndens vej,

Læs mere

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hvordan skal man bede? Med frimodighed, tro og konkret.

Hvordan skal man bede? Med frimodighed, tro og konkret. Hvordan skal man bede? Med frimodighed, tro og konkret. Er der faste regler for hvordan man skal bede? NEJ Men skriften giver os nogle gode anvisninger Ren i hjertet Frimodig Frimodig Frimodig Tro og

Læs mere

Hvorledes alle Folkenes Længsel skal komme viser Dommer Rutherford i denne Brochure ud fra baade Kends? gerningerne og Bibelen. Udgiveren.

Hvorledes alle Folkenes Længsel skal komme viser Dommer Rutherford i denne Brochure ud fra baade Kends? gerningerne og Bibelen. Udgiveren. TILFREDSI Kan De sige at være det i Dag? Alle, som elsker Retfærdighed og Fred, maa oppebie den store salvede Konges, Messias s Komme og hans teo? kratiske Regerings Indførelse for atopnaa den fuldkomne

Læs mere

Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis )

Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis ) Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis ) En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj

Læs mere

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Oprettet: 14. december 2005 Når vi efterlever Jesu Kristi evangelium, vokser vi i kundskaben om sandheden, og vores

Læs mere

Julens sande Evangelium er Daad

Julens sande Evangelium er Daad En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Eli Bibeltime af: Finn Wellejus

Eli Bibeltime af: Finn Wellejus Eli Bibeltime af: Finn Wellejus 1.Sam.2.12-17: Men Elis sønner var niddinger; de ænsede hverken Herren eller præstens ret over for folket. Hver gang en mand bragte et slagtoffer, kom præstens tjener, medens

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Aktivitet Tænd et takkelys til Gud

Aktivitet Tænd et takkelys til Gud Gudsperlen Denne perle er tegnet for den treenige, hellige Gud. Han er overalt, og har al magt. Han har en plan med hver enkelt af os, og han giver alle store og små en plads, vi skal udfylde. Johannes

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tale i Bedsted Missionshus d. 28/12 2011. Emne: jul; lyset, der kommer til verden. Tekst: Joh 1,1-18. Varighed: 30 minutter

Tale i Bedsted Missionshus d. 28/12 2011. Emne: jul; lyset, der kommer til verden. Tekst: Joh 1,1-18. Varighed: 30 minutter Tale i Bedsted Missionshus d. 28/12 2011 Emne: jul; lyset, der kommer til verden Tekst: Joh 1,1-18 Varighed: 30 minutter Indledning: For nyligt havde jeg en snak med min søn, Levi. Han kom ud til mig på

Læs mere

Undergang eller. Overgang

Undergang eller. Overgang Undergang eller Overgang Det Todelte Andet Komme Første type tekst Jesus kommer I skyerne 1Thess 4:17 Jesus samler signe egne 1Thess 4:16-17 Jesus kommer for at belønne Rom 14:10; 1Kor 3:11-15; 2Kor 5:10

Læs mere

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus.

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus. 1 Herredømme og liv Romerne 5:17 Har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave, få herredømme og liv ved én eneste,

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN HØJMESSE. MED DÅB DÅB PRÆLUDIUM INDGANGSBØN INDGANGSSALME HILSEN P: Herren være med jer! M: Og Herren være med dig! P: Lad os alle bede! INDLEDNINGSKOLLEKT LÆSNING DÅBSSALME LOVPRISNING OG BØN P: Lovet

Læs mere

Kom, lad os ham tilbede

Kom, lad os ham tilbede Kom, lad os ham tilbede Kristus, himlens allerbedste! »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag!« »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham!« Kristus, himlens allerbedste!

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Forvandling. 2. Kor.5.17: "Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, SE, noget nyt er blevet til!

Forvandling. 2. Kor.5.17: Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, SE, noget nyt er blevet til! Forvandling Bibeltime af Finn Wellejus 2. Kor.5.17: "Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, SE, noget nyt er blevet til!" Hvordan blev du frelst? - kære broder og søster.

Læs mere

Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn

Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske for vores skyld Salmer: 751, 60; 157, 656 754, 658, 656; 157, 371 Evangelium: Joh. 5,1-15 B.E. Murillo (1670): Helbredelsen af den

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK DET KONGELIGE BIBLIOTEK 130021858839 * Til Erindring om J ohan W ilhelm Krause, født den 23de September 1803, død den 25de Marts 1889. #» > Naade og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus være

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

#16 Himmelen. 1. Hvad bliver vi, når vi tror på Jesus, som vores frelser? Joh 1, Hvad betyder det at være et Guds barn?

#16 Himmelen. 1. Hvad bliver vi, når vi tror på Jesus, som vores frelser? Joh 1, Hvad betyder det at være et Guds barn? #16 Himmelen Gud har lovet i sit ord, at himlen er helt virkelig. Han længes efter, at vi skal være sammen med ham for altid på dette fantastiske sted. Mange mennesker har forkerte forestillinger om himlen.

Læs mere

Tirsdag den 1. september 2015 Anders Eskedal Salme DDS nr. 743: Nu rinder solen op. Dagens bibelord:

Tirsdag den 1. september 2015 Anders Eskedal Salme DDS nr. 743: Nu rinder solen op. Dagens bibelord: Tirsdag den 1. september 2015 Salme DDS nr. 743: Nu rinder solen op To citater fra Klagesangene 3: Herrens troskab er ikke hørt op, hans barmhjertighed er ikke forbi, den er ny hver morgen (3,22-23a) Herren

Læs mere

Dikt til Severin Fra Marine.

Dikt til Severin Fra Marine. Dikt til Severin Fra Marine. Jeg synge vil til deg min Ven Jeg ved du svare vil igjen Thi Kjærlighedens sterke Magt I vore Hjerter fuldt er lagt. Vi skilte er en liden Tid men snart er lykkens time blid

Læs mere

Midfaste søndag II. Sct. Pauls kirke 30. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 380/31/172/459//662/439/467/122

Midfaste søndag II. Sct. Pauls kirke 30. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 380/31/172/459//662/439/467/122 1 Midfaste søndag II. Sct. Pauls kirke 30. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 380/31/172/459//662/439/467/122 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Så er det blevet den fjerde søndag

Læs mere

September. DDS 696,2b Han, som lyset er og livet, har for os sig selv hengivet, bliver i og lever ved Guds, sin Faders, kærlighed.

September. DDS 696,2b Han, som lyset er og livet, har for os sig selv hengivet, bliver i og lever ved Guds, sin Faders, kærlighed. 1 Salme 102,28 Du forbliver altid den samme, og dit liv får aldrig ende. (Læs Sl 102,24-29) Joh 5,26 Som Faderen er livets udspring, på samme måde har han givet Sønnen at være livets kilde. September DDS

Læs mere

Han gør alle Ting vel

Han gør alle Ting vel Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Der kan indledes med kimning eller ringning efter stedets skik. INDGANG (PRÆLUDIUM) INDGANGSSALME HILSEN

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Ydmyghed Salmer: 747, 392, 334; 601, 260 Evangelium: Luk. 14,1-11 "Enhver som ophøjer sig selv skal ydmyges". Sådan er det i vores forhold til hinanden og endnu mere i vores

Læs mere

Bindingen af Satan i Åb 20,1-3 kan derfor ikke være Satans binding ved Jesu første komme. b) Satans forførelse af folkene

Bindingen af Satan i Åb 20,1-3 kan derfor ikke være Satans binding ved Jesu første komme. b) Satans forførelse af folkene De tusind år (Åb 20,1-10) Ordet og Israel, 2010 nr. 8 s.12-17 Der er tekster, der er gået teologi i. Dette er sket med Åb 20,1-10. På et tidligt tidspunkt i kirkens historie begyndte man at forstå tusindårsriget

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag 1930

Prædiken til Skærtorsdag 1930 En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet Hebræerbrevet Agenda Indledning Skrifttolkning Opbygning 1,1-4: Indledning Hurtig gennemgang af 1,5-10,18 10,19-31: Det er nødvendigt at fastholde troens grundlag Opsummering Indledning Forfatter: ukendt

Læs mere

Bibelen er en gammel bog... 149 Blomstre som en rosengård... 74 Bogen om Jesus... 148

Bibelen er en gammel bog... 149 Blomstre som en rosengård... 74 Bogen om Jesus... 148 Alfabetisk register A Adventskransen nu vi tænder................................ 65 All night, all day.......................................... 226 Alle, både høj og lav......................................

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har

Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har prædiken til Nytårsdag fredag den 1/1 2016 II: Matt 6,5-13 i Ølgod Kirke. Ved Jens Thue Harild Buelund.

Læs mere

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. 5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 313-651/ 673-67 Vinderslev kl.10.30: 313-651- 301/ 673-484- 67 Tekst Joh 17,1-11: Sådan talte Jesus; og han så

Læs mere