Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juli 2015 (OR. en)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juli 2015 (OR. en)"

Transkript

1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0149 (COD) 11012/15 ADD 3 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 16. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: ENER 284 ENV 493 CONSOM 131 CODEC 1054 Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union SWD(2015) 140 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om opstilling af rammer for energieffektivitetsmærkning og om ophævelse af direktiv 2010/30/EU Hermed følger til delegationerne dokument - SWD(2015) 140 final. Bilag: SWD(2015) 140 final 11012/15 ADD 3 ipj DGE 2B DA

2 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den SWD(2015) 140 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om opstilling af rammer for energieffektivitetsmærkning og om ophævelse af direktiv 2010/30/EU {COM(2015) 341 final} {SWD(2015) 139 final} DA DA

3 RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN 1. Politisk baggrund 1. Ifølge direktivet om energimærkning skal Kommissionen evaluere effektiviteten af direktivet og dets delegerede retsakter senest i Ifølge direktivet om miljøvenligt design skulle Kommissionen evaluere effektiviteten af direktivet og dets delegerede retsakter senest i Evalueringen 1 førte til en konklusion om, at der ikke var behov for en umiddelbar revision, men at direktivet tages op til revision igen sammen med revisionen af direktivet om energimærkning, da virkningerne af gennemførelsesforordninger for miljøvenligt design og delegerede forordninger for energimærkning, der gælder for de samme energirelaterede produkter, ofte hænger sammen og supplerer hinanden. 2. Evaluering og problemstilling 3. Direktiverne om energimærkning og miljøvenligt design blev udarbejdet for at løse det grundlæggende problem, at produkter kan have en negativ indvirkning på miljøet, afhængigt af hvordan de fremstilles, anvendes og bortskaffes. 4. Direktivet om miljøvenligt design lægger pres på markedet ved at forbyde de mindst effektive produkter. Direktivet om energimærkning tilskynder forbrugerne til at købe mere energieffektive produkter ved at informere dem om produkters energiforbrug ved hjælp af et energimærke. Kravene til specifikke energirelaterede produkter (såsom vaskemaskiner eller elmotorer) fastsættes ved delegerede retsakter (energimærkning) og gennemførelsesretsakter (miljøvenligt design). 5. Evalueringens omfang dækker ikke spørgsmålet om, hvorvidt energibesparelser er mere eller mindre omkostningseffektive i andre sektorer. For at nå dekarboniserings- og energimålene er der brug for foranstaltninger i alle sektorer for at frembringe energibesparelser, og udgifterne til at opnå energibesparelserne gennem miljøvenligt design og energimærkning er lig med eller mindre end nul. 6. Der er fokuseret på rammedirektiverne og ikke de individuelle gennemførelsesforanstaltninger, som er genstand for egne konsekvensanalyser. Alle nye produkter, der i fremtiden kan blive omfattet af miljøvenligt design og/eller energimærkning vil blive fastlagt i arbejdsplanen for , som Kommissionen agter at vedtage som en del af pakken om cirkulær økonomi senere i Der er potentielt andre politiske foranstaltninger, der kan øge effektiviteten af energirelaterede produkter, f.eks. fiskale foranstaltninger, incitamenter osv. Denne konsekvensanalyse vedrører dog de specifikke problemer, som er opstået i forbindelse med gennemførelsen af de to direktiver. I en bredere sammenhæng har det vist sig, at strategier for energimærkning og miljøvenligt design fungerer godt i hele verden. 59 lande uden for EU har vedtaget energimærker, halvdelen af dem med en udformning, der ligner 1 COM(2012) 765 final. 2

4 EU s energimærke. Mindst 45 lande uden for EU har fastlagt mindstekrav til energieffektivitet for produkter. 8. Indtil videre er der 24 gennemførelsesforordninger for miljøvenligt design. Produkterne spænder fra husholdningsapparater som køleskabe, lyskilder og kedler, til erhvervsmæssigt og industrielt udstyr, f.eks. elmotorer og ventilatorer. Derudover er der nu 12 delegerede forordninger om energimærkning, som sikrer, at en række produkter, hvoraf størstedelen er forbrugerprodukter, nu skal have et EU-energimærke for at blive solgt. 9. Hvad angår energibesparelser, skønnes de nuværende foranstaltninger vedrørende miljøvenligt design og energimærkning at spare 175 Mtoe primærenergi pr. år i For andre miljømæssige aspekter end energiforbruget har effekten hidtil været mindre iøjnefaldende. Energibesparelserne anslås at udgøre 100 mia. EUR pr. år i 2020, svarende til 465 EUR pr. husstand. 10. Ud over miljømæssige og økonomiske fordele gavner fastsættelsen af krav på EU-niveau også erhvervslivet. Et regelsæt, der er harmoniseret på EU-plan, mindsker producenternes omkostninger og driver innovationen inden for energieffektivitet. 11. Evalueringen i forbindelse med denne konsekvensanalyse 2 har dog vist, at navnlig indførelsen af A+- til A+++-klasser har reduceret effektiviteten af energimærkningen. Klasserne A+++, A++ og A+, som blev tilføjet i forbindelse med omarbejdningen af direktivet i 2010, har reduceret effektiviteten af energimærket til at få forbrugerne til at købe mere energieffektive produkter. Den nye energimærkningsskala er forståelig for forbrugerne, men den har reduceret deres villighed til at betale mere for mere energieffektive produkter. De er mindre motiveret af en forskel mellem A+ og A+++ end af en forskel mellem C og A. Med sigte på at kunne rumme yderligere teknologiske fremskridt er det nødvendigt at nyskalere energimærkeklasserne, når en stor del af markedet opnår energiklasse A+++. Der er endnu ikke sket nogen nyskalering, da der endnu ikke er aftalt nogen metode herfor. Et andet problem for energimærket er, at der er et øget salg af store modeller, som er energieffektive og dermed opnår en god energiklasse, men som ikke desto mindre har et meget højere absolut energiforbrug end mindre apparater af samme type. 12. Der er andre problemer, som er fælles for miljøvenligt design og energimærkning. For det første den manglende overholdelse af krav til miljøvenligt design og energimærkning, hvilket delvist skyldes en svag håndhævelse fra de nationale markedsovervågningsmyndigheders side. For det andet har en række produktforordninger et lavt ambitionsniveau og for det tredje er reguleringsprocessen lang, hvilket fører til, at teknisk og forberedende arbejde er forældet på det tidspunkt, hvor de politiske beslutninger skal træffes. 13. Et sidste problem vedrører overvejende miljøvenligt design: Andre miljøvirkninger end energiforbruget i brugsfasen burde være mere i søgelyset. 2 Ecofys, Evaluation of the Energy Labelling Directive and specific aspects of the Ecodesign Directive, juni London Economics, study on the impact of the energy label and of potential changes to it on consumer understanding and on purchase decisions, oktober

5 3. Subsidiaritet 14. Foranstaltninger fra medlemsstaternes side vedrørende produkters energieffektivitet ville skabe hindringer for den fri bevægelighed for varer i EU og pålægge erhvervslivet unødvendige byrder for at overholde forskellige regler i de enkelte medlemsstater. En indsats på EU-plan er den eneste måde at sikre, at krav og energimærker til produkter, som bringes i omsætning, er ens i alle medlemsstaterne. 4. Mål 15. Det specifikke mål er at reducere produkters energiforbrug og andre væsentlige miljøvirkninger ved at sikre, at forbrugerne oplyses på en relevant og letforståelig måde og give erhvervslivet mulighed for at gøre miljøudfordringer til indtjeningsmuligheder. 5. Beskrivelse af politiske løsningsmodeller og metodologi 16. Følgende politiske løsningsmodeller til at forbedre energimærkning og miljøvenligt design, der er angivet i rækkefølge efter tiltagende ambitionsgrad, anses for at løse problemerne: 1. Nye ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger 1+. Nye ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger plus lovgivningsmæssige forbedringer for energimærkning 2. Betydelig lovgivningsmæssig reform af både miljøvenligt design og energimærkning 3. Omfattende reform af miljøvenligt design og energimærkning, hvorved anvendelsesområdet udvides til ikke-energirelaterede produkter, og centraliseret markedsovervågning på EU-plan. 17. Hver løsningsmodel består af en række foranstaltninger, der skal løse de forskellige problemer, der er konstateret, hver især med en forskellig ambitionsgrad. 18. De politiske løsningsmodeller, der tillader lovgivningsmæssige ændringer af energimærkning, er de eneste, der kan løse problemet med energimærkets udformning. Der er tre delløsninger, ud over det nuværende A+++ til D-energimærke, når det gælder udformningen af energimærkets skala: a. A til G-energimærke, hvor energiklasserne skal nyskaleres med 5-10 års mellemrum b. Numerisk energimærke (f.eks med mulighed for at tilføje klasse 0-30 i toppen) c. Omvendt numerisk energimærke (f.eks. 7-1 med mulighed for at tilføje klasse 8, 9 osv. i toppen) 19. Problemet med de store modeller er behandlet i de alternative foranstaltninger, der lægger mere vægt på det absolutte energiforbrug på energimærket (model 1), og som kræver, at store apparater skal have en større effektivitet for at opnå en bestemt energiklasse (model 1+, 2 og 3). Hvis der desuden gives finansielle oplysninger som supplement til energimærket, vil det bidrage yderligere til at løse problemet for produktgrupper med stort energiforbrug (model 1+, 2 og 3). 4

6 20. De tre problemer, der er fælles for miljøvenligt design og energimærkning, løses ved hjælp af en obligatorisk produktdatabase (i model 1+ kun for energimærkning, i model 2 og 3 både for energimærkning og miljøvenligt design), som tilvejebringer de nødvendige oplysninger for at forbedre håndhævelsen og reguleringsprocessen og i en vis udstrækning løser problemet med lave ambitionsniveauer. Den alternative løsning, hvor der gennemføres en undersøgelse og indsamles data (model 1, og i model 1+ for produkter omfattet af krav til miljøvenligt design, men ikke energimærkning), løser de samme problemer, men ikke helt så godt, og ikke problemet med håndhævelse. 21. Yderligere foranstaltninger, der skal løse problemet med lave ambitionsniveauer er i) at bruge indlæringskurver til at bestemme de laveste livscyklusomkostninger, hvor krav fastsættes (model 1, 1 + og 2), og ii) at ændre kravet om de laveste livscyklusomkostninger til et væsentligt mere ambitiøst krav om et "break-even point" (model 3). 22. Yderligere foranstaltninger for at afhjælpe manglende overholdelse og svag håndhævelse er fælles overvågning via EU-finansierede projekter (model 1, 1+ og 2), retlig tilpasning til Kommissionens forslag om en ny forordning om markedsovervågning 3 (model 1+ og 2), strømlining af lovgivningen i direktivet om energimærkning (model 1+, 2 og 3), krav om tredjepartscertificering for alle produktgrupper (model 2 og 3) og centraliseret markedsovervågning på EU-plan (model 3). 23. Problemet vedrørende andre miljøvirkninger løses ved at udvide anvendelsesområdet til at omfatte ikke-energirelaterede produkter, hvor sådanne virkninger er mere fremtrædende end energiforbruget (model 3) eller alternativt ved at revidere og ajourføre analysemetoden vedrørende miljøvenligt design (MEErP) for bedre at håndtere energirelaterede produkters materialeeffektivitetsvirkninger (model 1, 1+ og 2). 24. Konsekvensanalysen blev understøttet af anvendelsen af en model, der omfatter data fra alle forberedende undersøgelser og konsekvensanalyser, der er udført for produkter, som er omfattet af miljøvenligt design og energimærkning. Modellen behandler udelukkende energirelaterede produkter, og udvidelsen af anvendelsesområdet til andre produkter i løsningsmodel 3 er derfor vurderet kvalitativt. En særlig undersøgelse testede forbrugernes forståelse af de forskellige energimærkeudformninger og indvirkningen på deres købsbeslutninger. Alle løsningsmodeller sammenlignes med en situation, hvor gennemførelsen af miljøvenligt design og energimærkning vil fortsætte, men uden at kunne løse de konstaterede problemer. 6. Konsekvensanalyse 25. Alle løsningsmodeller mindsker produkters energiforbrug yderligere i betydeligt omfang, hvilket fremgår af oversigtsskemaerne i slutningen af dette dokument. Jo højere ambitionsniveauet i løsningsmulighederne er, jo større er de yderligere energibesparelser. 26. Med hensyn til forbrugernes forståelse er en alfabetisk skala (dvs. A+++ til D og A til G) klart bedre end numeriske energimærker. Hvad angår indvirkningen på forbrugernes købsbeslutninger, fik A til G-energimærket den højeste score, når det gælder at tilskynde 3 COM(2013) 75 final. 5

7 forbrugerne til at købe mere effektive produkter; det omvendte numeriske energimærke var næstbedst, medens det numeriske energimærke fik en lavere score end det nuværende A+++ til D-energimærke. 27. Alle løsningsmodeller nedbringer andre miljøvirkninger såsom drivhusgasemissioner, nitrogenoxidemissioner og vandforbruget. Bortset fra nedbringelsen af drivhusgasemissioner, som er nært knyttet til energibesparelserne, er reduktionen af andre miljøvirkninger beskedne i forhold til energibesparelserne. Kun den løsningsmodel, som udvider anvendelsesområdet for direktiverne fra energirelaterede produkter til også at omfatte andre produkter, har potentiale til at levere bedre resultater for andre miljøvirkninger. En række af miljøvirkningerne for andre produkter end energirelaterede produkter er dog allerede omfattet af anden lovgivning. 28. Den vigtigste økonomiske indvirkning er på forbrugernes udgifter (summen af køb og energiomkostninger ved brug), som er følsom over for energipriserne. Ved en prisstigning på energi på 4 % om året frem til 2030 er forbrugernes udgifter lavere for alle løsningsmodeller end uden nye foranstaltninger, og besparelsen er større jo højere ambitionsniveauet er. Ved en stigning i energipriserne, der falder til 0,5 % pr. år efter 2020, er forbrugernes udgifter også lavere for alle løsningsmodeller end uden nye foranstaltninger, om end i et mindre omfang, og den økonomiske besparelse er den samme for alle løsningsmodeller. 29. Tendensen for kommercielle indtægter følger tendensen for energibesparelserne for alle løsningsmodeller: jo højere ambitionsniveau for foranstaltningerne, jo mere kommercielle indtægter. Det er fordi mere effektive produkter, med undtagelse af elektroniske produkter, er forholdsvis dyrere i indkøb. Indtægterne har samme effekt for store virksomheder som for SMV. Ca % af indtægterne bidrager til EU s BNP. For belysningssektoren falder indtægterne yderligere som følge af et yderligere skift til lyskilder med længere levetid, som derfor skal udskiftes mindre hyppigt. Rumopvarmningssektoren tegner sig for en stor del af stigningen i indtægter, som er en følge af overgangen til geotermiske varmepumper. Hvis priserne på geotermiske varmepumper falder mere end antaget, vil de ekstra indtægter for alle løsningsmodeller være mindre. 30. Den yderligere administrative byrde for virksomhederne (ud over at overholde de eksisterende retlige rammer) er væsentlige, når det drejer sig om en betydelig lovgivningsreform (model 2) og store i tilfælde af omfattende reform (model 3). Derudover er der en tilbagevendende administrativ byrde hvert år på 50 mio. EUR for producenterne og 10 mio. for forhandlerne som følge af nyskalering i den løsningsmodel, som indfører A til G-energimærket. De administrative udgifter til registrering af produkter i model 1+ anslås til 1,5 mio. EUR om året for hele sektoren. Eftersom overholdelsen er obligatorisk, kan producenter og forhandlere dog videregive disse omkostninger til nyskalering og registrering (samlet ca. 2-5 eurocent pr. mærket produkt) til forbrugerne, som tjener disse omkostninger ind mange gange i form af de økonomiske fordele, der skyldes A til G-energimærkets bedre resultater som grundlag for forbrugerne til at identificere og købe mere effektive produkter. 7. Konklusioner 6

8 31. Løsningsmodellen med udelukkende ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger (model 1) kan skabe betydelige yderligere energibesparelser og afhjælper flere af problemerne. Den kan dog ikke løse det grundlæggende problem for energimærkningensskalaen, hvor analysen viser, at der findes bedre løsninger end det nuværende A+++- til D-energimærke. 32. Løsningsmodellerne med betydelig (model 2) og omfattende (model 3) lovgivningsmæssig reform af både miljøvenligt design og energimærkning vil give de største energibesparelser. Disse løsningsmodeller kan dog skabe uforholdsmæssigt store hindringer for den internationale handel, fordi de så vil omfatte tredjepartscertificering for alle produkter. Desuden er det vedrørende udvidelsen af anvendelsesområdet ud over energirelaterede produkter i løsningsmodel 3 ikke indlysende, at proportionalitetsprincippet overholdes: miljøvenligt design og energimærkning er måske ikke det rette instrument for sådanne produkter, og for en række produktgrupper ville denne foranstaltning overlappe med andre miljøpolitikker. Den lader således til at gå ud over, hvad der er nødvendigt for at nå de fastlagte mål. 33. Løsningsmodellen med ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger plus lovgivningsmæssige forbedringer for energimærkning (model 1+) synes at være den bedste, når der ses på alle virkninger under et. Den løser samtlige identificerede problemer enten helt eller i væsentligt omfang og giver en begrænset administrativ byrde. Den vil omfatte delløsningen med A til G-energimærket, som er bedre end de andre mulige udformninger af energimærket. Løsningsmodel 1+ med A til G-energimærket anslås at spare yderligere 47 Mtoe primærenergi pr. år i

9 Oversigtsskemaer med de vigtigste resultater af modelberegninger for 2030 Resultater uden ændring af energimærkets udformning Løsningsmodel 1 Nye ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger Løsningsmodel 1+ Nye ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger plus lovgivningsmæssige forbedringer for energimærkning Løsningsmodel 2 Betydelig lovgivningsmæssig reform af både miljøvenligt design og energimærkning Løsningsmodel 3 Udvidelse af anvendelsesområdet og central markedsovervågning Miljøvirkninger Primærenergiforbrug (TWh/år) bedre end model 2 (Mtoe primær/år) Drivhusgas (Mt CO 2 -eq./år) bedre end model 2 Økonomiske virkninger Forbrugernes udgifter ved 4 % årlig energiprisstigning (mia. EUR pr. år) Forbrugernes udgifter ved 0,5 % årlig energiprisstigning fra 2020 (mia. EUR pr. år) i bedste fald svarende til model 2 i bedste fald svarende til de andre modeller Kommercielle indtægter (mia. EUR/år) foreligger ikke Administrativ byrde Samlet administrativ byrde (mio. EUR/år)

10 Yderligere virkninger ved ændring af A til G-energimærke numerisk energimærke omvendt numerisk energimærke energimærkets udformning Miljøvirkninger Primærenergiforbrug (TWh/år) (Mtoe primær/år) Drivhusgas (Mt CO 2 -eq./år) -9,6 +2,6-5,5 Økonomiske virkninger Forbrugernes udgifter ved 4 % årlig energiprisstigning (mia. EUR pr. år) -3,7 +1,0-2,2 Forbrugernes udgifter ved 0,5 % årlig energiprisstigning fra 2020 (mia. EUR pr. -1,2 +0,3-0,8 år) Kommercielle indtægter (mia. EUR/år) +3,7-1,0 +2,1 Administrativ byrde De administrative byrder for erhvervslivet (mio. EUR) 60 (hver 5-10 år) 60 (én gang) 60 (én gang) 9

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2015 COM(2015) 345 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om revision af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU af 19. maj 2010

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en) 7949/16 ADD 2 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 12. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DRS 6 COMPET 156 ECOFIN 289 FISC 53 CODEC 461

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0337 (CNS) 13730/16 ADD 3 FISC 170 IA 99 FORSLAG fra: modtaget: 26. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 29.1.2016 2015/0149(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Udvalget om

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) 14453/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG 113 DELACT 223

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 9565/16 ADD 3 FORSLAG fra: modtaget: 26. maj 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CONSOM 126 MI 393

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0284 (COD) 15302/15 ADD 2 FORSLAG fra: modtaget: 10. december 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: PI 103

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0016 (NLE) 5918/17 FORSLAG fra: modtaget: 2. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 24 ENV 100

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - SEK(2009) 972 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - SEK(2009) 972 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 20. juli 2009 (22.07) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2009/0106 (CNS) 12235/09 ADD 2 ENER 257 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0338 (CNS) 13732/16 ADD 3 FISC 172 IA 100 FORSLAG fra: modtaget: 26. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) 15718/16 ENV 816 CLIMA 187 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om opstilling af rammer for energieffektivitetsmærkning og om ophævelse af direktiv 2010/30/EU

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om opstilling af rammer for energieffektivitetsmærkning og om ophævelse af direktiv 2010/30/EU EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2015 COM(2015) 341 final 2015/0149 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om opstilling af rammer for energieffektivitetsmærkning og om ophævelse

Læs mere

GRUNDNOTAT 4. november 2010

GRUNDNOTAT 4. november 2010 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 75 Offentligt GRUNDNOTAT 4. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. RIN Side 1/5 Revideret grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om to delegerede forordninger

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0230 (COD) 12420/17 ADD 2 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. september 2017 til: Vedr.: EF 199 ECOFIN

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0205 (NLE) 11719/17 FISC 175 FORSLAG fra: modtaget: 23. august 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 FORSLAG fra: modtaget: 20. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

G R UNDNO T AT 04. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002

G R UNDNO T AT 04. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 73 Offentligt G R UNDNO T AT 04. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Side 1/5 Revideret grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om delegeret forordning der implementerer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2016 (OR. en) 9165/16 ADD 1 EF 125 ECOFIN 439 DELACT 83 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 18. maj 2016 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0138 (CNS) 10582/17 ADD 1 FISC 149 ECOFIN 572 IA 115 FORSLAG fra: modtaget: 22. juni 2017 til: Jordi AYET

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) 12178/14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. juli 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 567 ENT 169 COMPET 461 DELACT 137 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU alm. del Bilag 422 Offentligt Notat til Folketingets Europaudvalg om Kommissionens delegerede forordning, som implementerer direktiv 2010/30/EU med hensyn til at

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) 7677/17 EF 61 ECOFIN 233 DELACT 62 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 24. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0234 (NLE) 12163/17 ADD 1 JAI 782 ASIM 100 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 18. september 2017 til: Jordi

Læs mere

Erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om deres bygninger som forbillede i forbindelse med energieffektivitetsdirektivet

Erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om deres bygninger som forbillede i forbindelse med energieffektivitetsdirektivet RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 2. oktober 2012 (03.10) (OR. en) Inte rinstitutionel sag: 2011/0172 (COD) 13917/12 ADD 1 REV 3 CODEC 2167 ENER 378 ENV 712 TRANS 300 ECOFIN 783 RECH 341 OC

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) 10747/16 FORSLAG fra: modtaget: 28. juni 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: FSTR 38 FC 32 REGIO 47 SOC 439 EMPL 291 BUDGET 22 AGRISTR

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0081 (COD) 7595/16 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 5. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MIGR 72 RECH

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) 6092/17 TRANS 52 DELACT 25 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 210 Offentligt GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Side 1/6 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. december 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. december 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. december 2015 (OR. en) 14799/15 ADD 7 SOC 700 MI 770 ANTIDISCRIM 15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 3. december 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 FORSLAG fra: modtaget: 6. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

N O T AT T I L FOLKE TI NGETS EUROP AU D V AL G

N O T AT T I L FOLKE TI NGETS EUROP AU D V AL G Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 572 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGETS EUROP AU D V AL G 14. august 2012 J.nr. 3401/1001-4559 Ref. BJH Notat til Folketingets Europaudvalg om forslag fra

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 FORSLAG fra: modtaget: 28. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) 14509/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 16. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: ENV 952 CLIMA 313 ENER 454 BUDGET 33 CADREFIN

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. februar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. februar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. februar 2016 (OR. en) 5782/16 ADD 1 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 3. februar 2016 til: EF 18 ECOFIN 68 JAI 73 COSI 13 COTER 11 RELEX 74 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) 9533/17 AGRI 281 AGRIORG 51 DELACT 86 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 19. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning i den regulerende komite d. 24. oktober 2011

Forslaget forventes sat til afstemning i den regulerende komite d. 24. oktober 2011 Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 39 Offentligt K O MI TES AG N O T AT T I L FOLKE TI NGET KLIMA-, ENERGI- & BYGNINGS- MINISTERIET 17. oktober 2011 J.nr. 3401/1001-3418 Ref. BjH/KRGKA Energieffektivisering

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 301 final 2016/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0259 (NLE) 13354/17 N 36 EEE 39 AGRI 560 FORSLAG fra: modtaget: 17. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Uwe CORSEPIUS, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union

Uwe CORSEPIUS, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 11. december 2013 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0408 (COD) 17633/13 ADD 2 DROIPEN 159 COPEN 236 CODEC 2930 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 28. november

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2014 C(2014) 1371 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010, 1060/2010,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 21. februar 2014 (OR. en) 6858/14 ADD 1 ENV 182 ENT 63 DELACT 40. FØLGESKRIVELSE fra:

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 21. februar 2014 (OR. en) 6858/14 ADD 1 ENV 182 ENT 63 DELACT 40. FØLGESKRIVELSE fra: RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 21. februar 2014 (OR. en) 6858/14 ADD 1 ENV 182 ENT 63 DELACT 40 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. februar 2014 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

10080/17 jn/bmc/lao/hsm 1 DG D 2A

10080/17 jn/bmc/lao/hsm 1 DG D 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2017 (OR. en, de) Interinstitutionel sag: 2015/0287 (COD) 10080/17 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok. nr.: 9901/17 + ADD

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2012 COM(2012) 136 final 2012/0066 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af [...] om ændring af direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

13917/15 mbn/bmc/hm 1 DGE 2B

13917/15 mbn/bmc/hm 1 DGE 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0149 (COD) 13917/15 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet ENER 381 ENV 683 CONSOM 187

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) 5908/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 1. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. januar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. januar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. januar 2016 (OR. en) 5005/16 EF 3 ECOFIN 3 DRS 2 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 6. januar 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. september 2016 (OR. en) 12131/16 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 12. september 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COMER 96 CFSP/PESC 709 CONOP 70 ECO 52 UD

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.3.2012 COM(2012) 109 final 2012/0049 (COD)C7-0077/12 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om Den Europæiske Unions energieffektivitetsprogram for kontorudstyr

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - SWD(2013) 426 final.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - SWD(2013) 426 final. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. oktober 2013 (OR. en) 15337/13 ADD 1 FISC 206 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0371(CNS) 31.5.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0352 (NLE) 16989/14 FISC 236 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

N O T AT GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

N O T AT GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0108 Bilag 1, KOM (2012) 0109 Bilag 1 Offentligt N O T AT 26. april GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag fra EU Kommissionen - til Rådets afgørelse om indgåelse

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 6618 final.

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 6618 final. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. oktober 2016 (OR. en) 13605/16 PECHE 388 DELACT 221 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.4.2014 SWD(2014) 123 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 SWD(2014) 208 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en) 13528/17 EF 248 ECOFIN 873 DELACT 200 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0149 (COD) 7568/17 LIMITE NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 30. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 27. juni 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0721),

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0721), P7_TA-PROV(2014)0138 Det fælles merværdiafgiftssystem * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. februar 2014 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles

Læs mere

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0014 (COD) 2014/0013 (NLE) 10456/14 AGRI 406 AGRIFIN 90 AGRIORG 96 CODEC 1393 NOTE fra: til: Formandskabet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Mødedokument 2009 C6-0114/2007 2006/0018(COD) 24/04/2007 Fælles holdning Fælles holdning vedtaget af Rådet den 19. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.6.2011 SEK(2011) 763 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0341 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0341 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0341 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Til: Folketingets Europaudvalg og Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg Energistyrelsen Center for Bygninger Kommissionens

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

BILAG. til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet

BILAG. til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.11.2016 COM(2016) 761 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet {SWD(2016)

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.10.2016 COM(2016) 668 final 2016/0329 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til udkast til afgørelse nr. 1/2016 truffet af det fælles

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2015 COM(2015) 45 final 2015/0028 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring

Læs mere