(Lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER"

Transkript

1 Den Europæiske Unions Tidende L 303/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE Nr. 1194/2011/EU af 16. november 2011 om oprettelse af et EU-tiltag vedrørende det europæiske kulturarvsmærke EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 167, stk. 5, første led, (2) En bedre forståelse og større værdsættelse, især blandt unge, af den fælles kulturarv i dens mangfoldighed vil bidrage til at styrke tilhørsforholdet til Unionen og styrke den interkulturelle dialog. Det er derfor vigtigt at støtte en bedre adgang til kulturarven og at styrke dennes europæiske dimension. under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter, (3) I TEUF er der også fastlagt et unionsborgerskab, som supplerer medlemsstaternes nationale statsborgerskab, og som udgør et vigtigt element i sikringen og styrkelsen af den europæiske integrationsproces. Skal borgerne fuldt ud støtte den europæiske integration, bør der lægges større vægt på deres fælles værdier, historie og kultur som vigtige elementer i deres tilhørsforhold til et samfund, der bygger på principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne, kulturel og sproglig mangfoldighed, tolerance og solidaritet. under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget ( 1 ), efter den almindelige lovgivningsprocedure ( 2 ), og (4) Et mellemstatsligt initiativ vedrørende det europæiske kulturarvsmærke (»det mellemstatslige initiativ«) blev iværksat den 28. april 2006 i Granada, Spanien. ud fra følgende betragtninger: (1) Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) tager sigte på en stadig snævrere sammenslutning mellem de europæiske folk og pålægger Unionen blandt andet at bidrage til, at medlemsstaternes kulturer kan udfolde sig, idet den respekterer den nationale og regionale mangfoldighed og samtidig fremhæver den fælles kulturarv. I denne forbindelse støtter og udbygger Unionen om nødvendigt medlemsstaternes indsats for at forbedre kendskabet til og formidlingen af de europæiske folkeslags kultur og historie. (5) Den 20. november 2008 vedtog Rådet konklusioner ( 3 ) med sigte på at ændre det mellemstatslige initiativ til et EU-tiltag (»tiltaget«), hvori det opfordrede Kommissionen til at forelægge et forslag om Unionens indførelse af et europæisk kulturarvsmærke (»mærket«) og at fastlægge de praktiske procedurer for gennemførelsen af projektet. (6) Den offentlige høring og konsekvensanalysen, som Kommissionen gennemførte, bekræftede værdien af det mellemstatslige initiativ, men viste, at det var nødvendigt, at det blev videreudviklet for at opnå sit fulde potentiale, og at inddragelsen af Unionen kunne give en klar merværdi og bidrage til et kvalitativt løft for det. ( 1 ) EUT C 267 af , s. 52. ( 2 ) Europa-Parlamentets holdning af (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets førstebehandlingsholdning af Europa-Parlamentets holdning af ( 3 ) EUT C 319 af , s. 11.

2 L 303/2 Den Europæiske Unions Tidende (7) Mærket bør drage fordel af erfaringerne fra det mellemstatslige initiativ. (13) Ved den første evaluering af tiltaget bør det undersøges, om dets geografiske anvendelsesområde bør udvides. (8) Mærket bør tilstræbe merværdi og komplementaritet med andre initiativer, som f.eks. UNESCO's verdensarvsliste, UNESCO's repræsentative liste over menneskehedens immaterielle kulturarv og Europarådets»europæiske kulturruter«. Dets merværdi bør bygge på det, som udvalgte steder kan bidrage med til europæisk historie og kultur, herunder opbygningen af Unionen, på en klar uddannelsesmæssig dimension i forhold til borgerne, især unge, samt på netværk mellem stederne med henblik på udveksling af erfaringer og eksempler på bedste praksis. Tiltagets hovedvægt bør ligge på fremstød for stederne og adgangen hertil, samt på kvaliteten af informationen og de tilbudte aktiviteter og i mindre grad på en bevarelse af stederne, som bør sikres gennem eksisterende beskyttelsesordninger. (14) Når der foreligger en klar tematisk forbindelse mellem en række steder i én medlemsstat, bør tiltaget give mulighed for fælles ansøgninger. Sådanne fælles ansøgninger bør omfatte et rimeligt antal deltagende steder og påvise en europæisk merværdi i forhold til individuelle ansøgninger vedrørende de samme steder. (15) På grund af visse steders tværnationale dimension bør dette tiltag ligeledes give mulighed for fælles ansøgninger, både for så vidt angår steder beliggende i forskellige medlemsstater, som fokuserer på et specifikt emne, og for så vidt angår et sted, der er beliggende på mindst to medlemsstaters område. (9) Tiltaget kunne ud over en styrkelse af de europæiske borgeres tilhørsforhold til Unionen og en stimulering af den interkulturelle dialog også bidrage til at styrke kulturarvens værdi og synlighed, øge kulturarvens rolle i en økonomisk og bæredygtig udvikling af regionerne, især gennem kulturturisme, fremme synergieffekten mellem kulturarv og nutidig kunst og kreativitet, og mere generelt fremme de demokratiske værdier og menneskerettigheder, som den europæiske integration bygger på. (16) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne afgørelse, navnlig bestemmelserne vedrørende udpegelse af steder, der skal tildeles mærket, frakendelse af mærket og formalisering af frasigelsen af mærket, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. (17) De administrative ordninger for mærket bør være enkle og fleksible i overensstemmelse med nærhedsprincippet. (10) Disse mål ligger fuldt ud på linje med målene i Kommissionens meddelelse om en europæisk kulturdagsorden i en stadig mere globaliseret verden, som også omfatter fremme af kulturel mangfoldighed og interkulturel dialog samt af kultur som en katalysator for kreativitet. (11) Det er af afgørende betydning, at mærket tildeles på grundlag af fælles, klare og transparente kriterier og procedurer, herunder i de to første udvælgelsesår, hvor der bør gælde overgangsregler. (18) Målene for denne afgørelse kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, da der navnlig er behov for nye fælles, klare og transparente kriterier og procedurer for mærket samt en stærkere koordinering mellem medlemsstaterne, og kan derfor bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne afgørelse ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: (12) Proceduren for udvælgelse af steder i forbindelse med tiltaget bør gennemføres i to faser. Stederne bør først udvælges foreløbigt på nationalt plan. Når det er relevant, kan medlemsstaterne inddrage lokale og regionale myndigheder. Udvælgelsen bør dernæst finde sted på EU-plan. Hvert sted, der har fået tildelt mærket, bør overvåges, så det sikres, at stederne fortsat opfylder de kriterierne, der er fastlagt for mærket. Artikel 1 Oprettelse Der oprettes hermed et EU-tiltag (»tiltaget«) med titlen»det europæiske kulturarvsmærke«(»mærket«).

3 Den Europæiske Unions Tidende L 303/3 Artikel 2 Definitioner I denne afgørelse forstås ved 3. Stederne selv skal tilstræbe at nå følgende specifikke mål: a) at fremhæve deres europæiske betydning 1)»steder«: monumenter, naturlandskaber, undersøiske, arkæologiske og industrielle steder, byområder, kulturlandskaber, mindesteder, kulturgenstande og immateriel kulturarv, der er knyttet til et sted, herunder moderne kulturarv 2)»tværnationale steder«: a) en række steder, der er beliggende i forskellige medlemsstater, og som fokuserer på et specifikt emne i en fælles ansøgning, eller b) at øge de europæiske borgeres, især unges, bevidsthed om deres fælles kulturarv c) at fremme udveksling af erfaringer og eksempler på bedste praksis i hele Unionen d) at øge og/eller forbedre adgangen for alle, især unge e) at styrke den interkulturelle dialog, især blandt unge, gennem kunstneriske, kulturelle og historiske uddannelsesaktiviteter b) et sted, der er beliggende på mindst to medlemsstaters område f) at fremme synergien mellem på den ene side kulturarv og på den anden side nutidig kunst og kreativitet 3)»nationale tematiske steder«: en række steder, der er beliggende i én og samme medlemsstat, og som fokuserer på et specifikt emne i en fælles ansøgning. g) at bidrage til at gøre regionerne mere attraktive og støtte deres økonomiske og bæredygtige udvikling, især gennem kulturturisme. Artikel 3 Mål 1. Tiltaget skal bidrage til følgende generelle mål: a) at styrke de europæiske borgeres, og navnlig unges, tilhørsforhold til Unionen på grundlag af fælles værdier og elementer af europæisk historie og kulturarv samt en værdsættelse af national og regional mangfoldighed b) at styrke den interkulturelle dialog. 2. Med henblik på opfyldelsen af målene i stk. 1 skal tiltaget tilstræbe at nå følgende mål på mellemlang sigt: a) at fremhæve den symbolske værdi af og synliggøre steder, som har spillet en betydelig rolle i Europas historie og kultur og/eller opbygningen af Unionen Artikel 4 Deltagelse i tiltaget Tiltaget er åbent for deltagelse af medlemsstaterne på et frivilligt grundlag. Artikel 5 Tiltagets merværdi og komplementaritet med andre initiativer Kommissionen og medlemsstaterne sikrer tiltagets merværdi og komplementaritet med andre initiativer inden for området kulturarv, såsom UNESCO's verdensarvsliste, UNESCO's repræsentative liste over menneskehedens immaterielle kulturarv og Europarådets europæiske kulturruter. Artikel 6 Steder, som kan komme i betragtning Steder som defineret i artikel 2 kan komme i betragtning til at få tildelt mærket. b) at øge de europæiske borgeres forståelse af Europas historie og opbygningen af Unionen og af deres fælles og dog mangfoldige kulturarv, især for så vidt angår de demokratiske værdier og menneskerettigheder, som den europæiske integrationsproces bygger på. Artikel 7 Kriterier 1. Tildelingen af mærket sker på grundlag af følgende kriterier (»kriterier«):

4 L 303/4 Den Europæiske Unions Tidende a) Steder, der er kandidater til mærket, skal have en symbolsk europæisk værdi og skal have spillet en betydelig rolle i Europas historie og kultur og/eller opbygningen af Unionen. Stederne skal derfor kunne dokumentere et eller flere af følgende elementer: i) deres tværnationale eller paneuropæiske karakter: hvordan deres historiske og aktuelle indflydelse og attraktionsværdi rækker ud over en medlemsstats nationale grænser c) Steder, der er kandidater til mærket, skal fremlægge en arbejdsplan, der omfatter alle følgende elementer: i) sikring af en forsvarlig forvaltning af stedet, herunder fastlæggelse af mål og indikatorer ii) sikring af stedets bevarelse og dets videregivelse til kommende generationer i overensstemmelse med de relevante beskyttelsesordninger ii) deres plads og rolle i europæisk historie og europæisk integration samt deres forbindelse til afgørende europæiske begivenheder, personligheder eller bevægelser iii) deres plads og rolle i udvikling og fremme af de fælles værdier, som ligger til grund for den europæiske integration. b) Steder, der er kandidater til mærket, skal fremlægge et projekt, hvis gennemførelse skal begynde senest ved udgangen af udpegelsesåret, og som omfatter alle følgende elementer: iii) sikring af kvaliteten i modtagelsesfaciliteterne, såsom den historiske præsentation, information for de besøgende og skiltning iv) sikring af adgang til stedet for det bredest mulige publikum, f.eks. gennem tilpasning af stedet eller uddannelse af personalet v) særlig fokus på unge, især ved at give dem privilegeret adgang til stedet i) udbredelse af kendskabet til stedets europæiske betydning, især ved hjælp af passende informationsaktiviteter, skiltning og uddannelse af personalet ii) tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter, især for unge, som fremmer forståelsen for Europas fælles historie og for dets fælles og dog mangfoldige kulturarv, og som styrker tilhørsforholdet til et fælles område iii) fremme af flersprogethed og lettere adgang til stedet ved brug af flere EU-sprog iv) deltagelse i aktiviteter inden for netværk af steder, der har fået tildelt mærket, for at udveksle erfaringer og tage initiativ til fælles projekter v) en indsats for at gøre stedet mere synligt og attraktivt på europæisk plan, bl.a. gennem anvendelse af de muligheder, som ny teknologi og digitale og interaktive midler giver, og ved at skabe synergier med andre EUinitiativer. vi) markedsføring af stedet som bæredygtigt turistmål vii) udvikling af en sammenhængende og dækkende kommunikationsstrategi, der fremhæver stedets europæiske betydning viii) sikring af, at forvaltningen af stedet er så miljøvenlig som mulig. 2. For så vidt angår kriterierne i stk. 1, litra b) og c), skal hvert enkelt sted vurderes på en passende måde, der tager hensyn til dets karakteristika. Artikel 8 Europæisk jury 1. Der oprettes en europæisk jury bestående af uafhængige eksperter (»den europæiske jury«) til at gennemføre udvælgelsen og overvågningen på EU-niveau. Den europæiske jury skal sikre, at kriterierne anvendes korrekt af stederne i alle medlemsstaterne. Kunstneriske og kulturelle aktiviteter, som fremmer europæiske kulturarbejderes, kunstneres og samlingers mobilitet, stimulerer den interkulturelle dialog og fremmer forbindelserne mellem kulturarv og nutidig kunst og kreativitet, hilses velkommen, hvis stedets særlige forhold giver mulighed herfor. 2. Den europæiske jury består af 13 medlemmer, hvoraf fire medlemmer udnævnes af Europa-Parlamentet, fire af Rådet, fire af Kommissionen og et af Regionsudvalget i overensstemmelse med deres respektive procedurer. Den europæiske jury udpeger selv sin formand.

5 Den Europæiske Unions Tidende L 303/5 3. Medlemmerne af den europæiske jury skal være uafhængige eksperter med en omfattende viden og ekspertise inden for de områder, der er relevante for tiltagets mål. Institutionerne og organet drager omsorg for, at kompetencerne hos de eksperter, som de udnævner, er så komplementære som muligt, og at disse eksperter er udvalgt fra et geografisk afbalanceret udsnit. 5. Kommissionen offentliggør den fuldstændige liste over de foreløbigt udvalgte steder og underretter straks Europa-Parlamentet, Rådet og Regionsudvalget herom efter afslutningen af fasen med den foreløbige udvælgelse, således at Europa-Parlamentet, Rådet, Regionsudvalget, medlemsstaterne eller enhver anden person eller enhed kan oplyse Kommissionen om forhold, der kan få indflydelse på udvælgelsen af disse steder. 4. Medlemmerne af den europæiske jury udnævnes for tre år. Dog udnævnes der i 2012 fire eksperter af Europa-Parlamentet for to år, fire af Rådet for tre år, fire af Kommissionen for et år og en af Regionsudvalget for tre år. Artikel 11 Udvælgelse på EU-niveau 1. Udvælgelsen af steder med henblik på tildelingen af mærket foretages af den europæiske jury under Kommissionens ansvar. 5. Medlemmerne af den europæiske jury skal gøre opmærksom på enhver faktisk eller potentiel interessekonflikt for så vidt angår et bestemt sted. Har et medlem har gjort opmærksom på en interessekonflikt, eller opstår der en interessekonflikt, deltager medlemmet ikke i evalueringen af stedet eller andre steder i den eller de pågældende medlemsstater. 6. Alle rapporter, anbefalinger og meddelelser fra den europæiske jury offentliggøres af Kommissionen. 2. Den europæiske jury evaluerer ansøgningerne vedrørende de foreløbigt udvalgte steder og udvælger højst ét sted per medlemsstat. Om nødvendigt kan yderligere oplysninger indhentes, og der kan organiseres besøg på stederne. 3. Udvælgelsen skal være baseret på kriterierne og ansøgningsformularen. Den europæiske jury tager også behørigt hensyn til de i artikel 10, stk. 5, omhandlede forhold. Artikel 9 Ansøgningsformular Med henblik på at gøre procedurerne så strømlinede og enkle som muligt udarbejder Kommissionen på grundlag af kriterierne en fælles ansøgningsformular (»ansøgningsformularen«), som alle kandidatsteder skal benytte. 4. Den europæiske jury udarbejder en rapport om de foreløbigt udvalgte steder og sender den til Kommissionen senest ved udgangen af det år, hvor udvælgelsesproceduren finder sted. Denne rapport skal omfatte en anbefaling vedrørende tildeling af mærket og en ledsagende begrundelse for juryens konklusioner vedrørende de steder, der blev udvalgt, og vedrørende dem, der ikke blev udvalgt. Kommissionen videresender straks denne rapport til Europa-Parlamentet, Rådet og Regionsudvalget til orientering. Artikel 10 Foreløbig udvælgelse på nationalt niveau 1. Den foreløbige udvælgelse af steder med henblik på tildelingen af mærket sker under medlemsstaternes ansvar. 5. Kandidatsteder, der ikke blev udvalgt, kan indsende en ny ansøgning til den foreløbige udvælgelse på nationalt niveau de følgende år. 2. Hver medlemsstat har mulighed for at foretage en foreløbig udvælgelse af højst to steder hvert andet år. 3. Den foreløbige udvælgelse skal være baseret på kriterierne og ansøgningsformularen. Artikel 12 Tværnationale steder 1. For at komme i betragtning til at få tildelt mærket skal et tværnationalt sted opfylde alle følgende betingelser: a) fuld opfyldelse af kriterierne for hvert af de deltagende steder 4. Hver deltagende medlemsstat fastlægger sine egne procedurer og sin egen tidsplan for den foreløbige udvælgelse i overensstemmelse med nærhedsprincippet og bestræber sig på, at de administrative ordninger bliver så enkle og fleksible som muligt. Den sender Kommissionen ansøgningsformularerne vedrørende de foreløbigt udvalgte steder senest den 1. marts i det år, hvor udvælgelsesproceduren finder sted, jf. tidsplanen i bilaget. b) udpegelse af et af de deltagende steder til koordinator, som skal fungere som eneste kontaktpunkt for Kommissionen c) ansøgning under et fælles navn

6 L 303/6 Den Europæiske Unions Tidende d) hvor det er relevant, dokumentation af en klar tematisk forbindelse. 2. Ansøgninger vedrørende tværnationale steder følger samme procedure som ansøgninger vedrørende andre steder. Efter at de deltagende steder har holdt samråd med inddragelse af de relevante nationale myndigheder, udfylder de hver især en ansøgningsformular og sender den til koordinatoren. Tværnationale steder udvælges foreløbigt af koordinatorens medlemsstat inden for det maksimale antal steder, som er fastsat i artikel 10, stk. 2, og denne medlemsstat fremsætter forslaget på vegne af alle de berørte medlemsstater efter aftale med disse. Artikel 14 Udpegning 1. Kommissionen udpeger de steder, der skal have mærket tildelt, under behørig hensyntagen til den europæiske jurys anbefaling. Kommissionen informerer Europa-Parlamentet, Rådet og Regionsudvalget om udpegningen. 2. Mærket tildeles permanent på de betingelser, der er fastlagt i artikel 15, og med forbehold af tiltagets videreførelse, jf. dog artikel Når et tværnationalt sted udvælges, tildeles mærket det tværnationale sted som helhed og under det fælles navn. 4. Hvis et tværnationalt sted opfylder alle kriterierne, gives dette sted høj prioritet ved udvælgelsen. Artikel 15 Overvågning 1. De steder, der har fået tildelt mærket, overvåges regelmæssigt for at sikre, at de fortsat opfylder kriterierne, og at de overholder det projekt og den arbejdsplan, som de forelagde i deres ansøgning. Artikel 13 Nationale tematiske steder 1. For at komme i betragtning til at få tildelt mærket skal et nationalt tematisk sted opfylde alle følgende betingelser: 2. Hver medlemsstat er ansvarlig for overvågningen af alle steder, der er beliggende på dens område. Overvågningen af et tværnationalt sted er koordinatorens medlemsstats ansvar. a) dokumentation for, at en fælles ansøgning har en europæisk merværdi i forhold til individuelle ansøgninger b) dokumentation for en klar tematisk forbindelse 3. Medlemsstaterne indsamler alle nødvendige oplysninger og udarbejder en rapport hvert fjerde år i overensstemmelse med tidsplanen i bilaget. Medlemsstaterne sender rapporten til Kommissionen senest den 1. marts i det år, hvor overvågningsproceduren finder sted. Kommissionen forelægger den for den europæiske jury til gennemgang. c) fuld opfyldelse af kriterierne for hvert af de deltagende steder d) udpegelse af et af de deltagende steder til koordinator, som skal fungere som eneste kontaktpunkt for Kommissionen 4. Den europæiske jury aflægger senest ved udgangen af det år, hvor overvågningsproceduren finder sted, rapport om situationen for de steder, der har fået tildelt mærket, herunder om nødvendigt anbefalinger, som der skal tages hensyn til i den følgende overvågningsperiode. e) ansøgning under et fælles navn. 2. Ansøgninger vedrørende nationale tematiske steder følger samme procedure som ansøgninger vedrørende andre steder. Hvert deltagende sted udfylder en ansøgningsformular og sender den til koordinatoren. Nationale tematiske steder udvælges foreløbigt af den berørte medlemsstat inden for det maksimale antal steder, som er fastsat i artikel 10, stk Når et nationalt tematisk sted udvælges, tildeles mærket det nationale tematiske sted som helhed og under det fælles navn. 5. Kommissionen udarbejder i samarbejde med den europæiske jury fælles indikatorer for medlemsstaterne for at sikre en ensartet fremgangsmåde for overvågningsproceduren. Artikel 16 Frakendelse eller frasigelse af mærket 1. Hvis den europæiske jury fastslår, at et sted ikke længere opfylder kriterierne, eller at det ikke længere overholder det projekt og den arbejdsplan, det forelagde i sin ansøgning, skal juryen tage initiativ til en dialog med den pågældende medlemsstat via Kommissionen for at medvirke til, at der foretages de nødvendige tilpasninger på stedet.

7 Den Europæiske Unions Tidende L 303/7 2. Hvis de nødvendige tilpasninger på stedet ikke er foretaget senest 18 måneder regnet fra begyndelsen af dialogen, giver den europæiske jury Kommissionen meddelelse herom. Sammen med meddelelsen skal der være en begrundelse, og meddelelsen skal indeholde praktiske anbefalinger af, hvorledes situationen kan forbedres. 3. Hvis de praktiske anbefalinger ikke er blevet fulgt senest 18 måneder efter den i stk. 2 nævnte meddelelse, skal den europæiske jury udstede en anbefaling til Kommission om, at det pågældende sted frakendes mærket. 4. Hvis den europæiske jury fastslår, at et sted, der deltager i et tværnationalt sted eller i et nationalt tematisk sted, ikke længere opfylder kriterierne, eller at det ikke længere overholder det projekt og den arbejdsplan, det forelagde i sin ansøgning, finder proceduren i stk. 1, 2 og 3 anvendelse. Frakendelse i henhold til dette stykke omfatter hele det tværnationale sted eller hele det nationale tematiske sted. I tilfælde, hvor det ikke vil underminere sammenhængen i det tværnationale sted eller det nationale tematiske sted, kan den europæiske jury dog anbefale, at frakendelsen kun skal gælde for det pågældende deltagende sted. 5. Kommissionen træffer afgørelse om at frakende mærket under behørig hensyntagen til den europæiske jurys anbefaling, jf. stk. 3. Kommissionen informerer Europa-Parlamentet, Rådet og Regionsudvalget om frakendelsen. 6. Steder kan til enhver tid vælge at frasige sig mærket, og i sådanne tilfælde underretter de den berørte medlemsstat, som så orienterer Kommissionen om frasigelsen. Kommissionen gør frasigelsen officiel og informerer Europa-Parlamentet, Rådet og Regionsudvalget herom. Artikel 17 Praktiske ordninger 1. Kommissionen gennemfører tiltaget. Den sørger navnlig for: a) at sikre den overordnede sammenhæng og kvalitet i tiltaget d) at give støtte til den europæiske jury. 2. Kommissionen er ansvarlig for kommunikation af information vedrørende mærket og for at sikre dets synlighed på EUniveau, især gennem etablering og vedligeholdelse af et særligt websted. Kommissionen sørger også for, at der udarbejdes et logo for tiltaget. 3. Kommissionen fremmer netværksaktiviteter mellem de steder, der har fået tildelt mærket. 4. De i denne artikels stk. 2 og 3 omtalte tiltag samt udgifterne til den europæiske jury finansieres gennem den finansieringsramme, der er fastlagt i artikel 20. Artikel 18 Evaluering 1. Kommissionen sørger for ekstern og uafhængig evaluering af tiltaget. Denne evaluering skal gennemføres hvert sjette år i overensstemmelse med den tidsplan, der er anført i bilaget, og skal omfatte alle elementer, herunder effektiviteten af procedurerne til gennemførelsen af tiltaget, antallet af steder, tiltagets virkninger, udvidelsen af dets geografiske anvendelsesområde, hvordan det kan forbedres, og om det bør videreføres. 2. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet, Rådet og Regionsudvalget en rapport om den i stk. 1 fastsatte evaluering senest seks måneder efter afslutningen af evalueringen, om nødvendigt ledsaget af relevante forslag. Artikel 19 Overgangsbestemmelser 1. Medlemsstater, der ikke har deltaget i det mellemstatslige initiativ fra 2006 vedrørende det europæiske kulturarvsmærke (»det mellemstatslige initiativ«), kan foretage en foreløbig udvælgelse af højst fire steder i 2013 med henblik på tildeling af mærket. b) at sikre koordineringen mellem medlemsstaterne og den europæiske jury c) at udarbejde retningslinjer til støtte for udvælgelses- og overvågningsprocedurerne på baggrund af målene og kriterierne og i tæt samarbejde med den europæiske jury 2. Medlemsstater, der har deltaget i det mellemstatslige initiativ, kan foretage en foreløbig udvælgelse af højst fire steder i 2014 med henblik på tildeling af mærket. De kan foreslå steder, der allerede har fået tildelt et mærke inden for rammerne af det mellemstatslige initiativ.

8 L 303/8 Den Europæiske Unions Tidende Alle de steder, der er omhandlet i stk. 1 og 2, skal bedømmes af den europæiske jury ud fra samme kriterier og behandles efter samme procedure som de øvrige steder. 4. Hvis et af de steder, der er omhandlet i stk. 1 og 2, ikke opfylder kriterierne, eller hvis der er behov for yderligere oplysninger, indleder den europæiske jury en dialog med den pågældende medlemsstat via Kommissionen for at undersøge, om ansøgningen kan forbedres, inden der træffes afgørelse. Om nødvendigt kan der gennemføres besøg på stedet. 2. De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af den flerårige finansielle ramme. Artikel 21 Ikrafttræden Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Udfærdiget i Strasbourg, den 16. november Artikel 20 Finansielle bestemmelser 1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af tiltaget i perioden fra den 1. januar 2012 til den 31. december 2013 fastsættes til EUR. På Europa-Parlamentets vegne J. BUZEK Formand På Rådets vegne W. SZCZUKA Formand

9 Den Europæiske Unions Tidende L 303/9 BILAG Tidsplan År 2011 Afgørelsens ikrafttræden Forberedende arbejde 2012 Forberedende arbejde 2013 Første udvælgelse af steder for de medlemsstater, der ikke har deltaget i det mellemstatslige initiativ 2014 Første udvælgelse af steder for de medlemsstater, der har deltaget i det mellemstatslige initiativ 2015 Udvælgelse 2016 Overvågning 2017 Udvælgelse 2018 Evaluering af mærket 2019 Udvælgelse 2020 Overvågning 2021 Udvælgelse Udvælgelse 2024 Overvågning Evaluering af mærket 2025 Udvælgelse

PUBLIC LIMITE DA. Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 13070/08 LIMITE CULT 99

PUBLIC LIMITE DA. Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 13070/08 LIMITE CULT 99 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) 13070/08 LIMITE PUBLIC CULT 99 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 4.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0145 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Grund- og nærhedsnotat Reform af valgloven i Den Europæiske Union Europa-Parlamentets beslutning af 11. november 2015 om reform

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0823 (CNS) 15778/16 ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE

Læs mere

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU 22.6.2011 A7-0091/25 Ændringsforslag 25 Salvatore Tatarella for PPE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Holger Krahmer for ALDE-Gruppen Oreste Rossi for EFD-Gruppen Betænkning Salvatore Tatarella Bestemmelserne

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0645 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0645 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0645 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.12.2015 COM(2015) 645 final 2015/0294 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0721),

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0721), P7_TA-PROV(2014)0138 Det fælles merværdiafgiftssystem * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. februar 2014 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af Rådets

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 6618 final.

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 6618 final. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. oktober 2016 (OR. en) 13605/16 PECHE 388 DELACT 221 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.10.2016 COM(2016) 668 final 2016/0329 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12934/17 AELE 65 EEE 36 N 34 MAP 21 MI 677 COMPET 644 IND 236 CSDP/PSDC 526 POLARM 12 CFSP/PESC

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt Kommissionens afgørelse af 30. juli 2013 om nedsættelse af en ekspertgruppe om sjældne sygdomme under Kommissionen og om ophævelse af afgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.6.2005 KOM(2005) 253 endelig 2005/0111 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV Af om ændring af direktiv 2004/39/EF om markeder

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 12.5.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 137/7 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2. marts 2012 om et forslag til

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 27.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 222/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 842/2011 af 19. august 2011 om standardformularer

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0075 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0075 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0075 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2016 COM(2016) 75 final 2016/0047 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2008/376/EF om vedtagelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) L 40/72 17.2.2017 AFGØRELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2017/274 af 10. februar 2017 om fastsættelse af principper for at give feedback vedrørende de opgaver, som de kompetente nationale

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.9.2016 2016/0808(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) 14453/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG 113 DELACT 223

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.12.2003 KOM(2003) 761 endelig 2003/0295 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 6.7.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0279 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 6. juli 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til udkast til afgørelse nr. 1/2016 truffet af det fælles

Læs mere

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Bilag 3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 om fastlæggelse af et fælles format for udveksling

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 8364/1/16 REV 1 ENFOPOL 121 JAIEX 36 COASI 67 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2012 COM(2012) 136 final 2012/0066 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af [...] om ændring af direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere