En vej til flere og billigere energibesparelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En vej til flere og billigere energibesparelser"

Transkript

1 En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag M: Rundspørge blandt jere December 8

2 Udarbejdet af konsortiet bestående af Ea Energianalyse, NIRAS, RUC og 4-Fact Kontakt: Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal København K, Danmark December 8

3 Teknisk bilag Forord Dette dokument er en af flere tekniske bilagsrapporter til en evaluering er udført for Energistyrelsen med baggrund i aftalen mellem regeringen og S, DF, R og SF af. juni 5 om den fremtidige energispareindsats og aftalen af. februar 8 mellem regeringen og S, DF, SF, R og NA om den danske energipolitik i årene 8-. I 5-aftalen blev det fastlagt, at der i 8 skal gennemføres en samlet vurdering af den danske energispareindsats og de opnåde resultater med henblik på at sikre, at virkemidlerne er tilstrækkelige og organiseringen af indsatsen er effektiv i forhold til de aftalte mål. Og i energiaftalen fra februar 8 blev det præciseret, at den samlede evaluering af energibesparelsesindsatsen skal gennemføres inden udgangen af 8 og forelægges til drøftelse mellem parterne i aftalen senest. februar 9. Energistyrelsen udbød den. marts 8 evalueringsprojektet, og et konsortium bestående af Ea Energianalyse, Niras, Institut for Samfund og Globalisering (RUC) og 4-fact blev valgt til at gennemføre opgaven. Det konkrete grundlag for projektet er konsortiets projektbeskrivelse af. april 8. Arbejdet har været forankret i en styregruppe og endvidere har Koordinationsudvalget for energibesparelser og en række øvrige interessenter bidraget med information og kommentarer. I styregruppen deltog Peder Andersen, Økonomisk institut, Københavns Universitet, Lars J Nilsson, Environmental and Energy Systems Studies, Lund University, Olaf Rieper, AKF samt Peter Bach og Renato Ezban, Energistyrelsen. Ud over nærværende tekniske bilagsrapport forligger der en række af andre tekniske bilag, som tilsammen dokumenterer de gennemførte analyser, som ligger til grund for evalueringens hovedrapport og bilagsrapport. Den foreliggende rapport er forfattet på engelsk af hensyn til arbejdsprocessen, da hovedforfatteren er udenlandsk.

4 Teknisk bilag Indhold Indledning... 5 Undersøgelsens formål og fokus... 5 Dataindsamling... 5 Om målgruppen... 6 Viden om og erfaring med energispareaktiviteter... 8 Viden om energispareprojekter... 9 Erfaringer med energispareprojekter... Planer om fremtidige energispareprojekter... 4 Brug af og tilfredshed med energirådgivere... Brug af energirådgivning... Erfaring med energirådgivning... 5 Energimærkning og tjek af varmeanlæg... 4 Energimærkning... 4 Tjek af varmeanlæg Konklusioner... 5 Bilag Spørgeramme og frekvenstabeller En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

5 Teknisk bilag Indledning Denne rapport omhandler varmebesparelser set fra et brugerperspektiv.. jere, med større incitament for varmebesparelser end gennemsnittet, er blevet interviewet i forbindelse med undersøgelsen. Halvdelen af jerne er kendetegnet ved, at de benytter elvarme, som enten primær eller supplerende varmeenergi. Mens den anden halvdel er kendetegnet ved, at de bor i ældre parcelhus på landet uden mulighed for kollektiv forsyning såsom naturgas eller fjernvarme. Undersøgelsens formål og fokus De jere, som er blevet interviewet til undersøgelsen, har alle gode økonomiske grunde til at igangsætte energibesparende aktiviteter. Parcelhusejerne må derfor anses for at have gode forudsætninger for at have konkrete erfaringer med energibesparelser på grund af betydelige energisparemuligheder (ved ældre ) eller høje energipriser/energiomkostninger (ved med elvarme eller som anvender olie). Undersøgelsens formål er altså at fremhæve slutbruger-perspektivet. Hvis ikke energispareaktiviteterne får fat i disse slutbrugere, som har stærke økonomiske incitamenter for at gennemføre tiltagene, kan der ikke forventes positive effekter (kritisk case). Rapporten tager udgangspunkt i målgruppens beskrivelse af konkrete gennemførte energibesparelser og har fokus på dens syn på energibesparelser og dens vurdering af de energispareaktiviteter, som de har gennemført. Dataindsamling De. jere er alle udtrukket fra BBR-registeret. Parcelhusejerne med elvarme er udvalgt efter BBR-registerets oplysninger om, at de har el som primær varmeenergikilde. Da registerets opdateringer er mangelfulde er jerne blev stillet et kontrolspørgsmål, inden selve interviewet er gået i gang. Det har medført, at ca. % er sorteret forud for interviewet. Ejerne af ældre er foruden opførelsesåret (mellem 9 og 96) udvalgt på det geografiske område, de er beliggende i. Det har været et udvælgelseskriterium, at husene ligger i områder (postnummer) af Danmark, hvor der ikke er fjernvarme eller naturgas. For begge grupper af jere har det været en forudsætning, at den interviewede ejer boligen. Sidder man som lejer i et parcelhus, har man ofte ikke den fornødne handlingskompetence til at lave varmebesparende initiativer på huset. Spørgerammer og frekvenstabeller findes i bilag. En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter 5

6 Teknisk bilag Om målgruppen Dette kapitel beskriver kort de to målgrupper, som har deltaget i undersøgelsen. Som nævnt indledningsvist omfatter målgruppen enten husejere, der bor i ældre på landet, hvor der ikke er central varmeforsyning, eller i hvor den primære eller sekundære varmeenergikilde er elvarme. Den samlede beskrivelse af målgruppen er samlet i nedenstående tabel. Tabel :Fakta om målgrupperne huse på landet (n = 5) Elvarme (n = 59) Gennemsnitligt boligareal 7 m 4 m Gennemsnitligt antal personer i husstanden,4,6 Primær energikilde (top ) Olie Brænde Træpiller El Brænde Varmepumpe Gennemsnitlig udgift til varme pr. år (både primær og supplerende varmekilder men uden arbejdstid) 6.9 kr kr a Gennemsnitlig arbejdstid ved energikilde (fx brænde) 4 timer 8 timer Som det fremgår af Tabel, ligger det gennemsnitlige boligareal for begge grupper på cirka 4 m. Det samlede boligareal pr. hus er i knap halvdelen af tilfældene 4m eller derover, og mellem en tredjedel og en fjerdedel af husene er mellem m og 9m. En stor andel af husene er altså så store, at der alene pga. størrelsen er mange penge at spare ved at gennemføre energibesparelser. a Tallene er udregnet med udgangspunkt i de faktiske tal, som boligejerne har opgivet i interviewet. Der er dog flere boligejere, som har angivet en pris, der umiddelbart synes urealistisk lav. Lægger man derfor grænsen ca. der, hvor udgiften svarer til det, man ville have, hvis det kun drejer sig om et varmtvandsforbrug (. kwh), så svarer det for huse med elvarme til 5.4 kr./år (,8 kr./kwh) og for olies vedkommende.6 kr./år (, kr./kwh). Energipriserne er fra 7 og er taget fra Dansk Energis rådgiverguide. Sorteres der - med udgangspunkt i disse antagelser - husstande fra med en urealistisk lav årlig varmeudgift bliver gennemsnittet i stedet 7.46 kr. for ældre huse på landet og 8.6 kr. for huse med elvarme. 6 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

7 Teknisk bilag I knap to tredjedele af tilfældene bebos husstandene af en eller to personer, mens der i omkring en fjerdedel af husstandene bor fire eller flere personer. Figur : Andele af husstande i ældre huse på lande fordelt på årlig varmeudgift kr. om året kr. om året kr. om året kr. om året +5. kr. om året Respondenter, der bor i ældre huse på landet bruger i gennemsnit 6.9 kr. om året på at opvarme deres huse. Respondenter, der bor i med elvarme, bruger i gennemsnit kr. om året på opvarmning. Disse tal indeholder dog nogle nuancer, der er værd at nævne. Mere end en tredjedel i begge grupper bruger mere end. kr. om året på at opvarme deres huse. En tredjedel bruger mellem 5. og. kr. om året, mens den sidste tredjedel bruger under 5. kr. om året. Disse fordelinger illustreres i Figur og Figur. En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter 7

8 Teknisk bilag Figur : Andele af husstande med elvarme fordelt på årlig varmeudgift kr. om året kr. om året kr. om året kr. om året +5. kr. om året Der er kun en lille forskel på størrelsen af varmeudgifterne mellem ældre på landet og med elvarme. Det vil sige, at de to grupper kan forventes at have nogenlunde lige store incitamenter for at gennemføre varmebesparelser. Med den relativ høje omkostning til opvarmning kan disse forventes at vide mere og have mere erfaring med energisparetiltag end den gennemsnitlige danske husejer. Dansk Energis rådgiver guide arbejder ud fra en standard familie med to voksne og to børn. Ifølge guiden vil en sådan familie i et typisk hus på m fra 975 forventes at have et varmebehov på 9.5 kwh/år hvoraf ca.. kwh/år går til opvarmning af brugsvand. Hvis strømmen koster ca.,5 kr./kwh (pris fra 7), så svarer det til et samlet årligt forbrug på små. kroner. Dette er en del højere end den udgifter størstedelen af respondenterne har oplyst. Denne forskel skyldes formentlig primært, at husejerne supplerer med andre billigere energiformer og måske kun opvarmer dele af huset og måske endda kun noget af tiden. Både olie og elvarme suppleres typisk af brænde. 86 af respondenter angiver brænde som primær energikilde og disse supplerer så med el (56 husstande) og olie (6 husstande). De husstande som anvender helt andre energikilder som primær kilde bruger oftest brænde som supplement. Viden om og erfaring med energispareaktiviteter Dette kapitel omhandler målgruppernes kendskab til varmebesparende initiativer samt deres viden om, hvor de skal henvende sig, hvis de skal have gennemført varmespareprojekter. 8 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

9 Teknisk bilag Viden om energispareprojekter Samlet set ved tre fjerdedele af de respondenter, der bor i med elvarme, hvor man kan få information om og hjælp til at gennemføre varmespareprojekter. Det tilsvarende tal for respondenter, der bor i ældre på landet, er cirka 5%. Denne fordeling illustreres i Tabel. Der er altså især en stor andel af folk, der bor i med elvarme, som ved, hvor man kan få information om og hjælp til at gennemføre varmespareprojekter. For respondenter, der bor i ældre på landet, er det trods alt stadig halvdelen, der ikke kunne svare positivt på spørgsmålet. Resultaterne stemmer dog generelt godt overens med formodningen om, at disse befolkningsgrupper vil være relativt veloplyste om deres muligheder for besparelser. Tabel :Ved du, hvor kan man få information om og hjælp til at gennemføre varmespareprojekter? huse på landet Elvarme 5% 75% 6% 49% 5% 7% (n = ) % % % Som det kan ses i Tabel, er det primært håndværkere og Internettet, som ejere af ældre huse kender til, som kilde til information og hjælp om varmespareprojekter. Det er interessant, at kun 6% af de forbrugere, som bor i ældre hvor olie typisk er den primære varmekilde, nævner olieselskaber som en kilde til information om varmebesparende tiltag. Blandt ejerne af huse med elvarme er det naturligt nok elselskaber, som de fleste i gruppen henviser til, mens det er Internettet, som næst flest referer til. Andet -kategorien, som er ret markant for begge forbrugergrupper, dækker hovedsageligt over kommunale energikonsulenter eller andre medarbejdere fra kommunernes tekniske forvaltninger samt generel information fra medierne herunder fjernsyn (inkl. reklamer), radio og aviser/magasiner. Udover kommuner og medier nævnes også både Forbrugerstyrelsen og Energistyrelsen. En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter 9

10 Teknisk bilag Tabel : Hvilke steder kender du, hvor man kan få information om og hjælp til at gennemføre varmespareprojekter? huse på landet (n = 84) Elvarme (n = 87) Håndværkere 6% 7% Butikker % % Elselskaber 7% 58% Gasselskaber % 6% Olieselskab 6% % Fjernvarmeselskaber % 4% Elsparefonden 8% 5% Energitjenesten % 5% Udstyrsleverandører % % Rådgivende ingeniører 5% % Familie og bekendt % % Energimærkningsrapport % % Internettet 9% 6% Andet % 5% Som det kan aflæses i Tabel 4, kan mere end otte ud af ti respondenter svare bekræftende på spørgsmålet om, hvorvidt de kan nævne nogle generelle eksempler på varmesparetiltag, som man kunne gennemføre. Det tyder på, at de fleste respondenter i målgruppen ved, hvor mulighederne for varmebesparelser ligger, men at de endnu ikke har taget til tilløb til at undersøge, hvor man så kan få hjælp og information om gennemførelsen af dem. En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

11 Teknisk bilag Tabel 4:Kan du nævne nogle generelle eksempler på varmesparetiltag, man kunne gennemføre? huse på landet Elvarme 85% 87% 86% 5% % 4% (n = 9) % % % Erfaringer med energispareprojekter Hvor forrige afsnit berørte den viden, som husejerne har om mulige varmespareforslag, så omhandler dette afsnit målgruppens konkrete erfaringer. Tilsammen har over halvdelen af respondenterne gennemført varmebesparende tiltag inden for de sidste tre til fem år. Flere respondenter, der bor i ældre på landet end respondenter, der bor i med elvarme, har gennemført varmebesparende tiltag. Dette resultat står i kontrast til de tal, der er vist i Tabel 5 hvor det var jere med elvarme, som besad den største viden om varmebesparende projekter. Tabel 5: Har du/i i løbet af de sidste -5 år gennemført varmebesparende tiltag, som fx isolering af huset eller forbedring af varmeforsyningen, for at opnå varmebesparelser? huse på landet Elvarme 6% 47% 54% 9% 5% 46% (n = 9) % % % Planer om fremtidige energispareprojekter Blandt de respondenter, som indenfor de seneste tre til fem år har gennemført varmebesparende tiltag, er det omkring halvdelen, som overvejer, at gennemføre yderligere varmebesparende projekter. Denne fordeling vises i Tabel 6. En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

12 Teknisk bilag Tabel 6:Overvejer du/i at gennemføre yderligere varmespareprojekter? huse på landet Elvarme 5% 44% 48% 49% 56% 5% (n = 54) % % % Der tegner sig ikke umiddelbart noget billede af, at de boligejere som endnu ikke har gennemført varmeprojekter, har større planer om at gennemføre nogle i den nærmeste fremtid. Særligt blandt husejere med elvarme er andelen, som forventer at gennemføre energibesparende tiltag indenfor tre år, relativ lille. Kun 8% af de husejere, der har elvarme og som endnu ikke har gennemført varmebesparende tiltag, forventer at gøre det i den nærmeste fremtid. Som Tabel 7 viser det, er den tilsvarende andel blandt ejere af ældre huse på landet på 4%. Tabel 7:Overvejer du/i at gennemføre energibesparende tiltag indenfor de næste år? huse på landet Elvarme 4% 8% % 59% 7% 67% (n = 46) % % % Overordnet set er respondenter, der bor i ældre på landet, mere tilbøjelige til at gennemføre varmebesparende projekter. Og flere af dem der allerede har gennemført varmebesparende projekter, er også mere villige til at gøre det igen i fremtiden. Der er dog ikke en meget stor forskel mellem de to grupper. Overordnet set er de begge meget villige til at gennemføre varmebesparende projekter. 4 Brug af og tilfredshed med energirådgivere Dette kapitel omhandler husejernes brug af og tilfredshed med energirådgivningen. Brug af energirådgivning Halvdelen af respondenterne med elvarme modtog rådgivning eller hjælp vedrørende udførelse og valg af teknisk løsning. For respondenter, der bor i ældre på landet, var der også flest, der modtog rådgivning eller hjælp om udførelse og valg af teknisk løsning En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

13 Teknisk bilag (9%). Derudover har mellem og 7% i begge grupper svaret, at de modtog hjælp eller rådgivning om størrelsen på den mulige besparelse og om størrelsen på investeringen. Den præcise fordeling vises i Tabel 8. Man kan altså konkludere, at respondenterne først og fremmest har søgt hjælp og rådgivning om, hvordan de i praksis skulle gennemføre varmespareprojektet og om hvilken løsning, der var den bedste. Dernæst har de været interesseret i besparelsens og investeringens størrelse. Tabel 8:Hvad modtog du/i rådgivning eller hjælp om? huse på landet (n = 4) Elvarme (n = ) Mulige/relevante varmespareprojekter 9% % Størrelse på besparelse % 7% Størrelse på investering % % Valg af teknisk løsning 9% 49% Valg af udstyrsleverandør 6% 9% Valg af håndværker 9% 7% Udførelse 9% 5 & Andet, hvilket: 9% % Ved ikke 4% % Respondenterne havde mulighed for at afgive flere svar. Erfaring med energirådgivning Omkring tre-fjerdedele af respondenterne i begge grupper svarede, at den rådgivning og hjælp, som de modtog, var vigtig eller meget vigtig for, at projektet blev gennemført. Det illustreres i Tabel 9. Det vil sige, at målgruppen ikke nødvendigvis ved særlig meget konkret om, hvordan varmespareprojekter gennemføres i praksis. Men de søger i stedet hjælp og rådgivning derom, og de anerkender, at den hjælp og rådgivning som de får, er vigtig for projektets gennemførelse. En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

14 Teknisk bilag Tabel 9:Hvor vigtig var denne rådgivning eller hjælp for, at du/i fik gennemført projektet? huse på landet (n = ) Elvarme (n = 95) Meget vigtig 45% 5% Vigtig % % Mindre vigtig 4% % Ikke vigtig % 6% I alt % % 5 Energimærkning og tjek af varmeanlæg Energimærkning Kun % af de respondenter, der bor i ældre huse på landet, svarer, at de har fået energimærket deres hus. Det tilsvarende tal for respondenter med elvarme er 5%. Dette på trods af at 5-% har købt huset efter år. I forbindelse med salg af hus er det obligatorisk med et energimærke. Rundspørgen viser, at blandt de. private husejere med elvarme og private husejere med oliefyr, som har købt huset fra og med 997, mener % ( husejere), at deres hus er energimærket. Blandt de som har købt hus i perioden mener kun 6% at have energimærke, mens der blandt de som har købt hus i perioden 6-8 er 54%. Det lader altså til, at kun lidt mere end halvdelen af de huse, der sælges i dag, har det påkrævede energimærke. Kun 4 af de 76 husstande, som har købt hus i perioden 6-8, har fået udstedt et energimærke, uden at det var i forbindelse med købet. Og af de 76 udtaler, at energimærkningen har indgået i deres købsbeslutning. Til trods for dette kan kun meget få oplyse, hvilket mærkningsniveau deres hus ligger på. Dette gælder alle respondenterne. 4 af de husejere med energimærke har gennemført nogle af de forslag til besparelser, som er nævnt i energimærkningsrapporten. Det drejer sig især om isolering af vægge, gulve, kælder (48%), nye vinduer og døre (4%) og isolering af loft (4%). Men 79% mener, at det er meget sandsynligt, at de ville også have gennemført disse besparelsestiltag, hvis ikke energimærkningsrapporten havde påpeget muligheden. Blandt de nyere husejere (6-8) drejer det sig om 85%. Det vil sige, at additionaliteten for de realiserede besparelser er omkring %. 4 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

15 Teknisk bilag Tjek af varmeanlæg Blandt de 4 private husejere med olie som primær energikilde, har 6 (76%) fået tjekket deres opvarmningsanlæg, heraf 56 indenfor perioden 6-8. Det lader til, at interessen for et tjek er stigende. For eksempel fik husejere tjekket deres varmeanlæg i 6, i 7 og 4 i 8. Blandt de 56 er 67 blevet tilbudt information om varmebesparelser i forbindelse med tjekket. Kun husstande af den samlede stikprøve er uopfordret blevet kontaktet af nogen med forslag eller hjælp til gennemførelse af varmebesparelser, først og fremmest af olieselskaberne, elselskaber og håndværkere. Og kun i et tilfælde blev der tilbudt tilskud. 6 Konklusioner Halvdelen af respondenter, der bor i ældre huse på landet, ved, hvor de kan få hjælp til og information om varmebesparelser. 6% af dem har gennemført varmebesparende tiltag (inden for de sidste tre til fem år), og 5% overvejer at gennemføre yderligere tiltag. 74% af respondenterne med elvarme ved, hvor de kan få hjælp til og information om varmebesparelser. 47% har gennemført varmebesparelser (inden for de sidste tre til fem år), og 44% overvejer at gennemføre yderligere tiltag. 9% af respondenterne, der bor i ældre huse på landet, og som har gennemført energibesparelser, havde brug for hjælp til valget af teknisk løsning. Ligeså mange havde brug for hjælp til udførelsen. De tilsvarende tal for respondenter med elvarme er på 49% og 5%. Mellem en tredjedel og en fjerdedel af de to grupper nævnte Internettet, som det sted, hvor de vidste, at man kunne få information om energibesparelser. 5% af respondenterne med elvarme nævnte elselskaberne, og 5% nævnte Elsparefonden. 6% af respondenterne, der bor i ældre på landet, nævnte håndværkere og elselskaber. 5% af respondenterne med elvarme nævnte elselskaberne som et sted man kunne få personlig rådgivning om energibesparelser. 5% nævnte Elsparefonden. Omkring halvdelen (6% og 49%) i begge grupper svarede, at de havde fået hjælp fra håndværkere til at gennemføre energibesparelser, og 4% i begge grupper svarede, at de havde fået hjælp fra familie eller bekendte. 95% af de respondenter, der havde modtaget rådgivning fra håndværkere, var tilfredse eller meget tilfredse med rådgivningen. 9% af dem der søgte information på Internettet, var tilfredse eller meget tilfredse med informationen, og 8% af dem der fik rådgivning fra elselskaberne, var tilfredse eller meget tilfredse med den. En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter 5

16 Teknisk bilag Blandt dem, som har et energimærke, har % gennemført nogle af de besparelser, som er nævnt i energimærket. 79% af disse svarer at det er meget sandsynligt at besparelserne ville være realiseret selv om energimærkningsrapporten ikke havde beskrevet muligheden. Der er usikkerhed om disse tal, da kun få har besvaret (hhv. 8 og 4 besvarelser). Interessen for tjek af varmeanlæg blandt de ældre er stigende. 6 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

17 Teknisk bilag Bilag Spørgeramme og frekvenstabeller En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter 7

18 Notat EVALUERING AF DEN SAMLEDE ENERGISPA- REINDSATS SPØRGESKEMA TIL TELEFONINTERVIEWS. NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 8 Postboks 65 DK-8 Århus C Telefon 87 4 Fax 87 CVR-nr WP5.: med centralvarme og oliefyr.. september 8 - FINAL Intro: Godaften. Jeg ringer fra NIRAS Konsulenterne. Vi er ved at gennemføre en undersøgelse for Energistyrelsen om varmeforbruget i danske husholdninger. Kan vi få lov til at tale med den person, der ved mest om husstandens varmeforbrug? [Svar fra respondenten: ) Det er mig fortsæt med nedenstående tekst. ) Det er en anden Gentag teksten forfra]. Må jeg stille dig nogle spørgsmål i den forbindelse - det tager godt minutter? A. Baggrundsspørgsmål Først vil jeg gerne stille dig nogle generelle spørgsmål om huset samt, hvilken varmekilde der benyttes og varmeforbrugets størrelse.. Ejer du boligen? (Belyser: Har de magt til at foretage ændringer i huset) Hvis nej, så afsluttes interview.. Hvilket årstal har du købt huset? (Belyser: Spiller husets alder noget for svarene) [Til intervieweren: Hvis respondenten ikke kan huske, hvilket årstal huset er købt, så skriv ] Angiv årstal: C:\Users\Kirsten\Projects_8\85 Dansk evaluering\ Final report\tekniske bilag\m_spsk_parcel_olie_dec8.doc

19 . Hvor mange personer bor i husstanden? (Belyser: ca. varmebehov) Angiv antal: person(er). 4. Hvilken energikilde bruger du/i primært til at varme huset op? [Til interviewer: Sæt ét kryds] Olie El Brænde Naturgas 4 Fjernvarme 5 Træpiller 6 Halm 7 Flaskegas 8 Petroleum 9 Varmepumpe Solvarme Andet, hvilken: Ved ikke Interview afsluttes, hvis der svares enten naturgas (svar 4) eller fjernvarme (svar 5). 5. Benytter du/i en supplerende energikilde til at varme huset op? [Til interviewer: Hvis respondenten ikke ved, hvad du mener; supplerende energikilder er fx brænde, solvarme, træpiller.] Hvis nej gå til spørgsmål 7 og ekskluder spørgsmål 8 og 9 C:\Users\Kirsten\Projects_8\85 Dansk evaluering\ Final report\tekniske bilag\m_spsk_parcel_olie_dec8.doc

20 6. Hvilke(n) supplerende energikilde(r) benytter du/i? [Til interviewer: Sæt gerne flere kryds. Hjulpen] Olie El Brænde Naturgas Fjernvarme Træpiller Halm Gas Petroleum Varmepumpe Solvarme Andet, hvilket: Ved ikke (udelukker alle andre) 7. Hvor mange penge bruger du/i årligt på at varme huset op, når vi taler om jeres primære energikilde? [Til interviewer: Hvis der svares ved ikke, så forsøg at få respondenten til at komme med et bud. Fastholder respondenten at ville svare 'ved ikke' så gå videre til næste spørgsmål uden at skrive noget.] kr./år. 8. Hvor mange timer bruger du/i årligt på aktiviteter, der har at gøre med din/jeres supplerende energikilde? [Det kan fx være at samle brænde, hugge brænde m.m.] (Belyser: Estimat af omkostning) [Til interviewer: Hvis der svares ved ikke, så forsøg at få respondenten til at komme med et bud. Fastholder respondenten at ville svare 'ved ikke' så gå videre til næste spørgsmål uden at skrive noget.] timer 9. Hvor mange penge bruger du/i årligt på at varme huset op, når vi taler om jeres supplerende energikilde (eksklusiv de timer de bruger)? [Til interviewer: Hvis der svares ved ikke, så forsøg at få respondenten til at komme med et bud. Fastholder respondenten at ville svare 'ved ikke' så gå videre til næste spørgsmål uden at skrive noget.] kr./år. C:\Users\Kirsten\Projects_8\85 Dansk evaluering\ Final report\tekniske bilag\m_spsk_parcel_olie_dec8.doc

21 4 B. Kendskab til og vurdering af varmebesparelsesaktiviteter. Nu vil jeg gerne spørge lidt ind til dit kendskab til generelle varmespareaktiviteter.. Ved du, hvor man kan få information om og hjælp til at gennemføre varmespareprojekter? (Belyser: Kendskab til støttekilder) Hvis nej gå til spørgsmål 5.. Hvilke steder kender du, hvor man kan få information om og hjælp til at gennemføre varmespareprojekter? [Til intervieweren: Sæt gerne flere kryds. Uhjulpet svarkategorierne skal ikke læses op for respondenten]. Håndværkere Butikker Elselskaber Gasselskaber Olieselskab Fjernvarmeselskaber Elsparefonden Energitjenesten Udstyrsleverandører Rådgivende ingeniører Familie og bekendte Energimærkningsrapport Andet, hvilke:. Har du været i kontakt med nogle af stederne? Hvis nej gå til spørgsmål 5. C:\Users\Kirsten\Projects_8\85 Dansk evaluering\ Final report\tekniske bilag\m_spsk_parcel_olie_dec8.doc

22 5. Hvilke steder har du været i kontakt med? (Belyser: Faktisk kontakt til støttekilder) [Til intervieweren: Uhjulpet svarkategorierne skal ikke læses op for respondenten. Sæt gerne flere kryds]. Håndværkere Butikker Elselskaber Gasselskaber Olieselskab Fjernvarmeselskaber Elsparefonden Energitjenesten Udstyrsleverandører Rådgivende ingeniører Familie og bekendte Energimærkningsrapport Andet, hvilke: Ved ikke (udelukker alle andre) 4. Hvor tilfreds var du med deres rådgivning? (Belyser: Tilfredshed) Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Ikke tilfreds 4 Ved ikke 5. Kan du nævne eksempler på nogle varmesparetiltag? (Belyser: Konkret viden) [Til intervieweren: Varmesparetiltag er ting som isolering, nye vinduer og døre, tætning, varmegenvinding i forbindelse med ventilation, solvarme mm.] Hvis nej gå til del C. C:\Users\Kirsten\Projects_8\85 Dansk evaluering\ Final report\tekniske bilag\m_spsk_parcel_olie_dec8.doc

23 6 6. Hvilke varmesparetiltag kender du? [Til interviewer: Uhjulpet. Sæt gerne flere krydser] Isolering af vinduer Isolering af døre Isolering af loft Isolering af vægge, gulve og kælder) Nye vinduer og døre Tætning (dvs. at lukke huller og sprækker) Indjustering af varmeanlæg Ny automatik til styring af varmesystemet Nyt fyr Ny brændeovn Ny varmepumpe Solvarme Andet, hvilke: Ved ikke C. Faktisk brug af varmesparetilbud Nu vil jeg gerne spørge ind til, om du selv har gennemført varmebesparende projekter. 7. Har du/i i løbet af de sidste -5 år gennemført varmebesparende tiltag, som fx isolering af huset eller forbedring af varmesystemet, for at opnå varmebesparelser? (Belyser: Konkret erfaring) Hvis nej spring til del E. C:\Users\Kirsten\Projects_8\85 Dansk evaluering\ Final report\tekniske bilag\m_spsk_parcel_olie_dec8.doc

24 7 8. Hvad er de største varmebesparelser, du/i har gennemført i løbet af de sidste -5 år? [Til intervieweren: Sæt op til kryds. Hjulpet. Respondenterne må selv bestemme, om de tænker på investering, tid, besparelse eller andet. Bare det projekt de mener, var størst for dem]. Isolering af vinduer Isolering af døre Isolering af loft Isolering af vægge, gulve og kælder) Nye vinduer og døre Tætning (dvs. at lukke huller og sprækker) Indjustering af varmeanlæg Ny automatik til styring af varmesystemet Nyt fyr Ny brændeovn Ny varmepumpe Solvarme Andet, hvilke: Ved ikke 9. Hvilket af disse projekter er det største, som du/i har gennemført? [Til intervieweren: Sæt ét kryds. Respondenterne må selv bestemme, om de tænker på investering, tid, besparelse eller andet. Bare det projekt de mener, var størst for dem]. Isolering af vinduer Isolering af døre Isolering af loft Isolering af vægge, gulve og kælder) Nye vinduer og døre Tætning (dvs. at lukke huller og sprækker) Indjustering af varmeanlæg Ny automatik til styring af varmesystemet Nyt fyr Ny brændeovn Ny varmepumpe Solvarme Andet, hvilke: Ved ikke. Var der aspekter i forbindelse med at gennemføre projektet, som du/i var usikre på? (Belyser: Kendskab til støttekilder) Hvis ja inkluder spørgsmål. C:\Users\Kirsten\Projects_8\85 Dansk evaluering\ Final report\tekniske bilag\m_spsk_parcel_olie_dec8.doc

25 8. Hvilke aspekter var du/i usikre på? (Belyser: Hvad havde de brug for støtte til /tillægges værdi) [Til intervieweren: Sæt højst kryds. Hjulpet.] Mulige/relevante af varmespareprojekter Størrelse på besparelse Størrelse på investering Valg af teknisk løsning Valg af udstyrsleverandør Valg af håndværker Udførelse Andet, hvilket: Ingen usikkerhed alle andre) (Udelukker. Modtog du/i hjælp eller rådgivning i forbindelse med projektet? Ved ikke Hvis der svares nej eller ved ikke, springes til afsnit D.. Hvad modtog du/i rådgivning om? (Belyser: hvad fik de støtte til) [Til intervieweren: Sæt gerne flere kryds. Hjulpet.] Mulige/relevante varmespareprojekter Størrelse på besparelse Størrelse på investering Valg af teknisk løsning Valg af udstyrsleverandør Valg af håndværker Udførelse Andet, hvilket: Ved ikke/husker ikke alle andre) (Udelukker C:\Users\Kirsten\Projects_8\85 Dansk evaluering\ Final report\tekniske bilag\m_spsk_parcel_olie_dec8.doc

26 9 4. Hvem modtog du/i rådgivning fra? (Belyser: Hvem gav støtten) [Til intervieweren: Sæt gerne flere kryds. Uhjulpet svarkategorierne skal ikke læses op for respondenten]. Håndværkere Butikker Elselskaber Gasselskaber Olieselskab Fjernvarmeselskaber Elsparefonden Energitjenesten Udstyrsleverandører Rådgivende ingeniører Familie og bekendte Energimærkningsrapport Andet, hvilke: Ved ikke 5. Hvordan foregik rådgivningen? (Belyser: er en bredde af tilbudstyper efterspurgt) [Til intervieweren: Sæt gerne flere kryds. Hjulpet.] Via telefonen Over Internettet Ansigt til ansigt hjemme hos dig/jer Ansigt til ansigt ude 6. Hvor vigtig var denne rådgivning for, at du/i fik gennemført projektet? (Belyser: additionalitet) Meget vigtig Vigtig Mindre vigtig Ikke vigtig 4 Ved ikke C:\Users\Kirsten\Projects_8\85 Dansk evaluering\ Final report\tekniske bilag\m_spsk_parcel_olie_dec8.doc

27 D. Fremtidig handling respondenter der tidligere har gennemført energisparetiltag. De næste spørgsmål handler om, hvorvidt du/i har planer om at gennemføre yderligere varmebesparende tiltag i fremtiden. 7. Overvejer du/i at gennemføre yderligere varmespareprojekter? Ved ikke Hvis nej eller ved ikke spring til spørgsmål Hvilke varmespareprojekter mener du/i, er mest relevante at gennemføre i dit/jeres tilfælde? [Til intervieweren: Sæt gerne flere kryds. Uhjulpet svarkategorierne skal ikke læses op for respondenten]. Isolering af vinduer Isolering af døre Isolering af loft Isolering af vægge, gulve og kælder) Nye vinduer og døre Tætning (dvs. at lukke huller og sprækker) Indjustering af varmeanlæg Ny automatik til styring af varmesystemet Nyt fyr Ny brændeovn Ny varmepumpe Solvarme Andet, hvilke: Ved ikke 9. Ville du/i have brug for hjælp eller rådgivning i forbindelse med gennemførelsen af denne/disse energibesparelse(r)? Ved ikke Hvis nej eller ved ikke springes til spørgsmål. C:\Users\Kirsten\Projects_8\85 Dansk evaluering\ Final report\tekniske bilag\m_spsk_parcel_olie_dec8.doc

28 . Hvem ville du kontakte for at få hjælp og rådgivning? [Til intervieweren: Sæt gerne flere kryds. Uhjulpet svarkategorierne skal ikke læses op for respondenten]. Håndværkere Butikker Elselskaber Gasselskaber Olieselskab Fjernvarmeselskaber Elsparefonden Energitjenesten Udstyrsleverandører Rådgivende ingeniører Familie og bekendte Energimærkningsrapport Andet, hvilke: Ved ikke (Udelukker alle andre) E. Fremtidig handling respondenter der ikke tidligere har gennemført energisparetiltag. De næste spørgsmål handler om, hvorvidt du/i har planer om at gennemføre varmespareprojekter i fremtiden.. Overvejer du/i at gennemføre energibesparende tiltag indenfor de næste år? Ved ikke Hvis nej eller ved ikke gå til blok F. C:\Users\Kirsten\Projects_8\85 Dansk evaluering\ Final report\tekniske bilag\m_spsk_parcel_olie_dec8.doc

29 . Hvilke energibesparende tiltag overvejer du/i at gennemføre? [Til intervieweren: Nævn - ting. Uhjulpet svarkategorierne skal ikke læses op for respondenten]. Isolering af vinduer Isolering af døre Isolering af loft Isolering af vægge, gulve og kælder) Nye vinduer og døre Tætning (dvs. at lukke huller og sprækker) Indjustering af varmeanlæg Ny automatik til styring af varmesystemet Nyt fyr Ny brændeovn Ny varmepumpe Solvarme Andet, hvilke: Ved ikke. Ville du/i have brug for hjælp eller rådgivning i forbindelse med gennemførelsen af disse energibesparelser? Ved ikke Hvis nej eller ved ikke spring til blok F. 4. Hvem ville du kontakte for at få hjælp og rådgivning? [Til intervieweren: Sæt højst kryds. Uhjulpet svarkategorierne skal ikke læses op for respondenten]. Håndværkere Butikker Elselskaber Gasselskaber Olieselskab Fjernvarmeselskaber Elsparefonden Energitjenesten Udstyrsleverandører Rådgivende ingeniører Familie og bekendte Energimærkningsrapport Andet, hvilke: Ved ikke (Udelukker alle andre) C:\Users\Kirsten\Projects_8\85 Dansk evaluering\ Final report\tekniske bilag\m_spsk_parcel_olie_dec8.doc

30 F. Betyder energisparemærkning af huset noget for realisering af besparelser? Nu vil jeg gerne stille dig et par spørgsmål i forbindelse med energimærkeordningen for huse. 5. Er jeres hus energimærket? Ved ikke Hvis nej eller ved ikke gå til del G. 6. I hvilket årstal blev det energimærket? (Belyser: Type af information og format i rapport. Giver indtryk af hvor lang tid det tager at f anbefalinger realiseret) Angiv årstal: 7. Hvornår blev huset energimærket? 5 eller tidligere 6 eller senere Hvis 5 eller tidligere inkluder spørgsmål 4, hvis 6 eller senere inkluder spørgsmål 4 8. Var det i forbindelse med salg/køb af huset, at du/i fik en energimærkningsrapport? (Belyser: Efterspørges mærket i andre situationer) Ved ikke 9. Har energimærkningen indgået i købsbeslutningen af jeres hus (fx i prisfastsættelsen)? Ved ikke/ikke relevant C:\Users\Kirsten\Projects_8\85 Dansk evaluering\ Final report\tekniske bilag\m_spsk_parcel_olie_dec8.doc

31 4 4. Hvilket mærkeniveau fra A-G har huset? [Til interviewer: Spørgsmålet er som udgangspunkt uhjulpet, men intervieweren må gerne læse svarkategorierne op, hvis respondenten beder om det.] A B C D 4 E 5 F 6 G 7 Ved ikke 4. Hvilket mærkeniveau fra A-C5 har huset? [Til interviewer: Spørgsmålet er som udgangspunkt uhjulpet, men intervieweren må gerne læse svarkategorierne op, hvis respondenten beder om det.] A A A A4 4 A5 5 B 6 B 7 B 8 B4 9 B5 C C C C4 4 C5 5 Ved ikke 4. Har du/i gennemført nogle af de forslag til besparelser, som er nævnt i energimærkningsrapporten? (Belyser: Effekt af mærkning) Hvis nej gå til afsnit G C:\Users\Kirsten\Projects_8\85 Dansk evaluering\ Final report\tekniske bilag\m_spsk_parcel_olie_dec8.doc

32 5 4. Indenfor hvilken kategori har du/i gennemført energisparetiltag? [Til intervieweren: Sæt gerne flere kryds] Isolering af vinduer Isolering af døre Isolering af loft Isolering af vægge, gulve og kælder) Nye vinduer og døre Tætning (dvs. at lukke huller og sprækker) Indjustering af varmeanlæg Ny automatik til styring af varmesystemet Nyt fyr Ny brændeovn Ny varmepumpe Solvarme Andet, hvilke: Ved ikke 44. Hvor sandsynligt er det, at I ville have gennemført denne/disse energibesparelse(r), hvis ikke energimærkningsrapporten havde beskrevet muligheden? (Belyser: additionalitet) [Vær opmærksom på om respondenten har nævnt et enkelt eller flere gennemførte varmesparetiltag i det foregående spørgsmål - omformuler spørgsmålet så det passer. Sæt ét kryds.] Meget sandsynligt Sandsynligt Mindre sandsynligt Ikke sandsynligt 4 Ved ikke G. Kontakt med olieselskaberne for nylig Nu vil jeg gerne høre lidt om, hvornår du sidst har været i kontakt med dit energiselskab. 45. Har du/i på et tidspunkt fået tjekket jeres opvarmningsanlæg? /ved ikke Hvis der svares /ved ikke spring til blok H. C:\Users\Kirsten\Projects_8\85 Dansk evaluering\ Final report\tekniske bilag\m_spsk_parcel_olie_dec8.doc

33 6 46. Hvornår fik du/i tjekket jeres opvarmningsanlæg sidst? [Hvis respondenten ikke vil komme med et bud, eller aldrig har fået tjekket anlægget, så skriv ] Angiv årstal: Tilbød dit energiselskab dig information om og forslag til varmebesparelser? Ved ikke 48. Er du/i uopfordret blevet kontaktet af nogen med forslag/hjælp til gennemførelse af energisparetiltag? Ved ikke 49. Hvem er du/i uopfordret blevet kontaktet af? [uhjulpet] Håndværkere Butikker Elselskaber Gasselskaber Olieselskab Fjernvarmeselskaber Elsparefonden Energitjenesten Udstyrsleverandører Rådgivende ingeniører Familie og bekendte Andet, hvilke: Ved ikke 5. Har du/i gennemført spareforslagene? Ved ikke 5. Hvordan bidrog de til at gennemføre besparelsen? Tilskud Rådgivning Andet, hvilke: Bidrog ikke C:\Users\Kirsten\Projects_8\85 Dansk evaluering\ Final report\tekniske bilag\m_spsk_parcel_olie_dec8.doc

34 7 H. Baggrundsvariable 5. Til slut vil gerne jeg høre, hvilket årstal du er født? Angiv årstal: 9 5. Læs ikke op! Noter køn: Mand Kvinde 54. Vi er nu gennem alle spørgsmålene. Mange tak for hjælpen. C:\Users\Kirsten\Projects_8\85 Dansk evaluering\ Final report\tekniske bilag\m_spsk_parcel_olie_dec8.doc

35 Notat EVALUERING AF DEN SAMLEDE ENERGISPA- REINDSATS SPØRGESKEMA TIL TELEFONINTERVIEWS. NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 8 Postboks 65 DK-8 Århus C Telefon 87 4 Fax 87 CVR-nr WP5.: Parcelhuse med elvarme. september 8 - FINAL Intro: Godaften. Jeg ringer fra NIRAS Konsulenterne. Vi er ved at gennemføre en undersøgelse for Energistyrelsen om varmeforbruget i danske husholdninger. Kan vi få lov til at tale med den person, der ved mest om husstandens varmeforbrug? [Svar fra respondenten: ) Det er mig fortsæt med nedenstående tekst. ) Det er en anden Gentag teksten forfra]. Må jeg stille dig nogle spørgsmål i den forbindelse - det tager godt minutter? A. Baggrundsspørgsmål Først vil jeg gerne stille dig nogle generelle spørgsmål om huset samt, hvilken varmekilde der benyttes og varmeforbrugets størrelse.. Ejer du boligen? (Belyser: Har de magt til at foretage ændringer i huset) Hvis nej, så afsluttes interview.. Hvilket årstal har du købt huset? (Belyser: Spiller husets alder noget for svarene) [Til intervieweren: Hvis respondenten ikke kan huske, hvilket årstal huset er købt, så skriv ] Angiv årstal: C:\Users\Kirsten\Projects_8\85 Dansk evaluering\ Final report\tekniske bilag\m_spsk_parcel_el_dec8.doc

36 . Hvor mange personer bor i husstanden? (Belyser: ca. varmebehov) Angiv antal: person(er). 4. Hvilken energikilde bruger du/i primært til at varme huset op? [Til intervieweren: Sæt ét kryds ] (Belyser: Krydstjek har vi fat i de rigtige) Olie El Brænde Naturgas 4 Fjernvarme 5 Træpiller 6 Halm 7 Flaskegas 8 Petroleum 9 Varmepumpe Solvarme Andet, hvilken: Ved ikke Indsæt filter: svares der olie (), naturgas (4) eller fjernvarme (5), så afsluttes interviewet. 5. Benytter du/i en supplerende energikilde til at varme huset op? (Belyser: Bruges el som supplement. Dækker ellen hele deres varmebehov.) [Til interviewer: Hvis respondenten ikke ved, hvad du mener; supplerende energikilder er fx brænde, solvarme, træpiller.] 6. Hvilke(n) supplerende energikilde(r) benytter du/i? [Til interviewer: Sæt gerne flere kryds. Hjulpen] Olie El Brænde Naturgas Fjernvarme Træpiller Halm Gas Petroleum C:\Users\Kirsten\Projects_8\85 Dansk evaluering\ Final report\tekniske bilag\m_spsk_parcel_el_dec8.doc

37 Varmepumpe Solvarme Andet, hvilket: Ved ikke (udelukker alle andre) 7. Læs ikke højt! Har respondenten nævnt elvarme som primær eller supplerende energikilde? (Hvis svaret er nej så afsluttes interview. [Interviewer noterer selv dette svar på baggrund af de to foregående spørgsmål] Hvis nej afslut interview, og spring til spørgsmål Hvor mange penge bruger du/i årligt på at varme huset op, når vi taler om jeres primære energikilde? (Belyser: Omkostning og dermed også grad af økonomisk incitament til at realisere besparelsesmuligheder.) [Til interviewer: Hvis der svares ved ikke, så forsøg at få respondenten til at komme med et bud. Fastholder respondenten at ville svare 'ved ikke' så gå videre til næste spørgsmål uden at skrive noget. Forbruget af el anvendes primært til elvarme, men også belysning m.m. Den samlede elregning i et hus med elvarme er typisk mellem. og. kr. kr./år. 9. Hvor mange timer bruger du/i årligt på aktiviteter, der har at gøre med din/jeres supplerende energikilde? [Det kan fx være at samle brænde, hugge brænde m.m.] (Belyser: Estimat af omkostning) [Til interviewer: Hvis der svares ved ikke, så forsøg at få respondenten til at komme med et bud. Fastholder respondenten at ville svare 'ved ikke' så gå videre til næste spørgsmål uden at skrive noget.] timer C:\Users\Kirsten\Projects_8\85 Dansk evaluering\ Final report\tekniske bilag\m_spsk_parcel_el_dec8.doc

38 4. Hvor mange penge bruger du/i årligt på at varme huset op, når vi taler om jeres supplerende energikilde (eksklusiv de timer de bruger)? [Til interviewer: Hvis der svares ved ikke, så forsøg at få respondenten til at komme med et bud. Fastholder respondenten at ville svare 'ved ikke' så gå videre til næste spørgsmål uden at skrive noget.] kr./år. Ved ikke B. Kendskab til og vurdering af varmebesparelsesaktiviteter. Nu vil jeg gerne spørge lidt ind til dit kendskab til generelle varmespareaktiviteter.. Ved du, hvor man kan få information om og hjælp til at gennemføre varmespareprojekter? (Belyser: Kendskab til støttekilder) Hvis nej gå til spørgsmål 6.. Hvilke steder kender du, hvor man kan få information om og hjælp til at gennemføre varmespareprojekter? [Til intervieweren: Sæt gerne flere kryds. Uhjulpet svarkategorierne skal ikke læses op for respondenten]. Håndværkere Butikker Elselskaber Gasselskaber Olieselskab Fjernvarmeselskaber Elsparefonden Energitjenesten Udstyrsleverandører C:\Users\Kirsten\Projects_8\85 Dansk evaluering\ Final report\tekniske bilag\m_spsk_parcel_el_dec8.doc

39 5 Rådgivende ingeniører Familie og bekendte Energimærkningsrapport Andet, hvilke:. Har du været i kontakt med nogle af stederne? Hvis nej gå til spørgsmål Hvilke steder har du været i kontakt med? (Belyser: Faktisk kontakt til støttekilder) [Til intervieweren: Uhjulpet svarkategorierne skal ikke læses op for respondenten. Sæt gerne flere kryds]. Håndværkere Butikker Elselskaber Gasselskaber Olieselskab Fjernvarmeselskaber Elsparefonden Energitjenesten Udstyrsleverandører Rådgivende ingeniører Familie og bekendte Energimærkningsrapport Andet, hvilke: Ved ikke (udelukker alle andre) 5. Hvor tilfreds var du med deres rådgivning? (Belyser: Tilfredshed) Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Ikke tilfreds 4 Ved ikke 6. Kan du nævne eksempler på nogle varmesparetiltag? (Belyser: Konkret viden) [Til intervieweren: Varmesparetiltag er ting som isolering, nye vinduer og døre, tætning, varmegenvinding i forbindelse med ventilation, solvarme mm.] C:\Users\Kirsten\Projects_8\85 Dansk evaluering\ Final report\tekniske bilag\m_spsk_parcel_el_dec8.doc

40 6 Hvis nej gå til del C. 7. Hvilke varmesparetiltag kender du?(belyser: Konkret viden) [Til interviewer: Uhjulpet. Sæt gerne flere kryds. Ikke nødvendigvis tiltag, som respondenten selv har gennemført] Isolering af vinduer Isolering af døre Isolering af loft Isolering af vægge, gulve og kælder) Nye vinduer og døre Tætning (dvs. at lukke huller og sprækker) Korrekt brug af varmeanlæg Ny brændeovn Ny varmepumpe Ny automatik til styring af varmesystemet Nye elradiatorer (inkl. termostater) Solvarme Andet, hvilke: Ved ikke C. Faktisk brug af varmesparetilbud De næste spørgsmål handler om, hvorvidt du/i selv har gennemført nogle varmespareprojekter. 8. Har du/i i løbet af de sidste -5 år gennemført varmebesparende tiltag, som fx isolering af huset eller forbedring af varmesystemet, for at opnå varmebesparelser? (Belyser: Konkret erfaring) Hvis nej spring til del E. C:\Users\Kirsten\Projects_8\85 Dansk evaluering\ Final report\tekniske bilag\m_spsk_parcel_el_dec8.doc

41 7 9. Hvad er de største varmebesparelser, du/i har gennemført i løbet af de sidste -5 år? [Til intervieweren: Sæt op til kryds. Hjulpet. Respondenterne må selv bestemme, om de tænker på investering, tid, besparelse eller andet. Bare det projekt de mener, var størst for dem]. Isolering af vinduer Isolering af døre Isolering af loft Isolering af vægge, gulve og kælder) Nye vinduer og døre Tætning (dvs. at lukke huller og sprækker) Korrekt brug af varmeanlæg Ny brændeovn Ny varmepumpe Ny automatik til styring af varmesystemet Nye elradiatorer (inkl. termostater) Solvarme Andet, hvilke: Ved ikke. Hvilket af disse projekter er det største, som du/i har gennemført? [Til intervieweren: Sæt ét kryds. Respondenterne må selv bestemme, om de tænker på investering, tid, besparelse eller andet. Bare det projekt de mener, var størst for dem]. Isolering af vinduer Isolering af døre Isolering af loft Isolering af vægge, gulve og kælder) Nye vinduer og døre Tætning (dvs. at lukke huller og sprækker) Korrekt brug af varmeanlæg Ny brændeovn Ny varmepumpe Ny automatik til styring af varmesystemet Nye elradiatorer (inkl. termostater) Solvarme Andet, hvilke: C:\Users\Kirsten\Projects_8\85 Dansk evaluering\ Final report\tekniske bilag\m_spsk_parcel_el_dec8.doc

42 8 Ved ikke. Var der aspekter i forbindelse med at gennemføre projektet, som du/i var usikre på? (Belyser: Kendskab til støttekilder) Hvis ja inkluder spørgsmål.. Hvilke aspekter var du/i usikre på? (Belyser: Hvad havde de brug for støtte til /tillægges værdi) [Til intervieweren: Sæt højst kryds. Hjulpet.] Mulige/relevante af varmespareprojekter Størrelse på besparelse Størrelse på investering Valg af teknisk løsning Valg af udstyrsleverandør Valg af håndværker Udførelse Andet, hvilket: Ingen usikkerhed alle andre) (Udelukker. Modtog du/i hjælp eller rådgivning i forbindelse med projektet? Ved ikke Hvis der svares nej eller ved ikke, springes til afsnit D. 4. Hvad modtog du/i rådgivning om? (Belyser: hvad fik de støtte til) [Til intervieweren: Sæt gerne flere kryds. Hjulpet.] Mulige/relevante varmespareprojekter Størrelse på besparelse Størrelse på investering Valg af teknisk løsning Valg af udstyrsleverandør Valg af håndværker Udførelse Andet, hvilket: C:\Users\Kirsten\Projects_8\85 Dansk evaluering\ Final report\tekniske bilag\m_spsk_parcel_el_dec8.doc

43 9 Husker ikke/ved ikke alle andre) (Udelukker 5. Hvem modtog du/i rådgivning fra? (Belyser: Hvem gav støtten) [Til intervieweren: Sæt gerne flere kryds. Uhjulpet svarkategorierne skal ikke læses op for respondenten]. Håndværkere Butikker Elselskaber Gasselskaber Olieselskab Fjernvarmeselskaber Elsparefonden Energitjenesten Udstyrsleverandører Rådgivende ingeniører Familie og bekendte Energimærkningsrapport Andet, hvilke: Ved ikke 6. Hvordan foregik rådgivningen? (Belyser: er en bredde af tilbudstyper efterspurgt) [Til intervieweren: Sæt gerne flere kryds. Hjulpet.] Via telefonen Over Internettet Ansigt til ansigt hjemme hos dig/jer Ansigt til ansigt ude 7. Hvor vigtig var denne rådgivning for, at du/i fik gennemført projektet? (Belyser: additionalitet) Meget vigtig Vigtig Mindre vigtig Ikke vigtig 4 Ved ikke C:\Users\Kirsten\Projects_8\85 Dansk evaluering\ Final report\tekniske bilag\m_spsk_parcel_el_dec8.doc

44 D. Fremtidig handling respondenter der tidligere har gennemført energisparetiltag. De næste spørgsmål handler om, hvorvidt du har planer om at gennemføre yderligere varmebesparende tiltag i fremtiden. 8. Overvejer du/i at gennemføre yderligere varmespareprojekter? Ved ikke Hvis nej eller ved ikke spring til spørgsmål Hvilke varmespareprojekter mener du/i, er mest relevante at gennemføre i dit/jeres tilfælde? [Til intervieweren: Sæt gerne flere kryds. Uhjulpet svarkategorierne skal ikke læses op for respondenten]. Isolering af vinduer Isolering af døre Isolering af loft Isolering af vægge, gulve og kælder) Nye vinduer og døre Tætning (dvs. at lukke huller og sprækker) Korrekt brug af varmeanlæg Ny brændeovn Ny varmepumpe Ny automatik til styring af varmesystemet Nye elradiatorer (inkl. termostater) Solvarme Andet, hvilke: Ved ikke. Ville du/i have brug for hjælp eller rådgivning i forbindelse med gennemførelsen af denne/disse energibesparelse(r)? Ved ikke Hvis nej springes til spørgsmål 6. C:\Users\Kirsten\Projects_8\85 Dansk evaluering\ Final report\tekniske bilag\m_spsk_parcel_el_dec8.doc

45 . Hvem ville du kontakte for at få hjælp og rådgivning? [Til intervieweren: Sæt gerne flere kryds. Uhjulpet svarkategorierne skal ikke læses op for respondenten]. Håndværkere Butikker Elselskaber Gasselskaber Olieselskab Fjernvarmeselskaber Elsparefonden Energitjenesten Udstyrsleverandører Rådgivende ingeniører Familie og bekendte Energimærkningsrapport Andet, hvilke: Ved ikke (Udelukker alle andre) E. Fremtidig handling respondenter der ikke tidligere har gennemført energisparetiltag. De næste spørgsmål handler om, hvorvidt du har planer om at gennemføre varmebesparende tiltag i fremtiden.. Overvejer du/i at gennemføre energibesparende tiltag indenfor de næste år? Ved ikke Hvis nej eller ved ikke gå til blok F.. Hvilke energibesparende tiltag overvejer du/i at gennemføre? [Til intervieweren: Nævn - ting. Uhjulpet svarkategorierne skal ikke læses op for respondenten]. Isolering af vinduer Isolering af døre Isolering af loft Isolering af vægge, gulve og kælder) Nye vinduer og døre Tætning (dvs. at lukke huller og sprækker) Korrekt brug af varmeanlæg C:\Users\Kirsten\Projects_8\85 Dansk evaluering\ Final report\tekniske bilag\m_spsk_parcel_el_dec8.doc

Vejledning til den kommunale energiplanlægger. Energistyrelsen

Vejledning til den kommunale energiplanlægger. Energistyrelsen Vejledning til den kommunale energiplanlægger Energistyrelsen November 2015 PROJEKT NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød CVR-nr. 37295728 Tilsluttet FRI T: +45 4810 4200 F: +45 4810 4300 E: niras@niras.dk

Læs mere

Energi i Hjarbæk. Rapport

Energi i Hjarbæk. Rapport Energi i Hjarbæk Rapport NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 Den 1. maj 2015 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel. +45 9682 0400 Fax +45

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016. Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015

Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016. Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015 Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016 Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015 Indhold Status for energiselskabernes energispareindsats Evalueringen resultater

Læs mere

Som led i projektet "Landsbyens Energi", er vi interesseret i at lære mere om landsbyen,

Som led i projektet Landsbyens Energi, er vi interesseret i at lære mere om landsbyen, Kære borger, Som led i projektet "Landsbyens Energi", er vi interesseret i at lære mere om landsbyen, dit energiforbrug og holdninger til energirenovering, da vi dermed kan målrette projektet efter dit

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag V5: Empiriske undersøgelser af energimærkning af bygninger og vurderinger omkring bygningsreglement

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats pr. 30. juni 2007

Status for energiselskabernes energispareindsats pr. 30. juni 2007 NOTAT 4. januar 8 J.nr. 329/352-7 Ref. FG/MCR Generel energipolitik og energibesparelser Side 1/5 Status for energiselskabernes energispareindsats pr. 3. juni 7 Baggrund I henhold til bekendtgørelsen om

Læs mere

BBR-nr.: 849-000000 Energimærkning nr.: 100081541 Gyldigt 10 år fra: 23-05-2008 Energikonsulent: Jørn G. Sørensen Firma: Tegnestuen i Ertebølle I/S

BBR-nr.: 849-000000 Energimærkning nr.: 100081541 Gyldigt 10 år fra: 23-05-2008 Energikonsulent: Jørn G. Sørensen Firma: Tegnestuen i Ertebølle I/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Olgavej 36 Postnr./by: 9480 Løkken BBR-nr.: 849-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

A. Baggrundsspørgsmål

A. Baggrundsspørgsmål Videncenter for energibesparelser i Bygninger Spørgeskema Introtekst: Goddag, mit navn er Jeg ringer fra NIRAS Konsulenterne. Vi er ved at gennemføre en undersøgelse for Go Energi om energibesparelser

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Pæregrenen 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Rammerne for energibesparelser Og energiselskabernes indsats

Rammerne for energibesparelser Og energiselskabernes indsats Rammerne for energibesparelser Og energiselskabernes indsats Peter Bach Årskonferencen Det frie Energimarked 2015 11. September 2015 Rammerne Langsigtede udfordringer 80-95 pct. reduktion af EU s GHG i

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Resultater af BedreBolig opgjort oktober 2015

Resultater af BedreBolig opgjort oktober 2015 Resultater af BedreBolig opgjort oktober 2015 Overordnede resultater 29 ud af 105 husstande i BedreBolig har udført i alt 121 forskellige energiforbedringer. De 29 husstande har i alt renoveret for knapt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

1. Læsevejledning Håndbogens indhold og struktur...1

1. Læsevejledning Håndbogens indhold og struktur...1 Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning... 1 1.1. Håndbogens indhold og struktur...1 2. Formål med energimærkningsordningen... 1 3. Bygninger der kan energimærkes uden bygningsgennemgang... 1 4. Energimærkningsrapportens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udv. varmepumpe. -1276 kwh Elvarme -2410 kr. 20000 kr. -8.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udv. varmepumpe. -1276 kwh Elvarme -2410 kr. 20000 kr. -8.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovåsen 019 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4060 Kirke Såby BBR-nr.: 350-007564 Energikonsulent: Heinrich Gisselmann Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Gevninge Bygade 044 A 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009016-001 Energikonsulent: Erik Ilsøe Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ærtebjergvej 65 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-114369 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Tværvej 3 D 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033461 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejby Smedevej 6A Postnr./by: 2600 Glostrup BBR-nr.: 161-102970 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 75 mm mineraluld.

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 75 mm mineraluld. SIDE 1 AF 5 Adresse: Stenbjergvænget 31 Postnr./by: Resultat 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-007660-001 Energikonsulent: Ole Lentz Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag M3: Rundspørge blandt energiansvarlige offentlige kontorer og skoler December 2008

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 18N Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114548 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grambyvej 19A Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-020675 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tjærebyvej 57 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-118917 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskontoret

Læs mere

Energimærkning for følgende ejendom: Beregnet varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning for følgende ejendom: Beregnet varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering Í ÜÛ ï ßÚ ë Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåsebanken 32 A Postnr./by: 4681 Herfølge BBR-nr.: 259-115396 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 420-5801 Energimærkning nr.: 100102937 Gyldigt 5 år fra: 03-11-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-5801 Energimærkning nr.: 100102937 Gyldigt 5 år fra: 03-11-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogensevej 88 Postnr./by: 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-5801 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Von Hattenstræde 10B 8900 Randers 730-019891-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Grøn energi til område fire

Grøn energi til område fire Notat 05. nov 2013 Dokumentnr. 296204 Grøn energi til område fire Konklusioner Cirka hver femte kommune har en energiforsyning, hvor kun op til 50 procent er dækket af kollektiv forsyning Cirka hver tredje

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovgyden 2 Postnr./by: 5642 Millinge BBR-nr.: 430-008056 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2010

Status for energiselskabernes energispareindsats 2010 N O T AT 6. juni 2011 J.nr. 2601/1244-0008 Ref. FG/JTJ Energieffektivisering Status for energiselskabernes energispareindsats 2010 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 10 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-001997 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klokkergårdsvej 12 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-007198 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Spændende hus med et meget lille energiforbrug og uden nævneværdige forslag til forbedringer.

Spændende hus med et meget lille energiforbrug og uden nævneværdige forslag til forbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordstjernen 4 Postnr./by: 3390 Hundested BBR-nr.: 260-19458 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Granitvej 32 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-008578 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vigvej 17 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014413 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ulvigvej 10 Postnr./by: 4440 Mørkøv BBR-nr.: 316-016436 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskontoret

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bøgebjerg 17 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8400 Ebeltoft BBR-nr.: 706-016334 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fugleparken 63 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-023775 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskontoret

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning nr.: 100119871 Gyldigt 5 år fra: 07-05-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning nr.: 100119871 Gyldigt 5 år fra: 07-05-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Læsøvej 9 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ågerupvej 28 Postnr./by: 4400 Kalundborg BBR-nr.: 326-020155 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskontoret

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bistrupgårdsvej 25 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-013397 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Birkemosevej 10 Postnr./by: 4293 Dianalund BBR-nr.: 340-002240 Energikonsulent: Jørgen Boe Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ringstedgade 19 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4700 Næstved BBR-nr.: 370-19450 Energikonsulent: Bjarne Dickow Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenbakken 25 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008838 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Abildlunden 49 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-012644 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trekanten 13 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-018201 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: PJ Arkitekt-

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr.

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 68 Postnr./by: 6520 Toftlund BBR-nr.: 550-20913 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Nettoeffekt og additionalitet begreber og metoder til opgørelse

Nettoeffekt og additionalitet begreber og metoder til opgørelse AR B E J DS P AP I R 17. marts 2014 Ref. PB/ Byggeri og energieffektivitet Nettoeffekt og additionalitet begreber og metoder til opgørelse 1. Indledning I forbindelse med konkrete virkemidler til at fremme

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 259-023246 Energimærkning nr.: 100059973 Gyldigt 5 år fra: 18-12-2007 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 259-023246 Energimærkning nr.: 100059973 Gyldigt 5 år fra: 18-12-2007 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fyrvej 10 Postnr./by: 4600 Køge BBR-nr.: 259-023246 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Greve Alle 7 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-023231-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 11420 kwh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 11420 kwh Fjernvarme SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skelagervej 277 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-812833 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 26 Postnr./by: 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-001182 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskontoret

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kippingevej 25 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-016456 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fuglebækvej 14 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-029382 Energikonsulent: Jørn Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bispegårdsvej 006 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-012030 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skjoldsgade 94 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-140618 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad- Den energioptimerede landsby Dybvad Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad - Den energioptimerede landsby INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Magnoliavej 6 Postnr./by: 4600 Køge BBR-nr.: 336-002548 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskontoret

Læs mere