Folketinget - Skatteudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketinget - Skatteudvalget"

Transkript

1 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 250 Offentligt J.nr.: Dato: 2. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes til orientering grundnotat til Folketingets Europaudvalg om Europa-Kommissionens forslag af 28. januar 2009 til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem med hensyn til faktureringsregler, KOM(2009)21 - med fortolkningsbidrag i form af Europa-Kommissionens Meddelelse af 28. januar 2009 til Rådet om den teknologiske udvikling inden for e-fakturering og foranstaltninger til yderligere forenkling, modernisering og harmonisering af regler for fakturering med hensyn til merværdiafgift, KOM(2009)20. Med venlig hilsen Marie Færch

2 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 250 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 30. marts marts 2009 J.nr Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om Europa-Kommissionens forslag af 28. januar 2009 til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem med hensyn til faktureringsregler, KOM(2009)21 - med fortolkningsbidrag i form af Europa-Kommissionens Meddelelse af 28. januar 2009 til Rådet om den teknologiske udvikling inden for e-fakturering og foranstaltninger til yderligere forenkling, modernisering og harmonisering af regler for fakturering med hensyn til merværdiafgift, KOM(2009)20. Notatet oversendes til Folketingets Skatteudvalg til orientering. Resumé På baggrund af EF-traktatens artikel 93, der kræver høring af Europa- Parlamentet og enstemmig vedtagelse af medlemslandene, har Europa- Kommissionen ved KOM(2009)21 af 28. januar 2009 fremsat forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem med hensyn til faktureringsregler. Der foreslås ændringer af momssystemdirektivet for så vidt angår: Momsens forfaldstidspunkt, herunder ved varehandel mellem virksomheder inden for EU Tidspunkt og grundlag for fradrag for købsmoms Pligt og adgang til at udstede faktura Indhold af fakturaer E-fakturering og forenklinger Opbevaring af fakturaer Den 1. januar 2013 foreslås som frist for ikrafttrædelse af medlemslandenes lovgivning til national gennemførelse af et vedtaget forslag. Inden for Skatteministeriets område vil gennemførelsen af et vedtaget forslag kræve ændringer af momsloven og momsbekendtgørelsen. Side 1 af 15

3 1. Baggrund Europa-Kommissionen har ved KOM(2009)21 af 28. januar 2009 fremsat forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem med hensyn til faktureringsregler. Forslaget er oversendt til Rådet den 20. februar 2009 i dansk sprogversion. Forslaget er fremsat med hjemmel i EF-traktatens artikel 93, der kræver høring af Europa-Parlamentet og enstemmig vedtagelse af medlemslandene. Forslaget drøftes af Rådets Fiskal-arbejdsgruppe og herefter af COREPER, før forslaget kommer til politisk drøftelse og evt. senere vedtagelse hos Rådet (ECOFIN). 2. Forslagets formål og indhold Formål Formålet med forslaget er at fastsætte et moderne og harmoniseret regelsæt, der forenkler krav til virksomhederne om udstedelse, modtagelse, indhold, opbevaring m.v. af fakturaer, og som giver medlemslandenes skatteforvaltninger effektive midler til at sikre, at der betales moms. Forslagets formål understøtter dermed fire nøgleaspekter i Kommissionens program: Lettelse af erhvervslivets administrative byrder. Fremme af små og mellemstore virksomheder. Øget brug af elektronisk fakturering (e-fakturering). Mere effektiv bekæmpelse af snyd med skat, moms og afgifter. Europa-Kommissionen vurderer selv, at en gennemførelse af forslaget vil medføre en reduktion af de administrative byrder for virksomhederne inden for EU med ca. 135 mia. danske kr. efter EU s kriterier for måling af virksomhedernes administrative byrder. Indhold Momsens forfaldstidspunkt, herunder ved varehandel mellem virksomheder inden for EU Præcisering af betingelserne for momsfri overførsel af varer fra en virksomhed i et EU-land til en filial af samme virksomhed i et andet EU-land. Leveringstidspunktet for varer og dermed forfaldstidspunktet for erhvervelsesmoms ved leveringen af varer fra en virksomhed i ét EU-land til en virksomhed i et andet EU-land, hvilken leveringen strækker sig ud i en periode på mere end én måned, periodiseres til udgangen af hver måned, fra og med måned nr. 2 for leveringen. Side 2 af 15

4 Hvis der ikke udstedes faktura, eller hvis faktura udstedes for sent, forfalder momsen den 15. i den måned, der følger efter måneden, hvori den momspligtige leverance fandt sted. Præcisering, hvormed det entydigt fastslås, at tidspunktet for en virksomheds erhvervelse af varer fra en virksomhed i et andet EU-land, og dermed forfaldstidspunktet for erhvervelsesmomsen, skal bestemmes efter leveringstidspunktet for de samme varer. De almindelige periodiseringsregler, herunder 15-dages-fristen for udstedelse af faktura, skal ikke gælde ved levering/erhvervelse af varer mellem virksomheder inden for EU. Tidspunkt og grundlag for fradrag for købsmoms Som hovedregel skal der være ligestilling mellem sælgers forpligtelse til at udstede faktura og købers forpligtelse til at besidde faktura som betingelse for at kunne foretage fradrag for købsmoms. Som undtagelse får medlemslandene fortsat mulighed for at indrømme køber fradrag for købsmoms på et andet grundlag end faktura. Medlemslandene får adgang til at give små virksomheder, hvis årlige omsætning ikke overstiger 16 mio. kr., tilladelse til at anvende kasseregnskab og betalingsprincippet for både salgsmoms og købsmoms. Pligt og adgang til at udstede faktura Medlemslandene må ikke påføre virksomhederne andre forpligtelser med hensyn til udstedelse og opbevaring af faktura, end hvad der følger af momssystemdirektivet 2006/112/EF, og uanset om fakturaerne er sendt eller er tilgængelige i papirform eller elektronisk form. Lovvalgsregler : De regler om udstedelse af faktura ved handel mellem virksomheder inden for EU, der finder anvendelse, er reglerne i dét medlemsland, som har tildelt en momspligtig person et momsregistreringsnummer til at foretage levering af varer og ydelser. Alternativt, hvis der ikke er et momsregistreringsnummer: Medlemslandet, hvori leverandøren har etableret sin virksomhed eller har et fast driftssted, hvorfra leverancen har fundet sted. Eller i mangel heraf: Medlemslandet, hvori leverandøren har permanent adresse eller sædvanligt opholdssted. Ved handel af varer og ydelser mellem virksomheder inden for EU, hvor kunden er betalingspligtig for momsen af leverancen, gælder fakturareglerne i dét medlemsland, der har tildelt den betalingspligtige kunde et momsregistreringsnummer til at modtage leverancen. Side 3 af 15

5 En virksomhed i et medlemsland, der leverer varer og ydelser direkte til en forbruger i et andet medlemsland, får adgang til at udstede en forenklet faktura for en sådan leverance. Ændring af regler om udstedelse af forenklet faktura, ved kreditnotaer, leverancer under kr. og momsfritagne leverancer, mellem virksomheder, eller ved leverancer fra virksomhed til forbruger, inden for samme medlemsland eller mellem medlemslande. Herunder foreslås det at ophæve medlemslandenes adgang til at fritage leverandører af momsfrie leverancer for forpligtelse til at udstede faktura for de momsfrie leverancer. Fakturaen for en momsfri leverance, der herefter skal udstedes, skal som udgangspunkt opfylde indholdskravene til fuldstændig eller regulær faktura. Dette suppleres af et forslag, hvorefter medlemslandene kan give leverandøren af en momsfri leverance til en forbruger inden for samme EU-land mulighed for alene at skulle opfylde indholdskravene til forenklet faktura. Endvidere foreslås ophævelse af betingelser for anvendelse af afregningsbilag, d.v.s. tilfælde, hvor kunden udsteder fakturaen i leverandørens sted. Dette foreslås erstattet med et krav om, at det skal anføres på fakturaen, hvis der er tale om en afregningssituation. Frist for udstedelse af faktura fastsættes til den 15. i den måned, der følger efter måneden, hvori den momspligtige transaktion fandt sted. Indhold af fakturaer Ændrede regler for indhold af regulær faktura. Herunder foreslås det indført som krav både ved indenlandsk handel inden for et EU-land og ved grænseoverskridende handel inden for EU s Indre Marked, at kundens momsregistreringsnummer skal anføres i fuldstændig faktura. Efter de gældende regler, er der kun krav om angivelse af kundens momsregistreringsnummer, hvis det er kunden og ikke leverandøren, der er betalingspligtig for momsen, eller hvis der er tale om en grænseoverskridende vareleverance mellem en virksomhed i et EU-land til en virksomhed i et andet EU-land. Endvidere foreslås det gældende oplysningskrav om angivelse på faktura af dato for leverance af varer og ydelser ændret til et nyt oplysningskrav om angivelse på faktura af forfaldstidspunktet for momsen af leverancen. Den foreslåede ændring er bl.a. begrundet med, at kunden dermed skulle få kendskab til rette periode for fradrag for købsmoms. En virksomhed i ét medlemsland, der leverer varer og ydelser til en kunde i et andet medlemsland, hvilken kunde er betalingspligtig for momsen af leverancen, kan undlade at angive den pågældende momssats og momsbeløbet på fakturaen, idet kunden bedre kender disse oplysninger. Forenklet faktura ved kreditnotaer, leverancer under kr. og indenlandsk momsfritagne leverancer mellem virksomheder, eller ved leverancer fra virksomhed til forbruger, inden for samme medlemsland eller mellem medlemslande. Side 4 af 15

6 Regler for indhold af forenklet faktura. Frem for omregning af momsbeløb efter leverancens toldkurs, skal omregning af momsbeløb til national valuta ske efter Den Europæiske Centralbanks senest offentliggjorte vekslingskurs, i forhold til momsens forfaldstidspunkt. Adgang for myndighederne i medlemslandet, der modtager leverancer af varer og ydelser, til at kræve (samtlige) fakturaer vedrørende disse leverancer oversat til det pågældende medlemslands nationale sprog af hensyn til kontrol lempes til, at myndighederne i medlemslandet, hvori momsen skal betales, kan kræve visse fakturaer oversat af hensyn til kontrol. E-fakturering og forenklinger Ophævelse af en række betingelser for anvendelse af e-faktura, hvorefter modtageren skal være indforstået med udstedelse af e-fakturaer, og at der skal anvendes enten avanceret digital signatur, elektronisk dataudveksling (EDI) eller andre metoder i henhold til den eller de berørte medlemslandes accept for at sikre ægtheden af oprindelse og integritet for indholdet af e-fakturaer. Dette delforslag udgør et kerneområde for forslaget, hvorefter reglerne om e- fakturering bør være neutrale over for valg af teknologi, idet der ikke er udsigt til en brugbar fælles teknologi, og da en teknologineutral tilgang med ligebehandling af papir- og e-fakturaer ikke kan anses at forringe skatteforvaltningernes momskontrol. På baggrund af forudgående høring af Momskomiteen, kan medlemslandene fastsætte, at fakturaer alene skal opfylde kravene til forenklet faktura, hvis det fakturerede beløb er mellem og kr., og hvor særlige branche- eller tekniske forhold vanskeliggør opfyldelsen af samtlige krav til regulær faktura. Dette skal dog ikke gælde ved varehandel mellem virksomheder inden for EU og ved handel med varer og ydelser mellem virksomheder inden for EU, hvor kunden er betalingspligtig for momsen af leverancen. Opbevaring af fakturaer Konsekvensrettelser og præciseringer. Lovvalgs-regel : De regler om opbevaring af fakturaer, der finder anvendelse, er reglerne i dét medlemsland, hvori personen, der er betalingspligtig for momsen, har etableret sin virksomhed eller har et fast driftssted, hvorfra eller hvortil leverancen har fundet sted. Eller i mangel heraf: Medlemslandet, hvori den momsbetalingspligtige person har permanent adresse eller sædvanligt opholdssted. En momspligtig persons forpligtelse til at opbevare fakturaer begrænses til en periode på 6 år. Ophævelse af bestemmelse om, at medlemslandene kan fastsætte krav om, at ikke momspligtige personer opbevarer fakturaer. Side 5 af 15

7 Med henblik på kontrol, får myndighederne i medlemslandet, hvori momsen skal betales, adgang til dataoverførsel af e-fakturaer. Dette svarer til den dataadgang, som myndighederne i medlemslandet, hvori leverandøren er etableret, har efter gældende ret. (Foreslået) Frist for ikrafttrædelse af medlemslandenes lovgivning til national gennemførelse Den 1. januar Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal i henhold til EF-Traktatens artikel 93 høres. Der foreligger endnu ikke en udtalelse. 4. Nærhedsprincippet Europa-Kommissionen anfører, at forslaget er omfattet af EU s eksklusive kompetence, når det gælder de harmoniserede regler for det fælles momssystem. Derfor anses forslaget for at være i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Den danske regering anerkender, at forslaget må anses for at være i overensstemmelse med nærhedsprincippet. 5. Gældende ret Lov om merværdiafgift (momsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 14. oktober Lovens 23-25, 34, stk. 1, nr. 6, 37 samt 52-52a gennemfører en række af de omhandlede bestemmelser i gældende direktiv 2006/112/EF, der angår periodisering, fradrag, fakturering m.v. Efter momslovens 52, stk. 4, er skatteministeriet bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om krav til fakturering. Denne bemyndigelse er udmøntet i 40-49, i bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006 om merværdiafgiftsloven (momsloven), der gennemfører en række af de mere detaljerede bestemmelser i gældende direktiv 2006/112/EF, der angår fakturering. Efter gældende direktiv 2006/112/EF, er det obligatorisk for medlemslandene at fastsætte krav om bl.a. digital signatur og elektronisk dataudveksling (EDI) eller tilsvarende metoder, når det gælder e-fakturering ved handel med varer og ydelser inden for Det Indre Marked. Danmark har benyttet den fakultative adgang til at fastsætte de samme krav, når det gælder e-fakturering ved indenlandsk handel med varer og ydelser, jf. momsbekendtgørelsens 45. Side 6 af 15

8 Endvidere indeholder momsbekendtgørelsens 56, stk. 2 og 63, stk. 1, bestemmelser, der giver adgang til, at danske virksomheder kan føre kasseregnskab, dog betinget af en regulering af salgsmoms og købsmoms ved fakturerede, ikke betalte leverancer af varer og ydelser. Bilag i form af fakturaer udgør regnskabsmateriale efter bogføringslovens 3, stk. 1, nr. 4, jf. lovens 5, 1. pkt., idet fakturaer for udgående leverancer udgør interne bilag, mens fakturaer for indgående leverancer udgør eksterne bilag efter bogføringslovens 5, pkt. Efter bogføringslovens 10, stk. 1, 1. pkt., skal den bogføringspligtige opbevare regnskabsmaterialet på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører. Endvidere kan danske myndigheder efter bogføringslovens 15, stk. 1, 3. pkt. kræve, at regnskabsmateriale, bortset fra eksterne bilag, der er affattet på andre sprog end dansk, vederlagsfrit oversættes til dansk. Efter 3, i bekendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder, der er udstedt efter lov om offentlige betalinger, har danske virksomheder, der leverer varer og tjenesteydelser til det offentlige i Danmark, pligt til at sende elektroniske regninger for leverancerne. Endvidere følger det af bekendtgørelsens 5, stk. 3, at det offentlige kan udskyde betalingen til en privat leverandør, hvis den pågældende leverandør ikke har sendt regningen for sin leverance elektronisk. 6. Konsekvenser Lovgivningsmæssige konsekvenser Inden for Skatteministeriets område vil gennemførelsen af et vedtaget forslag kræve ændringer af momsloven og af momsbekendtgørelsen. Gennemførelse af EU-harmoniserede regler efter momsdirektivet om 6 års opbevaringsperiode for momsfakturaer og strammere betingelser for myndighedskrav om oversættelse af momsfakturaer til nationale sprog, vil gælde særskilt for momsfakturaer i forhold til de generelle bestemmelser om opbevaring og oversættelse af regnskabsmateriale efter den danske bogføringslovs 10 og 15. Der har været udtrykt bekymring for, at EU-forslaget evt. kunne få som konsekvens, at det efter Finansministeriets bekendtgørelse nr. 991 af 7. oktober 2004 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder ikke længere vil kunne kræves, at en privat dansk virksomhed, der leverer varer og tjenesteydelser til det offentlige, skal anvende e-faktura, samt særlige standarder og formater herfor, som betingelse for at få betaling for leverancerne. På baggrund af forespørgsel herom, har Kommissionens Generaldirektorat for Beskatning og Toldunionen tilkendegivet, at de betragter forholdet således, at danske offentlige myndigheder og deres private leverandører indgår som parter i en privat kontrakt, hvorefter anvendelsen af e-faktura, samt særlige standarder og formater herfor, indgår som private aftalevilkår. Side 7 af 15

9 Derfor skulle (en vedtagelse af) momsfakturaforslaget ikke få konsekvenser for den danske retstilstand ifølge bekendtgørelse nr. 991 af 7. oktober Generaldirektorat for Beskatning og Toldunionen tager dog forbehold for evt. anden EU-regulering uden for det fiskale område og dermed kompetenceområdet for Generaldirektorat for Beskatning og Toldunionen, f.eks. regulering til at modvirke handelshindringer for offentlige indkøb inden for Det Indre Marked, der kunne tænkes at have eller få konsekvenser for den danske ordning. Statsfinansielle konsekvenser Forslaget skønnes ikke at have væsentlige statsfinansielle konsekvenser. Dog bemærker SKAT, at hvis Danmark vælger at udnytte den fakultative adgang til at gennemføre en udvidet adgang for små virksomheder til at anvende kasseregnskab og betalingsprincip, vil det indebære, at de omfattede virksomheder modsat i dag vil kunne opnå fradrag for tab på fakturerede, ikke betalte leverancer, og at den foreslåede ophævelse af betingelserne for at anvende afregningsbilag, dvs. tilfælde, hvor kunden udsteder faktura i leverandørens sted, der er gennemført i den danske momsbekendtgørelses 47, vil give SKAT færre muligheder for at modvirke momssvig inden for betændte brancher og forretningsmiljøer i Danmark som f.eks. i skrotbranchen, hvor afregningsbilag anvendes som led i besvigelserne. En vedtagelse og gennemførelse af disse elementer fra forslaget i dansk lovgivning vil således kunne medføre et tab af momsprovenu for Danmarks vedkommende, idet det dog ikke er muligt at skønne over omfanget af de potentielle provenutab. Samfundsøkonomiske konsekvenser Forslaget skønnes ikke at få væsentlige samfundsøkonomiske konsekvenser. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Europa-Kommissionen vurderer selv, at en gennemførelse af forslaget vil medføre en reduktion af de administrative byrder for virksomhederne inden for EU med ca. 135 mia. danske kr., efter EU s kriterier for måling af virksomhedernes administrative byrder. I national dansk sammenhæng er Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) er blevet kontaktet med henblik på at vurdere forslagets administrative konsekvenser for dansk erhvervsliv. Side 8 af 15

10 CKR vurderer overordnet, at forslaget vil medføre: Forøgelse af de løbende omkostninger til tidsforbruget ved virksomhedernes administration som følge af delforslag om flere oplysningskrav ved udsendelse af fakturaer m.v. Lettelse af de løbende omkostninger til tidsforbruget ved virksomhedernes administration som følge af andre delforslag om færre oplysningskrav ved udsendelse af fakturaer m.v. Omstillingsomkostninger, dvs. engangsudgifter til ændringer i virksomhedernes administration som følge af visse delforslag, f.eks. engangsudgifter til justering af virksomhedernes økonomistyringssystemer. Lettelser og forøgelse af irritationsbyrder, dvs. byrder, som virksomhederne oplever som irriterende, f.eks. krav om indberetninger og frister, der virker formålsløse, og som ikke er harmoniserede eller fornuftigt begrundede. Elementer i forslaget, der må anses at lette de løbende administrative byrder: Ophævelse af teknologiske krav og betingelser for anvendelse af e- fakturering. På baggrund af det allerede høje niveau for udvikling og anvendelse af IT i Danmark, vurderes den største lempelse at kunne ske ved danske virksomheders fremsendelse og modtagelse af e-fakturaer som led i handel med virksomheder i andre EU-lande, og knap så meget ved e- fakturering ved danske virksomheders indenlandske handel. Adgang til at udstede forenklet faktura, frem for regulær eller fuldstændig faktura. Lempelse af indholdskrav til regulær faktura, når kunden er betalingspligtig for momsen. Elementer i forslaget, der må anses at lette irritationsbyrder : Indførelse af lovvalgsregler for udstedelse og opbevaring af fakturaer. Indholdskrav til forenklet faktura, dog forbundet med visse omstillingsomkostninger, jf. nedenfor. Side 9 af 15

11 Elementer i forslaget, der må anses at forøge de løbende administrative byrder: Udvidelse af oplysningskravene i en regulær momsfaktura, herunder krav om oplysning om købers momsregistreringsnummer ved indenlandsk handel med varer og tjenesteydelser, idet dette oplysningskrav allerede gælder ved EU-handel. Her vil det dog gøre en forskel for en evt. byrdeforøgelse, om en leverandør har en fast kundekreds med kendte momsregistreringsnumre, i forhold til en leverandør med en mere flygtig eller udskiftelig kundekreds, hvor leverandøren evt. vil skulle bruge tid på at finde frem til den enkelte kundes momsregistreringsnummer. Indførelse af krav om udstedelse af faktura, selv om de varer og tjenesteydelser, der skal leveres, ikke er indenlandsk momspligtige. Byrden vurderes dog til at være en udvidet, eksisterende byrde, frem for en helt ny byrde, idet der i dag må anses at være krav om eller praksis for udstedelse af regning eller kassebon - også for momsfrie leverancer. Element i forslaget, der må anses at medføre irritationsbyrde : Harmoniseret opbevaringsperiode for fakturaer på 6 år, set i forhold til den 5-årige opbevaringsperiode for regnskabsmateriale, herunder fakturaer, efter den danske bogføringslov. På den ene side har dansk erhvervsliv tidligere bemærket, at EU- eller international harmonisering af krav og frister reducerer irritationsbyrder betragteligt. På den anden side forudses en 6 års opbevaringsperiode at få som konsekvens, at danske virksomheder opbevarer al regnskabsmateriale, herunder momsfakturaer, i 6 år for at undgå en opdeling af regnskabsmaterialet efter opbevaringsperiode. Elementer i forslaget, der må kan anses at medføre omstillingsomkostninger: Ændrede bestemmelser om periodisering af momsens forfaldstidspunkt. Ændret oplysningskrav på regulær faktura - fra angivelse af dato for leverance af varer og ydelser til angivelse af forfaldstidspunktet for momsen af leverancen. Krav om oplysning om værdien af leverede varer og tjenesteydelser på forenklet faktura. CKR bemærker gennemgående, at der ikke foreligger præcise oplysninger om antallet af danske virksomheder, der vil være omfattet af lettelser og forøgelser af de løbende administrative byrder som følge af forslaget, og at det derfor ikke er muligt at kvantificere lettelser og forøgelser af virksomhedernes løbende administrative byrder efter de danske kriterier for måling heraf. Side 10 af 15

12 7. Høring De danske sprogversioner af 20. februar 2009 af selve direktivforslaget og af fortolkningsbidraget hertil i form af Europa-Kommissionens Meddelelse til Rådet om den teknologiske udvikling inden for e-fakturering m.v. har været sendt i ekstern høring hos følgende danske organisationer m.v., der har udtalt sig: Advokatsamfundet, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Landbrug, Dansk Told- og Skatteforbund, Finansrådet, Foreningen af Danske Revisorer, Foreningen af Registrerede Revisorer, Landbrugsraadet og Sund & Bælt Holding A/S. Advokatsamfundet samt Sund & Bælt Holding A/S har udtalt, at de ikke har bemærkninger til forslaget. Resumé af de indholdsmæssige kommentarer fra høringssvar, afgivet af Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Landbrug og Landbrugsraadet, Dansk Told- og Skatteforbund, Finansrådet, Foreningen af Danske Revisorer og Foreningen af Registrerede Revisorer: Organisation Dansk Erhverv Dansk Industri Høringssvar Administrativ byrde, at en virksomhed skal anvende faktureringsreglerne i købers land ved leverancer, hvor der er omvendt betalingspligt for momsen. Forlaget må anses at medføre en så væsentlig reduktion i virksomhedernes administrative byrder, at forslaget alene på den baggrund bør fremmes. Kritisk over for forslag til periodiseringsregler, der kan anses at gribe ind i den private aftalefrihed for leveranceperioder og betalingsfrister. Forslaget, hvorefter medlemslandene ikke må stille yderligere nationale krav til udstedelse og opbevaring af fakturaer, bør fastholde. Finder ikke, at forslaget i tilstrækkelig grad sikrer, at en faktura, udstedt i dét EU-land, hvor leverandøren er momsregistreret, er gyldig i hele EU. Antager, at forslaget til oplysningskrav om kundens momsregistreringsnr., skal gælde salg til momspligtige personer, idet kravet ikke kan opfyldes ved salg til ikke-momsregistrerede. Anmoder om at få præciseret, om forslaget til oplysningskrav om momsens forfaldstidspunkt afviger fra gældende ret, herunder om det flytter forfaldstidspunktet. Side 11 af 15

13 Dansk Landbrug og Landbrugsraadet Dansk Told- og Skatteforbund Finansrådet Foreningen Danske Revisorer Foreningen Registrerede Revisorer Adgang til at anvende toldkurs bør bevares. Ophævelse af de teknologiske krav til e- fakturering er afgørende for at opnå forslagets formål med udbredelse af e-fakturering og administrative lempelser. Kan støtte en EU-harmoniseret 6 års opbevaringsperiode. Uhensigtsmæssigt, hvis 5 års opbevaringsperiode for regnskabsmateriale udvides til 6 års opbevaringsperiode for momsfakturaer, hvorefter der vil være forskellig opbevaringsperiode for fakturaer efter bogføringsloven, respektive momslovgivningen. Uhensigtsmæssigt, hvis sælger i ét EU-land skal angive oplysninger på faktura om momsens forfaldstidspunkt i en EU-handel ifølge momslovgivningen i et andet EU-land. Oplysning om købers momsnr. på faktura ved indenlandsk handel vil forbedre kontrol, men vil øge virksomhedernes administrative byrder. Fjernelse af oplysningskrav om leveringsdato på faktura vil afskære SKAT fra kontrol af korrekt periodisering. Lempelse af krav om oversættelse af fakturaer til nationale sprog må ikke indebære, at SKAT skal afskæres fra i konkrete tilfælde at kræve samtlige fakturaer oversat. Stor administrativ udfordring, hvis pengeinstitutter skal til at sende faktura til alle kunder. Valutakurs, brugt ved den konkrete handel, bør benyttes. Imod 6 års opbevaringsperiode for fakturaer. Imod 6 års opbevaringsperiode for fakturaer. Side 12 af 15

14 Forslaget m.v. har endvidere været sendt i ekstern høring hos følgende danske organisationer m.v., der ikke har udtalt sig: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Dansk Arbejdsgiverforening, Danske Arkitekters Landsforbund, Dansk Byggeri, Dansk Ejendomsmæglerforening, Dansk Transport og Logistik, Den Almindelige Danske Lægeforening, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Foreningen af Speciallæger, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Forsikring & Pension, Hotel-, restaurant-, catering- og turisterhvervets hovedorganisation (HORESTA), Håndværksrådet, IT-Branchen, Kommunernes Landsforening, LO - Landsorganisationen, Praktiserende Lægers Organisation, Skatterevisorforeningen, Tandlægeforeningen samt Teknisk Landsforbund. 8. Generelle forventninger til andre medlemslandes holdninger Det forventes, at et flertal af medlemslande overordnet set vil være positivt indstillet over for formålet med - og hovedlinjerne i - forslaget. Et større antal medlemslande forventes dog også at udtrykke en vis skepsis over for forslagets balance mellem på den ene side lempelse af reglerne for at fremme udbredelsen af e-fakturering og på den anden side hensynet til bekæmpelse af svig. Et antal medlemslande, der som udgangspunkt gerne vil fremme en større udbredelse af e-fakturaer, finder dog også, at der bør stilles visse minimumskrav til formater for e-fakturaer, således at det ikke er enhver simpel , vedhæftet word-dokument eller pdf-fil, der skal kunne gøre det ud for en e-faktura. Endvidere forventes enkelte medlemslande at tage forbehold over for enkelte elementer i forslaget, der i særlig grad må anses at berøre disse landes nationale interesser. Det gælder således forslagene, der skærper forpligtelserne til at udstede faktura og indholdskravene til fakturaer, samt forslagene til lovvalgsregler og udformningen af disse. 9. Den danske regerings foreløbige generelle holdning Danmark er allerede langt fremme med at udnytte informations- og kommunikationsteknologi, herunder med hensyn til e-fakturering. Efter det seneste regeringsgrundlag Mulighedernes Samfund fra november 2007, skal Danmarks position som en af verdens førende it-nationer yderligere styrkes og udvikles. Regeringen finder, at de elementer i direktivforslaget, der har til formål at fjerne barrierer for udbredelsen af e-fakturering, mellem det offentlige og virksomheder og mellem virksomheder, og både inden for de enkelte EU-medlemslande, og på tværs af medlemslandenes grænser inden for Det Indre Marked, falder fint i tråd med den nationale danske digitaliseringsstrategi. Side 13 af 15

15 Regeringen vil dog støtte de medlemslande, der finder, at der bør stilles visse minimumskrav til formater m.v. for e-fakturaer, således at det ikke er enhver simpel , vedhæftet word-dokument eller pdf-fil, der skal kunne gøre det ud for en e-faktura. Regeringen kan støtte, at der skal være lovvalgsregler for udstedelse og opbevaring af fakturaer, men er samtidig åben over for en anden teknisk udformning af lovvalgsreglerne, end den af Kommissionen foreslåede. Samtidig er det en anden vigtig del af regeringens politik, at virksomhedernes administrative byrder skal lettes og forenkles, således at initiativ og virkelyst får de bedste betingelser for at udvikle sig til produktion og job. I den sammenhæng hilser regeringen det velkomment, at Europa-Kommissionen har fremsat det omhandlede forslag, der forventes at medføre betydelige lettelser af de løbende administrative byrder for virksomhederne inden for EU, herunder virksomhederne i Danmark. Samtidig må regeringen dog også udtrykke en principiel bekymring for de elementer i direktivforslaget, der på baggrund af høringssvarene fra danske erhvervsorganisationer må anses at medføre en forøgelse af virksomhedernes løbende administrative byrder eller irritationsbyrder. Dette gælder således: Regler for periodisering om momsens forfaldstidspunkt i forhold til den private aftalefrihed mellem uafhængige parter, krav om oplysning på faktura om forfaldstidspunktet for moms i det omfang, at dette forfaldstidspunkt afviger fra faktureringstidspunktet, krav om oplysning på faktura om købers momsregistreringsnummer ved indenlandsk handel med varer og ydelser, krav om udstedelse af faktura for momsfrie leverancer af varer og ydelser, samt 6 års opbevaringsperiode for fakturaer. Regeringen forventer derfor at tage mere eller mindre forbehold over for ovennævnte elementer i forslaget ved de indledende drøftelser af forslaget, og i forlængelse heraf vil regeringen om muligt arbejde for, at disse elementer enten bortfalder eller lempes. I forbindelse med den eksterne høring af forslaget hos danske organisationer og myndigheder, er der bl.a. rejst spørgsmål om fortolkningen af de foreslåede regler i sammenhæng med gældende danske momsregler. Regeringen vil søge at afklare evt. fortolkningstvivl og vil herefter tage det op til overvejelse, om regeringens holdning til forslaget skal justeres på et eller flere punkter. Side 14 af 15

16 Det følger endvidere af regeringsgrundlaget, at det er regeringens politik at styrke indsatsen over for sort arbejde og anden skatteunddragelse, som undergraver retsbevidstheden og finansieringen af velfærdssamfundet, og at regeringens fortsat vil slå ned på skatte- og afgiftsunddragelse. I dette perspektiv kan regeringen ikke støtte ophævelsen af betingelserne for afregningsbilag, der i en dansk sammenhæng må anses for et målrettet tiltag til at bekæmpe momsunddragelse, bl.a. inden for skrotbranchen. For god ordens skyld bemærkes, at regeringen ikke forventes at modsætte sig vedtagelsen af nye EU-regler om udvidet adgang til anvendelse af kasseregnskab og betalingsprincip for små virksomheder. Ved tidligere interne overvejelser om forslag i den retning, har dansk erhvervsliv ikke vist den store interesse herfor, og det forventes ikke, at Danmark vil benytte EU-reglerne til at gennemføre nationale regler på dette område. 10. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. Nærhedsnotat er fremsendt den 9. marts Side 15 af 15

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 16. marts 2010

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 16. marts 2010 Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 145 Offentligt 2. marts 2010 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 16. marts 2010 Dagsorden 1. udgave 1. (FF) Alternative investeringsenheder Politisk drøftelse

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Supplerende Grundnotat om

Supplerende Grundnotat om Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 194 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 9. marts 2009 9. marts 2009 J.nr. 2008-251-0115 Supplerende Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2008-251-0070 Dato: Til Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Til udvalgenes orientering vedlægges supplerende Grundnotat, høringsskema

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 1 I bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 168 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Notat J.nr. 2010-221-0034 Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om

Læs mere

Grundnotat- og nærhedsnotat

Grundnotat- og nærhedsnotat Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 29 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) J.nr. 13-4936463 Den 28. oktober 2013 Proces og Administration BL Grundnotat-

Læs mere

2. Baggrund Kommissionen har ved KOM(2016) 811 af 21. december 2016 fremsat forslag om ændring

2. Baggrund Kommissionen har ved KOM(2016) 811 af 21. december 2016 fremsat forslag om ændring Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 116 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets direktiv om ændring af momssystemdirektivet (direktiv 2006/112/EF) for så vidt angår midlertidig

Læs mere

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår:

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår: Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0677 Bilag 1 Offentligt SKATTEMINISTERIET Departementet Afgift 12. december 2007 Grundnotat om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF af 28. november

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 93 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 93 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 93 Offentligt Notat II 12. januar 2017 J.nr 16-1784570 Grund- og nærhedsnotat vedr. Europa-Kommissionens forslag til Rådets forordning om modernisering af momsreglerne

Læs mere

Revideret grund- og nærhedsnotat Nyt notat

Revideret grund- og nærhedsnotat Nyt notat Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0721 Bilag 2 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) J.nr. 13-4936463 Den 16. december 2013 Proces og Administration BL Revideret

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser.

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser. Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0002 Bilag 1 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Rådets forordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår særordninger

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget

Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 184 Offentligt J.nr. 2008-251-0070 Dato: 10. juni 2008 Til Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Til udvalgenes orientering vedlægges supplerende

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0569 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0569 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0569 Bilag 1 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår harmonisering og forenkling af visse

Læs mere

Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt 22. februar 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Dagsordenspunkt 4a: Bekæmpelse af momssvig Resumé Formandskabet ventes

Læs mere

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 66 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 26. november 2012 Grund- og nærhedsnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Grundnotat om. Resumé. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0805 Bilag 2 Offentligt. Notat. SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration

Grundnotat om. Resumé. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0805 Bilag 2 Offentligt. Notat. SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0805 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 20. januar 2009 20. januar 2009 J.nr. 2008-251-0115 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

Supplerende grundnotat om

Supplerende grundnotat om Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 9. juni 2008 9. juni 2008 J.nr. 2008-251-0070 Supplerende grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 158 Offentligt 23. februar 2009 Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten a) Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 20 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den teknologiske udvikling inden for e-fakturering og foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 99 Offentligt 26. februar 2008 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Foreløbig oversigt over rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 1. Implementering

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. juni 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Grundnotat om. Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår:

Grundnotat om. Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår: SKATTEMINISTERIET Departementet Afgifter 20. februar 2008 Grundnotat om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem med hensyn til behandlingen af

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 14. januar 2013 Supplerende grundnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer og

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted.

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. marts 2012 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0206 Bilag 1 Offentligt Notat J.nr. 12-0173735 Til Folketingets Europaudvalg (kopi til Folketingets Skatteudvalg) Grund- og nærhedsnotat EU-kommissionens forslag til Rådets

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt 3. november 2015 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015 1) Kommissionens handlingsplan for en kapitalmarkedsunion - Rådskonklusioner

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2015 COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Ungarn til

Læs mere

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 10 Offentligt Notat 30. juni 2015 J.nr. 15-0247969 Proces og Administration ABL GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. december 2007 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.8.2013 COM(2013) 585 final 2013/0284 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 21 endelig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 271 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 8. juli 2013 Proces og Administration Mhh GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGE TS EUROP AU D V AL G Klima-, Energi- og Bygnings ministeriet 31. oktober 2014 Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 12 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 11. februar 2005 /EBR/PVS Forslag til ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 96 Offentligt. Notat. 24.januar 2013 J.nr

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 96 Offentligt. Notat. 24.januar 2013 J.nr Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 96 Offentligt Notat 24.januar 2013 J.nr. 13-0002266 Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.1.2010 2009/0009(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc REVIDERET GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 55 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. november 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Skatteministeriet SKAT

Skatteministeriet SKAT Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 23 Offentligt Skatteministeriet SKAT 30. november 2007 J. nr. 07-172251 Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om Forslag til ændringer af Rådets forordning

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 564 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPMHE Sags nr.: 1109266 Dok. Nr.: 643094 Dato: 8. september 2011 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 87 Offentligt Notat J.nr. 2011-241-0029 12. december 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen 1)

Bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen 1) BEK nr 825 af 25/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-0430208 Senere ændringer til forskriften BEK nr 808 af 30/06/2015

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.06.2004 KOM(2004)436 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Portugal til at

Læs mere

14257/16 nd/nd/sl 1 DG G 2B

14257/16 nd/nd/sl 1 DG G 2B for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. november 2016 (OR. en) 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for dato: 9. november 2016 til: delegationerne Tidl. dok.

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 415 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 7. og 9. kontor, dep 3.1 og 2.1 Sagsnr.: dep 13175 Den 2. september 2008

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006

Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006 Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven og lov om lønsumsafgift (Ændrede momsregler for fritvalgsydelser og kunstdefinition samt

Læs mere

Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010

Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 75 Offentligt 30. november 2010 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 Der fremsendes dokumenter vedrørende følgende markerede

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 FORSLAG fra: modtaget: 6. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling)/ Udkast

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

Notat. Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt. 1. Resumé. 2. Baggrund. Til Folketingets Europaudvalg

Notat. Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt. 1. Resumé. 2. Baggrund. Til Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg 2. februar 2016 J.nr. 15-2917515 Moms, Afgifter og Told HMH Notat Hermed fremsendes notat vedrørende EU-Kommissionens

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 408 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 408 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 408 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 1. september 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere