Folketinget - Skatteudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketinget - Skatteudvalget"

Transkript

1 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 250 Offentligt J.nr.: Dato: 2. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes til orientering grundnotat til Folketingets Europaudvalg om Europa-Kommissionens forslag af 28. januar 2009 til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem med hensyn til faktureringsregler, KOM(2009)21 - med fortolkningsbidrag i form af Europa-Kommissionens Meddelelse af 28. januar 2009 til Rådet om den teknologiske udvikling inden for e-fakturering og foranstaltninger til yderligere forenkling, modernisering og harmonisering af regler for fakturering med hensyn til merværdiafgift, KOM(2009)20. Med venlig hilsen Marie Færch

2 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 250 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 30. marts marts 2009 J.nr Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om Europa-Kommissionens forslag af 28. januar 2009 til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem med hensyn til faktureringsregler, KOM(2009)21 - med fortolkningsbidrag i form af Europa-Kommissionens Meddelelse af 28. januar 2009 til Rådet om den teknologiske udvikling inden for e-fakturering og foranstaltninger til yderligere forenkling, modernisering og harmonisering af regler for fakturering med hensyn til merværdiafgift, KOM(2009)20. Notatet oversendes til Folketingets Skatteudvalg til orientering. Resumé På baggrund af EF-traktatens artikel 93, der kræver høring af Europa- Parlamentet og enstemmig vedtagelse af medlemslandene, har Europa- Kommissionen ved KOM(2009)21 af 28. januar 2009 fremsat forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem med hensyn til faktureringsregler. Der foreslås ændringer af momssystemdirektivet for så vidt angår: Momsens forfaldstidspunkt, herunder ved varehandel mellem virksomheder inden for EU Tidspunkt og grundlag for fradrag for købsmoms Pligt og adgang til at udstede faktura Indhold af fakturaer E-fakturering og forenklinger Opbevaring af fakturaer Den 1. januar 2013 foreslås som frist for ikrafttrædelse af medlemslandenes lovgivning til national gennemførelse af et vedtaget forslag. Inden for Skatteministeriets område vil gennemførelsen af et vedtaget forslag kræve ændringer af momsloven og momsbekendtgørelsen. Side 1 af 15

3 1. Baggrund Europa-Kommissionen har ved KOM(2009)21 af 28. januar 2009 fremsat forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem med hensyn til faktureringsregler. Forslaget er oversendt til Rådet den 20. februar 2009 i dansk sprogversion. Forslaget er fremsat med hjemmel i EF-traktatens artikel 93, der kræver høring af Europa-Parlamentet og enstemmig vedtagelse af medlemslandene. Forslaget drøftes af Rådets Fiskal-arbejdsgruppe og herefter af COREPER, før forslaget kommer til politisk drøftelse og evt. senere vedtagelse hos Rådet (ECOFIN). 2. Forslagets formål og indhold Formål Formålet med forslaget er at fastsætte et moderne og harmoniseret regelsæt, der forenkler krav til virksomhederne om udstedelse, modtagelse, indhold, opbevaring m.v. af fakturaer, og som giver medlemslandenes skatteforvaltninger effektive midler til at sikre, at der betales moms. Forslagets formål understøtter dermed fire nøgleaspekter i Kommissionens program: Lettelse af erhvervslivets administrative byrder. Fremme af små og mellemstore virksomheder. Øget brug af elektronisk fakturering (e-fakturering). Mere effektiv bekæmpelse af snyd med skat, moms og afgifter. Europa-Kommissionen vurderer selv, at en gennemførelse af forslaget vil medføre en reduktion af de administrative byrder for virksomhederne inden for EU med ca. 135 mia. danske kr. efter EU s kriterier for måling af virksomhedernes administrative byrder. Indhold Momsens forfaldstidspunkt, herunder ved varehandel mellem virksomheder inden for EU Præcisering af betingelserne for momsfri overførsel af varer fra en virksomhed i et EU-land til en filial af samme virksomhed i et andet EU-land. Leveringstidspunktet for varer og dermed forfaldstidspunktet for erhvervelsesmoms ved leveringen af varer fra en virksomhed i ét EU-land til en virksomhed i et andet EU-land, hvilken leveringen strækker sig ud i en periode på mere end én måned, periodiseres til udgangen af hver måned, fra og med måned nr. 2 for leveringen. Side 2 af 15

4 Hvis der ikke udstedes faktura, eller hvis faktura udstedes for sent, forfalder momsen den 15. i den måned, der følger efter måneden, hvori den momspligtige leverance fandt sted. Præcisering, hvormed det entydigt fastslås, at tidspunktet for en virksomheds erhvervelse af varer fra en virksomhed i et andet EU-land, og dermed forfaldstidspunktet for erhvervelsesmomsen, skal bestemmes efter leveringstidspunktet for de samme varer. De almindelige periodiseringsregler, herunder 15-dages-fristen for udstedelse af faktura, skal ikke gælde ved levering/erhvervelse af varer mellem virksomheder inden for EU. Tidspunkt og grundlag for fradrag for købsmoms Som hovedregel skal der være ligestilling mellem sælgers forpligtelse til at udstede faktura og købers forpligtelse til at besidde faktura som betingelse for at kunne foretage fradrag for købsmoms. Som undtagelse får medlemslandene fortsat mulighed for at indrømme køber fradrag for købsmoms på et andet grundlag end faktura. Medlemslandene får adgang til at give små virksomheder, hvis årlige omsætning ikke overstiger 16 mio. kr., tilladelse til at anvende kasseregnskab og betalingsprincippet for både salgsmoms og købsmoms. Pligt og adgang til at udstede faktura Medlemslandene må ikke påføre virksomhederne andre forpligtelser med hensyn til udstedelse og opbevaring af faktura, end hvad der følger af momssystemdirektivet 2006/112/EF, og uanset om fakturaerne er sendt eller er tilgængelige i papirform eller elektronisk form. Lovvalgsregler : De regler om udstedelse af faktura ved handel mellem virksomheder inden for EU, der finder anvendelse, er reglerne i dét medlemsland, som har tildelt en momspligtig person et momsregistreringsnummer til at foretage levering af varer og ydelser. Alternativt, hvis der ikke er et momsregistreringsnummer: Medlemslandet, hvori leverandøren har etableret sin virksomhed eller har et fast driftssted, hvorfra leverancen har fundet sted. Eller i mangel heraf: Medlemslandet, hvori leverandøren har permanent adresse eller sædvanligt opholdssted. Ved handel af varer og ydelser mellem virksomheder inden for EU, hvor kunden er betalingspligtig for momsen af leverancen, gælder fakturareglerne i dét medlemsland, der har tildelt den betalingspligtige kunde et momsregistreringsnummer til at modtage leverancen. Side 3 af 15

5 En virksomhed i et medlemsland, der leverer varer og ydelser direkte til en forbruger i et andet medlemsland, får adgang til at udstede en forenklet faktura for en sådan leverance. Ændring af regler om udstedelse af forenklet faktura, ved kreditnotaer, leverancer under kr. og momsfritagne leverancer, mellem virksomheder, eller ved leverancer fra virksomhed til forbruger, inden for samme medlemsland eller mellem medlemslande. Herunder foreslås det at ophæve medlemslandenes adgang til at fritage leverandører af momsfrie leverancer for forpligtelse til at udstede faktura for de momsfrie leverancer. Fakturaen for en momsfri leverance, der herefter skal udstedes, skal som udgangspunkt opfylde indholdskravene til fuldstændig eller regulær faktura. Dette suppleres af et forslag, hvorefter medlemslandene kan give leverandøren af en momsfri leverance til en forbruger inden for samme EU-land mulighed for alene at skulle opfylde indholdskravene til forenklet faktura. Endvidere foreslås ophævelse af betingelser for anvendelse af afregningsbilag, d.v.s. tilfælde, hvor kunden udsteder fakturaen i leverandørens sted. Dette foreslås erstattet med et krav om, at det skal anføres på fakturaen, hvis der er tale om en afregningssituation. Frist for udstedelse af faktura fastsættes til den 15. i den måned, der følger efter måneden, hvori den momspligtige transaktion fandt sted. Indhold af fakturaer Ændrede regler for indhold af regulær faktura. Herunder foreslås det indført som krav både ved indenlandsk handel inden for et EU-land og ved grænseoverskridende handel inden for EU s Indre Marked, at kundens momsregistreringsnummer skal anføres i fuldstændig faktura. Efter de gældende regler, er der kun krav om angivelse af kundens momsregistreringsnummer, hvis det er kunden og ikke leverandøren, der er betalingspligtig for momsen, eller hvis der er tale om en grænseoverskridende vareleverance mellem en virksomhed i et EU-land til en virksomhed i et andet EU-land. Endvidere foreslås det gældende oplysningskrav om angivelse på faktura af dato for leverance af varer og ydelser ændret til et nyt oplysningskrav om angivelse på faktura af forfaldstidspunktet for momsen af leverancen. Den foreslåede ændring er bl.a. begrundet med, at kunden dermed skulle få kendskab til rette periode for fradrag for købsmoms. En virksomhed i ét medlemsland, der leverer varer og ydelser til en kunde i et andet medlemsland, hvilken kunde er betalingspligtig for momsen af leverancen, kan undlade at angive den pågældende momssats og momsbeløbet på fakturaen, idet kunden bedre kender disse oplysninger. Forenklet faktura ved kreditnotaer, leverancer under kr. og indenlandsk momsfritagne leverancer mellem virksomheder, eller ved leverancer fra virksomhed til forbruger, inden for samme medlemsland eller mellem medlemslande. Side 4 af 15

6 Regler for indhold af forenklet faktura. Frem for omregning af momsbeløb efter leverancens toldkurs, skal omregning af momsbeløb til national valuta ske efter Den Europæiske Centralbanks senest offentliggjorte vekslingskurs, i forhold til momsens forfaldstidspunkt. Adgang for myndighederne i medlemslandet, der modtager leverancer af varer og ydelser, til at kræve (samtlige) fakturaer vedrørende disse leverancer oversat til det pågældende medlemslands nationale sprog af hensyn til kontrol lempes til, at myndighederne i medlemslandet, hvori momsen skal betales, kan kræve visse fakturaer oversat af hensyn til kontrol. E-fakturering og forenklinger Ophævelse af en række betingelser for anvendelse af e-faktura, hvorefter modtageren skal være indforstået med udstedelse af e-fakturaer, og at der skal anvendes enten avanceret digital signatur, elektronisk dataudveksling (EDI) eller andre metoder i henhold til den eller de berørte medlemslandes accept for at sikre ægtheden af oprindelse og integritet for indholdet af e-fakturaer. Dette delforslag udgør et kerneområde for forslaget, hvorefter reglerne om e- fakturering bør være neutrale over for valg af teknologi, idet der ikke er udsigt til en brugbar fælles teknologi, og da en teknologineutral tilgang med ligebehandling af papir- og e-fakturaer ikke kan anses at forringe skatteforvaltningernes momskontrol. På baggrund af forudgående høring af Momskomiteen, kan medlemslandene fastsætte, at fakturaer alene skal opfylde kravene til forenklet faktura, hvis det fakturerede beløb er mellem og kr., og hvor særlige branche- eller tekniske forhold vanskeliggør opfyldelsen af samtlige krav til regulær faktura. Dette skal dog ikke gælde ved varehandel mellem virksomheder inden for EU og ved handel med varer og ydelser mellem virksomheder inden for EU, hvor kunden er betalingspligtig for momsen af leverancen. Opbevaring af fakturaer Konsekvensrettelser og præciseringer. Lovvalgs-regel : De regler om opbevaring af fakturaer, der finder anvendelse, er reglerne i dét medlemsland, hvori personen, der er betalingspligtig for momsen, har etableret sin virksomhed eller har et fast driftssted, hvorfra eller hvortil leverancen har fundet sted. Eller i mangel heraf: Medlemslandet, hvori den momsbetalingspligtige person har permanent adresse eller sædvanligt opholdssted. En momspligtig persons forpligtelse til at opbevare fakturaer begrænses til en periode på 6 år. Ophævelse af bestemmelse om, at medlemslandene kan fastsætte krav om, at ikke momspligtige personer opbevarer fakturaer. Side 5 af 15

7 Med henblik på kontrol, får myndighederne i medlemslandet, hvori momsen skal betales, adgang til dataoverførsel af e-fakturaer. Dette svarer til den dataadgang, som myndighederne i medlemslandet, hvori leverandøren er etableret, har efter gældende ret. (Foreslået) Frist for ikrafttrædelse af medlemslandenes lovgivning til national gennemførelse Den 1. januar Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal i henhold til EF-Traktatens artikel 93 høres. Der foreligger endnu ikke en udtalelse. 4. Nærhedsprincippet Europa-Kommissionen anfører, at forslaget er omfattet af EU s eksklusive kompetence, når det gælder de harmoniserede regler for det fælles momssystem. Derfor anses forslaget for at være i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Den danske regering anerkender, at forslaget må anses for at være i overensstemmelse med nærhedsprincippet. 5. Gældende ret Lov om merværdiafgift (momsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 14. oktober Lovens 23-25, 34, stk. 1, nr. 6, 37 samt 52-52a gennemfører en række af de omhandlede bestemmelser i gældende direktiv 2006/112/EF, der angår periodisering, fradrag, fakturering m.v. Efter momslovens 52, stk. 4, er skatteministeriet bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om krav til fakturering. Denne bemyndigelse er udmøntet i 40-49, i bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006 om merværdiafgiftsloven (momsloven), der gennemfører en række af de mere detaljerede bestemmelser i gældende direktiv 2006/112/EF, der angår fakturering. Efter gældende direktiv 2006/112/EF, er det obligatorisk for medlemslandene at fastsætte krav om bl.a. digital signatur og elektronisk dataudveksling (EDI) eller tilsvarende metoder, når det gælder e-fakturering ved handel med varer og ydelser inden for Det Indre Marked. Danmark har benyttet den fakultative adgang til at fastsætte de samme krav, når det gælder e-fakturering ved indenlandsk handel med varer og ydelser, jf. momsbekendtgørelsens 45. Side 6 af 15

8 Endvidere indeholder momsbekendtgørelsens 56, stk. 2 og 63, stk. 1, bestemmelser, der giver adgang til, at danske virksomheder kan føre kasseregnskab, dog betinget af en regulering af salgsmoms og købsmoms ved fakturerede, ikke betalte leverancer af varer og ydelser. Bilag i form af fakturaer udgør regnskabsmateriale efter bogføringslovens 3, stk. 1, nr. 4, jf. lovens 5, 1. pkt., idet fakturaer for udgående leverancer udgør interne bilag, mens fakturaer for indgående leverancer udgør eksterne bilag efter bogføringslovens 5, pkt. Efter bogføringslovens 10, stk. 1, 1. pkt., skal den bogføringspligtige opbevare regnskabsmaterialet på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører. Endvidere kan danske myndigheder efter bogføringslovens 15, stk. 1, 3. pkt. kræve, at regnskabsmateriale, bortset fra eksterne bilag, der er affattet på andre sprog end dansk, vederlagsfrit oversættes til dansk. Efter 3, i bekendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder, der er udstedt efter lov om offentlige betalinger, har danske virksomheder, der leverer varer og tjenesteydelser til det offentlige i Danmark, pligt til at sende elektroniske regninger for leverancerne. Endvidere følger det af bekendtgørelsens 5, stk. 3, at det offentlige kan udskyde betalingen til en privat leverandør, hvis den pågældende leverandør ikke har sendt regningen for sin leverance elektronisk. 6. Konsekvenser Lovgivningsmæssige konsekvenser Inden for Skatteministeriets område vil gennemførelsen af et vedtaget forslag kræve ændringer af momsloven og af momsbekendtgørelsen. Gennemførelse af EU-harmoniserede regler efter momsdirektivet om 6 års opbevaringsperiode for momsfakturaer og strammere betingelser for myndighedskrav om oversættelse af momsfakturaer til nationale sprog, vil gælde særskilt for momsfakturaer i forhold til de generelle bestemmelser om opbevaring og oversættelse af regnskabsmateriale efter den danske bogføringslovs 10 og 15. Der har været udtrykt bekymring for, at EU-forslaget evt. kunne få som konsekvens, at det efter Finansministeriets bekendtgørelse nr. 991 af 7. oktober 2004 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder ikke længere vil kunne kræves, at en privat dansk virksomhed, der leverer varer og tjenesteydelser til det offentlige, skal anvende e-faktura, samt særlige standarder og formater herfor, som betingelse for at få betaling for leverancerne. På baggrund af forespørgsel herom, har Kommissionens Generaldirektorat for Beskatning og Toldunionen tilkendegivet, at de betragter forholdet således, at danske offentlige myndigheder og deres private leverandører indgår som parter i en privat kontrakt, hvorefter anvendelsen af e-faktura, samt særlige standarder og formater herfor, indgår som private aftalevilkår. Side 7 af 15

9 Derfor skulle (en vedtagelse af) momsfakturaforslaget ikke få konsekvenser for den danske retstilstand ifølge bekendtgørelse nr. 991 af 7. oktober Generaldirektorat for Beskatning og Toldunionen tager dog forbehold for evt. anden EU-regulering uden for det fiskale område og dermed kompetenceområdet for Generaldirektorat for Beskatning og Toldunionen, f.eks. regulering til at modvirke handelshindringer for offentlige indkøb inden for Det Indre Marked, der kunne tænkes at have eller få konsekvenser for den danske ordning. Statsfinansielle konsekvenser Forslaget skønnes ikke at have væsentlige statsfinansielle konsekvenser. Dog bemærker SKAT, at hvis Danmark vælger at udnytte den fakultative adgang til at gennemføre en udvidet adgang for små virksomheder til at anvende kasseregnskab og betalingsprincip, vil det indebære, at de omfattede virksomheder modsat i dag vil kunne opnå fradrag for tab på fakturerede, ikke betalte leverancer, og at den foreslåede ophævelse af betingelserne for at anvende afregningsbilag, dvs. tilfælde, hvor kunden udsteder faktura i leverandørens sted, der er gennemført i den danske momsbekendtgørelses 47, vil give SKAT færre muligheder for at modvirke momssvig inden for betændte brancher og forretningsmiljøer i Danmark som f.eks. i skrotbranchen, hvor afregningsbilag anvendes som led i besvigelserne. En vedtagelse og gennemførelse af disse elementer fra forslaget i dansk lovgivning vil således kunne medføre et tab af momsprovenu for Danmarks vedkommende, idet det dog ikke er muligt at skønne over omfanget af de potentielle provenutab. Samfundsøkonomiske konsekvenser Forslaget skønnes ikke at få væsentlige samfundsøkonomiske konsekvenser. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Europa-Kommissionen vurderer selv, at en gennemførelse af forslaget vil medføre en reduktion af de administrative byrder for virksomhederne inden for EU med ca. 135 mia. danske kr., efter EU s kriterier for måling af virksomhedernes administrative byrder. I national dansk sammenhæng er Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) er blevet kontaktet med henblik på at vurdere forslagets administrative konsekvenser for dansk erhvervsliv. Side 8 af 15

10 CKR vurderer overordnet, at forslaget vil medføre: Forøgelse af de løbende omkostninger til tidsforbruget ved virksomhedernes administration som følge af delforslag om flere oplysningskrav ved udsendelse af fakturaer m.v. Lettelse af de løbende omkostninger til tidsforbruget ved virksomhedernes administration som følge af andre delforslag om færre oplysningskrav ved udsendelse af fakturaer m.v. Omstillingsomkostninger, dvs. engangsudgifter til ændringer i virksomhedernes administration som følge af visse delforslag, f.eks. engangsudgifter til justering af virksomhedernes økonomistyringssystemer. Lettelser og forøgelse af irritationsbyrder, dvs. byrder, som virksomhederne oplever som irriterende, f.eks. krav om indberetninger og frister, der virker formålsløse, og som ikke er harmoniserede eller fornuftigt begrundede. Elementer i forslaget, der må anses at lette de løbende administrative byrder: Ophævelse af teknologiske krav og betingelser for anvendelse af e- fakturering. På baggrund af det allerede høje niveau for udvikling og anvendelse af IT i Danmark, vurderes den største lempelse at kunne ske ved danske virksomheders fremsendelse og modtagelse af e-fakturaer som led i handel med virksomheder i andre EU-lande, og knap så meget ved e- fakturering ved danske virksomheders indenlandske handel. Adgang til at udstede forenklet faktura, frem for regulær eller fuldstændig faktura. Lempelse af indholdskrav til regulær faktura, når kunden er betalingspligtig for momsen. Elementer i forslaget, der må anses at lette irritationsbyrder : Indførelse af lovvalgsregler for udstedelse og opbevaring af fakturaer. Indholdskrav til forenklet faktura, dog forbundet med visse omstillingsomkostninger, jf. nedenfor. Side 9 af 15

11 Elementer i forslaget, der må anses at forøge de løbende administrative byrder: Udvidelse af oplysningskravene i en regulær momsfaktura, herunder krav om oplysning om købers momsregistreringsnummer ved indenlandsk handel med varer og tjenesteydelser, idet dette oplysningskrav allerede gælder ved EU-handel. Her vil det dog gøre en forskel for en evt. byrdeforøgelse, om en leverandør har en fast kundekreds med kendte momsregistreringsnumre, i forhold til en leverandør med en mere flygtig eller udskiftelig kundekreds, hvor leverandøren evt. vil skulle bruge tid på at finde frem til den enkelte kundes momsregistreringsnummer. Indførelse af krav om udstedelse af faktura, selv om de varer og tjenesteydelser, der skal leveres, ikke er indenlandsk momspligtige. Byrden vurderes dog til at være en udvidet, eksisterende byrde, frem for en helt ny byrde, idet der i dag må anses at være krav om eller praksis for udstedelse af regning eller kassebon - også for momsfrie leverancer. Element i forslaget, der må anses at medføre irritationsbyrde : Harmoniseret opbevaringsperiode for fakturaer på 6 år, set i forhold til den 5-årige opbevaringsperiode for regnskabsmateriale, herunder fakturaer, efter den danske bogføringslov. På den ene side har dansk erhvervsliv tidligere bemærket, at EU- eller international harmonisering af krav og frister reducerer irritationsbyrder betragteligt. På den anden side forudses en 6 års opbevaringsperiode at få som konsekvens, at danske virksomheder opbevarer al regnskabsmateriale, herunder momsfakturaer, i 6 år for at undgå en opdeling af regnskabsmaterialet efter opbevaringsperiode. Elementer i forslaget, der må kan anses at medføre omstillingsomkostninger: Ændrede bestemmelser om periodisering af momsens forfaldstidspunkt. Ændret oplysningskrav på regulær faktura - fra angivelse af dato for leverance af varer og ydelser til angivelse af forfaldstidspunktet for momsen af leverancen. Krav om oplysning om værdien af leverede varer og tjenesteydelser på forenklet faktura. CKR bemærker gennemgående, at der ikke foreligger præcise oplysninger om antallet af danske virksomheder, der vil være omfattet af lettelser og forøgelser af de løbende administrative byrder som følge af forslaget, og at det derfor ikke er muligt at kvantificere lettelser og forøgelser af virksomhedernes løbende administrative byrder efter de danske kriterier for måling heraf. Side 10 af 15

12 7. Høring De danske sprogversioner af 20. februar 2009 af selve direktivforslaget og af fortolkningsbidraget hertil i form af Europa-Kommissionens Meddelelse til Rådet om den teknologiske udvikling inden for e-fakturering m.v. har været sendt i ekstern høring hos følgende danske organisationer m.v., der har udtalt sig: Advokatsamfundet, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Landbrug, Dansk Told- og Skatteforbund, Finansrådet, Foreningen af Danske Revisorer, Foreningen af Registrerede Revisorer, Landbrugsraadet og Sund & Bælt Holding A/S. Advokatsamfundet samt Sund & Bælt Holding A/S har udtalt, at de ikke har bemærkninger til forslaget. Resumé af de indholdsmæssige kommentarer fra høringssvar, afgivet af Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Landbrug og Landbrugsraadet, Dansk Told- og Skatteforbund, Finansrådet, Foreningen af Danske Revisorer og Foreningen af Registrerede Revisorer: Organisation Dansk Erhverv Dansk Industri Høringssvar Administrativ byrde, at en virksomhed skal anvende faktureringsreglerne i købers land ved leverancer, hvor der er omvendt betalingspligt for momsen. Forlaget må anses at medføre en så væsentlig reduktion i virksomhedernes administrative byrder, at forslaget alene på den baggrund bør fremmes. Kritisk over for forslag til periodiseringsregler, der kan anses at gribe ind i den private aftalefrihed for leveranceperioder og betalingsfrister. Forslaget, hvorefter medlemslandene ikke må stille yderligere nationale krav til udstedelse og opbevaring af fakturaer, bør fastholde. Finder ikke, at forslaget i tilstrækkelig grad sikrer, at en faktura, udstedt i dét EU-land, hvor leverandøren er momsregistreret, er gyldig i hele EU. Antager, at forslaget til oplysningskrav om kundens momsregistreringsnr., skal gælde salg til momspligtige personer, idet kravet ikke kan opfyldes ved salg til ikke-momsregistrerede. Anmoder om at få præciseret, om forslaget til oplysningskrav om momsens forfaldstidspunkt afviger fra gældende ret, herunder om det flytter forfaldstidspunktet. Side 11 af 15

13 Dansk Landbrug og Landbrugsraadet Dansk Told- og Skatteforbund Finansrådet Foreningen Danske Revisorer Foreningen Registrerede Revisorer Adgang til at anvende toldkurs bør bevares. Ophævelse af de teknologiske krav til e- fakturering er afgørende for at opnå forslagets formål med udbredelse af e-fakturering og administrative lempelser. Kan støtte en EU-harmoniseret 6 års opbevaringsperiode. Uhensigtsmæssigt, hvis 5 års opbevaringsperiode for regnskabsmateriale udvides til 6 års opbevaringsperiode for momsfakturaer, hvorefter der vil være forskellig opbevaringsperiode for fakturaer efter bogføringsloven, respektive momslovgivningen. Uhensigtsmæssigt, hvis sælger i ét EU-land skal angive oplysninger på faktura om momsens forfaldstidspunkt i en EU-handel ifølge momslovgivningen i et andet EU-land. Oplysning om købers momsnr. på faktura ved indenlandsk handel vil forbedre kontrol, men vil øge virksomhedernes administrative byrder. Fjernelse af oplysningskrav om leveringsdato på faktura vil afskære SKAT fra kontrol af korrekt periodisering. Lempelse af krav om oversættelse af fakturaer til nationale sprog må ikke indebære, at SKAT skal afskæres fra i konkrete tilfælde at kræve samtlige fakturaer oversat. Stor administrativ udfordring, hvis pengeinstitutter skal til at sende faktura til alle kunder. Valutakurs, brugt ved den konkrete handel, bør benyttes. Imod 6 års opbevaringsperiode for fakturaer. Imod 6 års opbevaringsperiode for fakturaer. Side 12 af 15

14 Forslaget m.v. har endvidere været sendt i ekstern høring hos følgende danske organisationer m.v., der ikke har udtalt sig: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Dansk Arbejdsgiverforening, Danske Arkitekters Landsforbund, Dansk Byggeri, Dansk Ejendomsmæglerforening, Dansk Transport og Logistik, Den Almindelige Danske Lægeforening, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Foreningen af Speciallæger, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Forsikring & Pension, Hotel-, restaurant-, catering- og turisterhvervets hovedorganisation (HORESTA), Håndværksrådet, IT-Branchen, Kommunernes Landsforening, LO - Landsorganisationen, Praktiserende Lægers Organisation, Skatterevisorforeningen, Tandlægeforeningen samt Teknisk Landsforbund. 8. Generelle forventninger til andre medlemslandes holdninger Det forventes, at et flertal af medlemslande overordnet set vil være positivt indstillet over for formålet med - og hovedlinjerne i - forslaget. Et større antal medlemslande forventes dog også at udtrykke en vis skepsis over for forslagets balance mellem på den ene side lempelse af reglerne for at fremme udbredelsen af e-fakturering og på den anden side hensynet til bekæmpelse af svig. Et antal medlemslande, der som udgangspunkt gerne vil fremme en større udbredelse af e-fakturaer, finder dog også, at der bør stilles visse minimumskrav til formater for e-fakturaer, således at det ikke er enhver simpel , vedhæftet word-dokument eller pdf-fil, der skal kunne gøre det ud for en e-faktura. Endvidere forventes enkelte medlemslande at tage forbehold over for enkelte elementer i forslaget, der i særlig grad må anses at berøre disse landes nationale interesser. Det gælder således forslagene, der skærper forpligtelserne til at udstede faktura og indholdskravene til fakturaer, samt forslagene til lovvalgsregler og udformningen af disse. 9. Den danske regerings foreløbige generelle holdning Danmark er allerede langt fremme med at udnytte informations- og kommunikationsteknologi, herunder med hensyn til e-fakturering. Efter det seneste regeringsgrundlag Mulighedernes Samfund fra november 2007, skal Danmarks position som en af verdens førende it-nationer yderligere styrkes og udvikles. Regeringen finder, at de elementer i direktivforslaget, der har til formål at fjerne barrierer for udbredelsen af e-fakturering, mellem det offentlige og virksomheder og mellem virksomheder, og både inden for de enkelte EU-medlemslande, og på tværs af medlemslandenes grænser inden for Det Indre Marked, falder fint i tråd med den nationale danske digitaliseringsstrategi. Side 13 af 15

15 Regeringen vil dog støtte de medlemslande, der finder, at der bør stilles visse minimumskrav til formater m.v. for e-fakturaer, således at det ikke er enhver simpel , vedhæftet word-dokument eller pdf-fil, der skal kunne gøre det ud for en e-faktura. Regeringen kan støtte, at der skal være lovvalgsregler for udstedelse og opbevaring af fakturaer, men er samtidig åben over for en anden teknisk udformning af lovvalgsreglerne, end den af Kommissionen foreslåede. Samtidig er det en anden vigtig del af regeringens politik, at virksomhedernes administrative byrder skal lettes og forenkles, således at initiativ og virkelyst får de bedste betingelser for at udvikle sig til produktion og job. I den sammenhæng hilser regeringen det velkomment, at Europa-Kommissionen har fremsat det omhandlede forslag, der forventes at medføre betydelige lettelser af de løbende administrative byrder for virksomhederne inden for EU, herunder virksomhederne i Danmark. Samtidig må regeringen dog også udtrykke en principiel bekymring for de elementer i direktivforslaget, der på baggrund af høringssvarene fra danske erhvervsorganisationer må anses at medføre en forøgelse af virksomhedernes løbende administrative byrder eller irritationsbyrder. Dette gælder således: Regler for periodisering om momsens forfaldstidspunkt i forhold til den private aftalefrihed mellem uafhængige parter, krav om oplysning på faktura om forfaldstidspunktet for moms i det omfang, at dette forfaldstidspunkt afviger fra faktureringstidspunktet, krav om oplysning på faktura om købers momsregistreringsnummer ved indenlandsk handel med varer og ydelser, krav om udstedelse af faktura for momsfrie leverancer af varer og ydelser, samt 6 års opbevaringsperiode for fakturaer. Regeringen forventer derfor at tage mere eller mindre forbehold over for ovennævnte elementer i forslaget ved de indledende drøftelser af forslaget, og i forlængelse heraf vil regeringen om muligt arbejde for, at disse elementer enten bortfalder eller lempes. I forbindelse med den eksterne høring af forslaget hos danske organisationer og myndigheder, er der bl.a. rejst spørgsmål om fortolkningen af de foreslåede regler i sammenhæng med gældende danske momsregler. Regeringen vil søge at afklare evt. fortolkningstvivl og vil herefter tage det op til overvejelse, om regeringens holdning til forslaget skal justeres på et eller flere punkter. Side 14 af 15

16 Det følger endvidere af regeringsgrundlaget, at det er regeringens politik at styrke indsatsen over for sort arbejde og anden skatteunddragelse, som undergraver retsbevidstheden og finansieringen af velfærdssamfundet, og at regeringens fortsat vil slå ned på skatte- og afgiftsunddragelse. I dette perspektiv kan regeringen ikke støtte ophævelsen af betingelserne for afregningsbilag, der i en dansk sammenhæng må anses for et målrettet tiltag til at bekæmpe momsunddragelse, bl.a. inden for skrotbranchen. For god ordens skyld bemærkes, at regeringen ikke forventes at modsætte sig vedtagelsen af nye EU-regler om udvidet adgang til anvendelse af kasseregnskab og betalingsprincip for små virksomheder. Ved tidligere interne overvejelser om forslag i den retning, har dansk erhvervsliv ikke vist den store interesse herfor, og det forventes ikke, at Danmark vil benytte EU-reglerne til at gennemføre nationale regler på dette område. 10. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. Nærhedsnotat er fremsendt den 9. marts Side 15 af 15

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 168 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Notat J.nr. 2010-221-0034 Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om

Læs mere

Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget

Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 184 Offentligt J.nr. 2008-251-0070 Dato: 10. juni 2008 Til Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Til udvalgenes orientering vedlægges supplerende

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 20 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den teknologiske udvikling inden for e-fakturering og foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 14. januar 2013 Supplerende grundnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer og

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 21 endelig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.1.2010 2009/0009(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. marts 2009 2009-0018853 /mtg Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

6. I 25 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Ved løbende erhvervelse af varer, der er nævnt i

6. I 25 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Ved løbende erhvervelse af varer, der er nævnt i Lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Fremsat den 9. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011)

Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 248 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011) Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven 1, opkrævningsloven,

Læs mere

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0348 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 7. januar 2013 Proces og Administration ABL SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for EU-patentet, KOM(2010) 350

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1) Lovforslag nr. L 19 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1) (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Indhold Kontakt Sandra Erichsen T: 8932 5654 E: sae@pwc.dk Irene Drejsig Petersen T: 3945 3424 E: idp@pwc.dk Hvad skal du være opmærksom på ved en leverance

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Momsinstruks Version.: 30.06.2007

Momsinstruks Version.: 30.06.2007 Indholdsfortegnelse MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 2 INDLEDNING... 2 HOVEDPRINCIPPER... 2 1) HVOR DER HANDLES... 3 2) HVEM DER HANDLES MED... 3 INDLAND... 3 UDLAND... 3 3) HVAD DER HANDLES... 3

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 3. oktober 2014

(Gældende) Udskriftsdato: 3. oktober 2014 (Gældende) Udskriftsdato: 3. oktober 2014 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0161737 Senere ændringer til forskriften LBK nr 11 af 06/01/2014 LBK nr 185 af 18/02/2014 LBK

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Plantedirektoratet/departement Sagsnr.: PD 11-2221-000001/Dep. sagsnr.: 10815 Den 29. juni 2011 FVM 903 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt NOTAT 4. november 2014 14/08289-1 miv-dep Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til ændring af bogføringsloven (Opbevaring af elektronisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0807 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. februar 2008 REAL j.nr. 722-0001 klm/aba/lt Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Læs mere

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0822 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0822 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0822 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 4 oktober 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

Samlenotat til Folketingets Skatteudvalg vedr. ECOFIN den 14. maj 2013

Samlenotat til Folketingets Skatteudvalg vedr. ECOFIN den 14. maj 2013 Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 189 Offentligt Samlenotat til Folketingets Skatteudvalg vedr. ECOFIN den 14. maj 2013 Enhed INTOKO, International Økonomi Sagsbehandler - Koordineret med Øvrige

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Forslag. Til. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1

Forslag. Til. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 Skatteministeriet Udkast 16. december 2013 Forslag Til Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 (Ændring af leveringsstedet for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl.

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Journalistforbund, har Told- og Skattestyrelsen i samarbejde

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 122 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-511-0075 Dato: 28. marts 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. august 2008 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2008-748/21-0336 Dok.: CWS40859 O V E R S I G T over høringssvar vedrørende

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Finanstilsynet Mikkel Chislett Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Vi har modtaget Finanstilsynet udkast til bekendtgørelser om henholdsvis investorbeskyttelse

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 23 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 30. november 2010 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 COM(2013) 449 final 2013/0213 (COD) C7-0208/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 14 Bilag 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 1. oktober 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF vedrørende registreringskrav

Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF vedrørende registreringskrav Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 314 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. marts 2006 Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. oktober 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0685 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0685 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0685 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. februar 2006 /sdl Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om aktionærers udøvelse af stemmerettigheder

Læs mere

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet.

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet. H Ø R I N G SKAT Att.: Karin S. R. Rasmussen, Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Karin.SR.Rasmussen@skat.dk og juraskat@skat.dk Høringssvar vedrørende Genoptagelse Forvaltning af investeringsforeninger

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Den danske Fondsmæglerforenings bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen

Den danske Fondsmæglerforenings bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen SKAT Sendt pr. e-mail til juraskat@skat.dk Dato: 29. juni 2015 Vores ref.: SAG-2012-04786 Tre styresignaler i høring - ATP sagen s bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen SKAT den 8. juni 2015 sendt

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0164 Bilag 1 Offentligt Notat GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG J.nr. 2011-521-0023 Den 16. maj 2012 Kommissionens forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere