Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg"

Transkript

1 Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg Revideret april

2 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver på Handelsskolen Viborg gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne interne regler. Eksamenshåndbogen lægges på hjemmesiden. En forkortet udgave udleveres til alle elever. I udgaven er der en henvisning til, hvor eleven kan finde eksamenshåndbogen i sin fulde udstrækning. Eleverne gøres bekendt med de gældende krav til fagene, afleveringer mv. af faglærerne. Indhold og beskrivelse I de merkantile erhvervsuddannelser på Handelsskolen Viborg indgår følgende prøver: Grundforløb: Som afslutning på grundforløbets 1. år: Temaeksamen. Denne konverteres til et afsluttende grundforløbsprojekt, hvis eleven stopper uddannelsen efter 1 år Case eksamen i ét grundfag Evt. eksamen i et lokalt udarbejdet valgfag Efter 1. semester på grundforløbets 2. år: Temaeksamen. Denne konverteres til et afsluttende grundforløbsprojekt, hvis eksaminanden stopper uddannelsen efter 1½ år Case eksamen i ét grundfag eller et grundfag valgt som valgfri undervisning. Evt. eksamen i et lokalt udarbejdet valgfag Som afslutning på grundforløbes 2. år: Case eksamen i ét grundfag eller et grundfag valgt som valgfri undervisning. Evt. eksamen i et lokalt udarbejdet valgfag Afsluttende grundforløbsprojekt Hovedforløb: Afslutning på hovedforløbet: Skal eksaminanden til fagprøve. Ved fagprøven skal eksaminanden være i stand til at demonstrere sine evner til at inddrage og anvende teoretiske og praktiske forhold fra hele uddannelsen i et projekt/rapport. I fagprøveforløbet er der tre parter, nemlig eksaminanden, den oplæringsansvarlige i virksomheden og den af skolen udpegede vejleder. Den oplæringsansvarlige og vejlederen skal i fællesskab vejlede eksaminanden frem til et godt fagprøveresultat 2

3 3

4 Generelle bestemmelser Antal prøver i grundfag på grundforløb og udtræk Den enkelte elev skal i grundforløb med en varighed på: uger aflægge prøve i ét grundfag uger aflægge prøve i to grundfag 61 uger eller derover aflægge prøve i tre grundfag Hvilke grundfag eksaminanden skal aflægge prøve i, fremgår af ministeriets prioriteringsliste. Prøver meddeles eksaminanden på sidste almindelig undervisningsdag dog senest 7 dage før prøverne skal finde sted. Det afsluttende grundforløbsprojekt: Grundforløbet afsluttes med et projekt, der danner grundlag for en prøve, hvor elevens tilegnelse af de kompetencemål, som eleven skal opfylde ved overgang fra grundforløb til hovedforløb bedømmes. Elever, der har gennemført supplerende grundforløbsundervisning efter et afsluttet grundforløb inden for samme indgang, skal ikke afslutte undervisningen med et nyt grundforløbsprojekt og - prøve. Antal prøver i lokalt udarbejdede valgfag og udtræk En elev kan maksimalt aflægge prøve i et lokalt valgfag pr. semester. Det er skolen, der ved lodtrækning finder frem til om og hvilke valgfag eksaminanden skal aflægge prøve i. Prøven meddeles eksaminanden på sidste almindelig undervisningsdag dog senest 7 dage før prøverne skal finde sted. Indstilling til eksamen Eksaminanden bliver normalt automatisk indstillet til eksamen. En elev kan dog blive nægtet indstilling, hvis eleven ikke opfylder de betingelser, der er gældende for det pågældende fag. En elev kan ligeledes nægtes indstilling, hvis specielle krav om godkendte opgaver i forbindelse med eksamen ikke er opfyldt herunder krav til port folio, projektrapporter, projekter og andre former for dokumentation, der skal indgå som eksaminationsgrundlag. Godskrivning Eleven kan opnå godskrivning for eksamen, hvis der er dokumentation for, at eleven tidligere har opnået beståelseskarakter i et tilsvarende fag på mindst samme niveau. Hvis faget med merit udtrækkes til eksamen vil det udgå, og der udtrækkes ikke et andet eksamensfag i stedet for. Godskrivning kan også gives på baggrund af en individuelkompetenceafklaring. 4

5 Specialpædagogisk Støtte i forbindelse med eksamen De nærmere regler fremgår af Bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte under erhvervsuddannelser m.v. af 1993 Elever, der har fået specialpædagogisk støtte, er omfattet af de almindelige prøve- og eksamensregler, der gælder for den pågældende uddannelse med følgende særlige vilkår: Skolen kan for den enkelte elev fastsætte ekstra forberedelsestid og/eller ekstra tid til skriftlig besvarelse Skolen kan for den enkelte elev sørge for oplæsning af de stillede eksamensopgaver De tekniske hjælpemidler til brug for uddannelsen og særligt tilpassede undervisningsmidler, som er stillet til rådighed for en elev må anvendes af eleven ved prøver og eksaminer. Elever, der har fået stillet specialpædagogiske hjælpemidler til rådighed, kan ikke blive fritaget for prøver eller eksaminer på grundlag af den pågældendes handicap eller andre vanskeligheder, der sidestilles hermed. Sprog Alle prøver gennemføres på dansk, medmindre det fremgår af beskrivelsen af de enkelte fag, at prøve sproget er et andet end dansk, eller andet er aftalt. Udeblivelse Udebliver en elev uden lovlig grund fra eksamen, indstilles eleven først til eksamen ved næste ordinære eksamenstermin. Udeblivelse tæller med i det antal gange, en elev kan indstilles til eksamen (normalt 2 gange). Sygeeksamen og omprøver mv., herunder framelding på grund af sygdom Sygdom skal straks meddeles til skolens eksamensadministration samt dokumenteres med en lægeerklæring, som betales af eleven. Andre særlige omstændigheder, hvorved en eksaminand praktisk forhindres i at møde til eksamen, og særlige omstændigheder, der gør, at eksaminanden ikke med rimelighed kan forventes at kunne gennemføre prøven, sidestilles efter skolens vurdering med sygdom. Eksaminander som uforskyldt kan henføres under ovennævnte tilbydes en sygeeksamen, der gennemføres snarest muligt, hvilket kan strække sig til efterfølgende eksamenstermin. Omprøve: En eksaminand, som ikke har bestået i henhold til reglerne for uddannelsen, kan deltage i en ny eksamen. Eksaminanden kan deltage indtil 2 gange i samme prøve. I særlige tilfælde i yderligere en eksamen eller en prøve. Skolen kan i særlige tilfælde iværksætte omprøve for enkelte eksaminander eller hele hold. Klageprocedurer og klagefrister En eksaminand kan indgive klage til skolen vedrørende forhold ved eksamen inden 2 uger efter, at karakteren på sædvanlig måde er meddelt den pågældende. 5

6 En eksaminand har ret til at få udleveret kopi af egne skriftlige opgavebesvarelser og af det ved mundtligprøve tildelte eksamensspørgsmål. Klageren skal skriftligt præcisere og begrunde klagepunkterne. Klagen kan vedrøre: eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lign., samt dets forhold til uddannelsens mål og krav, Prøveforløbet eller bedømmelsen Skolen indhenter straks udtalelser fra de oprindelige bedømmere. Disse har normalt 2 uger til at afgive en udtalelse. Udtalelserne forelægges klageren. Klageren skal have lejlighed til at kommentere udtalelserne inden for 1 uges frist. Skolens afgørelse meddeles hurtigst muligt klageren. En om-bedømmelse kan resultere i en lavere karakter. Bedømmelse Ved bedømmelse findes reglerne i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser og Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse anvendelse. Overtrædelse af eksamensbestemmelser Opstår der ved censuren af en besvarelse formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har modtaget hjælp f.eks. afskrift eller kopiering ved en opgaves besvarelse, skal dette straks meddeles skolens ledelse, der afgør om besvarelsen kan godkendes. Eksamen i grundfagene - Caseeksamen Prøveformen for alle grundfag på den merkantile indgang er en caseeksamen. Case-eksamensfag og niveau: 2. fremmedsprog niveau FEDC Dansk niveau FEDC Engelsk niveau FEDC Erhvervsøkonomi niveau EDC Salg & service niveau DC Samfundsfag niveau DC Informationsteknologi niveau EDC Prøven tilrettelægges på grundlag af en kendt case om en virksomhed, branche eller lignende, udarbejdet af Undervisningsministeriet. 6

7 For vejledning til prøvens afholdelse - se Undervisningsministeriets Vejledning til caseeksamen i grundfag i grundforløbet i de merkantile uddannelser eller Vejledninger til elever om caseeksamen og brug af casehistorien. Vejledningerne findes på Undervisningsministeriets hjemmeside Casearbejdsdag Prøven indledes med en casearbejdsdag af en varighed af 8 timer. Eksaminanden får på casearbejdsdagen udleveret 5-7 ukendte caseopgaver, der alle tager udgangspunkt i den kendte case eller åbner mulighed for perspektivering til den kendte case. Det fremgår af afsnittet om særlige forhold i caseekssmen i dansk, fremmedsprog samt it, hvis der er særlige krav, der skal være opfyldt for, at eleven kan indstilles til eksamen f.eks. krav til aflevering af dokumentationsopgave m.v. Skolen må ikke yde faglig vejledning fra casearbejdsdagens begyndelse til prøvens afslutning. Eksamensplan Det er et krav for, at eksaminanden kan gå til eksamen, at eleven mellem kl og på casearbejdsdagen har afleveret en underskrevet eksamensplan i elevadministrationen. Handelsskolen Viborg har valgt at anvende Eksamensplan 1. Eksamensplanen kan downloades fra elevindgangen i den merkantile materialebank Emu.dk. Eksamination Prøven afsluttes med eksamination af eleven tidligst på anden og senest på femte arbejdsdag efter casearbejdsdagen. Eksamination af eleven varer ca. 30 minutter, inklusive votering. Eksaminanden eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen. Eksaminandens præstation helhedsbedømmes i forhold til fagets mål. Særlige forhold til caseeksamen i dansk F, E, D og C Eleven dokumenterer løbende sit arbejde med faget. Dokumentationen opsamles i elevens arbejdsportfolio. Eleven udvælger fra sin arbejdsportfolio før undervisningens afslutning en eller flere teksteksempler til en præsentationsportfolio. Præsentationsportfolien indgår i mindst én af de ukendte eksamensopgaver og indgår sammen med elevens præstation som en del af bedømmelsesgrundlaget ved eksamen. 7

8 Særlige forhold til caseeksamen i fremmedsprog F, E, D og C Eleven udarbejder dokumentation for det individuelle emne. Elevens individuelle emne udgør en del af eksaminationsgrundlaget ved den afsluttende prøve. Elevens individuelle emne indgår i mindst én af de ukendte caseopgaver og indgår sammen med elevens præstation som en del af bedømmelsesgrundlaget ved eksamen. Afleverer eksaminanden ikke dokumentation, indstilles dette ikke til eksamen. Dette medfører i praksis, at eleven har udmeldt sig fra grundforløbet, eller elevens grundforløb kan forlænges med op til et ½ år, til næste ordinære eksamen. Skal eleven ikke til eksamen i det pågældende fag, indgår dokumentationen som en del af standpunktskarakteren, og eleven vil ved manglende aflevering ikke få sin standpunktskarakter i det pågældende fag. Særlige forhold til caseeksamen i IT E, D og C Der skal særskilt udarbejdes 2 dokumentationer, hvoraf den senest udarbejdede særskilte dokumentation indgår i én af de ukendte caseopgaver. Dokumentationen indgår sammen med elevens præstation som en del af bedømmelsesgrundlaget ved eksamen. Afleverer eksaminanden ikke dokumentation, indstilles denne ikke til eksamen. Dette medfører i praksis, at eleven har udmeldt sig fra grundforløbet, eller elevens grundforløb kan forlænges med op til et ½ år, til næste ordinære eksamen. Skal eleven ikke til eksamen i det pågældende fag, indgår dokumentationen som en del af standpunktskarakteren, og eleven vil ved manglende aflevering ikke få sin standpunktskarakter i det pågældende fag. Det afsluttende Grundforløbsprojektet Temaeksamen, jævnfør side 2, afvikles på samme måde som en grundforløbsprojekteksamen. Prøven i grundforløbsprojektet skal vise, at den enkelte eksaminand har tilegnet sig de kompetencer, eksaminanden skal have for at kunne begynde i en erhvervsuddannelses hovedforløb. Prøven skal afdække om eksaminanden har opnået både de fælles- og særlige kompetencemål. Oversigt over kompetencemålene kan findes på følgende side: Grundforløbsprojektet har en varighed af 8 10 dage afsluttende med en mundtlig eksamination. Eksaminationen har en varighed af 30 minutter inkl. votering. Prøven er individuel og mundtlig. Der gives en karakter på baggrund af en helhedsvurdering af det faglige indhold i rapporten og den mundtlige præsentation. En nærmere beskrivelse af det enkelte grundforløbsprojekt udleveres ved projektets opstart. 8

9 Elever, der har gennemført supplerende grundforløbsundervisning efter et afsluttet grundforløb inden for samme indgang, skal ikke afslutte undervisningen med et nyt grundforløbsprojekt og - prøve. Der er krav om, at eleven skal have gennemført grundforløbsprojektet, men ikke at de skal bestå, for at kunne søge praktikplads. Eksamen i centralt og lokalt udarbejdede valgfag I flere af de centralt og lokalt udarbejdede valgfag er der mundtlig eksamen. De generelle bestemmelser for mundtlig eksamen kan findes i afsnittet Generelle bestemmelser om mundtlig prøve. Afsætning B Skolen vælger en af følgende to prøveformer. Begge er mundtlige. Prøveform a) Mundtlig prøve på grundlag af et ukendt, autentisk tekstmateriale af et omfang på 2-3 sider med ca.4 spørgsmål i tilknytning hertil. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 60 minutters forberedelsestid. Eksaminationen former sig som en samtale mellem eksaminand og eksaminator med udgangspunkt i eksaminandens besvarelse af de stillede spørgsmål. Prøveform b) b) Mundtlig prøve på grundlag af dels et sammenhængende undervisningsforløb dels et ukendt, autentisk tekstmateriale af et omfang på 1-2 normalsider med ca. 3 spørgsmål i tilknytning hertil. Prøvematerialet samt en beskrivelse af det sammenhængende undervisningsforløb sendes til censor forud for prøvens afholdelse. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 30 minutters forberedelsestid. Eksaminationen er todelt. Første del består af eksaminandens præsentation af arbejdet med virksomheden i det sammenhængende undervisningsforløb suppleret med uddybende spørgsmål fra eksaminator. Anden del tager udgangspunkt i det ukendte tekstmateriale med de tilhørende spørgsmål og former sig som en samtale mellem eksaminand og eksaminator. Eksaminationstiden fordeles ligeligt mellem de to dele. Bedømmelsen af eksaminandens præstation er en vurdering af, i hvor høj grad eksaminanden er i stand til at opfylde fagets mål. Der gives én karakter ud fra en helhedsbedømmelse. Butiksfag, handelsfag og kontorfag Eksamen består af en case opgave, som skal præsenteres til eksamen. Eksamensformen er en case opgave omkring handel, kontor eller butik og personlige kompetencer, hvor der tages udgangspunkt i de ting, der er gennemgået i undervisningsforløbet. 9

10 Case opgaven består af 7 opgaver i alt: 5 opgaver omkring løsning af konkrete problemstillinger i forbindelse med en virksomhed - Stillet af underviser. 1 opgave der tager udgangspunkt i port folio mappen udarbejdet i arbejdet med Business Game Elevstyret. 1 opgave omkring personlige kompetencer, fremtidsplaner og hvad vil eleven/har eleven gjort for at få en praktikplads Elevstyret. Portfolio mappen, som eleverne har arbejdet med på SIMU.DK, skal medbringes til eksamen som dokumentation. På case arbejdsdagen bliver der udleveret 7 opgaver stillet af underviseren. Derefter har eksaminanden minimum 48 timer til at løse den resterende del af opgaven, som skal præsenteres til eksamen. Alle hjælpemidler må benyttes. Alle opgaverne skal kunne præsenteres mundtligt til eksamen. Det er censor, der bestemmer hvilke opgaver, der skal eksamineres i. Eksamenstiden er beregnet til 30 min. inkl. votering. Dansk B Der mulighed for at blive udtrukket til såvel skriftlig- som mundtlig eksamen. Skriftlig eksamen: Her vil eksaminandens danskopgave fra slutningen af semesteret blive sendt til ekstern censor, hvorefter eksaminanden vil modtage en skriftlig eksamenskarakter for opgaven. Mundtlig eksamen: Prøven tager sit udgangspunkt i en for eksaminanden kendt casevirksomhed. På en casearbejdsdag af en varighed på otte timer får eksaminanden udleveret et opgavesæt bestående af 6 ukendte caseopgaver, der alle tager udgangspunkt i eller perspektiverer til casevirksomheden. Opgavesættet skal åbne mulighed for perspektivering til en eller flere af de læste fokusområder og skal i sin helhed afspejle fagets mål. På casearbejdsdagen er alle hjælpemidler tilladt. Dog må der ikke ydes vejledning til eksaminanden af skolens lærere på casearbejdsdagen og i det efterfølgende tidsrum indtil eksamensafholdelsen. Eksamen afholdes en eller flere dage efter casearbejdsdagen. Eksaminanden eksamineres i den eller de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen. Prøven varer ca. 30 minutter inkl. votering. Design Eksaminanden vil blive præsenteret for 3 valgmuligheder, som eksaminator stiller indenfor design. Opgaverne vil være udvalgte emner, som er blevet gennemgået i løbet af semesteret. Opgaverne 10 Kommentar [M1]: Hvilke valgmuligheder, er der tale om tre opgaver som eksaminanden selv kan vælge imellem????

11 udleveres 2 dage før eksamen. Forberedelsestid 48 timer. Det er tilladt at bruge alle hjælpemidler så som udleveret materialer, bøger og internettet. Eksamen er mundtlig. Eksaminationstiden er 20 min. inkl. elevpræsentation, eksamensspørgsmål og elevevaluering. Eventfag Individuel skriftlig take-home eksamen. Eksaminanden får udleveret materialet til at planlægge en event. På baggrund af det udleverede materiale skal der udarbejdes en rapport, som beskriver eventen. Det er tilladt at bruge alle hjælpemidler så som udleveret materialer, bøger og internettet. I den mundtlige eksamination skal der tages udgangspunkt i rapporten, men der skal også fremlægges ny viden Eksaminanden skal ved eksaminationen demonstrere kendskab til og evne til at redegøre for principper og forudsætning for de gennemgåede metoder. Karakteren afgives i forhold til i hvor høj grad den studerendes præsentation lever op til målbeskrivelsen for faget. Kommentar [M2]: Det giver ganske simpelt ingen mening Besvarelsen afleveres senest 7 dage efter udlevering og fremlægges efterfølgende mundtlig.. Mundtlig eksamen: 30 min. inkl. bedømmelse. Historie Eksamen består af en skriftlig del og en mundtlig del. Der skal afleveres en historieopgave for at blive indstillet til eksamen. Opgaven er et selvvalgt emne og skal have et omfang på 6-8 sider. Selve eksamenen er et mundtligt forsvar af eksaminandens historieopgave og eksaminanden, og eksaminanden vil blive bedømt på selve opgaven og sit mundtlige forsvar. Eksamenstiden er beregnet til 20.min i alt. Dette er både til elevopstart, elevpræsentation og evaluering. Idræt Der er ingen eksamen Ledelse Eksamen er mundtlig og foregår på grundlag af et ukendt tekstmateriale, som beskriver en begivenhed / situation, hvor der kan rejses nogle problemstillinger. 11

12 Eksaminanden trækker en tekst, som der gives 30 minutters forberedelsestid til med mulighed for brug af alle hjælpemidler, dog ikke kommunikation med omverdenen. Det forventes at eksaminanden kan forholde sig kritisk til teksten med relevant inddragelse af teori og praksis fra undervisningen. Eksaminationen foregår som en samtale mellem eksaminand og eksaminator. Varigheden af eksaminationen inkl. votering er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Mediefag Forudsætningen for at kunne gå til eksamen er, at eksaminanden har lavet et mindre medieprojekt. Eksamenen tager udgangspunkt i eksaminandens meideprojekt. Selve eksamenen er individuel og tager 20 min pr. elev. Matematik niveau D og C Afsluttende prøve er mundtlig og omfatter projektrapporten og et spørgsmål, som eksaminanden får ved lodtrækning. Der gives 30 minutters forberedelsestid til spørgsmålet. Under eksaminationen må eleven støtte sig til projektrapporten, det udleverede spørgsmål med evt. bilag samt notater udarbejdet under forberedelsen. Eleven vælger rækkefølgen af projektrapporten og det lodtrukne spørgsmål. Eksamination og votering varer ca. 30 minutter Eleven bedømmes i forhold til fagets kompetencemål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation. Visuel merchandising I Eksaminanden får stillet opgaven at dekorere et vindue/en box på skolen med tilhørende skilt/skilte. Eksaminator stiller opgaver i de emner, der er arbejdet med i løbet af året. Opgaven består i at dekorere/opbygge et vindue, skrive 1 skilt i str. A4 samt lave en farveanalyse på en anvendt farve. Eleven har 3 timer i faglokalet til at lave den praktiske opgave. Afhængig af antallet af elever på holdet vil de være delt i 2 hold, hvor den ene halvdel vil lave den praktiske opgave fra kl til kl og den anden halvdel kl til kl Eksaminatoren er ikke til stede mens eleven laver den praktiske opgave dog er der tilsyn. Herefter vil eksaminatoren og censor vurdere 12

13 vinduernes opbygning, farvesammensætning samt skilt/skilte og afgive en individuel karakter pr. elev. Eleven får besked om karakteren lige efter endt votering. Alt udleveret materialer, bøger, billeder m.m. er tilladt til eksamenen. Visuel merchandising II Forudsætningen for at kunne gå til eksamen er, at der laves et mindre projekt, omkring en af byens butikker. Der er underviseren, som bestemmer, hvilken butik der arbejdes med. I projektet arbejdes der med butikkens udstillingsvinduer i praksis. Derudover skal eksaminanden arbejde med butikkens indretning. Der skal udarbejdes en tilhørende teoretisk rapport. Eksaminanden arbejder med projektet i 14 lektioner sidst i 2. semester. Projektet afleveres efter aftale med underviserne inden sidste skoledag. Ved eksamensprojektet arbejders der i makkerpar. Selve eksamenen er individuel og tager udgangspunkt i selve projektet. Mundlig fremlæggelse 25 min. pr. elev inkl. elevpræsentation, eksamensspørgsmål og elevevaluering. Alt udleveret materialer, bøger, internettet m.m. Eksamen bedømmes med ekstern censor og der gives karakter indenfor 7-trins skalaen. Udover det faglige i projektet vil der også blive lagt vægt på det kreative mht. projektets layout og fremlæggelsen. Er der en rød tråd igennem hele forløbet. Visuelt salg Eksaminanden skal vælge en ud af 3 praktiske opgaver, som eksaminator stiller indenfor 3 af de emner der er gennemgået i faget. Eleven har 2½ time i faglokalet til at lave den praktiske opgave. Derefter vil ekesaminaten få i alt 20 min. til at præsenterer opgaven mundlig. De 20 min. er inkl. elevpræsentation, eksamensspørgsmål og elevevaluering. Alt udleveret materialer, bøger, internettet m.m. må bruges til eksamen Wellness Der udarbejdes i løbet af året en porte folio mappe som skal fremvises til eksamen. Eksamen består af en skriftlig og en mundtlig del. Eksamensformen er en elevstyret case opgave. Opgaven er åben og tager udgangspunkt i sammenhæng mellem teori og praksis. Case arbejdsdagen: På dagen skal der udarbejdes en opgaveformulering og metodeafsnit som ved dagens afslutning afleveres. Opgaven går ud på at oprette eller beskrive en eksisterende wellness relateret klinik, salon eller butik, med udgangspunkt i konceptet og vare- kunde- og informationsstrøm som alle 13

14 skal være belyst. Herefter har eleven minimum 48 timer til at udfærdige en præsentation som skal præsenteres til eksamen. Eksamen: Eleven fremlægger det udfærdigede materiale, samt fortæller om tankerne bag. Eleven fremviser endvidere porte-foliomappe som censor og underviser frit må spørge ind til. Det er censor der bestemmer i hvor stort omfang, der spørges ind til de to dele. Eksamenstiden er 30 min i alt. Dette både til opstart, præsentation, spørgsmål og evaluering. Personlig udvikling Med udgangspunkt i eksaminandens logbog og fagets teoretiske og praktiske indhold forbereder eksaminanden en personlig præsentation (5-7 minutter). Ud fra præsentationen og fagets teoretiske og praktiske indhold gennemføres mundlig eksamen med fokus på egne tanker, overvejelser og indsatser i forhold egen personlig udvikling og personlig udvikling generelt. Mundtlig, 30 minutter inkl. Vurdering. Bestået/ikke bestået Privatøkonomi Eksamen består af en skriftlig del og en mundtlig del. Eksamensformen er en case opgave omkring privatøkonomi, hvor der tages udgangspunkt i de ting der er gennemgået i undervisningsforløbet. Casen består af 3 del og 5-7 opgaver i alt: 1. del 1 er en dokumentionsopgave. 2. del 2 er en elevstyret opgave. 3. del 3 er 3-5 opgaver stillet af underviseren. Før eksamen: Der skal afleveres dokumentationsopgave for at blive indstillet til eksamen. Opgaven bliver stillet af underviseren. Casearbejdsdagen: På casearbejdsdagen skal der afleveres spørgsmål til den elevstyrede opgave. Der skal som minimum afleveres 5 spørgsmål eller en opgaveformulering til et emne underviseren stiller. Eleven får 6 timer til at aflevere den obligatoriske skriftlige opgave. På case arbejdsdagen bliver der endvidere udleveret 3-5 opgaver stillet af underviseren. Derefter har eksaminanden minimum 48 timer til at løse den resterende del af opgaven som skal præsenteres til eksamen. Alle hjælpemidler må benyttes. Eksamen: Alle opgaverne skal kunne præsenteres mundtligt. Det er censor suverænt der bestemmer hvilke opgaver der skal eksamineres i. Eksamenstiden er beregnet til 30. min i alt. Dette er både til elevopstart, elevpræsentation, eksamensspørgsmål og elevevaluering. 14

15 Privatøkonomi og personlig udvikling Beskrivelse er på vej Psykologi Afsluttende prøve er mundtlig og omfatter det individuelle projekt som eksaminanden har udarbejdet i løbet af semesteret samt relevant pensum i forhold til projektet. Det forventes dermed, at eksaminanden til eksamen demonstrerer, at han/hun er i stand til at koble teori fra undervisningen med dit individuelle projekt. Under eksamen må eksaminanden anvende din projektrapport samt notater udarbejdet i løbet af semesteret Eksamination ca. 30 minutter inkl. votering eksaminanden bedømmes i forhold til fagets kompetencemål, og karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af den mundtlige præstation og det udarbejdede projekt, dog med vægt på den mundtlige præstation. Virksomhedsøkonomi B Mundtlig prøve på grundlag af et ukendt tekstmateriale og et antal spørgsmål. Det ukendte tekstmateriale beskriver en begivenhed/situation for en virksomhed, hvor der rejses en eller flere problemstillinger. Tekstmaterialet følges af et antal spørgsmål. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 30 minutters forberedelsestid. Alle hjælpemidler er tilladt, dog ikke kommunikation med omverdenen. Eksaminationen former sig som en samtale mellem eksaminand og eksaminator Ved bedømmelsen af eksaminandens vurderes det, i hvor høj grad eksaminanden er i stand til at opfylde fagets mål. Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering. Kommentar [E3]: Der mangler at angive bedømmelsen for de fleste fag karakterskala?? Generelle bestemmelser om mundtlig prøve En mundtlig prøve gennemføres som en dialog mellem eksaminanden og eksaminator og kan omfatte selvstændig fremlæggelse og besvarelse af spørgsmål. Prøven tager udgangspunkt i spørgsmål udvalgt ved lodtrækning og/eller i et eller flere kursusarbejder, i en projektrapport, i en case eller lignende. Både censor og eksaminator skal være til stede, når eksaminanden trækker eksamensspørgsmålet. Den enkelte eksaminand skal kunne vælge imellem mindst 4 sedler med eksamensspørgsmål. 15

16 Eksaminator skal sikre sig, at eksaminanden har opfattet eksamensspørgsmålet. Eksaminandens lærer er (med udtagelse af særlige omstændigheder) eksaminator. Eksaminator leder eksaminationen. Censor kan stille uddybende spørgsmål til eksaminanden. Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er slut. Regler om hvornår prøver anses for begyndt En mundtlig prøve er begyndt, når eksaminanden har trukket eksamensspørgsmålet. Regler om konsekvenser ved at komme for sent eller ved udeblivelse Eksaminander skal møde senest 15 min. før forberedelsestidens begyndelse. En eksaminand, der kommer for sent til en mundtlig prøve, har ikke krav på at deltage i prøven, men kan, når skolen finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet, få tilbud om at blive eksamineret på et senere tidspunkt. Regler om materialer som eksaminanderne selv skal medbringe til prøven, herunder f.eks. skriveredskaber, kopier, rapporter, opgaver, noter, lommeregnere mv. Eksaminanden har selv ansvaret for at medbringe tilladte hjælpemidler. Forberedelsestid, eksaminationstid og tilladte hjælpemidler til mundtlig prøve følger til en hver tid de regler, som er anført i den bekendtgørelse, som er gældende for eksaminandens uddannelse (fagbilag). Eksaminator har ansvaret for at de øvrige tilladte hjælpemidler forefindes i forberedelseslokalet og eksamenslokalet, og at der i forberedelseslokalet kun forefindes tilladte hjælpemidler. Eksamens- og forberedelseslokalet ipod, mobiltelefon o. lign. må ikke forefindes i lokalet. Der må ikke benyttes spil eller høres musik under prøven. Under ophold i og omkring eksamenslokalet skal man undgå støjende adfærd eller anden adfærd, der kan genere eksaminander, censorer og eksaminatorer. Prøvetekster, spørgsmål og andet materiale må først offentliggøres for udenforstående efter prøvens afslutning. Den offentlige adgang til mundtlige prøver kan begrænses som følge af praktiske forhold. Beslutning herom træffes efter begrundelse af eksamenskoordinator og kundgøres senest dagen før prøven vedopslag. Fagprøve Fagprøve for hver enkelt hovedforløb er beskrevet i den lokale undervisningsplan. 16

Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg

Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg Revideret maj 2015 1 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver på Handelsskolen Viborg gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler

Læs mere

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD)

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Hovedbekendtgørelse (EUD) nr. 1010 af 22.09.2014 og bekendtgørelse om prøver og eksamen nr. 41 af 16.01.14 og bekendtgørelse om karakterskala nr. 262 af 20.03.07

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2014-2015 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015.

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Eksamensreglement for erhvervsuddannelser ved Tradium Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Formål: Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Tradium gennemføres

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

2014/2015. HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement

2014/2015. HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement 2014/2015 HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSBESTEMMELSER 3 Case-eksamen i grundfag 3 Eksamen i grundforløbsprojekt 5 Eksamen i valgfag 5 EKSAMENSREGLEMENT 6 Snyd i forbindelse

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

Eksamensreglement for HG

Eksamensreglement for HG Eksamensreglement for HG 2014 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Mundtlig eksamen... 3 2. Caseeksamen... 3 2.1 Case-arbejdsdag... 3 2.2 Case-eksamination... 4 2.3 Censors ansvar og opgaver under eksaminationen...

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglementet er gældende for EUX elever på såvel grund- som hovedforløb. Gældende fra august 2015. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 1009 af

Læs mere

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i.

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i. Eksamensreglement for elever Information om eksamen: 1. Merit/eksamen 2. Indstilling til eksamen 3. Antal prøver 4. Regler ved mundtlig eksamen 5. Regler ved skriftlig eksamen 6. Fælles regler for mundtlig

Læs mere

Første del af Grundforløbet

Første del af Grundforløbet Dato: 18.10.2016 Prøvevejledning Grundfagsprøve i Dansk F,- E-, D- og C-niveau Første del af Grundforløbet Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om prøver og

Læs mere

Eksamenshåndbog. for. HG, Butik og E-handel EUX

Eksamenshåndbog. for. HG, Butik og E-handel EUX Eksamenshåndbog for HG, Butik og E-handel EUX Eksamen 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen og samtidig gøre dig bekendt

Læs mere

Eksamenshåndbog. For HG2/EUD/EUX

Eksamenshåndbog. For HG2/EUD/EUX Eksamenshåndbog For HG2/EUD/EUX Sommereksamen 2016 1. FORORD Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre dig bekendt med

Læs mere

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus)

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Formål Formålet med prøven er at dokumentere, i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav, der er fastsat for uddannelsen og dens

Læs mere

Eksamensreglement for EUD/EUX

Eksamensreglement for EUD/EUX Eksamensreglement for EUD/EUX 2016 Indholdsfortegnelse 1. Mundtlig eksamen 3 2. Caseeksamen 3 2.1 Casearbejdsdag 3 2.2 Caseeksamination 3 2.3 Censors ansvar og opgaver under eksaminationen 4 2.4 Eksaminators

Læs mere

70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne. Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler

70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne. Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler Kategori: 70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH Udarbejdet af: Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler Godkendt af: APH Dato: Udarbejdet 7. 10. 2010 Revideret

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3 4 PRØVERS

Læs mere

N D E L S S O L E N G D F O R Ø B EKSAMENSINFORMATION Lærere/Censorer Erhvervsuddannelserne januar 2016

N D E L S S O L E N G D F O R Ø B EKSAMENSINFORMATION Lærere/Censorer Erhvervsuddannelserne januar 2016 H A N D E L S S K O L E N S G R U N D F O R L Ø B EKSAMENSINFORMATION Lærere/Censorer Erhvervsuddannelserne januar 2016 Denne folder er Aalborg Handelsskoles regler for lærere og censorer i forbindelse

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg

Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg Revideret maj 2015 1 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver på Handelsskolen Viborg gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler

Læs mere

Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg

Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg Revideret maj 2016 Indhold Generelt... 3 Formål... 3 Generelle bestemmelser... 4 Eksamen i grundfagene... 7 Grundforløb 1 og 2... 7 Det studieforberedende år (EUX)...

Læs mere

Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser, EUD & EUX Viden Djurs

Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser, EUD & EUX Viden Djurs Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser, EUD & EUX Viden Djurs Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i erhvervsuddannelserne på Viden Djurs gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG 2014-2015 Underviser og censor Denne folder er Handelsgymnasiet Ribes regler til underviser og censor i forbindelse med afholdelse af eksamen på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 EKSAMENSPLAN Punkter som eleverne skal informeres om ved uddannelsens start er: Antal prøver og tidspunkter for den enkelte eksamens afholdelse og

Læs mere

Eksamensreglement HG - 2011

Eksamensreglement HG - 2011 Eksamensreglement HG - 2011 Erhvervsuddannelsen Tradium Elevinformation Elev-info om prøver og eksamener er til dig, der skal til prøve og eksamen på HG. Vi vil gerne fortælle dig om de regler og den praksis,

Læs mere

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg)

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Skolens bedømmelsesplan De merkantile erhvervsuddannelser Tradium Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Nedenstående bedømmelsesplan gælder for grundforløbet på Tradium (hg) 2014 og 15. Bedømmelsesplanen

Læs mere

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Eksamensreglement EUD Jordbrugets UddannelsesCenter Århus

Eksamensreglement EUD Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Eksamensreglement EUD Jordbrugets UddannelsesCenter Århus August 2015 Formål: Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Jordbrugets UddannelsesCenter Århus gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole EUD Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole 2 Indhold Skriftlig eksamen... 4 Mundtlig eksamen... 6 Andre bestemmelser... 7 Forudsætninger for at blive indstillet til eksamen... 7 Frihed i forbindelse med

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH

Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH Godkendt 241016 af Mogens Enevoldsen, Bianca Andersen, Gorm Bertelsen, Sussie Jensen og Aksel Hjuler Eksamensreglement... 2 Generelt... 2 Optagelsesprøve...

Læs mere

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksamen på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse.

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen Information til elever på Erhvervsuddannelser Prøve og eksamen Dette hæfte er lavet for at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig før en prøve/eksamen. Der henvises til følgende gældende

Læs mere

Eksamenshåndbog. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret august 2016 Indhold Generelt... 4 1.0 Generelle bestemmelser... 4 2.0 Skriftlig prøve... 7 3.0 Mundtlig prøve... 9 4.0 Grundforløbsprøven...

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven efterfølgende

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Eksamenshåndbog. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret april 2016 Indhold Generelt... 4 1.0 Generelle bestemmelser... 4 2.0 Skriftlig prøve... 7 3.0 Mundtlig prøve... 10 4.0 Grundforløbsprøven...

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Juli 2016 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Regler for case-eksamen og projekteksamen fremgår af de lokale undervisningsplaner for de uddannelser, der anvender disse prøveformer.

Regler for case-eksamen og projekteksamen fremgår af de lokale undervisningsplaner for de uddannelser, der anvender disse prøveformer. Eksamensreglement Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksamen på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse. Derudover henvises til

Læs mere

Eksamensreglement for HG

Eksamensreglement for HG Eksamensreglement for HG MUNDTLIG EKSAMEN 1. Mødetidspunkt... 1 2. Sygdom... 1 3. Udeblivelse fra eksamen... 2 4. Grundforløbsprøven... 2 5. Caseeksamen... 2 6. Hjælpemidler under eksaminationen... 3 7.

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Prøver HG og EUD/ EUX

Prøver HG og EUD/ EUX Prøver HG og EUD/ EUX (GF1 og GF2) Januar 2016 ELEVINFORMATION Forord Elev-info om prøver og eksaminer er til dig, der skal til prøve på HG. Vi vil gerne fortælle dig om de regler og den praksis, der gælder

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement HG 2013-2014. Elev

Eksamensreglement HG 2013-2014. Elev Eksamensreglement HG 2013-2014 Elev Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Eksamensreglementet er for dig, der skal til prøve og eksamen

Læs mere

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2 Grundfagsprøve i naturfag E-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse om prøver

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Regler for fagprøve på social- sundhedsuddannelsen, trin 1, Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen August 2015 1 Regler for fagprøve på social- sundhedsuddannelsen, trin 1, Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Caseeksamen. Vejledning til prøver i grundfag i det merkantile grundforløb 2011-2012

Caseeksamen. Vejledning til prøver i grundfag i det merkantile grundforløb 2011-2012 Caseeksamen Vejledning til prøver i grundfag i det merkantile grundforløb 2011-2012 Gældende fra 1. april 2011 1 Indhold CASEEKSAMEN FRA CASEARBEJDSDAG TIL CASEEKSAMINATION... 3 CASEVIRKSOMHED... 3 CASEHISTORIE

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælper uddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælper uddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælper uddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen Januar 2017 1 Regler for fagprøve på social- og sundhedshjælper uddannelsen. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen side 1 side 2 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen Varde, maj 2016 Caseopgaverne handler alle sammen om casevirksomheden Dansk Supermarked Group Du

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Vejledning. til caseprøver i grundfag. i det merkantile grundforløb. Gældende

Vejledning. til caseprøver i grundfag. i det merkantile grundforløb. Gældende Vejledning til caseprøver i grundfag i det merkantile grundforløb Gældende fra 1. august 2011 Indhold Sagsnr.: 089.14J.261 INDLEDNING... 3 ÆNDRINGER PR. 1. AUGUST 2011... 3 ELEVSTYRET OPGAVE... 3 EKSAMENSPLAN...

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven kan dokumentere

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen side 1 side 2 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen Varde, maj 2016 Caseopgaverne handler alle sammen om casevirksomheden Dansk Supermarked Group Du

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

Vid Erhvervsuddannelser. Eksamensreglement

Vid Erhvervsuddannelser. Eksamensreglement Vid Erhvervsuddannelser Eksamensreglement Eksamensreglement Eksamensreglement... 2 Formål... 2 Prøver i grundfag på grundforløbet... 2 Prøver i grundfag på hovedforløbet... 2 Udtræk af prøver... 3 Indstilling

Læs mere

Ramme for prøve i grundfag August 2015

Ramme for prøve i grundfag August 2015 Ramme for prøve i grundfag August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1009 af 22/09/2014 bekendtgørelse om grundfag,

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer Odense Tekniske Gymnasium Prøver og eksamen Vejledning og reglementer Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Love, bekendtgørelser og reglementer hvor finder du dem? 2 Eksamensindstilling 2 Eksamensudtræk 3

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Afsluttende prøve på Grundforløb 2 Det uddannelsesspecifikke fag: Sosu- faglighed

Afsluttende prøve på Grundforløb 2 Det uddannelsesspecifikke fag: Sosu- faglighed Afsluttende prøve på Grundforløb 2 Det uddannelsesspecifikke fag: Sosu- faglighed Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014

Læs mere

Eksamensreglement. Indhold

Eksamensreglement. Indhold Eksamensreglement Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksaminer på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på TECHCOLLEGE. Det påhviler de enkelte afdelinger ved uddannelsens start

Læs mere

Eksamensreglement EUX

Eksamensreglement EUX Eksamensreglement EUX 2016 2 EUX Eksamensreglement Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver... 4 Skriftlige prøver... 4 Aflevering... 4 Mundtlige prøver... 5 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende regler for prøver og eksamen findes i: Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne BEK nr. 1272 af 16/11/2010 (gældende

Læs mere

Eksamensreglement for EUD/EUX

Eksamensreglement for EUD/EUX Eksamensreglement for EUD/EUX 2016 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Mundtlig eksamen... 3 2. Caseeksamen... 3 2.1 Case-arbejdsdag... 3 2.2 Case-eksamination... 4 2.3 Censors ansvar og opgaver under eksaminationen...

Læs mere

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen.

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Eksamensavis HG, HG2, HGV, HGS Til eksaminanderne på Tietgen HG Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Det er dit eget ansvar at komme til tiden

Læs mere

Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF

Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF Gældende for: Teknisk- og Merkantil grundforløb og hovedforløb samt Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelser, Individuelle

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Grundfag - Fremmedsprog

Grundfag - Fremmedsprog Grundfag - Fremmedsprog Formål Formålet med faget er at styrke elevens internationale og kommunikative kompetence, så eleven kan læse, skrive, tale, lytte til og forstå fremmedsproget i jobmæssige, samfundsmæssige

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Prøvebestemmelser Prøve i områdefag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Prøve i områdefag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Prøvebestemmelser for prøve i områdefag, Social- og Sundhedsuddannelsen,

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Social- og sundhedshjælper uddannelsen Gældende fra Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2014-2015

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2014-2015 Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2014-2015 HG generelt side 2 HG Basis 1. år side 3 HG Basis 2. år side 4 HG Uniform side 5 HG Fashion & Fitness side 6 HG Flex side 7 HG Business 1. år side

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på 1. hovedforløb

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på 1. hovedforløb Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på 1. hovedforløb Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven kan dokumentere

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere