Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec"

Transkript

1 Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014

2 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne interne regler. Eksamenshåndbogen udleveres til alle elever, og eleverne gøres bekendt med de gældende krav til fagene, afleveringer mv. Indhold og beskrivelse I erhvervsuddannelserne indgår følgende prøver: Den afsluttende prøve i grundforløbet Prøver i grundfag valgt som valgfri undervisning og påbygning Prøver i grundfag på grundforløb Prøver i grundfag på hovedforløbet Afsluttende svendeprøve. 2

3 Indholdsfortegnelse Formål 2 Indhold og beskrivelse Generelle bestemmelser 4 Antal prøver i grundfag på grundforløb Antal prøver i grundfag på hovedforløb Udtræk af prøver Indstilling til eksamen Godskrivning Specialpædagogisk Støtte i forbindelse med eksamen Sprog Udeblivelse Sygeeksamen og omprøver mv., herunder framelding på grund af sygdom Omprøve: Klageprocedurer og klagefrister Bedømmelse Overtrædelse af eksamensbestemmelser Skriftlig prøve Regler om eventuelle tilsynsførende ved prøver Regler om materialer som eksaminanderne selv skal medbringe til prøven, herunder 6 f.eks. skriveredskaber, kopier, rapporter, opgaver, noter, lommeregnere mv Regler om konsekvenser ved at komme for sent eller ved udeblivelse Regler om snyd og om konsekvenser for eksaminander, der gribes i forsøg herpå Regler om forstyrrelser af prøven og konsekvenser heraf Vilkår ved prøver, herunder tilladelse til at forlade lokalet under disse Regler om aflevering af besvarelser Aflevering og forsendelse af opgavebesvarelser samt karaktergivning (bedømmelse) Regler om, hvornår prøver anses for begyndt (samt andre forhold før og under prøven) Regler for anvendelse af PC er eller andre tilsvarende elektroniske hjælpemidler samt skrivemaskiner ved eksamen Mundtlig prøve Regler om hvornår prøver anses for begyndt Regler om konsekvenser ved at komme for sent eller ved udeblivelse Regler om materialer som eksaminanderne selv skal medbringe til prøven, herunder f.eks. skriveredskaber, kopier, rapporter, opgaver, noter, lommeregnere mv Eksamens- og forberedelseslokalet Afsluttende projekt Svendeprøve Afsendelse af materiale til censor De enkelte grundfag 10 Regler for indstilling til eksamen i Matematik F-niveau: E-niveau: D-niveau: C-niveau: Skriftlig eksamen i Matematik F Mundtlig eksamen i Matematik F + E Mundtlig eksamen i Matematik D + C Eksamen i Naturfag F + E + D + C Som prøvegrundlag vælges mellem: Regler for indstilling til eksamen i Naturfag F, E, D og C niveau: Regler for indstilling til eksamen i Fysik F, E, D og C niveau: Mundtlig eksamen i Fysik F + E + D Mundtlig eksamen i Fysik C Mundtlig eksamen i Dansk F + E Mundtlig og skriftlig eksamen i Dansk D + C Mundtlig eksamen i Fremmedsprog F + E + D + C Mundtlig eksamen i Informationsteknologi E + D + C

4 1.0 Generelle bestemmelser Antal prøver i grundfag på grundforløb Hvis en elev på grundforløb vælger grundfag som valgfri undervisning, og ønsker at tage eksamen i grundfaget, sker dette jævnfør grundfagsbekendtgørelsen. Selve udtrækningen sker ved lodtrækning, hvis der er tale om mere end 1 fag. Vælger eleven valgfri undervisning, betyder det en forlængelse af grundforløbet. Antal prøver i grundfag på hovedforløb Den enkelte elev skal højst til: 1 prøve, hvor skoleundervisningen har en varighed, der er mindre end 21 uger. 2 prøver, hvor skoleundervisningen har en varighed mellem uger. 3 prøver, hvor skoleundervisningen har en varighed på over 41 uger. Antal prøver bestemmes ud fra den samlede normerede længde på hovedforløbets skoledel. Obligatoriske fag, der følges på et højere niveau, indgår i prioriteringslisten. Udtræk af prøver Hvilke prøver eleven skal gennemføre, fremgår af ministeriets prioriteringsliste. Ved fastlæggelse af, hvilke prøver eleven skal til i løbet af hovedforløbet, benyttes den eksamenstermin, der falder sammen med elevens første skoleophold i hovedforløbet. Prøver meddeles lærer og elev 2 uger før eksamensdagen. Indstilling til eksamen Eleven bliver normalt automatisk indstillet til eksamen. En elev kan dog blive nægtet indstilling, hvis eleven ikke opfylder de betingelser, der er gældende for det pågældende fag. En elev kan ligeledes nægtes indstilling, hvis specielle krav om godkendte opgaver i forbindelse med eksamen ikke er opfyldt herunder krav til portfolio, projektrapporter, projekter og andre former for dokumentation, der skal indgå som eksaminationsgrundlag (se beskrivelse i Elevplan og eksamenshåndbog). Godskrivning Eleven kan opnå godskrivning for eksamen, hvis der er dokumentation for, at eleven tidligere har opnået beståelseskarakter i et tilsvarende fag på mindst samme niveau (mindst 02 både i skriftlig og mundtlig, hvis faget har 2 prøveformer). Hvis faget med merit udtrækkes til eksamen vil det udgå, og der udtrækkes ikke et andet eksamensfag i stedet for. Godskrivning kan også gives på baggrund af en individuel kompetenceafklaring. Specialpædagogisk Støtte i forbindelse med eksamen Elever, der har fået specialpædagogisk støtte, er omfattet af de almindelige prøve- og eksamensregler, der gælder for den pågældende uddannelse med følgende særlige vilkår: Skolen kan for den enkelte elev fastsætte ekstra forberedelsestid og/eller ekstra tid til skriftlig besvarelse Skolen kan for den enkelte elev sørge for oplæsning af de stillede eksamensopgaver De tekniske hjælpemidler til brug for uddannelsen og særligt tilpassede undervisningsmidler, som er stillet til rådighed for en elev i henhold til 3, må anvendes af eleven ved prøver og eksaminer. Elever, der har fået stillet specialpædagogiske hjælpemidler til rådighed, kan ikke blive fritaget for prøver eller eksaminer på grundlag af den pågældendes handicap eller andre vanskeligheder, der sidestilles hermed. Sprog Alle prøver gennemføres på dansk, medmindre det fremgår af beskrivelsen af de enkelte fag, at prøvesproget er et andet end dansk, eller andet er aftalt. 4

5 Udeblivelse Udebliver en elev uden lovlig grund fra eksamen, indstilles eleven først til eksamen ved næste ordinære eksamenstermin. Udeblivelse tæller med i det antal gange, en elev kan indstilles til eksamen (normalt 2 gange). Sygeeksamen og omprøver mv., herunder framelding på grund af sygdom Sygdom skal straks meddeles til skolens eksamensadministration samt dokumenteres med en lægeerklæring, som betales af eleven. Andre særlige omstændigheder, hvorved en eksaminand praktisk forhindres i at møde til eksamen, og særlige omstændigheder, der gør, at eksaminanden ikke med rimelighed kan forventes at kunne gennemføre prøven, sidestilles efter skolens vurdering med sygdom. Eksaminander som uforskyldt kan henføres under ovennævnte tilbydes en sygeeksamen, der gennemføres snarest muligt, hvilket kan strække sig til efterfølgende eksamenstermin. Omprøve En eksaminand, som ikke har bestået i henhold til reglerne for uddannelsen, kan deltage i en prøve eller eksamen på ny. Eksaminanden kan deltage indtil 2 gange i samme prøve i uddannelser oprettet i henhold til erhvervsuddannelser - i særlige tilfælde i yderligere en eksamen eller en prøve. Skolen kan i særlige tilfælde iværksætte omprøve for enkelte eksaminander eller hele hold. Klageprocedurer og klagefrister En eksaminand kan indgive klage til skolen vedrørende forhold ved eksamen inden 2 uger efter, at karakteren på sædvanlig måde er meddelt den pågældende. En eksaminand har ret til at få udleveret kopi af egne skriftlige opgavebesvarelser og af det ved mundtlig prøve tildelte eksamensspørgsmål. Klageren skal skriftligt præcisere og begrunde klagepunkterne. Skolen indhenter straks udtalelser og forelægger udtalelserne for klageren, som gives lejlighed til at fremkomme med eventuelle kommentarer inden for 1 uges frist. Skolens afgørelse meddeles hurtigst muligt klageren. En ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter. Klager over skolens afgørelser efter bekendtgørelsen kan indbringes for Undervisningsministeriet. Klagen indgives til skolen senest 2 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Bedømmelse Ved bedømmelse findes reglerne i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser og Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse anvendelse. I fag, der afsluttes med en skriftlig prøve, gives der én karakter for den skriftlige præstation. I fag, der afsluttes med en mundtlig prøve, gives der én karakter for den mundtlige præstation, og det fremgår af fagbeskrivelserne, om eventuel bedømmelse af skriftligt arbejde, praktiske øvelser, forsøg eller lignende indgår i karakteren, eller der skal gives en særskilt karakter. I fag, der afsluttes med både skriftlig og mundtlig prøve, gives der én karakter for hver prøve. Overtrædelse af eksamensbestemmelser Opstår der ved censuren af besvarelserne formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har modtaget hjælp (afskrift eller kopiering) ved opgavens besvarelse, skal dette straks meddeles skolens ledelse, der afgør om besvarelsen kan godkendes. 5

6 2.0 Skriftlig prøve En skriftlig prøve gennemføres som individuel skriftlig besvarelse af skriftligt formulerede opgaver. Opgaveløsningen skal ske uden vejledning inden for et afgrænset tidsrum, der er fastsat i reglerne om de pågældende fag. 2.1 Regler om eventuelle tilsynsførende ved prøver Ingen lærer må føre tilsyn med egne eksaminander i prøvefaget. Tilsynsførende skal sikre, at samtlige eksaminander har modtaget et fuldstændigt opgavesæt. Tilsynsførende må ikke virke forstyrrende på eksaminanderne eller give oplysninger angående opgaverne. Tilsynsførende skal påse at eleverne ikke kan nå hinanden. Tilladte hjælpemidler skal, før prøvens begyndelse, efterses af de tilsynsførende. Tilsynsførende skal sikre, at besvarelsen kan identificeres, herunder ved oplysninger om skolens navn, eksaminandens navn og cpr.nr., fagets navn og den tilsynsførendes underskrift. Tilsynsførende skal endvidere sikre, at opgaver besvaret vha. IT udskrives og afleveres i 2 eksemplarer håndskrevne besvarelser kopieres af eksamenskoordinator. Tilsynsførende lægger besvarelser og kladder i nummerorden efter elevnavnelisten og afleverer til eksamensadministrationen. Tilsynsførende meddeler, når der er 1 time, en ½ time og 10 min. tilbage af prøvetiden. 2.2 Regler om materialer som eksaminanderne selv skal medbringe til prøven, herunder skriveredskaber, kopier, rapporter, opgaver, noter, lommeregnere mv. Eksaminanden må ikke bruge eget papir under prøven. Eksaminanderne får af skolen udleveret eksamenspapir og papir til kladdeskrivning, men skal selv medbringe skrivemateriale og tilladte hjælpemidler. Tilladte hjælpemidler til skriftlig prøve følger til en hver tid de regler, som er anført i den bekendtgørelse, som er gældende for eksaminandens uddannelse (fagbilag). Ved ikke centralt stillede opgaver skal opgavestilleren på opgavesættet anføre tilladte hjælpemidler, samt hvorvidt der stilles krav til indskrivningen (blyant- eller blivende skrift). Eksaminanderne skal være informerede herom i god tid før prøven. 2.3 Regler om konsekvenser ved at komme for sent eller ved udeblivelse Eksaminander skal møde senest 15 min. før prøvens begyndelse. Ingen eksaminand må komme ind i lokalet, før alle de tilsynsførende er til stede. Lokalet skal åbnes senest 10 min. før det for prøven fastsatte tidspunkt. En eksaminand, der kommer for sent til en skriftlig prøve, har ikke krav på at deltage i prøven. Skolen (eksamenskoordinator) kan dog tillade eksaminanden at deltage, hvis skolen (eksamenskoordinator) anser det for udelukket, at den pågældende kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og finder at forsinkelsen er rimelig begrundet. Prøvetiden forlænges ikke tilsvarende. 6

7 2.4 Regler om snyd og om konsekvenser for eksaminander, der gribes i forsøg herpå En eksaminand, der gribes i uretmæssigt forsøg på at skaffe sig eller give en anden eksaminand hjælp til besvarelse af en opgave, skal straks bortvises fra prøven. Skolens ledelse eller eksamenskoordinator træffer afgørelse om bortvisning af eksaminanden fra prøven. Når det konstateres, at en besvarelse ved en prøve uretmæssigt ikke er udarbejdet af eksaminanden, eller at væsentlige dele er afskrift fra ikke-angivne kilder, eller at eksaminanden i øvrigt uretmæssigt har skaffet sig hjælp til besvarelse af en opgave, skal eksaminanden udelukkes fra prøven. En eventuel karakter for en sådan prøve bortfalder. Formodninger om ovenstående uretmæssigheder skal straks meddeles skolens ledelse og eksamenskoordinator, der afgør, om besvarelsen kan godkendes. Skolen kan tillade eksaminander, der bortvises fra en prøve, at aflægge prøven ved førstkommende eksamenstermin inden for reglerne om antal gange en eksaminand må deltage i en prøve. 2.5 Regler om forstyrrelser af prøven og konsekvenser heraf Under prøven må eksaminanden kun henvende sig til de tilsynsførende med tegngivning. En eksaminand, der under prøveforløbet gentaget eller på anden måde groft overtræder skolens eksamensreglement, kan af skolen bortvises fra prøven. Skolens ledelse eller eksamenskoordinator træffer afgørelse om bortvisning af eksaminanden fra prøven. Anførte regler om bortvisning, gælder tillige for elever, der uden gyldig grund er udeblevet fra den ordinære eksamen. En udeblivelse fra en ordinær eksamen tæller som et eksamensforsøg. 2.6 Vilkår ved prøver, herunder tilladelse til at forlade lokalet under disse De tilsynsførende skønner, om der kan gives mulighed for individuelle rygepauser. ipod, mobiltelefon o. lign. skal afleveres hos tilsynsførende. Der må ikke benyttes spil eller høres musik under prøven. En eksaminand må normalt ikke forlade lokalet, før besvarelsen er afleveret. Skulle det være nødvendigt, skal eksaminanden ledsages af en af de tilsynsførende. I den sidste halve time før prøvens afslutning, kan tilsynsførende afslå ledsagelse af hensyn til indsamling af besvarelser. En eksaminand, der forlader stedet for prøven uden tilladelse fra og uden ledsagelse af en tilsynsførende, har afbrudt sin eksamen. 2.7 Regler om aflevering af besvarelser Når en eksaminand ønsker at aflevere sin besvarelse, skal tilsynsførende tilkaldes ved tegngivning. Eksaminanden bliver på sin plads indtil tilsynsførende melder, at afleveringsproceduren er fuldført. Eksaminanden afgør selv, hvilket materiale der skal afleveres til bedømmelse. Enhver eksaminand skal skrive sit navn på hver enkelt stykke papir, der anvendes (også kladdepapir) og besvarelsesarkene nummereres fortløbende. Alt, hvad der ønskes bedømt, skal lægges ind i det dertil beregnede omslag, der lige som hvert besvarelsesark, skal være påført skolens navn, fagets navn, dato for prøven, eksaminandens navn og cpr.nr. samt den tilsynsførendes underskrift. Hvis, i særlige tilfælde, kladde eller afsnit fra kladden ønskes bedømt, skal der henvises tydeligt til denne på indskrivningspapiret og tydeligt afmærkes på kladden. Opgavebesvarelsen skal, hvis ikke andet er angivet, udfærdiges med holdbar håndskrift. Alt kladdepapir, som har været benyttet under prøven, og som ikke ønskes bedømt, afleveres særskilt. 7

8 2.8 Aflevering og forsendelse af opgavebesvarelser samt karaktergivning (bedømmelse) Eleven afleverer 2 underskrevne opgavebesvarelser til den tilsynsførende, som igen afleverer opgavebesvarelserne til eksamensadministrationen. Det ene sæt opgavebesvarelser sendes til censor og det andet afleveres til eksaminator. Eller: Eleven afleverer 1 underskreven opgavebesvarelse til den tilsynsførende, som igen afleverer opgavebesvarelsen til eksamensadministrationen. Opgavebesvarelsen sendes til censor, som bedømmer og returnerer opgavebesvarelsen til eksamensadministrationen. Eksaminator bedømmer herefter besvarelsen. Den endelige karakter fastsættes efter en drøftelse mellem censor og eksaminator. 2.9 Regler om, hvornår prøver anses for begyndt (samt andre forhold før og under prøven) En skriftlig prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt. Eksaminanden må først gøres bekendt med prøvetekster og spørgsmål ved prøvens begyndelse, bortset fra prøver i form af projekt. Intet eksemplar af opgaven og intet af det udleverede papir må medbringes ud af lokalet, så længe prøven varer. Dog kan lederen (eller dennes stedfortræder) bringe opgavesæt fra et lokale til et andet, hvis der er behov for det. Prøvens varighed må ikke, for nogen eksaminands vedkommende, strækkes ud over det for prøven gældende tidspunkt Regler for anvendelse af PC er eller andre tilsvarende elektroniske hjælpemidler samt skrivemaskiner ved eksamen Skolen kan tillade, at en eksaminand benytter PC. Sådanne eksaminander samles i særligt lokale. I givet fald følges et særligt tillæg med regler om Vilkår for anvendelse af EDB ved skriftlig eksamen ved Mercantec. Elever må ikke anvende egne disketter eller USB-drev. 3.0 Mundtlig prøve En mundtlig prøve gennemføres som en dialog mellem eksaminanden og eksaminator og kan omfatte selvstændig fremlæggelse og besvarelse af spørgsmål. Prøven tager udgangspunkt i spørgsmål udvalgt ved lodtrækning og/eller i et eller flere kursusarbejder, i en projektrapport, i en case eller lignende. Både censor og eksaminator skal være til stede, når eksaminanden trækker eksamensspørgsmålet. Den enkelte eksaminand skal kunne vælge imellem mindst 4 sedler med eksamensspørgsmål. Eksaminator skal sikre sig, at eksaminanden har opfattet eksamensspørgsmålet. Eksaminandens lærer er (med udtagelse af særlige omstændigheder) eksaminator. Eksaminator leder eksaminationen. Censor kan stille uddybende spørgsmål til eksaminanden. Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er slut. 3.1 Regler om hvornår prøver anses for begyndt En mundtlig prøve er begyndt, når eksaminanden har trukket eksamensspørgsmålet. 8

9 3.2 Regler om konsekvenser ved at komme for sent eller ved udeblivelse Eksaminander skal møde senest 30 min. før forberedelsestidens begyndelse. En eksaminand, der kommer for sent til en mundtlig prøve, har ikke krav på at deltage i prøven, men kan, når skolen finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet, få tilbud om at blive eksamineret på et senere tidspunkt. 3.3 Regler om materialer som eksaminanderne selv skal medbringe til prøven, herunder skriveredskaber, kopier, rapporter, opgaver, noter, lommeregnere mv. Eksaminanden har selv ansvaret for at medbringe tilladte hjælpemidler. Forberedelsestid, eksaminationstid og tilladte hjælpemidler til mundtlig prøve følger til en hver tid de regler, som er anført i den bekendtgørelse, som er gældende for eksaminandens uddannelse (fagbilag). Eksaminator har ansvaret for at de øvrige tilladte hjælpemidler forefindes i forberedelseslokalet og eksamenslokalet, og at der i forberedelseslokalet kun forefindes tilladte hjælpemidler. 3.4 Eksamens- og forberedelseslokalet ipod, mobiltelefon o. lign. må ikke forefindes i lokalet. Der må ikke benyttes spil eller høres musik under prøven, med mindre andet er fastsat for det enkelte fag. Under ophold i og omkring eksamenslokalet skal man undgå støjende adfærd eller anden adfærd, der kan genere eksaminander, censorer og eksaminatorer. Prøvetekster, spørgsmål og andet materiale må først offentliggøres for udenforstående efter prøvens afslutning. Den offentlige adgang til mundtlige prøver kan begrænses som følge af praktiske forhold. Beslutning herom træffes efter begrundelse af eksamenskoordinator og kundgøres senest dagen før prøven ved opslag. 4.0 Afsluttende projekt Prøven i det afsluttende projekt og vilkår for afvikling af denne i grundforløbet på de enkelte uddannelser er beskrevet i læringsaktiviteten Afsluttende projekt i Elevplan og i den lokale undervisningsplan. 5.0 Svendeprøve Svendeprøve for hver enkelt uddannelse er beskrevet i den lokale undervisningsplan. 6.0 Afsendelse af materiale til censor Materialet fremsendes, så censor har materialet senest 5 arbejdsdage før eksamen, med mindre andet er aftalt. 9

10 7.0 De enkelte grundfag Regler for indstilling til eksamen i Matematik F-niveau: Mundtlig: Eleven kan kun indstilles til eksamen, hvis der er afleveret 2 godkendte temaopgaver samt 2 sæt afleveringer i faget. Skriftlig: Eleven kan kun indstilles til eksamen, hvis der er afleveret 1 godkendt temaopgave i faget samt 3 sæt afleveringer. E-niveau: Eleven kan kun indstilles til eksamen, hvis der er afleveret 2 godkendte temaopgaver samt 3 sæt afleveringer i faget. D-niveau: Eleven kan kun indstilles til eksamen, hvis der er afleveret 1 godkendt projekt i faget samt 3 sæt afleveringer. C-niveau: Eleven kan kun indstilles til eksamen, hvis der er afleveret 1 godkendt projekt i faget samt 2 sæt afleveringer. Skriftlig eksamen i Matematik F Der afholdes skriftlig prøve af 2 timers varighed. Ved bedømmelsen skal der lægges vægt på, at den benyttede fremgangsmåde fremgår af besvarelsen. Bedømmelsen foretages som en helhedsvurdering af elevens besvarelse af det samlede opgavesæt. Hjælpemidler: Bøger, formelsamling, notater og lommeregner. Mundtlig eksamen i Matematik F + E Eksamen varer ca. 30 minutter inkl. votering. Eksamen tager udgangspunkt i en af de 2 temaopgaver. Opgaven tildeles eleven ved lodtrækning. Under eksamen støtter eleven sig til temaopgaven samt udarbejdede notater til denne. Ved bedømmelsen er der tale om en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation. Hjælpemidler: Eleven medbringer de 2 temaopgaver, formelsamling og lommeregner, samt eventuelt pc. Mundtlig eksamen i Matematik D + C Eksamen varer 30 minutter inkl. votering. Der gives 30 minutter til forberedelse af det lodtrukne spørgsmål. Eksamen omfatter: Projektrapport og et spørgsmål som eleven tildeles ved lodtrækning. Under eksamen støtter eleven sig til projektet samt udarbejdede notater til dette. Noter udarbejdet under forberedelsen må også benyttes. Eleven vælger rækkefølgen af projektrapporten og det lodtrukne spørgsmål. Ved bedømmelsen er der tale om en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation. Hjælpemidler: Under forberedelse: Eleven medbringer bøger, formelsamling, notater og lommeregner. Under eksamination: Eleven medbringer projektrapporten, udarbejdede noter til denne, formelsamling, det udleverede spørgsmål med evt. bilag, noter udarbejdet under forberedelsen og lommeregner, samt eventuelt pc. 10

11 Eksamen i Naturfag F + E + D + C Eksamen er mundtlig og varer 30 minutter pr. elev, inkl. votering. Eleven inddrager relevant natur- og erhvervsfagligt udstyr i prøven. Som prøvegrundlag vælges mellem: 1. Prøven tager sit udgangspunkt i elevarbejdet dokumentation for to emner. Eleven fremlægger dokumentationen. Under eksamen støtter eleven sig til dokumentationerne samt udarbejdede notater til disse. Ved bedømmelsen er der tale om en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation. Hjælpemidler: De 2 dokumentationer, notater, lommeregner og pc. 2. Prøven tager sit udgangspunkt i et naturfagligt emne eller en case. Emnet eller casen stilles af læreren tidligst 5 arbejdsdage før prøvens afholdelse. Eleven udarbejder en detaljeret disposition som oplæg til eksaminationen. Ved bedømmelsen er der tale om en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation. Hjælpemidler: Dispositionen, notater, lommeregner og pc. Skolen fastlægger prøvegrundlaget. Regler for indstilling til eksamen i Naturfag F, E, D og C niveau: Prøveform 1: Eleven kan kun indstilles til eksamen, hvis der er afleveret 2 godkendte dokumentationer samt en løbende dokumentation i faget. Prøveform 2: Eleven kan kun indstilles til eksamen, hvis eleven har fulgt undervisningen og der er lavet løbende dokumentation i faget. Regler for indstilling til eksamen i Fysik F, E, D og C niveau: Eleven kan kun indstilles til eksamen, hvis der er afleveret 2 godkendte dokumentationer, samt en løbende dokumentation i faget. Mundtlig eksamen i Fysik F + E + D Eksamen varer 30 minutter inkl. votering. Eksamen tager udgangspunkt i de 2 godkendte dokumentationer. Eleven fremlægger de 2 emner og inddrager relevant naturfagligt udstyr i prøven. Under eksamen støtter eleven sig til dokumentationerne samt udarbejdede notater til disse. Ved bedømmelsen er der tale om en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation. Hjælpemidler: Eleven medbringer de 2 dokumentationer og lommeregner. Mundtlig eksamen i Fysik C Eksamen varer 30 minutter inkl. votering. Eksamen tager udgangspunkt i en af de 2 godkendte dokumentationsopgaver. Opgaven tildeles eleven ved lodtrækning. Eksamen inddrager eksperimentelt arbejde. Under eksamen støtter eleven sig til dokumentationsopgaven samt udarbejdede notater til denne. Der gives forberedelsestid i det omfang, det måtte være nødvendigt i forhold til elevens forberedelse af det eksperimentelle arbejde. Ved bedømmelsen er der tale om en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation. Hjælpemidler: Eleven medbringer de 2 dokumentationer og lommeregner. 11

12 Mundtlig eksamen i Dansk F + E Eksamen i Dansk består af: 30 min. forberedelse: Til forberedelsen må eleven medbringe notater og materialer fra undervisningen samt ordbøger. De notater, eleven laver i forberedelsen, må bruges under eksaminationen. 30 min. eksamination: De 30 min. er inkl. votering. Eksaminationen består af to dele: ukendt tekst og portfolio: Ukendt tekst: Eleven trækker en ukendt tekst - novelle, artikel, faglig tekst, reklame, billede el. lign. - med tilhørende spørgsmål. Eleven skal analysere og fortolke teksten og vise sin evne til at kunne finde de vigtige dele af tekstens indhold. Med udgangspunkt i den undervisning, der har været i faget, skal eleven perspektivere teksten til relevante sammenhænge f.eks. socialt, teknologisk eller historisk. Portfolio: I samråd med læreren udvælger eleven mindst en og gerne flere af de skriftlige opgaver, der er udarbejdet i undervisningen. Mindst en af de opgaver eleven har afleveret skal repræsentere skrivning på tværs af dansk og et eller flere fag. Eleven har selv ansvaret for at medbringe portfolien til eksamen. Eleven skal indgå i samtale om formålet med den eller de skriftlige opgaver, om hvem der er målgruppen for opgaverne, om opgavernes indhold og deres sprog. Eleven kan kun indstilles til eksamen, hvis samtlige stillede opgaver i faget er afleveret. Mundtlig eksamen i Dansk D + C Eksamen i Dansk består af en mundtlig prøve: 30 min. forberedelse: Til forberedelsen må eleven medbringe notater og materialer fra undervisningen samt ordbøger. De notater, eleven laver i forberedelsen, må bruges under eksaminationen. 30 min. eksamination: De 30 min. er inkl. votering. Eksaminationen består af to dele: ukendt tekst og portfolio: Ukendt tekst: Eleven trækker en ukendt tekst - skønlitteratur, sagprosa eller billeder - med tilhørende spørgsmål. Den ukendte tekst har emnemæssig tilknytning til, hvad der er blevet arbejdet med i faget og til det pensum, der opgives til eksamen. Eleven skal analysere og fortolke teksten og vise sin evne til at kunne finde de vigtige dele af tekstens indhold og form. Med udgangspunkt i pensum og den undervisning, der har været i faget, skal eleven perspektivere teksten til relevante sammenhænge. Portfolio: I samråd med læreren udvælger eleven mindst en og gerne flere af de skriftlige opgaver, der er udarbejdet i undervisningen. Mindst en af de opgaver eleven har afleveret skal repræsentere skrivning på tværs af dansk og et eller flere fag. Eleven har selv ansvaret for at medbringe portfolien til eksamen. Eleven skal indgå i samtale om formålet med den eller de skriftlige opgaver, om hvem der er målgruppen for opgaverne, om opgavernes indhold og deres sprog. Eleven kan kun indstilles til eksamen, hvis samtlige stillede opgaver i faget er afleveret. 12

13 Mundtlig eksamen i Fremmedsprog F + E + D + C Eksamen i Fremmedsprog består af: Hjælpemidler: 30 min. forberedelse: Med hensyn til brug af hjælpemidler til forberedelse af mundtlig eksamen gælder, at alle skriftlige, trykte og elektroniske hjælpemidler er tilladt. De notater eleven laver i forberedelsen må bruges under eksaminationen. 30 min. eksamination: De 30 min. er inkl. votering. Eksaminationen består af to eller tre dele: Individuelt emne, kendt tekst og ukendt tekst Individuelt emne og kendt tekst Individuelt emne og ukendt tekst Individuelt emne: Eleven præsenterer og samtaler om sit individuelle emne, der er valgt med udgangspunkt i et af fagets indholdsområder. Censor har ikke fået tilsendt dokumentationen på forhånd, dog er emneliste med titlerne på elevernes individuelle emner tilsendt censor. For C-niveau gælder det, at emnet tager udgangspunkt i et eller flere af de i undervisningen behandlede emner eller tekster. der skal være tale om en indholdsmæssig fordybelse, udvidelse eller perspektivering af det i undervisningen behandlede stof. Kendt tekst: Eleven samtaler om en kendt tekst evt. med tilhørende spørgsmål. Teksterne repræsenterer de tre emneområder: Erhvervsfaglige- og erhvervsmæssige forhold, Samfund og kultur Almene- og personlige forhold. Ukendt tekst for F + E: Eleven samtaler om en ukendt tekst med tilhørende spørgsmål. Den ukendte tekst handler om et af de temaer, der er arbejdet med i undervisningen. Ukendt tekst for D + C: Eleven samtaler om en ukendt tekst med tilhørende spørgsmål. Den ukendte tekst har emnemæssig tilknytning til, hvad der er blevet arbejdet med i faget. Eleven skal analysere og fortolke teksten og demonstrere sin evne til at kunne finde de vigtige dele af tekstens indhold. Med udgangspunkt i den undervisning, der har været i faget, skal eleven perspektivere teksten til relevante sammenhænge. Kendt og ukendt tekst udvælges ved lodtrækning. Eleven kan kun indstilles til eksamen, hvis samtlige stillede opgaver i faget er afleveret. Mundtlig eksamen i Informationsteknologi E + D + C Eleven har inden indstilling til eksamen afleveret 2 projektrapporter i forbindelse med undervisningen. Hjælpemidler: Eleven må medbringe alle hjælpemidler, og det vil ofte være en fordel, at eleven medbringer eget udstyr til at understøtte sin fremlæggelse. Der afholdes individuel eksamination af 30 min. varighed (inkl. votering), hvor der tages udgangspunkt i den sidst afleverede projektrapport, som eleven har udarbejdet i undervisningsforløbet. Der gives ikke forberedelsestid. Eleven fremlægger et mundtligt oplæg med udgangspunkt i rapporten. Oplægget skal understøttes af en elektronisk præsentation, f.eks. i form af en PowerPoint-præsentation eller en hjemmeside. Ved bedømmelsen lægges der vægt på, at eleven kan redegøre for projektrapportens problemstilling, og perspektivere denne i en brancherelateret og samfundsrelevant sammenhæng. Både den mundtlige, den skriftlige og den elektroniske præstation indgår i bedømmelsen. 13

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD)

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Hovedbekendtgørelse (EUD) nr. 1010 af 22.09.2014 og bekendtgørelse om prøver og eksamen nr. 41 af 16.01.14 og bekendtgørelse om karakterskala nr. 262 af 20.03.07

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglementet er gældende for EUX elever på såvel grund- som hovedforløb. Gældende fra august 2015. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 1009 af

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015.

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Eksamensreglement for erhvervsuddannelser ved Tradium Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Formål: Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Tradium gennemføres

Læs mere

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen Information til elever på Erhvervsuddannelser Prøve og eksamen Dette hæfte er lavet for at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig før en prøve/eksamen. Der henvises til følgende gældende

Læs mere

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole EUD Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole 2 Indhold Skriftlig eksamen... 4 Mundtlig eksamen... 6 Andre bestemmelser... 7 Forudsætninger for at blive indstillet til eksamen... 7 Frihed i forbindelse med

Læs mere

70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne. Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler

70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne. Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler Kategori: 70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH Udarbejdet af: Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler Godkendt af: APH Dato: Udarbejdet 7. 10. 2010 Revideret

Læs mere

Eksamensreglement EUD Jordbrugets UddannelsesCenter Århus

Eksamensreglement EUD Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Eksamensreglement EUD Jordbrugets UddannelsesCenter Århus August 2015 Formål: Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Jordbrugets UddannelsesCenter Århus gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Eksamenshåndbog. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret august 2016 Indhold Generelt... 4 1.0 Generelle bestemmelser... 4 2.0 Skriftlig prøve... 7 3.0 Mundtlig prøve... 9 4.0 Grundforløbsprøven...

Læs mere

Eksamenshåndbog. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret april 2016 Indhold Generelt... 4 1.0 Generelle bestemmelser... 4 2.0 Skriftlig prøve... 7 3.0 Mundtlig prøve... 10 4.0 Grundforløbsprøven...

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Vid Erhvervsuddannelser. Eksamensreglement

Vid Erhvervsuddannelser. Eksamensreglement Vid Erhvervsuddannelser Eksamensreglement Eksamensreglement Eksamensreglement... 2 Formål... 2 Prøver i grundfag på grundforløbet... 2 Prøver i grundfag på hovedforløbet... 2 Udtræk af prøver... 3 Indstilling

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg

Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg Revideret maj 2015 1 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver på Handelsskolen Viborg gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler

Læs mere

Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH

Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH Godkendt 241016 af Mogens Enevoldsen, Bianca Andersen, Gorm Bertelsen, Sussie Jensen og Aksel Hjuler Eksamensreglement... 2 Generelt... 2 Optagelsesprøve...

Læs mere

Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser, EUD & EUX Viden Djurs

Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser, EUD & EUX Viden Djurs Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser, EUD & EUX Viden Djurs Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i erhvervsuddannelserne på Viden Djurs gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte

Læs mere

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i.

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i. Eksamensreglement for elever Information om eksamen: 1. Merit/eksamen 2. Indstilling til eksamen 3. Antal prøver 4. Regler ved mundtlig eksamen 5. Regler ved skriftlig eksamen 6. Fælles regler for mundtlig

Læs mere

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksamen på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse.

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 EKSAMENSPLAN Punkter som eleverne skal informeres om ved uddannelsens start er: Antal prøver og tidspunkter for den enkelte eksamens afholdelse og

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg

Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg Revideret april 2013 1 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver på Handelsskolen Viborg gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Foråret 2017 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

Regler for case-eksamen og projekteksamen fremgår af de lokale undervisningsplaner for de uddannelser, der anvender disse prøveformer.

Regler for case-eksamen og projekteksamen fremgår af de lokale undervisningsplaner for de uddannelser, der anvender disse prøveformer. Eksamensreglement Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksamen på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse. Derudover henvises til

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 4. Konsekvenser af at komme for sent... 2 5.

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

2014/2015. HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement

2014/2015. HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement 2014/2015 HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSBESTEMMELSER 3 Case-eksamen i grundfag 3 Eksamen i grundforløbsprojekt 5 Eksamen i valgfag 5 EKSAMENSREGLEMENT 6 Snyd i forbindelse

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Eksamensreglement Maj-juni 2014

Eksamensreglement Maj-juni 2014 Dette eksamensreglement gælder for HTX Sukkertoppen og indeholder følgende hovedafsnit: Generelle forhold Skriftlige prøver Mundtlige prøver Sygemelding Overtrædelse af eksamensreglementet Klager Udarbejdet

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Holbergskolen 2011/2012 Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Udtrukne fag Holbergskolen 2011/2012: Biologi og Kristendom Regler om aflevering af opgaver, projekter, dispositioner

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Eksamensreglement. Indhold

Eksamensreglement. Indhold Eksamensreglement Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksaminer på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på TECHCOLLEGE. Det påhviler de enkelte afdelinger ved uddannelsens start

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2014/2015 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Overtrædelse af eksamensreglementet 4 Eksamensstart 4 Mødetid 4 Tilsynsførende 4 Hjælpemidler

Læs mere

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer Odense Tekniske Gymnasium Prøver og eksamen Vejledning og reglementer Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Love, bekendtgørelser og reglementer hvor finder du dem? 2 Eksamensindstilling 2 Eksamensudtræk 3

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Indhold 1.0 Eksamensplan... 3 2.0 Skriftlig eksamen.... 3 2.1 Mundtlig eksamen... 5 3.0 Vejledning om brug af IT ved skriftlig eksamen.... 5 4.0 Sygeeksamen....

Læs mere

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx Ribe Handelsskole Hhx Eksamensreglement 2013 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en elev

Læs mere

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus)

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Formål Formålet med prøven er at dokumentere, i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav, der er fastsat for uddannelsen og dens

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF

Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF Gældende for: Teknisk- og Merkantil grundforløb og hovedforløb samt Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelser, Individuelle

Læs mere

Eksamensinformation 2011-2012

Eksamensinformation 2011-2012 Eksamensinformation 2011-2012 Erhvervsakademi Dania Tradium Hobro Akademiuddannelsen Eksamens og prøvereglement Før eksamens begyndelse Mødetid: Studerende skal møde ved eksamenslokalet senest 30 minutter

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen

Læs mere

Eksamensreglement EUX

Eksamensreglement EUX Eksamensreglement EUX 2016 2 EUX Eksamensreglement Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver... 4 Skriftlige prøver... 4 Aflevering... 4 Mundtlige prøver... 5 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2 Grundfagsprøve i naturfag E-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2014-2015 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende regler for prøver og eksamen findes i: Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne BEK nr. 882 af 06/07/2007 (gældende

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2015/2016 Eksamensreglement og anvendelse af it INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 3 Mødetid 3 Prøvestart 3 Prøvevagt 3 Hjælpemidler 4 Mundtlig eksamen 4 Sygdom

Læs mere

Eksamensreglement. Gyldig Erhvervsakademiet Lillebælt

Eksamensreglement. Gyldig Erhvervsakademiet Lillebælt Eksamensreglement Gyldig 01.06.2012 Erhvervsakademiet Lillebælt Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighed... 3 2. Eksamensansvarlige:... 3 3. Det lovmæssige grundlag... 3 Love:... 3 Bekendtgørelser:... 3 Uddannelsesbekendtgørelser:...

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H1. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Diverse praktiske oplysninger side 3 Eksamensreglement side 4 Øvrige regler ved mundtlig

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H2. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Eksamensreglement for HG

Eksamensreglement for HG Eksamensreglement for HG MUNDTLIG EKSAMEN 1. Mødetidspunkt... 1 2. Sygdom... 1 3. Udeblivelse fra eksamen... 2 4. Grundforløbsprøven... 2 5. Caseeksamen... 2 6. Hjælpemidler under eksaminationen... 3 7.

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Første del af Grundforløbet

Første del af Grundforløbet Dato: 18.10.2016 Prøvevejledning Grundfagsprøve i Dansk F,- E-, D- og C-niveau Første del af Grundforløbet Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om prøver og

Læs mere

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM 2014 Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver.... 4 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig eksamen.... 6 Generelt om eksamen... 8 Overtrædelse af reglerne....

Læs mere

Eksamenshåndbog. for. HG, Butik og E-handel EUX

Eksamenshåndbog. for. HG, Butik og E-handel EUX Eksamenshåndbog for HG, Butik og E-handel EUX Eksamen 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen og samtidig gøre dig bekendt

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven efterfølgende

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Juli 2016 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

Eksamenshåndbog for HANDELSGYMNASIET 2015/2016

Eksamenshåndbog for HANDELSGYMNASIET 2015/2016 Eksamenshåndbog for HANDELSGYNASIET 2015/2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 EKSAENS- OG ÅRSPRØVER... 3 EKSAINER TIL HHX-STUDENTEREKSAEN... 3 SKRIFTLIGE EKSAINER OG ÅRSPRØVER...

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende regler for prøver og eksamen findes i: Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne BEK nr. 1272 af 16/11/2010 (gældende

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

Følgende eksamensreglement er gældende for HHX-elever på Thisted, Morsø og Fjerritslev Handelsgymnasium:

Følgende eksamensreglement er gældende for HHX-elever på Thisted, Morsø og Fjerritslev Handelsgymnasium: Følgende eksamensreglement er gældende for HHX-elever på Thisted, Morsø og Fjerritslev Handelsgymnasium: 1. Indledning Eksamensreglerne er de regler, der gælder for afholdelse af prøver på Thisted og Morsø

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2017

Orientering om eksamen AVU 2017 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2017 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved faglærer. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3 4 PRØVERS

Læs mere

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium. Eksamenshåndbog HHX 1., 2. og 3. år

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium. Eksamenshåndbog HHX 1., 2. og 3. år Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium Eksamenshåndbog HHX 1., 2. og 3. år Sommereksamen 2008 April 2008 Forord Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål,

Læs mere

Eksamensplan 1. og 2.g

Eksamensplan 1. og 2.g Eksamensgrundlag I skal sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden til den mundtlige eksamen i AT (almen studieforberedelse) Jeres studierapporter skal derfor være ajourført senest onsdag d. 4. maj

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Eksamensprojekt for dansk på grundforløb 1

Eksamensprojekt for dansk på grundforløb 1 Eksamensprojekt for dansk på grundforløb 1 Eksamensform Eksamen er mundtlig og varer 30 min incl. lodtrækning af eksamensopgave (dokumentation) og karaktervotering. Mindst 2 uger før du skal til eksamen,

Læs mere

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG 2014-2015 Underviser og censor Denne folder er Handelsgymnasiet Ribes regler til underviser og censor i forbindelse med afholdelse af eksamen på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa

Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa Indholdsfortegnelse: Forord! 2 Diverse praktiske oplysninger! 3 Offentliggørelse af eksamensplanen! 3 Sidste undervisningsdag! 3 Standpunkts-terminskarakterer!

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere