Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec"

Transkript

1 Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014

2 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne interne regler. Eksamenshåndbogen udleveres til alle elever, og eleverne gøres bekendt med de gældende krav til fagene, afleveringer mv. Indhold og beskrivelse I erhvervsuddannelserne indgår følgende prøver: Den afsluttende prøve i grundforløbet Prøver i grundfag valgt som valgfri undervisning og påbygning Prøver i grundfag på grundforløb Prøver i grundfag på hovedforløbet Afsluttende svendeprøve. 2

3 Indholdsfortegnelse Formål 2 Indhold og beskrivelse Generelle bestemmelser 4 Antal prøver i grundfag på grundforløb Antal prøver i grundfag på hovedforløb Udtræk af prøver Indstilling til eksamen Godskrivning Specialpædagogisk Støtte i forbindelse med eksamen Sprog Udeblivelse Sygeeksamen og omprøver mv., herunder framelding på grund af sygdom Omprøve: Klageprocedurer og klagefrister Bedømmelse Overtrædelse af eksamensbestemmelser Skriftlig prøve Regler om eventuelle tilsynsførende ved prøver Regler om materialer som eksaminanderne selv skal medbringe til prøven, herunder 6 f.eks. skriveredskaber, kopier, rapporter, opgaver, noter, lommeregnere mv Regler om konsekvenser ved at komme for sent eller ved udeblivelse Regler om snyd og om konsekvenser for eksaminander, der gribes i forsøg herpå Regler om forstyrrelser af prøven og konsekvenser heraf Vilkår ved prøver, herunder tilladelse til at forlade lokalet under disse Regler om aflevering af besvarelser Aflevering og forsendelse af opgavebesvarelser samt karaktergivning (bedømmelse) Regler om, hvornår prøver anses for begyndt (samt andre forhold før og under prøven) Regler for anvendelse af PC er eller andre tilsvarende elektroniske hjælpemidler samt skrivemaskiner ved eksamen Mundtlig prøve Regler om hvornår prøver anses for begyndt Regler om konsekvenser ved at komme for sent eller ved udeblivelse Regler om materialer som eksaminanderne selv skal medbringe til prøven, herunder f.eks. skriveredskaber, kopier, rapporter, opgaver, noter, lommeregnere mv Eksamens- og forberedelseslokalet Afsluttende projekt Svendeprøve Afsendelse af materiale til censor De enkelte grundfag 10 Regler for indstilling til eksamen i Matematik F-niveau: E-niveau: D-niveau: C-niveau: Skriftlig eksamen i Matematik F Mundtlig eksamen i Matematik F + E Mundtlig eksamen i Matematik D + C Eksamen i Naturfag F + E + D + C Som prøvegrundlag vælges mellem: Regler for indstilling til eksamen i Naturfag F, E, D og C niveau: Regler for indstilling til eksamen i Fysik F, E, D og C niveau: Mundtlig eksamen i Fysik F + E + D Mundtlig eksamen i Fysik C Mundtlig eksamen i Dansk F + E Mundtlig og skriftlig eksamen i Dansk D + C Mundtlig eksamen i Fremmedsprog F + E + D + C Mundtlig eksamen i Informationsteknologi E + D + C

4 1.0 Generelle bestemmelser Antal prøver i grundfag på grundforløb Hvis en elev på grundforløb vælger grundfag som valgfri undervisning, og ønsker at tage eksamen i grundfaget, sker dette jævnfør grundfagsbekendtgørelsen. Selve udtrækningen sker ved lodtrækning, hvis der er tale om mere end 1 fag. Vælger eleven valgfri undervisning, betyder det en forlængelse af grundforløbet. Antal prøver i grundfag på hovedforløb Den enkelte elev skal højst til: 1 prøve, hvor skoleundervisningen har en varighed, der er mindre end 21 uger. 2 prøver, hvor skoleundervisningen har en varighed mellem uger. 3 prøver, hvor skoleundervisningen har en varighed på over 41 uger. Antal prøver bestemmes ud fra den samlede normerede længde på hovedforløbets skoledel. Obligatoriske fag, der følges på et højere niveau, indgår i prioriteringslisten. Udtræk af prøver Hvilke prøver eleven skal gennemføre, fremgår af ministeriets prioriteringsliste. Ved fastlæggelse af, hvilke prøver eleven skal til i løbet af hovedforløbet, benyttes den eksamenstermin, der falder sammen med elevens første skoleophold i hovedforløbet. Prøver meddeles lærer og elev 2 uger før eksamensdagen. Indstilling til eksamen Eleven bliver normalt automatisk indstillet til eksamen. En elev kan dog blive nægtet indstilling, hvis eleven ikke opfylder de betingelser, der er gældende for det pågældende fag. En elev kan ligeledes nægtes indstilling, hvis specielle krav om godkendte opgaver i forbindelse med eksamen ikke er opfyldt herunder krav til portfolio, projektrapporter, projekter og andre former for dokumentation, der skal indgå som eksaminationsgrundlag (se beskrivelse i Elevplan og eksamenshåndbog). Godskrivning Eleven kan opnå godskrivning for eksamen, hvis der er dokumentation for, at eleven tidligere har opnået beståelseskarakter i et tilsvarende fag på mindst samme niveau (mindst 02 både i skriftlig og mundtlig, hvis faget har 2 prøveformer). Hvis faget med merit udtrækkes til eksamen vil det udgå, og der udtrækkes ikke et andet eksamensfag i stedet for. Godskrivning kan også gives på baggrund af en individuel kompetenceafklaring. Specialpædagogisk Støtte i forbindelse med eksamen Elever, der har fået specialpædagogisk støtte, er omfattet af de almindelige prøve- og eksamensregler, der gælder for den pågældende uddannelse med følgende særlige vilkår: Skolen kan for den enkelte elev fastsætte ekstra forberedelsestid og/eller ekstra tid til skriftlig besvarelse Skolen kan for den enkelte elev sørge for oplæsning af de stillede eksamensopgaver De tekniske hjælpemidler til brug for uddannelsen og særligt tilpassede undervisningsmidler, som er stillet til rådighed for en elev i henhold til 3, må anvendes af eleven ved prøver og eksaminer. Elever, der har fået stillet specialpædagogiske hjælpemidler til rådighed, kan ikke blive fritaget for prøver eller eksaminer på grundlag af den pågældendes handicap eller andre vanskeligheder, der sidestilles hermed. Sprog Alle prøver gennemføres på dansk, medmindre det fremgår af beskrivelsen af de enkelte fag, at prøvesproget er et andet end dansk, eller andet er aftalt. 4

5 Udeblivelse Udebliver en elev uden lovlig grund fra eksamen, indstilles eleven først til eksamen ved næste ordinære eksamenstermin. Udeblivelse tæller med i det antal gange, en elev kan indstilles til eksamen (normalt 2 gange). Sygeeksamen og omprøver mv., herunder framelding på grund af sygdom Sygdom skal straks meddeles til skolens eksamensadministration samt dokumenteres med en lægeerklæring, som betales af eleven. Andre særlige omstændigheder, hvorved en eksaminand praktisk forhindres i at møde til eksamen, og særlige omstændigheder, der gør, at eksaminanden ikke med rimelighed kan forventes at kunne gennemføre prøven, sidestilles efter skolens vurdering med sygdom. Eksaminander som uforskyldt kan henføres under ovennævnte tilbydes en sygeeksamen, der gennemføres snarest muligt, hvilket kan strække sig til efterfølgende eksamenstermin. Omprøve En eksaminand, som ikke har bestået i henhold til reglerne for uddannelsen, kan deltage i en prøve eller eksamen på ny. Eksaminanden kan deltage indtil 2 gange i samme prøve i uddannelser oprettet i henhold til erhvervsuddannelser - i særlige tilfælde i yderligere en eksamen eller en prøve. Skolen kan i særlige tilfælde iværksætte omprøve for enkelte eksaminander eller hele hold. Klageprocedurer og klagefrister En eksaminand kan indgive klage til skolen vedrørende forhold ved eksamen inden 2 uger efter, at karakteren på sædvanlig måde er meddelt den pågældende. En eksaminand har ret til at få udleveret kopi af egne skriftlige opgavebesvarelser og af det ved mundtlig prøve tildelte eksamensspørgsmål. Klageren skal skriftligt præcisere og begrunde klagepunkterne. Skolen indhenter straks udtalelser og forelægger udtalelserne for klageren, som gives lejlighed til at fremkomme med eventuelle kommentarer inden for 1 uges frist. Skolens afgørelse meddeles hurtigst muligt klageren. En ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter. Klager over skolens afgørelser efter bekendtgørelsen kan indbringes for Undervisningsministeriet. Klagen indgives til skolen senest 2 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Bedømmelse Ved bedømmelse findes reglerne i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser og Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse anvendelse. I fag, der afsluttes med en skriftlig prøve, gives der én karakter for den skriftlige præstation. I fag, der afsluttes med en mundtlig prøve, gives der én karakter for den mundtlige præstation, og det fremgår af fagbeskrivelserne, om eventuel bedømmelse af skriftligt arbejde, praktiske øvelser, forsøg eller lignende indgår i karakteren, eller der skal gives en særskilt karakter. I fag, der afsluttes med både skriftlig og mundtlig prøve, gives der én karakter for hver prøve. Overtrædelse af eksamensbestemmelser Opstår der ved censuren af besvarelserne formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har modtaget hjælp (afskrift eller kopiering) ved opgavens besvarelse, skal dette straks meddeles skolens ledelse, der afgør om besvarelsen kan godkendes. 5

6 2.0 Skriftlig prøve En skriftlig prøve gennemføres som individuel skriftlig besvarelse af skriftligt formulerede opgaver. Opgaveløsningen skal ske uden vejledning inden for et afgrænset tidsrum, der er fastsat i reglerne om de pågældende fag. 2.1 Regler om eventuelle tilsynsførende ved prøver Ingen lærer må føre tilsyn med egne eksaminander i prøvefaget. Tilsynsførende skal sikre, at samtlige eksaminander har modtaget et fuldstændigt opgavesæt. Tilsynsførende må ikke virke forstyrrende på eksaminanderne eller give oplysninger angående opgaverne. Tilsynsførende skal påse at eleverne ikke kan nå hinanden. Tilladte hjælpemidler skal, før prøvens begyndelse, efterses af de tilsynsførende. Tilsynsførende skal sikre, at besvarelsen kan identificeres, herunder ved oplysninger om skolens navn, eksaminandens navn og cpr.nr., fagets navn og den tilsynsførendes underskrift. Tilsynsførende skal endvidere sikre, at opgaver besvaret vha. IT udskrives og afleveres i 2 eksemplarer håndskrevne besvarelser kopieres af eksamenskoordinator. Tilsynsførende lægger besvarelser og kladder i nummerorden efter elevnavnelisten og afleverer til eksamensadministrationen. Tilsynsførende meddeler, når der er 1 time, en ½ time og 10 min. tilbage af prøvetiden. 2.2 Regler om materialer som eksaminanderne selv skal medbringe til prøven, herunder skriveredskaber, kopier, rapporter, opgaver, noter, lommeregnere mv. Eksaminanden må ikke bruge eget papir under prøven. Eksaminanderne får af skolen udleveret eksamenspapir og papir til kladdeskrivning, men skal selv medbringe skrivemateriale og tilladte hjælpemidler. Tilladte hjælpemidler til skriftlig prøve følger til en hver tid de regler, som er anført i den bekendtgørelse, som er gældende for eksaminandens uddannelse (fagbilag). Ved ikke centralt stillede opgaver skal opgavestilleren på opgavesættet anføre tilladte hjælpemidler, samt hvorvidt der stilles krav til indskrivningen (blyant- eller blivende skrift). Eksaminanderne skal være informerede herom i god tid før prøven. 2.3 Regler om konsekvenser ved at komme for sent eller ved udeblivelse Eksaminander skal møde senest 15 min. før prøvens begyndelse. Ingen eksaminand må komme ind i lokalet, før alle de tilsynsførende er til stede. Lokalet skal åbnes senest 10 min. før det for prøven fastsatte tidspunkt. En eksaminand, der kommer for sent til en skriftlig prøve, har ikke krav på at deltage i prøven. Skolen (eksamenskoordinator) kan dog tillade eksaminanden at deltage, hvis skolen (eksamenskoordinator) anser det for udelukket, at den pågældende kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og finder at forsinkelsen er rimelig begrundet. Prøvetiden forlænges ikke tilsvarende. 6

7 2.4 Regler om snyd og om konsekvenser for eksaminander, der gribes i forsøg herpå En eksaminand, der gribes i uretmæssigt forsøg på at skaffe sig eller give en anden eksaminand hjælp til besvarelse af en opgave, skal straks bortvises fra prøven. Skolens ledelse eller eksamenskoordinator træffer afgørelse om bortvisning af eksaminanden fra prøven. Når det konstateres, at en besvarelse ved en prøve uretmæssigt ikke er udarbejdet af eksaminanden, eller at væsentlige dele er afskrift fra ikke-angivne kilder, eller at eksaminanden i øvrigt uretmæssigt har skaffet sig hjælp til besvarelse af en opgave, skal eksaminanden udelukkes fra prøven. En eventuel karakter for en sådan prøve bortfalder. Formodninger om ovenstående uretmæssigheder skal straks meddeles skolens ledelse og eksamenskoordinator, der afgør, om besvarelsen kan godkendes. Skolen kan tillade eksaminander, der bortvises fra en prøve, at aflægge prøven ved førstkommende eksamenstermin inden for reglerne om antal gange en eksaminand må deltage i en prøve. 2.5 Regler om forstyrrelser af prøven og konsekvenser heraf Under prøven må eksaminanden kun henvende sig til de tilsynsførende med tegngivning. En eksaminand, der under prøveforløbet gentaget eller på anden måde groft overtræder skolens eksamensreglement, kan af skolen bortvises fra prøven. Skolens ledelse eller eksamenskoordinator træffer afgørelse om bortvisning af eksaminanden fra prøven. Anførte regler om bortvisning, gælder tillige for elever, der uden gyldig grund er udeblevet fra den ordinære eksamen. En udeblivelse fra en ordinær eksamen tæller som et eksamensforsøg. 2.6 Vilkår ved prøver, herunder tilladelse til at forlade lokalet under disse De tilsynsførende skønner, om der kan gives mulighed for individuelle rygepauser. ipod, mobiltelefon o. lign. skal afleveres hos tilsynsførende. Der må ikke benyttes spil eller høres musik under prøven. En eksaminand må normalt ikke forlade lokalet, før besvarelsen er afleveret. Skulle det være nødvendigt, skal eksaminanden ledsages af en af de tilsynsførende. I den sidste halve time før prøvens afslutning, kan tilsynsførende afslå ledsagelse af hensyn til indsamling af besvarelser. En eksaminand, der forlader stedet for prøven uden tilladelse fra og uden ledsagelse af en tilsynsførende, har afbrudt sin eksamen. 2.7 Regler om aflevering af besvarelser Når en eksaminand ønsker at aflevere sin besvarelse, skal tilsynsførende tilkaldes ved tegngivning. Eksaminanden bliver på sin plads indtil tilsynsførende melder, at afleveringsproceduren er fuldført. Eksaminanden afgør selv, hvilket materiale der skal afleveres til bedømmelse. Enhver eksaminand skal skrive sit navn på hver enkelt stykke papir, der anvendes (også kladdepapir) og besvarelsesarkene nummereres fortløbende. Alt, hvad der ønskes bedømt, skal lægges ind i det dertil beregnede omslag, der lige som hvert besvarelsesark, skal være påført skolens navn, fagets navn, dato for prøven, eksaminandens navn og cpr.nr. samt den tilsynsførendes underskrift. Hvis, i særlige tilfælde, kladde eller afsnit fra kladden ønskes bedømt, skal der henvises tydeligt til denne på indskrivningspapiret og tydeligt afmærkes på kladden. Opgavebesvarelsen skal, hvis ikke andet er angivet, udfærdiges med holdbar håndskrift. Alt kladdepapir, som har været benyttet under prøven, og som ikke ønskes bedømt, afleveres særskilt. 7

8 2.8 Aflevering og forsendelse af opgavebesvarelser samt karaktergivning (bedømmelse) Eleven afleverer 2 underskrevne opgavebesvarelser til den tilsynsførende, som igen afleverer opgavebesvarelserne til eksamensadministrationen. Det ene sæt opgavebesvarelser sendes til censor og det andet afleveres til eksaminator. Eller: Eleven afleverer 1 underskreven opgavebesvarelse til den tilsynsførende, som igen afleverer opgavebesvarelsen til eksamensadministrationen. Opgavebesvarelsen sendes til censor, som bedømmer og returnerer opgavebesvarelsen til eksamensadministrationen. Eksaminator bedømmer herefter besvarelsen. Den endelige karakter fastsættes efter en drøftelse mellem censor og eksaminator. 2.9 Regler om, hvornår prøver anses for begyndt (samt andre forhold før og under prøven) En skriftlig prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt. Eksaminanden må først gøres bekendt med prøvetekster og spørgsmål ved prøvens begyndelse, bortset fra prøver i form af projekt. Intet eksemplar af opgaven og intet af det udleverede papir må medbringes ud af lokalet, så længe prøven varer. Dog kan lederen (eller dennes stedfortræder) bringe opgavesæt fra et lokale til et andet, hvis der er behov for det. Prøvens varighed må ikke, for nogen eksaminands vedkommende, strækkes ud over det for prøven gældende tidspunkt Regler for anvendelse af PC er eller andre tilsvarende elektroniske hjælpemidler samt skrivemaskiner ved eksamen Skolen kan tillade, at en eksaminand benytter PC. Sådanne eksaminander samles i særligt lokale. I givet fald følges et særligt tillæg med regler om Vilkår for anvendelse af EDB ved skriftlig eksamen ved Mercantec. Elever må ikke anvende egne disketter eller USB-drev. 3.0 Mundtlig prøve En mundtlig prøve gennemføres som en dialog mellem eksaminanden og eksaminator og kan omfatte selvstændig fremlæggelse og besvarelse af spørgsmål. Prøven tager udgangspunkt i spørgsmål udvalgt ved lodtrækning og/eller i et eller flere kursusarbejder, i en projektrapport, i en case eller lignende. Både censor og eksaminator skal være til stede, når eksaminanden trækker eksamensspørgsmålet. Den enkelte eksaminand skal kunne vælge imellem mindst 4 sedler med eksamensspørgsmål. Eksaminator skal sikre sig, at eksaminanden har opfattet eksamensspørgsmålet. Eksaminandens lærer er (med udtagelse af særlige omstændigheder) eksaminator. Eksaminator leder eksaminationen. Censor kan stille uddybende spørgsmål til eksaminanden. Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er slut. 3.1 Regler om hvornår prøver anses for begyndt En mundtlig prøve er begyndt, når eksaminanden har trukket eksamensspørgsmålet. 8

9 3.2 Regler om konsekvenser ved at komme for sent eller ved udeblivelse Eksaminander skal møde senest 30 min. før forberedelsestidens begyndelse. En eksaminand, der kommer for sent til en mundtlig prøve, har ikke krav på at deltage i prøven, men kan, når skolen finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet, få tilbud om at blive eksamineret på et senere tidspunkt. 3.3 Regler om materialer som eksaminanderne selv skal medbringe til prøven, herunder skriveredskaber, kopier, rapporter, opgaver, noter, lommeregnere mv. Eksaminanden har selv ansvaret for at medbringe tilladte hjælpemidler. Forberedelsestid, eksaminationstid og tilladte hjælpemidler til mundtlig prøve følger til en hver tid de regler, som er anført i den bekendtgørelse, som er gældende for eksaminandens uddannelse (fagbilag). Eksaminator har ansvaret for at de øvrige tilladte hjælpemidler forefindes i forberedelseslokalet og eksamenslokalet, og at der i forberedelseslokalet kun forefindes tilladte hjælpemidler. 3.4 Eksamens- og forberedelseslokalet ipod, mobiltelefon o. lign. må ikke forefindes i lokalet. Der må ikke benyttes spil eller høres musik under prøven, med mindre andet er fastsat for det enkelte fag. Under ophold i og omkring eksamenslokalet skal man undgå støjende adfærd eller anden adfærd, der kan genere eksaminander, censorer og eksaminatorer. Prøvetekster, spørgsmål og andet materiale må først offentliggøres for udenforstående efter prøvens afslutning. Den offentlige adgang til mundtlige prøver kan begrænses som følge af praktiske forhold. Beslutning herom træffes efter begrundelse af eksamenskoordinator og kundgøres senest dagen før prøven ved opslag. 4.0 Afsluttende projekt Prøven i det afsluttende projekt og vilkår for afvikling af denne i grundforløbet på de enkelte uddannelser er beskrevet i læringsaktiviteten Afsluttende projekt i Elevplan og i den lokale undervisningsplan. 5.0 Svendeprøve Svendeprøve for hver enkelt uddannelse er beskrevet i den lokale undervisningsplan. 6.0 Afsendelse af materiale til censor Materialet fremsendes, så censor har materialet senest 5 arbejdsdage før eksamen, med mindre andet er aftalt. 9

10 7.0 De enkelte grundfag Regler for indstilling til eksamen i Matematik F-niveau: Mundtlig: Eleven kan kun indstilles til eksamen, hvis der er afleveret 2 godkendte temaopgaver samt 2 sæt afleveringer i faget. Skriftlig: Eleven kan kun indstilles til eksamen, hvis der er afleveret 1 godkendt temaopgave i faget samt 3 sæt afleveringer. E-niveau: Eleven kan kun indstilles til eksamen, hvis der er afleveret 2 godkendte temaopgaver samt 3 sæt afleveringer i faget. D-niveau: Eleven kan kun indstilles til eksamen, hvis der er afleveret 1 godkendt projekt i faget samt 3 sæt afleveringer. C-niveau: Eleven kan kun indstilles til eksamen, hvis der er afleveret 1 godkendt projekt i faget samt 2 sæt afleveringer. Skriftlig eksamen i Matematik F Der afholdes skriftlig prøve af 2 timers varighed. Ved bedømmelsen skal der lægges vægt på, at den benyttede fremgangsmåde fremgår af besvarelsen. Bedømmelsen foretages som en helhedsvurdering af elevens besvarelse af det samlede opgavesæt. Hjælpemidler: Bøger, formelsamling, notater og lommeregner. Mundtlig eksamen i Matematik F + E Eksamen varer ca. 30 minutter inkl. votering. Eksamen tager udgangspunkt i en af de 2 temaopgaver. Opgaven tildeles eleven ved lodtrækning. Under eksamen støtter eleven sig til temaopgaven samt udarbejdede notater til denne. Ved bedømmelsen er der tale om en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation. Hjælpemidler: Eleven medbringer de 2 temaopgaver, formelsamling og lommeregner, samt eventuelt pc. Mundtlig eksamen i Matematik D + C Eksamen varer 30 minutter inkl. votering. Der gives 30 minutter til forberedelse af det lodtrukne spørgsmål. Eksamen omfatter: Projektrapport og et spørgsmål som eleven tildeles ved lodtrækning. Under eksamen støtter eleven sig til projektet samt udarbejdede notater til dette. Noter udarbejdet under forberedelsen må også benyttes. Eleven vælger rækkefølgen af projektrapporten og det lodtrukne spørgsmål. Ved bedømmelsen er der tale om en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation. Hjælpemidler: Under forberedelse: Eleven medbringer bøger, formelsamling, notater og lommeregner. Under eksamination: Eleven medbringer projektrapporten, udarbejdede noter til denne, formelsamling, det udleverede spørgsmål med evt. bilag, noter udarbejdet under forberedelsen og lommeregner, samt eventuelt pc. 10

11 Eksamen i Naturfag F + E + D + C Eksamen er mundtlig og varer 30 minutter pr. elev, inkl. votering. Eleven inddrager relevant natur- og erhvervsfagligt udstyr i prøven. Som prøvegrundlag vælges mellem: 1. Prøven tager sit udgangspunkt i elevarbejdet dokumentation for to emner. Eleven fremlægger dokumentationen. Under eksamen støtter eleven sig til dokumentationerne samt udarbejdede notater til disse. Ved bedømmelsen er der tale om en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation. Hjælpemidler: De 2 dokumentationer, notater, lommeregner og pc. 2. Prøven tager sit udgangspunkt i et naturfagligt emne eller en case. Emnet eller casen stilles af læreren tidligst 5 arbejdsdage før prøvens afholdelse. Eleven udarbejder en detaljeret disposition som oplæg til eksaminationen. Ved bedømmelsen er der tale om en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation. Hjælpemidler: Dispositionen, notater, lommeregner og pc. Skolen fastlægger prøvegrundlaget. Regler for indstilling til eksamen i Naturfag F, E, D og C niveau: Prøveform 1: Eleven kan kun indstilles til eksamen, hvis der er afleveret 2 godkendte dokumentationer samt en løbende dokumentation i faget. Prøveform 2: Eleven kan kun indstilles til eksamen, hvis eleven har fulgt undervisningen og der er lavet løbende dokumentation i faget. Regler for indstilling til eksamen i Fysik F, E, D og C niveau: Eleven kan kun indstilles til eksamen, hvis der er afleveret 2 godkendte dokumentationer, samt en løbende dokumentation i faget. Mundtlig eksamen i Fysik F + E + D Eksamen varer 30 minutter inkl. votering. Eksamen tager udgangspunkt i de 2 godkendte dokumentationer. Eleven fremlægger de 2 emner og inddrager relevant naturfagligt udstyr i prøven. Under eksamen støtter eleven sig til dokumentationerne samt udarbejdede notater til disse. Ved bedømmelsen er der tale om en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation. Hjælpemidler: Eleven medbringer de 2 dokumentationer og lommeregner. Mundtlig eksamen i Fysik C Eksamen varer 30 minutter inkl. votering. Eksamen tager udgangspunkt i en af de 2 godkendte dokumentationsopgaver. Opgaven tildeles eleven ved lodtrækning. Eksamen inddrager eksperimentelt arbejde. Under eksamen støtter eleven sig til dokumentationsopgaven samt udarbejdede notater til denne. Der gives forberedelsestid i det omfang, det måtte være nødvendigt i forhold til elevens forberedelse af det eksperimentelle arbejde. Ved bedømmelsen er der tale om en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation. Hjælpemidler: Eleven medbringer de 2 dokumentationer og lommeregner. 11

12 Mundtlig eksamen i Dansk F + E Eksamen i Dansk består af: 30 min. forberedelse: Til forberedelsen må eleven medbringe notater og materialer fra undervisningen samt ordbøger. De notater, eleven laver i forberedelsen, må bruges under eksaminationen. 30 min. eksamination: De 30 min. er inkl. votering. Eksaminationen består af to dele: ukendt tekst og portfolio: Ukendt tekst: Eleven trækker en ukendt tekst - novelle, artikel, faglig tekst, reklame, billede el. lign. - med tilhørende spørgsmål. Eleven skal analysere og fortolke teksten og vise sin evne til at kunne finde de vigtige dele af tekstens indhold. Med udgangspunkt i den undervisning, der har været i faget, skal eleven perspektivere teksten til relevante sammenhænge f.eks. socialt, teknologisk eller historisk. Portfolio: I samråd med læreren udvælger eleven mindst en og gerne flere af de skriftlige opgaver, der er udarbejdet i undervisningen. Mindst en af de opgaver eleven har afleveret skal repræsentere skrivning på tværs af dansk og et eller flere fag. Eleven har selv ansvaret for at medbringe portfolien til eksamen. Eleven skal indgå i samtale om formålet med den eller de skriftlige opgaver, om hvem der er målgruppen for opgaverne, om opgavernes indhold og deres sprog. Eleven kan kun indstilles til eksamen, hvis samtlige stillede opgaver i faget er afleveret. Mundtlig eksamen i Dansk D + C Eksamen i Dansk består af en mundtlig prøve: 30 min. forberedelse: Til forberedelsen må eleven medbringe notater og materialer fra undervisningen samt ordbøger. De notater, eleven laver i forberedelsen, må bruges under eksaminationen. 30 min. eksamination: De 30 min. er inkl. votering. Eksaminationen består af to dele: ukendt tekst og portfolio: Ukendt tekst: Eleven trækker en ukendt tekst - skønlitteratur, sagprosa eller billeder - med tilhørende spørgsmål. Den ukendte tekst har emnemæssig tilknytning til, hvad der er blevet arbejdet med i faget og til det pensum, der opgives til eksamen. Eleven skal analysere og fortolke teksten og vise sin evne til at kunne finde de vigtige dele af tekstens indhold og form. Med udgangspunkt i pensum og den undervisning, der har været i faget, skal eleven perspektivere teksten til relevante sammenhænge. Portfolio: I samråd med læreren udvælger eleven mindst en og gerne flere af de skriftlige opgaver, der er udarbejdet i undervisningen. Mindst en af de opgaver eleven har afleveret skal repræsentere skrivning på tværs af dansk og et eller flere fag. Eleven har selv ansvaret for at medbringe portfolien til eksamen. Eleven skal indgå i samtale om formålet med den eller de skriftlige opgaver, om hvem der er målgruppen for opgaverne, om opgavernes indhold og deres sprog. Eleven kan kun indstilles til eksamen, hvis samtlige stillede opgaver i faget er afleveret. 12

13 Mundtlig eksamen i Fremmedsprog F + E + D + C Eksamen i Fremmedsprog består af: Hjælpemidler: 30 min. forberedelse: Med hensyn til brug af hjælpemidler til forberedelse af mundtlig eksamen gælder, at alle skriftlige, trykte og elektroniske hjælpemidler er tilladt. De notater eleven laver i forberedelsen må bruges under eksaminationen. 30 min. eksamination: De 30 min. er inkl. votering. Eksaminationen består af to eller tre dele: Individuelt emne, kendt tekst og ukendt tekst Individuelt emne og kendt tekst Individuelt emne og ukendt tekst Individuelt emne: Eleven præsenterer og samtaler om sit individuelle emne, der er valgt med udgangspunkt i et af fagets indholdsområder. Censor har ikke fået tilsendt dokumentationen på forhånd, dog er emneliste med titlerne på elevernes individuelle emner tilsendt censor. For C-niveau gælder det, at emnet tager udgangspunkt i et eller flere af de i undervisningen behandlede emner eller tekster. der skal være tale om en indholdsmæssig fordybelse, udvidelse eller perspektivering af det i undervisningen behandlede stof. Kendt tekst: Eleven samtaler om en kendt tekst evt. med tilhørende spørgsmål. Teksterne repræsenterer de tre emneområder: Erhvervsfaglige- og erhvervsmæssige forhold, Samfund og kultur Almene- og personlige forhold. Ukendt tekst for F + E: Eleven samtaler om en ukendt tekst med tilhørende spørgsmål. Den ukendte tekst handler om et af de temaer, der er arbejdet med i undervisningen. Ukendt tekst for D + C: Eleven samtaler om en ukendt tekst med tilhørende spørgsmål. Den ukendte tekst har emnemæssig tilknytning til, hvad der er blevet arbejdet med i faget. Eleven skal analysere og fortolke teksten og demonstrere sin evne til at kunne finde de vigtige dele af tekstens indhold. Med udgangspunkt i den undervisning, der har været i faget, skal eleven perspektivere teksten til relevante sammenhænge. Kendt og ukendt tekst udvælges ved lodtrækning. Eleven kan kun indstilles til eksamen, hvis samtlige stillede opgaver i faget er afleveret. Mundtlig eksamen i Informationsteknologi E + D + C Eleven har inden indstilling til eksamen afleveret 2 projektrapporter i forbindelse med undervisningen. Hjælpemidler: Eleven må medbringe alle hjælpemidler, og det vil ofte være en fordel, at eleven medbringer eget udstyr til at understøtte sin fremlæggelse. Der afholdes individuel eksamination af 30 min. varighed (inkl. votering), hvor der tages udgangspunkt i den sidst afleverede projektrapport, som eleven har udarbejdet i undervisningsforløbet. Der gives ikke forberedelsestid. Eleven fremlægger et mundtligt oplæg med udgangspunkt i rapporten. Oplægget skal understøttes af en elektronisk præsentation, f.eks. i form af en PowerPoint-præsentation eller en hjemmeside. Ved bedømmelsen lægges der vægt på, at eleven kan redegøre for projektrapportens problemstilling, og perspektivere denne i en brancherelateret og samfundsrelevant sammenhæng. Både den mundtlige, den skriftlige og den elektroniske præstation indgår i bedømmelsen. 13

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Studieordning Diplomingeniør, Maskin

Studieordning Diplomingeniør, Maskin VIA University College Studieordning Diplomingeniør, Maskin Gældende fra august 2014 INDHOLD Indledning... 3 1 Målet for uddannelsen... 4 2 Uddannelsens forløb og opbygning... 5 2.1 Generelt om forløb

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG Formål med den afsluttende prøve At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design

Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 13 Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Indstilling til prøven

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 21 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 21 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling 2. Eleven skal vælge en sag

FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling 2. Eleven skal vælge en sag FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling Ifølge læreplanen udmelder Undervisningsministeriet emne og overordnede problemstillinger som skal danne udgangspunkt for den mundtlige prøve i almen studieforberedelse.

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget tysk

Vejledning til prøverne i faget tysk Vejledning til prøverne i faget tysk Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen April 2015 Side 1 af 75 Indhold Indledning... 5 Vejledning til prøverne i faget tysk i 9. klasse... 6 1.1. Faglige områder... 7 1.2.

Læs mere

Generel Eksamensvejledning

Generel Eksamensvejledning S O C I O L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Generel Eksamensvejledning - revideret september 2014 Denne eksamensvejledning indeholder en gennemgang af generelle forhold,

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk

Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk Note: Bilag 3 i denne vejledning indeholder prøvevejledningen til henholdsvis 9.- og 10.-klasseprøverne i dansk skriftlig fremstilling med adgang til internettet.

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Elever med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller med andre specifikke vanskeligheder kan aflægge folkeskolens afsluttende

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Danmarks Biblioteksskole. September 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 4 Adgangskrav og optagelse til masteruddannelsen...

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere