Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec"

Transkript

1 Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014

2 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne interne regler. Eksamenshåndbogen udleveres til alle elever, og eleverne gøres bekendt med de gældende krav til fagene, afleveringer mv. Indhold og beskrivelse I erhvervsuddannelserne indgår følgende prøver: Den afsluttende prøve i grundforløbet Prøver i grundfag valgt som valgfri undervisning og påbygning Prøver i grundfag på grundforløb Prøver i grundfag på hovedforløbet Afsluttende svendeprøve. 2

3 Indholdsfortegnelse Formål 2 Indhold og beskrivelse Generelle bestemmelser 4 Antal prøver i grundfag på grundforløb Antal prøver i grundfag på hovedforløb Udtræk af prøver Indstilling til eksamen Godskrivning Specialpædagogisk Støtte i forbindelse med eksamen Sprog Udeblivelse Sygeeksamen og omprøver mv., herunder framelding på grund af sygdom Omprøve: Klageprocedurer og klagefrister Bedømmelse Overtrædelse af eksamensbestemmelser Skriftlig prøve Regler om eventuelle tilsynsførende ved prøver Regler om materialer som eksaminanderne selv skal medbringe til prøven, herunder 6 f.eks. skriveredskaber, kopier, rapporter, opgaver, noter, lommeregnere mv Regler om konsekvenser ved at komme for sent eller ved udeblivelse Regler om snyd og om konsekvenser for eksaminander, der gribes i forsøg herpå Regler om forstyrrelser af prøven og konsekvenser heraf Vilkår ved prøver, herunder tilladelse til at forlade lokalet under disse Regler om aflevering af besvarelser Aflevering og forsendelse af opgavebesvarelser samt karaktergivning (bedømmelse) Regler om, hvornår prøver anses for begyndt (samt andre forhold før og under prøven) Regler for anvendelse af PC er eller andre tilsvarende elektroniske hjælpemidler samt skrivemaskiner ved eksamen Mundtlig prøve Regler om hvornår prøver anses for begyndt Regler om konsekvenser ved at komme for sent eller ved udeblivelse Regler om materialer som eksaminanderne selv skal medbringe til prøven, herunder f.eks. skriveredskaber, kopier, rapporter, opgaver, noter, lommeregnere mv Eksamens- og forberedelseslokalet Afsluttende projekt Svendeprøve Afsendelse af materiale til censor De enkelte grundfag 10 Regler for indstilling til eksamen i Matematik F-niveau: E-niveau: D-niveau: C-niveau: Skriftlig eksamen i Matematik F Mundtlig eksamen i Matematik F + E Mundtlig eksamen i Matematik D + C Eksamen i Naturfag F + E + D + C Som prøvegrundlag vælges mellem: Regler for indstilling til eksamen i Naturfag F, E, D og C niveau: Regler for indstilling til eksamen i Fysik F, E, D og C niveau: Mundtlig eksamen i Fysik F + E + D Mundtlig eksamen i Fysik C Mundtlig eksamen i Dansk F + E Mundtlig og skriftlig eksamen i Dansk D + C Mundtlig eksamen i Fremmedsprog F + E + D + C Mundtlig eksamen i Informationsteknologi E + D + C

4 1.0 Generelle bestemmelser Antal prøver i grundfag på grundforløb Hvis en elev på grundforløb vælger grundfag som valgfri undervisning, og ønsker at tage eksamen i grundfaget, sker dette jævnfør grundfagsbekendtgørelsen. Selve udtrækningen sker ved lodtrækning, hvis der er tale om mere end 1 fag. Vælger eleven valgfri undervisning, betyder det en forlængelse af grundforløbet. Antal prøver i grundfag på hovedforløb Den enkelte elev skal højst til: 1 prøve, hvor skoleundervisningen har en varighed, der er mindre end 21 uger. 2 prøver, hvor skoleundervisningen har en varighed mellem uger. 3 prøver, hvor skoleundervisningen har en varighed på over 41 uger. Antal prøver bestemmes ud fra den samlede normerede længde på hovedforløbets skoledel. Obligatoriske fag, der følges på et højere niveau, indgår i prioriteringslisten. Udtræk af prøver Hvilke prøver eleven skal gennemføre, fremgår af ministeriets prioriteringsliste. Ved fastlæggelse af, hvilke prøver eleven skal til i løbet af hovedforløbet, benyttes den eksamenstermin, der falder sammen med elevens første skoleophold i hovedforløbet. Prøver meddeles lærer og elev 2 uger før eksamensdagen. Indstilling til eksamen Eleven bliver normalt automatisk indstillet til eksamen. En elev kan dog blive nægtet indstilling, hvis eleven ikke opfylder de betingelser, der er gældende for det pågældende fag. En elev kan ligeledes nægtes indstilling, hvis specielle krav om godkendte opgaver i forbindelse med eksamen ikke er opfyldt herunder krav til portfolio, projektrapporter, projekter og andre former for dokumentation, der skal indgå som eksaminationsgrundlag (se beskrivelse i Elevplan og eksamenshåndbog). Godskrivning Eleven kan opnå godskrivning for eksamen, hvis der er dokumentation for, at eleven tidligere har opnået beståelseskarakter i et tilsvarende fag på mindst samme niveau (mindst 02 både i skriftlig og mundtlig, hvis faget har 2 prøveformer). Hvis faget med merit udtrækkes til eksamen vil det udgå, og der udtrækkes ikke et andet eksamensfag i stedet for. Godskrivning kan også gives på baggrund af en individuel kompetenceafklaring. Specialpædagogisk Støtte i forbindelse med eksamen Elever, der har fået specialpædagogisk støtte, er omfattet af de almindelige prøve- og eksamensregler, der gælder for den pågældende uddannelse med følgende særlige vilkår: Skolen kan for den enkelte elev fastsætte ekstra forberedelsestid og/eller ekstra tid til skriftlig besvarelse Skolen kan for den enkelte elev sørge for oplæsning af de stillede eksamensopgaver De tekniske hjælpemidler til brug for uddannelsen og særligt tilpassede undervisningsmidler, som er stillet til rådighed for en elev i henhold til 3, må anvendes af eleven ved prøver og eksaminer. Elever, der har fået stillet specialpædagogiske hjælpemidler til rådighed, kan ikke blive fritaget for prøver eller eksaminer på grundlag af den pågældendes handicap eller andre vanskeligheder, der sidestilles hermed. Sprog Alle prøver gennemføres på dansk, medmindre det fremgår af beskrivelsen af de enkelte fag, at prøvesproget er et andet end dansk, eller andet er aftalt. 4

5 Udeblivelse Udebliver en elev uden lovlig grund fra eksamen, indstilles eleven først til eksamen ved næste ordinære eksamenstermin. Udeblivelse tæller med i det antal gange, en elev kan indstilles til eksamen (normalt 2 gange). Sygeeksamen og omprøver mv., herunder framelding på grund af sygdom Sygdom skal straks meddeles til skolens eksamensadministration samt dokumenteres med en lægeerklæring, som betales af eleven. Andre særlige omstændigheder, hvorved en eksaminand praktisk forhindres i at møde til eksamen, og særlige omstændigheder, der gør, at eksaminanden ikke med rimelighed kan forventes at kunne gennemføre prøven, sidestilles efter skolens vurdering med sygdom. Eksaminander som uforskyldt kan henføres under ovennævnte tilbydes en sygeeksamen, der gennemføres snarest muligt, hvilket kan strække sig til efterfølgende eksamenstermin. Omprøve En eksaminand, som ikke har bestået i henhold til reglerne for uddannelsen, kan deltage i en prøve eller eksamen på ny. Eksaminanden kan deltage indtil 2 gange i samme prøve i uddannelser oprettet i henhold til erhvervsuddannelser - i særlige tilfælde i yderligere en eksamen eller en prøve. Skolen kan i særlige tilfælde iværksætte omprøve for enkelte eksaminander eller hele hold. Klageprocedurer og klagefrister En eksaminand kan indgive klage til skolen vedrørende forhold ved eksamen inden 2 uger efter, at karakteren på sædvanlig måde er meddelt den pågældende. En eksaminand har ret til at få udleveret kopi af egne skriftlige opgavebesvarelser og af det ved mundtlig prøve tildelte eksamensspørgsmål. Klageren skal skriftligt præcisere og begrunde klagepunkterne. Skolen indhenter straks udtalelser og forelægger udtalelserne for klageren, som gives lejlighed til at fremkomme med eventuelle kommentarer inden for 1 uges frist. Skolens afgørelse meddeles hurtigst muligt klageren. En ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter. Klager over skolens afgørelser efter bekendtgørelsen kan indbringes for Undervisningsministeriet. Klagen indgives til skolen senest 2 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Bedømmelse Ved bedømmelse findes reglerne i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser og Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse anvendelse. I fag, der afsluttes med en skriftlig prøve, gives der én karakter for den skriftlige præstation. I fag, der afsluttes med en mundtlig prøve, gives der én karakter for den mundtlige præstation, og det fremgår af fagbeskrivelserne, om eventuel bedømmelse af skriftligt arbejde, praktiske øvelser, forsøg eller lignende indgår i karakteren, eller der skal gives en særskilt karakter. I fag, der afsluttes med både skriftlig og mundtlig prøve, gives der én karakter for hver prøve. Overtrædelse af eksamensbestemmelser Opstår der ved censuren af besvarelserne formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har modtaget hjælp (afskrift eller kopiering) ved opgavens besvarelse, skal dette straks meddeles skolens ledelse, der afgør om besvarelsen kan godkendes. 5

6 2.0 Skriftlig prøve En skriftlig prøve gennemføres som individuel skriftlig besvarelse af skriftligt formulerede opgaver. Opgaveløsningen skal ske uden vejledning inden for et afgrænset tidsrum, der er fastsat i reglerne om de pågældende fag. 2.1 Regler om eventuelle tilsynsførende ved prøver Ingen lærer må føre tilsyn med egne eksaminander i prøvefaget. Tilsynsførende skal sikre, at samtlige eksaminander har modtaget et fuldstændigt opgavesæt. Tilsynsførende må ikke virke forstyrrende på eksaminanderne eller give oplysninger angående opgaverne. Tilsynsførende skal påse at eleverne ikke kan nå hinanden. Tilladte hjælpemidler skal, før prøvens begyndelse, efterses af de tilsynsførende. Tilsynsførende skal sikre, at besvarelsen kan identificeres, herunder ved oplysninger om skolens navn, eksaminandens navn og cpr.nr., fagets navn og den tilsynsførendes underskrift. Tilsynsførende skal endvidere sikre, at opgaver besvaret vha. IT udskrives og afleveres i 2 eksemplarer håndskrevne besvarelser kopieres af eksamenskoordinator. Tilsynsførende lægger besvarelser og kladder i nummerorden efter elevnavnelisten og afleverer til eksamensadministrationen. Tilsynsførende meddeler, når der er 1 time, en ½ time og 10 min. tilbage af prøvetiden. 2.2 Regler om materialer som eksaminanderne selv skal medbringe til prøven, herunder skriveredskaber, kopier, rapporter, opgaver, noter, lommeregnere mv. Eksaminanden må ikke bruge eget papir under prøven. Eksaminanderne får af skolen udleveret eksamenspapir og papir til kladdeskrivning, men skal selv medbringe skrivemateriale og tilladte hjælpemidler. Tilladte hjælpemidler til skriftlig prøve følger til en hver tid de regler, som er anført i den bekendtgørelse, som er gældende for eksaminandens uddannelse (fagbilag). Ved ikke centralt stillede opgaver skal opgavestilleren på opgavesættet anføre tilladte hjælpemidler, samt hvorvidt der stilles krav til indskrivningen (blyant- eller blivende skrift). Eksaminanderne skal være informerede herom i god tid før prøven. 2.3 Regler om konsekvenser ved at komme for sent eller ved udeblivelse Eksaminander skal møde senest 15 min. før prøvens begyndelse. Ingen eksaminand må komme ind i lokalet, før alle de tilsynsførende er til stede. Lokalet skal åbnes senest 10 min. før det for prøven fastsatte tidspunkt. En eksaminand, der kommer for sent til en skriftlig prøve, har ikke krav på at deltage i prøven. Skolen (eksamenskoordinator) kan dog tillade eksaminanden at deltage, hvis skolen (eksamenskoordinator) anser det for udelukket, at den pågældende kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og finder at forsinkelsen er rimelig begrundet. Prøvetiden forlænges ikke tilsvarende. 6

7 2.4 Regler om snyd og om konsekvenser for eksaminander, der gribes i forsøg herpå En eksaminand, der gribes i uretmæssigt forsøg på at skaffe sig eller give en anden eksaminand hjælp til besvarelse af en opgave, skal straks bortvises fra prøven. Skolens ledelse eller eksamenskoordinator træffer afgørelse om bortvisning af eksaminanden fra prøven. Når det konstateres, at en besvarelse ved en prøve uretmæssigt ikke er udarbejdet af eksaminanden, eller at væsentlige dele er afskrift fra ikke-angivne kilder, eller at eksaminanden i øvrigt uretmæssigt har skaffet sig hjælp til besvarelse af en opgave, skal eksaminanden udelukkes fra prøven. En eventuel karakter for en sådan prøve bortfalder. Formodninger om ovenstående uretmæssigheder skal straks meddeles skolens ledelse og eksamenskoordinator, der afgør, om besvarelsen kan godkendes. Skolen kan tillade eksaminander, der bortvises fra en prøve, at aflægge prøven ved førstkommende eksamenstermin inden for reglerne om antal gange en eksaminand må deltage i en prøve. 2.5 Regler om forstyrrelser af prøven og konsekvenser heraf Under prøven må eksaminanden kun henvende sig til de tilsynsførende med tegngivning. En eksaminand, der under prøveforløbet gentaget eller på anden måde groft overtræder skolens eksamensreglement, kan af skolen bortvises fra prøven. Skolens ledelse eller eksamenskoordinator træffer afgørelse om bortvisning af eksaminanden fra prøven. Anførte regler om bortvisning, gælder tillige for elever, der uden gyldig grund er udeblevet fra den ordinære eksamen. En udeblivelse fra en ordinær eksamen tæller som et eksamensforsøg. 2.6 Vilkår ved prøver, herunder tilladelse til at forlade lokalet under disse De tilsynsførende skønner, om der kan gives mulighed for individuelle rygepauser. ipod, mobiltelefon o. lign. skal afleveres hos tilsynsførende. Der må ikke benyttes spil eller høres musik under prøven. En eksaminand må normalt ikke forlade lokalet, før besvarelsen er afleveret. Skulle det være nødvendigt, skal eksaminanden ledsages af en af de tilsynsførende. I den sidste halve time før prøvens afslutning, kan tilsynsførende afslå ledsagelse af hensyn til indsamling af besvarelser. En eksaminand, der forlader stedet for prøven uden tilladelse fra og uden ledsagelse af en tilsynsførende, har afbrudt sin eksamen. 2.7 Regler om aflevering af besvarelser Når en eksaminand ønsker at aflevere sin besvarelse, skal tilsynsførende tilkaldes ved tegngivning. Eksaminanden bliver på sin plads indtil tilsynsførende melder, at afleveringsproceduren er fuldført. Eksaminanden afgør selv, hvilket materiale der skal afleveres til bedømmelse. Enhver eksaminand skal skrive sit navn på hver enkelt stykke papir, der anvendes (også kladdepapir) og besvarelsesarkene nummereres fortløbende. Alt, hvad der ønskes bedømt, skal lægges ind i det dertil beregnede omslag, der lige som hvert besvarelsesark, skal være påført skolens navn, fagets navn, dato for prøven, eksaminandens navn og cpr.nr. samt den tilsynsførendes underskrift. Hvis, i særlige tilfælde, kladde eller afsnit fra kladden ønskes bedømt, skal der henvises tydeligt til denne på indskrivningspapiret og tydeligt afmærkes på kladden. Opgavebesvarelsen skal, hvis ikke andet er angivet, udfærdiges med holdbar håndskrift. Alt kladdepapir, som har været benyttet under prøven, og som ikke ønskes bedømt, afleveres særskilt. 7

8 2.8 Aflevering og forsendelse af opgavebesvarelser samt karaktergivning (bedømmelse) Eleven afleverer 2 underskrevne opgavebesvarelser til den tilsynsførende, som igen afleverer opgavebesvarelserne til eksamensadministrationen. Det ene sæt opgavebesvarelser sendes til censor og det andet afleveres til eksaminator. Eller: Eleven afleverer 1 underskreven opgavebesvarelse til den tilsynsførende, som igen afleverer opgavebesvarelsen til eksamensadministrationen. Opgavebesvarelsen sendes til censor, som bedømmer og returnerer opgavebesvarelsen til eksamensadministrationen. Eksaminator bedømmer herefter besvarelsen. Den endelige karakter fastsættes efter en drøftelse mellem censor og eksaminator. 2.9 Regler om, hvornår prøver anses for begyndt (samt andre forhold før og under prøven) En skriftlig prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt. Eksaminanden må først gøres bekendt med prøvetekster og spørgsmål ved prøvens begyndelse, bortset fra prøver i form af projekt. Intet eksemplar af opgaven og intet af det udleverede papir må medbringes ud af lokalet, så længe prøven varer. Dog kan lederen (eller dennes stedfortræder) bringe opgavesæt fra et lokale til et andet, hvis der er behov for det. Prøvens varighed må ikke, for nogen eksaminands vedkommende, strækkes ud over det for prøven gældende tidspunkt Regler for anvendelse af PC er eller andre tilsvarende elektroniske hjælpemidler samt skrivemaskiner ved eksamen Skolen kan tillade, at en eksaminand benytter PC. Sådanne eksaminander samles i særligt lokale. I givet fald følges et særligt tillæg med regler om Vilkår for anvendelse af EDB ved skriftlig eksamen ved Mercantec. Elever må ikke anvende egne disketter eller USB-drev. 3.0 Mundtlig prøve En mundtlig prøve gennemføres som en dialog mellem eksaminanden og eksaminator og kan omfatte selvstændig fremlæggelse og besvarelse af spørgsmål. Prøven tager udgangspunkt i spørgsmål udvalgt ved lodtrækning og/eller i et eller flere kursusarbejder, i en projektrapport, i en case eller lignende. Både censor og eksaminator skal være til stede, når eksaminanden trækker eksamensspørgsmålet. Den enkelte eksaminand skal kunne vælge imellem mindst 4 sedler med eksamensspørgsmål. Eksaminator skal sikre sig, at eksaminanden har opfattet eksamensspørgsmålet. Eksaminandens lærer er (med udtagelse af særlige omstændigheder) eksaminator. Eksaminator leder eksaminationen. Censor kan stille uddybende spørgsmål til eksaminanden. Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er slut. 3.1 Regler om hvornår prøver anses for begyndt En mundtlig prøve er begyndt, når eksaminanden har trukket eksamensspørgsmålet. 8

9 3.2 Regler om konsekvenser ved at komme for sent eller ved udeblivelse Eksaminander skal møde senest 30 min. før forberedelsestidens begyndelse. En eksaminand, der kommer for sent til en mundtlig prøve, har ikke krav på at deltage i prøven, men kan, når skolen finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet, få tilbud om at blive eksamineret på et senere tidspunkt. 3.3 Regler om materialer som eksaminanderne selv skal medbringe til prøven, herunder skriveredskaber, kopier, rapporter, opgaver, noter, lommeregnere mv. Eksaminanden har selv ansvaret for at medbringe tilladte hjælpemidler. Forberedelsestid, eksaminationstid og tilladte hjælpemidler til mundtlig prøve følger til en hver tid de regler, som er anført i den bekendtgørelse, som er gældende for eksaminandens uddannelse (fagbilag). Eksaminator har ansvaret for at de øvrige tilladte hjælpemidler forefindes i forberedelseslokalet og eksamenslokalet, og at der i forberedelseslokalet kun forefindes tilladte hjælpemidler. 3.4 Eksamens- og forberedelseslokalet ipod, mobiltelefon o. lign. må ikke forefindes i lokalet. Der må ikke benyttes spil eller høres musik under prøven, med mindre andet er fastsat for det enkelte fag. Under ophold i og omkring eksamenslokalet skal man undgå støjende adfærd eller anden adfærd, der kan genere eksaminander, censorer og eksaminatorer. Prøvetekster, spørgsmål og andet materiale må først offentliggøres for udenforstående efter prøvens afslutning. Den offentlige adgang til mundtlige prøver kan begrænses som følge af praktiske forhold. Beslutning herom træffes efter begrundelse af eksamenskoordinator og kundgøres senest dagen før prøven ved opslag. 4.0 Afsluttende projekt Prøven i det afsluttende projekt og vilkår for afvikling af denne i grundforløbet på de enkelte uddannelser er beskrevet i læringsaktiviteten Afsluttende projekt i Elevplan og i den lokale undervisningsplan. 5.0 Svendeprøve Svendeprøve for hver enkelt uddannelse er beskrevet i den lokale undervisningsplan. 6.0 Afsendelse af materiale til censor Materialet fremsendes, så censor har materialet senest 5 arbejdsdage før eksamen, med mindre andet er aftalt. 9

10 7.0 De enkelte grundfag Regler for indstilling til eksamen i Matematik F-niveau: Mundtlig: Eleven kan kun indstilles til eksamen, hvis der er afleveret 2 godkendte temaopgaver samt 2 sæt afleveringer i faget. Skriftlig: Eleven kan kun indstilles til eksamen, hvis der er afleveret 1 godkendt temaopgave i faget samt 3 sæt afleveringer. E-niveau: Eleven kan kun indstilles til eksamen, hvis der er afleveret 2 godkendte temaopgaver samt 3 sæt afleveringer i faget. D-niveau: Eleven kan kun indstilles til eksamen, hvis der er afleveret 1 godkendt projekt i faget samt 3 sæt afleveringer. C-niveau: Eleven kan kun indstilles til eksamen, hvis der er afleveret 1 godkendt projekt i faget samt 2 sæt afleveringer. Skriftlig eksamen i Matematik F Der afholdes skriftlig prøve af 2 timers varighed. Ved bedømmelsen skal der lægges vægt på, at den benyttede fremgangsmåde fremgår af besvarelsen. Bedømmelsen foretages som en helhedsvurdering af elevens besvarelse af det samlede opgavesæt. Hjælpemidler: Bøger, formelsamling, notater og lommeregner. Mundtlig eksamen i Matematik F + E Eksamen varer ca. 30 minutter inkl. votering. Eksamen tager udgangspunkt i en af de 2 temaopgaver. Opgaven tildeles eleven ved lodtrækning. Under eksamen støtter eleven sig til temaopgaven samt udarbejdede notater til denne. Ved bedømmelsen er der tale om en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation. Hjælpemidler: Eleven medbringer de 2 temaopgaver, formelsamling og lommeregner, samt eventuelt pc. Mundtlig eksamen i Matematik D + C Eksamen varer 30 minutter inkl. votering. Der gives 30 minutter til forberedelse af det lodtrukne spørgsmål. Eksamen omfatter: Projektrapport og et spørgsmål som eleven tildeles ved lodtrækning. Under eksamen støtter eleven sig til projektet samt udarbejdede notater til dette. Noter udarbejdet under forberedelsen må også benyttes. Eleven vælger rækkefølgen af projektrapporten og det lodtrukne spørgsmål. Ved bedømmelsen er der tale om en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation. Hjælpemidler: Under forberedelse: Eleven medbringer bøger, formelsamling, notater og lommeregner. Under eksamination: Eleven medbringer projektrapporten, udarbejdede noter til denne, formelsamling, det udleverede spørgsmål med evt. bilag, noter udarbejdet under forberedelsen og lommeregner, samt eventuelt pc. 10

11 Eksamen i Naturfag F + E + D + C Eksamen er mundtlig og varer 30 minutter pr. elev, inkl. votering. Eleven inddrager relevant natur- og erhvervsfagligt udstyr i prøven. Som prøvegrundlag vælges mellem: 1. Prøven tager sit udgangspunkt i elevarbejdet dokumentation for to emner. Eleven fremlægger dokumentationen. Under eksamen støtter eleven sig til dokumentationerne samt udarbejdede notater til disse. Ved bedømmelsen er der tale om en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation. Hjælpemidler: De 2 dokumentationer, notater, lommeregner og pc. 2. Prøven tager sit udgangspunkt i et naturfagligt emne eller en case. Emnet eller casen stilles af læreren tidligst 5 arbejdsdage før prøvens afholdelse. Eleven udarbejder en detaljeret disposition som oplæg til eksaminationen. Ved bedømmelsen er der tale om en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation. Hjælpemidler: Dispositionen, notater, lommeregner og pc. Skolen fastlægger prøvegrundlaget. Regler for indstilling til eksamen i Naturfag F, E, D og C niveau: Prøveform 1: Eleven kan kun indstilles til eksamen, hvis der er afleveret 2 godkendte dokumentationer samt en løbende dokumentation i faget. Prøveform 2: Eleven kan kun indstilles til eksamen, hvis eleven har fulgt undervisningen og der er lavet løbende dokumentation i faget. Regler for indstilling til eksamen i Fysik F, E, D og C niveau: Eleven kan kun indstilles til eksamen, hvis der er afleveret 2 godkendte dokumentationer, samt en løbende dokumentation i faget. Mundtlig eksamen i Fysik F + E + D Eksamen varer 30 minutter inkl. votering. Eksamen tager udgangspunkt i de 2 godkendte dokumentationer. Eleven fremlægger de 2 emner og inddrager relevant naturfagligt udstyr i prøven. Under eksamen støtter eleven sig til dokumentationerne samt udarbejdede notater til disse. Ved bedømmelsen er der tale om en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation. Hjælpemidler: Eleven medbringer de 2 dokumentationer og lommeregner. Mundtlig eksamen i Fysik C Eksamen varer 30 minutter inkl. votering. Eksamen tager udgangspunkt i en af de 2 godkendte dokumentationsopgaver. Opgaven tildeles eleven ved lodtrækning. Eksamen inddrager eksperimentelt arbejde. Under eksamen støtter eleven sig til dokumentationsopgaven samt udarbejdede notater til denne. Der gives forberedelsestid i det omfang, det måtte være nødvendigt i forhold til elevens forberedelse af det eksperimentelle arbejde. Ved bedømmelsen er der tale om en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation. Hjælpemidler: Eleven medbringer de 2 dokumentationer og lommeregner. 11

12 Mundtlig eksamen i Dansk F + E Eksamen i Dansk består af: 30 min. forberedelse: Til forberedelsen må eleven medbringe notater og materialer fra undervisningen samt ordbøger. De notater, eleven laver i forberedelsen, må bruges under eksaminationen. 30 min. eksamination: De 30 min. er inkl. votering. Eksaminationen består af to dele: ukendt tekst og portfolio: Ukendt tekst: Eleven trækker en ukendt tekst - novelle, artikel, faglig tekst, reklame, billede el. lign. - med tilhørende spørgsmål. Eleven skal analysere og fortolke teksten og vise sin evne til at kunne finde de vigtige dele af tekstens indhold. Med udgangspunkt i den undervisning, der har været i faget, skal eleven perspektivere teksten til relevante sammenhænge f.eks. socialt, teknologisk eller historisk. Portfolio: I samråd med læreren udvælger eleven mindst en og gerne flere af de skriftlige opgaver, der er udarbejdet i undervisningen. Mindst en af de opgaver eleven har afleveret skal repræsentere skrivning på tværs af dansk og et eller flere fag. Eleven har selv ansvaret for at medbringe portfolien til eksamen. Eleven skal indgå i samtale om formålet med den eller de skriftlige opgaver, om hvem der er målgruppen for opgaverne, om opgavernes indhold og deres sprog. Eleven kan kun indstilles til eksamen, hvis samtlige stillede opgaver i faget er afleveret. Mundtlig eksamen i Dansk D + C Eksamen i Dansk består af en mundtlig prøve: 30 min. forberedelse: Til forberedelsen må eleven medbringe notater og materialer fra undervisningen samt ordbøger. De notater, eleven laver i forberedelsen, må bruges under eksaminationen. 30 min. eksamination: De 30 min. er inkl. votering. Eksaminationen består af to dele: ukendt tekst og portfolio: Ukendt tekst: Eleven trækker en ukendt tekst - skønlitteratur, sagprosa eller billeder - med tilhørende spørgsmål. Den ukendte tekst har emnemæssig tilknytning til, hvad der er blevet arbejdet med i faget og til det pensum, der opgives til eksamen. Eleven skal analysere og fortolke teksten og vise sin evne til at kunne finde de vigtige dele af tekstens indhold og form. Med udgangspunkt i pensum og den undervisning, der har været i faget, skal eleven perspektivere teksten til relevante sammenhænge. Portfolio: I samråd med læreren udvælger eleven mindst en og gerne flere af de skriftlige opgaver, der er udarbejdet i undervisningen. Mindst en af de opgaver eleven har afleveret skal repræsentere skrivning på tværs af dansk og et eller flere fag. Eleven har selv ansvaret for at medbringe portfolien til eksamen. Eleven skal indgå i samtale om formålet med den eller de skriftlige opgaver, om hvem der er målgruppen for opgaverne, om opgavernes indhold og deres sprog. Eleven kan kun indstilles til eksamen, hvis samtlige stillede opgaver i faget er afleveret. 12

13 Mundtlig eksamen i Fremmedsprog F + E + D + C Eksamen i Fremmedsprog består af: Hjælpemidler: 30 min. forberedelse: Med hensyn til brug af hjælpemidler til forberedelse af mundtlig eksamen gælder, at alle skriftlige, trykte og elektroniske hjælpemidler er tilladt. De notater eleven laver i forberedelsen må bruges under eksaminationen. 30 min. eksamination: De 30 min. er inkl. votering. Eksaminationen består af to eller tre dele: Individuelt emne, kendt tekst og ukendt tekst Individuelt emne og kendt tekst Individuelt emne og ukendt tekst Individuelt emne: Eleven præsenterer og samtaler om sit individuelle emne, der er valgt med udgangspunkt i et af fagets indholdsområder. Censor har ikke fået tilsendt dokumentationen på forhånd, dog er emneliste med titlerne på elevernes individuelle emner tilsendt censor. For C-niveau gælder det, at emnet tager udgangspunkt i et eller flere af de i undervisningen behandlede emner eller tekster. der skal være tale om en indholdsmæssig fordybelse, udvidelse eller perspektivering af det i undervisningen behandlede stof. Kendt tekst: Eleven samtaler om en kendt tekst evt. med tilhørende spørgsmål. Teksterne repræsenterer de tre emneområder: Erhvervsfaglige- og erhvervsmæssige forhold, Samfund og kultur Almene- og personlige forhold. Ukendt tekst for F + E: Eleven samtaler om en ukendt tekst med tilhørende spørgsmål. Den ukendte tekst handler om et af de temaer, der er arbejdet med i undervisningen. Ukendt tekst for D + C: Eleven samtaler om en ukendt tekst med tilhørende spørgsmål. Den ukendte tekst har emnemæssig tilknytning til, hvad der er blevet arbejdet med i faget. Eleven skal analysere og fortolke teksten og demonstrere sin evne til at kunne finde de vigtige dele af tekstens indhold. Med udgangspunkt i den undervisning, der har været i faget, skal eleven perspektivere teksten til relevante sammenhænge. Kendt og ukendt tekst udvælges ved lodtrækning. Eleven kan kun indstilles til eksamen, hvis samtlige stillede opgaver i faget er afleveret. Mundtlig eksamen i Informationsteknologi E + D + C Eleven har inden indstilling til eksamen afleveret 2 projektrapporter i forbindelse med undervisningen. Hjælpemidler: Eleven må medbringe alle hjælpemidler, og det vil ofte være en fordel, at eleven medbringer eget udstyr til at understøtte sin fremlæggelse. Der afholdes individuel eksamination af 30 min. varighed (inkl. votering), hvor der tages udgangspunkt i den sidst afleverede projektrapport, som eleven har udarbejdet i undervisningsforløbet. Der gives ikke forberedelsestid. Eleven fremlægger et mundtligt oplæg med udgangspunkt i rapporten. Oplægget skal understøttes af en elektronisk præsentation, f.eks. i form af en PowerPoint-præsentation eller en hjemmeside. Ved bedømmelsen lægges der vægt på, at eleven kan redegøre for projektrapportens problemstilling, og perspektivere denne i en brancherelateret og samfundsrelevant sammenhæng. Både den mundtlige, den skriftlige og den elektroniske præstation indgår i bedømmelsen. 13

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg

Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg Revideret april 2013 1 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver på Handelsskolen Viborg gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer Odense Tekniske Gymnasium Prøver og eksamen Vejledning og reglementer Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Love, bekendtgørelser og reglementer hvor finder du dem? 2 Eksamensindstilling 2 Eksamensudtræk 3

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM 2014 Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver.... 4 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig eksamen.... 6 Generelt om eksamen... 8 Overtrædelse af reglerne....

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse De skriftlige prøver... 1 Fremmøde... 1 Hvad skal du huske at medbringe til skriftlig prøve?... 1 Det må du godt have med til prøven... 1 Det må

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium

Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium Denne tekst indeholder information om en række regler og procedurer, som gælder for alle elever i forbindelse med afviklingen af

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014.

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014. Eksamensreglement EUD uddannelserne Skive Tekniske Skole. December 2014. 1 Eksamensreglement. Eksamensreglementet henvender sig til alle der er involveret i eksamensafviklingen for Erhvervsuddannelserne

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

Eksamen. Orientering til eleverne

Eksamen. Orientering til eleverne Eksamen Orientering til eleverne Indhold Hvad hvis man kommer for sent? eller bliver syg?... 2 Må andre overvære eksamen?... 2 Anvendelse af hjælpemidler:... 2 Snyd (uretmæssig hjælp)... 3 Fejl og mangler

Læs mere

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven. EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også INTERNE PRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Janne Mikkonen og Maiken Huniche Skriftlig og mundtlig eksamen Mødetid Ved brug af IT (egen bærbar pc eller

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX Skoleåret 2014/15 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen som omfatter mindst 8 prøver og et studieretningsprojekt. Fagene bestemmes ved udtrækning af Undervisningsministeriet

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folkeskolens afgangsprøver () på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folketinget vedtog d. 30. marts 2006 en ny lov for folkeskolen (Lov nr. 313 af 19. april 2006) loven kan ses på Undervisningsministeriets

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

HJØRRINGHTX HTXFREDERIKSHAVN TEKNISK GYMNASIUM. eucnord.dk. PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015

HJØRRINGHTX HTXFREDERIKSHAVN TEKNISK GYMNASIUM. eucnord.dk. PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015 HJØRRINGHTX TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015 eucnord.dk FORORD Dette hæfte er lavet for, at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen 2012/2013 1. Akademiuddannelsen Uddannelsen, der er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, består af et antal linjer, der retter sig mod centrale funktioner

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen.

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Eksamensavis HG, HG2, HGV, HGS Til eksaminanderne på Tietgen HG Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Det er dit eget ansvar at komme til tiden

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen, for nuværende 2.g og 3.g elever omfatter den mindst 10 prøver og et studieretningsprojekt, og for

Læs mere

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18. 10. Aabenraa PRØVE 2014 UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.00 PRØVE 2014 UGE 19: TORSDAG DEN 8.MAJ 2014 ENGELSK FS10 Klokken

Læs mere

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 (Specielt ved brug af computer se nederst.) 1. Du skal møde i god tid. Hvis du kommer for sent, kan du normalt ikke deltage

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT 2015

EKSAMENSREGLEMENT 2015 EKSAMENSREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Indstilling til eksamen... 3 Antal prøver... 4 Beståelseskriterier... 6 Eksamenskalender og eksamensplan maj-juni 2015...

Læs mere

Eksamensreglement 2014

Eksamensreglement 2014 Eksamensreglement 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Regelgrundlag... 2 Tilsynsførende... 2 Materialer... 3 Udeblivelse/forsinket fremmøde... 3 Snyd... 3 Forstyrrelse... 3 Eksamensadfærd...

Læs mere

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave).

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave). 15. august 2007 Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Område mv. 1. Bestemmelserne finder anvendelse på eksaminer og repetitionseksaminer for sikkerhedsrådgivere, der afholdes

Læs mere

Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU

Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen og samtidig gøre

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 3. Mundtlig prøve i områdefag,

Læs mere

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer.

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer. Eksamen 2015 I dette hæfte er samlet nogle væsentlige oplysninger om skriftlig og mundtlig eksamen. Her finder du eksamenskalender, praktiske regler med hensyn til eksamen, sygeeksamen, klagegang, IT m.m.

Læs mere

Grundforløb tømrer og elektriker

Grundforløb tømrer og elektriker Grundforløb tømrer og elektriker EUX på DjH Studieforberedende samtaler Kommende EUX-grundforløbselever bliver indkaldt til en studieforberedende samtale før studiestart. Samtalen varer omkring 20 minutter,

Læs mere

information til kursister

information til kursister HF/GS-EKSAMEN 2013 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller henvende

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Eksamensreglement for HHX. Kapitel 1: Sygdom. Kapitel 2: Udeblivelse

Eksamensreglement for HHX. Kapitel 1: Sygdom. Kapitel 2: Udeblivelse Eksamens-reglement HHX 2015 Eksamensreglement for HHX Eksamensreglementet for hhx er udarbejdet i overensstemmelse med Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og

Læs mere

TRADIUM, KVU-afdelingen, Randers & Hobro. Eksamens Reglement

TRADIUM, KVU-afdelingen, Randers & Hobro. Eksamens Reglement TRADIUM, KVU-afdelingen, Randers & Hobro Eksamens Reglement opdateret september 2010 1 Eksamensreglement som beskriver regler og procedurer i forbindelse med afholdelse af prøver på Erhvervsakademi Dania,

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

- 1 - Indholdsfortegnelse

- 1 - Indholdsfortegnelse - 1 - Indholdsfortegnelse - Antal prøver/eksamener s. 2 - Forberedelse af eksamen s. 3 - Skriftlig eksamen s. 3 - IT og skriftlig eksamen s. 5 - Mundtlig eksamen s. 6 - Sygdom s. 7 - Udeblivelse fra eksamen/prøver

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

Akademi-uddannelserne (AU)

Akademi-uddannelserne (AU) Akademi-uddannelserne (AU) Information angående: SKRIFTLIG EKSAMEN - International Handel & Markedsføring - International Transport & Logistik - Kommunikation & Formidling - Ledelse - Økonomi & Ressourcestyring

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

Eksamensprojekt for grundforløbet

Eksamensprojekt for grundforløbet Eksamensprojekt for grundforløbet Hotel- og Restaurantskolen, 2014 Kommunikation IT Miljø Eksamensprojekt Hygiejne og egenkontrol Sundhed og madkemi Eksamensprojektets omfang og indhold Eksamensprojektet

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015

HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015 HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF/GS-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

Eksamensprojekt for grundforløbet på Hotel- og Restaurantskolen

Eksamensprojekt for grundforløbet på Hotel- og Restaurantskolen Eksamensprojekt for grundforløbet på Hotel- og Restaurantskolen Kommunikation IT Miljø Eksamensprojekt Hygiejne og egenkontrol Sundhed og madkemi Eksamensprojektets omfang og indhold Eksamensprojektet

Læs mere

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelse for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Læs mere

Oplysninger, regler og gode råd

Oplysninger, regler og gode råd Oplysninger, regler og gode råd Sidst redigeret d. 4. maj 2013 vedr. de skriftlige afgangsprøver for 9. og 10. kl. maj 2013 1. 9. klasse: 9. klasse har tre formiddage med skriftlige prøver: Mandag den

Læs mere

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal

Læs mere

Eksamensorientering 2014 2hf og 3g. Eksamen er jernnæven i fløjlshandsken

Eksamensorientering 2014 2hf og 3g. Eksamen er jernnæven i fløjlshandsken Eksamensorientering 2014 2hf og 3g Eksamen er jernnæven i fløjlshandsken Eksamensplanen 14.Maj kl. 00.10 Alle skriftlige prøver Alle mundtlige prøver frem til 1. juni 20.Maj kl. 00.10 Hele eksamensplanen

Læs mere

Caseeksamen. Vejledning til prøver i grundfag i det merkantile grundforløb 2011-2012

Caseeksamen. Vejledning til prøver i grundfag i det merkantile grundforløb 2011-2012 Caseeksamen Vejledning til prøver i grundfag i det merkantile grundforløb 2011-2012 Gældende fra 1. april 2011 1 Indhold CASEEKSAMEN FRA CASEARBEJDSDAG TIL CASEEKSAMINATION... 3 CASEVIRKSOMHED... 3 CASEHISTORIE

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Råd og vink. Adgang til prøve

Råd og vink. Adgang til prøve Råd og vink vedrørende forhold i forbindelse med aflæggelse af prøve i de gymnasiale uddannelser og i eux-forløb, jf. bekendtgørelse nr. 1018 af 25. august 2010 om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk Generelle vilkår for brug af IT ved skriftlige terminsprøver, årsprøver

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk GENERELLE VILKÅR FOR BRUG AF IT VED SKRIFTLIGE TERMINSPRØ- VER, ÅRSPRØVER

Læs mere

Studiehåndbog. Grundforløbsindgangen: Medieproduktion webintegrator for SAV elever 2013/14

Studiehåndbog. Grundforløbsindgangen: Medieproduktion webintegrator for SAV elever 2013/14 Studiehåndbog Grundforløbsindgangen: Medieproduktion webintegrator for SAV elever 2013/14 Velkommen på Mercantec Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte

Læs mere

Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014

Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014 Engstrandskolen Hvidovrevej 440 2650 Hvidovre Tlf: 3649 6511 Samlede bestemmelser for Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014 1 10. klasse, Selvvalgt opgave Indholdsfortegnelse Tilmelding:...3

Læs mere

Eksamensreglement HG 2013-2014. Elev

Eksamensreglement HG 2013-2014. Elev Eksamensreglement HG 2013-2014 Elev Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Eksamensreglementet er for dig, der skal til prøve og eksamen

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Eksamensinformation HHX 2012

Eksamensinformation HHX 2012 Eksamensinformation HHX 2012 Handelsgymnasiet Mariager Fjord Elevinformation 1 INDSTILLING TIL EKSAMEN... 3 GENERELLE REGLER FOR EKSAMEN... 3 SÆRLIGE PRØVEVILKÅR... 3 EKSAMENS-/ PRØVEPLAN ELEV... 4 Før

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

T I L C A S E P R Ø V E R I G R U N D F A G I D E T M E R K A N T I L E G R U N D F O R L Ø B M E D

T I L C A S E P R Ø V E R I G R U N D F A G I D E T M E R K A N T I L E G R U N D F O R L Ø B M E D VEJLED NI NG T I L C A S E P R Ø V E R I G R U N D F A G I D E T M E R K A N T I L E G R U N D F O R L Ø B M E D GÆLDE N DE FR A 1. AP RI L 2014 1 INDHOLD Indhold... 2 Indledning... 5 Opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Information til dig, der skal til caseeksamen. Casevirksomhed DT Group 2011-2012. www.dtgroup.dk

Information til dig, der skal til caseeksamen. Casevirksomhed DT Group 2011-2012. www.dtgroup.dk Information til dig, der skal til caseeksamen Casevirksomhed DT Group 2011-2012 www.dtgroup.dk Indhold Caseeksamen i de merkantile grundfag... 3 Casevirksomheden... 3 Casehistorien... 3 Casearbejdsdagen...

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST januar 2012 INDHOLD Prøven på 4. semester: Individ, institution og samfund Jf. Uddannelsesbekendtgørelsen 20...4 International modul... 7 Prøven på 5. semester:

Læs mere