Helsingør Kommune REGULATIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helsingør Kommune REGULATIV"

Transkript

1 REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1. oktober 2011 Helsingør Kommune

2 Side 2 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Dato: 1. oktober 2011 Indholdsfortegnelse: FORORD Indledning Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv Snerydning Vejbestyrelsens opgaver Grundejernes forpligtelser Glatførebekæmpelse Vejbestyrelsens opgaver Grundejernes forpligtelser Renholdelse offentlige veje, stier mv Vejbestyrelsens opgaver Grundejernes forpligtigelser Grundejernes forpligtigelser på private fællesveje og stier herunder sommerhusområder Private veje Forskrifter for udførelse af grundejernes forpligtelser Generelle bestemmelser...9 Bilagsoversigt: Bilag A: Bilag B: Bilag C: Bilag D: Bilag E: Bilag F: Bilag G: Bilag H: Bilag I: Beskrivelse af vejklasser med tilhørende servicemål Veje, stier og pladsers placering i klassificeringen Vejbestyrelsens vinterberedskab Plan for udførelse af renhold Instruks for myndighedstilsyn med grundejerforpligtigelser Skema til brug for tilsyn ved forsømmelige grundejere Skrivelse til brug ved overdragelse af grundejerforpligtigelser med tilhørende blanket Forslag til annonce Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

3 Side 3 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Dato: 1. oktober 2011 FORORD I forbindelse med udbygning af kommunens veje, stier og pladser har Helsingør Kommune revideret Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse. Serviceniveauet er for udvalgte veje justeret i forhold til kommunens erfaringer i de sidste års vintervedligeholdelse. Et mindre antal veje har fået reduceret serviceniveauet mens andre har fået hævet serviceniveauet. Baggrunden for at ændre serviceniveauet for visse veje er, at skabe en bedre sammenhæng i vintervedligeholdelsen på kommunens veje. 1. Indledning I henhold til trafikministeriets lovbekendtgørelse nr af 16. september 2010 Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje (herefter benævnt loven ), påhviler det vejbestyrelsen at fastsætte nærmere retningslinier for gennemførelsen af snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse af offentlige veje og stier. I medfør af lovens 2-6 har kommunalbestyrelsen efter forhandling med politiet besluttet, at snerydning, foranstaltninger mod glatføre og renholdelse af de under kommunalbestyrelsen værende veje, stier og pladser skal udføres efter nedennævnte retningslinier. Veje, stier og pladser i Helsingør Kommune er opdelt i 6 vintervejklasser, (I til VI) hhv. 4 vinterstiklasser (I til IV). Nærmere beskrivelse af klassificeringen fremgår af bilag A. De enkelte vejes, stiers og pladsers placering i klassificeringen fremgår af bilag B. 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv. Snerydningen og bekæmpelse af glat føre på offentlige veje, stier og pladser iværksættes efter nærværende regulativ godkendt af politiet. Indsatsen er tilrettelagt således, at de i bilag A anførte servicemål kan opretholdes, såfremt der ikke er tale om ekstraordinære vintersituationer. Beredskabet er etableret i tiden 15. oktober til 15. april, med mindre særlige vinterforhold nødvendiggør en længere beredskabsperiode. Servicemål for vintertjenesten fremgår af bilag A, mens vejbestyrelsens vinterberedskab er nærmere beskrevet i bilag C.

4 Side 4 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Dato: 1. oktober Snerydning Vejbestyrelsens opgaver Snerydning foretages, når snefald er af et sådant omfang, at fremkommeligheden for trafikanterne ikke er acceptabel og iværksættes normalt ved snedybderne fra 3 til 8 cm afhængigt af kørebanens hhv. stiens vinterklasse. Af bilag A fremgår en beskrivelse af vejklasser med tilhørende servicemål. KØREBANER: Vintervejklasse I: Snerydning kan foretages alle ugens dage og på alle tider af døgnet. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op til 5 cm jævnt lag. Vintervejklasse II: Snerydning kan foretages alle ugens dage og på alle tider af døgnet. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op til 8 cm jævnt lag. Vintervejklasse III og IV: Snerydning kan foretages alle ugens dage mellem kl og Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller ved 5 til 8 cm jævnt lag indenfor nævnte tidsinterval. Vintervejklasse V: Snerydning kan foretages alle hverdage indenfor normal arbejdstid. Snerydning igangsættes kun i det omfang indsatsen på vintervejklasse I til IV er afsluttet. Vintervejklasse VI: Disse veje er undtaget for snerydning, der dog undtagelsesvis kan foretages når indsatsen på ovenstående vintervejklasser I til V er afsluttet, såfremt der fortsat er behov for snerydning. STIER OG FORTOVE: Vinterstiklasse I: Snerydning kan foretages alle ugens dage og på alle tider af døgnet. Vinterstiklasse II: Snerydning igangsættes i forhold til stiens benyttelse. Vinterstiklasse III: Sneryddes kun undtagelsesvis, og kun i det omfang de øvrige opgaver tillader det. Vinterstiklasse IV: Sneryddes ikke. GENERELT: Servicemål og Beredskab er nærmere beskrevet i bilagene A og C. Når forholdene nødvendiggør prioritering, fastlægges den efter vejklassificeringen.

5 Side 5 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Dato: 1. oktober 2011 Snerydning af rastepladser, holdebaner o.l. iværksættes som udgangspunkt først efter, at acceptabel trafiksituation er genoprettet på kørebaner. Bortkørsel af sne foretages kun i bymæssig bebyggelse, samt fra cykelbaner, holdepladser og betydende vejkryds i det omfang, det skønnes nødvendigt af hensyn til trafikken. Snevolde ved/på kørebanen ved vejtilslutninger dvs. en offentlig vejs tilslutning til en anden offentlig vej søges så vidt muligt skubbet til side, inden arbejdet indstilles. Vejbestyrelsen fjerner i almindelighed ikke snevolde ud for indkørsel til private ejendomme eller ud for private fællesvejes tilslutning til offentlig vej. På visse veje og stier uden for bymæssig bebyggelse er det konkret besluttet ikke at iværksætte snerydningsforanstaltninger. De konkrete veje og stier fremgår af bilag B. Vejbestyrelsen søger så vidt muligt at undgå, at sne under rydningen kastes ind på arealer, hvor rydningspligten påhviler grundejeren. Såfremt denne situation alligevel opstår, skal det betragtes som et nyt snefald, hvorfor sneen ikke fjernes af vejbestyrelsen. For samtlige gennemgående veje gælder, at snerydning så vidt muligt sker i samarbejde med tilgrænsende vejbestyrelser, således at trafikanterne i videst muligt omfang møder en ensartet vejtilstand Grundejernes forpligtelser I byer og bymæssige bebyggelser har Byrådet i henhold til lovens 5, stk. 1, pålagt ejere af ejendomme, der grænser til offentlig vej eller sti, at rydde fortov og sti ud for ejendommene for sne, træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og sti samt renholde fortov og sti i overensstemmelse med nærværende regulativs punkt 6. Med fortov og sti sidestilles færdselsarealer, der overvejende er bestemt for gående færdsel. Kommunens Borgerservice kan give oplysninger om eventuelle ordninger om hjælp til snerydning m.m. I gågaderne: Bjergegade, Stjernegade, Stengade, Bramstræde, Hovedvagtstræde, Gyldenstræde og Strandgade, der har en sådan bredde, at arealet er opdelt med et køreareal i midten, ryddes dette køreareal af kommunen. Det resterende areal sneryddes og glatførebekæmpes af grundejerne jf. nærværende regulativ punkt 6. Grundejernes forpligtigelser på private fællesveje og stier, herunder sommerhusområder henvises til punkt 4.

6 Side 6 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Dato: 1. oktober Glatførebekæmpelse Vejbestyrelsens opgaver KØREBANER: Vintervejklasse I og II: Glatførebekæmpelse kan igangsættes på alle ugens dage og tider af døgnet, og foretages ved præventiv saltning. Vintervejklasse III: Glatførebekæmpelse kan igangsættes på alle ugens dage i tidsrummet mellem kl til 22.00, og foretages i nævnte interval ved præventiv saltning. Vintervejklasse IV: Glatførebekæmpelse kan foretages på alle ugens dage i tidsrummet mellem kl til 22.00, og igangsættes i nævnte interval ved konstatering af glat føre ved saltning eller grusning. Vintervejklasse V: Glatførebekæmpelse kan foretages alle hverdage indenfor normal arbejdstid. Saltning eller grusning igangsættes kun i det omfang indsatsen på vintervejklasse I til IV er afsluttet. Vintervejklasse VI: Der saltes eller gruses kun undtagelsesvis på disse veje, og kun i det omfang de øvrige opgaver tillader det. STIER OG FORTOVE: Vinterstiklasse I: Glatførebekæmpelse kan foretages alle ugens dage og på alle tider af døgnet. Vinterstiklasse II: Glatførebekæmpelse igangsættes i forhold til stiens afbenyttelse, dog primært på hverdage i tidsrummet fra kl til Vinterstiklasse III: Gruses kun undtagelsesvis, og kun i det omfang de øvrige opgaver tillader det. Vinterstiklasse IV: Glat føre bekæmpes ikke. GENERELT: Servicemål og Beredskab er nærmere beskrevet i bilagene A og C. Glatførebekæmpelse af rastepladser, holdebaner o.l. iværksættes som udgangspunkt først efter at acceptabel trafiksituation er genoprettet på kørebaner. For samtlige gennemgående veje gælder, at glatførebekæmpelse så vidt muligt sker i samarbejde med tilgrænsende vejbestyrelser, således at trafikanterne i videst muligt omfang møder en ensartet vejtilstand.

7 Side 7 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Dato: 1. oktober Grundejernes forpligtelser Der henvises til afsnit 2.1.2, der ligeledes er gældende for så vidt angår bekæmpelse af glat føre. 3. Renholdelse offentlige veje, stier mv. 3.1 Vejbestyrelsens opgaver Renholdelse af alle arealer på offentlige veje, stier og pladser foretages af kommune efter en fastlagt plan, og i øvrigt når særlige forhold gør det påkrævet. Der henvises til den til enhver tid foreliggende plan herfor, se bilag D. Uden for by og bymæssig bebyggelse omfatter vejbestyrelsens renholdelsesforpligtigelse bortset fra parkerings- og rastepladser o.l. alene den for færdselssikkerheden nødvendige renholdelse. 3.2 Grundejernes forpligtigelser Der henvises til afsnit 2.1.2, der ligeledes er gældende for så vidt angår renholdelse. 4. Grundejernes forpligtigelser på private fællesveje og stier herunder sommerhusområder I medfør af lovens 7 bestemmes herved, at snerydning, glatførebekæmpelse samt renholdelse af private fællesveje og stier, herunder sommerhusområder udføres af grundejerne efter nedenstående retningslinier. Vejene undtaget af nedenstående fremgår af bilag B. I byer og bymæssig bebyggelse: Ejerne af ejendomme, der grænser op til en privat fællesvej eller sti, har pligt til at snerydde, foranstalte glatførebekæmpelse samt at renholde kørebane, fortov og sti ud for ejendommen. Udførelsen foretages i overensstemmelse med forskrifterne som beskrevet under punkt 6. Kommunen kan, hvor der foreligger en væsentlig trafikal interesse i at vejene kan befærdes, eller hvor der opstår uoverensstemmelser mellem de færdselsberettigede træffe beslutning om grundejernes pligt til, at vintervedligeholde og renholde private fællesveje på landet.

8 Side 8 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Dato: 1. oktober Private veje I medfør af lovens 9 bestemmes herved, at snerydning, glatførebekæmpelse samt renholdelse af private veje udføres af grundejerne efter nedenstående retningslinier. Vejene omfattet af nedenstående fremgår af bilag B. Ejere af private veje som beskrevet i lovens 9, har pligt til at snerydde, foranstalte glatførebekæmpelse samt at renholde kørebane, fortov og sti på vejene. Udførelsen foretages i overensstemmelse med forskrifterne som beskrevet under punkt 6. Ejerne af de pågældende veje har eller vil få individuel underretning om, at deres vej er omfattet af beslutningen, jf. lovens 9, stk Forskrifter for udførelse af grundejernes forpligtelser Grundejernes forpligtelser mht. snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse er fastsat i lovens 11, 12 og 13, stk. 1 og 2: Vedr. snerydning: 11. Den snerydningspligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at rydde færdselsarealer for sne snarest muligt efter snefald. Pladsen omkring brandhaner, brand- og politialarmskabe og installationer til trafikregulering skal til enhver tid holdes ryddet for sne. Stk. 2. Uanset hvem der har pligt til snerydning på fortov og kørebane, har grundejerne pligt til at rydde trapper til deres ejendomme for sne. I henhold til lovens 11, stk. 3, bestemmes for så vidt angår byer og bymæssig bebyggelser herudover følgende: at en vejs, stis eller fortovs befæstede areal skal ryddes for sne i færdselskrævende omfang ud for ejendommen snarest muligt efter snefald, og at snebunker skal henlægges på det resterende fortov eller, i det omfang her ikke er plads, på den nærmeste del af vejbanen uden for cykelsti. Vedr. glatførebekæmpelse: 12. Den pligt, der påhviler grundejerne til at træffe foranstaltninger mod glat føre, omfatter pligt til snarest muligt efter førets indtræden at bestrø færdselsarealet med grus, sand el. lign. Stk. 2. Uanset hvem der har pligt til at træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og kørebane, har grundejerne pligt til at gruse trapper til deres ejendomme.

9 Side 9 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Dato: 1. oktober 2011 I henhold til lovens 12, stk. 3, bestemmes for så vidt angår byer og bymæssig bebyggelser herudover følgende: at glatførebekæmpelsen skal udføres på hele vejens, stiens eller fortovets areal og snarest muligt efter førets indtræden, og at grundejerne begrænser anvendelse af andre kemiske optøningsmidler end alm. vejsalt (NaCl) ved glatførebekæmpelse. Vedr. renholdelse: 13. Den renholdelsespligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at fjerne ukrudt, at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer, at fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for færdslen, samt at renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb. Stk. 2. Uanset hvem der har pligt til renholdelse af fortov og kørebane, har grundejerne pligt til at renholde trapper til deres ejendomme. I henhold til lovens 13, stk. 3, bestemmes herudover følgende: at fejning af fortov i de under kommunen hørende bymæssige bebyggede områder, skal ske mindst en gang ugentlig og i øvrigt når det er nødvendigt, at grundejeren er pligtig til daglig at fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til fare for færdslen, og at det påhviler grundejeren straks at fjerne det sammenfejede og oprensede affald. 7. Generelle bestemmelser En grundejer kan overdrage til en anden i vedkommende ejendom eller i nærheden af ejendommen bosat person af drage omsorg for opfyldelse af de forpligtelser, der påhviler grundejeren. Sådan overdragelse skal finde sted, såfremt grundejeren ikke bor på eller i nærheden af ejendommen. Aftalen skal være skriftlig og skal skriftlig anmeldes til vejbestyrelsen/kommunen. Vejbestyrelsen/kommunen kan nægte at godkende aftalen, såfremt den af grundejeren udpegede person ikke anses for egnet til at sørge for forpligtelsernes opfyldelse (lovens 14). Det skal understreges, at den der overtager forpligtelsen også vil kunne drages strafferetligt til ansvar efter 20 i lov om vintervedligeholdelse af veje, men næppe overtager erstatningsansvaret i forhold til trafikanter, der kommer til skade som følge af mangelfuld snerydning, glatførebekæmpelse eller renholdelse. Derimod vil der i disse tilfælde være mulighed for, at den grundejer, der pålægges et erstatningsansvar vil kunne rejse regreskrav mod den, der har påtaget sig pligten. Blanket til brug ved overdragelse er vedlagt som bilag G.

10 Side 10 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Dato: 1. oktober 2011 Tilsynet med, at grundejerne overholder deres forpligtelser efter nærværende lov, føres af vejbestyrelsen, der i fornødent fald kan lade foranstaltningen udføre for den forsømmeliges regning (lovens 16). Skema til forsømmelige grundejere, som tilsynet kan benytte sig af, er vedlagt som bilag F. For udgifter, som det offentlige afholder i anledning af udførelse af renholdelse, foranstaltninger mod glat føre, snerydning m.m. på den forpligtedes vegne, haves pant i den pågældendes ejendom. De pågældende beløb kan inddrives ved udpantning (lovens 18). Dette regulativ træder i kraft den 15. oktober 2011 og erstatter hidtil gældende regulativ af 1. november 2007.

11 BILAG A Regulativ for vintervedligeholdelse Dato: 1. oktober 2011 Vejklasser Vejklasse Vintervejklasse Vejtype (eksempler) Kørebaner Servicemål/metode Tilstræbt maksimum tid for vejtilstand under servicemål TRAFIKVEJE Klasse I Klasse II Omfatter veje som har afgørende betydning for fjerntrafikken, eksempelvis statsveje og højest prioriterede kommuneveje som større indfalds- og omfartsveje. Omfatter veje som har betydning for fjerntrafikken og/eller afgørende betydning for afvikling af den gennemkørende trafik, eksempelvis overordnede kommuneveje som indfalds- og omfartsveje samt veje med højest prioriteret kollektive trafik. Tilstræbes holdt farbare uden gener på alle tider af døgnet, ved at: Glatførebekæmpelse foretages ved præventiv saltning. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op til 5 cm jævnt lag. Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener på alle tider af døgnet, ved at: Glatførebekæmpelse som udgangspunkt foretages ved præventiv saltning. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op til 8 cm jævnt lag. Ved glatføre uden sne: Rimfrost Is Efter snefald: Snesjap Løs sne Fastkørt sne Efter fygning: Snedriver Spærret Ved glatføre uden sne: Rimfrost Is Efter snefald: Snesjap Løs sne Fastkørt sne Efter fygning: Snedriver Spærret 0 timer 0 timer 2 timer 2 timer 0 timer 2 timer 0 timer 2 timer 2 timer 4 timer 4 timer 0 timer 4 timer 0 timer

12 BILAG A Regulativ for vintervedligeholdelse Dato: 1. oktober 2011 Vejklasse Vintervejklasse Vejtype (eksempler) Kørebaner Servicemål/metode Tilstræbt maksimum tid for vejtilstand under servicemål TRAFIKVEJE Klasse III Klasse IV Omfatter trafikveje og pladser, som har betydning for afvikling af den gennemkørende og/eller kollektive trafik, eller afgørende betydning for afvikling af den lokale nærtrafik eksempelvis veje mellem enkelte bysamfund eller kvarterer i større byer, de højest prioriterede fordelingsveje i industri- og boligområder, vigtige P- pladser o.l. Omfatter trafikveje og pladser, som har betydning for afvikling af den lokale nærtrafik, eksempelvis øvrige fordelingsveje i industri- og boligområder, samt øvrige P-pladser o.l. Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener. Saltning hhv. snerydning udføres dog kun mellem kl og Servicemålet opnås ved at: Glatførebekæmpelse foretages ved præventiv saltning indenfor nævnte tidsinterval. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller 5 til 8 cm jævnt lag indenfor nævnte tidsinterval. Tilstræbes holdt farbare, men visse gener kan forekomme. Saltning hhv. snerydning udføres kun mellem kl og Servicemålet opnås ved at: Glatførebekæmpelse (saltning eller grusning) igangsættes ved konstateret glat føre, indenfor nævnte tidsinterval. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller 5 til 8 cm jævnt lag indenfor nævnte tidsinterval. Følgende tider er gældende i tidsrummet mellem kl og 22.00: Ved glatføre uden sne: Rimfrost Is 2 timer 2 timer Efter snefald: Snesjap 4 timer Løs sne 4 timer Fastkørt sne Se note 1) Efter fygning: Snedriver Spærret 2) 4 timer 0 timer Følgende tider er gældende i tidsrummet mellem kl og 22.00: Ved glatføre uden sne: Rimfrost 4 timer Is 4 timer Efter snefald: Snesjap 4 timer Løs sne 4 timer Fastkørt sne Se note 1) Efter fygning: Snedriver 4 timer Spærret 2) 0 timer

13 BILAG A Regulativ for vintervedligeholdelse Dato: 1. oktober 2011 Vejklasse Vintervejklasse Vejtype (eksempler) Kørebaner Servicemål/metode Tilstræbt maksimum tid for vejtilstand under servicemål Tilstræbes holdt farbare i det omfang indsats er afsluttet på klasse I til IV veje. Saltning/grusning hhv. snerydning udføres dog kun på hverdage, indenfor normal arbejdstid. LOKAL- VEJE Klasse V Klasse VI Omfatter lokalveje og pladser, som har mindre betydning for afvikling af trafikken, eksempelvis boligveje. Omfatter lokalveje til enkeltbruger områder og mindre boligveje. Saltes/grusses kun undtagelsesvis, og kun i det omfang de øvrige opgaver tillader det. 1) 2) Såfremt Fastkørt sne opstår, bekæmpes dette kontinuerligt til situationen er overstået, evt. ved udspredning af grus for forbedring af friktionen. Den anførte tid for Spærret kan ikke opretholdes i forbindelse med opstart først på dagen. Der saltes præventivt mod ISSLAG snarest muligt, det bekæmpes herefter kontinuerligt til situationen er overstået. Vejbestyrelsen placerer selv egne veje indenfor de anførte vintervejklasser. Flere forhold end de ovenfor nævnte kan have betydning ved placering af veje i klasserne, eksempelvis: Trafikintensitet. Trafiksikkerhed. Hospitalsruter. Kollektiv trafik og skolebusruter. Vigtige erhvervsmæssige ruter. De enkelte vejes placering indenfor klasserne skal fremgå af vejbestyrelsens Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse eller lignende.

14 BILAG A Regulativ for vintervedligeholdelse Dato: 1. oktober 2011 Vinterstiklasse/ Stitype (eksempler) KLASSE I Stier med afgørende betydning for afvikling af trafikken: Primære hovedstier og -fortove Primære busstoppesteder Særlige adgangsveje for Politi, Falck og Brandvæsen Skolestier KLASSE II Stier med nogen betydning for afvikling af trafikken: Øvrige hovedstier og fortove Lokalstier til flerbruger områder Øvrige busstopsteder Stier og fortove Servicemål Tilstræbes holdt farbare uden gener på alle tider af døgnet. 1) Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener i forhold til stiens afbenyttelse. Tilstræbt maksimum tid for vejtilstand under servicemål Ved glatføre uden sne: Rimfrost 0 timer Is 0 timer Efter snefald: Snesjap Løs sne Fast sne Efter fygning: Snedriver Spærret 2) 4 timer 4 timer 0 timer 2 timer 0 timer Følgende tider er gældende i det tidsrum hvor saltning hhv. snerydning udføres: Ved glatføre uden sne: Rimfrost 4 timer Is 4 timer Efter snefald: Snesjap Løs sne Fast sne 6 timer 6 timer 6 timer Efter fygning: Snedriver Spærret 2)+3) 6 timer 0 timer KLASSE III Stier med mindre betydning for afvikling af trafikken: Sneryddes og gruses kun undtagelsesvis, og kun i det omfang de øvrige opgaver tillader det. Lokalstier og -fortove til enkeltbruger områder KLASSE IV Sneryddes og gruses ikke. Rekreative grusstier. 1) Servicemål kan dog differentieres efter stiernes afbenyttelse på hverdage hhv. i weekenden, samt tidspunkt på døgnet (fx ved busperroner). 2) Det kan accepteres, at cykelstier kan være spærret i den ene vejside efter snefygning. 3) Den anførte tid for Spærret kan ikke opretholdes i forbindelse med opstart først på dagen.

15 Regulativ for vintervedligeholdelse BILAG B Dato: 1. oktober 2011 Neden for er anført de enkelte veje, stier og pladsers placering i klassificeringen. I øvrigt henvises til kort med de enkelte vejstrækningers klassificering på OFFENTLIGE VEJE Vinter-vejklasse I Der er pt. ingen vinter-vejklasse I veje Vinter-vejklasse II Vejnavn Fra Til Allégade Havnegade/Hestemøllestræde Sct. Anna Gade Esrumvej Skindersøvej Kommunegrænsen Esrumvej Esrumvej Skindersøvej Esrumvej Møllebakken Klostermosevej, Teglstrup Hegn Esrumvej, rundkørsel (højre del) Esrumvej Esrumvej, rundkørsel (venstre del) Esrumvej Færgevej Sdr. Strandvej Flynderborgvej, rundkørslen Færgevej Flynderborgvej, rundkørslen Havnegade Gurrevej Smedebakken/Ørsholtvej Hornbækvej Gurrevej Møllebakken Klostermosevej Gurrevej Klostermosevej Smedebakken/Ørsholtvej Harreshøjvej Hornbækvej Esrumvej Havnegade Havnepladsen Hestemøllestræde Hornbækvej Harreshøjvej Havreholmvej Hornbækvej Kongevejen Harreshøjvej Hornbækvej Fredensborg kommunegrænse Kongevejen Hornbækvej Ny Strandvej Fredensborg kommunegrænse Hornebyvej Havreholmvej Nordre Strandvej I.L. Tvedesvej Nygade/Kronborgvej Rosenkildevej/Trækbanen Jernbanevej Havnepladsen Kongevejen Klostermosevej Strandvejen i Snekkersten Smakkevej Klostermosevej Smakkevej Esrumvej Kongevejen Jernbanevej Flynderborgvej Kongevejen Helsingørsvej (statsvejen) Fredensborg Kommune Krogebakke Ellekildehavevej Ndr. Strandvej Kronborgvej Allégade I.L. Tvedes Vej Lappen Sct.Anna Gade/ Claessensvej Slotsvej/jernbaneoversk. Møllebakken Nygade Esrumvej/Gurrevej Mørdrupvej Strandvejen i Espergærde Motorvejen Nordre Strandvej Nordre Strandvej Kommunegrænsen (Gribskov) Nordre Strandvej Lappen Julebækhus Ny Strandvej Fredensborg Kommune Stokholmsvej Nygade Kronborgvej/I.L.Tvedes Vej Møllebakken Sct. Anna Gade Allégade Classensvej Skindersøvej Rundkørsel/Kongevejen Esrumvej Skindersøvej Esrumvej Ellekildehavevej Skindersøvej (frakørsel venstre side) Skindersøvej Gurrevej Strandvejen Søndre Strandvej st "Snekkerstenen" Strandvejen Stokholmsvej "Snekkerstenen" Søndre Strandvej Færgevej Rundkørsel, Stubbedamsvej Søndre Strandvej (rundkørsel) Hele vejen Trækbanen I.L.Tvedesvej Kongevejen

16 Regulativ for vintervedligeholdelse BILAG B Dato: 1. oktober 2011 Vinter-vejklasse III Vejnavn Fra Til A.R. Friis Vej Ndr. Strandvej Øresundsvej Abildgaardsvej Kingosvej Sigurd Schytz kollegiet Agnetevej Klostermosevej Mørdrupvej Allégade p-plads o.f. Rostgaardsvej Allégade o.f. Rostgårdsvej Allégade, sidevej Allégade st. 390 o.f. Steenvinkelsvej Sankt Anne gade st.510 Ankerbakken Strandgade Jernbanevejs p-plads (trappe) Anna Queens Stræde Gyldenstræde Skyttenstræde Apperupvej Skindersøvej Falkenbergvej Axeltorv Kampergade Sudergade Baldersvej Gurrevej Odinsvej Belvederevej Mads Holms Vej Gurrevej Birkedalsvej Klostermosevej Prøvestensvej Birkedalsvej P-plads 1 Birkedalsvej Prøvestencentret Birkedalsvej P-plads 2 Birkedalsvej Birkedalsvej P-plads 3 Birkedalsvej Birkedalsvej P-plads 4 Birkedalsvej Birkedalsvej P-plads 5 Birkedalsvej Prøvestencentret Birkedalsvej P-plads 6 Birkedalsvej Birkedalsvej P-plads 7 Birkedalsvej Birkedalsvej P-plads 8 Birkedalsvej Tidligere tankstation Bjarkesvej Gurrevej Esrumvej Bjergegade Stengade Kronborgvej Blichersvej Kronborg Ladegårds Vej Spættevej Borgm. P. Chr. Vej, Svømmehallen P- Borgmester P. Christensens Vej Svømmehallen plads Borgmester P. Christensens Vej Rønnebær Alle Borgmester P. Christensens Vej Borgmester P. Christensens Vej Borgm. P. Chr. Vej st Klostermosevej Borsholmvej Hornbækvej Esrumvej Borupgårdcenteret (P-plads Rønnebær Alle Nørrevej Nørrevej/R.bær Allé) Borupgårdcenteret (P-plads) Borupgårdcenteret ST 83 Borupgårdsvej G.A.Hagemanns Vej Nørrevej Borupgårdsvej (P-plads bag ny Borupgårdsvej (rundkørsel) stationsbygning) Borupgårdsvej (P-plads foran ny Hele vejen stationsbygning) Borupgårdsvej (P-plads vest for Hele vejen stationen) Borupgårdsvej (Rundkørsel) Hele vejen Bramstræde Jernbanevej Stengade Brostræde Strandgade Stengade Brundamsmindevej Borsholmvej Holmenevej Buxtehude Stræde Hestemøllestræde Sct. Marie Kirke Bybjergvej Hovvej Bjergvangen Bøgebakken st. 722 p-plads ved lægehuset Bøssemagergade Ndr. Strandvej Hellebækvej Bøtterupvej Esrumvej Klosterrisvej Claessensvej Marienlyst Alle Sct. Anna Gade/ Lappen Danstrupvej Fredensborgvej i Tikøb kommunegrænsen Drachmannsvej Sauntevej Johannes Ewalds Vej Egeskovvej Munkegårdsvej Kongevejen Egevænget Rønnebær Alle Borgm. P. Christensens Vej

17 BILAG B Regulativ for vintervedligeholdelse Dato: 1. oktober 2011 Vejnavn Fra Til Egevænget, P-plads 1 Egevænget Ved Meretecentret Egevænget, P-plads 2 Egevænget st. 100 Egevænget st. 80 Egevænget, P-plads 3 Egevænget st. 65 Egevænget st. 55 Ellehammersvej st.80 "bagom Falckstationen" Ellehammersvej Klostermosevej slut Ellekildehavevej Krogebakke Skibstrup St.vej/Stormlugen Energivej Støberivej st. 215 Støberivej st. 610 Esrum Søvej Fredensborgvej i Jonstrup Harreshøjvej Ewaldsvænget Kronborg Ladegårdsvej Kingosvej Fabriksvej Klostermosevej Støberivej Falkenbergvej Skindersøvej Skibstrupvej Falkenbergvej (fra Ellekildehavevej) Ellekildehavevej st 1300 Matr.nr. 3ar Stenstrup overdrev, Hellebæk Falkenbergvej (rundkørsel) Skibstrupvej Falkenbergvej Fenrisvej P-plads Fenrisvej Gefionscentret Fiolgade Stengade I.L.Tvedes Vej Fiolgade P-plads Fiolgade st 275 Husnr 22 B Fiskedamsvej Fredensborgvej i Jonstrup Danstrupvej Fredensborgvej Præstegårdsvej/Kvistgårdsvej Søgårdsvej Fredensborgvej Fredensborgvej Søgårdsvej Fredericiavej Flynderborgvej Rønnebær Alle Frejasvej Esrumvej Odinsvej G.A.Hagemanns Vej Snekkersten Stationsvej Klostermosevej Gammel Skovvej, P-plads Gammel Skovvej st. 10 Jernbane Allé (lukket) Gammel Strandvej Ny Strandvej Kommunegrænsen Gefionsbakken Mørdrupvej Strandvangsvej Gefionsvej Gl. Hellebækvej Gurrevej Gl. Banegårdsvej Rosenkildevej Kongevejen Gl. Færgestræde Strandgade Stengade Gl. Hellebækvej Marienlyst Alle Skoven Gl. Hellebækvej (Busvendeplads v. Gl. Hellebækvej Gl. Hellebækvej Hellebo Park) Glentevej Esrumvej slut Grollowstræde Strandgade Stengade Groskenstræde Bjergegade Sct. Anna Gade Grydemosevej Hovvej Grydemoseskolen Grydemosevej P-plads Grydemosevej Mod syd til husnr 4 Guldsmedevej Fredensborgvej Esrum Søvej Gurreholmvej Smedebakken Helsingørsvej Gyldenstræde Stengade Strandgade Gylfesvej Strandvangsvej Stokholmsvej Gymnasievej Hovvej Gørlundevej Skibstrupvej i Skibstrup Skindersøvej H.C. Andersens Vej Gefionsvej Kingosvej H.C.Ørsteds Vej Klostermosevej slut H.P. Christensens Vej H.P.Christensens Vej matr.nr. 82bx, Hgør Overdrev H.P. Christensens Vej H P Christensens Vej st 59 matr nr 82o Helsingør Overdrev H.P. Christensens Vej Klostermosevej Sti nr 219 Havnepladsen Strandgade/Brostræde Jernbanevej (lukket) Havnepladsen P-plads Strandgade ved Havnegade Jernbanevej Havnevej Ndr. Strandvej Hornbæk Havn Havreholmvej Klosterrisvej/Plejeltvej Hornebyvej/Hornbækvej Havrevangsvej Svinggårdsvej Nålemagervej Hellebækvej Skindersøvej Bøssemagergade Hellebækvej Indk. til vandværk Bøssemagergade

18 BILAG B Regulativ for vintervedligeholdelse Dato: 1. oktober 2011 Vejnavn Fra Til Hellebækvej Esrumvej Skydebanen Herluf Trolles Vej Kongevejen Trækbanen Herluf Trolles Vej P-plads Herluf Trolles Vej Herluf Troles Vej Hestemøllestræde Stc. Anna Gade Allegade/ Havnegade Holger Danskes Vej Rolfsvej Gefionsvej Holmegårdsvej Sauntevej Carl Bødker Nielsens Vej Holmenevej Saunte Bygade / Rosendalsvej Skindersøvej Hornbæk Stationsvej Sauntevej Hornbæk Station Horserød Byvej Borsholmvej ved nr. 30 Borshlmvej overfor nr. 33 Horserødvej Esrumvej Horserød Byvej Hovedvagtstræde Jernbanevej Stengade Hovgårdsvej Hovvej Kofed Anchers Vej Hovvej Mørdrupvej Hornbækvej Hymersvej Midgårdsvej HIF og HFCs klubhuse Højvangen Hovvej slut I.L. Tvedesvej (forlængelse af Stjernegade Fiolgade Kongensgade) Idrætsvej Kildemosevej Kofod Anchers Vej Industrivej Klostermosevej Støberivej st 115 Jernbane Allé Mørdrupvej Hornbækvej Jernbanevej P-plads Jernbanevej P-plads Nordvest Jernbanevej P-plads Jernbanevej st. 380 Jernbanen Jernbanevej P-plads Jernebanevej Jernbanevej Johannes Ewalds Vej Sauntevej st. 155 Sauntevej st.718 Kampergade Stjernegade Bjergegade Karlsgårdsvej Nørrelykkevej Rødegårdsvej Kathøjvej Hornbækvej Danstrupvej Kellerisvej Hornbækvej kommunegrænsen/krogerupvej Kingosvej Esrumvej Gurrevej Kirkestræde Sct. Olaigade Hestemøllestræde Klostergade Stengade Munkegade Klosterrisvej Plejeltvej/Havreholmej Hornbækvej Kløvermarken Mørdrupvej Kofod Anchers Vej Kløvermarken p-plads Kløvermarken/ Nørremarken stationen Kløvermarken p-plads.2 Kløvermarken p-plads ST 75 Kofod Anchers Vej Kløvermarken/Stokholmsvej Hornbækvej Kongensgade Fiolgade Allegade Kristinehøjvej Abildgårdsvej Sti til Eckersbergsvej Krogenbergvej Gurreholmvej Hornbækvej Krogerupvej Frb.-Humleb. kommunegrænse Kellerisvej Kronborg Ladegårds Vej Gefionsvej Klostermosevej Kronborg Ladegårds Vej P-plads Kronborg Ladegårdsvej st 645 Mod Kingosvej Kronborgvej Allégade Kronborg, Nordre Mole Kvistgård Stationsvej Kongevejen Munkegårdsvej Kvistgårdsvej Fredensborgvej/Præstegårdsvej Hornbækvej Lappen P-plads v. Lundegården Lappen st. 50 Bagsiden af Lundegården Lindevej Jernbane Alle Stokholmsvej Lottesmindevej Harreshøjvej Esrumvej Lundegade Kronborgvej Sct. Anna Gade Lundegade 13 P-plads Marienlyst Alle Lundegade Lundegade 13 P-plads 2 Marienlyst Alle Lundegade Lundegade P-plads v. Kronborgvej Lundegade st 45 p-plads langs Kronborgvej Løvdalsvej Klostermosevej matr.nr.65 b og 65 m H.Overdr. Mads Holms Vej Kongevejen Gurrevej Marienlyst Allé Nygade Gl.Hellebækvej

19 BILAG B Regulativ for vintervedligeholdelse Dato: 1. oktober 2011 Vejnavn Fra Til Midgårdsvej st.90 husnr Midgårdsvej Esrumvej slut Montebello Allé Kongevejen Gurrevej Munkegade Klostergade Fiolgade Munkegårdsvej Kongevejen slut Nordhavnsvej P-plads Nordhavnsvej Nordhavnsvej Nordlysvænget Kronborgvej (lukket) p-plads ved stationsbygning Nordlysvænget (fra Strandpromenaden Nordlysvænget (ved jernbanen) Strandpromenaden) Nyvej Hornbækvej Munkegårdsvej Nørre Torv Kløvermarken Biblioteket Nørregårdsvej Saunte Bygade Borsholmvej Nørrelykkevej Stiforb. v. Skindersøvej Hellebækvej Nørremarken Kløvermarken Mørdrupvej Nørremarken Nørremarken P-plads børneinstitution Nørremarken P-plads sidevej til Nørremarken posthuset Nørrevej Stubbedamsvej Klostermosevej Nålemagervej Carl Bødker Nielsens Vej st. 860 Havrevangsvej Olaf Rudes Vej Abildgårdsvej Guldgraverstien Oldenvej Egeskovvej Porthusvej Ole Rømers Vej Klostermosevej matr.nr.68c, Hgør Overdrev Plejeltvej Esrumvej Klosterrisvej/Havreholmvej Porthusvej Helsingørsvej Munkegårdsvej Præstegårdsvej Fredensborgvej/Kvistgårdsvej Harreshøjvej Prøvestensvej Klostermosevej Kongevejen Prøvestensvej P-plads 1 Prøvestensvej Prøvestenscentret Prøvestensvej P-plads 2 Prøvestensvej Bag administrationsbygning Prøvestensvej P-plads 3 Hele vejen Rantzausvej Trækbanen Herluf Trolles Vej Rantzausvej P-plads Rantzausvej Rantzausvej Rasmus Knudsens Vej Sti fra Esrumvej Sti til skoler Rasmus Knudsens Vej Esrumvej Erhvervsskolerne Rasmus Knudsens Vej Rasmus Knudsens Vej Rasmus Knudsens Vej, boligfordelingsvejen Rasmus Knudsens Vej Rasmus Knudsensvej Rasmus Knudsensvej, boligfordelingsvejen Reerstrupvej Helsingørvejs afk. kommunegrænsen Riffsvej Ndr. Strandvej i Ålsgårde Skåningevej Rolfsvej Esrumvej Gl. Hellebækvej Rosendalsvej Skibstrupvej Saunte Bygade Rosenkildestien - sti nr 162 Stengade v. matr.nr. 502 Trækbanen Rosenkildevej Belvederevej Gurrevej Rosenkildevej, P-plads Rosenkildevej, o.f. Rolighedsvej Slut Rugmarken Nørremarken Hovvej Rødegårdsvej Esrumvej Gurrevej Rønnebær Allé Nørrevej Gurrevej Rønnebær Allé, P-plads v. Rønnebær Allé Nord for Kongevejen Kongevejen Rønnedalen Rønnebær Allé matr.nr. 34 e (børnehaven) Rådhustorvet Sct. Anna Gade Matr nr 203 a Sandagerhusvej Ndr. Strandvej Sauntevej Saunte Bygade Sauntevej/Sandagerhusvej Rosendalsvej Sauntevej Ndr. Strandvej i Hornbæk Sandagerhusvej Sauntevej, P-plads v. Hornbæk Sauntevej st. 70 Slut Apotek

20 BILAG B Regulativ for vintervedligeholdelse Dato: 1. oktober 2011 Vejnavn Fra Til Sct. Anna Gade Stengade Allégade Sct. Anna Gade (P-plads) Sct Anna Gade st. 180 Buxtehude Stræde Sct. Olai Gade Fiolgade Sophie Brahes Gade Sct. Olai Kirkeplads Sct. Olai Gade st 405 Sct. Olai Gade st 345 Simon Spies Plads Svingelport/Stengade Slut Skibstrup Stationsvej Ellekildehavevej Skibstrupvej Skibstrupvej Borsholmvej Falkenbergvej Skydebane Allé Kongevejen (lukket) Søndre Strandvej Skyttenstræde Strandgade Stengade Skåningevej Krogebakke slut v. Hellebækskolen Smakkevej Rønnebær Alle Klostermosevej Smedebakken Gurreholmvej Gurrevej Snekkersten Stationsvej Strandvejen Grønnegangen Snerlevej Stubbedamsvej Rønnebær Allé Solbakken P-plads Rønnebær Allé Gurrevej Sophie Brahes Gade Havnegade Hestemøllestræde Sortebrødrestræde Munkegade Munkegade Spættevej Esrumvej Blichersvej Stationspladsen Stationsbygningen Færgevej Stengade Kongevejen Havnegade Stjernegade Stengade Nygade/Kronborgvej Stokholmsvej Gylfesvej Kofod Anchers Vej/Kløvermarken Strandgade Svingelport Havnegade Strandgade P-plads (langs med) Strandgade Strandgade Strandpromenaden Kronborgvej Strandpromenaden 14 Strandvangsvej Strandvejen i Espergærde Gefionsbakken Stubbedamsvej Kongevejen Sdr. Strandvej Stürups Plads Rosenkildevej P-hus og Helsingør Bycenter Støberivej Kongevejen Slut Støberivej Kongevejen Fabriksvej Sudergade Rosenkildevej/Fiolgade Sct Anna Gade Sundtoldvej Lappen Slut Svend Poulsens Vej Hovvej st m mod vest Svingelport Jernbanevej Slut Svingelport Stengade Jernbanevej Svingelport P-plads Svingelport Strandgade Svinggårdsvej Borsholmvej Hornbækvej Søgårdsvej Fredensborgvej Harreshøjvej Søndermarken Søndermarken Søndermarken Kløvermarken Hovvej Søndermarken P2 Søndermarken ST 70 Søndre Strandvej Flynderborgvej Færgevej Søndre Strandvej Sti fra Kongevejen over for Stengade Flynderborgvej Søren Kannes Vej Sauntevej Hornbæk Skole Søstræde Stengade Sct.Olaigade Søvejen Blichersvej Kingosvej Tibberup Møllevej Gl. Strandvej Ny Strandvej Torvegade Sudergade Kampergade Turbinevej Ndr. Strandvej Sjølundsparkens udhus Ved Stationen Jernbanealle Espergærde Station Ved Stationen Jernbanealle Espergærde Station Ved Stationen st. 25 husnr. 3-7 Vestermarken Nørremarken p-plads Vestermarken P-plads Vestermarken P-plads st 50 Bagsiden af posthuset

21 BILAG B Regulativ for vintervedligeholdelse Dato: 1. oktober 2011 Vejnavn Fra Til Vestermarken P-plads Vestermarken st 75 Vestermarken P-plads Verstermarken st 110 Vestermarken P-plads Vestermarken st. 65 Rundt og tilbage til Vestermarken Vestre Stejlebakke A.R. Friis Vej st.95 A.R.Friisvej Vestre Stejlebakke P-plads Vestre stejleplads Vestre Stejleplads Vestre Stejlebakke, P-plads Vestre Stejlebakke st. 50 Vestre Stejlebakke st. 80 Villingebækvej Hornebyvej Kommunegrænsen Wiibroe Plads Stengade Havnegade Ørebakken Marienlyst Alle Esrumvej Øresundsvej A.R. Friis Vej Havnevej Ørnholmvej Kongevejen Gurrevej Ørsholtvej Gurrevej i Gurre Skindersøvej Ålsgårdecentret P-plads Ellekildehavevej Ålsgårdecentret Århusvej Kongevejen Stubbedamsvej

22 Regulativ for vintervedligeholdelse BILAG B Dato: 1. oktober 2011 Vinter-vejklasse IV Der er pt. ingen vinter-vejklasse IV veje Vinter-vejklasse V Vejnavn Fra Til Agatvej Ametystvej slut Agernvej Egeskovvej slut Agernvej (5-7B) st. 115 nr. 5-9 Ahorn Allé Tjørnevej Bøgebakken Alexander Foss Vej Ellekildehavevej højre og venstre i st. 85 Alexander Foss Vej (3-7B) st. 85 sti til Thorsvej Alexander Foss Vej (4-6) st.85 Krogebakke Alexander Svedstrups Vej Skindersøvej Carsten Hauchs Vej Ametystvej Kofod Anchers Vej slut Anemonevej Valmuevej Violvej Annavej Agnetevej slut Antonievej Parallelvej G.A. Hagemanns Vej Aurikelvej Mørdrupvej slut Badevej GL.Banegårdsvej Trækbanen Baggesensvej Holger Drachmanns Vej slut Bakkedraget Ved Bakkedraget slut Bakkegårdsvej Ny Strandvej Søbækvej Belvederevej Sti v. Kongevejen Mads Holms Vej Bentevej Birthevej i Espergærde slut Bergmansdalsvej Sdr. Strandvej slut Birthevej Marievej Bentevej Bjergvangen Bybjergvej slut Blokhusvej Ndr. Strandvej Jernbanen Blomstermarken Nørremarken Tulipanmarken Bobakken Ellekildehavevej i Ålsgårde hus nr og Bobakken, 12/18 Bobakken st 93 mod ost til st 50 Bobakken, 1-9 Stamvejen mod vest til nr. 1-9 Bobakken, Bobakken st 195 Bobakkestien Bodilvej Birthevej slut Borsholmvænget Holmegårdsvej Sauntevænget Borupgårdsvej Parallelvej G.A.Hagemanns Vej Botoften Ellekildehavevej i Ålsgårde Bobakken, lukket med bom Boyesvej Ewaldsvænget matr.nr.1dr, Krb.Ladegård Bragesvej Gurrevej Odinsvej Bretagnevej Sauntevej Støberens Vænge Bronzevej Højvangen slut Brorsonsvej Gefionsvej Ewaldsvænget Brygger Heises Vej Rosenkildevej matr.nr. 37dæ, Hgør.Markj. Brünnichesvej Bretagnevej st. 75 Bretagnevej st. 318 Buen Munkegårdsvej slut Bybjergvej, Bybjergvej st 710 Slut Bygmarken Rugmarken i Espergærde slut Bülowsvej Stubbedamsvej Fredericiavej Bødkervej Holmegårdsvej Hjortevænget / matr.nr. 2 aæ Bøgebakken Stubbedamsvej Rønnebær Alle Bøgebakken - sti nr 148 Stubbedamsvej Søndre Strandvej Bøgeskovvej Egeskovvej matr nr 3 af, Nyrup by Tikøb Bøghsvej Drachmannsvej Sauntevej Bøssemagergade Hellebækvej Teglstrup Hegn

23 BILAG B Regulativ for vintervedligeholdelse Dato: 1. oktober 2011 Vejnavn Fra Til Bøssemagergade (14-20) st. 115 st. 165 ( hus nr ) Campingvej Strandalle Slut Carl Bødker Nielsens Vej Sti til Sauntevej Nålemagervej Carl Plougs Vej Kronborg Ladegårds Vej Kingosvej Carl Plougs Vej st. 80 matr.nr. 1 ib, Krb. Ladegård Carsten Hauchs Vej Sti fra Skindersøvej matr.nr. 1 cn, ved jernbanen Chr. Rasmussens Vej Pontoppidansvej Rosenkildevej Chr. Winthers Vej Esrumvej H.C. Andersens Vej Dagmarvej Agnetevej i Espergærde slut Dalsborgvej Klostermosevej slut Damhusvej Mjølnersvej Gefionsvej Diamantvej Hovgårdsvej Smaragdvej Drejervej Bødkervej matr.nr. 2 fi / 2 fæ Drosselvej Esrumvej Kærsangervej / sti nr. 201 Eckersbergsvej Kronborg Ladegårdsvej Sti nr 222 Eckersbergsvej Kronborg Ladegårdsvej Sti nr 222 Eckersbergsvej st. 265 husnr Egegårdsvej Egevej Hovgårdsvej Egeskovvej st. 375 husnr. 10, 12, 16A, + indk.18 Egevej Mindevej i Espergærde Hovvej Eirsvej Nannasvej Nannasvej Elleborgvej Odinshøjvej Elleborgstien Elmebakken Hasselhøj slut Elsevej Agnetevej i Espergærde slut Emil Noldes Vej Eckersbergsvej Slut Engdalen Hornebyvej i Hornbæk Nordgående del af Engdalen Engholmvej Sauntevej st 2113 Vejens slutning Engholmvej Engholmvej st m mod øst Eremitvej Magdalenevej matr.nr. 61 bq Hgør Overdrev Erik Gudmands Vej Skåningevej Sti bagom idrætsbane Erik Gudmands Vej st. 220 husnr. 16 B - 22 Esrumvej Esrumvej v. hospitalet "Skovbrynet" Exnersvej Kronborg Ladegårdsvej Kronborg Havebyvej Falkenbergvej Falkenbergvej (rundkørsel) Mod nord Fanøvej Nordskovvej slut Farversøvej Munkegårdsvej i Kvistgård matr.nr. 5q, Munkegård By Fenrisvej Odinsvej Esrumvej Fenrisvej st. 155 husnr Fokken Smakkevej slut Folehavevej Apperupvej slut Fr. Leyels Vej st. 120 nr Fr. Leyels Vej st. 210 nr Fr. Leyels Vej st. 282 nr Fr. Leyels Vej Klostermosevej slut Fr. Leyels Vej st. 50 nr Fredensvej Kløvermarken Mørdrupvej Freysvej Bobakken Ellekildehavevej Fuglebakkevej Borsholmvej Knudemosevej Fuglevangsvej Gylfesvej Lindevej Galschiøtsvej Mads Holms Vej Montebello Alle Galschiøtsvej Galschiøtsvej nr Gefionsparken Gefionsvej slut Gerdavej Agnetevej slut Gernersvej Grønnehavevej Sct. Anna Gade Gl. Brovej Ny Strandvej slut

24 BILAG B Regulativ for vintervedligeholdelse Dato: 1. oktober 2011 Vejnavn Fra Til Gl. Havreholmvej Hornebyvej Havreholmvej Gl. Tibberupvej Hornbækvej slut Godthåbsvej Hovvej slut Godthåbsvænget Gl. Banegårdsvej slut Granhegnet Falkenbergvej sti til Moseskræntem Granvej Hovvej slut Grundtvigsvej Ewaldsvænget H.C. Andersens Vej Grønnehavevej Kronborgvej Slut Guldgravervej Lindevangsvej Guldgraverstien Guldvej Højvangen slut Gurreholmvej Helsingørsvej Kongevejen Gurrevej Lerbakkevej st 10 Nordlandsvej st 10 Gurrevej (90-106) Gurrevej st Kronborg Ladegårds Vej H.P. Christensens Vej Sti nr. 237 HP Christensens Vej 54 H.P. Christensens Vej (30-38) H.P. Christensens Vej (ny bagvej) Kongevejen (spærret) H.P. Christensens Vej (40-42) H.P. Christensens Vej (ny bagvej) Husnr. 40 Haderslevvej Kongevejen Mirabellestien Hallandsvej Skindersøvej v. jernbaneov. slut Hamlets Vænge Esrumvej Gl. Hellebækvej Hammermøllevej Bøssemagergade Indkørsel til Hellebæk Klædefabrikker Harboesvej Stenstrupvej slut Hasselhøj K.A. Hasselbalchsvej Elmebakken Hattemagervej Stenstrupvej Karetmagervej Hauchsvej Holger Drachmannsvej slut Havremarken Rugmarken slut Heimdalsvej Baldersvej Odinsvej Hejreskovvej Egeskovvej Industrihusene Hejreskovvej (4-18) st. 142 sidevej A/B Hejreskovvej (i bunden af sidevej) sidevej 2 på tværs i st. 150 Helgesvej st. 105 nr Helgesvej Roarsvej Tikøb Skole Helgesvej st. 45 nr. 5-7 Hellebjergvej Havreholmvej kommunegrænsen Hellebæk Stationsvej Bøssemagergade Hellebæk station Hjortevænget Støberens Vænge Bødkervej Hobrovej Stubbedamsvej slut Hobrovej st. 370 nr. 29 B-D Holbergsvej Esrumvej Blichersvej Holger Drachmanns Vej Gurrevej slut Hollandskevej Mads Holms Vej slut Holmevænget Holmegårdsvej Sauntevænget Hornebyvænget Løvvænget slut Horsensvej st. 230 indk. til nr Horsensvej Rønnebær Alle slut Hvedemarken Rugmarken slut Hyacintvej Mørdrupvej sti til Rosmarinvej Hyrdebakken Mindevej slut Hyrdevej Egevej Mindevej Højbjergvej Bybjergvej Vendeplads Højditsvej Apperupvej slut Højstrupvej Ndr. Strandvej Eremitvej Højvangen st. 330 nr. 17 Ingemannsvej Ewaldsvænget slut Ingevej Agnetevej slut

25 BILAG B Regulativ for vintervedligeholdelse Dato: 1. oktober 2011 Vejnavn Fra Til Jasminvej Pinjevej slut Jettevej Marievej slut Jollen Nørrevej sidevej Jollen st. 190 nr Jollen st. 135 nr Jollen st. 75 nr Jæmtlandsvej Krogebakke slut (socialforvaltningen). K.A. Hasselbalchs Vej st. 612 nr K.A. Hasselbalchs Vej st. 385 nr K.A. Hasselbalchs Vej st. 314 nr K.A. Hasselbalchs Vej st. 168 nr K.A. Hasselbalchs Vej st. 540 nr K.A. Hasselbalchs Vej st. 460 nr K.A. Hasselbalchs Vej Klostermosevej Rørtangvej K.A. Hasselbalchs Vej st. 242 nr Karenvej Agnetevej slut Karl Olsens Vej Saunte Bygade slut Kernevænget Rønnevænget Piletoften Kierboesvej Mads Holms Vej Montebello Alle Kildekrogen Nordre Strandvej km 14/0320 Kildevænget Kildemosevej Sti til Stokholmsvej Sti til Hornbækvej Kircksvej Kongevejen Kierboesvej Kirkevej Ndr. Strandvej Willemoesvej Kleinsmedevej Hattemagervej slut Klokkestøbervej Hattemagervej slut Klyveren Smakkevej slut Kløvervej Snerlevej Sti mod Valmuevej Knudemosestien Esrumvej i Nygård tunnel u. Skindersøvej Knudemosevej Skindersøvej Holmenevej Knudemosevej st.50 matr.nr. 10 b Kobbersmedevej st. 70 nr Kobbersmedevej Hattemagervej slut Koglevej Granvej slut Koldingvej Fredericiavej slut Kongevejen Kongevejen Kongevejen på matrnr. 74v Helsingør Overdrev Kongevejen ( ) Sidevej til v. husnr 142 Kongevejen Kristinehøjvej Kronborg Ladegårds Vej Sti til Eckersbergsvej Kristinehøjvej Kronborg Ladegårds Vej Sti til Eckersbergsvej Kristinehøjvej st. 615 husnr Kristinehøjvej st. 560 husnr Kronborg Havebyvej Kronborg Havebyvej Sti til sidevej til Krb.La.vej Kronborg Havebyvej Abildgaardsvej Sti til Kingosvej Kronborg Ladegårds Vej (86-92) st. 990 husnr B Kronborg Ladegårds Vej (91-95) st husnr Kræmmervej Holmegårdsvej matr.nr. 2 bi Krøyersvej Kingosvej slut Kærsangervej Drosselvej Slut Købkesvej Eckersbergvej Slut (vendeplads) Laplandsvej Laplandsvej matr.nr. 3 aø, Apperup By Laplandsvej Hallandsvej matr.nr. 3 bb, Apperup By Lappen Lappen st 336 HHG-Banen Lerbakkevej Gurrevej Rækkehusbebyggelsen Lerbakken Lergraven Alexander Svedstrups Vej matr.nr. 1 dv, Hellebækgård

26 BILAG B Regulativ for vintervedligeholdelse Dato: 1. oktober 2011 Vejnavn Fra Til Liljevej Kløvervej i Helsingør matr.nr.18 cs, Overdrevet Lille Bakkegårdsvej Bakkegårdsvej i Espergærde Jernbanealle Lille Evaldsvej Johannes Evalds Vej i Hornbæk matr.nr. 11, Hornbæk By Lille Skindersøvej Holmenevej luk. v. Skindersøvej Lindestien - sti nr 145 Sti nr. 141 Husnr 12 Lindevangsvej Kronborg Ladegårdsvej Matr. nr. 81nt Ll. Lundegade Lundegade Byskolen Lokesvej Apperupvej p-plads Lokkerupvej Klostermosevej slut Lucernemarken Sennepsmarken i Espergærde slut Lyøvej Nordskovvej matr.nr.3 br Læssøesvej Ryesvej Slut Læssøesvej Bülowsvej Ryesvej Løntoften Poppel Allé stien slut Løvvænget Holmegårdsvej matr.nr. 1fd, Holmegårde By Mads Holms Vej Mads Holmsvej st. 695 Nordpå til matrikel "bn" Magdalenevej Ndr. Strandvej Eremitvej Magnolievej Pinjevej nr Mariagervej Århusvej Hobrovej Marianelundsvej Gurrevej Nordskel 1 a Krogenberg Hegn Mariavej Ndr. Strandvej Teknisk Museum Marievej Agnetevej Rolilgheds Alle Marstrandsvej Marstrandsvej nr.5,nr.7a og 7B Marstrandsvej Kristinehøjvej Eckersbergvej Masten Smakkevej slutstation - vendeplads. Mathilde Bruuns Vej Borupgårdsvej Klostermosevej Mejsevej Mågevej slut Mellemvangsvej Mindevej Kofod Anchers Vej Mimersvej Matr.nr. 1do, Hgør Markjorder matr.nr. 1cv, Hgør.Markjorder Mimersvej Matr.nr. 1do, Hgør Markjorder matr.nr. 1cv, Hgør.Markjorder Mimersvej Matr.nr. 1do, Hgør Markjorder matr.nr. 1cv, Hgør.Markjorder Mindevej Søndermarken Kofod Anchers Vej Mjølnersvej Gl. Hellebækvej Mimersvej Moseskrænten Apperupvej matr.nr. 4 hd, Apperup By Murergade Gl. Banegårdsvej Trækbanen Møllevej Falkenbergvej nordlig del Falkenbergvej Mørdrupvej del af forlægning Agnetevej (Mørdrupvejs forlægning) Valmuemarken Mågevej Blichersvej Mejsevej N.P.Jørgensens Vej Ndr Strandvej matr.nr. 2 lm/ 2 kt Nannasvej Bjarkesvej Baldersvej Nordhavnsvej Strandpromenaden p-plads v. Kabyssen Nordlandsvej Nordlandsvej nr.8 Nordlandsvej Gurrevej matr.nr. 82A, Hgør Overdrev Nordre Strandvej Ndr. Strandvej Jernbanen Nordre Strandvej Nordre Strandvej st 15 Indkørsel til Hotel Marienlyst Nordre Strandvej P-plads Nordre Strandvej KM 6/0420 Nordre Strandvej P-plads Ndr. Strandvej KM 9/0100 Ndr. Strandvej Nordre Strandvej P-plads Nordre Strandvei KM 9/0400 Hornbæk Plantage overf kirkeg. Nordre Strandvej P-Plads of. nr. 119 Over for Klædefabrikken Nordskovvej Ellekildehavevej Ærøvej Nordvej Rønnebær Alle t Nørrevænget Nørrevej st. 750 Nørrevej st. 570 Odinsdalen Odinshøjvej matr.nr. 3 bæ Odinshøjvej Ellekildehavevej Hornbæk Plantage

27 BILAG B Regulativ for vintervedligeholdelse Dato: 1. oktober 2011 Vejnavn Fra Til Odinshøjvej st. 30 nr Odinsvej sti nr. 171 fra Esrumvej Ewaldsvænget Odsvej Esrumvej Frejasvej Oldenvej st.502 slut Oldenvej st. 660 matr.nr. 1 v, Nyrup By, Tikøb. Oldenvej St.380 slut Oldenvej st. 321 Amtets Materielgård Oldenvej Oldenvej st. 180 slut Ole Rømers Vej st. 195 " Vandtårnet",sydøst matr 68a Ole Rømers Vej (6-21 og 19-21) st. 300 husnr og Olriksvej Belvederevej Rosenkildevej Oluf Høst Vænget Gurrevej Sti Opheliavej Nordre Strandvej Nationernes Allé Opheliavej st. 155 indg. til tennisbanen Opheliavej HHG-Banen Nordre Strandvej Orøvej Orøvej matr.nr. 3 cn, Stenstrup Over. Orøvej Nordskovvej Stiforb. til Ellekildehavevej P.W. Tegners Vej Klostermosevej slut P.W. Tegners Vej st. 240 nr P.W. Tegners Vej st. 192 nr P.W. Tegners Vej st. 170 nr P.W. Tegners Vej st. 120 nr P.W. Tegners Vej st. 95 nr P.W. Tegners Vej st. 412 nr P.W. Tegners Vej st. 55 nr P.W. Tegners Vej st. 342 nr P.W. Tegners Vej st. 400 nr P.W. Tegners Vej st. 265 nr P.W. Tegners Vej st.330 nr Parallelvej Snekkersten Stationsvej Klostermosevej Parkvej st. 85 nr. 11 Parkvej Nørrevej slut Peder Frandsens Stræde Lundegade Sct. Anna Gade Peder Skrams Vej Kongevejen slut (trappe til Fredericiav.) Peter Willemoes Vej Kongevejen Fredericiavej Piavej Agnetevej slut Piletoften Rønnevænget Husnr. 38 Piletoften st. 245 nr. 36 B Piletoften st. 210 nr. 30 B Piletoften st. 180 nr. 24 Piletoften st B Piletoften st. 145 nr. 18 Pinjevej Rønnebær Alle slut Planetvej Sauntevej 1 f, Stenstrup by, Hornbæk Pontoppidansvej Belvederevej Slut Porthusvej (6A-8A) Porthusvej mellem husnr. 6B og 8A Matrnr. 1Y Munkegårde, Tikøb Rahbeksvej Ewaldsvænget Gefionsvej Ranunkelvej Vildrosevej slut Ribevej Haderslevvej Fredericiavej Risbyvejen Hornbækvej husnr Ritavej Gylfesvej Lindevej Roarsvej Søgårdsvej slut Rogertsvej Mads Holms Vej matr.nr. 37 bh, Hgør Bygrunde Rolf Krakes Vej Harreshøjvej slut Rolighedsvej Gl. Banegårdsvej Rosenkildevej

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE September 2007 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i NORDFYNS KOMMUNE Vinteren 2007/2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Vintervedligeholdelse offentlige

Læs mere

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev.

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev. nordfyns kommune September 2007 Rev. november 2013 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE Sidel Side 2 nord Fyns kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning

Læs mere

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 1 - VINTER REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 2-19. juni 2007 VINTERUDVALGET FORORD Som følge af kommunalreformen har Vinterudvalget

Læs mere

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune.

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune. REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune. Maj 2015 Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv....

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV

Tønder Kommune REGULATIV Tønder Kommune REGULATIV Vellerupvej 16. februar 2010 Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Godkendt af Udvalget for Teknik og Miljø den 2. oktober 2007 Revideret 14. september

Læs mere

REGULATIV for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. 1. november 2007 FREDENSBORG KOMMUNE

REGULATIV for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. 1. november 2007 FREDENSBORG KOMMUNE REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1. november 2007 FREDENSBORG KOMMUNE Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje,

Læs mere

Herning Kommune REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

Herning Kommune REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Herning Kommune REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser August 2007 Herning Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje,

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere

Vintervedligeholdelse og renholdelse. Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013

Vintervedligeholdelse og renholdelse. Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 Vinterregulativ Rudersdal Kommune 2013 Som vejmyndighed kan Rudersdal Kommune fastsætte mere specifikke

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Kolding Kommune Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning...

Læs mere

BILAG 9B VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE (IKKE GÆLDENDE)

BILAG 9B VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE (IKKE GÆLDENDE) BILAG 9B VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE (IKKE GÆLDENDE) Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Kolding Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 1

Læs mere

Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser September 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv.... 3 2.1 Snerydning...

Læs mere

REGULATIV Vintervedligehold og renhold af veje og stier

REGULATIV Vintervedligehold og renhold af veje og stier REGULATIV Vintervedligehold og renhold af veje og stier Oktober 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv.... 3 2.1 Snerydning... 3 2.1.1 Vejbestyrelsens

Læs mere

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune 1 1. januar 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kommunale veje... 4 2.1 Snerydning... 4 2.2 Bekæmpelse af glat føre... 5 2.3 Renholdelse...

Læs mere

Regulativ. For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune

Regulativ. For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune Regulativ For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune Oktober 2015 Indholdsfortegnelse: 1. Alment... 3 2. Kommunens pligter Kommuneveje og offentlige stier mv.,

Læs mere

Veje, stier og pladser i Faxe Kommune er opdelt i 4 vintervejklasser, (I til IV) hhv. 2 vinterstiklasser (I til II).

Veje, stier og pladser i Faxe Kommune er opdelt i 4 vintervejklasser, (I til IV) hhv. 2 vinterstiklasser (I til II). REGULATIV OM VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE I FAXE KOMMUNE 1. Indledning I henhold til lovbekendtgørelse nr. 391 af 22. maj 2008, lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje(vintervedligeholdelsesloven),

Læs mere

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier 1. oktober 2012 Vejdirektoratet Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse statens veje,

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE

VINTERVEDLIGEHOLDELSE REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE OG STIER I FREDERIKSSUND KOMMUNES Dette regulativ træder i kraft den 31. oktober 2007. 1. Udgave Vedtaget af Frederikssund Byråd 30. september

Læs mere

Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013

Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 re Revideret november 2015 Vinterregulativ Rudersdal Kommune 2013 Som vejmyndighed kan Rudersdal Kommune

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune Udarbejdet af Nyborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Vej og trafikgruppen, Nørrevoldgade 9 5800 Nyborg

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE Vedtaget i Udvalget for Plan og Miljø, september 2011 Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR BALLERUP KOMMUNE

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR BALLERUP KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR BALLERUP KOMMUNE Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Ballerup Kommune August 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning...

Læs mere

VINTERUDVALGET Bilag A Vinterklasser Dato: 19. juni 2006

VINTERUDVALGET Bilag A Vinterklasser Dato: 19. juni 2006 TRAFIKVEJE Klasse I Klasse II Omfatter veje som har afgørende betydning for fjerntrafikken, tidligere amtsveje og højest prioriterede kommuneveje som større indfalds- og omfartsveje. Omfatter veje som

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Indholdsfortegnelse 1 ALMENT...3 1 Kommunens pligter kommuneveje og offentlige stier

Læs mere

F A X E K O M M U N E

F A X E K O M M U N E F A X E K O M M U N E VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Kommunens pligter Offentlige veje og stier mv., der administreres af kommunen...4 2.1 Snerydning...4

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV DECEMBER 2015 1 1 ALMENT 3 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV. 4 2.1 Snerydning 4 2.2 Glatførebekæmpelse 5 2.3 Renholdelse 5 3 GRUNDEJERNES PLIGTER

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Gribskov Kommune

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Gribskov Kommune REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Gribskov Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 1 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv. 2 2.1 Snerydning 2

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Indholdsfortegnelse LOVGRUNDLAG:... 3 I. OFFENTLIGE VEJE OG STIER.... 3 A. SNERYDNING... 3 Vejbestyrelsens opgaver... 3 Grundejernes forpligtelser....

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Kolding Kommune Juni 2016 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning...

Læs mere

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE RENHOLDELSE

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE RENHOLDELSE Teknik- og Miljøforvaltningen Vej-, Park- og Forsyningsafdeling Dato: oktober 2007 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE for de af kommunalbestyrelsen bestyrede veje og stier samt de i kommunen

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Randers Kommune Indholdsfortegnelse: 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG -STIER MV. 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune September 2009 Doc.nr. 3624055 (rettet 5/8 2010 og 11/5 2015) Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse

Læs mere

Vejfortegnelse for Helsingør Kommune Kommuneveje og Private fællesveje

Vejfortegnelse for Helsingør Kommune Kommuneveje og Private fællesveje Vejfortegnelse for Helsingør Kommune e og Private fællesveje Bilag til Teknik- og Forsyningsudvalgets møde d. 19. april 2007 Vejfortegnelse for Helsingør Kommune. e og private fællesveje 19. april 2007

Læs mere

[Dokumenttitel] Regulativ for vintervedligeholdese og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser. Søren Toft Mahler [Dato]

[Dokumenttitel] Regulativ for vintervedligeholdese og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser. Søren Toft Mahler [Dato] Gældende for 2015 og 2016 Regulativ for vintervedligeholdese og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser Køge Kommune [Dokumenttitel] [Dokumentets undertitel] Søren Toft Mahler [Dato] Køge Kommune

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Randers Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Vintertjeneste offentlige veje, stier mv. 3 2.1 Snerydning 3 2.1.1 Vejbestyrelsens

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativ Vinter- og renholdelsesregulativ 1. Alment I henhold til "Lov om offentlige veje, 62, har kommunen pligt til at sørge for snerydning, at træffe foranstaltning mod glat føre og at sørge for renholdelse

Læs mere

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE Indholdsfortegnelse: Indledning... side 1. Generelle

Læs mere

REGLER FOR. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. 3. oktober 2012 Roskilde Kommune

REGLER FOR. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. 3. oktober 2012 Roskilde Kommune REGLER FOR Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 3. oktober 2012 Roskilde Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier

Læs mere

VINTER OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER OG RENHOLDELSESREGULATIV VINTER OG RENHOLDELSESREGULATIV GLOSTRUP KOMMUNE Gældende fra den 1. november 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV. 2.1 Snerydning 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

REGULATIV. Vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser. 6. Oktober 2010 Århus kommune

REGULATIV. Vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser. 6. Oktober 2010 Århus kommune REGULATIV Vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser 6. Oktober 2010 Århus kommune Side 2 Regulativ for vintervedligeholdelse Dato: 6. oktober 2010 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Indhold 1. Indledning... 3 2. Offentlige veje og stier... 4 3. Vejmyndighedens forpligtigelser på offentlige veje og stier... 4 3.1 Snerydning...

Læs mere

Assens Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ 2016

Assens Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ 2016 Assens Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ 2016 Indholdsfortegnelse: 1. ALMENT... 2 2. ASSENS KOMMUNES PLIGTER KOMMUNALE VEJE OG STIER M.V.... 2 2.1. Snerydning... 3 2.2. Glatførebekæmpelse... 3 2.3.

Læs mere

R E G U L A T I V. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. September 2013. Egedal Kommune

R E G U L A T I V. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. September 2013. Egedal Kommune Egedal Kommune R E G U L A T I V Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser September 2013 Egedal Kommune Egedal Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse: Forord 3 1. Indledning 4 2. Vintervedligeholdelse

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser - Høje-Taa...

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser - Høje-Taa... Page 1 of 9 Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Vintervedligeholdelse 2.1 Snerydning 2.1.1 Vejbestyrelsens opgaver 2.1.2 Grundejernes

Læs mere

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1. Indledning side 3 2. Vintertjeneste for offentlige veje og stier side 4 2.1. Aalborg Kommunes forpligtigelser ved vintervedligeholdelse

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV REBILD KOMMUNE DECEMBER 2016 2 December 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 2 VINTERTJENESTE OG RENHOLDELSE - FOR OFFENTLIGE VEJE OG STIER 2.1 Snerydning 2.2 Glatførebekæmpelse 2.3 Renholdelse 3 GRUNDEJERENS

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV DRIFT

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV DRIFT DRIFT REV. 09-11 2015 Svendborg Kommune 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste

Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste Udgave 1.2 15. september 2015 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Vintertjeneste på kørebaner og cykelstier

Læs mere

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Allerød Kommune 22. september 2015

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Allerød Kommune 22. september 2015 Vinter- og Renholdelsesregulativ Allerød Kommune 22. september 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Alment side 3 2 Kommunens pligter side 4 3 Grundejernes pligter, offentlige veje og stier side 5 4 Grundejernes

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i BRØNDBY KOMMUNE

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i BRØNDBY KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Do: Oktober 2015 Reguliv for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i BRØNDBY KOMMUNE Reguliv for vintervedligeholdelse og renholdelse for

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV IKAST BRANDE KOMMUNE 1. OKTOBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 3 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN 4 2.1 Snerydning 4 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

R E G U L A T I V. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. August 2009-2010. Egedal Kommune

R E G U L A T I V. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. August 2009-2010. Egedal Kommune Egedal Kommune R E G U L A T I V Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser August 2009-2010 Egedal Kommune Egedal Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 1. Indledning... 4

Læs mere

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Vallensbæk Kommune September 2016

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Vallensbæk Kommune September 2016 Vinter- og Renholdelsesregulativ Vallensbæk Kommune September 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Alment side 3 2 Kommunens pligter side 4 3 Grundejernes pligter, offentlige veje og stier side 5 4 Grundejernes

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Viborg Kommune. Gældende fra den 1. oktober 2015

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Viborg Kommune. Gældende fra den 1. oktober 2015 VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Viborg Kommune Gældende fra den 1. oktober 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ Veje, stier og pladser i Gladsaxe Kommune

Vinter- og renholdelsesregulativ Veje, stier og pladser i Gladsaxe Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ Veje, stier og pladser i Gladsaxe Kommune Af 7. oktober 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 3 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF

Læs mere

VARDE KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOMMUNENS VEJE, CYKELSTIER, FORTOVE OG PLADSER. AUGUST 2015

VARDE KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOMMUNENS VEJE, CYKELSTIER, FORTOVE OG PLADSER. AUGUST 2015 VARDE KOMMUNE FOR KOMMUNENS VEJE, CYKELSTIER, FORTOVE OG PLADSER. AUGUST 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT OG 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV OKTOBER 2015 VÆKST OG BÆREDYGTIGHED 1 ALMENT I henhold til "Lov om offentlige veje, 62, har kommunen pligt til at sørge for snerydning, at træffe foranstaltning mod glat

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ Silkeborg Kommune

Vinter- og renholdelsesregulativ Silkeborg Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ 2016 Silkeborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Alment... 4 2 Kommunens pligter kommuneveje og offentlige stier mv., der administreres af kommunalbestyrelsen... 6 2.1 Snerydning...

Læs mere

September 2009. Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune

September 2009. Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune September 2009 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv....

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Park og Vej Sagsbehandler: Leif Kronblad Dato: 8. november 2005 Vintervedligeholdelse REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj

Læs mere

REGULATIV OM VINTERVEDLIGEHOLDELSE AF VEJE, STIER, OG PLADSER I GULDBORGSUND KOMMUNE

REGULATIV OM VINTERVEDLIGEHOLDELSE AF VEJE, STIER, OG PLADSER I GULDBORGSUND KOMMUNE REGULATIV OM VINTERVEDLIGEHOLDELSE AF VEJE, STIER, OG PLADSER I GULDBORGSUND KOMMUNE GULDBORGSUND KOMMUNE [MÅNED OG ÅR] SIDE 2/15 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.. 3 1. Indledning... 4 2 Vintervedligeholdelse

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Roskilde Kommune REGULATIV

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Roskilde Kommune REGULATIV REGULATIV i henhold til lov nr. 714 af 11. september 1997 om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1 Indholdsfortegnelse: I. OFFENTLIGE VEJE OG STIER... 3 A. Snerydning... 3 Vejbestyrelsens

Læs mere

REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser

REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser Indholdsfortegnelse: FORORD...1 1. Indledning....2 2. Vintervedligeholdelse...2 2.1 Snerydning...2 2.1.1 Vejbestyrelsens opgaver...2 2.1.2

Læs mere

VINTERREGULATIV. Vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser

VINTERREGULATIV. Vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser VINTERREGULATIV Vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser November 2012 Aarhus Kommune 2 Regulativ for vintervedligeholdelse Dato: 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning. 3 2. Vintervedligeholdelse

Læs mere

REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser. 14. august 2007 Hvidovre Kommune

REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser. 14. august 2007 Hvidovre Kommune REGULATIV TMU.møde den 29.08.07 Bilag til pkt. 02.04 Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser 14. august 2007 Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 1 1. Indledning...

Læs mere

Rubrik. Regulativ. Vinter- og renholdelsesregulativ 2014/15. 1. oktober 2014. 1

Rubrik. Regulativ. Vinter- og renholdelsesregulativ 2014/15. 1. oktober 2014. 1 Rubrik Regulativ 1. oktober 2014. 1 Vinter- og renholdelsesregulativ 2014/15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 Offentlige veje, stier og pladser 3 Private fællesveje og stier, samt

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativ Vinter- og renholdelsesregulativ 1. oktober 2016 Indhold 1. ALMENT... 3 2. Kommunens pligter kommunevej og offentlige stier m.v., der administreres af kommunalbestyrelsen... 4 3. Grundejerens pligter offentlige

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Indholdsfortegnelse: 1. Alment. side 1 2. Kommunens pligter Kommuneveje og offentlige stier mv., der

Læs mere

Når forholdene nødvendiggør prioritering, fastlægges den efter vejklassificeringen.

Når forholdene nødvendiggør prioritering, fastlægges den efter vejklassificeringen. Indledning Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv. Snerydningen og glatførebekæmpelse på offentlige veje, stier og pladser iværksættes efter Køge Kommunes Regulativ for vintervedligeholdelse og

Læs mere

Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m.

Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m. Teknik & Miljø R E G U L A T I V Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m. (Lov 714 af 11. september 1997) Teknik & Miljø Regulativ for snerydning, glatførebekæmpelse og rengøring af

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje I henhold til lov om offentlige vejes 62 og lov om private fællesveje 8, 23, 79 m.fl., fastsættes regler for vintervedligeholdelse og renholdelse

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser

REGULATIV. om vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV om vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser OKTOBER 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Snerydning 4. Glatførebekæmpelse 5. Materiel 6. Mandskab 7. Vagtberedskab 8.

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE Vedtaget i Byrådet, oktober 2015 Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

Læs mere

Vallensbæk Kommune. Regulativ for vintervedligeholdelse. og renholdelse af veje

Vallensbæk Kommune. Regulativ for vintervedligeholdelse. og renholdelse af veje Vallensbæk Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Vallensbæk Kommune i henhold til lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Herved bekendtgøres lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991, med de ændringer,

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ. Forslag. af 29-09-2015. Vejen Kommune

Vinter- og renholdelsesregulativ. Forslag. af 29-09-2015. Vejen Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ Vejen Kommune 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Teknik & Miljø, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Oktober 2015 Ordrenr.: 00421 Indhold 1. ALMENT.....................................

Læs mere

Regulativ for Vintervedligeholdelse og renholdelse i Billund Kommune

Regulativ for Vintervedligeholdelse og renholdelse i Billund Kommune Regulativ for Vintervedligeholdelse og renholdelse i Billund Kommune Juni 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 2 2 BILLUND KOMMUNES PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN

Læs mere

HØJE-TAASTRUP KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

HØJE-TAASTRUP KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV HØJE-TAASTRUP KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV 2016 2 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN 5 2.1

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og almindelig renholdelse af veje i Frederiksberg Kommune

Regulativ om vintervedligeholdelse og almindelig renholdelse af veje i Frederiksberg Kommune Regulativ om vintervedligeholdelse og almindelig renholdelse af veje i Frederiksberg Kommune (som vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 25. januar 2016) I medfør af lov om offentlige veje, lov

Læs mere

for Vintervedligeholdelse og renholdelse i Furesø Kommune

for Vintervedligeholdelse og renholdelse i Furesø Kommune Regulativ for Vintervedligeholdelse og renholdelse i Furesø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Vintervedligeholdelse kommuneveje, cykelstier, stier mv. 3. Snerydning 3.1 Kommunens opgaver 3.2

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Faaborg-Midtfyn Kommune Januar 2012

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Faaborg-Midtfyn Kommune Januar 2012 REGULATIV Vedr. vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser UDGAVE 2012 1 C:\PdfProcessorWork\ce6a6095-89bb-4aeb-ba12-29ed51e5df6f.doc Indholdsfortegnelse: 1. Indledning.... 3 2. Vintervedligeholdelse

Læs mere

VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV 2015-2019 Forslag af 03-08-2015 til regulativ 2 2015-2019 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES

Læs mere

Hjørring Kommune Side 1. Regulativ Dato: 11. oktober 2006

Hjørring Kommune Side 1. Regulativ Dato: 11. oktober 2006 Side 1 Regulativ Dato: 11. oktober 2006 Side 2 Regulativ Dato: 11. oktober 2006 Indholdsfortegnelse: FORORD... 3 1. Indledning... 4 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv.... 4 2.1 Snerydning...

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Indholdsfortegnelse: FORORD... 1 1. Indledning.... 2 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier

Læs mere

REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Struer Kommune

REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Struer Kommune REGULATIV for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Struer Kommune Januar 2016 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Indhold 1. GENERELT... 3 2. VEJMYNDIGHEDENS

Læs mere

REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser August 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse: FORORD... 3 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv.... 3

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Regler for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, for de af Tårnby Kommunalbestyrelse bestyrede veje, stier og pladser, samt de i Tårnby

Læs mere

REGULATIV for vintertjeneste på og renholdelse af veje 2016

REGULATIV for vintertjeneste på og renholdelse af veje 2016 REGULATIV for vintertjeneste på og renholdelse af veje 2016 Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Lemvig kommune Januar 2016 Dette regulativ træder i kraft den 1. februar 2016, og afløser

Læs mere

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje og stier glatte, så skal såvel kommune som grundejere i sving. Byrådet har besluttet, hvordan grundejerne

Læs mere

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER I SKANDERBORG KOMMUNE

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER I SKANDERBORG KOMMUNE REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER I SKANDERBORG KOMMUNE DECEMBER 2011 R E G U LATIV FOR VINTER V E D L I G E H O L D E L S O G R E N H O L D E L S E A F V E J

Læs mere

VINTERUDVALGET Paradigma for regulativ Udgave 1.1 Dato: 14. november 2003 PARADIGMA FOR REGULATIV

VINTERUDVALGET Paradigma for regulativ Udgave 1.1 Dato: 14. november 2003 PARADIGMA FOR REGULATIV PARADIGMA FOR REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Indholdsfortegnelse: FORORD... 1 1. Indledning.... 2 2. Vintervedligeholdelse... 2 2.1 Snerydning.... 3 2.1.1 Vejbestyrelsens

Læs mere

REGULATIV For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Faaborg-Midtfyn kommune.

REGULATIV For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Faaborg-Midtfyn kommune. REGULATIV For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Faaborg-Midtfyn kommune. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 3 2. FAABORG-MIDTFYNS KOMMUNES PLIGTER PÅ KOMMUNEVEJE, PLADSER

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Information til dig som grundejer Du kan få råd og vejledning ved at henvende dig til: Miljø og Teknik Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV STATENS VEJE, STIER, SIDEANLÆG MV. 8. MARTS 2016 2 8. marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 VEJDIREKTORATETS PLIGTER STATSVEJE, -STIER, SIDEANLÆG MV. 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse 7 2.3

Læs mere

Regulativ for Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Billund Kommune

Regulativ for Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Billund Kommune Regulativ for Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Billund Kommune Side- 2 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Vintervedligeholdelse

Læs mere

VINTERREGULATIV REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER GÆLDENDE FRA OKTOBER 2014

VINTERREGULATIV REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER GÆLDENDE FRA OKTOBER 2014 VINTERREGULATIV REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER GÆLDENDE FRA OKTOBER 2014 SAGSNR.: 10/6316 DOK. NR.: 125452-14_V1 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Regulativ

Læs mere

Liste over Kommunens EAN numre

Liste over Kommunens EAN numre Liste over Kommunens EAN numre EAN Lokations nr. Navn Adresse Postnr. By Telefon 5790001124618 Ejendoms- Og Miljøudvalg Mørdrupvej 15 3060 Espergærde 49282828 5790001124656 Slet Gl. Holmene skole Knudemosevej

Læs mere

xx og renholdelse af veje i Morsø Kommune vintervedligeholdelse

xx og renholdelse af veje i Morsø Kommune vintervedligeholdelse Regulativ Offentligt forudbud vintervedligeholdelse xx og renholdelse af veje i Morsø Kommune xx. Juni x 2017 Side 1 af 23 Indholdsfortegnelse 1. Alment...3 2. Kommunens pligter kommuneveje og offentlige

Læs mere