Aalborg Universitet. Betons Brudenergi: Maskine tol G_F-Forsøg Jensen, Jens Kristian Jehrbo. Publication date: 1989

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Universitet. Betons Brudenergi: Maskine tol G_F-Forsøg Jensen, Jens Kristian Jehrbo. Publication date: 1989"

Transkript

1 Aabrg Universitet Betns Brudenergi: Maskine t G_F-Frsøg Jensen, Jens Kristian Jehrb Pubicatin date: 1989 Dcument Versin Også kadet Fragets PDF Link t pubicatin frm Aabrg University Citatin fr pubished versin (APA): Jensen, J. K. J. (1989). Betns Brudenergi: Maskine t G_F-Frsøg. Aabrg: Institut fr Bygningsteknik, Aabrg Universitet. (R/; Nr. 8921). Genera rights Cpyright and mra rights fr the pubicatins made accessibe in the pubic prta are retained by the authrs and/r ther cpyright wners and it is a cnditin f accessing pubicatins that users recgnise and abide by the ega requirements assciated with these rights.? Users may dwnad and print ne cpy f any pubicatin frm the pubic prta fr the purpse f private study r research.? Yu may nt further distribute the materia r use it fr any prfit-making activity r cmmercia gain? Yu may freey distribute the URL identifying the pubicatin in the pubic prta? Take dwn picy If yu beieve that this dcument breaches cpyright pease cntact us at prviding detais, and we wi remve access t the wrk immediatey and investigate yur caim. Dwnaded frm vbn.aau.dk n: ktber 09, 2017

2 INSTITUTTET FOR BYGNINGSTEKNIK INSTITUTE OF BUILDING TECHNOLOGY AND STRUCTURAL ENGINEERING AALBORG UNIVERSITETSCENTER AUC AALBORG DANMARK BETONKONSTRUKTIONERS STYRKE OG SEJHED RAPPORT NR. 4 J ENS KR. JEHRBO J E NSEN BETONS BRU DENERGI: M ASKIN E T IL GF-FORSØG J UNI 1989 ISSN R8921

3 INSTITUTTET FOR BYGNINGSTEKNIK INSTITUTE OF BUILDING TECHNOLOGY AND STRUCTURAL ENGINEERING AALBORG UNIVERSITETSCENTER AUC AALBORG DANMARK BETONKONSTRUKTIONERS STYRKE OG SEJHED RAPPORT NR. 4 JENS KR. JEHRBO JENSEN BETONS BRUDENERGI: MASKINE TIL GF-FORSØG JUNI 1989 ISSN R8921

4 INDHOLD side INDHOLD INDLEDNING PRINCIP Teri Frsøgsemner PRAKSIS Udfrmning Stivbedsberegning Erfaringer LITTERATUR TEGNINGSOVERSIGT TEGNINGER

5 2 INDLEDNING I denne rapprt beskrives den maskine, der anvendes ti bestemmese af betns brudenergi. En betnbjæke med kærv beastes, g samhørende værdier meem kraft g defrmatin måes. Disse værdier danner grundaget fr beregning af betnens brudenergi udtrykt sm en GF -værdi (kn m) svarende ti et area under den ptegnede kurve. Terien er pstiet af Hierbrg (1), g RI LEM ( 4) har givet frsag ti maskinens pbygning. Maskinen er i sin første udgave fremstiet af medarbejdere ved abratriet fr bærende knstruktiner. Der er øbende sket ændringer, såedes at der nu kan afprøves fere frskeige bjækestørreser. Der er udarbejdet et sæt tegninger ti maskinen af teknisk assistent Pu Skørbæk, g rapprten er renskrevet af verassistent Tve Jensen, begge fra Instituttet fr Bygningsteknik. Tak fr en gd indsats! Jens Kr. Jehrb Jensen

6 3 PRINCIP Teri Ti bestemmese af betns brudenergi, GF, fresår RILEM ( 4), at man anvender en prøvningsmetde, hvr en betnbjæke med en kærv beastes midtpå sm vist i princip på figur (dret pan). p =r [> Figur. Beastning af bjæke. Bjækens dimensin i kraftens retning er b, g kærven har en dybde =. Bjækens højde er h g ttaængde = 1 0. Længden meem understøtningerne er. Ved ptegning af samhørende værdier meem den øjebikkeige værdi af kraften P g bjækens defrmatin måt sm fytningen af bjækens underside (vist punkteret) fås en kurve, sm afgrænser et area W, 0 se figur 2. P( N) Figur 2. Kraft-defrmatinskurve. Brudenergien GF (N m 1 ) er defineret sm w + m g G = F Abrud I

7 4 hvr W 0 m m 1 m 2 g 0 Abrud = areaet under kurven, N m = m 1 + 2m 2, kg =vægten af bjæken meem understøtningerne, kg =vægten af de deeafprøvningsudstyret (ejer), sm føger med bjæken indti brud, men sm ikke tihører seve maskinen, kg = tyngdeacceeratinen, 9,81 m s 2 = defrmatinen ved endeig brud, m = brudareaet defineret sm areaet af brudznen prjiceret ind på et pan vinkeret på bjækeaksen, m 2 Arsagen, ti at det er nødvendigt at medregne bidraget fra bjæke g ejer ti det samede arbejde, er den, at beastningen fregår i dret pan. Det betyder, at der sker en fytning af de t bjækehavdees tyngdepunkter g tyngdepunktet fr de ejer, sm igger på versiden. Kraft-defrmatinskurven på figur 2 afspejer kun frhdene fr den rene kraft P med en bruddefrmatin 0. Når der tages hensyn ti disse ekstra kræfter, ser kurven ud sm figur 3, hvr den prindeige kurve supperes med et bidrag (F 1 ) svarende ti ekstrabeastningen. Det medfører, at kurven nu går asympttisk tiinien F= O,svarende ti at der ikke pstår egentigt brud. T F1 F t p ' _ L_ -- Figur 3. Kraft-defrmatinskurve. Hierbrg () angiver, at den ttae absrberede energi W er givet ved II svarende ti areaet under hee kurven. Bidraget w 0 er tidigere mtat, g bidraget W 1 kan bestemmes sm III

8 5 hvr F 1 er den centrae kraft, der udfører samme arbejde, sm bjækens egenvægt (m 1 ) g ejer (m 2 ) udfører ved prøvningen. Figur 4 viser en situatin, hvr bjæken er defrmeret i. I.1. 2 Figur 4. Bestemmese af F 1. Med de sædvanige betegneser biver eer Hvad angår W 2 vi kurven sm nævnt gå asympttisk ti den vandrette akse. Peterssn ( 3) fresår, at c F (i)=i2 g det betyder, at = [- = ic = Det medfører, at W 2 kan skrives sm

9 6 At i at w= w 0 + w 1 + w 2 =W 0 +2W 1 =W +2 F 1 m =W + 2 (m2 + 2)g W=W 0 + (m 1 + 2m 2 )g 0 i verensstemmese med frme I. Hierbrg (2) nævner, at bidraget fra m 1 g m 2 udgør mkring havdeen af det måte bidrag W. Frsøgsemner RILEM (4) har på baggrund af pstiede krav ti frsøgsudførese, reprducerbarhed m.m. vagt at angive føgende dimensiner på prøveegememe, sm det fremgår af tabe. D max bredde, b højde, h mm mm mm ttaængde, 1 0 mm spændvidde, mm ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± 5 Tabe. Prøveegemers dimensiner. Kærven ska have en dybde dk, sm er givet ved dk =zb ± 5 mm Det anbefaes, at kærven saves i våd tistand, tidigst en dag før prøvningen. Dimensinerne måes med en nøjagtighed på 0,1 mm g mm fr henhdsvistværsnits-g ængdedimensiner. Hvis der anvendes betn med en største stenstørrese, større end 64 mm, ska b g h frøges prprtinat med stigningen i dmax, g ængde g spændvidde frøges svarende ti kvadratrden af dmax.

10 7 PRAKSIS Ved instituttet er der pbygget en maskine, hvrmed man kan bestemme GF-værdier fr betn. I princippet kan GF-værdier bestemmes fr ae materiaer, sm har en str trykstyrke i frhd ti trækstyrken. Maskinen er udfrmet såedes, at man måer beastninger g defrmatiner i vandret retning, svarende ti at figur er et vandret snit. Frdeen er den, at man nu kan se brt fra tyngdens bidrag ti det samede arbejde, såedes at W GF=- Abrud Det frudsætter, at bjæken ved prøvningen ikke giver sig ti at bøje ud fra det vandrette pan. Derfr mnteres der rueejer under bjæken, såedes at denne kan hvie g bevæge sig uden friktin. Det bemærkes, at kærven stadigvæk ska vende væk fra kraftens angrebsinie, g at bjækens støbeside ska vende pad. Udfrmning Den detajerede udfrmning af maskinen fremgår af en række tegninger, nr. 1-12, sm sammen med en tegningsversigt indgår sm biag. Tegning nr. viser en pan ver rammen ti maskinen, hvrpå de øvrige ejer g knser er mnteret. Rammen er pbygget af HE 200 B ståprfier, g den er sat på 4 ben udført af HEOOB ståprfier. Maskinen er indrettet ti at afprøve bjæker med standardængderne 840 mm g 1190 mm, men da den ttae ængde er 1600 mm, kan gså bjæker med standardængden 1450 mm afprøves. Tegning nr. 2 viser en pstat, hvraf det fremgår, hvike knser, ejer, besag m.m. der ska påmnteres ti afprøvning af betnbjæker. Maskinen er indrettet ti at afprøve bjæker med en højde på 100 mm g en bredde på 100, 141 g 200 mm. En bredde på 141 mm er ikke standardbredde efter RILEM ( 4). Tegning nr. 2 viser en bjæke med en bredde på 200 mm. Tegning nr viser, hvredes de enkete kmpnenter er udført. T af de fire knser (ps., tegn. 3) er mnteret på de yderste ståbjæker, mens de t andre er mnteret på den midterste fr at bære beastningsarrangementet. Disse t knser kan fyttes på den midterste bjæke svarende ti betnbjækens bredde. På hver betnbjæke er mnteret t bærebøjer (ps. 4, tegn. 5), sm hvier på hver sin ståejepade (ps. 6, tegn. 6). Kraften på bjæken verføres fra gevindstangen (ps. 11, tegn. 11) gennem en astcee (ps. 8) ver et trykbesag (ps. 7, tegn. 7), g defrmatinen måes på trykbesaget på den mdsatte side (ps. 3, tegn. 4). På seve rammen mnteres et besag, sm bærer fytningstransduceren. Ti måing af kraften er der anvendt en 10 kn krafttransducer med en nøjagtighed på N g ti måing af defrmatin en fytningstransducer med en nøjagtighed på 0,01 mm. Ved hjæp af passende frstærkere kan kraft- g fytningsværdier udtrykkes i miivtværdier, sm enten kan psames på edb g/eer bruges ved ptegning på et kurvebad.

11 8 Stivhedsberegning M tegning nr. fremgår det, at rammen er pbygget af HE200B prfier. Det er vigtigt at sikre sig, at rammens stivhed er tistrækkeig str, g RILEM ( 4) angiver, at de respektive stivheder fr de i tabe angivne bjækestørreser er henhdsvis 10, 25, 50 g 150 kn/mm. En beregning af rammens stivhed kan fretages såedes: Når betnbjæken påvirkes med en kraft P, betyder det, at de t hvedbjæker hver får en udbøjning givet ved Da kraften P påvirker den angsgående ståbjæke i en afstand 1 5 fra bjækens akse, giver det anedning ti udbøjning, sm kan beregnes efter f. 1 1 M2 e2 M P. 2 = E I dx +J E dx hvr P x M = s g Den samede udbøjning er da p. = JJ. 1 + p 2, g i de fundne udtryk fr JJ. 1 g JJ. 2 er = understøtningsæ ngden, = 1400 mm 1 5 = kraftens angrebsafstand, = 150 mm 1, 1 2 =ængden af de t stykker, sm bjæken dees p i, 1 1 = 650 mm g 1 2 = 150mm E =ståets easticitetskefficient = 2, N/mm 2 I = inertimmentet af HE200B prfi= mm 4 P = N Det betyder, at g at p2 = 2, [; ; ]= 0, mm/ N g dermed at JJ. = 2, , = 2, mm/ N eer at stivheden er = 376 k N/mm.!J. Det ses, at kravet hermed er pfydt.

12 9 Erfaringer Ved de første indedende frsøg er der gjrt erfaringer, sm har bevirket, at der med tiden ska fretages nge frbedringer. Det er angivet ( 4), at betnbjækens kærv ska saves. Det har ikke været muigt, hvrfr det tiades, at man isætter en kie med en vinke på g en bredde i bunden af kien på mindre end O mm. Praksis har vist, at det er vanskeigt at få fjernet denne kie inden prøvningen. Det kan medføre >>støj» på kurven, når kien sipper betnen ved beastningen. Der er nu anskaffet udstyr ti savning af kærve i betnbjæker. Kraften verføres ti bjæken ved at dreje gevindstangen (ps. 14) via møtrikken (ps. 15). Det er meget vigtigt, at kraften verføres ensartet g så angsmt, at tppunktet på kurven (figur 2) nås inden fr sekunder efter frsøgets start ( 4). Denne maskine er pbygget såedes, at aksen ska dreje ca. mgang pr. minut. Hvis man manuet drejer møtrikken, kan det ikke undgås, at der kmmer et stp, g det viser sig ved et >>hak» på kurven. Ved mntering af et håndsving frbedres frhdene, g der tænkes senere anvendt en jævnstrømsmtr med gear fr at sikre en ensartet kraftpåvirkning.

13 O LITTERATUR Hierbrg, A.: The theretica basis f a methd t determine the fracture energy GF f cncrete. Materias and Structures, V. 18, N. 106, Juy-August 1985, p Hierbrg, A.: Resut f three cmparative test series fr defrming the fracture energy GF f cncrete. Materias and Structures, V. 18, N. 107, September-Octber 1985, p Peterssn, P. E.: Crack grwth and devepment f fracture znes in pain cncrete and simiar materias. Reprt TVBM , Divisin f Buiding Materias, The Lund University f Techngy. 4 RI LEM: Determinatin f the fracture energy f mrtar and cncrete by means f threepint bend tests n ntehed beams FMC Draft Recmmendatin. Materias and Structures, V. 18, N. 106, Juy-August 1985, p

14 11 TEGNINGSOVERSIGT Nr.. Ramme ti GF frsøg. PLAN. :5. (71%). Nr. 2. Ramme ti GF frsøg. OPSTALT. 1:5. (71%). Nr. 3. Ramme ti GF frsøg. KONSOL. 1:1. (71%). Nr KONSOL. Måskitser. 1:2. Nr. 4. TRYKBESLAG ti GF frsøg. 1:1. Nr. 5. BÆREBØJLE ti GF frsøg. :. Nr. 6. STALLEJEPLADER ti GF frsøg. Må i mm. Nr. 7. TRYKBESLAG ti GF frsøg. 1:1. Nr. 8. BÆRING ti GF frsøg. 1:1. Nr. 9. AKSEL ti GF frsøg. 1:1. Nr. 10. BÆRING ti GF frsøg. 1:1. Nr. 11. GEVINDSTANG ti GF frsøg. 1:1. Nr. 12. MØTRIK ti GF frsøg. 1:1.

15 L/") M 1- M.- r !f-h 16 n i n t i J_r_=_=_=_--=xEff-:1- T; = =======M=+======= ::=::a::::=============== -H r i J & 30 _ 6 _ 0 _!::.:2L.=O- L._6=<--- ['-. +1./")-+-Hr n n \.....) 1 1(.- ---'\ 11 i u u N M M -t ['-. +-H r [' M IJ") _J en' g N w t::: +-HH----=-- N M L.Q 60 3Q 60! + n n i )' '---- t r '\ i 11 u u ' _ PO, SI < O t ME ' IStON LABORATORIET FOR BÆRENDE KONSTRUKTIONER AUC nsihutt? O 8/J' 'IP)::. t:- " f k h1.j JICH:.n un::,.t 1 :,;--»u JLI..(tbv T r_ I L f ' -, _.'J j M T EA I A LE :ME Ramme ti GF PLAN TEGN NR 1 frsøg MAL 1:5 0AT TEGN p S.

16 II) t aj 8 w I 8 - II) r- t- -$ --- ' ' $ ' ' - -- ' 70 J Snit A-A 15 1 MØTRIK 14 1 GEVINDSTANG 13 1 BÆRING 12 1 TRYKLEJE <) AKSEL 10 1 FJEDER 9 1 B. RING 8 1 LASTCELLE - MAX 10 kn 7 1 TRYKBESLAG 6 6 STALLEJEPLADER 5 BETONBJ. L KE 4 2 B. REBØJLE 3 1 TRYKBESLAG 2 3 LEJE 1 4 KON SOL POS ::.r, LABORATORIET FOR BÆRENDE KONSTRUKTIONER AUC nstrtutte f.)r B.gnmy:,h:k ik Suhr,;ørJ!h)unS \. C'j :) ':1\.J!10\., 1 Tt:t.:r,, d,_, _ ) - Se- nr.12 Se tegn_ nr.11 Se tn- nr10 Se tn. nr g Se tn nr. 8 Se tegn_ nr 7 Se tn nr 6 Se tegn nr. 5 Se tn nr 4 Se te nr. 3 EMNE TEGN NA 2 Ramme ti GF frsøg P.. L 1:5 OPSTALT O TO _8'; TEGN P.S

17 20 O N 60 L. O LWLUr---.,.,... N M w P1.120x120x10 N )( N.,... )( N., A. -tl4 Snit A-A : se tegn nr t,.. h '. t' V < L.>.BORATORIET FOR BÆRENDE KOtiSTRUKTIONER E:. M "'E M.), f ER ALE A ( tntdt\'1 f(;r S,; 'j':..,_,h,. Ramme ti GF :::. '' u J J..:..; 1(... 1 KONSOL ', r " i ) frsøg TEGN NR J M A 1:1 2tQ3.89 rt N "' P.S.

18 O Hu fr MC 5 - /f ' U"') ['-.. U") u 2 'ō... :J I stk 1 stk 1 stk,.,, 1,. ii\1i I J'," '' p.1 11 HI II J,.,,., f,, f,,f f )f ; f ili:itjf, i'i Jt :-, t HI II III) NH1 t \1t 1.,,,.i 1i1 d1. 1 1,., t... r.: u,,, t,\t' j ' f,,,,,.ti!. j KONSOL måskitser -[, :.N r 11 < :"t i - 1.1,\1 1:2 U\,, ,.,.N -,,-P.s

19 40 5MG rfi \"") N 1./') 1./') - PO S STK DIMENSION LABORATORIET FOR BÆRENDE KONSTRUKTIONER AUC Instituttet fr Bygnmgsteknik Shngardshmsve J Aabrg Teefn ( 08) M ATERIALE EMNE TRYKBESLAG ti GF frsøg TEGN NR 4 MAL 1:1 0AT TEGN. AF P.S.

20 (145}.10 8MG U"> t--- -r N -.:t POS. STK. DIMENSION MATEAIALE LABORATORIET FOR BÆRENDE KONSTRUKTIONER EMNE TEGN NR 5 AUC Instituttet fr Bygnmgsteknik BÆREBØJLE MAL 1:1 ShngårdshmsveJ Aabrg Teetn (08 ) ti frsøg DAT01a05.89 TEGN AF P.S.

21 J (385) LO LO f) 120(207.5). ;., LABOHA AUC t S1th J-tt!t-1, f r -1, '--... DIMENSION "OR IET FOR BÆRENDE KONSTRUKTIONER,tute t fr Bygrn n J!:> I U kttk 1:::.11 ms ve t,; 9000 A. tbv t (B 11 : 1: MATERIALE EMNE e STALLEJEPLADER ti GF frsøg TEGN NR 6 M AL j mm DA TO TEGN AF P.S. -

22 _1Q_ L. O : i J' 5MG ('') N U") U") 50 $ POS STK DIMENSION MATERIALE LABORATORIET FOR BÆRENDE KONSTRUKTIONER EMNE AUC Instituttet fr Bygnmgstekn1k ShngardshmsveJ Aabrg Teetn ( 08) TRYKBESLAG ti GFfrsøg TEGN NR 7 MAL 1:1 DAr TEGN. AF PS.

23 25 10 '' '.,. ' : ' Y,M6- - N 'S...;t 'S Hu fr unbra kskrue MC 5 PO ::, STK DIMENSION MATERIAL E LABORATORIET FOR BÆRENDE KONSTRUKTIONER EMNE TEGN NR. B AUC Instituttet fr Bygntngsteknik BÆRING MAL 1:1 Sht HJ;:} rdshmsve Aabrg ti GF frsøg Te e fn ( 08) 11\ 2.33:.3 DAT02JQ5_89 TEGN AF PS.

24 L..S 17S 20-1: \ c e =---= z \ MS MS 7 -J:, [, [ D ten Si in LABORATORIET FOR BÆRENOE: KO. NSTRUKTIONER AC n str tu t te t f r Byg11rnust8knr Sn tt J-Ii(btu tsve J!:> Aa J <j, t., I ) 1 1 :, r M A i t. RIAL I:. EMNE AKSEL ti GF f?rsøg_ _ J - - -! TEGN NR 9 MA _!:1... DATO 30.QS.89 -"--- E.GN AF _E

25 "\.t f} ,-.-,, :t ::::::::::::::_ -. -t-t ' "\.-. -t-1--f- 1-.r- Hu fr unbrakskrue M C , -- PO ::> IK - DIME.NSION LABORATORI ET FOR BÆRENDE KONSTRUKTIONER AUC Instituttet f r Bygnmgsteknik Sh <Jadshtnsvet t> Aabrg fe:it!n ( 0U 1 1 2::3J M ATE RIALE EMNE TEGN NR 10 BÆRING MAL 1:1 ti GF frsøg DA TO TEGN AF PS.

26 150 ;=> "" "=Ms... - N f'()!, :, " imi N ION MAAAL LABORATO F{IET FOR BÆRENDE KONSTRUKTIONER EMN[ AUC ShQ Hd::, IOIII10V.1 1 t IOI\ ( tt; t Bygnmgste -.t uk 9000 Aatx.Jt y B I:' U GEVINDSTANG ti GF frsøg TEGN NR MA 1:1 OAT _ TEGN AF PS.

27 O) w (Y) 32 SNIT A-A "P -t -;; JK OMENSION LABORATORIET FOR BÆRENDE KONSTRUKTIONER AUC Instituttet fr Bygnmgsteknik Si111U;:J1 t huhn sve 1 Tedn (0!:3 11 2:! Aabrg M ATERIALE EMNE TEGN NR 12 MØTRIK MAL 1 :1 ti GF frsøg DAT.1'J.Q5.89 TEGN AF P.S.

28

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen Aalborg Universitet Bygningsinformatik Svidt, Kjeld; Christiansson, Per Lennart Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012.

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012. Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)].

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)]. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Produktionsvurdering Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication Citation (APA): Bechmann, A. (2015).

Læs mere

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle?

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2017 Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Jensen, Annette Nygaard Publication date: 2014 Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg

Læs mere

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Aalborg Universitet Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Publication date: 2015 Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004 Aalborg Universitet Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper Published in: Biblioteksårbog 2003 Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

Citation for published version (APA): Rathkjen, A. (1972). Rapport 7204: Forsøg med træbjælker med I-tværsnit. Aalborg.

Citation for published version (APA): Rathkjen, A. (1972). Rapport 7204: Forsøg med træbjælker med I-tværsnit. Aalborg. Aalborg Universitet Rapport 7204 Rathkjen, Arne Publication date: 1972 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA): Rathkjen,

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Komponenter og delsystemer

Komponenter og delsystemer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 10, 2017 Komponenter og delsystemer Jensen, Peter Hjuler Publication date: 2010 Link to publication Citation (APA): Hjuler Jensen, P. (2010). Komponenter og delsystemer

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 16, 2017 Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Hedegaard,

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2008

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2008 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2008 - og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2008 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009 Universitet Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2009 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for published

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010 Universitet Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2010 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for

Læs mere

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2017 Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2012 Document

Læs mere

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Aalborg Universitet Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Published in: Altinget.dk Publication date: 2010 Document Version Også

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016 Danish University Colleges Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone Publication date: 2016 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen

Læs mere

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 18, 2017 Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Vilhelmsen, Troels; Marker, Pernille Aabye; Foged, Nikolaj;

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi?

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2017 Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Mark, Ole; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2017 Document Version Forlagets udgivne version

Læs mere

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Hansen, Frank Ivan Publication date: 1998 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation

Energiøkonomisk boligventilation Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 15, 2015 Energiøkonomisk boligventilation Nielsen, Toke Rammer Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 24, 2017 Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Sørup, Hjalte Jomo Danielsen; Gregersen, Ida Bülow; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date:

Læs mere

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner Kristensen, Kasper Andreas Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Syddansk Universitet Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard Published in: Miljoesk Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2013 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2013. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2013 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2013. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2013 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jul 03, 2017 Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Hoelstad, Bonnie Edahl; Sonne Kristensen, Charlotte; Qvist Pawlowski, Mia; Hjulsager, Charlotte Kristiane;

Læs mere

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 17, 2017 Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Krog, Jesper Schak; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Betragtninger i forbindelse med jordskælvet i Danmark december 2008 Nielsen, Jørgen; Hansen, Klavs Feilberg; Pedersen, Erik Steen

Betragtninger i forbindelse med jordskælvet i Danmark december 2008 Nielsen, Jørgen; Hansen, Klavs Feilberg; Pedersen, Erik Steen Aalborg Universitet Betragtninger i forbindelse med jordskælvet i Danmark december 2008 Nielsen, Jørgen; Hansen, Klavs Feilberg; Pedersen, Erik Steen Publication date: 2010 Document Version Forlagets udgivne

Læs mere

Aalborg Universitet. Høringskommentarer vedr. 3D CAD manual 2007 Christiansson, Per Lennart; Svidt, Kjeld. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Høringskommentarer vedr. 3D CAD manual 2007 Christiansson, Per Lennart; Svidt, Kjeld. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Høringskommentarer vedr. 3D CAD manual 2007 Christiansson, Per Lennart; Svidt, Kjeld Publication date: 2006 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012 Syddansk Universitet Dødeligheden i s kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud Publication date: 212 Document version Tidlig version også kaldet pre-print Citation for pulished version

Læs mere

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen?

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 28, 2016 Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Nielsen, Thomas Alexander Sick Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA): Nielsen,

Læs mere

Den nationale vindtunnel

Den nationale vindtunnel Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Den nationale vindtunnel Bak, Christian Publication date: 2013 Link to publication Citation (APA): Bak, C. (2013). Den nationale vindtunnel [Lyd og/eller billed

Læs mere

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2018 Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Nielsen, Ulrik Dam; Andersen, Ingrid Marie Vincent Publication

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Parat til vurdering af forventet funktionsevne i EPJ Evaluering af Projekt Ergoterapeuter parat til vurdering af funktionsevne i EPJ med fokus på MedCom s funktionsevnevurdering

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Røntgenundersøgelse af lungerne Bedre billeder og mindre dosis til patienten Debess, Jeanne Elisabeth; Vejle-Sørensen, Jens Kristian; Johnsen, Karen Kirstine; Thomsen, Henrik

Læs mere

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis?

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Rasmussen, Helle Lohmann; Nielsen, Susanne Balslev; Møller, Anders B. Published in: FM Update

Læs mere

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette Publication date: 2003 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 29, 2016 Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Aalborg Universitet. Finansielle institutioner I Danmark 6/ Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuskript

Aalborg Universitet. Finansielle institutioner I Danmark 6/ Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuskript Aalborg Universitet Finansielle institutioner I Danmark 6/10-2014 Krull, Lars Publication date: 2014 Document Version Accepteret manuskript Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007 University Colleges Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta Publication date: 2007 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication Citation for pulished version

Læs mere

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning Trettvik, Johan Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Varmetolerance. Hansen, Tina Beck. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Varmetolerance. Hansen, Tina Beck. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Varmetolerance Hansen, Tina Beck Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Hansen, T. B. (2016).

Læs mere

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Restrepo-Giraldo, John Dairo ; Bansler, Jørgen P.; Jacobsen, Peter; Andersen, Henning Boje Publication date:

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 01, 2017 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Jørgensen, Kirsten Publication date: 2013 Document Version Peer reviewed version Link to publication Citation (APA): Jørgensen,

Læs mere

Aalborg Universitet. "One Way Ticket" For garanterne Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuscript, peer-review version

Aalborg Universitet. One Way Ticket For garanterne Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Aalborg Universitet "One Way Ticket" For garanterne Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart Publication date: 2007 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Hver dag skal være som på skabelsens første morgen... Om hvordan skabende processer danner betydning for de kunstneriske, naturfaglige, håndværksmæssige og tekniske faglige aspekter

Læs mere

Aalborg Universitet. At konstruere et socialt rum Prieur, Annick Ingrid. Publication date: Document Version Tidlig version også kaldet pre-print

Aalborg Universitet. At konstruere et socialt rum Prieur, Annick Ingrid. Publication date: Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Aalborg Universitet At konstruere et socialt rum Prieur, Annick Ingrid Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Energirenovering af en-og tofamilie træhuse i Grønland

Energirenovering af en-og tofamilie træhuse i Grønland Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 Energirenovering af en-og tofamilie træhuse i Grønland Bjarløv, Søren Peter Publication date: 2011 Document Version Publisher final version (usually the publisher

Læs mere

FUGT OG KÆLDRE. s~n.må være l~ngt m~-æn9~espursknif4~j~!~~rn~tes betegnelsen»rf«for relativ. {!J///n/r:J

FUGT OG KÆLDRE. s~n.må være l~ngt m~-æn9~espursknif4~j~!~~rn~tes betegnelsen»rf«for relativ. {!J///n/r:J ~~ FUG'T --,- 4 UDK 69.022.2:628.853 69.025.1 : 628.853 FUGT OG KÆLDRE STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT København 1973 Kædre bruges i dag ti mere end før I game dage bev kædre fte accepterede, sevm de var

Læs mere

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Danske Cykelvaner Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Publication date: 2013 Document Version Forfatters version

Læs mere

Danish University Colleges. "Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv" Sederberg, Mathilde. Publication date: 2015

Danish University Colleges. Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv Sederberg, Mathilde. Publication date: 2015 Danish University Colleges "Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv" Sederberg, Mathilde Publication date: 2015 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Byens kredsløb - fortid, nutid og fremtid

Byens kredsløb - fortid, nutid og fremtid Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 29, 2017 Byens kredsløb - fortid, nutid og fremtid Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU Orbit

Læs mere

Aalborg Universitet. Civilingeniøruddannelsen i Arkitektur og Design - Urban Design - Bro, Peter; Laursen, Lea Louise Holst; Andersson, Lasse

Aalborg Universitet. Civilingeniøruddannelsen i Arkitektur og Design - Urban Design - Bro, Peter; Laursen, Lea Louise Holst; Andersson, Lasse Aalborg Universitet Civilingeniøruddannelsen i Arkitektur og Design - Urban Design - Bro, Peter; Laursen, Lea Louise Holst; Andersson, Lasse Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication University Colleges Leg og læring Pedersen, Annette Published in: Reflexen Publication date: 2008 Link to publication Citation for pulished version (APA): Pedersen, A. (2008). Leg og læring. Reflexen,

Læs mere