Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af nonacog beta pegol (Refixia) til behandling af hæmofili B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af nonacog beta pegol (Refixia) til behandling af hæmofili B"

Transkript

1 Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af nonacog beta pegol (Refixia) til behandling af hæmofili B Handelsnavn Refixia Generisk navn Nonacog beta pegol Firma Novo Nordisk Scandinavia AB ATC kode B02BD04 Virkningsmekanisme Rekombinant faktor IX præparat (rfix) med forlænget halveringstid. Administration/dosis Administration er intravenøs bolusinjektion. Dosis til profylakse er 40 IE/kg kropsvægt én gang ugentligt. EMA Indikation Behandling og profylakse af blødninger hos patienter med hæmofili B (medfødt faktor IX-mangel) fra 12 år og derover (som tidligere er behandlet med FIX præparat). Vurderet population ved Medicinrådet Godkendelsesdato Offentliggørelsesdato Dokumentnummer Versionsnummer Projektansvarlige (Fagudvalgets sammensætning se bilag 2) Patienter fra 12 år med hæmofili B, som tidligere er behandlet med FIX præparat i profylakse (mere end 50 behandlingsdage). 30. august august Dorte Glintborg og Madina Saidj Side 1 af 14

2 Indhold 1 Baggrund Nuværende behandling Nonacog beta pegol (Refixia) Formål Klinisk spørgsmål: Hvad er den kliniske merværdi af profylaktisk behandling med Refixia hos tidligere behandlede patienter (PTP) med hæmofili B fra 12 år og derover i forhold til de aktuelt markedsførte rfixprodukter med forlænget halveringstid i Danmark? Valg af effektmål Øvrige overvejelser Litteratursøgning Databehandling/analyse Referencer Bilag Side 2 af 14

3 Forkortelser EMA: EPAR: GRADE: PICO: SAE: European Medicines Agency European Public Assessment Report Grading of Recommendations Assessment, Development and Education System (system til vurdering af evidens) Fokuserede forskningsspørgsmål baseret på Population, Intervention, Komparator og Outcome (effektmål) Serious Adverse Event dvs. alvorlig bivirkning/hændelse Fagspecifikke forkortelser og definitioner ABR: FIX: IE: KIE: PEG: PTP: PUP: rfix: Annual Bleeding Rate, dvs. antal blødninger registreret i studieperioden omregnet til per år Koagulationsfaktor IX Internationale enheder Kilo internationale enheder Polyethylenglycol Previously treated patients, dvs. patienter som tidligere er behandlet med FIX præparater med over 50 behandlingsdage Previously untreated patients, dvs. tidligere ubehandlede patienter. I praksis er tidligere ubehandlede patienter med hæmofili oftest små børn Rekombinant fremstillet FIX Protokollen definerer hvilke kliniske spørgsmål, der ønskes belyst i vurderingen af nonacog beta pegol (Refixia) med henblik på generel ibrugtagning til patienter fra 12 år med hæmofili B (medfødt mangel på faktor IX), som tidligere er behandlet med FIX-produkter (PTP). I protokollen defineres de populationer, komparatorer, effektmål og øvrige overvejelser, som virksomheden skal præsentere i den endelige ansøgning. Arbejdet med protokollen er igangsat på baggrund af den foreløbige ansøgning for Refixia modtaget Protokollen danner grundlaget for den endelige ansøgning og vurderingen af den kliniske merværdi af Refixia. Side 3 af 14

4 1 Baggrund Hæmofili B skyldes mangel på koagulationsfaktor IX, som er nødvendig for at stoppe blødninger. Sygdommen klassificeres i forskellige sværhedsgrader, efter hvor stor faktoraktivitet patienten har. Ved mild (faktor IX aktivitet >5-40 % ift. normal) og moderat (faktor IX aktivitet 1-5 %) hæmofili B opstår blødninger primært i forbindelse med traumer og kirurgi, hvorfor diagnosetidspunktet varierer. Svær hæmofili B (faktor IX aktivitet <1 %) diagnosticeres typisk hos drenge omkring etårsalderen som følge af spontane led- og muskelblødninger. Ved svær hæmofili vil gentagne ledblødninger forårsage svære ledforandringer, invaliditet og kronisk smerte [1]. Sygdomsprævalensen er 1/ drenge, hvoraf ca. 25 % har svær hæmofili B. I 2016 var 102 patienter med hæmofili B registreret på landets to behandlingscentre: 29 patienter var i profylaktisk behandling, mens 73 patienter var i on-demand behandling, hvor medicinen tages ved tegn på opstået blødning [2]. 1.1 Nuværende behandling Behandlingen omfatter infusion af rekombinant koagulationsfaktor IX profylaktisk eller on-demand. Patienter med svær hæmofili tilbydes profylaktisk hjemmebehandling på tidspunktet for eller før den første ledblødning og fortsætter livslangt. Alle hæmofilipatienter er tilknyttet et af de to nationale hæmofilicentre. Iht. RADS behandlingsvejledning fra 2016 [2] anbefales langtidsvirkende rekombinant FIX (rfix) til behandling af tidligere behandlede patienter med hæmofili B (PTP, previously treated patients), hvilket skyldes den betydelig længere halveringstid og lavere årlige blødningsrate end ved behandling med standard rfix. Aktuelt anvendes eftrenonacog alfa (Alprolix) som førstevalg til minimum 75 % af populationen, som opfylder kriterier for behandlingsskift. Ved behov for særlig høj dalværdi (trough value) foretrækkes albutrepenonacog alfa (Idelvion) dog fremfor Alprolix. Derudover kan der være individuelle patientforhold, som har betydning for valg af behandlingsprodukt. Behandlingsskift sker alene på lægefaglig indikation [2,3]. 1.2 Nonacog beta pegol (Refixia) Refixia er et rekombinant FIX-produkt med forlænget halveringstid. Det aktive stof i Refixia er nonacog beta pegol, som er et rekombinant FIX-molekyle konjugeret kovalent til 40 kda polyethylenglycol (PEG). Refixia er indiceret til forebyggende og akut behandling af blødning samt til brug i forbindelse med operationer hos unge (12 år og derover) og voksne patienter med hæmofili B [4]. Refixia indgives ved intravenøs bolusinjektion. Profylaktisk dosis hos både børn og voksne er 40 IE/kg én gang ugentligt. Refixia er ikke indiceret til tidligere ubehandlede patienter (PUP, previously untreated patients) eller børn under 12 år, idet sikkerhed og virkning af lægemidlet hos disse ikke er klarlagt. Side 4 af 14

5 2 Formål At vurdere den kliniske merværdi af Refixia til profylaktisk behandling hos patienter (>12 år) med hæmofili B (medfødt mangel på faktor IX), som tidligere er behandlet med FIX-produkter (PTP), sammenlignet med aktuelt markedsførte FIX præparater med forlænget halveringstid med henblik på, om Medicinrådet bør anbefale Refixia til generel ibrugtagning. 3 Klinisk spørgsmål: Hvad er den kliniske merværdi af profylaktisk behandling med Refixia hos tidligere behandlede patienter (PTP) med hæmofili B fra 12 år og derover i forhold til de aktuelt markedsførte rfix-produkter med forlænget halveringstid i Danmark? Population Populationen omfatter: Unge fra 12 år og voksne med hæmofili B, der tidligere er behandlet profylaktisk med et FIX præparat (PTP). Populationen omfatter kun PTP og ikke PUP. Fagudvalget finder, at det ikke er relevant at vurdere den kliniske merværdi af Refixia specifikt hos patienter, som aktuelt er i on-demand behandling med et standard FIX præparat. En eventuel fordel ved at skifte patienter i on-demand behandling til et langtidsvirkende præparat vurderes at være lille og skal desuden afvejes imod de mulige risici og ressourcer, der er forbundet med at skifte behandling [2]. Da nogle patienter (iht. RADS-vejledning) kan have behov for en højere dalværdi, vil fagudvalget også vurdere den kliniske merværdi af Refixia specifikt hos: Subgruppen af patienter med behov for høj dalværdi (faktor IX aktivitet >5 %). Intervention Refixia 40 IE/kg én gang ugentligt. Intravenøs injektion. Komparator De to aktuelt markedsførte rfix-produkter med forlænget halveringstid på det danske marked er anbefalet af RADS som ligeværdige til PTP med behov for behandlingsskift og er derfor begge relevante komparatorer for den samlede patientpopulation. Kun Idelvion er anbefalet til subgruppen af patienter med behov for høj dalværdi, og Idelvion er derfor den relevante komparator for denne patientgruppe [2,3]. Dosering ved profylakse er ifølge de godkendte produktresuméer for Alprolix (per ) og Idelvion (per ): Alprolix: 50 IE/kg ugentligt eller 100 IE/kg hver 10. dag. Intravenøs injektion. Idelvion: IE/kg ugentligt eller 75 IE/kg hver 10. eller 14. dag. Intravenøs injektion. På baggrund af de godkendte produktresuméer har fagudvalget valgt at sammenligne en ugentlig dosering af Refixia 40 IE/kg med hhv. Alprolix 50 IE/kg og Idelvion 35 IE/kg per uge. Fagudvalget finder her, at Idelvion 35 IE/kg per uge er den godkendte dosis, der bedst afspejler brugen i dansk klinisk praksis. Side 5 af 14

6 Effektmål Tabel 1 summerer de valgte effektmål, deres vigtighed, mindste klinisk relevante forskel og kategori. Begrundelsen er uddybet i det efterfølgende afsnit. Derudover finder fagudvalget, at der er en række lægemiddelhåndteringsmæssige overvejelser, som kan have betydning for patientsikkerheden og -præferencer, og som derfor også må tages i betragtning (se afsnit 3.2). Effektmål* Vigtighed Kategori Mindste klinisk relevante forskel For den totale population Blødningsrate (median antal blødninger per år, ABR) Kritisk Alvorlige symptomer og bivirkninger Inhibitor Kritisk Alvorlige symptomer og bivirkninger Anafylaksi Kritisk Alvorlige symptomer og bivirkninger Tromboemboli Vigtig Alvorlige symptomer og bivirkninger EQ-5D Vigtig Helbredsrelateret livskvalitet HAEMO-QOL/HAEMO-A- Vigtig Helbredsrelateret QOL livskvalitet For subpopulationen med behov for højere dalværdi Dalværdi (trough value) Vigtig Surrogat mål for ABR. Alvorlige symptomer og bivirkninger * For alle effektmål ønskes data med længst mulig opfølgningstid # Her er der ikke tale om en forskel, men at lægemidlet opnår en tærskelværdi 3 blødninger per år per patient 1-2 hændelser i studiet 1-2 hændelser i studiet 1-2 hændelser i studiet 5 point 5 point Den gennemsnitlige dalværdi for lægemidlet skal være over 5 % (0,05 KIE/L) # Tabel 1: Liste over effektmål. For hvert effektmål er angivet deres vigtighed. For kritiske og vigtige effektmål er desuden angivet den mindste klinisk relevante forskel samt placering i de tre kategorier (alvorlige symptomer og bivirkninger, livskvalitet og ikke-alvorlige symptomer og bivirkninger). De angivne mindste klinisk relevante forskelle er specifikt gældende for den konkrete protokol. 3.1 Valg af effektmål Kritiske effektmål Blødningsrate (median ABR) Formålet med profylaktisk behandling ved hæmofili er forebyggelse af både livstruende blødninger og gentagne ledblødninger med deraf følgende ledskader og senere invaliditet ved at sikre et konstant faktor- IX niveau i blodet. Ledskade (hæmofiliartropati) som følge af gentagne ledblødninger udvikles over årtier og er derfor ikke et realistisk effektmål i prospektive kliniske studier. I stedet opgør studierne den mediane ABR, som reflekterer det samlede antal blødninger pr. år herunder både spontane blødninger, ledblødninger og livstruende blødninger. Side 6 af 14

7 ABR accepteres af EMA som et surrogatmål for effekten af profylaktisk behandling, men rapporteringen, som i praksis foretages af patienten, kan være forbundet med en vis usikkerhed. Da der gennemgående er en lav ABR i studier af FIX med forlænget halveringstid, finder fagudvalget, at en forskel i median ABR på 3 er klinisk relevant. Fagudvalget finder, at ABR skal vurderes på basis af den mediane ABR og ikke den gennemsnitlige ABR, da enkelte patienter med en meget høj ABR vil have stor indflydelse på den gennemsnitlige værdi. Herudover skal ABR opgøres som det samlede antal blødninger. Inhibitor Forekomsten af inhibitor reflekterer udvikling af antistoffer mod behandlingen. Ved højtitret inhibitor er faktorproduktet uvirksomt, hvorfor risiko for udvikling af ledskade og invaliditet pga. gentagne ledblødninger er stor. Dertil kommer krævende immuntolerancebehandling med daglig faktorinjektion i gennem måneder til år og i svære tilfælde også immunsupprimerende behandling. Inhibitor forekommer hos ca. 1-2 % af patienter med hæmofili B [2]. Idet forekomsten af inhibitor i en selekteret studiepopulation, hvor bl.a. patienter med tidligere inhibitor er ekskluderet, er ekstrem sjælden ved PTP med hæmofili B (ingen tilfælde rapporteret i tidl. studier med FIXprodukter med forlænget halveringstid), vil ét tilfælde i studier af denne størrelse og varighed derfor vække stor bekymring, men det kan være et tilfældigt fund. To tilfælde vil være kritisk. Fagudvalget finder derfor, at den mindste klinisk relevante forskel er ét til to tilfælde af inhibitor. Anafylaksi Anafylaksi udgør en vigtig bivirkning med risiko for udvikling af nefropati og kan gøre det svært at fortsætte med behandling. Især patienter med faktor IX-inhibitorer kan have øget risiko for anafylaksi ved efterfølgende eksponering for faktor IX. Idet forekomsten af anafylaksi er ekstrem sjælden ved PTP med hæmofili B (ingen tilfælde rapporteret i tidl. studier med FIX-produkter med forlænget halveringstid), vil ét tilfælde i studier af denne størrelse og varighed derfor vække stor bekymring, men det kan være et tilfældigt fund. To tilfælde vil være kritisk. Ligesom for inhibitorer finder fagudvalget derfor, at den mindste klinisk relevante forskel er ét til to tilfælde af anafylaksi. Vigtige effektmål Tromboemboli Der er en potentiel risiko for tromboemboliske episoder efter behandling med FIX-produkter. De rekombinante FIX-produkter er dog sjældent forbundet med sådanne bivirkninger. Fagudvalget finder derfor, at 1-2 tilfælde i den samlede patientgruppe uden kardiovaskulære risikofaktorer vil blive vurderet klinisk relevant. Livskvalitet Et studie af hæmofili B patienters livskvalitet indikerer en lille men signifikant forbedring af livskvalitet, når patienten skifter fra behandling med standard faktor IX til behandling med faktor IX med forlænget virkningsvarighed [5]. Den foreløbige ansøgning for Refixia refererer to studier, hvor der er opgjort data for livskvalitet målt med to forskellige redskaber. 1. EQ-5D (EuroQoL 5 Dimensions) er et generisk spørgeskema til vurdering af livskvalitet. Det består af 5 spørgsmål om hhv. mobilitet, personlig pleje, udførelse af dagligdagsaktiviteter, smerter/ubehag og angst/depression, som patienten scorer på en visuel analog skala (VAS) fra 0 (værst tænkelige helbred) til 100 (bedst tænkelige helbred). Side 7 af 14

8 Almindeligvis anses en stigning på 5 point som en lille forbedring, hvorfor fagudvalget finder, at en statistisk signifikant forskel på 5 point er mindste klinisk relevante forskel ift. en af de to relevante komparatorer. 2. HAEMO-QOL/HAEM-A-QOL er et sygdomsspecifikt spørgeskema udviklet i to versioner henholdsvis til børn/unge (4-16 år) og til voksne (+17 år). Det omfatter bl.a. spørgsmål om fysisk helbred, generelt velbefindende, forhold til familie og venner, sport, behandling mv. Patientens score måles på en skala fra 0 (bedst tænkelige helbred) til 100 (værst tænkelige helbred). Fagudvalget finder som for EQ-5D, at en statistisk signifikant forskel på 5 point i den totale score er mindste klinisk relevante forskel ift. en af de to relevante komparatorer. Dalværdi (specifikt for subpopulationen med behov for høj dalværdi >5 %) Dalværdi (trough level) reflekterer det laveste koncentrationsniveau af produktet inden næste infusion og er udtryk for lægemidlets tilstrækkelige terapeutiske niveau. Dalværdien kan således anses som en surrogatmarkør for risikoen for blødning, om end der ikke er vist nogen sikker sammenhæng ift. prædiktion af ABR eller senere ledskader. Dalværdi vurderes som niveauer af faktor IX-aktivitet (KIE/L) målt umiddelbart inden næste dosis (7-10 dage efter dosering) ved steady state. Dalværdi angives som middelniveauet af målingerne. Hos den almindelige patient tilstræber man at holde plasmafaktorniveauet i området over 1 %, hvilket kan opnås med begge de eksisterende rekombinante FIX-præparater med lang halveringstid, hvorfor dalværdi er et mindre vigtigt effektmål hos denne patientgruppe, som derfor ikke vil blive tillagt vægt i den samlede vurdering af nonacog beta pegol. Der kan dog være patienter, som er i højere risiko for blødning, og hvor man derfor ønsker en højere dalværdi (5 %). Disse patienter vil i dag blive tilbudt behandling med Idelvion fremfor Alprolix, da Idelvion i den anbefalede dosis medfører en dalværdi på 13 % ved ugentlig dosering [6] mod 1-2 % ved Alprolix [7]. Fagudvalget finder, at en 5 %tærskelværdi på dalværdien er klinisk relevant hos patienter med behov for en høj dalværdi. Dalværdi over 5 % anses ikke i sig selv for klinisk relevant, idet betydningen af højere dalværdi ved langtidsbehandling er ukendt. Mindre vigtige effektmål Langtidsbivirkninger af polyethylenglycol (PEG) Fagudvalget har diskuteret risikoen for langtidsbivirkninger af PEG. Bekymringen skyldes, at metaboliseringsvejen for PEG ikke er klarlagt, og der ikke er erfaring med livslang eksponering. EMA har godkendt anvendelse af Refixia med 40 kda PEG til patienter fra 12 år og opefter, og fagudvalget følger denne indikation. Non-inhiberende antistoffer Forekomsten af non-inhiberende antistoffer rapporteres i studierne. Betydningen af non-inhiberende antistoffer er ukendt. Der er dog ikke fundet korrelation mellem forekomst af antistoffer og bivirkninger. Fagudvalget finder derfor, at dette er et mindre vigtigt effektmål, og det vil ikke blive tillagt vægt i vurderingen. Alvorlige bivirkninger Alvorlige bivirkninger (serious adverse events, SAEs) omfatter enhver alvorlig hændelse, som ikke nødvendigvis er årsagsrelateret til behandlingen. De mest hyppige alvorlige bivirkninger er inhibitordannelse og anafylaksi, som fagudvalget derfor har valgt at vurdere særskilt. Side 8 af 14

9 Adhærens Spørgsmålet vedr. de langtidsvirkende produkters betydning for adhærens har været drøftet i RADSvejledningen. Konklusionen er, at det endnu er uafklaret, hvilken betydning produkter med længere halveringstid vil have i relation til adhærens. Der er dog almindeligvis konsensus blandt eksperter om, at infusion hver uge eller sjældnere frem for hvert døgn reducerer behandlingsbyrden for den enkelte patient væsentligt, hvilket teoretisk kan bidrage til at bedre både adhærens til behandlingen samt livskvalitet. Det er desuden muligt, at patienter, der i dag kun behandles on-demand grundet manglende mulighed for at leve op til hyppige doseringsintervaller, i fremtiden vil kunne overgå til profylaktisk behandling med præparater med forlænget halveringstid. Dette vil potentielt kunne reducere antallet af blødningsepisoder, forbedre sygdomskontrollen og bidrage til at mindske antallet af senfølger hos denne gruppe patienter. Det er fagudvalgets opfattelse, at en relevant forskel i adhærens vil afspejle sig som en bedre effekt i form af færre blødninger. Adhærens vil derfor ikke blive vurderet som et selvstændigt effektmål. 3.2 Øvrige overvejelser I RADS behandlingsvejledningen er der foretaget en struktureret gennemgang af aspekter vedrørende lægemiddelhåndtering, som potentielt kan have betydning for patientsikkerheden og -præferencer. Fagudvalget finder fortsat, at disse er relevante. Fagudvalget vil derfor gerne have oplyst følgende forhold for Refixia: - Virusinaktivering (ved fremstilling af faktorprodukt) - Opbevaringsbetingelser og holdbarhed - Rekonstitutionssystem (device) - Infusionshastighed - Tilgængelighed af forskellige styrker - Monitoreringsmetoder (laboratorieanalyser) - Pakningens størrelse (mål og samlede rumfang) - Medfølgende utensilier (spritswap, kanyler, plaster). Oplysningerne kan med fordel indsættes i de medfølgende skemaer i bilag (uddrag fra RADS-vejledning). 4 Litteratursøgning Databaser for søgningen Relevant litteratur søges i MEDLINE og i Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL). Derudover skal EMAs European Public Assessment Report (EPAR) konsulteres for både lægemidlet og komparatorer. Produktresumeet skal konsulteres for oplysninger om de nævnte forhold vedr. lægemiddelhåndtering (afsnit 3.2) Søgetermer Søgningen skal indeholde indikation, generisk navn og handelsnavn for henholdsvis lægemidlet og komparatorer. Både indekseringstermer (Medical Subject Headings) og fritekstsøgninger skal anvendes. Side 9 af 14

10 Kriterier for udvælgelse af litteratur Vurderingen af klinisk merværdi baseres på data fra publicerede fuldtekstartikler og data fra EMAs Scientific Discussion. Data skal derudover stemme overens med protokollens beskrivelser. Upublicerede data og data fra f.eks. abstracts kan fremsendes og vil indgå i vurderingen, såfremt Medicinrådet finder, at de er nødvendige for at sikre en retfærdig sammenligning. Data skal i så fald stamme fra de forsøg, hovedpublikationerne rapporterer fra, og ansøger skal acceptere, at Medicinrådet offentliggør dem i ansøgningsskemaet og i rapporten vedrørende klinisk merværdi. 4.1 Databehandling/analyse Som for øvrige hæmofilipræparater, foreligger der ikke randomiserede eller kontrollerede studier af Refixia. De fundne studier skal derfor beskrives kvalitativt (narrativt) og i tabelform opsummere studiepopulation, studiedesign og studieresultater for de i protokollen specificerede effektmål for alle inkluderede studier (intervention + komparatorer). Forskelle i patient- og studiekarakteristika (dvs. baseline karakteristika og studiekontekst) mellem studier skal vurderes. Data for både Refixia og komparatorer skal præsenteres i tabelform for hvert effektmål. Oplysninger til tabellerne i bilag skal også rapporteres. Oplysning om, hvor data for hvert effektmål stammer fra, samt begrundelse for eventuelle afvigelser fra EPAR skal tydeligt fremgå. De to populationer, den totale population og subpopulationen med behov for højere dalværdi skal vurderes separat. 5 Referencer 1. Peyvandi F, Garagiola I, Young. The past and future of heaemophilia: diagnosis, treatments, and its complications. Lancet 2016;388: Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS). Baggrundsnotat for behandling af hæmofili (version 1.2). København: Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin; s. 3. Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS). Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af hæmofili. København: Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin; s. 4. EMA, European Medicines Agency. Summary of Product Characteristics, Refixia (nonacog beta pegol). European Medicines Agency s. 5. Wyrwich KW., Krishnan S, Auguste P, Poon J-L, von Maltzahn R, Yu R, et al. Changes in health-related quality of life with treatment of longer-acting clotting factors: results in the A-LONG and B-LONG clinical studies. Haemophilia 2016;22: Santagostino E, Martinowitz U, Lissitchkov T, Pan-Petesch B, Hanabusa H, Oldenburg J, et al. Long-acting recombinant coagulation factor IX albumin fusion protein (rix-fp) in hemophilia B: results of a phase 3 trial. Blood 2016;127(14): Powell JS, Pasi KJ, Ragni MV, Ozelo MC, Valentino LA, Mahlangu JN, et al. Phase 3 study of recombinant factor IX Fc fusion protein in hemophilia B. N Engl J Med 2013;369(24): Side 10 af 14

11 250 IE 500 IE 1000 IE 1500 IE 2000 IE 3000 IE Bilag Bilag 1: Tabeloversigter over aktuelt markedsførte rfix-produkter med forlænget halveringstid i Danmark til behandling af hæmofili B. Tabel 1: Oversigt over fremstillingsdetaljer (bilag 3 i RADS-vejledning [2]). ATC Lægemiddel Indholdsstof Producent Fremstilling Humant eller animalsk protein i cellekultur Human albumin som stabilisator Plasmakilde Oprensning og virusinaktivering Patogener som teoretisk kan findes i produktet trods inaktivering Rekombinante FIX præparater B02BD04 Alprolix Eftrenonacog alfa Idelvion Albutrepenonacog alfa SOBI HEK celler Nej Nej Ej relevant Affinitetskromatografi, nanofiltration (15 nm filter) CSL Behring CHO celler Nej Nej Ej relevant Affinitetskromatografi, opløsningsmiddel, nanofiltration Refixia Forkortelser: CHO (Chinese Hamster Ovary), HEK (Human Embryonic Kidney) - - Tabel 2: Produktstyrker og holdbarhed (ifølge oplysninger fra produktresuméerne) (tabel 9.1 i RADSvejledning [2]) ATC Styrke Holdbarhed I køleskab Uden for køleskab* Efter rekonstitution** Faktor IX B02BD04 Alprolix x x x x x 48 mdr. 2 8 C Idelvion Refixia x x x x 6 mdr. 30 C Ej relevant 24 mdr. 25 C (250/500 IE) 36 mdr. 25 C (1000/2000 IE) 6 timer 30 C 8 timer 25 C *Inden for den samlede opbevaringstid kan nogle produkter opbevares ved stuetemperatur i en begrænset periode. Når først produktet er blevet fjernet fra køleskabet, må det ikke sættes tilbage i køleskabet. I dette tilfælde udløber produktet med udgangen af de måneder, produktet kan opbevares uden for køleskab eller ved udløbsdatoen på hætteglasset, hvis det er en tidligere dato. Den nye udløbsdato skal noteres på den ydre karton. ** Produkterne bør anvendes straks men er påvist kemisk og fysisk stabile efter rekonstitution i anførte antal timer, se nærmere detalje i SPC. Side 11 af 14

12 Tabel 3: Analysemetoder til potensbestemmelse (tabel 9.2 i RADS-vejledning [2]). Produkt Indholdsstof FIX potensbestemt ved Behov for produktspecifik standard ved analyse i onestage clotting assay? Refixia Side 12 af 14

13 Bilag 2: Fagudvalgets sammensætning Medicinrådets fagudvalg vedrørende blødersygdom Navn Formand Eva Funding Afdelingslæge Har ikke udpeget Udpegning i gang Jesper Farup Revsholm Afdelingslæge Rune Larsen Overlæge Udpeget af Lægevidenskabelige Selskaber og Region Hovedstaden Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland 2 patienter Danske Patienter Marie Louise Schougaard Christiansen Afdelingslæge, klinisk farmakolog, ph.d. Charlotte Olesen Farmaceut Anne-Mette Hvas Professor, overlæge, ph.d. Udpegning i gang Christian Fenger-Eriksen Afdelingslæge, ph.d Jørn Dalsgaard Nielsen Overlæge Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi (DSKF) Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse (DSS) Dansk Selskab for Klinisk Biokemi Dansk Pædiatrisk Selskab Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase Medicinrådets sekretariat Projekt- og metodeansvarlige Dorte Glintborg Medicinrådet Dampfærgevej København Ø Madina Saidj Side 13 af 14

14 Fagudvalgskoordinator Ilse Linde Side 14 af 14

Baggrund for Medicinrådets anbefaling af nonocog beta pegol som standardbehandling til hæmofili B

Baggrund for Medicinrådets anbefaling af nonocog beta pegol som standardbehandling til hæmofili B Baggrund for Medicinrådets anbefaling af nonocog beta pegol som standardbehandling til hæmofili B Handelsnavn Refixia Generisk navn Nonacog beta pegol Firma Novo Nordisk Scandinavia AB ATC-kode B02BD04

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af hæmofili

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af hæmofili Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af hæmofili Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Udkast til Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af nonacog beta pegol (Refixia) til behandling af hæmofili B

Udkast til Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af nonacog beta pegol (Refixia) til behandling af hæmofili B Udkast til Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af nonacog beta pegol (Refixia) til behandling af hæmofili B Handelsnavn Refixia Generisk navn Nonacog beta pegol Firma Novo Nordisk Scandinavia AB

Læs mere

Historisk. PUP med hæmofili A Anvend kun ét af følgende ligestillede rekombinante FVIII-produkter som 1. valg til PUP.

Historisk. PUP med hæmofili A Anvend kun ét af følgende ligestillede rekombinante FVIII-produkter som 1. valg til PUP. Behandlingsvejledning for behandling af hæmofili Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende

Læs mere

Baggrundsnotat for behandling af hæmofili. Indholdsfortegnelse

Baggrundsnotat for behandling af hæmofili. Indholdsfortegnelse Baggrundsnotat for behandling af hæmofili Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder forslag

Læs mere

Baggrundsnotat for behandling af hæmofili. Indholdsfortegnelse

Baggrundsnotat for behandling af hæmofili. Indholdsfortegnelse Baggrundsnotat for behandling af hæmofili Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder forslag

Læs mere

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6)

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6) Høringsmateriale 2/2: Høring over forslag til ændring afsnit 6 vedrørende kategorisering af klinisk merværdi i Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for farmakologisk tromboseprofylakse til medicinske patienter

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for farmakologisk tromboseprofylakse til medicinske patienter Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for farmakologisk Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet.

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med myelomatose

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med myelomatose Behandlingsvejledning for behandling af patienter med myelomatose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017.

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017. Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017. Medicinrådet har ikke taget stilling

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet.

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Myelomatose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Myelomatose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Myelomatose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande hos børn og unge

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande hos børn og unge Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet for at sikre en effektiv anvendelse af især sygehusmedicin.

1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet for at sikre en effektiv anvendelse af især sygehusmedicin. N O T A T Model for vurdering af lægemidler 04-04-2016 Sag nr. 16/551 Dokumentnr. 13982/16 Thomas Birk Andersen Ann Vilhelmsen 1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med Myelomatose

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med Myelomatose Behandlingsvejledning for behandling af patienter med Myelomatose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Skriftligt bidrag til RADS fagudvalg om behandling af blødersygdomme

Skriftligt bidrag til RADS fagudvalg om behandling af blødersygdomme Skriftligt bidrag til RADS fagudvalg om behandling af blødersygdomme Med dette bidrag ønsker Danmarks Bløderforening at uddybe de emner, som foreningen fik mulighed for at tage op og kommentere på møde

Læs mere

Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin Gældende fra 28. september 2016 Version: 3.1 Dok.nr: Offentliggjort: November 2016

Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin Gældende fra 28. september 2016 Version: 3.1 Dok.nr: Offentliggjort: November 2016 Behandlingsvejledning for 2. generations immunmodulerende lægemidler til behandling af psoriasis (Tidligere kaldt biologisk behandling af dermatologiske lidelser) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Første del: det fokuserede spørgsmål DMCG-PAL, 8. april 2010 Annette de Thurah Sygeplejerske, MPH, ph.d. Århus Universitetshospital

Læs mere

Om GCP. Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København

Om GCP. Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København Om GCP Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København Hvad står GCP for? GCP = Good Clinical Practice (Good Clinical Trial Practice) Lidt historie... 1964 World Medical Association

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af psykotiske tilstande

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af psykotiske tilstande Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af psykotiske tilstande Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

Lars Vedel Kessing (formand) René Ernst Nielsen Erik Roj Larsen Piotr Machowski John Teilmann Larsen Jørn Lindholdt Bent Kawa

Lars Vedel Kessing (formand) René Ernst Nielsen Erik Roj Larsen Piotr Machowski John Teilmann Larsen Jørn Lindholdt Bent Kawa Fagudvalget Lars Vedel Kessing (formand) professor, overlæge, dr.med. Dansk Psykiatrisk Selskab René Ernst Nielsen, Konst. 1. reservelæge i psykiatri, ph.d. Region Nordjylland Erik Roj Larsen, Uddannelsesansvarlige

Læs mere

Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom

Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder

Læs mere

Lægemidlernes vej gennem Medicinrådet. Tirsdag den 20. december 2016 kl

Lægemidlernes vej gennem Medicinrådet. Tirsdag den 20. december 2016 kl Lægemidlernes vej gennem Medicinrådet Tirsdag den 20. december 2016 kl. 16-18 Velkommen Danske Regioner Status Medicinrådet Lægemidlernes vej gennem Medicinrådet: Nye lægemidler og nye indikationer Ansøgning,

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandlingsnaive patienter med HIV/AIDS

Behandlingsvejledning for behandlingsnaive patienter med HIV/AIDS Behandlingsvejledning for behandlingsnaive patienter med HIV/AIDS Målgruppe Udarbejdet af Afdelinger for infektionsmedicin, der af Sundhedsstyrelsen er klassificeret til behandling af HIV/AIDS RADS Fagudvalget

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne,

Læs mere

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af dermatologiske lidelser

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af dermatologiske lidelser for biologisk behandling af dermatologiske lidelser Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning og baggrundsnotat

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for immunosuppressiva ved allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for immunosuppressiva ved allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for immunosuppressiva ved allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne,

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for anti-her2 behandling af brystkræft

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for anti-her2 behandling af brystkræft Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for anti-her2 behandling af brystkræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

Jørn Dalsgaard Nielsen Videncenter for Antikoagulant Behandling Bispebjerg & Frederiksberg Hospitaler

Jørn Dalsgaard Nielsen Videncenter for Antikoagulant Behandling Bispebjerg & Frederiksberg Hospitaler Jørn Dalsgaard Nielsen Videncenter for Antikoagulant Behandling Bispebjerg & Frederiksberg Hospitaler Danmarks Bløderforenings Årsmøde 2017 Kobæk Strand Konferencecenter Kobækvej 85, 4230 Skælskør Hæmofili

Læs mere

Metodevejledning for omkostningsanalyser af nye lægemidler og indikationer i hospitalssektoren

Metodevejledning for omkostningsanalyser af nye lægemidler og indikationer i hospitalssektoren Metodevejledning for omkostningsanalyser af nye lægemidler og indikationer i hospitalssektoren Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Metodevejledning for omkostningsanalyser af nye lægemidler og indikationer

Læs mere

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende gigtsygdomme

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende gigtsygdomme Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende gigtsygdomme 1. Baggrund for fagudvalget 1.1 På baggrund af erfaringerne med RADS og KRIS oprettede Danske Regioner den 15. december 2016 Medicinrådet

Læs mere

Historisk. Behandlingsvejledning vedr. specifik medicinsk behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos voksne

Historisk. Behandlingsvejledning vedr. specifik medicinsk behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos voksne Behandlingsvejledning vedr. specifik medicinsk behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos voksne Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin,

Læs mere

Behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc

Behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc Behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er

Læs mere

Medicinrådet. Onsdag den 3. maj Kl (Frokost ) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler

Medicinrådet. Onsdag den 3. maj Kl (Frokost ) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler Der indkaldes til 4. rådsmøde i Medicinrådet Medicinrådet Onsdag den 3. maj 2017 Kl. 10.00-15.00 (Frokost 12.00-13.00) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler Dampfærgevej 27-29, 3. sal th. 2100

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

Human interleukin-17 receptor A (IL-17RA) antagonist. Subkutan injektion 210 mg i uge 0, 1, 2 og herefter hver 2. uge

Human interleukin-17 receptor A (IL-17RA) antagonist. Subkutan injektion 210 mg i uge 0, 1, 2 og herefter hver 2. uge Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af brodalumab til behandling af moderat til svær plaque psoriasis hos voksne som er kandidater til 2. generations immunmodulerende behandling Handelsnavn

Læs mere

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af reumatoid artritis (RA)

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af reumatoid artritis (RA) Behandlingsvejledning for biologisk behandling af reumatoid artritis (RA) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af nusinersen til behandling af spinal muskelatrofi

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af nusinersen til behandling af spinal muskelatrofi Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af nusinersen til behandling af spinal muskelatrofi Handelsnavn Spinraza Generisk navn Nusinersen Firma Biogen ATC kode Virkningsmekanisme N07 Survival motor-neuron-2

Læs mere

Historisk. Konklusion vedr. lægemidlerne. RADS Behandlingsvejledning for anti-her2 behandling af brystkræft Side 1 af 6

Historisk. Konklusion vedr. lægemidlerne. RADS Behandlingsvejledning for anti-her2 behandling af brystkræft Side 1 af 6 Behandlingsvejledning for anti-her2 behandling af brystkræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling og sekundær profylakse efter venøs tromboemboli

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling og sekundær profylakse efter venøs tromboemboli Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling og sekundær profylakse efter venøs tromboemboli Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017. Medicinrådet

Læs mere

Historisk. Behandlingsvejledning for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter

Historisk. Behandlingsvejledning for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Behandlingsvejledning for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products

The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products BILAG I PRODUKTRESUME 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK Tel: (+44-171) 418 84 00 Fax: (+44-171) 418 84 16 E_Mail: mail@emea.eudra.org

Læs mere

Eftersendelse til 6. rådsmøde i Medicinrådet Onsdag den 16. august 2017

Eftersendelse til 6. rådsmøde i Medicinrådet Onsdag den 16. august 2017 Medicinrådet 2017 Side 139 af 195 Eftersendelse til 6. rådsmøde i Medicinrådet Onsdag den 16. august 2017 Nedenstående bilag skal tilføjes den udsendte dagsorden fra den 04.08.2017. Det er noteret under

Læs mere

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af Reumatoid Artritis (RA)

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af Reumatoid Artritis (RA) Behandlingsvejledning for biologisk behandling af Reumatoid Artritis (RA) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme

Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION Der er ikke udført en fuld MTV på dette lægemiddel af følgende årsager den aktuelle patientgruppe er lille (

Læs mere

Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft

Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017. Medicinrådet har ikke taget stilling

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis C infektion Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye lægemidlers og nye indikationers kliniske merværdi

Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye lægemidlers og nye indikationers kliniske merværdi Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye lægemidlers og nye indikationers kliniske merværdi Version 1.1 Indhold 1 Introduktion... 2 1.0 Om metodehåndbogen...

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte

Læs mere

Lægemidler: Godkendelse, ibrugtagning, betaling. Hvem bestemmer -?

Lægemidler: Godkendelse, ibrugtagning, betaling. Hvem bestemmer -? Lægemidler: Godkendelse, ibrugtagning, betaling Hvem bestemmer -? Lægemidler EU: Politisk ønske om rettidig (hurtig) og lige adgang til nye lægemidler til sygdomme med stort behov for ny behandling Ved

Læs mere

Hvordan bruger vi sikkerhedsdata i et lægemiddelfirma? Ebbe Englev, læge Medicinsk direktør Abbott Laboratories A/S

Hvordan bruger vi sikkerhedsdata i et lægemiddelfirma? Ebbe Englev, læge Medicinsk direktør Abbott Laboratories A/S Hvordan bruger vi sikkerhedsdata i et lægemiddelfirma? Ebbe Englev, læge Medicinsk direktør Abbott Laboratories A/S Forsknings-/udviklingsprocessen 10-15 år fra idé til færdigt produkt Vurdering af sikkerhed

Læs mere

Ny model for vurdering af lægemidler

Ny model for vurdering af lægemidler Ny model for vurdering af lægemidler RESUMÉ Dette punkt beskriver en næsten endelig model for vurdering af lægemidler. Det nye i forhold til den model, som bestyrelsen på sit møde den 10. december 2015

Læs mere

2. Medicinrådets formål Medicinrådets formål kan opsummeres som følgende tre punkter:

2. Medicinrådets formål Medicinrådets formål kan opsummeres som følgende tre punkter: N O T A T Modelbeskrivelse for ny medicinorganisation 1. Indledning Dette notat beskriver modellen for en ny medicinorganisation, som bygger videre på erfaringerne fra regionernes to eksisterende medicinråd,

Læs mere

Medicinrådet seneste nyt!

Medicinrådet seneste nyt! Medicinrådet seneste nyt! VELKOMST Status på arbejdet med Medicinrådet Faglig og økonomisk metode Tidsplan for opstart af Medicinrådet Det videre forløb Medicinrådet og tværregionalt forum for koordination

Læs mere

1. Baggrund Danske Regioners bestyrelse har den 4. februar 2016 besluttet en ny medicinmodel. Hovedprincipperne beskrives nedenfor.

1. Baggrund Danske Regioners bestyrelse har den 4. februar 2016 besluttet en ny medicinmodel. Hovedprincipperne beskrives nedenfor. N O T A T 05-02-2015 Sagsnr. 15/1370 Dok.nr. 7114/16 Ny model for vurdering af lægemidler 1. Baggrund Danske Regioners bestyrelse har den 4. februar 2016 besluttet en ny medicinmodel. Hovedprincipperne

Læs mere

Metodevejledning for omkostningsanalyser af nye lægemidler og indikationer i hospitalssektoren. Version 1.0

Metodevejledning for omkostningsanalyser af nye lægemidler og indikationer i hospitalssektoren. Version 1.0 Metodevejledning for omkostningsanalyser af nye lægemidler og indikationer i hospitalssektoren Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Metodevejledning for omkostningsanalyser af nye lægemidler

Læs mere

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Baggrund for spørgsmål(ene) Kort beskrivelse af problemfeltet og argumentation for projektets

Læs mere

Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af børn og unge med psykotiske tilstande

Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af børn og unge med psykotiske tilstande Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af børn og unge med psykotiske tilstande Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder

Læs mere

Så optimistisk lød budskabet, da Benny Sørensen entusiastisk indledte sit oplæg.

Så optimistisk lød budskabet, da Benny Sørensen entusiastisk indledte sit oplæg. Bløderbehandling Blødersygdom fremtidig forskning og behandling komplekst? Oplæg ved Benny Sørensen, MD, Ph.D., Director of HRU og Associate professor ved Haemostasis Research Unit, Centre for Haemophilia

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion

Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Videnskabelige konklusioner

Videnskabelige konklusioner Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ophævelse af suspenderingen og ændring af markedsføringstilladelserne for lægemidler indeholdende aprotinin fremlagt af EMA 8 Videnskabelige konklusioner

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig?

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvordan kan forbruget af antipsykotisk medicin nedsættes? Demensdagene 8.-9.5.2017 Annette Lolk Psykiatrisk afd. Odense og Demensklinikken OUH Hvad siger Sundhedsstyrelsen?

Læs mere

Metodehåndbog for Medicinrådets vurdering af flere lægemidler inden for samme terapiområde. Version 1.1

Metodehåndbog for Medicinrådets vurdering af flere lægemidler inden for samme terapiområde. Version 1.1 Metodehåndbog for Medicinrådets vurdering af flere lægemidler inden for samme terapiområde Version 1.1 Indhold 1 Introduktion... 2 1.0 Om metodehåndbogen... 2 1.1 Hvad skal Medicinrådet?... 2 1.2 Fordeling

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionernes Medicinpulje

Ansøgningsskema til Regionernes Medicinpulje Ansøgningsskema til Regionernes Medicinpulje Baggrund Danske Regioners bestyrelse har etableret en uafhængig forskningspulje på medicinområdet. Puljens størrelse er 22 mio. kr. i 2015 og ansøgningsfristen

Læs mere

Behandlingsvejledning for lægemidler til trombocythæmning hos nye Patienter med Cardiologiske Lidelser: Akut Koronart Syndrom (AKS)

Behandlingsvejledning for lægemidler til trombocythæmning hos nye Patienter med Cardiologiske Lidelser: Akut Koronart Syndrom (AKS) Behandlingsvejledning for lægemidler til trombocythæmning hos nye Patienter med Cardiologiske Lidelser: Akut Koronart Syndrom (AKS) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er

Læs mere

Behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation: Immunmodulerende behandling med immunglobuliner

Behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation: Immunmodulerende behandling med immunglobuliner : Immunmodulerende behandling med immunglobuliner Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 9. november 2017. Medicinrådet har ikke taget stilling til det kliniske grundlag udarbejdet af

Læs mere

Intravitreal angiostatisk behandling af neovaskulær (våd) aldersrelateret maculadegeneration (anti-vegf-behandling)

Intravitreal angiostatisk behandling af neovaskulær (våd) aldersrelateret maculadegeneration (anti-vegf-behandling) TIL MODTAGERNE PÅ VEDLAGTE LISTE Intravitreal angiostatisk behandling af neovaskulær (våd) aldersrelateret maculadegeneration (anti-vegf-behandling) Neovaskulær (våd) aldersrelateret maculadegeneration

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling med tyrosinkinaseinhibitorer (TKI) ved kronisk myeloid leukæmi (CML)

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling med tyrosinkinaseinhibitorer (TKI) ved kronisk myeloid leukæmi (CML) Behandlingsvejledning for medicinsk behandling med tyrosinkinaseinhibitorer (TKI) ved kronisk Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af tofacitinib til Reumatoid Artrit

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af tofacitinib til Reumatoid Artrit Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af tofacitinib til Reumatoid Artrit Handelsnavn Xeljanz Generisk navn Tofacitinib Firma Pfizer ATC kode L04AA29 Virkningsmekanisme Janus Kinase inhibitor

Læs mere

Behandlingsvejledning med dyre lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme

Behandlingsvejledning med dyre lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme Behandlingsvejledning med dyre lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation: Immunglobulinsubstitution

Behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation: Immunglobulinsubstitution : Immunglobulinsubstitution Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 9. november 2017. Medicinrådet har ikke taget stilling til det kliniske grundlag udarbejdet af RADS, men alene godkendt,

Læs mere

Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU

Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU 1 Eksempler på effekter af nye behandlinger i jeres forskningsprojekter:

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 7 Bilag 7. Evidenstabel Forfatter og år Studiedesig n Intervention Endpoint/ målepunkter Resultater Mulige bias/ confounder Konklusion Komm entar Eviden s- styrke/ niveau Daniel s et al 2011 Randomisere

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Haemate, pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Haemate, pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske, opløsning 9. juli 2015 PRODUKTRESUMÉ for Haemate, pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 6261 1. LÆGEMIDLETS NAVN Haemate 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hætteglas

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 4 Bilag 4 Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Befolkningstype Intervention Resultat Kommentarer kvalitet Escalante et Gong, Shun et 2014 RCT, crossover 2014 Metaanalys e + 42 kvinder med

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af ocrelizumab til behandling af primær progressiv multipel sklerose

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af ocrelizumab til behandling af primær progressiv multipel sklerose Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af ocrelizumab til behandling af primær progressiv multipel sklerose Handelsnavn Generisk navn Firma ATC kode Virkningsmekanisme Administration/dosis EMA

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren IDELVION 250 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning IDELVION 500 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning IDELVION 1000 IE, pulver og solvens

Læs mere

RADS Behandlingsvejledning: 2. generations immunmodulerende behandling af psoriasis og psoriasisartropati Side 1 af 6

RADS Behandlingsvejledning: 2. generations immunmodulerende behandling af psoriasis og psoriasisartropati Side 1 af 6 Behandlingsvejledning for 2. generations immunmodulerende lægemidler til behandling af psoriasis (Tidligere kaldt biologisk behandling af dermatologiske lidelser) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af

Læs mere

Lægemiddelstyrelsens perspektiv på pædiatriske studier

Lægemiddelstyrelsens perspektiv på pædiatriske studier Lægemiddelstyrelsens perspektiv på pædiatriske studier DanPedMed 3.3.2017 Marianne Orholm EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1901/2006 af 12. december 2006 om lægemidler til pædiatrisk brug

Læs mere

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen?

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Lone Ekstrøm Ragn, RA/QA Konsulent Tirsdag den 17. juni 2014, 17.10 17.30 Ragn Regulatory Consulting Børn som forsøgsdeltagere

Læs mere

RADS Baggrundsnotat for behandling af metastaserende nyrekræft Side 1 af 68

RADS Baggrundsnotat for behandling af metastaserende nyrekræft Side 1 af 68 Baggrundsnotat for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Historisk. A (J05 AF) B (J05AF) C (J05AG el. J05AE el. J05AX) efavirenz eller. eller lamivudin

Historisk. A (J05 AF) B (J05AF) C (J05AG el. J05AE el. J05AX) efavirenz eller. eller lamivudin Behandlingsvejledning for terapiområde HIV, AIDS Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder

Læs mere

Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet. Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen

Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet. Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet 1. Årsrapporten er tænkt

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR nr. 46: National klinisk retningslinje for behandling af anoreksi Endelig version, 10. maj 2016

Fokuserede spørgsmål NKR nr. 46: National klinisk retningslinje for behandling af anoreksi Endelig version, 10. maj 2016 Fokuserede spørgsmål NKR nr. 46: National klinisk retningslinje for behandling af anoreksi Endelig version, 10. maj 2016 Indhold PICO 1 Bør døgnbehandling af patienter med anoreksi være af kort varighed,

Læs mere