Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017"

Transkript

1 Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/ Formål Lolland Kommunes dagtilbud tilbyder pædagogisk, stimulerende og udviklende dagpasning til børn i alderen fra 0 år til skolestart, jævnfør gældende lovgivning for området. Administrationen kan i undtagelsestilfælde dispensere fra alderskravet. Dagtilbud samarbejder tæt med skole om den fælles udvikling af hele 0-18-årsområdet, herunder samarbejder forældrebestyrelserne for dagtilbud med skolebestyrelser og med forældrerådene på de enkelte afdelinger. 2. Forældrebestyrelsen Det er forældrebestyrelsens opgave at varetage styrelsen af distriktets dagtilbudsafdelinger inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter. Forældrebestyrelsens opgaver og ansvar: Bestyrelsen fastsætter principper for udvikling og retning, og for anvendelse af budgettet inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastlagt, jf. dagtilbudsloven Godkendelse af virksomhedsplan/plan for de forpligtende budgetområder Bestyrelsen behandler emner fra forældrerådene Bestyrelsen deltager i tilsyn Bestyrelsen gennemfører årligt dialogmøde med politikere og distriktsledelsen. Stk. 2. Forældrebestyrelsen består af en forældrevalgt repræsentant fra hver dagtilbudsafdeling (inkl. dagplejen) i distriktet valgt af og blandt forældre til børn i afdelingen (inkl. dagplejen). Herudover vælges 2 repræsentanter af og blandt de fastansatte medarbejdere fra dagtilbudsafdelingerne i distriktet. Ledere kan ikke vælges ind i bestyrelsen. Stk. 3. Forældrerepræsentanter har altid flertal i bestyrelsen. Stk. 4. Medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen har stemmeret. Dagtilbudslederen varetager forældrebestyrelsens sekretærfunktion og deltager i forældrebestyrelsens møder uden stemmeret. Andre ledere, herunder en repræsentant for skole, kan deltage i mødet uden stemeret. Forældrebestyrelserne fastsætter i deres egen forretningsorden. Stk. 5. Ud over bestyrelsens medlemmer, vælges suppleanter for forældrebestyrelsens repræsentanter, en fra hver institution, samt indtil 2 suppleanter for medarbejderne. En suppleant indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem udtræder som følge af, at tilknytningsforholdet til afdelingen ophører. Stk. 6. Advisory Board. Der etableres et Advisory Board for distriktet bestående af repræsentanter for fx ungdomsuddannelser, erhvervs-, forenings- og/eller kulturliv. Advisory Board er et fælles rådgivende organ, som bidrager til arbejdet i forældrebestyrelser for dagtilbud, skolebestyrelser og forældreråd, uden at være egentlige medlemmer af disse. Bestyrelserne mødes med Advisory Board mindst én gang årlig og kan i øvrigt konsultere denne eller enkeltrepræsentanter herfra ved indkaldelse til møder eller ved anden form for kommunikation. Advisory Board sammensættes hvert 4 år efter valg til skolebestyrelserne, ved kontakt til relevante, mulige deltagere. Sammensætningen og kontakten sker i fællesskab fra bestyrelsers og forældreråds side. Deltagerne kan udskiftes ved behov også mellem de 4 år. 3 Forældreråd Side 1/7

2 Der oprettes et forældreråd på hver enkelt afdeling i Skole og Dagtilbud 1. I afdelingerne uden for Maribo og Nakskov, hvor Dagtilbud og Skole er samlet fysisk, oprettes fælles forældreråd. Stk. 2. Forældrerådet er sammensat af 3-7 forældre valgt på afdelingen, samt en eller flere medarbejderrepræsentanter, og på afdelinger med skole en eller flere elevrepræsentanter, dog således at forældrerepræsentanterne altid har flertal. I afdelingerne uden for Maribo og Nakskov vælges i alt 5 forældrerepræsentanter (2 fra dagtilbud, 2 fra skole og 1 fra SFO). Forældrerepræsentanterne er valgt for 2 år ved forskudte valg. 2 Stk. 3. Forældrerådet kan invitere repræsentanter fra det lokale erhvervs-, foreningsog/eller kulturliv m.v. til at deltage i forældrerådets arbejde ad hoc. Det gælder såvel repræsentanter fra Advisory Board som andre repræsentanter. Stk. 4. Afdelingens ledelse er sekretær for forældrerådet. Stk. 5. Forældrerådet konstituerer sig med en af forældrerepræsentanterne som formand og en som næstformand. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 6. Forældrerådet har indstillingsret over for bestyrelsen. 4. Valg til bestyrelsen Forældrerepræsentanter og suppleanter til bestyrelsen og forældreråd vælges ved skriftlig valghandling eller på et forældremøde i den enkelte afdeling (incl. dagplejen) 3. Der vælges repræsentanter til forældrerådet og valg til bestyrelsen blandt de valgte forældrerådsmedlemmer. Indkaldelse til valg påhviler den siddende bestyrelse. Den siddende bestyrelse fungerer indtil en ny bestyrelse er konstitueret. Stk. 2. Valget af repræsentanter og suppleanter til bestyrelser og forældreråd gælder for en periode af 2 år, og valgperioden begynder umiddelbart efter den nye bestyrelse er konstitueret. Stk. 3. Medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen og suppleanter for disse vælges blandt alle ansatte i distriktets dagtilbudsafdelinger. Valget kan foregå internetbaseret eller i forbindelse med personalemøde. Valget omfatter en periode på 2 år. 5. Valgbarhed og Valgret Forældre, der har forældremyndigheden til børn i områdets institutioner, er valgbare og har valgret vedrørende forældrerepræsentanter til bestyrelsen. Fastansat personale er valgbart og har valgret vedrørende personalerepræsentanter til bestyrelsen. Dette gælder dog ikke ledere. Stk. 2. Ved afstemningen kan der afgives 1 stemme af hver fremmødt forælder med forældremyndighed til børn i områdets institutioner uanset antallet af indmeldte børn i afdelingen. Der vil i særlige tilfælde kunne tillægges andre end forældremyndighedsindehaveren valgbarhed og valgret (f.eks. plejeforældre), når der fremsættes anmodning herom til dagtilbudslederen. Stk. 3. Valg til forældrebestyrelsen skal ske ved skriftlig afstemning, hvis én af de fremmødte fremsætter ønske herom. Afdelingslederen bistår ved afstemningens gennemførelse. Stk. 4. Fastansat personale kan ikke vælges som forældrerepræsentant til bestyrelsen, men kan deltage i valget med stemmeret. 1 I 2017 har forældrerådene funktionsstart 1. august af hensyn til etablering af de fælles forældreråd i afdelingerne uden for Maribo og Nakskov, hvor Dagtilbud og Skole er samlet fysisk, og hvor der oprettes fælles forældreråd. 2 I 2017 vælges halvdelen af forældrerepræsentanterne kun for 1 år. 3 I 2017 vælges bestyrelsen i maj 2017 med funktionsstart umiddelbart efter. Side 2/7

3 Stk. 5. Valg til bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal. Stk. 6. I tilfælde af stemmelighed, gennemføres der omvalg mellem de kandidater, der har opnået lige mange stemmer. Har ingen af kandidaterne opnået flest stemmer sker valget ved lodtrækning. 6. Udtræden af bestyrelsen Et forældrevalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, når medlemmets barn ud meldes. Suppleanten indtræder herefter i bestyrelsen. Stk. 2. Et bestyrelsesmedlem kan undtagelsesvis fortsætte i bestyrelsen frem til næste valg, hvis næste valg er umiddelbart forestående, såfremt der er enighed herom i den øvrige del af bestyrelsen. Hvis blot et medlem ikke er enig, må den pågældende udtræde af bestyrelsen. Stk. 3. En medarbejderrepræsentant udtræder med øjeblikkelig virkning fra det tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret sin opsigelse til kommunalbestyrelsen, eller har modtaget sin opsigelse. Suppleanten indtræder herefter i bestyrelsen. 7. Bestyrelsens konstituering. Bestyrelsen konstituerer sig senest 1 måned efter valget af forældrerepræsentanterne. Dagtilbudslederen indkalder til det konstituerende møde. Stk. 2. Formanden og næstformanden vælges af og blandt forældrerepræsentanterne i bestyrelsen. Opnår ingen kandidat flest stemmer, sker valget ved lodtrækning 8. Bestyrelsens mødevirksomhed og forretningsorden Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 2. Bestyrelsens møder afholdes for lukkede døre. Stk. 3. Bestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem. Herudover kan kredsen af mødedeltagere ikke udvides. Stk. 4. Bestyrelsen afholder sine møder på skift mellem institutionerne i distriktet. Stk. 5. Er et medlem forhindret i at deltage i et eller flere bestyrelsesmøder, deltager så vidt muligt stedfortræderen. Stk. 6. Hvis et medlem ønsker at udtræde af bestyrelsen, skal anmodning herom fremsendes til dagtilbudslederen. Stk. 7. Bestyrelsen afholder mindst 4 årlige møder med mulighed for ad hoc møder, når det ønskes af formanden, eller hvis mindst fire af bestyrelsens medlemmer ønsker det, med angivelse af punkter til dagsordenen. Ét årligt møde er et fællesmøde for bestyrelserne i de 2 distrikter. 9 Formanden indkalder til møde med mindst 14 dages varsel. Stk. 2. Formanden forbereder mødet og udsender dagsorden med evt. bilag senest 4 dage før, leder mødet og drager omsorg for at beslutninger indføres i referatet. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsorden, skal det meddeles formanden senest 8 dage før mødet afholdes. Dagsorden og referat gøres offentligt tilgængelig på distriktets hjemmeside med de begrænsninger der følger af regler om tavshedspligt. Stk. 3. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet. 10 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. 11 Side 3/7

4 Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt tilstede under disse. 12 Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Stk.2. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 13 Der føres referat over bestyrelsens beslutninger. I referatet anføres for hvert møde hvilke personer, der har været til stede. Referatet udsendes til godkendelse og offentliggøres efterfølgende på distriktets hjemmeside. Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført referatet og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger. Stk. 3. Dagtilbudslederen sørger for at der tages referat af bestyrelsens møder. Stk. 4. Dagtilbudslederen vil i forbindelse med spørgsmål om beslutningernes legalitet kunne tilføje referatet sin opfattelse. 14 Vederlag/diæter Byrådet yder ikke vederlag/diæter for deltagelse i bestyrelse i bestyrelses- og forældrerådsarbejde. Der ydes dog kørselsgodtgørelse efter højeste takst for varetagelse af deres medlemskab af bestyrelsen. 15 Ikrafttræden m.v. Styrelsesvedtægten træder i kraft ved kommunalbestyrelsens vedtagelse. Stk. 2. Ændringer godkendes af kommunalbestyrelsen efter forudgående indhentet udtalelse fra forældrebestyrelsen. Side 4/7

5 Bilag 1: Inspirationspapir - Forældrerådenes arbejde og kompetence Rammen Et stærkt forældresamarbejde er afgørende for enhver struktur på skole- og dagtilbudsområdet. oprettes forældreråd på hver enkelt afdeling i Skole og Dagtilbud. I afdelingerne uden for Maribo og Nakskov, hvor Dagtilbud og Skole er samlet fysisk, oprettes fælles forældreråd. Arbejde tager udgangspunkt i det nære, og det som er tættest på det enkelte barn. Forældrerådet er sammensat af 3-7 forældre valgt på afdelingen, samt en eller flere medarbejderrepræsentanter, og på skoleafdelinger tillige en eller flere elevrepræsentanter, dog således at forældrerepræsentanterne altid har flertal. Bestyrelsen kan invitere repræsentanter fra det lokale erhvervs-, forenings- og/eller kulturliv m.v. til at deltage i forældrerådets arbejde ad hoc. Afdelingens ledelse er sekretær for forældrerådet men er ikke medlem. Forældrerådet konstituerer sig med en af forældrerepræsentanterne som formand og en som næstformand. Samarbejde og medansvar Som det fremgår af Kloge Investeringer har skolebestyrelsen efter folkeskoleloven ansvaret for alle distriktets skoleafdelinger, ligesom forældrebestyrelsen for dagtilbud efter dagtilbudsloven har ansvaret for alle distriktets dagtilbudsafdelinger, og bestyrelsernes beføjelser kan ikke indskrænkes i forhold til lovgivningen. I Lolland Kommune værdsættes engagement, inddragelse og deltagelse af såvel forældre som det omgivende lokalsamfund i skole- og dagtilbudsinstitutionerne. Forældrerådet er en væsentlig, aktiv formidler og medskaber af et stærkt forældresamarbejde og -engagement, ligesom bestyrelsen har en hovedrolle i at etablere samarbejde med lokale aktører i erhvervs-, forenings- og kulturliv samt det omgivende samfund i øvrigt. Gennem forpligtende samarbejde og stærke fællesskaber mellem forældreråd og bestyrelser har forældrerådene endvidere en væsentlig rolle i at bidrage til bestyrelserne opgaver og tage medansvar herfor. Forældrerådet har indstillingsret over for bestyrelsen, jf. vedtægtens 3, stk. 6. Forældrerådets konkrete opgaver og medansvar fastlægges i dialog med bestyrelsen, fx inden for følgende temaer: etablere og udvikle det lokale forældresamarbejde etablere og udvikle samarbejde med erhvervs-, forenings- og kulturliv, øvrige institutioner m.v. i afdelingens nærområde gennem arbejdet i forældrerådet, det nære kendskab til afdelingens konkrete forhold og elevers hverdag, samt den daglige gang som forældrerepræsentanter i afdelingen at bidrage til bestyrelsens tilsyn med afdelingen bidrage til elevernes praktiske deltagelse og inddragelse i demokratiet Side 5/7

6 være medskaber af et godt undervisningsmiljø udarbejde lokale principper for afdelingen ud fra overordnede principper faslagt af bestyrelsen eller Byrådet følge, inspirere og påvirke afdelingens arbejde med trivsel, herunder fremmøde efter ønske fra bestyrelserne eller af egen drift at komme med indstillinger og udtalelser til bestyrelsen, eller løfte temaer og ideer til bestyrelsen efter aftale med eller rammer givet af bestyrelsen at afgive indstillinger og udtalelser til læreplaner, tematiseringer, resultater, brugerundersøgelser m.v. vedtage principper for anvendelse af afdelingens budget tage initiativ til, skabe og/eller medvirke til arrangementer på afdelingen bidrage til det gode samarbejde mellem forældre, medarbejdere og ledelse komme med forslag til emner på forældremøder bidrage til at skabe opbakning til valg til bestyrelserne Forslag til forretningsorden og standarddagsorden for forældrerådene 1 Forældrerådet vedtager selv sin forretningsorden som godkendes af skolebestyrelsen og/eller dagtilbudsbestyrelsen. 2. Forældrerådet 4 er sammensat af 5 forældre valgt på afdelingen, 2 medarbejderrepræsentanter, og på skoleafdelinger tillige 2 elevrepræsentanter Afdelingslederen sørger for valg af forældre- og medarbejderrepræsentanter i april. Valgperiode er 2 år, således at halvdelen er på valg hvert år. 7 Der vælges også 1-2 suppleanter. Eventuelle elevrepræsentanter vælges for et år ved skoleårets begyndelse. 4 Forældrerådet konstituerer sig med en af forældrerepræsentanterne som formand og en som næstformand. Afdelingens ledelse er sekretær for forældrerådet. 5. Forældrerådet afholder normalt 4 møder om året, med mulighed for adhoc møder. 6. Afdelingslederen i samråd med Formanden for forældrerådet indkalder til møde med 2 ugers varsel og udsender i samarbejde med afdelingsledelsen dagsorden senest 1 uge før. Referat udsendes til godkendelse senest én uge efter mødet og lægges efterfølgende på afdelingens hjemmeside. 4 Styrelsesvedtægten foreskriver 3-7 forældre valgt på afdelingen, samt en eller flere medarbejderrepræsentanter, og på skoleafdelinger tillige en eller flere elevrepræsentanter, dog således at forældrerepræsentanterne altid har flertal. 5 Forældreråd der er fælles for skole- og dagtilbud afgør selv, hvorvidt der ønskes elevrepræsentation og om det kun er fra 6. klasse og ældre. 6 I afdelingerne uden for Maribo og Nakskov vælges 5 forældrerepræsentanter, 2 fra dagtilbud, 2 fra skole og 1 fra SFO. 7 I 2017 vælges halvdelen af forældrene kun for 1 år Side 6/7

7 7. Forældrerådet kan invitere repræsentanter fra det lokale erhvervs-, forenings- og/eller kulturliv m.v. til at deltage i forældrerådets arbejde ad hoc. Forældreråd kan ligeledes trække på distriktets advisory board. 8. Skolebestyrelsen har efter folkeskoleloven ansvaret for alle distriktets skoleafdelinger, ligesom forældrebestyrelsen for dagtilbud efter dagtilbudsloven har ansvaret for alle distriktets dagtilbudsafdelinger, og bestyrelsernes beføjelser kan ikke indskrænkes i forhold til lovgivningen. 9 Forældrerådets konkrete opgaver og medansvar fastlægges i dialog med bestyrelsen, fx inden for nedenstående temaer. Forældrerådet har indstillingsret over for bestyrelsen. etablere og udvikle det lokale forældresamarbejde etablere og udvikle samarbejde med erhvervs-, forenings- og kulturliv, øvrige institutioner m.v. i afdelingens nærområde gennem arbejdet i forældrerådet, det nære kendskab til afdelingens konkrete forhold og elevers hverdag, samt den daglige gang som forældrerepræsentanter i afdelingen at bidrage til bestyrelsens tilsyn med afdelingen bidrage til børnenes/elevernes praktiske deltagelse og inddragelse i demokratiet være medskaber af et godt læringsmiljø udarbejde lokale principper for afdelingen ud fra overordnede principper faslagt af bestyrelsen eller Byrådet følge, inspirere og påvirke afdelingens arbejde med trivsel, herunder fremmøde efter ønske fra bestyrelserne eller af egen drift at komme med indstillinger og udtalelser til bestyrelsen afgive indstillinger og udtalelser om anvendelse af afdelingens budget, læreplaner, tematiseringer, resultater, brugerundersøgelser m.v. tage initiativ til, skabe og/eller medvirke til arrangementer på afdelingen bidrage til det gode samarbejde mellem forældre, medarbejdere og ledelse bidrage til at skabe opbakning til valg til bestyrelserne 8. Standarddagsorden for forældrerådsmøder. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Samarbejde med lokalområdet evt. samarbejdspartnere deltager 3. Drøftelse af afdelingens arbejde med trivsel 4. Drøftelse af konkrete arrangementer og initiativer 5. Drøftelse af henvendelser til og fra bestyrelsen 6. Eventuelt Side 7/7

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud 1. Formål Lolland Kommunes dagtilbud tilbyder pædagogisk, stimulerende og udviklende dagpasning til børn i alderen fra 0 år til skolestart, jævnfør

Læs mere

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter dagplejen i Hjørring Kommune efter 21, stk. 2 i dagtilbudsloven.

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter dagplejen i Hjørring Kommune efter 21, stk. 2 i dagtilbudsloven. Hjørring Kommune Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje I henhold til dagtilbudsloven 16, stk. 1 skal byrådet fastsætte en vedtægt for styrelsen af den kommunale dagpleje. Denne styrelsesvedtægt er

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune

STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune 1. FORMÅL Formålet med Greve Kommunes daginstitutioner for 0 til 6 årige er at fremme børnenes udvikling, trivsel og selvstændighed,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældreråd og områdebestyrelseni Dagtilbud under De kommunale Børnehuse, Hørsholm Kommune.

Styrelsesvedtægt for forældreråd og områdebestyrelseni Dagtilbud under De kommunale Børnehuse, Hørsholm Kommune. Styrelsesvedtægt for forældreråd og områdebestyrelseni Dagtilbud under De kommunale Børnehuse, Hørsholm Kommune. 1. Forældreråd og forældrebestyrelse Stk. 1. Hvert dagtilbud i De kommunale Børnehuse har

Læs mere

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune.

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune. Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune. Overgang til dagtilbudsledelse. Dagtilbudsledelse er når der oprettes fælles

Læs mere

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune Dagtilbudsledelse Dagtilbudsledelse er når der oprettes fælles ledelse af børnehuse

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for børnehuse i Greve Kommune

STYRELSESVEDTÆGT for børnehuse i Greve Kommune GREVE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT for børnehuse i Greve Kommune 1. F0RMÅL Formålet med børnehusene er, at være et dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. Formålet er endvidere at fremme børnenes udvikling, trivsel

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Denne vedtægt dækker følgende typer kommunale dagtilbud: Vuggestuer, dagplejer, børnehaver og integrerede 0-6-års-institutioner. KOMPETENCEFORDELING

Læs mere

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune.

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Denne vedtægt dækker klubtilbud i henhold til dagtilbudsloven 1, 65 samt 3 om sammenhængende børnepolitik KOMPETENCEFORDELING. Byrådet har

Læs mere

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter Hjørring Kommunes dagtilbud oprettet efter 19 stk. 2 i dagtilbudsloven.

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter Hjørring Kommunes dagtilbud oprettet efter 19 stk. 2 i dagtilbudsloven. Styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet I henhold til dagtilbudsloven 16, stk. 1 skal byrådet efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne fastsætte en vedtægt for styrelsen af de kommunale dagtilbud.

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud Side 1/8 Forældrebestyrelser i Dagtilbud Skolebestyrelser (kommende Landsbyordninger) Fælles-MED Børn og Unge BUPL Midt- og Vestjylland FOA Holstebro Kommune DLF Vestjysk Lærerforening Handicaprådet Dato:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Vordingborg Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Vordingborg Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Vordingborg Kommune Juli 2013 Styrelsesvedtægt for dagtilbud Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Annie Røn/Mette Juhl Rasmussen Fotos: Colourbox Vordingborg

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2016-3377 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål:

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål: STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE Lov om dagtilbud 14. 1. Formål: Sorø kommunes mål med børnenes ophold i kommunale dagtilbud er at yde tilbud om pasning

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål:

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål: 1 STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE Lov om dagtilbud 14 1. Formål: Formålet med de kommunale dagtilbud i Sorø Kommune er i overensstemmelse med dagtilbudslovens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune.

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune. Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune. Lovgrundlag. I henhold til dagtilbudslovens 14 skal der ved alle kommunale daginstitutioner og den kommunale dagpleje oprettes en bestyrelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune.

Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune. Forældrebestyrelsen: Sammensætning og valg. 1. Ved hver kommunal vuggestue, børnehave og daginstitution vælges en forældrebestyrelse.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER

STYRELSESVEDTÆGT KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I henhold til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven). Formål 1 1. Ved hver daginstitution oprettes en forældrebestyrelse. 2. Forældrebestyrelsen skal i samarbejde med

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Styrelsesvedtægt. for dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Styrelsesvedtægt for dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem dialogbaseret aftalestyring.

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt SKOLESTYRELSESVEDTÆGT FOR HEDENSTED KOMMUNE Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af: 5 forældrerepræsentanter på skoler uden overbygning 7 forældrerepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2015-332757 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune.

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune. Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune. Lovgrundlag 1 I henhold til dagtilbudsloven af 1. august 2007 skal der oprettes forældrebestyrelser ved samtlige kommunale dagtilbud etableret

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014 Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen Gældende fra 1. marts 2014 Vedtaget i Hillerød Byråd den 26. februar 2014 Kapitel 1: Indledning... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg...

Læs mere

Kommunens dagtilbudsdistrikter

Kommunens dagtilbudsdistrikter Kommunens dagtilbudsdistrikter Udvalget for børn d. 30 oktober 2012 Bestyrelsens sammensætning.1 Bestyrelsen består af forældre- og medarbejderrepræsentanter og sammensættes så forældrerepræsentanterne

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Stevns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side 3 Skolebestyrelsen Side 3 Sammensætning og valg Side 3 Kapitel 2 Side 5 Mødevirksomhed Side 5 Andre forhold Side 6 Kapitel

Læs mere

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Forældrebestyrelsen... 3 Valg til forældrebestyrelsen... 4 Valgbarhed og valgret...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt en 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt daginstitutioner

Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Hedensted Kommune. 1 Formål Dagtilbudene skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte det enkelte barns

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Formål med dagtilbud 1 Dagtilbud i Furesø Kommune omfatter dagtilbud for børn fra 0 6 år samt dagplejen. Dagtilbuddet er et af barnets

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner

STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner Indholdsfortegnelse 1 Hvem omfatter Styrelsesvedtægten?... 3 2 Formål for dagtilbud... 3 3 Mål og rammer... 3 5 Valg til bestyrelsen... 3 6 Udtrædelse

Læs mere

Institutionens formål er at drive børnehave i samarbejde med børnenes hjem og sognekirken.

Institutionens formål er at drive børnehave i samarbejde med børnenes hjem og sognekirken. 1 - Vedtægter Skovlunde sogns menighedsbørnehave 12091 Hører til journalnummer: 28.03.04-G00-2-16 Vedtægter for institutionsbestyrelsen og forældrebestyrelsen ved Skovlunde sogns menighedsbørnehave, Torvevej

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter (politisk godkendt onsdag den 30/ ) Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter

Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter (politisk godkendt onsdag den 30/ ) Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 1 Indledning De nærmere regler om Hjørring Kommunes styrelse af Hjørring UngdomsCenter fremgår af denne styrelsesvedtægt Afsnit 1: Bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune er revideret i forbindelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune Formål I følge lov om dagtilbud fra juni 2007 skal forældre med børn i en kommunal eller selvejende dagtilbud og i kommunal dagpleje have adgang til at få

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune.

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. BEGREBSDEFINITIONER: Områdebestyrelse: Er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, som er repræsenteret

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler August 2007 KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg. 1. Skolebestyrelse ved hver skole består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje

Styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje Børn og Unge - Daginstitutioner Dato: 12.11.2013 Styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje Mål og rammer 1. Fredericia Kommunes mål og rammer for børnenes ophold i dagtilbud efter Dagtilbudslovens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Hvidovre Kommune Børn og Velfærd Februar 2016 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg...

Læs mere

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Stk. 1 Sammensætning og valg Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse, der består af: 5 eller 7 repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. I henhold til Lov om folkeskolen 41, Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen (VEJ nr. 169 af 08/11/1999) samt valgforordningen

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bøgehaven og Nøddehøj

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bøgehaven og Nøddehøj Styrelsesvedtægt for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune Bøgehaven og Nøddehøj Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem

Læs mere

Ny skolestruktur - Information/Status

Ny skolestruktur - Information/Status Skoleafdelingen Ny skolestruktur - Information/Status Emne: Ny skolestyrelsesvedtægt Tovholder i Skoleafdelingen: Erik Jørgensen Evt. arbejdsgruppe: Status Byrådet har den 8.4. 2013 vedtaget ny skolestyrelsesvedtægt

Læs mere

Styrelsesvedtægt for institutionsbestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dag- og fritidsinstitutioner

Styrelsesvedtægt for institutionsbestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dag- og fritidsinstitutioner Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for institutionsbestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dag- og fritidsinstitutioner Dato:30.05.2007 Initialer: str/gn Dag- og fritidsinstitutionernes formål 1 Furesø Kommune

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

Forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet (0-6 år)

Forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet (0-6 år) Forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet (0-6 år) Denne vedtægt er gældende for 0-6 års området (dagtilbud) i Frederikssund Kommune. Frederikssund Kommunens kommunale børnehuse er opdelt i 5

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Kapitel I: Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Læs mere

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret. På

Læs mere

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen Forretningsorden Dagtilbud Højvangen 1. Valg til bestyrelsen 2. Bestyrelsens konstituering 3. Bestyrelsens møder 4. Kompetencer og ansvar 5. Ændring af forretningsorden 6. Udlevering af forretningsorden

Læs mere

Krogårdens Vedtægter 2014

Krogårdens Vedtægter 2014 Krogårdens Vedtægter 2014 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted 2 2 Ledelse og daglig drift 2 3 Bestyrelsen 2 4 Valg til bestyrelsen 2 5 Valgbarhed og valgret 3 6 Udtrædelse af bestyrelsen 3 7 Bestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Indhold Indledning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Valg til skolebestyrelserne... 3 Forældrerepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje KAPITEL 1 Formålet med oprettelse af forældrebestyrelser. 1. Ved hver områdeinstitution og i dagplejen oprettes

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Senest opdateret: 29. maj 2015 Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Godkendt af byrådet torsdag d. 25. juni, 2015 Side 1 af 6 Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse August 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Kapitel 1. Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten fastsættes,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Lovgrundlag 1 I henhold til Dagtilbudsloven af 1. august 2007 skal der oprettes forældrebestyrelser ved samtlige kommunale dagtilbud etableret i

Læs mere

AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB

AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB Vedtaget den xx. xxxx.xxxx 1/8 Kapitel 1 Målsætning 1 stk. 1 Aktivitetshuset "Søndergade 6, 5450 Otterup" har som

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Ændringsforslag Februar 2016 Skoleafdelingen Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter,

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.1.2007 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Forretningsorden for klyngeinstitutionen Ravnsholt.

Forretningsorden for klyngeinstitutionen Ravnsholt. Forretningsorden for klyngeinstitutionen Ravnsholt. Nedenstående forretningsorden er udarbejdet for at medvirke til at skabe klarhed over, hvordan bestyrelsen skal forholde sig i udøvelsen af sit arbejde.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler 1 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...3 SKOLEBESTYRELSEN...3 SAMMENSÆTNING OG VALG...3 MØDEVIRKSOMHED...5 KAPITEL 2...7 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER...7 KAPITEL 3...8

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i henholdsvis distrikt Nord, Syd og Vest

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i henholdsvis distrikt Nord, Syd og Vest BYRÅDETS OPGAVER. 1. Byrådet har det overordnede ansvar for den kommunale dagpleje og fastsætter mål og rammer for dennes virksomhed. Stk. 2 Byrådet er ansvarlig for godkendelse af dagplejere og dagplejehjem.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

1 Lovgrundlag, formål og rammer Børnehuset Møllevang er en privatinstitution med hjemsted i Frederikssund Kommune og drives af TitiBo-gruppen Aps.

1 Lovgrundlag, formål og rammer Børnehuset Møllevang er en privatinstitution med hjemsted i Frederikssund Kommune og drives af TitiBo-gruppen Aps. 1/5 28sep16 Vedtægt for Børnehuset Møllevang 1 Lovgrundlag, formål og rammer Børnehuset Møllevang er en privatinstitution med hjemsted i Frederikssund Kommune og drives af TitiBo-gruppen Aps. Privatinstitutionen

Læs mere

Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune

Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune S t y r e l s e s v e d t æ g t e r Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune Dagtilbud og Undervisning Godkendt den 17. december 2013 af Byrådet Tillæg til styrelsesvedtægten

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i børnehaverne Jammerbugt Kommune.

Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i børnehaverne Jammerbugt Kommune. Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i børnehaverne Jammerbugt Kommune. Sammensætning og valg Bestyrelsens sammensætning. 1. Ved hver Kommunal Børnehave vælges en forældrebestyrelse. Hvis der er flere

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE 1. Skolebestyrelsen fører tilsynet med den kommunale folkeskole på Kommunalbestyrelsens vegne i.h.t. bestemmelserne i 44 i gældende folkeskolelov, samt under hensyn til de mål

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen

Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen ved Kirstinebjergskolen består af 9 forældrerepræsentanter, 4 medarbejderrepræsentanter og 4 elevrepræsentanter.

Læs mere

Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud

Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud Brøndby Kommune Børneforvaltningen August 2012 Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud 1. Formål: Der oprettes forældrebestyrelser ved de enkelte dagtilbud for at give forældrene størst mulig

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Indhold Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for ungdomsskolen... 2 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden for forældrebestyrelsen. DANSK TYSK BØRNEHUS ApS

Forretningsorden for forældrebestyrelsen. DANSK TYSK BØRNEHUS ApS Forretningsorden for forældrebestyrelsen DANSK TYSK BØRNEHUS ApS 1. Bestyrelsens sammensætning 1.1 Det er forældrebestyrelsens opgave at varetage opgaver, som fremgår af kompetencefordelingsmodellen (bilag

Læs mere

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Godkendt af Byrådet 27. februar 2012 Indledning Side 2 / 8 De nærmere regler om Slagelse Kommunens styrelse af UngSlagelse fremgår af denne styrelsesvedtægt for samt af

Læs mere

Værdier og mål for dagtilbuddene i Furesø Kommune er yderligere beskrevet i værdigrundlag og politikker for området.

Værdier og mål for dagtilbuddene i Furesø Kommune er yderligere beskrevet i værdigrundlag og politikker for området. Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Godkendt af Byrådet den 28.01.2009 Ændret af Byrådet den 24.06.2009 Formål med dagtilbud 1 Dagtilbud i Furesø

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud i Solrød kommune 1 Overordnede mål og rammer Byrådet har det overordnede ansvar for de kommunale dagtilbud og fastsætter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017 Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017 Indhold Kapitel 1. Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning....3 Kapitel 2. Valg til ungdomsskolebestyrelsen...3 Kapitel 3. Konstituering

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGTILBUD UNDER DAGTILBUDSLOVEN. Gældende fra 1. januar 2012

STYRELSESVEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGTILBUD UNDER DAGTILBUDSLOVEN. Gældende fra 1. januar 2012 STYRELSESVEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGTILBUD UNDER DAGTILBUDSLOVEN. Gældende fra 1. januar 2012 Vedtaget af Skanderborg Byråd d. 30.november 2011 1. Formål I henhold til Dagtilbudsloven

Læs mere

Forretningsorden for Specialinstitutionen Solen, Vejle Kommune 2016/2017

Forretningsorden for Specialinstitutionen Solen, Vejle Kommune 2016/2017 Forretningsorden for Specialinstitutionen Solen, Vejle Kommune 2016/2017 Forretningsordenen følger Vejle Kommunes styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner samt de kommunale fritids- og ungdomsklubber,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune 21. april 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune Læring og trivsel 21. april 2016 Læring og trivsel Indhold: Udvalgets forord... 4 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne... 5 Skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune

Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune Indhold 1 Formål... 1 2 Forældrebestyrelsen... 2 3 Valg til bestyrelsen... 2 4 Valgbarhed og valgret... 2 5 Udtrædelse af bestyrelsen... 3 6 Bestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015 Styrelsesvedtægt For Aabenraa Kommunes skolevæsen Januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommunes Skolevæsen... 3 KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2... 4 KAPITEL 3... 6 KAPITEL 4... 6 KAPITEL

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Esbjerg kommunale Dagpleje

Styrelsesvedtægt for Esbjerg kommunale Dagpleje Styrelsesvedtægt for Esbjerg kommunale Dagpleje Vedtaget i Esbjerg Byråd dd.mm.åååå - gældende fra dd.mm.åååå Side 1 af 9 Indhold 1 Byrådet... 3 2 Dagtilbuddenes formål... 3 3 Struktur og ansvar... 3 3.1

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn 10 1 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn i Høje Taastrup Kommune Disse vedtægter er besluttet af Byrådet 08.11.2011 og

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Kommunale klubtilbud til børn og unge

Styrelsesvedtægt. Kommunale klubtilbud til børn og unge Styrelsesvedtægt Kommunale klubtilbud til børn og unge 1. Indledning Nærværende styrelsesvedtægt omfatter kommunale klubtilbud til børn og unge i Viborg Kommune., jfr. Afsnit IV i dagtilbudsloven. 2. Lovgrundlag

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere