Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:"

Transkript

1 ACE Denmark Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) Att.: Akademichef Bruno Lindskjold Sendt pr. Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet har på rådsmøde d. 13. november 2009 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte udbud i Vejle af profilforløb i human resources. Akkrediteringsrådet akkrediterer videregående uddannelser for voksne og diplom uddannelser og udbud af uddannelserne efter Undervisningsministerens beslutning, jf. 40 i Lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. 15g i Bekendtgørelse nr af 29. august 2007 om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne. Udbuddet akkrediteres af Akkrediteringsrådet, jf. 12, stk. 1 i Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser. Udbuddet meddeles afslag på akkreditering, jf. 1 i Bekendtgørelse nr. 684 af 27. juni 2008 om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser m.v. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport, udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut. Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for relevans og kvalitet af udbuddet af uddannelsen ikke er opfyldt på tilfredsstillende vis. Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Akkrediteringsrådet 26. november 2009 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Allan Hermansen Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/2 Kriterium 4 (Videngrundlag) Det er Akkrediteringsrådets vurdering, at ansøgeren ikke på tilfredsstillende vis redegør for, at videngrundlaget vil være udviklingsbaseret, og kriteriet er derfor ikke opfyldt. Ansøgeren har på tilfredsstillende vis redegjort for, at udbuddet gennem inddragelse af aftagere vil blive baseret på ny viden om centrale tendenser fra de beskæftigelsesområder, som udbuddet retter sig mod. Derimod har ansøgeren ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at viden om forsøgs- og udviklingsarbejde vil tilgå undervisningen.

2 Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Retlige spørgsmål vedrørende denne afgørelse kan dog i henhold til akkrediteringslovens 14, stk. 2, indbringes for Universitets- og Bygningsstyrelsen. Det betyder, at der kan klages til Universitets- og Bygningsstyrelsen, hvis uddannelsesinstitutionen mener, at afgørelsen ikke er foretaget i overensstemmelse med de regler, som gælder for akkreditering af diplomuddannelser og videregående voksenuddannelser Der kan ikke klages over de faglige vurderinger, der er indgået i afgørelsen, idet Akkrediteringsrådets faglige vurderinger er endelige. Fristen for at klage over afgørelsen er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt uddannelsesinstitutionen. En eventuel klage skal indsendes til: ACE Denmark - Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade København K Akkrediteringsinstitutionen Side 2/2 Eller på Uddannelsesinstitutionen er velkommen til at kontakte direktør Jette Frederiksen på eller telefon: , såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Jette Frederiksen Direktør ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Enslydende brev er sendt til Undervisningsministeriet

3 Profilforløb i human resources ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: /CFP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

4 Profilforløb i human resources ved Erhvervsakaa- demiet Lillebælt (Vejle) Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: /CFP Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2009

5 Profilforløb i human resources ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) Danmarks Evalueringsinstitut Oktober 2009 Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på:

6 Indhold 1 Indledning 5 2 Indstilling 7 3 Vurdering af de enkelte kriterier 9

7 1 Indledning Denne rapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af udbud af nyt profilforløb i human resources ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle). Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten vil danne grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af udbuddet. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til ansøgeren og til Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet beslutter på denne baggrund om udbuddet kan godkendes. En forudsætning for godkendelse er dog at udbuddet er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet. Det siger bekendtgørelsen Det fremgår af Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. at: 1. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af nye erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt nye videregående voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag Stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 4. EVA indstiller nye uddannelser og nye udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel, jf. 5, stk. 2, vurderer, at alle kriterierne, som angivet i bilag 1 henholdsvis bilag 2, er opfyldt. 12. Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. Profilforløb i human resources ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) 5

8 Den faglige vurdering En akkreditering af et uddannelsesudbud er en vurdering af om udbuddet lever op til eksterne, foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Kriterierne er minimumsstandarder, og akkrediteringen resulterer i et udsagn om om udbuddet lever op til kriterierne eller ej. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i kriterier for udbuds relevans og kvalitet som er fastsat af Undervisningsministeriet, jf. bilag 2 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. Akkrediteringsvurderingen er gennemført på baggrund af Erhvervsakademiet Lillebælts ansøgning med bilag hvor uddannelsesinstitutionen har skullet redegøre for og dokumentere hvordan udbuddet opfylder kriterierne. I vejledningen til ansøgning om akkreditering af nye uddannelser og udbud som uddannelsesinstitutionen har fået tilsendt, findes kravene til ansøgningen og en beskrivelse af processen for akkrediteringsvurderingen. Vejledningen kan læses på EVA s hjemmeside. Den faglige vurdering af ansøgningen er foretaget af et panel af eksperter med viden om de relevante fag-, uddannelses- og arbejdsmarkedsområder (jf. afsnittet nedenfor). Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for evaluering af videregående uddannelse. De metodiske elementer har til formål at tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale som panelet kan foretage deres vurdering på baggrund af. Ekspertpanelet har gennemgået og vurderet ansøgningsmaterialet ud fra de kriterier som er fastlagt for akkreditering af nye udbud, jf. Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. Ekspertpanelet har efterlyst eventuelt materiale som ud fra en formel betragtning blev vurderet at mangle i ansøgningen, og ansøgeren har haft mulighed for at indsende supplerende dokumentation. Ansøgeren har desuden haft mulighed for at kommentere faktuelle fejl i rapporten inden rapportens færdiggørelse. EVA ved evalueringskonsulent Cecilie Fog-Petersen har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringen og har udarbejdet denne rapport som ekspertpanelet derefter har godkendt. Faglige eksperter Ekspertpanelets medlemmer er: Jesper Gorst-Rasmussen, cand.mag. i historie og tysk fra Aarhus Universitet. Mangeårig ledelseserfaring som forvaltningschef og kommunaldirektør. Underviser nu på fuld tid ved Mercantec i Viborg i administration, organisation og samfundsfag og er desuden censor ved en række af de kortere videregående uddannelser. James Høpner, cand.merc. fra Handelshøjskolen i København. Udviklingschef i DJØF Efteruddannelse. Forfatter til en række bøger og artikler om strategi, netværk og ledelse. Foredragsholder og underviser ved Forsvarsakademiets chef- og lederuddannelser og ved en række private, offentlige og frivillige organisationer. Er i censorkorpset for diplomuddannelsen i ledelse. Ekspertpanelet er sammensat så eksperterne tilsammen har viden om og erfaring med: Kortlægning og analyse af beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold Fagområdets arbejdsmarkedsbehov Det pågældende uddannelsesområde Uddannelsesmæssige og pædagogiske forhold. Alle eksperterne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Profilforløb i human resources ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) 6

9 2 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har modtaget en ansøgning om akkreditering af udbud af nyt profilforløb i human resources ved Erhvervsakademiet Lillebælt med udbud i Vejle. Undervisningen vil finde sted på Boulevarden 19D, Vejle. Den faglige vurdering af ansøgningen er foretaget af et panel af eksperter med viden om de relevante fag-, uddannelses- og arbejdsmarkedsområder. I rapportens indledning findes mere information om ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. På baggrund af ekspertpanelets vurdering indstiller EVA udbud af nyt profilforløb i human resources ved Erhvervsakademiet Lillebælt med udbud i Vejle til afslag på akkreditering. Ekspertpanelet vurderer at et af de syv kriterier der ligger til grund for akkreditering af nye udbud, ikke er opfyldt. Ekspertpanelet baserer sin vurdering på følgende overvejelser: Efterspørgsel og aftagerkontakt Ansøgeren har foretaget en vurdering af aktuelle og fremtidige behov for uddannelsen inden for det geografiske område og på tilfredsstillende vis sandsynliggjort at der er potentielle aftagervirksomheder i området. Ansøgeren har desuden på tilfredsstillende vis redegjort for at aftagere og interessenter, repræsenteret ved bl.a. et advisory board og evalueringer af aftageres tilfredshed med uddannelsen fremadrettet vil blive inddraget for at sikre viden om udbuddets relevans. og Ledernes Hovedorganisation, fremadrettet vil blive inddraget for at sikre viden om udbuddets relevans. Tilrettelæggelse Ansøgeren har på tilfredsstillende vis redegjort for sit pædagogiske udgangspunkt og sin anvendelse af varierende undervisnings- og arbejdsformer, herunder forelæsninger, casestudier og projektarbejde, ligesom de studerendes erhvervserfaringer inddrages i undervisningen. Ud over det foreliggende udkast til en studieordning for profilforløbet i human resources er begrundelsen for udbuddets tilrettelæggelse dog relativt svag. Videngrundlag Ansøgeren redegør ikke på tilfredsstillende vis for at videngrundlaget vil være udviklingsbaseret, og kriteriet er derfor ikke opfyldt. Ansøgeren har på tilfredsstillende vis redegjort for at udbuddet gennem inddragelse af aftagere vil blive baseret på ny viden om centrale tendenser fra de beskæftigelsesområder som udbuddet retter sig mod. Derimod har ansøgeren ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggjort at viden om forsøgs- og udviklingsarbejde vil tilgå undervisningen. Fagligt miljø, faciliteter og ressourcer Ansøgerens faciliteter og ressourcer på udbudsstedet, herunder stamlokale, grupperum og bibliotek, vurderes at være tilstrækkelige til at dække de behov der vil være i forbindelse med udbuddet. Ansøgeren har redegjort for at der på udbudsstedet er et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø i form af relevante underviserkompetencer inden for human resources og en række udbud af erhvervsakademiuddannelser. Profilforløb i human resources ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) 7

10 Kvalitetssikring Ansøgeren har på tilfredsstillende vis redegjort for at udbudsstedet har et systematisk kvalitetssikringssystem som det nye udbud vil være omfattet af. Kvalitetssikringssystemet inddrager eksterne og interne interessenter bl.a. i forbindelse med løbende evalueringer og tilfredshedsundersøgelser. Profilforløb i human resources ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) 8

11 3 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1. Efterspørgsel og aftagerkontakt Vurdering Der er behov for uddannelsesudbuddets dimittender på arbejdsmarkedet, og udbuddet baserer sig på dialog med aftagere og andre relevante interessenter om behov på arbejdsmarkedet og behovsudviklingen. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der er foretaget en vurdering af det aktuelle og fremtidige behov for uddannelsesudbuddet inden for det geografiske område, udbuddet tænkes at dække. Behovsvurderingen skal basere sig på tilgængelig statistik, og foreliggende relevante undersøgelser skal inddrages, 2) at aftagere og relevante interessenter fremadrettet vil blive inddraget på en hensigtsmæssig måde med henblik på løbende at sikre viden om udbuddets relevans. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Det geografiske område hvori udbuddet tænkes at dække arbejdsmarkedets behov, oplyses som Vejle Kommune, Fredericia Kommune, Billund Kommune der i øvrigt dækkes af Erhvervsakademiet Lillebælt. Ansøgeren har belyst behovet for kompetencer inden for human resources i det geografiske område ved hjælp af en oversigt over antallet af virksomheder i området og en regional erhvervsudviklingsstrategi for udarbejdet af Vækstforum for Region Syddanmark. Ansøgeren tager desuden udgangspunkt i Det Danske Ledelsesbarometer 2008, som er en landsdækkende undersøgelse blandt ledere udviklet af Lederne og Handelshøjskolen Aarhus Universitet. Ifølge ansøgeren indikerer Det Danske Ledelsesbarometer at der inden for en række ledelsesopgaver i udbuddets geografiske dækningsområde er behov for at professionalisere håndteringen af opgaver inden for human resources og kompetenceudviklingsprocesser. Ekspertpanelet vurderer at det er en svaghed ved ansøgningen at der ikke redegøres mere specifikt for erhvervssigtet og udbuddets primære målgrupper. Ekspertpanelet vurderer dog at ansøgeren, i lyset af uddannelsens generelle erhvervs- og professionssigte, har foretaget en vurdering af aktuelle og fremtidige behov for uddannelsen inden for det geografiske område og i tilstrækkelig grad sandsynliggjort at der er potentielle aftagervirksomheder i området. Ansøgeren har opstillet klare mål for Erhvervsakademiet Lillebælts samarbejde med erhvervslivet, som det ansøgte udbud vil blive omfattet af. Bl.a. vil repræsentanter fra virksomheder deltage i justering af uddannelser, ligesom der gennemføres evalueringer af erhvervslivets grad af tilfredshed med de dimitterendes kvalifikationer. Ansøgeren har desuden opstillet initiativer der skal sikre at målene for samarbejdet mellem Erhvervsakademiet Lillebælt og erhvervslivet opfyldes. Profilforløb i human resources ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) 9

12 Ansøgeren redegør ligeledes for at der vil blive nedsat et advisory board bestående af medlemmer der er udpeget af fire forskellige fora som repræsenterer henholdsvis it-branchen, transportbranchen, fødevarebranchen, detailhandelsbranchen og Vejle Erhvervsudvikling. Desuden vil ansøgeren invitere University College Lillebælt til at deltage i dette advisory board. Ekspertpanelet vurderer at redegørelsen for inddragelsen af aftagere er meget generel, men at ansøgeren i tilstrækkelig grad har redegjort for at aftagere og relevante interessenter fremadrettet vil blive inddraget med henblik på at sikre viden om udbuddets relevans. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 1 (spørgsmål 1-4) samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Udkast til Studieordning for Akademiuddannelsen i HR Særkørsel på Lillebælt-området af Det Danske Ledelsesbarometer 2008 Notat fra Ledernes Hovedorganisation Region Syddanmark Erhvervsudviklingsstrategi pp Regional udvikling Uddannelses- og læringsstrategi pp. 11 (D,E), 15 (A), 16 (B), 20 (D,E) Notat fra Ledernes Hovedorganisation. Profilforløb i human resources ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) 10

13 Kriterium 2. Praktikpladser Vurdering Der er tilstrækkelige relevante praktikpladser. Ansøger skal for udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser redegøre for og dokumentere, at institutionen kan tilvejebringe de fornødne praktikpladser, herunder skal der være redegjort for behovet for praktikpladser. Ikke relevant. Profilforløb i human resources ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) 11

14 Kriterium 3. Tilrettelæggelse Vurdering Udbuddet er i overensstemmelse med uddannelsens mål for læringsudbytte. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at udbuddets tilrettelæggelse er hensigtsmæssig, så de studerende kan nå de mål for læringsudbytte, som er fastlagt for uddannelsen, 2) at de studerende vil have mulighed for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren har fremlagt et udkast til en studieordning og redegjort for tilrettelæggelsen af udbuddet på tilfredsstillende vis, men ekspertpanelet vurderer dog at det er en svaghed ved ansøgningen at ansøgeren ikke redegør nærmere for overvejelserne bag tilrettelæggelsen. Ansøgeren har desuden redegjort for at der vil blive anvendt varierende undervisnings- og arbejdsformer, herunder forelæsninger, casestudier, projektarbejde m.m., og at de studerendes relevante erhvervserfaringer vil blive inddraget i undervisningen. Ekspertpanelet vurderer det positivt at de studerendes egne erhvervserfaringer gennem cases fra deres arbejdspladser i høj grad inddrages. Det vurderes desuden positivt at der tages udgangspunkt i den enkelte studerendes forudgående kompetencer og erfaringer. Samlet set vurderer ekspertpanelet at udbuddets tilrettelæggelse er hensigtsmæssig, og at ansøgeren på tilfredsstillende vis har redegjort for sit pædagogiske udgangspunkt hvor praksis og teori kobles sammen ved anvendelse af erfaringsbaseret læring. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 3 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Udkast til Studieordning for Akademiuddannelsen i HR. Profilforløb i human resources ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) 12

15 Kriterium 4. Videngrundlag Vurdering Uddannelsen udbydes på et videngrundlag, der er karakteriseret ved erhvervs- eller professionsbasering samt udviklingsbasering. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at uddannelsesudbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om centrale tendenser fra de beskæftigelsesområder, som udbuddet retter sig mod, 2) at udbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om relevant forsøgs- og udviklingsarbejde og aktuelle resultater fra relevante forskningsfelter. Kriteriet er ikke opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren redegør for at ny viden om centrale tendenser fra de relevante beskæftigelsesområder vil tilgå undervisningen gennem inddragelse af aftagere som gæstelærere og gennem dimittendmøder. På disse møder vil tidligere studerende dele deres indsigt i relevansen af uddannelsen og dens brugbarhed i praksis med studerende, undervisere og ledelse. Derudover vil det tidligere nævnte advisory board også sikre at viden fra aftagerne bliver inddraget i uddannelsen. Ligeledes redegør ansøgeren for at underviserne varetager kursusaktiviteter i private og offentlige virksomheder, hvilket ifølge ansøgeren vil understøtte at ny viden og indsigt i nye metoder på området tilgår uddannelsen. Ekspertpanelet vurderer at ansøgeren med ovenstående har redegjort for at udbuddet i tilstrækkelig grad vil basere sig på ny viden om centrale tendenser fra beskæftigelsesområdet. I ansøgningen nævner ansøgeren at der er etableret et samarbejde med University College Lillebælt. Af den samarbejdsaftale ansøgeren har fremsendt, fremgår det at samarbejdet omhandler en række uddannelser, men profilforløb i human resources eller andre uddannelser inden for human resources er dog ikke nævnt. Ekspertpanelet vurderer at det er en væsentlig svaghed at der ikke redegøres for hvordan denne samarbejdsaftale er relevant for udbuddet. Ansøgeren forventer at der ( ) via samarbejdsaftalen sikres den fornødne indsigt og udtaleret omkring udbuddet, men uddyber ikke hvordan samarbejdsaftalen vil sikre at udviklingsbaseret viden tilgår udbuddet. Desuden nævner ansøgeren at der gennem kontakt og samarbejde med forskningsinstitutioner vil tilgå udbuddet viden. Ekspertpanelet vurderer at det er en svaghed at ansøgeren ikke redegør for hvilke forskningsinstitutioner der er tale om, og det ikke fremgår af ansøgningen om kontakten og samarbejdet er etableret, og hvad samarbejdet omhandler. Ansøgeren nævner desuden at udbuddet vil blive tilført udviklingsbaseret viden via underviseres deltagelse i konferencer og netværk og ved at arrangere eksterne oplæg for de studerende, men ansøgningen oplyser ikke yderligere om disse aktiviteter. Ekspertpanelet vurderer at det er en svaghed ved ansøgningen at det ikke fremgår mere konkret hvilke aktiviteter der vil være relevante og hvordan disse tænkes sat ind i en ramme eller systematiseret. Samlet betragtet vurderer ekspertpanelet at ansøgeren ikke har sandsynliggjort at uddannelsen vil udbydes på et videngrundlag, der er karakteriseret ved erhvervs- eller professionsbasering samt udviklingsbasering, idet udbuddet ikke i tilstrækkelig grad vil bygge på viden der er baseret på forsøgs- og udviklingsarbejde og forskning Profilforløb i human resources ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) 13

16 Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 4 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Samarbejdsaftale med University College Lillebælt (UCL) Notat fra Ledernes Hovedorganisation Regional udvikling Uddannelses- og læringsstrategi pp 11 (D,E), 15 (A), 16 (B), 20 (D,E). Profilforløb i human resources ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) 14

17 Kriterium 5. Fagligt miljø Vurdering Uddannelsesudbuddet understøttes af et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der allerede er et relevant fagligt miljø på udbudsstedet i form af relevante beslægtede uddannelser, eller 2) at der er en plan, som sandsynliggør, at et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø kan og vil blive tilvejebragt. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Udbuddet vil blive placeret på Vejle Handelsskole hvor der udbydes otte erhvervsakademiuddannelser, herunder en ledelsesuddannelse. Ansøgeren redegør desuden for at otte undervisere med kompetencer inden for human resources er tilknyttet udbudsstedet. Ekspertpanelet vurderer at ansøgeren i tilstrækkelig grad har sandsynliggjort at der på udbudsstedet er et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 5 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Oversigt over undervisere. Profilforløb i human resources ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) 15

18 Kriterium 6. Faciliteter og ressourcer Vurdering De fysiske faciliteter og materielle ressourcer på udbudsstedet er tilstrækkelige til, at uddannelsesudbuddet kan gennemføres i overensstemmelse med mål for læringsudbyttet. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) hvilke faciliteter og ressourcer, der er nødvendige for, at de studerende kan realisere mål for læringsudbyttet (kan fx omfatte bibliotek, it-udstyr, lokaler, apparatur, materialer og redskaber), 2) at disse faciliteter og ressourcer er til stede på udbudsstedet. Hvis ikke, skal der fremlægges en hensigtsmæssig plan for, hvordan disse vil blive tilvejebragt. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ekspertpanelet vurderer at udbudsstedet råder over de fornødne faciliteter, herunder adgang til internet og mulighed for at booke grupperum. Det vurderes positivt at alle hold har et stamlokale, ligesom det vurderes positivt at der er indgået samarbejdsaftaler med Syddansk Universitet der giver udbudsstedet mulighed for at få tilsendt fagbøger fra universitetet. Desuden vurderes det positivt at der på udbudsstedet er et bibliotek med specialuddannet personale, og at alle studerende får mulighed for at gennemgå et kursus i anvendelse af bibliotekssystemets søgefunktioner. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 6 samt supplerende dokumentation. Profilforløb i human resources ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) 16

19 Kriterium 7. Kvalitetssikring Vurdering Der vil blive arbejdet systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, at institutionen systematisk gennemfører aktiviteter med henblik på kvalitetssikring og -udvikling og i den forbindelse inddrager eksterne og interne interessenter, og at udbuddet vil blive kvalitetssikret som en del heraf. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Udbuddet vil blive integreret i et kvalitetsårshjul der vil sikre en løbende systematisk kvalitetssikring. I kvalitetsårshjulet indgår systematiske selvevalueringer der inddrager studerende og undervisere, og systematiske censorindberetninger. Derudover indgår der i kvalitetssikringen også tilfredshedsundersøgelser blandt virksomheder. Der udarbejdes opfølgningsplaner i dialog med aftagere, studerende og medarbejdere. Desuden giver uddannelsesudvalget for de merkantile uddannelser og de fire fora (se kriterium 1) ifølge ansøgeren input til kvalitetssikring af uddannelsen. Ansøgeren har som dokumentation vedlagt en skitsering af kvalitetsårshjulet som dog er meget summarisk, og det vurderes derfor som en svaghed ved ansøgningen at de skitserede aktiviteter ikke er mere specifikt uddybet. Ekspertpanelet vurderer dog at der på tilfredsstillende vis er redegjort for at udbuddet vil blive omfattet af et kvalitetssikringssystem der inddrager både eksterne og interne interessenter, og som kan sikre og udvikle kvaliteten af uddannelsen. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 7 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Kvalitetsårshjul for Videregående uddannelser. Profilforløb i human resources ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) 17

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0116 DANMARKS

Læs mere

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober

Læs mere

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 18. november 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i beskæftigelse.

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 18. november 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i beskæftigelse. Professionshøjskolen Metropol Att.: Udviklingsleder Lise Jordahn Sendt pr. e-mail: lijo@phmetropol.dk info@phmetropol.dk Akkreditering af nyt profilforløb i beskæftigelse Akkrediteringsrådet har på rådsmødet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Læs mere

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness. Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.dk Betinget positiv akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkreditering - hvorfor og hvordan?

Akkreditering - hvorfor og hvordan? Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark. Akkreditering anno 2012 Side 2 Danske universitetsuddannelser skal være i verdensklasse. Danmark skal kunne imødekomme kravet

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Den militære diplomuddannelse, Forsvarsakademiet Side 2 Den militære diplomuddannelse Forsvarsakademiet 14/017062

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i byggeledelse Kandidatuddannelsen

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole 2004 Indstilling i forbindelse

Læs mere

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET

MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2015 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2015 Publikationen er

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af forsvarsministeren (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. (Ændringer

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET Kandidatuddannelse i immunologi og inflammation Københavns Universitet Side 2 Kandidatuddannelse

Læs mere