Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven"

Transkript

1 Til lovforslag nr. L 29 Folketinget Skatteudvalget (L 29 - bilag 41) (Offentligt) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. november 2003 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven (Afskaffelse af kapitalforklaringen) [af skatteministeren (Svend Erik Hovmand)] 1. Ændringsforslag Der er stillet 4 ændringsforslag til lovforslaget. Skatteministeren har stillet ændringsforslag nr. 3. Socialdemokratiets medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslagene nr. 1, 2 og Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 9. oktober 2003 og var til 1. behandling den 21. oktober Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget. Møder Udvalget har behandlet lovforslaget i 4 møder. Høring Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og skatteministeren sendte den 22. august 2003 dette udkast til udvalget, jf. folketingsåret , alm. del - bilag 539. Den 9. oktober 2003 sendte skatteministeren de indkomne høringssvar til udvalget. Lovforslagets administrative konsekvenser er blevet vurderet af Økonomi- og Erhvervsministeriets Fokuspanel. Skatteministeren sendte den 17. oktober 2003 notat med Fokuspanelets konklusioner og anbefalinger og den 21. oktober 2003 Fokuspanelets rapport til udvalget. Skriftlige henvendelser Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra: Alternativ Revision, Finansrådet og Skatterevisorforeningen Foreningen Registrerede Revisorer. Skatteministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser. Deputationer Endvidere har Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget.

2 2 Spørgsmål Udvalget har stillet 47 spørgsmål til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. 3. Indstillinger og politiske bemærkninger Et flertal i udvalget (V, DF, KF og RV) indstiller lovforslaget til vedtagelse med det af skatteministeren under nr. 3 stillede ændringsforslag. Flertallet vil stemme imod de af et mindretal under nr. 1, 2 og 4 stillede ændringsforslag. Venstres, Det Konservative Folkepartis og Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget bemærker følgende: Med afskaffelsen af pligten til at udarbejde og indlevere kapitalforklaringer imødekommer regeringen et større antal udtrykte ønsker om forenkling og afbureaukratisering af en del af skattesystemet. Med lovændringen gøres der således op med en del af tidligere tiders byrder pålagt alle lovlydige virksomheder. Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti vender sig imod det princip, at alle skal kontrolleres, blot fordi et fåtal ikke formår at holde sig loven efterrettelig. De skatteydere, som har orden i papirerne, skal ikke bøde for dem, der ikke har det. Udgangspunktet for Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti er, at myndighederne skal have tillid til borgerne, og når tilliden er berettiget, formindskes kontrolindsatsen. Omvendt medfører lovændringen ikke efterladenhed over for de brodne kar. Skattemyndighederne er på forhånd i besiddelse af en lang række oplysninger om borgernes økonomiske forhold. Når myndighederne på dette grundlag får anledning til konkret mistanke om overtrædelser, kan de efter lovforslaget i videre omfang end hidtil kræve yderligere dokumentation af den enkelte skatteyders økonomiske forhold og herefter skærpe kontrolindsatsen. Lovforslaget letter således byrderne for de lovlydige og skærper vilkårene for resten. Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti har med tilfredshed noteret sig, at lovforslaget er blevet positivt modtaget af den alt overvejende del af de høringsberettigede parter, herunder Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, der specielt fremhæver, at der er tale om en velkommen lempelse, og at der fortsat er tilstrækkelige muligheder for at indhente yderligere formueoplysninger, så kontrolopgaven fortsat kan varetages fuldt tilfredsstillende. Et mindretal i udvalget (S, SF og EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af et mindretal under nr. 1, 2 og 4 stillede ændringsforslag. Såfremt disse ændringsforslag ikke vedtages, vil mindretallet ved 3. behandling stemme imod lovforslaget. Mindretallet vil stemme hverken for eller imod det af skatteministeren under nr. 3 stillede ændringsforslag. Socialdemokratiets medlemmer af udvalget bemærker følgende: Regeringens skattepolitik er efterhånden udtryk for et fast mønster. Det handler primært om at underminere de offentlige indtægter, så presset i retning af nedskæringer i den offentlige velfærdsservice øges og vejen mod minimalstaten åbnes. Det sker gennem ufinansierede skattelettelser og skattestop, som samtidig skævvrider skattesystemet og begunstiger de velbjærgede. Der åbnes det ene skattehul efter det andet, og helt bevidst undlader regeringen at lukke de huller, der er konstateret, med store tab for de offentlige indtægter til følge. Selv regeringens egne embedsmænd har senest i rapporten om beskatning af personalegoder/naturalieydelser påpeget, at udviklingen efterhånden truer med at belaste finanspolitikkens holdbarhed i relation til 2010-planen.

3 3 Herudover gennemfører regeringen en målrettet svækkelse af kontrol- og ligningsindsatsen dels gennem massive afskedigelser i Told&Skat og dels gennem svækkelse eller afskaffelse af de nødvendige kontrolinstrumenter. Taberen er den ærlige skatteyder og de virksomheder, der har orden i tingene. Afskaffelse af kapitalforklaringen vil således ikke skabe administrative lettelser for de mange virksomheder, der har orden i sagerne. Her udarbejdes kapitalforklaringen under alle omstændigheder som led i revisionens almindelige arbejde, ligesom bankerne som regel kræver en kapitalforklaring i forbindelse med låneansøgning, jf. høringssvar fra skatterevisorerne, de registrerede revisorer og Finansrådet. Men afskaffelse af kapitalforklaringen vil gøre det vanskeligere at opdage sort økonomi og økonomisk kriminalitet, og det er ikke under udvalgsarbejdet blevet godtgjort, hvorfor skatteministeren har bremset det arbejde, der var igangsat i en arbejdsgruppe under Told&Skat med deltagelse af revisororganisationerne, og som netop skulle se på en forenkling af kapitalforklaringen. Socialdemokratiet afviser imidlertid ikke, at der kan foretages fornuftige forenklinger i de eksisterende regler om indsendelse af kapitalforklaring, men vi er af den opfattelse, at en generel afskaffelse af kapitalforklaringen er for vidtgående en foranstaltning i forhold til det mål, der forfølges med lovforslaget. Derfor har vi stillet ændringsforslag, der fritager nogle ganske bestemte grupper, nemlig (1) hovedaktionærer med små aktieposter, og som kun er hovedaktionærer i kraft af familiens aktiebesiddelser, (2) lønmodtagere, der har bivirksomhed, og hvor omsætningen er under momsgrænsen, og (3) lønmodtagere, der ejer udlejningsejendomme. Vi mener i tråd med flere høringssvar at dette forslag vil opfylde målet om forenklinger uden at svække kontrolinstrumenterne og åbne for mere skattesnyd og sort økonomi. Såfremt Socialdemokratiets ændringsforslag vedtages, kan vi stemme for lovforslaget. Hvis ikke stemmer vi imod. Socialistisk Folkepartis medlem af udvalget finder, at skatteministeren med lovforslaget skaber endnu et klart hul i skattelovgivningen. De fleste skatteydere med ordnede skattemæssige forhold udarbejder alligevel en kapitalforklaring, og det er netop blandt de, der ikke udarbejder forklaringen, at der er særlig grund til en kontrolindsats. Derfor vil lovforslaget tilføje arbejdet med at sikre en retmæssig skattebetaling fra skatteyderne et alvorligt handicap. Endvidere finder SF det højst kritisabelt, at ministeren har afbrudt et igangværende udvalgsarbejde om reform af kapitalforklaringen og fejlagtigt har givet Folketinget det indtryk, at flere af de i arbejdet deltagende organisationer har bakket op om lovændringen. Endelig finder SF det uacceptabelt, at den virksomhedspanelundersøgelse, der referes til i lovforslaget, tilsyneladende har været foretaget på et andet grundlag end det, der refereres til i bemærkningerne. SF kan på ovennævnte baggrund støtte Socialdemokratiets ændringsforslag til lovforslaget. Enhedslistens medlem af udvalget bemærker, at dette lovforslag ifølge skatteministeren er et led i regeringens skattejagt på regler. Man kunne imidlertid lige så godt kalde dette lovforslag et led i regeringens lange række af forslag, som tvinger offentligt ansatte til at bruge mere tid på bureaukrati eller et led i regeringens mange tiltag, som skal gøre det lettere at snyde i skat. Det virker derfor ikke holdbart, når skatteministeren i bemærkningerne til lovforslaget skriver, at det ikke vil koste det offentlige penge. Bare i Københavns Kommune forventer man, at en effektiv

4 4 kontrol i forlængelse af en vedtagelse af denne lov vil føre til et merforbrug på 8-9 ansatte. Dette lovforslag vil altså enten føre til, at det bliver nemmere at snyde i skat og begå anden økonomisk kriminalitet uden at blive opdaget, eller at der skal bruges flere penge på kontrol. Det mest sandsynlige er, at det vil have begge konsekvenser. Da regeringens politik jo generelt blokerer for, at der afsættes flere penge til kontrol af erhvervslivets skattebetaling, vil dette lovforslag også generelt føre til en dårligere skattekontrol. De svar, ministeren har givet under udvalgsbehandlingen, bekræfter denne vurdering. Så nu fosser pengene igen ud af statskassen. Enhedslisten medvirker gerne til at lette de administrative byrder for mindre erhvervsdrivende. Dette skal imidlertid ske på et sagligt og forsvarligt grundlag. Derfor kan vi ikke forstå, hvorfor regeringen har et sådant hastværk. Hvorfor kan man ikke vente på, at den arbejdsgruppe bestående af de registrerede revisorer, de statsautoriserede revisorer, de kommunale skatterevisorer, Københavns Skatteforvaltning, Skatteministeriet og Told&Skat, der netop skulle se på skatteforenklinger som dette, får afleveret sin rapport. Ministerens svar på spørgsmål til dette forhold under udvalgsarbejdet viser, at ministeren i sin iver for hurtigt at udføre erhvervslivets mindste ønsker, er villig til at se bort fra ethvert sagligt hensyn. Enhedslisten kan altså ikke støtte dette lovforslag, fordi det vil føre til mere sort arbejde og mere økonomisk kriminalitet. Socialdemokratiets ændringsforslag vil fjerne disse negative konsekvenser af lovforslaget og til gengæld sikre fornuftige og rimelige forenklinger. Derfor stemmer Enhedslisten for disse ændringsforslag og kan stemme for det samlede lovforslag, hvis disse ændringsforslag vedtages. Hvis ikke, stemmer Enhedslisten imod. Et andet mindretal i udvalget (KD) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af et mindretal under nr. 1, 2 og 4 stillede ændringsforslag. Såfremt disse ændringsforslag ikke vedtages, vil mindretallet ved 3. behandling stemme imod lovforslaget. Mindretallet vil stemme for det af ministeren under nr. 3 stillede ændringsforslag. Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. 4. Ændringsforslag med bemærkninger Æ n d r i n g s f o r s l a g Af et mindretal (S), tiltrådt af et mindretal (SF, EL og KD): Til titlen 1) Undertitlen affattes således:»(forenklinger, justeringer m.v. samt administrativ afskaffelse af kapitalforklaringen for udvalgte grupper af skattepligtige)«. [Konsekvensændring af lovforslagets undertitel] Til 1

5 5 2) Nr. 1, 4, 5, 6 og 9 udgår. [De gældende regler om kapitalforklaring fastholdes] Af skatteministeren, tiltrådt af et flertal (V, DF, KF, RV og KD): 3) Efter nr. 1 indsættes som nyt nummer:»01. I 2, stk. 3, 2. pkt., ændres» 3, stk. 2, 2. pkt.«til:» 3, stk. 1, 2. pkt.««[redaktionel ændring] Af et mindretal (S), tiltrådt af et mindretal (SF, EL og KD): 4) Nr. 2 affattes således:»2. 3, stk. 1, affattes således:»skatteministeren kan efter indstilling fra Ligningsrådet bestemme, at grupper af skattepligtige fysiske personer, der ikke er bogførings- eller regnskabspligtige, årligt skal udarbejde en kapitalforklaring.««[omformulering som konsekvens af ændringsforslag nr. 2] B e m æ r k n i n g e r Til nr. 1, 2 og 4 Formålet med ændringsforslagene er at fjerne de dele af lovforslaget, som indebærer en generel afskaffelse af kapitalforklaringen. Samtidig ønsker Socialdemokratiet at de muligheder, der allerede efter de gældende regler findes i»mindstekravsbekendtgørelsen«, jf. Bekendtgørelse nr af 17. december 1999 om skattemæssige krav til regnskab, og hvorefter Told- og Skattestyrelsen kan undtage enkelte eller grupper af skattepligtige fra reglerne i bekendtgørelsen, helt konkret udnyttes til at fritage følgende grupper af skattepligtige fra at skulle afgive kapitalforklaring: a) Hovedaktionærer med små aktieposter, og som kun er hovedaktionærer i kraft af familiens aktiebesiddelser, b) lønmodtagere, der har bivirksomhed og hvor omsætningen er under momsgrænsen, og c) lønmodtagere, der ejer udlejningsejendomme. Det er Socialdemokratiets opfattelse, at en generel afskaffelse af kapitalforklaringen er for vidtgående en foranstaltning i forhold til det mål, der forfølges med lovforslaget. En helt generel afskaffelse af kapitalforklaringen indebærer en række ulemper eller risikomomenter, som Socialdemokratiet finder for tungtvejende i forhold til den administrative lettelse, som efter ministeriets skøn opnås med forslaget. Under lovforslagets høringsfase og under udvalgsbehandlingen i Folketinget er der således fra flere sider, f.eks. fra skatterevisorside, blevet rejst berettiget tvivl bl.a. om, hvorvidt lovforslaget risikerer at åbne op for sort arbejde og økonomisk kriminalitet, hvorvidt lovforslaget giver de forudsatte administrative lettelser og om, at lovforslaget risikerer at svække kontrolindsat-

6 6 sen betydeligt. Socialdemokratiet ønsker ikke at»spille hasard«med et velfungerende kontrolsystem for at imødekomme nogle få grupper af skattepligtige, idet der henses til, at de grupper af skattepligtige, der i forvejen har orden i sagerne, netop ikke vil opleve de administrative lettelser, som er bebudet, idet disse virksomheders revisor alligevel vil skulle afstemme regnskabet med en kapitalforklaring for at opfylde de nuværende krav til god revisionsskik. Samtidig ønsker Socialdemokratiet dog at bibeholde de elementer i det fremsatte lovforslag, der er generelle forenklingstiltag, og som indebærer justering eller ophævelse af gældende bestemmelser, der ikke længere har nogen praktisk betydning. Dette gælder således lovforslagets 1, nr. 3, 7, 8 og 10, og ligeledes lovforslagets 1, nr. 2, der som konsekvens heraf er omformuleret med ændringsforslaget under nr. 4. Til nr. 3 Det stillede ændringsforslag er alene af redaktionel karakter. Lars Christian Lilleholt (V) Peter Christensen (V) Freddy Dam (V) Kristian Jensen (V) nfmd. Mikkel Dencker (DF) Colette L. Brix (DF) Charlotte Dyremose (KF) Else Theill Sørensen (KF) Jann Sjursen (KD) Erik Mortensen (S) Henrik Sass Larsen (S) Jacob Buksti (S) Jens Peter Vernersen (S) fmd. Sophie Hæstorp Andersen (S) Morten Homann (SF) Anders Samuelsen (RV) Pernille Rosenkrantz-Theil (EL) Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut havde ikke medlemmer i udvalget. Folketingets sammensætning Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 55 * Enhedslisten (EL) 4 Socialdemokratiet (S) 52 Kristendemokraterne (KD) 4 Dansk Folkeparti (DF) 22 Tjóðveldisflokkurin (TF) 1 Det Konservative Folkeparti (KF) 16 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Socialistisk Folkeparti (SF) 12 Siumut (SIU) 1 Det Radikale Venstre (RV) 9 Uden for folketingsgrupperne (UFG) 2 * Heraf 1 medlem valgt på Færøerne

7 7 Bilag 1 Oversigt over bilag vedrørende L 29 Bilagsnr. Titel 1 Høringssvar, 2 Notat af 10/10-03 med Økonomi- og Erhvervsministeriets Fokuspanels vurdering af de administrative konsekvenser ved en afskaffelse af kapitalforklaringen, 3 Henvendelse af 17/10-03 fra Skatterevisorforeningen SRF - Foreningen Registrerede Revisorer FRR 4 Spm. 1 om kommentar til henvendelse af 17/10-03 fra Skatterivisorforeningen SRF - Foreningen Registrerede Rivisorer FRR, 5 Oversendelse af Fokuspanelets rapport til orientering 6 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 7 Spm. 2, om det kan bekræftes, at lovkravet ikke er til besvær, Spm. 3, om det ud fra kontrolsynspunkt er mindre vigtigt for myndighederne at få kapitalforklaring, Spm. 4 om antallet af skatteydere, der ikke udarbejder egentlig regnskab, Spm. 5 om uregelmæssig udarbejdelse af kapitalerklæringer, Spm. 6, om loven pålægger besvær for dem, der ikke har orden i tingene, Spm. 7 om viderendelse af overvejelser foretaget af arbejdsgruppen vedrørende revision af kapitalforklaringen, spm. 8 om frist for skatteydere, der skal indsende formueoplysninger, spm. 9 om administrative byrder for de virksomheder, som undlader kapitalforklaring, Spm. 10 om en oversigt over kommissorium for og sammensætning af det udvalg, der arbejdede med reform af kapitalforklaringen, Spm. 11 om årsagen til nedsættelse af det pågældende udvalg, Spm. 12 om årsagerne til sammensætning af det pågældende udvalg, Spm. 13 om afskaffelse af kapitalforklaringen, samt hvornår beslutning om nedsættelse af udvalget, der arbejdede med kapitalforklaringen, blev truffet, 8 Spm. 14, om skattepligtige skal oplyse privat udlån og tilgodehavende, Spm. 15 om nødvendigheden af udarbejdelsen af en fuldstændig kapitalforklaring,

8 8 Bilagsnr. Titel Spm. 16 om, hvor ofte at de lokale skattemyndigheder vil anmode om kapitalforklaring inkl. privat formue, Spm. 17 om merarbejde for de kommunale skattemyndigheder i forbindelse med kapitalforklaring, Spm. 18 om, at visse erhvervsdrivende kan undlade at lave kapitalforklaring indeholdende privat formue, Spm. 19 om antallet af henvendelser vedrørende undladelse af at lave kapitalforklaring indeholdende privat formue, Spm. 20 om antallet af virksomheder uden revisorbistand, Spm. 21, om lovforslaget vil få betydning ved en sags afgørelse ved domstolene, Spm. 22 om indhentelse af kapitalforklaringer, Spm. 23 om en rapport fra det nedsatte udvalg angående forenkling af kapitalforklaring, Spm. 24 om kommentar til bemærkningerne i lovforslaget, 9 Spm. 25, om lovforslaget ikke vil føre til tab i skatteindtægt, Spm. 26 om, hvordan lovforslaget kan gennemføres uden at kræve ansættelse af flere offentlige medarbejdere, Spm. 27, om lovforslaget ikke kan vente, til arbejdsgruppen får afleveret sin rapport, Spm. 28 om kommentar til de forslag til forenklinger, som er fremsat af Foreningen For Registrerede Revisorer og Københavns Kommune i deres høringssvar, 10 Svar på spm. 15 om nødvendigheden af udarbejdelsen af en fuldstændig kapitalforklaring, Svar på spm. 16 om hvor ofte, at de lokale skattemyndigheder vil anmode om kapitalforklaring inkl. privat formue, Svar på spm. 18 om at visse erhvervsdrivende kan undlade at lave kapitalforklaring indeholdende privat formue, Svar på spm. 19 om antallet af henvendelser vedrørende at undlade at lave kapitalforklaring indeholdende privat formue, Svar på spm. 21 om lovforslaget vil få betydning ved en sags afgørelse ved domstolene, Svar på spm. 24 om kommentar til bemærkningerne i lovforslaget, fra skatteministeren 11 Svar på spm. 25 om lovforslaget ikke vil føre tab i skatteindtægt, fra skatteministeren Svar på spm. 27 om lovforslaget ikke kan vente til arbejdsgruppen får afleveret sin rapport, Svar på spm. 28 om kommentar til de forslag til forenklinger, som er fremsat af Foreningen For Registrerede Revisorer og Københavns Kommune i deres høringssvar,

9 9 Bilagsnr. Titel 12 Ændringsforslag, udkast til betænkning 14 Spm. 29 om uddybning af svaret på spm. 19, jf. L 29 - bilag 10, til skatteministeren Spm. 30 om, hvorfor ministeren ikke nøjes med at undtage mindre virksomheder, når det anbefales af statsautoriserede revisorer, de registrerede revisorer og skatterevisorforeningen, 15 Spm. 31 om, hvilket arbejde ligningsmedarbejderen skal foretage for at konstatere, om der er et kontrolbehov, Spm. 32 om ligningsmyndighedens tidsforbrug til vurdering af, om sagen er kontrolegnet m.v., 16 Svar på spm. 1 om kommentar til henvendelse af 17/10-03 fra Skatterivisorforeningen SRF - Foreningen Registrerede Rivisorer FRR, fra skatteministeren 17 Svar på spm. 2, om det kan bekræftes, at lovkravet ikke er til besvær, Svar på spm. 3, om det ud fra kontrolsynspunkt er mindre vigtigt for myndighederne at få kapitalforklaring, Svar på spm. 5 om uregelmæssig udarbejdelse af kapitalerklæringer, Svar på spm. 6, om loven pålægger besvær for dem, der ikke har orden i tingene, Svar på spm. 7 om viderendelse af overvejelser foretaget af arbejdsgruppen vedrørende revision af kapitalforklaringen, Svar på spm. 8 om frist for skatteydere, der skal indsende formueoplysninger, Svar på spm. 9 om administrative byrder for de virksomheder, som undlader kapitalforklaring, Svar på spm. 13 om afskaffelse af kapitalforklaringen, samt hvornår beslutning om nedsættelse af udvalget, der arbejdede med kapitalforklaringen, blev truffet, 18 Svar på spm. 14, om skattepligtige skal oplyse privat udlån og tilgodehavende, Svar på spm. 17 om merarbejde for de kommunale skattemyndigheder i forbindelse med kapitalforklaring, Svar på spm. 20 om antallet af virksomheder uden revisorbistand, fra skatteministeren Svar på spm. 22 om indhentelse af kapitalforklaringer, Svar på spm. 23 om en rapport fra det nedsatte udvalg angående forenkling af kapitalforklaring, 19 Svar på spm. 26 om, hvordan lovforslaget kan gennemføres uden at kræve ansættelse af flere offentlige medarbejdere, 20 Svar på spm. 4 om antallet af skatteydere, der ikke udarbejder egentlig regnskab,

10 10 Bilagsnr. Titel Svar på spm. 10 om en oversigt over kommissorium for og sammensætning af det udvalg, der arbejdede med reform af kapitalforklaringen, Svar på spm. 11 om årsagen til nedsættelse af det pågældende udvalg, Svar på spm. 12 om årsagerne til sammensætning af det pågældende udvalg, 21 Svar på spm. 31 om, hvilket arbejde ligningsmedarbejderen skal foretage for at konstatere, om der er et kontrolbehov, Svar på spm. 32 om ligningsmyndighedens tidsforbrug til vurdering af, om sagen er kontrolegnet m.v., 22 Svar på spm. 29 om uddybning af svaret på spm. 19, jf. L 29 - bilag 10, Svar på spm. 30 om, hvorfor ministeren ikke nøjes med at undtage mindre virksomheder, når det anbefales af statsautoriserede revisorer, de registrerede revisorer og skatterevisorforeningen, 23 Spm. 33 om, at formuen skal opgives, hvis der ikke sker indberetning efter nogle forskellige paragraffer i skattekontrolloven, Spm. 34 om, hvorfor formueoplysninger ikke længere skal oplyses for erhvervsdrivende, Spm. 35, om der er tale om et erhvervsmæssigt lån, hvis der lånes kr. i udlandet til opstart af virksomheden, Spm. 36 om at give et bud på, hvor mange erhvervsdrivende der er, som ikke anvender revisor, jf. svaret på spm. 20, Spm. 37 om, at skattemyndighederne i henhold til ligningsplanen skal foretage kontrol i ca. 33 pct. af sagerne, 24 Henvendelse af 10/11-03 fra Finansrådet 25 Svar på spm. 33 om, at formuen skal opgives, hvis der ikke sker indberetning efter nogle forskellige paragraffer i skattekontrolloven, fra skatteministeren Svar på spm. 34 om, hvorfor formueoplysninger ikke længere skal oplyses for erhvervsdrivende, Svar på spm. 35, om der er tale om et erhvervsmæssigt lån, hvis der lånes kr. i udlandet til opstart af virksomheden, Svar på spm. 36 om at give et bud på, hvor mange erhvervsdrivende der er, som ikke anvender revisor, jf. svaret på spm. 20, Svar på spm. 37 om, at skattemyndighederne i henhold til ligningsplanen skal foretage kontrol i ca 33 pct. af sagerne, 26 Kommentar til henvendelse af 10/11-03 fra Finansrådet 27 Materiale udleveret under foretræde den 12/11-03 af Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

11 11 Bilagsnr. Titel 28 Spm. 38 om tidsforbrug i visiteringsfasen, Spm. 39 om, at virksomheder mener at kunne spare 5 timer årligt ved ikke at lave kapitalforklaring, Spm. 40 om, hvad den erhvervsdrivende sparer, Spm. 41 om at angive besparelsen for den erhvervsdrivende og merarbejdet for skattemyndighederne, 29 Spm. 42 om Fokuspanelets konklusioner skal ses i lyset af, at de er lavet på baggrund af det tidligere lovudkast, og at der efterfølgende er ændret i forudsætningerne, Spm. 43 om konklusion om, at oplysningerne om Fokuspanelets vurdering af besparelsen i forslaget på mellem 88 og 120 mio. kr, 30 Spm. 44 om antallet af enkeltmandsvirksomheder, Spm. 45 om der for hvert indkomstår foretages kontrol i 1/3 af sagerne, Spm. 46 om, hvorfor privat gæld ikke selvangives, når det følger af 1, stk. 1, 31 Spm. 47 om antal ansættelsesændringer, der foretages på baggrund af kapitalforklaringer, 32 Svar på spm. 38 om tidsforbrug i visiteringsfasen, Svar på spm. 39 om, at virksomheder mener at kunne spare 5 timer årligt ved ikke at lave kapitalforklaring, Svar på spm. 40 om, hvad den erhvervsdrivende sparer, Svar på spm. 41 om at angive besparelsen for den erhvervsdrivende og merarbejdet for skattemyndighederne, 33 Svar på spm. 42 om Fokuspanelets konklusioner skal ses i lyset af, at de er lavet på baggrund af det tidligere lovudkast, og at der efterfølgende er ændret i forudsætningerne, Svar på spm. 43 om konklusion om, at oplysningerne om Fokuspanelets vurdering af besparelsen i forslaget på mellem 88 og 120 mio. kr, 34 Svar på spm. 44 om antallet af enkeltmandsvirksomheder, Svar på spm. 45 om der for hvert indkomstår foretages kontrol i 1/3 af sagerne, Svar på spm. 46 om, hvorfor privat gæld ikke selvangives, når det følger af 1, stk. 1, 35 Svar på spm. 47 om antal ansættelsesændringer, der foretages på baggrund af kapitalforklaringer, 36 Kommentar til materiale udleveret under foretræde den 12/11-03 af Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen udkast til betænkning udkast til betænkning 39 Henvendelse af 18/11-03 fra Alternativ Revision

12 40 Kommentar til Henvendelse af 18/11-03 fra Alternativ Revision 12

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 180 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. december 2005 3. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Bilag 37 Offentligt Til lovforslag nr. L 42 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning.

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning. Til lovforslag nr. L 132 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsudvalget (2. samling) L 156 - Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. juni 2005 4. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.]

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 120 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på

Læs mere

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 00. april 2014 2. udkast

Læs mere

Folketingets sammensætning

Folketingets sammensætning Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) ((Udlandsstipendium

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl.

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl. Til beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om sociale klausuler om lærlinge og elever

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010. over Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af toldloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af toldloven Skatteudvalget 2010-11 L 31 Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 31 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af toldloven

Læs mere

Skatteudvalget L 201 - Bilag 20 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. maj 2009. Betænkning. over

Skatteudvalget L 201 - Bilag 20 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. maj 2009. Betænkning. over Skatteudvalget L 201 - Bilag 20 Offentligt Til lovforslag nr. L 201 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 14 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 16. marts 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 16. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede. Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede. Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 19. januar 2010 Betænkning over Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2009-10 L 113 Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 24. december 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 B 144 Bilag 7 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . juni 2011 2. udkast (Opdatering af

Læs mere

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 24 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 3. udkast (Nyt ændringsforslag nr. 11 fra skatteministeren, der erstatter tidligere oversendte

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011. Betænkning. over Til beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 128 af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteudvalget 2011-12 L 199 Bilag 24 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 6. september 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over Arbejdsmarkedsudvalget L 153 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Kim Andersen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) fmd. Marlene Harpsøe (DF)

Kim Andersen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) fmd. Marlene Harpsøe (DF) Til lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 19. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. Til lovforslag nr. L 211 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 29. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald Til lovforslag nr. L 138 Folketinget 2013-14 Tillægsbetænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 9. april 2014 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 80 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2012 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

L 200 Betænkning 1. Ændringsforslag 3. Indstillinger og politiske bemærkninger 2. Udvalgsarbejdet

L 200 Betænkning 1. Ændringsforslag 3. Indstillinger og politiske bemærkninger 2. Udvalgsarbejdet Til lovforslag nr. L 200 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Boligudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Læs mere

Udkast. Betænkning. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011.

Udkast. Betænkning. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011 Udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 29. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur

Læs mere

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med gratis og billig kollektiv trafik [af Pia Olsen (SF) m.fl.]

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med gratis og billig kollektiv trafik [af Pia Olsen (SF) m.fl.] Trafikudvalget B 54 - Bilag 7 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 54 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 10. maj 2007 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om forsøg

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 L 222 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. juni 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret. Til lovforslag nr. L 25 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret. Til lovforslag nr. L 25 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 25 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 2. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring Til lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

OMTRYK 2. andre aktører, bedre løbende kontrol og inddragelse af tilfredshedsundersøgelser

OMTRYK 2. andre aktører, bedre løbende kontrol og inddragelse af tilfredshedsundersøgelser Til lovforslag nr. L 71 Folketinget 2010-11 OMTRYK Fejl i bilagstabel Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2010 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 29. april 2004. Betænkning

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 29. april 2004. Betænkning Til lovforslag nr. L 55 Folketinget 2003-04 Retsudvalget (L 55 - bilag 53) (Offentligt) OMTRYKT (Rettelse i indstillinger) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 29. april 2004 Betænkning over Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004. Betænkning. over

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2003-04 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto, ligningsloven, virksomhedsskatteloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om at trække aktstykke 37 af 3. december 2013 om kapitaludvidelse i DONG Energy A/S m.v.

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om at trække aktstykke 37 af 3. december 2013 om kapitaludvidelse i DONG Energy A/S m.v. Til beslutningsforslag nr. B 30 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Finansudvalget den 28. januar 2014 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om at trække aktstykke 37 af 3. december 2013

Læs mere

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 51 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 51 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 0. december 2013 Udkast til Betænkning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Benny Engelbrecht (S) fmd. Karin Gaardsted (S) Magnus Heunicke (S) Mette Reissmann (S) Orla Hav (S)

Benny Engelbrecht (S) fmd. Karin Gaardsted (S) Magnus Heunicke (S) Mette Reissmann (S) Orla Hav (S) Til beslutningsforslag nr. B 11 Folketinget 2012-13 Tilføjelse til betænkning afgivet af Transportudvalget den 28. maj 2013 Tilføjelse til betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om fortolkning

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Boligudvalget den 11. marts 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Boligudvalget den 11. marts 2008. Betænkning. over Boligudvalget (2. samling) L 62 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 62 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Boligudvalget den 11. marts 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven Retsudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 28. april 2005 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Boligudvalget L 177 - Bilag 15 Offentligt. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 24. maj 2007. Betænkning. over

Boligudvalget L 177 - Bilag 15 Offentligt. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 24. maj 2007. Betænkning. over Boligudvalget L 177 - Bilag 15 Offentligt Til lovforslag nr. L 177 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Boligudvalget den 24. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af byggeloven, lov

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2011-12 L 170 Bilag 26 Offentligt Til lovforslag nr. L 170 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 31. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005.

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005. Erhvervsudvalget ERU alm. del - O Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 12. april 2005 Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Folketinget 2002-03. Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 21. maj 2003. Betænkning. over

Folketinget 2002-03. Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 21. maj 2003. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2002-03 Udvalget for Videnskab og Teknologi (L 143 - bilag 17) (Offentligt) Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 21. maj 2003 Betænkning over

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om etablering af Institut for Flerpartisamarbejde. Til lovforslag nr. L 160 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om etablering af Institut for Flerpartisamarbejde. Til lovforslag nr. L 160 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 160 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 22. april 2010 Betænkning over Forslag til lov om etablering af Institut for Flerpartisamarbejde 1. Ændringsforslag

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven og kursgevinstloven.

L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven og kursgevinstloven. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 67 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig ændring af lov for Grønland om visse spil. (Naalakkersuisoq for Finanser

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. november 2014 J.nr. 14-0357670 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven,

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 168 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Notat J.nr. 2010-221-0034 Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om

Læs mere

L 112 Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love.

L 112 Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love. Page 1 of 27 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 112 Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love. (Harmonisering af

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget:

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: J.nr. 2007-354-0009 Dato: 1. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: L 156 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk København, den 31. august 2007 Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr.

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning afgivet af By- og Boligudvalget den 7. juni 2012 Beretning om bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed 1. Indledning Folketingets By-

Læs mere

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love.

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. (Obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 3. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 224, 225, 226 og 227 af 24. april 2008. (Alm. del). /Tina R Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 224, 225, 226 og 227 af 24. april 2008. (Alm. del). /Tina R Olsen J.nr. j.nr. 08-063204 Dato : 23. maj 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 224, 225, 226 og 227 af 24. april 2008. (Alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pia

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere