Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven"

Transkript

1 Til lovforslag nr. L 29 Folketinget Skatteudvalget (L 29 - bilag 41) (Offentligt) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. november 2003 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven (Afskaffelse af kapitalforklaringen) [af skatteministeren (Svend Erik Hovmand)] 1. Ændringsforslag Der er stillet 4 ændringsforslag til lovforslaget. Skatteministeren har stillet ændringsforslag nr. 3. Socialdemokratiets medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslagene nr. 1, 2 og Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 9. oktober 2003 og var til 1. behandling den 21. oktober Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget. Møder Udvalget har behandlet lovforslaget i 4 møder. Høring Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og skatteministeren sendte den 22. august 2003 dette udkast til udvalget, jf. folketingsåret , alm. del - bilag 539. Den 9. oktober 2003 sendte skatteministeren de indkomne høringssvar til udvalget. Lovforslagets administrative konsekvenser er blevet vurderet af Økonomi- og Erhvervsministeriets Fokuspanel. Skatteministeren sendte den 17. oktober 2003 notat med Fokuspanelets konklusioner og anbefalinger og den 21. oktober 2003 Fokuspanelets rapport til udvalget. Skriftlige henvendelser Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra: Alternativ Revision, Finansrådet og Skatterevisorforeningen Foreningen Registrerede Revisorer. Skatteministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser. Deputationer Endvidere har Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget.

2 2 Spørgsmål Udvalget har stillet 47 spørgsmål til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. 3. Indstillinger og politiske bemærkninger Et flertal i udvalget (V, DF, KF og RV) indstiller lovforslaget til vedtagelse med det af skatteministeren under nr. 3 stillede ændringsforslag. Flertallet vil stemme imod de af et mindretal under nr. 1, 2 og 4 stillede ændringsforslag. Venstres, Det Konservative Folkepartis og Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget bemærker følgende: Med afskaffelsen af pligten til at udarbejde og indlevere kapitalforklaringer imødekommer regeringen et større antal udtrykte ønsker om forenkling og afbureaukratisering af en del af skattesystemet. Med lovændringen gøres der således op med en del af tidligere tiders byrder pålagt alle lovlydige virksomheder. Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti vender sig imod det princip, at alle skal kontrolleres, blot fordi et fåtal ikke formår at holde sig loven efterrettelig. De skatteydere, som har orden i papirerne, skal ikke bøde for dem, der ikke har det. Udgangspunktet for Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti er, at myndighederne skal have tillid til borgerne, og når tilliden er berettiget, formindskes kontrolindsatsen. Omvendt medfører lovændringen ikke efterladenhed over for de brodne kar. Skattemyndighederne er på forhånd i besiddelse af en lang række oplysninger om borgernes økonomiske forhold. Når myndighederne på dette grundlag får anledning til konkret mistanke om overtrædelser, kan de efter lovforslaget i videre omfang end hidtil kræve yderligere dokumentation af den enkelte skatteyders økonomiske forhold og herefter skærpe kontrolindsatsen. Lovforslaget letter således byrderne for de lovlydige og skærper vilkårene for resten. Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti har med tilfredshed noteret sig, at lovforslaget er blevet positivt modtaget af den alt overvejende del af de høringsberettigede parter, herunder Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, der specielt fremhæver, at der er tale om en velkommen lempelse, og at der fortsat er tilstrækkelige muligheder for at indhente yderligere formueoplysninger, så kontrolopgaven fortsat kan varetages fuldt tilfredsstillende. Et mindretal i udvalget (S, SF og EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af et mindretal under nr. 1, 2 og 4 stillede ændringsforslag. Såfremt disse ændringsforslag ikke vedtages, vil mindretallet ved 3. behandling stemme imod lovforslaget. Mindretallet vil stemme hverken for eller imod det af skatteministeren under nr. 3 stillede ændringsforslag. Socialdemokratiets medlemmer af udvalget bemærker følgende: Regeringens skattepolitik er efterhånden udtryk for et fast mønster. Det handler primært om at underminere de offentlige indtægter, så presset i retning af nedskæringer i den offentlige velfærdsservice øges og vejen mod minimalstaten åbnes. Det sker gennem ufinansierede skattelettelser og skattestop, som samtidig skævvrider skattesystemet og begunstiger de velbjærgede. Der åbnes det ene skattehul efter det andet, og helt bevidst undlader regeringen at lukke de huller, der er konstateret, med store tab for de offentlige indtægter til følge. Selv regeringens egne embedsmænd har senest i rapporten om beskatning af personalegoder/naturalieydelser påpeget, at udviklingen efterhånden truer med at belaste finanspolitikkens holdbarhed i relation til 2010-planen.

3 3 Herudover gennemfører regeringen en målrettet svækkelse af kontrol- og ligningsindsatsen dels gennem massive afskedigelser i Told&Skat og dels gennem svækkelse eller afskaffelse af de nødvendige kontrolinstrumenter. Taberen er den ærlige skatteyder og de virksomheder, der har orden i tingene. Afskaffelse af kapitalforklaringen vil således ikke skabe administrative lettelser for de mange virksomheder, der har orden i sagerne. Her udarbejdes kapitalforklaringen under alle omstændigheder som led i revisionens almindelige arbejde, ligesom bankerne som regel kræver en kapitalforklaring i forbindelse med låneansøgning, jf. høringssvar fra skatterevisorerne, de registrerede revisorer og Finansrådet. Men afskaffelse af kapitalforklaringen vil gøre det vanskeligere at opdage sort økonomi og økonomisk kriminalitet, og det er ikke under udvalgsarbejdet blevet godtgjort, hvorfor skatteministeren har bremset det arbejde, der var igangsat i en arbejdsgruppe under Told&Skat med deltagelse af revisororganisationerne, og som netop skulle se på en forenkling af kapitalforklaringen. Socialdemokratiet afviser imidlertid ikke, at der kan foretages fornuftige forenklinger i de eksisterende regler om indsendelse af kapitalforklaring, men vi er af den opfattelse, at en generel afskaffelse af kapitalforklaringen er for vidtgående en foranstaltning i forhold til det mål, der forfølges med lovforslaget. Derfor har vi stillet ændringsforslag, der fritager nogle ganske bestemte grupper, nemlig (1) hovedaktionærer med små aktieposter, og som kun er hovedaktionærer i kraft af familiens aktiebesiddelser, (2) lønmodtagere, der har bivirksomhed, og hvor omsætningen er under momsgrænsen, og (3) lønmodtagere, der ejer udlejningsejendomme. Vi mener i tråd med flere høringssvar at dette forslag vil opfylde målet om forenklinger uden at svække kontrolinstrumenterne og åbne for mere skattesnyd og sort økonomi. Såfremt Socialdemokratiets ændringsforslag vedtages, kan vi stemme for lovforslaget. Hvis ikke stemmer vi imod. Socialistisk Folkepartis medlem af udvalget finder, at skatteministeren med lovforslaget skaber endnu et klart hul i skattelovgivningen. De fleste skatteydere med ordnede skattemæssige forhold udarbejder alligevel en kapitalforklaring, og det er netop blandt de, der ikke udarbejder forklaringen, at der er særlig grund til en kontrolindsats. Derfor vil lovforslaget tilføje arbejdet med at sikre en retmæssig skattebetaling fra skatteyderne et alvorligt handicap. Endvidere finder SF det højst kritisabelt, at ministeren har afbrudt et igangværende udvalgsarbejde om reform af kapitalforklaringen og fejlagtigt har givet Folketinget det indtryk, at flere af de i arbejdet deltagende organisationer har bakket op om lovændringen. Endelig finder SF det uacceptabelt, at den virksomhedspanelundersøgelse, der referes til i lovforslaget, tilsyneladende har været foretaget på et andet grundlag end det, der refereres til i bemærkningerne. SF kan på ovennævnte baggrund støtte Socialdemokratiets ændringsforslag til lovforslaget. Enhedslistens medlem af udvalget bemærker, at dette lovforslag ifølge skatteministeren er et led i regeringens skattejagt på regler. Man kunne imidlertid lige så godt kalde dette lovforslag et led i regeringens lange række af forslag, som tvinger offentligt ansatte til at bruge mere tid på bureaukrati eller et led i regeringens mange tiltag, som skal gøre det lettere at snyde i skat. Det virker derfor ikke holdbart, når skatteministeren i bemærkningerne til lovforslaget skriver, at det ikke vil koste det offentlige penge. Bare i Københavns Kommune forventer man, at en effektiv

4 4 kontrol i forlængelse af en vedtagelse af denne lov vil føre til et merforbrug på 8-9 ansatte. Dette lovforslag vil altså enten føre til, at det bliver nemmere at snyde i skat og begå anden økonomisk kriminalitet uden at blive opdaget, eller at der skal bruges flere penge på kontrol. Det mest sandsynlige er, at det vil have begge konsekvenser. Da regeringens politik jo generelt blokerer for, at der afsættes flere penge til kontrol af erhvervslivets skattebetaling, vil dette lovforslag også generelt føre til en dårligere skattekontrol. De svar, ministeren har givet under udvalgsbehandlingen, bekræfter denne vurdering. Så nu fosser pengene igen ud af statskassen. Enhedslisten medvirker gerne til at lette de administrative byrder for mindre erhvervsdrivende. Dette skal imidlertid ske på et sagligt og forsvarligt grundlag. Derfor kan vi ikke forstå, hvorfor regeringen har et sådant hastværk. Hvorfor kan man ikke vente på, at den arbejdsgruppe bestående af de registrerede revisorer, de statsautoriserede revisorer, de kommunale skatterevisorer, Københavns Skatteforvaltning, Skatteministeriet og Told&Skat, der netop skulle se på skatteforenklinger som dette, får afleveret sin rapport. Ministerens svar på spørgsmål til dette forhold under udvalgsarbejdet viser, at ministeren i sin iver for hurtigt at udføre erhvervslivets mindste ønsker, er villig til at se bort fra ethvert sagligt hensyn. Enhedslisten kan altså ikke støtte dette lovforslag, fordi det vil føre til mere sort arbejde og mere økonomisk kriminalitet. Socialdemokratiets ændringsforslag vil fjerne disse negative konsekvenser af lovforslaget og til gengæld sikre fornuftige og rimelige forenklinger. Derfor stemmer Enhedslisten for disse ændringsforslag og kan stemme for det samlede lovforslag, hvis disse ændringsforslag vedtages. Hvis ikke, stemmer Enhedslisten imod. Et andet mindretal i udvalget (KD) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af et mindretal under nr. 1, 2 og 4 stillede ændringsforslag. Såfremt disse ændringsforslag ikke vedtages, vil mindretallet ved 3. behandling stemme imod lovforslaget. Mindretallet vil stemme for det af ministeren under nr. 3 stillede ændringsforslag. Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. 4. Ændringsforslag med bemærkninger Æ n d r i n g s f o r s l a g Af et mindretal (S), tiltrådt af et mindretal (SF, EL og KD): Til titlen 1) Undertitlen affattes således:»(forenklinger, justeringer m.v. samt administrativ afskaffelse af kapitalforklaringen for udvalgte grupper af skattepligtige)«. [Konsekvensændring af lovforslagets undertitel] Til 1

5 5 2) Nr. 1, 4, 5, 6 og 9 udgår. [De gældende regler om kapitalforklaring fastholdes] Af skatteministeren, tiltrådt af et flertal (V, DF, KF, RV og KD): 3) Efter nr. 1 indsættes som nyt nummer:»01. I 2, stk. 3, 2. pkt., ændres» 3, stk. 2, 2. pkt.«til:» 3, stk. 1, 2. pkt.««[redaktionel ændring] Af et mindretal (S), tiltrådt af et mindretal (SF, EL og KD): 4) Nr. 2 affattes således:»2. 3, stk. 1, affattes således:»skatteministeren kan efter indstilling fra Ligningsrådet bestemme, at grupper af skattepligtige fysiske personer, der ikke er bogførings- eller regnskabspligtige, årligt skal udarbejde en kapitalforklaring.««[omformulering som konsekvens af ændringsforslag nr. 2] B e m æ r k n i n g e r Til nr. 1, 2 og 4 Formålet med ændringsforslagene er at fjerne de dele af lovforslaget, som indebærer en generel afskaffelse af kapitalforklaringen. Samtidig ønsker Socialdemokratiet at de muligheder, der allerede efter de gældende regler findes i»mindstekravsbekendtgørelsen«, jf. Bekendtgørelse nr af 17. december 1999 om skattemæssige krav til regnskab, og hvorefter Told- og Skattestyrelsen kan undtage enkelte eller grupper af skattepligtige fra reglerne i bekendtgørelsen, helt konkret udnyttes til at fritage følgende grupper af skattepligtige fra at skulle afgive kapitalforklaring: a) Hovedaktionærer med små aktieposter, og som kun er hovedaktionærer i kraft af familiens aktiebesiddelser, b) lønmodtagere, der har bivirksomhed og hvor omsætningen er under momsgrænsen, og c) lønmodtagere, der ejer udlejningsejendomme. Det er Socialdemokratiets opfattelse, at en generel afskaffelse af kapitalforklaringen er for vidtgående en foranstaltning i forhold til det mål, der forfølges med lovforslaget. En helt generel afskaffelse af kapitalforklaringen indebærer en række ulemper eller risikomomenter, som Socialdemokratiet finder for tungtvejende i forhold til den administrative lettelse, som efter ministeriets skøn opnås med forslaget. Under lovforslagets høringsfase og under udvalgsbehandlingen i Folketinget er der således fra flere sider, f.eks. fra skatterevisorside, blevet rejst berettiget tvivl bl.a. om, hvorvidt lovforslaget risikerer at åbne op for sort arbejde og økonomisk kriminalitet, hvorvidt lovforslaget giver de forudsatte administrative lettelser og om, at lovforslaget risikerer at svække kontrolindsat-

6 6 sen betydeligt. Socialdemokratiet ønsker ikke at»spille hasard«med et velfungerende kontrolsystem for at imødekomme nogle få grupper af skattepligtige, idet der henses til, at de grupper af skattepligtige, der i forvejen har orden i sagerne, netop ikke vil opleve de administrative lettelser, som er bebudet, idet disse virksomheders revisor alligevel vil skulle afstemme regnskabet med en kapitalforklaring for at opfylde de nuværende krav til god revisionsskik. Samtidig ønsker Socialdemokratiet dog at bibeholde de elementer i det fremsatte lovforslag, der er generelle forenklingstiltag, og som indebærer justering eller ophævelse af gældende bestemmelser, der ikke længere har nogen praktisk betydning. Dette gælder således lovforslagets 1, nr. 3, 7, 8 og 10, og ligeledes lovforslagets 1, nr. 2, der som konsekvens heraf er omformuleret med ændringsforslaget under nr. 4. Til nr. 3 Det stillede ændringsforslag er alene af redaktionel karakter. Lars Christian Lilleholt (V) Peter Christensen (V) Freddy Dam (V) Kristian Jensen (V) nfmd. Mikkel Dencker (DF) Colette L. Brix (DF) Charlotte Dyremose (KF) Else Theill Sørensen (KF) Jann Sjursen (KD) Erik Mortensen (S) Henrik Sass Larsen (S) Jacob Buksti (S) Jens Peter Vernersen (S) fmd. Sophie Hæstorp Andersen (S) Morten Homann (SF) Anders Samuelsen (RV) Pernille Rosenkrantz-Theil (EL) Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut havde ikke medlemmer i udvalget. Folketingets sammensætning Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 55 * Enhedslisten (EL) 4 Socialdemokratiet (S) 52 Kristendemokraterne (KD) 4 Dansk Folkeparti (DF) 22 Tjóðveldisflokkurin (TF) 1 Det Konservative Folkeparti (KF) 16 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Socialistisk Folkeparti (SF) 12 Siumut (SIU) 1 Det Radikale Venstre (RV) 9 Uden for folketingsgrupperne (UFG) 2 * Heraf 1 medlem valgt på Færøerne

7 7 Bilag 1 Oversigt over bilag vedrørende L 29 Bilagsnr. Titel 1 Høringssvar, 2 Notat af 10/10-03 med Økonomi- og Erhvervsministeriets Fokuspanels vurdering af de administrative konsekvenser ved en afskaffelse af kapitalforklaringen, 3 Henvendelse af 17/10-03 fra Skatterevisorforeningen SRF - Foreningen Registrerede Revisorer FRR 4 Spm. 1 om kommentar til henvendelse af 17/10-03 fra Skatterivisorforeningen SRF - Foreningen Registrerede Rivisorer FRR, 5 Oversendelse af Fokuspanelets rapport til orientering 6 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 7 Spm. 2, om det kan bekræftes, at lovkravet ikke er til besvær, Spm. 3, om det ud fra kontrolsynspunkt er mindre vigtigt for myndighederne at få kapitalforklaring, Spm. 4 om antallet af skatteydere, der ikke udarbejder egentlig regnskab, Spm. 5 om uregelmæssig udarbejdelse af kapitalerklæringer, Spm. 6, om loven pålægger besvær for dem, der ikke har orden i tingene, Spm. 7 om viderendelse af overvejelser foretaget af arbejdsgruppen vedrørende revision af kapitalforklaringen, spm. 8 om frist for skatteydere, der skal indsende formueoplysninger, spm. 9 om administrative byrder for de virksomheder, som undlader kapitalforklaring, Spm. 10 om en oversigt over kommissorium for og sammensætning af det udvalg, der arbejdede med reform af kapitalforklaringen, Spm. 11 om årsagen til nedsættelse af det pågældende udvalg, Spm. 12 om årsagerne til sammensætning af det pågældende udvalg, Spm. 13 om afskaffelse af kapitalforklaringen, samt hvornår beslutning om nedsættelse af udvalget, der arbejdede med kapitalforklaringen, blev truffet, 8 Spm. 14, om skattepligtige skal oplyse privat udlån og tilgodehavende, Spm. 15 om nødvendigheden af udarbejdelsen af en fuldstændig kapitalforklaring,

8 8 Bilagsnr. Titel Spm. 16 om, hvor ofte at de lokale skattemyndigheder vil anmode om kapitalforklaring inkl. privat formue, Spm. 17 om merarbejde for de kommunale skattemyndigheder i forbindelse med kapitalforklaring, Spm. 18 om, at visse erhvervsdrivende kan undlade at lave kapitalforklaring indeholdende privat formue, Spm. 19 om antallet af henvendelser vedrørende undladelse af at lave kapitalforklaring indeholdende privat formue, Spm. 20 om antallet af virksomheder uden revisorbistand, Spm. 21, om lovforslaget vil få betydning ved en sags afgørelse ved domstolene, Spm. 22 om indhentelse af kapitalforklaringer, Spm. 23 om en rapport fra det nedsatte udvalg angående forenkling af kapitalforklaring, Spm. 24 om kommentar til bemærkningerne i lovforslaget, 9 Spm. 25, om lovforslaget ikke vil føre til tab i skatteindtægt, Spm. 26 om, hvordan lovforslaget kan gennemføres uden at kræve ansættelse af flere offentlige medarbejdere, Spm. 27, om lovforslaget ikke kan vente, til arbejdsgruppen får afleveret sin rapport, Spm. 28 om kommentar til de forslag til forenklinger, som er fremsat af Foreningen For Registrerede Revisorer og Københavns Kommune i deres høringssvar, 10 Svar på spm. 15 om nødvendigheden af udarbejdelsen af en fuldstændig kapitalforklaring, Svar på spm. 16 om hvor ofte, at de lokale skattemyndigheder vil anmode om kapitalforklaring inkl. privat formue, Svar på spm. 18 om at visse erhvervsdrivende kan undlade at lave kapitalforklaring indeholdende privat formue, Svar på spm. 19 om antallet af henvendelser vedrørende at undlade at lave kapitalforklaring indeholdende privat formue, Svar på spm. 21 om lovforslaget vil få betydning ved en sags afgørelse ved domstolene, Svar på spm. 24 om kommentar til bemærkningerne i lovforslaget, fra skatteministeren 11 Svar på spm. 25 om lovforslaget ikke vil føre tab i skatteindtægt, fra skatteministeren Svar på spm. 27 om lovforslaget ikke kan vente til arbejdsgruppen får afleveret sin rapport, Svar på spm. 28 om kommentar til de forslag til forenklinger, som er fremsat af Foreningen For Registrerede Revisorer og Københavns Kommune i deres høringssvar,

9 9 Bilagsnr. Titel 12 Ændringsforslag, udkast til betænkning 14 Spm. 29 om uddybning af svaret på spm. 19, jf. L 29 - bilag 10, til skatteministeren Spm. 30 om, hvorfor ministeren ikke nøjes med at undtage mindre virksomheder, når det anbefales af statsautoriserede revisorer, de registrerede revisorer og skatterevisorforeningen, 15 Spm. 31 om, hvilket arbejde ligningsmedarbejderen skal foretage for at konstatere, om der er et kontrolbehov, Spm. 32 om ligningsmyndighedens tidsforbrug til vurdering af, om sagen er kontrolegnet m.v., 16 Svar på spm. 1 om kommentar til henvendelse af 17/10-03 fra Skatterivisorforeningen SRF - Foreningen Registrerede Rivisorer FRR, fra skatteministeren 17 Svar på spm. 2, om det kan bekræftes, at lovkravet ikke er til besvær, Svar på spm. 3, om det ud fra kontrolsynspunkt er mindre vigtigt for myndighederne at få kapitalforklaring, Svar på spm. 5 om uregelmæssig udarbejdelse af kapitalerklæringer, Svar på spm. 6, om loven pålægger besvær for dem, der ikke har orden i tingene, Svar på spm. 7 om viderendelse af overvejelser foretaget af arbejdsgruppen vedrørende revision af kapitalforklaringen, Svar på spm. 8 om frist for skatteydere, der skal indsende formueoplysninger, Svar på spm. 9 om administrative byrder for de virksomheder, som undlader kapitalforklaring, Svar på spm. 13 om afskaffelse af kapitalforklaringen, samt hvornår beslutning om nedsættelse af udvalget, der arbejdede med kapitalforklaringen, blev truffet, 18 Svar på spm. 14, om skattepligtige skal oplyse privat udlån og tilgodehavende, Svar på spm. 17 om merarbejde for de kommunale skattemyndigheder i forbindelse med kapitalforklaring, Svar på spm. 20 om antallet af virksomheder uden revisorbistand, fra skatteministeren Svar på spm. 22 om indhentelse af kapitalforklaringer, Svar på spm. 23 om en rapport fra det nedsatte udvalg angående forenkling af kapitalforklaring, 19 Svar på spm. 26 om, hvordan lovforslaget kan gennemføres uden at kræve ansættelse af flere offentlige medarbejdere, 20 Svar på spm. 4 om antallet af skatteydere, der ikke udarbejder egentlig regnskab,

10 10 Bilagsnr. Titel Svar på spm. 10 om en oversigt over kommissorium for og sammensætning af det udvalg, der arbejdede med reform af kapitalforklaringen, Svar på spm. 11 om årsagen til nedsættelse af det pågældende udvalg, Svar på spm. 12 om årsagerne til sammensætning af det pågældende udvalg, 21 Svar på spm. 31 om, hvilket arbejde ligningsmedarbejderen skal foretage for at konstatere, om der er et kontrolbehov, Svar på spm. 32 om ligningsmyndighedens tidsforbrug til vurdering af, om sagen er kontrolegnet m.v., 22 Svar på spm. 29 om uddybning af svaret på spm. 19, jf. L 29 - bilag 10, Svar på spm. 30 om, hvorfor ministeren ikke nøjes med at undtage mindre virksomheder, når det anbefales af statsautoriserede revisorer, de registrerede revisorer og skatterevisorforeningen, 23 Spm. 33 om, at formuen skal opgives, hvis der ikke sker indberetning efter nogle forskellige paragraffer i skattekontrolloven, Spm. 34 om, hvorfor formueoplysninger ikke længere skal oplyses for erhvervsdrivende, Spm. 35, om der er tale om et erhvervsmæssigt lån, hvis der lånes kr. i udlandet til opstart af virksomheden, Spm. 36 om at give et bud på, hvor mange erhvervsdrivende der er, som ikke anvender revisor, jf. svaret på spm. 20, Spm. 37 om, at skattemyndighederne i henhold til ligningsplanen skal foretage kontrol i ca. 33 pct. af sagerne, 24 Henvendelse af 10/11-03 fra Finansrådet 25 Svar på spm. 33 om, at formuen skal opgives, hvis der ikke sker indberetning efter nogle forskellige paragraffer i skattekontrolloven, fra skatteministeren Svar på spm. 34 om, hvorfor formueoplysninger ikke længere skal oplyses for erhvervsdrivende, Svar på spm. 35, om der er tale om et erhvervsmæssigt lån, hvis der lånes kr. i udlandet til opstart af virksomheden, Svar på spm. 36 om at give et bud på, hvor mange erhvervsdrivende der er, som ikke anvender revisor, jf. svaret på spm. 20, Svar på spm. 37 om, at skattemyndighederne i henhold til ligningsplanen skal foretage kontrol i ca 33 pct. af sagerne, 26 Kommentar til henvendelse af 10/11-03 fra Finansrådet 27 Materiale udleveret under foretræde den 12/11-03 af Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

11 11 Bilagsnr. Titel 28 Spm. 38 om tidsforbrug i visiteringsfasen, Spm. 39 om, at virksomheder mener at kunne spare 5 timer årligt ved ikke at lave kapitalforklaring, Spm. 40 om, hvad den erhvervsdrivende sparer, Spm. 41 om at angive besparelsen for den erhvervsdrivende og merarbejdet for skattemyndighederne, 29 Spm. 42 om Fokuspanelets konklusioner skal ses i lyset af, at de er lavet på baggrund af det tidligere lovudkast, og at der efterfølgende er ændret i forudsætningerne, Spm. 43 om konklusion om, at oplysningerne om Fokuspanelets vurdering af besparelsen i forslaget på mellem 88 og 120 mio. kr, 30 Spm. 44 om antallet af enkeltmandsvirksomheder, Spm. 45 om der for hvert indkomstår foretages kontrol i 1/3 af sagerne, Spm. 46 om, hvorfor privat gæld ikke selvangives, når det følger af 1, stk. 1, 31 Spm. 47 om antal ansættelsesændringer, der foretages på baggrund af kapitalforklaringer, 32 Svar på spm. 38 om tidsforbrug i visiteringsfasen, Svar på spm. 39 om, at virksomheder mener at kunne spare 5 timer årligt ved ikke at lave kapitalforklaring, Svar på spm. 40 om, hvad den erhvervsdrivende sparer, Svar på spm. 41 om at angive besparelsen for den erhvervsdrivende og merarbejdet for skattemyndighederne, 33 Svar på spm. 42 om Fokuspanelets konklusioner skal ses i lyset af, at de er lavet på baggrund af det tidligere lovudkast, og at der efterfølgende er ændret i forudsætningerne, Svar på spm. 43 om konklusion om, at oplysningerne om Fokuspanelets vurdering af besparelsen i forslaget på mellem 88 og 120 mio. kr, 34 Svar på spm. 44 om antallet af enkeltmandsvirksomheder, Svar på spm. 45 om der for hvert indkomstår foretages kontrol i 1/3 af sagerne, Svar på spm. 46 om, hvorfor privat gæld ikke selvangives, når det følger af 1, stk. 1, 35 Svar på spm. 47 om antal ansættelsesændringer, der foretages på baggrund af kapitalforklaringer, 36 Kommentar til materiale udleveret under foretræde den 12/11-03 af Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen udkast til betænkning udkast til betænkning 39 Henvendelse af 18/11-03 fra Alternativ Revision

12 40 Kommentar til Henvendelse af 18/11-03 fra Alternativ Revision 12

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love Side 1 af 20 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 BTL 199 Den fulde tekst Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 3. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over Arbejdsmarkedsudvalget L 153 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. Til lovforslag nr. L 211 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 7. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

62. møde. Fredag den 22. februar 2013 (D) 1. til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse).

62. møde. Fredag den 22. februar 2013 (D) 1. til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse). Fredag den 22. februar 2013 (D) 1 62. møde Fredag den 22. februar 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 34: Forespørgsel til ministeren for ligestilling og kirke om forholdet

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER)

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) Marts 2005 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Sammendrag... 6 Kapitel 3. Karakteristik af små erhvervsdrivende danske

Læs mere

12. møde. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet.

12. møde. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1 Kl. 10:00 12. møde Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 6: Forespørgsel til finansministeren om det danske euroforbehold.

Læs mere

Betænkning. arbejdsskadesikring. (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) ISBN 87-601-9652-1

Betænkning. arbejdsskadesikring. (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) ISBN 87-601-9652-1 Betænkning om arbejdsskadesikring (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) Betænkning nr. 1418/2002 ISBN 87-601-9652-1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Udvalgets kommissorium og sammensætning...

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER

REGISTREREDE REVISORER BETÆNKNING OM REGISTREREDE REVISORER Afgivet af det af Handelsministeriet den 6. oktober 1967 nedsatte revisorudvalg BETÆNKNING NR. 534 KØBENHAVN 1969 L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN INDHOLD Indledende

Læs mere

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014).

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014). Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1 84. møde Tirsdag den 6. maj 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 35: Forespørgsel til statsministeren om

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter

Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Skatteministeriet Betænkning nr. 1296/Juni 1995 Købes hos boghandleren eller hos

Læs mere

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring Betænkning om arbejdsskadesikring - skadebegreberne - administration og styring Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...4 INDLEDNING, UDVALGETS KOMMISSORIUM OG SAMMENSÆTNING...4 1. Baggrund for udvalget...4 2.

Læs mere

34. møde. Torsdag den 11. december 2014 (D) 1

34. møde. Torsdag den 11. december 2014 (D) 1 Torsdag den 11. december 2014 (D) 1 34. møde Torsdag den 11. december 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 12: Forslag til lov om ændring af lov om frikommuner m.v. (Forlængelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

47. møde. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1. Beslutningsforslag nr. B 56 (Forslag til folketingsbeslutning om indregning. Per Clausen (EL) m.fl.

47. møde. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1. Beslutningsforslag nr. B 56 (Forslag til folketingsbeslutning om indregning. Per Clausen (EL) m.fl. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1 47. møde Fredag den 23. januar 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 93: Forslag til lov om fremtidsfuldmagter. Af justitsministeren (Mette Frederiksen).

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem).

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1 Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). 3. møde Torsdag den 7. oktober 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:

Læs mere

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

Betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier. Betænkning nr. 1550

Betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier. Betænkning nr. 1550 Betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier Betænkning nr. 1550 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere