Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven"

Transkript

1 Til lovforslag nr. L 29 Folketinget Skatteudvalget (L 29 - bilag 41) (Offentligt) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. november 2003 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven (Afskaffelse af kapitalforklaringen) [af skatteministeren (Svend Erik Hovmand)] 1. Ændringsforslag Der er stillet 4 ændringsforslag til lovforslaget. Skatteministeren har stillet ændringsforslag nr. 3. Socialdemokratiets medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslagene nr. 1, 2 og Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 9. oktober 2003 og var til 1. behandling den 21. oktober Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget. Møder Udvalget har behandlet lovforslaget i 4 møder. Høring Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og skatteministeren sendte den 22. august 2003 dette udkast til udvalget, jf. folketingsåret , alm. del - bilag 539. Den 9. oktober 2003 sendte skatteministeren de indkomne høringssvar til udvalget. Lovforslagets administrative konsekvenser er blevet vurderet af Økonomi- og Erhvervsministeriets Fokuspanel. Skatteministeren sendte den 17. oktober 2003 notat med Fokuspanelets konklusioner og anbefalinger og den 21. oktober 2003 Fokuspanelets rapport til udvalget. Skriftlige henvendelser Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra: Alternativ Revision, Finansrådet og Skatterevisorforeningen Foreningen Registrerede Revisorer. Skatteministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser. Deputationer Endvidere har Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget.

2 2 Spørgsmål Udvalget har stillet 47 spørgsmål til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. 3. Indstillinger og politiske bemærkninger Et flertal i udvalget (V, DF, KF og RV) indstiller lovforslaget til vedtagelse med det af skatteministeren under nr. 3 stillede ændringsforslag. Flertallet vil stemme imod de af et mindretal under nr. 1, 2 og 4 stillede ændringsforslag. Venstres, Det Konservative Folkepartis og Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget bemærker følgende: Med afskaffelsen af pligten til at udarbejde og indlevere kapitalforklaringer imødekommer regeringen et større antal udtrykte ønsker om forenkling og afbureaukratisering af en del af skattesystemet. Med lovændringen gøres der således op med en del af tidligere tiders byrder pålagt alle lovlydige virksomheder. Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti vender sig imod det princip, at alle skal kontrolleres, blot fordi et fåtal ikke formår at holde sig loven efterrettelig. De skatteydere, som har orden i papirerne, skal ikke bøde for dem, der ikke har det. Udgangspunktet for Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti er, at myndighederne skal have tillid til borgerne, og når tilliden er berettiget, formindskes kontrolindsatsen. Omvendt medfører lovændringen ikke efterladenhed over for de brodne kar. Skattemyndighederne er på forhånd i besiddelse af en lang række oplysninger om borgernes økonomiske forhold. Når myndighederne på dette grundlag får anledning til konkret mistanke om overtrædelser, kan de efter lovforslaget i videre omfang end hidtil kræve yderligere dokumentation af den enkelte skatteyders økonomiske forhold og herefter skærpe kontrolindsatsen. Lovforslaget letter således byrderne for de lovlydige og skærper vilkårene for resten. Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti har med tilfredshed noteret sig, at lovforslaget er blevet positivt modtaget af den alt overvejende del af de høringsberettigede parter, herunder Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, der specielt fremhæver, at der er tale om en velkommen lempelse, og at der fortsat er tilstrækkelige muligheder for at indhente yderligere formueoplysninger, så kontrolopgaven fortsat kan varetages fuldt tilfredsstillende. Et mindretal i udvalget (S, SF og EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af et mindretal under nr. 1, 2 og 4 stillede ændringsforslag. Såfremt disse ændringsforslag ikke vedtages, vil mindretallet ved 3. behandling stemme imod lovforslaget. Mindretallet vil stemme hverken for eller imod det af skatteministeren under nr. 3 stillede ændringsforslag. Socialdemokratiets medlemmer af udvalget bemærker følgende: Regeringens skattepolitik er efterhånden udtryk for et fast mønster. Det handler primært om at underminere de offentlige indtægter, så presset i retning af nedskæringer i den offentlige velfærdsservice øges og vejen mod minimalstaten åbnes. Det sker gennem ufinansierede skattelettelser og skattestop, som samtidig skævvrider skattesystemet og begunstiger de velbjærgede. Der åbnes det ene skattehul efter det andet, og helt bevidst undlader regeringen at lukke de huller, der er konstateret, med store tab for de offentlige indtægter til følge. Selv regeringens egne embedsmænd har senest i rapporten om beskatning af personalegoder/naturalieydelser påpeget, at udviklingen efterhånden truer med at belaste finanspolitikkens holdbarhed i relation til 2010-planen.

3 3 Herudover gennemfører regeringen en målrettet svækkelse af kontrol- og ligningsindsatsen dels gennem massive afskedigelser i Told&Skat og dels gennem svækkelse eller afskaffelse af de nødvendige kontrolinstrumenter. Taberen er den ærlige skatteyder og de virksomheder, der har orden i tingene. Afskaffelse af kapitalforklaringen vil således ikke skabe administrative lettelser for de mange virksomheder, der har orden i sagerne. Her udarbejdes kapitalforklaringen under alle omstændigheder som led i revisionens almindelige arbejde, ligesom bankerne som regel kræver en kapitalforklaring i forbindelse med låneansøgning, jf. høringssvar fra skatterevisorerne, de registrerede revisorer og Finansrådet. Men afskaffelse af kapitalforklaringen vil gøre det vanskeligere at opdage sort økonomi og økonomisk kriminalitet, og det er ikke under udvalgsarbejdet blevet godtgjort, hvorfor skatteministeren har bremset det arbejde, der var igangsat i en arbejdsgruppe under Told&Skat med deltagelse af revisororganisationerne, og som netop skulle se på en forenkling af kapitalforklaringen. Socialdemokratiet afviser imidlertid ikke, at der kan foretages fornuftige forenklinger i de eksisterende regler om indsendelse af kapitalforklaring, men vi er af den opfattelse, at en generel afskaffelse af kapitalforklaringen er for vidtgående en foranstaltning i forhold til det mål, der forfølges med lovforslaget. Derfor har vi stillet ændringsforslag, der fritager nogle ganske bestemte grupper, nemlig (1) hovedaktionærer med små aktieposter, og som kun er hovedaktionærer i kraft af familiens aktiebesiddelser, (2) lønmodtagere, der har bivirksomhed, og hvor omsætningen er under momsgrænsen, og (3) lønmodtagere, der ejer udlejningsejendomme. Vi mener i tråd med flere høringssvar at dette forslag vil opfylde målet om forenklinger uden at svække kontrolinstrumenterne og åbne for mere skattesnyd og sort økonomi. Såfremt Socialdemokratiets ændringsforslag vedtages, kan vi stemme for lovforslaget. Hvis ikke stemmer vi imod. Socialistisk Folkepartis medlem af udvalget finder, at skatteministeren med lovforslaget skaber endnu et klart hul i skattelovgivningen. De fleste skatteydere med ordnede skattemæssige forhold udarbejder alligevel en kapitalforklaring, og det er netop blandt de, der ikke udarbejder forklaringen, at der er særlig grund til en kontrolindsats. Derfor vil lovforslaget tilføje arbejdet med at sikre en retmæssig skattebetaling fra skatteyderne et alvorligt handicap. Endvidere finder SF det højst kritisabelt, at ministeren har afbrudt et igangværende udvalgsarbejde om reform af kapitalforklaringen og fejlagtigt har givet Folketinget det indtryk, at flere af de i arbejdet deltagende organisationer har bakket op om lovændringen. Endelig finder SF det uacceptabelt, at den virksomhedspanelundersøgelse, der referes til i lovforslaget, tilsyneladende har været foretaget på et andet grundlag end det, der refereres til i bemærkningerne. SF kan på ovennævnte baggrund støtte Socialdemokratiets ændringsforslag til lovforslaget. Enhedslistens medlem af udvalget bemærker, at dette lovforslag ifølge skatteministeren er et led i regeringens skattejagt på regler. Man kunne imidlertid lige så godt kalde dette lovforslag et led i regeringens lange række af forslag, som tvinger offentligt ansatte til at bruge mere tid på bureaukrati eller et led i regeringens mange tiltag, som skal gøre det lettere at snyde i skat. Det virker derfor ikke holdbart, når skatteministeren i bemærkningerne til lovforslaget skriver, at det ikke vil koste det offentlige penge. Bare i Københavns Kommune forventer man, at en effektiv

4 4 kontrol i forlængelse af en vedtagelse af denne lov vil føre til et merforbrug på 8-9 ansatte. Dette lovforslag vil altså enten føre til, at det bliver nemmere at snyde i skat og begå anden økonomisk kriminalitet uden at blive opdaget, eller at der skal bruges flere penge på kontrol. Det mest sandsynlige er, at det vil have begge konsekvenser. Da regeringens politik jo generelt blokerer for, at der afsættes flere penge til kontrol af erhvervslivets skattebetaling, vil dette lovforslag også generelt føre til en dårligere skattekontrol. De svar, ministeren har givet under udvalgsbehandlingen, bekræfter denne vurdering. Så nu fosser pengene igen ud af statskassen. Enhedslisten medvirker gerne til at lette de administrative byrder for mindre erhvervsdrivende. Dette skal imidlertid ske på et sagligt og forsvarligt grundlag. Derfor kan vi ikke forstå, hvorfor regeringen har et sådant hastværk. Hvorfor kan man ikke vente på, at den arbejdsgruppe bestående af de registrerede revisorer, de statsautoriserede revisorer, de kommunale skatterevisorer, Københavns Skatteforvaltning, Skatteministeriet og Told&Skat, der netop skulle se på skatteforenklinger som dette, får afleveret sin rapport. Ministerens svar på spørgsmål til dette forhold under udvalgsarbejdet viser, at ministeren i sin iver for hurtigt at udføre erhvervslivets mindste ønsker, er villig til at se bort fra ethvert sagligt hensyn. Enhedslisten kan altså ikke støtte dette lovforslag, fordi det vil føre til mere sort arbejde og mere økonomisk kriminalitet. Socialdemokratiets ændringsforslag vil fjerne disse negative konsekvenser af lovforslaget og til gengæld sikre fornuftige og rimelige forenklinger. Derfor stemmer Enhedslisten for disse ændringsforslag og kan stemme for det samlede lovforslag, hvis disse ændringsforslag vedtages. Hvis ikke, stemmer Enhedslisten imod. Et andet mindretal i udvalget (KD) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af et mindretal under nr. 1, 2 og 4 stillede ændringsforslag. Såfremt disse ændringsforslag ikke vedtages, vil mindretallet ved 3. behandling stemme imod lovforslaget. Mindretallet vil stemme for det af ministeren under nr. 3 stillede ændringsforslag. Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. 4. Ændringsforslag med bemærkninger Æ n d r i n g s f o r s l a g Af et mindretal (S), tiltrådt af et mindretal (SF, EL og KD): Til titlen 1) Undertitlen affattes således:»(forenklinger, justeringer m.v. samt administrativ afskaffelse af kapitalforklaringen for udvalgte grupper af skattepligtige)«. [Konsekvensændring af lovforslagets undertitel] Til 1

5 5 2) Nr. 1, 4, 5, 6 og 9 udgår. [De gældende regler om kapitalforklaring fastholdes] Af skatteministeren, tiltrådt af et flertal (V, DF, KF, RV og KD): 3) Efter nr. 1 indsættes som nyt nummer:»01. I 2, stk. 3, 2. pkt., ændres» 3, stk. 2, 2. pkt.«til:» 3, stk. 1, 2. pkt.««[redaktionel ændring] Af et mindretal (S), tiltrådt af et mindretal (SF, EL og KD): 4) Nr. 2 affattes således:»2. 3, stk. 1, affattes således:»skatteministeren kan efter indstilling fra Ligningsrådet bestemme, at grupper af skattepligtige fysiske personer, der ikke er bogførings- eller regnskabspligtige, årligt skal udarbejde en kapitalforklaring.««[omformulering som konsekvens af ændringsforslag nr. 2] B e m æ r k n i n g e r Til nr. 1, 2 og 4 Formålet med ændringsforslagene er at fjerne de dele af lovforslaget, som indebærer en generel afskaffelse af kapitalforklaringen. Samtidig ønsker Socialdemokratiet at de muligheder, der allerede efter de gældende regler findes i»mindstekravsbekendtgørelsen«, jf. Bekendtgørelse nr af 17. december 1999 om skattemæssige krav til regnskab, og hvorefter Told- og Skattestyrelsen kan undtage enkelte eller grupper af skattepligtige fra reglerne i bekendtgørelsen, helt konkret udnyttes til at fritage følgende grupper af skattepligtige fra at skulle afgive kapitalforklaring: a) Hovedaktionærer med små aktieposter, og som kun er hovedaktionærer i kraft af familiens aktiebesiddelser, b) lønmodtagere, der har bivirksomhed og hvor omsætningen er under momsgrænsen, og c) lønmodtagere, der ejer udlejningsejendomme. Det er Socialdemokratiets opfattelse, at en generel afskaffelse af kapitalforklaringen er for vidtgående en foranstaltning i forhold til det mål, der forfølges med lovforslaget. En helt generel afskaffelse af kapitalforklaringen indebærer en række ulemper eller risikomomenter, som Socialdemokratiet finder for tungtvejende i forhold til den administrative lettelse, som efter ministeriets skøn opnås med forslaget. Under lovforslagets høringsfase og under udvalgsbehandlingen i Folketinget er der således fra flere sider, f.eks. fra skatterevisorside, blevet rejst berettiget tvivl bl.a. om, hvorvidt lovforslaget risikerer at åbne op for sort arbejde og økonomisk kriminalitet, hvorvidt lovforslaget giver de forudsatte administrative lettelser og om, at lovforslaget risikerer at svække kontrolindsat-

6 6 sen betydeligt. Socialdemokratiet ønsker ikke at»spille hasard«med et velfungerende kontrolsystem for at imødekomme nogle få grupper af skattepligtige, idet der henses til, at de grupper af skattepligtige, der i forvejen har orden i sagerne, netop ikke vil opleve de administrative lettelser, som er bebudet, idet disse virksomheders revisor alligevel vil skulle afstemme regnskabet med en kapitalforklaring for at opfylde de nuværende krav til god revisionsskik. Samtidig ønsker Socialdemokratiet dog at bibeholde de elementer i det fremsatte lovforslag, der er generelle forenklingstiltag, og som indebærer justering eller ophævelse af gældende bestemmelser, der ikke længere har nogen praktisk betydning. Dette gælder således lovforslagets 1, nr. 3, 7, 8 og 10, og ligeledes lovforslagets 1, nr. 2, der som konsekvens heraf er omformuleret med ændringsforslaget under nr. 4. Til nr. 3 Det stillede ændringsforslag er alene af redaktionel karakter. Lars Christian Lilleholt (V) Peter Christensen (V) Freddy Dam (V) Kristian Jensen (V) nfmd. Mikkel Dencker (DF) Colette L. Brix (DF) Charlotte Dyremose (KF) Else Theill Sørensen (KF) Jann Sjursen (KD) Erik Mortensen (S) Henrik Sass Larsen (S) Jacob Buksti (S) Jens Peter Vernersen (S) fmd. Sophie Hæstorp Andersen (S) Morten Homann (SF) Anders Samuelsen (RV) Pernille Rosenkrantz-Theil (EL) Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut havde ikke medlemmer i udvalget. Folketingets sammensætning Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 55 * Enhedslisten (EL) 4 Socialdemokratiet (S) 52 Kristendemokraterne (KD) 4 Dansk Folkeparti (DF) 22 Tjóðveldisflokkurin (TF) 1 Det Konservative Folkeparti (KF) 16 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Socialistisk Folkeparti (SF) 12 Siumut (SIU) 1 Det Radikale Venstre (RV) 9 Uden for folketingsgrupperne (UFG) 2 * Heraf 1 medlem valgt på Færøerne

7 7 Bilag 1 Oversigt over bilag vedrørende L 29 Bilagsnr. Titel 1 Høringssvar, 2 Notat af 10/10-03 med Økonomi- og Erhvervsministeriets Fokuspanels vurdering af de administrative konsekvenser ved en afskaffelse af kapitalforklaringen, 3 Henvendelse af 17/10-03 fra Skatterevisorforeningen SRF - Foreningen Registrerede Revisorer FRR 4 Spm. 1 om kommentar til henvendelse af 17/10-03 fra Skatterivisorforeningen SRF - Foreningen Registrerede Rivisorer FRR, 5 Oversendelse af Fokuspanelets rapport til orientering 6 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 7 Spm. 2, om det kan bekræftes, at lovkravet ikke er til besvær, Spm. 3, om det ud fra kontrolsynspunkt er mindre vigtigt for myndighederne at få kapitalforklaring, Spm. 4 om antallet af skatteydere, der ikke udarbejder egentlig regnskab, Spm. 5 om uregelmæssig udarbejdelse af kapitalerklæringer, Spm. 6, om loven pålægger besvær for dem, der ikke har orden i tingene, Spm. 7 om viderendelse af overvejelser foretaget af arbejdsgruppen vedrørende revision af kapitalforklaringen, spm. 8 om frist for skatteydere, der skal indsende formueoplysninger, spm. 9 om administrative byrder for de virksomheder, som undlader kapitalforklaring, Spm. 10 om en oversigt over kommissorium for og sammensætning af det udvalg, der arbejdede med reform af kapitalforklaringen, Spm. 11 om årsagen til nedsættelse af det pågældende udvalg, Spm. 12 om årsagerne til sammensætning af det pågældende udvalg, Spm. 13 om afskaffelse af kapitalforklaringen, samt hvornår beslutning om nedsættelse af udvalget, der arbejdede med kapitalforklaringen, blev truffet, 8 Spm. 14, om skattepligtige skal oplyse privat udlån og tilgodehavende, Spm. 15 om nødvendigheden af udarbejdelsen af en fuldstændig kapitalforklaring,

8 8 Bilagsnr. Titel Spm. 16 om, hvor ofte at de lokale skattemyndigheder vil anmode om kapitalforklaring inkl. privat formue, Spm. 17 om merarbejde for de kommunale skattemyndigheder i forbindelse med kapitalforklaring, Spm. 18 om, at visse erhvervsdrivende kan undlade at lave kapitalforklaring indeholdende privat formue, Spm. 19 om antallet af henvendelser vedrørende undladelse af at lave kapitalforklaring indeholdende privat formue, Spm. 20 om antallet af virksomheder uden revisorbistand, Spm. 21, om lovforslaget vil få betydning ved en sags afgørelse ved domstolene, Spm. 22 om indhentelse af kapitalforklaringer, Spm. 23 om en rapport fra det nedsatte udvalg angående forenkling af kapitalforklaring, Spm. 24 om kommentar til bemærkningerne i lovforslaget, 9 Spm. 25, om lovforslaget ikke vil føre til tab i skatteindtægt, Spm. 26 om, hvordan lovforslaget kan gennemføres uden at kræve ansættelse af flere offentlige medarbejdere, Spm. 27, om lovforslaget ikke kan vente, til arbejdsgruppen får afleveret sin rapport, Spm. 28 om kommentar til de forslag til forenklinger, som er fremsat af Foreningen For Registrerede Revisorer og Københavns Kommune i deres høringssvar, 10 Svar på spm. 15 om nødvendigheden af udarbejdelsen af en fuldstændig kapitalforklaring, Svar på spm. 16 om hvor ofte, at de lokale skattemyndigheder vil anmode om kapitalforklaring inkl. privat formue, Svar på spm. 18 om at visse erhvervsdrivende kan undlade at lave kapitalforklaring indeholdende privat formue, Svar på spm. 19 om antallet af henvendelser vedrørende at undlade at lave kapitalforklaring indeholdende privat formue, Svar på spm. 21 om lovforslaget vil få betydning ved en sags afgørelse ved domstolene, Svar på spm. 24 om kommentar til bemærkningerne i lovforslaget, fra skatteministeren 11 Svar på spm. 25 om lovforslaget ikke vil føre tab i skatteindtægt, fra skatteministeren Svar på spm. 27 om lovforslaget ikke kan vente til arbejdsgruppen får afleveret sin rapport, Svar på spm. 28 om kommentar til de forslag til forenklinger, som er fremsat af Foreningen For Registrerede Revisorer og Københavns Kommune i deres høringssvar,

9 9 Bilagsnr. Titel 12 Ændringsforslag, udkast til betænkning 14 Spm. 29 om uddybning af svaret på spm. 19, jf. L 29 - bilag 10, til skatteministeren Spm. 30 om, hvorfor ministeren ikke nøjes med at undtage mindre virksomheder, når det anbefales af statsautoriserede revisorer, de registrerede revisorer og skatterevisorforeningen, 15 Spm. 31 om, hvilket arbejde ligningsmedarbejderen skal foretage for at konstatere, om der er et kontrolbehov, Spm. 32 om ligningsmyndighedens tidsforbrug til vurdering af, om sagen er kontrolegnet m.v., 16 Svar på spm. 1 om kommentar til henvendelse af 17/10-03 fra Skatterivisorforeningen SRF - Foreningen Registrerede Rivisorer FRR, fra skatteministeren 17 Svar på spm. 2, om det kan bekræftes, at lovkravet ikke er til besvær, Svar på spm. 3, om det ud fra kontrolsynspunkt er mindre vigtigt for myndighederne at få kapitalforklaring, Svar på spm. 5 om uregelmæssig udarbejdelse af kapitalerklæringer, Svar på spm. 6, om loven pålægger besvær for dem, der ikke har orden i tingene, Svar på spm. 7 om viderendelse af overvejelser foretaget af arbejdsgruppen vedrørende revision af kapitalforklaringen, Svar på spm. 8 om frist for skatteydere, der skal indsende formueoplysninger, Svar på spm. 9 om administrative byrder for de virksomheder, som undlader kapitalforklaring, Svar på spm. 13 om afskaffelse af kapitalforklaringen, samt hvornår beslutning om nedsættelse af udvalget, der arbejdede med kapitalforklaringen, blev truffet, 18 Svar på spm. 14, om skattepligtige skal oplyse privat udlån og tilgodehavende, Svar på spm. 17 om merarbejde for de kommunale skattemyndigheder i forbindelse med kapitalforklaring, Svar på spm. 20 om antallet af virksomheder uden revisorbistand, fra skatteministeren Svar på spm. 22 om indhentelse af kapitalforklaringer, Svar på spm. 23 om en rapport fra det nedsatte udvalg angående forenkling af kapitalforklaring, 19 Svar på spm. 26 om, hvordan lovforslaget kan gennemføres uden at kræve ansættelse af flere offentlige medarbejdere, 20 Svar på spm. 4 om antallet af skatteydere, der ikke udarbejder egentlig regnskab,

10 10 Bilagsnr. Titel Svar på spm. 10 om en oversigt over kommissorium for og sammensætning af det udvalg, der arbejdede med reform af kapitalforklaringen, Svar på spm. 11 om årsagen til nedsættelse af det pågældende udvalg, Svar på spm. 12 om årsagerne til sammensætning af det pågældende udvalg, 21 Svar på spm. 31 om, hvilket arbejde ligningsmedarbejderen skal foretage for at konstatere, om der er et kontrolbehov, Svar på spm. 32 om ligningsmyndighedens tidsforbrug til vurdering af, om sagen er kontrolegnet m.v., 22 Svar på spm. 29 om uddybning af svaret på spm. 19, jf. L 29 - bilag 10, Svar på spm. 30 om, hvorfor ministeren ikke nøjes med at undtage mindre virksomheder, når det anbefales af statsautoriserede revisorer, de registrerede revisorer og skatterevisorforeningen, 23 Spm. 33 om, at formuen skal opgives, hvis der ikke sker indberetning efter nogle forskellige paragraffer i skattekontrolloven, Spm. 34 om, hvorfor formueoplysninger ikke længere skal oplyses for erhvervsdrivende, Spm. 35, om der er tale om et erhvervsmæssigt lån, hvis der lånes kr. i udlandet til opstart af virksomheden, Spm. 36 om at give et bud på, hvor mange erhvervsdrivende der er, som ikke anvender revisor, jf. svaret på spm. 20, Spm. 37 om, at skattemyndighederne i henhold til ligningsplanen skal foretage kontrol i ca. 33 pct. af sagerne, 24 Henvendelse af 10/11-03 fra Finansrådet 25 Svar på spm. 33 om, at formuen skal opgives, hvis der ikke sker indberetning efter nogle forskellige paragraffer i skattekontrolloven, fra skatteministeren Svar på spm. 34 om, hvorfor formueoplysninger ikke længere skal oplyses for erhvervsdrivende, Svar på spm. 35, om der er tale om et erhvervsmæssigt lån, hvis der lånes kr. i udlandet til opstart af virksomheden, Svar på spm. 36 om at give et bud på, hvor mange erhvervsdrivende der er, som ikke anvender revisor, jf. svaret på spm. 20, Svar på spm. 37 om, at skattemyndighederne i henhold til ligningsplanen skal foretage kontrol i ca 33 pct. af sagerne, 26 Kommentar til henvendelse af 10/11-03 fra Finansrådet 27 Materiale udleveret under foretræde den 12/11-03 af Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

11 11 Bilagsnr. Titel 28 Spm. 38 om tidsforbrug i visiteringsfasen, Spm. 39 om, at virksomheder mener at kunne spare 5 timer årligt ved ikke at lave kapitalforklaring, Spm. 40 om, hvad den erhvervsdrivende sparer, Spm. 41 om at angive besparelsen for den erhvervsdrivende og merarbejdet for skattemyndighederne, 29 Spm. 42 om Fokuspanelets konklusioner skal ses i lyset af, at de er lavet på baggrund af det tidligere lovudkast, og at der efterfølgende er ændret i forudsætningerne, Spm. 43 om konklusion om, at oplysningerne om Fokuspanelets vurdering af besparelsen i forslaget på mellem 88 og 120 mio. kr, 30 Spm. 44 om antallet af enkeltmandsvirksomheder, Spm. 45 om der for hvert indkomstår foretages kontrol i 1/3 af sagerne, Spm. 46 om, hvorfor privat gæld ikke selvangives, når det følger af 1, stk. 1, 31 Spm. 47 om antal ansættelsesændringer, der foretages på baggrund af kapitalforklaringer, 32 Svar på spm. 38 om tidsforbrug i visiteringsfasen, Svar på spm. 39 om, at virksomheder mener at kunne spare 5 timer årligt ved ikke at lave kapitalforklaring, Svar på spm. 40 om, hvad den erhvervsdrivende sparer, Svar på spm. 41 om at angive besparelsen for den erhvervsdrivende og merarbejdet for skattemyndighederne, 33 Svar på spm. 42 om Fokuspanelets konklusioner skal ses i lyset af, at de er lavet på baggrund af det tidligere lovudkast, og at der efterfølgende er ændret i forudsætningerne, Svar på spm. 43 om konklusion om, at oplysningerne om Fokuspanelets vurdering af besparelsen i forslaget på mellem 88 og 120 mio. kr, 34 Svar på spm. 44 om antallet af enkeltmandsvirksomheder, Svar på spm. 45 om der for hvert indkomstår foretages kontrol i 1/3 af sagerne, Svar på spm. 46 om, hvorfor privat gæld ikke selvangives, når det følger af 1, stk. 1, 35 Svar på spm. 47 om antal ansættelsesændringer, der foretages på baggrund af kapitalforklaringer, 36 Kommentar til materiale udleveret under foretræde den 12/11-03 af Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen udkast til betænkning udkast til betænkning 39 Henvendelse af 18/11-03 fra Alternativ Revision

12 40 Kommentar til Henvendelse af 18/11-03 fra Alternativ Revision 12

Skatteudvalget L Bilag 12 Offentlig. Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december udkast. Tillægsbetænkning.

Skatteudvalget L Bilag 12 Offentlig. Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december udkast. Tillægsbetænkning. Skatteudvalget L 123 - Bilag 12 Offentlig Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2004-05 Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2004 2. udkast Tillægsbetænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 121 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 121 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. april 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 22. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 98 - Bilag 7 O Til lovforslag nr. L 98 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse

Betænkning. Forslag til lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse Skatteudvalget L 78 - Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 78 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om den skattemæssige

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland Arbejdsmarkedsudvalget L 79 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder 2014/1 BTL 150 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 16. april 2015 Betænkning over Forslag til

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 16 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra LA om deling af lovforslaget og ændringsforslag S og SF) Betænkning

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 87 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning.

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning. 2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige Skatteudvalget L 71 - Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 71 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og emballageafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og emballageafgiftsloven Skatteudvalget L 55 - Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 55 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 7. december 2005 Betænkning over Forslag til lov om ændring af spiritusafgiftsloven,

Læs mere

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning.

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning. 2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra DF) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra DF) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 5 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra DF) Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Læs mere

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning.

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning. 2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Erhvervsudvalget L 70 - Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. januar 2006 2. udkast (Ændringsforslag fra økonomi- og erhvervsministeren) Betænkning

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. marts 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 180 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december Betænkning.

2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december Betænkning. 2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked 2008/1 BTL 122 og L 123 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 16. april 2009 Betænkning over I. Forslag til lov

Læs mere

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2013-14 L 144 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2014 3. udkast (Supplerende ændringsforslag fra skatteministeren)

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) L 183 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 3. juni 2008 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 5 Offentlig. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2004

Skatteudvalget L Bilag 5 Offentlig. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2004 Skatteudvalget L 123 - Bilag 5 Offentlig Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2004 2. udkast (ÆF fra ministeren og betænkningsbidrag fra SF

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 158 - Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning.

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning. 2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og virksomhedsskatteloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og virksomhedsskatteloven Skatteudvalget L 29 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 29 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2004 2. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven

Læs mere

2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november Betænkning.

2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november Betænkning. 2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven (Justering af tonnageskatteordningen) [af skatteministeren (Kristian Jensen)]

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven (Justering af tonnageskatteordningen) [af skatteministeren (Kristian Jensen)] Skatteudvalget L 211 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 211 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)]

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)] Skatteudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2007 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 197 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2013-14 L 144 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. april 2014 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet 2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 20. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Sundhedsudvalget L Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj Betænkning. over

Sundhedsudvalget L Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj Betænkning. over Sundhedsudvalget L 169 - Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 169 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om beskatning af søfolk

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om beskatning af søfolk Skatteudvalget (2. samling) L 94 - Bilag 16 Offentligt Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2004-05 (2. samling) Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 24. maj 2005 Tillægsbetænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 92 - Bilag 5 Offentlig Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren Arbejdsmarkedsudvalget L 19 - Bilag 12 O Til lovforslag nr. L 19 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. april 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven 2013/1 BTL 144 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 14. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005 Socialudvalget (2. samling) L 5 - Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 5 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005 3. udkast

Læs mere

2007/1 BTL 2 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. oktober Betænkning. over

2007/1 BTL 2 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. oktober Betænkning. over 2007/1 BTL 2 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. oktober 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte 2007/2 BTL 111 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. april 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 17 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over

Skatteudvalget L Bilag 17 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over Skatteudvalget L 203 - Bilag 17 Offentligt Til lovforslag nr. L 203 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Erhvervsudvalget L 47 - Bilag 18 Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 26. januar 2006 Betænkning over Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 25. november 2010. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 25. november 2010. over Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 25. november 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. januar udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. januar udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 50 Offentligt Til lovforslag nr. L 13 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. januar 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning.

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning. Til lovforslag nr. L 132 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

2010/1 BTL 180 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 26. maj 2011. Betænkning. over

2010/1 BTL 180 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 26. maj 2011. Betænkning. over 2010/1 BTL 180 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 26. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015.

Betænkning. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.,

Læs mere

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning.

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning. 2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af radio- og fjernsynsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af radio- og fjernsynsloven Kulturudvalget L 38 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 38 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 1. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring af radio- og fjernsynsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven. Skatteudvalget L 18 - Bilag 17 Offentligt Til lovforslag nr. L 18 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. november 2005 Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 2010/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 26. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven 2010/1 BTL 124 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 17. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 2009/1 BTL 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. december 2005 3. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 12. maj Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 12. maj Betænkning. over Erhvervsudvalget (2. samling) L 45 - Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 45 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 12. maj 2005 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2014-15 L 27 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 27 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning. Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december over

Betænkning. Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december over 2013/1 BTL 63 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december 2013

Læs mere

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning.

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning. 2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts 2009 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g

Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 23 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 24. november 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven

Læs mere

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 63 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning 2016/1 BTL 68 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 8. december 2016 Betænkning over Forslag

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om erhvervsfremme

Betænkning. Forslag til lov om erhvervsfremme Erhvervsudvalget (2. samling) L 47 - Bilag 15 Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. april 2005 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning.

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning. 2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service 2011/1 BTL 141 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 10. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Skatteudvalget L 23 - Bilag 39 Offentligt. Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2008

Skatteudvalget L 23 - Bilag 39 Offentligt. Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2008 Skatteudvalget L 23 - Bilag 39 Offentligt Til lovforslag nr. L 23 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Tillægsbetænkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform Retsudvalget 2009-10 L 28 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 10. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om offentligt hasardspil

Læs mere

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 199 Bilag 18 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 0. maj 2013 1. udkast til

Læs mere

2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Betænkning.

2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Betænkning. 2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold

Betænkning. Forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold 2016/1 BTL 178 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2018 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 4. maj 2017 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller)

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller) 2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 16. december 2015 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension Til lovforslag nr. L 72 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse

Læs mere

Skatteudvalget L 85 - Bilag 27 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2006. Betænkning. over

Skatteudvalget L 85 - Bilag 27 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2006. Betænkning. over Skatteudvalget L 85 - Bilag 27 Offentligt Til lovforslag nr. L 85 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

2014/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Betænkning. over. [af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen)]

2014/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Betænkning. over. [af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen)] 2014/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelses- og Forskningsudvalget den 2. december 2014 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 2. udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 2. udkast. Betænkning. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 197 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 2. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse 2014/1 BTL 45 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 11. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om indfødsrets

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2016/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 25. april 2017 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart 2015/1 BTL 132 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 24. maj 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2009/1 BTL 197 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 27. maj 2010. Betænkning. over

2009/1 BTL 197 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 27. maj 2010. Betænkning. over 2009/1 BTL 197 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 21. maj 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 21. maj 2008. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 175 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 21. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om udlodning af overskud fra lotteri og heste- og hundevæddemål

Betænkning. Forslag til lov om udlodning af overskud fra lotteri og heste- og hundevæddemål 2009/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om udlodning af overskud

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Bilag 37 Offentligt Til lovforslag nr. L 42 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts Betænkning.

2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts Betænkning. 2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter 2011/1 BTL 122 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 16. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 L 87 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven 2010/1 BTL 54 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven

Læs mere

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2011-12 L 30 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 30 Folketinget 20111-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2011 1. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar Betænkning. over. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte)

2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar Betænkning. over. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte) 2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelses- og Forskningsudvalget den 10. marts 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november udkast. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 24 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven,

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning Til lovforslag nr. L 167 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2007/2 BTL 51 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 7. februar Betænkning.

2007/2 BTL 51 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 7. februar Betænkning. 2007/2 BTL 51 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 7. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

retsinformation.dk /1 BTL 103 og L 104 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

retsinformation.dk /1 BTL 103 og L 104 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 6 2009/1 BTL 103 og L 104 Offentliggørelsesdato: 21-04-2010 Folketinget Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Betænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 14. april

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren Arbejdsmarkedsudvalget L 19 - Bilag 16 O Til lovforslag nr. L 19 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. april 2005 3. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere