INSPEKTION AF BEHANDLINGSSTEDER I DANMARK, HVOR DER UDFØRES KOSMETISK BEHANDLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSPEKTION AF BEHANDLINGSSTEDER I DANMARK, HVOR DER UDFØRES KOSMETISK BEHANDLING"

Transkript

1 INSPEKTION AF BEHANDLINGSSTEDER I DANMARK, HVOR DER UDFØRES KOSMETISK BEHANDLING 2011 Årsrapport 2010

2 Inspektion af behandlingssteder i Danmark hvor der udføres kosmetisk behandling Årsrapport 2010 Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S URL: Kategori: Faglig rådgivning Emneord: kosmetisk behandling, inspektion Sprog: Dansk Version: 1.0 Versionsdato: Format: pdf Udgivet af Sundhedsstyrelsen, december 2011 Elektronisk ISBN:

3 Forord Bekendtgørelse og Vejledning om kosmetisk behandling, der trådte i kraft 1. december 2007, har til formål at styrke patientsikkerheden på det kosmetiske område. Embedslægerne har ved udgangen af 2010 foretaget to rutinemæssige inspektionsbesøg på de behandlingssteder, der fra begyndelsen blev registreret til kosmetisk behandling, og erfaringerne er positive. De registrerede sundhedspersoner har generelt en forståelse for, at Sundhedsstyrelsens krav til patientsikkerheden skal efterleves, og på de steder, hvor Embedslægerne har konstateret mangler, har der generelt været en positiv vilje til at foretage de nødvendige ændringer. Sundhedsstyrelsen iværksætter desuden løbende initiativer overfor behandlingssteder, hvor der ulovligt udføres kosmetisk behandling, men hvor der ikke er registreret sundhedspersoner til at udføre behandlingen. Formålet med denne indsats er dels at udvirke registrering af sundhedspersoner på behandlingsstederne, dels at få den ulovlige udførelse af kosmetiske behandlinger, der er omfattet af lovgivningen på området bragt til ophør.

4 Indhold 1 Indledning 5 2 Baggrunden for besøgene 5 3 Registreringen af læger 6 4 Retningslinjerne for Sundhedsstyrelsens inspektion 6 5 Den praktiske tilrettelæggelse af besøgene 7 6 Resultater fra inspektionsbesøg gennemført i Resultater for inspektionsbesøg gennemført i Resultater for gennemførte inspektionsbesøg 2008/09 sammenlignet med Håndteringen af personer, der foretager kosmetiske behandlinger uden at være registreret hertil 12 8 Konklusion 13

5 1 Indledning Denne rapport omhandler de inspektionsbesøg, som Embedslægerne løbende har aflagt på kosmetiske behandlingssteder i Danmark i Årsrapport Inspektion af behandlingssteder i Danmark, hvor der udføres kosmetisk behandling fremstiller det samlede resultat af anden inspektionsrunde på de kosmetiske behandlingssteder i Danmark samt fremstiller en sammenstilling af resultaterne fra inspektionsbesøg 2008/09 og Beskrivelsen af baggrunden for besøgene, retningslinjerne for embedslægernes besøg og tilrettelæggelsen af besøgene er uændret i forhold til årsrapporten Rapporten omhandler desuden Sundhedsstyrelsens initiativer over for de personer, som udfører kosmetiske behandlinger, omfattet af bekendtgørelse om kosmetisk behandling, uden at være registreret hertil af styrelsen. 2 Baggrunden for besøgene Sundhedsstyrelsen skal i henhold til bekendtgørelse nr af 24. oktober 2007 om kosmetisk behandling 13 - efter ansøgning og individuel vurdering - foretage en registrering af autoriserede sundhedspersoner og deres medhjælp, som herefter må udføre visse regulerede kosmetiske behandlinger. Sundhedsstyrelsen skal endvidere i henhold til bekendtgørelsens 39 føre tilsyn med de behandlingssteder, hvor der udføres kosmetisk behandling, og som er registreret i henhold til reglerne. Sundhedsstyrelsen har nedsat et rådgivende ekspertudvalg, som bistår styrelsen i vurderingen af de faglige kvalifikationer hos de personer, som ansøger om at blive registreret til at udføre kosmetiske behandlinger. Det er alene læger, der kan blive registreret som ansvarlige for de regulerede kosmetiske behandlinger. Andre autoriserede sundhedspersoner og personer uden sundhedsfaglig autorisation kan efter individuel vurdering blive registreret som lægens medhjælp til at udføre visse behandlinger. Tilsynet med de registrerede læger indebærer, at Sundhedsstyrelsen inspicerer de behandlingssteder, hvor der udføres kosmetisk behandling. Dette kan i henhold til autorisationslovens 71, stk. 5 foregå uden en retskendelse. Hvis der skønnes at være behov for det, vil Sundhedsstyrelsen kunne opstille krav til behandlingsstedernes sundhedsfaglige virksomhed og herved kunne pålægge de registrerede læger at følge nærmere bestemte faglige anvisninger. Formålet med inspektionen af de behandlingssteder, hvor den regulerede kosmetiske behandling udføres, er at sikre patienterne. Derfor er der ved inspektionsbesøgene blevet lagt vægt på områder, hvor risiko for fejl eller mangler erfaringsmæssigt er stor. Årsrapport / 13

6 3 Registreringen af læger Sundhedsstyrelsen modtog 14 nyansøgninger i 2010, hvoraf 9 blev registreret i 2010 og 3 blev registreret i er endnu ikke registreret. I begge sager mangler der at blive indsendt dokumentation, og i den ene er det rådgivende udvalg inddraget i vurderingen. Sundhedsstyrelsen kunne behandle 10 ansøgninger uden at involvere det rådgivende ekspertudvalg for kosmetisk behandling, idet ansøgerne havde ansøgt om registrering til behandlinger, som lå inden for ansøgerens speciallægeanerkendelse. Sundhedsstyrelsen involverede det rådgivende ekspertudvalg for kosmetisk behandling i 2 ansøgninger til vurdering af ansøgernes kvalifikationer. 12 lod sig afregistrere i 2010, hvoraf nogle havde ansøgt om registrering i Ved udgangen af 2010 var 142 læger registreret til at udføre kosmetisk behandling. 4 Retningslinjerne for Sundhedsstyrelsens inspektion Med udgangspunkt i Bekendtgørelse og Vejledning om kosmetisk behandling har Sundhedsstyrelsen udarbejdet Retningslinjer for inspektion af behandlingssteder, hvor der udføres kosmetisk behandling. Den første udgave af retningslinjerne blev udsendt til de registrerede læger på behandlingsstederne den 8. juli På baggrund af de første erfaringer fra besøgene blev der foretaget en mindre revision af retningslinjerne, og den anden udgave blev udsendt til lægerne den 10. november Retningslinjerne for Sundhedsstyrelsens inspektionsbesøg tager udgangspunkt i, at fokus for inspektionen er patientsikkerheden. Embedslægerne forholder sig ikke til kvaliteten af de enkelte kosmetiske behandlinger, og Embedslægernes vurdering af behandlingsstederne kan således ikke anvendes til en bedømmelse af, hvor man kan opnå det kosmetisk bedste behandlingsresultat. Retningslinjerne indeholder de samme elementer vedrørende forberedelsen, gennemførelsen og afrapporteringen af besøgene, som inspektionen omfatter. Desuden beskrives fremgangsmåden i de tilfælde, hvor der er behov for et opfølgende inspektionsbesøg. Selve inspektionen er bygget op over en række målepunkter indenfor områderne: Skriftlig patientinformation om behandlingerne Instrukser der anvendes på behandlingsstedet Sundhedsstyrelsens registrerede oplysninger sammenholdt med de faktiske forhold på stedet Lægetilstedeværelse og lægetilkald Apparatur og indretning Medicin, herunder opbevaring Hygiejne Journalindhold og journalhåndtering Indlæggelse og overvågning Årsrapport / 13

7 Der er følgende mulige udfald af et inspektionsbesøg: Inspektionsbesøget har ikke givet anledning til bemærkninger Der er få, mindre problemer, der forventes bragt i orden snarest muligt, og som Embedslægerne vil følge op på ved næste inspektionsbesøg Der er større problemer, hvorfor behandlingsstedet efter nærmere anvisning fra Embedslægerne skal fremsende yderligere materiale til Embedslægerne Der er større problemer og derfor behov for genbesøg Der er så store og væsentlige problemer, at behandlingen ikke må fortsætte, eller den registrerede sundhedsperson skal slettes af registret. 5 Den praktiske tilrettelæggelse af besøgene Inspektionen af de kosmetiske behandlingssteder er administrativt opdelt således, at inspektionerne i Østdanmark varetages af Embedslægerne Hovedstaden og i Vestdanmark af Embedslægerne Midtjylland. Varslingsbreve vedrørende inspektionsbesøget blev sendt til de registrerede læger mindst 8 uger før den planlagte besøgsdato med henblik på, at besøget skulle kunne indpasses i planlægningen på behandlingsstedet. Varslingsbrevene oplyser om hjemmelen til inspektionsbesøget og formålet med besøget, og der anmodes om, at lægen forud for besøget tilsender embedslægerne relevant skriftlig information (fx patientinformationer, instrukser mm.). Der afsættes som udgangspunkt 2-4 timer til et besøg afhængig af behandlingsstedets størrelse. Besøget indledes med, at embedslægerne legitimerer sig overfor lægen og kort gennemgår besøgets forløb. Herefter gennemgås det af lægen fremsendte materiale, og eventuelle mangler påpeges. Der foretages en gennemgang af de lokaler, hvor der udføres kosmetiske behandlinger, idet der fokuseres på hygiejne, apparatur og medicin mv. Derefter gennemgår embedslægerne stikprøver af journalerne for at se, om de overholder kravene om fx information og samtykke. Besøget afsluttes med, at embedslægerne sammen med lægen gennemgår fundene indenfor de enkelte målepunkter, og der gives en foreløbig tilbagemelding om inspektionens resultat. Efter besøget udarbejder embedslægerne en rapport, hvor der i tilfælde af mangler opstilles krav, som lægen skal opfylde. Hvis der er opstillet krav, sendes rapporten i høring hos lægen, og såfremt der i høringssvaret påpeges faktuelle fejl, rettes disse. Den endelige rapport sendes til slut til lægen og offentliggøres på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Årsrapport / 13

8 6 Resultater fra inspektionsbesøg gennemført i 2010 De kosmetiske behandlingssteder spænder vidt fra små klinikker, hvor fx en speciallæge i hudsygdomme foretager indsprøjtninger i kosmetisk øjemed, til større privathospitaler hvor flere plastikkirurger er beskæftiget, og der tilbydes kirurgiske indgreb i fuld bedøvelse. For mange af lægerne udgør de kosmetiske behandlinger en mindre del af deres virksomhed, idet de samtidig har patienter, der får foretaget offentligt finansierede behandlinger. 6.1 Resultater for inspektionsbesøg gennemført i 2010 Tabel 1: Varslede rutinemæssige inspektionsbesøg Varslede besøg* 173 Gennemførte inspektionsbesøg (antal læger på 124 behandlingssteder) 158 Inspektionsbesøg aflyst pga. afregistrering (på lægens eget initiativ) 15 * På et behandlingssted med flere registrerede læger modtager alle læger et individuelt varslingsbrev. En læge, der er registret på flere behandlingssteder, modtager varslingsbrev på alle registrerede behandlingssteder. I alt 49 besøg måtte flyttes til en ny dato, idet lægen var forhindret på den varslede dato. Tabel 2: Resultater efter 158 gennemførte rutinemæssige inspektionsbesøg Ingen bemærkninger 85 (54 %) Mindre krav opfølgning ved næste rutinebesøg 63 (63 %) Krav om efterfølgende fremsendelse af materiale til Embedslægerne uden krav om genbesøg 7 (4 %) Krav om genbesøg, evt. forudgået af tilsendt materiale 3 (2 %) Afregistrering af læge foretaget af Sundhedsstyrelsen 0 Tabel 3: Resultater pr. 31. december 2010 for de 7 læger, der efter gennemført inspektionsbesøg fik stillet krav om eftersendelse af materiale til Embedslægerne Ingen bemærkninger 3 Mindre krav opfølgning ved næste rutinebesøg 3 Materiale ikke modtaget 1 Årsrapport / 13

9 Tabel 4: Resultater pr. 31. december 2010 for de 3 læger, der fik genbesøg af Embedslægerne Ingen bemærkninger 1 Mindre krav opfølgning ved næste rutinebesøg 2 Tabel 1 viser, at Embedslægerne aflagde inspektionsbesøg hos 158 læger på 124 behandlingssteder. En del læger er registreret på flere behandlingssteder og modtager almindeligvis besøg på alle registrerede adresser. På behandlingssteder, hvor flere læger er registreret, fører Embedslægerne individuelt tilsyn med hver læge, der får en selvstændig rapport over besøget. Baggrunden herfor er, at skønt lægerne arbejder under samme forhold på en klinik, kan der være forskelle i lægernes faglige virksomhed. Tabel 1 viser videre, at 15 ud af 173 læger lod sig afregistrere efter varsling af Embedslægernes inspektionsbesøg. Embedslægerne er ikke bekendt med årsagen til de enkelte afregistreringer, men den aktuelle økonomiske situation i landet har for mange betydet nedgang i efterspørgslen på kosmetiske behandlinger, hvorfor nogle læger kan have valgt helt at ophøre med denne del af deres virksomhed. Tabel 2 viser, at Embedslægerne ved 85 ud af 158 besøg (54 %) fandt ingen eller mindre problemer. I 7 tilfælde (4 %) skulle lægen efterfølgende indsende materiale til Embedslægerne. Det kan fx dreje sig om patientinformationsmateriale eller instrukser til behandlingsstedets personale. I 3 tilfælde (2 %) aflagde Embedslægerne opfølgende inspektionsbesøg. Det drejede sig om behandlingssteder, hvor der var væsentlige mangler i implementeringen af de nye regler for kosmetiske behandlinger. Ingen læger er blevet afregistreret af Sundhedsstyrelsen i Tabel 3 og 4 viser, at der ved indsendelse af supplerende materiale og opfølgende inspektionsbesøg var sket forbedringer på behandlingsstederne, således at der i alle tilfælde kun resterede mindre eller ingen problemer. Generelt har erfaringerne fra den anden runde inspektionsbesøg været positive, idet der ikke er meget alvorlige patientsikkerhedsmæssige problemer. Når der alligevel blev konstateret en del mangler, skal det formentlig ses i lyset af, at der stadig er tale om en relativt ny ordning, samt at der hele tiden kommer nye registreringer til. De registrerede læger, skal sætte sig ind i de nye regler og krav og implementere dem i den daglige kliniske praksis. Samarbejdet med de registrerede læger og deres medhjælp i forbindelse med inspektionsbesøgene har generelt været positivt, og der har været stor forståelse for de krav, som Embedslægerne har opstillet ved besøgene. Det blev endelig konstateret, at der indenfor det kosmetiske behandlingsområde er en vis mobilitet, hvor en del læger skifter arbejdssted og i kortere eller længere tid fungerer som konsulenter på forskellige behandlingssteder. Dette har vist sig, at være en logistisk udfordring i planlægningen og gennemførelsen af de kosmetiske tilsyn. Årsrapport / 13

10 6.2 Resultater for gennemførte inspektionsbesøg 2008/09 sammenlignet med 2010 Tabel 5: Gennemførte inspektionsbesøg i 2008/2009 og 2010 Inspektionsbesøg 2008/ Varslede inspektionsbesøg Gennemførte inspektionsbesøg Inspektionsbesøg aflyst pga. lægens afregistrering (på lægens eget initiativ) I 2008/2009 var alle inspektionsbesøg det første besøg på behandlingsstederne. I 2010 var 28 besøg det første besøg, mens 130 besøg var det andet besøg. Ved udgangen af 2010 var i alt 149 læger registreret på 124 behandlingssteder i Danmark. Der sker løbende nyregistreringer og afregistreringer af læger og lægers medhjælp. Tabel 6: Resultater efter gennemførte inspektionsbesøg i 2008/2009 og 2010 Resultater af de gennemførte besøg 2008/2009 (164) 2010 (158) Ingen bemærkninger 20 (12 %) 85 (54 %) Mindre krav, opfølgning ved næste rutinebesøg 110 (67 %) 63 (40 %) Krav om efterfølgende eftersendelse af materiale til Embedslægerne uden krav 18 (11 %) 7 (4 %) om genbesøg Krav om genbesøg, evt. forudgået af tilsendt materiale 16 (10 %) 3 (2 %) Afregistrering af læge foretaget af Sundhedsstyrelsen 0 0 Tabel 7: Resultater hvor der efter gennemførte inspektionsbesøg i 2008/2009 og 2010 var blevet stillet krav om eftersendelse af materiale Resultater hvor der efter inspektionsbesøg var blevet stillet krav om eftersendelse af materiale til Embedslægerne 2008/2009 (18) 2010 (7) Ingen bemærkninger 1 1 Mindre krav, opfølgning ved næste rutinebesøg 15 5 Endnu ikke foretaget / modtaget 2 1 Tabel 8: Resultater hvor der efter inspektionsbesøgene i 2008/2009 og 2010 var blevet stillet krav om genbesøg Resultater efter genbesøg 2008/2009 (16) 2010 (3) Ingen bemærkninger 12 1 Mindre krav, opfølgning ved næste rutinebesøg 2 1 Årsrapport / 13

11 Tabel 5 viser, at der i 2010 blev gennemført 6 inspektionsbesøg færre end i 2008/09: ligeledes var der færre afregistreringer på lægens eget initiativ. Tabel 6 viser, at 21 % af lægerne i 2008/2009 havde større problemer med patientsikkerheden. Dette tal var faldet til 6 % i Antallet af genbesøg i 2010 var en femtedel af antallet i 2008/2009. Når Embedslægerne vurderer, at der er større patientsikkerhedsmæssige problemer, udløser det, som anført, enten et genbesøg på behandlingsstedet eller en anmodning om at lægen indsender relevant materiale. Tabel 7 og 8 viser effekten af denne opfølgning, idet der efterfølgende var ingen eller kun mindre krav til behandlingsstedet. Det kan således konkluderes, at patientsikkerheden ved de kosmetiske behandlinger er øget væsentligt siden Lægerne er blevet bedre til at leve op til de krav der stilles af Sundhedsstyrelsen, idet langt flere læger får ingen eller få bemærkninger ved inspektionsbesøget. Derudover, har der været et markant fald i antallet af genbesøg som følge af alvorlige problemer med patientsikkerheden. Årsrapport / 13

12 7 Håndteringen af personer, der foretager kosmetiske behandlinger uden at være registreret hertil Sundhedsstyrelsen har ikke kompetence til at inspicere behandlingssteder, hvor der ikke er registreret autoriserede sundhedspersoner til at udføre kosmetisk behandling. Såfremt der på et behandlingssted udføres kosmetisk behandling, omfattet af bekendtgørelsen, og der ikke er en læge registreret til at udføre behandlingen på behandlingsstedet, kan Sundhedsstyrelsen anmelde den ulovlige virksomhed til politiet. Politiet kan imidlertid alene rejse tiltale, hvis det er muligt at løfte bevisbyrden. Dette kræver ofte, at behandleren selv har indrømmet den ulovlige virksomhed, eller en patient har anmeldt behandleren. Den behandler som fortsætter med at udføre ulovlig virksomhed, udsætter sig selv for den risiko, at patienten kan presse prisen ved at true med anmeldelse til politiet eller Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen fører også tilsyn med markedsføring af sundhedsydelser, og styrelsen holder i den forbindelse øje med, at de behandlingssteder, der markedsfører kosmetisk behandling, også har en registreret læge på behandlingsstedet. Hvis ikke, er der tale om vildledende markedsføring. I de tilfælde hvor Sundhedsstyrelsen bliver opmærksom på, at der markedsføres ulovligt, skriver styrelsen til ejeren af behandlingsstedet, som bliver henstillet at stoppe den vildledende markedsføring inden for en kort tidsperiode. Såfremt der er tale om markedsføring på en hjemmeside, tjekker Sundhedsstyrelsen hjemmesiden igen, og såfremt den ikke er tilrettet, får behandlingsstedet et nyt brev, hvoraf det fremgår, at politiet vil blive anmodet om at rejse tiltale, hvis markedsføringen ikke øjeblikkeligt tilrettes. I 2010 skrev Sundhedsstyrelsen ud til 23 behandlingssteder, efter en nærmere vurdering af markedsføringen, hvor der blev markedsført kosmetisk behandling, som umiddelbart var omfattet af reglerne om kosmetisk behandling, men hvor der ikke var registreret en læge på behandlingsstedet. Sundhedsstyrelsen informerede om de nye regler og konsekvenserne af at overtræde disse. Sundhedsstyrelsen anmodede politiet om at rejse tiltale mod 8 behandlingssteder. Årsrapport / 13

13 8 Konklusion Det ser ud til, at den nye lovgivning på det kosmetiske behandlingsområde har betydet en øget patientsikkerhed. Efter gennemført anden inspektionsrunde i 2010, opfyldte hovedparten af behandlingsstederne således Sundhedsstyrelsens krav til patientsikkerheden. Ved de inspektionsbesøg hvor Embedslægerne fandt alvorlige problemer med patientsikkerheden, blev der foretaget en opfølgning, hvilket betød, at der ved afslutningen af anden runde resterede ingen eller kun små mangler på samtlige behandlingssteder. I 2011 vil der blive foretaget graduerede tilsyn således, at en række behandlingssteder først vil få besøg efter mere end et år. Det vil dreje sig om de steder, hvor der ved de to seneste besøg, kun har været få eller ingen bemærkninger til patientsikkerheden. Sundhedsstyrelsen har samtidig taget initiativer i forhold til behandlingssteder, der ulovligt markedsfører / foretager kosmetiske behandlinger uden at være registreret hertil. I de fleste tilfælde er ulovlighederne herved bragt til ophør. I enkelte tilfælde har det været nødvendigt med politimæssig opfølgning på sagerne. Årsrapport / 13

inspektion af behandlingssteder i Danmark, hvor der udføres kosmetisk behandling Årsrapport 2008

inspektion af behandlingssteder i Danmark, hvor der udføres kosmetisk behandling Årsrapport 2008 inspektion af behandlingssteder i Danmark, hvor der udføres kosmetisk behandling 2009 Årsrapport 2008 Inspektion af behandlingssteder i Danmark hvor der udføres kosmetisk behandling Årsrapport 2008 Redaktion

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med kosmetiske. Behandlingssted:

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med kosmetiske. Behandlingssted: Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med kosmetiske behandlingssteder hvor registrerede læger og deres eventuelle registrerede medhjælp udfører kosmetisk behandling Endelig tilsynsrapport Registreret

Læs mere

Tilsynsrapport Lades Akupunktur

Tilsynsrapport Lades Akupunktur Tilsynsrapport Lades Akupunktur Reaktivt tilsyn 2017 Behandlingssted Lades Akupunktur Nørregade 18E 9800 Hjørring CVR-Nr.: 27174868 P-Nr.: 1009890803 Dato for tilsynet: 24-03-2017 Tilsynet blev foretaget

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser Maj 2012 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser

Læs mere

Tilsynsrapport Plejecenter Engparken

Tilsynsrapport Plejecenter Engparken Reaktivt tilsyn, 2017 Vejlevej 3-5 7330 Brande P-nummer: 1011977649 Dato for tilsynet: 09-06-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-983/2 1. Vurdering Konklusion efter

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune J. nr. 4-17-256/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hørsholm Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20

Læs mere

Tilsynsrapport Distrikt 15 - Rosenlunden

Tilsynsrapport Distrikt 15 - Rosenlunden Reaktivt tilsyn, 2017 Plejehjem Nørrebrogade 8 c/o Erritsø Bygade 85 A, 1.sal 7000 Fredericia CVR- eller P-nummer: 1010341635 Dato for tilsynet: 30-06-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektion af kosmetisk behandlingssted Læge: Klinik: Georgios Zontos Hårklinikken ApS Adresse: Amaliegade 42, 1256 København K Telefon: 33113610 Tilsynet blev foretaget af: Embedslæge Ulla Aelsen Embedslæge

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektion af kosmetisk behandlingssted Læge: Klinik: Georgios Zontos Hårklinikken Adresse: Amaliegade 42, 1256 København K Telefon: 33113610 Tilsynet blev foretaget af: embedslæge Ulla Aelsen og embedslæge

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektion af kosmetisk behandlingssted Læge: Klinik: Mads Bundgaard Linses Lounge Adresse: Reykjaviksgade 5, 2300 København S Telefon: 32320692 Tilsynet blev foretaget af: Embedslæge Ulla Axelsen Embedslæge

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektion af kosmetisk behandlingssted Læge: Søren Munch Jensen Klinik: Kirurgisk Klinik Adresse: Ny Kongensgade 21, 1557 København K Telefon: 33114448 Tilsynet blev foretaget af embedslæge Anne Grete

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektion af kosmetisk behandlingssted Læge: Klinik: Bonnie Erichsen Københavns Privathospital Adresse: Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 93 39 33 Tilsynet blev foretaget af: Embedslæge Ulla

Læs mere

Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet Nordfyns Kommune

Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet Nordfyns Kommune Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet 2007 Nordfyns Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejeboligenheder i Nordfyns kommune i 2007 Indledning Formålet med plejehjemstilsynet er at forbedre den

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektion af kosmetisk behandlingssted Læge: Klinik: Hanne Göte Frederiksborggade Øjenklinik v/hanne Göte Adresse: Frederiksborggade 3 1360 København K Telefon: 33323001 Tilsynet blev foretaget af embedslægerne:

Læs mere

Rammebeskrivelse for Almen praksis. Risikobaseret tilsyn 2017

Rammebeskrivelse for Almen praksis. Risikobaseret tilsyn 2017 Version 1. juni 2017 Formål og baggrund for udvælgelse Forberedelse Rammebeskrivelse for Almen praksis Risikobaseret tilsyn 2017 Tema: Medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb Konkret håndtering:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Inger Birgitte Beck Behandlingssted:

Læs mere

Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: selvmordsforsøg under indlæggelse. i rapporten implementeret?

Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: selvmordsforsøg under indlæggelse. i rapporten implementeret? Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: Selvmord og selvmordsforsøg under indlæggelse og er anbefalingerne i rapporten implementeret? Sundhedsstyrelsen, august 2008 Er ledelsen

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektion af kosmetisk behandlingssted Læge: Klinik: Nils Atle Wærsted Hudlægerne i Birkerød Adresse: Hovedgaden 2, 3460 Birkerød Telefon: 4581 6044 Tilsynet blev foretaget af: Embedslægerne Annemette

Læs mere

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... Page 1 of 1 01-02-2010 Fra: Kis Thuesen Sendt: 2. juni 2009 15:02 Til: Kis Thuesen Emne: VS: privat/offentlig Vedhæftede

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektion af kosmetisk behandlingssted J.nr. 7-703-23-72/2 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg Tlf. 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Læge: Klinik: Jes Sanddal Lindholt Viborg

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektion af kosmetisk behandlingssted 13. marts 2012 J.nr. 7-703-23-216/2 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg Læge: Luisa Grymer Tlf. 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Klinik:

Læs mere

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM JUNI 2015 RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM Sundhedsstyrelsens ordning om eksperimentel behandling RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Behandlingssted: Adresse: Charlotte

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen SKÆRPET UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-HJEMMET LOTTE KOCHS VEJ 30 1812 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER ANNEMARIE GARVOLD [ Tilsynet er udført d. 21.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rødovre Kommune. Den 3. juli 2012 J.nr. 5-2210-57/1. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rødovre Kommune. Den 3. juli 2012 J.nr. 5-2210-57/1. Embedslægerne Hovedstaden Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Rødovre Kommune 2011 Den 3. juli 2012 J.nr. 5-2210-57/1 Embedslægerne Hovedstaden Borups Alle 177 2400 København NV Tlf. 72227450 Fax 72227420 E-post info@sst.dk

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektion af kosmetisk behandlingssted Læge: Klinik: Johannes Arnason Parkens Privathospital ApS Adresse: Øster Alle 42, 3. tv., 2100 København Ø Telefon: 35 44 10 00 Tilsynet blev foretaget af: Embedslægerne

Læs mere

Vejledninger / Instrukser

Vejledninger / Instrukser Vejledninger / Instrukser Dagens Mål At få viden om sundhedsstyrelsens vejledninger på medicinhåndteringsområdet for derigennem forstå egen rolle i medicinhåndtering i Kommunen. At kende og anvende Kommunes

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektion af kosmetisk behandlingssted Læge: Klinik: Claus Bødker Engler Speciallægeselskabet Hillerød Øjenklinik Aps Adresse: Slotsgade 22, 1., 3400 Hillerød Telefon: 4825 0464 Tilsynet blev foretaget

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektion af kosmetisk behandlingssted Læge: Klinik: Karen Skjødt ØjenHospitalet Danmark Adresse: Jægersborg Alle 14-16, 2920 Charlottenlund Telefon: 3964 1099 Tilsynet blev foretaget af: embedslæge Troels

Læs mere

Bekendtgørelse om kosmetisk behandling

Bekendtgørelse om kosmetisk behandling Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om kosmetisk behandling I medfør af 18, 21, 22, stk. 3, 71, stk. 2-4, 72 og 91 i lov nr. 451 af 22. maj 2006 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig

Læs mere

Tilsynsrapport Plejehjemmet Søndersø Opfølgende tilsyn. J. nr.: /5 P nr.: Adresse: Studekrogen 1, 3500 Værløse

Tilsynsrapport Plejehjemmet Søndersø Opfølgende tilsyn. J. nr.: /5 P nr.: Adresse: Studekrogen 1, 3500 Værløse J. nr.: 4-17-60/5 P nr.: 1013133855 Tilsynsrapport 2010 Plejehjemmet Søndersø Opfølgende tilsyn Adresse: Studekrogen 1, 3500 Værløse Kommune: Furesø Leder: Helle Fobian Thomsen Dato for tilsynet: 2. december

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektion af kosmetisk behandlingssted Læge: Klinik: Jette Traulsen Wäborg Hudklinikken i Køge v/jette Traulsen Adresse: Torvet 21, st 4600 Køge Telefon: 31176554 Tilsynet blev foretaget af embedslægerne:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Kristian Guldbæk Bundgaard Behandlingssted:

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejecenter Åbrinken Adresse: Gl. Banevej 8, 7470 Karup J Kommune: Viborg Leder: Mette Bergkvist Telefon: 87 87 63 90 E-post: sikkerjob-velfaerd@viborg.dk Dato for ordinært

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 FOR INSPEKTION AF LÆGEMIDLER I HÅNDKØB I DETAILHANDLEN

ÅRSRAPPORT 2012 FOR INSPEKTION AF LÆGEMIDLER I HÅNDKØB I DETAILHANDLEN ÅRSRAPPORT 2012 FOR INSPEKTION AF LÆGEMIDLER I HÅNDKØB I DETAILHANDLEN 2013 Årsrapport 2012 for inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektion af kosmetisk behandlingssted J.nr. 5-2411-216/1 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg Læge: Thomas Bo Jensen Tlf. 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Klinik: Aarhus Privathospital

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektion af kosmetisk behandlingssted J.nr. 7-703-23-57/3 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg Tlf. 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Læge: Ann Udesen Klinik: Privathospitalet

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Endelig

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Endelig Opfølgende tilsynsrapport 2015 Endelig BAKKEGÅRDEN OMSORGSCENTER Adresse: Bakkegården 1, 4534 Hørve Kommune: Odsherred Leder: Centerleder Stine Tougaard Telefon: 59665347 / 29135615 E-post: stith@odsherred.dk

Læs mere

Risikobaseret tilsyn Januar 2017

Risikobaseret tilsyn Januar 2017 Risikobaseret tilsyn 2017 Januar 2017 Dagsorden Risikobaseret tilsyn hvad er det? Behandlingsstedsdatabasen registrering hvordan? Temaer og områder hvor og hvem? Selve tilsynsbesøget Afslutning Risikobaseret

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektion af kosmetisk behandlingssted Læge: Klinik: Jette Brandt Traulsen Hudklinikken i Køge Adresse: Torvet 21, 4600 Køge Telefon: 56659293 Tilsynet blev foretaget af: Embedslægerne Annemette Mygh

Læs mere

Klinik for fodterapi v/ Maria Monk Vangsgaard

Klinik for fodterapi v/ Maria Monk Vangsgaard Klinik for fodterapi v/ Maria Monk Vangsgaard Tilsyn med fodterapeutklinikker, 2017 Fodterapeutklinik Grønnevej 8C 7760 Hurup Thy CVR-nummer: 27575390 Dato for tilsynet: 21-08-2017 Tilsynet blev foretaget

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Endelig tilsynsrapport. Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Day Poulsen

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Endelig tilsynsrapport. Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Day Poulsen Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Day Poulsen Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Den 24. februar 2011 J.nr. 4-17-252/1/KPE Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 9. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1529/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Nordfyns Kommune 2013 Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Nytorv 2, 6000 Kolding Tlf. 72 22 79 50 Fax 72

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Axel Gustav Lerche Behandlingssted:

Læs mere

FOA - Fag og Arbejde vil meget gerne benytte muligheden for at afgive høringssvar på ovennævnte vejledning.

FOA - Fag og Arbejde vil meget gerne benytte muligheden for at afgive høringssvar på ovennævnte vejledning. Sundhedsstyrelsen Att. Anne Mette Dons Islands Brygge 67 2300 København S Høringssvar vedr. Udkast til vejledning om autoriserede sundhedspersoners brug af medhjælp til udførelse af forbeholdt sundhedsfaglig

Læs mere

BEK nr 1245 af 24/10/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 02-11-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Senere ændringer til forskriften

BEK nr 1245 af 24/10/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 02-11-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Senere ændringer til forskriften BEK nr 1245 af 24/10/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 02-11-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 132 af 16/01/2009 BEK nr 1484 af 15/12/2009 Lovgivning forskriften

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektion af kosmetisk behandlingssted J.nr. 7-703-23-603 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg Læge: Uffe Gjede Tlf. 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Klinik: Jydsk Lasercenter

Læs mere

Dato: 6. maj 2014. J.nr. 5-2210-44/1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Bornholms Regionskommune

Dato: 6. maj 2014. J.nr. 5-2210-44/1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Bornholms Regionskommune Dato: 6. maj 2014 J.nr. 5-2210-44/1 s tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune 2013 Tilsynene i Bornholms Regionskommune har gennemført i alt 5 tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed sender hermed udkast til nye regler om fjernelse af tatoveringer i høring.

Styrelsen for Patientsikkerhed sender hermed udkast til nye regler om fjernelse af tatoveringer i høring. Til dig, der fjerner tatoveringer, samt til organisationer og brancheforeninger anført på vedlagt høringsliste Høring over nye regler om fjernelse af tatovering Styrelsen for Patientsikkerhed sender hermed

Læs mere

Tilsyn med kosmetisk behandlingssted

Tilsyn med kosmetisk behandlingssted Tilsyn med kosmetisk behandlingssted Læge: Peter Bjarne Hansen Klinik: Øjenklinik Fyn v/ Peter B. Hansen Adresse: Østerbro 4, 5690 Tommerup Telefon: 64 76 23 10 Tilsynet blev foretaget af: Specialkonsulent

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektion af kosmetisk behandlingssted Læge: Klinik: Dorthe Daugaard Aleris Privathospitaler, Hørsholm afdeling Adresse: Rungstedvej 41, 2970 Hørsholm Telefon: 36 37 26 75 Tilsynet blev foretaget af:

Læs mere

Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom

Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom 2016 9. NOVEMBER 2016 TITEL SIDE 2/9 Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom ISSN: (nummeret tilføjes efter aftale og ved

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Foreløbig

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Foreløbig Opfølgende tilsynsrapport 2016 Foreløbig Plejecentret Arresø - Afdeling Løvdalen Adresse: Karlsgavevej 1, 3300 Frederiksværk Kommune: Halsnæs Leder: Centerleder Tina Olsen Telefon: 47784000/21178819 E-post:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 3-17-290/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Sønderborg Kommune 2010 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: syd@sst.dk

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2012

Opfølgende tilsynsrapport 2012 J. nr.: 5-2211-233/1 SST-id: PHJSYN-00003417 P-nr.: 1003352707 Opfølgende tilsynsrapport 2012 Områdecenter Søhusparken Adresse: Søhusvej 8, 8400 Ebeltoft Kommune: Syddjurs Leder: Centerchef Lis Kjems,

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektion af kosmetisk behandlingssted J.nr. 5-2411-49/Klinik Lehmann Embedslægerne Midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg Læge: Magdalena Torzynska Tlf. 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Klinik:

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektion af kosmetisk behandlingssted Læge: Klinik: Peter Kamp Behandlerhuset Enigma Adresse: Taastrup Hovedgade 92, 2630 Taastrup Telefon: 52300305 Tilsynet blev foretaget af: Embedslæge Ulla Axelsen

Læs mere

Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom

Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom 2017 Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektion af kosmetisk behandlingssted Læge: Klinik: Eeva Kalaja Petersen Greve Privathospital Adresse: Håndværkervænget 15, 2670 Greve Telefon: 43692364 Tilsynet blev foretaget af: Embedslægerne Ulla

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Karen Tilma Behandlingssted: Tilma

Læs mere

Tilsynsrapport 2011 Midgården

Tilsynsrapport 2011 Midgården Tilsynsrapport 2011 Midgården Opfølgende tilsyn Den 19. december 2011 j.nr. 4-1214-22/1 ALW/mat Embedslægerne Hovedstaden Borups alle 174, 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Anne Birgitte Haaber Behandlingssted:

Læs mere

Bekendtgørelse om kosmetisk behandling

Bekendtgørelse om kosmetisk behandling Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 151 Offentligt Bekendtgørelse om kosmetisk behandling I medfør af 18, 21, 22, stk. 3, 71, stk. 2-4, 72 og 91 i lov nr. 451 af 22. maj 2006 om autorisation

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektion af kosmetisk behandlingssted Læge: Klinik: Eeva Kalaja Petersen Bjerregaard Plastikkirurgisk Klinik Adresse: Gammel Hovedgade 14, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 57 68 Tilsynet blev foretaget af:

Læs mere

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Gitte Blichfeldt Ørsnes Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Nielsen Behandlingssted:

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om kosmetisk behandling

Bekendtgørelse for Færøerne om kosmetisk behandling Bekendtgørelse for Færøerne om kosmetisk behandling I medfør af 18, 21, 22, stk. 3, 71, stk. 2-4 og 6, 72 og 91 lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, som sat i kraft

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektion af kosmetisk behandlingssted Læge: Klinik: Ann Udesen Erichsens Privathospital Adresse: Trunnevangen 4 B, 2920 Charlottenlund Telefon: 3948 6000 Tilsynet blev foretaget af: Embedslægerne Ulla

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Thomas Qvist Barrett Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J.nr. 4-17-236/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post hvs@sst.dk Allerød

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektion af kosmetisk behandlingssted Læge: Klinik: Finn Worm Knudsen Scanstadkliniken Adresse: Østergade 18, 1100 København K Telefon: 33137700 Tilsynet blev foretaget af: Embedslægerne Annemette Mygh

Læs mere

Tilsynsrapport Reaktivt tilsyn. Læge Flytlies Privatklinik Silkeborgvej 2, Prismet 8000 Aarhus C. Behandlingssted: CVR-Nr.: P-Nr.

Tilsynsrapport Reaktivt tilsyn. Læge Flytlies Privatklinik Silkeborgvej 2, Prismet 8000 Aarhus C. Behandlingssted: CVR-Nr.: P-Nr. Tilsynsrapport 2017 Reaktivt tilsyn Behandlingssted: Læge Flytlies Privatklinik Silkeborgvej 2, Prismet 8000 Aarhus C CVR-Nr.: 34258376 P-Nr.: Dato for tilsynet: 24-01-2017 Tilsynet blev foretaget af:

Læs mere

Tilsynsrapport. Klinik for Fodterapi Minna Sanders. Tilsyn med fodterapeutklinikker, Østervold Randers.

Tilsynsrapport. Klinik for Fodterapi Minna Sanders. Tilsyn med fodterapeutklinikker, Østervold Randers. Klinik for Fodterapi Minna Sanders Tilsyn med fodterapeutklinikker, 2017 Fodterapeutklinik Østervold 26 8900 Randers CVR-nummer: 26429927 Dato for tilsynet: 03-04-2017 Tilsynet blev foretaget af: Oversygeplejerske

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Peter Vilmann Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Carl Johan Fasting Erichsen Behandlingssted:

Læs mere

Klinik for Fodterapi v/bente Ilum Christensen

Klinik for Fodterapi v/bente Ilum Christensen Klinik for Fodterapi v/bente Ilum Christensen Tilsyn med fodterapeutklinikker, 2017 Fodterapeutklinik Enggårdsgade 3 9000 Aalborg CVR-nummer: 25577329 Dato for tilsynet: 30-06-2017 Tilsynet blev foretaget

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektion af kosmetisk behandlingssted Læge: Abdul Hayee Talay Mahmood Tareen Klinik: Plastikkirurgisk Speciallægeklinik Adresse: Jernbanegade 42, 3600 Frederikssund Telefon: 47 33 00 30 Tilsynet blev

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Sønderborg Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Sønderborg Kommune j. nr. 5-2210-1529/1 s tilsyn med plejehjem i Sønderborg Kommune 2011 Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: syd@sst.dk Tilsynene i Sønderborg Kommune

Læs mere

Dato: 10. februar J.nr /1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Furesø Kommune

Dato: 10. februar J.nr /1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Furesø Kommune Dato: 10. februar 2014 J.nr. 5-2210-34/1 s tilsyn med plejehjem i Furesø Kommune 2013 Tilsynene i Furesø Kommune har gennemført i alt tre tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt har

Læs mere

Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien

Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien 2011 Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektion af kosmetisk behandlingssted Læge: Klinik: Anna Jørgensen Roskilde Privathospital Adresse: Ringstedgade 19, 4000 Roskilde Telefon: 46 32 50 05 Tilsynet blev foretaget af: embedslægerne Troels

Læs mere

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Indledning Overordnet skal medlemmerne af BPK drive forretning ud fra følgende værdisæt: Kvalitet og seriøsitet Troværdighed

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Åbenrå Kommune. Sundhedsstyrelsen. Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Åbenrå Kommune. Sundhedsstyrelsen. Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe J.nr. 5-2210-1529/1 s tilsyn med plejehjem i Åbenrå Kommune 2011 Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: syd@sst.dk Tilsynene i Åbenrå Kommune har gennemført

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Arne Nyholm Gam Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 16 tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt har anvist Sundhedsstyrelsen:

Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 16 tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt har anvist Sundhedsstyrelsen: Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 16 tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt har anvist Sundhedsstyrelsen: Strandby Skovbo Kollektivhuset Højvang Fovrfeld Gjesing Tarp Strandgården

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ringkøbing-Skjern Kommune. J.nr. 5-2210-1583/1. Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ringkøbing-Skjern Kommune. J.nr. 5-2210-1583/1. Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg J.nr. 5-2210-1583/1 Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg s tilsyn med plejehjem i Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Ringkøbing-Skjern Kommune 2012 Tilsynene i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

CARDIOTOCOGRAFI. En spørgeskemaundersøgelse på landets fødeafdelinger

CARDIOTOCOGRAFI. En spørgeskemaundersøgelse på landets fødeafdelinger CARDIOTOCOGRAFI En spørgeskemaundersøgelse på landets fødeafdelinger 2008 Cardiotocografi en spørgeskemaundersøgelse på landets fødeafdelinger Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL:

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektion af kosmetisk behandlingssted J.nr. 7-703-23-40/1 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg Tlf. 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Læge: Michael Miravet Sorribes Klinik:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Vlasios Kontogiannis Behandlingssted:

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker for tandlæger i Holstebro 18-11- 2009 Rådgivningsfirmaet DentalMæglerne har den 4.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Bruce Phillip Kyle Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 4-17-257/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Ishøj Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20 E-mail

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. l af 4. januar 1996 om Embedslægeinstitutionens virke. Administrative forhold

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. l af 4. januar 1996 om Embedslægeinstitutionens virke. Administrative forhold Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. l af 4. januar 1996 om Embedslægeinstitutionens virke. I medfør af 14 i Landstingsforordning nr. 7 af 30. oktober 1992 om sundhedsvæsenets styrelse og organisation fastsættes:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 479 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: JURMED Sagsbeh.: SUMMSB Sags nr.: 1206415 Dok. nr.: 1007533 Dato: 20. august

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen SKÆRPET UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-HJEMMET LOTTE KOCHS VEJ 30 1812 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER CHARLOTTE ANDREASEN [ Tilsynet er udført d. 3.

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Behandlingssted: Adresse: Doktor Jensen v/mette Jensen Anders Billes

Læs mere

Sundhedsjura i kommunerne 7. marts 2012. Anne Mette Dons, overlæge, chef for Tilsyn og Patientsikkerhed Sundhedsstyrelsen

Sundhedsjura i kommunerne 7. marts 2012. Anne Mette Dons, overlæge, chef for Tilsyn og Patientsikkerhed Sundhedsstyrelsen Sundhedsjura i kommunerne 7. marts 2012 Anne Mette Dons, overlæge, chef for Tilsyn og Patientsikkerhed Sundhedsstyrelsen Kommunale ydelser Den sociale vinkel: Ifølge hviken lovgivning er ydelsen givet?

Læs mere

Er procedurerne i vejledningen: Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin implementeret på de kirurgiske afdelinger?

Er procedurerne i vejledningen: Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin implementeret på de kirurgiske afdelinger? Er procedurerne i vejledningen: Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin implementeret på de kirurgiske afdelinger? Sundhedsstyrelsen, juli 2008 Er procedurerne i vejledningen: Sikring

Læs mere