Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain"

Transkript

1 Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af n ul Kaptain

2 Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af den pågældende fordringshavers tilgodehavende pr. auktionsdagen med renter samt evt. påløbne omkostninger i forbindelse med inkasso, udlæg m.v. jfr. vilkårenes pkt. 6A. Hvis beløbet er ansat skønsmæssigt, skal det fremgå af bemærkningerne til hæftelsen. Kolonne 1 er enten lig summen af kolonnerne 2 og 3 eller lig summen af kolonne Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder restgæld, der kan overtages af auktionskøberen, såfremt denne ikke er panthaver eller på anden måde berettiget, idet disse rettighedshavere kan have en særlig retsstilling, f. eks. I henhold til tvangsauktionsklausul. Realkreditlån kan principielt kræves indfriet, men køber vil normalt få tilladelse til at overtage disse lån. Disse lån skal derfor medtages i denne kolonne. 3. Kolonne Restancer og evt. ejerskifteafdrag på hæftelser, der kan forventes overtaget. Indeholder beløb, der skal betales inden 4 uger efter auktionens slutning, jfr. vilkårenes pkt. 6A. Betaling af ejerskiftefradrag i anledning af auktionssalg skal ske inden 4 uger efter auktionen. Er betalingsfristen i pantebrevet længere, anvendes denne frist. Tilsvarende regler anvendes ved betaling af restancer eller andre ydelser i henhold til tvangsauktionsklausuler, der kan påberåbes. Kolonne Hæftelser, der kræves indfriet. Indeholder beløb, der skal betales inden 6 måneder efter auktionens slutning. Bemærk: På auktionen foretages en endelig opgørelse af kravene. Såfremt der på auktionen fremkommer andre oplysninger end de i salgsopstillingen anførte, skal opstillingen ændres i overensstemmelse med de nye oplysninger. Auktionskøberen skal efter erhvervelse af ejendommen på endelig auktion uden hensyn til de i auktionsvilkårene anførte frister betale fremtidige terminsydelser på hæftelser, der overtages i overensstemmelse med de for disse hæftelser pågældende vilkår. Afgifter m.v. tii det offentlige, jfr. vilkårenes pkt. 6 C: Auktionsafgiften udgør 0,5%. Afgiften beregnes af auktionsbudet med tillæg af, hvad der skal udredes udover auktionsbudet samt værdien af privatretlige byrder og servitutter. Afgiften forfalder ved auktionens slutning. Udstedelsen af auktionsskødet er afgiftsfrit. Ved indlevering til tinglysning betales en registreringsafgift, som udgør 0,6% + Afgiften forhøjes til nærmeste Disse afgifter m.v. er ikke medtaget i størstebeløbet, der skal erlægges udover auktionsbudet i henhold til salgsopstillingen.

3 J.NR. Ejendommens matr.nr.: 5æ Hasle by, Hasle Salgsopstilling (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udarbejdet af og Dansk ejendomsmæglerforening beliggende: Bymosevej Aarhus V. tilhørende: Dogan under konkurs boende: c/o HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab, Nørrebrogade 34-36, 8000 Aarhus C. Auktionstidspunkt: Tirsdag den 7. januar 2014 kl. Auktionssted: Fogedretten i Århus, Kannikegade 8000 Aarhus C. Rekvirent, hæfteises Dogan under konkurs v/kurator advokat Flemming Voldby, HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab, Nørrebrogade 34-36, 8000 Aarhus C. Ved advokat: Advokat Niels Lomborg HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab, Nørrebrogade 34-36, 8000 Aarhus C., sninger Ejendomskategori: Fritliggende enfamiliehus Ejendomsværdi pr.: ,00 heraf grundværdi: ,00 Vurdering i h.t. Retsplejelovens 562: Areal ifølge tingbogen: heraf vej: Forsikringsforhold: Ejendomsskatter og afgifter for året andrager og omfatter: Brand A/S skorstensfejning 466,40. Forslag tii særlige vilkår ifølge auktionsvilkårenes pkt. og 11. Beskrivelse (herunder evt. bebygget areal, indretning m.v.): Se vedlagte beskrivelse. Lejemål: Ejendommen er udlejet uden lejekontrakt til Dogan Byrder og servitutter (Evt. henvisning til vedh. tingbogsattest): Se vedlagte tingbogsattest.

4 PANT- OG UDLÆGSHAVERE rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats, 1. Fordring opgjort pr. auktionsdato 2. Restgæld på hæftelser, der kan forventes 3. Restancer og evt. ejerskifteafdrag på 4. Hæftelser der kræves Indfriet. nr./serie/afd., indestående til samt evt. yderligere bem. f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradrag m.v. af uforfaldne renter overtaget. Transport Hæftelse nr. 1: , , ,38 0,00 Pantebrev stort opr ,00 til Totalkredit A/S, fil p.t. 1,1884 8% p.a., bidrag 0,9368% p.a., 4 årlige terminer. Restgæld pr ,00, obligationsrestgæld Hæftelse nr. 2: i alt ved budsum , , ,38 0, ,00 0,00 0, ,00 Ejerpantebrev opr. stort ,00 med meddelelser til Spar Nord Bank /VS, Inkasso, Aalborg. alt ved budsum , , , ,00 Hæftelse nr. 3: ,00 0,00 0, ,00 Udlæg til SKAT, Løvenømsgade 25, 8700 Horsens, tinglyst for ,00. i alt ved budsum , , , ,00 Hæftelse nr.: i alt ved budsum Hæftelse nr.: i alt ved budsum Hæftelse nr.: i alt ved budsum Hæftelse nr.: Transport i alt ved budsum

5 Afslutningsside PANT- OG UDLÆGSHAVERE rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats, nr./serie/afd., indestående til samt evt. yderligere bem. f.eks. tvangsauktionsklausul, 1. Fordring opgjort pr. auktionsdagen 2. Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter 3. Restancer og evt. ejerskifteafdrag på hæftelser, der kan forventes overtaget. 4. Hæftelser der kræves Indfriet. ejerskiftefradrag m.v. Transport , , , ,00 Hæftelse nr. 4: 0,00 "74 Udlæg til SKAT, Løvenømsgade 25, 8700 Horsens, tinglyst tor Kr. i alt ved budsum , , , ,71 A. Total , , , ,71 B. Størstebeløbet, der skal betales/overtages udover auktionsbudet, jfr. vilkårenes pkt. Max ,85 Heraf kontant at betale inden 4 uger: Max ,85 Gæld, der kan overtages (størstebeløbet - kontantbeløbet): om art og afvikling oplyses: Det under B anførte størstebeløb fremkommer således: a. rekvirentens udlægs- og auktionsomkostninger 4. andre offentlige bidrag ( salærer og gebyrer m.v.) ,75 b. rettighedshavernes 5. vandafgifter mødesalærer m.v ,00 6. brandforsikringsbidrag De under a og b nævnte beløb er anslået ud fra det under 7. krav i h.t. leje- eller sikkerhedsstillelsen anførte auk brandsikringslovgivningen tionsbud, jfr. nedenfor. c. restancer vedrørende: 8. andet, jfr. specifikation ejendomsskatter ,10 2. vejbidrag m.v. 3. kloakbidrag m.v. C. Afgifter m.v. til offentlige i anledningen i anledning af auktionen: Se den påtrykte tekst på omslagets inderside. Ved et auktionsbud på (beregnet efter ejendomsværdi eller sagkyndig vurdering, jfr. retsplejelovens 562) udgør sikkerhedsstillelsen, jfr. vilkårenes pkt. 7 Denne salgsopstilling er udarbejdet den * af Aliels Lomborg

6

7

8 INDHOLDSFORTEGNELSE Opgørelse over rekvirentens omkostninger 1 Panthaverregnskab 4 Beskrivelse 7 8 Specifikation af lån til Totalkredit A/S 10 Ejerpantebrev til Spar Nord Bank A/S 14 SKATs opgørelse af udlæg 18 Ejendomsskattebillet Opgørelse over ejendomsskatter 20 Tingbogsattest 22 Ejendomsvurdering 28 Kommunale ejendomsoplysninger 29 Jordforureningsattest 33 Servitutter 36 Forespørgsel til Huslejenævnet i Aarhus Kommune 41 Forsikringspolice Alm. Brand 42 Advokatfirma

9 1 Rekvirentens udlægs - og auktionsomkostninger: a. Fogedgebyr Kommunal ejendomsoplysning Annonceudgifter, ans. Mangfoldiggørelse af salgsopstilling, ans. ind. moms Afsat befordring vedrørende besigtigelse Rekvirentsalær ind. moms Kr. Kr. 800,00 400, , ,00 500, b. Mødesalær 3.750,00 c. cl. Ejendomsskatter Der henvises til SKATs mail af , jf. side vedrørende beregning af renter, hvorfor der tages forbehold herfor ,10 Størstebeløbet Rekvirentomkostninger Mødesalær Ejendomsskatter m.m. Kr , , ,85 Heraf til betaling inden 4 uger Til betaling senere , t ' Advokatfirma

10 2 Sikkerhedsstillelse ved et bud på Restancer ,38 Størstebeløbet hæftelser der kræves indfriet Sikkerhedsstillelse kr , hvortil kommer 0,5% af budsummen ind. omkostninger uden for budsummen samt omkostningerne ved berigtigelse af auktionsskøde. Realkreditlån forfalder ved ejerskifte. En auktionskøber kan derfor ikke uden videre påregne gældsovertagelse af disse. Auktionskøber opfordres derfor til at rette henvendelse til Totalkredit A/S forinden tvangsauktionen med henblik på at opnå forhåndstilsagn om gældsovertagelse. Såfremt Totalkredit A/S ikke vil bevilge gældsovertagelse, vil lånet blive krævet indfriet efter auktionen. Såfremt lånet indfries sker det i overensstemmelse med Totalkredit A/S s almindelige indfrielsesvilkår. Hvis auktionskøber er et selskab, må selskabet forudse krav om supplerende personlig hæftelse. Auktionskøber skal betale de morarenter på terminsrestancer samt eventuelle lån, der påløber efter auktions afholdelse, idet morarenter kun er beregnet frem til auktionsdagen. vil påløbe morarenter fra auktionsdagen til betaling sker af ydelser, som ikke er betalt inden sidste rettidige indbetalingsdag. Dette gælder også ydelser, som forfalder til betaling mellem 1. og en eventuel 2. auktion. Morarenten opkræves på fremtidige terminsopkrævninger. Ved delvis dækning foretages fordeling af budsummen mellem restancer og overtagelse af restgæld af Totalkredit A/S. Der henvises til tillæg til salgsopstillingen vedrørende vilkår for lån i Totalkredit A/S. Opmærksomheden henledes på, at ejendommens beskrivelse ofte i et vist omfang er baseret på offentlige registre, som kan indeholde fejl. Hverken fogeden eller rekvirenten kan drages til ansvar for sådanne fejl. Auktionskøber overtager ejendommen i den stand som den er og forefindes. Ejendommen er udlejet uden indgåelse af lejekontrakt. Ejendommen er beliggende i byzone, og ejendommen er derfor områdeklassificeret som lettere forurenet. Lettere forurening er forurening, som ligger over et defineret mindstekriterium, men under kriterierne for kortlægning som forurenet.

11 Rekvirenten, som er et konkursbo, har ikke selv beboet ejendommen og har ikke nærmere kendskab til denne og rekvirenten fraskriver sig derfor i forbindelse med tvangsauktionen sig ethvert ansvar for såvel faktiske som juridiske mangler. Køber kan således ikke gøre nogen mangelsindsigelser gældende, det være sig i form af af auktionskøbet, forholdsmæssigt afslag, godtgørelse eller erstatning af nogen art. Ansvarsfraskrivelsen gælder også jordbundsforhold, herunder ledninger m.v., hvad enten disse befinder sig over eller udvendig eller indvendig i ejendommen/lejlighederne m.m., og den lovlige benyttelse af ejendommen/lejlighederne i forhold til gældende regler. Panthaverregnskab Konkursboet har i perioden fra konkursdekretets afsigelse til auktionens afholdelse administreret ejendommen. For denne administration udarbejder boet et panthaverregnskab. Overskud tilfalder panthaverne i prioritetsordenen. Underskud betales af auktionskøber ud over auktionsbuddet, som en del af størstebeløbet. Konkursboet gør opmærksom på, at panthaverregnskabet er foreløbigt. Der er medtaget fakturerede omkostninger/udgifter til boet samt indtægter og udgifter som boet har kendskab til, men som endnu ikke er fakturerede. Disse opgaver vil blive opkrævet efter auktionens slutning, når boet har modtaget faktura for opgaven. Auktionskøber skal selv sørge for, at der sker rettidig betaling af ejendomsskatter m.v., det gælder også selvom auktionskøber ikke modtager opkrævningskort. Sælgerens eventuelle momsreguleringsforpligtelse overtages ikke af tvangsauktionskøberen.

12 Foreløbigt driftregnskab for ejendommen Bymosevej 19, Hasle, 8210 Aarhus V. for perioden dekret afsagt Indtægter Huslejebetalinger: pr måned 2012 juli august September Oktober november december 2013 Januar Februar Marts April maj juni juli august September Oktober november december 8.000, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 kr 8.000, , ,00 Ristorno Alm. Brand vedr. policeændring Forløbige indtægter kr 353, ,77

13 Udgifter Alm. Brand Forsikring Husforsikring, , , , ,64 Aarhus Vand: A contobetalinger: Opgørelse a conto conto conto , , ,42-944, , ,03 999, , ,70 Affald Varme Aarhus A contobetalinger varme: Årsopgørelse & A conto , ,58 742, , , , , ,42 A contobetalinger affald: (betales 10.09) , , , , ,33 A/S A contobetalinger: (betales 04.09) 2.052,19

14 Årsopgørelse 2012 & 1. rate ,09 65, , , , , ,18 Diverse Vurderingshonorar EDC ind. moms 8.125,00 Foreløbige betalte udgifter ,27 Afsatte udgifter til vintersikring af ejendommen 5.000,00 Administrationshonorar til boet for bestyrelse af ejendommen, udarbejdelse af panthaverregnskab. Korrespondance og telefonsamtaler med den tidligere ejer af ejendommen i relation til lejeren, korrespondance og telefonsamtaler med forsyningsselskaber omkring aflæsninger og forbrug. Indhentelse af vurdering af ejendommen, herunder korrespondance og telefonsamtaler med ejendomsmægler. Løbende drøftelser og orientering til panthavere samt gennemgang af modtaget materiale fra panthavere. Herudover almindelig administration af ejendommen og arbejde forbundet hermed Administrationshonoraret fastsættes efter medgået tidsforbrug til ind. moms , ,27 Indtægter med fradrag af udgifter Foreløbigt overskud , , ,50

15 7 BESKRIVELSE Beskrivelsen af ejendommen er baseret på oplysninger fra BBR-Meddelelse samt besigtigelse foretaget af rekvirenten med den tidligere ejer. Ejendommen er opført i 1963 i gule mursten med trægavle malet grå. Ejendommen er beliggende i et villakvarter. Ejendommen trænger til vedligeholdelse og oprydning. Ifølge BBR-Meddelelse anvendes 1 værelse til erhverv. P.t. er ejendommen udlejet og hele ejendommen er udlejet til privat beboelse. Rekvirenten har rettet henvendelse til Huslejenævnet i Aarhus Kommune om, hvorvidt der verserer sager hos Huslejenævnet. Huslejenævnet har ikke besvaret henvendelsen. Ifølge BBR-Meddelelse udgør det samlede bygningsareal 142 m2, heraf indbygget udestue 28 m2. Det samlede boligareal udgør 204m2, hvoraf erhverv er noteret med 7m2, og tageetagen udgør 90 m2. Indvending beskrivelse Stueetagen er indrettet med hovedindgang/entre med adgang til med trappe til 1. sal. Fra fordelingsgangen er der adgang til værelse, køkken, badeværelse, bryggers samt stue. Fra stuen er der udgang til udestue. Køkkenet er med plads til spisebordsarrangement og der er opvaskemaskine af mrk. Blomberg, komfur med kogeplade af mrk. Husqvarna samt køleskab af mrk. Atlas. Tidligere ejer oplyser, at opvaskemaskinen formentlig er 5-6 år gammel, mens de øvrige hårde hvidevarer er af ældre dato. Bryggers har efter ejerens oplysninger undergået en større renovering for 3-4 år siden. Der er i bryggerset en ældre vaskemaskine af mrk. Bosch WFK Den tidligere ejer oplyser, at det i kraftigt blæsevejr kan føles som om vinduerne i stuen er utætte. I stuen er der brændeovn. Gulvene i stueetagen består primært af trægulve samt klinker. På 1. sal er der repos med adgang til toilet (uden bad), 3 værelser af pæn størrelse samt større soveværelse med udgang til altan/overdækket vindfang i forbindelse med udestuen. Gulvene på 1. sal er belagt med almindelige gulvtæpper. På ejendommen er der endvidere garage med mindre værksted/skur/overdækket brændeskur, opført i mursten med tag af fibercement. Arealet udgør ifølge BBR 25m2. Bagerst i haven er endvidere et skur af ældre dato, der har lidt skade i stormvejr.

16 AARHUS KOMMUNE EJENDOMSBESKATNINGEN - BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE EJENDOMSBESKATNINGEN - BBR 10, POSTBOKS 539, 8100 AARHUS C Kommune nr.: 751 Ejendoms nr.: Ejendommens Bymosevej 19 (vejkode: 1026), V BBR-Meddelelse rekvireret via GIS Fejl eller mangler i udskriften bedes meddelt tii kommunen via adressen elier telefonnr Oplysninger om grunde Adresse: Bymosevej 19 (vejkode: 1026), Hasle, Aarhus V Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab Vand & afløb Vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg Ejerlav 5æ HASLE BY, HASLE Oplysninger om bygninger 1 Adresse: Bymosevej 19, Hasle (vejkode: 1026), 8210 Aarhus V Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) (anvendelseskode: 120) Matrlkelnr.: 5æ Opførelsesår: 1963 Antal boliger med køkken: 1 Materialer Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten) Tagdækning: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) Kilde til materialer: Oplyst af ejer (eller af dennes repræsentant) Ejerlav: HASLE BY, HASLE Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen m2 Arealanvendelse m2 Bebygget areal 142 Samlet bygningsareal 142 Samlet boligareal 197 heraf affaldsrum terræn 0 heraf udvendig efterisolering 0 heraf lovlig beboelse kælder 0 heraf Indbygget garage 0 Kælder 0 Samlet erhvervsareal 7 heraf Indbygget carport 0 heraf kælder m/loft < 1,25 0 Adgangsareal 0 heraf Indbygget udhus 0 Tagetage Andet areal 0 heraf Indbygget udestue 28 heraf udnyttet 90 Antal etager u. kælder & tagetage 1 Overdækkende arealer 0 Lukkede overdækninger 0 Åbne overdækninger 0 Kilde til arealer; Oplyst af ejer (eller af dennes repræsentant) Energioplysninger Varmeinstailation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) Supplerende varme: Bygningen har Ingen supplerende varme Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed Adresse: Bymosevej (vejkode: Hasle, Aarhus V Fritliggende enfamilieshus (anvendelseskode: 120) Samlet areal: 204 m2 Areal erhverv: 7 m2 m2 Andet areal: O m2 Fællesareal: O m2 Blandet erhverv og bolig med eget køkken Ejendommens beliggenhed: Bymosevej (vejkode: Aarhus V Kommune nr.: nr.: /2

17 Åben overdækning: O m2 Lukket overdækning/udestue: O m2 Kilde arealer: Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant) Antal værelser: 6 Antal værelser erhverv: 1 Antal toiletter: 1 Antal badeværelser: 1 Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) Bygningsnr.: 2 Adresse: Bymosevej 19, Hasle (vejkode: 1026), Aarhus V Garage med plads til et eller to køretøjer (anvendelseskode: Matrlkelnr.: 5æ Materialer Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten) Tagdækning: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) Kilde til materialer: Bygningen er maskinelt oprettet Areal Bebygget areal: 25 m2 Kilde arealer: Bygningen er maskinelt oprettet Ejerlav: HASLE BY, HASLE Ejendommens beliggenhed: Bymosevej (vejkode: Aarhus V nr.: Ejendoms nr.: /2

18 Hjulmand Kaptain Nørrebrogade Aarhus C Dato Deres ref. Kunde Ejendomsnr. Beliggenhed Matr.nr. Ejerlav 3. december 2013 Garip Dogan Bymosevej Århus V Hasle By, Hasle Auktionsopgørelse pr. 7. januar 2014 Hermed fremsendes auktionsopgørelse for lån I ovenstående ejendom. Totalkredits tilgodehavende er følgende: Lånenummer Hovedstol i Restgæld Obligationsrestgæld i Skyldige beløb i , , , ,38 I alt , , , ,38 Specifikation af lånet findes på efterfølgende Når salgsopstilling er udarbejdet, skal kopi fremsendes Spar Nord Bank A/S. Hvis auktionen bliver tilbagekaldt, skal dette meddeles Spar Nord Bank A/S Der beregnes yderligere morarenter på pt. 18,0000 % p.a. af det forfaldne beløb regnet fra forfaldsdagen, hvis det betales efter 7. januar Hvis der er en ydelse, som forfalder betaling I måned, og sidste rettidige Indbetaiingsdato overskrides, så beregnes der morarente fra 11. I Indeværende måned regnet fra forfaldsdagen betaling finder sted. t\l salgsopstilling", som er vedlagt denne auktionsopgørelse. 1/4

19 totalkredit Auktionsopgørelse pr. 7. januar 2014 på lånenr Specifikation af skyldige beløb pr. 7. januar 2014 Restgæld pr. 1. januar ,00 Rente (og bidrag) fra 1. januar januar ,07 Terminsydelse ,11 Heraf pr. 11. juni ,69 Heraf pr. 11. september ,69 Heraf pr. 11. december ,69 Heraf pr. 11. marts ,06 Heraf pr. 11. juni ,06 Heraf pr. 11. september ,06 Heraf pr. 11. december ,86 Gebyrer 400,00 Heraf Misligh. gebyr af 27. august ,00 Heraf Rykker af 28. september ,00 Heraf Rykker af 28. december ,00 Heraf Rykker af 27. marts ,00 Morarente pr. 7. januar , ,45 Efter auktionen skal følgende betales: Terminsydelse ,11 Morarenter pr. 7. januar ,27 Gebyrer 400, ,38 Specifikation af lånet Låntype: Tilpasningslån Hovedstol ,00 Restgæld pr. 1. januar ,00 Obligationsrestgæld pr. 1. januar ,71 Lånet er udbetalt den 29. november 2007 og udløber den 31. december Specifikation af obligationer Forening Serie Afdeling Procent Årgang Fondskode Nykredit 12 Hjd 4, Specifikation af terminsydelsen Ydelsen betales kvartalsvist og forfalder 11. marts, 11. juni, 11. september og 11. december. Ydelse for perloden 1. januar 2014 til 31. marts 2014: Ydelse bidrag) 7.130,13 Heraf rente 0,2971 % af restgæld 7.130,13 Bidrag 0,2342 % af restgæld 5.620, ,93 Bemærkninger 2/4

20 PR Ol t/l t/l < C 5' CL t/l ro Ol to t/l QJO cr td g; o' t/l t/l CL td

21 totalkredit Tillæg til salgsopstillingen vedrørende lån i Totalkredit A/S Totalkredits lån forfalder ved ejerskifte. En auktionskøber kan ikke umiddelbart påregne gældsovertagelse af lånene. Totalkredit A/S vil ved henvendelse senest en uge før tvangsauktionen kunne fremkomme med en tilkendegivelse om, hvorvidt gældsovertagelse under nærmere aftalte forudsætninger og vilkår kunne opnås. Auktionskøber opfordres hurtigst muligt efter tvangsauktionen at tage stilling til, om lånene skal Indfries eller der søges om gældsovertagelse. Såfremt der ønskes gældsovertagelse af lånene, skal Totalkredit A/S kontaktes for en afklaring af mulighederne. Hvis formåiet er erhvervsmæssig udiejning Hvis ejendommen købes på tvangsauktionen med erhvervsmæssig udlejning som formål, vil gældsovertagelse kun I sjældne tilfælde kunne forventes bevilget. Hvis auktionskøber er et selskab Er auktionskøber et selskab, der være krav om supplerende personlig hæftelse. Indfrielse af lånene Totalkredit A/S ikke bevilger gældsovertagelse, vil lånene blive krævet Indfriet efter tvangsauktionen. Indfrielse skal ske i overensstemmelse med de vilkår og opsigelsesbestemmelser, der gælder for de enkelte låntyper. For kontantlån, tilpasningslån og Indekslån skal eventuel indfrielse foretages på baggrund af obllgatlonsrestgælden. Der kan være særlige Indfrielsesvilkår for lånene, herunder en særlig indfrielseskurs. Frem til Indfrielsen skal auktionskøber betale ydelse på lånene I overensstemmelse med lånenes vilkår. Udstedelse af auktionsskøde Totalkredit A/S forbeholder ret til Ikke at ville udstede samtykkeerklæring til udstedelse af auktionsskøde, før restancer er betalt, og Totalkredits lån enten er Indfriet, eller gældsovertagelse er bevilget. Betaling af eventuelle morarenter Uanset punkt 6 A.a. skal auktionskøber betale morarenter, der måtte påløbe ved at restancer mv. betales senere end datoen for første auktion. Ret tii ændring af bidragssatser Totalkredit A/S forbeholder ret til at foretage ændring af bidragssatser på de lån, som overtages af en auktionskøber.

22 DKK (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Hasle By, Hasle Matr. nr: 5 Æ Gade og husnr.: Bymosevej Anmelder: Lett Advokatfirma Vester Århus C J.nr. D Ejerpantebrev (fast ejendom) Debitor(er)s navn(e) og bopæl(e) Garip Dogan Lindholmvej 1 1 tv Århus N giver herved Kreditor Gældens størrelse Rente- og betalingsvilkår mig/os selv eller den, til hvem nærværende ejerpantebrev måtte blive overdraget, panteret I nedennævnte ejendom uden personlig hæftelse. Kr ,00 skriver kroner sekshundredetusinde Ved tvangsauktion over den/de pantsatte forrentes ejerpantebrevet fra betaling finder sted. Renten udgør % pr. år over Nationalbankens diskonto på tvangsauktlonstldspunktet. Opsigelse Med dages varsel kan såvel kreditor som debitor opsige gælden. Den pantsatte ejendom Matr. nr.: Hasle By, Hasle Bopælsforandring skal meddeles kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen Indfriet, se sidste punkt 9 a.

23 2 Oprykkende panteret efter Kr ,00 Totalkredit, kontantlån med rentetilpasning og afdragsfrihed efter realkreditlovens 4, stk. 2 Respekterede servitutter m.v. Særlige bestemmelser Med hensyn til de ejendommen nu påhvilende servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. Meddelelser ifølge retsplejelovens kapitel 51 og andre meddelelser, der efter loven skal sendes til pantekreditor bedes sendt til: Sparbank Vest, Ryesgade afd., Ryesgade 4, 8000 Århus C, der iøvrigt bemyndiges ti! på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art på nærværende pantebrev, herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegninger. I tilfælde af, at den pantsatte ejendom elier væsentlige dele heraf skifter ejer, kan kreditor uanset foranstående opsigelsesbestemmelser forlange kapitalen indfriet straks. Den i pantebrevet sædvanemæssige tekst - Justitsministeriets pantebrevsformular A pkt indeholdte tvangsauktionsklausul gælder ikke for dette pantebrev. I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular A, se sidste side. Dato Underskrifter - Garip Dogan For så vidt pantebrevet alene underskrives af debitor, erklærer denne samtidig at være ugift, eller at ejendommen ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger For så vidt debitor er gift, giver medunderskrevne ægtefælle samtykke i pantsætningen. Er ægtefællen medejer, underskrives som debitor og pantsætter. Vitterlighedspåtegning Tii ægte underskrift/underskrifter, og myndighed: Underskrift Navn (i blokbogstaver) E Åbyhøj (i blokbogstaver) Stilling (i blokbogstaver) 6 Adresse (i blokbogstaver) 8230 Åbyhøj Postnr./by (I blokbogstaver) Postnr./by (i blokbogstaver)

24 3 Justitsministeriets pantebrevsformular A Betalinger efter dette pantebrev skal ske på kreditors bopæl, som er anført på side eller på et andet sted inden for landets grænser, der opgives af kreditor. 2. Alle betalinger er rettidige, når de sker senest 7 dage efter forfaldsdagen, for terminsbetalinger senest 7 dage efter første terminsdag. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdagen den 5. juni, udskydes dagen til den følgende hverdag. På samme måde udskydes udløbsdagen for alle fiister efter nærværende pantebrev. Indbetaling inden for ovennævnte trist til et pengeinstitut her i landet, bortset fra Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling. 3. Ophævet. 4. Debitor har pligt til at underrette kreditor om bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset bopælsforandring, med mindre kreditor er bekendt med debitors nye bopæl. Bliver kreditor opmærksom på, at en opsigelse som følge af bopælsforandring ikke er kommet frem til debitor, skal kreditor straks give debitor meddelelse om opsigelsen, såfremt debitors nye bopæl fremgår af folkeregisteret eller anden let tilgængelig kilde. 5. Pantet omfatter den faste ejendom med tilbehør efter tinglysningslovens 37 og 38, indtægter, herunder leje og forpagtningsafgifter, samt erstatnings- og forsikringssummer. 6. Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt brandforsikret, således at betingelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om minimumsbetingelser for forsikringsselskabets tegning af bygningsbrandforsikring er opfyldt. 7. Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling af kapital, renter og andre ydelser af tilsvarende karakter - herunder administrationsbidrag og kautionsforsikringspræmier - morarenter og gebyr efter pkt. 8. Kreditor har endvidere panteret for omkostninger, som med føje er afholdt ved opsigelse, inddrivelse, berigtigelse af gældsovertagelse samt til varetagelse af kreditors interesse i tilfælde af retsskridt mod pantet fra anden side. For så vidt angår udenretlige inkassoomkosminger, har kreditor panteret for de omkosminger, der kan kræves betalt i overensstemmelse med reglerne i lov om renter ved forsinket betaling mv. og den i medfør af loven udstedte bekendgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling. 8. Kapitalen forfalder ikke ved med mindre andet er vedtaget i pantebrevet. Kreditor skal underrettes om ethvert ejerskifte og kan forlange, at den nye ejer berigtiger gældsovertagelse samt afholder omkostningerne derved. Underrettes kreditor ikke om ejerskifte senest 3 uger efter, at endeligt skøde er tinglyst uden frist og udleveret fra tinglysningskontoret, kan han, når hele kapitalen indestår, uanset ejerskifte, forlange et gebyr på 2% af pantebrevets restgæld, dog højst 300 Hvis det er vedtaget i pantebrevet, at kapitalen helt eller delvis forfalder ved ejerskifte, skal betaling ske inden samme frist, dog senest 3 måneder efter ejendommens endelige overtagelse, jf. pkt. 9 f. 9. Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde: a) hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidige betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapitalen kan forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt renter og afdrag senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller fremsat. Kreditors påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og udtrykkeligt angive, at kapitalen kan forlanges indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales inden fiistens udløb, jf. herved pkt. 2, b) hvis bygninger af væsentlig betydning for pantets værdi nedrives, uden at der er stillet betryggende sikkerhed, c) hvis pantet i øvrigt væsentligt forringes eller vanrøgtes, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed, d) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet, e) hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet er behørigt brandforsikret, og f) hvis et aftalt ejerskifteafdrag ikke betales rettidigt, jf. pkt. 8. Med mindre andet er aftalt, forbliver pantebrevet indestående i ejendommen i tilfælde af tvangsauktion, hvad enten denne skyldes misligholdelse af pantebrevet eller af andre forpligtelser, hvis restancer og øvrige forfaldne ydelser i henhold til auktionsvilkårene betales inden udløbet af de i disse fastsatte fiister. Pantebrevets bestemmelser om misligholdelse, herunder bestemmelserne i pkt. 9, og bestemmelser om, at pantegælden helt eller delvis forfalder ved ejerskifte, kan i så fald ikke påberåbes af kreditor. Hvis auktionskøberen sælger ejendommen inden 1 år efter den endelige tvangsauktion, betragtes dette ikke som ejerskifte.

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Ind holdsforteg nelse. Side 1

Ind holdsforteg nelse. Side 1 Ind holdsforteg nelse Bilag 1 Købervejledning 2 Salgsopstilling 3 Opgørelse over omkostninger og sikkerhedsstillelse 4 Ejendomsbeskrivelse 5 Fotos 6 Tegning - ikke målfast 7 Ejendomskort med matrikel -

Læs mere

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k "" 0 - ENDELIGT SKØDE

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k  0 - ENDELIGT SKØDE a a,,.,giødesen, advokat (H) :-Iella Hammerby, advokat NICOLAI GIØDESEN C _ 257 I. C. Mortensens Eftf. Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Ç to Tlf. 33 15 84 45 R cl A c) c, Fax 33 13 79 20 4-( cru

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

Danbolig Vibeke Hauggard Ladegårdsvej 8, 1.sal 2770 Kastrup

Danbolig Vibeke Hauggard Ladegårdsvej 8, 1.sal 2770 Kastrup Næstved Kommune BorgerService Hovedcentret 4700 Næstved Tlf 55886000 Fax 55886099 Email teknik@naestved.dk Web www.naestved.dk Modtager Danbolig Vibeke Hauggard Ladegårdsvej 8, 1.sal 2770 Kastrup (11/03)

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 * v -.- *** * *** Side: 11 * * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 Påtegning på Skøde. Dkk 5.3 00.000 Vedrørende matr.nr. 5 CP, Fårvang By, Tvilum Ejendomsejer:

Læs mere

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Sagsnummer 2013/005457 September 2013 Udbudsmateriale for Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Side 2 af 74 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Søndre Ringvej 19 5771

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart 1. december 2011 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød,

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. ( Købers bopæl : Vesterbrogade 97 1620 København V Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V BETINGET SKØDE Underskrevne Enemærke & Petersen A/S

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede Sluseholmen 40, 2450 København SV Tlf.: 38 41 19 19 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede sælger herved tii Firmanavn Navn

Læs mere

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen Købstilbud: 1. Ejendommen 1.1 Overdragelse omfatter den ifølge tinglyste adkomst tilhørende i Svendborg Kommune bygning kaldet i det følgende kaldet bolig matr.nr. 70l Sørup, Svendborg Jorder med grundareal

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014 Vig Stationsvej 7, 4560 Vig For Odsherred Kommune udbydes den gamle børnehave i offentlig udbud. Ejendommen, som er indrettet og anvendes til børnehave,

Læs mere

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED)

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) SÆLGER OG KØBER: Undertegnede Sælger herved til: Admiralgaarden Frederikshavn A/S (CVR nr. 27228844) Øster Kringelvej 2 C, 8250 Egå EJENDOMMEN / EJERLEJLIGHED:

Læs mere

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale)

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale) MOLTKE-LETH ADVOKATER 88 I9 J.nr. 12455 mb/hd Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. Ejerlav og matr. nr.: Vallerød by, Hørsholm, 4 cs Bygning 1 på lejet grund Beliggenhed: Stadionallô 9 2960 Rungsted Kyst

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

Anfordringsgaranti. uigenkaldeligt på anfordring og uden nogen prøvelse eller øvrig dokumentation for kravets berettigelse at ville betale til

Anfordringsgaranti. uigenkaldeligt på anfordring og uden nogen prøvelse eller øvrig dokumentation for kravets berettigelse at ville betale til Anfordringsgaranti På foranledning af (navn) (adresse) (postnummer) (CVR / CPR nr.) garantirekvirenten erklærer (navn) (adresse) (postnummer) (CVR nr.) Pengeinstituttet / Forsikringsselskabet uigenkaldeligt

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen 3. udgave, august 2006 Redaktion: LOKALE PENGEINSTITUTTER v/morten Egholm Andersen, Berit Birkemose Hansen og Klavs Holten Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere